Sunteți pe pagina 1din 86

Man-Ho Kwok Joanne OBrien

Manual de baz
Feng Shui
Calea chinezeasc
spre snae! bog"ie #i $ericire
acas #i la ser%iciu
&diura'''''
Bucure#i! ()))
*
Cuprins
Crea"ia lui +an Ku,,,,,,,,,,'(
Capiolul unu Ce ese Feng Shui-,,,,.
Capiolul doi /naine de a 0ncepe,,'','**
Capiolul rei Folosirea busolei,,,,'*1
Capiolul paru Feng Shui acas,,,,''23
Capiolul cinci Feng Shui la ser%iciu,,''4(
Capiolul #ase Feng Shui rural,,,,,45
+os$a",,,,,,,,,,,,,,''32
Crea"ia lui +an Ku
Crea"ia lu6ii #i a 6uliplelor sale $or6e #i ele6ene a7 de
%iale penru Feng Shui! sun descrise 0n po%esea lui +an Ku
Ca rezula al sacri$iciului personal! +an Ku a pus 0n ordine
haosul #i as$el a da na#ere 0nregii %ie"i
/naine ca i6pul s 0nceap! e8isa un ou de o 6ri6e
de neconcepu' /nunericul #i haosul u6pleau oul #i +an Ku a
$os crea din haos' Crescu de 0nuneric! el s-a dez%ola len #i
a crescu #i! i6p de *3 ))) de ani! nu a $os con#ien de nici
un $el de %ia" 0n a$ara oului'
/nr-o zi! el a $os rezi de o 6i#care nea#epa #i
brusc! 0ns nu a puu %edea ni6ic prin 0nuneric' 9a 0ncepu
i-a $os ea6! dar $rica i-a $os 0nlocui de suprare! prins ca
0nr-o curs' : lo%i cu pu6nii #i a s$r76a coa;a are #i
neagr a oului'
/nunericul s-a scurs din ou! ca #i lu6ina! ce a
coninua s r67n ascuns 6ii de ani' <o ce era li6pede #i
lu6inos s-a ridica spre cer #i o ce era ulbure #i greu a czu
pe p67n' =re6e 0ndelunga! cerul #i p67nul au $os
separae 0nr-un 6od e%iden' >ar +an Ku se e6ea c lu6ina
de deasupra %a cdea 0n 0nunericul de dedesup! $ap penru
care a spri;ini cerul cu 67inile sale #i a "inu $er6 p67nul
cu picioarele sale'
:nii au recu! cerul #i p67nul s-au 6i#ca 6ai
depare la disan"! 0ns +an Ku nu s-a odihni' :u recu al"i
*3 ))) de ani iar cerul #i p67nul erau a7 de 0ndepra"i
0nc7 nu se 6ai pueau %edea' >ar +an Ku nu le puea da
(
dru6ul 0nc! penru c haosul s-ar $i puu scurge 0napoi' :u
recu al"i zece 6ii de ani #i! 0n cele din ur6! +an Ku era
con%ins c uni%ersul se a$l 0n siguran"' &l i-a da dru6ul
de$inii%! 0ns! c7nd #i-a apleca capul! s-a prbu#i de
iso%eal! rg7nd s 6oar'
: slobozi uli6a rsu$lare! care a de%eni %7nul #i
norii! %ocea sa pro$und s-a 0nl"a ca un une! ochiul su
s7ng a zbura la ceruri penru a se $ace Soare #i ochiul lui
drep l-a ur6a cur7nd penru a de%eni 9un' <rupul $r %ia"
al lui +an Ku a czu la p67n! 6e6brele #i corpul su au
de%eni c76pii! dealuri #i 6un"i! iar s7ngele su s-a 06pr#ia
pe p67n! de%enind r7uri #i lacuri'
Mu#chii si au $os rans$or6a"i 0n p67n iar
endoanele sale s-au rans$or6a 0n poeci #i dru6uri' +rul
su crun #i des #i barba lui lung s-au 0nl"a ca s de%in
sele! iar prul su $in de pe rupul #i pielea lui s-au cu$unda
0n p67n #i au prins rdcini sub $or6 de iarb! copaci #i
$lori' Oasele! din"ii #i 6du%a s-au rans$or6a 0n rubine!
;aduri #i 6inerale srlucioare'
+an Ku s-a o$eri pe sine uni%ersului #i! $c7nd aces
lucru! a da na#ere 0nregii %ie"i'
?:dapare dup Miuri #i legende chineze! raducere de Man-
Ho Kwok@
Capiolul unu
Ce ese Feng Shui-
:"i inra %reoda 0nr-o cas necunoscu #i %-a"i
si6"i 0nda ca acas sau a"i sa 0nr-o grdin unde oul
prea s $ie cal6- Sau poae c a"i inra 0nr-o ca6er acas #i
%-a"i si6"i s7n;eni! dar nu pue"i e8plica de ce- Ceea ce
poae da i6presia s $ie un 6iser penru noi! poae $i e8plica
prin ara Feng Shui ?pronun"a $ung #uai@ - sise6ul anic
chinezesc de creare a unui 6ediu 0ncon;uror ar6onios! care
aduce $ericiree! prosperiae #i snae' For"ele p67nului #i
ale cerului po $i echilibrae 0nr-un loc! 0ns po $i agiae!
$r67nae 0n alul' Fr s % da"i sea6a! poae c a"i bloca
curgerea need a chi-ului! energia doare de %ia"! pe care
chinezii o consider ca scurg7ndu-se prin rupurile noasre #i
locurile care ne 0ncon;oar din cauza a#ezrii nepori%ie a
unei 6ese sau a paului' Sau poae c un copac ese prea
apropia de casa du6nea%oasr! sau gardul grdinii ese prea
0nal'
An 6aesru pro$esionis 0n Feng Shui
*
%a ideni$ica
cur7nd sursa necazurilor du6nea%oasr #i % %a o$eri sugesii
penru schi6bare'
>ar Feng Shui ese 6ai 6ul dec7 0n"elegerea
aspecelor re$erioare la locurile care % 0ncon;oar ?acesea
pu7nd a$eca o persoan@! c7 la 06bun"irea norocului'
*
:ra Feng Shui a $os pracica 0n 6od radi"ional de brba"i! din aces
6oi% e8is7nd er6enul de B6aesru Feng Shui' /n zilele noasre! cu oae
c e8perul pro$esionis ese adesea brba! Feng Shui poae $i pracica!
ob"in7ndu-se succes! 0n egal 6sur a7 de $e6ei! c7 #i de brba"i'
.
9a o e8re6! Feng Shui ese un 6od de inerpreare a
$or"elor ascunse #i 6iserioase ale cos6osului! iar la cealal
reprezin un 6od pracic de abordare a plani$icrii 6ediului
0ncon;uror' Cu pese dou 6ii de ani 0n ur6! chinezii erau
con#ien"i de necesiaea psrrii peisa;ului nu nu6ai din
6oi%e de eseic ci #i 0n nu6ele conser%rii lui' :ceas
pledoarie penru oprirea pscuului inensi% a $os scris de
0n"elepul Mencius! 0n secolul C= 0'Hr' Ca-oD
ECopacii de pe 6unele Bou erau oda $ru6o#i' Cu
oae acesea! deoarece 6unele se a$la la hoarele unui 6are
sa! copacii au $os ia"i cu opoare #i $iersraie! deci cu6 ar
$i puu ei s-#i psreze $ru6use"ea- <ou#i! copacii au
coninua s e8ise prin ciclul de %ia"! ploaia #i roua hrnind
6ugurii #i noile $runze' >ar %iele #i caprele au %eni! au
pscu prinre copaci #i i-au disrus' Ca de ce acu6 6unele
ese gol #i dezbrca' Oa6enii 0l pri%esc #i cred c a#a a ara
dinodeauna' >ar aceasa nu ese esen"a ade%ra a 6unelui'
:ces lucru ese caracerisic! de ase6enea! #i penru naura
u6an' :6 a%u oare cu siguran" bun%oin" #i
coreciudine- Modul 0n care o persoan 0#i pierde bunaea
ese acela#i lucru cu $elul 0n care copacii sun disru#i cu
oporul' <ia zi de zi! cu6 ar puea oare ra"iunea! 6ai 6ul
dec7 copacul! s-#i psreze $ru6use"ea sau s coninuie s
riasc-F
?Mencius! raducere de >'C'9au@
/n sr$undul su$leului! Feng Shui-ului se a$l dorin"a
de a recunoa#e $or"a uni%ersului naural #i de a ri 0n ar6onie
cu el' /n"elesul Feng Shui ese! cu%7n cu cu%7n! %7nGap #i
se re$er la e$ecul $or6ulei dina6ice a acesor ele6ene
asupra peisa;ului' >e ase6enea! Feng Shui 6ai reprezin
$or"a 6ediului 0ncon;uror naural care ese aci% cu $or"e
ascunse' Cei care au 0ncredere 0n Feng Shui ar puea spune c
ignora"i sau disruge"i caracerisicile naurale 0n dauna
du6nea%oasr' +rin con$licul cu ordinea naural! <ao!
ulbura"i echilibrul dinre Hin #i Hang! cele dou $or"e
$unda6enale ale uni%ersului' +rocesul prin care Hin #i Hang
sun generae ese prezena 0n descrierea ce ur6eaz! 0n care
re$erin"a la <ao se $ace ca la Marele Funda6en! scris de
$iloso$ul con$ucianis Chou <un-Ii! 0n secolul al JC -lea d' Hr'
EMarele Funda6en genereaz Hang prin 6i#care'
C7nd aci%iaea sa a;unge la li6i! Marele Funda6en de%ine
linisi' +rin iner6ediul lini#ii! Marele Funda6en genereaz
Hin' C7nd lini#ea a;unge la li6i! aci%iaea 0ncepe din nou'
:s$el! 6i#carea #i lini#ea alerneaz! de%enind originea uneia
penru cealal! 6rindu-se deosebirea dinre Hin #i Hang!
as$el 0nc7 acese dou 6oduri sun sabilie' +rin
rans$or6area lui Hang #i unirea sa cu Hin apar cele cinci
ele6ene! respeci% apa! $ocul! le6nul! 6ealul #i p67nul'
C7nd acese cinci $or"e 6aeriale ?chi se cie#e ci@ sun
06pr"ie 0nr-o ordine ar6onioas! cele paru anoi6puri 0#i
des$#oar cursul'F
?<ai-chiu Shou! Cz%oare ale radi"iei chineze@
Chinezii sun de prere c e8is o inerac"iune
dina6ic 0nre acese dou $or"e! care creeaz #i sus"in
K
0nreaga %ia"' Hin ese $e6inin! rece #i aposL ese $or"a 9unii!
a aerului #i a apei' Hang ese 6asculin! greu #i $ierbineL ese
$or"a din +67n #i Soare! din une #i $oc' Hin #i Hang se a$l
0n oae! 0n propor"ii %ariae! care sun 0n coninu schi6bare'
Cnerac"iunea naural dinre Hin #i Hang rebuie! de
ase6enea! s $ie 6en"inu la ni%el personal' <e6pera6enul
#i snaea noasr re$lec 6i#carea Hin-ului #i Hang-ului din
noiL pe r0nd! acesea sun in$luen"ae de obiecele cu care ne
0ncon;ur6! de spa"iul 0n care alege6 s ri6 #i de gradul
p7n la care schi6b6! din punc de %edere $izic! 6ediul
nosru naural 0ncon;uror' Ma6a de proble6e care po s
apar %ariaz 0n 6are 6sur' 9a un ni%el ecologic! ierea
copacilor pe 0ninderi %ase sau redirec"ionarea cursurilor de
ap ar puea a%ea ca rezula inunda"ii sau sece' 9a un ni%el
personal! proble6ele ar puea s se siueze de la cre#erea
u6idi"ii 0n cas p7n la nop"i de inso6nie! sau de la
proble6e legae de cariera pro$esional p7n la 06boln%iri
6inore' C7nd un e8per 0n do6eniul Feng Shui lucreaz la
ni%el indi%idual! 0n cel 6ai ru caz! el ar puea propune
6i#carea casei' Cu oae acesea! ase6enea siua"ii sun $oare
rar 0n7lnie! de obicei schi6brile sugerae nu necesi 6ul
i6p sau bani'
Feng Shui #i-a psra pro$ilul deosobi de bun 0n
6ule pr"i din Orienul /ndepra! 0n special 0n Hong Kong!
o$erind solu"ii penru o serie 0nreag de proble6e! 0nr-o
%arieae larg de siua"ii' /naine de 0nceperea consruc"iei
unei cldiri! un 6aesru de Feng Shui se %a a$la! de obicei!
aluri de un arhiec sau un designer' :r puea $i necesar un
sudiu general! dac ese %orba $ie de un bloc de 2) de ea;e cu
birouri sau de un apara6en $or6a dinr-un singur dor6ior'
>ac a$acerile 0nregisreaz un curs descenden! un e8per 0n
Feng Shui poae $i solicia penru a decide dac %or rebui
6uae birourile sau dac %a $i necesar consruc"ia unui prag
0nr-o anu6i pare a pereelui' Sau! 0n cazul siua"iei 0n care
un copil ce pare s su$ere de ulburri 6inore sau ob"ine noe
6ici la #coal! cauza ar puea $i lega de 0nl"i6ea sau de
a#ezarea paului 0n rapor cu o $ereasr' Chiar dac nu e8is
posibiliaea 6urii paului sau nu se poae $ace nici o
schi6bare! 0nodeauna poae $i gsi o solu"ie par"ial' O
oglind bine a#eza sau o plan cu $runzele %erzi po aduce
0napoi ar6onia 0n cas'
Csoria Feng Shui
Niin"a Feng Shui ese considera ca a%7nd iz%orul 0n
sr7nsa dependen" a poporului chinez $a" de p67n! recol
#i cli6' Bunsarea era inseparabil de produci%iaea
p67nului #i de schi6barea anoi6purilor' Feng Shui a $os!
de ase6enea! uiliza penru ghicirea locurilor pori%ie penru
ci6iire! penru c se credea c a%erile celor 0n %ia" erau
pro$und in$luen"ae de bunsarea sr6o#ilor' >ac ci6iirele
erau a6plasae 0n %i 0nunecoase sau 0n locuri e8puse!
spiriele celor 6or"i ar $i puu $i nelini#ie #i! pe r7nd! rudele
0n %ia" ar $i puu rece prin nenorociri sau ar $i puu a%ea o
snae #ubred' 9egura cu 6or"ii a $os 6en"inu 6ai
depare prin iner6ediului $esi%alului anual al Ching Ming!
c7nd se %iziau 6or6ine #i era o$eri 67ncare 0n a6inirea
celui rposa' :ces $esi%al se 6ai organizeaz 0nc #i 0n
2
zilele noasre #i ese considera ca o zi de po6enire! c7nd
$a6ilia 06pare 67ncare la 6or67n' /n consecin"!
6a;oriaea ci6iirelor chineze#i sun a6plasae pe dealuri
sudice! 0n scopul de a le proe;a de %7nurile aspre din nord'
>ealul 0nsu#i nu are eren culi%a! s7ncos sau r7pe penru a
lsa chi-ul s circule need pe p67n'
Cdeea unui loc bine pozi"iona! 0n cone8ul in$luen"ei
lui asupra norocului #i a%erii! a $os! de ase6enea! pus 0n
re$erin" cu a6plasarea caselor' /n 6od ideal! locul ar rebui
s $ie oriena spre sud ?spre nord 0n e6is$era sudic@! bine
proe;a! cu o iriga"ie bun! cu lu6in sau u6br a7 c7 ese
necesar' /n 6od ine%iabil! nu orice buca de eren poae o$eri
condi"iile ideale! as$el c 6aesrul Feng Shui %a sugera
6oduri care s dea posibiliaea chi-ului s circule liber!
precu6 #i 6odali"i penru a conrola orice $or"e 6ale$ice
care ar puea apare din ap soare! e8ces de %7n! sol cu
bu#eni 0n ap sau c76puri e8puse'
Feng Shui a $os pracica de cel pu"in . ))) de ani!
de#i si6bolurile #i $iloso$ia care le include sun 6ai recene'
Ma;oriaea 6aerialelor scrise 0n perioada de 0ncepu a Feng
Shui nu au supra%ie"ui! de#i e8is dou cr"i care au
in$luen"a 6ae#rii Feng Shui! respeci% /n6or67narea
clasicilor #i Casa clasic a /6praului Malben! care daeaz
din sec' al C=-lea d' Hr' #i! respeci%! sec' al = -lea d' Hr'
+racicarea Feng Shui a coninua s 0n$loreasc de-a lungul
secolelor 0n China' An e8per 0n Feng Shui era cunoscu ca
hsien-sheng! un ilu de respec! iar acesa era ranpora spre
#i de la locurile de cerceare 0nr-un scaun special acoperi'
+uea s $ie o ocupa"ie per6anen sau e6porar! iar plaa era
$cu! de obicei! 6ai degrab sub $or6 de ospialiae dec7
cu bani'
&ra ne%oie! ceea ce ese %alabil #i 0n prezen! de o
perioad de 6ul"i ani penru a sudia ara #i #iin"a Feng Shui!
un 6e#e#ug care se 0n%a" de la 6aesru la discipol' >e#i
Feng Shui poae $i pracica! de $ap! de oricine! e8per"ii 0n
Feng Shui au o bog"ie de cuno#in"e la %7r$ul degeului 6icL
ei sun un ghid penru lu6ea naural #i deciziile lor sun
considerae ca a%7nd e$ece care a;ung depare' :szi! un
6aesru Feng Shui recunoscu poae a%ea su6e 6ari de bani
#i ese pu"in proba-bil ca el s poare cosu6 #i cra%a! $iind
06brca 6ai degrab 0n 6ania radi"ional'
>e#i 6aesrul Feng Shui ese singurul care poae lega
0n oaliae $or6a erenului #i a cldirilor de $or"ele cos6ice!
pracicarea Feng Shui nu ese singurul su pri%ilegiu' &8is
0nde67nri de baz penru sudiu! pe care oricine le poae
cpaL acese 0nde67nri! co6binae cu si6"ul pracic #i un
si6" al culorii! $or6ei #i pozi"iei! sun ele6ene esen"iale
penru ciirea #i 0n"elegerea locului du6nea%oasr 0n aces
spa"iu'
=ia"a #i respira"ia p67nului
Feng Shui ese boga 0n se6ne #i si6boluri #i ara
pracicrii sale s 0n capaciaea #i abiliaea du6nea%oasr
de a cii 6ediul 0ncon;uror! sensul 6i#crii #i al schi6brii'
1
=7r$urile 6un"ilor! %ile r7urilor #i $or6a"iunile neobi#nuie
ale p67nului sun oae ideni$icae cu o serie de ani6ale'
>ragonul ese cel 6ai popular #i nu ese asocia nu6ai cu
p67nul! ci #i cu cerul! 6rile #i 06pra"ii Chinei' +ori%i
legendei! dragonul ese un se6n de $or" #i bunae #i! de
ase6enea! ese un si6bol a $erili"ii 6asculine' &l poae
de%eni %izibil sau in%izibil dup bunul plac #i poae s se
rans$or6e penru a apare 0n di%erse $or6e oriunde dore#e' &l
se poae des$ace 0n norii de ploaie sau s se 0nind sub $or6
de spiral 0n ad7ncurile 6riiL el poae de%eni a#a de 6ic c7
un %ier6e de 6ase sau se poae e8inde p7n c7nd u6ple
cerurile cu prezen"a sa' Ni! pori%i 6iologiei chineze! e8is
paru regi dragon care do6nesc pese 6rile din nord! sud! es
#i %es! 6rile care se6ni$ic li6iele p67nului'
>ragonul care locuie#e pe p67n ese ideni$ica 0n
$or6a 6un"ilor' Caracerisicile ridicae din sol sun %enele #i
arerele dragonului! iar chi ese s7ngele lui' :pa care coboar
0n ;osul unui 6une 0n #u%oaie sau cursurile de ap suberan
se asea6n cu o curgere a lui chi prin canalele dragonului'
>e ase6enea! e8is dealuri! %7r$uri #i peninsule care se
asea6n cu igri! 6ai6u"e! c0ini #i ale ani6ale' &le ar puea
$i gaa s se repead #i s de%oreze pe cei din ;ur! sau po $i
proecori care aduc noroc acelora care sun 0n u6bra lor'
Cdeea unui rega ani6al care s $ie re$leca 0n $or6ele
naurii aduce o di6ensiune spori lu6ii naurale' &se $or"
deplin acolo unde creaurile se ridic sau coboar #i! de
ase6enea! unde ele dor6 sau unde se hrnesc' Ni se consider
c noi sune6 a7 de aproape de corpul ani6alului! 0nc7 nu
pue6 s $i6 lipsi"i de in$luen"a $or6ei sale' >ar nu nu6ai
ani6alele sun %zue 0n $or6a p67nuluiL rocile po! de
ase6enea! s ia $or6e care in$luen"eaz zona 0ncon;uroare'
>e e8e6plu! ele po $i aran;ae ase6enea silourilor sau
cr"ilor! reprezen0nd 0n%"ur #i o$erind succes acade6ic
celor care riesc aproape! sau poae! a%7nd o $or6
ase6noare unui casron cu orez! se6ni$ic bog"ia
locuiorilor din zon' Oocile po lua chiar $or6a unui corp
o6enesc'
:pa ese! 0n egal 6sur! o a7 de i6poran ca #i
p67nul 0n 6en"inerea unui echilibru al 6ediului
0ncon;uror' O7urile sun $or"ele energeice care poar chi-ul
de la un cap al cellal al p67nuluiL ele po $i! de
ase6enea! descrise ca dragoni sau #erpi #i la rsucirile!
a$luen"ii #i curburile lor se $ace adesea re$erin" ca la un
dragon de ap' O inerpreare i6purie Feng Shui a $or6elor
r7urilor #i $lu%iilor poae $i gsi 0n Clasicul dragon de ap!
un e8 anic care daeaz din sec' al =C-lea d' Hr' Capiolul
cinci al acesei cr"i include ilusra"ii care ara locurile
norocoasae #i ghinioise penru cldiri! cu pri%ire la cursul
unei ape! bazae pe acese inerpreri i6purii' C7nd dragonul
de ap nu ese sub conrol! el ese capabil s $ac disrugeri!
0ns c7nd ese 67nui cu gri;! poae $i o surs penru
$eriliae' >ragonul de ap poae! de ase6enea! s zboare la
cer #i s produc ploaie! s in$luen"eze 6areele sau s a$eceze
iparele %re6ii! cu6 ar $i ai$unurile sau secea' /n Feng Shui!
$iin"a 6iic ese deosebi de aci% #i are ne%oie s $ie a7
recunoscu! c7 #i respeca! penru ca noi s sabili6 un
echilibru naural cu p67nul'
4
Chi
+e o cuprinsul %ie"ii noasre! noi sune6 gu%erna"i de
chi! respira"ia %ie"ii sau energia' Caracerul! 6i#carea #i
snaea noasr re$lec oa circula"ia chi-ului prin
corpurile noasre' Chi respir %ia"a! d7nd posibiliaea r7urilor
s curg! planelor s creasc #i se6nurilor s se dez%ole'
/n a$ar de 6i#carea pe p67n #i ap! chi se adun #i se
disperseaz! de ase6enea! 0n di%erse locuri pe p67nL acesa
ese cunoscu ca $iind chi p67n' Scopul chi-ului a $os
descris de $iloso$ul chinez Chu Hsi! 0n sec' al JCC-lea d' Hr'!
as$elD
E+reuindeni! 0n cer #i pe p67n! e8is li #i e8is
chi' 9i ese <ao ?organizarea@ uuror $or6elor de deasupra #i
rdcina de unde oae lucrurile sun produse' Chi ese
insru6enul ?co6ponenul@ uuror $or6elor de ;os! unelele
#i 6aeriile pri6e cu care sun $cue oae lucrurile' :s$el!
oa6enii #i oae celelale lucruri rebuie s pri6easc aces li
0n 6o6enul 0n care %in pe lu6e #i! as$el! 0#i pri6esc naura
lor speci$icL o as$el ei rebuie s pri6easc aces chi #i
as$el s-#i pri6easca $or6aF'
?Chu Hsi! Culegere de opere! Niin" #i ci%iliza"ie 0n
China! Csoria g7ndirii #iin"i$ice! Joseph Peedha6@
9i deer6in ordinea #i ar6onia %ie"ii #i chi
rsp7nde#e %ia"a 0n acea ordine' :#a cu6 Hin #i Hang sun
inerdependene! nici li #i nici chi nu po e8isa unul $r alul'
Chi cre#e #i descre#e coninuu! prosper7nd #i decz7nd!
curg7nd repede sau de%enind sagnan' Capaciaea
du6nea%oasr de a si6"i dispersarea sau acu6ularea lui chi
0n orice loc ese un ele6en %ial al 0nde67nrii
du6nea%oasr 0n 6surarea Feng Shui'
Chi-ul care srbae %enele #i arerele dragonului
p67n d p67nului %ia"a sa' Chi ese dispersa repede pe
%0r$uri ale dealurilor e8puse #i prin r7uri sau $lu%ii care curg
repede #i se acu6uleaz 0n bl"i ?iazuri@ sau ap 6olco6'
9acurile #i %ile ;oase 0ncura;eaz 0nceinirea chi-uluiL acesea
sun! de obicei! locuri de pace #i cone6plare #i! as$el! sun o
re$lecare a Hin-ului' C76purile sau recolele e8puse %7nului
au o aur 6ai puernic #i 6ai aci% #i sun o re$lecare a lui
Hang'
C7nd chi-ul se 6i#c prinr-o ca6er sau prinr-o cas!
el creeaz o a6os$er plcu #i bine %eniL aici %a $i o
caniae echilibra de lu6in iar e6peraura %a $i plcu #i
nici o culoare nu %a $i nici prea srlucioare #i nici prea
0nuneca' Fr s % da"i sea6a! du6nea%oasr a"i puea $i
0n sare s si6"i"i 6i#carea pozii% a chi-ului 0nr-un loc
speci$ic! ceea ce % d un seni6en de bunsare #i ar6onie'
/n i6p ce chi-ul rsp7nde#e %ia" pe o anu6i
supra$a"! el poae! de ase6enea! s se disperseze #i s
purezeasc! per6i"7ndu-i lui sha s inre' Sha ese respira"ia
care ia %ia"a - opusul lui chi - #i ese o $or" negai%' Sha
poae $i acu6ula 0n ap soare sau 0nr-un sol drena pros'
Sha se ridic din p67n sau se 6ani$es 0n %7nuri puernice
3
#i reci! care prund pere"ii sau recolele proe;ae' &8is un
al ip de sha care circula a7 de-a lungul liniilor naurale! c7
#i ale celor drepe! $cue de o6! cu6 ar $i r7urile! canalele!
c7 #i liniile de cale $era #i ele$on' Cn$luen"a sa poae $i
"inu 0n spae! la disan"! de un gard! un ecran sau de un #ir
de copaci' Oezulaele acu6ulrii de sha a$eceaz nu nu6ai
peisa;ul! ci #i snaea #i bunsarea indi%idual'
Chi-ul ceresc
:cese ese un al aspec al chi-ului! care gu%erneaz
ciclul anoi6purilor #i ese cunoscu drep chi-ul ceresc' :nul
ese 06pr"i 0n paru anoi6puri - pri6%ar! %ar! oa6n #i
iarn - ! dar ese! de ase6enea! 06pr"i 0n #ase $azeD chi-ul
ceresc care 6archeaz cre#erea #i 6ic#orarea chi-ului 0nr-un
an' :cese #ase $aze sun 06pr"ie din nou 0n (K de er6ene!
care indic di%erse 6osre cli6aice! agricole #i solare
:ces proces de 6i#care! sr7ngere #i declin ese! de
ase6enea! reprezena de inerac"iunea dinre Hin #i Hang'
C7nd se apropie pri6%ara! Hang 0ncepe s creasc #i Hin s
scad' Hang ainge %7r$ul su 0n cul6ea %erii #i apoi 6erge
spre declin! penru a $i 0nlocui de Hin! care 0ncepe
ascensiunea sa c7nd se s$7r#e#e oa6na #i ainge $or"a sa
co6ple 0n lunile de iarn'
C Ching
+rocesul de schi6bare #i inerac"iune dinre Hin #i
Hang ese prezena 0nr-un e8 anic chinez de prezicere
denu6i C Ching sau Carea Schi6brilor' <rigra6ele! ci$rele
#i cele rei linii 0nrerupe sau ne0nrerupe! care sun con"inue
0n C ching! au $os aribuie lui Fu Hsi! un persona; 6iologic!
care a adus lu6ii darul ci%iliza"iei' Se spune c >ragonul
Malben! care a apru din r7ul 9o! a da ele6enele penru
scriere 06praului Fu Hsi' >incolo de legendele care
0ncon;oar C Ching! ni6eni nu poae $i sigur pri%ind %7rsa
lucrrii sau a auorului! de#i sise6ul su de prezicere daeaz
dinaine de anul **)) 0' Hr'
Fazele Chi-ului ceresc
Cele (K de perioade ale calendarului
solar
Chi-ul care cre#e /ncepuul pri6%erii
:pa ploii
Cnsecele agiae
&chino8ul de pri6%ar
Chi-ul care se e8inde Clariae #i lu6in
+loile gr7nelor
/ncepuul %erii
A6plerea cu gr7ne
Chi-ul care a crescu co6ple Mr7nele 0n spicul de gr7u
Solsi"iul de %ar
Cldura $ragil
Cldura 6are
Chi-ul 0n schi6bare /ncepuul oa6nei
9i6ia cldurii
Ooua alb
&chino8ul de oa6n
Chi-ul aduna ?sr7ns@ Ooua rece
Chiciura anun" gerul
/ncepuul iernii
Qpada slab
Chi-ul ascuns ?ainic@ Qpada 6are
Solsi"iul de iarn
5
Frigul slab
Frigul are
Hin-ul #i Hang-ul sun reprezenae 0n 6od radi"ional
prin linii drepe' Se crede c originea acesor linii se a$l 0n
crpurile care au apru pe oracolele cochiliei broa#ei
anice' C7nd era ne%oie de a;uor penru a lua decizii sau c7nd
se dorea cunoa#erea %iiorului! era s$redeli o gaur 0nr-o
cochilie de broasc "esoas 0n care se punea un b"'
Crpurile care apreau 0n cochilie erau ciie de cre un
#a6an! un iner6ediar 0nre lu6ea oa6enilor #i lu6ea
spirielor'
/n C Ching! Hin-ul era reprezena de o linie 0nrerup
?- -@ #i Hang-ul de o linie coninu ?RRR@' C7nd rei linii Hin
sau Hang sun a#ezae una deasupra celeilale! ele $or6eaz
ceea ce ese cunoscu sub denu6irea de rigra6' &8is un
oal de op rigra6e #i $iecare dinre ele reprezin un ele6en
al naurii'
>ac rigra6ele sun a#ezae 0n grupuri de c7e dou!
penru a $or6a #ase linii! e8is 1K de co6bina"ii posibile #i
aceasea se nu6esc he8agra6e ?%' p' ''''@' Fiecare he8agra6
din C Ching ese 0nso"i de o ;udeca cripic! cu6 ar $i! de
e8e6plu! Originea! Obsacolul! /ncrederea inerioar sau
Cne8isenul' :cese ;udec"i scure i-au $os aribuie regelui
Sen! care a condus saul chinez 6ic 0n anul **1) 0' Hr'
Co6enarii supli6enare au $os adugae de cre $iul su!
ducele Chou #i! 2)) de ani 6ai 7rziu! Con$ucius a aduga
ale obser%a"ii la he8agra6e' :s$el! inerprearea radi"ional
a acesor he8agra6e s-a dez%ola repa pese secole'
+ozi"ia liniilor Hin #i Hang 0n $iecare he8agra6
reprezin inerac"iunea #i dina6is6ul lor coninuu' &le
re$lec $apul c noi sune6 0n 6od per6anen 0nr-o sare de
schi6bare #i! de la un cap la cellal al acesui proces! noi
ur66! de ase6enea! ordinea naural #i eern! cunoscu
drep <ao sau Calea' <ao %orbe#e despre curgerea o da cu
naura! despre unduirea 0n $a"a obsacolului! despre
0n"elepciunea de a recunoa#e calea naurii nu nu6ai 0n lu6ea
din ;urul nosru dar! de ase6enea! din noi 0n#ine' Feng Shui
ese un 6od de a 0n%"a s clori6 pe curgerea <ao #i
Manualul de baz Feng Shui % %a o$eri posibiliaea s
sudia"i bazele de 0n"elegere ale Feng Shui 0n 6ediul
du6nea%oasr' Ar6orul capiol % %a prezena cu6 rebuie
s $ace"i aces lucru'
*)
9i
Kun
<ui
ChIen
Kan
Ken
Chen
Sun
Foc
+a6an
Mlasina
Cer
:pa
Mune
<une
=an
Capiolul doi
/naine de a 0ncepe
Oricine ese ini"ia #i se ocup cu Feng Shui ese 0n
sare s si6 unde circul chi prin $or6a #i $eriliaea
p67nului ?erenului agricol@ sau prin $or6a #i aran;a6enul
cldirii analizae' Busola radi"ional prezena aici ese
$olosi penru a o$eri o ciire 6ai a6nun"i #i ea poae a%ea
6ai 6ul de .) de inele concenrice' Si6bolurile 0nscrise pe
$iecare inel reprezin a7 $or"e! $eno6ene #i $iin"e reale! c0 #i
i6aginare' O as$el de busol a6nun"i poae $i considera
ca o reprezenare $izic a cos6osului'
Busola si6pli$ica #i desena special cu op inele!
