Sunteți pe pagina 1din 16

Casa Corpului

Didactic Brasov
PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
SEMNALAREA NEREGULARITATILOR
Ediia !
Nr"d# #$" %
R#vi&ia '
Nr"d# #$" '
Cod P"S" !( Pa)i*a ! di* !%
E$#+plar *r" !
Nr. __________/31.12.2012
!" Lista r#spo*sa,ililor cu #la,orar#a- v#ri.icar#a si apro,ar#a #diti#i sau dupa ca&- a
r#vi&i#i i* cadrul #diti#i proc#durii d# sist#+
Elemente privind
responsabilii/
operatiunea
Numele si
prenumele
Functia Data Semnatura
1 2 3 4 5
!"!" Elaborat raciun !irela ontabil se" 31.12.2012
!"/" #eri"icat Sabau #iviana $ro"esor
metodist
31.12.2012
!"0 %probat $opa !i&aela Director 31.12.2012

Casa Corpului
Didactic Brasov
PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
SEMNALAREA NEREGULARITATILOR
Ediia !
Nr"d# #$" %
R#vi&ia '
Nr"d# #$" '
Cod P"S" !( Pa)i*a / di* !%
E$#+plar *r" !
/" Situatia #ditiilor si a r#vi&iilor i* cadrul #ditiilor proc#durii
Editia1 r#vi&ia
i* cadrul #diti#i
Co+po*#*ta r#vi&uita Modalitat#a
r#vi&i#i
Data d# la car# s#
aplica pr#v#d#ril#
#diti#i sau
r#vi&i#i #diti#i
1 2 3 4
/"!" Editia 1 ' '
/"/" (evi)ia 1
/"0 (evi)ia 2

Casa Corpului
Didactic Brasov
PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
SEMNALAREA NEREGULARITATILOR
Ediia !
Nr"d# #$" %
R#vi&ia '
Nr"d# #$" '
Cod P"S" !( Pa)i*a 0 di* !%
E$#+plar *r" !
0" Lista cupri&a*d p#rsoa*#l# la car# s# di.u&#a&a #ditia sau- dupa ca&- r#vi&ia di*
cadrul #diti#i proc#durii
Scopul
di.u&2rii
E$#+plar
*r"
Co+parti+#*t 3u*cia
Nu+#l# 4i
pr#*u+#l#
Data
pri+irii
S#+*2tura
! / 0 5 6 % 7 8
3.1.
%plicare
1 onducere
Director
$opa
!i&aela
31.12.2012
3.2.
%plicare
2 $ro*rame $ro"esor
metodist
Sabau
#iviana
31.12.2012
3.3.
%plicare
3 $roiecte $ro"esor
metodist
!itrea
armen
31.12.2012
3.4.
%plicare
4 +iblioteca/editura
+ibliotecar
linciu
Simona
31.12.2012
3.5.
%plicare
5 ,n"ormati)are
,n"ormatician
ondurac&e
$aul
31.12.2012
3.-.
%plicare
- Financiar
. administrativ
ontabil se"
raciun
!irela
31.12.2012
3./.
Eviden01
- Financiar
. administrativ
ontabil se"
raciun
!irela
31.12.2012
3.2.
%r&ivare
- Financiar
. administrativ
ontabil se"
raciun
!irela
31.12.2012
3.3.
,n"ormare
- Financiar
. administrativ
ontabil se"
raciun
!irela
31.12.2012

Casa Corpului
Didactic Brasov
PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
SEMNALAREA NEREGULARITATILOR
Ediia !
Nr"d# #$" %
R#vi&ia '
Nr"d# #$" '
Cod P"S" !( Pa)i*a 5 di* !%
E$#+plar *r" !
5" Scopul proc#durii
5"!" $rocedura are drept scop re*lementarea modalit10ii de semnalare de c1tre an*a4a0i a
nere*ulilor 5nt6lnite 5n cadrul D +(%S7#.
5"/" $re)enta procedur1 descrie unele m1suri privind protec0ia an*a4a0ilor care
sesi)ea)1/reclam1 5nc1lcari ale le*ii 5n cadrul D +(%S7#8 s1v6r9ite de c1tre persoane cu
"unc0ii de conducere sau de e'ecu0ie din cadrul institu0iei.

