Sunteți pe pagina 1din 19

1. Dati definitia auditului in general si identificati elementele fundamentale ale acesteia.

Auditul este un control, dar un control mai special. Prin audit intelegem examinarea profesionala a unei informatii,
efectuata de un specialist independent si competent, pentru a exprima o opinie responsabila si independenta,
raportandu-ne la un criteriu de calitate(un standard sau o norma sau o reglementare).
Obiectivul oricarui tip de audit il constituie imbunatatirea utilizarii informatiei.
Auditul este definit de 5 elemente fundamentale:
xaminarea trebuie sa fie strict profesionala;
Obiectul examinarii il poate constitui orice informatie, din orice domeniu!
Scopul examinarii unei informatii este acela de a exprima o opinie motivata asupra acesteia!
"alitatea opiniei exprimate: trebuie sa fie motivata si responsabila.
xaminarea trebuie sa se faca dupa anumite reguli dinainte stabilite, cuprinse intr-un standard sau intr-o norma
legala sau profesionala care constituie criteriu de calitate
Auditul financiar poate fi considerat ca fiind un audit in general (cuprinde elementele fundamentale care definesc
auditul), cu deosebirea ca specialistul competent si independent trebuie sa fie profesionist contabil, iar obiectul
examinarii il constituie orice informatie financiar-contabila. O misiune de audit financiar poate fi prealabila unei
misiuni de audit operational sau unei misiuni de audit de gestiune.
2. Ce este auditul financiar?
Auditul financiar poate fi orice analiza, control, verificare sau studiu a unei parti din contabilitate sau din situatiile
financiare ale unei entitati. xemple de audit financiar:
- auditul financiar al proceselor, tranzactiilor si situatiilor financiare!
- auditul financiar al procedurilor informatizate de tinere a contabilitatii!
- auditul financiar al operatiunilor de sc#imb pentru a verifica prezentarea regulamentara a acestora in situatiile
financiare!
- auditul financiar al contabilizarii c#eltuielilor sociale pentru a verifica respectare legislatiei sociale!
- auditul financiar asupra situatie fiscale!
- auditul financiar asupra conturilor de clienti pentru a verifica daca evaluarea creantelor indoielnice s-a facut de o
maniera purdenta.
3. Dati definitia auditului statutar si identificati elementele fundamentale ale acesteia.
Prin audit statutar se intelege examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra
situatiilor financiare ale unei entitati in ansamblul lor, in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii
fidele, clar si complete a pozitiei si situatiei financiare, precum si a rezultatelor obtinute de aceasta, prin raportarea la
standardele nationale sau internationale de audit.
lemente fundamentale:
- profesionistul competent si independent trebuie sa fie profesionist contabil, care poate fi o persoana fizica sau o
persoana $uridica!
- examinarea este exclusiva profesionala!
- obiectul examinarii efectuate de profesionistul contabil il constituie situatiile financiare ale entitatii, in totalitatea
lor: bilant, cont de profit si pierdere si celelalte componente ale situatiilor financiare, in functie de referentialul
contabil aplicabil!
- scopul examinarii: exprimarea unei opinii motivate, responsabile si independente!
- obiectul opiniei: imagine fidela, clara si completa a pozitiei financiare, a situatiei financiare si a rezultatelor
obtinute de entitatea auditata!
- criteriul de calitate in functie de care se face examinarea si se exprima opinia il constituie standardele nationale
sau internationale.
4. bordari privind metodologia auditului statutar.
Practica internationala de audit cunoaste doua moduri de abordare a unei misiuni de audit statutar:
- abordare pe faze si etape (didactica si mai teoretica)!
%
- abordare pe cicluri de control (mai operationala).
A. bordarea pe fa!e si etape" cuprinde & faze si %' etape.
1. Faza initiala
- este faza cunoasterii entitatii controlate si a planificarii misiunii de audit!
- se caracterizeaza prin aceea ca ma$oritatea activitatilor sunt desfasurate la sediul auditorului.
2. Faza controlului propriu zis#
- este faza controlului intern si a verificarii conturilor!
- se caracterizeaza prin aceea ca activitatile sunt desfasurate in teren.
3. Faza finalizarii lucrarilor si elaborarii raportului:
- este faza lucrarilor de inc#idere si a elaborarii raportului de audit!
- se caracterizeaza prin aceea ca activitatile se desfasoara la sediul auditorului.
$. bordarea pe cicluri de control
Abordarea pe cicluri de control presupune succesiunea pricipalelor faze si etape ale auditului in cadrul fiecarui ciclu.
(isiunea de audit cuprinde %) cicluri, in cadrul fiecarui ciclu urmarind & faze succesice: cunoasterea operatiilor,
evaluarea controlului intern si controlul conturilor: cumparari-furnizori, imobilizari corporale si necorporale, vanzari-
clienti, stocuri si productie in curs, trezorerie, imobilizari financiare, imprumuturi si obligatii financiare, fonduri
improprii, peersonal si sociale, impozite si taxe, alte pasivea, alte active, alte venituri si c#eltuieli, estimari contabile.
%. &a!e si etape in executarea unei misuni de audit" de ba!a.
*oate activitatile si lucrarile ocazionate de realizarea unei misiuni de audit de baza asupra situatiilor financiare ale unei
entitati pot fi grupate in & faze si %' etape:
'. Faza initiala:
Acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit!
Orientarea si planificare auditului!
''. Faza executarii lucrarilor:
Aprecierea controlului intern!
"ontrolul conturilor!
xamenul situatiilor financiare!
'''. Faza finala:
venimentele posterioare inc#iderii exercitiului!
+tilizarea lucrarilor altor profesionisiti!
Alte lucrari necesare inc#iderii!
,aportul de audit!
-ocumentarea lucrarilor de audit!
(. cceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit.
.nainte de a contracta o lucrare de audit al situatiilor financiare ale unei entitati, auditorul trebuie sa aprecieze
posibilitatea de a indeplini aceasta misiune, trebuie sa tina seama de unele regului profesionale si de deontologie.
Actiunile intreprinse in aceasta etapa permit auditorului sa colecteze informatiile necesare fundamentarii deciziei de
acceptare a misiunii:
"unoasterea globala a intreprinderii!
xamenul de independenta si de absenta a incompatibilitatilor!
xamenul competentei
"ontactul cu fostul auditor sau cenzor!
-ecizia de acceptare a mandatului!
/isa de acceptare a mandatului!
0ormele legale romanesti prevad obligatia ca activitatea profesionistilor contabili sa se desfasoare pe baza de
contracte de prestari servicii, fara a se face vreo distinctie intre misiunile de audit legal si misiunile de audit
contractual.
1
2tandardul .nternational de Audit nr. 1%' prevede ca auditorul si clientul trebuie sa convina termenii si conditiile de
realizare a misiunii de audit care se vor consemna intr-o Scrisoare de misiunie de audit, sau in orice alt tip de
contract adecvat.
.ndiferent de forma pe care o imbraca relatia contractuala , din documentul respectiv nu trebuie sa lipseasca termenii si
conditiile urmatoare:
- obiectivule auditului situatiilor financiare!
- responsabilitatea conducerii intreprinderii cu privire la pregatirea si prezentarea situatiilor financiare!
- intinderea lucrarilor de audit, facand referire la legislatia aplicabila!
- forma oricarui raport sau alte comunicari in legatura cu rezultatele misiunii de audit!
- riscul inevitabil de nedetectare a unor anomalii semnificative ca urmare a sonda$elor!
- necesitatea de a avea acces fara restrictii la orice document contabil, piese $uditificative sau alte informatii
solicitate.
). Orientarea si planificarea auditului.
.n aceasta etapa profesionistul contabil obtine informatii cu privire la particularitatile intreprinderii, zonele sale de risc,
domeniile si sistemele semnificative, informatii care sa-i permita orientarea si planificarea controalelor astfel incat sa
fie prevenite lucrari inutile sau care nu vor servi realizarii obiectivelor misunii de audit.
