Sunteți pe pagina 1din 68

HARALAMB ZINC

CEASURILE SFiNfULUI
BARTOLOMEU
CEASURILE SFNTULUI
BARTOLOMEU
CEASURILE SFlNTULUI
BARTOLOMEU
CI-ASURILE SFIXTULUI
BARTOLOMFU
ChASURILh SPlNTUI.UI
BAfiTOLOMhll
EDITURA TINERETULUI
Copert: DUMITRU lONlzSCU
1
Se ar t a a fi un om si mpat i c, vol ubi l , pu i n s ent i -
me nt a l . l i a r om ne t e i nu se sfia s i nt r e n vor ba
cu cei doi r omni di n compar t i ment . Br bat l a vr eo
pat r uzeci i ci nci de ani , de s t at ur pot r i vi t , cu o
fa pr el ung, br zdat de dou cut e adi nei n j ur ul
unei gur i cu buze sub i r i , pr ea un ma r e a dmi r a t or
al pei saj ul ui .
Fr umus e i l e Romni ei si nt de neas emui t , spuse
el . nu fr un a n u me pat et i s m n gl as.
Vor bi i f oar t e bi ne r omne t e, obser v u n cl -
t or car e mai t oat vr e me a ezuse cuf undat n l ect ur a
unei cr i .
Nu pr ea, r s puns e s t r i nul cu modest i e. . . Dei
am t r i t mul i ani n ar a dumneavoas t r . . . la Ar ad. . .
pe c nd e r a m adol escent .
Ls, pr i nt r e al t el e, s se n el eag c desci ndea
di nt r - o f ami l i e bogat i c t ai c- su, pe t i mpur i r e -
pr e z e nt a nt ul unei soci et i ba nc a r e di n Occi dent , l o-
cui se mul t vr e me la Ar ad. u n d e er a cunoscut i ca
pasi onat v nt or .
V na pr i n Mun i i Semeni cul ui . . . O, domnul e,
Banat ul e un i nut f oar t e pi t oresc. . . S nt nes pus de
3
feri ci t c o s - mi r evd or aul adol escen ei . . , vr e a u s
i v nez.
Vor bea cupr i ns de o u oar emo i e, ceea ce ddea
accent ul ui su st r i n un f ar mec apar t e.
Poat e c o s ur c n mun i , la o vi nt oar e de
mi s t r e i , adug el . Fuma i ?
Nu at ept r s puns ul cel orl al i . Scoase o t abacher
pl at , de ar gi nt , pe car e o deschi se pr i nt r - o u oar
a p s a r e i pr eci za : Chest er f i el d". Cei doi cl t or i
r om ni nu-1 r ef uzar , dar apr oape in acel ai t i mp n-
t i ns er i ei pachet el e.
St r i nul excl am :
Ah, ospi t al i er a ar r omneas c ! Lu di n
f i ecar e pachet c t e o i gar . Ospi t al i t at ea d u m-
ne a voa s t r e pr over bi al ! i apr i ns e o i gar
Favor i t
- 4
, t r ase c t eva f umur i i apr eci e : Ar e o
a r om pl cut .
Dup un t i mp, t r enul at i ns e punct ul de f r ont i er
Cur t i ci , Cl t or i i i compl et ar decl ar a i i l e de t r ecer e
pe t er i t or i ul Romni ei . Vamei i i f cur si ei apa-
r i i a. Tr eceau di nt r - un c ompa r t i me nt n al t ul , sa-
l ul au r espect uos cl t or i i i tot r espect uos isi ndepl i -
ne a u obl i ga i i l e st at or ni ci t e pr i n l ege. St r i nul p r e -
zent l a cont r ol cel e dou val i ze. Le deschi se, dei
ni me ni nu- i cer use acest l ucr u. Vamei i ns l sa-
l ut a r i t r ecur n compar t i ment ul ui m t or .
4
Ce cont r ol s umar , se mi r s t r i nul , pun ndu- i
val i zel e l a loc. Nu m a t ept am. Iei pe cul oar , pr i -
vi nd cur i os dup vame i .
I n sfrit, cont r ol ul va ma l se nchei e. Tr e nul ui i se
d du pl ecar ea. St r i nul r ma s e l a f er east r , f e r me -
cat de nout at ea pei saj ul ui . Er a o pr i m va r t r zi e,
ver del e cr ud al i er bi i i al f r unzel or i nc nt a pr i vi -
r ea. Fu ma mul t , oft a i, a s e me ne a unui copi l andr u,
s e ui t a bucur os dup fi ecare a m n u n t zr i t n pl i n
ci mp sau pr i n gr i .
Dup o bucat de vr e me , un t ovar de compar t i -
me n t ii at r as e at en i a c ar t r ebui s se pr egt easc.
Ur me a z Ar adul P St r i nul t r es r i , mu l u mi i
ncepu s-i a dune bagaj ul . Cur nd, t r e nul i ncet i ni
vi t eza, apoi opr i . St r i nul i l u r ma s bun de l a cei
cu car e cl t or i se ma i bi ne de dous pr ezece or e m-
pr e un . I se ur vacan pl cut , succes depl i n l a
v nt oar ea de mi st r e i . Ci neva l aj ut la cobor r e. De
pe per on t ur i s t ul ma i ar unc o pr i vi r e s ui zt oar e
cel or de l a f er east r , dup car e se ndr e pt s pr e i e-
i re. Un ha ma l i oferi ser vi ci i l e, el ns l refuz
pol i t i cos.
Se opr i n f at a gr i i , l s val i zel e di n m n i, t ul -
bur at , ncer c s c upr i nd t ot ul di nt r - o c ut t ur
cer ul seni n, t ur nur i l e vechi l or cl di ri , i gl a col orat
a acoper i ur i l or , forfot a cl t or i l or car e soseau ori
5
pl ecau. Br oboane de s udoar e i npdi r f r unt ea br z -
dat de cut e ener gi ce. Apoi , vr nd par c s-i c u r me
pr opr i a- i nost al gi e, apuc br us c val i zel e i s e ndr ept
s pr e pr i mul t axi i ei t i n cal e.
La hot el Cont i nent al ", t e r og !
of er ul fcu un s emn t l i n cap c a n el es i aps
pe accel er at or . mpi ns de o nes t up ni t cur i ozi t at e,
s t r i nul pr i vea nf r i gur at c nd n st nga, c nd n
dr eapt a dr umul ui .
N- a i mai fost de mu l t pe la Ar ad ? nt r eb o-
f er ul car e obser vase pr i n ogl i nda r et r ovi zoar e nel i -
ni t ea at t de car act er i st i c unor vi zi t at or i .
Ce s chi mbat e o r a u l ! excl am pasager ul . E
f oar t e schi mbat .
Da, da, conf i r m oferul . Ar fi v r u t s mai
adauge ceva, ns n aceeai cl i p ma i na opr i n f a a
hot el ul ui .
O, am i aj uns ! const at s t r i nul cu t r i st e e i
of t .
of er ul i deschi se por t i er a, aj ut s coboar e, s-i
duc val i zel e, pr i mi un baci gr as , mul umi i pl ec.
La i nt r ar e, fu nt mpi nat de ct r e di r ect or ul hot e-
l ul ui , car e l nt r eb In ge r ma n :
Domnul Bar t oj omeu Gr i eg ?
Eu s nt , r s puns e s t r i nul n r omne t e.
Fi i bi neveni t , i ur hot el i er ul . V a t eot am.
t i i r om ne t e ?
6
Cum s nu, a m l ocui t c ndva n or a ul d u mn e a -
voast r . . . Domnul Gr i eg i nt i ns e pa apor t ul .
. . . Am r e i nut p e n t r u dumne a voa s t r camer a 15,
l a et aj ul nt i . Dor i i s-o vede i mai nt i ?
Domnul Bar t ol omcu Gr i eg l s bucur os val i zel e l a
r ecep i e i -i u r m gazda u n br bat scund, r ot o-
fei i cu o chel i e acoper i t d e c t eva fi re c n mt e .
Pol i t i cos di n cal e- af ar , hot el i er ul ii pr ezent ca-
me r a r ezer vat
I n hot el ul nos t r u v put e i buc ur a de t ot con-
fort ul . . . i at vest i bul ul . . . n dr e a pt a ave i bai a. . . F e -
r es t r el e camer ei dau s pr e Mur e .
St r i nul , cu aceeai pr i vi r e pi er dut par c n a d n-
cul ami nt i r i l or , cer cet nc nt at mobi l i er ul , camer a.
Nu- i as cuns e mul umi r e a .
mi pl ace | Hm n ai ci .
Conducer ea hot el ul ui v dor e t e vacan pl -
cut .
Rot of ei ul i ar unc s t r i nul ui un sur s pr of esi onal
i, r et r g ndu- s e, se ncl i n s pun nd :
O s v t r i mi t i medi at val i zel e !
Dup pl ecar ea hot el i er ul ui , Bar t ol omeu deschi se
f er east r a. O boar e r cor oas umf l a pe r de a ua p u -
foas, i scoase hai na i r ma s e n vest . Si m i boa -
r e a nf i or ndu- i t r u p u l nf i er b nt at . Se nt i nse, oa -
sel e i t r os ni r sec, csc i pr i vi sat i sfcut n j ur u- i .
Ci neva bt u Ia u. Un bi at i adus e bagaj ul .
7
Tr u d a bi at ul ui fu r s pl t i t cu o bancnot de ci nci
lei. Apoi i desf cu val i zel e ; t r ecu in bai e, i fcu
u n du r ece, r eveni n camer , l s s t or ur i l e de la
f er eas t r i pl onj a t r engr e t e in pat ul moal e i
odi hni t or .
II
Dup- ami z, n j ur ul orei 17, hot el i er ul l vzu pe
domnul Bar t ol omeu Gr i eg i ei nd ne mul umi t de la
br as er i a hot el ul ui . Se gr bi , deci , s-1 nt r ebe :
Domnul e Gr i eg, v vd i ndi spus. . . V- a u n e -
mul umi t cumva ser vi ci i l e noas t r e 7
O, nu ! se gr bi Gr i eg s-1 l i ni t easc. . . Hot el ul
dumne a voa s t r est e excel ent . . . Sur i s e necj i t , i ar cu-
t el e di n j ur ul gur i i i se ad nci r put er ni c. Mi s-a n-
t i mpl at un acci dent . A ! Nu v sper i a i ! Nu- i pr ea
gr av. Domnul Gr i eg nt i nse m na st ng i -i ar t
ceasul , un At l ant i c" de aur . L- am lovit, pes emne,
i l - am st ri cat . Mai mul t di n obi nui n dus e ceasul
Ia ur eche, nchi pui ndu- i c, pr i n ci ne t i e ce mi -
nune, i - ar fi r el uat t i c- t ac- ul 1 Nu mai mer ge. A
st at .
Da, p c a t ! l compt i mi rot ofei ul . Da r ni mi c
mai si mpl u, l ve i da l a r epar at .
a
mi put e i r e c oma nda un ceas or ni car de nc r e -
der e ?
Cum s nu. . . Chi ar pe s t r ada noast r. . . s t r ada
Republ i ci i , se gsesc dou cooper at i ve.
Nu m- a i n el es, zise s t r i nul , eu a m nt r e ba t
de un ceasor ni car .
Am n el es bi ne, z mbi hot el i er ul condes cen-
dent . La noi , ceasor ni car i i s nt or gani za i n coope-
r at i ve.
In cooper at i ve ? ! mu r mu r s t r i nul cu un a e r
dezamgi t . Nu v supr a i . . . cr ede i c pot s am. . ,
tii e de aur. . . Gr i eg nt i nse di n nou m na st i ng
i -i ar t ceasul . . .
> O, put e i s ave i ncr eder e ! Dac dor i i , a ve m
i un par t i cul ar . . . unul Romo an, pe s t r ada T... nr . 51.
t i i unde vi ne. . . eu u n u l ns n u vi l -a r ecomanda.
Apel a i l a servi ci i l e cooper at i vel or , i nsi st el cu o
i nt ona i e car e a mi nt e a de vocea cr ai ni ci l or de la
r adi o.
V mul umes c. . .
La di spozi i a dumneavoas t r , domnul e Gr i eg. . .
Rot ofei ul se ncl i n i z mbi ser vi abi l .
St r i nul i ma i duse o dat ceasul l a ur eche i
pr s i hot el ul vdi t i ndi spus.
I n s t r ad, r mas e o cl i p l ocul ui , des cumpni t .
Apoi , ca i c nd i - ar fi ami nt i t de un a n u me l ucr u,
9
o por ni mai depar t e, s pr e cent r ul or a ul ui . Soar el e
asf i n ea ; u mb r e ur i a e se nt i ndeau pest e or a, n -
vl ui ndu- l . P e a f r gr ab, p r u d e n t par c ; n r s -
t i mpur i se opr ea, se ui t a mel ancol i c n j ur u- i , asal t at ,
f r ndoi al , de aducer i a mi nt e . Poat e de aceea n u
obs er v pe t n r a f emei e n al bas t r u car e se l uas e
d u p el, nr egi s t r ndu- i fiece mi car e.
Cl di r i l e di n cent r ul or aul ui i se pr us er d o m-
nul ui Bar t ol omeu Gr i eg nes chi mbat e. Doar ma ga z i -
nel e, f i r mel e aveau al t nf i ar e, necunos cut de el
p n at unci . Ii ui me a u ani ma i a st rzi i , buna di spozi -
i e a t r ect or i l or . Dup un t i mp, descoper i vi t r i na
unui magazi n de ceasur i i se opr i n dr e pt ul ei .
