Sunteți pe pagina 1din 10

LUCRARE PRACTIC|

253
ANALIZA SPECTRAL|


A. Analiza spectral\ de emisie punerea `n
eviden]\ a sodiului `n produsele biologice:
A1. Spectroscopul cu trei bra]e
A2. Spectroscopul PASCO

B. Analiza spectral\ de absorb]ie - identificarea
unor deriva]i de hemoglobin\:
- Spectroscopul liniar

C. ~ntreb\ri [i exerci]ii


Aceast\ lucrare practic\ v\ propune familiarizarea cu unele tehnici de spectroscopie prin
luarea `n considerare a interac]iunii luminii cu materia, `n cursul c\reia atomii sau moleculele
absorb sau emit lumin\ `ntr-un mod caracteristic. Prin m\surarea energiilor tranzi]iilor
electronice, ansamblul metodelor spectroscopice face posibil\, `n laboratoarele clinice, dar [i `n
cele de cercetare, analiza calitativ\ [i cantitativ\ a unor elemente chimice, precum [i a
entit\]ilor moleculare mai complexe. Practic, `n lucrarea de fa]\, ve]i identifica sodiul [i unii
deriva]i de hemoglobin\ prin intermediul spectrelor lor caracteristice.

14


LUCRARE PRACTIC|


254Pr i n c i p i u l me t o d e i Pr i n c i p i u l me t o d e i Pr i n c i p i u l me t o d e i Pr i n c i p i u l me t o d e i
Sodiul este depistat `ntr-un produs biologic
lichid, dup\ aducere `n stare atomic\ prin volatilizare
`n flacar\, cu ajutorul unui spectroscop cu prism\,
identificnd liniile spectrale de emisie caracteristice
acestui element.

De s c r i e r e a s p e c t r o s c o p u l u i c u De s c r i e r e a s p e c t r o s c o p u l u i c u De s c r i e r e a s p e c t r o s c o p u l u i c u De s c r i e r e a s p e c t r o s c o p u l u i c u
t r e i b r a ] e t r e i b r a ] e t r e i b r a ] e t r e i b r a ] e

Spectroscopul Spectroscopul Spectroscopul Spectroscopul utilizat este alc\tuit din
urm\toarele p\r]i componente ilustrate `n figura 3:
o prism o prism o prism o prism\ \\ \ optic optic optic optic\ \\ \ P PP P din sticl\ (cu putere de dispersie
suficient\, a[ezat\, pentru claritate maxim\, la
devia]ie minim\),
colimatorul C colimatorul C colimatorul C colimatorul C
1 11 1
este un tub cilindric prev\zut la un
cap\t cu o fant\ liniar\ (`ngust\), a[ezat\ `n focarul
lentilei. Deschiderea fantei este reglabil\ prin
intermediul unui [urub micrometric,
un alt colimator C colimator C colimator C colimator C
2 22 2
prev\zut la un cap\t cu o scal\
gradat\ (`n diviziuni echidistante, arbitrare; exist\
[i aparate ce au scala gradat\ direct `n unit\]i de
lungime de und\ - nm) ce este proiectat\ de sursa
luminoas\ S
2
pe fa]a de emergen]\ a prismei,
luneta L luneta L luneta L luneta L folose[te la observarea direct\ a razelor
luminoase (organ receptor - ochiul); este compus\
din obiectivul Ob [i ocularul Oc (sistem de lentile),
sursele de lumin sursele de lumin sursele de lumin sursele de lumin\ \\ \ S SS S
1 11 1
[i S [i S [i S [i S
2 22 2
. .. .