$urniza 06preun cu Manualul de baz Feng Shui! a psra
6ule se6ne #i si6boluri radi"ionale chineze penru a % a;ua
s ideni$ica"i direc"iile norocoase! prospere! #i s aprecia"i
echilibrul dinre Hin #i Hang pe o supra$a" anu6e' Busola se
$olose#e 0n acela#i $el ca #i o busol radi"ional penru a
aprecia dac o ca6er! o cas sau o 6obil se a$l 0nr-o
pozi"ie pozii%' >e ase6enea! pue"i s sa"i 0n e8eriorul unei
cldiri sau al unui dealiu arhiecural #i s 0n"elege"i 0nreaga
srucur' =e"i puea s $olosi"i in$or6a"iile prezenae 0n
ur6oarele capiole ale acesui 6anual! care % %or a;ua s
0n"elege"i se6ni$ica"ia $or6elor caracerisicilor naurale!
dru6uri! r7uri! cldiri! as$el 0nc7 s pue"i alcui o ciire
dealia a 6ediului incon;uror'
?Busol radi"ional Feng Shui T reproducere $oo@
**
+e 6sur ce lucra"i cu un inel sau alul al busolei!
e8is sugesii care s % a;ue s re6edia"i ciirile negai%e'
>ac a;unge"i la concluzia c ciirile negai%e se repe!
rebuie s 0ncerca"i o nou direc"ie' Busola ese ghidul
du6nea%oasr! dar 0nruc7 alegerea culorii! $or6ei #i a
proiecului depind! de ase6enea! de gusul indi%idual! %a
rebui s $olosi"i 0nodeauna busola 0n legur cu propria
du6nea%oasr g7ndire #i inui"ie' >ar! pri6a da! e8is
unele dealii personale care rebuie rezol%ae 0naine s $olosi"i
busola apar"in7nd Manualului de baz Feng Shui! penru ca
uilizarea ei s $ie 6ai se6ni$icai%'
M7ndirea direc"iilor du6nea%oasr personale
norocoase #i ghinionise
>irec"iile du6nea%oasr norocoase #i ghinionise
alcuiesc ceea ce se nu6e#e busola du6nea%oasr personal
+a <zu #i a%e"i ne%oie s #i"i care dinre cele op posibile
i6agini! prezenae la pp' ''''-''''! ese a du6nea%oasr penru
ca s recurge"i repede la aceasa aunci c7nd $olosi"i busola
din Manualul de baz Feng Shui' Ca cu6 calcula"i busola
du6nea%oasr personal +a <zu' &8is dou $or6ule di$erie
de calcul! respeci% una penru brba"i #i ala penru $e6ei'
Calcule penru brba"i
Scde"i uli6ele dou ci$re ale anului du6nea%oasr de
na#ere din *)) #i 06pr"i"i la 5'
Oesul ese nu6rul busolei du6nea%oasr'
>ac nu e8is nici un res! %a rebui s lua"i busola
nu6rul 5'
*(
&8e6pluD
Pscu 0n *51( U *)) - 1( V .3
U .3 D 5 V K! res (
Busola du6nea%oasr +a <zu ese nu6rul ('
Calcule penru $e6ei
Scde"i K din uli6ele dou ci$re ale anului na#erii
du6nea%oasr #i 06pr"i"i la 5'
Oesul ese nu6rul busolei du6nea%oasr'
>ac nu ese nici un res! rebuie s lua"i busola nu6rul
5'
&8e6pluD
Pscu 0n *51( U 1( - K V 23
U 23 D 5 V 1! res K
Busola du6nea%oasr +a <zu ese nu6rul K'
Busola +a <zuD =ia"a esic
Busola +a <zu nr' * Busola +a <zu nr' K
&le6enD :p &le6enD 9e6n
<rigra6D Kan <rigra6D Sun
Busola +a <zu nr' . Busola +a <zu nr' 5
&le6enD 9e6n &le6enD Foc
<rigra6D Chen <rigra6D 9i
Busola +a <zuD =ia"a %esic
*.
Busola +a <zu nr' ( Busola +a <zu nr' 4
&le6enD +67n &le6enD Meal
<rigra6D Kun <rigra6D <ui
Busola +a <zu nr' 1 Busola +a <zu nr' 3
&le6en Meal &le6enD +67n
<rigra6D Chien <rigra6D Ken
9egendD >irec"ie norocoas >irec"ie ghinionis
+rin re$erirea la diagra6e! %e"i a$la care busol se pori%e#e
cu nu6rul du6nea%oasr personal' :cu6 %a rebui s $ace"i
o lis cu ur6oarele in$or6a"ii'
>ac nu6rul busolei du6nea%oasr +a <zu ese *! .!
K sau 5! du6nea%oasr apar"ine"i grupei =ia"a esic'
>irec"iile du6nea%oasr norocoase sun es! sud-es! nord #i
sud' >ac nu6rul busolei du6nea%oasr +a <zu ese (! 1! 4
sau 3! du6nea%oasr apar"ine"i grupei =ia" %esic'
>irec"iile du6nea%oasre norocoase sun %es! sud-%es! nord-
%es #i nord-es'
Pu6rul 2 ese asocia! 0n 6od radi"ional! cu cenrul
unei busole' /n geo6an"ia chinez! cenrul ese considera o
direc"ie esen"ial! dar nu are o prognoz anu6i! a#a cu6 au
celelale op busole +a <zu' /n cazul 0n care din calculele
du6nea%oasr rezul nu6rul 2! %a rebui s $olosi"i una din
ur6oarele busoleD nu6rul ( penru brba"i #i nu6rul 3
penru $e6ei'
C7nd pri%i"i la busola din Manualul de baz $eng-shui!
%e"i obser%a c unele direc"ii care sun pe lis 0n inelul al
doilea sun ha#urae penru a le separa pe acelea care apar"in
grupei =ia"a esic de cele din grupa =ia"a %esic! c7 #i
penru a % a;ua s recunoa#e"i direc"iile du6nea%oasr
norocoase'
Msirea ele6enului du6nea%oasr personal
#i a rigra6ei
*K
Fiecare dinre cele op busole +a <zu are ele6enul su
personal #i rigra6a' :cesea apar pe lis 06preun cu busola
lor corespunzoare de pe paginile anerioare'
9e6nul! Focul! +67nul! Mealul #i :pa sun cele
cinci ele6ene ale asrologiei chineze' Se crede c ele sun
aci%e 0n $iecare subsan" #i sun pare a procesului de
schi6bare' Cnerac"iunea dinre ele6ene ese ceea ce a;u un
e8per 0n Feng Shui s horasc dac un anu6i loc ar puea
$i norocos sau ghinionis'
<rigra6ele sun $or6ae din rei linii care sun $ie
0nrerupe! $ie coninue! respeci% liniile 0nrerupe sun Hin #i
liniile coninue sun Hang' Hin #i Hang sun $or"e dina6ice
care dau $or6 #i echilibreaz 0nreaga %ia" 0n uni%ers' &le
sun a6bele prezene 0n seni6enele! snaea #i ac"iunile
noasre' Hin-ul #i Hang-ul e8is 0n plane! ani6ale! naur #i
0n cer' >e $ap! ele sun prezene 0n di$erie cani"i 0n o ceea
ce %ede6 #i nu pue6 %edea' Pi6ic nu r67ne absolu Hin
sau absolu Hang! acesea schi6b7ndu-se a#a dup cu6 se
schi6b uni%ersul nosru' Ca de ce Hin #i Hang se a$l 0n
pozi"ii di$erie 0n $iecare dinre rigra6e'
Msirea se6nului du6nea%oasr personal chinezesc sub
$or6 de ani6al
Se6nul ani6alului chinezesc care ese speci$ic penru
du6nea%oasr corespunde anului de na#ere #i pue"i a$la! din
abelul alura! cruia dinre cele dousprezece ani6ale 0i
corespunde"i prin anul na#erii' &se i6poran s lua"i 0n
considerare daa la care 0ncepe :nul Pou chinezesc! penru c
daa du6nea%oasr de na#ere poae apar"ine se6nului
ani6alului din anul anerior' <abelul acoper perioada
cuprins 0nre anii *5)) #i ()*5'
Hara coresponden"ei se6nelor zodiacului chinezesc
:nul
na#erii
:nul Pou
chinezesc
Se6nul
zodiacal
:nul
na#erii
:nul Pou
chinezesc
Se6nul
zodiacal
*5)) .* ian' Nobolan *5.K *K $eb' C7ine
*5)* *5 $eb' Bou *5.2 K $eb' +orc
*5)( 3 $eb' <igru
*5). (5 ian' Cepure *5.1 (K ian' Nobolan
*5)K *1 $eb' >ragon *5.4 ** $eb' Bou
*5)2 K $eb' Narpe *5.3 .* ian' <igru
*5)1 (2 ian' Cal *5.5 *5 $eb' Cepure
*5)4 *. $eb' Berbec *5K) 3 $eb' >ragon
*5)3 ( $eb' Mai6u" *5K* (4 ian' Narpe
*5)5 (( ian' Coco# *5K( *3 $eb' Cal
*5*) *) $eb' C7ine *5K. 2 $eb' Berbec
*5** .) ian' +orc *5KK (2 ian' Mai6u"
*5K2 *. $eb' Coco#
*5*( *3 $eb' Nobolan *5K1 ( $eb' C7ine
*5*. 1 $eb' Bou *5K4 (( ian' +orc
*5*K (1 ian' <igru
*5*2 *K $eb' Cepure *5K3 *) $eb' Nobolan
*5*1 . $eb' >ragon *5K5 (5 ian' Bou
*5*4 (. ian' Narpe *52) *4 $eb' <igru
*5*3 ** $eb' Cal *52* 1 $eb' Cepure
*5*5 * $eb' Berbec *52( (4 ian' >ragon
*5() () $eb' Mai6u" *52. *K $eb' Narpe
*5(* 3 $eb' Coco# *52K . $eb' Cal
*5(( (3 ian' C7ine *522 (K ian' Berbec
*5(. *1 $eb' +orc *521 *( $eb' Mai6u"
*524 .* ian' Coco#
*5(K 2 $eb' Nobolan *523 *3 $eb' C7inele
*5(2 (K ian' Bou *525 3 $eb' +orc
*2
*5(1 *. $eb' <igru
*5(4 ( $eb' Cepure *51) (3 ian Nobolan
*5(3 (. ian' >ragon *51* *2 $eb' Bou
*5(5 *) $eb' Narpe *51( 2 $eb' <igru
*5.) .) ian' Cal *51. (2 ian' Cepure
*5.* *4 $eb' Berbec *51K *. $eb' >ragon
*5.( 1 $eb' Mai6u" *512 ( $eb' Narpe
*5.. (1 ian' Coco# *511 (* ian' Cal
:nul
na#erii
:nul Pou
chinezesc
Se6nul
zodiacal
:nul
na#erii
:nul Pou
chinezesc
Se6nul
zodiacal
*514 5 $eb' Berbec *55. (. ian' Coco#
*513 .) ian' Mai6u" *55K *) $eb' C7ine
*515 *4 $eb' Coco# *552 .* ian' +orc
*54) 1 $eb' C7ine
*54* (4 ian' +orc *551 *5 $eb' Nobo#an
*554 4 $eb' Bou
*54( *2 $eb' Nobolan *553 (3 ian' <igru
*54. . $eb' Bou *555 *1 $eb' Cepure
*54K (. ian' <igru ())) 2 $eb' >ragon
*542 ** $eb' Cepure ())* (K ian' Narpe
*541 .* ian' >ragon ())( *( $eb' Cal
*544 *3 $eb' Narpe ()). * $eb' Berbec
*543 4 $eb' Cal ())K (( ian' Mai6u"
*545 (3 ian' Berbec ())2 5 $eb' Coco#
*53) *1 $eb' Mai6u" ())1 (5 ian' C7ine
*53* 2 $eb' Coco# ())4 *3 $eb' +orc
*53( (2 ian' C7ine
*53. *. $eb' +orc ())3 4 $eb' Nobolan
())5 (1 ian' Bou
*53K ( $eb' Nobolan ()*) * $eb' <igru
*532 () $eb' Bou ()** . $eb' Cepure
*531 5 $eb' <igru ()*( (. ian' >ragon
*534 (5 ian' Cepure ()*. *) $eb' Narpe
*533 *4 $eb' >ragon ()*K .* ian' Cal
*535 1 $eb' Narpe ()*2 *5 $eb' Berbec
*55) (4 ian' Cal ()*1 3 $eb' Mai6u"
*55* *2 $eb' Berbec ()*4 (3 ian' Coco#
*55( K $eb' Mai6u" ()*3 *1 $eb' C7ine
()*5 2 $eb' +orc
Capiolul rei
Folosirea busolei
+ue"i uiliza busola din Manualul de baz Feng Shui
penru a a%ea o 0n"elegere general asupra oricrei direc"ii sau
rsuri din ineriorul sau e8eriorul unei cldiri' Busola poae
$i uiliza separa! de#i %e"i puea ob"ine o ciire personal 6ai
a6nun"i c7nd ese co6bina cu ciirile din busola
du6nea%oasr personal +a <zu' +enru a $i 6ai u#or de
0n"eles! se %a presupune c pri6a du6nea%oasr ciire se $ace
0n inerior'
Busola principal are dou cadrane' Cadranul inerior!
care are #ase ineleL rebuie s $ie 6i#ca pri6ul penru a % da
in$or6a"ii despre o direc"ie anu6i' O da ce a"i alinia
cadranul inerior! ur67nd eapele de 6ai ;os! 0n%7ri"i cadranul
e8erior! care are dou inele! as$el 0nc7 si6bolul ani6alului
chinezesc corespunzor anului du6nea%oasr de na#ere s
$ie alinia cu ciirea du6nea%oasr' =e"i puea apoi s
proceda"i la ciiri indi%iduale de pe $iecare inel al cadranului'
Cenrul busolei principale! care con"ine acul indicaor
al busolei! ese cunoscu 0n Feng Shui sub denu6irea de
Bazinul Cerului' :cesa si6bolizeaz puncul de 0ncepu
penru chi' &se supra$a"a 0n care Hin-ul #i Hang-ul
inerac"ioneaz reciproc! cresc7nd #i pierz7ndu-#i srlucirea!
*1
0nl"7ndu-se #i cobor7nd' /nruc7 Hin-ul #i Hang-ul dau
na#ere schi6brii #i 6odului de %ia"! cenrul busolei
reprezin! de ase6enea! cenrul uni%ersului' /n Feng Shui-ul
radi"ional chinez! %7r$ul acului indicaor al busolei indic
spre sud' +e busola care 0nso"e#e aces Manual de baz Feng
Shui! %7r$ul acului indicaor indic nordul! 0n con$or6iae cu
uzan"a din Occiden'
&8is di%iziuni 6arcae pe 6uchiile busolei! care
reprezin 6surori de nor6 ce %or $i $olosie 6ai 7rziu 0n
ciirile du6nea%oasr Feng Shui
Oealizarea unei ciiri
Wine"i busola orizonal 0n pal6 sau a#eza"i-o pe o
supra$a" plan' Busola %a ara direc"ia pe care %re"i s-o
aprecia"i' Pu coneaz 0n ce direc"ie "ine"i busola! dar
asigura"i-% c o dreap! #i nu un col"! ese oriena pe
direc"ia ciirii du6nea%oasr! as$el 0nc7 unul dinre $irele de
nIlon s arae spre direc"ia pe care o aprecia"i' >e ase6enea!
rebuie s % asigura"i c nu sune"i prea aproape de obiece de
6eal sau de 6ese de 6eal! penru c aceas siua"ie ar puea
deran;a acul indicaor al busolei' Wine"i busola ne6i#ca
penru a per6ie acului indicaor s se a#eze pe a8ele nord-
sud'
+ri6a eapD cadranul inerior
+e busol e8is dou cadrane care se 6i#c' /n aceas
eap! %a rebui sa roi"i nu6ai cadranul inerior' &8is o linie
ro#ie desena pese cenrul Bazinului Cerului! sub acul
indicaorL acesa rebuie s se alinieze cu acul de la nord la
sud' C7nd roi"i cadranul! aceas linie se %a 6i#ca 0n acela#i
i6p' Coninua"i s roi"i cadranul len! p7n c7nd linia ro#ie
se a$l a#eza direc sub acul indicaor al busolei #i ese pe
aceea#i a8 nord-sud ca #i acul indicaor ?parea busolei cu
cele dou punce ro#ii rebuie s $ie 0n drepul capului alb al
acului indicaor@' :cu6 sune"i pregi"i s $ace"i o ciire de pe
busol'
Ciirea penru aceas direc"ie! cuprinz7nd rigra6a!
direc"ie norocoas sau ghinionis! ele6enul Hin sau Hang!
ani6alul chinezesc #i grada"iile busolei se gsesc a#ezae sub
$irul de nIlon! care ese 6ai depare de du6nea%oasr #i
indic direc"ia pe care o sudia"i'
*4
Osuci"i cadranul inerior as$el ca linia ro#ie s $ie alinia sub acul busolei! a%7nd cele dou
punce ro#ii sub capul alb al acului aceseia
&apa a douaD cadranul e8erior
Win7nd cadranul inerior pe loc! as$el 0nc7 s nu pierde"i
ciirea pe care oc6ai a"i $cu-o! 6i#ca"i cadranul e8erior
as$el 0nc7 se6nul du6nea%oasr personal ?ani6alul din
zodiacul chinezesc@ s $ie alinia sub $irul de nIlon penru ca
s pori%i"i ciirea du6nea%oasr cu busola' :cu6 sune"i
gaa s inerprea"i ciirea du6nea%oasr'
6arca;ele ruleeiD caegoriile e8erioare ?nu6ele *-3@
6arca;ele ruleeiD caegoriile inerioare ?nu6ele *-*)@
inelul opD cele dousprezece se6ne zodiacale
inelul #apeD Hin #i Hang
inelul #aseD gradele busolei
inelul cinciD cele dousprezece se6ne zodiacale
inelul paruD Hin #i Hang
inelul reiD ele6enele
inelul doiD direc"iile puncelor cardinale
inelul unuD rigra6ele
linia ro#ie de pe cenrul busolei ?alinia"i cele dou punce ro#ii s se a$le sub capul
alb al acului busolei penru a puea $ace ciirea@
cadranul inerior
cadranul e8erior
Busola Manualului de baz Feng Shui' :ceas busol si6pli$ica! cu op inele! are dou
cadrane' Cadranul inerior! a%7nd o busol 0n cenru! % o$er in$or6a"ii pri%ind direc"ia
cua' Cadranul e8erior se 6i#c liber! as$el c pue"i alinia se6nul du6nea%oasr
zodiacal chinezesc cu direc"ie pe care dori"i s $i8a"i busola' Se6nele ruleei per6i orice
6suroare 0n 6ediul du6nea%oasr #i a unei ciiri rapide pozii%e sau negai%e ?%' p'
4*@'
?>e scana busola de la p' (K #i uilizarea ei! de la p' (2L i6aginea prin 8erocopiere ese
neclar #i rebuie de $olosi originalul@
*3
Oealizarea ciirii cu a;uorul busolei
ciirea are loc sub aces $ir
direc"ia 0n care pri%i"i
Cnelul 0n7iD rigra6ele
Poa"i rigra6a care apare pe cadranul busolei sub
$irul de nIlonL dup ce a"i noa rigra6a care apar"ine busolei
du6nea%oasr personale +a <zu' :cese dou rigra6e se
co6bin penru a alcui o he8agra6 #i e8is dou
he8agra6e posibile care po $i aplicae la ciirea
du6nea%oasr! $unc"ie de rigra6a in$erioar #i superioar'
&8is dou succesiuni di$erie 0n care po $i aran;ae
rigra6ele' C7nd ele au $os pri6a da aran;ae 0nr-o $or6
ocogonal! au ur6a o ordine cunoscu ca Succesiunea
Cerului +receden' :ceas succesiune ese aribui
radi"ional lui Fu Hsi! care! pori%i 6iologiei chineze! a adus
lu6ii darurile ci%iliza"iei' :ran;area rigra6elor pe busolele
radi"ionale Feng Shui #i oglinzile pa kua ?%' p' 4) din 6anual@
ur6eaz! de obicei! aceas succesiune! cu oae c rigra6ele
de pe busola din Manualul de baz Feng Shui au $os aran;ae
con$or6 cu o ordine cunoscu ca Succesiunea Cerului
Oecen' :ceas succesiune ese considera ca da7nd 0n ur6
cu 6ai 6ul de .))) de ani #i ese aribui regelui Sen!
auorul descrierilor cripice care 0nso"esc $iecare he8agra6'
Ordinea rigra6elor re$lec echilibrul dinre Hin #i Hang pe
anu6ie supra$e"e de p67n' Succesiunea Cerului Oecen
ese! de ase6enea! ordinea care ese $olosi 0n sise6ul +a
<zu! $ap penru care a $os uiliza pe busola Manualului de
baz Feng Shui! penru a asigura clariae 6a8i6 0n
6o6enul 0n care $ace"i o ciire'
Cele 1K de he8agra6e alcuie prin $or6area
perechilor rigra6elor sun cuprinse 0n C Ching sau Carea
Schi6brilor! care ese un e8 anic chinezesc de prezicere'
Fiecare he8agra6 ese asocia cu o ciire scur pe care
pue"i s o $olosi"i #i s o inerprea"i 0n $elul du6nea%oasr
propriu' Ciirile nu ur6resc s % dea un rspuns de$inii%! 0n
schi6b ele ilusreaz $apul c oul se schi6b consan!
con$or6 cu o ordine $ireasc! naural' &le sun un ghid penru
cuarea #ansei sau! al$el spus! asupra direc"iei pe care o $i8a"i
*5
#i as$el rebuie cii #i as$el rebuie ciie #i 0n"elese 0n
legur cu caracerul du6nea%oasr #i cu 06pre;urrile prin
care rece"i' <rebuie s % re$eri"i la ciiri penru a6bele
he8agra6e #i s ur6ri"i s$aul cel 6ai pori%i cu siua"ia
du6nea%oasr'
Cii"i abelul prezena alura penru a gsi nu6erele
he8agra6elor du6nea%oasr' Ciirile indi%iduale penru cele
1K de he8agra6e sun prezenae 0n coninuare la pp' (3 - K.
ale acesui Manual de baz Feng Shui' Cnelul al doilea
ur6eaz la p' KK din prezenul 6anual'
<abel rigra6e
<rigra6ele
superioare
<rigra6ele
in$erioare
Ch
ien
Chen Kan Ken Kun Sun 9i <ui
Chien * .K 2 (1 ** 5 *K K.
Chen (2 2* . (4 (K K( (* *4
Kan 1 K) (5 K 4 25 1K K4
Ken .. 1( .5 2( *2 2. 21 .*
Kun *( *1 3 (. ( () .2 K2
Sun KK .( K3 *3 K1 24 2) (3
9i *. 22 1. (( .1 .4 .) K5
<ui *) 2K 1) K* *5 1* .3 23
He8agra6ele din C Ching
*' Chien
:ceas he8agra6 se nu6e#e Origine! iar rigra6a Chien!
care 0nsea6n Cer! apare de dou ori'
:ceasa indic 0ncepuul a oae #i sugereaz ar6onie
#i pace' /nruc7 ese $or6a din #ase linii Hang! reprezin! de
ase6enea! $or"a #i puerea' Se spune c he8agra6a Chien
o$er posibiliaea ca oul s-#i gseasc locul pori%i #i s se
dez%ole'
(' Kun
:ceas he8agra6 se nu6e#e Succes #i rigra6a Kun! care
0sea6n +67n! apare de dou ori'
Oeprezin caracerisici 6oi #i bl7nde! iar esen"a sa
cal6 #i lini#i ese si6boliza de o iap' Cele #ase linii Hin
din aceas he8agra6 0i indic delicae"ea! $ragiliaea #i! 0n
acela#i i6p! sugereaz o cre#ere snoas #i %ialiae'
.' Chun
:ceas he8agra6 se nu6e#e Pa#erea durerii #i co6bin
rigra6ele Kan #i Chen! :p #i <une'
()
&a a%erizeaz 0n legur cu necesiaea de a g7ndi
aen 0naine de a 0ncepe un nou risc' Cndic o poen"ial
perioad periculoas #i 0ncurca! $ap penru care se
reco6and s se 6earg cu aen"ie #i s $ie soliciae s$auri
bune' :ici e8is! ou#i! ocazia $a%orabil penru succes #i
persisen"a %a 0n%inge p7n la ur6'
K' Meng
:ceas he8agra6 se nu6e#e <inere"e rebel #i co6bin
rigra6ele Ken #i Kan! Mune #i :p'
:cu6 siua"ia ara haoic #i ar puea $i di$icil luarea
unei decizii' :ceas he8agra6 poae $i co6para cu un
copil care ese 0ncurca de adul"i! dar! 0n i6p! siua"ia se %a
cal6a #i oul %a $i 6ul 6ai clar' O anu6i caniae de
rbdare #i puere inerioar ar $i necesare acu6! a#a c nu %
grbi"i 0n $a"a e6o"iei 6o6enului'
2' Hsu
:ceas he8agra6 se nu6e#e Obdare #i co6bin rigra6ele
Kan #i Chien! :p #i Cer'
Se spune c $or6a acesei he8agra6e sea6n cu un
nor care cre#e din p67n! ar7ndu-se! as$el!
inerdependen"a dinre nor #i p67n' /n acela#i $el!
necesi"ile noasre $izice #i e6o"ionale sun dependene unele
$a" de aleleL ese i6poran c aici e8is un echilibru 0nre
6unc #i disrac"ie' :ceas he8agra6 se re$er! de
ase6enea! la di$icul"ile care se pre$igureaz! a#a c sudia"i
cu aen"ie 6ediul du6nea%oasr 0ncon;uror #i %e"i $i 0n sare
s rezol%a"i oae proble6ele cu gri; #i rbdare'
1' Sung
:ceas he8agra6 se nu6e#e 9up #i co6bin rigra6ele
Chien #i Kan! Cer #i :p'
9iniile din aceas he8agra6 sugereaz lupa care
ese necesar penru a ob"ine succesul' /n ;u6aea in$erioar
a he8agra6ei e8is un aer de pri6e;die! 0ns 0n ;u6aea de
sus e8is 0n"elepciune #i ;udeca bun' Pu % lsa"i 0n$r7n"i
cu u#urin"L ur6ri"i-% obieci%ele! dar $eri"i-%! penru c
planurile du6nea%oasr ar puea s e#ueze dac aborda"i
proiecele cu nepsare'
4' Shih
:ceas he8agra6 se nu6e#e :r6aa #i co6bin rigra6ele
Kun #i Kan! +67n #i :p'
9iniile si6bolizeaz oa6eni puernici! dornici s-i
asu6e responsabiliaea! nu neapra penru ineresul
indi%idual! ci penru binele uuror' :ccenul se pune aici pe
un conducor bun! care 0i poae 06brba pe al"ii cu respec
#i enuzias6' :ceas he8agra6 ara c lucrurile 6ai po $i
ob"inue prin cooperare #i conducere capabil'
3' +i
(*
:ceas he8agra6 ese nu6i Aniae #i co6bin rigra6ele
Kan #i Kun! :p #i +67n'
&8is un seni6en de pericol 0n parea in$erioar a
acesei he8agra6e! de#i parea superioar ese rela8a #i
cal6' &a indic o 6ul"i6e de oa6eni care %or a%ea succes
dac %or lucra 0n cooperare' <oae proble6ele care apar
rebuie 0nlurae repede #i corec! penru c al$el ele ar puea
$i disruci%e' =a rebui s le cere"i alor persoane prerile lor!
chiar dac si6"i"i c a%e"i drepae absolu'
5' Hsiao Chu
:ceas he8agra6 se nu6e#e Sus"inerea celui 6ai pu"in
capabil #i co6bin rigra6ele Sun #i Chien! =7n #i Cer'
:ceas he8agra6 ese g7ndi s indice nori care se
6i#c de-a lungul ceruluiL cu oae c acu6 nu e8is nici un
se6n de ploaie! s-ar puea apropia o ploaie puernic'
+reocuparea rebuie s $ie 0ndrepa spre %iior #i pregirile
s $ie adec%ae' Furuna care se apropie nu-#i poae 6en"ine
inensiaea o perioad 6are de i6pL a%e"i ne%oie s $i"i! 0n
inerior! hor7"i #i puernici su$lee#e! iar 0n e8erior deschi#i
#i apropia"i' :l"ii ar rebui s-#i dea sea6a c sune"i deschi#i
penru a $ace un co6pro6is! dar nu pierd din %edere i6aginea
du6nea%oasr original'
*)' 9i
:ceas he8agra6 ese denu6i Merg7nd aen #i co6bin
rigra6ele Chien #i <ui! Cer #i Mla#in'
9egenda spune c aceas he8agra6 ese a7
0ne6eierea! c7 #i indica"ia unei socie"i bine organizae #i
corece' :ccenul se pune aici pe e$icien"a! cinsea #i
capaciaea de a-"i aprecia li6iele' Pu $i prea a6bi"ios'
**' <ai
:ceas he8agra6 se nu6e#e Bun%oin" #i co6bin
rigra6ele Kun #i Chien! +67n #i Cer'
:ceasa ese o co6bina"ie pozii% care produce pace
#i ar6onie #i ese co6para cu o rela"ie reu#i dinre un
brba #i o $e6eie' :ici e8is un echilibru bun 0nre puere #i
alruis6! $er6iae #i rbdare' :ceas co6bina"ie rebuie s
% dea 0ncredere #i 6ul"u6ire'
*(' +i
:ceas he8agra6 ese denu6i obsacol #i co6bin
rigra6ele Chien #i Kun! Cer #i +67n'
&8is o ra"iune al acesor dou rigra6e! una pese
cealal' &nergia pare s $ie la re$lu8 #i ese di$icil de #iu ce
direc"ie s iei' Se spune c aceas he8agra6 ese precu6
nisipul 06pr#ia! care nu poae $i consolida #i! prin ur6are!
