Sunteți pe pagina 1din 35

UNIVERSITATEA AL.I.

CUZA- Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor-


Economia Comertului, Turismului si Serviciilor,anul III
-2007-
CAPITOLUL I Alegerea subiectului
1.1.Identificarea problemei
1.2.Alegerea subiectului definitiv
CAPITOLUL II Intelegerea situatiei si fixarea obiectivului
2.1.Culegerea datelor
2.2.Alegerea caracteristicilor de modificat
2.3.Valorile tinta si termenele
CAPITOLUL III Planificarea activitatilor
3.1.Deciderea actiunilor de realizat
3.2.Fixarea calendaruluirepartizarea responsabilitatilor
CAPITOLUL IV Analizarea cauzelor
!.1.Verificarea valorilor actuale ale caracteristicilor
!.2."istarea tuturor cauzelor posibile
!.3.Analizarea cauzelor
!.!.Alegerea punctelor asupra carora se va interveni
CAPITOLUL V Studierea si punerea in practica a solutiilor
#.1.$tudierea solutiilor
#.2.Implementarea solutiilor
CAPITOLUL VI Verificarea rezultatelor
%.1.Verificarea efectelor solutiilor
%.2.Compararea cu valorile tinta
%.3.&valuarea castigurilor fizice si economice
CAPITOLUL VII Definirea si stabilirea indicatorilor de control
'.1.Definirea regulilor
'.2.Implementarea indicatorilor de control
ILIO!"A#I$
2
CAPITOLUL I Alegerea subiectului
( problem) acut) la nivelul municipiului Ia*i o reprezint) sistemul de
parcare. Acest fapt este cauzat de num)rul mare de autove+icule din
municipiu de str)zile ,nguste *i de lipsa de eficien-) a actualului sistem de
parcare *i ,ncasare ,n cazul parc)rilor contra cost. .entru cei care se ,ncumet)
s) str)bat) Ia*ul cu ma*ina principala problem) nu o constituie at/t
aglomera-ia c/t ,ncercarea de a g)si un loc de parcare. 0otu*i parc)ri exista
fie ele corespunz)tor amena1ate fie l)sate de izbeli*te printre blocuri ,ns) ,n
nici un caz suficiente.
./n) acum num)rul parc)rilor din Ia*i nu a p)rut s) constituie o
problem) pentru c) *oferii nu au protestat iar edilii au considerat c) exist) alte
priorit)-i. .roblema parc)rilor a devenit *i mai pregnant) atunci cand *oferii au
,nceput s) se confrunte cu o nou) problem)2 amenzile pentru sta-ionarea ,n loc
nepermis. .entru a3i putea amenda pe *oferii ce parc+eaz) ,n astfel de zone
c+iar dac) ei nu sunt prezen-i ,n momentul respectiv conducerea .oli-iei
4utiere a dispus tip)rirea unor 5flutura*i5 cu care poli-i*tii au fost de1a dota-i.
6oferii sunt extrem de nemul-umi-i ei fiind nevoi-i s) sta-ioneze ,n locuri
interzise din cauz) c) ,n ora* exist) prea pu-ine parc)ri 7doar cinci fiind
amena1ate de .rim)rie ,n ultimii ani8.
9n 2::! ,n Ia*i erau ,nregistrate %3.!3# mi1loace de transport. ;n an mai
t/rziu num)rul de mi1loace de transport ,nregistrate la Direc-ia Finan-elor
.ublice "ocale a crescut la %%.1<! iar ,n 2::% la %=.=2=. .entru anul ,n curs la
.rim)rie sunt luate ,n eviden-) '%.11' mi1loace de transport. 0oate acestea
sunt ,n proprietatea unor ie*eni sau a unor firme cu sediul ,n Ia*i. Dac) se iau
3
,n calcul *i ma*inile care tranziteaz) municipiul sau cele ale studen-ilor ,n Ia*i
exist) peste =:.::: de mi1loace auto care au nevoie de parc)ri.
;n calcul efectuat de reprezentan-ii .rim)riei arat) c) dintre cele 33.:::
de locuri de parcare doar 2.::: sunt special realizate."a nivelul municipiului
exist) ,ns) doar aproximativ 1.::: de locuri de parcare cu plat) *i alte 1.2:: de
locuri amena1ate aflate ,n patrimoniul Consiliului "ocal. 4espectivele locuri de
parcare acoper) cu greu doar !:> din necesar astfel ,nc/t nu este dificil de
,n-eles nemul-umirea *oferilor care zi de zi se c+inuie s) g)seasc) un loc. Cei
mai ,nver*una-i sunt taximetri*tii al c)ror num)r dep)*e*te 1.#:: *i c)rora
.rim)ria le3a 5rezervat5 3%' de locuri de parcare.
Din anul 2::! municipalitatea a realizat abia aproximativ ':: de locuri de
parcare adic) a reu*it s) amena1eze ,n trei ani tot at/tea locuri de parcare c/te
au f)cut noile supermar?eturi $elgros *i @aufland ,n ultimele luni dar care pot fi
folosite doar pe durata cump)r)turilor. Ambele au construit parc)ri pentru
aproximativ %:: de autoturisme. 9n Ia*i au ap)rut ,ns) peste 13.::: de ma*ini
noi. 9n acela*i timp la .rim)rie se discut) de ani buni acelea*i planuri de
realizare a unor parc)ri subterane sau supraterane. Amplasamentele pe +/rtie
ale noilor parc)ri s3au modificat de la an la an dar nici o lucrare nu a fost
demarat).
.e l/ng) num)rul insuficient de locuri de parcare mai exist) ,nc) o
problem) de aceast) dat) legat) de nep)sarea unor conduc)tori auto. &xist)
destui *oferi care uit) c) mai sunt *i al-i conduc)tori auto *i c) ace*tia trebuie
respecta-i. 9n consecin-) pe pu-inele locuri de parcare adesea pot fi v)zute
c/te trei ma*ini sta-ionate pe spa-ii pe care ar ,nc)pea cu siguran-a patru.
$itua-ia e paradoxal) dar de vin) sunt cei care parc+eaz) str/mb sau la o
distan-) de aproape doi metri de un alt autoturism f)r) a se g/ndi c) odat) ce
ei *i3au g)sit 5locul5 firesc ar fi sa nu3i ,ncurce pe al-ii.
