Sunteți pe pagina 1din 1

F5

Ctre,
Preedintele Consiliului Judeului Dmbovia

CERERE
pentru emiterea Avizului de oportunitate iniiere PUZ
1)
2)
Subsemnatul ________________________, CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul/sediul
n
judeul
___________________,
municipiul/oraul/comuna
___________________
satul
___________________________________,
sectorul
______,
cod
potal
_________________
str_____________________________ nr._______, bl.___, sc. ____, et. ____, ap. _____, telefon/fax
___________________________, e-mail ______________________________,
n calitate de beneficiar/reprezentant al __________________________ CUI ___________________
n conformitate cu prevederile art. 32 alin (2) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului i
urbanismul, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit emiterea
AVIZULUI DE OPORTUNITATE
n scopul initierii PUZ _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. ______ /_________ emis de primarul municipiului/ oraului/comunei
__________________
imobilul(teren)
situat
n
judeul
Dmbovia,
municipiul/oraul/comuna
_______________________________ satul ____________________________ cod potal__________ strada
________________________, nr.__________, tarla nr. ______, parcela nr. _________, sau identificat
prin3)_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Suprafaa terenului studiat n PUZ este de _______________ mp
Suprafaa terenului ce se propune a fi introdus n intravilan(dac este cazul) este de _____________ mp
Date identificare proiectant4) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Anexez urmatoarele:
- piese scrise i desenate (originale) Studiu de oportunitate n format analogic i electronic (2 exemplare);
- Certificatul de urbanism nr. _______/ _________ emis de primarul municipiului/ oraului/comunei
___________________________________ (in copie);
_______________________________________________________________________________________
___
_______________________________________________________________________________________
___
_______________________________________________________________________________________
___
SEMNTURA,
Data__________________

___________________

__________
PRECIZRI privind completarea formularului:
1)

Nume persoan fizic sau nume reprezentant al firmei (persoan juridic),


Pentru persoan fizic, se completeaz cu date privind domiciliul acesteia;
Pentru persoan juridic se completeaz cu date privind sediul social al firmei;
3)
Extras de Carte Funciar, etc.;
4)
Nume firm sau a proiectant autorizat i adresa acestora.
2)