perspeci%ele sun 6ohor7e' +ue"i considera di$icil luarea
unei hor7ri $inale sau 06pre;urrile ar puea s % 06piedice
((
s $ace"i asa' :cu6 sun necesare o %oin" puernic #i
rbdare'
*.' <ung ;en
:ceas he8agra6 ese denu6i Ca6arazii #i co6bin
rigra6ele Chien #i 9i! Cer #i Foc'
:ceasa ese o co6bina"ie pozii%! deoarece se re$er
la un grup de oa6eni care lucreaz 0n ar6onie' cu oae c aici
ese un sens bun al uni"ii' /n 6od ine%iabil %or $i di$eren"e
de preri #i! de aceea! ese bine ca doar unul singur s
conduc' Cine ia hor7rea $inal rebuie s $ie crezu de cre
ceilal"i #i s ac"ioneze con$or6 dorin"elor lor'
*K' <a Iu
:ceas he8agra6 se nu6e#e Mule bunuri #i co6bin
rigra6ele 9i #i Chien! Foc #i Cer'
C7nd acese rigra6e sun co6binae! ele sun o surs
de $or" #i 0ncura;are' &8is un ele6en de 0ncp"7nare #i
ne0ncredere 0n rigra6a de sus! dar aceasa ese a;ua de
cali"ile puernice #i produci%e ale rigra6ei in$erioare' >e#i
deer6inarea #i $or"a sun cali"i i6porane! ele po $i
do6olie #i 06bun"ie prin ascularea celorlal"i' Cu gri;!
proble6ele %or $i rezol%ae! a#a c nu % grbi"i cu
schi6barea'
*2' Chien
:ceas he8agra6 ese nu6i Modesie #i co6bin
rigra6ele Kun #i Ken! +67n #i Mune'
He8agra6a indic i6poran"a pe care o are aprecierea
penru al"ii! 0n special dac sune"i 0n pozi"ia unei auori"i'
Wine"i 6ine c planurile pe care le $ace"i 0i %or in$luen"a pe
ceilal"i! #i c7nd al"ii % laud 6unca! rebuie s accepa"i asa
cu s6erenie'
*1' HX
:ceas he8agra6 ese nu6i &nuzias6 #i co6bin
rigra6ele Chen #i Kun! <une #i +67n'
Se apropie o perioad de succes' He8agra6a ese
co6para cu o rela"ie dinre o 6a6 #i un $iu 6ai 6areL $iul
nu ascul 0nodeuna s$aul 6a6ei sale! dar! prin co6pro6is
de a6bele pr"i! proble6ele %or $i rezol%ae' Colaborarea #i
enuzias6ul 06pr"i sun esen"iale penru ca un proiec s
0naineze'
*4' Sui
:ceas he8agra6 se nu6e#e :;ungerea la un acord #i
co6bin rigra6ele <ui #i Chen! Mla#in #i <une'
<rigra6a <ui are o esen" pa#nic! 0n i6p ce Chen
ese puernic #i aci%' :ceas he8agra6 ese co6para cu
uneul care bubuie deasupra unei 6la#ini! deer6in7nd
(.
unduirea apei' 9a i6p! ploaia %a cdea pe 6la#in! care! la
r7ndul ei! %a iriga pa67nul 0ncon;urorL 0n consecin"!
apari"ia uneului pune 0n ac"iune un lan" de e%eni6ene'
:ceas he8agra6 indic $apul c i6pul ese pori%i penru
a ascula 0ndreparea celuilal! ese i6pul schi6brii! c7nd
%echiul ese 0nlocui de nou'
*3' Ku
:ceas he8agra6 se nu6e#e >ecdere #i co6bin Ken #i
Sun! Mune #i =7n'
&se 0n"elep s ne a6ini6 c rece6 prin cicluri de
perioade bune #i releL se spune c dru6ul cerului ese alcui
din s$7r#iuri #i 0ncepuuri' :ceas he8agra6 are un caracer
rebel #i se6ni$ic o perioad de dezordine! e8is7nd! de
ase6enea! #i posibiliaea de speran"' &se cel 6ai bine s se
0nceap din nou #i cine%a cu o ;udeca bun %a o$eri spri;inul'
*5' 9in
:ceas he8agra6 se nu6e#e : se apropia #i co6bin
rigra6ele Kun #i <ui! +67n #i Mla#in'
He8agra6a se6ni$ic o perioad produci% #i
0ncura;aoare' &a si6bolizeaz p67nul! care de%ine $eril cu
apa din 6la#in' :cesa ese 6o6enul 0n care cine%a cu
e8perien" #i 0n%"ur s o$ere 0ncura;are #i s$auri! iar penru
cei cu e8perien" 6ai pu"in s ascule'
()' Kuan
:ceas he8agra6 se nu6e#e : e8a6ina #i co6bin
rigra6ele Sun #i Kun! =7n #i +67n'
He8agra6a ese uneori co6para cz un $unc"ionar
i6poran! care i-a pregi bine #i 0i supra%egheaz pe cei care
lucreaz penru el' M7ndi"i aen 0naine s ac"iona"iL ese
i6poran ca du6nea%oasr s $i"i 0n sarea su$leeasc
corec 0naine de a lua o hor7re' >ac a%e"i de g7nd s
$ace"i ni#e schi6bri! lua"i 0n considerare 6ediul 0ncon;uror
naural #i lucra"i cu el! nu 06pori%a lui'
(*' Shih Ho
:ceas he8agra6 se nu6e#e Mu#cura direc #i co6bin
rigra6ele 9i #i Chen! Foc #i <une'
Co6bina"ia dinre 9i #i Chen produce une #i $ulger'
&8is un a%eris6en 0n aceas he8agra6 06pori%a
pericolelor e8ceselor! $ie 0n 67ncare! 6obil sau a6uza6en'
>orin"a de a a%ea oul cu6 #i c7nd %re"i! probabil! % %a
conduce la nenorocireL a%e"i ne%oie s e8ersa"i cu6parea
penru a ob"ine succes'
((' +i
:ceas he8agra6 se nu6e#e : 06podobi #i co6bin
rigra6ele Ken #i 9i! Mune #i Foc'
(K
=ia"a de $iecare zi ese spori cu aprecierea culuriiL
a%e6 ne%oie de ea penru a ne lu6ina %ie"ile' >ar $eri"i-% s
de%eni"i prea e8ra%agan sau osenai% #i! 0n cadrul acesui
proces! s nu 6ai %ede"i $ru6use"ea culorilor sau a desenelor
si6ple'
(.' +o
:ceas he8agra6 ese denu6i Co;irea sau >espicarea #i
co6bin rigra6ele Ken #i Kun! Mune #i +67n'
+67nul din parea in$erioar a acesei he8agra6e nu
ese su$icien de solid penru a sus"ine 6unele! care se a$l
deasupra lui #i! 0n cele din ur6! se %a nrui' :ceas
he8agra6 %ese#e o perioad de inceriudine #i
dezinegrare! 9ua"i i6p penru a $ace plani$icrile de %iior!
dar nu reu#i"i s $ace"i schi6bri i6porane 0n aceas
perioad'
(K' Fu
:ceas he8agra6 se nu6e#e /noarcerea #i co6bin
rigra6ele Kun #i Chen! +67n #i <une'
He8agra6a indic o perioad de cre#ere dup o
perioad de dezordine #i dezinegrare! $iind pozii% #i plin
de posibili"i' &se i6pul penru un 0ncepu nou #i de aceea
lua"i 0n considerare a;uorul celorlal"i! dar nu 0ncerca"i s
grbi"i schi6barea! penru c ea %a lua un curs $iresc'
(2' Su Sang
:ceas he8agra6 se nu6e#e Cinse #i co6bin rigra6ele
Chien #i Chen! Cer #i <une'
Se spune c poeca lui Su Sang ese $ireasc #i
corec! iar oricine p#e#e pe ea ur6eaz un curs naural
sabili' He8agra6a pre%ine 06pori%a 0ncercrii i6posibilului'
Pu % $ace"i gri;i g7ndindu-% la e%eni6ene pe care nu le
pue"i conrola! sau la obiece pe care nu le pue"i a%ea!
6ul"u6indu-% cu ceea ce a%e"i'
(1'
<a Chu
:ceas he8agra6 ese denu6i Marile pueri ale
aparenen"ei casnice #i co6bin rigra6ele Ken #i Chien!
Mune #i Cer'
Cerul 0n 6i;locul unui 6une ara c a%erile
acu6ulae po #i rebuie s $ie $olosie 0n bene$iciul alora'
&se i6pul s 0nrebuin"a"i lucruri care nu au $os uilizae
0nc sau care au $os sr7nse penru %iior' :le persoane ar
rebui s $ie 0n sare s 06par ceea ce a"i sr7ns
du6nea%oasr'
(4' C
(2
:ceas he8agra6 ese denu6i 9uarea hranei #i co6bin
rigra6ele Ken #i Chen! Mune #i <une'
Se spune c liniile de sus #i de ;os ale he8agra6ei sun
aran;ae ase6enea buzelor! iar cele paru linii inerioare!
si6ilar din"ilor' >e#i hrana ese i6poran penru
supra%ie"uire! a%e6! de ase6enea! ne%oie s $i6 hrni"i cu
inen"ie bun sau ac"iune' &8is un a%eris6en 0n aceas
he8agra6 06pori%a indulgen"ei e8cesi%e #i a e8ra%agan"eiL
nu % 06pinge"i! pe du6nea%oasr sau pe al"ii! prea depare!
ci 0ncerca"i s gsi"i un echilibru $iresc'
(3' <a Kuo
:ceas he8agra6 ese denu6i Marea e8perien" #i
co6bin rigra6ele <ui #i Sun! Mla#ina #i =7nul'
Cele paru linii inerioare Hang ale acesei he8agra6e
sun puernice #i sun co6parae cu o grind! dar celelale
dou linii din e8erior sun slabe #i au di$icul"i greuaea
grindei' &8is schi6bri 0n perspeci%! dar ele nu po %eni
0nr-un 6o6en c7nd resursele du6nea%oasre sun de;a
e8cesi% de 0ninse' Pu % irosi"i energiile 0n proiece
necorespunzoareL concenra"i-%! 0n schi6b! pe 6unc! ceea
ce ese si6ilar cu a a%ea pro$i'
(5' Kan
:ceas he8agra6 se nu6e#e :d7nci6ile apoase! iar
rigra6a Kan! :p! apare de dou ori'
Se spune c cele dou linii Hang sun precu6 r7urile
0nr-o r7p ad7nc! ce coninu s curg indi$eren de
obsacolele care sau 0n calea lor' Pu $i"i prea a6bi"io#i dac
0ncerca"i ce%a nou! penru c pue"i $i 0n%ins de e%eni6ene'
9ucra"i cu obiecele #i oa6enii pe care-i #i"i #i 0n care a%e"i
0ncredere #i con$runa"i! cu rbdare! di$icul"ile ce %or ur6a'
.)' 9i
:ceas he8agra6 se nu6e#e : srluci lu6inos sau :
separa #i rigra6a 9i! Foc! apare de dou ori'
He8agra6a reprezin lu6ina #i ci%iliza"ia' Soarele!
care ese reprezena 0n rigra6a 9i! lu6ineaz p67nul 0n
i6pul zilei #i noapea coninu s re$lece lu6in prin 9un'
He8agra6a accenueaz i6poran"a ordinei naurale #i! 0n 6od
si6ilar! %a $i produci% penru du6ena%oasr s 6unci"i 0n
ar6onie cu caracerisicile naurale care % 0ncon;oar'
Oespecul #i plani$icarea aen sun esen"iale'
.*' Hsien
:ceas he8agra6 se nu6e#e /6br"i#are a o #i co6bin
rigra6ele <ui #i Ken! Mla#in #i Mune'
/nruc7 Mla#ina r67ne pe Mune! u6ezeala sa are
capaciaea s hrneasc p67nul de ;os' Hor7rea #i
$le8ibiliaea sun co6binae 0n aceas he8agra6 penru a
produce o asociere puernic' >ac da"i s$auri! rebuie s $i"i
pregi"i! 0n egal 6sur! s ascula"i' Pu % grbi"i! cu capul
(1
0naine! spre noi planuri sau schi6briL rbdarea #i re$lecarea
sun reco6andae'
.(' Heng
:ceas he8agra6 se nu6e#e Consan #i co6bin
rigra6ele Chen #i Sun! <une #i =7n'
He8agra6a are o esen" puernic #i durabil #i!
uneori! ese co6para cu Soarele #i 9una! care lu6ineaz
neconeni +67nul' Oe$leca"i la ne%oile du6nea%oasr #i la
rela"ia cu 6ediul care % 0ncon;oar #i %a $i pu"in probabil s
$ace"i %reo gre#eal' :propia"i repa orice schi6bare #i nu
a#epa"i un succes i6edia'
..' <un
:ceas he8agra6 se nu6e#e : se ascunde #i co6bin
rigra6ele Chien #i Ken! Cer #i Mune'
Cele dou linii Hin din parea in$erioar a he8agra6ei
par a pro%oca neplceri penru liniile Hang de deasupra'
:cesa ese un i6p penru g7ndire #i nu penru ac"iune' >ac
plani$ica"i s schi6ba"i ce%a! "ine"i sea6a! pri6a da! de
i6plica"iile asupra alora #i! dup aceea! ac"iona"i len'
.K' <a Chuang
:ceas he8agra6 se nu6e#e Marea $or" #i co6bin
rigra6ele Chen #i Chien! <uneul #i Cerul'
&nergia #i puerea <uneului $unc"ioneaz bine cu
ordinea naural a Cerului' :cesa ese un i6p prielnic! c7nd
0ndoielile #i nelini#ile se %or o$ili 0n $undal' Folosi"i cea 6ai
6are pare din aceas posibiliae penru a 0ndeplini planurile
pe care le a%e"i 0n g7nd! dar $eri"i-% de a $i prea 0ncrezor!
penru c pue"i s-i o$ensa"i pe ceilal"i'
.2' Chin
:ceas he8agra6 se nu6e#e : 0naina #i co6bin
rigra6ele 9i #i Kun! Foc #i +67n'
&8is perioade de i6p c7nd % ese greu s realiza"i
ideileL ar puea $i a#a penru c cere"i prea 6ul sau penru c
al"ii % blocheaz planurile' &se i6poran s nu % pierde"i
speran"a penru c! 0n cele din ur6! %e"i reu#i' &8is #i un
se6n de prosperiae 0n aceas he8agra6! dar #ansa ar rebui
06pr"i! a#a c 0ncerca"i s crea"i un 6ediu care %a $i bine
%eni penru al"ii'
.1' Ming C
:ceas he8agra6 ese denu6i Srlucire slab #i co6bin
rigra6ele Kun #i 9i! +67n #i Foc'
/n he8agra6! lu6ina Focului ese u6bri de
0nunericul +67nului! de#i acesa nu di6inueaz $ru6use"ea
Focului' :cesa ar puea $i un i6p con$uz! iar du6nea%oasr!
se pare! % ese greu s % organiza"i sau s lua"i o decizie
$inal' 9ua"i i6p s % hor7"i ceea ce %i se pori%e#e! 0n loc
(4
s rece"i pe l7ng e%eni6ene' >ac se $ac presiuni asupra
du6nea%oasr! bizui"i-% pe propria inui"ie #i pe gusul
propriu'
.4' Chia Jen
:ceas he8agra6 ese denu6i Fa6ilia #i co6bin
rigra6ele Sun #i 9i! =7n #i Foc'
:ici e8is un accen care se pune pe in$luen"a $or6ei
sau silului $e6inin' &se necesar un echilibru 0nre
organizarea casei du6nea%oasr #i 6ediul 0ncon;uror' Pu
$ace"i planuri 0n singurae #i $i"i con%in#i s lua"i 0n
considerare #i ne%oile celor care locuiesc 06preun cu
du6nea%oasr! precu6 #i caracerisicile naurale care %
0ncon;oar'
.3' Kuei
:ceas he8agra6 ese nu6i Opozi"ie #i co6bin
rigra6ele 9i #i <ui! Foc #i Mla#in'
Focul #i Mla#ina par s $ie 0n opozi"ieL 0n i6p ce
$lcrile se 6i#c 0n sus! apa din 6la#in se prelinge 0n ;os'
&le po! cu oae acesea! s ac"ioneze 0npreun! penru c
Focul 0nclze#e +67nul #i :pa hrne#e +67nul' :ceas
he8agra6 ese co6para cu o prieenie sau o asociere! care
ese 0n sare s-#i asu6e riscuri 6ici! 0ns nu $unc"ioneaz
bine pe o dura 6ai 6are de i6p' :r puea $i o %re6e de
nesiguran"! a#a c nu pierde"i conrolul asupra %iziunii sau
planului du6nea%oasr original'
.5' Chien
:ceas he8agra6 se nu6e#e >i$iculae #i co6bin
rigra6ele Kan #i Ken! :p #i Mune'
:precia"i-% $oare aen 6ediul 0ncon;uror! 0naine
de a chelui bani sau energie' :%e"i ne%oie s $i"i con#ien"i de
posibile capcane! 0ns nu % g7ndi"i prea 6ul 0n cazul 0n care
pierde"i si6"ul creai%i"ii sau al e6o"iei' Consula"i-% cu
al"ii 0naine de a $ace o alegere! penru c sugesiile lor ar
puea $i nepre"uie'
K)' Hsieh
:ceas he8agra6 se nu6e#e &liberare #i co6bin
rigra6ele Chen #i Kan! <une #i :p'
&8is un preseni6en 0n aceas he8agra6! dup
cu6 #i posibiliaea eliberrii dinr-o siua"ie di$icil' 9iniile
sun co6parae cu un cer care de%ine senin dup o $urun cu
rsnee' S-ar puea s % si6"i"i prin#i 0nr-o curs sau 0nr-un
co6pro6is! dar se pare c aceas siua"ie %a rece' >ac %
ese da liberaea de a % ur6a propriile insince! 0ncerca"i
s % opri"i #i s "ine"i sea6a de sugesiile pe care le $ac al"ii'
K*' Sun
(3
:ceas he8agra6 ese nu6i Oni #i co6bin rigra6ele
Ken #i <ui! Mune #i Mla#in'
Se pare c 6ule cereri sun $cue a7 pe i6pul! c7
#i pe banii du6nea%oasr' >ar! 0n cele din ur6! 0n 6oduri la
care % a#epa"i cel 6ai pu"in! e$orurile du6nea%oasr %or $i
rsplie' He8agra6a ara c schi6brile norocului sun pe
cale s se 0n76pleL penru a $i siguri! ar $i 6ai bine s %
sp7ni"i cheluielile #i s $i"i 6ul"u6i"i cu ceea ce a%e"i! as$el
c banii % sun 0n siguran" penru siua"ia 0n care a%e"i
ne%oie s $inan"a"i un proiec special'
K(' C
:ceas he8agra6 ese denu6i Cre#ere #i co6bin
rigra6ele Sun #i Chen! =7n #i <une'
He8agra6a ara un i6p al schi6brii #i al
colaborrii' :ici e8is un sens puernic al 6i#crii #i al
progresuluiL ar puea $i 6i#carea dinr-un loc 0n alul sau
dobor7rea barierelor care sau 0n calea du6nea%oasr' Pu
a%e"i ne%oie s i6presiona"i pe cine%a cu ideile sau cu
proiecele du6nea%oasrp! deoarece dru6ul % ese clar #i plin
de posibili"i'
K.' Kuai
:ceas he8agra6 se nu6e#e Poul rezula #i co6bin
rigra6ele <ui #i Chien! Mla#in #i Cer'
He8agra6a ara o 6i#care spre sabilirea ar6oniei
0nr-un anu6i loc sau cu al"ii' Cinsea cu ine 0nsu"i #i cu cei
din ;urul u ese cea 6ai bun linie poliic 0n aces 6o6en'
+ozi"ia rigra6ei ese co6para cu o $urun pe cale s
izbucneasc sau cu un r7u u6$la gaa s se re%erse' &se
i6pul s % %alori$ica"i poen"ialul propriu #i posibili"ile
care ar puea s apar'
KK' Kou
:ceas he8agra6 se nu6e#e : 0n7lni #i co6bin
rigra6ele Chien #i Sun! Cer #i =7n'
Wine"i 6ine c anu6ie lucruri sun ca s $ie! iar alele
se a$l 0n a$ara conrolului du6nea%oasr sau sun oal
nepori%ie' &8is posibiliaea unei 0n0lniri a%ana;oase! dar
s nu $i"i pcli"i de aen"ie sau 6gulire' S % g7ndi"i aen
0naine s schi6ba"i ce%a #i $i"i siguri de $apul c schi6brile
sun pori%ie'
K2' <sui
:ceas he8agra6 se nu6e#e : sr7nge #i co6bin
rigra6ele <ui #i Kun! Mla#in #i +67n'
:ccenul 0n aceas he8agra6 ese pus pe ordinea #i
ar6onia cu <ao sau Calea Cerului' Sudia"i cu aen"ie 6ediul
care % 0ncon;oar #i o$eri"i-% i6p penru a re$leca' Pu $i"i
prea a6bi"io#i #i 0ncerca"i s ur6ri"i proiece ce sun pori%ie
cu 06pre;uri6ile du6nea%oasr'
(5
K1' Sheng
:ceas he8agra6 ese nu6i /nl"area #i co6bin
rigra6ele Kun #i Sun! +67n #i =7n'
For6a he8agra6ei ese co6para cu se6in"ele care
au 0n6uguri #i au 0n$lori' S-ar puea s $ie ne%oie de 6ul
i6p penru 6aerializarea planurilor! dar rbdarea %a $i
rspli' :cu6! oul pare c ese la locul su! a#a c ar
rebui s pro$ia"i de cea 6ai bun ocazie' >e#i ese o perioad
de prosperiae #i de cre#ere! asa nu %a dura odeauna! as$el
c a%e"i gri; s psra"i rela"iile bune cu persoanele care
lucreaz 0n ;urul du6nea%oasr'
K4' Kun
:ceas he8agra6 ese nu6i : 0ncon;ura #i a uza #i
co6bin rigra6ele <ui #i Kan! Mla#in #i :p'
/n he8agra6 e8is un ele6en puernic al li6irii #i
ese di$icil de a$la o 6odaliae de ie#ire' :ces ele6en o$er
pu"in 0ncura;are #i sugereaz c rbdarea ese cea 6ai bun
direc"ie de ur6a! aluri de $i8area 6ediului 0ncon;uror #i
gsirea a ceea ce ese cu ade%ra pori%i' 9iniile din
he8agra6 a%erizeaz! de ase6enea! 06pori%a consu6ului
prea 6areL 0n e6o"ia 6o6enului ese u#or s ui"i de siguran"a
a %iioare'
K3' Ching
:ceas he8agra6 ese nu6i F7n7na #i co6bin rigra6ele
Kan #i Sun! :pa #i =7nul'
<e6a sublinia 0n he8agra6 ese rela"ia noasr cu
naura' >e%eni6 6ai slabi #i 6ai pu"in e$icien"i prin o6ierea
ri6ului #i puerii lu6ii naurale' +ri%i"i la aran;a6enul
$or6elor #i culorilor care % 0ncon;oar #i gsi"i o 6odaliae
de a lucra 0n ar6onie cu ele'
K5' Ko
:ceas he8agra6 se nu6e#e Schi6bare #i co6bin
rigra6ele <ui #i 9i! Mla#in #i Foc'
He8agra6a dez%luie echilibrul delica dinre succes #i
e#ec' Schi6brile pe care le $ace"i ar puea s %
deza6geasc! penru c depind de o apreciere bun a
ne%oilor du6nea%oasr #i de o cuani$icare corespunzoare
0n i6p' +oae ese 6o6enul penru schi6barea %echiului cu
noul! dar du6nea%oasr a%e"i ne%oie s $i"i siguri c i6pul #i
locul sun absolu corece'
2)' <ing
:ceas he8agra6 se nu6e#e =asul penru gi #i co6bin
rigra6ele 9i #i Sun! Foc #i =7n'
.)
He8agra6a ese co6para cu o 67ncare ce a $os
gi $oare bine deasupra unei $lcri' &se necesar o
pregire aen penru a $ace 67ncare la un ni%el ridica! a#a
dup cu6 ese necesar i6p #i e8perien" penru reorganizare
sau redresare' &se necesar s plani$ica"i cu gri; 0naine de a
% apuca de un proiec nou #i s % con%inge"i de $apul c
oricine dinre persoanele care % a;u ese pori%i penru
aci%iaea respeci%'
2*' Chen
:ceas he8agra6 ese denu6i 9o%iura #i rigra6a Chen
apare de dou ori'
Se spune c 06pra"ii chinezi au %eni din <une #i c
cerul #i +67nul au $os 6i#cae de $or"a lor' /n he8agra6!
6oi%a"ia #i puerea au ains cul6ile lor #i pare c ni6ic nu le
poae sa 0n cale' Pu $i"i alar6a"i din cauza unei lo%iuri bru#e
sau a unui e%eni6en nea#epaD ar puea $i e8presia unui i6p
$a%orabil penru schi6bare' Fi"i gri;ulii #i $olosi"i cea 6ai
6are pare a poen"ialului care e8is 0n aceas he8agra6'
2(' Ken
:ceas he8agra6 se nu6e#e Odihna #i rigra6a Ken!
Mune! apare de dou ori'
An 6une ese plin de posibili"iD ese %iguros! un loc
de lini#e #i puere! o cas penru plane #i ani6ale' &se
i6poran s se psreze aces sens de 0ncredere #i hor7re 0n
%ia"a du6nea%oasr #i s nu $i"i disra#ide persoane sau
lucruri care nu sun se6ni$icai%e penru planurile
du6nea%oasr' Ar6a"i-% propriile insince! 0n loc s %
lsa"i condu#i de preri srine'
2.' Chien
:ceas he8agra6 se nu6e#e >ez%olare repa #i co6bin
rigra6ele Sun #i Ken! =7n #i Mune'
+uerea de 0n"elegere! care se c7#ig prin e8perien"!
nu rebuie s $ie subesi6a' &nuzias6ul ese i6poran! dar!
$r o baz solid! a"i puea cu u#urin" s p#i#i"i nesigur sau
s $ace"i gre#eli' >ac nu a%e"i e8perien"! cere"i s$auri de la
cine%aL nu presupune"i! 0n 6od auo6a! c planurile
du6nea%oasr sun cele 6ai bune! deoarece procesul de
sudiu poae dura 6ul"i ani'
2K' Kuei Mei
:ceas he8agra6 se nu6e#e Csoria cu sora 6ai 7nr #i
co6bin rigra6ele Chen #i <ui! <une #i Mla#in'
/n he8agra6 sun incluse aspecele pozii%e #i
negai%e ale rela"iilor de $a6ilie' >ac e8is ensiuni sau
dezacorduri! acesea rebuie 0nlurae' Cdeni$ica"i unde se a$l
auoriaea #i cine o cones' /ncerca"i s coreca"i gre#elile
c7nd ele aparL dac sun ignorae! po deer6ina 6ul 6ai
6ule neplceri 0n %iior'
.*
22' Feng
:ceas he8agra6 ese denu6i +rosperiae #i co6bin
rigra6ele Chen #i 9i! <une #i Foc'
He8agra6a indic auoriaea produci% #i snoasD
+67nul ese srlucior cu Focul ia <uneul #i Fulgerul
lu6ineaz Cerul' :%e"i pu"ine 6oi%e penru a % e6e de
ce%a sau cine%a #i ni6ic nu ese probabil s sea acu6 0n calea
du6nea%oasr' <ou#i! a6ini"i-% neapra c i6pul se
schi6bL ceea ce pare 0nr-o lun s $ie o idee bun! poae
prea drep o gre#eal luna ur6oare' :ces proces de
schi6bare ese esen"a <ao! din care $ace6! cu o"i! pare'
21' 9X
:ceas he8agra6 se nu6e#e Clorul #i co6bin
rigra6ele 9i #i Ken! Foc #i Mune'
Mi#carea #i cloria sun esen"a he8agra6ei' &se
ine%iabil c! 0nr-un oarecare 6o6en al %ie"ii
du6nea%oasr! %a rebui s ie#i"i din zona $a6iliar #i s
inra"i 0nr-un erioriu srin' &se ne%oie de i6p penru
adaparea la noul 6ediu #i penru 0n"elegerea r7nduielilor sale'
Pu % $or"a"i bunul gus 0n locuri sau 0n prezen"a persoanelor
unde nu ese nici aprecia! nici pori%i' Fi"i cu ac p7n ce
sune"i siguri de 6ediul du6nea%oasr 0ncon;uror'
24' Sun
:ceas he8agra6 se nu6e#e Bl7nd #i 0nco%oia! iar
rigra6a Sun! =7n! apare de dou ori'
&se i6posibil s conrolezi =7nul #i di$icil s scapi
de e$ecele luiL uneori! rebuie s % da"i bu"i 0n $a"a $or"ei
sale prunzoare' He8agra6a indic $apul c ese! de
depare! 6ai e$icace s $olosi"i con%ingerea! cu bl7nde"e #i
hor7re! dec7 $or"a' <rebuie s 0n"elege"i cu cine lucra"i #i ce
spera"i s realiza"i'
23' <ui
:ceas he8agra6 ese denu6i Fericirea #i rigra6a <ui!
Mla#in! apare de dou ori'
&8is un puernic ele6en de plcere #i opi6is6 0n
aceas he8agra6' <oul ese bine 0ngri;i #i 6ul"u6i'
Bun%oin"a de a accepa ceea ce % ese o$eri precu6 #i
considera"ia penru al"ii % %or a;ua s psra"i aces seni6en
de bunsare #i sais$ac"ie'
25' Huan
:ceas he8agra6 se nu6e#e /6pr#iere #i co6bin
rigra6ele Sun #i Kan! =7n #i :p'
:#a cu6 supra$a"a need a unui lac poae $i ulbura
de %7n! necazurile! care %in pe nea#epae! po s % ulbure
ruina' He8agra6a se re$er la o despr"ire! dar e$orurile se
%or $ace penru re%enirea la ordinea naural' &8is 6ule
.(
posibili"i penru o schi6bare nea#epa! as$el c ar rebui
s $i"i deschi#i $a" de noi e%eni6ene! dar $i"i aen"i la
schi6barea i6pus du6nea%oasr sau oricui alcui%a'
1)' Chieh
:ceas he8agra6 ese denu6i 9i6iele #i co6bin
rigra6ele Kan #i <ui! :p #i Mla#in'
9ipsa de conrol a :pei poae a%ea drep rezula secea
sau inunda"iile! #i cursul ei rebuie s $ie supra%eghea cu
chibzuin"' He8agra6a indic! 0n 6od si6ilar! c %ie"ile
noasre rebuie! de ase6enea! s $ie conrolae! iar resursele
noasre s nu $ie $olosie nici 6ai 6ul! nici 6ai pu"in' Pu $i"i
prea se%eri cu du6nea%oasr! penru c ese $olosipr s a%e"i
spa"iu penru rela8are #i lu8 penru disrac"ii' /n conras! nu ar
rebui s $i"i prea indulgen sau neseriosL ar rebui s % regla"i
#i s gsi"i un echilibru care se pori%e#e cu %ia"a
du6nea%oasr'
1*'Chung Fu
:ceas he8agra6 se nu6e#e /ncrederea inerioar #i
co6bin rigra6ele Sun #i <ui! =7n #i Mla#in'
:ici e8is 0ncrederea c oul %a ur6a #i %a curge
con$or6 cu <ao' <rebuie s gsi"i un echilibru 0nre ne%oile
du6nea%oasr sensibile #i cererile %ie"ii de $iecare zi' C7nd
$ace"i aceas apreciere! asigura"i-% c nu 0i uia"i pe ceilal"i
care %in 0n conac cu du6nea%oasr' :%e"i 0ncredere 0n sine
#i! de ase6enea! 0n ceea ce $ace"i'
1(' Hsiao Kuo
:ceas he8agra6 ese denu6i +roble6e 6inore #i
co6bin rigra6ele Chen #i Ken! <une #i Mune'
/nruc7 0n he8agra6 ese 6ai 6ul Hin dec7 Hang!
ea ara un i6p al nesiguran"ei #i al gre#elilor 6inore' &8is
o doz de 0ncurcur! 0ns greu"ile po $i dep#ie iar
gre#elile corecae' S nu presupune"i c a%e"i drepae sau c
alegerea du6nea%oasr ese! 0n 6od necesar! una corec'
<oul ese o e8perien"! la care a%e"i #i du6ena%oasr o
conribu"ie! dar pue"i! de ase6enea! s 0n%"a"i ce%a
coninu7nd cu 6odera"ie'
1.' Chi Chi
:ceas he8agra6 se nu6e#e >e;a $cu #i co6bin
rigra6ele Kan #i 9i! :p #i Foc'
He8agra6a ara c Focul #i :pa po $i produci%e
aunci c7nd sun $olosie e$eci%' Si6ilar! ese posibil s se
gseasc un 6od de lucru 6ul"u6ior #i o 0ncheiere cu succes!
oricare ar $i 0npre;urrile' >ar! c7nd a"i er6ina un proiec! nu
sa"i degeaba aribuindu-% 0ncheierea lui' >e#i he8agra6a se
nu6e#e >e;a $cu! ea ara! de ase6enea! c schi6bare ese
pare din 6odul de %ia"L a#adar $i"i pregi"i penru aceasa' O
nou pro%ocare se poae a$la 0n $a"a du6nea%oasr'
..
