Sunteți pe pagina 1din 14

PLEXUL

LOiviBAR
DESCH.IERE GENERALA
i . se formeazii din ramurile vent ral e ale nervi lor spinali lombari L I - L3 partial L4. in grosimea
psoas mare, lateral de coloana vertebrala lombara; de ase menea o ramura comunicanta
cle Ia T12. In ansamblu plexullombar are forma triunghiulara. cu baza spre coloana vertebrala lombara $i
1-<i1ful inferolateral
plexul iombar inerveaza:
regiunea antero-mediala a coapsei (cutanat muscular)
tegumentulmedial al gambei piciorului
peretele abdominai
regiunea genitala externa
iVIOD DE FOHMARE:
> ramura ventrali'i a primului nerv lombar, dupa ce primeste anastomoza de Ia Tl2. se imparte in doua
ranlilri: superioara inferioara :
ramura superioara, Ia riindul sau, se lmparte In doua ramuri : nervul iliohipogastric nervul
ilioinghinal
ramura inferioara se uneste cu un ram din radacina L2 a plexului lombar $i formeazii nervul
gen itofemura I
4 Ji1-iziunea inferi oarii. a radacinii L2 a plexului lombar. impreuna cu radacinile L3 si , partial. L4 *.
cuprind tibre ventrale dorsale care se grupeaza formiind urmatoarele ramuri ale plexului lombar:
fibre ventrale L2- L4 se grupeaza formand nervul obturator
var iabil. !ibre ventrale L3 - L4 compun nervul obturator accesor
f:br(' c!orsale L2- L3 formeaza nervul femural cutanat lateral
fibre dorsale pro\,enite din radacinile L2- LA vor forma nervul femural
sistematizarea ramurilor plexului lombar:
ramuri colaterale:
ramuri musculare:
- provin din radikinile plexului lombar
- inerveaza
- psoas mare
- psoas m ic
- pMrat I om bar
- intertransversari lombari
" nervul iliohipogastric
nervul ilioinghinal
nervul genitofemural
nervul femural cutanat lateral
* ramura ventrala L4 participa, printr-un ram superior, Ia formarea plexului lombar printr-un ram
in!i:-r ior Ia formarea trunchiului lombosacrat din alcatuirea plexului sacrat: a fost numita datorita bifurcarii
sp1c cele doua plexuri , nerv "in furca"
ramuri tenninale:
nervul fem ura I
nervul obturator
nervul obturator accesor
-- -- ------- -- - ---
IJr Mugure I Rusu. I 996
NERVUL ILIOHIPOGASTRIC
I. nerv mixt, ramura colaterala a plexului lombar
' TRAIECT RAPORTURI , DISTRIBUTIE:
iese dintre fasciculele m.psoas mare in partea superioara a marginii laterale
a acest ui lllli $Chi ;
lncruci seaza oblic posterior polul inferior al rinichiului , cuprins In
g. rasimea pararenala. inferior fata de nervul subcostal $i superior fata de nervul
ili oinghinal : Ia acest nivel se gaseste pe fata anterioara a mu$chiului panat
lombar:
superior de creasta ili aca perforeaza partea posterioara a mu$c hiului
transvers abdominal $i trece In interst iti ul d intre acesta $i ll1LI $Ch iul obi ic intern
abdominal ; In acest interstitiu se 'imparte terminal In doua ramuri :
nunura cutanata latetala este o ramura senzitiva ce perforeaza mu$chii
obli c intern $i oblic extern abdominal deasupra crestei iliace $i se
distribuie Ia tegumentul infero-lateral al abdomenului $i eel supero-lateral
al regiunii fesiere
ramura cutanaHi antetioara este o ramura mixta care continua traiectul
nervului intre mu$chii transvers abdominal $i oblic intern abdominal.
dc"tndu-le ramuri ; Ia aproximati v 2 cm.medial de spina iliaci'i. antero-
superioara strabate oblicul intern iar Ia aproximati v 3 cm.superior de
orificiul inghinal superficial perforeaza aponevroza m.obli c extern
abdominal $i se distribuie tegumentului suprapubi an.
NERVUL ILIOINGHINAL:
I. nerv mixt ramura colaterala a plexului lombar;
2. TRAJECT, RAPORTURI :
,.. icse clintre f3 sc iculel e m.psoas mare prin marginea laterala a acestui lllU$Chi :
, trece pe fata anterioara a patrat lombar, inferior fata de nervul ilio-hipogastric;
,.. i11 apropierea extremitatii anterioare a crestei iliace perforeaza mu$ch iul transvers abdominal $i trece in
in terstitiul dintre acesta $i 111U$chiul oblic intern abdominal:
,.. in regiunea inghinala strabate lllli $Chiul oblic intern dupa care devi ne superficia l iesind prin or ificiul
superficial (u nde 'i nsoteste funiculul spermatic Ia barbat si , respecti\, li gamentul rotund al uterului .
Ia femeie)
3. RAMURJ :ramul"i musculate pentru mu$chii lati ai peretelui abdominal antero-lateral $1
pentru 111li$Chiul drept abdominal;
nervii scrotali anteriori: Ia barbat, inerveaza tegumentul scrotu l u i. reg1 un 11
pubiene $i tegumentul supero-medial , adiacent, al coapsei ;
nervii labiali anteriori: Ia femeie. inerveaza senziti v labi a mare, regiunea pubiana
$i coapsa, supero-medial.