Casa Corpului
Didactic Brasov
PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
SEMNALAREA NEREGULARITATILOR
Ediia !
Nr"d# #$" %
R#vi&ia '
Nr"d# #$" '
Cod P"S" !( Pa)i*a 6 di* !%
E$#+plar *r" !
6" Do+#*iul d# aplicar#
6"! $rocedura este aplicat1 la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul ..D.+rasov8
pentru identi"icarea 9i semnalarea nere*ularit10ilor.

Casa Corpului
Didactic Brasov
PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
SEMNALAREA NEREGULARITATILOR
Ediia !
Nr"d# #$" %
R#vi&ia '
Nr"d# #$" '
Cod P"S" !( Pa)i*a % di* !%
E$#+plar *r" !
%" Docu+#*t# d# r#.#ri*2 aplica,il# activitatii proc#dural#

-.1. :e*ea educa0iei na0ionale nr. 1/05.01.20118 publicat1 5n !onitorul 7"icial al
(om6niei8 $artea , Nr. 12/10.01.2011;
-.2. :e*ea nr. 40/31.03.2011 pentru modi"icarea 9i completarea :e*ii nr. 53/2003 < odul
muncii8 publicat1 5n !onitorul 7"icial al (om6niei8 $artea ,8 nr. 225 / 31.03.2011;
-.3. :e*ea nr. 5/1/2004 privind protec0ia personalului din autorita10ile publice8 entit10ile
publice 9i din alte unit10i care semnalea)1 5nc1lc1ri ale le*ii8 cu complet1rile 9i modi"ic1rile
ulterioare;
-.4. :e*ea nr. /2/2000 pentru prevenirea8 descoperirea 9i sanc0ionarea "aptelor de corup0ie8 cu
complet1rile 9i modi"ic1rile ulterioare;
-.5. 7rdonan0a =uvernului nr. 113/1333 privind controlul intern/mana*erial 9i controlul
"inanciar preventiv8 republicat18 cu modi"ic1rile 9i complet1rile ulterioare;
-.-. :e*ea nr.-/2/2002 privind auditul public intern8 cu modi"ic1rile 9i complet1rile
ulterioare.
-./. >= nr. 1.344/200/ privind normele de or*ani)are 9i "unc0ionare a comisiilor de
disciplin18 cu complet1rile 9i modi"ic1rile ulterioare.
-.2. 7rdinul !F$ nr. 34- / 2005 ?republicat . pentru aprobarea odului controlului intern8
cuprin)6nd standardele de mana*ement/control intern la entit10ile publice 9i pentru
de)voltarea sistemelor de control mana*erial8 cu complet1rile 9i modi"ic1rile ulterioare
-.3. (e*ulamentul de or*ani)are 9i "unc0ionare a omisiei de monitori)are8 coordonare 9i
5ndrumare metodolo*ic1 a de)volt1rii sistemului de control mana*erial al D
-.10. @ndrumar metodolo*ic pentru de)voltarea controlului intern 5n entit10ile publice8
elaborat de Anitatea central1 de armoni)are a sistemelor de mana*ement "inanciar 9i control.
-.11. (e*ulamentul de 7r*ani)are 9i Func0ionare al D +(%S7#
-.12. odul Etic al D +(%S7#

Casa Corpului
Didactic Brasov
PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
SEMNALAREA NEREGULARITATILOR
Ediia !
Nr"d# #$" %
R#vi&ia '
Nr"d# #$" '
Cod P"S" !( Pa)i*a 7 di* !%
E$#+plar *r" !
7" D#.i*iii 4i pr#scurt2ri al# t#r+#*ilor utili&ati i* proc#dura
7"!" D#.i*itii
- Avertizarea n interes public/Semnalarea unei nereguli . 5nseamn1 sesi)area "acut1 cu
bun1. credin01 cu privire la orice "apt1 care presupune o 5nc1lcare a le*ii8 a deontolo*iei
pro"esionale sau a principiilor bunei administr1ri8 e"icien0ei8 e"icacit10ii8 economicit10ii 9i
transparen0ei B:.5/1/2004 privind protec0ia personalului din autorit10ile publice8 entit10ile
publice 9i din alte unit10i care semnalea)1 5nc1lc1ri ale le*ii8 cu complet1rile 9i
modi"ic1rile ulterioareC;
' Av#rti&or . persoan1 an*a4at1 a D +(%S7# care "ace sesi)are asupra unei nere*uli.
' Co+isi# d# discipli*2 . omisia 5ns1rcinat1 cu atribu0ii de cercetare disciplinar18
prev1)ute 5n re*ulamentele de or*ani)are 9i "unc0ionare a D +(%S7# 5n ba)a >= nr.
1.344/200/ privind normele de or*ani)are 9i "unc0ionare a comisiilor de disciplin18 cu
complet1rile 9i modi"ic1rile ulterioare.
7"/" A,r#vi#ri al# t#r+#*ilor
Nr"
Crt"
A,r#vi#r#a T#r+#*ul a,r#viat
!" $.S. $rocedura de sistem
/" E Elaborare
0" # #eri"icare
5" % %probare
6" %p. %plicare
%" %&. %r&ivare
7" omisia omisia de monitori)are8 coordonare 9i 5ndrumare
metodolo*ic1 a de)volt1rii sistemului de control
intern/mana*erial
8" D +rasov asa orpului Didactic +rasov
9" F Formular