*e#nicile si procedurile folosite pentru realizarea obiectivelor acestei etape sunt:
Culegerea de informatii generale asupra intreprinderii 3 sunt vizate aspecte legate de natura
activitatilor desfasurate de intreprindere, particularitatile sectorului din care face parte, structurile
intreprinderii, organizarea generale a intreprinderii, politicile comerciale, financiare si sociale,
organizarea contabilitatii, practicile contabile utilizate!
'dentificarea domeniilor si sistemelor semnificative 3 se au in vedere activitatile de productie,
distributie, aprovisionari, precum si conturile care in raport cu suma sau prin natura lor pot comporta
riscuri de eror.
*edactarea planului de misiune este in fapt programul general de munca in care sunt sintetizate toate
informatiile obtinute pe baza carora sa poata fi orientata si planificata misiunea de audit si presupune:
alegerea membrilor ec#ipei, repartizarea lucrarilor pe oameni, utilizarea lucrarilor realizate de auditorul
intern al intreprinderii, coordonarea cu auditorii de la societatile surori si de la societatea mama,
solicitarea de specialisti pentru studierea sitemelor si datelor informatizate in orice alte domenii,
caledarul sedintelor A4A si "A, termenul de depunere al raportului.
laborarea programului de munca 3 este un ansamblu de instructiuni puse in atentia tuturor
participantilor la misunea de audit care permit controlul bunei executii a lucrarilor pe tot parcursul
misiunii de audit. Programul de munca poate sa detalieze obiectivele auditului, precum si bugetul de
timp pentru fiecare rubrica si pentru fiecare procedura folosita. Altfel spus programul de munca este o
detaliere a tutror elementelor continure in Planul de audit (misiune), in vederea asigurarii indeplinirii
acestuia din urma.
+. ,lanul de misiune# continut" forma.
"uprinde 5 capitole, dupa cum urmeaza:
.. Prezentarea intreprinderii:
-enumirea
2ediul social!
"apitalul social si actionarii!
.nregistrare!
2curt istoric
"onsideratii succinte privind obiectul de activitate, piata, concurenta.
... .nformatii contabile:
6ugete si conturi previzionale!
Particularitatile sistemului contabil!
&
Principiile contabile.
.... -efinirea misiunii:
0atura misiunii: conturi anuale, conturi consolidate, previziuni!
Alti auditori, experti sau cenzoir cu misiuni in intreprindere
.7.2isteme si domenii semnificative:
Prag de semnificatie!
/unctii si conturi semnificative!
8one de risc identitate!
"ontroale semnificative pe care ne putem spri$ini
7.Orientarea programului de lucru:
Aprecierea controlului intern!
9ucrari deosebite!
"onfirmari de obtinut!
.nventare fizice!
Asistenta de specialitate necesare!
-ocumente de obtinut.
7.. c#ipa si bugetul
7... Planificarea:
,epartizarea lucrarilor!
-atele interventiilor pe etape!
9ista rapoartelor, scrisorilor de confirmare si alte documente ce urmeaza a fi emise.
-. .valuarea controlului intern# continut" etape.
.n aceasta etapa auditorul va aprecia evaluarea sistemelor de control intern. Obiectivul urmarit prin aprecierea
controlului intern este de a determina in ce masura auditorul se poate spri$ini pe acest control pentru a putea defini
natura, intinderea si calendarul lucrarilor si interventiilor sale.
.n aceasta etapa auditorul se afla in fata unor decizii extrem de importante:
- alegerea procedurilor de examinat in functie de organizarea intreprinderii, de natura riscurilor, de importanta
soldurilor si operatiilor!
- decizia de a stabili daca procedurile retinute trebuie sa faca obiectul unei evaluari a controlului intern!
- alegerea te#nicilor de descriere si evaluare!
- decizia de a se spri$ini pe procedurile existente!
- alegerea te#nicilor de sonda$e!
- decizia finala, in functie de rezultatele sonda$elor, in legatura cu programul de control al conturilor.
tape:
intelegerea si descrierea sistemelor semnificative!
confirmarea intelegerii sistemului: testele de conformitate!
evaluarea riscurilor de eroare!
verificarea functionarii controlului intern!
evaluarea preminara: teste de permanenta!
evaluarea finala si incidenta asupra misiunii.
1/. Care sunt principalele obiective ale controlului intern al unei entitati?
A. Prote$area activelor intreprinderii
6. Asigurarea fidelitatii si exactitatii informatiei contabile!
". Asigurarea respectarii dispozitiilor intreprinderii!
-. Promovarea eficacitatii exploatarii!
11. Care sunt elementele de ba!a ale controlului intern unei entitati?
)
xistenta unui plan de organizare, cuprinzand:
- definirea cat mai precisa a sarcinilor;
- definirea limitelor de competenta si a raspunderilor, ceea ce presupune stabilirea unei ierar#ii a carei autoritate
este indiscutabila!
- circulatia informatiilor: circuitele documentelor trebuie sa fie suficent de precise si elaborate pentru a exclude
negli$enta si fantezia!
competenta si integritatea personalului sunt esentiale, mai ale la nivelul directiunii! deciziile pe care le iau
responsabilii compartimentelor bune sau rele, se repercuteaza asupra compartimentelor pe care le conduc!
existenta unei documentatii satisfacatoare se refera la:
- producerea informatiilor: este recomandata existenta unor instructiuni scrise, sub forma unui manual de
proceduri!
- arhivarea informatiilor: :memoria:unei intreprinderi este un elemnt esential al controlului intern, care
conditioneaza toate controalele ulterioare.
12. .xplicati importanta separarii sarcinilor in organi!area controlului intern al unei entitati.
2epararea sarcinilor este necesar a fi facuta astfel incat sa permita controlul reciproc al executiei lor. ste de dorit sa se
evite ca una si aceeasi persoanasa poata comite o eroare sau o inexactitate, avand posibilitatea de a o ascunde sau fara
ca alta persoana sa aiba posibilitatea de a o descoperi.
2epararea sarcinilor nu diminueaza sau anuleaza responsabilitatea celor care gestioneaza patrimoniul intreprinderii. .n
acest sens, delegarea atributiilor este necesar sa se faca:
- pentru un numar reduse de persoane, pentru a nu se dilua raspunderea!
- asigurand specializarea acestor persoane imputerncite!
- asigurand independenta persoanelor imputernicite fata de obiectul si subiectul controlului!
- asigurand autoritatea celor ce exercita controlul, respectiv dreptul de a impune luarea anumitor masuri.
13. Definiti auditul intern si controlul intern" si relatia dintre acestea.
uditul intern reprezinta acea componenta a auditului financiar care consta in examinarea profesionala efecutata de
un profesionist contabil competent si independent in vederea exprimarii unei opinii motivate in legatura cu validitatea
si corecta aplicare a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii (entitatii).
Controlul intern. 2istemul de control intern reperezinta un ansamblu de politici si proceduri puse in aplicare de
conducerea unei entitati in vederea asigurarii, in masura posibilului, a unei gestionari riguroase si eficiente a
activitatilor acesteia! implica respectarea politicilor de gestiune, prote$area activelor, prevenirea si detectarea fraudelor
si erorilor, exactitatea si ex#austivitatea inregistrarilor contabile si stabilirea la timp a informatiilor financiare.
"ontrolul intern al unei entitati se refera la totalitatea prcedurilor si la realizarea lui particpa intreg personalul entitatii
respective.
Auditul intern al unei entitati se refera la verificarea existentei, adaptabilitatii si modului de aplicare a procedurilor de
control intern din entitatea respective si se realizeaza prin compartimente distincte care fac parte din dtructura si
sistemul de control intern al acelei entitatii. l poate fi realizat si de firme specializate de expertiza contabla (prin
externalizare).
14. Care sunt principalele obiective ale auditului intern?
- verificarea conformitatii activitatilor din entitatea auditata cu politicile, programele si managemntul acesteia!
- evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre
conducerea unitatii in scopul cresterii eficientei activitatii entitatii!
- evaluarea gradului de adecvare a datelor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii
din entitate!
- prote$area elementelor patrimoniala bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelo si
pierderilor de orice fel.
1%. ,rogramul de control# rol" continut" forme de pre!entare.
5
0u exista un program standard de control al conturilor deoarece acest program depinde exclusiv de rezultatele
etapelor precedente si de caracteristicile fiecarei intreprinderi.