Cer cet cur i os i cu l ua r e - a mi nt e mr ci l e, pr e ur i l e,
apoi i dus e pr opr i ul ceas l a ur eche : nu, tot n u
f unc i ona. Ceva mai t r zi u, f emei a n al bas t r u l v z u
d nd t r coal e unei cooper at i ve \e ceasor ni car i . Ba r t o-
l omeu Gr i eg i nt en i ona chi ar s i nt r e, dar se r zg ndi .
Ur m r i t oa r e a sa nu avea cum s bnui as c c el, n
cl i pa aceea, i ami nt i s e adr es a ceasor ni car ul ui pa r t i -
cul ar . Bar t ol omeu Gr i eg t i a unde se gset e
s t r a da T. O por ni nt r - acol o, cu acel ai pa s r a r i
el ast i c. Descoper i cur nd f i r ma at el i er ul ui mic_.
cenui e, pi ct at cu l i t er e negr e. Citi de depar t e :
Ceasor ni cr i e D. Romo an". Tr ecu apoi nehol r t
pr i n f a a at el i er ul ui , i ns dup c i va pai f cu
cal e- nt oar s, at r as par c de vi t r i na mi zer a d u g h e -
W
nei ; Cer cet cu un di s pr e j ust i f i cat ceasur i l e vechi ,
demodat e, car e ar t au or e deosebi t e. Pr i n ge a mul
pr f ui t al vi t r i nei l zr i i pe s t p nul ceasor ni cr i ei .
St t ea Ia m s u a sa de l ucr u i, cu o l up pr i ns de
ochi ul dr ept , me t er ea ceva la un cesul e . Er a si n-
gur n at el i er. Domnul Bar t ol omeu se hot r , n sf r -
it, s i nt r e. Numa i at unci i d du s e a ma c t de n-
t unecos i de srcci os er a at el i er ul si o i nexpl i cabi l
senza i e de ngr i j or ar e puse s t p ni r e pe el . Ceas or -
ni car ul i nl capul , l s s-i cad l upa i se
ridic s- i nt mpi ne cl i ent ul .
, Cu ce v put e m fi de folos ?
Ceas or ni car ul pr ea s fie mul t mai n v r st d e -
d t acest t ur i s t st r i n, r t ci t n at el i er ul s u ; poal e
di n pr i ci na chi pul ui su br zdat de r i dur i sau, poat e,
di n pr i ci na pr ul ui c r unt i r ar . Avea ns o pr i vi r e
care-1 nt i ner ea, o pr i vi r e pu i n vi cl ean, pu i n t r en-
gr easc. i , ci udat , nt l ni ndu- 1 ochi i , Bar t ol omeu
Gr i eg si m i c um unda aceea de ngr i j or ar e i se ri-
si pet e.
Nu r s puns e i medi at la nt r ebar ea mes er i a ul ui .
Cu mi cr i cal me, i scoase ceasul i-1 pus e pe t e j -
ghea.
Mi s-a s t r i c a t !
Ni t e deget e l ungi , uscat e i f ebr i l e, apucar cea-
sul de a u r :
U
Ehei ! Ce pi es r ar ! At l ant i c" ! De aur ! Ul -
t i mul t i p, nu- i aa ? De mul t n - a m mai i nut n mi n
o a s e me ne a pi es ! mr t ur i s i si ncer emo i onat .
L- am s t r i c a t ; nu- mi dau s eama cum, ii expl i c
domnul Bar t ol omeu.
Ochi i mi ci i curi oi ai ceasor ni car ul ui l . di secar
cu un i nt er es apar t e. Pe s e mne se s t r dui a s det er -
mi ne acea l egt ur i nt i m nt r e val oar ea ceasul ui i
per s onal i t at ea nea t ept at ul ui su cl i ent . Cum de- i
put ea per mi t e s st r i ce un ceas at t de val or os ?'* i
di nt r - o dat i nut a i di st i nc i a vi zi t at or ul ui l i m-
pr es i onar pl cut . Spus e :
A fi nes pus de mgul i t s-I pot r epar a. M i -
ni i e usc i ve i foart e ndem nat i ce al e me t er ul ui se
apucar mecani c de l ucr u ; dup ce nl t ur capacul ,
nu- i put u st p ni o excl ama i e de ul ui r e :
O, ce mi nune de mecani s m Ci t fi ne e, d o m-
nul e ! O adevr at bi j ut er i e.
Cer cet ndel ung, cu aj ut or ul l upei , pi esel e fi ne
al e ceasul ui de aur , pi et r el e sal e mi nus cul e. In cel e
di n ur m, spuse cu o ad nc m hni r e :
L- a i for at . . . A i for at ar cul , domnul e. . . Ls
s- i cad l upa i-i pr i vi cl i ent ul cu o vdi t pr er e
de r u. Nu pot s v fiu de folos. N- a m pi ese de
s c hi mb Ia val oar ea ceasul ui .
Pcat , oft Bar t ol omeu dup o scur t t cer e,
mi pa r e t a i e r u ! t i i , s nt n t r ecer e pr i n ar a
12
dumneavoas t r , pr i n Ar ad, i v nchi pui i ce n-
s eamn pe nt r u mi ne s am un ceas.
Ceas or ni car ul ma i a dmi r u n t i mp me c a ni s mul
ceasul ui , apoi l napoi e t ur i st ul ui .
La noi nu se mai gsesc de mul t ceasur i At l a n-
t i c". . . Dac dori i , v pot pune, pr ovi zor i u, u n ar c,
i ar c nd o s aj unge i acas, o s-1 nl ocui i .
Domnul Gr i eg se posomor i de- a bi nel ea. Capul i
czu n pi ept , spr i ncenel e i se a duna r la r dci na
nas ul ui .
Nu po i pr ocur a pi ese de s chi mb ?
Regr et , domnul e, nu pot.
Hm ! ma r e ghi ni on, suspi n el. C t val or eaz i n
Ro m n i a ceasul st a ?
Nu c umva vi ci s-1 vi nde i ? se i nt er es Romo-
an, t ul bur at . Br usc, l i cr ul di n ad ncul ochi l or si
mi ci ncepu s scl i peasc, de par c ar fi i zbut i t s
i nt er cept eze ni t e t ai ni ce s emnal e.
Nu, domnul e, c um o s-1 v nd ? ! Am nt r ebat
doar aa, c t val oreaz. . .
Dup un t i mp de g ndj r e, ceasor ni car ul r s puns e :
O mi e opt s ut e de lei.
Numai at i t ? ! excl am Bar t ol omeu Gr i eg, des -
cr e i ndu- i s pr i nt enel e.
Romos an p r u pu i n ncur cat , nl di n ume r i ca
i cnd- ar fi vi-ut s se scuze c val oar ea obi ect ul ui
n di scu i e se r i di ca doar la 1 800 de lei.
13
n t i mp ce-i pr i ndea la mi n ceasul , s t r i nul oft
i ar i d du t r i st di n cap ; evi dent , ceva l n e mu l u -
me a sau nu- i convenea. Se ui t n s t r ad : f emei a n
al bas t r u car e se opr i se pe nt r u o cl i p n f a a vi t r i nei
i zbut i se l a vr e me s se fac nevzut .
C t v dat or ez ? nt r eb el , ar t i ndu- s e gat a s
pl t easc ori c t i s- ar cer e.
Ni mi c, domnul e !
At unci . . . l a r eveder e i v mul ume s c pe nt r u
amabi l i t at e. . .
La r eveder e, domnul e !
I n dr ept ul ui i , Bar t ol omeu Gr i eg se r zg ndi i
nu mai aps cl an a.
S zi cem c m- a hot r s-1 vi nd. . . S- ar gsi
oar e ci neva s mi -1 c umpe r e ?
Cum s v s pun ? ! nt r e ba r e a il l uase pr i n s ur -
pr i nder e. Vr e i chi ar s-1 vi nde i ?
Bar t ol omeu r eveni n dr ept ul ceasor ni car ul ui , l a
t ej ghea.
S- ar gsi vr e un cl i ent ? s t r ui s t r i nul .
Romo an, mai mul t di n obi nui n , se ui t n di -
r ec i a vi t r i nei . Vzu s t r a da . , t r ect or i i . . .
La noi , cum s v expl i c. . . Gl asul mes er i a ul ui
i se p r u s t r i nul ui g t ui t de fric, de o nel i ni t e l un-
t r i c. t i i , e cam pr i mej di os. . . Ceasul e de aur. . . Tr a -
fic... Tot u i a put e a s caut . . . s ncerc. . . A i ob i ne
pe el...
14
Ci t ? l u s t r i nul nai nt e.
S- I mai vd o dat , pr opus e Romo an cu ceva
mai mul t ndr zneal , nt i nz nd mi na dup ceas.
Domnul Bar t ol omeu Gr i eg ezi t s i-1 dea. I n cel e
di n ur m , i-1 scoase de l a m n. Ceasor ni car ul l
cer cet di n nou, apoi zi se :
Aa c um v- am mai s pus : o mi e opt sut e de lei !
Bar t ol omeu n u r s puns e i medi at . Deveni br us c
pr evzt or i nu- i mai l ua ochi i de l a u.
i dac a i p u n e u n a r c nou, c t m- a r cost a ?
80 de lei, r s puns e ceasor ni car ul pr ompt , dar i
dezamgi t de t er mi nar ea di scu i ei . M i ne dup- mas ,
l a or el e ci nci , l put e i r i di ca gat a r e pa r a t .
mi da u s eama c e mai bi ne s - mi pune i un
ar c, se hot r s t r i nul . Nu tiu. . . o s m ma i g n-
desc. De l s at ns l las. . . P n m i ne o s v g ndi i
i dumneavoas t r .
Un l i cr de s per an se apr i ns e n ochi i ceas or -
ni car ul ui .
S t i i c risc...
Ce vr e i s s pune i ? i i ar t domnul Gi*ieg ne -
dume r i r e a ,
tii. . . )a noi.., aa cum a m mai spus. . . ceasul e
de aur , n u a ve m voi e s vi ndem, i ar eu nu s nt de-
d n d u n bi et ceasor ni car par t i cul ar .
Aha, n el eg, m r t ur i s i Ba r t ol ome u Gr i eg,
at unci i e u r i sc, nu- i a a ? De aceea poat e e mai
15
bi ne s ne mai g ndi m. . . l l as. mi da i vr e un bon de
pr i mi r e ?
Desi gur , se gr bi Romo an s-1 ncr edi n eze.
F r chi t an ni ci eu nu l -a pr i mi n l ucr u. Scoase
la i veal un chi t an i er , se i nt er es de nume l e cl i ent u-
l ui i compl et t oat e dat el e necesar e.
Pe m i ne, deci ? mai nt r eb o dat Gr i eg, dup
ce as cuns e chi t an a n por t of el .
La or a cinci dup- ami az.
Mul umes c,
La r eveder e.
La r eveder e, domnul e Gr i eg.
Un a mur g bl i nd, mbi et or la pl i mbS- i sol i t are, l a
aducer i ami nt e. Mul umi t c-i ddus a ceasul la r e -
par at , Bar t ol omeu Gr i eg o por ni agal e s pr e Mur e .
O vr e me ur m r i dus pe g ndur i val ur i l e t ul bur i al e
r ul ui . Ceva mai t r zi u i ami nt i c n Ar ad mai
avea o cunot i n de demul t . Se ui t la ceas. Neg-
si ndu- 1 la l ocul su, z mbi . O por ni i ari agal e, l -
s nd n u r m Mur e ul . Se nt unecas e de- a bi nel ea,
c nd ni mer i pe ni t e st rzi l t ur al ni ce. n j ur ul
orei 21 se opr i n dr ept ul unei cur i . Scr ut at ent
s t r ada pust i e. Nu gsi ni ci u n s emn car e ar fi put ut
s-1 ngr i j or eze. P n i casa di n f undul cur i i p r e a
pust i e. Domnul Bar t ol omeu Gr i eg deschi se poar t a i
i nt r n cur t e. Ci neva t ot ui l vzuse f emei a n
al bast r u.
16
III
A doua zi, Ia or a fi xat a de ceasor ni car , domnul
Bar t ol omeu Gr i eg se pr ezent s-i scoat ceasul de
la r epar at . Punct ual i t at ea s t r i nul ui il ui mi pe dom-
nul Romo an (o pendul enor m i demodat , afl at
n f undul at el i er ul ui , aj unsese doar la a t r ei a bt ai e
c nd ua se deschi se) L de aceea, l nt mpi n cu un
deosebi t r espect .
Bun zi ua. domnul e Gr i eg ! E ci nci fix. ( n
aceeai clip, se auzi a ci ncea bt ai e a pendul ei . )
Cl i en i i mei , de obi cei , nu si nt at t de par ol i t i .
Gr i eg nu d du nici o at en i e cel or spuse de ceasor -
ni car i, fr s-i as cund nel i ni t ea, se i nt er es.
Ei , e gat a ?
