Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect didactic

Propuntoare: Stoiconiu-Vulpe
Cristina
Proiect didactic
Clasa :a IV a
Obiectul :Geografe
Capitolul : Romania in !ROP"
Subiectul: RO#"$I" in !ROP"
%ipul lec&iei:mi't(predare-)n*&are +i
e*aluare,
Scopul:
-dob.ndirea de noi cuno+tin&e re/eritoare la ase0area
&rii noastre in uropa1
-de0*oltarea capacit&ilor de a utili0a sursele +i
in/orma&iile puse la dispo0i&ie1
-de0*oltarea proceselor psi2ice
:g.ndire3memorie3aten&ie 1
Obiecti*e opera&ionale :
O45 sa complete0e corect fsa de
e*aluare1
O65 s locali0e0e pe 2art RO#"$I" si
tarile *ecine acesteia1
O75sa mentione0e caracteristicile
Romaniei si tarilor *ecine acesteia1
O85 sa preci0e0e din ce continent /ace
parte Romania1
O95sa mentione0e po0itia geografca a
fecarei tari *ecine Romaniei1
O:5 sa raspunda corect la intrebarile
adresate 1
O;5 s participe constient si acti* la
lectie 1
O<5 s pastre0e linistea si disciplina pe
parcusrul lectiei=
Strategia didactic :
*Metode si procedee :,expunerea,
conversaia,explicaia,jocul ;
*Material didactic :-manualul,harta
Europei, ilustrate;
*Mod de aordare : mixt ;
*Evaluare : continu ;
* !urata: "# minute ;
*$ocul de des%&urare :sala de clas;
*enimentel
e
lectiei
Ob
=
Op
=
!nitati de
continut
Strategia didactica *aluare
"cti*itatea
propunatoarei
"cti*itatea ele*ilor
4= #oment
organi0atori
c
O< Stabilesc climatul
necesar
des/+urrii lec&iei=
le*ii se pregatesc
pentru )nceperea
lec&iei =
Obser*area
comporta-
mentului
ele*ilor=
6=
Reactuali0ar
ea
cuno+tin&elo
r
O4
O:
O;
-cuno+tin&ele
dob.ndite la
lec&ia
anterioar:
>Organi0area
administrati*-
teritorial?
>@ucure+ti-
capitala
Rom.niei
Verifc ceea ce au
)n*&at ele*ii )n
lec&ia
anterioar3imparti
ndu-le cate o fsa
de e*aluare3 apoi
le adrese0 cate*a
)ntrebri c2eie:
>- In ce este
impartit teritoriul
RomanieiA?
>- Ce sunt:
Budetele3
municipiile3 orasele
si comuneleA?
le*ii completea0a
fsa3 apoi ascult cu
aten&ie +i rspund
la )ntrebri:
>C)n Budete3
municipii3 orase si
comune== >
>==Dudetele sunt cele
mai mari unitati
administrati*-
teritorialeC
==#unicipiile sunt
orasele cele mai
de0*oltate si au un
numar mare de
locuitori==
==Orasele sunt
ase0ari omenesti
mai de0*oltate din
punct de *edere
Initiala
( e*aluarea
cunostintelor
dobandite
anterior,
O<
>- Cate Budete are
tara noastraA?
?-Care este
capitala
RomanieiA?
economic si cu un
numar mai mare de
locuitori decat
satele==
==Comunele sunt
unitati
administrati*e-
teritoriale3 alcatuite
din unul sau mai
multe sate care se
gospodaresc
impreuna3 dintre
care unul este
re+edin& de
comun==?
>==84 Bude&e== ?
>==@ucure+ti==?
