Sunteți pe pagina 1din 44

Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.

925/2006
Nr.
crt.
HG nr. 925/2006 ropuneri de modificare !ustificare
1. Art. 2 alin. (1)
(1) n procesul de aplicare a procedurilor de
atribuire a contractelor de achiziie public, orice
situaie pentru care nu exist o reglementare
explicit se interpreteaz prin prisma principiilor
prevzute la art. 2 alin. (2) din ordonana de urgen.
Art. 2 alin. (1)
(1) n procesul de aplicare a procedurilor de atribuire
a contractelor de achiziie public, precum i a
cumprrilor directe, care intr sub inciden a
ordonan ei de ur"en , orice situaie pentru care nu
exist o reglementare explicit se interpreteaz prin
prisma principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) din
ordonana de urgen.
Clarificarea modalit ii de abordare a
situa iilor pentru care nu exist reglementri
explicite n OUG nr. 34/200! pentru acele
contracte care trebuie s fie atribuite prin
aplicarea unei proceduri pre"#ute de
ordonan a de urgen .
2. Art. 2 alin. (2)
(2) n cazul contractelor a cror atribuire nu intr
sub incidena prevederilor ordonanei de urgen,
autoritatea contractant are obligaia de a asigura o
utilizare e!icient a !ondurilor "n procesul de
atribuire, de a promova concurena dintre operatorii
economici, precum i de a garanta nediscriminarea,
recunoaterea reciproc i tratamentul egal al
operatorilor economici care particip la atribuirea
contractului.
Art. 2 alin. (2) # se abrog.
$u %i mai gase%te aplicarea datorit
modificrii art. 2 alin. &'(.
$. Art. % alin. (2)
(2) &rogramul anual al achiziiilor publice se
elaboreaz "ntr#o prim !orm p'n la s!'ritul
ultimului trimestru al anului "n curs i cuprinde
totalitatea contractelor(acordurilor#cadru pe care
autoritatea contractant intenioneaz s le
atribuie("ncheie "n decursul anului urmtor.
Art. % alin. (2)
(2) &rogramul anual al achiziiilor publice se
elaboreaz "ntr#o prim !orm p'n la s!'ritul
ultimului trimestru al anului "n curs i cuprinde
totalitatea contractelor de ac#i$i%ie
public/acordurilor-cadru pentru atribuirea
crora e&ist obli"ativitatea aplicrii unei
)eglementarea expres a faptului c la
ni"elul *rogramului anual al ac+i#i iilor
publice se regsesc doar acele contracte
pentru care exist obliga ia aplicrii unei
proceduri de atribuire pre"#ute de O.U.G.
nr.34/200.
1
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
proceduri de atribuire re"lementat de ordonan%a
de ur"en% i pe care autoritatea contractant
intenioneaz s le "ncheie "n decursul anului
urmtor.
%. Art. % alin. (%)#())
(%) *up aprobarea bugetului propriu, autoritatea
contractant are obligaia de a#i de!initiva
programul anual al achiziiilor publice "n !uncie de
!ondurile aprobate i de posibilitile de atragere a
altor !onduri.
Art. % alin. (%)
(%) *up aprobarea bugetului propriu, autoritatea
contractant "i de!initiveaz programul anual al
achiziiilor publice pe ba$a necesit%ilor obiective
de produse/servicii/lucrri' "n !uncie de !ondurile
aprobate i de posibilitile de atragere a altor
!onduri.
,en ionarea expres a faptului c! atunci
c-nd elaborea# programul anual al
ac+i#i iilor publice! autoritatea contractant
trebuie s in cont de "aloarea estimat
calculat n func.ie de necesitatea obiecti"
de produse/ser"icii/lucrri.
). Art. % alin. (+)
(+) n cazul "n care modi!icrile prevzute la alin.
(,) au ca scop acoperirea unor necesiti ce nu au
!ost cuprinse iniial "n programul anual al
achiziiilor publice, introducerea acestora "n
program este condiionat de asi"urarea surselor de
!inanare.
Art. % alin. (+)
(+) n cazul "n care modi!icrile prevzute la alin. (,)
au ca scop acoperirea unor necesiti ce nu au !ost
cuprinse iniial "n programul anual al achiziiilor
publice, introducerea acestora "n program este
condiionat de identificarea surselor de !inanare.
Corelarea cu pre"ederile art. si art. /4 din
pre#enta +otr-re
-. Art. % alin. (1.) # nou
(1.) Autoritatea contractant public programul
anual al achizi iilor publice, "n !ormat electronic "n
/0A&, "n termen de maximum 1. zile de la
aprobarea(recti!icarea bugetului propriu.
*entru asigurarea transparen.ei acti"it.ii i
posibilitatea operatorilor economici de a
e"alua ne"oile autorit ilor contracte aferente
anului n curs! n "ederea identificrii i
pregtirii pentru participarea la procedurile
de atribuire a contractelor care pre#int
interes.
1. Art. - alin. (1)
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a iniia
Art. - alin. (1)
(1) Autoritatea contractant poate iniia aplicarea
Corelarea cu pre"ederile art. 33
'
din
ordonan.a de urgen..
2
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
aplicarea procedurii de atribuire numai dup ce a
!ost elaborat documentaia de atribuire sau, dup
caz, documentaia de concurs.
procedurii de atribuire numai dup ce a !ost elaborat
documentaia de atribuire, (n conformitate cu
prevederile art. )) din ordonan%a de ur"en%' sau
documentaia de concurs, i a primit acceptul
*utorit ii Na ionale pentru +e"lementarea i
,onitori$area *c#i$i iilor ublice conform art.
))
-
din ordonan%a de ur"en%.