1K' Sei Chi
:ceas he8agra6 se nu6e#e /nc nu a $os $cu #i co6bin
rigra6ele 9i #i Kan! Foc #i :p'
He8agra6a se6ni$ic $apul c schi6barea ese pe
dru6 #i s-ar puea s se produc! 0n perspeci%! o lup penru
a ob"ine ceea ce dori"i' Fi"i aen"i #i pruden"iL nu $or"a"i
planurile #i nu % grbi"i' Colaborarea #i rbdarea sun cheia
succesului! dar nu presupune"i c oul se %a rezol%a a#a dup
cu6 a"i progra6a'
Cnelul doiD direc"iile
>irec"iile sun $or6ae din dou caegoriiD =ia"a
%esic #i =ia"a esic! ha#urae auriu pe cadran' =e"i #i din
busola du6nea%oasr personal +a <zu dac sune"i =ia"
%esic sau =ia" esic #i as$el %e"i $i 0n sare s inerprea"i
direc"ia penru care lua"i o ciire! cu pri%ire la direc"iile
du6nea%oasr norocoase sau ghinionise'
>e e8e6plu! dac nu6rul busolei du6nea%oasr +a
<zu ese unu #i direc"ia ciirii ese es! aceas direc"ie!
probabil! % %a aduce noroc ?as$el! dac lua"i o ciire penru
pozi"ia biroului du6nea%oasr! aces lucru 0nsea6n c!
probabil! %e"i a%ea o carier prosper@' <ou#i! dac ciirea
cade 0nr-una din direc"iile du6nea%oasr ghinionise! aceasa
nu ese neapra un se6n ruL dac ob"ine"i inerpreri
pozii%e de la celelale inele! pue"i gsi 6odali"i de
co6pensare penru aceasa'
Cnelul reiD ele6enele
Co6para"i ele6enul din aces inel cu ele6enul
du6nea%oasr personal din busola +a <zu' Cua"i
co6bina"ia du6nea%oasr 0n abelul de 6ai ;os penru a
descoperi dac a%e"i o ciire pozii% sau negai%'
>e e8e6plu! +67nul #i Mealul sun o co6bina"ie
pozii%! deoarece +67nul produce Mealul' >ac a%e"i o
ciire pozii%! pue"i coninua la ur6orul inel' >ac a%e"i o
ciire negai%! ar rebui s 0ncerca"i o al direc"ie sau s
ur6a"i s$aul prezena 6ai ;os! re$erior la 6odaliaea 0n care
s 06bun"i"i ciirea du6nea%oasr'
<abelul co6bina"iilor pozii%e #i negai%e 0nre cele cinci ele6ene
+ozii% Pegai%
9e6nul produce Foc 9e6nul disruge +67nul
Focul produce +67n +67nul disruge :pa
+67nul produce Meal :pa disruge Focul
Mealul produce :pa Focul disruge Mealul
:pa produce 9e6n Mealul disruge 9e6nul
<abel cu 06bun"iri propuse' >ac ciirea du6nea%oasr ese negai%!
pue"i inroduce culori sau obiece care corespund pozii% ele6enelor
du6nea%oasr personale
&le6en Culoare asocia /6bun"iri sugerae
.K
9e6n %erde Cnroduce"i 6ai 6ule plane! 6obil
de le6n sau obiece con$ec"ionae
din le6n ?de e8e6plu h7ria@
Foc ro#u Cnroduce"i 6ai 6ule culori calde!
"esuri! lu6in sau 0nclzire
+67n galben Cnroduce"i 6ai 6ule plane sau
culori de p67n 0n %opsea #i
"esuri
Meal alb Cnroduce"i obiece 6ealice ca! de
e8e6plu! %aze! s$e#nice sau 6obil
:p negru Cnroduce"i ap sau obiece care au
caliaea Qin! ca! de e8e6plu!
"esuri cai$elae #i lu6in cal6
>ac a6bele ele6ene sun acelea#i! de e8e6plu!
9e6n #i 9e6n! $ace"i re$erire la abel penru a gsi ce
ele6ene se co6bin pozii% cu 9e6nul! 0n aces caz Focul #i
:pa' +enru a 06bun"i ciirea! ar rebui s 0ncerca"i s
inroduce"i culori sau obiece 06pre;urul du6nea%oasr! care
sun asociae cu $iecare din acese ele6ene ?%' abelul cu
06bun"iri propuse@'
>ac a%e"i o co6bina"ie negai%! de e8e6plu
ele6enul du6nea%oasr personal +a <zu ese +67nul #i
ele6enul du6nea%oasr din busola Manualului de baz Feng
Shui ese :pa! pue"i 06bun"i aceas co6bina"ie' Aia"i-%
pe coloana pozii% penru a gsi un ele6en care se co6bin
cu ele6enul du6nea%oasr personal +a <zu' /n aces scop!
+67nul produce Meal #i Focul produce +67n! a#a c ar
rebui s 0ncerca"i s inroduce"i culori #i obiece asociae cu
Mealul sau Focul ?%' abelul cu 06bun"iri propuse@'
Cnelele paru #i #apeD Hin #i Hang
:cese dou inele au leguri cu inelele cinci #i op!
deoarece $iecare din cele dousprezece ani6ale ese lega $ie
de Hin! $ie de Hang' /n aceas eap! se6nul du6nea%oasr
personal al ani6alului chinezesc de pe cadranul e8erior al
busolei ar rebui pus 0n r7nd cu ciirea du6nea%oasr
principal'
Co6para"i ciirea Hin sau Hang de pe inelul paru cu
ciirea Hin sau Hang de pe inelul #ape' >ac una ese Hin #i
cealal Hang! ese o ciire pozii%! deoarece e8is o
inerac"iune dina6ic 0nre cele dou $or"e' <ou#i! dac
a6bele sun Hin sau Hang! ciirea nu ese a7 de bun! de#i
pue"i co6pensa prin cre#erea Hin sau Hang 0n supra$a"! a#a
cu6 ese necesar' >e e8e6plu! dac descoperi"i dou ciiri
Hang! a%e"i ne%oie s 0n6uia"i culorile #i conururile ca6erei
penru a cre#e Hin-ul' +ue"i! de ase6enea! s inroduce"i :pa
0n ca6er' >ac a6bele ciiri sun Hin! pue"i 6ri caniaea
de Hang prin adugarea culorilor puernice! lu6inoase' Focul
#i cldura sun! de ase6enea! surse de Hang'
>ac descoperi"i dou sau 6ai 6ule co6bina"ii
negai%e 0n ciirea du6nea%oasr! ese reco6andabil s
0ncerca"i o nou direc"ie! de#i aces lucru poae s nu $ie
0nodeauna posibil' >ac acesa ese caIul! e8is o serie de
lucruri pe care le pue"i $ace penru a 06bun"i Feng Shui-iul
unei ca6ere! ca! de e8e6plu! ag"area oglinzii +a Kua!
$urniza 0n aces 6anual! penru a de%ia $or"ele ghinionise ?%'
p' ,''G4) din 6anual@! sau a#ezarea 0n plus a planelor!
depare de %7n sau l6pi! penru a 06pr#ia $or"ele rele #i a
0ncura;a Chi-ul'
.2
Cnelele cinci #i opD cele dousprezece ani6ale
Co6para"i se6nul du6nea%oasr personal ani6al de
pe inelul op cu se6nul ani6al de pe inelul cinci! de pe
cadranul inerior al busolei' Ar6oarele inerpreri
prezenae 0n pp' ,,GK1-15 ale acesui 6anual ara
co6paibiliaea 0nre di%erse se6ne ale ani6alelorL a6ini"i-
% c $iecare ciire ar rebui inerprea 0n $elul
du6nea%oasr propriu! con$or6 cu caracerul #i 06pre;urrile
0n care ri"i du6nea%oasr'
+enru e8inderea re$eririi! e8e6pli$icrile celor
dousprezece ani6ale! care apar pe cadranul inerior al
busolei du6nea%oasr! din Manualul de baz Feng Shui sun!
de ase6enea! incluse 0n paginile ur6oare! aluri de seul lor
propriu de inerpreri' Cnsruc"iunile penru inelul #ase
ur6eaz la p' ,'G4) din 6anual'
Nobolan
Nobolan #i Nobolan
:ceasa pare s $ie o co6bina"ie bun! dar ne6ul"u6irea
poae s apar dup e6o"ia ini"ial a schi6brii sau dup ce
dispare enuzias6ul 0n$runrii unei noi pro%ocri' :r rebui s
% concenra"i asupra obiecelor ineresane #i culorilor penru
a 6en"ine ineresul #i nu renun"a"i de 0nda ce apar 0ndoieli'
Nobolan #i Bou
:cese ese un a6esec pozii% de $er6iae! siguran" #i
e6o"ie! de#i uneori %ioiciunea asocia cu Nobolanul ar puea
$i disrugoare penru Bou! 6ai cal6' C7nd $ace"i planuri!
rebuie s % a6ini"i de independen"a du6nea%oasr precu6
#i de ne%oia de izolare'
Nobolan #i <igru
&8is o anu6i caniae de risc 0n aceas co6bina"ie! dar
aceasa ese! de ase6enea! o co6bina"ie pro%ocaoare #i
si6ulaoare! care s-ar puea do%edi $oare pasionan 0n %iior'
Cu pu"in i6p #i 0n"elegere! orice hor7re pe care o lua"i acu6
ar puea de%eni o caracerisic per6anen'
Nobolan #i Cepure
Se6nele sun $oare di$erie! a#a c ar puea $i greu s se
gseasc un echilibru 0nre lini#e #i ar6onie! culoare #i
e6o"ie' Cu pu"in e$$or! acese di$eren"e po $i co6binae
penru a se ob"ine un e$ec bun #i pe er6en lung'
Nobolan #i >ragon
Oisca"i cu planuri inciane #i a%enuroase' Co6bina"i-le cu
aen"ie spre a dealia #i a le g7ndi penru %iior' :ceas
.1
asociere subil ar puea produce rezulae pasionane #i
$ascinane'
Nobolan #i Narpe
:ici e8is un con$lic 0nre dorin"a de a ac"iona i6edia #i
dorin"a de a $olosi cel 6ai 6ic e$or cu puin"' <ou#i! nu $i"i
speria"i s pro$ia"i de ocaziile $a%orabile care %in 0n calea
du6nea%oasr! deoarece rezulaul ar puea s $ie pozii%'
Nobolan #i Cal
:ceas co6bina"ie ara un con$lic 0nre deciziile luae 0n
grab #i consecin"ele pracice ale acesor decizii' Considera"ia
#i rbdarea %or 06bun"i siua"ia'
Nobolan #i Berbec
&se di$icil de gsi un echilibru 0n aceas co6bina"ie dinre
un i6aginai% #i un 0ndaorior! i6pulsurile du6nea%oasr
creaoare $iind 0nbu#ie de criic' /n scopul 6en"inerii
echilibrului! ar rebui s % coninua"i ideile #i %isele!
co6bin7ndu-le cu o solu"ie pracic'
Nobolan #i Mai6u"
:ici e8is un sens de co6plica"ie #ico6peii%iae care s-ar
puea s % plac' :luri de dina6is6! 0n aceas co6bina"ie
e8is! de ase6enea! #i insabiliae' Ceea ce $ace"i ar puea s
nu $ie aprecia! de aceea a%e"i ne%oie s culi%a"i rbdarea #i
0ncrederea'
Nobolan #i Coco#
Pu pierde"i din %edere planurile du6nea%oasr prin aceea c
de%eni"i prea criic sau e8ra%agan' :r rebui s 0ncerca"i s
lucra"i 6ai presus de 6odul super$icial! penru a crea un
6ediu 0ncon;uror ar6onios #i bine organiza'
Nobolan #i C7ine
O a6os$er ini6! apropia ese crea prin aceas
asociere' +lanurile du6nea%oasr rebuie concenrae asupra
crerii unui 6ediu 0ncon;uror sigur! care 0ncura;eaz nu
nu6ai 0ncrederea! dar #i con$iden"ialiaea'
Nobolan #i +orc
:ceasa ese o co6bina"ie pasionan! care se pare c aduce
disrac"ia 0n %ia"a du6nea%oasr' Sune"i 0nc7na"i daori
$apului c sune"i 0ncon;ura"i de lucrurile bune 0n %ia" #i! cu
caniaea pori%i de sensibiliae! deciziile du6nea%oasr %
%or da o 6are sais$ac"ie'
Boul
Boul #i Nobolanul
.4
:cesa ese un a6esec de $er6iae! siguran" #i e6o"ie de#i!
uneori! lipsa de %ioiciune speci$ic Nobolanului ar puea $i
sri%i de Boul 6ai cal6' C7nd $ace"i planurile! rebuie s
"ine"i sea6a de independen"a du6nea%oasr #i de ne%oia de
singurae'
Boul #i Boul
&8is un ele6en puernic! de siguran" #i proec"ie 0n aceas
co6bina"ie #i aces lucru ese chiar ceea ce a%e"i ne%oie acu6'
<ou#i! ar rebui s 0ncerca"i s risca"i 0n pri%in"a culorilor #i a
design-ului penru a e%ia insalarea pliciselii'
Boul #i <igrul
O pare din aceas co6bina"ie dore#e s lanseze o pro%ocare
#i se bucur de proiece noi sau aran;a6ene! 0ns cealal are
ne%oie de un e$or sus"inu penru a gsi un echilibru
sais$cor! dar! cu rbdare #i adapabiliae! aces lucru ar
puea $i realiza' Folosi"i culoarea! "esura! planele #i $lorile
penru a crea e$ece naurale #i ineresane'
Boul #i Cepurele
O da ce a $os aborda seni6enul ini"ial de #o%ial din
aceas co6bina"ie! e8is o 6ul"i6e de ocazii $a%orabile
penru %iior' <ou#i! accenul se pune $oare 6ul pe
$a6iliariae! siguran" #i o %ia" lini#i 0n $a6ilie'
Boul #i >ragonul
&8is o aplecare spre a lua sponan o hor7re! dar aceasa
ese e6pera de ne%oia de rbdare #i $a6iliariae' :ceas
co6bina"ie ar puea do%edi c ese o e8perien" ce
in%igoreaz! de#i a"i puea si6"i ne%oia unei schi6bri! din
c7nd 0n c7nd! 0n pri%in"a 6ediului 0ncon;uror'
Boul #i Narpele
:ici ese o co6bina"ie 0nre g7ndire #i ac"iune! ceea ce
deer6in un echi%alen echilibra corec' :r rebui s %
asigura"i plani$icarea %iiorului! a%7nd un ochi 0ndrepa spre
con$or #i securiae'
Boul #i Calul
:ici ese un con$lic 0nre ne%oia de pace #i lini#e #i dorin"a
penru ac"iuni #i decizii sub i6boldul 6o6enului' :r puea $i
di$icil adaparea sau a;ungerea la o 0n"elegere cu
06pre;urrile du6nea%oasr! dac 0ncerca"i s $ace"i loc
penru ro6anis6 #i realis6' Fece"i din 6ediul du6nea%oasr
0ncon;uror un loc unde s pue"i gsi lini#ea #i cal6ul! dar #i
un loc care ureaz bun-%eni celorlal"i'
Boul #i Oaia
/nde67nrile creaoare #i ne%oile pracice ar puea s se
co6bine reu#i aici! de#i ese posibil ca i6agina"ia #i $anezia
s poa crea di$icul"i 0n pri%in"a realizrii! din punc de
%edere pracic! cu un ochi oriena 0n sensul dealiului'
.3
/ncerca"i s co6bina"i aspecul ideal cu cel real penru a
realiza ceea ce dori"i'
Boul #i Mai6u"a
:cesa ese un a6esec plcu de originaliae #i sabiliae! o
co6bina"ie care i6presioneaz a7 din puncul de %edere al
culorii! c7 #i al silului! #i! 0n acela#i i6p! o$er un 6ediu
0ncon;uror con$orabil'
Boul #i C7inele
= place s % si6"i"i proe;a"i #i siguri! iar aceas co6bina"ie
aduce o pro$unzi6e #i o sabiliae planurilor du6nea%oasr!
care ar rebui s 0ncura;eze rela8area #i sigurna"a'
Boul #i +orcul
&se o co6bina"ie lini#i #i plcu! de#i ese ne%oie de
culoare #i e6o"ie ocazional! pe care nu rebuie s o ignora"i'
<igrul
<igrul #i Nobolanul
:ici e8is o anu6i caniae de risc! dar aceasa ese o
co6bina"ie pro%ocaoare! care s-ar puea do%edi a $i $oare
ulburoare' Cu i6p #i 0n"elegere! orice hor7re ar puea
de%eni! de acu6 0naine! o rsur caracerisic per6anen'
<igrul #i Boul
O pare din aceas co6bina"ie dore#e s e%olueze spre o
pro%ocare #i se bucur de planuri noi sau $er6e! dar cellal
are ne%oie de siguran" #i $a6iliariae' :r puea $i ne%oie de
un e$$or puernic penru a gsi un echilibru sais$cor! dar!
cu rbdare #i adapabiliae! aces scop poae $i realiza'
Folosi"i culoarea! "esurile! planele #i $lorile penru a crea
e$ece naurale #i ineresane'
<igrul #i <igrul
:ccenul se pune! 0n aces caz! pe independen" #i ac"iune! dar
a%e"i gri; s nu 06pinge"i aces lucru prea depare' :%e"i
ne%oie de singuraea #i liberaea du6nea%oasr! #i! de
aceea! un 6ediu care % 0ncura;eaz s % rela8a"i #i s %
cal6a"i! ar $i $oare $olosior' :%e"i ne%oie s gsi"i un
echilibru 0nre si6ulare #i g7ndire'
<igrul #i Cepurele
:ces a6esec ar rebui s $unc"ioneze bine a7 i6p c7 crea"i
un 6ediu 0ncon;uror con$orabil #i sigur! care $urnizeaz!
0nc! un seni6en al izolrii #i al liber"ii' <ou#i! el %a $i
nereu#i dac planurile du6nea%oasr sun prea pre%izibile
sau prea pline de a%enuri'
.5
<igrul #i >ragonul
= conduc energia #i agia"ia #i! cur7nd! %e"i obosi din cauza
6ediului 0ncon;uror pre%izibil sau plicisior' <er6ina"i s
g7ndi"i 0naine de a chelui pese 6sur pe aricole de lu8 sau
pe proiece scu6pe'
<igrul #i Narpele
/n aceas co6bina"ie ar puea $i prea 6ul %ialiae #i riscL
pe de o pare! e8is o dorin" penru 6ediul 0ncon;uror! care
ese lini#i #i g7ndior! #i! pe de al pare! o ne%oie penru
ac"iune #i culoare' Solu"ia poae $i aceea de a crea dou zone
separaeD una care %ibreaz #i ala care 0nsea6n rela8are'
<igrul #i Calul
&nuzias6ul #i e6o"ia se pare c % conduc deciziile! dar
0ncerca"i s nu 0i uia"i pe ceilal"i aunci c7nd $ace"i planuri!
deoarece sugesiile #i pariciparea lor ar puea $i a%ana;oase'
:ici ese o co6bina"ie care $rea6 de %ia" #i posibili"i'
<igrul #i Oaia
:cese si6boluri se co6pleeaz bine unul pe cella #i
ni%elul enuzias6ului du6nea%oasr ese ridica! dar
asigura"i-% c % supre%eghea"i cu aen"ie cheluielile'
<igrul #i Mai6u"a
:ici ese o anu6i caniae de inceriudine #i con$uzie'
:ceasa ar puea $i neezi cu un pic 6ai pu"in criic #i cu
6ai 6ul spri;in 06pr"i'
<igrul #i Coco#ul
:ccenul ese aici pe crearea unei i6presii bune la pri6a
%edere! dar poae $i di$icil gsirea a ce%a care %a sais$ace pe
er6en lung' Pu lua"i decizii prea repede #i acorda"i-% i6p
penru g7ndire! 0naine s ac"iona"i'
<igrul #i C7inele
:ceasa ese o uniune plin de posibili"i! dar nu $i"i prea
ideali#iL a%e"i ne%oie de o anu6i caniae de si6" pracic 0n
plani$icarea du6nea%oasr'
<igrul #i +orcul
/n aceas co6bina"ie! 0ncrederea #i indi%idualiaea sun
ele6ene puernice' &se i6poran ca du6nea%oasr s nu
$i"i prin#i 0n curs de 6ediul 0ncon;uror'
Cepurele
Cepurele #i Nobolanul
K)
:cese se6ne sun $oare di$erie! a#a c ar puea $i di$icil de
gsi un echilibru 0nre ne%oia de ce%a ce ese lini#i #i
ar6onios! #i ne%oia de ce%a ce ese plin de culoare #i e6o"ie'
Cu pu"in e$or! acese di$eren"e po $i co6binae penru a
ob"ine un e$ec bun #i care s dureze %re6e 0ndelunga'
Cepurele #i Boul
Oda ce a $os rezol%a seni6enul ini"ial de eziare din
aceas co6bina"ie! e8is 0n a#epare o 6ul"i6e de ocazii
bune' <ou#i! accenul se pune $oare 6ul pe $a6iliariae!
0ncredere #i o %ia" lini#i 0n $a6ilie' Folosi"i culori naurale!
"esuri #i obiece $e6iliare penru a crea 0n cas o a6os$er
a#a cu6 ese de dori'
Cepurele #i <igrul
:ces a6esec ar rebui s $unc"ioneze bine a7a i6p c7
a%e"i un 6ediu con$orabil #i sigur! care! 0n acela#i i6p!
$urnizeaz un sens al izolrii #i liber"ii' <ou#i! aces lucru %a
$i insu$icien dac planurile du6nea%oasr sun prea
pre%izibile sau prea 0ndrzne"e! as$el 0nc7 a%e"i ne%oie s
gsi"i un echilibru 0nre acese siua"ii'
Cepurele #i Cepurele
:%e"i ne%oie s % si6"i"i precau"i si siguri' :ceasa nu ese o
co6bina"ie dina6ic! dar ese una lini#i! a#a c ar rebui s
crea"i un loc lini#i! care 0ncura;eaz ar6onia prin desene #i
culori deosebi de odihnioare'
Cepurele #i >ragonul
&se di$icil crearea unei a6os$ere pori%ie! penru c aici
e8is un consras $oare 6are 0nre dina6is6 #i dezordine'
Sun posibile concesii 0n a6bele direc"ii'
Cepurele #i Narpele
Concenrrile asupra 6ediului 0ncon;uror care % dau un
seni6en de proec"ie #i pace sun! de ase6enea! plcue
ochiului' :%e"i o dragose penru obiece $ru6oase #i! 0n aces
caz! a"i 0n7lni co6bina"ia pori%i'
Cepurele #i Calul
/ncrederea #i enuzias6ul % %or a;ua s % dep#i"i orice
#o%ieli care po apare din aceas co6bina"ie! dar a%e"i
ne%oie s % $eri"i s $i"i prea 0ncrezori sau egoi#i'
Cepurele #i Berbecul
:%e"i ne%oie s % si6"i"i 0n siguran" #i s $i"i 0nr-o sare de
lini#e 0n 6ediul du6nea%oasr 0ncon;uror' :ceas asociere
% $urnizeaz siguran" #i! 0n acela#i i6p! % o$er
posibiliaea unei ali6enri creaoare #i liber"i de e8presie'
Cepurele #i Mai6u"a
K*
:%e"i un si6" deosebi al inui"iei care ar puea a%ea! aici! un
e$ec bun' :propierea #i siguran"a sun ele6ene puernice 0n
aceas asociere! de#i pue"i s % per6ie"i! ocazional! s
risca"i'
Cepurele #i Coco#ul
:ici ese un con$lic 0nre ne%oia de a i6presiona #i dorin"a de
con$or #i singurae' Crearea unor 06pre;urri %ibrane #i
colorae ese argoare! dar nu uia"i c a%e"i! de ase6enea!
ne%oie de un loc penru a % rela8a'
Cepurele #i C7inele
:%e"i un seni6en de proec"ie 0n legur cu casa
du6nea%oasr #i a6os$era pe care o creeaz! a#adar aceasa
ese o co6bina"ie bun dac sune"i deci#i s % ob"ine"i un
spa"iu personal de lini#e'
Cepurele #i +orcul
Czolarea #i lini#ea se pori%esc cu caracerul du6nea%oasr!
aceasa $iind o co6bina"ie $oare odihnioare #i ar6onioas'
= place s % sin"i"i bine cu 6obila #i culorile din ;urul
du6nea%oasr! de#i o izbucnire brusc de culoare sau un
design neobi#nui %or aduga o di6ensiune %ie 6ediului
6ediului 0ncon;uror'
>ragonul
>ragonul #i Nobolanul
Oosca"i cu planuri inciane #i a%enuroaseL co6bina"i-le cu
aen"ie penru a le dealia #i a g7ndi 0n perspeci%' :ceas
asociere ingenioas ar puea a%ea rezulae e6o"ionane #i
$ascinane! dac se o$er posibiliaea 0n aces sens'
>ragonul #i Boul
:ici e8is 0nclina"ia de a lua o decizie sponan! dar aceasa
ese e6pera de ne%oia de rbdare #i $a6iliariae' :ceas
co6bina"ie s-ar puea do%edi a $i o e8perien" care
0n%igoreaz! de#i a"i puea s si6"i"i ne%oia! din c7nd 0n c7nd!
a unei schi6bri de 6ediu'
>ragonul #i <igrul
&nergia #i e6o"ia % conduc! iar du6nea%oasr %e"i obosi
cur7nd din cauza unui 6ediu 0ncon;uror pre%izibil sau ris'
+robabil c % %or plcea proiece neobi#nuie sau ino%aoare!
dar 0ncea"i s g7ndi"i 0naine de a chelui pese 6sur pe
obiece de lu8 sau decora"ii scu6pe'
>ragonul #i Cepurele
&se di$icil crearea unei a6os$ere pori%ie! deoarece aici
ese un conras puernic 0nre dina6is6 #i lips de ordine'
Sun posibile concesii 0n a6bele direc"ii'
K(
>ragonul #i >ragonul
Sune"i ara#i spre culori lu6inoase! planuri e6o"ionane #i
decoruri neobi#nuie! plc7ndu-% s-i i6presiona"i pe al"ii cu
silul du6nea%oasr' :cesa ese un a6esec %ioi #i pozii%!
$iind plin de idei lu6inoase! dar nu uia"i c al"ii % po o$eri
s$auri %aloroase'
>ragonul #i Narpele
9sa"i s e8ise un anu6i sil #i $ler 0n planurile
du6nea%oasr a7a %re6e c7 nu % ulbur ri6ul #i
con$orul' &se posibil s $i"i 0ncon;ura"i de oae obiecele
care % plac #i 0nc 0i i6presioneaz pe al"ii prin $or6 %ioaie
#i culoare'
>ragonul #i Calul
/ncerca"i ca enuzias6ul du6nea%oasr sau ne%oile personale
s nu conribuie prea 6ul la luarea deciziilor' Singuraea
ese i6poran penru du6nea%oasr! deoarece e8is ne%oia
ca 6unca s % $ie ad6ira'
>ragonul #i Oaia
/n aceas co6bina"ie e8is ena"ia de a % lsa i6agina"ia s
alerge liber cu proiecul #i culoarea! dar asa ar puea ca s nu-
i 6ul"u6easc 0nodeauna pe al"ii' :r rebui s 0ncerca"i s
$i"i 6ai deschi#i la s$auri'
>ragonul #i Mai6u"a
:ceasa ese o co6bina"ie e6o"ionan! care 0ncura;eaz
0ncrederea #i succesul' :ici accenul se pune pe 0ndrzneala!
neobi#nuiul #i aspecul $ascinan'
>ragonul #i Coco#ul
:ceas co6bina"ie ese plin de $ler! culoare #i e6o"ie'
+re$era"i o abordare %ioaie uneia subile #i aceas co6bina"ie
special ese pori%i penru caracerul du6nea%oasr! cruia
0i place disrac"ia #i realizarea'
>ragonul #i C7inele
&se greu ca acese dou se6ne s aib legur unul cu
cellalL pe de o pare! aici ese o cuarea con$orului #i! pe de
al pare! e8is ne%oia de a $i e8ra%agan' :r rebui s crea"i
dou zoneD una! care ese plin de %ia" #i arage aen"ia #i ala!
care ese sigur #i cal6'
>ragonul #i +orcul
:ici e8is posibili"i e6o"ionane! de#i a"i puea considera c
ese greu s lua"i o decizie $inal pe o sche6 de culori sau
6obil' &se o ocazie penru un plan neobi#nui sau penru o
co6bina"ie de culori! a#a c %alori$ica"i la 6a8i6u6 prile;ul'
K.
