Sunteți pe pagina 1din 12

1

PROBA TEORETIC!
CLASA A XII-A
SUBIECTE:
I. ALEGERE SIMPL!
La urm"toarele ntreb"ri (1-30) alege#i un singur r"spuns corect, din variantele
propuse.

1. Histonele:
A. de tip H4 se leag" de secven#ele de ADN linker
B. sunt macromolecule reglatoare hiperspecifice
C. au efect reglator asupra genelor la eucariote
D. formeaz" complexul HR cu nucleotidele procariotelor

2. Virusurile lipsite de ADN:
A. se numesc bacteriofagi
B. au material genetic exclusiv monocatenar
C. con#in plasmide ca material genetic accesoriu
D. au ca reprezentant virusul gripal

3. Factorul ":
A. este de natur" nucleotidic"
B. stabilizeaz" ARN polimeraza
C. se ata$eaz" de ARNm
D. intervine n ncheierea transcrip#iei

4. Ribozomii:
A. au aceea$i constant" de sedimentare la procariote $i eucariote
B. lipsesc n mitocondrii $i cloroplaste
C. au o subunitate mare de 40 S la eucariote
D. con#in 1/3 proteine $i 2/3 ARNr n fiecare subunitate

5. Satelitul cromozomal:
A. este o regiune eucromatic"
B. este o forma#iune obligatorie pentru orice cromozom eucariot
C. nu apare niciodat" la cromozomii eucariotelor
D. este o forma#iune heterocromatic"


2
6. Celulele bacteriei Pseudomonas au n genom:
A. ADN monocatenar linear
B. ARN monocatenar circular
C. ADN bicatenar circular $i linear
D. ADN bicatenar numai circular

7. Parvovirusul are n componen#a genomului s$u:
A. ADN bicatenar
B. ADN monocatenar
C. ARN bicatenar
D. ARN monocatenar

8. Locusul P:
A. se afl" pe subunitatea mic"
B. precede locusul A
C. este asociat cu activitatea enzimei aminoacil-sintetaza
D. permite elongarea catenei polinucleotidice

9. Imunoglobulinele care pot str$bate placenta la om sunt:
A. Ig G
B. Ig A
C. Ig M
D. Ig E

10. Receptorii pentru antigeni:
A. se g"sesc numai pe limfocitele B
B. au structur" tetrameric" alfa, beta, gamma, delta
C. genele pentru ace$ti receptori sunt n cromozomii 2,7,14
D. recunosc fragmente legate de MHC

11. Antigenul HLA-DR:
A. este exprimat pe macrofage
B. apar#ine clasei III de antigeni
C. gena care l codific" se g"se$te n bra#ul scurt al cromozomului 7
D. determin" respingerea rapid" a transplantului

12. Clonele celulare de tip Hibridoma:
A. produc anticorpi monoclonali
B. sunt ob#inute prin fuzionarea celulelor tumorale cu limfocite T
C. produc interferon
D. au o rat" sc"zut" de diviziune

13. Celulele tumorale vor invada sistemul limfatic n stadiul:
A. I
B. II
C. III
D. IV


3
14. Agen#ii teratogeni pot induce:
A. fenitoin - virilizare
B. progestine ntrzierea cre$terii
C. radia#ii X - phocomelie
D. streptomicina - surditate

15. Tumorile maligne:
A. apar ntr-o popula#ie celular" omogen"
B. au propriile modalit"#i de hr"nire
C. sunt sensibile la supresori tumorali
D. sunt lipsite de vase sangvine $i limfatice

16. Cromul ca agent carcinogen ac#ioneaz$ la nivelul:
A. sinusurilor nazofaringiene
B. ficatului
C. m"duvei spin"rii
D. oaselor

17. Celulele canceroase se caracterizeaz$ prin:
A. poten#ialul lor replicativ este limitat
B. r"spund la semnalele care inhib" cre$terea $i dezvoltarea
C. se pot sustrage apoptozei
D. stabilitate din punct de vedere al cre$terii $i dezvolt"rii celulare

18. Retinoblastomul:
A. apare numai la vrsta adult"
B. poate fi provocat de virusuri
C. este consecin#a unei transloca#ii cromozomale
D. apare prin inactivarea genelor supresor tumorale

19. Genomica structural$:
A. studiaz" evolu#ia organismelor vii
B. studiaz" cartarea $i secven#ierea genomului
C. a fost fondat" de J.Watson $i F.Crick
D. descrie replicarea materialului genetic