Aparatele spectrale sunt dispozitive
utilizate `n practic\ pentru studiul
spectrelor. Ele sunt compuse `n
general din trei elemente principale:
sistemul dispersiv; sistemul dispersiv; sistemul dispersiv; sistemul dispersiv;
receptorul; receptorul; receptorul; receptorul;
sursa luminoas sursa luminoas sursa luminoas sursa luminoas\ \\ \. .. .
PARTEA PRACTI C|

c

a)
LUCRARE PRACTIC|


255


Razele luminoase, ce p\trund prin fanta
iluminat\ de sursa S
1
, dup\ trecerea prin lentil\, cad
pe fa]a de inciden]\ a prismei P, dup\ care sufer\ un
fenomen de dispersie, fiind deviate invers
propor]ional cu (ex. razele albastre - mic- sunt mai
puternic deviate, cele ro[ii - mare- mai pu]in
deviate). Fasciculul de lumin\ ajunge prin intermediul
lunetei la ochiul experimentatorului. Imaginea ce
poate fi observat\ va cuprinde imaginea spectrului
suprapus\ peste imaginea scalei gradate.


Ti mp i i d e l u c r u : Ti mp i i d e l u c r u : Ti mp i i d e l u c r u : Ti mp i i d e l u c r u :

1. Etalonarea aparatului Etalonarea aparatului Etalonarea aparatului Etalonarea aparatului
Se conecteaz\ sursa de lumin\ S
2
la re]ea
Se conecteaz\ tubul luminescent cu vapori de
mercur la re]ea; fanta colimatorului C
1
trebuie
centrat\ `n dreptul ferestrei dreptunghiulare
practicat\ `n `nveli[ul acestuia. Acest tip de tub
con]ine vapori metalici (mercur) `ntr-un tub de
sticl\ sau silica. Electrozii p\trund `n tubul `nchis
ermetic, iar vaporii sunt excita]i de desc\rc\rile
electrice produse de diferen]a de poten]ial electric
existent `ntre cei doi electrozi. Acest tip de l\mpi
furnizeaz\ spectre de linii.
Se regleaz\ l\rgimea fantei F prin intermediul
[urubului micrometric astfel `nct liniile spectrale
s\ fie vizibile [i suficient de `nguste.
Materiale necesare: Materiale necesare: Materiale necesare: Materiale necesare:
spectroscop cu trei bra]e (avnd
scala neetalonat\),
surse de lumin\ cu spectru
cunoscut (pentru etalonare):
- tub luminescent cu vapori de
mercur,
- bec cu neon,
bec de gaz,
plac\ de azbest ce poate fi
a[ezat\ pe stativ pentru
aducerea la incandescen]\ a
sodiului (`n scopul ob]inerii
sodiului atomic),
produs de cercetat `n stare
lichid\.
P
P
L
C
1

C
2

F
S
2

S
1

Fig. 3 Fig. 3 Fig. 3 Fig. 3
Spectroscopul cu trei bra]e
a) imagine de ansamblu
b) schema de principiu a spectroscopului cu trei bra]e
b)
LUCRARE PRACTIC|


256
Se regleaz\ ocularul aflat la extremitatea lunetei
prin dep\rtare sau apropiere, pentru claritatea
imaginii scalei. ~n cmpul vizual apare spectrul
mercurului (fig. 4) peste care se suprapune ima-
ginea scalei gradate atunci cnd este ac]ionat
`ntrerup\torul ce comand\ sursa de iluminare a
scalei.
Privind prin luneta L se identific\ liniile spectrului
de emisie al mercurului [i coresponden]a lor cu
diviziunile scalei [i se trec `n caietele de referate
`ntr-un tabel asem\n\tor cu cel prezentat mai jos.
Se `nlocuie[te lampa cu vapori de mercur cu un
bec cu neon, procedndu-se `n mod analog.
Spectrul caracteristic neonului este prezentat `n
figura 5.
Cu ajutorul valorilor tabelate se traseaz\ graficul,
`n sistem de coordonate XOY, reprezentnd pe
abscis\ diviziunile scalei gradate [i pe ordonat\
lungimile de und\ corespunz\toare.