Aunicipiul re*edin-) de 1ude- este sufocat de ma*ini al c)ror num)r va
cre*te ,n continuare. &aste adev)rat c) autorit)-ile de dinainte de 1<<: ,n
dorin-a de a construi c/t mai multe locuin-e au negli1at problema parc)rii
autove+iculelor. De altfel atunci nici nu s3a previzionat o cre*tere at/t de mare
4
a num)rului de autove+icule. 0raficul este ,ngreunat *i de ma*inile parcate pe
marginea str)zii mai ales ,n cazurile ,n care circula-ia se desf)*oar) pe
ambele sensuri. 9n plus ma*inile parcate pe trotuar fac dificil) circula-ia
pietonilor.
Dovad) c) problema parc)rilor este una c/t se poate de real) este *i
num)rul mare de cereri peste 1.::: de la ,nceputul anului primite de
municipalitate din partea ie*enilor care doresc s) ,nc+irieze un loc de parcare.
9n prezent nici o cerere pentru ,nc+irierea unui loc de parcare de re*edin-) nu
este solu-ionat) ,ntruc/t Consiliul "ocal inten-ioneaz) s) modifice
regulamentul de licita-ie pentru ,nc+irierea parc)rilor de re*edin-). Aceast)
situ-ie este agravat) de faptul c) atunci c/nd se proiecteaz) o nou) cl)dire se
omite includerea unui spa-iu de parcare sau acesta r)m/ne doar pe +/rtie. De
asemeni nici distrugerea spa-iilor verzi sau renun-area la ele pentru crearea de
locuri de parcare nu este o op-iune acceptabil).
5
CAPITOLUL II Intelegerea situatiei si fixarea obiectivului
Aspecte metodologice ale culegerii datelor
.erioada de desf)*urare2 1# B 22 noiembrie 2::'.
Volumul e*antionului2 3: de personae cu v/rsta peste 1= ani posesori de
permis de conducere.
&roare admis)2 C3 :#>
4eprezentativitate2 4ezultatele sunt reprezentative doar pentru popula-ia
din Aunicipiul Ia*i cu v/rsta peste 1= ani.
Cercetarea s3a realizat prin metoda sonda1ului de opinie folosindu3se ca
instrument c+estionarul. A fost aplicat urm)torul c+estionar2
CHESTIONAR
V) rug)m s) v) rezerva-i c/teva momente pentru completarea
urm)torului c+estionar privind gradul dumneavoastr) de satisfac-ie ,n
leg)tur) cu num)rul locurilor de parcare din municipiul Ia*i.
4)spunsurile dumneavoastr) sunt confiden-iale *i nu vor fi
utilizate ,n scopuri comerciale.
Ve-i avea nevoie de aproximativ # minute pentru a r)spunde la
acest c+estionar%
1. Considerai c! e"ist! suficientelocuri de #arcare oferite $oferilor din Ia$i%
DA NU
2& C't de des folosii #arc!rile din ora$ul Ia$i%
de cel #uin dou! ori #e (i de trei ori #e s!#t!m'n!
)
o dat! #e (i o dat! #e s!#t!m'n!
3. C't de u$or *!sii un loc de #arcare atunci c'nd avei nevoie %
foarte u$or destul de *reu
destul de u$or foarte *reu
acce#ta+il
4. Suntei dis#us s! #l!tii #entru un loc de #arcare%
DA NU
5. C't de satisf!cut suntei de urm!toarele as#ecte le*ate de #arc!rile oferite
de c!tre ,rim!ria Ia$i%

Foarte
satisf)cut
$atisf)cut Deutru Desatisf)cut
Complet
nesatisf)cut
-radul amena.!rii
/um!rul locurilor
,reul 0 or!
-radul de ocu#are
Am#lasarea
6. C't de im#ortante sunt #entru dumneavoastr! urm!toarele as#ecte
referitoare la #arc!ri%

E1T2E3 4E
I3,52TA/T
I3,52TA/T
,67I/
I3,52TA/T
I2E8E9A/T
-radul amena.!rii
/um!rul locurilor
,reul
7
Am#lasarea
7& Ce su*estii avei #entru :m+un!t!irea #arc!rilor $i a num!rului acestora%
8. ;n ce intervale orare considerai c! este mai dificil de *!sit un loc de
#arcare% ,utei +ifa mai multe variante&
7<00 = ><30 ?)<00 = 20<30
><30 = ?4<00 du#! 20<30
?4<00 = ?)<30
9. ,entru ce ti# de #arcare contra cost ai o#ta%
#e or!
:nc@iriat! anual
cum#!rat!0#ro#rietate #rivat!
10. Care este se"ul dumneavoastr!%
masculin feminin
11. ;n ce cate*orie de v'rst! v! :ncadrai%
?A-24 45-54
25-34 #este 55 ani
35-44
12. ,osedai ma$in! #ersonal!%
DA NU
V& 'ul(u'i' pentru ti'pul acordat pentru co'pletarea acestui
c)estionar%
Centralizarea datelor
4)spunsurile date de cei c+estiona-i au fost introduce ,n tabelul urmator2
Dr.
9ntrebare
4)spuns Dr. .ersonae care au dat
acest r)spuns
1 da 2
A
nu 2=
2 de cel #uin dou! ori #e (i 1'
o dat! #e (i #
de trei ori #e s!#t!m'n! 3
o dat! #e s!#t!m'n! #
3 foarte u$or 3
destul de u$or 3
acce#ta+il 3
destul de *reu 12
foarte *reu 1#
! da 2!
nu %
# Gradul amenajrii
foarte satisf)cut 3
satisf)cut 2
neutru !
nesatisf)cut 1'
complet nesatisf)cut '
Numrul locurilor
foarte satisf)cut 3
satisf)cut 2
neutru 3
nesatisf)cut 21
complet nesatisf)cut '
Preul ! or
foarte satisf)cut 3
satisf)cut %
neutru 13
nesatisf)cut '
complet nesatisf)cut !
Gradul de ocu"are
foarte satisf)cut 3
satisf)cut 2
neutru 3
nesatisf)cut 1=
complet nesatisf)cut 1:
Am"la#area
foarte satisf)cut 3
satisf)cut 3
neutru 3
nesatisf)cut 1<
complet nesatisf)cut #
% Gradul amenajrii
extrem de important <
important 1=
>
pu-in important 3
irelevant 3
Numrul locurilor
extrem de important 1%
important 1!
pu-in important 3
irelevant 3
Preul
extrem de important 11
important 13
pu-in important %
irelevant 3
Am"la#area
extrem de important 22
important !
pu-in important 2
irelevant 2
' cre*terea num)rului de locuri de
parcare
2'
amena1area eficient) a parc)rilor 1#
parc)ri contra cost 13
amplasare adecvat) a parc)rilor =
= 7<00 = ><30 2'
><30 = ?4<00 #
?4<00 = ?)<30 2#
?)<00 = 20<30 22
du#! 20<30 '
< #e or! %
:nc@iriat! anual 13
cum#!rat!0#ro#rietate #rivat! 11
1: masculin 1'
feminin 13
11 ?A-24 1%
25-34 '
35-44 !