,. Art. - alin. ($), lit. a)
($) Autoritatea contractant are dreptul de a prelungi
durata contractelor de !urnizare sau de servicii cu
caracter de regularitate, "ncheiate "n anul precedent
i a cror durat normal de "ndeplinire expir la
data de $1 decembrie, dac se "ndeplinesc, "n mod
cumulativ, urmtoarele condiii2
a) "n documentaia de atribuire, elaborat cu oca$ia
atribuirii contractului iniial, s#au prevzut
posibilitatea de suplimentare a cantitilor de
produse i servicii de3a achiziionate, precum i
nivelul maxim p'n la care va !i posibil o ast!el de
suplimentare4
Art. - alin. ($), lit. a)
($) Autoritatea contractant poate prelungi durata
contractelor de !urnizare sau de servicii cu caracter
de regularitate, "ncheiate "n anul precedent i a cror
durat normal de "ndeplinire expir la data de $1
decembrie, dac se "ndeplinesc, "n mod cumulativ,
urmtoarele condiii2
a) (n anun%ul de participare/invita%ia de
participare precum .i "n documentaia de atribuire,
elaborat (n scopul atribuirii contractului iniial, s#a
prevzut posibilitatea de suplimentare a cantitilor
de produse sau servicii de3a achiziionate, precum i
nivelul maxim p'n la care va !i posibil o ast!el de
suplimentare, speci!ic'ndu#se la nivelul acestora at't
valoarea estimat total, c't i cea a contractului ce
va !i atribuit4
)eglementarea expres a faptului c
informatiile respecti"e trebuie s fie incluse i
la ni"elul in"itatiei/anuntului de participare.
+. Art. - alin. ($), lit. d)
($) Autoritatea contractant are dreptul de a prelungi
durata contractelor de !urnizare sau de servicii cu
caracter de regularitate, "ncheiate "n anul precedent
i a cror durat normal de "ndeplinire expir la
data de $1 decembrie, dac se "ndeplinesc, "n mod
Art. - alin. ($), lit. d)
($) Autoritatea contractant poate prelungi durata
contractelor de !urnizare sau de servicii cu caracter
de regularitate, "ncheiate "n anul precedent i a cror
durat normal de "ndeplinire expir la data de $1
decembrie, dac se "ndeplinesc, "n mod cumulativ,
Clarificarea perioadei n care poate fi
prelungit contractul ini.ial i e"itarea
n elegerii faptului c un contract a crui
"alabilitate expir! spre exemplu la date de 30
noiembrie poate fi prelungit cu nc 4 luni.
3
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
cumulativ, urmtoarele condiii2
d) prelungirea contractului iniial nu poate depi o
durat de / luni de la data e&pirrii duratei
ini%iale de (ndeplinire a acestuia.
urmtoarele condiii2
d) prelungirea contractului iniial nu poate depi
data de )0 aprilie a anului urmtor (nc#eierii
contractului.
1.. Art. - alin. (%) 5 nou
(%) n situaia prevzut la alin. ($) criteriile de
cali!icare i selecie se raporteaz la valoarea
estimat a contractului ce va !i atribuit p'n la $1
decembrie.
Clarificarea modului de stabilire a ni"elurilor
solicitate pentru demonstrarea criteriilor de
calificare! a"-nd n "edere c exist doar
posibilitatea suplimentrii i nu certitudinea.
11. Art. , alin. ($) # (%) 5 noi
($) n situaia prevzut la art. 2, alin. (1) i art. 2+
alin. (2
1
) din ordonana de urgen criteriile de
cali!icare i selecie se raporteaz la valoarea
estimat a contractului !r cuantumul a!erent
procentului de diverse i neprevzute.
(%) Atunci c'nd ulterior atribuirii unui contract de
lucrri sau servicii, autoritatea "i propune s
achiziioneze noi lucrri(servicii, "n condiiile art. 122
lit. 3) sau art. 2)2 lit. 6) din ordonana de urgen,
nivelurile solicitate pentru criteriile de cali!icare i
selecie a!erente procedurii aplicate pentru atribuirea
contractului iniial se raporteaz la valoarea estimat
a contractului !r luarea "n considerare a
lucrrilor(serviciilor similare ce se vor achiziiona
ulterior.
Clarificarea modului de stabilire a ni"elurilor
solicitate pentru demonstrarea criteriilor de
calificare! a"-nd n "edere c exist
posibilitatea i nu certitudinea apari iei
ordinelor de "aria ie pe parcursul derulrii
contractului de ac+i#i ie public.
12. Art. + Art. + $ecesitatea detalierii i completrii situa iilor
4
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
n sensul prevederilor art. , alin. (1), se prezum c
cerinele minime de cali!icare sunt disproporionate
"n raport cu natura i complexitatea contractului de
achiziie public ce urmeaz s !ie atribuit, dac se
impune "ndeplinirea unor condiii cum ar fi0
a) suma valorilor(cantitilor de produse !urnizate,
servicii prestate i lucrri executate, incluse "n
contractul(contractele prezentat(prezentate de ctre
operatorul economic ca dovad a experienei lui
similare, s !ie mai mare dec't valoarea(cantitatea
de produse(servicii(lucrri ce vor !i
!urnizate(presate(executate "n baza contractului care
urmeaz s !ie atribuit4
(1) n sensul prevederilor art. , alin. (1), se prezum
c cerinele minime de cali!icare sunt
disproporionate "n raport cu natura i complexitatea
contractului de achiziie public ce urmeaz s !ie
atribuit, fr a se limita la cele ce urmea$, dac se
impune "ndeplinirea urmtoarelor condiii2
a) suma valorilor(cantitilor de produse !urnizate,
servicii prestate i lucrri executate la nivelul mai
multor contracte, incluse "n documentele prezentate
de ctre operatorul economic ca dovad a experienei
lui similare, s !ie mai mare dec't valoarea(cantitatea
de produse(servicii(lucrri ce vor !i
!urnizate(prestate(executate "n baza contractului care
urmeaz s !ie atribuit4
a
-
1 suma valorilor/cantit%ilor de produse
furni$ate/lucrri e&ecutate la nivelul unui sin"ur
contract' incluse (n documentul pre$entat de ctre
operatorul economic ca dovad a e&perien%ei lui
similare s fie mai mare dec2t 503 din
valoarea/cantitatea de produse/lucrri ce vor fi
furni$ate/e&ecutate (n ba$a contractului ce
urmea$ s fie atribuit4
a
2
1 suma valorilor/cantit%ilor de servicii prestate
la nivelul unui sin"ur contract' incluse (n
documentul pre$entat de ctre operatorul
economic ca dovad a e&perien%ei lui similare s
fie mai mare dec2t 503 din valoarea/cantitatea de
servicii ce vor fi prestate (n ba$a contractului ce
urmea$ s fie atribuit4
a
)
1 solicitarea unei e&perien%e similare aferente
activit%ilor ce au o pondere/valoare mai mic de
-03 din valoarea estimat a contractului ce
considerate restricti"e n stabilirea cerin elor
de calificare.