Narpele
Narpele #i Nobolanul
:ici e8is un con$lic 0nre dorin"a de ac"iune i6edia #i
dorin"a de a $olosi c7 6ai pu"in e$or posibil' <ou#i! nu $i"i
speria"i s $ace"i ceea ce se poae cel 6ai 6ul din ocaziile
care % ies 0n cale! deoarece e$ecul ese posibil s $ie pozii%'
Narpele #i Boul
:ceasa ese o co6bina"ie 0nre g7ndire #i ac"iune' :r rebui s
% asigura"i plani$icarea %iiorului! a%7nd 0n %edere con$orul
#i siguran"a'
Narpele #i Cepurele
Concenrrile asupra 6ediului 0ncon;uror! care % dau un
seni6en de siguran" #i lini#e! sun! de ase6enea! plcue
%ederii' :%e"i dragose penru obiecele $ru6oase #i a"i $cu
alegerea corec 0n aceas co6bina"ie' Se pare c a%e"i un
bun gus! a#a c pro$ia"i de aces lucru #i realiza"i ceea ce ese
cel 6ai bun srucuri! "esuri #i culori'
Narpele #i >ragonul
:d6ie"i un anu6i sil #i $ler 0n planurile du6nea%oasr! a7
i6p c7 aces lucru nu % ulbur ri6ul #i con$orul casnic'
&se posibil s $i"i 0ncon;ura"i de oae lucrurile care % plac #i
0nc 6ai i6presioneaz pe ceilal"i! daori $or6ei #i culorii
%ioaie'
Narpele #i <igrul
/n aceas co6bina"ie ar puea $i prea 6ul %ialiae #i riscL
pe de o pare! ese o dorin" prea 6are penru 6ediul
0ncon;uror! care ese lini#i #i re$le8i%! iar pe de al pare!
e8is o necesiae penru ac"iune #i culoare' Solu"ia ar puea $i
crearea a dou zone separaeD una care ese %ibran #i ala
care ese rela8an'
Narpele #i Narpele
/n aceas co6bina"ie ese un 6are si6" penru disrac"ie #i
plcere care ar puea arde co6ple' /ncerca"i s % 6en"ine"i
silul indi%idual #i nu % aglo6era"i'
Narpele #i Calul
&8is o 6ul"i6e de posibili"i pasionane #i pozii%e 0n
aceas co6bina"ie' Si6"i"i necesiaea de a % e8pri6a 0n
6ediul du6nea%oasr 0ncon;uror! dar 0ncerca"i s nu
respinge"i sugesiile %enie din parea alora'
Narpele #i Berbecul
:ici ese p dragose puernic penru ar #i ar6onie'
&$orurile du6nea%oasr ar rebui concenrae pe crearea unui
KK
6ediu 0ncon;uror plcu #i i6aginai%! dar ar rebui s
0ncerca"i s e%ia"i dezacordurile cu al"ii'
Narpele #i Mai6u"a
:ceasa ese o co6bina"ie si6ulaoare #i ineligen!
pori%i! 0n special! locului de 6unc' >e#i a%e"i capaciaea
de a $i8a siua"iile rapid #i perspicace! ar rebui! de ase6enea!
s % acorda"i i6p 0n scopul e%alurii deciziilor cu gri;'
>ac rebuie s % 6i#ca"i 0n grab! %e"i a%ea capaciaea s %
adapa"i cu u#urin"'
Narpele #i Coco#ul
:ccenul! 0n aceas co6bina"ie! se pune pe elegan" #i sil'
Si6"ul du6nea%oasr penru gus! culoare #i design %a
$unc"iona bine aici'
Narpele #i C7inele
:ceas asociere are poen"ialul de a $i co6ple e$icien #i
co6bin o iubire de cas! i6agine sigur! cu sensul a%enurii'
Narpele #i +orcul
9a supra$a"! aceasa nu pare s $ie o co6bina"ie con$orabil!
dar! cu i6pul! ar puea de%eni si6ulaoare #i pro%ocaoare'
&8is aici o apreciere 06pr"i de obiece plcue din punc
de %edere %izual! care ese co6bina cu aen"ia penru a
descrie 0n a6nun"i6e'
Calul
Calul #i Nobolanul
:ceas co6bina"ie prezin un con$lic 0nre deciziile $cue
0n grab #i consecin"ele pracice ale acesor decizii' :precierea
#i rbdarea %or 06bun"i siua"ia'
Calul #i Boul
:ici e8is un con$lic 0nre ne%oia de pace #i lini#e #i dorin"a
penru ac"iue #i decizii sponane' :r puea $i di$icil adaparea
sau a;ungerea la o 0n"elegere cu 06pre;urrile du6nea%oasr!
dar 0ncerca"i s $ace"i loc ro6anicului precu6 #i pracicului'
Face"i din 6ediul du6nea%oasr 0ncon;uror un loc unde
pue"i gsi pace! dar asigura"i-% c ese! de ase6enea!
bine%eni penru al"ii'
Calul #i <igrul
&nuzias6ul #i e6o"ia se pare c gu%erneaz deciziile
du6nea%oasr! dar 0ncerca"i s nu-i uia"i pe al"ii aunci c7nd
$ace"i planuri! deoarece sugesiile #i pariciparea lor ar puea $i
bene$ice' :ceasa ese o co6bina"ie care $rea6 de %ia" #i
o$er 6ule posibili"i ineresane #i si6ulaoare'
Calul #i Cepurele
K2
/ncrederea #i enuzias6ul % %or a;ua s 0n$r7nge"i orice
eziri! care po s apar din aceas co6bina"ie! dar a%e"i
ne%oie s % $eri"i de a $i prea 0ncrezori sau egoi#i'
Calul #i >ragonul
/ncerca"i s nu lsa"i ca enuzias6ul du6nea%oasr sau
ne%oile personale s nu % conduc prea 6ul deciziile'
Czolarea ese i6poran! a#a dup cu6 ese necesar ca
aci%iaea s % $ie ad6ira'
Calul #i Narpele
&8is o 6ul"i6e de posibili"i pozii%e #i pasionane' :%e"i
ne%oie s % e8pri6a"i 0n 6ediile incon;uroare! dar 0ncerca"i
s nu respinge"i sugesiile alor persoane'
Calul #i Calul
/n aceas asociere e8is un ni%el puernic de agia"ie #i
dina6is6' <ou#i! ar rebui s % g7ndi"i cu aen"ie 0naine de a
lua decizii! penru a e%ia deza6agirile din %iior'
Calul #i Berbecul
:ceasa ese o co6bina"ie bun! care se pori%e#e si6"ului
du6nea%oasr de disrac"ie c7 #i bun%oin"ei de a raa
aspecele nea#epae sau anipaice' :ici e8is o 6ul"i6e de
posibili"i pasionane'
Calul #i Mai6u"a
:ici e8is un con$lic 0nre des$#urarea pracic a ac"iunii #i
ceea ce se $ace sponan' /n scopul gsirii echilibrului! lsa"i-%
ideile s curg liber #i $olosi"i-% i6agina"ia! dar da"i-% i6p
s $i8a"i ceea ce se 0n76pl! lu7nd 0n considerare e$ecul'
Calul #i Coco#ul
>orin"a de a i6presiona ese puernic! deoarece e8is o
sensibiliae la 6ediul incon;uror #i a%e"i ne%oie de 6ai
6ul rbdare' +ue"i s si6"i"i c nu 6ai ese 6ul i6p p7n
la ne%oia de schi6bare'
Calul #i C7inele
&8is un puernic ele6en de izolare #i independen" 0n
aceas co6bina"ie' :r rebui s % ur6a"i 6ai degrab
insincele! dec7 s 0ncerca"i s-i i6presiona"i pe al"ii'
Calul #i +orcul
:ceasa ese o co6bina"ie u#oar #i con$orabil! dar ar puea
s necesie $oare 6ul i6p e$oruri s se 6en"in' S nu $i"i
surprin#i dac! dup un i6p! si6"i"i ne%oia de schi6bare'
Berbecul
K1
Berbecul #i Nobolanul
&se greu de gsi aici un echilibru 0nre i6aginai% #i
ser%iabiliae! iar 0nde6nurile du6nea%oasr creaoare po $i
0nbu#ie cu criici' /n scopul 6en"inerii unui sens al
echilibrului! ar rebui s % ur6a"i ideile #i %isurile!
co6bin7ndu-le cu o i6agine pracic'
Berbecul #i Boul
/nde67nrile creai%e #i necesi"ile pracice ar puea s se
co6bine 0n 6od pozii%! de#i ese posibil ca i6agina"ia #i
$anezia s $ac di$icil ac"iunea #i ur6rirea dealiului'
/ncerca"i s co6bina"i idealis6ul cu realis6ul! penru a ob"ine
ceea ce dori"i'
Berbecul #i <igrul
:cese dou ele6ene se co6pleeaz reciproc unul pe cellal
iar ni%elul du6nea%oasr de enuzias6 ese ridica' <ou#i!
rebuie s $i"i sigur c ur6ri"i cu aen"ie aspecul lega de
cheluielile zilnice' Chiar dac % plac obiecele de ar #i
06pre;uri6ile araci%e! din c7nd 0n c7nd a%e"i ne%oie de o
schi6bare de decor'
Berbecul #i Cepurele
:%e"i ne%oie s % si6"i"i 0n siguran" #i 0n lini#e 0n 6ediul
du6nea%oasr' +areneriaul % o$er aceas posibiliae
per6i"7nd! 0n acela#i i6p! un i6plus creaor'
Berbecul #i >ragonul
/n aceas co6bina"ie e8is ena"ia de a lsa i6agina"ia s
alerge liber prin desen #i culoare! dar s-ar puea s nu plac
0nodeauna #i celorlal"i' :r rebui s $i"i 6ai deschi#i $a" de
s$auri'
Berbecul #i Narpele
&8is o dragose puernic penru ar #i ar6onie 0n aceas
co6bina"ie' &$orurile du6nea%oasr ar rebui $ocalizae 0n
crearea unui 6ediu plcu #i i6aginai%! dar 0ncerca"i s e%ia"i
ne0n"elegerile cu ceilal"i 0n aces i6p'
Berbecul #i Calul
:ceasa ese o co6bina"ie bun! care se pori%e#e cu sarea
du6nea%oasr 0n sensul disrac"iei! a disponibili"ii pe care o
a%e"i de a 0n76pina nepre%zuul' &8is aici o 6ul"i6e de
posibili"i pasionane'
Berbecul #i Berbecul
:%e"i o puernic dragose penru ar #i % arag unele siluri
neobi#nuie! 0ns nu desconsidera"i li6irile $inanciare 0n
dorin"a de a $i 0n pas cu $ru6osul'
K4
Berbecul #i Mai6u"a
C6agina"ia #i ineligen"a $unc"ioneaz bine 06preun! dar
e8is! de ase6enea! un puernic ele6en de disrac"ie' &8is
un sens al i6ediaului! e8is7nd pericolul de a de%eni obosi
sau deziluziona' Fi"i aen"i la 6ediile 0ncon;uroare! $iind
pregi"i penru schi6bri #i alernri'
Berbecul #i Coco#ul
:ceasa ese o co6bina"ie bun dac % propune"i s %
disra"i! dar %a $i di$icil sabilirea ar6oniei' :corda"i-% i6p
penru a co6bina sensibiliaea #i 0n"elegerea cu creai%iaea'
Berbecul #i C7inele
&8is! aici! un con$lic 0nre si6"ul pracic #i idealis6! $iind
di$icil luarea unei decizii din cauza 0ndoielilor #i nelini#ilor'
Mediul 0ncon;uror ar rebui s $ie con$orabil! sigur #i
lini#ior! dar nu uia"i c o 0ncrcare creaoare #i proasp ar
puea aduga o di6ensiune pozii%'
Berbecul #i +orcul
:cese se6ne co6bin ar6onia precu6 #i sensul $ru6use"ii'
= bucura"i de un 6ediu 0ncon;uror lini#i #i creaor! dar
ur6ri"i-% 0ndeaproape $inan"ele'
Mai6u"a
Mai6u"a #i Nobolanul
:ici ese un sens al co6plica"iei #i co6peii%i"ii de care %-
a"i puea bucura' :luri de dina6is6ul din aceas
co6bina"ie! aici e8is! de ase6enea! insabiliae' :%e"i
ne%oie s culi%a"i rbdarea #i 0ncrederea! penru c a"i puea
s nu $i"i aprecia'
Mai6u"a #i Boul
:ceasa ese o co6bina"ie $oare bun 0n pri%in"a originali"ii
#i sabili"ii! care i6presioneaz prin culoare #i sil! $urniz7nd
6edii 0ncon;uroare con$orabile'
Mai6u"a #i <igrul
:8is! 0n aces caz! o anu6i caniae de inceriudine #i
con$uzie' :ces lucru ar puea $i lini#i cu 6ai pu"in criic #i
6ai 6ul spri;in'
Mai6u"a #i Cepurele
:%e"i un sens al inui"iei care ar puea a%ea un e$ec bun'
Singuraea #i siguran"a sun ele6ene puernice 0n aceas
asociere! de#i pue"i s % per6ie"i s a%e"i un risc ocazional'
Mai6u"a #i >ragonul
K3
:ceasa ese o co6bina"ie pasionan! care 0ncura;eaz
0ncrederea #i succesul' :ici e8is un accen pe aspecul
neobi#nui #i $ascinan'
Mai6u"a #i Narpele
:ceasa ese o co6bina"ie si6ulaoare #i ineligen! lega 0n
6od special de locul de 6unc' >e#i a%e"i capaciaea de a
$i8a siua"iile repede #i cu perspicaciae! ar rebui! de
ase6enea! s % acorda"i i6p penru a lua decizii cu gri;'
>ac %a rebui s % 6i#ca"i 0n grab! %e"i a%ea capaciaea s
% adapa"i cu u#urin"'
Mai6u"a #i Calul
:ici e8is un con$lic 0nre sensul pracic! al ac"iunii! #i unul
care apare sponan' /n scopul gsirii echilibrului! lsa"i-%
ideile s curg liber #i $olosi"i-% i6agina"ia! acord7ndu-%
i6p s $i8a"i ceea ce se 0n76pl! lu7nd 0n considerare
e$ecul'
Mai6u"a #i Berbecul
C6agina"ia #i ineligen"a! 06preun! $unc"ioneaz bine! dar
e8is! de ase6enea! un puernic ele6en de disrac"ie' &8is
un sens al i6ediaului! dar pue"i! cur7nd! s de%eni"i plicisi"i
sau deziluziona"i' Fi"i aen"i la 06pre;uri6ile du6nea%oasr!
$iind pregi"i penru schi6bri #i alernai%e penru
6en"inerea preocuprii'
Mai6u"a #i Mai6u"a
:ceasa ese o asociere ineligen #i si6ulaoare cu care nu
nu6ai c ar $i u#or s rie#i! dar ar rebui! de ase6enea! s se
06bun"easc cu i6pul'
Mai6u"a #i Coco#ul
&8is o inceriudine 0n perspeci%! a#a c siguran"a #i
respecul sun deosebi de i6porane' M7ndi"i-% cu $oare
6are aen"ie 0naie de a lua orice decizie' :%e"i ne%oie de un
6ediu care ese a7 si6ulaor! c7 #i incian penru al"ii'
Mai6u"a #i C7inele
:ici ese o co6bina"ie de idealis6 #i de cinis6! care ar rebui
67nui $oare aen' :%e"i ne%oie s crea"i un 6ediu
0ncon;uror care con"ine obiece #i culori si6ulaoare! dar
care ese! de ase6enea! lini#i #i radi"ional'
Mai6u"a #i +orcul
:ceas co6bina"ie are o 6are caniae de poen"ial #i! prin
iner6ediul unei abordri aene #i a unei e%aluri cinsie! ea
poae do%edi c ese o asociere bun care ese a7 sensibil!
c7 #i argoare'
Coco#ul
K5
Coco#ul #i Nobolanul
Pu pierde"i din %edere planurile du6nea%oasr prin aceea c
a"i de%eni prea criici #i prea e8ra%agan"i' :r rebui s
0ncerca"i s lucra"i dincolo de super$icial penru a crea un
6ediu 0ncon;uror ar6onios #i bine organiza'
Coco#ul #i Boul
:ceas co6bina"ie indic ne%oia de a crea un 6ediu
0ncon;uror con$orabil! lini#i #i bine%eni! dar nu uia"i s
aduga"i o pa de sil! ls7nd s %i se 6ani$ese creai%iaea'
Coco#ul #i <igrul
:ccenul se pune! aici! pe crearea unei i6presii bune la pri6a
%edere! dar ar puea $i di$icil de gsi ce%a care %a sais$ace pe
er6en lung' Pu lua"i decizii rapide #i acorda"i-% i6p penru
re$lecare 0naine s ac"iona"i'
Coco#ul #i Cepurele
/n aceas co6bina"ie e8is un con$lic 0nre ne%oia de a
i6presiona #i dorin"a penru singurae #i con$or' Crearea
unor 06pre;uri6i %ibrane #i pline de culoare ese argoare!
dar nu uia"i c a%e"i! de ase6enea! ne%oie de un loc unde s
% pue"i rela8a'
Coco#ul #i >ragonul
:ceas co6bina"ie are o 6ul"i6e de $ler! culoare #i arac"ie'
+re$era"i o abordare %ioaie uneia subile! iar aceas
co6bina"ie special ese 0n concordan" cu acea pare a
caracerului du6nea%oasr care se bucur de per$or6an"'
Coco#ul #i Narpele
:ccenul! 0n aceas co6bina"ie! se pune pe elegen" #i sil'
Cndi$eren de ceea ce se 0n76pl! sensul gusului culorii #i al
design-ului %or $unc"iona bine'
Coco#ul #i Calul
>orin"a de a i6presiona! 0n aceas co6bina"ie! ese deosebi
de puernic! ca #i sensibiliaea $a" de 06pre;uri6ile 0n care
% a$la"i' <ou#i! a%e"i ne%oie de 6ai 6ul rabdare #i pue"i
a;unge la concluzia c nu a 6ai r6as 6ul i6p p7n la o
schi6bare'
Coco#ul #i Berbecul
:ceasa ese o co6bina"ie bun dac % propune"i s %
disra"i! dar %a $i greu s sabili"i un sens al ar6oniei' :cese
dou se6ne %or $unc"iona bine 06preun dac a%e"i i6p s
06bina"i sensibiliaea #i 0n"elegerea cu creai%iaea'
Coco#ul #i Mai6u"a
2)
/naine de oae e8is o inceriudine! penru c respecul #i
0ncrederea sun deosebi de i6porane' M7ndi"i-% $oare
serios 0naine de a lua orice decizie' :%e"i ne%oie de un 6ediu
care ese si6ulaor! c7 #i de un spiri no%aor penru al"ii'
Coco#ul #i Coco#ul
= preocup gsirea gre#elilor cu argu6ene super$iciale! dar
0n spaele acesei preocupri se a$l un sil #i o indi%idualiae
puernic' /n enuzias6ul du6nea%oasr penru alegerea
6obilei sau a decora"iilor din locuin" asigura"i-% c sune"i
aen"i cu e%olu"ia $inan"elor'
Coco#ul #i C7inele
:6bele se6ne au o laur criic #i e6o"ional! dar rebuie s
% $eri"i de a de%eni prea criic 0n alegerile du6nea%oasr!
al$el %e"i pierde seni6enul sais$ac"iei' /n aceas
co6bina"ie! decora"ia #i silul sun deosebi de i6porane! dar
asigura"i-% c nu a"i chelui pese 6sur'
Coco#ul #i +orcul
:ceas asociere co6bin un $ler al silului cu 0n"elegerea
ne%oilor pracice' Se pare c cel 6ai bine % si6"i"i acas!
0nr-o a6os$er rela8an'
C7inele
C7inele #i Nobolanul
+rin aceas asociere ese crea o a6os$er cald #i
apropia' +lanurile du6nea%oasr ar rebui concenrae 0n
sensul crerii unui 6ediu care 0ncura;eaz nu nu6ai
0ncrederea! ci #i con$iden"ialiaea'
C7inele #i Boul
= place s % si6"i"i apra"i #i 0n siguran"! iar aceas
co6bina"ie aduce o pro$unzi6e #i o sabiliae planurilor
du6nea%oasr' :r rebui s crea"i siua"ii care s 0ncura;eze
rela8area! 0ns nu uia"i s $i"i aen"i la dealii'
C7inele #i <igrul
:ceasa ese o co6bina"ie plin de posibili"i! 0ns nu $i"i
prea ideali#iD a%e"i ne%oie de un oarecare si6" pracic 0n
plani$icrile du6nea%oasr'
C0inele #i Cepurele
= si6"i"i un ele6en de proec"ie relai% la c6inul
du6nea%oasr #i la a6os$era pe care o creaz' :ceasa ese o
co6bina"ie bun penru o zon personal lini#i' Sune"i
aa#a #i in$luen"a de 6ediul du6nea%oasr 0ncon;uror! a#a
c alege"i culori #i obiece care % sun $oare apropiae'
C7inele #i >ragonul
2*
&se greu! penru acese dou se6ne! s aib leguri
reciproce' +e de o pare ese %orba de o cuare a con$orului
#i! pe de al pare! de necesiaea de a $i e8ra%agan':r rebui
s crea"i dou zoneD respeci% una care s $rea6e de %ia" #i
s arag aen"ia! #i ala care s 0nse6ne siguran" #i cal6'
C7inele #i Narpele
:ceas asociere are poen"ialul de a $i desul de e$icace!
co6bin7nd iubirea de c6in #i o i6agine sigur cu dorin"a de
a%enur'
C7inele #i Calul
&8is! 0n aceas co6bina"ie! un puernic ele6en de izolare
#i independen"' :r rebui s % ur6a"i insincele! 6ai cur7nd
dec7 s 0ncerca"i s-i i6presiona"i pe al"ii'
C7inele #i Berbecul
:ici e8is un con$lic 0nre si6"ul pracic #i idealis6! ce %a
$ace di$icil luarea unei hor7ri! din cauza 0ndoielilor #i
nelini#ilor' Mediul 0ncon;uror ar rebui s $ie con$orabil!
sigur #i cal6! dar nu uia"i c o iner%en"ie creaoare #i
proasp ar puea aduga o di6ensiune pozii%'
C7inele #i Mai6u"a
&8is o co6bina"ie de idealis6 #i cinis6! care are ne%oie de
o abordare $oare aen' :%e"i ne%oie s % crea"i un 6ediu
care s con"in obiece si6ulaoare #i culori! dar care s $ie!
de ase6enea! cal6 #i radi"ional'
C7inele #i Coco#ul
:6bele se6ne au o di6ensiune criic #i sensibil! dar a%e"i
ne%oie s % $eri"i de a $i prea criic 0n alegerile
du6nea%oasr! penru c al$el %e"i pierde seni6enul
sais$ac"iei' Ornarea #i silul sun i6porane 0n aceas
co6bina"ie! dar con%inge"i-% c nu chelui"i pese 6sur'
C7inele #i C7inele
+lani$icarea siguran"ei #i con$orului 0n $a6ilie ese i6poran
0n aceas co6bina"ie' :r rebui s % si6"i"i 6ul"u6i"i 0nr-o
a6os$er de 0ncredere! $a6iliar #i! probabil! %e"i prospera
0nr-un loc sigur #i proe;a'
C7inele #i +orcul
/n aceas asociere! un ele6en de disrac"ie #i de culoare se
co6bin 0n 6od reu#i cu ce%a con$orabil #i de 0ncredere'
<ou#i! penru a a%ea cel 6ai 6ul de la %ia"! a%e"i ne%oie s
% si6"i"i 0n siguran" #i linisi"i'
+orcul
2(
+orcul #i Nobolanul
:ceasa ese o co6bina"ie pasionan! care se pare c % %a
$ace plcere' Sune"i 0nc7na"i! deoarece sune"i 0ncon;ura"i de
lucrurile bune din %ia"! #i! cu sensibiliae! deciziile
du6nea%oasr ar rebui s % o$ere o 6are plcere'
+orcul #i Boul
:ceasa ese o co6bina"ie lini#i #i plcu! deasupra creia
plue#e siguran"a #i proec"ia' <ou#i! e8is ne%oia ocazional
a e6o"iilor #i o pa de culoare pe care nu rebuie s o
ignora"i'
+orcul #i <igrul
/n aces caz! 0ncrederea #i indi%idualiaea sun ele6ene
puernice'&se i6poran c nu % si6"i"i prin#i 0n curs de
6ediul du6nea%oasr 0ncon;uror' &8is aici o plcere
06pr"i 0nre obiece de lu8 #i design ineresan! 0ns #i o
ne%oie de spa"iu personal'
+orcul #i Cepurele
Singuraea #i lini#ea sun proprii caracerului
du6nea%oasr! iar aceas co6bina"ie ese odihnioare #i
ar6onioas' = place s % si6"i"i lini#i"i cu 6obila #i
culorile care sun 0n ;ur! de#i o izbucnire brusc de culoare sau
un design neobi#nui ar aduga o di6ensiune %esel 6ediului
care % 0ncon;oar'
+orcul #i >ragonul
&8is posibili"i e6o"ionane 0n aceas co6bina"ie! de#i ar
puea $i di$icil luarea unei decizii $inale re$erioare la o
sche6 de culori sau la o 6obil' &8is un prile; penru un
design neobi#nui sau o co6bina"ie de culori'
+orcul #i Narpele
9a supra$a"! aceasa nu pare a $i o co6bina"ie con$orabil!
dar! cu i6pul! ea ar puea de%eni si6ulaoare #i
pro%ocaoare'
+orcul #i Calul
:ceasa ese o co6bina"ie con$orabil! dar ar puea cere o
bun pare de i6p #i e$or penru a o 6en"ine' Pu $i"i
surprin#i dac! dup o anu6i perioad! si6"i"i ne%oia de
schi6bare'
+orcul #i Berbecul
:cese dou se6ne co6bin ar6onia c7 #i un sens 06pr"i
penru $ru6use"e! deci ele $or6eaz o asocia"ie bun' = place
un 6ediu lini#i #i creaor! dar asigura"i-% c "ine"i sub
conrol aspecul $inanciar! deoarece a"i puea s $i"i ena"i de
obiece neobi#nuie #i scu6pe'
2.
+orcul #i Mai6u"a
:ceas co6bina"ie are o 6are caniae de poen"ial #i! cu o
0nde67nare aen #i o e%aluare cinsi! s-ar puea do%edi a $i
o alurare bun! care ese a7 sensibil! c7 #i argoare'
+orcul #i Coco#ul
:ceas asociere co6bin un $ler penru sil cu o 0n"elegere a
ne%oilor pracice' = si6"i"i cel 6ai bine acas! 0nr-o
a6os$er rela8a #i naural'
+orcul #i C7inele
/n aceas co6bina"ie! un ele6en de a6uza6en #i culoare se
co6bin u#or cu ce%a con$orabil #i de 0ncredere' <ou#i! 0n
scopul de a $ace c7 6ai 6ul 0n %ia"! a%e"i ne%oie s %
si6"i"i 0n siguran" #i cal6i'
+orcul #i +orcul
:ceasa ese o pereche bine asocia #i! aici! e8is o 6ul"i6e
de posibili"i e6o"ionane' = place s $i"i 0ncon;ura"i de
obiece #i culori lu6inoase #i plcue ochiului! 0nre care se
rie#e bine'
Cnelul #aseD gradele busolei
Mradele busolei
Mradele busolei sun $olosie pe busolele Feng Shui
penru a da o localizare precis' Fiecare grad ese 6arca cu o
linie pe inelul #ase #i gradele sun 06pr"ie 6ai depare 0n
grupuri de zece' >e e8e6plu! dac ciirea du6nea%oasr ese
0n direc"ia nord-%es! ea corespunde :pei! Hin! +orc #i .))Y-
..)Y' :ceasa ese una dinre direc"iile du6nea%oasr
norocoase! dac busola du6nea%oasr +a <zu apar"ine
caegoriei =ia" occidenal' +ue"i $i 6ai precis 0n legur cu
localizarea prin gsirea e8ac a gradului care se a$l sub $irul
de nIlon'
>ac % propune"i s decora"i c7e%a ca6ere sau s
consrui"i o cas! aunci ar $i $olosior s lua"i 0n calcul gradele
0n care se a$l direc"iile du6nea%oasr norocoase sau
ghinionise' >e $iecare da c7nd lua"i o ciire nou! $ace"i o
no a gradelor busolei! a#a 0nc7 %e"i a%ea o re$erin" i6edia
penru o da ulerioar'
Oglinda +a Kua
Oglinzile sun $olosie penru 0nlurarea $or"elor
6ale$ice sau a duhurilor! cu6 ar $i! de e8e6plu! ghinionul!
desco6punerea 6oral sau snaea #ubred' /n 6ule
e8e6ple! ele sun cea 6ai e$icien 6odaliae penru a grbi
6i#carea len a Chi! care ar puea! as$el! s alerge 6ai
repede prin casa sau grdina du6nea%oasr' O oglind poae
$i a#eza $ie 0n ineriorul sau 0n a$ara unui birou sau a unei
2K
case! penru a conracara o ciire negai% #i a 06bun"i Feng
Shui-ul zonei'
Ana dinre cele 6ai obi#nuie locuri penru a ag"a o
aglind ese deasupra u#ii de la inrare! dar ele sun! de
ase6enea! a#ezae adesea 0nr-un hol! care d spre u#a de la
inrare! sau pe parea superioar a unui grup de repe' >ac
una dinre ca6erele locuin"ei du6nea%oasr are o rsur
ghinionis 0n e8erior! ca! de e8e6plu! o curb abrup pe
dru6 sau un spa"iu 0nre dou cldiri! aunci o oglind poae $i
a#eza pe un peree care are aceas rsur! 0n scopul
0nlurrii $or"elor negai%e'
Oglinzile special desenae 0n aces scop sun cunoscue
ca +a Kua' &le sun! de obicei! 6ici! rounde #i 6onae pe
le6n' Cea 6ai si6pl oglind Kua are op rigra6e desenae
0n ;urul oglinzii' 9a 6odelele 6ai elaborae! ese 0n$"i#a un
zeu cu oglind! penru 0nlurarea oricror in$luen"e 6ale$ice'
Oglinda radi"ional +a Kua! 0n$"i#a 0n s7nga paginii! 0l
reprezin pe zeul norduluiL alele ar puea include zeul
rzboiului! cel %iu #i 0n$rico#or'
Ordinea rigra6elor care apar 0n ;urul oglinzii +a Kua
din Manualul de baz Feng Shui ur6re#e Succesiunea
Cerului dinaine! care ese o succesiune alernai% la aceea
$olosi 0n busola din Manualul de baz Feng Shui #i! de
ase6enea! 0n sise6ul busolei +a <zu' :6 ur6a Succesiune
Cerului dinaine deoarece aceasa ese $olosi 0n 6od
redi"ional 0n oglinzile +a Kua' C7nd cii"i r7ndurile $iecrei
rigra6e! r7ndul de sus ese 0n e8erior #i r7ndul de ;os ese 0n
inerior' +ue"i a#eza oglinda si6pl +a Kua! $urniza 0n aces
Manual de baz Feng Shui unde si6"i"i c ese cel 6ai
$olosior #i norocos penru du6nea%oasr' ?Oglinzile +a Kua
se po! de ase6enea! cu6pra la 6a;oriaea super6agazinelor
chineze#i'@
O oglind radi"ional +a Kua' Qeul din nord ese unul dinre cei care a;u
la 0ndeprarea spirielor negai%e
22
Cu oae c oglinda colora +a Kua ara
i6presionan! ale oglinzi po s $ie! de ase6enea! $olosie
penru alungarea ghinionului' +enru unele persoane! chiar #i o
buca de 6eal re$lecan %a sais$ace cererile Feng ShuiL ar
puea $i o igaie lusrui sau o buca de 6eal lusrui de la
un bidon sau un dulap'
/n ur6oarele capiole e8is s$auri precise
re$erioare la locul unde s a#eza"i oglinda +a Kua penru a
06bun"i ciirea du6nea%oasr sau s 6ri"i Feng Shui
dinr-o zon! precu6 #i ale sugesii $olosioare re$erioare la
$elul 0n care rebuie s raa"i caracereisicile ghinionise'
Oigla Feng Shui
Oigla Feng Shui ese $olosi penru a 6sura
0nl"i6ea bncilor! scaunelor #i a alor 6obile! precu6 #i orice
caracerisici din ineriorul sau din e8eriorul unei cldiri! $iind
$olosi adesea la locul de 6unc' &8is di$erie caegorii de
ciiri pe riglL unele i6plic noroc #i alele indic pierderi sau
posibiliaea unei piedici $inanciare' Oigla ese un insru6en
radi"ional care ese $olosi de un e8per Feng Shui penru a
aduga o al di6ensiune la ciirea cu busola! de#i busola ese
0nc principala surs penru descoperirea direc"iilor
$a%orabile'
Se re6arc di%iziuni de-alungul $iecrei pr"i a
6arginii busolei din Manualul de baz Feng Shui' :cese
di%iziuni reprezin caegoriile riglei #i ele au $os si6pli$icae
#i adapae din rigla radi"ional Feng Shui reprodus 0n ;osul
paginii'
>enu6irile caegoriei sun iprie pe $oaia de %ergele
inclus 0n aces Manual de baz' >enu6irile caegoriilor din
e8erior sun i6pri6ae 0n auriu pe un $undal ro#u! iar
di6ensiunile caegoriilor din inerior sun i6pri6ae 0n ro#u
pe un $undal auriu' =ergelele ar rebui pozi"ionae 0n spa"iile
pre%zue care e8is 0n ineriorul di%iziunii T %ezi hara de pe
pagina ur6oare - penru nu6rul corespunzor $iecrei
caegorii' Sge"ile 6arcae pe dou col"uri ale busolei indic
puncul de 0ncepu penru $iecare grup de 6surori'
Oigla radi"ional Feng Shui! a#a cu6 ese uiliza de 6ae#rii Feng Shui' Caracerele
chineze#i! inserae pe linia 6ediana a riglei! ara caegoriile penru 6surorile inerioare #i
e8erioare'
Msurorile pe rigla Feng Shui
Caegorii penru 6surori e8erioare Caegorii penru 6surori inerioare
* :%erea indic %eniuri 6sie
sau o pierdere'
* Oul indic posibiliaea
unor accidene 6inore sau
06boln%iri'
( Boala indic posibiliaea
06boln%irii sau unele boli
6inore'
( +rosperiaea indic a%ere #i
bunsare general'
. +lecarea indic plecarea de la
locul de 6unc! de acas sau
a unei persoane'
. >urerea indic nelini#e sau
preocupare 0n legur cu
proble6ele casei sau ale
carierei pro$esionale'
K Moi%ul indic discu"ia
g7ndi bine! planuri #i
ac"iuni'
K Moi%ul indic discu"ia
g7ndi bine! planuri #i
ac"iuni'
2 +ro6o%area indic succes #i
noroc 0n 6unc'
2 Cariera indic #ansa penru
pro6o%area sau succesul la
ser%iciu'
21

1
+ierderea indic pierderea
unei a%eri 6aeriale'
1 >espr"irea indic pierderea
conacului cu o persoan
sau un grup de persoane'
4 Oul indic sricarea unui
obiec sau posibiliaea unui
acciden'
4 Cre#erea indic e8inderea
a$acerilor sau des$#urri
pozii%e ale 6uncii la
ser%iciu sau acas'
3 Capialul indic in%esi"ii de
succes #i sabiliae
$inanciar'
3 Separarea indic pierderea
conacului cu o persoan
sau un loc'
5 :%erea indic o cre#ere a
c7#igurilor sau o pierdere
nea#epa'
*) Copiii indic o %ia" de
$a6ilie rodioare #i $erici'
Cele op di%iziuni care apar pe cele dou pr"i ale
busolei din Manualul de baz Feng Shui sun $olosie penru
6surarea di6ensiunilor e8erioare! de e8e6plu pere"i!