NERVUL GENITOFEMURAL
I. Ne rv mixt. ramura colaterala a plexului lombar.
2. TR4.IECT RAPORTURI :
r se formeaza In grosimea m.psoas mare $i iese din acesta pe fata lui anterioara. aproape de marg1nea
medial
,.. coboara ratroperitoneal, pe fata anterioara a m.psoas mare, incrucisand portiunea abdominala a ureterului
;;i vase le spermati ce (ovariene) posterior. dinspre medial spre lat eral: .
,. 13 un nivel va riabil. superior fata de ligamei1tul inghinal, se bifurca In ramuril e sa le terminale.
3. RAMURI:
ramura genital a :
> ramura mi xta de bifurcati e terminala a nervului genitofemura l:
> 'incruciseaza extremitatea inferioara a arterei iliace externe si
intra In ca nalul inghinal prin orifici ul inghinal profund pe care II
strabate trecand posterior de elementele funiculului spermat ic (Ia
barbat. lig.rotund aluterului Ia femeie)
> inerveaza: . tegumentul scrotului (labiilor mari);
. cremaster (Ia biirbat;
. tegumentul adiacent de Ia nivelul coapsei .
ramu1a femuraH'I :
> ramurii senzitivii de bifurcatie terminalii a nervului genitofemural:
> coboarii In partea latera iii a arterei iliace externe trece posterior de
ligamentul inghinal, In lacuna vascularii:
> Ia nivelul lacunei vasculare este cuprins In teaca vaselor femurale, lateral fatii de a11era femuralii
> trece Ia nivelul trigonului femural; perforeaza teaca vaselor femural e fascia lata (cribriforma)
se distribuie Ia tegumentul din partea superioara a trigonului femural Scarpa.
NERVUL FEMURAL CUTANAT LATERAL
I. Nerv senzitiv. ramura colateralii a plexului lombar;
2. TRAIECT, RAPORTURI, DISTRIBUTIE:
. se formeaza In grosimea m.psoas mare iese din acest prin marginea sa laterala:
. coboara In fosa iliaca, incrucisand iliac In traiectul sau spre spina iliaca antero-superioara:
;;.. In partea dreapta este despiirtit antero-medial de cec prin fascia iliacii peritoneu;
rln partea stanga are raport cu colonul sigmoid .
. trece posterior de ligamentul inghinal spre regiunea anterioara a coapsei:
> Ia nivelul ligamentului inghinal este cuprins In lacuna musculara, corespunziitor incizurii pe care
lll arg inea anterioara a osului coxal o prezinta lntre spinele iliace anterioare (incizura nenumita) .
. Ia coapsa trece variabil , fie prin grosimea m.croitor, fie anterior de acesta (In a doua var ianta este incrucisat
cle catre vasele circumflexe iliace superficiale) .
. In nivelul coapsei se lmpa11e In doua ramuri : anterioara posterioara :
; ramma anterioadi inerveazii tegumentul anterior lateral al coapse1, pana Ia ni ve lul
genunchiului:
r 1amma Iate1aHi inerveaza tegumentul lateral al coapsei in _jumatatea ei superioarii .
NERVUL OBTURATOR
I. Nerv mixt. ramura terminalii a plexului lombar.
! TRAIECT, RAPORTURI, DISTRJBUTIE:
.. formeazii in grosimea m.psoas mare iese din acest lllli $Chi pnn marg111ea sa mediala. Ia nivelul
stramtorii pelvine superioare;
. coboara posterior de vasele iliace comune apoi lateral de vasele iliace interne:
. are traiect oblic anterior inferior, Ia nivelul peretelui lateral al micului bazin (are raport cu m.obturator
intern). superior anterior de vasele obturatoare (artera provine din a.iliaca internii):
. trece in canalul obturator pe care II striibate spre coapsa, lnsotind vasele obturatoare; trecand Ia coapsa se
imparte in doua ramuri terminale: anterioarii posterioara .
. ramu1a ante1ioadi a ne1vului obturator:
> ramura mixtii, trece succesiv:
:r anterior de obturator extern adductor scurt:
de pectineu adductor lung.
> inerveazii cu care vine In raport gracilis .
> variabil. se terminii cu o ramura cutanatii care inerveaza tegumentul medial In 2/3 clistale ale
coapsei. anastomozandu-se cu ramuri cutanate ale nervului femural.
. ramura postel'ioara a nervului obturator:
> ramura mixtii, striibate lllU$Chiul obturator extern trece mai departe printre adductor
sc un (situat anterior)si adductor mare (situat posterior)
> inerveaza cu care are rap01i ;
> componenta senzitiva a ramurii posterioare a nervului obturator formeaza ramura articulara
care se clistribuie articulatiei genunchiului.
-'.Y .-
NERVUL OBTURATOR ACCESOR
1. lnconstl'lnt Cl'l prezenti'i. nervul obturator accesor este un nerv mi xt, ramura terminala a plexului lombar:
2. TRAJECT, RAPORTURI, DISTRIBUTIE:
. f(m11eaza In grosi mea psoas mare; iese din acesta coboara in lungul marginii sale mediale:
1' <1 intersecta ramura superioara a osului pubis, profund de pectineu:
. consta nt va inerva pectineu; var iabilmai poate trimite alte 2 ramuri:
> o ramura Ia articulatia coxo-femurala;
> o ramura anastomotica pentru ramura anterioara a nervului obturator.
NERVUL FEMURAL
Ramura terminala mixta a plexului lombar, este eel mai voluminos ramal Clcestui plex.