Pentru stabilirea programului de control, auditorul va utiliza planul de misiune si foaia de sinteza a aprecierii
controlului intern, documente ce asigura legatura cu etapele precedente.
Programul de control poate fi stabilit peo foaie de lucru speciala, care contine rubricile urmatoare:
o 9ista controalelor de efectuat 3 cat mai bine detaliate pt a fi usor de identificat documentele si informatiile
necesare a se solicita intreprinderii!
o .ntinderea esantionului 3 volumul sonda$elor de efectuat pentru controlul respectiv!
o .ndicarea datei la care a fost efectuat controlul!
o O referinta pentru foaia de lucru!
o Problemele intalnite 3 se folosete pt supervizarea lucrarilor si pentru a stabili sinteza rezultatelor.
1(. .lemente probante# definitie" rol" criterii de apreciere.
Potrivit 2tandardelor .nternationale de Audit, elementele probante intr-o misiune de audit reprezinta informatii
obtinute de auditor pentru a a$unge la concluzii pe acare acesta isi fondeaza opinia. Aceste informatii constau in
documente $ustificative si documente contabile care stau la baza situatiilor financiare si care sunt coroborate cu
informatii din alte surse.
lementele probante trebuie sa indeplineasca cumulativ doua condtii de calitate pentru a putea sta la baza fondarii
unei opinii: sa fie suficiente si sa fie $uste.
lementele probante trebuie, in ansamblul lor, sa permita auditorului sa-si faca o opinie cu privire la situatiile
financiare.
/actorii care influenteaza rationamentul auditorului in legatura cu ceea ce constituie elemente probante suficiente
cuprind:
- importanta riscului de inexactitate!
- importanta relativa a elementului avut in vedere, tinand cont de ansamblul infomatiilor bilantului contabil!
- experienta capatata in cursul unor auditari anterioare!
- concluziile procedurilor de audit , in special descoperirea eventuala a unor fraude sau erori!
- tipul de informatie disponibila.
.n cazul obtinerii de elemente probante pornind de la controalele substantive, auditorul trebuie sa determine daca
elementele rezultate din aceste controale, precum si din testele de procedura suntsuficiente si adecvate pentru a
stabili daca la elaborarea situatiilor financiare de catre conducerea intreprinderii au fost intrunite criteriile:
de existenta: un element al activului sau pasivului exista la un moment dat!
de drepturi si obligatii: un element de activ este un drept al intreprinderii, iar un element de pasiv este o
obligatie pentru intreprinderea data, la un moment dat!
de ex#austivitate: activele, datoriile, tranzactiile sau evenimentele au fost inregistrate si toate faptele
importante au fost mentionate!
de evaluare: inregistrarea unui activ sau a unei datorii s-a facut la valoare sa de inventar!
de masurare: o operatie sau un eveniment este inregistrat la valoarea sa de tranzactionare si un venit sau o
c#eltuiala apartine perioadei!
de prezentare si publicitate: o informatie este prezentata, clasata si descrisa conform referentialului contabil
aplicabil.
1). 0e1nica sonda2ului in audit
Poate fi definita ca o te#nica ce consta in selectarea unui anumit numar de elemente din ansamblul opratiilor si
conturiillor ce formeaza multimea ce urmeaza a fi controlata, aplicarea la aceste elemente a te#nicilor de obtinere a
elementelor probante si extrapolarea rezultatelor obtinute pe esantion la ansamblul multimii cercetate.
In functie de caracteristica comuna si scopul urmarit se disting:
sondaje asupra atributiilor, care se utilizeaza cand elementele ce constituie multimea prezinta o caracterisitza
comuna, cum ar fi: urmarirea aprobarii comenzilor cu ocazia cumpararilor sau se urmareste daca bunurile
;
intrate in unitate fac obiectul unei note de receptie!
sondaje asupra valorii, care se aplica atunci cand caracteristica urmarita este valoarea elementelor
patrimoniala de antura stocurilor si a operatiunilor consemnate in rula$ul si soldul conturilor.
In functie de pregatirea profesionala a auditorului si de gradul credibilitate pe care doreste sa-l dea concluziilor salre:
sonda$e statistice!
sonda$e nestatistice.
.tape#
.. definirea precisa a obiectivelor!
... precizarea naturii elemetelor si alimitei de timp cuprinse in sonda$!
.... executarea propriu-zisa a sonda$ului: alegerea tehnicilor, determinarea marimii esantionului,
selectionarea esantionului, studiul esantionului, evaluarea rezultatelor, concluziile sondajului.
1+. 0e1nica observarii fi!ice.
Observarea fizica este cel mai sigur mi$loc de verificare a existentei reale a unor elemente de activ.
Observarea fizica vizeaza elemente de activ tangibile, cum ar fi: stocuri, bani si alte elemente pastrate in
caserie, imobilizari corporale. l verifica modalitatea de efectuare a inventarierii si respectarea procedurilor scrise.
"ea mai buna metoda de a face acest lucru este de a asista la operatiunea de inventariere sau la o parte a acesteia.
.n urma acestei verificari, auditorul se va asigura ca:
- toate elementele sunt corect inventariate!
- toate elementele inventairate sunt corespunzatoare calitativ.
-upa ce a obtinut aceste asigurari, auditorul va mai verifica urmatoarele elemente:
- daca elementele inventariate apartin intreprinderii!
- daca activele sunt corect evaluate.
1-. Confirmarea externa 3directa4
Confirmarea directa este o procedura de audit obisnuita care consta in a cere tertilor care au legaturi de afaceri
cu intreprinderea verificata sa confirme direct comisarilor de conturi informatiile privind existenta operatiunilor,
soldurilor sau orice alata informatie.- folosita in /ranta.
ste o procedura putin cunoscuta de intreprinderi.
Procedura permite obtinerea direct de la terti a informatiilor cerute, fara interventia unitatii controlate. O limita
importanta a acestei te#nici este data de faptul ca tertii nu raspund intotdeauna la intrebarile puse de auditor, sau
raspund, dar incomplet.
lementele care pot face obiectul confirmarii directe sunt:
- imobilizarile (confirmarea existentei titlurilor de proprietate, a unor eventuale ipoteci)!
- creantele si datoriile (confirmarea soldurilor conturilor clientilor si furnozorilor, a scadentelor, a dobanzilor, a
garantiilor pentru imprumuturi)!
- valorile de exploatare ( stocurile apartinand intreprinderii si aflate la terti si stocurile apartinand tertilor si
depozitate la intreprinderea auditata)!
- titluri de participare si de plasament!
- banciel (confimrarea soldurilor si a operatiunilor realizate de banca pentru intreprindere, cautiuni, garantii)!
- personalul (imprumutir si avansuri)!
- anga$amente in afara bilantului si pasive eventuale (asigurari, avocati, experti fiscali).
2/. .xamenul situatiilor financiare.
2ituatiile financiare (bilantul, contul de profit si pierdere si celelalte componente) constituie documente de sinteza ale
contribuabilitatii asupra carora auditorul isi exprima opinia.
5
xamenul situatiilor financiar are ca obiect verificare:
- faptului ca bilantul, contul de profit si pierdere si celelalte compnente ale situatiilor financiare sunt coerente,
concorda cu datele din contabilitate, sunt prezentate conform principiilor contabile si reglementarilor in
vigoare si tin cont de evenimentele posterioare datei de inc#idere!
- faptului ca anexele comporta toate informatiile de importanta semnificativa asupra situatie patrimoniale, financiare
si rezultatelor obtinute.
*e#nicile de examinare a situatiilor financiare se spri$ina pe procedurile analitice pevazute .2A 51' si in mod deosebit
pe:
- stabilirea ratiourilor obisnuite de analiza financiara si compararea lor cu cele ale exercitiilor precedente si ale
sectorului de activitate!
- comparatiile intre datele din situatiile financiare si datele anterioare, posterioare si previziunile intreprinderii sau
ale altor intreprinderi similare!
- compararea in procent fata de cifra de afaceri a diferitelor posturi din contul de profit si pierdere.