2. Depistarea prezen]ei sodiului Depistarea prezen]ei sodiului Depistarea prezen]ei sodiului Depistarea prezen]ei sodiului `n produsele `n produsele `n produsele `n produsele
b bb bi ii iologice ologice ologice ologice

Se a[eaz\ becul de gaz la 10-15 cm de fanta F a
colimatorului C
1
, se aprinde cu grij\, reglndu-se
arderea astfel `nct flac\ra s\ fie incolor\.
Se conecteaz\ doar sursa S
2
la re]ea.
Se depune produsul de cercetat (prin picurare) pe
pl\cu]a de azbest, apoi se introduce aceasta `n
flac\r\, cu ajutorul stativului.
Privind prin luneta spectroscopului etalonat [i
reglat, `n cazul prezen]ei sodiului `n produsul de
cercetat (condi]ionat de o densitate de atomi
optim\, dependent\ la rndul s\u de concentra]ia
`n flac\r\ a solu]iei) se vor observa cele dou\ linii
spectrale caracteristice sodiului, foarte apropiate
(D
1
= 589,5 nm [i D
2
= 589 nm). Valoarea
lungimilor de und\ corespunz\toare diviziunilor
scalei gradate se afl\ cu ajutorul graf graf graf graficului de icului de icului de icului de
et et et eta aa alonare lonare lonare lonare (ce se realizeaz\ obligatoriu pe hrtie
milimetric\ sau cu ajutorul unui program de
reprezentare grafic\ la calculator): se noteaz\
num\rul diviziunilor pe abscis\, se ridic\ verticala
pn\ la intersec]ia cu graficul, de unde se duce o
orizontal\ pn\ la intersec]ia cu ordonata, punct `n
care se cite[te valoarea lungimii de und\ a radia]iei
respective. Se trece apoi `n tabel.

Fig. 4 Fig. 4 Fig. 4 Fig. 4
Spectrul mercurului
1 - galben,
2 - galben,
3 - verde,
4 - verde-albastru,
5 - indigo,
6 violet.
1 2 3 4 5 6
579 577 546 436 408 nm nm nm nm 492
Fig. 5 Fig. 5 Fig. 5 Fig. 5
Spectrul neonului
1 - ro[u aprins,
2 - ro[u-oranj,
3 - galben
1 2 3
640 614 585 nm nm nm nm

(nm)
diviziunile
scalei
Fig. Fig. Fig. Fig. 6 66 6
Graficul de etalonare
LUCRARE PRACTIC|


257
Nr. Nr. Nr. Nr.
crt. crt. crt. crt.
Sursa de lumin Sursa de lumin Sursa de lumin Sursa de lumin\ \\ \ Culoarea Culoarea Culoarea Culoarea
r rr ra aa adia]iei dia]iei dia]iei dia]iei
Lungimea de Lungimea de Lungimea de Lungimea de
und und und und\ \\ \ (nm) (nm) (nm) (nm)
Diviziunea Diviziunea Diviziunea Diviziunea
scalei scalei scalei scalei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Etalon
ME ME ME MERCUR RCUR RCUR RCUR
violet
indigo
verde-albastru
verde
galben
galben
408
436
492
546
577
579

7.
8.
9.
Etalon
NEON NEON NEON NEON
galben
ro[u-oranj
ro[u-aprins
585
614
640


Produsul de Produsul de Produsul de Produsul de
cercetat cercetat cercetat cercetatDescr i er ea spect r oscopul ui PASCO Descr i er ea spect r oscopul ui PASCO Descr i er ea spect r oscopul ui PASCO Descr i er ea spect r oscopul ui PASCO


Spectroscopul produs de firma PASCO

prezint\
urm\toarele p\r]i componente (fig. 7):
o p r i s m o p r i s m o p r i s m o p r i s m\ \\ \ o p t i c o p t i c o p t i c o p t i c \ \\ \ ,
u n t e l e s c o p u n t e l e s c o p u n t e l e s c o p u n t e l e s c o p pentru observarea razelor
difractate (echivalentul lunetei de la
spectroscopul cu trei bra]e),
u n c o l i ma t o r u n c o l i ma t o r u n c o l i ma t o r u n c o l i ma t o r ce prezint\ la extremitatea
ndreptat\ spre sursa de lumin\ o fant\ reglabil\.
Att masa pe care este fixat telescopul, ct [i cea de
fixare a colimatorului sunt reglabile (pot glisa, astfel
nct s\ alinieze telescopul [i colimatorul fa]\ n fa]\).
3
2
1
4
5
Fig. 7 Fig. 7 Fig. 7 Fig. 7
Spectroscopul PASCO
1. colimator,
2. prism\,
3. telescop,
4. mas\ de fixare a
telescopului,
5. mas\ de fixare a
colimatorului,
6. clem\ de fixare a
prismei.
6
c
LUCRARE PRACTIC|