1
TRAIECT, RAPORTURI:
. se formeaza In grosin:ea psoas mare iese din acest<l prin marginea sa laterala: lsi continua
tr8i::ctul lntre psoas mare iliac, spre fosa iliad\, acoperit de catre fascia iliaca; trece posterior de
lig<1me ntul inghinal prin lacuna musculara ajunge In regiunea anterioara a coapsei, In trigonul femural
( <;carpa) unde se lmpa11e In ram uri terminale
> In fosa ili<1ca vine In raport, prin intermediul peritoneului fasciei iliace, in dreapta cu cecul
in stanga cu colonul sigmoid;
> Ia nivelul lacunei musculare se pe fata anterioara a psoas mare; medial. arcul
iliopectineu II desparte de a11era femurala (vezi "Lacunel e de Ia baza coapsei")
> In trigonul femural se gaseste profund, acoperit de catre fascia cribriforma; medial are vasele
femurale, cuprinse In teaca vaselor femurale (a11era este lateral de vena)
> imediat inferior de ligamentul inghinal se lmparte In ramurile sale terminale' : conform
tl"rmino lngiei moderne acestea sunt grupate astfel:
';- ramuri musculare
r ramuri cutanate anterioare
'r nervu I sa fen
3. HAMURTLE TERMINALE ALE NERVULUI FEMURAL:
B amurile muscuJ:.ue se distribuie din loja anterioara a coapsei (croitor, cvadri ceps femural ,
pecrineu. adductor mare)
ramurile cutamite anterioa1e inerveaza tegumentul anterior al coapsei. anastomozandu-se cu: rarnura
femural[l a genitofemuralului , ramura cutanata a nervului obtmaror, nervul femural cutanat latera l nervul
sa fen.
M NEH.VUL SAFEN:
> este cea mai lunga ramura senzitiva a nervului femural:
> traiect :
lncepe in trigonul femural
trece prin cana lul adductorilor
se continua In partea mediala a gambei
> raporturi In trigonu l femural:
- este situat profund de fascia cribrifonna
- coboara lateral de artera femurala Ia partea infer ioara a trigonului femural o incruciseaza
<lnterior. dinspre lateral spre medial;se gaseste In afara tecii vase lor femurale:
- profund are pectineu
> raporturi in canalul adductorilor Hunter:
- are rapon cu pereti i acestu ia:
- antero-medial are membrana vastoadductorie care trece lntre fasciile vastului medial $i
nclcluctorului mare. clublata pe fata ei superficiala de catre croitor;
- lateral are vast medial :
- profund are 111li$Chiul adductor mare
in canalul adductori lor mai tree $i vasele femurale ; nervul safen se dispune medial de artera
t'emurala acest nivel iar vena femurala o gasim In partea laterala a arterei .
in abdomen nervul femural n1ai trimite ramuri pentru iliac, lllli$Chiul pectineu (acesta poate pleca Ia coapsa)
:;; i ariera femurala
> perforeaza membrana vastoadductorie Ia pa11ea ei inferioara, lmpreu na cu artera descenclenta a
ge11 unchiu lui trece in partea meclial a a genunchiulu i, posterior de croitor; perforeaza fa scia lata
lmre tencloanele croitor grac ili s devine subcutanat tredi nd Ia gamba;
> In partea mecliala a gambei lnsoteste vena safena mare, In lungul marginii 111ediale a tibiei . pana
in tre imea distala a gambei.
> ramul'ile netvului safen:
t:S ramura infrapatelarii perforeaza croitor distal de canalul aclcluctorilor
inerveaza tegumetul regiunii rotuliene;
t:S ramuri cutanate mediate ale gembei:
- sunr ramuri terminal e care se desprind In treimea clistala a gambei :
- i nerveaza tegumentul medial a! gam bei piciorulu i pan a Ia ha luce.
RAMURILE PLEXULUI LOMBAR
NERVUL
NERVUL
LLIOTNGHINAL
NERVUL
G ENITOFEMURAL
DESCRIERE
ramura colaterala
nerv mixt
ramura colaterala
nerv m ixt
ramura colaterala
nerv mixt
TERITORIU
ra mura genitala trece pnn canalul
inghinal inerveaza:
tegurnent ul organelor genitale e:x terne
cremaster (Ia barbat)
ramura femura la trece pnn lacuna
vascu lara inerveaza tegumentul
superi or de Ia ni ve lul trigonului femural

NERVUL ramura colaterala
nerv senzitiv
trece prin lacuna musculara inerveaza
FEMURAL CllTANAT tegumentul latera l al coapse i
LATERAL

NEHVUL
OBTURATOR
ramura terminala
nerv mi xt
inerveaza motor
obturator extern
pecti neu
add uctor lung
add uctor scurt
adductor mare
graci li s
inerveaza senzitiv tegumentul i 11 2/3
infero- medial e ale coapsei

NERVUL FEMlJRAL
ramura terminala
nerv 111 ixt


trimite ramuri motorii pentru mw;chii:
cvadr iceps l"emural
pectineu
iliopsoas
croi tor
add uctor lung
trimite ramun cutanate anteri oare pent ru
tegumentu l anterior al coapsei
tri mi te nervul safen (cea mai lunga ramura
senzit iva) care inerveaza:
tegumentulmeclial al gambei
tegumentulmeclial al piciorului

,.
PLEXUL SACRAL
1
1. DATE GENERALE:
este plexul regiunilor posterioare ale
membrului inferior;
. se formeaza din nervii spinali Ls - S3 mai
fibre de Ia L4 S4;
. se in pelvis, pe fata anterioara a
piriform, acoperit de fascia
acestuia.
2.MOD DE FORMARE:
plexul sacral se formeaza prin unirea
trunchiului ' lombosacral cu ramurile ventrale
ale nervi lor spinali S 1 - S3 si , pat1ial , S4 * .