Casa Corpului
Didactic Brasov
PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
SEMNALAREA NEREGULARITATILOR
Ediia !
Nr"d# #$" %
R#vi&ia '
Nr"d# #$" '
Cod P"S" !( Pa)i*a 8 di* !%
E$#+plar *r" !
8" DESCRIEREA PROCEDURII
8" !" Asp#ct# pr#ala,il#"
8"!" !" Pri*cipii )#*#ral#
$rincipiile care *uvernea)1 protec0ia averti)1rii Bsemnal1rii nere*ulilorC sunt urm1toareleD
aC pri*cipiul r#spo*sa,ilit2ii- con"orm c1ruia orice persoan1 care semnalea)1 5nc1lc1ri
ale le*ii este datoare s1 sus0in1 reclama0ia cu date sau indicii privind "apta s1var9it1;
bC pri*cipiul *#sa*cio*2rii a,u&iv#- con"orm c1ruia nu pot "i sanc0ionate persoanele
care reclam1 sau sesi)ea)1 5nc1lc1ri ale le*ii8 direct sau indirect;
cC pri*cipiul ,u*#i ad+i*istr2ri- con"orm c1ruia an*a4a0ii din cadrul D +(%S7# au
datoria s1 59i des"19oare activitatea cu un *rad ridicat de pro"esionalism8 5n condi0ii de
e"icien018 e"icacitate 9i economicitate a "olosirii resurselor;
dC pri*cipiul ,u*#i co*duit#- con"orm caruia este ocrotit 9i 5ncura4at actul de averti)are
cu privire la aspectele de inte*ritate moral1 9i bun1 administrare8 cu scopul de a spori
capacitatea administrativ1 9i presti*iul D +(%S7#;
eC pri*cipiul ,u*#i cr#di*#- con"orm c1ruia este ocrotit1 persoana 5ncadrat1 5n cadrul
D +(%S7#8 care a "1cut o sesi)are8 convins1 "iind de realitatea st1rii de "apt sau c1
"apta constituie o 5ncalcare a le*ii.
8"!"/"S#+*alar#a .apt#lor d# :*calcar# a l#)ii sau a *or+#lor i*t#r*#
Semnalarea unor "apte prev1)ute de le*e ca "iind abateri disciplinare8 contraven0ii8
in"rac0iuni sau 5nc1lc1ri ale normelor interne constituie averti)are 9i prive9teD
aC in"rac0iuni de corup0ie8 in"rac0iuni asimilate in"rac0iunilor de corup0ie8 in"rac0iuni 5n
le*atur1 direct1 cu in"rac0iunile de corup0ie8 in"rac0iunile de "als 9i in"rac0iunile de serviciu
sau 5n le*atur1 cu serviciul;
bC practici sau tratamente pre"eren0iale ori discriminatorii 5n e'ercitarea atribu0iilor unor
"unc0ii din D +(%S7#;
cC 5ncalcarea prevederilor privind incompatibilit10ile 9i con"lictele de interese;
dC "olosirea abu)iv1 a resurselor materiale sau umane;
eC parti)anatul politic 5n e'ercitarea prero*ativelor postului;
"C 5nc1lc1ri ale le*ii 5n privin0a accesului la in"orma0ii 9i a transparen0ei deci)ionale;
*C 5ncalcarea prevederilor le*ale privind ac&i)i0iile publice 9i "inan01rile nerambursabile;
&C incompeten0a sau ne*li4en0a 5n serviciu;
iC evalu1ri neobiective ale personalului 5n procesul de recrutare8 selectare8 promovare8
retro*radare 9i eliberare din "unc0ie;
4C 5nc1lc1ri ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
nerespectarea le*ii;

