Sunteți pe pagina 1din 2

C Ca ar ra ac ct te er re el le e o or rg ga an no ol le ep pt ti ic ce e a al le e c c r rn ni ii i i in n f fu un nc c i ie e d de e s sp pe ec ci ie e, , s se ex x i i v v r rs st t : :

L La a t ta au ur ri in ne e: :
- - v vi i e ei i d de e l la ap pt te e : : c ca ar rn ne ea a e es st te e d de e c cu ul lo oa ar re e r ro oz z - -a al lb bi ic ci io oa as s , , i in ni i i ia al l e es st te e r ro oz z- -c ce en nu u i iu u, , i ia ar r
c co on ns si is st te en n a a d de ev vi in ne e f fe er rm m c cu u c c t t a an ni im ma al lu ul l n na ai in nt te ea az z n n v v r rs st t , , n nu u s se e o ob bs se er rv v
m ma ar rm mo or ra ar re e s sa au u p pe er rs se el la ar re e; ;
- - m m n nz za a i i : : c cu ul lo oa ar re ea a c c r rn ni ii i e es st te e r ro o i ie e p pa al li id d s sp pr re e r ro o u u m ma ai i i in nt te en ns s, , i ia ar r c co on ns si is st te en n a a m me ed di ie e
c cu u u u o oa ar r m ma ar rm mo or ra ar re e i i p pe er rs se el la ar re e, , l la a a an ni im ma al le el le e b bi in ne e h hr r n ni it te e; ; g gr r s si im me ea a d di in n j ju ur ru ul l
m ma an ni ia am me en nt te el lo or r i in nt te er rn ne e e es st te e a al lb b , , d de e c co on ns si is st te en n f fe er rm m f f r r a a f fi i f f r r m mi ic ci io oa as s ; ;
- - a ad du ul lt te e : : c cu ul lo oa ar re ea a c c r rn ni ii i e es st te e r ro o i ie e v vi ie e, , d de e d di if fe er ri it te e n nu ua an n e e, , n n f fu un nc c i ie e d de e v v r rs st t ; ; p pr re ez zi in nt t
m ma ar rm mo or ra ar re e i i p pe er rs se el la ar re e l la a a an ni im ma al le el le e g gr ra as se e, , m mi ir ro os su ul l e es st te e s sp pe ec ci if fi ic c, , g gr r s si im me ea a e es st te e d de e
c cu ul lo oa ar re e a al lb b- -g g l lb bu ui ie e a as se em m n n t to oa ar re e u un nt tu ul lu ui i, , c co on ns si is st te en n a a f fe er rm m d du up p r r c ci ir re e d da ar r
n ne es sf f r r m mi ic ci io oa as s ; ;
- - l la a t ta au ur r c cu ul lo oa ar re ea a c c r rn ni ii i e es st te e r ro o i ie e a ar r m mi ie e, , c co on ns si is st te en n t ta ar re e, , a ar re e f fi ib br r m mu us sc cu ul la ar r g gr ro os si ie er r , ,
n nu u a ap pa ar re e m ma ar rm mo or ra ar re ea a d de e o ob bi ic ce ei i i i n ni ic ci io od da at t p pe er rs se el la ar re ea a, , g gr r s si im me ea a d de e d de ep po oz zi it t e es st te e a al lb b , ,
t ta ar re e, , r r s sp p n nd di it t n ne er re eg gu ul la at t s su ub bc cu ut ta an na at t i i n n s sp pe ec ci ia al l l la a c ce ea af f i i g gr re eb ba an n; ;
- - l la a a an ni im ma al le el le e b b t tr r n ne e c cu ul lo oa ar re ea a c c r rn ni ii i e es st te e r ro o i ie e n nc ch hi is s , , c co on ns si is st te en n t ta ar re e, , f fi ib br ra a
m mu us sc cu ul la ar r g gr ro os si ie er r , , l li ip ps si it t d de e s su uc cu ul le en n , , g gr r s si im me ea a d de e o ob bi ic ce ei i e es st te e p pu u i in n a ab bu un nd de en nt t , , d de e
c cu ul lo oa ar re e m ma ai i g g l lb bu ui ie e d de ec c t t l la a a ad du ul lt te e( (u un ne eo or ri i a as se em m n n t to oa ar re e c cu u l l m m i ia a) ). .
L La a b bu ub ba al li in ne e: : c cu ul lo oa ar re ea a c c r rn ni ii i e es st te e r ro o i ie e- - n nc ch hi is s , , c co on ns si is st te en n t ta ar re e, , f fi ib br ra a m mu us sc cu ul la ar r e es st te e g gr ro os si ie er r , ,
i ia ar r m mi ir ro os su ul l s sp pe ec ci if fi ic c, , g gr r s si im me ea a e es st te e d de e c cu ul lo oa ar re e a al lb b - -c cr re et ta ac ce ee e, , e es st te e m ma at t d de e c co on ns si is st te en n
t ta ar re e, ,s sf f r r m mi ic ci io oa as s , , m ma ai i r ra ar r s se e n nt t l ln ne e t te e m ma ar rm mo or ra ar re ea a i i p pe er rs se el la ar re ea a. .