Vai de mi ne. se apr ceasor ni car ul , am fost si
s nt em o f i r m seri oas ! Se apl ec i scoase de s ub
t ej ghea o caset de met al t i p Fi chet ", pe car e sear a,
dup l sar ea l ucr ul ui , nu o l sa n at el i er, ci o l ua
cu si ne. acas. O deschi se s ub ochii st r i nul ui . I n
af ar de ceasul de aur , caset a nu mai con i nea ni ci
o al t val oar e.
I - am pus un ar c ext r a ! se l ud ceasor ni car ul .
Cel mai bun pe care-1 mai aveam pr i n mi ci l e mel e
r ezer ve.
Domnul Bar t ol omeu Gr i eg l u ceasul i-1 duse la
ur eche. nchi s e ochi i i ascul t un t i mp t i c- t ac- ul me -
17
2 Ceasurile sCi cit ului Bartol omeu
eani s mul ui . Deschi se ochi i i-1 pr i vi pe ceasor ni car
cu r ecuno t i n .
I n pr i vi n a cal i t i i , fii f r gr i j , l asi gur a
d o mn u l Romo an, a m f cut o t r eab bun. . .
O, nu m ndoi esc, s ur i s e s t r i nul , De al t fel , la
un pa ha r de whi s ky mi - a m ami nt i t de dumne a voa s -
t r. . . na i nt e de r zboi a i a vut n c e nt r u o ma r e
ceasor ni cr i e, nu- i aa ? Dac n u m nel i t at )
dumne a voa s t r tot. ceasor ni car a fost...
Exact . . . f oar t e exact , domnul e Gr i eg. Fi r ma
noast r e f oar t e veche. Un s t r buni c de- al me u a fost
f ur ni zor ul Cur i i I mper i al e di n Vi ena. Fi r ma i ar t a
mes er i ei s- au t r ans mi s di n t at - n fiu, rost i ceasor ni -
i arul cu un t on dr a ma t i c i copl ei t par c de onoar ea
pr opr i ei fami l i i . i nl s eme pr i vi r i l e i, umf t t n-
du- i pi ept ul sl ab, cont i nu cu acel ai t on g r a v : Am
vr ut s pst r ez f i r ma, onoar ea ei, de aceea a m r ef u-
zat s i nt r u in cooper at i v. . . Sl av Domnul ui , o scot
la capt . Mai s nt cl i en i care m t i u i m mai
caut .
P e chi pul s t r i nul ui se ivise o expr es i e de c omp -
t i mi r e, semn c mr t ur i s i r i l e ceas or ni car ul ui l mi -
caser . Oft i, ca s risipeasc at mosf er a aps t oar e
car e se l sase, zise :
S nt convi ns c mi i -a i r e pa r a t bi ne. Dus e di n
nou ceasul l a ur eche, apoi , f r ni ci o l egt ui ' cu
18
fraza ant er i oar , u r m : mi da i dou mi i de l ei
pe el ?
Ceas or ni car ul sur i se st i ngher , nt r e ba r e a di r ect a
cl i ent ul ui l i nt i mi das e, l f cuse s r oeasc.
V d c v pr i cepe i l a negust or i e, l m gul i
Romoan.
Pu i n, acolo... r s puns e domnul Gr i eg, cu o mo -
dest i e car e, de f apt , n u voi a s i nf i r me apr eci er ea
ceasor ni car ul ui , ci di mpot r i v.
Nu pot s v dau mai mul t de 1 800 lei.,. Nu-1
i au pe nt r u mi ne, ci ca s-1 v nd. . . Un ban mai t r ebui e
s c t i g i eu, nu- i aa ?
Dou mi i ! rost i s t r i nul sent en i os.
O mi e opt sut e, se ncp n domnul Romo an.
Apoi , t r gui al a se t r ans f or m I nt r - un j oc pl cut ,
cci cei doi de f apt se n voi ser de mul t a s upr a
pr e ul ui .
O fac pe nt r u c am nevoi e de bani , mr t ur i s i
domnul Gr i eg, n cel e di n ur m . Vr e a u s cl t or esc
pr i n ar , mai a m i ni t e r ude sr ace, n- a vr ea s
s t au pe capul lor...
n vr e me a ast a, ceasor ni car ul sc apuc s-i n u me r e
sut el e. Sl r i nu n u m r i el n g nd. Opt spr ezece
buc i . Domnul Gr i eg nt i nse ceasul , l u bancnot el e,
le r ndui f r umos i nt r - un port ofel ,
La r eveder e, domnul e Romo an, zi se nt i nz n-
du- i m na, f r ns a pr si at el i er ul . Rmas e l o-
cul ui , pr i vi nd fix n ochii bucur o i ai ceasor ni car ul ui .
30 19
V- at i r zgi ndi t c umva ? nt r eb Romo an n e -
l i ni t i t . Dac dor i i , v i napoi oz ceasul .
Domnul Gr i eg d du di n cap in s emn c nu. Dup
o scur t gi ndi r e, i r s puns e :
Abi a acum, domnul e Romoan, mi dau s eama
c pot s am ncr eder e n dumneavoas t r . De al t fel ,
i pr i et eni i mei di n or a n- a u avut pe nt r u dumne a t a
der i t cuvi nt e de l aud.
Tcu br usc, ms ur i ndu- 1 de a s t l a t pe ceasor ni -
car cu ni t e ochi mi ci i sever i , de par c ar fi vr ut
di nt r - o dat s const at e efect ul cuvi nt el or sal e. Pr ea
sat i sf cut de ceea ce i zbut i se s const at e i n pr i vi r i l e
i nt er l ocut or ul ui . Se apl ec uor pest e t ej ghea i-1 n-
t r eb n oapt :
V- ar i nt er esa 50 de ceasur i Omega" , ul t i -
mul l i p ?
F r s mai at ept e vr eun r s puns , Gr i eg scoase
di n buzunar ul de la vest o most r ,
Ci nci zeci de ceasur i ? ! excl am ceasor ni car ul ,
abi a auzi t . Brusc, pl i . Cl i pi des di n pl eoape, ca i
c nd n fel ul acest a ar fi put ut s-i risipeasc t eama
ce pusese s t p ni r e pe nt r eaga sa fi i n . Se ui t n-
gr ozi t af ar i, zr i nd s t r ada pust i e, se mai l i ni t i
u n pi c. Tot ui , copl ei t de cel e auzi t e, excl am
di n nou :
, Ci nci zeci de b u c i !
20
Exact !
O aver e, spuse ceasor ni car ul nghi i nd un nod.
Nu zic nu.
Domnul Gr i eg nu- 1 sl bea di n ochi . F r voi a sa,
in col ul gur i i i r sr i un sur s i roni c. Te a ma dom-
nul ui Romo an l amuza.
i Am nevoi e de bani . . . le da u ieftin, conchi se el .
nai nt e de a pune m na pe most r , ceasor ni car ul
mai ar unc o pr i vi r e i n st r ad. Vzu l a vi t r i n o f e-
mei e bl ond, nt r - o r oche gr ena, dar car e se nde-
pr t i medi at . Ceasul er a nou, moder n. Mar ca, ni ci
vor b, f oar t e cunoscut . Romo an il st udi e pe t oat e
pr i l e c u o vdi t pl cer e pr of esi onal . Ddea di n
cap : Da. s t a e ceas !" Oft : Ehei , dac a avea
bani !" i i ari zise, ul ui t :
Ci nci zeci de buc i !...
S t i i c le dau pe un pr e convenabi l .
Nu, nu. . . ncer c Romoan s rezi st e i spi t ei .
Tot ui , c nd domnul Gr i eg vr u s ia mos t r a napoi ,
ceasor ni car ul nu i-o d du : voi a s-o mai pr i veasc.
Vd c v est e t eam, const at domnul Gr i eg,
cu un uor di spr e in vor bi r e. mi nchi pui am c
af acer ea pe car e v-o pr opun o s v i nt er eseze. Nu
vr eau s for ez l ucr ur i l e, s v pr i ci nui esc necazur i . . .
mi nchi pui am c, in fel ul st a, v ofer i d u mn e a -
voast r pr i l ej ul unui ctig frumos. . . Aha, da, cum de
21
n u mi - a m dat scama, poat e v nchi pui i cu ave i de
a face cu al t ci neva i n u cu u n t ur i s t st r i n. . .
i f r ca ceasor ni car ul s- i fi cer ut , domnul Ba r -
t ol omeu, z mbi nd n el egt or , i a r t pa apor t ul ,
f r unzr i ndu- i pagi ni l e pe s ub pr i vi r i l e per pl exe al e
l ui Romo an. Dup n u m r u l t ampi l el or se vedea c
posesor ul pa apor t ul ui s t r bt us e l ume a n l ung i
n l at .
Ci nci zeci de buc i ! ofta i ar i Romoan, O
a v e r e ! S v s pun dr ept , cu gr e u a m r e u i t s a dun
cei 18 000 de lei, dar mj t e. . . Nu. domnul e , n u mai
s nt Romo an cel de al t dat . Si nt s r ac, domnul e,
r ecunoscu el cu o ad nc a m r c i une .
Se l s o t cer e gr ea, cr onomet r at dc bt i l e s ur de
al e ceasur i l or di n at el i er . Domnul Gr i eg l pr i vea
acum pe Romo an c ndva cel ma i bogat ceasor ni -
car di n Ar ad cu o compt i mi r e r ece i doj eni t oar e :
N- ai t i ut s t e zba i , i ui t e, domnul e, unde ai
aj uns !" n cel e di n ur m . spar se t cer ea p r o p u n md :
At unci poat e c m put e i aj ut a s gsesc un
amat or . Pe ci neva car e a r e ba ni i ar vr e a s- i bage
n mar f . A i put ea i dumne a voa s t r c t i ga ceva la
af acer ea asta. . . Un comi si on, c um s e obi nui et e n-
t r e noi , oameni i de af acer i . i cum se obi nui a i pe
vr emur i . . .
Nu, n u cr ed c s-ar gsi ci neva car e s vr ea
s- i bage bani i n ceasur i . Tot ui , mpi ns pes emne
22
de o cur i ozi t at e pr of esi onal , Romo an apuc a u t o -
ma t most r a, i desf cu capacul i-1 cer cet . Nu- i
p u t u st p ni un nou oft at : Ce mar f , domnul e ! Ce
mar f ! "
Bar t ol omeu Gr i eg l l s s st udi eze i n voi e meca-
ni s mul : sesi za uor f r m nt r i l e c e a s or ni c a r ul ui :
af acer ea pr opus l sper i a, dar , n acel ai t i mp, l
i at r gea.
Domnul e Romoan. vor bi i a r st pi nul cel or
ci nci zeci de ceasur i , nu v cer a c uma nici un r s -
puns . N- a r fi seri os di n par t ea mea. I at , v l as
ceasul . Am o ma r e ncr eder e n dumneavoas t r . Poat e
c nt r - o zi. dou, gsi i pe ci neva cu bani , car e pr e -
f er n l ocul bani l or s de i n ceasuri . . . Ce zi ce i ?
Nu, nu, e foart e dificil ! se mpot r i vi Romoan.
Tot ui , n u e r a gr eu de ghi ci i c pr opune r e a s t r i nu-
l ui l t ent a.
De ce s da i cu pi ci orul unei posi bi l i t i r eal e
de a rtiga un comi si on s ubs t an i al ? n cazul de
fa , s nt em doi negus t or i . De exempl u, t i u c la
ceasul me u ve i r eal i za un ctig net o de ci nci sut e
de l ei ( Romoan t r es r i i se ui t pi ezi l a st r i n) ,
dai ' n u - mi pa r e r u. i cu, v nz nd ceasul , am r eal i -
zat acel ai c t i g. Ce zi ce i , domnul e Romoan, ac-
cept a i pr opune r e a me a ?
Ceas or ni car ul d du di n cap apr obat or , nt r ebi nd :
23
Pr e ul ? !
t i am c o s v nvoi i , m i ! uri si Gr i eg sa-
t i sfcut .
Pr e ul ? . . .
Romo an i r ecpt as e br us c cal mul su fi -
r esc ; senza i a fricii i se r i si pi . I se pr opune a
o af acer e avant aj oas, nu mai vedea de ce ar
r espi nge- o.
Condi i i l e s nt f oai l e avant aj oase. Am ma r e ne -
voi e de bani . . .
i eu, r ecunoscu ceasor ni car ul . Pr e ul ?
S nt ci nci zeci de ceasur i noi. . . Cer pe nt r u el e
25 000 de lei... Nici mai mul t , ni ci mai pu i n. . .
Romo an i sl pi ni cu gr e u ul ui r ea : de mul t , de
mul t de t ot nu mai auzi se de un as emenea chi l i pi r.
Dac ar fi avut bani i , ar fi nchei at pe loc afa-
cerea. . .
Ce ob i ne i pest e, v i nt er eseaz. l ademeni
s t r i nul n cont i nuar e. C nd s t r ec pe la dumne a -
voast r ? A t r ece pest e t r ei zile. Ce pr er e ave i ?
Ceas or ni car ul accept pr opuner ea.
I ar dac ave i nevoi e de mi ne, m gsi i n fi e-
car e zi, l a or el e 14, l a Ter as a Mur e " . I au mas a
acolo. . . La r eveder e, domnul e Romo an.
La r eveder e, domnul e Gri eg. . .
24
Bar t ol omeu Gr i eg iei i se pi e r du pr i nt r e t r ec-
t ori . Nici de dat a ast a nu descoper i se c e r a ur m r i t
ndeapr oape de o f emei e bl ond, mbr cat n zi ua
aceea cu o r ochi e' gr ena.