0"itarea formulrii de cerin e de calificare
care ar putea ngrdi accesul operatorilor
economici.
5
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
b) valoarea ci!rei de a!aceri a operatorului economic
s !ie mai mare dec't valoarea estimat a
contractului, multiplicat cu 24
c) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului
!inanciar 7lichiditate general7 "n cazul atribuirii
unui contract cu durata de "ndeplinire mai mic de $
luni sau "n cazul atribuirii unui contract cu executare
succesiv, av'nd o durat mai mare de $ luni, dar
pentru care plile a!erente prestaiilor urmeaz s se
e!ectueze la intervale mai mici de -. de zile de la
data e!ecturii acestora4
d) nivelul indicatorului !inanciar 7lichiditate
general7 s depeasc cota de 1..8, "n cazul
atribuirii unui contract care nu se "ncadreaz "n
categoria celor prevzute la lit. c)4
e) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului
!inanciar 7solvabilitate7 "n cazul "n care operatorul
economic a prezentat documente din care s rezulte
c nu se a!l "n niciuna dintre situaiile prevzute la
urmea$ s fie atribuit4
b) valoarea ci!rei de a!aceri global solicitat la
nivelul unui an sau valoarea cifrei de afaceri
"lobal calculat ca medie anual din cel mult
ultimii trei ani s !ie mai mare dec't valoarea
estimat a contractului, multiplicat cu 24
b
1
) valoarea ci!rei de a!aceri "n domeniul de activitate
a!erent obiectului contractului solicitat la nivelul
unui an sau valoarea cifrei de afaceri (n domeniul
de activitate aferent obiectului contractului
calculat ca medie anual din cel mult ultimii trei
ani, s !ie mai mare dec2t valoarea estimat a
contractului4
c) demonstrarea unui nivel minim al indicatorilor
financiari 6lic#iditate "eneral7 .i 6solvabilitate7.
d1 se abro"4
e1 se abro".
1imitarea ni"elului solicitat pentru cifra de
afaceri n domeniul aferent obiectului
contractantului la maxim ni"elul aferent
"alorii estimate a contractului de ac+i#i ie
public! ntruc-t se poate suprapune cu
experien a similar solicitat.
0liminarea a a"ut la ba#a faptul c cerin ele
de calificare ce pot fi solicitate n "ederea
demonstrrii situa iei economico2financiare
sunt limitati" pre"#ute de art. '34 din
O.U.G. nr. 34/200.
0"itarea formulrii de cerin e de calificare
care ar putea ngrdi accesul operatorilor
economici.
6
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
art. 1,1 lit. a) sau b) din ordonana de urgen.
821 *utoritatea contractant nu poate impune
(ndeplinirea cerin%ei privind e&perien%a similar
prin pre$entarea unui contract care s (n"lobe$e
toate activit%ile ce fac obiectul contractului ce
urmea$ s fie atribuit' inclusiv atunci c2nd
obiectul acestuia presupune orice combina ie de
furni$are de produse/prestare de servicii/e&ecu%ie
de lucrri.
1$. Art. 1.
(1) Autoritatea contractant are dreptul de a recurge
la atribuirea contractului pe loturi, cu respectarea
prevederilor art. 2$ din ordonana de urgen i cu
condiia de a preciza acest lucru "n documentaia de
atribuire.
(2) n cazul prevzut la alin. (1), autoritatea
contractant are dreptul de a solicita "ndeplinirea
unuia sau mai multora dintre criteriile de cali!icare
prevzute la art. 11- din ordonana de urgen, cu
condiia ca setul de cerine minime pe care
o!ertanii(candidaii trebuie s le "ndeplineasc s !ie
stabilit prin raportare la !iecare lot "n parte .i nu la
(ntre"ul contract.
Art. 1.
(1) Autoritatea contractant poate recurge la
atribuirea contractului pe loturi, cu respectarea
prevederilor art. 2$ din ordonana de urgen i cu
condiia de a preciza acest lucru at't "n cadrul
anun ului de participare/invita iei de participare ,
c't i "n documentaia de atribuire.
(2) n cazul prevzut la alin. (1), autoritatea
contractant poate solicita "ndeplinirea unuia sau mai
multora dintre criteriile de cali!icare prevzute la art.
11- din ordonana de urgen, cu condiia ca setul de
cerine minime pe care o!ertanii(candidaii trebuie s
le "ndeplineasc s !ie stabilit prin raportare la !iecare
lot "n parte.
)eglementarea expres a faptului c
informatiile respecti"e trebuie s fie incluse %i
la ni"elul in"ita.iei/anun.ului de participare.
*entru clarificarea textului actului normati".
1%. Art. 1. alin. ($) 5 nou *entru a e"ita ca n practic ofertantul s nu
7
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
($) &rin excepie de la prevederile alin. (2), doar dac
contractele se vor executa "n acelai timp, autoritatea
contractant poate s stabileasc ca "ndeplinirea
cerinelor minime de cali!icare s se realizeze prin
raportare la grupuri de loturi, respectiv prin
cumularea acestor cerine.
aib capacitatea de a executa contractul.