45-54 3
#este 55 ani 3
12 da 2#
nu #
Interpretarea informaiilor culese:
?0
Au fost intervieva-i at/t b)rba-i c/t *i femei 7,n num)r aproape egal8 dintre
care ma1oritatea 7peste #:>8 au v/rsta cuprins) ,ntre 1= *i 2! de ani.
.este =:> dintre responden-i sunt posesori ai unui autoturism personal *i peste
'3> folosesc parc)rile ,n fiecare zi.
Aai mult de <:> consider) c) parc)rile din Ia*i nu sunt suficiente 7Fig.18 *i de
aceea este dificil s) g)se*ti un loc liber pentru a parca 7Fig. 28 mai ales ,n
intervalele orare ,n care parc)rile sunt aglomerate2 '2:: B <23: 1%23: B 2:23: *i
dup) 2:23:.
Aproximativ =#> dintre *oferii c+estiona-i acord) o mare importan-) amena1)rii *i
nu sunt satisf)cu-i de gradul actual de amena1are al parc)rilor existente ,n
Aunicipiul Ia*i 7Fig. 18.
.este 1um)tate din cei care au r)spuns c+estionarului sunt mul-umi-i sau nu sunt
influen-a-i de pre-ul parc)rilor 7Fig. 18 de*i ,l consider) un factor important legat
de parc)ri. =:> sunt dispu*i s) pl)teasc) pentru a beneficia de un loc de
parcare prefer/nd s) cumpere un asemenea loc sau s)3l ,nc+irieze anul doar
2:> fiind cei care agreeaz) mai mult parc)rile cu tarif pe or).
Amplasarea este considerat) *i ea un factor important de c)tre aproape <:> din
cei intervieva-i iar =:> dintre ei sunt nemul-umi-i de amplasarea actualelor
parc)ri 7Fig. 18.
.rintre sugestiile oferite de responden-i se num)r) cre*terea num)rului de locuri
de parcare cerut) de <:> dintre ace*tia amena1area eficient) at/t a parc)rilor
existente c/t *i a celor ce vor fi construite propus) de 1um)tate dintre ei. "a
acestea se adaug) cererea de realizare a unor noi parc)ri contra cost dar care
s) aib) un pre- accesibil 7aproape !:> dintre c+estiona-i8 precum *i faptul c)
este necesar) o amplasare adecvat) a parc)rilor 7aproximativ 3:>8.
??
Figura 1. Eradul de satisfac-ie al *oferilor ,n legat de caracteristicile parc)rilor
Figura 2. Eradul de dificultate al g)sirii unui loc liber de parcare
.e baza rezultatelor ob-inute prin interpretarea datelor culese cu a1utorul
c+estionarului rezult) c) urm)toarele caracteristici ale parc)rilor trebuiesc
,mbun)t)-ite2
3 num)rul locurilor de parcareF
3 gradul de amena1areF
3 amplasareaF
3 parc)rile contra cost.
?2
#oarte u*or
Destul de
u*or
Acceptabil
Destul de
greu
#oarte greu
Obiective
Cu scopul de a ,mbun)t)-i aspectele legate de parc)rile din Aunicipiul Ia*i
aspecte ce reies din studiul efectuat au fost stabilite urm)toarele obiective cu un
termen de realizare de 3 ani ,ncep/nd din data de 1 ianuarie 2::=2
3 crearea unui num)r de 2: ::: de noi locuri de parcare cu respectarea
legisla-iei ,n vigoare *i a spa-iilor verziF
3 amena1area parc)rilor existente *i eficientizarea ultiliz)rii acestoraF
3 amplasarea noilor parc)ri ,n locuri u*or accesibileF
3 #::: locuri de parcare vor fi ocupate contra cost la un pre- ce va fi stabilit
de concesionari investitori sau prin licita-ie public).
CAPITOLUL III Planificarea activitatilor
Activit)-ile propuse pentru ,ndeplinirea obiectivelor se vor sef)-ura dup)
cum urmeaz)2
AC0IVI0GHI 2::= 2::= 2:1:
Ian3
apr
Ian3
apr
mai3
aug
ian3
apr
mai3
aug
sept
3dec
Ian3
apr
mai3
aug
sept
3dec
1."ealizarea
proiectelor pentru
construirea de noi
parc&ri
1.1.$electarea *i
anga1area de
proiectan-i
1.2. dentificarea spa-iior
,n care pot fi construite
parc)ri
1.3.4ealizarea
planurilor de c)tre
?3
proiectan-i
1.!.&fectuarea studiilor
de fezabilitate
1.#.Alegerea proiectelor
finale *i stabilirea
bugetelor pe proiecte
1.%.E)sirea fondurilor
necesare
1.'. A1ustarea bugetelor
1.=.$coaterea la licita-ie
a proiectelor
1.<.Alegerea firmelor
constructoare *i
,nc+eierea contractelor
1.1:. Construirea noilor
parc)ri
1.11..unerea ,n
folosin-) a noilor parc)ri
+%A'ena,area
parc&rilor existente
2.1.Identificarea *i
evaluarea parc)rilor
existente
2.2.$electarea *i
anga1area de
proiectan-i
2.3.4ealizarea
planurilor de amena1are
pentru fiecare parcare
2.!.Alegerea proiectelor
finale *i stabilirea
bugetelor pe proiecte
2.#.E)sirea fondurilor
necesare
2.%. A1ustarea bugetelor
2.'.$coaterea la licita-ie
a proiectelor
2.=..ublicarea
rezultatelor licita-iei *i
,nc+eierea contractelor
2.<.$tabilirea ordinii
desf)*ur)rii proiecteor
2.1:.&fectuarea
?4
lucr)rilor de amena1are
-%Crearea de locuri de
parcare contra cost
3.1.Identificarea
locurilor de parcare
penru care se va
percepe tax)
3.2.$coaterea la licita-ie
a locurilor de parcare
pe loturi a parc)rilor ce
vor fi concesionate
c)tre personae 1uridice
3.3..ublicarea
rezultatelor licita-iilor *i
,nc+eierea contractelor
de concesiune
3.!.$coaterea la licita-ie
a locurilor de parcare
ce vor fi ,nc+iriate c)tre
personae fizice sau
1uridice
3.#..ublicarea
rezultatelor licita-iilor *i
,nc+eierea contractelor
de ,nc+iriere
?5
CAPITOLUL IV Analizarea cauzelor
In prezent in Iasi exista 1! parcari cu plata acestea fiind amplasate astfel2
pe bulevardul $tefan cel Aare si $fant 7langa Cinema Victoria8 avand o
suprafata de 1.=#: metri patrati strada Armeana de 1.3#: metri patrati strada
C. Degri 7langa Iala Centrala8 de 1.2:: metri patrati strada E+ica Voda 7in
apropierea sediului $4I8 de 1.%#: metri patrati strada Agat+a Jarsescu 7in
spatele sediului .rimariei8 de 1.%:: mp bulevardul Independentei 7in
vecinatatea Jisericii Aitocul Aaicilor8 de <=: metri patrati bulevardul
Independentei 7in imediata vecinatate a sediului 4omtelecom8 de 1.!2: metri
patrati strada A. .anu 3 bulevardul E+ica Voda de 1.3:: metri patrati strada C.