21. .lemente posterioare inc1iderii exercitului
2tandardul .nternational de Audit nr. 5;' stabileste obligatiile pentru auditor de a lua in considerare incindentele
evenimentelor posterioare inc#iderii exercitiului atat asupra situatiilor financiare, cat si asupra raportului sau,
distingadu-se & etape:
14 Fapte descoperite pana la data raportului de audit 3 auditorul trebuie sa puna in lucru proceduri care urmaresc
strangerea de elemente probante suficiente si adecvate care $usitifce faptul ca au fost identificate toate
evenimentele care pot necesita a$ustari ale situatiilor financiare sau informatii suplimentare in anexe, pana la
data raportului sau.
24 Fapte descoperite dupa data raportului de audit, dar inaintea publicarii situatiilor financiare 3 cand auditorul a
luat cunostinta, dupa data raportului sau, dar inaintea publicarii situatiilor financiare, de evenimente care risca
sa aiba o incidenta semnificativa asupra acestora, auditorul trebuie sa stabileasca daca trebuie sa ceara
cercetarea situatiilor financiare si sa discute masurile care se impun.
.n cazul in care conducere intreprinderii corecteaza situatiile financiarem auditorul va pune in lucru procedurile
necesare si va furniza conducerii intreprinderii un alt raport de audit.
-aca conducerea intreprinderii refuza sa corecte situatiile financiare, iar auditorul considera necesare aceste corecturi,
el trebuie sa exprime o opinie cu rezerve sau o opinie defavorabila
34 Fapte descoperite dupa publicarea situatiilor 3 dupa publicarea situatiilor financiare auditorul nu este tinut sa
procedeze la vreo investigatie.
-aca insa auditoul a luat cunostinta dupa publicarea situatiilor financiare de exostenta unui eveniment, care daca ar fi
fost cunoscut la data semnarii raportului sau, l-ar fi condus la modificarea opiniei el trebuie sa stabileasca daca
este cazul corectarii situatiilor financiare si sa discute aspectele respective cu conducerea intreprinderii.
.n cazul in care conducerea intreprinderii corecteaza situatiile financiare, auditorul va controla masurile luate de
conducerea intreprinderii pentru a se asigura ca toate persoanele care sunt in posesia situatiilor financiare
nemodificate au luat cunostinta de corectarea acestora si va intocmi un nou raport de audit.
22. *olul si importanta dosarului exercitiului.
-osarul exercitiului cuprinde toate elementele unei misiuni, a caror utilitate nu depaseste exercitiul cotrolat. l permite
asamblarea tuturor lucrarilor, de la organizarea misiunii la sinteza si formularea raportului.
-osarul exercitiului este indispensabil pentru:
- mai buna organizare si mai bunul control ale misiunii!
- documentarea lucrarilor efectuate, a deciziilor luate si asigurarea ca programul s-a derulat fara omisiuni!
- inlesnirea muncii in ec#ipa si supervizarea lucrarilor dat la colaboratori!
- $ustificarea opiniei emise si redactarea raportului.
.n mod uzual dosarul cuprinde:
- planificarea misiunii!
- supervizarea lucrarilor!
<
- aprecierea controlului intern!
- obtinerea de elemente probante!
-osarul exercitiului este bine sa fie impartit pe sectiuni, pentru a usura utilizarea sa in functie de cultura cabientului. .n
general se recomanda a se folosi o impartire in %' sectiuni simbolizate de la A la =.:
A (dosarul exercitiului, 2ectiunea A) 3 :acceptarea misiunii:!
6 (dosarul exercitiului, 2ectiunea 6) 3 :sinteza misiunii si rapoarte>
" (dosarul exercitiului, 2ectiunea ") 3 :orientare si planificare>!
- (dosarul exercitiului, 2ectiunea -) 3 :evaluarea risului legat de control>!
(dosarul exercitiului, 2ectiunea ) 3 : controale substantive>!
/ (dosarul exercitiului, 2ectiunea /) 3 :utilizarea lucrarilor altor profesionisti>!
4 (dosarul exercitiului, 2ectiunea 4) 3 :verificari si informatii specifice>!
? (dosarul exercitiului, 2ectiunea ?) 3 :lucrarile de sfarsit de misiune>
. (dosarul exercitiului, 2ectiunea 6) 3 :interventii cerute prin regulament!
= (dosarul exercitiului, 2ectiunea 6) 3 :controlul conturilor consolidate>.
23. *olul si importanta dosarului permanent.
+nele informatii si documente primite sau analizate in cursul doferitelor etape ale misiunii pot fi folosite pe toata
durata mandatului. "lasarea lor intr-un dosar separat, dosarul permanent, permite utilizarea lor ulterioara dupa
aducerea sa la zi.
lementele caracteristice continute de dosarul permanent sunt:
- fisa de preentare!
- scurt istoric al intreprinderii!
- organigrame!
- persoanele care anga$aeaza intreprinderea!
- note asupra organizarii sectorului de activitate, productie!
- note asupra statului!
- procese verbale ale "A si A4!
- lista actionarilor sau asociatilor!
- structura grupului!
- contracte, asigurari.
-osarul permanent se subdivide in sapte sectiuni pentru a facilita lectura si controlul din partea organismului
profesional, dupa cum urmeaza:
- PA (dosarul permanent, 2ectiunea A) 3 4eneralitati!
- P6 (dosarul permanent, 2ectiunea 6) 3 -ocumente privind controlul intern!
- P" (dosarul permanent, 2ectiunea ") 3 situatii financiare si rapoarte privind exercitiile precedente!
- P- (dosarul permanent, 2ectiunea -) - Analize permanente!
- P (dosarul permanent, 2ectiunea ) 3 /iscal si social!
- P/ (dosarul permanent, 2ectiunea /) 3 =uridice!
- P4 (dosarul permanent, 2ectiunea 4) 3 intervenienti externi
Pentru a-si indeplini rolul de informare, dosarul permanent trebuie:
- sa fie tinut la zi!
- sa elimine informatiile perimate!
- sa nu contina documentele voluminoase ale intreprinderii!
24. Structura dosarului exercitiului
.n mod uzual dosarul cuprinde:
planificarea misiunii#
- programul general de lucru!
- note asupra utilizarii lucrarilor de control efectuate de altii!
@
- datele si duratele vizitelor, locurile de interventie!
- compunerea ec#ipei!
- datele pentru emiterea raportului!
- bugetul de timp!
supervi!area lucrarilor#
- note asupra studierii dosarelor si stabilirea solutiilor la problemele ridicate!
- aprobarea tuturor deciziilor importante care pot afecta planificarea, programul lucrarilor, executarea lucrarilor,
concluziilor lucrarilor, continutul raportului!
aprecierea controlului intern#
- evaluarea punctelor tari, punctelor slab si a zonelor de risc!
- foi de lucru privind: bazele de stabilire a sonda$elor efectuate!
- comentarii asupra anomaliilor descoperite!
obtinerea de elemente probante#
- program de control!
- foi de lucru cuprinzand: obiectivul, detalii asupra lucrarilor efectuate, eventuale comentarii, concluzii!
- documente sau copii de documente de la intreprindere sau terti, $usitificand cifrele examinate!
- detalii asupra lucrarilor efectuate asupra situatiilor financiare: comparatii si explicatii ale variatiilor, concluzii!
- sinteza generala a rezultatelor pe diferite etape ale misiunii si tratarea distincta a punctelor care ar putea avea o
influenta asupra deciziei de certificare!
- foi de lucru cu privire la faptele delictuale.
-osarul exercitiului este bine sa fie impartit pe sectiuni, pentru a usura utilizarea sa in functie de cultura cabientului. .n
general se recomanda a se folosi o impartire in %' sectiuni simbolizate de la A la =.:
A (dosarul exercitiului, 2ectiunea A) 3 :acceptarea misiunii:!
6 (dosarul exercitiului, 2ectiunea 6) 3 :sinteza misiunii si rapoarte>
" (dosarul exercitiului, 2ectiunea ") 3 :orientare si planificare>!
- (dosarul exercitiului, 2ectiunea -) 3 :evaluarea risului legat de control>!
(dosarul exercitiului, 2ectiunea ) 3 : controale substantive>!