7="nun&area
temei
O< %itlul lec&iei:
> Romania in
uropa E
Scurt
pre0entare
geografc a
&rilor *ecine>
"nun& titlul lec&iei
+i il scriu pe
tabl=numr
principalele
obiecti*e ale
lec&iei=
le*ii scriu titlul
lec&iei in caiete=
Initiala
( obser*area
comportamentu
lui copiilor,
8= FiriBarea O6 Idei principale- Gnainte de le*ii ascult cu Fin ce este
)n*&rii
O7
O8
O9
> Romania in
uropa E
Scurt
pre0entare
geografc a
&rilor *ecine>:
-caracteristtici
ale
continentului
uropa1
-a+e0area
Romaniei in
uropa1
-scurt
pre0entare
geografc a
&rilor *ecine
Romaniei :
!ngaria3
Republica
#oldo*a3
@ulgaria3
Serbia3
!craina1
trecerea la noua
lec&ie3*oi /ace o
scurt introducere3
adres.ndu-le
ele*ilor c.te*a
)ntrebri pentru a
stabili rela&ia
dintre cuno+tin&ele
dob.ndite anterior
si lec&ia nou=
"poi ii *oi imparti
in 7 grupe si ii *oi
in*ita intr-o
calatorie imaginara
cu a*ionul E ele*ii
inc2id oc2ii si
considera ca
sur*olea0a
continentul
uropa3 punand
accent pe Romania
si *ecinii acesteia=
In acest timp le *oi
ase0a pe banca o
2arta cu continetul
uropa care ii *a
g2ida in procesul
de in*atare=
H - Fesc2ideti
oc2ii I J
aten&ie3rspun0.nd
la )ntrebri=
- >are o /orma
rotunda=?
->maro-muntii1 maro
desc2isi-dealurile1
*erde E campiile1
/ormata tara
noastra din
punct de *edere
administrati*e-
teritorialA
!n continent
din ce credeti
*oi ca este
alcatuitA
O:
H -Cum apare de la
inaltime tara
noastra A Ce /orma
are A J
H -Kburati
deasupra uropei I
Ce culori *edeti A J
H -Cautati Romania
pe 2arta si stabiliti
po0itia ei
geografca I J
Pentru a
stimula
curio0itatea +i
pentru a reali0a
cunoa+terea unor
aspecte legate de
Rom.nia si implicit
continetul uropa
si tarile *ecine
Romaniei3le *oi
pre0enta ele*ilor
imagini cu con&inut
geografc=
albastru E ape=?
->"proape in
miBlocul
continetului3 are
marime miBlocie3 are
iesire la mare=?
9= Li'area
cuno+tin&elo
r
O:
O;
Doc didactic:
>Istetel?
le*ii *or f
impartiti din nou
pe 7 grupe si *or
e'trage pe rand3
dintr-un bol
le*ii sunt atenti si
raspund la intrebari=
Linala
O<
biletele cu di/erite
intrebari din lectia
anterioara si cea
de 0i=
:=
Gnc2eierea
lec&iei
Lac aprecieri
asupra modului )n
care s-a des/+urat
lec&ia=
le*ii ascult
aprecierile /cute=
"precieri
indi*iduale +i
generale=
ANEXA 1
Nume i prenume:___________________________________ Data:__________
FI S DE EVALUARE
1. Completati spatiile albe cu resedinta de judet sau cu judetul corespunzator:

2.Completai spaiile libere:
a !ara noastr" este alc"tuit" din_____________judee.
bCel mai mare municipiu este oraul_________________capitala____________i
este #mp"rit #n ___sectoare.
c$raul %ucureti este aezat #n partea de _______ a "rii.
&.'ncercuii (arianta corect":
)udeul a*lat #n partea cea mai nordic" este: $raul %ucureti este str"b"tut de r+urile:
a ,atu-.are a D+mbo(ia i Colentina
b %otoani b D+mbo(ia i $lt
c /eleorman c $lt i )iu
Cea mai mare unitate administrati(" este:
a comuna
b oraul
c judeul
"$M" 6
Doc didactic E NIstetel?
1. Din ce continent *ace parte 0om+nia1
2. 2nde este situat" ara noastr"1
&. Ce *el de ar" este 0om#nia1
3. Care sunt "rile (ecine 0om+niei1
4. Care este capitala 2n5ariei1
6. Care este capitala 0epublicii .oldo(e1
7. Care este capitala %ul5ariei1
8. Care este capitala ,erbiei1
9. Care este capitala 2crainei1
1:.Care este 5rania de sud a 0om+niei1
11. $raul %udapesta este str"b"tut de r+ul;;;;..
12.Enumerai dou" instituii ale statului a*late #n %ucureti.
1&.Capitala 0om+niei este;;;;;;
13.'n %ucureti e<ist" dou" aeroporturi. Acestea sunt;;;i;;;
14.Enumerai trei orae importante din 0om+nia.
16.$raul European desemnat #n 2::7 este;;;;;;;..
17.=entru a *i mai bine 5ospod"rit"> ara este #mp"rit" #n unit"i;................
