Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE INTERVENIE

Prevenirea si combaterea comportamentelor adictive


)
Responsabili: Profesor psiholog

NR.
CRT.
OBIECTIVE ACTIVITI
METODE
MIJLOACE DE
INSTRUIRE
REPERE
TEMPORALE
1.
Elevii vor dobndi cunotine
despre: droguri, persoane
aflate n dificultate, adicie,
substane de risc, substane
etnobotanice consecine ale
consumului de substane nocive
etc.
ACTIVITILE SE V! "ES#$%!A #!&TAL '& CLASE
"I& CICL%L S%(E!I! AL LICE%L%I
- !ed)ct)re) pl)nului de intervenie*
- (re+ent)re) unor te,e despre dro-uri. consecinele
)n)to,o/0i+iolo-ice. psi1ice i soci)le )le consu,ului de
dro-uri..
- Ev)lu)re) )ctivit2ilor.
- Ev)lu)re) cunotinelor dobndite. prin c1estion)re*
prele-ere).
convorbire).
studiul de c)+.
c1estion)rul.
de+b)tere)
)r-u,ent)tiv2
t)bl). videoproiectorul.
l)p/topul. 0il,ul. )rticole
din pres2. c1estion)re.
0ie de lucru
cto,brie/
noie,brie 3411
3. Identi0ic)re) v)lorilor c)re
trebuie s2 ste) l) b)+) vieii
rel)ion)le.
#or,)re) unei )titudini de
respin-ere ) consu,ului de
dro-uri i ) unei concepii ,or)le
corecte.
ACTIVITILE #!&TALE "I& L%&ILE (!ECE"E&TE V! #I
A(!#%&"ATE (E 5!%(E. '& CA6I&ET%L "E C&SILIE!E
(SI7(E"A55IC.
Activiti de autocunoatere i intercunoatere :
- E8erciii de spr)-ere ) -1eii*
- e8erciiul Valiza cu caliti pentru )utocuno)tere
- e8erciiul Rul cu crocodili. pentru identi0ic)re) unor
v)lori i pentru de0inire) unei )titudini ,or)le de+ir)bile.
- e8erciiul !ine suint eu "
- e8erciiul #rerea mea despre $$$ 9)d)pt)re dup2 ,etod)
de intercuno)tere ) person)lit2ii propus2 de 51eor-1e
:)p)n.
- e8erciiu #lriuele gnditoare.
- (re+ent)re) unor )rticole de +i)r despre consu,)torii de