/ (dosarul exercitiului, 2ectiunea /) 3 :utilizarea lucrarilor altor profesionisti>!
4 (dosarul exercitiului, 2ectiunea 4) 3 :verificari si informatii specifice>!
? (dosarul exercitiului, 2ectiunea ?) 3 :lucrarile de sfarsit de misiune>
. (dosarul exercitiului, 2ectiunea 6) 3 :interventii cerute prin regulament!
= (dosarul exercitiului, 2ectiunea 6) 3 :controlul conturilor consolidate>.
2%. Structura dosarului permanent.
+nele informatii si documente primite sau analizate in cursul doferitelor etape ale misiunii pot fi folosite pe toata
durata mandatului. "lasarea lor intr-un dosar separat, dosarul permanent, permite utilizarea lor ulterioara dupa
aducerea sa la zi.
lementele caracteristice continute de dosarul permanent sunt:
- fisa de preentare!
- scurt istoric al intreprinderii!
- organigrame!
- persoanele care anga$aeaza intreprinderea!
- note asupra organizarii sectorului de activitate, productie!
- note asupra statului!
- procese verbale ale "A si A4!
- lista actionarilor sau asociatilor!
- structura grupului!
- contracte, asigurari.
-osarul permanent se subdivide in sapte sectiuni pentru a facilita lectura si controlul din partea organismului
%'
profesional, dupa cum urmeaza:
- PA (dosarul permanent, 2ectiunea A) 3 4eneralitati!
- P6 (dosarul permanent, 2ectiunea 6) 3 -ocumente privind controlul intern!
- P" (dosarul permanent, 2ectiunea ") 3 situatii financiare si rapoarte privind exercitiile precedente!
- P- (dosarul permanent, 2ectiunea -) - Analize permanente!
- P (dosarul permanent, 2ectiunea ) 3 /iscal si social!
- P/ (dosarul permanent, 2ectiunea /) 3 =uridice!
- P4 (dosarul permanent, 2ectiunea 4) 3 intervenienti externi
2(. .lementele de ba!a ale raportului de audit intr5o misiune de audit statutar.
,aportul unei misuni de audit de baza trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele elemente de baza: titlul,
destinatarul, paragraful introductiv, paragraful cuprinzand natura si intinderea lucrarilor de audit, paragraful
opiniei, semnatura, adresa si data raportului.
0itlul raportului 3 trebuie sa poarte un titlu precis, de recomandat : :,aportul auditorului independent>!
Destinatarul 3 raportul de audit trebuie sa fie adresat destinatarului corespunzator, in functie de circumstantele ce
caracterizeaza misiunea si obligatiile legale. .n mod obisnuit se adreseaza consiliului de administratie al unitatii ale
carei situatii au fost auditate.
,aragraf introductiv 3 identificarea entitatii auditate si a situatiilor financiare auditate! -e asemenea trebuie sa
contina elemente privind responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare si responsabilitatea auditorului!
,aragraf care sa descrie natura auditului" si in care se fac referiri la 2tandardele .nternationale de Audit sau la
normele nationale aplicabile si se descriu demersurile puse in practica de auditor.
,aragraful opiniei 6 raportul de audit trebuie sa prezinte clar opinia auditorului asupra faptului daca situatiile
financiare dau o imagine fidela pozitiei, situatie fdinanciare si rezultatelor obtinute in acord cu referintele
contabile.
Acest paragraf poate ave formulari precum: Opinia fara rezerve, Opinia fara rezerve, dar cu un paragraf de observatii,
Opinia cu rezerve, .mposibilitatea exprimarii unei opinii, Opinia defavorabila.
2). Opinia defavorabila# motive" mod de pre!entare.
ste datorata de exemplu dezacordului asupra principiilor contabile. -ezacordurile se refera la neregularitatile si
inexactitatile constatate de auditorul financiar in legatura cu aplicarea principiilor si regulilor contabile de catre cei
responsabili cu intocmirea si prezentarea conturilor anuale.
0eregularitatile se refera la orice actiune, omisiune sau situatie care violeaza actele normative, regulile si principiile
contabile, dispozitiile statutului si #otararile A4A.
.nexactitatile se refera la transpunerea in conturi sau prezentarea unui fapt neconform cu realitate: erori de calcul,
inexactitati in prezentarea conturilor, inexactitati in infotmatiile furnizate de manageri.
2e poate prezenta astfel:
!stfel, cum este explicat in nota ", nu s#au constatat amortismente in situatiile financiar e. aceasta practica,
nu este, in opinia noastra, in acord cu $ormele de amortizare a capitalului imobilizat in active corporale. Cheltuielile
aferente, pe baza unui amortisment linear si a unei cote de%pentru cladiri si%pentur utilaje, trebuiau sa se ridice la
suma de% pentru exercitiul incheiat la &' decembrie%In consecinta, amortismentele cumulate trebuia sa se ridice
la%mii lei, iar pierderea exercitiului si pierderile cumulate, la%mii lei.
(upa parerea noastra, din cauza incidetei faptelor mentionate in paragraful precedent, situatiile financiare nu dau o
imagine fidela situatie financiare a societatii la &' decembrie%., contului de proft si pierdere pentru exercitiul
incheiat la aceasta data si nu sunt conforma cu prevedrile legale si statutare.
2+. 'mposibilitatea exprimarii unei opinii# motive" mod de pre!entare
.mposibilitatea exprimarii unei opinii poate fi data de doua categorii de limite:
- unele sunt impuse de evenimente exterioare, cum ar fi un incendiu care a distrus unele documente $usitificative sau
numirea cu intarziere a auditorului, astfel incat nu mai este posibila participarea la inventarierea stocurilor!
- altele sunt impuse de conducerea intreprinderii, putand fi reprezentate de refuzul efectuarii unui control, refuzul de
%%
a plati onorariul sau refuzul de a solicita un expert extern.
$oi nu am fost in masura sa asistam la inventarul fizic, nici sa procedam la confirmarea directa a conturilor de
clienti, din cazua limitarii intinderii lucrarilor noastre, impuse de catre directiune.
!vand in vedere importanta faptelor expuse mai sus, noi nu ne exprimam o opinie cu privire la situatiile financiare.)
2-. Opinia cu re!erve# motive" mod de pre!entare.
-aca auditorul este confruntat cu o limitare a intinderii lucrarilor si in consecinta va trebui sa formuleze o opinie cu
rezerve.
(otive:
- cand auditorul considera ca informatia referitoare la incertitudine nu este pertinenta sau liseste ceva!
- cand auditorul apreciaza ca estimarile facute de conducerea intreprinderii pentru intocmirea conturilor anuale nu
sunt rezonabile si ca au o influenta semnificativa asupra deciziilor!
- cand nu obtine elementele probante suficiente pentru a a$usta pozitia responsabililor intreprinderii privind existenta
si tratarea unei incertitudini.
xemplu:
$oi nu am putut asista la inventarul fizic din &' decembrie %, deoarece noi am fost desemnati auditori ulterior
acestei date. *inand seama de natura documentelor contabile ale societatii, noi nu am putut controla cantitatile
prin alte proceduri de audit.
In opinia noastra, cu exceptia incidentei ajustarilor care ar fi putut fi necesare daca noi am fi putut efectua
controlul fizic al cantitatilor, situatiilor financiare dau o imagine fidela pozitiei si situatie financiare a societatii la
&' decembrie%, cat si contului de profit si pierdere pentru exercitiul incheiat la aceasta data si sunt conforme cu
prevederile legale si statutare.:
3/. Opinia fara re!erve# semnificatie" mod de pre!entare.
-aca in urma lucrarii efectuate, auditorul contata ca situatiile financiare >dau o imagien fidela pozitiei financiare> si
rezultatele obtinute sun in acord cu referintele contabile si conform prevederilor contabile atunci auditorul va include
in raportul de audit un paragraf al opinie intitulat :opinia fara rezerve>.
xemplu :
In opinia noastra situatiile financiare ofera o imagine fidela si justa apozitie si situatie financiare a societatii la data
de &' decembrie, precum si asupra performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul incheiat la
aceasta data, in conformitate cu normele internationale de contabilitate.)