IV
Dou zi l e mai t rzi u, i n t i mp ce-i l ua pr nzul pe
Ter as a Mure"' , domnul Bar t ol omeu Gr i eg pr i mi un
bi l e el . Il adusese u n put i de vr eo zece ani . Acest a
se apr opi ase t i mi d de mas a l ui i, dup ce-1 f i xase
c u o cur i ozi t at e t r engr easc, i opt i se : De l a
domnul Romo an" . Ddus e s pl ece, d a r Gr i eg l
r e i nus e i -i s t r ecur as e n pa l m o bancnot de t r ei
lei. Acum po i s-o t er gi l" l ndemnas e s t r i nul cu
bl nde e.
Mul t vr eme bi l et ul r ma s e pe mas nedesf cut .
Numa i dup ce t er mi n compot ul de a na na s domnul
Gr i eg se nvr edni ci s-1 ci t easc.
Domnule Grieg, anumite motive m-au mpiedicat
s trec pe la Mure i s stau personal de vorb cu
dumneavoastr se scuza ceasor ni car ul . Sper s nu
mi-o luai n nume de ru. Vi rog s trecei, spre
sear, pe la mine la atelier. Am veti bune. V atept.
Al dumneavoastr cu toat stima, Romoan."
25
Dup ce cili bi l et ul ^ Gr i eg l mp t ur i l a l oc i-1
as cuns e cu gr i j nt r - un por t of el . Apoi , mul umi t
par c de. t i r ea ceasor ni car ul ui s au poat e de a r oma
pl cut a compot ul ui de ananas , r mas e mul t v r e me
cu pr i vi r i l e pi er dut e n depr t r i , di ncol o de apel e
Mur e ul ui . Se g ndi , f r s vr ea, l a t r ans f or mr i l e
ar hi t ect oni ce al e or a ul ui , l a muz e ul vi zi t at n cur s ul
di mi ne i i . Ia oameni i cu care, n t rect , st t use de
vor b.
Da, mi vi ne gr eu s n el eg mecani s mul de ast zi
al or aul ui , i mr t ur i s i el... Comer f r negust or i . . .
Ci udat t r ans f or mar e !" i par c, n l umi na pl i mb -
ri l or i a convor bi r i l or sal e, n el egea mai bi ne ezi -
t r i l e lui Romoan, al e acest ui ul t i m mohi can" .
Oar e ce avea s-i aduc nt l ni r ea de as t - s ear ? Cu
s i gur an , mai ni mi c. De al t fel , ni ci n u va mai st r ui .
I n dou- t r ei zile va r i di ca ancor a i se va napoi a la
ai si, acol o unde l a t ept au ami ci i , pr i et eni de af a-
ceri , o l ume pl i n de s ur pr i ze i de pr i mej di i i, pr i n
ast a, t ul bur t oar e i capt i vant .
Spr e sear , aa cum l r ugas e Romo an n bi l e el ul
su, se ndr ept s pr e at el i er ul acest ui a. C nd i t r ecu
pr agul , ceasor ni car ul l s s-i scape l upa de l a ochi
i se r i di c de la m s u a l ui de l ucr u.
Bun sear a, domnul e Gr i eg, v at ept am. . .
Dup ce i st r nser a m i ni l e, Romo an iei di n u n -
gher ul su, se duse l a u i r suci chei a n br oasc,
26
dup car e r eveni l a loc, n spat el e t ej ghel ei . Gr i eg l
ur m r i s e cu u n s ur r s i r oni c. O, v a avea, l a napoi er e,
ce sa povest easc pr i et eni l or !
Domnul e Gr i eg, ncepu Romo an cu o voce Lai-
ni c. Ne b g m am ndoi nt r - o t r eab f oar t e dificil...
A i gsi t omu' ? nt r eb Gr i eg, a c u m u or e ne r -
vat de aer ul pr ea mi s t er i os al ceas or ni cai i uui .
Am gsi t , domnul e Gri eg. . .
Pe ci ne ? se a r t s t r i nul ner bdt or . Ochi i
ceasor ni cai ' ul ui cpt ar br us c un l i cr vi cl ean, i
Gr i eg i s pus e c l i cr ul st a ii obser vase n ochi i
mul t or negust or i cu car e avusese de- a face i c, de
fapt, r epr ezent a un s emn bun - af acer ea avea anse
s se nchei e.
Mai nt i ns a vr ea s conveni m a s upr a co-
mi si onul ui , pr eci za Romo an. Vede i , domnul e Gr i eg,
dac ri sc, vr e a u s t i u pe nt r u ce. . .
M ia pe depar t e i c t e pu i n, se g ndi Gr i eg. Ce
mai , i eu a fi pr ocedat la fel . "
Zi se mpci ui t or :
Lsa i ast a, domnul e Romoan, i eu risc. . .
I - am s pus cl i ent ul ui , nai nt a Romo an n fon-
dul pr obl emei , c cer e i 600 de lei de bucat . Vr eau,
deci , s- mi r m n i mi e o s ut de lei p e r ceas.
Cunoat e i punga cl i ent ul ui ? se i nt er es Gr i eg.
dup un mome nt de g ndi r e. Poat e s i nvest easc
di nt r - o dat at i a bani n 50 de ceasur i ?
27
Da, r s puns e Romo an cu convi nger e, nu numa i
c poat e, d a r i vrea. . . De aceea cer ca par t ea me a
s fie de 5 000 de lei. De acord ?
Ci ne- i c ump r t or ul ?
S nt e i s au nu de acord ? st r ui ceasor ni car ul .
De acor d. Ci ne- i cumpr t or ul ?
Nu- i un gheef t ar di n Ar ad, ci di n Ti mi oar a. . .
E un om de ndej de ?
Nu m- a fi avent ur at . . . E un pensi onar . . . u n
fost f unc i onar publ i c. . . Ar e bani i vr ea s-i f r uct i -
fice... Se t e me de o nou st abi l i zare. . . E un t i p zg r -
rit. e i pu i n cmt ar . . . Am mpr umut a t i eu n
c t eva r ndur i bani de la di nsul . . .
Bar t ol omeu Gr i eg r ma s e un t i mp pe g ndur i . F -
cuse u n pas, a c um t r ebui a s-1 fac i pe cel l al t .
S- l fac, ori ba ? S r i t e ? Ri sca i Romo an. Fr i ca
acest ui a pzea bos t nr i a. Nu vedea de ce n- a r cdea
la nvoi al . Er a obi nui t cu afaceri l e i t i a c el e
pot fi nchei at e ori la l umi na zilei, ori pr i n col ur i l e
cel e ma i obscur e al e caf enel el or sau l ocal uri l or.
Omu ' st a vr ea s v nt l ni i la Ti mi oar a, zise
br us c Romo an, ca i c nd i - ar fi auzi t g ndur i l e.
De ce ?
Cr ed c di n zg rceni e. Nu vr ea. p n nu cade l a
o n el eger e, s chel t ui asc ni ci un sfan n pl us.
I-a i s pus ci ne si nt ?
28
' Fer easc sf nt u' ! ri post Romoan i se ar t
mi r a t c s t r i nul ui i t r ecuse pr i n cap o as emenea
i dee. n el eg foart e bi ne pr i mej di a.
A nt r ebat de unde am ceasur i l e ?
Da, da r i - am s pus c ast a nu- 1 i nt er eseaz. A
n el es i n- a mai pus ni ci o al t nt r ebar e. . .
In t cer ea car e se lsa, se auzi di n nou t i c- t ac- ul
s ur d al c t or va zeci de ceasur i .
Bar t ol omeu Gr i eg i apr i ns e o i gar ; nt i nse i
ceasor ni car ul ui t abacher a de ar gi nt . Romo an r e -
fuz ; n u er a f umt or . La i nsi st en el e s t r i nul ui , l u
t ot ui una, d a r se expl i c : Pe nt r u nevas t - mea, ea
f umeaz !" Gr i eg t r as e c t cva f umur i , se apl ec pest e
t ej ghea i nt r eb i ar :
E un om seri os ? Ce zici, po i s t e ncrezi n
el ? Adi c ar e bani , il i nt er eseaz mar f a, nu o s
fac vr eo pr ost i e ?
t i u l a ce v gi ndi i . . . Nu, domnul e, put e i s
ave i depl i n ncr eder e i n el... Am i nt r at doar i eu
n j oc. Dumne a l ui ar e i bani . mar f a l i nt er eseaz,
r s puns e ceasor ni car ul ncet . t i i ns la fel de bi ne
ca i mi ne c nt r - o af acer e ca ast a si nt dou posi -
bi l i t i . . . Ori al b, ori neagr . . . Adi c fie c af acer ea
se nchei e, fie c nu se nchei e. Ast a- i .
Gr i eg i d du dr ept at e ; il r ugas e pe Romoan s-i
gseasc un cl i ent , i ui t e c 1-a gsi t . De- acum na-
29
i nt e t ot ul depi ndea de el i de di scu i i l e ce l e va
pur t a cu cmt ar ul acel a di n Ti mi oar a. nt r eb :
Deci , la Ti mi oar a ?
Da. dumi nec, l a orel e zece di mi nea a. . ' . II
cheam Mar covi ci i o s v at ept e l...
v -
Er a o dumi nec f r umoas, cu cer nal t i seni n.
Dangt el e cl opot el or dc l a ma r e a cat edr al pl ut e a u
deas upr a or aul ui ca ni t e pl anoar e sonor e ce se pi e r -
deau n depr t ar e. La ceasul acel a de di mi nea , bu-
l evar dul l ar g i mo d e m ce ducea ct r e cl di r ea Ope -
rei de St at er a a n i ma t ; t i ut est e c t i mi or eni i i ubesc
pl i mbr i l e dumi ni cal e.
Domnul Bar t ol omeu Gr i eg se l s o vr e me pur t a t
de t or ent ul vesel al t r ect or i l or ; se si m ea bi ne, n
l ar gul su. Di n pr i ci na dangt el or sol emne, i se p r e a
c orauL de c nd nu-1 mai vzuse, nu suf er i se ni ci o
t r ans f or mar e, r m n nd acel ai mai es t uos , cu o
ar hi t ect ur f oar t e cunoscut i, de aceea, f oar t e i n-
t i m. Se pomeni n dr e pt ul unei bi seri ci cat ol i ce, auzi
sunet el e gr a ve al e une i orgi i si m i , br us c, nevoi a
s se nchi ne. I nt r smer i t , se aez n ul t i ma s t r an
i ascul t cu ochi i nchi i gl asul cel ui car e, de l a
30
amvon, nl a cer ul ui r ugi n l i mba l at i n. Iei dup
un sf er t de or i mai ncr ezt or n des t i nul su, n -
t l ni r ea cu Mar covi ci , cu acel om n u l i psi t de ci u-
d eni i , c um l aver t i zas e Romo an, l ne l i ni t e a ;
avea exper i en a unor as emenea convor bi r i , cunot ea
fi rea negust or i l or , i zbut i nd di nt r - o pr i vi r e s st abi -
l easc cu ci ne avea de- a face. n conseci n , t i a cum
s o c r measc. Nu, nu, i nst i nct ul acest a, at t de pr e -
ui t de ami ci i l ui de acas nu- 1 i ndus es e ni ci odat
n er oar e. i f cuse un pl an de ac i une. Cu domnul
Mar covi ci u r ma s se nt l neasc la or el e 10, n l o-
cal ul fost ul ui r e s t a ur a nt Loyd" . De c um v a i nt r a,
va zr i n dr eapt a, l ng f er est r el e ce da u n st r ad,
un i r de mes e, va n u m r a ci nci me s e : l a cea de- a
ci ncea, un br bat nu pr e a gr as . cu chel i e, l va a -
t ept a f um nd t r abuc i b nd fi l t ru. Domnul Gr i eg
hot rse ca mai nt i s dea t rooal e l ocal ul ui ; mesel e
fi i nd aezat e l ng f er est r el e ce dau i n s t r ad, l va
put e a zri ast fel pe domnul Mar covi ci nai nt e de a
p t r unde n r es t aur ant . Aa i fcu. Dup ce i cer -
cet ceasul de mi n, i dent i c cu cel pe car e zi l el e t r e -
cut e l v ndus e l ui Romo an, se ndr ept agal e s pr e
r es t aur ant . C t eva mi n u t e mai t r zi u. t r ecu pr i n dr e p-
t ul f er est r el or ma r i ; pr i n per del el e st r vezi i , de t ul ,
il descoper i pe domnul Ma r c ovi c i ; edea s i ngur l a
ma s i f uma t r abuc. Ac i unea de r ecunoa t er e pe
31
car e o apr eci a ca fi i nd si mpl i st , i nt r i , t ot ui , n-
cr eder ea n dest i nul feri ci t al ac i uni i . Se nt oar se i ,
fr pi c de ezi t ar e, i nt r n l ocal ul pe car e c ndva l
f r ecvent ase cu dest ul f er voar e. De pe t r ot uar ul ce-
l l al t o t i nr f emei e cu pr ul rocat , mbr cat n-
t r - un t ai or al b i uor, nr egi st r ase cl i pa ci nd Gr i eg
t r ecus e pr agul l ocal ul ui . I nst i nct i v, Gr i eg n u m r di n
nou mesel e di n dr eapt a. Domnul Mar covi ci edea I a '
a ci ncea i pr i n f umul t r abucul ui i scodea cu pl i ct i s
ceaca di n car e buse. Se ndr ept s pr e di nsul , af i -
ndu- i un s ur i s cur t eni t or i1 nt r eb :
S nt e i domnul Mar covi ci ?