- tnmchiullombosacral :
> cuprinde fibre din ramura ventrala L4
(nervul in furd:i) fibrele ramurii ventrale Ls ;
> apare pe marginea mediala a m. psoas
mare coboara in pelvis anterior de aripioara
sacrul ui articulatia sacroiliaca, posterior de
vasele iliace interne:
> se indreapta spre incizura ischiadica
mare.
ramura ventrala S1 trece pe margmea
superioara a piriform se
cu trunchiul lombosacral la nivelul marii
incizuri ischiadice; in unghiul dintre aceste
doua componente se gasesc vasele fesiere
supenoare.
- ramura ventrala S2 (nervul bigemen a/lui
lt>hring) iese printre fasciculele superioare de
origine ale piriform se bifurca;
ramul superior se cu trunchiul
lombosacral ramura ventrala S 1, ramul
inferior se cu ramura ventrala S3
ramura ventrala S3 trece Ia marginea
inferioara a piriform** se
cu:
1
(c) Dr. Mugurel Rusu, 1996
' ramura ve,;trala s
4
se lmparte In doua ramuri : una
superioara care contribuie Ia formarea plexului sacral
una inferioara. pentru plexul coccigian.
> diviziunea inferioara a ramun1 ventrale
> diviziunea superioara a ramurii ventrale
in ansamblu plexul sacral are forma tri -
unghiulara: baza este la nivelul gaurilor
anterioare ale sacrului varful este infero-
lateral , la nivelul incizurii ischiadice mari .
superior de spina ischiadica.
3. RAPORTURI:
Plexul sacral se Ia nivelul peretelui
posterior a! cavitatii pelvine, anterior de
piriform (acoperit de fascia acestuia)
posterior de vasele iliace interne; in stanga
are anterior colonuJ sigmoid ureterul stang,
in dreapta are anterior ileonul terminal.
4. RAMURI:
Radacinile plexului sacral cuprind fibre
ventrale dorsale care converg spre incizura
ischiadica mare, formand un fascicul !at; de pe
fetele anterioara posterioara ale acestui
fascicul pleaci'i ramurile colaterale ale plexului
sacral ( compuse din fibre ventral e
dorsale) ; fasciculul !at format Ia nivelul
incizurii ischiadice mari se continua ca nerv
ischiadic (ramura terminala) .
SISTEMATIZAREA RAMURILOR
COLATERALE ALE PLEXULUI
SACRAL:
din fibrele ventrale ale radacinilor
plexului
sacral se formeaza:
> nervul femural
gem en inferior (L
4
- S
1
);
> nervul obturator intern
gemen superior (L
5
- S2);
> nervi pentru
- ridicator anal
- COCC1g1an
- sfincter anal extern
. din fibrele doJsale ale radacinilor plexului
sacral se formeaza:
> nervul pentru
piriform (S2);
lntre ramurile ventrale s2 s3 tree vasele fe siere
inferioare.
> nuvul fesier superior ( L4 - S
1
) ;
> nervul fesier inferior (L
5
- S2).
. nervul femural cutanat posterior cuprinde:
- fibre ventrale s2 - s3
- fibre dorsale S 1 - S2
RAMURILE TERMINALE ALE
PLEXULUI SACRAL:
t:S nervul ischiadic cuprinde:
> fibre ventrale L4 - S
3
; acestea vor trece in
nervul tibial
> fibre dorsale L4 - S
2
; acestea tree in nervul
peromer comun
t:S nervul cuprinde fibre ventrale S
2
-
s4
NERVUL MUSCHILOR PATRAT
FEMURAL GEMEN INFERIOR:
- iese din pelvis prin orificiul infrapiriform
:le Ja nivelul marii incizuri ischiadice
ajunge in regiunea fesiera unde coboma pe
osul ischiadic,
profund de nervul ischiadic $i de
gemeni obturator intern, spre
patrat femural ;
- inerveaza gemen inferior patrat
femural articulatia coxofemurala.
NERVUL MUSCHILOR OBTURATOR
INTERN GEMEN SUPERIOR:
- iese din pelvis prin orificiul infrapiriform
si, dupa ce trimite un ram la mu$chiul gemen
superior, trece posterior .de spina ischiadica
(aici se lateral de vasele
interne) ; in continuare trece spre fosa
iscbiorectala prin incizura ischia-dica mica
intra in obturator intern pe fata lui
medial a.
NERVUL MUSCHIULUI PIRIFORM intra
in acest pe fata lui anterioara.
NERVUL FESlER SUPERIOR:
- iese din pelvis prin orificiul suprapiriform,
lnsotind vasele fesiere supenoare spre
' muschiul piriform de Ia originea pe fata anterioara a
osului sacru trece prin marea inci zura ischiadica spre
insertia sa femurala lmpmte aceasta incizura In doua
Jriticii : supra- infrapiriform
regmnea fesiera unde se imparte in doua
ramun:
> ramura superioara inerveaza
fesier mic
> ramura inferioara inerveaza
- fesier nl.ijlociu
- fesier mic
- tensor al fasciei late
NERVUL FESlER INFERIOR:
- iese din pelvis prin orificiul infrapiriform:
trece in regiunea fesiera se imparte in
ramuri care intra in fesier mare pe
fata lui profunda, inervandu-l.