1). Art. 11 alin. (%)
(%) &entru demonstrarea "ndeplinirii criteriilor de
cali!icare prevzute la art. 11- din ordonana de
urgen, o!ertantul are dreptul de a prezenta iniial
doar o declaraie pe propria rspundere, semnat de
reprezentantul su legal, prin care con!irm c
"ndeplinete cerinele de cali!icare ast!el cum au !ost
solicitate "n documentaia de atribuire. 9eclara%ia
va fi (nso%it de o ane& (n care ofertantul trebuie
s men%ione$e succint' dar precis' modul concret
de (ndeplinire a respectivelor cerin%e - inclusiv'
dac au fost solicitate' diverse valori' cantit%i
sau altele asemenea.
Art. 11 alin. (%)
(%) &entru demonstrarea "ndeplinirii criteriilor de
cali!icare prevzute la art. 11- din ordonana de
urgen, o!ertantul prezint iniial doar o declaraie
pe propria rspundere, semnat de reprezentantul su
legal, prin care con!irm c la data limit stabilit
pentru depunerea ofertelor "ndeplinete cerinele
de cali!icare ast!el cum au !ost solicitate "n
documentaia de atribuire.
*entru simplificarea modului de elaborare %i
pre#entare a ofertei i pentru a eficienti#a
acti"itatea de e"aluare a ofertelor! precum i
modalitatea de depunere a documentelor de
calificare de ctre ofertan i.
1-. Art. 11 alin. (%
1
) i (%
2
) 5 noi
(%
1
) *ac autoritatea contractant solicit in!ormaiile
prevzute la art. 1,, alin. (2), lit. d) i art.1,, alin.
($), lit. c) din ordonana de urgen, la nivelul
declaraiei pe proprie rspundere prevzut la alin.
(%) o!ertantul menioneaz, dup caz, numele
personalului de conducere, precum i ale persoanelor
responsabile pentru "ndeplinirea contractului.
*entru a elimina situa iile de a"anta5are a
operatorilor economici care pre#int ini ial
declara ia pe proprie rspundere fr a a"ea
identifica i exper ii implica i n derularea
contractului i fr a men iona
subcontractan ii/asocia ii/ter ii! cu at-t mai
mult cu c-t autoritatea contractant trebuie
s publice numele acestora! in conformitate
cu pre"ederile art. /
2
alin. &2( din ordonan a
de urgen .
8
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
(%
2
) 9a nivelul declaraiei pe proprie rspundere
prevzut la alin. (%) o!ertantul menioneaz, dac
este cazul, numele i datele de identi!icare ale
subcontractantului(subcontractanilor i(sau terului
susintor(terilor susintori.
11. Art. 11 alin. (,) # nou
(,) Autoritatea contractant ia "n considerare
atestatele(autorizaiile(certi!icatele prezentate de
subcontractani, necesare derulrii anumitor activiti
din cadrul contractului de achiziie public de
servicii(lucrri, dac
subcontractantul(subcontractanii execut(presteaz
"n totalitate lucrrile(serviciile pentru care se solicit
respectivele atestate(autorizaii(certi!icate.

)eglementarea expres a situa iei n care pot
fi luate n considerare anumite
autori#atii/atestate/certificare ale
subcontractan ilor.
1,.
Art. 11
1
alin. (%)
(%) n cazul "n care susinerea terului vizeaz
"ndeplinirea cerinelor minime de cali!icare legate
de experiena similar sau "ndeplinirea unui nivel
minim al ci!rei de a!aceri, anga3amentul !erm
prezentat de o!ertant(candidat trebuie s prevad
care sunt obligaiile terului i s garanteze
autoritii contractante !aptul c, "n cazul "n care
contractantul "nt'mpin di!iculti pe parcursul
derulrii contractului, persoana susintoare se
oblig s se implice direct "n "ndeplinirea complet
.i reglementar a obligaiilor contractuale .
Art. 11
1
alin. (%)
(%) n cazul "n care susinerea terului vizeaz
"ndeplinirea cerinelor minime de cali!icare legate de
experiena similar sau "ndeplinirea unui nivel minim
al ci!rei de a!aceri, anga3amentul !erm prezentat de
o!ertant(candidat trebuie s prevad care sunt
obligaiile terului i s garanteze autoritii
contractante !aptul c, "n cazul "n care contractantul
"nt'mpin di!iculti pe parcursul derulrii
contractului, persoana susintoare se oblig s se
implice direct "n "ndeplinirea reglementar a
obligaiilor contractuale.
)eglementarea implicrii ter ului n
executarea contractului! elimin-nd
pre"ederea potri"it creia ter ul "a ndeplini
integral contractul.
1+. Art. 11
1
alin. (1) # (,) # noi
(1) n situa ia "n care obiectul contractului ce se
)eglementarea expres a modului n care
ofertantul/candidatul poate demonstra
ndeplinirea unor cerin e de calificare pri"ind
9
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
urmre te a se "ncheia este unul complex, cuprinz'nd
dou sau mai multe activit i distincte, stabilirea
cerin elor pentru "ndeplinirea experien ei similare se
!ace av'nd "n vedere !iecare activitate distinct "n
parte.

(,) n cazul "n care o!ertantul(candidatul "i
demonstreaz "ndeplinirea unei cerine de cali!icare
legat de capacitatea tehnic i pro!esional sau
situaia economico#!inanciar invoc'nd susinerea
unui ter, aceasta va !i "ndeplinit "n "ntregime de un
singur ter susintor.
capacitatea te+nic i/sau profesional ori
situa ia economico2financiar in"oc-nd
sus inerea unei ter e persoane.
2.. Art. 1$ alin. (1
1
) # (1
)
) # noi
(1
1
) Autoritatea contractant solicit o!ertanilor care,
"n cadrul o!ertelor declarate admisibile, au o!ertat cel
mai sczut pre egal o nou propunere !inanciar, caz
"n care contractul va !i atribuit o!ertantului a crui
nou propunere !inanciar are preul cel mai sczut.
(1
2
) *ac "n urma reo!ertrii(reo!ertrilor o!ertanii
nu pot !i departa3ai, devin incidente prevederile art.
2.+ alin.(1) lit.c) din ordonana de urgen , !iind
imposibil "ncheierea contractului.