Eu, r s puns e Mar covi ci mor ocnos, de par c ar
f i fost t r ezi t di n somn. A i veni t de la Ar ad ?
Da !
Lua i loc, l pofti Mar covi ci , fr s- i ndul -
ceasc vor ba.
Domnul Gr i eg se aez i const at bucur os c e ve n-
t ual ul cl i ent al ceasur i l or ar t a aa cum fusese
descr i s : un br bat car e, n ci uda cel or ci nci zeci de
ani , pr ea mul t mai t nr , cu c t eva pet e gal bene pe
pi el ea s t r l uci t oar e a chel i ei , mbr cat negl i j ent i
mor ocnos, de par c i s-ar fi necat cor bi i l e.
Chel ner ul se pr ezent i medi at i l nt r eb pol i t i -
cos ce ser vet e. Gr i eg comand un coni ac ma r e i o
cafea t ur ceasc. Apoi , ur mr i ndu- 1 pe ospt ar , cer -
32
cet l ocal ul : er a apr oape pust i u. Di nt r e cei c i va
cons umat or i , ni meni n u pr ea s fie i nt er es at de p r e -
zen a sa la mas a domnul ui Mar covi ci .
Cum, be i alcool de di mi nea ? ! obser v dom-
nul Mar covi ci cu un vdi t di spr e .
E o chest i e de obi nui n , se expl i c Gr i eg, f r
a l ua i n s eam di s pr e ul i nt er l ocut or ul ui .
Boal cur at !
Domnul Bar t ol omeu Gr i eg mai constat nu f r
pl cer e, c n sfirit avea de- a face cu un t i p cl asi c
de negust or , i ret , avar i, pes emne, cu mul i bani
la ci orap. Fa a l ui pu i n congest i onat e xpr i ma o
cont i nu ne mul umi r e . P r e a par c ne mul umi t c-i
dumi nec, c oameni i se pl i mb, c Gr i eg cer use
coni ac, c i se oferea s c umpe r e ceasur i de v nzar e,
c f umeaz t r abuc. . .
Di s cut m aici ? nt r eb Gr i eg.
Da, ncuvi i n Mar covi ci f r pr ea mul t pl -
cer e.
Dac dumneal ui i nchi pui e c o s-i da u mar f a
de poman, se g ndi Bar t ol omeu Gr i eg, se nal . . .
mi pl ace ns t i pul . "
Domnul Rcmo an mi - a vor bi t de dumne a voa s -
t r. Mi - a s pus c v- ar i nt er esa ceasur i l e mel e. . .
Mar covi ci l pr i vi r ece, pr i n f umul t r abucul ui :
E un fel de a spune. . . ee-i ai a c m- a r i nt e-
r esa ?... Cu ceasur i l e sau fr ceasur i l e dumne a voa s -
t r. . . mi - e t ot una. . .
33
3
Acest, d o mn Mar covi ci , i s pus e Gr i eg, a r put ea
s fie ma i pol i t i cos ! "
S vor bi m at unci des pr e vr eme, pr opus e Gr i eg
cu i r oni e.
Che l ne ni l i ser vi cel e comandat e. Mar-covici nu- s i
as cuns e di spr e ul c nd il vzu sor bi nd di n coni ac. Lui
Gr i eg i veni s r d : Zg r ci t ma i t r ebui e s fie. . . Ar
fi put ut s-i s chi mbe cmaa, e ne a gr pe l a gul er
si La m neei . Ti pul mi ami nt e t e de un fi l m. . . "
Domnul e Gr i eg. zi se Mar covi ci pe nea t ept at e,
s nt gr bi t . 500 de lei bucat a. . .
Gr i eg n u r s puns e i medi at , d a r c nd se hot r s-o
fac se ar t cat egor i c n pr et en i i l e sal e :
- - 650 de lei...
Mar covi ci nu r eac i ona n ni ci un fel, de par c
n- a r fi auzi t cuvi nt el e cel ui l al t . Ducea r a r e or i ceaca
]a gur , i at unci s or bea cu zgi r ceni e.
Ast a- i ul t i mul cuv nt ? nt r eba Mar covi ci dup
un t i mp.
Lua i t oat cant i t at ea ?
Toat .
At unci , o s- mi da i 000 de lei pe bucat .
500...
600. Ast a- i ul t i mul pr e . i aici ne opr i m. .
I au t oat cant i t at ea.
De aceea i cer 600 de lei.
34
Lui Gr i eg i - ar fi veni t u or s mai r educ di n pr e ,
n u voi a ns s-o fac. Ii ddus e l ui Romo an cuv nt ul
de onoar e c va ob i ne, pe nt r u ef or t ul depus i r i scul
la car e se supusese, un comi si on de 5 000 de lei. Cea-
sor ni car ul , j ude c a st r i nul , me r i t a aceast r ecom-
pens. i apoi , t r ebui a s-i nchi d i gur a. Tot odat
si m i c pe Mar covi ci l i nt er es au t ot ui ceasur i l e, i
de aceea se me n i nu nt r - una, cu ncp nar e, l a
acel ai pr e . n cel e di n ur m , domnul Mar covi ci se
ddu bt ut .
Cu m pr ocedm ? se i nt er es. Ai ceasur i l e la
dumne a t a ?
Bar t ol omeu Gr i eg se g ndi se di n vr e me la e ve nt ua -
l i t at ea unei as emenea concl uzi i .
Nu, n u l e- am a dus cu mi ne. V pr opun ns s
veni i l a Ar ad, s l ua i o camer la hot el . . Cont i -
nent al ". . .
Mar covi ci nu- 1 l s s t e r mi ne :
Nu- mi convi ne, nu, nu, nu- mi convi ne. / . .
Nu n el eg de ce ? se ar t Gr i eg nedumer i t . . .
Pr e a mul t e chel t ui el i , t r enul , hot el ul . Nu- mi
convi ne. Mar covi ci t r as e i r i t at di n t r abuc.
Bi ne, domnul e Mar covi ci , dac aa s t au l ucr u-
ri l e, pof t i m, s upor t - e u chel t ui el i l e, pr opus e Bar t ol o-
me u Gr i eg. O s ocupa i l a hot el ul di n Ar ad o ca-
mer , pe u r m o s veni i l a mi ne. . .
3*
35
Mar covi ci i-o r et ez di n nou s
Nu, n u - mi convi ne. . .
Nu n el eg, mr t ur i s i Gr i eg di n nou.
Nu vr eau s vi n eu l a dumne a t a n camer . . .
Bi ne, at unci o s vi n eu l a dumneavoas t r . . . V
pr e da u ceasur i l e, mi da i bani i . . .
Aa da, se nvoi Mar covi ci , car e nu l sa s se
cr ead de l oc c ar fi mul umi t de t r anzac i a nche-
i at . Pe c nd ? mai nt r eb el .
Azi e dumi nec. . . ma r i v at ept la hot el . O s
afl u la ce cmar a i t r as i o s v chem la t el efon.
Mar covi ci scoase di n buz una r ul de la vest un ceas
vechi , Omega" , il cer cet mor ocnos, apoi zi se
sol emn :
Domnul e, sper c am de- a face cu un om de
c-uvnt. Nu mi - ar conveni s m depl asez p n la
Ar a d i s nu te mai gsesc. Dei s nt un om suf e-
r i nd, un biet pensi onai ' , pe nt r u mi ne t i mpul cont i nu
s ns emne bani . . . Most r a de l a Romo an r m ne la
mi ne dr ept gaj ; o pi er zi dac m- ai pus degeaba pe
dr umur i .
Domnul Gr i eg fu de acor d cu condi i a fi xat i n-
cer c nc o dat s-1 as i gur e c depl as ar ea nu- i va
fi zadar ni c.
Ein manii, ein vort !
Mar covi ci se ri di c pr i mul de l a mas, num r de
c t eva ori bani i pe nt r u pl at a consuma i ei , i l s
36
l ng ceaca goal , i l u apoi di n cui er pl r i a, u m-
br el a, i iei di n l ocal , nu ns nai nt e de a-1 fi sal u-
t at , t ot mor ocnos, pe Gr i eg. Lsase l ng ceac
exact c t cons umas e : ni ci un ban mai mul t , nici un
ban mai pu i n. . .
Gr i eg sur i se i r oni c : Zg rci t mai e !
u
Tot ui , con-
vor bi r ea l or scur t , f r ifose, i de aceea convi n-
gt oar e, i pl cuse i se g ndi cu r ecuno t i n la cea-
sor ni car ul di n Ar ad.
VI
De ma i bi ne de t rei zeci de mi nut e Bar t ol omeu
Gr i eg edea n hol ul hot el ul ui , cuf undat nt r - un fo-
t ol i u, i ci t ea cu mul t i nt er es o r evi st umor i st i c dr-
pes t e hot ar e. i al esese un l oc bun, in spat el e unei
col oane de s us i ner e a pl af onul ui , de unde put ea s
vad, f r ca n s c hi mb s fie vzut , ci ne i nt r a sau
i eea di n hot el .
n j ur ul orei uns pr ezece se ivi i domnul Mar co-
vi ci . P r e a furi os i nemul umi t . Fu ma t ot t r abuc,
i t r ecea ner vos par des i ul de pe un br a pe cel l al t .
Gr i eg l auzi vor bi nd r epezi t cu sal ar i at ul de la r e -
cep i e, cr ui a i cer u o camer , r epr o ndu- i c pr e -
ur i l e camer el or s nt s cumpe. Func i onar ul ncer c
s fie c t mai cal m i mai pol i t i cos.
37
Fer i t de pagi ni l e l arg desf cut e al e r evi st ei , d o m-
nul Ba r t ol ome u Gr i eg u r m r e a a muz a t f i ecar e pa s al
ci udat ul ui su cl i ent . Mar covi ci ducea cu s i ne o va -
lijoar. . . Pe s e mne acol o i i ne bani i " , g ndi s t r i -
nul . Li ft i erul se gr bi s-i vi n n aj ut or i s- i i a
di n m na val i za i par des i ul , dar Mar covi ci l mbr nci
i i p l a el dest ul de t ar e : Nu p u n e m na !" Apoi
ur c s-i ocupe camer a, i ar Ba r t ol ome u Gr i eg l
auzi pe r ecep i oner s pun ndu- i unui coleg c s-a s -
t ur at de as emenea cl i en i neci opl i i . Pe vr e mur i , c nd
fusese sal ar i at ul fi rmei Ar o'
;
di n Br aov, cl i en i i
er au de al t soi, mai pol i t i cos!, mai bi nevoi t or i , de
i - er a mai ma r e dr agul s-i ser vet i . Gr i eg ma i z-
bovi un t i mp n fot ol i u] su. Nu obser v ni mi c car e
ar fi put ut s-1 ngr i j or eze. Se r i di c i se ndr ept
spr e cel e dou cabi ne t el efoni ce di n hol . i, dei n
pr i ma cabi n se afl a un t el efon i nt er n, Gr i eg pr ef er
cea de a doua, unde se gsea i nst al at un t el efon pu-
bl i c. I nt r odus e o fis in apar at , f or m n u m r u l cen-
t ral ei t el efoni ce a hot el ul ui i, c nd i se r s puns e,
cer u l egt ur a cu camer a domnul ui Mar covi ci . Dup
o cl i p, r ecunos cu n p l ni a r ecept or ul ui gl asul ur s uz
al cl i ent ul ui .
Bi ne a i veni t , domnul e Mar covi ci ! i ur
Gr i eg.
Unde s nt e i ?
38
Nu depar t e de dumneavoas t r . . . Tot ul e n
or di ne ?
i n or di ne. Dar n pr i vi n a dumi t al e ?
Ni ci o gr i j . S nu pr si i camer a. S m a -
t ept a i !
Bi ne ! se nvoi Mar covi ci .
Dup aceast s cur t convor bi r e, Gr i eg se nt oar se
la l ocul su i r el u, la fel de degaj at ca i nai nt e,
l ect ur a r evi st ei .
n vr e me a ast a, Mar covi ci i scoase hai na i o
a r unc negl i j ent p e pat . Se aez nt r - un fot ol i u i ,
mut ndu- i t r abucul di nt r - un col al gur i i n cel l al t ,
se apuc s-i st udi eze val i j oar a aezat cu gr i j pe
ma s . Dup u n t i mp, t r esr i . R ma s e ncr emeni t l o-
cul ui , cu t r abucul n col ul gur i i . Auzi se pai la u.
Se r i di c at ent i n vi rful pi ci oarel or, se apr opi e de
u . Tr as e cu ur echea, apoi , br us c, o deschi se. Nu, n u
er a ni me ni ; doar ceva ma i ncol o, o f emei e de ser -
vi ci u freca par chet ul . Bomb ni nd. Mar covi ci nchi se
u a i se apuc s u mb l e pr i n c a me r ca u n l eu n-
t r - o cuc. Dup al t e ci nci spr ezece mi nut e, mai pr i mi
u n t el efon. Acel ai Gr i eg l r uga s n u pl ece di n
c a me r . Du p al t e douzeci de mi nut e, Gr i eg l r ug
pol i t i cos s nu- i pi ar d r bda r e a i s-1 a t ept e. La
39
cel de- al pat r ul ea sau al ci nci l ea t el efon, Mar covi ci
n u se ma i put u st p ni i t r as e o nj ur t ur , dar
Gr i eg nu- 1 l u n s eam i, cu o voce mi er oas , l
r ug s ai b r bda r e i s r m n l ocul ui . Pi n
c nd ?" ur l Mar covi ci i t r nt i t el ef onul .