258


Ti mpi i de l ucr u Ti mpi i de l ucr u Ti mpi i de l ucr u Ti mpi i de l ucr u
1. Etalonarea aparatului
- se a[eaz\ spectroscopul pe o suprafa]\ perfect plan\,
- se focalizeaz\ telescopul la infinit [i se regleaz\
imaginea pn\ ce firele reticulare (cel orizontal [i cel
vertical) se suprapun perpendicular (a[ezate `n cruce)
ca `n figura 8,
- se verific\ dac\ fanta colimatorului este par]ial
deschis\,
- se aliniaz\ telescopul n direc]ie opus\ colimatorului,
ca n figura 9,
- linia luminoas\ vertical\ ce trece prin fanta
colimatorului s\ fie centrat\ pe intersec]ia firelor
reticulare lae telescopului.
2. Utilizarea prismei (fig. 10) ca element de
difrac]ie are avantaje [i dezavantaje comparativ cu
re]eaua de difrac]ie: indicele de refrac]ie este invers
propor]ional cu lungimea de und\ incident\.
Astfel, pentru m\surarea lungimii de und\
folosind prisma trebuie realizat un grafic de cores-
ponden]\ ntre lungimea de und\ [i unghiul de
refrac]ie folosind o surs\ de lumin\ cu spectru
cunoscut. Lungimea de und\ necunoscut\ a unor linii
spectrale poate fi determinat\ prin interpolarea
graficului de etalonare.
Telescopul poate fi rotit pentru observarea
spectrelor emise, m\surndu-se ulterior, foarte precis,
unghiul de difrac]ie. Cunoscnd valorile unghiului de
difrac]ie se pot determina lungimile de und\ ale sursei
de lumin\ emi]\toare.


M MM M\ \\ \ sur ar ea unghi ul ui de di f r ac] i e sur ar ea unghi ul ui de di f r ac] i e sur ar ea unghi ul ui de di f r ac] i e sur ar ea unghi ul ui de di f r ac] i e
Unghiurile de difrac]ie se m\soar\ utiliznd
scala vernier (vezi fig. 11). Aliniindu-se fa]\ `n fa]\
telescopul [i colimatorul unghiul citit este
0
. Se
rote[te apoi telescopul pentru observarea liniei
spectrale [i se cite[te pe scala vernier unghiul .
Diferen]a (-
0
) corespunde unghiului de difrac]ie
(vezi fig. 12).
Fig. 10 Fig. 10 Fig. 10 Fig. 10
Etalonarea spectroscopului

Fig. 1 Fig. 1 Fig. 1 Fig. 12 22 2
M\surarea unghiului de difrac]ie


Fig. 11 Fig. 11 Fig. 11 Fig. 11
Citirea unghiului de difrac]ie
15 (pe scala vernier)
155 pe scal\
155 + 15 = 15515
fir reticular
vertical
fir reticular
orizontal
Fig. Fig. Fig. Fig. 8 88 8
Dispunerea perpendicular\ a
firelor reticulare

Fig. 9 Fig. 9 Fig. 9 Fig. 9
Alinierea telescopului
P
LUCRARE PRACTIC|


259


Pr i n c i p i u l me t o d e i Pr i n c i p i u l me t o d e i Pr i n c i p i u l me t o d e i Pr i n c i p i u l me t o d e i