18..unicipiu-port la .area Nea5r"
19.0+ul care *ace ?otarul 0om+niei cu 0epublica .oldo(a> la est
este;;;;
2:.,erbia se a*la #n partea de ;;;;;;;;;;.
21.0om+nia este cu statele (ecine #n relaii de;;;;;;;;;.
22.$raul %ucureti este #mp"rit #n ;;;;sectoare.
2&.Comunele sunt alc"tuite din unul sau mai
multe;;;;;;;;;
23.Numele oraului %ucureti pro(ine de la ;;;;;;;;;
24.)udeul #n care ne a*l"m se numete;;;;;;;;;;;;;
26.@iecare jude are un ora care este ;;;;;;;; de jude.
27.Aec?e capital" a !"rii 0om+nei;;;;;;;;;;;;..
28.Care sunt (ecinii judeului Borj1
29.C+te orae sunt #n judeul Borj1Care sunt acestea1
&:.'n ce re5iune a "rii se a*l" judeul Borj1
"$M" 7
RASPUNSURI LA JOCUL ISTETEL
1. Europa
2. Este situate in partea de sud-est C aproape in mijlocul
continentului
&. dunareana> carpatica> pontica
3. 2n5aria> %ul5aria> 2craina> ,erbia> 0epublica .oldo(a
4. %udapesta
6. C?isinau
7. ,o*ia
8. %el5rad
9. Die(
1:.Dunarea
11. Dunarea
12.Bu(ernul> =arlamentul> Academia 0omana
1&.%ucuresti
13.$topeni si %aneasa
14./imisoara> Easi> Constanta
16.,ibiu
17.administrati(-teritoriale
18.Constanta
19.=rut
2:.sud-(est
21.prietenie
22.6 sectoare
2&.sate
23.ciobanul %ucur
24.Borj
26.resedinta de judet
27.Curtea de Ar5es> /ar5os(iste
28.Funedoara> Ailcea> $lt> .e?edinti> Caras-,e(erin
29.9 orase: /5-)iu> /5-Carbunesti> /ismana> %umbesti-)iu> /icleni>
0o(inari> .otru> /urceni> No(aci
&:.$ltenia
"ne'a 8
Sc2ema lectiei
ROMANIA IN EUROPA
Asezarea 0omaniei in Europa
G Continentul Europa este o mare intindere de uscat H cuprinde mai
multe tari printre care si tara noastra
G 0omania este situata in partea de ,ud-Est a continentului
G 0omania este o tara carpatica> dunareana si pontica
,curta prezentare 5eo5ra*ica a tarilor (ecine
2NBA0EA
- tara central H europeana
- situata in Aestul 0omaniei
- capitala H %udapesta
- limba (orbita H ma5?iara
- reli5ia H catolica
- este tra(ersata de Dunare.
- Cea mai mare parte a teritoriului tarii este o campie unde se
culti(a cereale> carto*i> s*ecla de za?ar>etc.
0epublica .odo(a
- situata in estul 0omaniei
- capitala H C?isinau
- limba (orbita H romana
- reli5ia H ortodo<a
- este situata intre =rut si Nistru > se mai numeste si %asarabia
- are o populatie de 3.3::.::: de locuitori> dintre care 63I romani
- e o tara predominant a5ricola C se culti(a 5raul> porumbul> s*ecla
de za?ar
%ul5aria
- situata in partea de sud a 0omaniei
- capitala H ,o*ia
- limba (orbita H bul5ara
- reli5ia H ortodo<a
- %ul5aria este strabatuta de la est la (est de .untii %alcani si
limitata la nord de Dunare
- A5ricultura este bine dez(oltata
,erbia
- situata in partea de sud-(est a 0omaniei
- capitala H %el5rad
- limba (orbita H sarba
- reli5ia ortodo<a
- *orme de relie*: campii la nord C unde se practica a5ricultura> iar
in centru si sud re5iuni muntoase C ce dispun de resurse de
carbine> *ier> cupru> zinc
2craina
- este situata in partea de nord a tarii noastre
- capitala H Die(
- limba (orbita H ucraineana
- reli5ia H ortodo<a
- populatia este *ormata din ucraineni> la care se adau5a rusi>
romani> e(rei
- cea mai mare parte a teritoriului este acoperita de campii si
podisuri. En 2craina lantul carpatic poarta denumiea de Carpatii
=adurosi