Abi a dup ci nci sau ase or e d e l a sosi r ea sa n
or a, Mar covi ci auzi c t eva ci ocni t ur i di scr et e n
u. Se r i di c n pi ci oar e i deveni at ent . B -
t i l e se r epet ar , i Mar covi ci , oar ecum t ul bur at ,
se gr bi s deschi d. Af l ndu- 1 n pr ag pe Ba r t o-
l omeu Gr i eg, r suf l u ur a t i nu se r u i na s-1
poft easc gr osol an :
Hai odat , dom' l e, ce dr acu' et i om de cuvi nt ,
sau ce nai ba ? ! Nu i - e r u i ne s m l ai at i t a
s a t ept ?
St r i nul nu se l s i nt i mi dat de i zbucni r ea l ui
Mar covi ci . I nt r cu un aer i ndi f er ent , cu m i ni l e n-
f undat e n buzunar el e pant al oni l or . Pr evzt or , Ma r -
covici ncui e ua i scoase chei a. Cont i nu apoi s- i
ar at e ne mul umi r e a :
M crezi l a cher emul dumi t al e. M aduci ai ci
i m l ai s at ept or e n ir... Ti mpul ns eamn
bani . . . S tii c o s t e coste o s- i dau mai pu-
i n cu zece Iei de bucat .
S l sm s upr ar ea, zi se Gr i eg mpci ui t or . I ar
n ceea ce pr i ve t e pr e ul , ni ci un b nu mai pu i n.
40
Mar covi ci l e xa mi na ma i a t e nt pe pr opr i e t a r ul
ceasur i l or . De o el egan sobr , cum de altfel obs er -
vase i cu ocazi a pr i mei l or nt l ni r i , pur t a un
cost um spor t , uor, cu o vest de al t cul oar e dec t
a hai nei , i ar la gt, n loc de cr avat , ii f i xase de
ast da t un papi on al bas t r u. Mai obser v i nt r i gat
c Bar t ol omeu Gr i eg veni se cu m na goal . Se ui t
m ni at l a el i1 nt r eb ;
Unde - s ceasur i l e ?
A i a dus bani i ? i-o nt oar s e Gr i eg.
Mar covi ci pus e m na pe val i j oar . I se p r u c
acel ai gest ar fi vr ut s-1 fac i Gr i eg.
Nu p u n e m na ! l opr i Mar covi ci . S vd mai
nt i ceasur i l e.
Bar t ol omeu Gr i eg i z mbi bat j ocor i t or . i nf und
di n nou m i ni l e n buzunar e, i, nel u ndu- i pr i vi r i l e
i r oni ce de la Mar covi ci , ncepu s se l egene, i nl n-
du- se n v rful pi ci oarel or, apoi l s ndu- s e l ent pe
clcie.
Le-ai adus ? r epet Mar covi ci nel i ni t i t nt r e -
bar ea.
Le- am adus, r s puns e Gr i eg la fel de i r oni c.
Unde s nt ? Nu vd s fi adus cu dumne a t a
vr e un pachet , vr eo servi et . . .
N- a m nevoi e de ni ci o ser vi et . Ceasur i l e s nt
ai ci , la mi ne. Gr i eg i deschei e hai na i -i ar t
vest a. "*
41
Nu n el eg ! ? r ecunos cu Mar covi ci .
O s n el egi i medi at , zi se Gr i eg. C t e ceas ur i
a m zis ?
Ci nci zeci , opt i Mar covi ci .
Exact , ci nci zeci . . .
Cu mi cr i ncet e, domnul Bar t ol omeu Gr i eg se
dezbr c de hai n, ar unc nd- o pe pat al t ur i de cea
a l ui Mar covi ci . Apoi , cu acel eai mi cr i l ent e, s ub
ochii per pl eci ai cl i ent ul ui , i deschei e nas t ur i i de
la vest . G scoase, dar nu o ar unc, ci o nt oar se pe
dos, i ast fel o ar t cel ui l al t . Mar covi ci scoase o
excl ama i e de ui mi r e. Ves t a er a cpt u i t cu cea-
suri . . . Ci nci zeci de ceasuri . . . Gr i eg i i nea ves t a i
o f l ut ur a pe s ub pr i vi r i l e cl i ent ul ui .
Vezi , am adus ceasur i l e, dar dumne a t a ai adus
bani i ?
Mar covi ci nu mai apuc s r s pund . U a ncui at
se deschi se f ul ger t or i in camer d dur buzna doi
i ni .
1
Sus m i ni l e !
Lua t pr i n s ur pr i nder e, Bar t ol omeu Gr i eg r i di c
m i ni l e i, o dat cu el e, i ves t a cu ceasur i . n ace-
eai cl i p, unul di nt r e cei doi l fot ografi e. Gr i eg n-
gl beni . Cu ochi i i ei i di n or bi t e, l cut des per at
pe Mar covi ci . Const at ns cu ul ui r e c par t ener ul
su de af acer i st t ea cu m i ni l e n buz una r , l egn n-
42
du- s e c nd pe v r f ur i l e pi ci oarel or, c nd pe clcrie,
ms ur ndu- 1 bat j ocor i toi-. Il auzi s pun nd i
De obi cei , domnul e Ba r t ol ome u Gr i eg, unui
o m i bat e doar un ceas, dumi t al e t i - au bt ut di nt r - o
dat ci nci zeci de ceasur i . E ceva. . . Apoi , adug :
Domnul e Bar t ol omeu Gr i eg, n nume l e l egi i et i
arest at . . . i - acum, pune - i ves t a ! Aa ! i hai na !
Gr i eg se s upus e. Dup ce i mbr c i hai na, n-
dr zni s nt r e be :
Unde m duc e i ?
La mi l i i e, r s puns e Mar covi ci ". D - mi voi e
s m pr ezi nt , s nt cpi t anul Vasi l e Coman, a nc he -
t at or ul cazul ui Bar t ol omeu Gri eg. . .
VII
ncol o, t ovar e col onel , r apor t cpi t anul Co-
ma n, t ot ul a me r s aa cum am pr egt i t di n vr e me .
Dup ce Gr i eg a i nt r at n camer a me a , a m avut
gri j s ncui ua, s scol chei a. Apoi , t ovar i i M r -
geanu i Ni col au, car e s t t eau la p nd, au descui at
u a c u chei a l or i , aa cum ar at fot ografi a, au i n-
t r at l a mome nt ul opor t un. . .
Coma n t cu i-1 i scodi cu coada ochi ul ui pe l oco-
t enent ul Mr geanu, s ubal t er nul su, car e i zbut i se
43
s- i fot ografi eze pe Gr i eg cu vest a r i di cat deas upr a
capul ui .
Col onel ul Ns t ur es cu l u de pe bi r ou fot ografi a
l ui Gr i eg i -o ma i cer cet o dat . Z mbi , ca i c nd
ar fi vr ut s s pun : Nos t i m f ot ogr af i e".
A vr ea ca nc m i ne s-i t r i mi t e i cet eanu-
l ui Romo an o scr i soar e de mul umi r e , le vor bi co-
ma nda nt ul , pr i vi ndu- i g ndi t or . E de pr i sos s s ubl i -
ni ez i mpor t an a sesi zri i l ui . El ne- a pus pe ur me l e
acest ui neobi nui t t i p de cont r abandi st . . . ns dup
c t e n el eg, cazul se compl i c pr i n apar i i a ne a t e p-
t at a unei femei . . .
Cpi t anul Coman se ui t nt r ebt or la l ocot enen-
t ul M r ge a nu : Car e va s zic, ai nout i ?" Locot e-
ne nt ul n el ese nt r ebar ea di n pr i vi r i l e fost ul ui
afaceri st Mar covi ci " i -i cer u col onel ul ui ngdui n a
s r apor t eze.
Pof t i m, ave i cuv nt ul ! l nde mn col onel ul ,
ar une ndu- i n acel ai t i mp l ui Coman o pr i vi r e voi t
i r eat .
M r ge a nu mpl i ni se nu de mul t t rei zeci de ani .
dar . n ci uda t i ner e i i sal e, t r ecea dr ept unul di nt r e
cei mai t al ent a i ofi eri ai Di r ec i ei r egi onal e de
mi l i i e. Scund, pi r pi r i u, cu o cut t ur de cele mai
mul t e ori i nexpr es i v, i l sa i mpr es i a unui i nt r us
n t r ebur i l e j ur i di ce. Ci ne nu-1 cuno t ea ndeapr oape
44
se nel a. Cei care-1 cunot eau, ns, a mi nt e a u de el
ca de un anchet at or deosebi t de abi i de nzest r at .
Est e vor ba de domni oar a Emanuel l e Maser eel ,
veni t la Ar ad in aj unul sosirii lui Bar t ol omeu Gr i eg,
ncepu M r ge a nu s- i pr ezi nt e r apor t ul . Vor bea
fr s-i cer cet eze car ne el ul di n m n : Ar e 31 de
ani , nal t , s t at uar . Cul oar ea pr ul ui n- a m i zbut i t s-o
st abi l esc. . . i - o s chi mb n fi ecare zi, ast zi e di n nou
bl ond. . . nt r - un cuv nt , est e o f emei e f r umoas, cu
o pr i vi r e vol unt ar i ener gi c.
E di n aceeai l ocal i t at e cu Gr i eg ? nt r eb col o-
nel ul .
Da. Nu t i e ns r omne t e, sau se pr e -
face. R m ne s st abi l i m. . . Am aj uns s-o i dent i -
fi cm apr oape i nl mpl t or . Dup sesi zar ea veni t
di n par t ea ceasor ni car ul ui , a m nceput s upr a ve -
gher ea lui Gri eg. . . i pr i ma descoper i r e fcut a fost
aceast a : o f emei e l s upr aveghea ndeapr oape pe
Gr i eg.
. . . frumoas, s t at uar , bl ond, i nt er veni cpi t a-
nul Coman, t er g ndu- i chel i a de t r ans pi r a i e.
n zi ua aceea er a at en, pr eci za Mr geanu
zi mbi nd. At unci a m s chi mbat t act i ca : am hot r t
s-i s upr a ve ghe m pe am ndoi .
Locot enent ul t cu, i f r unzr i car net ul .
> Cont i nu, t e r og, l nde mn col onel ul .
45
^ B nd pe r nd, am st abi l i t c es t e vor ba de o
concet ean a lui Gr i eg, c l ocui et e la acel ai
hot el , c evi t s-1 nt l neasc.
i n u s- au nt l ni t ?
Nu. - - -
< Deci , Gr i eg n u t i e de pr ezen a ei ? nt r eb
col onel ul n c ont i nua r e .
Sa u poat e c n u v r e a s i n s e a ma de pr e z e n a
ei, i nt er veni Coman, sco ndu- i o i gar de foi* dar
nu i -o ma i apr i ns e, cci col onel ul i fcu s e mn s se
ab i n : n u s upor t a mi r os ul .
E o nt r ebar e l a car e nc n u pot s r s pund,
r ecunos cu M r ge a nu. Nu t i u dac Gr i eg a obs er -
vat - o, dac i - a dat s eama c e s upr a ve ghe a t de o
f emei e. Pr e s u p u n ns c se cunosc. Numa i aa se
expl i c f apt ul c Ema nue l l e Mas er eel s t n u mb r
i evi t cu pr ude n nt l ni r i l e.
i cum, chi ar t ot t i mpul s-a i nut dup Gr i eg ?
nt r eb Coman.
Da. . . a fost i la Ti mi oar a, n dumi ne c a
aceea. . .
Ce face n mome nt ul de f a ? se i nt er es col o-
nel ul .
A n el es c Gr i eg a fost ar est at . Ac um t r ei -
zeci de mi nut e a cer ut di r ec i uni i hot el ul ui s- i c om-
pl et eze ur ge nt f or mel e de pl ecar e. Ar e u n t r en abi a
mi i ne di mi nea .
46
Locot enent ul M r ge a nu t cu i se ui t fix n ochi i
c oma nda nt ul ui . Acest a, dup o s cur t pauz, l n-
t r eb :
Ce pr opui ?
S-o r e i nem, . .
N- a ve m ni ci un mot i v pl auzi bi l , a m sv r i o
i l egal i t at e. S-o r e i ne m n u ma i p e n t r u c 1-a u r m -
rit pe Gr i eg ?
Av e m un mot i v, r s puns e M r ge a nu. Intr-una
di n zi l e, ]a o or c nd Gr i eg s e afl a l a br as er i e, d u m-
neaei , f ol osi ndu- se de un per acl u. a i nt r at n camer a
l ui . Cr ed, deci , c o p u t e m r e i ne p e n t r u conf r unt a-
r ea cu un i ns ar est at pe mot i ve j ur i di ce t emei ni ce
i n a cr ui camer a p t r uns pe as cuns .
Col onel ul i ar unc pr i vi r i l e s pr e Coma n. Voi a n
fel ul acest a s-i cear pr er ea. Cpi t anul n el ese.
