Sunteți pe pagina 1din 1

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ..

BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.


Nr. de nregistrare //../ 20

CERERE
pentru eliberare extras de carte funciar pentru informare
Domnule asistent-registrator,
Subsemnatul

(a)

domiciliat

()

localitatea .. str. .........................


nr. ........./......................., legitimat () cu ...............................,
CNP ........................., tel/fax ...................................................................,
e-mail: ........................, v rog s-mi eliberai un extras de carte funciar de informare,
privind imobilul situat n comuna/ oraul/ municipiul .....................................................................,
str. ............., nr. ..

bl. ..scara .... ap..., avnd

Cartea Funciar nr. ...................... a localitii ...............................................,


cu nr. cadastral .........................................................................................,
necesar la ............................................... .

Solicit comunicarea extrasului de carte funciar pentru informare:


prin pot
la sediul BCPI
fax

S-a achitat tariful de ................................... lei prin chitana nr/20.., pentru


serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr.

Data .../../ 20..

Semntura,