garduri de grdin #i 0nl"i6ea $eresrelor' &le 0ncep cu o
caegorie denu6i :%ere #i se er6in cu CapialL cele op
caegorii sun repeae dup aceea p7n c7nd se 6soar
0nl"i6ea ceru' =e"i %edea c scala coninu de-a lungul
6uchiei celei de-a doua pr"i ?sun paru di%iziuni de-a lungul
$iecreia din cele dou pr"i@' /n 6a;oriaea ocaziilor! %a
rebui s roi"i busola 0n aceas pare penru a % coninua
6surorile! no7nd pozi"ia de la s$7r#iul scalei as$el 0nc7 s
pue"i s repozi"iona"i busola 0n aces punc'
Cele zece di%iziuni care apar pe celelale dou pr"i ale
busolei ?cinci pe $iecare pare@ sun $olosie penru a 6sura
0nl"i6ea 6obilei sau rsurile arhiecurale din ineriorul
casei' &le 0ncep cu caegoria Ou #i se er6in cu CopiiiL cele
zece caegorii se repe apoi p7n c7nd ese 6sura
0nl"i6ea ceru'
C7nd a"i 6sura obiecul du6nea%oasr! %a rebui s
% adresa"i hr"ii! ce %a $i prezena 6ai ;os! penru a
descoperi ce se6ni$ica"ii au 6surorile du6nea%oasr'
Cnerprerile penru $iecare dinre caegoriile din e8erior #i
inerior ara dac 6suroarea $cu de du6nea%oasr ese
una norocoas sau dac prezin posibiliaea unui ghinion!
acas sau la ser%iciu' Fiecare ciire pe care o $ace"i ar rebui
inerprea pori%i cu siua"ia du6nea%oasr speci$ic'
Ciiri con$licuale
>ac $ace"i o ciire cu busola sau rigla din 6anual
penru o cldire! ca6er sau obiec care ese 06pr"i cu o al
persoan sau grup de persoane! aunci ar $i posibil s $ace"i
6ai 6ule lecuri! una penru $iecare persoan' >ac unele
ciiri sun norocoase #i alele ghinionise! o solu"ie ar $i s
0ncerca"i o nou direc"ie' <ou#i! aceasa nu ar $i posibil! a#a c
ar rebui inrodus o 6odaliae alernai% penru a re6edia
siua"ia! adic unele culori sau obiece penru a 06bun"i
ciirea ghinionis ?%' p' KK din Manualul de baz T acualizeaz
paginaZ@'
Cnroducerea unei l6pi sau lu6ini de peree! un copac
sau o %az cu $lori ar puea $urniza o di6ensiune supli6enar
penru ceea ce cua"i! c7 #i penru 06bun"irea circula"iei
de Chi' &le6enele din capiolul ur6or % %r a;ua s
plani$ica"i #i s desena"i! a7 0n ineriorul! c7 #i 0n e8eriorul
casei du6nea%oasr'
24
Capiolul al parulea
Feng Shui acas
Busola du6nea%oasr din Manualul de baz Feng
Shui! rigla #i oglinda +a Kua po $i uilizae cu u#urin" 0n
ineriorul sau 0n e8eriorul locuin"ei' +ue"i $olosi busola
penru a $i8a direc"ia casei du6nea%oasr! a ce6erelor
separae sau a direc"iilor din ineriorul ca6erelor' +ue"i $olosi
o rigl penru a 6sura 0nl"i6ea 6obilei! a $eresrelor! u#ilor!
gardurilor #i a alor ele6ene! iar oglinda +a Kua poae $i
ag"a 0n ineriorul sau 0n e8eriorul locuin"ei penru a
06bun"i ciirea Feng Shui' >ar! penru a $ace cel 6ai 6are
poe"ial Feng Shui a locuin"ei du6nea%oasr! %a rebui! de
ase6enea! s $i"i $a6iliariza"i cu principiile generale care se
aplic la curgerea Chi-ului #i la aran;area 6obilei sau a
caracerisicilor arhiecurale' :ces capiol % prezin
principiile Feng Shui care se aplic la a6plasarea unei case!
propor"iile ei #i la design-ul su inerior' Oea6ini"i-% c! 0n
plus! pe l7ng aces ghid! pue"i s $olosi"i busola
du6nea%oasr din Manualul de baz Feng Shui penru a
e$ecua o ciire personal penru oricare dinre ele6enele
6ediului du6nea%oasr 0ncon;uror'
Cele paru spirie ani6aliere
:ni6alele #i $or"ele care apar"in caracerisicilor
naurale ale +67nului sun! deopori%! o a7 de
i6porane 0n Feng Shui-iul locuin"ei' +ozi"ionarea unei case
#i a unei grdini! 0n rela"iile lor cu copacii! apa! caliaea
solului #i a lu6inii! precu6 #i cu cldirile din %ecinae!
poae in$luen"a prosperiaea #i bunsarea oa6enilor! care
locuiesc acolo'
Con$or6 6enali"ii chineze! hoarele casei sun
0nse6nae #i pzie de paru spirie ani6aliere' :cesea sun
reprezenae de o Broasc Wesoas Peagr! o +asre Oo#ie! un
<igru :lb #i un >ragon =erde'
?9egend desenD parulaer@
Broasc Wesoas Peagr
Spaele casei
<igru :lb
+asre Oo#ie
23
Fa"a casei
>ragon =erde
Marginile casei sun aprae de paru spirie ani6aliere'
?9egend ilusra"ie@
Cele paru spirie ani6aliere 6archeaz un spa"iu clasic Feng Shui 0n peisa;'
Broasc Wesoas Peagr
<igru :lb
+asre Oo#ie
>ragon =erde
:cese paru creauri si6bolizeaz nu nu6ai regnul
ani6al! reprezen7nd! de ase6enea! nordul! sudul! esul #i
%esul T cele paru s$eruri ale cerului T #i cele paru
anoi6puri' :ceas srucur special caracerizeaz
a6plasarea unui loc Feng Shui clasic 0n peisa;' Broasca
Wesoas Peagr ese %zu 0n erenul 6ai 0nal #i proe;eaz
de %re6ea aspr' >ragonul =erde #i <igrul :lb sun %zu"i 0n
dealuri 6ai ;oase sau %i #i ei sun paznicii locului' /n 6od
ideal! dragonul ar rebui s $ie pu"in 6ai sus dec7 igrul! 0n
scopul de a-l "ine pe $l67ndul igru la disan"' +asrea
Oo#ie! %zu 0n parea cea 6ai ;oas a dealului sau a unei
ridicuri de p67n se 0ninde 0n $a"a casei! per6i"7nd Chi-
ului bene$ic s curg de-a lungul spa"iului su #i s circule
bl7nd aluri de Chi-ul! e8isen de;a! al locului'
Casa du6nea%oasr #i 06pre;uri6ile ei
Orice aci%iae de consruc"ie ar rebui s "in sea6a
de naura acesor spirie ani6aliere' >ragonul =erde #i <igrul
:lb sun considera"i paznicii casei #i ar rebui s $ie bine
echilibra"i' :ceas coordonare pe $iecare pare a casei poae $i
ob"inu dac a6bele pr"i sun si6ilare 0n propor"iile lor'
>ac ea;e supli6enare sau e8inderi consiuie o pare 6ai
larg sau 6ai la $a" de ala! un ani6al ar puea de%eni prea
puernic #i di$icil de conrola! ceea ce! la r7ndul su! ar puea
a$eca snaea locuiorilor'
?9egende op ilusra"ii@
&8inderile sau ea;ele adi"ionale pe parea <igrului :lb $ac ca aceas cldire s $ie
dezechilibra' Ca o consecin"! <igrul :lb [de%oreazF >ragonul =erde #i aceasa poae
a$eca snaea ocupan"ilor'
<erenurile riunghiulare sun 0n general nenorocoase! nu6ai dac nu sun a#ezae 0n
erase' O cas lung #i 0ngus pe un ase6enea eren poae cauza proble6e do6esice #i
de snae'
Bucria! dor6iorul principal #i su$rageria rebuie s $ie 0n [gleznaF acesei case 0n
$or6 de pano$'
O la6p! un bazin sau un copac 0n grdin ar puea echilibra #i copaci sau plane ar puea
prelua presiunea din [clc7iF' O grdin larg 0n spaele casei ac"ioneaz ca supor #i
proec"ie penru cas' <erenurile prae sau recangulare sun zone cu Feng Shui'
/n cazul 0n care casa ese 0n $or6 de [cu"iF! puerea ese 0n [67nerF #i slbiciunea 0n
[la6F' <oae ca6erele principale rebuie s se a$le 0n [67nerF'
:ceas cas ar rebui echilibra prin adugarea unui copac sau bazin penru a crea o
25
$or6 recangular'
Casa du6nea%oasr ar rebui s $ie cel pu"in la $el de 0nal ca #i casele %ecinilor! iar
casele din spae ar rebui s $ie pu"in 6ai 0nale penru a o$eri proec"ie'
+enru a asigura curgerea bl7nd a Chi-ului! casa du6nea%pasr nu rebuie s $ie $cu
[sand%iciF 0nre dou cldiri 6ai 0nale! $ie 0n laeral! $ie 0n $a"'
>ac locui"i 0nr-o cas cu eras! sau se6i-
deco6anda! sau 0nr-un apara6en! se aplic acelea#i reguli
penru 0nreaga cldire' C7nd % uia"i la lespede! ea ar rebui
s i6pun sensul echilibrului #i al uni"iiL o pare sau un col"
al cldirii ar rebui s nu arae deosebi de greoi sau
dispropor"iona $a" de resul cldirii' O cldire nu rebuie s
$ie per$ec si6eric! ea a%7nd ne%oie de un sens al propor"iei
nu nu6ai 0n rapor cu ea 0ns#i! ci #i cu arhiecura din ;urul ei'
/n plus! cldirea ar rebui! de ase6enea! s aib o l"i6e 6ai
6are dec7 ad7nci6e! penru a 0ncura;a sabiliaeaL se spune
c locuin"ele lungi #i sub"iri po deer6ina depresii sau
1)
proble6e de respira"ie' /n a$ar de l"i6ea care a crescu!
casele sau apara6enele cu $eresre cu arcad sau cr6id
curba pe $iecare pare a inrrii principale sun considerae a
aduce prosperiae #i respec celor care locuiesc 0n ele'
>eoarece Broasca Wesoas Peagr ar rebui s $ie 6ai
sus dec7 +asrea Oo#ie! grdina du6nea%oasr din spaele
casei ar rebui siua pu"in 6ai sus dec7 gr7dina din $a"'
>ac a%e"i nu6ai o 6ic buca de p67n 0n spaele casei
du6nea%oasr! aceasa ar rebui ni%ela! penru a 06piedica
rosogolirea prea rapid a Chi-ului cre cas' Mrdina din
spaele casei ar rebui! de ase6enea! s $ie 6ai 6are dec7 cea
din $a"! penru a ;uca rolul de aprare #i spri;in penru
persoanele din ineriorul casei' Feng Shui a%erizeaz
06pori%a grdinilor din parea din $a"! care se 0nind 0n sus
0ncep7nd de la u#a din $a"! deoarece aces lucru ar puea
deer6ina dezacorduri 0n $a6ilie sau pierderi $inanciare'
For6a ideal penru o buca de p67nr de consruc"ie
ese o buca de p67n pra #i cea 6ai pu"in reu#i $or6
ese o buca de p67n riunghiular' >ac locuin"a
du6nea%oasr a $os consrui ini"ial pe o buca de p67n
pra sau alungi! 0ns o por"iune de p67n a $os eroda!
inunda sau $olosi penru consruc"ii! cel 6ai bun s$a ese
s 0ncerca"i #i s cori;a"i p67nul! sau chiar pr"i ori col"uri!
as$el 0nc7 acesa s $ie adus din nou la linie' Con$or6 cu
Feng Shui! un col" slab sau o pare a p67nului ar puea
deer6ina proble6e de snae! 0nr-o %arieae de boliD de la
deran;a6ene so6acale #i grip p7n la o cre#ere a
nu6rului de accidene din ;urul casei' Cldirile care au
e8inderi 0n a$ar sau $or6e neobi#nuie sun adesea
ase6noare cu obiece ca! de e8e6plu! cu"ie sau pano$i #i
propor"iile lor po $i reglae! 0n 6od obi#nui! cu adugiri
si6ple ca! de e8e6plu! o la6p! o oglind sau un copac'
Oric7nd ese posibil! ese cel 6ai bine s se roun;easc
6arginile ascu"ie sau col"urile ie#ie 0n a$ar penru a a;ua
curgerea Chi-ului pese 6argini'
+enru ca Chi-ul s circule liber #i Hin-ul #i Hang-ul s
se 6en"in 0n echilibru ar rebui s e%ia"i p67nul ob"inu pe
sea6a apei prin $olosirea bu#enilor sau a6plasa6enele care
au $os consruie pe un ase6enea p67n' :ceasa indica"ie se
bazeaz pe consaarea c un as$el de a6plasa6en poae
deer6ina proble6e de snae' +67nul ideal ese acela
care a $os cur"a #i nu ese nici prea u6ed #i nici prea usca'
/n zonele urbane! cldirile ar rebui plani$icae 0n
con$or6iae cu un 6odel! as$el curgerea Chi-ului poae s se
06pr#ie prea u#or sau s se blocheze prin plani$icare
neregula' :ces 6odel nu rebuie s $ie ur6a orbe#e! dar ar
rebui s garaneze c acele cldiri nu sun rsp7ndie
0n76plor! la di$erie 0nl"i6i una $a" de ala'
>in 6oi%e pracice! copacii nu ar rebui plana"i prea
aproape de cas' Copacii cu rdcini ad7nci po sub6ina
$unda"ia casei iar copaci 0nal"i po bloca lu6ina' Copacii nu ar
rebui plana"i chiar 0nainea u#ii de la inrare! deoarece sun o
surs puernic de Hin #i %or 06piedica Hang-ul ce inr 0n
cas' <ou#i! c7nd sun plana"i n pozi"ii pozii%e Feng Shui!
copacii po $urniza o proec"ie bun 06pori%a $or"elor
6ale$ice' &i sun $olosi"i penru a 6en"ine un echilibru de
6ediu #i cre#erea lor snoas ese un se6n de bog"ie de
Chi 0n +67n' &i ar rebui! de aceea! s $ie plana"i nu6ai
dac ese p67n disponibil! ne$iind 0nghesui"i 0n ;urul
cldirii' >ac locuin"a du6nea%oasr ese aproape de un
1*
dru6 circula! ar rebui consrui un ecran de copaci care s %
proeze;e de zgo6o #i poluare' :%e"i gri; s nu lsa"i ace#i
copaci s creasc 6ai 0nal"i dec7 casa! deoarece! independen
de $apul c blocheaz ie#irea lu6inii! naura lor Hin ar puea
a%ea o puere prea 6are'
?9egende la cinci ilusra"ii@
:ripile acesei case cople#esc inrarea #i li6ieaz curgerea de Chi' Copacii #i lu6ina
0ncura;eaz Chi-ul 0n cas #i un poric! un peree sau o u# ar rearan;a $or6a casei'
Pu plana"i copaci direc 0n $a"a u#ii de la inrareL ei au o puernic Hin #i $ac di$icil
inrarea Hang-ului 0n cas'
Copacii sun o surs boga de Chi #i o$er o barier de proec"ie 0nre cas #i un dru6
aglo6era'
An iz%or iue poae duce banii la %ale 0n cazul 0n care cursul nu ese 0nrerup de s7nci #i
plane'
O oglind 0n a$ara casei sau 0n hol poae arage norocul din apele din apropiere'
:pa ese! de ase6enea! o puernic surs de Hin #i!
dac a%e"i un bazin 0n grdina du6nea%oasr sau un r7u care
1(
rece prin ea! plane cu6 ar $i 6agnolia sau os6anhus ?o
specie de $erig@ a;u la resabilirea echilibrului dinre Hin #i
Hang' /ncerca"i s e%ia"i banIan rees ?-@ sau azalee! care po
0ncura;a un Hin supli6enar' Se consider c apa arage bani #i
Chi-ul bun poae $i adus din apa depra prin a#ezarea
oglinzii +a Kua 0n a$ara casei' <ou#i! dac un r7u curge prea
repede #i aie un col" din grdin! aces lucru ar puea
deer6ina scurgerea $inan"elor du6nea%oasr' :r rebui
schi6ba cursul r7ului sau 0nceini debiul apei cu a;uorul
planelor sau al rocilor'
?9egend paru ilusra"ii@
O alee care #erpuie#e ar rebui s conduc la un bazin siua 0n apropierea casei penru a
crea o iluzie de disan"'
Chi-ul se pierde repede la %ale de-a lungul srzii 6ai ales 0n cazul 0n care casa ese
consrui 0n %7r$ul dealului' 96pile la u# po a;ua conrolul scurgerii de Chi'
:prorile gurilor de canal ar rebui ascunse prin ghi%ece con"in7nd ierburi! $lori! u$e
penru 0ncura;area Chi-ului'
An la6padar 0n e8erior ese ase6enea unui gardian care proe;eaz casa' Cdeal aleea
cre cas ar rebui s $ac o curb pe l7ng cas penru a canaliza $or"ele pozii%e sau
negai%e care %in sau pleac'
An iaz bine plasa #i bine aerisi ese un se6n de a%ere
#i indic norocul unui =7n norocos' Cea 6ai bun pozi"ie
penru un hele#eu de grdin ese 0n $a"a inrrii principale a
casei! de#i nu ar rebui s $ie prea apropia de u#a din $a"
deoarece ar puea $i cauza unui acciden #i ar puea! de
ase6enea! s per6i inrarea 0n e8ces a Hin-ului 0n cas'
>ac hele#eul ese aproape de cldire! o crare rsuci sau 0n
zig-zag! care s se 0ndrepe spre el! 0i %a da un sens crescu al
disan"ei' >ac a%e"i un bazin de 0no! ar rebui a#eza 0n
spaele casei din cauza cani"ii 6ari de Hin pe care o con"ine
#i el ar rebui! de ase6enea! s nu $ie 6ai 6are dec7 0ns#i
locuin"a' :pa dinr-un hele#eu sau bazin ar rebui 0nodeauna
s $ie psra cura 0n scopul de a 6en"ine o curgere
snoas a Chi-ului pe supra$a"L planele purezie
0ncura;eaz Sha-ul s se a#eze pe ap #i aces lucru aduce
snae #ubred #i ghinion'
:ceea#i regul se aplic la canalele de scurgere #i
canalizare' Canalele de scurgere ar rebui s aib un 0n%eli#
care s per6i apei s se $ilreze! dar s pre%in 0n$undarea cu
p67n sau $runze 6oare' Chi-ul ese! de ase6enea!
dezechilibra din cauza in$luen"ei canalelor de scurgere! care
po e6ie Sha! iar ghi%ece cu plane ar rebui a#ezae deasupra
lor' :ces lucru nu nu6ai c 06bun"e#e 0n$"isarea %izual
1.
dar! de ase6enea! conracareaz Sha-ul! care poae s se ridice
din canalul de scurgere'
An dru6 carosabil ese unul dinre principalele
dru6uri prin care Chi inr din srad 0n grdina
du6nea%oasr' >ac locuin"a sau apara6enul
du6nea%oasr se a$l la sau l7ng %7r$ul dealului! a%erea #i!
0n special! banii ar puea s ias din cas prea repede' An
bazin sau un dru6 carosabil #erpuior ar puea a;ua la
0nceinirea acesui proces' /n 6od ideal! dru6ul carosabil ar
rebui s se curbeze 0n ;urul casei! bloc7nd accesul direc de la
u#a din $a" spre dru6' O surs de lu6in 0n a$ara casei sau de
pe dru6ul carosabil %a 0ncura;a 0n 6od pozii% Chi-ul care! la
r7ndul su! %a 0ncura;a o %ia" snoas #i o carier prosper'
>ru6ul carosabil ar rebui s nu $ie prea 0ngus sau prea la 0n
co6para"ie cu cldirea' Chi rebuie s sr7ng inrrile 0nguse
#i s inunde rapid pe cele largiL Chi-ul du6nea%oasr
personal #i Chi-ul casei po s $ie drenae sau s $ie dep#ie
de aces $lu8' >ac e8is loc su$icien! un dru6 carosabil ar
rebui s $ie 6ai larg la inrare #i 6ai 0ngus c7nd se apropie
de cas'
A#a de la inrare
>ac a%e"i o ciire bun Feng Shui penru pozi"ia
locuin"ei du6nea%oasr #i zona ce o 0ncon;oar! nu 0nsea6n
auo6a c %e"i ob"ine ciiri bune Feng Shui 0n ineriorul casei
du6nea%oasr' Oda ce Chi-ul a inra 0nr-o cldire! rebuie
s se ocupe de coridoare! u#i! $eresre! 6obil #i obiece de uz
general din cas' Chi-ul circul preuindeni prin 0nreaga
locuin"! 6i#c7ndu-se 0n sus #i 0n ;os! din ca6er 0n ca6er!
dedesupul! deasupra #i0n ;urul obiecelor' Aneori Chi-ul ese
pierdu prin $eresre sau u#i! dar aleori el ese crea de plane
sau $lori' Oriunde se a$l #i orice $ace! se crede c a$eceaz
rela"iile noasre de $a6ilie! snaea #i se8ualiaea noasr!
a#adar recerea sa u#oar pese o prin locuin" ese de o
i6poran" special penru bunsarea noasr general'
:#ezarea u#ii de la inrare sau a u#ii principale a casei
ese una dinre cele 6ai i6porane rsuri ale oricrei
cldiri! deoarece deoarece ese puncul de acces cel 6ai
i6poran penru Chi! puncul unde in$luen"ele norocoase sau
spiriele disruci%e po inra' &se! de ase6enea! proecorul
casei! precu6 #i arera principal dinre locuin" #i lu6e'
+ue"i lua o ciire penru pozi"ia u#ii du6nea%oasr de la
inrare $olosind busola din Manualul de baz Feng Shui'
<ou#i! dac nu consrui"i o cas! ese posibil s $ie a7 de
di$icil #i de scu6p s schi6ba"i pozi"ia acesei u#i dac a"i
ob"inu o ciire ghinionis' >ac ese %orba despre a#a ce%a!
ceea ce ur6eaz 0n coninuare 0n 6anual % %a a;ua s
06bun"i"i Feng Shui-ul general apar"in7nd acesei rsuri
i6porane'
A#a de la inrare ar rebui s $ie dreap! bine prins 0n
bala6ale #i u#or de 0nchis sau de deschis' >ac bala6aua se
$reac sau se blocheaz sau daca u#a 0ns#i sc7r"7ie sau $ace
zgo6oe c7nd ese $olosi! zgo6oul ulbur ar6onia casei
precu6 #i echilibrul du6nea%oasr personal' A#a ar rebui s
aib o propor"ie de di6ensiunea caseiL o u# care ese prea
6are a$eceaz consruc"ia #i ar puea deer6ina proble6e
$inanciare! 0n i6p ce o u#a care ese prea 6ic ar puea
pro%oca ceruri 0n $a6ilie' Cadrul 0ncon;uror ar rebui! de
ase6enea! s $ie drep #i $r u6ezeal sau pureziciune
1K
usca' Chi-ul supli6enar bun ar puea $i condus 0n locuin"
prinr-o surs de lu6in sau lu6ini aa#ae la pereele e8erior
sau la parea e8erioar a u#ii! cu oae c o surs de lu6in ar
rebui s nu sea nicioda direc 0n e8eriorul u#ii de la inrare!
deoarece ar puea s 06piedice curgerea lin a Chi-ului'
Slpii care au l6pi 0n grdin sun co6para"i cu paznici care
0i supre%egheaz pe cei care locuiesc 0n cas #i inr aici' >ac
a%e"i surse de lu6in 0n e8eriorul casei du6nea%oasr!
0ncerca"i s 0nlocui"i i6edia becurile %echi! 0n special dac ele
sun unul dinr-o pereche! deoarece sun un se6n ru penru
%iior'
A#a de la inrare ar rebui s se deschid 0nr-un spa"iu
lu6inos! penru a e%ia seni6enul de clausro$obie sau de
apsare al inrrii 0nr-o zon 0nunecoas! singher' Chi-ul
are ne%oie de spa"iu penru a respira #i penru a se 6i#ca #i
poae $i u#or prins 0n curs 0n %esibuluri 0nguse sau condi"ii
s7n;enioare' >ac a%e"i un %esibul 6ic! acesa poae $i
06bun"i prin a#ezarea unei oglinzi sau a unei surse de
lu6ini pe peree sau a unei plane cu $runze %erzi 0nr-un col"'
Curen"ii de aer po! de ase6enea! s slbeasc Chi-ul 0n
ineriorul locuin"ei #i s deer6ine o snae #ubred #i o
proas dispozi"ie! a#a c asigura"i-% c nu e8is spa"ii libere
sau crpuri 0n parea u#ii'
O da ce a"i deschis u#a de la inrare! ar $i posibil s
deschide"i u#a unui %esibul inerior' :ceas u# inerioar
poae a;ua la reglarea curgerii Chi-ului! dar $i"i aen"i s nu
inre prea 6ul Chi aunci c7nd u#ile sun direc"ionae una
cre ala' Clopo"eii de %7n a#eza"i deasupra pragului po
lini#i Chi-ul #i! 0n 6od radi"ional! ei alung! de ase6enea!
spiriele 6ale$ice! care 0ncearc s inre 0n cas' >ac u#a de
la inrare se deschide direc 0n ca6era du6nea%oasr de zi! un
para%an ar puea $i a#eza l0ng u# penru a e%ia in%azia de
Chi'
Picioda u#a de la inrarea unei case sau a unui
apara6en nu ar rebui s dea direc spre col"ul unei case' Se
spune c un col" ese precu6 un pu6nal care aie spre cas #i
deer6in pierdere $inanciar #i snae #ubred' O cldire
a6plasa pe curbura e8erioar a unei arere principale sau a
unui r7u ese! de ase6enea! considera ghinionis! deoarece
iinerarul sau r7ul ese co6para cu o la6 de ras care aie $elii
casa' /n plus! a6plasrile l7ng r7uri sun legae de arriele
sau gripele care po aprea ca ur6are a aerului u6ed! care
%ine de la r7u' O u# de la inrare care s 0n $a"a unui cap
ne$olosi de dru6 %a 0n7lni Chi-ul sa"ionar! care s-a acu6ula
0n col"uri! aces lucru a%7nd drep rezula ceruri 0n cas!