Zi se .
Gr i eg a fost pr i ns n f l agr ant del i ct , i nu- j va
t gdui vi nov i a, dar nu cr ed c o s n e s pun mai
mul t . E l i mpede ns cu Ema nue l l e Mas er eel l c u-
noa t e f oar t e bi ne. . . O conf r unt ar e n - a r st r i ca.
Mot i vul pe nt r u a o i nvi t a aici exi st , pr eci za
M r ge a nu nc o dat .
Bi ne, apr ob comandant ul n concl uzi e, chi ar n
cur s ul zi l ei de ast zi l ve i i nt er oga p e Gr i eg i ve i
r eal i za conf r unt ar ea. Fi i cu b ga r e de s eam, in s pe-
ci al cu domni oar a Ema nue l l e . S-a n el es ?
47
Da, s t r i i !
i nu ui t a i de scr i soar ea de mul umi r e ct r e
ceasor ni car ul Romo an.
Domni oar a Emanuel l e Mas er eel t r ecu pe la Bi r oul
de voi aj , i r egl ement f or mel e de pl ecar e, apoi se
napoi e la hot el . Nu ur c n camer a ei, ci r mas e n
hol . Cut un loc mai feri t i se aez nt r - un fot ol i u,
n fa a unei ms u e. Scoase di n poet a- i al b, de
pi el e, o i l ust r at i se pr egt ea t ocmai s-o c ompl e -
t eze, c nd n hol ul hot el ul ui se i vi l ocot enent ul M r -
geanu. O zr i di n pr i ma cl i p i se dus e la ea. St r i na
l s scr i sul i, pr es i m i nd ceva, ascunse r epede i l us -
t r at a n poet .
Domni oar a Emanuel l e Maser eel ? o nt r eb l o-
cot enent ul n l i mba ger man, pe un t on f oar t e pol i -
ticos.
St r i na l pr i vi un mome nt cl i pi nd r ar di n ge ne -
l e-i ma r i i r i mel at e. Rs puns e t ot n ge r ma n ;
Da, eu s nt ! Ce dor i i ?
mi per mi t e i , nt r eb Mr geanu, s i au loc ?
Pof t i m, l i nvi t ea, s t i i ns c s nt gr bi t .
S nt l ocot enent ul de mi l i i e Gr i gor e Mr geanu,
se pr ezent el dup ce l u l oc n fot ol i ul di n f a a
st r i nei .
48
E oar e ceva n ner egul cu pa apor t ul me u ? n-
t r e b f emei a, ms ur ndu- 1 de ast dat cu u n aer n-
gr i j or at . Di r ec i a hot el ul ui , dup c t e t i u, s-a ngri j i t
s - mi ndepl i neasc f or mal i t i l e de pl ecar e.
Domni oar , a dor i ca pr ezen a me a s nu v
nel i ni t easc. Pa apor t ul dumne a voa s t r e n or di ne
i ni meni nu v poat e opr i s pl eca i . Dac nu m n-
el , pl eca i m i ne cu expr es ul ?
Emanuel l e Maser eel edea cuf undat n fot ol i u, p i -
ci or pest e pi ci or, i n ndu- i poet a pe genunchi i s e
ui t a fi x la chi pul i nexpr es i v al of i er ul ui . Tocmai
chi pul st a o nel i ni t ea cel mai mul t , dar se s t r dui s
nu- i t r deze t emer i l e. Rs puns e :
Da, pl ec m i ne.
V- a m r uga, cont i nu M r ge a nu cu acel ai t on
i ndi f er ent , s m nso i i la sec i a noas t r de mi l i i e,
doar pe nt r u c t eva mi ci i nf or ma i i . Locot enent ul i
scoase l egi t i ma i a i i-o ar t .
St r i na refuz s ci t easc l egi t i ma i a i, cu un aer
de f emei e j i gni t , excl am :
Domnul e , n u v per mi t . . . Dr ept ci ne m l ua i ? !
P r e a si ncer i ndi gnat de pr opune r e a of i er ul ui de
mi l i i e. Ri di case gl asul ca s fie auzi t , dar hol ul , l a
ora aceea, er a pust i u.
Domni oar , zi se Mr geanu, nel s ndu- s e i nt i -
mi dat de r eac i a st r i nei , nu v i mpaci ent a i . E s pr e
bi nel e dumneavoas t r . . .
4
49
M voi pl nge la...
Nu e cazul , o l i ni t i Mr geanu, i v- a r uga s
m ascul t a i p n l a capt .
Nu v cunosc, nu m i nt er eseaz ce s pune i ,
n- a m chef s v ma i ascult. . . Obr aj i i i s e mpur pur a r ,
v r u s se r i di ce, dar Mr geanu, cal m, o opr i di n nou :
E n i nt er es ul dumneavoas t r s m ascul t a i
p n l a capt .
Nu v n el eg, se apr ea di n nou, ns r mas e
l ocul ui , cuf undat n fot ol i u.
Fuma i ? o nt r eb br us c Mr geanu, nt i nz ndu- i
pachet ul Vi r gi ni a".
Mul umesc. . . am i gr i l e mel e, s pus e ea r ece. V
r og, m gr besc. . .
Zi l el e t r ecut e, ma i exact mi er cur i l a or el e 14,
a i fost vzut i nt r nd n camer a cu n u m r u l 15, n
t i mp ce l ocat ar ul ei se afla n br as er i e.
M r ge a nu fcu o pauz : ochii l ui mi ci , car e p r e a u
t er i l a pr i ma veder e, scl i pi r . O vzu pe Emanuel l e
Maser eel pl i nd.
A i i nt r at , cont i nu M r ge a nu cu ncp nar e,
f ol osi ndu- v de u n per acl u.
E o pr ovocar e. . .
Domni oar , i-o r et ez l ocot enent ul , v sf t ui esc
s n u v mai j uca i cu cuvi nt el e. Concet eanul d u m-
neavoas t r , Bar t ol omeu Gr i eg, r ecl am c i - ar fi di s -
p r ut ceva di n camer . . .
50
Bi ne, dar. . .
Domni oar , n u vr e m s ne ames t ecm n r e l a -
i i l e dumne a voa s t r cu domnul Gr i eg. Tot ceea ce
vr e m est e ca domnul Gr i eg s n u r m n cu o p r e r e
pr oast des pr e per s onal ul hot el ul ui Cont i nent al ". . .
Bi ne, d a r eu n- a m i nt r at , se apr ea f r con-
vi nger e.
Domni oar , est e de pri sos. . .
Locot enent ul M r ge a nu scoase o fot ografi e i i-o
nt i nse :
V r ecunoa t e i ? E l uat n cl i pa n car e a i p -
r si t c a me r a 15... Obs er va i , n u m r u l camer ei se vede
dest ul de cl ar ! Af ar ne a t eapt o ma i n. I nt r - o
or, ma x i mu m dou, s nt e i napoi . V f gdui esc.
Ema nue l l e Mas er eel se r i di c ncet . Er a mul t ma i
nal t dec t Mr geanu. Deschi se poet a, se pr i vi i n-
t r - o ogl i nj oar , apoi zise :
S me r g e m !
i l ocot enent ul i ddu s eama, dup fel ul n car e
pr onun a s e cel e dou cuvi nt e, c s t r i na i r e c p -
t ase cal mul .
VIII
I n vr e me a aceast a, cpi t anul Coma n se ocupa de
i nt er ogar ea ar es t at ul ui Bar t ol omeu Gr i eg. Tr eaba
me r ge a ca pe r oat e, f r ef or t ur i pr ea ma r i di n par-r
51
4*
t ea anchet at or ul ui , ceea ce pe Coma n l mul ume a ,
da r numa i p n la un punct . Gr i eg n- avea c um s
se eschi veze, doar cu of i er ul Coma n i nu cu al t ci -
ne va t r at as e v nzar ea ceasur i l or . Fusese at t de bi ne
ncol i t , nc t n u mai avea cum s- i nege f apt el e.
Recunos cus e i medi at i nf r ac i uni l e sv r i t e. Rost i se
chi ar : Am cl cat n c t eva r ndur i l egi l e r i i d u m-
neavoast r . Pr i ma oar l a punct ul de f r ont i er , c nd
a m t r ecut n chi p f r audul os cel e ci nci zeci de ceasur i .
A doua oar , c nd a m v ndut ceas or ni car ul ui Romo-
an un ceas de aur . A t r ei a oar , c nd a m ncer cat
s v nd, n mod f r audul os, cel e ci nci zeci de ceas ur i . "
Gr i eg cer use s se cons emneze n pr ocesul ver bal c
r egr et f apt el e sv r i t e i c, di n capul l ocul ui , a
n el es s nu fac gr eut i anchet at or i l or , r ecunos -
c ndu- i vi nov i a.
I n gener al , domnul Bar t ol omeu Gr i eg n u pr ea
afect at de cel e pet r ecut e, de par c s-ar fi a t ept at
s fie ar est at , Chi pul l ui e xpr i ma o l i ni t e ad nc, de
om cumpni t , car e n- a r e de ce s se t eam. Nu-1
e ne r va r epet ar ea unor nt r ebr i , i nsi st en el e a nc he -
t at or ul ui .
Domnul e Gr i eg, dac a i fi pl asat ceasur i l e, a i
fi ncasat 25 000 lei. Ce a i fi fcut cu o s um at t de
i mpor t ant ?
Mi - a fi cont i nuat cl t or i a pr i n Rom ni a i,
bi ne n el es, i -a fi chel t ui t , r s puns e Gr i eg pe nt r u a
t r ei a oar .
52
Bi ne, bi ne, spuse Coman, dar ceasor ni car ul ui
Romo an i -a i decl ar at c ave i aici ni t e ne a mur i
i c a i vr ea s le l sa i bani .
L- am mi n i t . Tr ebui a s nscocesc un mot i v.
I n ar a dumneavoas t r cu ce v ocupa i ?
S nt comi s- voi aj or ul unei agen i i pe nt r u v nza-
r ea ceasur i l or , r s puns e Gr i eg, ui t ndu- s e fix n ochii
anchet at or ul ui . Ca s vi zi t ez or aul adol escen ei
mel e, mi venea mai uor s fac rost de cincizeci de
ceasur i , dec t de o s um de lei, echi val ent cu val oa-
r ea val ut ei f or t e di n ar a mea. . . S nt , t ot ui , un om
cu posi bi l i t i mat er i al e modest e, se expl i c Gr i eg
pe nt r u a n u t i u ci t a oar .
Cpi t anul Coman ar fi put ut s se decl ar e sat i sf-
cut . Pr ezen a, ns, a Emanuel l ei Maser eel pe ur me l e
unui comi s- voi aj or " l de t e r mi na s pr i veasc r s -
puns ur i l e ar es t at ul ui cu o oar ecar e r ezer v.
A adar , r el u Coman c t eva nt r ebr i , a i locuit
n Ar ad ?
Da, p n n 1938. Tat l me u a fost di r ect or ul
unei bnci di n l ocal i t at e. n 1938 a fost r echemat l a
cent r al a di n S. Fi i nd soci al - democr at , nazi t i i l -au
ar es t at i l -au t r i mi s nt r - un l agr, de unde nu s-a
ma i nt or s. Dup r zboi , a m nceput s m ocup cu
comer ul de ceasuri . . . S nt comi s- voi aj or .
De unde l cunoat e i pe Ghe or ghe Cosma ?
53
A fost ser vi t or ul nos t r u. t i am c t r i et e, ma i
t i am c l ocui et e n casa c ump r a t cu bani i mp r u -
mu t a i de l a t at l meu. A fost un ser vi t or cr edi nci os.
Am fost l a el chi ar di n pr i ma zi, am l s at acolo ve s t a
cu cel e ci nci zeci de ceasur i . Socot eam c l a hot el
ves t a ar fi fost n per i col .
E t ot ceea ce mi put e i decl ar a n l egt ur cu
Gheor ghe Cosma ?
Gr i eg czu pe g ndur i . Nu l s ns nt r e ba r e a
f r r s puns :
L- am nt r ebat dac pot s am ncr eder e n
Romo an. Mi - a r s puns af i r mat i v.
Coma n vr u s pun o nou nt r ebar e, d a r n ace-
eai cl i p n ncper e i nt r l ocot enent ul M r ge a nu.
Se apr opi e de bi r oul l ui Coma n i i opti aces t ui a
ceva l a ur eche.
Bi ne, bi ne, zi se Coman cu gl as t ar e. Ad- o ai ci .
Scur t a convor bi r e di nt r e cei doi ofi eri n u avu da -
r ul s-1 t ul bur e pe ar est at , car e c ont i nua s ad
l i ni t i t , ca i cum n u s-ar fi afl at n cabi net ul u n u i
anchet at or , ci unde va , l a o di scu i e r econf or t ant cu
ni t e pr i et eni .
Deodat , i fcu apar i i a Ema nue l l e Mas er eel .
Bar t ol omeu Gr i eg sri ca ar s de pe scaun, de par c
i -ar fi a r unc a t n sus u n ar c put er ni c.
Emmi , t u aici ? ! excl am el n ge r ma n .
54
Apoi ncr emeni l ocul ui , cu o pr i vi r e t mp. Obr aj i i
i se gol i r de s nge. Fa a- i deveni ca de cear . Se
cl t i n i, f r s- i i a ochi i de l a f emei a aceea f r u-
moas , se l s ncet , i st ovi t par c, pe scaun.