(1
$
) n situa ia "ncheierii unui acord#cadru cu mai
mul i operatori economici, !r reluarea competiiei,
atunci c'nd dou sau mai multe o!erte au aceeai
valoare total a propunerii !inanciare i sunt clasate
pe acela i loc, "n vederea departa3rii, autoritatea
contractant solicit noi propuneri !inanciare
Clarificarea modului de atribuire a
contractului n situa.ia unor oferte situate pe
primul loc %i care au acela i pre..
10
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
acestora, !r ca acest lucru s a!ecteze pozi iile
superioare "n clasament ocupate de ceilal i o!ertan i.
(1
%
) n situa ia "ncheierii unui acord#cadru cu mai
mul i operatori economici, cu reluarea competiiei,
atunci c'nd dou sau mai multe o!erte au ace.eai
valoare total a propunerii !inanciare i sunt clasate
pe acela i loc, autorita tatea contractant menioneaz
"n !i a de date i anun ul de participare(invita ia de
participare dac uzeaz de prevederile alin. (1
$
) sau
dac va "ncheia acordul#cadru cu toi operatorii
economici clasai pe locurile a!erente numrului
maxim de operatori economici menionat "n !ia de
date i "n anun ul de participare(invita ia de
participare.
(1
)
) *ispoziiile art. 2)% din ordonana de urgen
rm'n aplicabile.
21. Art. 1% alin. ($) # (1) # noi
($) n cazul "n care o!ertele considerate admisibile
clasate pe prima pozi ie a clasamentului au puncta3ul
egal, autoritatea contractant declar c' tigtor
o!ertantul a crui o!ert are puncta3ul cel mai mare
a!erent !actorului de evaluare cruia i#a !ost acordat
cea mai mare pondere.
(%) *ac, "n situaia precizat la alin. ($), puncta3ele
o!ertate sunt egale, atunci autoritatea contractant
departa3eaz o!ertanii lu'nd "n considerare
puncta3ele celorlali !actori "n ordinea descresctoare
a ponderilor acestora.
Clarificarea modului de atribuire a
contractului n situa.ia unor oferte situate pe
primul loc %i care au acela%i puncta5.
11
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
()) *ac i "n urma aplicrii prevederilor alin. (%)
puncta3ele a!erente !actorilor de evaluare sunt egale,
autoritatea contractant solicit o nou propunere
!inanciar, caz "n care contractul este atribuit
o!ertantului a crui nou propunere !inanciar are
preul cel mai sczut.
(-) *ac "n urma reo!ertrii(reo!ertrilor de la alin.
()) o!ertanii nu pot !i departa3ai, devin incidente
prevederile art. 2.+ alin. (1) lit. c) din ordonana de
urgen , !iind imposibil "ncheierea contractului.
(1) *ispoziiile art. 2)% din ordonana de urgen
rm'n aplicabile.
22. Art. 1) alin. (%)
(%) Atunci c'nd stabilete criteriile de atribuire,
autoritatea contractant trebuie s !ie "n msur s
motiveze modul "n care a !ost stabilit ponderea
!actorilor de evaluare, elabor'nd "n acest sens o not
3usti!icativ care se ataeaz la dosarul achiziiei.
Art. 1) alin. (%)
(%) Atunci c'nd stabilete criteriile de atribuire,
autoritatea contractant trebuie s !ie "n msur s
motiveze modul "n care a !ost stabilit ponderea
!actorilor de evaluare, precum .i avanta:ele
ob%inute prin aplicarea acestora, elabor'nd "n acest
sens o not 3usti!icativ care se ataeaz la dosarul
achiziiei.
Corelarea cu pre"ederile art. '// alin. &4( din
OUG nr. 34/200.
2$. Seciunea a 2-a
Reguli aplicabile dup data de 31 decembrie 2006
Art. 21
1
5 nou
(1) n vederea respectrii dispoziiilor art. $$
1
din
ordonana de urgen , autoritile contractante

Corelarea cu pre"ederile art. 2 alin. &2(! lit. g(
i art. 33
'
din OUG nr. 34/200.
12
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
"ncarc integral "n /.0.A.&. "n zilele lucrtoare
documentaia de atribuire, precum i notele
3usti!icative prevzute de legisla ia "n domeniul
achizi iilor publice, semnate cu semntur electronic
extins, bazat pe un certi!icat cali!icat, eliberat de
un !urnizor de servicii de certi!icare acreditat.
(2) nainte de transmiterea "n /.0.A.&. a
documenta iei de atribuire, aceasta este aprobat de
ctre conductorul entit ii achizitoare sau de
persoana desemnat de acesta "n acest sens.
2%. Art. 2%
(1) *up transmiterea anun%urilor ctre operatorul
/0A&, Autoritatea :aional pentru ;eglementarea
i <onitorizarea Achiziiilor &ublice are obligaia de
a veri!ica anunurile respective din punctul de
vedere al respectrii regulilor !ormale de
completare, "n cel mult dou $ile lucrtoare de la
data primirii acestora "n /0A&.
(2) Autoritatea :aional pentru ;eglementarea i
<onitorizarea Achiziiilor &ublice are obligaia ca,
"n termenul prevzut la alin. (1), s comunice
operatorului /0A& acceptul de publicare sau
respingerea publicrii anun%ului.
Art. 2%
(1) *up transmiterea anun%urilor de
inten%ie/anun%urilor de participare/invita%iilor de
participare ctre operatorul /0A&, Autoritatea
:aional pentru ;eglementarea i <onitorizarea
Achiziiilor &ublice veri!ic anunurile(invitaiile
respective din punctul de vedere al respectrii
regulilor !ormale de completare, "n cel mult trei $ile
lucrtoare de la data primirii acestora "n /0A&.
(2) Autoritatea :aionala pentru ;eglementarea i
<onitorizarea Achiziiilor &ublice comunic, "n
termenul prevzut la alin. (1), operatorului /0A&
acceptul de publicare sau respingerea publicrii
anun%ului de inten%ie/anun%ului de
participare/invita%iei de participare.
Corelarea cu pre"ederile art. 4/ din OUG nr.