Hemoglobina Hemoglobina Hemoglobina Hemoglobina este o protein\ compus\ dintr-o
frac]iune pigmentar\ care con]ine fier (numit\ hem),
combinat\ cu o protein\ - globina. ~n mod normal
fierul se g\se[te `n stare feroas\ Fe
3+
permi]nd o
combina]ie labil\ a hemoglobinei cu oxigenul oxi oxi oxi oxi- -- -
hem hem hem hemo oo oglobina globina globina globina - responsabil\ de transportul oxigenului
`n snge. Al\turi de oxihemoglobin\ (compus
fiziologic) `n unele st\ri patologice pot apare [i
compu[i anormali, stabili ai hemoglobinei (fierul fiind
`n stare feric\ Fe
2+
) cum ar fi: hemoglobina redus hemoglobina redus hemoglobina redus hemoglobina redus\ \\ \,
methemoglobina methemoglobina methemoglobina methemoglobina, carboxihemoglobina carboxihemoglobina carboxihemoglobina carboxihemoglobina, cia cia cia cian nn nhemo hemo hemo hemo- -- -
globina globina globina globina. Ace[ti compu[i nocivi ai organismului pot fi
detecta]i calitativ prin analiza spectral\ de absorb]ie,
prin eviden]ierea spectrelor de absorb]ie caracteristice
acestora prin intermediul spectroscopului liniar.

De s c r i e r e a s p e c t r o s c o p u l u i De s c r i e r e a s p e c t r o s c o p u l u i De s c r i e r e a s p e c t r o s c o p u l u i De s c r i e r e a s p e c t r o s c o p u l u i
l i n i a r l i n i a r l i n i a r l i n i a r

Dispozitivul respect\ schema general\ de
alc\tuire a spectroscoapelor, `n care elementul
dispersiv, denumit prisma Amici [i constituit dintr-un
sistem de trei prisme (fig. 13) are drept scop m\rirea
puterii de rezolu]ie cromatic rezolu]ie cromatic rezolu]ie cromatic rezolu]ie cromatic\ \\ \ (ce define[te calitatea
unui spectroscop).
Pentru o lungime de und\ medie, raza emergent\
iese din prisma Amici dup\ direc]ia razei incidente,
motiv pentru care se mai nume[te [i prism\ cu vedere
direct\.
Pentru func]ionarea spectroscopului sunt
necesare dou\ surse de lumin\ :
S
1
- sursa de lumin\ cu spectru continuu situat\
lateral; spectrul s\u este proiectat la partea
inferioar\ a spectrului de examinat, realiznd un
spectru de control;
Materiale necesare: Materiale necesare: Materiale necesare: Materiale necesare:
Spectroscop liniar cu scala
etalonat\ `n lungimi de und\,
fixat `ntr-un stativ `mpreun\
cu cele dou\ surse de lumin\
alb\ S
1
[i S
2

Stativ cu suport pentru
eprubete
Eprubete
Snge heparinat
Ap\ distilat\
Solu]ie Stockes
Solu]ie de ferocianur\ de
potasiu sau clorat de potasiu
Dispozitiv special pentru
barbotarea gazului metan `n
solu]ia de snge (numai pentru
ob]inerea carboxihemoglobinei).
B. ANALIZA SPECTRAL| DE ABSORB}IE
identificarea deriva]ilor hemoglobinei
d
PARTEA PRACTI C| PARTEA PRACTI C| PARTEA PRACTI C| PARTEA PRACTI C|

Fig. 13 Fig. 13 Fig. 13 Fig. 13
Sistemul de prisme Amici
c
LUCRARE PRACTIC|


260
S
2
- cu spectru continuu a[ezat\ `n dreptul eprubetei
cu solu]ia de cercetat, serve[te la realizarea
spectrului de absorb]ie al acesteia.
Receptorul este ochiul experimentatorului, care
examineaz\ prin intermediul ocularului cmpul
spectroscopului `n care vor fi deci vizibile, simultan
cu spectrul de examinat, [i spectrul de control [i scala
gradat\, etalonat\ direct `n nm, permi]nd, deci, citirea
direct\ a lungimilor de und\.
Schema de principiu a spectroscopului liniar este
redat\ `n figura 14 a) [i b):
Ti mp i i d e l u c r u Ti mp i i d e l u c r u Ti mp i i d e l u c r u Ti mp i i d e l u c r u

1. Reglarea spectroscopului 1. Reglarea spectroscopului 1. Reglarea spectroscopului 1. Reglarea spectroscopului
Se conecteaz\ spectroscopul la re]ea
Se examineaz\ lumina unei l\mpi de sodiu
Se verific\ coresponden]a liniei spectrale a
sodiului, ap\rut\ `n cmpul ocularului, cu valoarea
cunoscut\ din tabel, deplasndu-se eventual scala
gradat\ pn\ la realizarea coresponden]ei.