Degri 7in spatele C&C8 de <:: metri patrati .iata ;nirii 3 strada "apusneanu 7in
imediata vecinatate a +otelului Astoria si Cinema 4epublica8 de '<: metri
patrati bulevardul Independentei 7Casa $tudentilor8 de '1# metri patrati zona
.odu 4os 3 2:: metri patrati bulevardul Independentei in spatele Jisericii Eolia 3
de 2.!3# metri patrati strada A. .anu 7imediata vecinatate a Aoldova Aall8 in
suprafata de 1.2': metri patrati. Aai sunt si parcarile ce deservesc pietele
agroalimentare si targurile. Cu toate astea parcarile nu sunt nici pe departe
suficiente.
( mare problema a soferilor din municipiu si a celor care ne viziteaza
orasul este cea a parcarilor.
In Iasi se circula bara la bara. &ste o realitate cu care ne confruntam zi de
zi. Cauzele acestei probleme sunt multiple.$a facem o analiza a cauzelor si
masurilor ce ar trebui adoptate. Cresterea numarului de autove+icule din ultimii
ani strazile inguste si locurile de parcare insuficiente au dus la crearea unui
?)
adevarat +aos in circulatie. Aceasta situatie trebuia reglementata de catre
Consiliul "ocal Aunicipal.
In primul rand numarul masinilor creste exponential. ( alta cauza extrem
de importanta este lipsa infrastructurii. In zona centrala zona .acurari lipsesc
parcarile strazile sunt intr3o stare proasta sau c+iar in reparatii. ;n alt factor
important il reprezinta lipsa de interes din partea autoritatilor locale privind
parcarile. ( alta cauza ar putea fi si lipsa de bun simt a soferilor.
Jugetul local nu are destule fonduri pentru a face investitiile necesare
pentru crearea de noi locuri de parcare sau amena1area celor existente. 0ot mai
multe persoane se indigneaz) de faptul c) unii *oferi ,*i parc+eaz) automobilele
oriunde fie la sta-ia pentru transportul public fie l/ng) oficii sau magazine. Dai
de ma*ini peste tot nu mai ai loc pe unde s) treci *oferii nu respect) nici o lege.
Acesta este doar un efect provocat de lipsa parcarilor.
Amena1area *i construirea parc)rilor este pur *i simplu necesar).
Consider c) Iasul este din ce in ce aglomerat *i c) lipsa unor parc)ri
moderne creeaz) numeroase dificult)-i. & vorba de ambuteia1e blocarea
transportului in comun accidente rutiere etc.
.arc)rile neregulamentare reprezint) o problem) at/t pentru pietoni c/t *i
pentru ,n*i*i conduc)torii auto. 9n a*teptarea salvatoarelor parc)ri ultramoderne
va trebui ,ns) ca *oferii s) fie mai r)bd)tori iar pietonii 3 mai ,n-eleg)tori.
$oferii care parc+eaz) necorespunz)tor ma*ina trebuie s) ac+ite o
amend) de la #: la 1:: de lei ,n func-ie de locul de sta-ionare. Iar pentru
crearea unor impedimente ,n circula-ie *oferii sunt pasibili de o amend) de 1#
salarii minime adic) de maximum 2': de lei.
Din cauza lipsei marca1elor rutiere vine omul si parc+eaza unde gaseste
astfel ca in loc sa fie 11 locuri de parcare sunt numai %. Aceasta reprezinta o alta
cauza a lipsei parcarilor. 8ocurile de parcare sunt ocupate si de a*a3zise ma*ini 3
de fapt gr)mezi de fier vec+i ceea ce duce la un motiv in plus pentru care
soferii nu au unde sa3si parc+eze masinile.
?7
Autoritatile ar trebui sa se gindeasca la soferi si la faptul ca este esential
pentru un oras cu renume ca Iasul sa existe cit mai multe parcari. Acesta ar fi
unul dintre principalele semne ale unui oras civilizat.
.ropunerea crearii de parcari noi se adreseaza in special zonelor
aglomerate a cartierelor unde nu sunt suficiente locuri de parcare dar si zonelor
unde este teren disponibil pentru a face o astfel de investitie.Aceste zone sunt
urmatoarele2 zona podului din cartierul Aircea cel Jatran zona .odu 4os .odu
de .iatra si pasarela pietonala in spatele .alatului 4oznovanu zonele unde
exista centre comerciale importante.
Diagrama Cauze K &fecte 7denumita si Is+i?aLa sau M in forma de peste N8
este un instrument grafic care in grupurile de rezolvare a problemelor serveste
la intelegerea unui defect sau a unui efect constatat si deci la determinarea
mi1loacelor de remediere.
&ste utilizat pentru vizualizarea inlantuirii logice a cauzelor 7aran1ate pe categori8
care produc un acelasi efect. Constructia sa permite clasificarea clara a ideilor.