34/200
2). Art. 2) # n cazul "n care Autoritatea :aional
pentru ;eglementarea i <onitorizarea Achiziiilor
Art. 2) # n cazul "n care Autoritatea :aional pentru
;eglementarea i <onitorizarea Achiziiilor &ublice
Corelare cu pre"ederile art. 4/ din O.U.G.
nr.34/200.
13
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
&ublice constat, "n cursul veri!icrii anun%ului
transmis de autoritatea contractant ctre operatorul
/0A&, c "n !orma sau "n coninutul acestuia exist
erori ori omisiuni, aceasta are obligaia2
a) de a comunica operatorului /0A& respingerea
publicrii anun%ului4
b) de a in!orma autoritatea contractant asupra
deciziei de respingere a publicrii anun%ului,
motiv'nd decizia respectiv i indic'nd modul "n
care erorile(omisiunile pot !i remediate.
constat, "n cursul veri!icrii anun%ului de
inten%ie/anun%ului de participare/invita%iei de
participare transmis(e) de autoritatea contractant
ctre operatorul /0A&, c "n !orma sau "n coninutul
acestuia(acesteia exist erori ori omisiuni, aceasta2
a) comunic operatorului /0A& respingerea
publicrii anun%ului de inten%ie/anun%ului de
participare/invita%iei de participare4
b) motiveaz decizia de respingere a publicrii
anun%ului de inten%ie/anun%ului de
participare/invita%iei de participare, indic'nd
modul "n care erorile(omisiunile pot !i remediate.
2-. Art. 2-
(1) *nun%urile transmise ulterior remedierii
erorilor(omisiunilor constatate con!orm prevederilor
art. 2) sunt considerate anunuri noi i !ac obiectul
tuturor regulilor de transmitere i veri!icare
prevzute "n prezenta seciune.
(2) n cazul "n care, dup publicarea unui anun,
intervin anumite modi!icri !a de in!ormaiile de3a
publicate, autoritatea contractant are obligaia de a
transmite spre publicare un anun de tip erat la
anunul iniial, (n condi%iile prev$ute de
+e"ulamentul ;omisiei <uropene nr. -.56//2005'
care stabile.te formatul standard al anun%urilor
publicitare (n cadrul procedurilor de atribuire
prev$ute (n directivele nr. -5/200//;< .i
Art. 2-
(1) *nun%urile de inten%ie/anun%urile de
participare/invita%iile de participare transmise
ulterior remedierii erorilor(omisiunilor constatate
con!orm prevederilor art. 2) sunt considerate
anunuri/invita%ii noi i !ac obiectul tuturor regulilor
de transmitere i veri!icare prevazute "n prezenta
seciune.
(2) n cazul in care, dup publicarea unui
anun(invita%ii de participare, intervin anumite
modi!icri !a de in!ormaiile de3a publicate,
autoritatea contractant transmite spre publicare o
erat la anunul(invita%ia iniial().
Corelare cu pre"ederile art. 4/ din O.U.G.
nr.34/200.
0liminarea trimiterii la )egulamentul
european ntruc-t formularul de tip erat nu
este pre"#ut de acesta.
14
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
-=/200//;<.
21. Art. 21 alin. (1)
(1) =peratorul /0A& nu are dreptul de a publica
anun%ul transmis de autoritatea contractant sau de
a#l transmite spre publicare "n >urnalul =!icial al
?niunii 0uropene, !r obinerea acceptului de
publicare emis de Autoritatea :aional pentru
;eglementarea i <onitorizarea Achiziiilor
&ublice.
Art. 21 alin. (1)
(1) =peratorul /0A& nu poate publica anun%ul de
inten%ie/anun%ul de participare/invita%ia de
participare/erata transmis81 de autoritatea
contractant sau de a transmite anun%ul/erata spre
publicare "n >urnalul =!icial al ?niunii 0uropene,
!r obinerea acceptului de publicare emis de
Autoritatea :aional pentru ;eglementarea i
<onitorizarea Achiziiilor &ublice, (n condi%iile
prev$ute de ordonan a de ur"en .
Corelare cu pre"ederile art. 4/ din O.U.G.
nr.34/200.
2,. Art. 21 alin. (1
1
) 5 nou
8-
-
1 <&cep%ie de la alin. 8-1 fac eratele "enerate
automat de ctre ><*.
Clarificarea modului de publicare n 607* i!
dup ca#! n 8OU0 a eratelor care nu fac
obiectul "erificrii 7$),7*.
2+. Art. 21 alin.($)
($) Atunci c'nd stabilete perioadele limit pentru
depunerea o!ertelor, autoritatea contractant are
obligaia de a lua "n calcul i mar3a de timp de $ zile
lucrtoare, necesar pentru veri!icarea anunurilor
de ctre Autoritatea :aional pentru ;eglementarea
i <onitorizarea Achiziiilor &ublice i pentru
transmiterea acestora ctre >urnalul =!icial al
?niunii 0uropene de ctre operatorul /0A&, ast!el
cum este prevzut la art. /9 alin. 821 .i 8)1 din
ordonana de urgen.
Art. 21 alin. ($)
($) Atunci c'nd stabilete perioadele limit pentru
depunerea o!ertelor, autoritatea contractant ia "n
calcul i mar3a de timp de $ zile lucrtoare, necesar
pentru veri!icarea anunurilor de participare, care
sunt (n le"tur cu aplicarea procedurii de
atribuire a unui contract cu o valoare estimat
e"al sau mai mare dec2t pra"urile valorice
prev$ute la art. 55 alin. 821 din ordonan%a de
ur"en%, de ctre Autoritatea :aional pentru
;eglementarea i <onitorizarea Achiziiilor &ublice,
la care se adau" o $i lucrtoare (n ca$ul
transmiterii acestora ctre !urnalul ?ficial al
Corelarea cu pre"ederile de la art. 4/ din
OUG nr. 34/200.
15
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
@niunii <uropene de ctre operatorul ><*'
astfel cum este prev$ut la art. /9 alin. 8)1 din
ordonan%a de ur"en%.