31. Opinia fara re!erve" dar cu un paragraf de observatii# semnificatie" mod de pre!entare.
.n unele cazuri, raportul de audit poate fi modificat adaugand un paragraf de observatii al carui obiectiv este de a
lamuri cititorul asupra unui punct privind conturile anuale.
Adaugarea unui astfel de paragraf nu afecteaza opinia auditorului. Aceasta se situeaza de preferinta dupa paragraful de
opinie si precizeaza, in general, ca acesta nu constituie o rezerva.
/orma de prezentare a paragrafului de opinie in acest caz este urmatoarea:
fara sa exprimam o rezerva asupra situatiilor financiare, noi atragem atentia asupra notri " din anexa. Societatea
face obiectul unui proces in care este acuzata de infractiune in utilizarea brevetelor si in care I se pretinde varsarea
redeventelor si daunelor de interese; societatea a angajat o contraactiune, iar audierile preliminare, cat si
procedurile juridico#administrative ale celor doua actiuni sunt in curs. +ezultatul final al acestei situatii nu poate, in
prezent sa fie determinat si in consecinta, nu au fost constituite provizioane pentru acoperirea cheltuielilor care ar
putea sa rezulte.)
32. ,aragraful opiniei. 0ipuri de opinie.
Paragraful opiniei 6 raportul de audit trebuie sa prezinte clar opinia auditorului asupra faptului daca situatiile
financiare dau o imagine fidela pozitiei, situatie fdinanciare si rezultatelor obtinute in acord cu referintele
contabile.
*ermenii utilizati pentru exprimarea opiniei auditoului sunt :dau o imagine fidela>, sau>prezinta in mod sincer in toate
%1
aspectele lor semnificative.>
,eferintele contabile sunt 2tandardele .nternationale de "ontabilitate, reguli emise de catre institutiile sau organismele
profesionale si practica generala din tara si legislatia locala.
.n afara opiniei referitoare la imaginea fidela, poate fi necesara includerea in ,aportul auditorului a unei opinii asupra
faptului de a sti daca aceste situatii financiare sunt conforme cu alte prevederi legale sau statutare.
Acest paragraf poate avea formulari precum: ,pinia fara rezerve, ,pinia fara rezerve, dar cu un paragraf de
observatii, ,pinia cu rezerve, Imposibilitatea exprimarii unei opinii, ,pinia defavorabila.
33. ,aragraful privind natura si intinderea lucrarilor de audit.3sfera anga2amentului de audit4.
,aportul auditorului trebuie sa prezinte sfera anaga$amentului de audit, declarand ca auditul a fost efectuat in
conformitate cu .2A sau in conformitate cu standardele sau practicile nationale relevante.
2fera anga$amentului de audit se refera la capacitatea auditorului de a desfasura procedurile de audit cerute in mod
necesar de circumstante. Acest lucru este necesar pentru cititor ca o certificare a faptului ca auditul a fosr desfasurat in
conformitate cu standardele sau practicile stabilite. -aca nu este prevazut astfel, se presupune ca standardele sau
practicile de audit urmate sunt cele in vigoare in tara indicata la adresa auditorului.
34. ,aragraful introductiv al raportului de audit.
Paragraf introductiv 3 identificarea entitatii auditate si a situatiilor financiare auditate!
,aportul de audit trebuie sa identifice titlul fiecarei situatii financiare a entitatii care a facut obiectul auditului, cat si
data si perioada acoperite prin aceste documente, sa faca referire la rezumatul politiclor contabile semnificative si
la alte note semnificative.
-e asemenea trebuie sa contina elemente privind responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare si
responsabilitatea auditorului!
3%. Continutul raportului de audit.
,elatia contractuala de executare a misunii de audit!
Observatiile reiesite din diverse verificari!
.nformatiile a caror mentiune in raport este prevazuta exprez de lege!
Oferirea garantiei pentru actionari si terti ca un personal calificat a obtinut asigurarea ca situatiile financiare
ofera o imagine fidela, clara si completa pozitie financiare, performantelor si situatiei financiare generale a
intreprinderii!
(entiunea ca situatiile financiare auditate sunt anexate la raportul de audit.
3(. *olul raportului de audit.
- .nstrument de comunicare cu utilizatorii situatiilor financiare emise de entitatea auditata, respectiv cu publicul,
precum si cu actionarii pentru decizii economice!
- .nstrument de confirmare a increderii publicului si actionarilor in situatiile financiare prezentate de o entitate!
- .nstrument de identificare a responsabilitatilor pentru auditor si pentru conducerea entitatii auditare.
3). Care sunt normele de referinta in auditul situatiilor financiare?
.n auditul situatiilor financiare ale unei entitati sunt folosite doua categorii de norma de referinta: norme contabile si
norme de audit.
3+. Ce sunt si ce rol 2oaca normele de audit?
0ormele de audit reprezinta un ansamblu de reguli definite de o autoritate profesionala la care se refera auditorul
pentru calificarea muncii sale. Aceste pot si:
- 2tandardele .nternationale de Audit (.2A), Practicile .nternationale de Audit (.AP2), 2tandardele .nternationale
privind (isiunile de xamen 9imitat (.2,), 2tandardele .nternationale privind (isiunile de "ertificare
%&
(.2A), 2tandardele .nternationale pentru (isiuni "onexe (.2,2) emise de "onsiliul pentru 2tandardele de
Audit si "ertificare (.AA26) din cadrul /ederatiei .nternationale a "ontabililor (./A")!
- 0orme nationale emise de un organism profesionale recunoscut ca fiind autoritate in domeniu.
0ormele de audit permit tertilor sa aiba siguranta ca opinia auditorului va fi emisa in functie de criterii de calitate
omogene. le permit insa si auditorului sa defineasca scopurile pe care le are de atins prin punerea in lucru a celor
mai potrivnice te#nici.
0ormele de audit se cladifica in & categorii, acoperind intreaga activitate a auditorului:
- norme profesionale de lucru!
- norme de raportare!
- norme generale de comportament!
3-. Ce sunt si ce rol au normele contabile?
0ormele contabile sunt stabilite de organismele de reglementare din domeniul contabilitatii, care sunt de regula
organisme de interes public, autonome.
0ormele contabile sunt comune si obligatorii pentru toti cei care stabilesc, controleaza si utlitzeaza situatiilr
financiare. ntitatile care au obligatia de a stabili situatii financiare sunt cei prevazuti la art.% din 9egea contabilitatii.
"ei care controleaza sun prevazuti prin legislatia fiecarei tari si au ca referinta in activitatea lor normele contabile.
situatiile financiare trebuie sa fie stabilite potrivit unei sau mai multot dintre referintele urmatoare:
- standarde internationale de raportare financiara!
- standardel sau norme contabile nationale!
- alte referinte contabile bine precizate si recunoscute, aplicate pentru elaborarea si prezentarea situatiilor financiare.
0ormele contabile internationale sunt stabilite de .A2"/ ( /undatia "omitetului pentru 2tandarde .nternationale de
"ontabilitate) si sunt denumite generic 2tandarde .nternationale de ,aportare financiara (./,2). Acestea cuprind:
- 2tandarde .nternationale de raportare /inanciara emise de .A26 (./,2)!
- 2tandarde .nternationale de "ontabilitate (.A2)!
- 2tandardele de interpretare emise de 2." sau ./,."!
- Alte documente emise de .A26, 2." sau ./,.".
4/. Ce este si cum se determina pragul de semnificatie?
Pragul de semnificatie reprezinta nivelul, marimea unei sume peste care auditorul considera ca o eroare, o
inexactitate sau o omisiune poate afecta regularitatea si sinceritatea situatiilor financiare, precum si imaginea fidela a
rezultatului, a situatiei financiare si a ptrimoniului intreprinderii.
ste nivelul de eroare sub care intelegerea si interpretarea situatiilor financiare nu vor fi afectate semnificativ.
2tablirea unor praguri de semnificatie permite:
- orientarea mai buna si planificarea misiunii!
- evitarea lucrarilor inutile!
- $usitificarea deciziilor referitoare la opinia emisa.