L La a c ca ab ba al li in ne e: : c ca ar rn ne ea a a ar re e c cu ul lo oa ar re e r ro o i ie e c cu u r re ef fl le ex xe e a al lb b s st tr ru ui i, , c co on ns si is st te en n f fe er rm m , , f fi ib br r m mu us sc cu ul la ar r
g gr ro os si ie er r , , n nu u p pr re ez zi in nt t m ma ar rm mo or ra ar re e s sa au u p pe er rs se el la ar re e, , m mi ir ro os su ul l e es st te e s sp pe ec ci if fi ic c, , g gu us st tu ul l d du ul lc ce ea ag g, , g gr r s si im me ea a
e es st te e g ga al lb be en n a au ur ri ie e, , s st tr r l lu uc ci it to oa ar re e, , u un ns su ur ro oa as s . .
L La a p po or rc ci in ne e: : c ca ar rn ne ea a a ar re e n n g ge en ne er ra al l c cu ul lo oa ar re ea a m ma ai i d de es sc ch hi is s , , v va ar ri ia ab bi il l c cu u v v r rs st ta a, , l la a p pu ur rc ce ei i t ti in ne er ri i
c cu ul lo oa ar re ea a e es st te e a al lb b- -c ce en nu u i ie e, , p pr re ez zi in nt t c co on ns si is st te en n m mo oa al le e, , i ia ar r l la a p po or rc ci ii i a ad du ul l i i c cu ul lo oa ar re ea a e es st te e r ro oz z - -
p pa al li id d i i c co on ns si is st te en n m mo od de er ra at t , , l la a p po or rc ci ii i b b t tr r n ni i c cu ul lo oa ar re ea a e es st te e r ro o i ie e n nc ch hi is s , , i ia ar r c co on ns si is st te en n a a
t ta ar re e. .
L La a o ov vi in ne e: : c ca ar rn ne ea a e es st te e d de e c cu ul lo oa ar re e r ro o i ie e d de es sc ch hi is s , , l la a a an ni im ma al le el le e t ti in ne er re e i i n nc ch hi is s l la a a an ni im ma al le el le e
b b t tr r n ne e i i s sl la ab be e, , c co on ns si is st te en n a a e es st te e m me ed di ie e, , f fi ib br ra a m mu us sc cu ul la ar r e es st te e f fi in n i i d de en ns s , , l la a o oi il le e f fo oa ar rt te e g gr ra as se e
s se e p po oa at te e o ob bs se er rv va a o o m ma ar rm mo or ra ar re e u u o oa ar r , , g gr r s si im me ea a e es st te e a al lb b , , t ta ar re e, , u us sc ca at t m ma ai i c co on ns si is st te en nt t d de ec c t t
g gr r s si im me ea a d de e b bo ov vi in ne e, , f f r r a a f fi i a a a a d de e s sf f r r m mi ic ci io oa as s c ca a c ce ea a d de e b bi iv vo ol l, , p pe er rs se el la ar re ea a n nu u s se e o ob bs se er rv v
n ni ic ci io od da at t , , m mi ir ro os su ul l e es st te e s sp pe ec ci if fi ic c u u o or r a am mo on ni ia ac ca al l, , m ma ai i a al le es s l la a m ma as sc cu ul li ii i n ne ec ca as st tr ra a i i. .
L La a c ca ap pr ri in ne e: : c ca ar rn ne ea a a ar re e c cu ul lo oa ar re e d de e n nu ua an n m ma ai i n nc ch hi is s d de ec c t t l la a o oa ai ie e, , c cu u f fi ib br ra a m mu us sc cu ul la ar r m ma ai i
p pu u i in n f fi in n i i n nu u a at t t t d de e d de en ns s , , m ma ar rm mo or ra ar re ea a r ra ap po or rt ta at t l la a c ca ar rn ne ea a d de e o oa ai ie e e es st te e m ma ai i f fr re ec cv ve en nt t , ,
p pe er rs se el la ar re ea a n nu u s se e o ob bs se er rv v , , g gr r s si im me ea a s se e a as se ea am m n n c cu u c ce ea a d de e o oa ai ie e n ns s a ar re e o o n nu ua an n s sp pr re e g g l lb bu ui i l la a
c ca ap pr re el le e b b t tr r n ne e i i e es st te e d di is sp pu us s m ma ai i m mu ul lt t i in nt te er rn n, , g gr r s si im me ea a e ex xt te er rn n d de e r re eg gu ul l l li ip ps se e t te e. . L La a a ap p, , n n
p pe er ri io oa ad da a m mo on nt te ei i c ca ar rn ne ea a a ar re e u un n m mi ir ro os s s se ex xu ua al l c ca ar ra ac ct te er ri is st ti ic c, , f fo oa ar rt te e n ne ep pl l c cu ut t. .