2. Realizarea spectrelor de absorb]ie caracteristice 2. Realizarea spectrelor de absorb]ie caracteristice 2. Realizarea spectrelor de absorb]ie caracteristice 2. Realizarea spectrelor de absorb]ie caracteristice
hemoglobinei [i deriva]ilor s hemoglobinei [i deriva]ilor s hemoglobinei [i deriva]ilor s hemoglobinei [i deriva]ilor s\ \\ \i ii i

Se realizeaz\ o solu]ie de snge hemolizat: cteva
pic\turi de snge heparinat sunt introduse `ntr-un
volum mare de ap\ distilat\ (aprox. 50 ml).
Se realizeaz\ succesiv solu]ii de oxihemoglobin\,
hemoglobin\ redus\, methemoglobin\ (a se vedea
mai jos tehnica de ob]inere) [i se a[eaz\ `n stativul
P

a)
Fig. 14 Fig. 14 Fig. 14 Fig. 14
a) Spectroscopul liniar (geometric)
b) Schema de principiu a spectroscopului liniar:
S
1
, S
2
, S
3
- surse de lumin\ alb\, E - eprubet\, F - fant\ reglabil\,
P
A
- prisme Amici, S
G
- scal\ gradat\ `n nanometri
S
G

S
3

S
2

S
1

E
F
P
A

b)
LUCRARE PRACTIC|


261
special construit, observndu-se, pe rnd,
intervalele de lungimi de und\ corespunz\toare
spectrelor de absorb]ie ale fiec\rei solu]ii.
a) Spectrul oxihemoglobinei: a) Spectrul oxihemoglobinei: a) Spectrul oxihemoglobinei: a) Spectrul oxihemoglobinei:
Mod de ob]inere: se separ\ `ntr-o eprubet\ 5 ml
de snge hemolizat, omogenizndu-se solu]ia pentru o
bun\ oxigenare cu o baghet\ de sticl\.
Spectru: oxihemoglobina prezint\ dou\ benzi
`ntunecate (de absorb]ie) caracteristice, una `n
regiunea verde (552-527 nm, max. la 542 nm) [i alta
`n regiunea galben\ (587-568 nm, max. la 578 nm)
(fig. 15).

b) Spectrul hemoglobinei reduse: b) Spectrul hemoglobinei reduse: b) Spectrul hemoglobinei reduse: b) Spectrul hemoglobinei reduse:
Mod de ob]inere: `n eprubeta `n care s-a realizat
oxihemoglobina se adaug\ cteva pic\turi dintr-un
reduc\tor - solu]ie Stockes sau solu]ie sulfat feros.
Oxihemoglobina fiind un compus foarte instabil
poate ceda `n anumite condi]ii o parte din oxigen,
rezultnd hemoglobina redus\. Culoarea sngelui
devine `n acest caz mai `nchis\, cu o nuan]\ alb\struie.
Spectru: este format dintr-o singur\ band\
`ntunecoas\ (banda lui Stockes) ce ocup\ locul celor
dou\ benzi ale oxihemoglobinei (fig. 16).

c) Spectrul methemoglobinei: c) Spectrul methemoglobinei: c) Spectrul methemoglobinei: c) Spectrul methemoglobinei:
Mod de ob]inere: `n eprubeta cu oxihemoglobin\
se adaug\ ferocianura de potasiu. Se realizeaz\
methemoglobina, compus mai stabil dect
oxihemoglobina, `n aceast\ combina]ie fierul fiind
trivalent. Methemoglobina apare `n sngele subiec]ilor
intoxica]i cu anumite medicamente ca: nitra]i, clora]i,
sulfa]i, acetanilid\, subnitrat de bismut, compu[i
nitrobenzenici, precum [i `n methemoglobinemiile
congenitale. ~n cazul prezen]ei sale, sngele este mai
deschis la culoare.
Spectru: methemoglobina prezint\ patru benzi
de absorb]ie, dintre care o band\ caracteristic\ situat\
`n ro[u `ntre 642-624 nm, cu max. la 633 nm (fig. 17).