Pentru determinarea pragului de semnificatie pot fi utlizate diferite elemente de referinta: capitalurile proprii,
rezultatul net, cifra de afaceri.
-efinirea pragului de semnificatie permite auditorului inca de la inceputul activitatii sale sa aprecieze mai bine
sistemele si conturile susceptibile sa contina erori sau inexactitati semnificative, iar la sfarsitul misunii, sa aprecieze
daca anomaliile pe care le-a descoperit trebuie sa ife corectate in cadrul exercitiului, in scopul de a putea emite o
opinie fara rezerve.
+nele circumstante particulare trebuie avute in vedere la determinarea pragului de semnificatie:
- existenta unor prevederi legale, statutare sau contractuale!
- evolutia importanta de la un an la altul a unor posturi!
- capitaluri proprii sau rezultate anormale.
41. *iscul de audit# componentele si relatiile intre acestea.
,iscul de audit consta in faptul ca auditorul exprima o opinie incorecta din cauza faptului ca in situatiile financiare
sunt erori semnificative.
,iscul de audit se divide in & componente:
%)
- ,iscul inerent 3 consta in posibilitatea ca soldul unui cont sau o categorie de operatiuni sa comporte erori
semnificative, izolate sau impreuna cu erorile din alte conturi sau categorii de operatiuni, din cauza unui control intern
insuficient.
- ,iscul legat de control 3 consta in faptul ca o eroare semnificativa intr-un cont sau intr-o categorie de operatiuni,
izolata sau impreuna cu alte solduri de conturi sau categorii de operatiuni, nu este nici prevenita, nici descoperita si
corectata prin sistemul contabil si de control intern utilizate!
- ,iscul de nedescoperire 3 consta in faptul ca controalele declansate de auditori nu reusesc sa descopere o eroare
semnificativa in soldul unui cont sau intr-o categorie de operatiuni, izolata sau impreuna cu alte solduri sau categorii
de operatiuni.
xista anumite relatii intre cele trei componente ale riscului de audit.
,iscul de nedetectare este invers proportional cu cumulul riscurilor inerente si riscurile legate de control. -aca
riscurile inerente si cele legate de control sunt ridicate, trebuie fixat un nivel al riscului de nedetectare reduc, astfel
incat sa fie reduc cat mai mult riscul de audit si invers.
Pe de alta parte, trebuie sesizata si relatia de invers proportionalitate dintre caracterul semnificativ si riscul de audit.
"u cat pragul de semnificatie este mai mare cu atat riscul de audit este mai mic si invers.
42. Ce este riscul legat de control?
"onsta in faptul ca o eroare semnificativa intr-un cont sau intr-o categorie de operatiuni, izolata sau impreuna cu alte
solduri de conturi sau categorii de operatiuni, nu este nici prevenita, nici descoperita si corectata prin sistemul contabil
si de control intern utilizate.
.n general auditorul fixeaza un nivel ridicat al riscului legat de control atunci cand:
- sistemele contabile si de control nu sunt aplicate corect!
- sistemul contabil si cel de control intern ale intreprinderii sunt considerate ca insuficiente.
43. Ce este riscul inerent?
"onsta in posibilitatea ca soldul unui cont sau o categorie de operatiuni sa comporte erori semnificative, izolate sau
impreuna cu erorile din alte conturi sau categorii de operatiuni, din cauza unui control intern insuficient.
44. Ce este riscul de nedetectare?
"onsta in faptul ca controalele declansate de auditori nu reusesc sa descopere o eroare semnificativa in soldul unui
cont sau intr-o categorie de operatiuni, izolata sau impreuna cu alte solduri sau categorii de operatiuni. -epinde de
controalele proprii ale auditorului si nu poate fi eliminat in totalitate, oricare ar fi te#nicile si procedurile folosite de
auditor.
4%. Conceptul de independenta in audit.
Principiul independentei se aplica tuturor profesionistilor contabili in practica libera, indiferent de natura serviciului
profesional prestat. .n cazul executarii, insa, a unor misiuni de audit prin care se furnizeaza o asiguarare in ce priveste
credibilitatea situatiilor sau informatiilor financiare in fata publicului, independenta devine cea mai sigura garantie ca
profesionistul contabil si-a indeplinit misiunea in conditii de integritate si cu obiectivitate.
.ndependenta are doua componente fundamentale:
- independenta de spirit (rationamentul profesional) 3 este caracterizata prin starea de spirit care inlesneste
obtinerea unei opinii neafectate de influente care pot compromite acest rationament profesionale, permitand
profesionistului contabil sa actioneze cu integritate, cu obiectivitate si cu pridenta profesionala!
- independenta in aparenta (comportamentul)- se caracterizeaza prin evitarea faptelor si circumstantelor care
pot fi atat de semnificative incat o terta persoana, logica si informata ar putea a$unge la concluzia normala ca
integritatea, obiectivitatea si prudenta profesionala ale cabinetului sau ale unui membru au fost compromise.
.ndependenta este potential amenintata in urnatoarele situatii:
- interes propriu!
- slabirea autocontrolului!
- renuntarea la propriile convingeri!
- manifestari de familiarism!
%5
- actiuni de intimidare.
4(. Controlul de calitate in audit.
,eprezinta un ansamblu de masuri luate de organismele profesionale, care vizeaza analiza modului de organziare si
functionare a unui cabinet si aprecierea modului de aplicare in cadrul cabientului a standardelor internationale si a
normelor profesionale emise de aceste organisme.
Obiective#
Oferirea catre public a unei bune perceptii despre calitatea serviciilor!
Armonizarea comportamentelor profesionale ale mebrilor!
"ontribuirea la buna organizare a cabinetelor si la perfectionarea metodelor de lucru!
Aprecierea modului de aplicare a regulilor si normelor profesionale!
-ezvoltarea solidaritatii in randul profesiei, prin favorizarea caontactelor dintre colegi, apropierea si respectul
profesionistilor fata de organismul profesional.
,rincipiile fundamentale care stau la baza organziarii controlului de calitate sunt: universalitatea, confidentialitatea,
colegialitate, adaptarea controlului si urmarirea.
-ocumentele europene prevad ca activitatea de control al calitatii poate fi organizata si exercitata prin doua
metode:
- controale colegiale: membrii activi ai profesiei sunt desemnati drept colegi care efectueaza controlul!
- controale prin personal angajat: sunt persoane anga$ate de o organizatie profesionala sau o autoritate de
reglementare care gireaza sistemul de control si efectueaza controlul de calitate.
4). Care sunt principalele misiuni speciale si misiuni conexe ale profesionistilor contabili?
(isiunile de audit cu scop special, se pot referi la:
2ituatii financiare stabilite dupa un referential contabil diferit de standardele internationale de raportare financiara
si de normele nationale!
"onturi sau elemente de bilant sau rubrici din situatiile financiare!
,espectarea clauzelor contractuale!
2ituatii financiare consolidate.
4+. Ce relatie exista intre audit financiar si audit statutar?
Auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari, care examineaza in totalitatea lor situatiile
financiare, potrivit normelor de audit, inclusiv activitati si operatii specifice intreprinderii auditate. Auditul statutar
este efectuat de un profesionist contabil independent si competent.
4-. Distinctia dintre audit statutar si audit contractual
!uditul statutar -legal. se inscrie, prin definitie, intr-un cadru stabilit de lege si isi are originea in legea societatilor
comerciale! numai in acest context auditorul - denumit comisar de conturi, auditor statutar, cenzor - exercita o
misiune de audit in aplicarea textelor legale. Auditul statutar se efectueaza numai prin sondaj si deci nu are loc o
validare ex#austiva a tratamentului contabil al tranzactiilor si al fluxurilor exercitiului. Auditorul statutar nu poate avea
imixtiuni in gestiunea societatii! el pastreaza o anumita distanta si nu poate da sfaturi si nu poate efectua lucrari care
presupun substituirea conducatorilor intreprinderii - client.
Auditul contractual se realizeaza la cererea unui client si nu in realizarea unei obligatii legale! obiectivele auditului sunt
stabilite prin contract in functie de asteptarile clientului si pot fi foarte diferite de la un audit la altul.
%/. Conceptul de imagine fidela in audit.