Lovi t ur a" s-a pr odus , g ndea Coman, s ve de m
a c um ce l egt ur exi st nt r e ei.- i fcu s emn l ui
M r ge a n u s-i ofere f emei i un scaun. Ea se aez i
nu- 1 mai nvr edni ci pe Gr i eg ni ci m c a r cu o pr i vi r e.
Co ma n o st udi e i -i d du s e a ma c pi r pi r i ul M r -
g e a n u o descr i sese exact . Ema nue l l e Mas er eel er a
s t a t ua r i -i i mpune a n chi p st r l uci t or f r umus e -
ea. Locot enent ul M r ge a nu se aez l ng Coma n
i -1 nt r eb dac poat e s nceap conf r unt ar ea. Co-
ma n n u p r e a vor bea bi ne l i mba cel or doi st r i ni , dar
o n el egea per f ect i -i opt i : D- i d r u mu l !"
Domni oar Emanuel l e Maser eel , dup cum s-a
vzut , d o mn u l Bar t ol omeu Gr i eg v est e o per s oan
cunos cut .
Chi ar f oar t e cunoscut , r s puns e ea cu o i r oni e
c e i -o s t p nea cu gr eu.
Domni oar Emanuel l e Maser eel . cunos cut ul
dumne a voa s t r a cl cat l egi l e r i i noas t r e, t r ec nd
l a f r ont i er . n mod f r audul os, obi ect e ce se cer eau
decl ar at e. Mai exact , s-a f cut vi novat de cont r a-
band. Cum v expl i ca i compor t ar ea fa de un as e-
me n e a i nf r act or ? Domnul Gr i eg soset e l a Ar ad i
se i nst al eaz la hot el pe dat a de 11 mai . Du mn e a -
55
voast r cu o zi nai nt e. l cunoat e i pe Gr i eg, dar
evi t a i nt i l ni r i l e cu d nsul . n s chi mb, n u v- a i es -
hi vat de a-1 ur m r i t ot t i mpul .
Emmi ! ui er pr i nt r e di n i , cu ur , Bar t ol o-
meu Gr i eg.
De ce i n zi ua de 15 mai , t i i ndu-1 pe domnul
Gr i eg l a br aser i e, a i i nt r at , cu aj ut or ul unui pe -
r ac u, n camer a sa ?
Gr i eg n u se mai put u st p ni i nj ur gr osol an
n l i mba Emanuel l ei Maser eel .
V rog, domnul e Gr i eg, i se adr es M r ge a nu
ar es t at ul ui , mai mul t r es pect fa de anchet . Nu
ui t a i , mai e de fa i o femei e. . .
Coman n el ese i apr eci e st i l ul " lui M r ge a nu !
i zbut i se, pr i n nt r ebr i l e sal e, nu n u ma i s-1 a e pe
Gr i eg, ci s-1 i ener veze. Fr ndoi al , vor u r ma
mr t ur i s i r i r evel at or i i ", g ndi Coman.
Ce l egt ur i exi st nt r e dumne a voa s t r i a r e s -
t at , de ce l -a i ur m r i t ?
Emanuel l e Mas er eel cl i pi des di n genel e ei ma r i
i negr e. i scoase di n poet o i gar , i -o apr i ns e
la f l acr a unei br i chet e mi nus cul e, apoi i a r unc
lui M r ge a nu o pr i vi r e de i ngenu.
na i nt e de a r s punde , zise ea m s ur ndu- i pe
anchet at or i pr i n f umul s t r vezi u al i gr i i , v r og
56
s - mi s pune i dac n ce m pr i ve t e a m cl cat
c umva l egi l e r i i dumne a voa s t r .
Nu, domni oar , pr eci za l ocot enent ul . A i
ur m r i t un compat r i ot , v i nt e r e s e a z ! M r ge a nu
t cu o cl i p, i scoase o i gar , pe u r m spuse : Nu
v s upr a i , avea i o br i chet . . .
Emanuel l e Mas er eel t r esr i abi a per cept i bi l . Se
ui t pi ezi la Gr i eg. Acest a z mbea bat j ocor i t or , cu
gur a p n la ur echi . Nel i ni t ea abi a per cept i bi l
a f emei i i se t r ans mi s e n deget el e- i l ungi i
f r umoas e i anchet at or i i obs er var acest l ucr u.
Deget el e ei a vur u n mo me n t de ovi r e, apoi
deschi se poet a.
Pof t i m ! zi se ea nt i nz ndu- i br i chet a. Of i er ul
o l u n pal m, o s t udi e n u f r o expr es i e de a dmi -
r a i e, dup car e i apr i ns e i gar a. I-o napoi e s pu-
n ndu- i :
V mul ume s c , a vr e a ns s - mi ar t a i i
ceal al t br i chet .
Gr i eg i zbucni nt r - un hohot de r s.
Te- ai ar s, Emmi ! se buc ur el .
Fu r ndul f emei i s-i a r unc e o cut t ur r ece,
pl i n de ur . i pe nt r u c M r ge a nu r m s e s e cu
m na nt i ns, Emma nue l l e Mas er eel scot oci poet a i
scoase l a i veal , o a doua br i chet car e, l a pr i ma
veder e, pr ea i dent i c cu ceal al t . M r ge a nu o pr i vi
57
ca pe o j ucr i e, apoi i -o d du l ui Coman. Dup ce
o cer cet , of i er ul aps u n but on de pe bi r ou.
Se i vi u n pl ut oni er - maj or .
Du- o t ovar ul ui Ni col escu, i or don Coman,
d ndu- i br i chet a. Roag- 1 di n pa r t e a me a s devel o-
peze f i l mul c t ma i ur gent . . . A t e pt m r ezul t at ul . . .
Pl ut oni er ul iei, u r m r i t de ochi i a c um neps t or i
ai f emei i .
N- a m f ot ogr af i at ni mi c di n ceea ce ar put e a
s v s uper e, m r t ur i s i ea. V ve i convi nge. V
r s pund ns cu pl cer e l a nt r ebr i l e dumne a voa s -
t r .
V r og, i a mi nt i M r ge a nu, ce l egt ur exi st
nt r e dumne a voa s t r i ar es t at ? De ce l -a i ur m r i t ?
V r eaf i r ma i decl ar a i a, zi se f emei a, c n - a m
cl cat cu ni mi c l egi l e r i i dumne a voa s t r ?: .
Da, cu r ezer va devel opr i i f i l mul ui . . .
Voi put e a pl eca m i ne di mi nea ?...
Repet . . . de pi nde de fi l m. ncol o, n- a ve m ni ci
un mot i v s n u v l s m. Ci ne- i domnul Bar t ol omeu
Gr i eg ?
At unci a m s v r s pund cu pl cer e, se nvoi
f emei a cu ci ni sm.
Emmi !... ge mu Gr i eg.
Ba r t ol ome u Gr i eg face pa r t e di n or gani za i a de
cont r abandi t i Macul r o u".
58
E n mi !
A oper at n mul t e r i . Cont r a ba nd var i at ,
n ul t i ma vr e me . Ne oc up m i cu s us t r ager ea unor
val ut e f or t e di n r i l e pe car e l e vi zi t m" .
Cu ce scop ? nt r e b M r ge a nu.
Nu cunoa t em ni ci odat scopul . . . eful** n u
vr ea s ne ncar ce cont i i n el e.
Dumne a t a , domnul e Gr i eg, cunot i scopul ?
i Nu, nu- 1 cunosc ni ci eu !
L- am nso i t pe Gr i eg de mul t e ori n ac i uni l e
sal e. M ddeam dr e pt ne va s t a l ui . eful mi ncr e-
di n as e mi s i unea s-1 s upr aveghez. De l a o vr e me
ncepuse s n e t r ag cl apa. eful b nui a c pune
de- o pa r t e val ut i c ar vr ea s l ucr eze pe cont
pr opr i u.
n ar a noas t r a i mai ope r a t ?
Nu, m r t ur i s i f emei a, mi s i une a l ui Gr i eg t r e -
bui a s fie de r ecunoa t er e, de st abi l i r e a unor l eg-
t ur i . De ast dat , eful m- a t r i mi s dup el cu scopul
de a-1 u r m r i de la di s t an .
Bar t ol omeu Gr i eg mbt r ni s e b r u s c ; edea
moal e pe s caun, cu ume r i i czu i , cu pr i vi r i l e
pi er dut e ai ur ea. n r s t i mpur i , i ami nt ea par c de
pr opr i a sa per s onal i t at e, i mu c a buzel e i
mor m i a nj ur t ur i . Fe me i a vor bea f r s-1 bage
n s eam.
59
L- am u r m r i t ca s const at dac- i ndepl i ne t e
mi s i unea. Dac n u ne nal . As t a- i t ot .
i Ce a i cut at n camer a lui ?
Ave a m nevoi e de c t eva e l e me nt e pr i n car e
s- i dovedesc eful ui c, nt r - adevr , l - am ur mr i t . . .
Am f ot ogr af i at val i za i c t eva obi ect e di n camer . . .
N- a m pus m na pe ni mi c. Nu- i aa, Gr i eg ? Nu- i a a
c nu- i l i pset e ni mi c ?
Cunos c l egi sl a i a Romni ei , a m s t udi at - o na -
i nt e de a pl eca, r s puns e Gr i eg, par c f r ni ci o
l egt ur . Pe nt r u i nf r ac i unea sv r i t voi pr i mi cel
mul t apt e ani . Emmi , dup ce i es di n pu cr i e t e
caut i t e mpuc. . .
Nu cred. eful a i afl at c l-ai t r as pe sfoar,
c-ai depus ceva n El ve i a. El o s se socot easc ma i
nt i cu t i ne.
Femei e or di nar !... ui er Gr i eg pr i nt r e di n i .
Coman i M r ge a nu i a r unc a r pr i vi r i pl i ne de
n el es.
Mai ave i vr eo nt r ebar e ?
Ema nue l l e l u di n nou aer ul unei i ngenue ; cl i pea
di n pl eoape ca un nger a nevi novat .
Nu- i aa c n u ave i ni ci u n mot i v s m ar es -
t a i ? N- a m cl cat l egi l e ri i . . .
n cl i pa aceea, pl ut oni er ul adus e br i chet a f ot o-
gr af i c" i fi l mul devel opat . Le nm n cpi t anul ui
Coman, apoi se r et r as e. Cpi t anul der ul a fi l mul i-1
60
cer cet la l umi na zi l ei . Const at c Ema nue l l e n u
cons umas e dec t pa t r u cl i ee. Nu mi n i s e. Tr ei r e p r e -
zent au, nt r - adevr , obi ect e fot ografi at e n camer a
l ui Gr i eg de la hot el . Ul t i mul cl i eu ns fusese f cut
chi ar n i nt er i or ul bi r oul ui : obi ect i vul l s ur pr i n-
sese pe Gr i eg ez nd nvi ns n fa a anchet at or i l or .
Nici una di n fot ografi i nu l ezau i nt er esel e r i i . De
l a Coman, f i l mul t r ecu n m na l ui Mr geanu.
V- a i convi ns ? nt r eb f emei a.
M r ge a nu ddu di n cap af i r mat i v. Ema nue l l e Ma -
sereel se r i di c n pi ci oar e :
mi per mi t e i s pl ec ?
O cl i p doar. . . Domnul e Gr i eg, ave i ceva de
obi ect at la cel e decl ar at e ai ci , de ct r e compat r i oat a
dumneavoas t r , Emanuel l e Mas er eel ?
Nu, ni mi c. . . Recunos c t ot ul . . .
nai nt e de a pr si bi r oul , f emei a se opr i l ng
u i de acol o i se adr es l ui Gr i eg, cu s ar cas m t
Adi o, Gr i eg !
Nu scapi de mi ne, Emmi ! Te gsesc eu, i t ot
o s ne rfui m. . .
A adar , r el u Coman anchet a n r omne t e,
st a a fost scopul vi zi t ei dumi t al e n Rom ni a : s us -
t r ager ea de val ut r omneas c ! Ac um s ne poves
t et i t ot ce tii des pr e ba nda Macul rou*
4
.
61
- V povest esc, se nvoi Gr i eg, dar ma i nt i
s - mi s pune i l a c i ani o s m c onda mna i ? Spun
t ot , n u ma i s - mi da i d r u mu l c t mai r epede. . . Tr e -
bui e s-o mpu c pe Emmi . . .
i domnul Bar t ol omeu Gr i eg ncepu s dea a m -
nunt e n l egt ur cu ba nda de cont r abandi t i Macul
r o u" .
Redact or r esponsabi l : DELI A DAMI RESCU
Tehnor edact or : GABRI ELA I LI OPOLOS
Dat la cules 15,06.1967. Bun de t i par 24.07 19"7.
Aprut 1967. Comanda nr. 773. Ti raj 0740.
Hi r t i e ziar sul de 50 g/m
1
700X1000132 Coli edi-
toriale 2,03. Coli de t i par 2. A. 8188. C.Z. pentru
bibliotecile mici 8R93
Ti par ul execut at sub comanda nr. 70.383 la Com-
bi nat ul Pol i grafi c Casa Se nt ei i ". Pi a a Sc n-
t ei i nr . 1, Bucur et i Republ i ca Soci al i st
Romni a