NERVUL FEMURAL CUTANAT
POSTERIOR:
- nerv senziti:v
- iese din pelvis prin orificiul infrapiriform
trece in regitmea fesiera, unde:
> este proftmd de fesier mare;
trece
intre acesta pelvitrohanterieni
(gemeni, obturator intern, patrat femural ):
> este insotit de artera fesiera inferioara:
> are traiect postero-medial de nervul
ischiadic.
se continua in loja posterioara a coapsei
tredind superficial de capul lung al
biceps femural ; Ia nivelul acestei Joji trece
acoperit de fascia lata.
ajunge in regiunea poplitee unde devine
superficial trece spre regiunea posterioara a
gambeL insotind vena safena midi pana in
treimea mijlocie a acestei ultime regmm pe
care o strabate.
- ramuri :
nervii clunium inferiori (rr.fesiere
inferioare):
mare,
> tree superficial de fesier
ocolind marginea lui inferioara;
> inerveaza tegumentul infero-lateral al
regiunii fesiere.
. ramuri perineale:
> se desprind la nivelul margum
inferioare a fesier mare;
> tree pe sub tuberozitatea ischiadica.
medial spre scrot (labia mare) trimi t un ram
ascendent Ia coccis .
. ramuri cutanate posterioare ale coapsei
gambei:
> inerveaza tegumentul posterior al
coapse1,
regnmu poplitee 1/3 supenoare a
gambei o
NERVUL ISCHIADIC
I 0 Este eel mai voluminos nerv din orcranismo
I::> '
20 Nerv mixt, este ramura terminala a
plexului sacral (continua fasciculul latit al
plexului sacral);
30 TRAIECT, RAPORTURI :
iese din pelvis prin incizura ischiadidi
mare, inferior de piriform trece in
regiunea fesiera, unde:
. coboara intre tuberozitatea ischiadica
trohanterul mare femural
se profund de fesier mare
. are raport medial cu nervul femural cutanat
posterior artera fesiera inferioara
. anterior are nervul patrat femural
vine In raport succesiv eu gemen
superior, obturator intern, gemen inferior
patrat femural.
se continua in regiunea posterioara a
coapsei:
. are anterior adductor mare de
care este despartit prin septul intermuscular
medial al coapsei ;
. superior este posterior de catre
capullung biceps femural;
. lateral vine in raport cu vast
lateraL capul semi al biceps
fem ural cu arterele perforante din a.
femurala profunda;
medial are rap01i
0
cu
semimembranos semitendinoso
in unghiul superior a] fosei poplitee se
termina prin doua ramuri: nervul tibial
nervul peronier (fibular) comun *
- RAMURI COLA TERALE:
> ramuri musculare, pentru:
impartirea nervului ischiadic In ramuri se poate
produce in orice punct al traiectului sau. de Ia originea
din plexul sacral pana in fosa poplitee
eapul lung a! ul ui
femural
- capul seurt a!
femural
- semimembranos
- adductor mare
- semitendinos
> ramuri articulare
- RAMURI TERMINALE:
> nervul tibial
> nervul peronier (fibular) eomun
NERVUL TIBIAL
biceps
biceps
10 Nerv mixt, este alcatuit de eatre fibrele
ventrale ale plexului saerat care tree in nervul
ischiadic; este ramura terminala mm
voluminoasa a nervului ischiadic
2. TRAIECT RAPORTURI:
. la nivelul fosei poplitee partieipa Ia aldituirea
manunchiului vasculonervos popliteu:
trece in axul fosei poplitee. situat
postero-lateral de vena poplitee, care II
desparte de artera poplitee (situata profund,
antero-medial de vena) ; nervul tibial este deci
elementul superficial al manunchiului
vasculonervos popliteu;
profund vine in raport cu podeaua
fosei poplitee: superior fata poplitee a
femurului , capsula articulatiei genunchi ului
inferior - popliteuo
. de Ia nivelul popliteu coboara
insotind artera poplitee profund de areada
solear; se continua in loja
posterioara a gambei impreuna cu vasele
tibiale posterioare (artera tibiala posterioara
cste ramura terminala a arterei poplitee).
trecand spre retromaleolar medial:
- in partea superioara a gambei se
i'ntre planurile musculare superficial mo solear)
profund (mo tibial posterior) ale lojei
posterioare a gambei;
In partea inferioara a gambei devine
superficial;
in 1/3 mijlocie a gambei
posterior vasele tibiale . posterioare. dinspre
lateral spre medial.
3
3. RAMURI COLATERALE:
ramuri muscula1e, pentru
* popliteu;
*
*
*
gastrocnemian;
plantar;
so lear;
tibial posterior;
flexor lung al halucelui ;
flexor lung al degetelor;
nervul interosos _ al gambei :
artera tibiala anterioara inerveaza oasele
gambei articulatia tibio--fibulara.
nervul sural cutan medial:
se desprinde din nervul tibial Ia
nivelul fosei poplitee;
coboara subfascial in patiea
posterioara a gambei ;
- insotqte vena safena mica pe partea
ei laterala
se unqte cu ramura comunicanta
peroniera a nervului peronier comun
formeaza nervul sural .
nervul sural: nerv senz1t1v, la nivelul
piciorului trimite urmatoarele ramuri :
. nervul cutanat dorsal lateral :
inerveaza tegumentul marginii
laterale a piciorului ;
- se anastomozeaza cu nervul cutanat
dorsal intermediar (provenit din nervul
peronier superficial) .
