Sunteți pe pagina 1din 3

Strada Apolodor nr.

17, Latura Nord, Bucureti, ROMNIA, 050741 RO,


!el." #40 $%7& '.114.5((, )a*" #40 $%7& '.111.54(
MODALITATEA DE NCHEIERE A CONTRACTELOR DE FINANARE
PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTIII NOI PROPUSE LA
FINANARE N ANUL 2014
+otri,it pre,ederilor art. 11 alin. $1'&$14& din Nor-ele
-etodolo.ice de aplicare pentru punerea /n aplicare a
pre,ederilor Ordonan0ei de ur.en01 a 2u,ernului nr. '34'01%
pentru apro5area +ro.ra-ului na0ional de de6,oltare local1,
apro5ate prin OM7RA+ nr. 13514'01%, cu -odi8c1rile i
co-plet1rile ulterioare"
Art. 11 - (12) Pentru obiectivele de investiii noi cuprinse
n listele prevzute la alin. (10), benefciarii transmit Ministerului
Dezvoltrii e!ionale "i #dministraiei Publice documentaiile
te$nico%economice prevzute la art. &, nsoite de devizul !eneral
actualizat, de'alcat pe obiecte, cate!orii de lucrri "i cate!orii de
c$eltuieli, $otr(rea consiliului local)*udeean de aprobare a
indicatorilor te$nico%economici, $otr(rea consiliului
local)*udeean de asi!urare a cofnanrii de la bu!etul local
pentru cate!oriile de c$eltuieli prevzute la art. + alin. (,),
certifcatul de urbanism nsoit de avizele "i acordurile stabilite
prin acesta.
(1,) -enefciarii rspund pentru realitatea, e.actitatea "i
le!alitatea datelor prezentate.
(1/) Documentaiile te$nico%economice a'erente obiectivelor
de investiii noi sunt analizate de ctre direcia de specialitate din
cadrul Ministerul Dezvoltrii e!ionale "i #dministraiei Publice,
av(nd n vedere urmtoarele0
a) documentaiile te$nico%economice sunt completate,
ntocmite "i actualizate con'orm prevederilor 1ot r ( rii 2uvernului
nr. 3+)300+4
b) documentaiile te$nico%economice sunt nsoite de $otr(rile
consiliului local)*udeean de aprobare a indicatorilor te$nico%
economici4
c) documentaiile te$nico%economice sunt nsoite de $otr(rile
consiliului local)*udeean de asi!urare a cofnanrii, dup caz4
d) c$eltuielile cuprinse n devizele !enerale sunt de'alcate "i
sunt calculate cu respectarea standardelor de cost n vi!oare.
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Bucureti, ROMNIA, 050741 RO,
!el." #40 $%7& '.114.547, )a*" #40 $%7& '.114.54'
n aplica!a p!"!#!il$ l!%al! &!n'i$na(!) pentru
o5iecti,ele de in,e9ti0ii noi, apro5ate prin ordin al -ini9trului i
cuprin9e la 8nan0are /n anul '014, 5ene8ciarii tran9-it M7RA+
ur-1toarele docu-ente"
1. adre9a de /naintare:
2. docu-enta0iile te;nicoecono-ice /ntoc-ite /n con<or-itate cu
1.2.nr. 3+)300+ privind aprobarea coninutului%cadru al documentaiei
te$nico%economice a'erente investiiilor publice, precum "i a structurii
"i metodolo!iei de elaborare a devizului !eneral pentru obiective de
investiii "i lucrri de intervenii, cu urmtoarele precizri0
+entru o5iecti,ele de in,e9ti=ii noi propu9e la 8nan=are /n anul
'014, 5ene8ciarii ,or depune la M7RA+727RI docu-enta=ii te;nico
econo-ice, /n <unc=ie de 9peci8cul o5iecti,ului $pentru con9truc=ie
e*i9tent1 9e depune 7ALI /n9o=it1 de 9tudii >i e*perti6e, iar pentru
con9truc=ie nou1 9e depune 9tudiu de <e6a5ilitate /n9o=it de 9tudii
9peci8ce&, ur-?nd ca dup1 ,eri8carea intern1 a con<or-it1=ii 91 9e