Acest instrument se prezinta sub forma de peste clasand cauzele inventariate
conform celor . / 2
O /ateriale 2 4ecenzeaza cauzele care au ca origine suportul te+nic si
produsele utilizateF
O /ana de lucru 2 .roblema de competenta de organizare de
managementF
O /asini 2 Cauze relative la utila1e la ec+ipamente si la mi1loaceF
O /etode 2 .roceduri sau modele operatorii utilizateF
O /ediu 2 Aediul fizic 2 lumina zgomot praf localizare semnalizare
DIA!"A/A CAU0A1$#$CT
?A
.osesori de autoturisme
Aunicipalitate
.arc)ri existente 4esurse nefolosite
num)r ,n continu)
cre*tere
afla-i ,n tranzit
lips) de interes
legisla-ie
neadaptat)
gestiune ineficient)
nerespectarea
proiectelor
proiecte ce nu
respect)
normele
nu includ
parc)ri pentru
cl)diri
insuficient
amena1ate
num)r redus
greu accesibile
aglomerate
investitori
locuri ,n care se
pot amena1a
parc)ri
supral)rgirea
carosabilului
DIA!"A/A PA"$TO2"$!ULA +34536
-#rodusul< ,A2CA2I
-#erioada< ?-??-2007- ?-?2-2007
-volum esantion< 30 #ersoane
-defecte #osi+ile< li#sa #arcari, neamena.are cores#un(atoare #arcari, soferi care nu
stiu sa #arc@e(e cores#un(ator
-instruire #ersonal
-calcule la sfarsitul #erioadei de o+servare
-re#re(antare *rafica a defectelor
Ti# defect /umar
defecte
5rdinea
defectelor
/umar
defecte
Frecvente relativeBCD
Sim#le Cumulate
4ef&? 3 4ef&A 40 20 20
4ef&2 ? 4ef&3 30 ?5 35
4ef&3 30 4ef&7 ?0 5 40
4ef&4 4 4ef&4 4 2 42
4ef&5 ? 4ef&? 3 ?&5 43&5
?>
4ef&) ? 4ef&2 ? 0&5 44
4ef&7 ?0 4ef&5 ? 0&5 44&5
4ef&A 40 4ef&) ? 0&5 45
T5TA8 >0 >0 45
)0
50
40
30
20
?0
20
20C
?5C
5C
2C
?5C
5C
2C
?&5C
4ef&A 4ef&3 4ef&7 4ef&4 4ef&? 4ef&2 4ef&5 4ef&)
defecte
CAPITOLUL V Studierea si punerea in practica a solutiilor
Aunicipiul Iasi este sufocat de masini iar numarul acestora va creste in
continuare. .rimaria se pare ca a cam negli1at problema parcarii autove+icolelor.
$tudierea solutiilor
.ropunerea solutiilor studierea modalitatilor de implementareverificarea
detaliilor si impactul colateral al solutiilor
1. Numarul redus de parcari in comparatie cu numarul
autovehicolelor reprezinta un factor care conduce la aparitia ambuteia1elor
mai ales ca numarul de autoturisme este in continua crestere.
a6 O solutie la aceasta proble'a ar fi construirea de parcari peste
a)lui. .ractic s3ar construi platforme de beton de pe un mal pe celalalt.
.arcarile de peste Ja+lui ar arata ca niste poduri imense. C+eltuielile s3ar ridica
la 2::32#:eurKmp. .entru aceasta constructie se pot folosi piloti forati cu
diametrul de 1:=cm si platforme de beton. Aceste parcari s3ar adresa masinilor
cu o anumita greutate. Cursul apei nu va fi afectat. Astfel de parcari ar putea fi
amena1ate in cel putin trei locuri pe cursul Ja+luiului2 o parcare s3ar putea face in
zona .odu 4os imediat dupa actualul pod.&ste un nod rutier important iar
strazile ar fi lasate doar pentru circulatia auto. Aici ar trebui sa se intervina la
2?
?&5C
interzicerea stationarii masinilor pe strazi. Alte doua amplasamente propuse sunt
in zona podului din cartierul Aircea cel Jatran. Doua parcare ar prelua masinile
locatarilor din zona parcate acum pe marginile strazilor. Intre .odu de .iatra si
pasarela pietonala se poate face o parcare. .entru fiecare zona in 1ur de 2#: de
locuri noi de parcare ar fi suficente. .entru un loc de parcare sunt suficienti
2#mp ceea ce rezulta ca fiecare parcare ar a1unge la aproximativ un milion de
euro.
b6 O a doua solutie pentru aceasta proble'a ar fi construirea unei
parcari auto'atizate. Aceasta parcare ar putea fi construita in spatele .alatului
4oznovanu pe un teren din domeniul privat ap municipalitatii in suprafata de 1
=::mp in locul actualei parcari cu plata de pe strada Agat+a Jarsescu.
C+eltuielile ar a1unge la sase milioane de euro. Ar avea 3:: de locuri suprapuse
pe cinci niveluri fiind prima parcare computerizata din tara. Constructia propriu
zisa s3ar ridica pe o structura din metal cu pereti exteriori realizati din Cortina de
sticla. "a interior ar active mai multe mecanisme de glisare pe orizontala si lifturi
speciale pentru a ridica si cobora masinile. "ucrarile pentru realizarea unei
asemenea parcari ar putea a1unge pana la doi ani. .rin constructia unei astfel de
parcari se poate usura problema locurilor de parcare in centrul orasului. Avanta1ul
soferului ar fi acela ca acesta nu ar mai trebui sa3si caute singur un loc unde sa3
si lase masina facand slalom printre celelalte autove+icole din parcare ci isi lasa
masina la intrare i se da un bon dupa care mecanismele parcarii se ocupa se
asezarea automobilului intr3un anumit loc.
2. Lipsa parcarilor sau parcari prost gandite in jurul
centrelor comerciale reprezinta o alta cauza ce afecteaza traficul.
;n exemplu concludent ar fi parcarea realizata la nivelul solului de la Aoldova
Aall. Du este o idee tocmai stralucita deoarece Aall3ul este in permanenta
incon1urat de masini mereu trebuie sa PvaneziQ un loc de parcare iar aspectul
lasa de dorit.
a8 O solutie ar fi construirea unei parcari subterane pe doua niveluri%
Aceasta parcare ar asigura aproximativ 3:: de locuri destinate autove+icolelor.
22
3. Locurile de parcare lasate de izbeliste printre blocuri,
neamenajate corespunzator reprezinta un alt motiv pentru care nu exista
suficiente parcari.