Casa Corpului
Didactic Brasov
PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
SEMNALAREA NEREGULARITATILOR
Ediia !
Nr"d# #$" %
R#vi&ia '
Nr"d# #$" '
Cod P"S" !( Pa)i*a 9 di* !%
E$#+plar *r" !
EC emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de *rup sau
clientelare;
lC administrarea de"ectuoas1 sau "rauduloas1 a patrimoniului public 9i privat al D
+(%S7#;
mC 5nc1lcarea altor dispo)i0ii le*ale8 care impun respectarea principiului unei administr1ri;
8"!"0"Prot#cia a*)a;atilor car# s#+*al#a&2 *#r#)uli
@n "a0a comisiei constituite pentru anc&etarea unei 5nc1lc1ri a le*ii sau a normelor interne8
an*a4atul care a semnalat o nere*ul1 bene"icia)1 de protec0ie dup1 cum urmea)1D
aC respectivul an*a4at bene"icia)1 de pre)um0ia de bun1 credin018 p6n1 la proba contrar1;
bC 5n situa0ia 5n care cel reclamat este 9e" ierar&ic8 direct sau indirect8 ori are atribu0ii de
control8 inspec0ie 9i evaluare a an*a4atului care a semnalat nere*ula8 comisia respectiv1 va
asi*ura protec0ia averti)orului8 ascun)6ndu.i identitatea;
cC 5n m1sura posibilului8 D +(%S7# e'clude orice consecin01 pentru sesi)1rile "1cute de
bun1. credin01.
8"!"5" Dispo&iii sp#cial# privi*d s#+*alar#a *#r#)ulilor d# c2tr# p#rsoa*#l# cu atri,uii
d# co*trol
$ersoanele cu atribu0ii de control sunt obli*ate s1 5n9tiin0e)e conducerea D
+(%S7# sau8 dup1 ca)8 or*anul abilitat de le*e s1 constatate s1v6r9irea in"rac0iunilor8 cu
privire la orice date din care re)ult1 indicii c1 s.a e"ectuat o opera0iune sau un act ilicit ce
poate atra*e r1spunderea penal1.
$ersoanele cu atribu0ii de control sunt obli*ate8 5n cursul e"ectu1rii actului de control8
s1 procede)e la asi*urarea 9i conservarea urmelor in"rac0iunii8 a corpurilor delicte 9i a
oric1ror mi4loace de prob1 ce pot servi or*anelor de urmarire penal1.
@ndeplinirea cu bun1.credin01 a obli*a0iilor preva)ute la primul alineat nu constituie o
5nc1lcare a secretului pro"esional 9i nu atra*e raspunderea penal18 civil1 sau disciplinar1.
Ne5ndeplinirea cu rea.credin01 a obli*a0iilor prev1)ute la primul alineat constituie
in"rac0iuni 9i se pedepsesc potrivit le*ilor 5n vi*oare.
8"/" Asp#ct# privi*d s#si&ar#a *#r#)ularit2ilor 4i soluio*ar#a ac#stora
8"/"!" P#rsoa*#l# car# pot s#+*ala ca&uri d# a,at#ri 4i d# *#r#)uli su*t
aC orice an*a4at al D +(%S7#;
bC orice "ost an*a4at al D +(%S7#;
cC orice persoan1 care nu are un contract de munca cu D +(%S7# dar 59i des"19oar1
activitatea 5n cadrul %utorit10ii 5n ba)a unui contract de prest1ri de servicii/colaborare
5nc&eiat 5ntre D +(%S7# 9i o ter01 parte;
dC repre)entan0ii unor institu0ii cu care D +(%S7# a avut sau are rela0ii de
colaborare.