e8erciii de sp)r-ere
) -1eii*
te1nici bio-r)0ice*
de+b)tere).
e8ercitiul.
proble,)ti+)re).
br)instor,in-ul.
studiul de c)+.
st)rbuster. ,etod)
;p2l2riuelor
-ndito)re<
L)ptop
Videoproiector
#lipc1)rt
#ie de lucru
(li)nte
(ostere
Coli A=
dece,brie3414/
0ebru)rie 3411
1
dro-uri i de subst)ne etno/bot)nice.
- "e+b)t)re) consecinelor )n)to,o/0i+iolo-ice i
psi1olo-ice pe ter,en scurt. ,ediu i lun-. )le consu,ului
de subst)ne inter+ise.
- de+b)tere) consecinelor pe ter,en lun- ) consu,ului de
dro-uri.
- (re+ent)re) de c)+uri concrete )le unor consu,)tori de
subst)ne etnobot)nice i dro-uri.
>.
(ercepere) de c2tre subieci
))titudinii suportive din p)rte)
consilierului i ) cole-ilor.
C&SILIE!E "E 5!%( '& CA6I&ET%L "E C&SILIE!E
(SI7(E"A55IC
- 'ncur)?)re) e8pri,2rii -ndurilor i p2rerilor proprii.
- 'ncur)?)re) susinerii unei co,unic2ri 0uncion)le cu
cole-ii i consilierul.
- Te,e de discuii :
%poziia la mediu i formele ei de manifestare
&ste consumul de substane duntoare o cale
spre fericire "
'nfluene benefice i duntoare ale grupului
asupra propriilor atitudini i comportamente
!omportamentele predelincvente i delincvente
Ascult)re) )ctiv2.
br)instor,in-ul.
st)rbuster. bo@l/
0isc1. consiliere)
suportiv2. consiliere
co-nitiv/
co,port),ent)l2.
su-esti)
L)ptop
Videoproiector
#lipc1)rt
#ie de lucru
(li)nte
(ostere
Coli A=
Anul col)r 3414/
3411
=. "esci0r)re) propriilor e,oii i
Anv2)re) unor str)te-ii de
)utocontrol i de ,)n)-e,ent )l
stresului i )l con0lictului
intr)psi1ic i interpsi1ic
C&SILIE!E "E 5!%( '& CA6I&ET%L "E C&SILIE!E
(SI7(E"A55IC
Ceil)li nu ne controle)+2 senti,entele s)u e,oiile i
nu sunt respons)bili pentru ne0ericire) no)str2* sunte,
sin-uri An 0)) e,oiilor. ele 0iind re0lect2ri subiective )le
eveni,entelor i situ)iilor tr2ite.
%tili+)re) di)lo-ului cu sine 9introspecieiB pentru
obinere) controlului e,oion)l
"iscut)re) conceptelor: ;emoie, emoie pozitiv c)re
ne )?ut2 9ne 0)ce pl2cere. d2 ener-ie. conduce l) lucruri
po+itiveB versus ;emoie negativ. c)re nu ne )?ut2
pentru c2 deter,in2 rel)ii ne-)tive. senti,ente
ne-)tive 0)2 de noi Anine i 0)2 de ceil)li. pro)st2
dispo+iie. co,port),ente nepotrivite. discon0ort psi1ic.
0rustr)re.
Ascult)re )ctiv2.
convers)ti).
e8e,pli0ic)re).
br)instor,in-ul.
e8punere). e8ercitiul
#lipc1)rt
#ie de lucru
(li)nte
(ostere
Coli A=.
C)rDere .
Culori
C)rtie/ iunie 3411
2
Contienti+)re) ideii c2 pot evit) s)u pot 0)ce 0)2
e,oiilor c)re nu/i )?ut2.
'nsuire) unor te1nici de ,)n)-e,ent )l stresului i de
de+volt)re ) inteli-enei e,oion)le.
(ntrebri de personalizare:
o ce 0el de e,oii )i de obicei E.
o ce 0el de e,oii i/)r pl2ce) s2 )iE.
o ce poi 0)ce s2 nu )i e,oii c)re nu te )?ut2 E
o c)re sunt situ)iile c)re/i provo)c2 de obicei
e,oii po+itive E
o c)re sunt situ)iile c)re i/)u provoc)t e,oii
ne-)tive E
o c)re )u 0ost ,odi0ic2rile 0i+iolo-ice c)re )u
Ansoit e,oiile E
o c)re sunt perso)nele c)re/i provo)c2 e,oii
po+itive E
o c)re sunt perso)nele c)re/i provo)c2 e,oii
ne-)tive E
F
Identi0ic)re) copiilor cu risc
)dictiv s)u cu co,port),ente
)dictive i consiliere) lor
individu)l2
C&SILIE!E I&"IVI"%AL "E C!I:A '& CA6I&ET
St)bilire) unei rel)ii )0ectiv/si,p)tetice po+itive*
E8erciii de 0)cilit)re ) co,unic2rii.
Identi0ic)re) proble,ei person)le ) clientului i de0inire)
ei.
#or,ele de ,)ni0est)re )0ectiv2 )le proble,ei clientului.
;"escoperire)< unor )ctivit2i t),pon c)re pot substitui
co,port),entel )dictive.
Identi0ic)re) resurselor person)le i )le )ntur)?ului c)re
pot 0i )pel)te pentru reducere) s)u soluion)re)
proble,ei.
'nsuire) unor te1nici person)le de ,)n)-e,ent )l
stresului. con0lictului intr) i interperson)l i de
,)n)-e,ent )l priorit2ilor.
e8erciiul &u i ceilali.
e8erciiul )cala prezent * viitor.
Ascult)re) )ctiv2.
Concreti+)re).
identi0ic)re)
propriilor
repre+ent2ri despre
situ)i) s).
consiliere) de
suport. e8erciii de
psi1orel)8)re
Gilson/6)rber.
C)icedo. tr)inin-
)uto-en Sc1ult+.
,)trice) priorit2ilor.
)n)li+) SGT )
propriei e8istene
Fie de lucru,
chestionare de
interese i de
aptitudini
teste de completare
a frazelor pentru
identificarea
atitudinilor,
matrice ale
prioritilor,
matrice pentru
analiza SWO
permanent !n
situaiile de criz,
semestrul al ""-
lea al anului
colar 2#1# -
2#11
$
Bibliografie:
1% &'an, (driana )coord%*- Consiliere educaional, +ditura (S,-,lu.- /apoca, 2##0
2% 1emeni, 2a'riela )coord* - Consiliere i orientare, +ditura (S,-, ,lu.-/apoca, 2##3
$% 4umitru, "on 5 Consiliere educaional, imioara, 2##2
6