$3a dovedit ca problema parcarilor in Aunicipiul Iasi este una cat se poate de
serioasa si prin faptul ca de la inceputul anului 2::' si pana acum au fost peste
1::: de cereri primite de municipalitate din partea iesenilor care doresc sa
inc+iriezi un loc de parcare langa bloc. Dormal ar fi ca un bloc sa detina atatea
locuri de parcare cate apartamente are. "ucrul acesta nu se intampla de aceea
oamenii isi lasa autoturismele in diferite locuri cat mai aproape de casa
certandu3se c+iar si cu vecinul pentru locul de parcare. Fiecare parc+eaza unde
nimereste sau mai bine zis unde se poate.
a6 O solutie propusa pentru aceasta cauza ar fi a'ena,area
corespunzatoare si o 'ai buna organizare a parcarilor din prea,'a
blocurilor%
b6 O a doua solu(ie pentru spa(iile de parcare dintre blocuri ar putea fi
a'ena,area unor parc&ri subterane 'odulare7 care s& ia locul gara,elor7
conco'itent cu dezvoltarea la suprafa(& a unor zone verzi%
. O alta cauza a locurilor de parcare ar !i de aceasta data
legata de nepasarea unor conducatori auto.
&xista destui soferi unii care se considera a fi 5buni5 care nu stiu ca de
fapt nu este suficient sa 5pilotezi5 asa cum trebuie ci si ca trebuie sa3i respecti
pe cei asemeni tie. In consecinta pe putinele locuri de parcare adesea pot fi
vazute cite trei masini stationate pe spatii pe care ar incapea cu siguranta patruF
situatia e paradoxala dar de vina sint cei care parc+eaza strimb sau la o distanta
de aproape doi metri de un alt autoturism fara a se gindi ca odata ce ei si3au
gasit 5locul5 firesc ar fi sa nu3i incurce pe altii. Asa ceva se intimpla adesea. Vezi
cite o parcare in care ar intra destule masini dar in care stau doar citeva puse
de3a lungul ori de3a latul dupa cum le3a fost mai comod soferilor. Asa ceva nu
este normal si dovedeste ca exista posesori de permis care nu cunosc regulile
23
de baza. Ca nu sint locuri de parcare suficiente stie toata lumea insa
este greu de inteles de ce exista unii soferi ale caror masini ocupa cite doua. In
astfel de situatii iti pare rau ca asemenea atitudini nu pot fi sanctionate.
a6 Solutia cea 'ai buna pentru aceasta cauza ar fi sanctionarea
persoanelor care nu stiu sa parc)eze corespunzator autove)icolul%
". Lipsa banilor constituie un alt !actor care conduce la lipsa
parcarilor
a6 Solutia acestei proble'e ar fi asigurarea unui buget 'ai 'are pentru
construirea de noi parcari sau interesul unor investitori %
#. $ezinteresul autoritatilor B o cauza la aceasta problema a parcarilor
a6 O solutie ar putea fi ca interesului Pri'ariei asupra lipsei de parcari
care este o problema destul de grava la ora actuala sa creasca si sa inceapa sa
puna in practica proiectele existente privind parcarile.
%. &arcarea ta'imetristilor in locurile unde nu au voie
Desi au acces in parcari special amena1ate multi taximetristi stationeaza in
locurile ce abunda in clienti deran1indu3i insa pe ceilalti participanti la trafic.
0eoretic ei pot fi amendati insa nu prea multi s3au ales cu astfel de sanctiuni
intrucit si3au autointitulat locurile de parcare drept 5statii de taximetre5.
a6 Solutia este ca taxi'etristii surprinsi parcind pe strada sau
aglo'erand parcarile peste capacitatea prevazuta sa fie a'endati%
(. )idicarea de noi constructii !ara parcari sau !ara su!iciente
parcari
a6 Solutie8 fiecare cladire noua va trebui sa prevada si locuri de parcare%
$ediile administrative vor trebui sa amena1eze cite un loc de parcare la
fiecare zece salariati dar nu mai putin de doua locuri. In cazul in care constructia
24
are si o sala de conferinta proprietarul va fi obligat sa amena1eze si cel putin un
spatiu de parcare pentru autocare. In cazul sediilor de firma sau cladiri de birouri
numarul de locuri de parcare necesar a fost gindit in functie de numarul de
anga1ati. Astfel daca firma are pina la zece anga1ati va trebui un loc de parcare
la fiecare cinci anga1ati. "a cealalta extrema sint firmele cu peste 1:: de anga1ati
care vor trebui sa construiasca un loc de parcare pentru fiecare 1# persoane. In
fiecare caz va trebui un anumit numar de parcari pentru clientii firmelor.
Implementarea solutiilor

(rganizarea pentru implementarea solutiilor implementarea
propriu3zisa
C(D$04;I4&A ;D&I .A4CA4I A;0(AA0IRA0&
.4IDCI.I; D& F;DC0I(DA4& 2
3 principiul de functionare se bazeaza pe existenta unui lift interior central ce are
sarcina de a ridica si cobori autove+iculele pentru a le plasa apoi in spatiile de
parcare situate la diferite eta1e pe inaltimea structurii.Acest sistem de aran1are a
autove+iculelor pe verticala evita existenta unor rampe de acces si a culoarelor
de circulatie.Folosirea lifturilor permite dezvoltarea pe verticala a spatiilor de
parcare devenind un sistem mult mai eficient decat parca1ele clasice.
25
3 pot fi folosite in orice situatie unde este necesar un numar sporit de parca1e
este lipsa de spatiu si exista trafic intens7cladiri rezidentiale cladiri
comercialespatii publice+oteluriaeroporturigari 8.
CA4AC0&4I$0ICI E&D&4A"& 2
$.A0I; AIDIA D&C&$A4 C(D$04;I4II $I &S."(A0A4II
3 se poate a1unge pana la o suprafata la sol de 1m K auto
$IA."I0A0& ID (.&4A4&
3 control automat al sigurantei
3 poate fi operat cu usurinta c+iar si de incepatori
$IE;4AD0A &S."(A0A4II
3 design sigur al structurii si al sistemelor electrice
3 design de inalta te+nologie a circuitelor de automatizare
$IE;4AD0A A;0(V&IIC;"&"(4
3 prote1area ve+iculelor impotriva furtului
3 restrictionarea accesului public la autove+icule
3 prote1area autove+iculelor impotriva intemperiilor
(.&4A4& D&C($0I$I0(A4&
3 ridica si coboara autove+iculele unul cate unul fara miscarea autove+iculelor
parcate.
3 necesita un nivel minim de energie electrica.