cauzae de recerea lui Sha 0n aceas zon' >ac locuin"a
du6nea%oasr se a$l 0nr-o pozi"ie ne$a%orabil! +a Kua sau
oglinzi obi#nuie n cas %or a;ua la 0nlurarea in$luen"elor
ghinionise'
A#a du6nea%oasr de la inrare ar rebui s nu $ie
%iza%i de un spa"iu liber dinre dou cldiri' An as$el de
spa"iu liber ese co6para cu o $elie lua dinr-o pr;iur'
C7#igurile sau econo6iile ar puea aluneca prin aces spa"iu
dac nu ese conrola de un gard! peree sau o linie $or6a
din copaci' <ou#i! o barier ce % proe;eaz ar rebui s $ie la
cel pu"in doi 6eri disan" de cas! as$el Chi-ul %a $i de gsi
0n 6icul spa"iu crea #i %ecinaea pereelui %a de%eni pese
6sur de sus"inu' /n unele cazuri! nor6ele de consruc"ie #i
plani$icare nu per6i e8isen"a acesui spa"iu! a#a c dac a%e"i
un peree sau un gard aproape de cas! a#eza"i o oglind pe
12
pereele e8erior! lsa"i iedera s creasc pe gard sau ag"a"i un
sor pe orice $ereasr care d spre aces spa"iu'
?9egende #ase ilusra"ii@
Se spune c clope"ii de %7n a#eza"i deasupra sau l7ng u# sperie #i alung spiriele rele
iar o lu6in %a 0ncura;a Chi-ul dor de %ia"'
Ciirea Feng Shui penru un hol 0nunecos #i 6ic poae $i 06bun"i prin inroducerea
unei oglinzi sau a unei plane cu $runze 6ari! %erzi'
>ac u#a de la inrarea casei ese siua 0n $a"a unui gol 6ic 0nre dou cldiri! banii %
po aluneca prinre degee'
An dru6 cu o curb $oare sr7ns! pod sau linie de cale $era sun ase6enea unui cu"i ce
aie proprieaea care ese siua pe curba e8erioar a dru6ului'
For"ele canalizae de-a lungul acesui lung dru6 0n $or6 de cu"i sun cople#ioare penru
o cas consrui la capul lui'
For"a Chi-ului ce coboar pe cele dou alei ale unui dru6 0n $or6 de [IF po $i
cople#ioare #i po a$eca snaea celor care locuiesc dincolo de dru6' Coninua cuare
a direc"iei poae! de ase6enea! cauza con$uzia 0n cas'
O u# de la inrare care d spre un dru6 sau spre
opoec 0n $or6 de [IF ese! de ase6enea! un loc Feng Shui
ghinionis' Chi-ul care coboar pe cele dou canale se
0n7lne#e 0n $or" 0n dru6ul care se une#e #i! dup aceea! se
0ndreap spre u#a de la inrare' :ceas siua"ie poae crea o
sare de 0ncurcur penru cei care locuiesc acoloL se
consider c aunci c7nd sa"i $a" 0n $a" cu dou direc"ii! 0n
6od coninuu! ese greu s $ace"i o alegere #i aces lucru! la
r7ndul su! %a a$eca aci%iaea #i %ia"a de $a6ilie'
Bisericile! 6nsirile! e6plele! ca6erele $unebre #i
ci6iirele sun considerae! 0n 6od radi"ional! locuri
ghinionise' &le sun pline de spirie Hin! $iind re$ugiul
$ano6elor su$leelor #i necunoscuului #i penru 6ul"i acesea
sun a6inirea 6or"ii' O lu6in srlucioare sau clopo"eii de
%7n! a#eza"i 0n e8eriorul u#ii de la inrare! %or 0nlura
spiriele care sau la p7nd! iar sorurile a#ezae pe $eresrele
care dau 0n e8erior %or o$eri cldirii o anu6i proec"ie' /n
Occiden e8is 6ule persoane care locuiesc con$orabil l7ng
o cldire cu desina"ie religioas! de#i unii au un seni6en de
s7n;eneal la ideea c locuiesc l7ng un ci6iir'
>ac locui"i 0nr-o zon rural! obser%a"i $or6a
p67nului din spaele #i din $a"a casei du6nea%oasr' A#a de
la inrare ar rebui s nu $ie $a" 0n $a" cu un 6une sau cu un
deal! deoarece spiriele Hang sun aunci prea puernice #i
aces lucru ar puea deer6ina o pierdere $inanciar' >e
ase6enea! casa nu ar rebui consrui pe un deal 0n pan!
deoarece Chi-ul se rosogole#e pe deal prea repedeL ale case
sau un grup de copaci sau u$e! siuae la un ni%el 6ai ridica
dec7 casa du6nea%oasr! ar puea conrola 6i#carea Chi-
11
ului' >ar dac locuin"a du6nea%oasr ese consrui pe un
eren u#or noroios! cu u#a de la inrare care d spre un por sau
un gol$! acesa ese un loc norocos a7 penru norocul
$inanciar! c7 #i penru bunsarea personal'
>esign-ul inerior
Ceea ce ur6eaz s $ie prezena 0n aces capiol % %a
a;ua la 6a8i6izarea poen"ialului penru un Feng Shui bun!
aunci c7nd plani$ica"i design-ul inerior al casei
du6nea%oasr' :cese aspece ce % %or $i prezenae 6ai ;os
ar rebui s le co6bina"i cu gusul du6nea%oasr personal
precu6 #i cu pre$erin"a! dar %e"i a%ea! de ase6enea! ne%oie s
lua"i 0n considerare echilibrul dinre Hin #i Hang ca #i
in$luen"ele culorilor! a0 asupra design-ului unei ca6ere! c7 #i
asupra propriei du6nea%oasr personali"i'
>ac descoperi"i %reo direc"ie ghinionis 0n locuin"a
du6nea%oasr cu a;uorul busolei din Manualul de baz Feng
Shui! e8is di$erie 6oduri prin care pue"i co6pensa aces
lucruD prin sche6a de culoare a unei ca6ere #i obiecele pe
care le con"ine' >e e8e6plu! dac ele6enul du6nea%oasr
+a <zu ese Foc! pue"i s decora"i orice zone unde a"i ob"inu
o ciire negai% $olosind culori #i obiece care sun asociae
cu un ele6en care se co6bin pozii% cu Focul' /n aces caz!
a7 9e6nul c7 #i +67nul se co6bin bine cu Focul! a#a c
a"i puea sau s % alege"i o sche6 de culoare %erde #i s
inroduce"i plane #i ele6ene de le6n sau obiece 0n ca6er!
sau o sche6 de culoare galben! care 0ncorporeaz culori de
p67n 0n %opsea #i "esur ?%' p KK din aces Manual de bazp
Feng Shui@'
>e ase6enea! pue"i $olosi gradele de pe busol la
inelul #ase din busola din Manualul de baz Feng Shui penru
a % a;ua la design-ul inerior' Face"i o 0nse6nare a gradelor
busolei ori de c0e ori lua"i o ciire #i apoi %e"i puea i6edia s
ideni$ica"i direc"iile du6nea%oasr norocoase sau ghinionise
#i as$el s plani$ica"i! 0n consecin"! design-ul casei
du6nea%oasr'
>or6iorul principal
>or6iorul principal ese una dinre cele 6ai
i6porane ca6ere dinr-o locuin"! celelele dou $iind
bucria #i ca6era de zi'
Feng Shui-ul dor6iorului principal are o anu6i
se6ni$ica"ie! deoarece in$luen"eaz Feng-Shui-ul inern din
cas #i caliaea so6nului c#iga 0n aceas ca6er are! de
ase6enea! in$luen" asupra rela"iilor #i a sn"ii celor care
locuiesc 0n cas' &se posibil ciirea Feng Shui penru pozi"ia
dor6iorului prin a#ezarea 0n picioare 0n cenrul locuin"ei #i
indicarea busolei cre direc"ia ca6erei' +enru a $i 6ai precis
0n legur cu a#ezarea paului #i a 6obilei! pue"i s lua"i o
ciire chiar 0n dor6ior! prin 0ndreparea busolei spre $iecare
obiec de 6obil pe care dori"i s-l aprecia"i'
/n China! capul paului se a#eaz de obicei spre es!
deoarece cea 6ai $ierbine pare a casei ese parea %esic'
:ceas radi"ie e8is 0n Feng Shui #i dac ciirea la busola
du6nea%oasr nu speci$ic as$el! aceasa ese considera
cea 6ai norocoas direc"ie penru pa'
Pop"ile de inso6nie sun prognozae c7nd capul
paului ese a#eza 0n ur6a u#ii dor6iorului as$el 0nc7 nu6ai
14
picioarele paului po $i %zueL nu a%e"i nici un conrol asupra
$apului lega de cine sau ce inr in dor6ior' >e ase6enea!
u#a dor6iorului ar rebui s nu se deschid direc spre pa!
deoarece aceasa ar puea scurge energia du6nea%oasr' >ac
sune"i incapabili s 6i#ca"i paul! a"i puea s 0nrerupe"i
spa"iul liber dinre piciorul paului #i u#! prin a#ezarea
planelor! sau a unui bu$e scund! sau a unei biblioeci 0n
aceas zon' :sigura"i-% c 6obila din ;urul paului
du6nea%oasr nu ese prea 6are sau prea grea! penru c
aces lucru ar puea s % $ac s % si6"i"i aglo6era"i sau
cople#i"i' >inr-un punc de %edere pracic! paul ar rebui s
nu $ie a#eza %iza%i de oglind! caz 0n care! aunci c7nd %
rezi"i pese noape! % speria"i de i6aginea du6nea%oasr
din oglind' Chi-ul ar rebui s $ie capabil s circule liber sub
pa penru a e%ia durerea de spae sau depri6area! a#a c ar
rebui s % asigura"i c e8is ro"i sau picioare pe pa penru a
per6ie e8isen"a acesui spa"iu supli6enar'
Culorile odihnioare! dulci #i lu6ina bl7nd
0ncura;eaz lini#ea 0n dor6ior! 0n i6p ce lu6inile
srlucioare sun considerae c pro%oac lips de odihn! 0n
special dac ele sun a#ezae pe peree! deasupra paului' Se
consider c sursele de lu6in $oare srlucioare plasae
deasupra capului paului ar puea nu nu6ai s duneze
%ederii! ci s #i cauzeze proble6e ale $icaului' >ac becurile
de la orice surs de lu6in din dor6ior 0ncep s $ie
insu$iciene! a6ini"i-% s le 0nlocui"i i6edia cu alele noi'
>or6iorul ar rebui s nu $ie a#eza 0n legur direc
cu bucria sau cu baia! deoarece aburii sau 6irosul po
in$luen"a so6nul #i Sha-ul de la canalele de scurgere blocae
sau lzile de gunoi po slbi Chi-ul snos' >ac dor6iorul
ese aproape de %reuna dinre acese ca6ere! ar rebui s e8ise
o u# sau un peree despr"ior penru a le separa'
13
?9egende ilusra"ii pp' 32-31-34-33@
&%ia"i plasarea paului 0n spaele sau 0n $a"a u#ii deoasece poae produce inso6nie #i %
poae $ura din energie'
Cdeal! dor6iorul nu rebuie s $ie $a" 0n $a" cu baia sau bucria' >ac nu se poae e%ia
aces lucru a%e"i gri; s $ie o u# sau un para%an care s le separe'
+resiunea grinzilor e8puse sau a ra%erselor ?cpriori@ deasupra paului po cauza sn"ii
celor care dor6 dedesup'
Feresrele nu ar rebui s $ie 6ai largi dec7 u#a de la inrare! doar dac sun di%izae 0n
$eresre 6ai 6ici de sicl' :ceea#i regul se aplic $eresrelor #i u#ilor 0n legur cu
$iecare ca6er'
Feresrele di%izae 0n $erese 6ai 6ici de sicl asigur ca Chi-ul care inr pe u# s nu $ie
cople#ior'
9aurile esic #i sud-esic ale unei case sun! 0n 6od radi"ional! considerae ca cea 6ai
bun pozi"ie penru bucrie'
Chiu%ea de la bucrie nu ar rebui s $ie plasa l7ng aragaz a%7nd 0n %edere c0 cele
dou ele6ene T :p #i Foc T nu se co6bin bine' /n 6od redi"ional! aragazul ar rebui
pozi"iona depare de orice $ereasr'
Bucria! #i 0n 6od special aragazul! nu rebuie s $ie plasae 0n $a"a u#ii de la inrare!
deoarece Chi-ul pozii% %a disprea $oare repede'
:%e"i gri; ca $rigiderul s nu $ie plasa l7ng aragaz penru a 06piedica con$runarea dinre
cele dou ele6ene de :p #i Foc'
Banii se po prelinge prinr-o u# sau o arcad a$lae 0n puncul boga"iei'
Banii se po e%apora 0n aburul dinr-un ceainic sau o ca$eier plasae l7ng puncul
bog"iei'
Anul dinre se6nele ghinionise care a$eceaz
snaea ese reprezena de o grind care rece prin cenrul
ca6erei sau deasupra paului' Mrinda se crede c poar
presiunea casei! precu6 #i c 06piedic recerea need a Chi-
ului prinr-o ca6er' O grind deasupra capului paului poae
pro%oca dureri de cap #i ulburri ner%oase! a#eza deasupra
6i;locului paului ar puea deer6ina dureri de so6ac iar
deasupra picioarelor paului ar puea pro%oca u6$luri ale
picioarelor' Cel 6ai bun re6ediu ar $i insalarea unui a%an
$als care s acopere orice grind dar! alernai%! a"i puea s
ag"a"i o oglind de grind'
Feresrele cu nu6ai un gea6 ar rebui s nu $ie 6ai
6ari dec7 u#a dor6iorului! al$el Chi-ul care %ine prin
$ereasr de%ine 6ai puernic dec7 Chi-ul care %ine pe u#'
:ceas regul nu se aplic dac $eresrele au gea6uri 6ai
6ici' /n 6od ideal! o $ereasr ar rebui s se deschid 0n a$ar
penru a $ace 6a8i6 caniaea de Chi care poae prunde!
deoarece o $ereasr care se deschide 0n inerior poae!
c7eoda! s reduc Chi-ul bun din ineriorul ca6erei'
15
Bucria
Bucriile chineze#i sun asociae! radi"ional! cu
parea esic sau sud-esic a casei' Sudul ese asocia cu
ele6enul Foc #i esul cu ele6enul 9e6nL deoarece 9e6nul
ese necesar penru producerea Focului! acese direc"ii au lua
o se6ni$ica"ie si6bolic' >ar ra"iona6enul pracic se a$l! de
ase6enea! 0n spaele acesei alegeri' /n China! u#a principal a
casei era 0ndrepa! 0n 6od radi"ional! 0nspre sud! deoarece
%re6ea rece de iarn %enea din nord' /nruc7 era un ghinion
s ai o bucorie care ddea direc spre u#a de la inrare!
giul se $cea! de obicei! 0n parea esic a casei! care era! de
ase6enea! deschis spre %7nurile de sud-es! $olosie penru
arderea co6busibilului'
Oegula de a a%ea o bucrie 6ic! a#eza pe o pare a
casei! se aplic 0nc #i 0n zilele noasre! 0n cone8ul 0n care
esul #i sud-esul sun considerae ca $iind direc"iile norocoase'
Buc77ria ese considera a $i [o co6oarF! deoarece ese
locul unde cei care locuiesc 0n cas sun hrni"i #i 0ngri;i"i! dar
dac u#a bucriei du6nea%oasr d direc 0n parea u#ii de
la inrare sau din spaele casei! Chi-ul bun care circul acolo
%a disprea repede' >e ase6enea! bucria ar rebui s nu $ie
%iza%i de u#a oaleei! deoarece ger6eni po s se
rsp7ndeasc cu u#urin" #i! din acela#i 6oi%! "e%ria de la
oale rebuie s nu reac pe sub podeaua bucriei' >ac
bucria du6nea%oasr ese a#eza de$ecuos! pue"i insala
surse de lu6in pe pere"i sau s pune"i plane cu $runze %erzi
penru a "ine #i a si6ula Chi-ul pozii%' O oglind %a 0nlura
nenorocirea care poae s ulbure ar6onia bucriei'
:ragazul ese puncul cenral 0nr-o bucrie #i nu
rebuie s $ie a#eza 0n apropiere de zone reci sau u6ede!
deoarece cele dou ele6ene nu se co6bin bineD :pa singe
Focul' /n consecin"! aragazul ar rebui s nu $ie a#eza l7ng
chiu%e sau $rigider! dar dac ese ou#i aici! o buca de
le6n ar rebui s 0nrerup conacul 0nre ele' &se! de
ase6enea! radi"ional a a#eza aragazul la disan" de orice
$ereasr! deoarece caliaea 67ncrii de deerioreaz c7nd
ese e8pus la Soare #i orice %7n care %ine ar puea s sing
$lacra aragazului'
4)
Ca6era de zi
Ca6era de zi ese un loc unde $a6ilia sau prieenii se
po 0n7lni #i odihni #i ese cel 6ai bine s $ie a#eza la parer!
0n scopul de a asigura accesul cu u#urin"' A#a de la inrare a
unei case se poae deschide direc 0nr-un li%ing! 0n cazul 0n
ca6era ese 6ic! dar dac ese 6are e8is pericolul
acu6ulrii a prea 6ul Chi care inr sau iese #i un ecran! un
para%an! o 6obil sau o plan 6are ar rebui a#eza l0ng u#
penru a conrola caniaea de Chi care inr sau iese din
ca6er'
/n ale ca6ere din cas $eresrele ar rebui s nu $ie
prea 6ari! dac nu sun 06pr"ie 0n gea6uri 6ai 6ici! #i!
ideal! ar rebui s se deschid 0n a$ar' Mrinzile ar rebui sau s
$ie ascunse de un a%an $als! sau s aib aa#a o oglind 6ic
#i col"uri ascu"ie sau 6uchii! care aie linia pereelui! #i ar
rebui poolie cu o pan! picur sau draperii' Chi rebuie s
se 6i#e 0n ;urul obiecelor! a#a c e%ia"i s $ace"i dezordine 0n
ca6era du6nea%oasr! pe podea sau pe supra$e"ele cu 6obil
sau cu obiece casnice' >ac scrile coboar 0n li%ing! e%ia"i
a#ezarea unei oglinzi la piciorul repelor! as$el s nu %
06piedica"i' Singurul caz 0n care o oglindar rebui a#eza 0n
aceas pozi"ie ese aunci c7nd ese $olosi penru
conracararea in$luen"elor ghinionise sau 6ale$ice #i chiar #i
aunci ar rebui s $ie nu6ai o oglind 6ic! orna6enal'
Oglinzile ar rebui! ou#i! s $ie a#ezae l7ng baza scrilor
penrua 0ncura;a Hang-ul 0nr-o zon Hin'
Chi-ul pozii% poae $i 0ncura;a 0n ca6er prin
inroducerea planelor sau a apei' An ac%ariu care s aib un
nu6 i6par de pe#i 0n%igoreaz Chi-ul #i adaug o caliae
proasp! doare de %ia" 0n ca6er' +e#i#orii de aur sun!
0n 6od special! populari! deoarece culoarea lor ese asocia
cu a%erea #i nu6erele i6pare sun pre$erae deoarece sun
considerae a $i HangL :pa ese Hin! as$el 0nc7 cele dou
ele6ene se echilibreaz reciproc' >ac ele6enul
du6nea%oasr personal +a <zu ese :pa! ar rebui s psra"i
#ape pe#i#ori de aur penru a conracara Hin-ul din ele6enul
du6nea%oasrL oae celelale ele6ene Feng Shui au ne%oie
de cel pu"in rei pe#i#ori penru a 6en"ine un echilibru de Hin
#i Hang'
&8is un punc 0n ca6era de zi cunoscu ca puncul
bog"iei #i el poae $i gsi 0n parea de sus a col"ului s7ng
c7nd inra"i 0n ca6er' Se consider c un bloca; 0n aceas
zon sau o u# dedesupul ei po a$eca puernic $inan"ele
du6nea%oasrL dac aici ese un iblic sau un obiec penru
prepara ca$ea se crede c aburul sau cldura %or 0nlura!
grada! banii du6nea%oasr! sau dac ese o u#! banii %or
aluneca pe aici' &se o idee bun de a a#eza plane care
0ncura;eaz prosperiaea $inanciar! acesea a%7nd $runze
6ari! rounde #i orice $runze uscae rebuie 0nlurae i6edia
penru a6en"ine un aer dor de %ia" #i produci%' Cu c7
ese 6ai 6are plana #i ghi%eciul planei du6nea%oasr! cu
a7 a%e"i #ansa de a $i boga' :le $or"e bune po $i adunae
prin a#ezarea a rei 6onede sub %as! 0n%elie 0n h7rie ro#ie'
Monedele si6bolizeaz bog"ia #i culoarea ro#ie 0nsea6n
prosperiae #i noroc'
4*
Culorile
+ue"i gsi culoarea asocia cu ele6enul
du6nea%oasr personal +a <zu 0nr-o lis prezena 0n
capiolul rei ?%' p' KK din Manualul de baz Feng Shui@! iar
caracerisicile asociae cu cele cinci culori ele6enare sun
prezenae 6ai ;os 0n cele ce ur6eaz' /n general! casa are
ne%oie de o %arieae de culori penru a crea un sens al
ar6oniei #i %a rebui s % $olosi"i propria inui"ie penru a
gsi aces echilibru 0n locuin" 0nre 6obil #iceea ce se a$l 0n
ea #i oa6enii care o populeaz'
Oo#u
Oo#u ese considera a $i una dinrecele 6ai norocoase
culori #i ese asocia cu a%erea! prosperiaea #i puerea'
+ache"elele 6ici cu bani ro#ii noroco#i sun druie copiilor cu
ocazia :nului Pou chinezesc! binecu%7nrile sun scrise! de
obicei! pe h7rie ro#ie sau galben #i ou ro#ii %opsie sun
druie! radi"ional! nou-npscu"ilor'
=erde
=erdele ese asocia cu lini#ea #i prospe"i6ea' =erde
ese! de ase6enea! culoarea pri6%erii #i ese un si6bol de
%ia" nou' Se crede c %isele se %or er6ina $erici dac
rsurile lor %or $i ha#urae cu %erde' Co6bina"ia de ro#u #i
%erde ese considera a $i a7 norocoas! c7 #i in$luen'
Malben
Malbenul a $os culoarea i6perial a Chinei' >in
secolul al =C-lea 0ncoace! galbenul a $os culoarea accepa
penru 06pra"i #i oa6enii obi#nui"i nu a%eau %oie s poare
haine galbene ?cu e8cep"ia clugrilor budi#i@' Malbenul ese!
de ase6enea! :socia cu $ai6a! progresul #i 0nainarea #i ese
lega! 0ndeaproape! cu p67nul! deoarece p67nul $eril din
unele zone ale Chinei are o nuan" galben'
Pegru
Pegrul ese asocia cu onoarea! de#i el poae 0nse6na!
de ase6enea! 0nuneric sau e%eni6ene ne$ericie' /n earul
chinez! apari"ia a op eroi cu $e"ele 0negrie ese un se6n al
brba"ilor onorabili' Pegrul a $os! de ase6enea! culoarea
pura de pri6ul 06pra al Chinei dup ce a 0n%ins dinasia
Chou! care pura culoarea ro#ieL el a ales negrul deoarece era
asocia cu ele6enul :p! iar :pa singe Focul! reprezena
prin culoarea ro#ie'
:lb
:lbul ese culoarea oa6nei #i se6nul br7ne"ii' >e#i
se spune c ese culoarea doliului! 06brc6inea radi"ional
pura 0n aces scop era de culoare galben-6aro' :lbul pur
ese asocia cu puriaea #i %irginiaea'
Capiolul al cincilea
4(
Feng Shui la ser%iciu
Oealizarea aci%i"ii du6nea%oasr la ser%iciu sau
succesul 0n a$aceri ese deer6ina de loc #i aran;are! c7 #i
e$icien"a co6paniei sau de sandardul ser%iciului pe care-l
$urnizeaz' +enru 6ul"i care cred cu oa con%ingerea 0n
Feng Shui! chiar #i o a$acere a6plasa ideal! o$erind ser%iciu
e8celen! nu poae s prospere dac aran;a6enul cldirii
0ncura;eaz un Chi dunor' >e#i 6ule dinre nor6ele Feng
Shui re$erioare la locuin" sun cerue! de ase6enea! de la
a$aceri! e8is o di6ensiune supli6enar Feng Shui
considera c 0ncura;eaz un debi snos de bani'
+ue"i co6bina o ciire personal din busola
Manualului de baz Feng Shui cu s$aurile care ur6eaz
penru a 06bun"i Feng Shui apar"in7nd 6ediului
du6nea%oasr de lucru' >ac descoperi"i c una din
proble6ele ur6oare ?care ur6eaz s $ie prezenae 0n
coninuare@ coincide cu ciirea du6nea%oasr indi%idual pe
busol! ar rebui s $olosi"i o direc"ie care s % dea o ciire
norocoas' C7nd aran;a"i 6obila 0nr-un birou ese! de
ase6enea! o idee bun aceea de a $olosi rigla du6nea%oasr
din Manualul de baz Feng Shui penru a deer6ina dac! de
e8e6plu! 0nl"i6ea birourilor! 6eselor sau a regisrelor se
pori%e#e cu caegoriile prosperiae! carier! e%olu"ie sau
a%ere'
An loc prosper
>ac plani$ica"i s 0ncepe"i o a$acere! alege"i un loc
0nr-un carier unde s-au dez%ola de;a a$acerileL aces lucru
ara c Chi-ul de succes curge prin acel areal' Biroul
du6nea%oasr ar rebui s nu $ie [ascunsF de cldirile
0ncon;uroare! deoarece a%erea du6nea%oasr %a $i
supracapacia #i Chi-ul nu %a puea s curg lini#i 0n
ineriorul #i 0n ;urul cldirii' /n cazul 0n care cldirile de pe
parea >ragonului =erde sun 6ai 0nale dec7 cldirile
du6nea%oasr! aces lucru nu %a a%ea nici un e$ec dunor
penru a$acerea du6nea%oasr! deoarece >ragonul =erde are
un spiri aci%' /n cazul 0n care cldirile de pe parea <igrului
:lb sun 6ai 0nale! ar rebui s consrui"i un acoperi# de
grdin sau un bazin penru a si6ula Chi-ul unei cldiri 6ai
6ici' /n cazul 0n care cldirile opuse $a" de inrarea principal
sun 6ai 0nale! ar rebui s 0ncerca"i s ridica"i 0nl"i6ea
cldirii prin consruirea deasupra ni%elului a%anului' :"i
puea! de ase6enea! s a#eza"i pe a%an $or6e din le6n! 6eal
sau piar care si6bolizeaz sbiiL acesea ac"ioneaz
ase6nor cu"ielor! iner%enind 0n #ansa rea care coboar din
cldirile 6ai 0nale'
>ac oae cldirile 0ncon;uroare sun 6ai 0nale!
pue"i co6bina 6eodele 6en"ionae 6ai sus! precu6 #i
a#ez7nd oglinzi pe pere"ii din e8erior penru a 0nlura
in$luen"ele ghinionise'
>in 6oi%e srucurale #i 0n ineresul unei sn"i
bune! cldirea ar rebui s nu $ie a6plasa pe un eren ;os sau
l7ng zone unde se a$l gunoi' /n$"i#area cldirii in$luen"eaz!
de ase6enea! prosperiaea saL inrarea 0n cldirea cu ane8e ar
rebui s $ie deasupra ni%elului srzii! $eresrele #i u#ile ar
rebui s $ie 0nr-o sare bun! iar dru6urile ar rebui s $ie
4.
cur"ae de orice buruieni #i gunoaie' >ac inrarea ese la
ni%elul srzii! ar rebui s consrui"i o reap 6ic #i s 6ri"i
0nl"i6ea ni%elului podelei 0n inerior! chiar dac aceasa ese
cu nu6ai c7"i%a ceni6eri ?(!2K c6@'
?9egende p' 5*@
O$ir6 cu u#a de la inrare 0n $a"a unui gol 0nre dou cldiri risc s-#i piard pro$iurile
prin acel gol'
>ac inrarea ese plasa 0n $aa col"ului unei ale cldiri! aceasa ese ase6enea unui cu"i
care aie a$acerea #i $rag6eneaz pro$iul'
A#a de la inrare ar rebui s nu $ie a#eza 0n $a"a unei
bi$urca"ii de dru6uri! deoarece aces lucru ar a%ea ca rezula
o direc"ionare de$iciar a a%erii #i daoriile! 0n aces caz! ar
puea cre#e' >e ase6enea! ese o siua"ie ne$erici dac u#a
de la inrare se a$l 0n parea opus unui spa"iu liber 6are
nre dou cldiri! deoarece acesa ar puea 0ndepra
pro$iurile din a$aceri' /n cazul 0n care col"urile alor cldiri
sun 0n $a"a u#iide la inrare! ele sun co6parae cu cu"iele
care inr 0n a$acerile du6nea%oasr #i aie $elii pro$iurile
du6nea%oasrL penru a re6edia aceas siua"ie! pue"i a#eza
o oglind penru a 0nlura e$ecul de iere dinr-un col" #i
a#eza"i un para%an la inrarea 0n locuin"a du6nea%oasr as$el
0nc7 inrarea se deplaseaz u#or spre o pare! bloc7nd
ghinionul' >e#i apa ese asocia! 0n general! cu banii!un #u%oi
care se deplaseaz rapid sau un r7u din a$ara inrrii ar puea
a%ea ca rezula 0ndeprarea succesului'
?9egende pp' 5(-5.@
An 6une sau un deal 0n $a"a inrrii sun cople#ioare #i 06piedic $lu8ul de Chi ce
prse#e cldirea'
Curba e8erioar a unui dru6 sau pod ese ase6enea unei coase care aie din norocul unei
a$aceri'
<erenul din spaele casei nu ar rebui s coboare la %ale! deoarece Chi-ul unei bune
a$aceri se %a rosogoli la %ale'
4K
O a$acere proe;a de [cenura de ;adF are #anse s aib succes'
O pozi"ie ideal penru un loc de 6unc 0nr-o zon rural' 9a spae cldirea ese
proe;a de deal! iar inrarea are %edere cre 6are per6i"7nd $or"elor pozii%e s inre pe
u#a de la inrare'
A#a de la inrare a unui birou nu rebuie s $ie la capul unei $unduri! deoarece spiriele
rele prinse 0n curs %or e8ercia o in$luen" ne$a%orabil 0n acea zon'
Burlanele! conducele la $a"ada unei cldiri %or per6ie scurgerea banilor 0n a$ara casei''
For6a erenului care ese 0n spaele sau 0n $a"a locului are! de
ase6enea! in$luen"' >ac lucra"i 0nr-o zon rural! un deal
sau un 6une care se a$l la inrare ese deosebi de puernic #i
$or6eaz un obsacol penru circula"ia Chi-ului care iese din
cldire! un para%an $cu din le6n sau din piar sau un r7nd
de copaci a#eza l7ng u#a de la inrare %or a;ua ca Chi-ul s
circule $r piedici' <erenul din $a" ar rebui s $ie pla sau!
pre$erabil! s 6earg 0n ;os 0n parea dealului! iar erenul din
spae s $ie pu"in 6ai sus' A#a de la spae are rebui s nu $ie
0n $a"a 6rii sau a unei %i! deoarece $or"ele pozii%e din
acese rsuri au ne%oie s reac pri6a da prin u#a de la
inrareL o barier $cu din le6n! a#eza 0n e8eriorul u#ii de
la spae! %a descura;a acese $or"e pozii%e de la inrarea 0n
cldire prin aces punc de acces'
A#a de la inrare la locul du6nea%oasr de lucru ar
rebui s nu $ie pus 0n $a"a unui ci6iir sau a alor cldiri
religioase! deoarece acesea se consider a $i pline de spirie
care sun de ip Hin #i ulbur echilibrul Hin-Hang' &8is o
radi"ie care se re$er la ag"area unor clopo"ei de %7n penru
a 0nlura spiriele persoanelor care cred cu puere 0n $or"a
Feng ShuiL ele po chiar s acopere cu sc7nduri inrarea #i s
consruiasc o ala! pe o pare di$eri a cldirii' Spiriele
agiae nu s7n;enesc! ou#i! a$acerile care se re$er la
reali"ile religioase' Curba din a$ar a unui dru6 sau a unui
pod ese considera a $i ase6noare unei coase care aie
a%erea du6nea%oasr! 0ns un loc de 6unc ce se a$l 0n
ineriorul unei curbe ese proe;a de ceea ce se re$er la
[cordonul de ;adF ?cordoanele de ;ad erau purae de
nobili6ea chinez! iar ;adul ese asocia cu i6oraliaea #i
puriaea@' Canalele de scurgere #i conducele care sun aa#ae
0n parea din $a" a cldirii ar rebui s $ie acoperie! deoarece
ele 0nlur banii din a$aceri' Orice conduc 6are de ap ar
rebui s $ie a6plasa 0n spaele cldirii! as$el ca apa de
ploaie sp $ie canaliza la disan" de parea din $a"'
42
?9egende p' 5K@
A#a de la inrare nu rebuie plasa pe laura >ragonului =erde din cauz c acesa
si6bolizeaz aci%iaea' Cu oae c! de obicei! <igrul :lb ese cu se poae 0n76pla ca
acesa s 0nrerup e$icien"a a$acerilor'
>ac inrarea principal la ser%iciu se 0ninde de-a lungul $a"adei cldirii! puncul de acces
principal rebuie s $ie pe parea >ragonului =erde'
A#a de la inrare nu rebuie s se deschid direc 0nr-o scar' >eoarece Chi-ul bun poae
scpa cu u#urin" 0n srad pe u#a care se deschide 6ereu'
Bucria nu rebuie %izibil de la u#a de la inrare! cu e8cep"ia cazului 0n care a$acerea
are legur cu gasrono6ia' :l$el! zgo6oul #i aci%iaea de la bucrie po prea
cople#ioare penru clien'
A#a de la inrare nu rebuie s se deschid 0nr-o oale! deoarece spiriele Hin se po
con$runa cu spiriele Hang ce inr 0n cldire'
/n ceea ce pri%e#e locuin"a! u#a principal a cldirii
reprezin inrarea 6ai 6are penru Chi! dar penru c 6unca
ese lega 0ndeaproape de lu6ea e8erioar! inrarea ar rebui
s $ie 6ai 0nal #i 6ai la dec7 o u# de la inrare a unei
case' O inrare la #i bine decora ese! de ase6enea!