Casa Corpului
Didactic Brasov
PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
SEMNALAREA NEREGULARITATILOR
Ediia !
Nr"d# #$" %
R#vi&ia '
Nr"d# #$" '
Cod P"S" !( Pa)i*a !( di* !%
E$#+plar *r" !
8"/"/" Pri* a,at#ri 4i *#r#)uli s# :*#l#)#
aC orice 5nc1lcare a prevederilor odului Etic;
bC orice 5nc1lcare a altor le*i8 norme sau re*lement1ri aplicabile8 coduri de practic1 sau
declara0ii pro"esionale;
cC mana*ement de"ectuos;
dC abu) de putere ;
eC un pericol pentru s1n1tatea 9i si*uran0a muncii;
"C alte ca)uri *rave de conduit1 social1 necorespun)1toare;
*C ascunderea oric1rei ne*li4en0e.
8.3. Procedura de semnalare a neregularitilor de ctre angajaii !
8"0"!" Dac1 an*a4atul D suspectea)1 abateri sau nere*uli care "ie s.au produs8 se produc
sau sunt pe cale de a se produce8 atunci acesta este obli*at s1 ac0ione)e imediat 5n
con"ormitate cu *ravitatea abaterii sau nere*ulei observate.
Dac1 e'ist1 motive 4usti"icate de suspiciune privind o abatere sau nere*ul18 sesi)area acesteia
trebuie ar*umentat1 cu "apte relevante e'istente 9i dove)i.
P#rsoa*a car# l# s#+*al#a&2 *u va .ac# i*v#sti)aii p# co*t propriu- ci va sesi)a
persoanele responsabile con"orm pre)entei proceduri.
Dac1 o persoan1 decide8 pe ba)a unei anali)e atente8 c1 este ca)ul s1 "ac1 o sesi)are privind o
nere*ul1 constatat18 va completa con"orm instruc0iunilor din pre)enta procedur1 "ormularul
Sesizare neregulariti - cod: F-01-PS-10 9i 5l va transmite c1tre una dintre persoanele
men0ionate mai 4os B5n "unc0ie de natura problemei 9i persoana sau persoanele implicateCD
. Fe"ul compartimentului 5n care s.a constatat nere*ula Bdac1 9e"ul compartimentului nu are
vreo implica0ieC. Dac1 e'ist1 motive re)onabile s1 se cread1 c1 9e"ul respectivului
compartiment are o implica0ie 5n nere*ularitatea preci)at18 va "i sesi)at 9e"ul ierar&ic superior
sau unul din "actorii pre)enta0i 5n continuare;
. onsilierul pe probleme de etic1 al D;
. Directorul D.
2.3.2. Asi)urar#a co*.id#*ialit2ii
Dac18 din orice motiv8 persoana care "ace sesi)area dore9te s1 i se asi*ure con"iden0ialitatea
cu privire la identitatea sa8 persoana care prime9te sesi)area are obli*a0ia de a p1stra
con"iden0ialitatea.

Casa Corpului
Didactic Brasov
PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
SEMNALAREA NEREGULARITATILOR
Ediia !
Nr"d# #$" %
R#vi&ia '
Nr"d# #$" '
Cod P"S" !( Pa)i*a !! di* !%
E$#+plar *r" !
2.3.3. <*r#)istrar#a- raportar#a 4i ur+2rir#a s#si&2rilor
$entru "iecare sesi)are privind o nere*ul18 se completea)1 "ormularul Sesizare neregulariti
- cod: F-01-PS-10. $ersoana care sesi)ea)1 nere*ula va reali)a completarea "ormularului
men0ionat.
Fiecare 9e" de compartiment8 inclusiv consilierul de etic18 va constitui 9i completa un
R#)istru d# #vid#*2 *#r#)ularit2i
@n acest (e*istru se va 5nre*istra "iecare sesi)are primit1.
$rimitorul sesi)1rii va anali)a 9i investi*a cu toat1 r1spunderea sesi)area primit1.
$ersoana care prime9te sesi)area 9i demarea)1 activit10i de investi*are a acesteia 5ntocme9te o
*ot2 d# co*statar# care con0ineD
. re)ultatele anc&etei 5ntreprinse
. ac0iunile propuse pentru a preveni a*ravarea pre4udiciului 9i pentru a elimina cau)a
apari0iei nere*ulilor semnalate
. termene pentru implementarea ac0iunilor propuse
. persoana/persoanele responsabila/responsabile cu implementarea ac0iunilor propuse
. persoana responsabil1 cu evaluarea *radului 5n care nere*ula a "ost re)olvat1.
Dac1 sesi)area este adresat1 unui 9e" de compartiment8 acesta va "ace o prim1
investi*a0ie 9i8 dac1 este ca)ul8 5l va in"orma pe directorul D c6nd va considera c1
sesi)area are o sus0inere su"icient1; 5mpreun1 vor decide m1surile ce vor "i ini0iate 5n
continuare8 inclusiv posibilitatea ini0ierii unor ac0iuni disciplinare 5mpotriva "1ptuitorului.
@n ca)uri deosebite directorul D poate numi o comisie de cercetare pentru anali)a 9i
investi*area situa0iei semnalate.
Dup1 "inali)area tuturor ac0iunilor impuse pentru re)olvarea situa0iei semnalate8 toate
documentele 5ntocmite cu aceast1 oca)ie vor "i p1strate 5ntr.un dosar numit S#+*alar#
*#r#)ularit2i"
Gimpul de p1strare a acestui tip de documente este de 5 ani de la "inali)area ac0iunilor care au
dus la eliminarea nere*ularit10ii constatate.
Dup1 "inali)area ac0iunilor de eliminare a nere*ularit10ii constatate8 5n "unc0ie de natura
acesteia8 primitorul sesi)1rii va in"orma persoana care a "1cut sesi)area cu privire la
solu0ionarea situa0iei semnalate.