. ramuri calcaneene laterale.
ramuri calcaneene mediale
4. RAMURI TERMINALE:
nervul plantar medial :
- este cea mai voluminoasa ramura
terminala a nervului tibial
. '
- trece lateral de vasele plantare mediale,
In partea mediala a regiunii plantare
- trimite urmatoarele ramuri:
ramuri cutanate pentru tegumentul
medial al regiunii plantare;
- ramuri musculare pentru ai
piciorului ( abductorul halucelui , scurtul
flexor al degetelor. scurtul flexor al halucelui.
primullumbrical) ;
- ramuri articulare pentru articulatiile
tmsului metatarsul ui ;
- nervi digitali plantari comuni:
> 3 nervi care tree in spati il e
interosoase spre primele 4 degete;
> se impart in nervi digitali plantari
proprii pentru tegumentul plantar al primelor
trei jumatate degete mediale fa langele lor
distale (pe fata dorsala)
nervul plantar lateral :
- insotqte in partea laterala a regiunii
plantare vasele plantare laterale, pe partea lor
medial a;
trece spre baza metatarsianului al
cincilea;
- trimite 2 ram uri : superficial a (pentru
tegument) profunda (pentru ):
> ramura superficiala:
- trimite 2 nervi digitali plantari comuni .
unul spre ultimul deget unul corespunzator
ultimului spatiu interosos;
- acqti nervi trimit nervi digitali plantari
proprii care inerveaza pe fata plantara degetul
V partea laterala a degetului IV.
> ramura profunda inerveaza ai
piciorului : ultimii trei
lumbricali. adductor a]
halucelui .
NERVUL PERONIER COM UN
1. rm1mra tenninala mixta a nervului
ischiadic; cuprinde componenta dorsala a
plexului sacral distribuita pnn nervul
ischiadic.
2. TRAIECT RAPORTURI:
. in fosa poplitee trece supero-lateral. In lungul
biceps femural ;
. se indreapta printre biceps femural
capul lateral al gastrocnemian
spre capul fibulei si . profund de
peronier lung se bifurca terminal In nerv11
peronier superfi cial peronier profund.
3. RAMURI COLATERALE:
II nervul sural cutan lateral : din fosa poplitee
trece spre tegumentul lateral al 2/3 supenoare
ale gambei II inerveaza.
II ramura comunicanta peroniera: trece
subfascial , deasupra capului lateral al m.
gastrocnemian se cu nervul sural
cutan medial .
ramuri articulare.
4. RAMURI TERMINALE:
NERVUL PERONIER SUPERFICIAL
- trece in loja laterala a gambei , initial
printre
peronieri lung semi ; distal
trece intre peronieri lung
extensor al degetelor perforeaza fascia
gambei, dupa care se bifurca terminal
- ramuri colaterale: ramuri musculare
pentru peronier lung peronier semi.
- ramuri terminale:
> nervul cutanat dorsal medial: nerv
senzitiv. cu urmatorul teritoriu de distributie:
- tegumentul dorsal al piciorului ,
In partea mediala;
prin nervi digitali dorsali se
distribuie Ia fata mediala a halucelui , fata
laterala a degetului II fata mediala a
degetului III (respecta deci primul spatiu
interdigital), cu exceptia falangelor distale.
> nervul cutanat dorsal intermediar:
senzitiv, este ramura terminala laterala a
nervului peronier superficial ; inerveaza:
- tegumentul dorsal al piciorului;
prin nervi digitali dorsali
inerveaza fata dorsala a degetelor ultimelor
doua spatii interdigitate ( cu exceptia
falangelor distale ).
NERVUL PERONIER PROFUND
. trece In loja anterioara a gambei coboara in
partea laterala a tibial anterior spre
fara anterioara a articulatiei talocrurale unde
se divide terminal: are traiect lateral de artera
tibiala anterioara .
. nunuri :
- ramuri musculare pentru
> tibial anterior
> lung extensor al halucelui
> scurt extensor al hal ucel ui
> lung extensor al degetelor
> scurt extensor al degetelor
> peronier al treilea
- nervi digitali dorsali pentru primul spari u
interdigital.
.. ..
. w:
TITU MAIORESCU
Bucurq:li, Slt. Dionisie Lu!)J nr. 70, sector I - ROMANlA
Tc:l. (01) tiSmCJO, 2JU81Y- Fu (Ill) 3112297
FACULTATE.A DE. STOMATOL061E
CATEDRA
D ANATOM!.E $l EMBRIOLOG.l,
ANATOMIE TOPOEiRAfiCA $1 ORALA
V ASELE MEMBRULUI INFERIOR
1
I. ARTERA FEMURALA
Continua a. iliaca 1- din punctul in care aceasta ligamentul femural, treca.nd
prin se __ cu a. . Q __ .i dupa ce strabate hiatusul m. adductor mare,
ajungand pe fata posten ara a geril.iPci11uiuC --
e-:... . ... .. !k(.. ..........:.f'\G"T""
Traiect J-aporturi:
, proiectandu-se pe o linie ce pleaca de la jumatatea Jigamentului
iV\::;hi nal se termina la 4 em deasu ra condilului medial al femumlui. insotita de fequrala
care se spiraJeaza in juru arterei, trecand din partea mediala (cum este in lacuna vasculara) ,
apoi latera] de ea (cum este pozitia v. poplitee). Artera vena femurala sunt invelite intr-o teaca
fibroasa- teaca vaselor femurale, care este continuare a fasciei transversalis (fascia endo-abdominala).
asele femurale sunt insoJite inifial d,;, n. lateral) de .. iJU:StWa,
J:. safm;, anterfor artera pentru a se departa apoi de partea mediala a acesteia (n. safen
i; u inso}qte vasele pe fa}a posteriorua a genunchiului ci trece medial de articula}ie) .