3 necesita o mentenanta minima si necostisitoare
C(D$04;I4&A D& .A4CA4I .&$0& JAI";I
2)
.entru zonele in care manevrele de intoarcere sunt dificil de realizat
autoturismul poate fi usor directionat catre sensul specificat2
3ideale in spatii inguste
3rotatie 3%:: in ambele sensuri
3sarcina utila pana la 2# t
$e folosesc piloti forati cu diametrul de 1:=cm si platforme de beton.
C(D$04;I4&A D& .A4CA4I $;J0&4AD&
;n anumit procenta1 din inaltimea structurii se afla deasupra solului partea
inferioara aflandu3se sub nivelul solului iar incarcarea se realizeaza la partea
mediana a structurii la nivelul solului.
AA&DATA4&A .A4CA4I"(4 D& "ADEA J"(C;4I
3parcare independenta
27
3utilizare la maxim a spatiului existent
3costuri reduse de intretinere
3operare silentioasa
3siguranta si operare eficienta
.latformele cu deplasare laterala reduc spatiile de manevrare in favoarea
spurafetelor de parcare. Aceste platforme se deplaseaza pe sine de rulare prin
fata spatiilor de parcare aran1ate pe 2 sau 3 randuri. &xistenta unui spatiu liber
pe fiecare rand asigura accesul catre zona selectata.
Planul de i'ple'entare ar trebui s) cuprind) urm)toarele elemente
pentru fiecare activitate sau set de activit)-i2
a8 0itlul activit)-iiK setului de activit)-i
b8 "ocul *i pozi-ia a*a cum sunt ele definite ,n conceptul de dezvoltare
c8 Date ini-iale *i completare de informa-ii2 date de referin-) pentru monitorizarea
progresului
d8 .ersoane responsabile 7lider membrii ec+ipei *i surse de finan-are8
e8 Costuri aproximative 7,n func-ie de standardele industriei8
.roiect 12 C(D$04;I4&A D& .A4CA4I .&$0& JAI";I
."AD D& IA."&A&D0A4&
Activitatea
necesara
Cost in
$U"O
Inceput Sfarsit "esponsabili4#inantare
1.Ac+izitionare
placi de beton
2::3
2#:Kmp
1ian2::= 1!feb2::= .rimaria
2.Ac+izitionare
piloti forati cu
diametrul de
1:=cm
1:: 1ian2::= 1!feb2::= .rimaria
3.Anga1are
muncitori
2::eurKluna 1ian2::= 1!feb2::< .rimaria
!.Anga1are
ingineri
#::eurKluna 1ian2::= 1!feb2::< .rimaria
#.Designer =:: 1ian2::= 2=feb2::= .rimaria
2A
%.Amena1are 2::: 1ian2::= 1!feb2::< .rimaria
'.4ealizarea
de uniforme
speciale
pentru
muncitori
%:: 1ian2::= 1!feb2::< .rimaria
.roiect 22 C(D$04;I4&A D& .A4CA4I A;0(AA0IRA0&
."AD D& IA."&A&D0A4&
Activitatea
necesara
Cost in
$U"O
Inceput Sfarsit "esponsabili4#inantare
1.Ac+izitionare
teren
construibilKinc+irier
e
!::eurKluna 11 nov
2::'
3 3 investitorul care
castiga licitatia
2.Ac+izitionarea
circuitelor
te+nologice de
automatizare
1::: 2: nov
2::'
3
3.Designul
parcarilor
=:: 3: nov
2::'
3:
dec
2::'
!.Ac+izitionare lift
interior central
3::: 1# nov 3
#.Ac+izitionare
materiale de
constructie
1#::: 11 nov
2::'
11 nov
2::<
%. Anga1are
muncitori
!::eurKluna 11 nov
2::'
11 nov
2::<
'. Anga1are ingineri =::eurKluna 11 nov
2::'
11 nov
2::<
=. Anga1are
personal specializat
12::eurKluna 11 nov
2::'
11 nov
2::<
<. Amena1are 1:::: 11 nov
2::'
11 nov
2::<
2>
.roiect 32 C(D$04;I4&A D& .A4CA4I $;J0&4AD&
."AD D& IA."&A&D0A4&
Activitatea
necesara
Cost in
$U"O
Inceput Sfarsit "esponsabili4#inantare
1.Ac+izitionare
teren
#:::: 1 oct
2::'
1 oct
2::=
2. Anga1are
muncitori
#::
eurKluna
1 oct
2::'
1 oct
2::=
3.Anga1are
ingineri
1:::
eurKluna
1 oct
2::'
1 oct
2::=
!.Anga1are
designeri
<::
eurKluna
1 oct
2::'
1 oct
2::=
#.Ac+izitionare
materiale de
constructie
2:::: 1 oct
2::'
1 oct
2::=
%.Amena1are 1:::: 1 oct
2::'
1 oct
2::=
'.4ealizarea de
uniforme speciale
pentru muncitori
%:: 1 oct
2::'
1 oct
2::=
=..lata cu
ec+ipamente
pentru
pamantplaci de
beton etc
!::: 1 oct
2::'
1# nov
2::'
<..lata cu
instalatii te+nice
1:::: 1 oct
2::'
1 oct
2::=
.roiect !2 AA&DATA4&A .A4CA4I"(4 D& "ADEA J"(C;4I
."AD D& IA."&A&D0A4&
Activitatea
necesara
Cost in
$U"O
Inceput Sfarsit "esponsabili4#inantare
1.Autorizatie
amena1are
=::eurKluna 2# nov
2::'
2# nov
2::<
2. Anga1are
muncitori
!::eurKluna 2# nov
2::'
2# nov
2::<
3.Anga1are =::eurKluna 2# nov 2# nov
30
ingineri 2::' 2::<
!.Anga1are
designeri
1:::eurKluna 2# nov
2::'
2# nov
2::<
#.Ac+izitionare
materiale de
constructie
1#::: 2# nov
2::'
2# nov
2::<
%. .4ealizarea
de uniforme
speciale pentru
muncitori
%:: 2# nov
2::'
2# nov
2::<
'.