d) Spectrul carboxihemoglobinei: d) Spectrul carboxihemoglobinei: d) Spectrul carboxihemoglobinei: d) Spectrul carboxihemoglobinei:
Mod de ob]inere: se barboteaz\ oxid de carbon
`ntr-o solu]ie de hemoglobin\ (snge hemolizat);
culoarea sngelui devine cire[ie. Acest lucru se va
realiza practic prin barbotarea gazului metan pentru
cteva minute `n solu]ia de snge.
Dispozitivul special pentru barbotarea gazului Dispozitivul special pentru barbotarea gazului Dispozitivul special pentru barbotarea gazului Dispozitivul special pentru barbotarea gazului
metan va fi adaptat la bec metan va fi adaptat la bec metan va fi adaptat la bec metan va fi adaptat la becul de gaz numai de c ul de gaz numai de c ul de gaz numai de c ul de gaz numai de c\ \\ \tre tre tre tre
l ll la aa aborantul care asist borantul care asist borantul care asist borantul care asist\ \\ \ la lucr la lucr la lucr la lucr\ \\ \rile practice! rile practice! rile practice! rile practice!
Carboxihemoglobina apare `n sngele celor intoxica]i
cu oxid de carbon.
B C D E F G
ro[u oranj galben verde albastru indigo
Fig. 18 Fig. 18 Fig. 18 Fig. 18
Spectrul carboxihemoglobinei
B C D E F G
ro[u oranj galben verde albastru indigo
Fig. 1 Fig. 1 Fig. 1 Fig. 16 66 6
Spectrul hemoglobinei reduse
B C D E F G
ro[u oranj galben verde albastru indigo
Fig. 1 Fig. 1 Fig. 1 Fig. 17 77 7
Spectrul methemoglobinei
B C D E F G
ro[u oranj galben verde albastru indigo
Fig. 1 Fig. 1 Fig. 1 Fig. 15 55 5
Spectrul oxihemoglobinei

LUCRARE PRACTIC|


262
Spectru: prezint\ dou\ benzi de absorb]ie sensi-
bil apropiate celor caracteristice oxihemoglobinei (`n
galben [i verde, cu max. la 570 nm [i respectiv la
539 nm). Diferen]a dintre oxihemoglobin\ [i carboxi-
hemoglobin\ se evinden]iaz\ cu reactivul Stockes:
oxihemoglobina se reduce `n prezen]a acestuia la
hemoglobin\ redus\ cu banda sa caracteristic\, `n
timp ce `n cazul carboxihemoglobinei nu apare nici o
modificare de spectru (vezi fig. 18, pagina anterioar\).


Rezultate experimentale Rezultate experimentale Rezultate experimentale Rezultate experimentale: :: :

Valori teoretice Valori practice
Substan]a Substan]a Substan]a Substan]a culoarea
radia]iei
interval
de
lungimi
de und\
culoarea
radia]iei
interval
de
lungimi
de und\
Oxihemo Oxihemo Oxihemo Oxihemo- -- -
globin globin globin globin\ \\ \
galben

verde
587-
568
552-
527

Hemoglo Hemoglo Hemoglo Hemoglo- -- -
bin bin bin bin\ \\ \ r rr re ee edus dus dus dus\ \\ \
verde 565-
545

Methemo Methemo Methemo Methemo- -- -
globin globin globin globin\ \\ \
ro[u 642-
624

Carboxi Carboxi Carboxi Carboxihe he he he- -- -
moglobin moglobin moglobin moglobin\ \\ \
galben

verde
max.
570
max.
539

Valorile lungimilor de und\ cores-
punz\toare radia]iilor absorbite
(respectiv limitele benzilor spectrale)
observate experimental se vor trece `n
caietele de referate `ntr-un tabel de
rezultate. Se vor compara valorile
ob]inute experimental cu cele men]iona-
te `n literatura de specialitate, prezentate
`n tabelul al\turat.

S-ar putea să vă placă și