20. Sinteza artificial$ a unei gene presupune:
A. cunoa$terea succesiunii de aminoacizi n ADN
B. sinteza unui ARN
m
corespunz"tor
C. analiza succesiunii codonilor din proteina martor
D. cunoa$terea succesiunii nucleotidelor din ARN
t


21. Ritmul de cre%tere demografic$ din Europa:
A. este superior celui din Africa
B. a depins de gradul de dezvoltare economic"
C. nu a fost influen#at de mentalit"#ile $i priorit"#ile din cadrul familiei
D. a fost crescut la nceputurile istoriei umanit"#ii


4
22. Prin compara#ie, rata cea mai ridicat$ a fertilit$#ii se ntlne%te n:
A. Africa de Sud
B. Brazilia
C. Australia
D. SUA

23. Mi%carea natural$ a popula#iei:
A. este reprezentat" de mobilitatea acesteia
B. intervine indirect n modificarea num"rului popula#iei
C. implic" fenomene demografice legate de soldul natural
D. influen#eaz" direct soldul migrator

24. Comportamentul uman reprezint$:
A. ansamblul manifest"rilor obiective ale oamenilor
B. capacitatea de formare a leg"turilor cauzale dintre fenomene
C. capacitatea de a utiliza informa#ia nv"#at"
D. o tr"s"tur" ereditar" cantitativ"

25. Popula#ia mondial$:
A. este un sistem nchis
B. are subsisteme: popula#ia urban", rural", inactiv"
C. rezult" din nsumarea popula#iilor na#ionale
D. este o colectivitate care ocup" un teritoriu delimitat

26. Biopsia de corion:
A. este o metod" de diagnoz" postnatal"
B. permite depistarea sindromului Down
C. se practic" atunci cnd f"tul are 4-5 s"pt"mni
D. permite doar analize cromozomiale

27. Rapana thomasiana:
A este o specie de biban din America de Nord
B este o plant" originar" din Noua Caledonie
C este un arbust din Europa
D apare n Marea Neagr", de$i este originar" din Japonia

28. Principalii poluan#i care particip$ la formarea ploilor acide sunt:
A. metanul $i benzenul
B. dioxidul de sulf $i dioxidul de azot
C. acidul carbonic $i freonul
D. ozonul $i dioxidul de carbon

29. Stratul de ozon:
A. poate fi descompus de bromura de metil
B. se afl" la 60 de km de suprafa#a terestr"
C. diminuarea grosimii a fost observat" n 1985
D. favorizeaz" p"trunderea UV


5
30. Una dintre speciile marine supraexploatate n ultima vreme este:
A. hamsia
B. tonul
C. guvidul
D. sprotul
II. ALEGERE GRUPAT!
La urm"toarele ntreb"ri ( 31-60 ) r"spunde#i cu:
A - dac" variantele 1, 2 $i 3 sunt corecte
B - dac" variantele 1 $i 3 sunt corecte
C - dac" variantele 2 $i 4 sunt corecte
D - dac" varianta 4 este corect"
E - dac" toate cele 4 variante sunt corecte

31. Radicalul fosfat formeaz$ leg$turi:
1. esterice cu pentozele
2. de hidrogen cu bazele azotate
3. covalente n caten"
4. triple cu guanina

32. Electroforeza ADN implic$:
1. denaturarea ireversibil" ADN-ului
2. separarea moleculelor n gel de agaroz" sau poliacrilamid"
3. ata$area primerilor n secven#a original"
4. vizualizarea moleculelor

33. Activarea aminoacizilor:
1. este un proces activ
2. implic" 20 de molecule de ARNt
3. este un proces enzimatic
4. are loc n nucleu

34. Sinteza proteic$ la eucariote difer$ de procariote prin:
1. existen#a a 3 tipuri de ARN-polimeraz"
2. necesitatea matur"rii ARNm
3. o molecul" de ARNm con#ine informa#ia unei singure gene
4. sensul de decodificare a informa#iei din ARNm

35. Sunt codifica#i de 6 codoni:
1. leucina
2. arginina
3. serina
4. valina

36. Cromozomul bacterian de la Escherichia coli are:
1. 40-50 bucle bogate n ADN
2. gena lac diametral opus" originii de replicare
3. molecule de ARN ce men#in buclele
4. ADN, ARN, proteine histonice si non-histonice, ioni de Ca
2+
, Mg
2+