/etoda 99O9CP 2'etoda interogativa6 consta in obtinerea pentru
toate cauzele problemei a informatiilor necesare determinarii cu exactitudine a
cauzei principale. Aceste informatii sunt adeseori bazate pe observatii si fapte
constatate in cursul unei anc+ete. &le vor permite descrierea unei situatii
7problema cauza fenomen U8 a unui plan de actiune U
.rincipiu
$e pun mai multe intrebari in scopul de a cerceta informatiile despre o problema
si despre cauzele sale2
O Ce : 29uoi :6 2 obiect actiune faza operatieF
O Cine : 29ui :6 2 actor responsabilF
O Unde : 2O; : 6 2 loc distanta etapaF
O Cand : 29uand :6 2 moment planning durata frecventaF
O Cu' : 2Co''ent :6 2 materiale ec+ipamente mi1loace necesare
maniere modalitati proceduriU8F
O De ce : 2Pour<uoi :6 2 realizarea unei anumite actiuni respectarea
anumite proceduri..8 si
pentru fiecare intrebare se mai adauga Cat : 2Co'bien :6%
3?
CAPITOLUL VI Verificarea rezultatelor
Calitatea se refer) ,n egal) m)sur) la cre*terea satisfac-iei
clientuluiKutilizatorului la auditul profesional *i la imbun)t)-irea eficien-ei sau
reducerea costurilor.
Controlul statistic de calitate constituie o cerinta a standardelor de
calitate I$( <::: standarde care trebuie sa fie respectate ,n cazul oricaror
produse.
CAPITOLUL VII Definirea si stabilirea indicatorilor de control
$%%.1. De&inirea re'ulilor
VII%=%=%Stabilirea noilor reguli de lucru *i revederea celor anterioare
.arcarile sunt un lucru foarte important in viata unui conducator auto
deoarece intr3un oras asa de aglomerat cum e Iasiul este foarte greu sa gasesti
un loc de parcare mai ales in orele de varf. Din acest motiv o solutie la aceasta
problema este construirea unor noi parcari atat in locuri importante cat si in
prea1ma blocurilor.
In momentul de fata numarul parcarilor nu este suficient pentru soferi. In
plus sunt unii conducatori auto care parc+eaza necorespunzator2 pe doua locuri
sau in locuri interzise motiv pentru care se ingreuneaza circulatia si se formeaza
bloca1e.4esponsabili pentru aceasta situatie sunt politistii care nu dau suficiente
amenzi acestor soferi care incalca legea.
In momentul in care vor fi date in folosinta noileparcari se vor face noi reguli
de utilizare2
3se va plati taxa in parcarile subterane automatizate si a celor modulare
acestea fiind pazite atat pe timp de zi cat si de noapteF
32
3parcarile din prea1ma blocurilor vor fi dotate cu sisteme care vor fi putea
activate sau dezafectate doar de proprietar deoarece aceste locuri vor fi
cumparate in urma unei licitatiiF
3in celelalte locuri de parcare ca si in cele vec+i se vor face patrulari mai dese
si cei care nu respecta legea vor fi amendatiF
In acest fel se va pastra linistea si siguranta conducatorilor auto dar si a
autoturismelor acestora.
VII%=%+%Crearea de 'odalit&(i de supraveg)ere
Doile parcari vor veni in a1utorul conducatorilor auto care se vor descurca mai
usor in trafic si isivor termina mai repede treburile.
Doile parcari vor fi pazite ziua si noaptea vor fi cu plata pentru a recastiga o
parte din bugetul alocat construirii lor.
Vor fi montate camere de supraveg+ere care vor urmari orice miscare din
parcarile subterane si in cea automatizata lucru care va veni si in a1utorul
paznicilor care vor putea observa tot ce se intampla in incinta parcarii.
In parcarile in aer liber se vor face mai multe patrulari pentru a supraveg+ea
tot ce se intampla.
VII%+% I'ple'entarea indicatorilor de control
VII%+%=% Aducerea la cuno*tin(a personalului a noilor 'etode
In urma construirii unor noi parcari se doreste imbunatatirea numarului
locurilor de parcare si a trficului aglomerat din oras lucru care vine in a1utorul
conducatorilor auto in diferite locuri din oras.
.entru parcarile din prea1ma blocurilor se vor organiza licitatii pentru ca
fiecare locatar sa obtina propiul loc de parcare in apropierea blocului in care
locuieste.
In cazul parcarilor subterane a parcarilor modulare a parcarilor
automatizate se va introduce taxa de parcare pentru a pastra siguranta si
ordinea intre soferi.
33
In cazul parcarilor peste Ja+lui se vor face licitatii pentru o parte din locurile
de parcare din prea1ma blocurilor iar pentru restul se va introduce taxa pe locul
de parcare. Aceasta taxa nu este foarte bine privita de soferiinsa va fi un imbold
pentru primarie sa aloce bugetul necesar construirii parcarilor deoarece prin taxa
se va recastiga o parte din buget si se va pastra siguranta soferilor si a
masinilor.
.entru noile parcari vor fi anuntate datele licitatiilor pentru cei interesatiiar
pentru celelalte parcari vor fi realizate afise cu sageti pentru a indica locul in care
se afla parcarile pentru a face cunoscute aceste noi parcari.
$e vor vace reclame publicitare pentru a anunta construirea unor noi
parcari si locatiile acestora pentru a fi cunoscute de toti soferii.

VII%+%+% #or'area responsabililor pentru utilizarea lor
4esponsabilitatea de a controla utilizarea corecta a parcarilor va fi
impartita. .entru parcarile modulare parcarile automatizate sau parcarile
subterane vor fi anga1ati paznici atat pe timp de zi cat si noaptea pentru a asigura
linistea si siguranta conducatorilor si a autoturismelor. Acesti paznici sunt
responsabili si de incasarea taxei de parcare.
In cazul parcarilor din prea1ma blocurilor responsabili vor fi propietarii
respectivelor locuri de parcare insa fiecare loc va fi prevazut cu un dispozitiv ce
va fi dezactivat sau activat doar de proprietar.
( alta responsabilitate revine politiei ca re trebuie sa aplice amenzi celor
care parc+eaza necorespunzator sau in locuri nepermise.
VII%+%-%Verificarea durabilit&(ii a'elior&rii
In urma construirii unor noi parcari ar trebui sa se imbunatateasca si
traficul deoarece se vor putea gasi mai usor locurile de parcare si nu vor mai
exista atatea bloca1e din cauza acestei probleme.
.entru a afla daca soferii sunt multuniti de numarul noilor locuri de
parcare se vor face c+estionare dupa un anumit timp de cand se vor da in
folosinta parcarile.
34
$e vor face controale in parcarile cu plata pentru a vedea daca paznicii
isi fac bine treaba si isi indeplinesc sarcinile.
35