aduc1 co-plet1ri dac1 e9te ca6ul 9au 91 9e /ntoc-ea9c1 contractul de
8nan=are.
+roiectarea lucr1rilor de con9truc0ii pentru inter,en0ii la
con9truc0ii e*i9tente, inclu9i, in9tala0iile a<erente, 9e ela5orea61 /n
ur-1toarele <a6e"
a& e*perti61 te;nic1 i, dup1 ca6, audit ener.etic:
5& docu-enta0ie de a,i6are a lucr1rilor de inter,en0ii:
c& proiect te;nic:
d& detalii de e*ecu0ie.
+entru con9truc=ii ci,ile e*i9tente $>coli, .r1dini=e, 9pitale,
a>e61-inte culturale, di,er9e 9edii de in9titu=ii pu5lice, etc& la care
ur-ea61 a 9e e*ecuta lucr1ri de rea5ilit1ri, con9olid1ri, -oderni61ri,
e9te nece9ar 91 9e /ntoc-ea9c1 e*perti61 te;nic1 i audit ener.etic.
+entru lucr1ri de in<ra9tructur1, re9pecti, lucr1ri de
rea5ilit1ri, -oderni61ri, con9olid1ri >i e*tinderi la c1i de co-unica=ii,
re9pecti, dru-uri, lucr1ri de colectare >i e,acuare a apelor >i lucr1ri de
art1 e9te o5li.atoriu ca docu-enta=ia 91 8e /n9o=it1 de 9tudiu
.eote;nic ,eri8cat de ,eri8cator te;nic de 9pecialitate, /ntoc-it /n
con<or-itate cu le.i9la=ia /n ,i.oare, precu- >i 9tudiu ;idrolo.ic,
pentru lucr1rile de art1 9au de colectare >i e,acuare a apelor.
+entru lucr1ri edilitare 9unt nece9are ur-1toarele 9tudii"
La lucr1ri de e*ecu=ie re=ele de ali-entare cu ap1 9unt
nece9are 9tudii ;idro.eolo.ice pri,ind 9ur9a de ap1 $captare de
9upra<a=1 9au 9u5teran1 prin pu=uri&, 9tudiu .eote;nic ,eri8cat de
,eri8cator te;nic de 9pecialitate, /ntoc-it /n con<or-itate cu le.i9la=ia
/n ,i.oare.
La lucr1ri de canali6are 9unt nece9are 9tudii de e,acuare /n
e-i9ar pentru 9i9te-ul co-plet de canali6are cu 9ta=ie de epurare, de
9tudiu .eote;nic ,eri8cat de ,eri8cator te;nic de 9pecialitate, /ntoc-it
/n con<or-itate cu le.i9la=ia /n ,i.oare, 9au alte 9olu=ii te;nolo.ice
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Bucureti, ROMNIA, 050741 RO,
!el." #40 $%7& '.114.547, )a*" #40 $%7& '.114.54'
reali6ate /n con<or-itate cu le.i9la=ia a<erent1 pri,ind protec=ia
-ediului.
+roiectarea lucr1rilor de con9truc0ii pentru o5iecti,e de
in,e9ti0ii noi, inclu9i, e*tinderi, 9e ela5orea61 /n ur-1toarele <a6e"
a& 9tudiu de <e6a5ilitate:
5& proiect te;nic:
c& detalii de e*ecu0ie.
3. de,i6ul .eneral actuali6at, /ntoc-it /n con<or-itate cu pre,ederile
1.2.nr.3+)300+, de<alcat pe o5iecte, cate.orii de lucr1ri i cate.orii de
c;eltuieli:
4. ;ot1r?rea con9iliului local4@ude0ean de apro5are a indicatorilor
te;nicoecono-ici,
5. ;ot1r?rea con9iliului local4@ude0ean de a9i.urare a co8nan01rii de
la 5u.etul local pentru ur-atoarele cate.orii de c;eltuieli, care nu 9unt
eli.i5ile prin +N7L"
c;eltuieli pentru o50inerea i a-ena@area terenului,
9tudiile de <e6a5ilitate4docu-enta0iile de a,i6are a lucr1rilor de
inter,en0ii
9tudiile de teren,
9tudiile de 9pecialitate,
e*perti6ele te;nice i49au audit ener.etic,
a9i9ten0a te;nic1,
con9ultan0a,
ta*e pentru o50inerea de a,i6e4 acorduri4autori6a0ii,
or.ani6area procedurilor de ac;i6i0ii,
acti,e necorporale,
c;eltuieli cone*e or.ani61rii de antier,
co-i9ioane, cote, ta*e, co9turi credite,
c;eltuieli pentru pro5e te;nolo.ice, te9te i predare la 5ene8ciar.
6. certi8catul de ur5ani9- /n9o0it de a,i6ele i acordurile 9ta5ilite
prin ace9ta.