$.. Art. 21 alin. (%) # nou
(%) Atunci c'nd stabilete perioadele limit pentru
depunerea candidaturilor(o!ertelor, autoritatea
contractant ia "n calcul i mar3a de timp de $ zile
lucrtoare, necesar pentru veri!icarea anunurilor
(invita iilor de participare, care sunt "n legtur cu
aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o
valoare estimat mai mic dec't pragurile valorice
prevzute la art. )) alin. (2) din ordonana de
urgen, de ctre Autoritatea :aional pentru
;eglementarea i <onitorizarea Achiziiilor &ublice.
Corelarea cu pre"ederile de la art. 4/ din
OUG nr. 34/200.
$1. Art. 2, #
=peratorul /0A& are obligaia de a publica anunul
"n /0A&, "n cel mult dou zile lucrtoare de la
primirea acceptului de publicare, dar "n nici un caz
"nainte de data transmiterii acestuia spre publicare "n
>urnalul =!icial al ?niunii 0uropene, dac
prevederile ordonanei de urgen impun aceast
obligaie.
Art. 2,
(1) =peratorul /0A& public "n /0A& anunul
prevzut la art. /9 alin. 821 lit. a1 din ordonan a de
urgen , "n cel mult dou zile lucrtoare de la
primirea acceptului de publicare, dar "n nici un caz
"nainte de data transmiterii acestuia spre publicare "n
>urnalul =!icial al ?niunii 0uropene.
821 =peratorul /0A& public "n /0A& invitaia de
participare(anunul de participare prevzut la art. /9
alin. 821 lit. b1 din ordonan a de urgen , (n cel mult
o $i lucrtoare de la primirea acceptului de
publicare.
Corelarea cu pre"ederile de la art. 4/ din
OUG nr. 34/200.
$2. Art. $2 alin. (2) Art. $2 alin. (2) *reci#area modului n care se reali#ea#
16
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
(2) An ca$ul (n care documenta%ia de atribuire a
fost pus la dispo$i%ia operatorilor economici
prin asi"urarea accesului direct .i nerestric%ionat
la fi.ierul electronic disponibil (n ><*,
autoritatea contractant are obligaia, respect'nd
prevederile art. 1, alin. (2) din ordonana de
urgen, de a !ace cunoscute clari!icrile sau
eventualele modi!icri "n legtur cu documentaia
de atribuire, prin crearea unui nou !iier electronic la
care se va asigura accesul direct i nerestricionat, "n
mod similar cu accesul la !iierul iniial.
(2) Autoritatea contractant, respect'nd prevederile
art. 1, alin. (2) din ordonana de urgen, !ace
cunoscute clari!icrile "n legtur cu documentaia de
atribuire, prin crearea unui nou !iier electronic la
care se va asigura accesul direct i nerestricionat, "n
mod similar cu accesul la !iierul iniial.
transmiterea rspunsului la clarificri ctre
to.i poten.ialii ofertan.i! a"-nd n "edere
obligati"itatea publicrii documenta iei de
atribuire n 607*.
$$. Art. $$ alin. (1)
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a
deschide o!ertele i, dup caz, alte documente
prezentate de participani, la data, ora i "n locul
indicate "n anunul de participare. n cazul "n care
devine necesar prelungirea termenului de depunere
a o!ertelor, autoritatea contractant are obligaia de a
preciza aceast modi!icare printr#o erat la anunul
de participare, care trebuie "ns publicat cu cel
puin $ zile "nainte de data anunat iniial pentru
deschiderea o!ertelor.
Art. $$ alin. (1)
(1) Autoritatea contractant deschide toate o!ertele'
cu e&cep%ia celor (nt2r$iate sau depuse la o alt
adres la data, ora i locul indicate "n anunul de
participare. n cazul "n care devine necesar
prelungirea termenului de depunere a o!ertelor,
autoritatea contractant precizeaz aceast
modi!icare printr#o erat la anunul de participare,
care trebuie "ns transmis spre publicare (n ><*
cu cel putin trei zile lucrtoare "nainte de data limit
stabilit pentru depunerea o!ertelor, cu e&cep%ia
situa%iei (n care procedura de atribuire a fost
contestat la ;N>; .i/sau autoritatea
contractant a decis suspendarea acesteia (n
condi%ii temeinic :ustificate.
Claricarea faptului c n cadrul edin ei de
desc+idere9
2 se desc+id inclusi" ofertele care nu sunt
nso ite de garan ia de participare:
2 nu se desc+id cele nt-r#iate sau depuse
la o alt adres.
0xceptarea de la respectarea termenului de 3
#ile lucrtoare nainte de data limit stabilit
pentru depunerea ofertelor pentru situa ia n
care procedura a fost suspendat n
condi iile men ionate.
$%. Art. $$ alin. (1
1
)#(1
2
) nou
(1
1
) /uspendarea procedurii de atribuire este adus la
*entru asigurarea respectrii principiului
transparen.ei %i a clarificrii modului n care
procedea# autoritatea contractant n
17
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
cunotina operatorilor economici interesai prin
intermediul /0A&.
(1
2
) n cazul "n care valoarea estimat a contractului
de achizi ie public este egal sau mai mare dec't cea
prevzut la art. )) alin. (2) din ordonan a de
urgen , la stabilirea noului termen limit de
depunere a o!ertelor autoritatea contractant ia "n
calcul o mar3 de timp de cel pu in , zile, la care se
adaug i termenul prevzut la art. ).
1
alin. (1) din
ordonan a de urgen .
situa.ia suspendrii procedurii.
$). Art. $$ alin. ($), lit. b)
($) n cadrul edinei de deschidere nu este permis
respingerea niciunei o!erte, cu excepia celor care se
"ncadreaz "ntr#una dintre urmtoarele situaii2
b) nu sunt "nsoite de garania de participare, "n
cuantumul, forma i av'nd perioada de valabilitate
solicitate "n documentaia de atribuire.