. Artera femurala strabate succesiv trei re mm:
adducton or cana u
-
In lacuna vasculadi:
anterior: ligamentul inghinal care o desparte de canalul inghinal ;
posterior : originea m. pectineu pe ramul inferior al pubisului ;
lateral: bandeleta iliopectinee, banda .fibroasa care o desparte de continutul lacunei musculare
{ n. femmal m. .
medial: v. femurala, iar la di stan1a ligamentul lacunar Gimbernat pe care este frecvent
uuul dintre ggl. inghinali profunzi: ggl. Cloquet-Rosenmtiller.
In trigonul femural Scarpa:
limita laterala a trigonului; m. croitor;
limita mediala a trigoimlui: m. adductor lung;
limita superioara a trigonului: lig. inghinal.
A. fe1nurala reprezinta principalul continut al trigonului , alaturi de v. n. femural. Superficial
sunt acop.erite de o de,dublare a fasciei lata (care e$te fascia coapsei). Dedublarea este .perforata de
numeroase mici orificii; din acest motiv a primit miriie"le de fascia cribriforma. Unul din orificii este
mai i11are: fosa ovala; prin care trece v. safena mare (principala vena superficiala a inembrului inferior)
pentru a se varsa in v. femurala. In jurul fosei se grupeaza ggl. inghinali superficiali . .
Profund, vasele femurale stau intr-un ,,jgheab" muscular format lateral de m. iliopsoas
iar medial m. pectineu.
musculo-fa$cial asemanator unei palnii ;- ce este ocupa:t de vasele femurale in lacuna
vasculara in partea supe!ioara a trigonului Scarpa poarta denumirea de ,canal femuraJ" . In acest
seJriu, ele au lateral 11 . (in partea superi"oara) apoi doar de 11. s"afen.
In canalul adductorilor (Hunter) :
antero-lateral: m. vast medial;
:?00 I. 2002 dr Tudor I Lt..R$0VESCU pentru uzul studen(ilm Faculta!ii de Stomatologic u-(M
posterior: m. adductor mare, care se insera pe linia aspra a femurului;
medial: membrana vasto-adductorie, membrana fibroasa ce fasciile celor doi
Tot medial se afla n. safen, care va parasi canalul strapungand membrana, continuind apoi sa
coboare pe fata mediala a genunchiului. V. femurala a inconjurat posterior artera,.trecand spre lateral.
Varful canalului este inelul fibros al adductorului mare, comumcare a coapsei cu regmnea
poplitee.
Ramuri:
n) urea in spatiul subcutanat al etajului inferior al abctomenului;
G) ea fata anterioara a lig. inghinal, trecand
spre superior lateral , paralel cu creasta iliaca;
C.!J .- in nurr:ar de tree spre medial intr-o Jurca" v.
safena mare se termma m reg1unea hrpogastrulu1 partea antero-supenoara a labnlor man,
. . respectiv scrotului.
(4) regiunii anterioare a coapsei .
. (!) A. femuraHi profunda este principala ramura a femuralei; ia Ia 3 - 4 em inferior de
,, in spatiul dintre m. pectineu m. adductor lung, apoi pe m. adductor
mare asigura vascularizatia regiunii posterioare a coapsei (care este lips ita de un ax vascular
propriu), prin ramuri ce perforeaza adductori. Ea emite mai multe ramuri :
.0 a. laterala trece de rru:n croitor Ji drept se
termma pnntr-o ramura ascendenta spre regmnea o ramura descendenta pe fata
laterala a coapsei o ramura transversa care inconjura femurul ajunge posterior,
cu: ramura transversa a a. circumflexe femurale mediale, a. fesiera
inferioar'a ( ce coboara) primul ram perforant a] femuralei profunde ( ce urea) , formand
anastomoza cruciata.
rt,s a. circumflexa femurala mediala - trece initial intre pectineu psoasul mare, apoi intre
extern inconjurand femurul. Se termina printr-o ramura
,.. transversa (participa la anastomoza cruciata), o ramura ascendenta o ramura acetabulara.
G !!,;. perforante.J. in numar de patru, ultima fiind portiunea terminala a a. femurale profunde,
se anastomozeaza intr-o arcada ce insote9te linia aspra a femurului .
@ a. ariera anastomotica) n. safen participa Ia
reteler arteriale din jurul genunchiului .
II. ARTERA POPLITEE
Continuaaa. femurala ,de la coboara vertical pri11 fosa poplitee se
Ia inferioara a poEJiteu
1
in dreptul arcadei m . so lear, prin bifur.gre .lP
sing,sterioadi. , . .
Traiect raporturi:
pro fund, coboara vertical prin fosa poplitee; ea este elementul eel mai medial , lateral se
gasesc vena poplitee apoi ri. tibial, iar mai Ia distan}a n. peronier comun.
Are raport1;1ri cu laturile fosei poplitee: ,
superior lateral - teridonul m. biceps femural ;
o superior medial- mm. semitendinos semimembranos;
inferior lateral - capul lateral m. gastrociiemian m.
inferior medial - capul medial al m. gastrocnemian. .
Anterior (profund) este pe structurile ce formeaza fundul fosei popliee:
treimea superioara- fata poplitee a femurului;
treimea mijlocie- fata posterioara a articulatiei genunchiului ;
treimea inferioara- m. popliteu.
. Posterior (superficial) se afla fascia poplitee care este dedublatii, In spatiul astfel creat urcand v.
sMena mica.
Ramuri colaterale:
1
Pa,rticipa !a formarearetelei arteriale din jurul articulatiei
e a. articulara supeto-laterala;
a. articulara supero-mediala;
a. articulara medie;
a. articulara infero-laterala;
a. articulara infero-mediala;
lT. muscuJare;
aa. surale, frecvent In numar de doua, vasculari zeaza mm. solear, gastrocnemian
plantar
Ill. ARTERA TIBIAL.\ ANTEiUOARA
Traiect raporturi:
Ia prin bifurcarea a. poplitee in dreptul arcadei tendinoa:se a m. solear. Trece din loja
'?Osterioara a gambei iri cea anterioara strabatand partea superioara a spatiului interosos.