.maginea fidela este un concept ce nu poate fi disociat de regularitatea si sinceritatea contabilitatii.
*egularitatea presupune conformitate la regulile si procedurile contabile! trebuie respectate regulile privind
evaluarea patrimoniului si celelalte norme si principii contabile, cum sunt:
- principiul prudentei 3 prudenta presupune o apreciere rezonabila a faptelor in scopul evitarii riscului de a
transfera in viitor incertitudini prezente susceptibile de a greva patrimoniul si rezultatele financiare ale intreprinderii.
%;
- principiul permanentei metodelor 3 care conduce la continuitatea aplicarii regulilor si normelor privind
evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezulatelor, asigurand
comparabilitatea in timp a informatiei contabile.!
- principiul continuitatii activitatii 3 potrivit caruia se presupune ca unitatea patrimoniala isi continua in mod
normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lic#idare sau de reducere sensibila a activitatii!
- principiul independentei exercitiului 3 care presupune delimitarea in timp a veniturilor si c#eltuielilor
aferente activitatii unitatii patrimoniale pe masura anga$arii acestora si trecerii la rezultatul exercitiului la care se
refera!
- principiul intangibilitatii bilantului de desc#idere 3 a unui exercitiu 3 care trebuie sa corespunda cu bilantul
de inc#idere a exercitiului precedent!
- principiul necompensarii 3 potrivit caruia elementele de activ si de pasiv trebuie evaluate si inregistrate in
contabilitate separat, nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si de pasiv ale bilantului, si nici intre
veniturile si c#eltuielile din contul de rezultate.
Sinceritatea presupune aplicarea cu buna credinta a regulilor si procedurilor contabile, in functie de
cunoasterea pe care responsabili conturilor trebuie sa o aiba despre realitatea si importanta operatiunilor,
evenimentelor si situatiilor din intreprindere.
Pentru a putea sa se pronunte cu privire la imaginea fidela, auditorul trebuie sa se asigure ca urmatoarele ;
criterii au fost respectate cu ocazia elaborarii situatiilor financiare:
x#austivitatea (integralitatea): toate operatiile care privesc intreprinderea sunt inregistrate in
contabilitate. *ermenul de AoperatiiB cuprinde toate drepturile si activele intreprinderii cat si toate obligatiile si pasivele
sale si, de o maniera generala, orice eveniment sau decizie care antreneaza o modificare a patrimoniului, situatiei
financiare sau rezultatului financiar al intreprinderii respective.
,ealitatea: criteriul realitatii operatiilor presupune ca toate elementele materiale din scripte corespund cu cele iden-
tificabile fizic si ca toate elementele de activ, de pasiv, de venituri sau de c#eltuieli reflecta valori reale si nu fictive sau
care nu privesc intreprinderea in cauza! altfel spus, toate informatiile prezentate prin situatiile financiare trebuie sa
poata fi $ustificate si verificate.
"orecta inregistrare in contabilitate si prezentare in situatiile financiare a operatiilor presupune ca aceste ope-
ratii trebuie:
sa fie contabilizate in perioada corespunzatoare, urmarindu-se deci respectarea independentei exercitiilor:
criteriul perioadei corecte
sa fie corect evaluate, adica sumele sa fie bine determinate, aritmetic exacte, urmarindu-se
respectarea tuturor regulilor si principiilor contabile, precum sia a metodelor de evaluare criteriul
corectei evaluari
sa fie contabilizate in conturile corespunzatoarte deci criteriul corectei imputari
sa fie corect totalizate, centralizate, astfel incat sa li se asigure o prezentare in conturile anuale
conforma cu regulile in vigore, criteiul corectei prezentari in conturile anuale.
%1. 'dentificati % deosebiri fundamentale intre auditul statutar si auditul intern.
Auditul intern si auditul statutar sunt doua activitati complementare, in care sunt antrenati profesionisti contabili.
2tatutul 3 auditorul intern face parte din structurile intreprinderii, pe cand cel statutar este un prestator de
servicii independent!
6eneficiarii auditului 3 auditorul intern lucreaza in folosul responsabililor intreprinderii(manageri, comitetul de
audit), pe cand auditorul statutar face certificarea situatilor financiare in folosul tuturor celor care le folosesc!
Obiectivele auditului 3 auditul statutar are ca obiectiv certificarea regularitatii, sinceritatii si imaginii fidele a
situatiei financiare, iar obiectivul auditului intern este sa aprecieze bunul control asupra activitatilor
intreprinderii si sa recomande metode de imbunatatire a acestora!
.ndependenta 3 auditorului intern este una restricitva(nu este independent de conducerea societatii), pe cand
auditorul statutar are o independenta absoluta($uridica si statutara)
Periodicitatea 3 auditul statutar este periodic(trimestru, semestru, an), in timp ce auditul intern este permanent.
%5
%2. Cum explicati rolul si obiectul auditului statutar
Obiectivul misiunii de auditare a situatiilor financiare este de a exprima o opinie(:dau o imagine fidela>) asupra
situatiilor financiare! aceasta opinie intareste credibilitatea situatiilor financiare. Auditorul statutar are rolul de ultim
aparator al interesului publicului, consumatorilor si utilizatorilor informatiilor continute in situatiile financiare.
%3. Care sunt formele de exprimare a opiniei in legatura cu imaginea fidela?
Pentru a exprima o opinie asupra intocmirea situatiilor financiare, auditorul va folosi una din urmatoarele formule:
Adau o imagine fidela> sau Aprezinta in mod sincer, in toate aspectele lor semnificative>.
%4. Ce intelegeti prin independenta auditorului?
Principiul independentei devinde cea mai sigura garantie ca profesionitul contabil si-a indeplinit misiunea in conditii
de integritate si cu obiectivitate. Acest principiu se aplica tuturor liber-profesionistilor contabili. .ndependenta are 1
componente fundamentale:
- .ndependenta de spirit 3 obitinerea opiniei nu este afectata de influente ce pot compromite acest rationament
profesional,permitand profesionistului contabil sa actioneze cu integritate,obiectivitate si prudenta profesionala
- .ndependenta in aparenta(comportamentala) 3 evitarea faptelor ce pot determina o terta persoana sa considere
ca integritatea, obiectivitatea si prudenta profesionala au fost compromise
%%. Ce sunt domeniile" sistemele si conturile semnificative in audit?
-omeniile semnificative pot fi clasate in sisteme semnificative si conturi semnificative.
2istemul semnificativ este orice sistem existent in societate ce asigura inregistrarea si transcrierea operatiilor
repetitive. /unctionarea acestuia necesita din partea auditorului aplicarea unor proceduri de audit specifice
intreprinderii auditate.
"onturile semnificative sunt acelea a caror valoare reprezinta o parte importanta din situatiile financiare, cele care
prin natura lor pot ascunde erori sau inexactitati, a caror importanta este legata direct de regularitatea contabilitatii.
.dentificarea acestor conturi se face printr-un examen analitic:
- fectuarea de comparatii intre datele din conturi cu cele trecute si ulterioare!
- Analiza fluctuatiilor si a tendintelor!
- Analiza situatiilor neobisnuite.
%(. Care sunt normele de referinta in auditul statutar?
xista trei categorii:
A.0orme de comportament profesional:
%..ndependenta
1."ompetenta
&."alitatea lucrarilor
)."onfidentialitatea
5.Acceptarea si mentinerea misiunilor de audit
;..ntegritatea
5.Obiectivitatea
<.,espectarea standardelor si a normelor profesionale
6.0orme de lucru :
%."ontractarea lucrarilor de audit
1.Orientarea si planificarea auditului
&.valuarea controlului intern
)."ontroalele substantive! elemente probante
5.xamenul situatiilor financiare
;.venimente posterioare inc#iderii exercitiului
5.+tilizarea lucrarilor altor experti
<.Alte lucrari necesare inc#eierii misiunii
%<
".0orme de raportare :
%.lemente de baza ale raportului de audit
1.Paragraful introductiv
&.Paragraful privind natura si intinderea lucrarilor de audit
).Paragraful opiniei
5.-ocumentarea lucrarilor de audit
%@

S-ar putea să vă placă și