Casa Corpului
Didactic Brasov
PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
SEMNALAREA NEREGULARITATILOR
Ediia !
Nr"d# #$" %
R#vi&ia '
Nr"d# #$" '
Cod P"S" !( Pa)i*a !/ di* !%
E$#+plar *r" !
9" R#spo*sa,ilit2i
9"!" Dir#ctorul CCD
H anali)ea)1 toate sesi)1rile care 5i sunt adresate;
H decide ac0iuni menite s1 elimine at6t nere*ulile aparute c6t 9i cau)ele care au dus la
apari0ia acestora;
H c6nd se impune8 sesi)area este direc0ionat1 c1tre o comisie de cercetare pentru
investi*area nere*ulilor semnalate;
H 5ncura4ea)1 orice persoan1 care dore9te s1 semnale)e 9i s1 discute cu mana*ementul
corespun)1tor8 despre o practic1 cu care s.a con"runtat sau se con"runt1 5n D8 practic1
pe care acesta o interpretea)1 ca "iind o abatere *rav1 sau un ca) de ne*li4en01 *rav1 din
partea unuia sau mai multor an*a4a0i8 indi"erent de "unc0ia pe care acesta sau ace9tia o
de0in 5n D;
H anali)ea)1 re)olvarea tuturor sesi)1rilor primite de subordona0i.
9"/" =#.ii co+parti+#*t#lor
H anali)ea)1 toate sesi)1rile care le sunt adresate;
H decid ac0iuni menite s1 elimine at6t nere*ulile ap1rut8 c6t 9i cau)ele care au dus la
apari0ia acestora;
H 5ncura4ea)1 orice persoan1 din subordine care dore9te s1 semnale)e o nere*ul1;
H raportea)1 directorului D sesi)1rile primite;
H 5nre*istrea)1 "ormularul de sesi)are a nere*ulilor8 completea)1 9i p1strea)1 toate celelalte
documente 5ntocmite cu oca)ia investi*1rii 9i solu0ion1rii sesi)1rii primite.
9"0" Co*sili#rul d# #tic2
H anali)ea)1 toate sesi)arile care 5i sunt adresate;
H particip18 al1turi de alte persoane desemnate8 la identi"icare cau)elor care au dus la
apari0ia nere*ularit10ilor;
H 5ncura4ea)1 orice persoan1 care dore9te s1 semnale)e 9i s1 discute cu mana*ementul
corespun)1tor8 despre o practic1 cu care s.a con"runtat sau se con"runt1 5n D8
practic1 pe care acesta o interpretea)1 ca "iind o abatere *rav1 sau un ca) de ne*li4en01
*rav1 din partea unuia sau mai multor an*a4a0i8 indi"erent de "unc0ia pe care acesta sau
ace9tia o de0in 5n D;
H raportea)1 pre9edintelui D toate sesi)1rile primite;
H 5nre*istrea)1 "ormularul de sesi)are a nere*ulilor8 completea)1 9i p1strea)1 toate
celelalte documente 5ntocmite cu oca)ia investi*1rii 9i solu0ion1rii sesi)1rii primite.