In partea superioara (3/4 superioare) a lojei anterioare are:
anterior medial: m. tibial anterior;
- posterior: membrane interosoasa;
- lateral: m. lung extensor al degetelor (in partea superioara), respectiv m. lung extensor al
haluceiui (in partea inferioar.a).
- este insotita de vv. omonime de n. peronier profund.
In partea inferioara este pe fata sa anterioarii de tendonul m. lung ex1ensor a!
halucelui, care trece dinspre lateral spre medial; restul raporturilor raman constante. A. tibiala
anterioara se termina in dreptul articulatiei talo-crurale (articulatia gleznei), posterior de retinaculul
extensorilor; de Ia acest nivel se continua cu a. dorsala a piciorului .
Ram uri:
I . A. recurenta tibiala anterioara - se desprinde imediat ce tibiala anterioara patrunde in loja
anterioara a gambei participa Ia fom1area retelei arteriale periarticulare a genunchiului ;
2. R.i. - vascularizeaza mm. lojei anterioare a gamb.ei;
3. A. anterioara laterala- participa la formarea retelei arteriale perimaleolare laterale,
anastomozandu-se cu un ram al a:. peroniere; .
4. A. nialeola:ra anterioara mediala - participa la formarea retelei arteriale perimaleolare
mediale, anastomozandu-se cu un ram al a. tibiaie posterioare;
5. A. dorsala a piciorului (a. pedioasa), care continua sa coboare pe fata dorsala a piciorului.
rv. ARTERA i:'miALA PosTEruoAR.A l -.. ... , ..
.; .
ranl.ura posterioara de bifurcatie a a. poplitee, in dreptul arcadei .m. solear, reprezinta
:::incipa{a artera a lojei posterioare a gambei. !
. Traiect rapo1turi:
Continua direqia a. poplitee, fiind insotita de vv. omonime de n. tibial , care este initial situat
lateral de artera. Impreuna ajung in regiunea plantei, strabatand canalul calcaneean (situat posterior de
mediala) .
Se intre mm. planului superficial (m. triceps sural: m. gastrocnemian, m. plantar m.
s0lear, care este eel mai profund) mm. planului profund.
In doua treimi superioare ale gambei are:
- anterior lateral: m. tibial posterior;
- medial: m. lung flexor al degetelor;
- posterior: m. solear.
In treimea inferioara a gamb_ei in canalul calcaneean:
- anterior: tendoanele mm. tibial posterior lung flexor al degete]or;
- postero-lateral: tendonul m. lung flexor al halucelui.
Ramuri:
1, Rr. musculare pentru mm. lojei posterioare a gambei;
2. A. peroniera (fibulara) - se desprinde la 3-5 em inferior de arcada solearului coboara pe
membrana interosoasa, avand posterior m. solear iar anterior mm. lung flexor al halucelui
tibial posterior. Emite ramuri musculare pentru loja laterala. Participa la formarea re}elei
a.rteriale maleolare laterale se termina prin rr. calcaneene laterale.
3. Rr. calcaneene mediate;
4. Rr. maleolare posterioare mediale, ce se anastomozeaza cu a. tibiala anterioara, frecvent sub
forma linui ram comunicant; \-
5. A. plan tara mediala
6. A. plantara laterala; ambele aa. plantare sunt r. terminale ale a. tibiale posterioare asigura
vascularizatia pla.lltei.
V. VENELE MEMBRULUI INFERIOR
., La fel ca 'in cazul membrului superior, venele profunde insotesc mierele, sunt frecvent duble
riu raporturi ca arterele. V enele superficiale sunt sittlate intre tegument fasciile diferitelor
regiuni ale membrului , :fara a insoti arterele.
Originea vv. superficiale este arcul venos superficial de pe fata dorsala a piciorului , in care se
varsa vv. digitale dorsale. Din exttemitatea inediala a acestui arc se formeaza v. safena mare, iar din
laterala, v. safena mica.
V. safena inare
Urea antes' maleola I11ediala fiind insotita de n. safen (r. terminal al n. femural) . Continua
pe fata media a a gambei trece posterior de condllu me 1al al femurului, in ace_asta regiune n. safen
strabat.nd membrana vasto-adductorie pentru a se alatura venei.
Ajuhge 1n partea antero-mediala a co.apsei, fiind pe fascia cribriforma (dedublarea
anterioara a fasciei lata), pe care '? strabate prin fosa oval a (hiatusul safen), pentru a in Vf,U&
femuraHt .
'
""" '
Afluenti:
1.
2.
..,
.).
4.
5.
o v. anastori1otica de la v. saferia mica;
v. safena accesorie (v. inconstanta, care urea la coapsaparalel cu v. safena mare) ;
vv. exteme;
v. circumflexa iliaca superficiaL1;
v. epigastrica superficial a.
V. safena mica
La origine primqte reteaua venoasa plantara, care marginea laterala a piciorLili.li.
Ocolqte ajunge pe fata posterioara a gambei, in vecinatatea n. sural. In
8pt'ojYtere .,.,.,,. """c poplitee, intre cele doua capete ale m. gastrocnemian, patrunde intr-o dedublare a
fasc iei gambei dupa ce stabilqte anastomoze cu v. safena mare $i cu vv. profunde, se termina
varsandu-se lrl V. poplitee.
..... ' . . . : .