6
37.Plasmidele:
1 au rol n recombinarea genetic"
2. con#in un num"r redus de gene
3. de#in genele de rezisten#" la antibiotice
4. sunt molecule circulare de ADN bicatenar

38. Tehnica PCR este utilizat$ pentru:
1. clonarea genelor
2. diagnosticarea unor boli infec#ioase
3. identificarea unor tr"s"turi genetice
4. realizarea testelor de paternitate
39. Despre cromozomul metafazic se poate afirma c$:
1. este puternic condensat
2. are kinetocorul ata$at satelitului
3. este bicromatidic
4. are un singur replicon

40. n operonul Lac, n absen#a lactozei:
1. represorul este activ
2. este blocat accesul ARN-polimerazei la situl de ini#iere a transcrip#iei
3. genele structurale nu func#ioneaz"
4. enzimele catabolice pentru lactoz" nu se sintetizeaz"

41. Izolarea genelor presupune:
1. utilizarea restrictazelor
2. recunoa$terea anumitor secven#e de nucleotide din molecula de ADN
3. hidroliza leg"turilor fosfodiesterice
4. t"ierea ADNului n a$a fel nct r"mn prelungiri bicatenare

42. Organismele transgenice sunt:
1. organisme care au primit gene de la propria specie
2. organisme care au donat gene altor specii
3. plasmidele care transport" gene noi
4. organisme care au primit gene de la alte specii

43. Despre genomul uman sunt adev$rate afirma#iile:
1. cromozomul Y are mai pu#ine gene dect cromozomul 1
2. 2% din genom este reprezentat de secven#e repetate necodificatoare
3. comparativ cu alte organisme genomul uman con#ine mai multe secven#e
repetate
4. genomul uman este reprezentat de 46 de perechi de cromozomi

44. Genomul uman mitocondrial:
1. cuprinde 23 de perechi de cromozomi
2. se mai nume$te $i cromozomul 25
3. cuprinde 2 cromozomi de tip heterozom
4. este implicat n sinteza unor enzime oxidoreduc"toare

7
45. Tehnica band$rii:
1. permite realizarea h"r#ilor genetice
2. utilizeaz" solu#ia Giemsa pentru colorarea secven#elor n care predomin"
adenin"-timin"
3. folose$te cromozomii telofazici din hematii
4. asigur" identificarea anomaliilor cromozomale

46. Dac$ o femeie ns$rcinat$ are peste 38 de ani:
1. nu i se poate realiza amniocenteza
2. este oportun diagnosticul prenatal
3. este contraindicat" ecografia
4. cre$te riscul de a na$te un copil cu trisomie autozomal"

47. Protooncogenele se transform$ n oncogene celulare prin:
1. amplificare
2. inser#ii
3. muta#ii
4. transloca#ii

48. Este cancer al #esutului mezenchimal:
1. carcinomul
2. limfomul
3. mielomul
4. sarcomul

49. Sunt rezultatul unor dele#ii cromozomale:
1. meningiomul
2. neuroblastomul
3. retinoblastomul
4. tumora testicular"

50. Sunt etape ale carcinogenezei:
1. apoptoza
2. ini#ierea
3. necroza
4. metastaza

51. Inactivarea antioncogenelor umane se poate face prin:
1.pierderea unui segment de cromozom
2.muta#ii cromozomale
3.dele#ia unor nucleotide
4.hipermetilarea unor baze azotate

52. n constitu#ia sistemului imunitar uman exist$:
1. limfocite Ts ajut"toare
2. limfocite B produc"toare de interleukine
3. limfocite T helper inhibitoare
4. limfocite T efectoare de tip killer

8
53. Celulele stem pot genera:
1. celule contractile
2. celule anucleate
3. celule glandulare
4. celule cu prelungiri

54. Principiile fundamentale ale bioeticii sunt:
1. principul autodetermin"rii persoanei
2. principiul egalit"#ii
3. principiul respectului vie#ii
4. principiul universalit"#ii

55. Bolile autoimune:
1. au o predispozi#ie familial"
2. presupun o produc#ie sc"zut" de anticorpi
3. sunt reprezentate de artrita reumatoid", scleroza multipl"
4. presupun o supraproduc#ie de antigeni