Casa Corpului
Didactic Brasov
PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
SEMNALAREA NEREGULARITATILOR
Ediia !
Nr"d# #$" %
R#vi&ia '
Nr"d# #$" '
Cod P"S" !( Pa)i*a !0 di* !%
E$#+plar *r" !
!(" A*#$#- i*r#)istrari- ar>ivari
Nr"
a*#$
a
D#*u+ir#a
a*#$#i
Ela,ora
'tor
Apro,at Nr"d#
#$#+plar#
Di.u&ar# Ar>ivar# Alt#
loc p#rioa
'da
0 1 2 3 4 5 - / 2
1 Sesi)are
nere*ularit10i
raciun
!
$opa ! 1
2 (e*istru
eviden01
nere*ularit10i
raciun
!
$opa ! 1

Casa Corpului
Didactic Brasov
PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
SEMNALAREA NEREGULARITATILOR
Ediia !
Nr"d# #$" %
R#vi&ia '
Nr"d# #$" '
Cod P"S" !( Pa)i*a !5 di* !%
E$#+plar *r" !
ANE?A ! 3or+ularul @ S#si&ar# *#r#)ularitati- Cod 3'(!@PS'!(
S#si&ar# *#r#)ularitati Data
""""""""""A(B"""""""""
ompartimentD
.................B1C.....................
$ersoana/persoanele care a/au savarsit nere*ularitatea
................B2C......................
Data constatarii savarsirii nere*ularitati
................B3C......................
Descrierea nere*ularitatii
................B4C......................
Descrierea pre4udiciului cau)at
................B5C......................
,ntocmit
...............B-C.......................
3'(!@PS'!(
CC+p Co+pl#tar#a cC+pului
0 Data complet1rii sesi)1rii
1 Denumirea compartimentului 5n care s.a constatat nere*ula semnalat1
2 Numele persoanelor care au s1v6r9it nere*ularitatea
3 Data la care averti)orul a constatat apari0ia nere*ularit10ii
4 Descrierea pe lar* a nere*ulii constatate
5
Descrierea pre4udiciului cau)at de nere*ula constatat1 Bdac1 se cunoa9te acest
pre4udiciuC8 e'D "inanciar8 moral8 pre4udiciu de ima*ine a institu0iei8 a unei persoane
etc.
- Numele8 prenumele 9i semn1tura persoanei care "ace sesi)area

Casa Corpului
Didactic Brasov
PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
SEMNALAREA NEREGULARITATILOR
Ediia !
Nr"d# #$" %
R#vi&ia '
Nr"d# #$" '
Cod P"S" !( Pa)i*a !6 di* !%
E$#+plar *r" !
ANE?A / 3or+ularul ' R#)istru #vid#*2 *#r#)ularit2i- Cod 3'(/@PS'!(
Nr"
:*r#)istrar#
Data
D#scri#r#a
*#r#)ularit2ii
P#rsoa*a car# a s#si&at
*#r#)ula
A*u+#- pr#*u+#B
O,s#rvaii
6

Casa Corpului
Didactic Brasov
PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
SEMNALAREA NEREGULARITATILOR
Ediia !
Nr"d# #$" %
R#vi&ia '
Nr"d# #$" '
Cod P"S" !( Pa)i*a !% di* !%
E$#+plar *r" !
!!" Cupri*s
Nu+arul
co+po*#*t#i
i* cadrul
proc#durii
op#ratio*al#
D#*u+ir#a co+po*#*t#i di* cadrul proc#durii op#ratio*al# Pa)i*a
1. :ista responsabililor cu elaborarea8 veri"icarea si aprobarea
editiei sau8 dupa ca)8 a revi)iei in cadrul editiei procedurii
1
2. Situatia editiilor si a revi)iilor in cadrul editiilor procedurii 2
3. :ista cupri)and persoanele la care se di"u)ea)a editia sau8 dupa8
ca)8 revi)ia din cadrul editiei procedurii
3
4. Scopul procedurii 4
5. Domeniul de aplicare a procedurii 5
-. Documentele de re"erinta aplicabile activitatii procedurale -
/. De"initii si abrevieri ale termenilor utili)ati in procedura /
2. Descrierea procedurii 2
3. (esponsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 12
10. %ne'e8 inre*istrari8 ar&ivari 13
11. uprins 1-