bine%eniL aceasa nu nu6ai c 0i arage pe recori! ci #i
0ncura;eaz inrarea Chi-ului bun penru a$aceri' Clienul ar
rebui s nu se 6ai si6 prins ca 0nr-o curs de spa"iul
li6ia! 0n cone8ul 0n care! de la un cap la cellal al u#ii!
presiunea crea de un spa"iu li6ia la pri6a inrare nu
produce o a6os$er pozii%! ceea ce ar puea a%ea ca rezula
i6plicarea 0n orice proces de negocieri' >e ase6enea!u#ile din
inerior ar rebui s $ie 6ai 6ici dec7 u#a de la inrare penru
a e%ia disrugerea energiei care %ine' Se spune c spiriul
prosperi"ii care %ine dinr-un 6agazin 0i arage pe clien"i
spre el! chiar dac ei nu sun siguri c aici se a$l 6r$urile de
care au ne%oie sau pe care le %or'
A#a de la inrare ar rebui s $ie consrui pe parea
>ragonului =erde! parea din dreapa! a#a cu6 sa"i cu $a"a
spre cldire' >ac inrarea se 0ninde pe 0nreaga lungi6e a
cldirii! puncul principal de acces ar rebui 0nc s 6ai $ie pe
parea dreap! deoarece >ragonul =erde si6bolizeaz
aci%iaea' <igrul :lb! pe parea s7ng a cldirii! ese! de
obicei! cal6! dar c7nd ese deran;a el se poae supra #i poae
0nrerupe e$icien"a a$acerii'
A#a de la inrare nu ar rebui s $ie nicioda $a" 0n
$a" cu scara $i8! deoarece aceasa reprezin canalul prin
care Chi-ul circul prinr-o cldire' >ac u#a de la inrare ese
deschis #i 0nchis o i6pul! Chi-ul bun ar puea aluneca u#or
0n srad' :ceas regul se aplic! de ase6enea! 0n cazul
oaleei! deoarece aceasa ese o surs de puernice spirie Hin
#i ele s-ar puea ciocni cu spiriul Hang care inr 0n cldire' /n
plus! dac nu ese o legur 0nre cldire #i locul de $urnizare
a ali6enelor! bucria ar rebui s nu $ie %izibil de la u#a
din $a"L aci%iaea! zgo6oul #i aburul care %in de la o
bucrie sun disrugoare penru clien"i! la pri6a %edere'
Cneriorul locului de 6unc
Cele 6ai i6porane pr"i ale unui loc de 6unc sun
biroul direcorului #i biroul conabilului' An Feng Shui
ghinionis 0n oricare din acese locuri in$luen"eaz 6orala #i
succesul 0nregii a$aceriAn Feng Shui pros 0n ale zone
sl0be#e [un 6e6bruF al a$acerii! dar Feng Shui ghinionis la
%0r$ slbe#e 0nregul [corpF'
41
:ccesul la biroul direcorului ar rebui s $ie lu6inos
#i spa"ios penru ca Chi-ul s poa inra nesingheri #i s
circule liber' Birourile de la capul coridoarelor lungi #i
0nunecoase prind 0n curs Chi-ul #i 6ic#oreaz conrolul
conducerii' Birourile care se a$l la capul coridoarelor sun
accepabile a7a i6p c7 coridoarele sun bine lu6inae #i
accesul ese clar' >ac birourile se a$l 0n aceea#i cldire cu
spa"iile 0n care se locuie# e0n 6od per6anen! acolo ar rebui
s e8ise oalee separae penru cele dou supra$e"e' Biroul
direcorului ar rebui s $ie la un ea; superior sau la un ni%el
superior $a" de oale! as$el 0nc7 Sha s nu poa inra 0n
birou dac e8is unele bloca;e sau proble6e cu canalele de
scurgere'
+ozi"ia birourilor de lucru 0n ineriorul unui birou ese
$oare i6poran 0n deer6inarea e$icien"ei personalului #i
ese i6poran! 0n special! penru direcorul co6paniei' >ac
aci%iaea du6nea%oasr de a$aceri ese lega de inrarea
clien"ilor 0nr-un 6agazin! biroul direcorului ar rebui s nu
$ie nicioda 0n %zul uuror! deoarece penru o concenrare
6a8i6 sun necesare izolarea #i lini#ea'
?9egende p' 51@
Curgerea Chi-ului cre birourile a$lae la capul unui culoar lung #i 0nunecos ese
redus #i poae a%ea ca rezula slbirea conrolului 6anagerial'
/nr-un birou 06pr"i cu 6ai 6ule persoane! biroul direcorului rebuie s se a$le 0n
pozi"ia cea 6ai norocoas! a%7nd celelale birouri aran;ae pe r7nduri penru a per6ie o
curgere bl7nd a Chi-ului 0n ;urul 6obilei'
An birou nu rebuie s se a$le cu $a"a la u#! deoarece Chi-ul care inr poae $i
cople#ior'
&le6enul de surpriz ese puernic dac sa"i cu spaele cre u#' O oglind ar rebui
insala deasupra biroului penru a % per6ie s %ede"i cine inr'
Cea 6ai bun pozi"ie a unui birou ese 0n col"ul opus u#ii! 0n a#a $el 0nc7 s sa"i cu
spaele la zid' Qidul creaz un seni6en de sabiliae iar planele #i l6pile! pe 6as
sau 0n ;urul biroului! arag un Chi bun #i 06bun"esc curgerea acesuia'
>ac e8is ale birouri 0n o$iciul direcorului! ele ar
rebui s $ie a#ezae 0n r7nduri ordonae 0n ;urul 6esei
principale penru a per6ie o 6i#care need a Chi-ului 0n
;urul 6obilei' O u# ar rebui s nu se deschid nicioda
direc 0n biroul de lucru! penru ae%ia ele6enul surpriz pe
care oricine lucreaz la birou l-ar puea a%ea prin aceea c
44
%ede cine %ine 0n birouL 0n unele cazuri! ar puea $i necesar
insalarea unei oglinzi 0n aces scop'
Cea 6ai bun pozi"ie penru un birou ese 0nr-un col"!
opus u#ii! cu spaele la u# #i pue"i 6ri 0n coninuare
curgerea Chiu-lui bun prin a#ezarea planelor sau a lu6inilor
0n spaele biroului' An peree creaz un seni6en de
sabiliae #i ese co6para cu un 6une care o$er spri;in #i
proec"ieL lu6inile deer6in inrarea unei cani"i 6ai 6ari
de Chi 0n ca6er #i planele adaug Chi nou! precu6 #i
re%igoreaz Chi-ul obosi'
>ac sa"i cu spaele la o u# sau 0n apropiere de o
$ereasr se spune c auoriaea #i aen"ia % alunec prin [u#a
goalF' /n general! oglinzile a#ezae corespunzor! ilu6inaul
de birou #i planele po conribui la re6edierea e$ecelor unui
birou pros pozi"iona'
:ceas pozi"ionare ideal penru birouri se aplic! de
ase6enea! la sei$uri #i regisre conabile' >ac aci%iaea
du6nea%oasr de a$aceri nu ese dependen de conacul cu
publicul! conurile ar rebui calculae 0nr-un loc lini#i! 0ns
dac lucra"i 0nr-un 6agazin sau 0nr-un resauran! regisrul
conabil ar rebui s $ie 0n cenrul a$acerii penru a 0ncura;a
banii 0n 6agazin'
+lanele! ac%ariile! picurile! ipriurile #i anu6ie
culori sun! de ase6enea! considerae s se adauge la
prosperiaea unei a$aceri' +e#ele ese considera c aduce
bani! deoarece echi%alenul 0n li6ba chinez penru pe#e ?Iu@
ese si6ilar cu acela penru succes ?Iu@' :#a dup cu6 0n cas
un nu6r i6par de pe#i dinr-un ac%ariu se consider a $i
norocos! la locul de 6unc se crede c ei arag bani #i dac
bulele de aer se adaug cu a;uorul unui $ilru de ap! Chi-ul
proasp ese deopori% 6ri' +lanele aci%eaz Chi-ul #i
ilusra"iile cu peisa;e sau plane creeaz ar6onie' >ac a"i
calcula busola du6nea%oasr +a <zu la 0ncepuul 6anualului
#i rigra6ele du6nea%oasr sun 9i sau Chen! ar rebui s %
0ncon;ura"i de plane 6ari cu $runze %erzi! 0ns dac rigra6a
du6nea%oasr ese Ken sau Kun! ar rebui s conrola"i
ni%elul! 0n sensul 0n care o plan la u# sau la puncul a%erii
%or $i su$iciene' <oae celelale rigra6e sun consruie
penru o caniae echilibra de %erde' :ces s$a se aplic a7
penru cas! c7 #i penru locul de 6uncL puncul a%erii dinr-
o cas sau apara6en se a$l 0n su$ragerie! iar la un loc de
6unc se a$l! de obicei! 0nr-o ca6erp lini#i! personal!
unde se iau decizii $inanciare i6porane'
Culoarea
Folosirea culorilor %ariaz 0n $unc"ie de ipul a$acerii'
Oo#u #i auriu sun asociae! 0n 6od radi"ional! cu norocul!
$iind! deseori! culorile $olosie penru a decora resauranele
chineze#i sau 6agazinele' :$acerile care se re$er la co6er"
ar rebui s aib %aze cu $lori 6ari! cu6 ar $i! de e8e6plu!
criniiL dac aces lucru nu ese posibil! ilusra"ii cu $lori ar
rebui puse 0n locul $lorilor naurale' Pegrul #i albul sun
pori%ie penru birourile 6iliarilor sau poli"i#ilor! 0n i6p ce
o $olosire 6ai lu6inoas sau 6ai pu"in regla a culorii ese
pori%i penru 6ass-6edia sau siua"ii n care se $ace
recla6' Orice culori! plane sau ilusrae sun $olosie ar
rebui s creeze un sens al echilibrului! deoarece acesea
in$luen"eaz e6pera6enul celor din 0ncpere! precu6 #i
6i#carea Chi-ului'
43
Capiolul #ase
Feng Shui rural
Feng Shui nu ese li6ia nu6ai la un obiec sau la un
loc' Feng Shui ese considera a7 ca o #iin"! c7 #i ca o ar
care 0nso"e#e oul 0n 6ediul nosru' Modul cu6 ri6 #i cu
care ne 0ncon;ur6 pe noi 0n#ine ese lega 0n 6od co6plica
de opogra$ia erenului #i de ele6enele #i $or"ele naurale care
ac"ioneaz 0n ;urul nosruL nu e8is6 izola"i $a" de e$ecele
puernice ale naurii' :ces punc de %edere re$erior la $or"ele
%izibile #i in%izibile care ac"ioneaz pe eren se a$l 0n cenrul
Feng Shui' +7n acu6! 0n aces 6anual! accenul a $os pus pe
aprecierea 6ediului 0ncon;uror din i6ediaa du6nea%oasr
apropiere #i pe 0n"elegerea Feng Shui 0nr-o zon urban'
:ces capiol se deschide 0nr-o zon 6ai larg re$erioare la
Feng Shui rural #i prezin principiile care au in$luen" asupra
a ceea ce ne 0ncon;oar'
Si6bolurile #i li6ba;ul aar"in7nd Feng Shui sau
inspira din splendoarea peisa;ului chinezesc! 0n special din
6un"ii #i r7urile saleL ese %orba despre inerac"iunea lor care
produce $or6ele $r 6argini ale +67nului' Mun"ii #i
dealurile conroleaz curgerea apei #i! 0n schi6b! apa hrne#e
p67nul' +ue"i deer6ina puncele bogae 0n Chi prinr-o
abubden" de %egea"ie 0n peisa;! 0n i6p ce zonele aride indic
locuri care sun [0n$o6eaeF de Chi snos' For6ele $iecrui
6une #i curs de ap sun se6ni$icai%e! deoarece $eriliaea
p67nului! caniaea de Soare sau de u6br! pozi"ia
cldirilor e8isene #i a6os$era general sun creae de acese
ele6ene %ariabile' :s$el! capaciaea de a deer6ina 0n peisa;
a7 caracerisicile naurale $a%orabile! c7 #i cele
ne$a%orabile! reprezin ce%a nepre"ui c7nd se alege un loc
penru a#ezare! conribuind! de ase6enea! la la a;uorul da
acelora care riesc de;a 0n zona rural! penru a deer6ina
boga"ia casei lor'
<ao #i Paura
<ao ese /nregul!
/nregul ese Ani%ersul!
Ani%ersul con"ine +67nul!
+67nul con"ine O6enirea'
:cesea sun cele paru 6ari ele6ene ale crea"iei'
?<ao e Ching@
Cdeea de a ri 0n ar6onie cu <ao! calea Paurii! s-a
a$la 0n cenrul $iloso$iei chineze i6p de pese dou 6ii cinci
sue de ani' <ao ese n oul #i d Ani%ersului ordinea!
uniaea #i ri6ul su' :ceas $iloso$ie a da chinezului un
respec ineren penru naur! as$el 0nc7 de aceea e6plele!
locuin"ele de la "ar! casele erau proiecae penru a spori
peisa;ul #i nu penru a-l 6ic#ora' Cldirile 0nse#i erau
45
consruie radi"ional! din resurse locale! cu6 ar $i! de
e8e6plu! piar! $ibr de plane #i le6n #i! 0n 6ule zone
rurale! ese la $el #i aszi' /nreaga scen rural ese o
re$lecare a rela"iei dinre cele rei $or"e principale ale
Ani%ersuluiD Cerul! +67nul #i O6enirea'
/n religia chinez Cerul a $os #i ese 0nc pri%i ca cea
6ai puernic $or" din Ani%ers! locui de zei! zei"e! spirie #i
0n"elep"i! cunoscu"i ca ne6urioriL /6praul de Jad 0i
conducea pe o"i' /6praul Chinei! considera ca Fiul Cerului
#i cruia i-a $os da un 6anda de a conduce Cerul! $cea
legura dinre O6enire #i Cer' Oela"ia dinre O6enire #i
+67n era! de ase6enea! puernic! deoarece China a%ea! 0n
6are 6sur! o econo6ie agrar' :nul era calcula 0n
con$or6iae cu schi6brile 9unii! cu ciclul anoi6purilor #i
cu planarea #i sr7ngerea recolelor' 9a 0ncepuul $iecrui an
agricol! 06praul ini"ia #i conducea riualurile religioase
penru a se resabili ar6onia 0n 0nraga "ar #i penru cuarea
binecu%7nrilor penru anul ce %enea' +rin iner6ediul
acesor riualuri! 06praul! ca si6bol al naurii u6ane!
consolida rela"ia dinre Cer! +67n #i O6enire'
Chiar dac perioada 06pra"ilor a recu de 6ul #i
penru 6ilioane de oa6eni %ia"a rural a $os 0nlocui de %ia"a
urban! no"iunea de o6enire lega de lu6ea naural se
6en"ine 0nc 0n Feng Shui' An e8per Feng Shui poae cii
peisa;ul #i poae ideni$ica locurile puernice #i cele slabe 0n
$or6a"iunile naurale #i ese! de ase6enea! con#ien de
li6iele noasre 0n rela"ia cu ele6enele! $or"ele #i
caracerisicile naurale'
Mun"ii #i dealurile
Anul dinre subiecele pre$erae ale picorilor peisagi#i
chinezi ese reprezena de peisa;ul 6unos' Munele a $os
0nodeauna considera ca puncul 0n care se 0n7lnesc Cerul #i
+67nul' Munele ese do6iciliul pusnicilor! un loc de
pelerina; #i sacri$iciu #i %ile sale sun puncae cu e6ple'
=7r$urile o$er accesul spre %i! cascade #i cr7nguri de copaci
#i ele! la r7ndul lor! se lrgesc 0n c76pii #i r7uri' Oa6enii sun
punca"i dincolo de peisa;! na%ig7nd de-a lungul r7urilor!
ar7nd c76piile #i r7ind pe panele 6uneluiL as$el oa6enii
de%in subordona"i puerii rsurilor naurale' Cdeea de a ri
0n ar6onie cu ordinea naural ese o re$lecare a lui <ao'
Munele ese 0ndrepa cu %7r$urile sale! 0nr-un peisa;
chinezesc clasic! spre cer! dar $apul c ese 0n pan #i acela
de a $i abrup sun conracarae de e8isen"a unor dealuri 6ai
;oase #i a unor c76pii care rec pe sub %7r$uri' Fr dealuri sau
$r p67nul care se onduleaz u#or ca un conraechilibru!
Hang-ul %0r$urilor 6unelui nu ar $i echilibra' /n conras!
norii sun Hin #i c76piile! care sun a#ezae ;os! produc Hin #i
au ne%oie de Hang-ul %7r$urilor penru a crea ar6onie
dina6ic' :s$el! cel 6ai pu"in pro6i"or loc Feng Shui rural
ese o c76pie pla! $r rsuriL aici se a$l ni#e copaci!
plane sau r7uri penru a produce Chi #i nu e8is dealuri! %i
sau ora#e penru a-l canaliza sau penru a-l 6ic#ora'
Orice eren! 6unos sau nu! ese o cas la >ragon!
creaura 6iic ce alearg de-a lungul +67nului cu Chi
puls7nd prin corpul su' Corpul >ragonului se gse#e
0nodeauna 0nr-o $or6a"ie liniar! ras7nd liniile dealurilor
sau 6arc7nd +67nul' Cursurile de ap! care curg de la un
cap la cellal al +67nului! sun canalele >ragonului #i
3)
a7a i6p c7 :pa ese pese o! >ragonul ese! de ase6enea!
pese o' /n radi"ia Feng Shui! +67nul! 0n oae $or6ele
sale! ese >ragonul de +67n! iar r7urile #i $lu%iile sun
>ragonul de :p'
>ragonul ese cea 6ai puernic creaur considera a
$i 0nins pese +67n #i ese un aspec cenral penru Feng
Shui radi"ional! dar nu ese singura creaur %zu 0n $or6ele
+67nului' /nr-un 0n"eles! $or6ele +67nului po $i ceea ce
dori"i ca ele s $ieL $or6ele lor a6inesc de oa6eni! ani6ale
sau obiece #i iau rsura acelei asocieri' Aneori! c7nd
ghinionul sau norocul a ains o anu6i zon! cei care sun
a$eca"i pri%esc peisa;ul #i 0ncearc s deslu#easc o rsur
care ar puea in$luen"a norocul lor' An deal sau o s7nc po
ara ca ghearele unui igru! ca o cas $r acoperi#! ca o barc
0noars! ca o care deschis sau ca o %az round' :ceas
asociere poae 6erge! 0nr-un $el! spre a e8plica o prezen"
coninu a ghinionului sau! in%ers! o ur6 de noroc' >e
e8e6plu! dac o rsur a unui peisa; ese lega de o
prezen" coninu a ghinionului po $i g7ndie! de obicei!
re6edii' +iere sau p67n ar puea $i adugae penru a
schi6ba $or6a #i un peree ar puea $i consrui! copaci ar
puea $i plana"i sau 6or67n s$7n ar puea $i ridica penru a
aduce ar6onie peisa;ului' /n 6od si6ilar! aunci c7nd o
rsur lega de noroc ese deeriora! probabil 0n ur6a
unei aci%i"i de consruc"ie sau a consruc"iei unui dru6! ar
rebui depuse e$oruri penru a conracara e$ecele negai%e
care se 6ani$es asupra locului'
?9egend pp' *))-*)*@
An peisa; clasic chinezesc' Hang-ul %7r$urilor 6unoase ese o conrabalansa de Hin-ul
c7npiei ;oase #i de nori penru a crea o ar6onie dina6ic'
Cele cinci ele6ene sub $or6a ondulrii p67nului' 9e6n Foc Meal +67n :p
3*
For6e speciale de bolo%ani! dealuri #i 6un"i sun
legae de cele cinci ele6ene! respeci% 9e6nul! Mealul!
Focul! +67nul #i :pa' C7nd anu6ie $or6e ale ele6enelor
sun inerpreae 0n +67n! ele po $i produci%e sau
disruci%e 0n $unc"ie de ciirea 6ai larg Feng Shui penru
zona aceea' >e e8e6plu! o $a6ilie care are o a$acere prosper
cu cheresea poae aribui o pare a succesului ob"inu
bolo%anilor dealurilor din apropiere! care au $or6a ase6enea
ele6enului 9e6n! pe c7 %re6e ce o a$acere care a a%u
proble6e cu "sau a su$eri inunda"ii poae considera dealurile
sub $or6 de :p ca $iind la baza proble6ei' Se6nele
norocoase sau ghinionise ale unui e%eni6en %iior po $i
gsie con$or6 cu necesiaea #i 06pre;urarea'
Spre s$7r#iul secolului al JCJ-lea! Hong Kong-ula
$os npsui! 0n 6od consan! de incendii' :ces lucru a $os
e8plica prin $or6a pe care o a%eau poalele dealului la baza
%7r$ului insulei Hong Kong' +oala dealului a%ea $or6a
ele6enului Foc #i %r$ul principal se ase6na cu o gr6ad
de 9e6nL drep ur6are! Focul ardea coninuu 9e6nul de
dedesup'
Copacii
?9egende pp' *)(-*).@
+67nul produce Meal' :ceasa ese o $or6a"iune de p67n #i indic un loc de Feng
Shui bun'
3(
:pa disruge Focul' :ceas $or6a"iune de p67n indic posibiliaea inunda"iilor'
+ozi"ii $a%orabile $a" de cursul de ap'
Copacii sno#i sun un se6n de Chi snos 0n
p67n' Cu c7 copacul ese 6ai plin de $ruce #i 6ai %erde!
cu a7 ese 6ai probabil ca s aduc noroc acelui loc' Copacii
po $i paznicii unui loc! proe;7ndu-l de in$luen"ele 6ale$ice #i
produc7nd Chi care d %ia"' >ar un copac cu cicarice sau
6uribund poae a%ea e$ecul opus! golind locul de energie sau
de respira"ia %ie"ii' :r rebui s a%e"i gri; de u$i#urile #i
copacii a$la"i 0n zona 0ncon;uroare prin ierea oricror
ra6uri 6oare #i prin 0ngri;irea sau 0ndeprarea copacilor
6uribunzi! penru a 0ncura;a norocul 0n casa du6nea%oasr'
>ac % g7ndi"i s plana"i copaci noi! cei %e#nic %erzi sun
considera"i ca noroco#i! 0n special daori $apului c $runzele
lor produc coninuu Chi #i! adesea! un copac %e#nic %erde bine
a#eza creeaz o zon 6ai bun Feng Shui dec7 un 0nreg r7nd
de copaci'
:pa
Marea bunae ese ase6noare apei!
&a curge pese o! u6pl7nd oul'
&se doare de %ia" prin 0ns#i naura sa'
&a se a#az u6il 0n cele 6ai ;oase locuri!
Si6ilar cui%a care ur6eaz <ao'
?<ao e Ching@
An loc ideal lega de un curs de ap ese 06br"i#a de
un r7u sau de un #u%oi care se deplaseaz cu bl7nde"e! ls7nd
as$el Chi-ul dor de %ia" s curg $r piedici de-a lungul
cursului su' O cldire pozi"iona 0n curbele u#oare sau 0n
pliurile unui curs de ap ese a$eca de aces Chi bine
echilibra' /n conras! curbele ascu"ie dinr-un r7u sau un
s$7r#i brusc al cursului su $or6eaz linii ase6noare
sge"ii! care nu nu6ai c 0nrerup cursul Chi-ului! ci #i
$urnizeaz un canal penru Sha sau $or"ele 6ale$ice! care
0ncura;eaz ghinionul 0n locul respeci%'
>ac locui"i 0nr-o zon norocoas! curgerea need a
Chi-ului de-a lungul cursului de ap care % 0ncon;oar casa
%a 0ncon;ura prosperiaea #i snaea 0n casa du6nea%oasr'
<ou#i! e8is! de ase6enea! un nu6r de locuri ne$a%orabile
care po aduce ghinion #i snae #ubred 0n casa
du6nea%oasr' >ac locui"i 0nr-unul din acese locuri! e8is
3.
6odali"i prin care pue"i co6pensa aceas pozi"ionare
ghinionis #i pue"i 0nlura in$luen"a 6ale$ic a Sha-ului de
la inrarea 0n casa du6nea%oasr' Oglinzi bine pozi"ionae po
$i $olosie penru a 0nlura $or"ele 6ale$ice #i planele
snoase %or 0ncura;a Chi-ul spre locul respeci% #i %or
$or6a! de ase6enea! un ecran de proec"ie'
?9egende pp' *)K-*)2@
+ozi"ii ne$a%orabile $a" de cursul de ap'
Cele cinci ele6ene sub $or6a cursului de ap' Meal +67nr 9e6n Foc :p
:pa c7nd prunde 0n Meal ese un se6n de bog"ie #i respec'
9e6nul care inr 0n Meal sau Focul care inr 0n Meal! $unc"ie de inerpreare! se6ni$ic
o perioad ghinionis'
Cele cinci ele6ene sun %zue nu nu6ai 0n $or6ele
%ariae ale 6un"ilor #i dealurilor! dar sun! de ase6enea! legae
de anu6ie $or6e 0n r7uri sau #u%oaie' Con$or6 cu >ragonul
de :p clasic! :pa! +67nul #i Mealul sun considerae ca
$iind cele 6ai norocoase srucuri ?e8is dou $or6e posibile
penru +67n@' /n pri%in"a srucurilor +67nului! c7nd
r7urile sau $lu%iile cu di$erie $or6e ale ele6enelor se
0n7lnesc! poae $i sau o co6bina"ie produci%! sau una
3K
disruci%L rezulaul depinde de rela"ia dinre ele6ene'
+ue"i s $ace"i re$erin" la ebelul din Capiolul rei al acesui
Manual de baz Feng Shui! 0n scopul %eri$icrii acesor
co6bina"ii ?%' p' KK din aces 6anual@' >e e8e6plu! 9e6nul
care inr 0n Meal sau Focul care inr 0n Meal! ceea ce
depinde de $elul 0n care inerprea"i $or6ele! ara o perioad
de nenorocire 0n $a6ilie! 0n i6p ce :pa care inr 0n Meal
ese un se6n de bog"ie #i respec'
Feng Shui #i 6ediul 0ncon;uror
>ac plani$ica"i s cu6pra"i sau s consrui"i o cas
0nr-o zon rural sau urban! se aplic acelea#i reguli de baz'
:colo po $i r7uri! %i #i dealuri 0n locul cldirilor 0nale!
dru6urilor #i cenrelor co6erciale! 0ns du6nea%oasr ar
rebui s a%e"i capaciaea dde a si6"i curgerea #i dispersarea
Chi-ului #i inerac"iunea dinre Hin #i Hang' +oae c dealurile
sun prea 0nale! prea e8puse sau supra0ncrcae- Sau poae c
0ndoiurile r7ului sun prea ascu"ie sau nu se ar6onizeaz cu
bl7nde"ea penru a crea un seni6en de lini#e- /nodeauna s
$i"i con#ien"i de 6ediul du6nea%oasr 0ncon;urorD cua"i
6odali"ile de 06bun"ire a ar6oniei dina6ice a zonei 0n
care locui"i'
:%e"i ne%oie s % asigura"i de $apul c copacii!
planele #i arbu#ii sun sno#i #i nu o$ili"i sau 06po6oli"i'
S-ar puea s a%e"i ne%oie s plana"i copaci! arbu#i sau
se6nuri 0n zonele lipsie de %egea"ie' Folosi"i resursele
naurale din ;urul du6nea%oasr! cu6 ar $i! de e8e6plu!
piara #i chereseaua! 0n scopul de a a;ua la crearea unui sens
al echilibrului cu pri%ire la peisa;ul local' +ue"i descoperi c
e8is un nu6r de 6odali"i prin care a"i puea s realiza"i
arhiecura sau s % colora"i casa prin ar6onizarea cu $or6ele
#i culorile 6ediului 0ncon;uror'
Pu ese 0nodeauna posibil crearea unui loc per$ec'
&8is a6enin"area polurii 0n aer #i 0n ap #i! ine%iabil!
cre#erea cererii penru locuin"e inr 0n con$lic cu ne%oia de
psrare a rsurilor naurale' /n zonele rurale! ar puea e8isa
6o#enirea 6inelor! carierelor de piar sau a despduririlor!
ceea ce ese greu de repara'
:desea! aci%iaea pe scar 6ic! la ni%el de rdcini
de iarb! poae 0ncepe s 0ndrepe sricciunile p67nului!
aerului sau ale apei'
9a un ni%el pracic! Feng Shui are ne%oie de
sensibiliae a7 penru 6ediul 0ncon;uror urban! c7 #i
penru cel rural' /n aceas pri%in"! prcaica sensibil 0n
do6eniul Feng Shui ese 0nrudi s 0nse6ne plani$icarea
6ediului 0ncon;urorL po $i $cue 0ncercri penru
0ndreparea recuului #i po $i depuse e$oruri penru a aran;a
6ediul du6nea%oasr 0ncon;uror i6edia #i 0n perspeci%a
%iiorului'
+os$a"
Cele prezenae 0n aceas care reprezin un ghid
penru ara Feng Shui! dar 0nruc7 $iecare siua"ie #i ne%oie
indi%idual ese di$eri! $iecare ciire %a $i di$eri' &8per"ii 0n
do6eniul Feng Shui au 6eodele lor personale de prezicere #i
nu e8is reguli precise #i rapide penru a de$ini pracica'
32
Feng Shui a $os! la origini! o #iin" pracic' Maesrul
Feng Shui aprecia locurile! o$erea s$auri #i sugera schi6bri!
dar el nu era nici preo #i nici %r;ior' &l a 0n"eles subili"ile
Hin-ului #i Hang-ului #i 6i#carea Chi-ului! dar el nu a $cu
prognoze asrologice! nu a $cu %r;i sau nu a ac"iona ca un
iner6ediar cu lu6ea spirielor' :cesea au $os adaosuri care
s-au dez%ola de-a lungul secolelor #i e8is 0nc #i azi e8per"i
care sun ini"ia"i 0n acese deprinderi'
Fr ani de insruire #i anrena6en! persoana
obi#nui nu poae $unc"iona la acela#i ni%el cu un 6aesru'
<ou#i! 6ul din Feng Shui ese si6" pracic conopi cu o
0n"elegere a naurii speci$ice chineze#i'
Pu ese 0nodeauna posibil crearea unei case! a unei
grdini ideale sau ideni$icarea locului per$ecL i6per$ec"iuni
#i proble6e sun de a#epa! dar nu a67na"i oul prinr-o
ciire nepori%i' &8is 0nodeauna #i 0n $iecare siua"ie 0n
pare posibiliaea corecrii! a schi6brii #i a 06bun"irii'
:ceas care % o$er o $ereasr spre o pri%eli#e a
lu6ii chineze#i' Feng Shui poae $i pracica de oricine la
orice ni%elL conribu"ia du6nea%oasr se re$er la caracerul
propriu! inui"ia #i si6"ul pracic'
31