56. Laparoscopul este util n:
1. clonare terapeutic"
2. amniocentez"
3. terapie genic"
4. fertilizare in vitro

57. Sex ratio primar:
1. se stabile$te n momentul na$terii indivizilor
2. este raportul care se realizeaz" n momentul fecund"rii
3. este un raport numeric favorabil femeilor
4. are ca indicator cromatina sexual"

58. Supraexploatarea afecteaz$:
1. interac#iunile interspecifice din ecosisteme
2. variabilitatea genetic"
3. efectivele popula#iilor
4. biodiversitatea

59. Leptinotarsa decemlineata:
1. este o plant" angiosperm"
2. este o insect"
3. provine din Noua Caledonie
4. este un d"un"tor al cartofului

60. Metoda studiului fenologic cuprinde:
1. alegerea ecosistemului antropic
2. stabilirea datelor cnd se fac observa#iile
3. evenimente caracteristice din via#a animalelor
4. stabilirea frecven#ei, abunden#ei $i constan#ei speciilor de plante


9
III.PROBLEME
La ntreb"rile 61-70 alege#i r"spunsul corect din cele 4 variante propuse.

61. Identifica#i grup$rile chimice la locul indicat de punctele a, b, si c
din figura de mai jos:

A. a=3-OH, b=3-OH, c=5-P
B. a=5-OH, b=5-OH, c=3-OH
C. a=3-OH, b=5-OH, c=3-P
D. a=3-OH, b=5-P, c=3-OH

62. ntr-un accident rutier, un individ a suferit numeroase traumatisme n
zona abdominal$, pierznd func#ia ficatului %i o por#iune din piele. Dac$ pe
lista donatorilor de ficat se afl$ fiul acestuia, iar pielea i este grefat$ de pe
coapsa proprie, stabili#i:
a) ce tipuri de transplant s-au realizat ?
b) care ar fi fost urm"rile transplantului dac" testul RAL al individului ar fi un
r"spuns proliferativ intens ?
c) cum actioneaz" antigenii din ficatul transplantat ?

a b c
A Izogenic,alogenic Respingerea dup" 15 zile Sinteza de interferon de c"tre
limfocitele B
B Xenogenic,izogenic Cre$terea num"rului de
limfocite B
Activarea macrofagelor de
c"tre limfocitele T
C Alogenic, izogenic Respingerea dup" 150
zile
Determin" eliberarea
citokinelor de c"tre limfocitele
T n ganglionii limfatici
D Singenic,xenogenic Cre$terea num"rului
anticorpilor Ig M
Producerea de anticorpi de
c"tre limfocitele T
10
63. n organismul unui individ, care are hepatit$ C, limfocitele produc
interferon alfa, alc$tuit din 166 de aminoacizi. &tiind c$ la om exist$ 15
gene ale interferonului alfa %i c$ ele nu con#in introni, stabili#i urm$toarele:

a) rolul interferonului alfa n organismul uman
b) num"rul total de nucleotide transcrise n moleculele de ARN
m,
ce intervin n
sinteza cantit"#ii maxime de interferon la o etap" de transcrip#ie
c) mecanismul de ac#iune al interferonului gamma n organism

a) b) c)
A.
Induce sinteza enzimelor care
inhib" multiplicarea viral"
7470 nucleotide activeaz"
macrofagele
B. Inhib" sinteza enzimelor care
stimuleaz" multiplicarea viral"
7470 nucleotide inhib"
macrofagele
C. Induce sinteza enzimelor care
inhib" multiplicarea viral"
498 nucleotide activeaz"
macrofagele
D. Inhib" sinteza enzimelor care
stimuleaz" multiplicarea viral"
498 nucleotide inhib"
macrofagele

64. Se d$ urm$toarea succesiune de nucleotide n macromolecula de ADN:
5'-ATGGCTCCGTAAAAGTTTATCAAT-3'. n urma citirii mesajului genetic se
va forma un polipeptid cu maxim:

A. 5 aminoacizi;
B. 7 aminoacizi;
C. 3 aminoacizi;
D. 4 aminoacizi.

65. La medic se prezint$ un cuplu de p$rin#i s$n$to%i, care vor s$ cunoasc$
riscul de avea un copil afectat deoarece n urm$ cu doi ani, mama n vrst$
de 38 de ani, a n$scut un b$iat cu distrofie muscular$. Evaluarea riscului
statistic l conduce pe medicul genetician la urm$toarea concluzie corect$:

A. toate fetele vor fi purt"toare
B. 50% din b"ie#i vor fi afecta#i
C. to#i copii vor fi afecta#i
D. to#i copii vor fi s"n"to$i $i purt"tori


66. Dup$ descifrarea secven#elor de nucleotide ale genelor care compun
operonul lac la Escherichia coli, rezult$ c$: gena lacI are 1040, promotorul
122, lacZ 3510, lacY 780 %i lacA 825 de nucleotide. Se cere:

a. num"rul aminoacizilor enzimei permeaza
b. num"rul de codoni al ARNm transcris dup" genele structurale
c. cum se comport" operonul n urma dele#iei unei secven#e de 70
nucleotide la nivelul genei lacZ


11

a. b. c.
A 260 aminoacizi 1705 codoni
Este afectat" sinteza
tuturor genelor
structurale
B 259 aminoacizi 1702 codoni
Este afectat" sinteza %-
galactozidazei
C 520 aminoacizi 1700 codoni
Este afectat" numai
sinteza %-galactozidazei,
nu $i sinteza celorlalte
enzime
D 259 aminoacizi 1705 codoni
Lactoza nu poate fi
metabolizat"

67. La analiza cariotipului celulelor sangvine recoltate de la un pacient de
cancer se descoper$ cromozomi restructura#i. S$ se precizeze:
a) neoplasmul de care sufer" bolnavul
b) tipul de muta#ie
c) caracteristica celulelor transformate malign

a. b. c.
A Leucemie cronic" limfocitar" Dele#ie Se divid necontrolat
B Limfom Burkitt Transloca#ie ntre cromozomii
8 $i 14
Sunt clone ale celulei
care a suferit
transformarea
malign"
C Leucemie cronic"
granulocitar"
Dele#ie sau monosomie Stimuleaz"
vascularizarea
tumorii
D Leucemie cronic" mieloid" Transloca#ie nereciproc" ntre
cromozomii 9 $i 22
Au suferit modific"ri
reversibile, sub
ac#iunea factorilor
carcinogeni

68. Speciile exogene dintr-un ecosistem au origini diferite. Preciza#i
originea speciei %i habitatul n care au ap$rut.

Specia Originar$
din
Habitatul nou
A Elodea canadensis America ape dulci, b"l#i dun"rene
B Lepomis gibbosus Asia de Nord ape dulcicole
C Lonicera japonica Japonia ape st"t"toare
D Anopheles gambiae Brazilia ape curg"toare
12

69. ntr-o p$%une daun$torii naturali consum$ 7,75% din produc#ia
primar$ net$ de 700 tone/ha, iar 80% este consumat$ de c$tre ovine. Care
este cantitatea de substan#$ organic$ transformat$ n produc#ie secundar$
%i care va fi evolu#ia acestui ecosistem?

A. 560 t/ha, deteriorare prin p"$unare intensiv"
B. 92,75 t/ha, deteriorare prin eroziune
C. 614,25 t/ha, deteriorare prin suprap"$unare
D. 54,25 t/ha, deteriorare prin introducere de specii noi

70. Un lac situat n apropierea unui complex avicol sufer$ un proces de
eutrofizare.

a. Care este cauza nmul#irii exagerate a plantelor acvatice?
b. Ce modific"ri chimice prezint" apa lacului dup" supraaglomerarea plantelor?
c. Care este m"sura eficient" n procesul de reconstruc#ie ecologic" a lacului?

a b c
A Poluarea apei cu metale
grele
Sc"derea transparen#ei
apei
nchiderea complexului
avicol
B Cre$terea concentra#iei
dioxidului de carbon
atmosferic
Cre$terea temperaturii
apei
Supran"l#area
malurilor
C Degradarea calit"#ii
solului
Cre$terea numeric" a
speciilor fitofage
Cur"#area canalelor de
scurgere a apelor uzate
D Cre$terea cantit"#ii de
nutrien#i
Sc"derea concentra#iei
de oxigen
Tratarea apelor uzate
la ie$irea din complexul
avicol
Not!: Timp de lucru 3 ore.Toate subiectele sunt obligatorii.
n total se acord! 100 de puncte:
- pentru ntreb!rile 1-60 cte 1 punct;
- pentru ntreb!rile 61-70 cte 3 puncte;
- 10 puncte din oficiu!"##$! &

S-ar putea să vă placă și