Art. $$ alin. ($), lit. b)
($) n cadrul edinei de deschidere nu este permis
respingerea niciunei o!erte, cu excepia celor care se
"ncadreaz "ntr#una dintre urmtoarele situaii2
b) nu sunt "nsoite de garania de participare, "n
cuantumul i av'nd perioada de valabilitate solicitate
"n documentaia de atribuire.
;n situa.ia actual autoritatea contractant
nu mai poate impune o form a garan.iei de
participare: corelare cu art. 3 din +otr-re.
$-. Art. $$ alin. (%)
(%) @edina de deschidere se !inalizeaz printr#un
proces#verbal semnat de membrii comisiei de
evaluare i de reprezentani ai operatorilor
economici prezeni la edin, "n care se
consemneaz modul de des!urare a edinei
respective, aspectele !ormale constatate la
deschiderea o!ertelor, elementele principale ale
!iecrei o!erte, consemn'ndu#se totodat lista
documentelor depuse de fiecare operator
Art. $$ alin. (%)
(%) @edina de deschidere se !inalizeaz printr#un
proces#verbal semnat de membrii comisiei de
evaluare i de reprezentani ai operatorilor economici
prezeni la edin, "n care se consemneaz modul de
des!urare a edinei respective, aspectele !ormale
constatate la deschiderea o!ertelor, pre%ul .i
elementele principale ale !iecrei o!erte cu privire la
aplicarea criteriului de atribuire (n msura (n
care acestea sunt cuantificabile, precum .i
Corelarea cu pre"ederile art. '<0 din
ordonan.a de urgen.: reducerea c+eltuielilor
administrati"e pentru autoritatea
contractant.
18
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
economic (n parte. Autoritatea contractant are
obligaia de a transmite un exemplar al procesului#
verbal tuturor operatorilor economici participani la
procedura de atribuire, "n cel mult o zi lucrtoare de
la deschidere, indiferent dac ace.tia au fost sau
nu pre$en%i la .edin%a respectiv.
e&isten%a unor informa%ii confiden%iale declarate
de ofertan%i. Autoritatea contractant transmite un
exemplar al procesului#verbal tuturor operatorilor
economici participani la procedura de atribuire, "n
cel mult o zi lucrtoare de la deschidere, dac
ace.tia nu au fost pre$en%i la .edin%a respectiv .i
nu au primit o copie.
$1. Art. $- alin. (1) lit. h) # lit. 3) 5 noi
(1) =!erta este considerat inacceptabil "n
urmtoarele situaii2
h) urmare a rspunsului la solicitarea de clari!icri
privind perioada de valabilitate a o!ertei, aceasta din
urm este mai mic dec't cea solicitat prin
documentaia de atribuire4
i) o!ertantul nu a rspuns, "n termenul precizat de
autoritatea contractant, la solicitarea de clari!icare
cu privire la "ndeplinirea criteriilor de cali!icare
i(sau selecie4
3) "n cazul procedurilor organizate integral prin
mi3loace electronice, o!erta i documentele care o
"nsotesc nu sunt semnate cu semntur electronic,
extins, bazat pe un certi!icat cali!icat, eliberat de
un !urnizor de servicii de certi!icare acreditat.
$,. Art. $- alin. (1), lit. e
1
)
(1) =!erta este considerat inacceptabil "n
urmtoarele situaii2
e
1
) preul, !r ABA, inclus "n propunerea !inanciar
depete valoarea estimat comunicat prin
anunul(invitaia de participare i, dei exist
Art. $- alin. (1), lit. e
1
)
(1) =!erta este considerat inacceptabil "n
urmtoarele situaii2
e
1
) preul, !r ABA, inclus "n propunerea !inanciar,
dep e te valoarea estimat comunicat prin
anunul(invitaia de participare i, de i exist
Clarificarea modului de stabilire a ofertelor
inacceptabile.
19
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
posibilitatea disponibilizrii de !onduri suplimentare
pentru "ndeplinirea contractului de achiziie public
respectiv, se constat existena a cel puin uneia
dintre urmtoarele situaii2
# preul este cu mai mult de 1.8 mai mare dec't
valoarea estimat prevzut "n anunul(invitaia de
participare4
# "ncheierea contractului la preul respectiv ar
conduce la eludarea aplicrii acelor prevederi ale
ordonanei de urgen care instituie obligaii ale
autoritii contractante "n raport cu anumite praguri
valorice4
posibilitatea disponibilizrii de !onduri suplimentare
pentru "ndeplinirea contractului de achiziie public
respectiv, se constat existena a cel puin uneia din
urmtoarele situaii2
# preul este cu mai mult de 1.8 mai mare dec't
valoarea estimat prevzut "n anunul(invitaia de
participare, cu e&cep%ia situa%iilor temeinic
motivate' atunci c2nd natura
lucrrilor/produselor/serviciilor sau riscurile
implicate de e&ecutarea/livrarea/prestarea
acestora nu permit o estimare ini%ial "lobal a
pre%ului viitorului contract de ac#i$i%ie public4
# "ncheierea contractului la preul respectiv ar
conduce la eludarea aplicrii acelor prevederi ale
ordonanei de urgen care instituie obligaii ale
autoritii contractante "n raport cu anumite praguri
valorice4
$+. Art. $- alin. (2) lit. e) i !)# noi
(2) =!erta este considerat necon!orm "n
urmtoarele situaii2
e1 nu a fost pre$entat formularul de ofert4
f1 orice situa%ie re"lementat e&pres de ordonan%a
de ur"en% .i de pre$enta #otr2re.
Clarificarea modului de stabilire a ofertelor
neconforme.
%.. Art. $- alin. ($) # (%) 5 noi
($) n situaia prevzut la art. 2, alin. (1) i art. 2+
alin. (2
1
) din ordonana de urgen evaluarea o!ertelor
se !ace prin raportare la valoarea estimat a
Clarificarea modului de e"aluare a
propunerilor financiare a ofertelor pre#entate
n cadrul procedurilor de atribuire crora le
sunt aplicabile pre"ederile art. 23 alin. &<( %i
art. 2/ alin. &2'(! art. '22 lit. 5( %i art. 242 lit.
20
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
contractului ce conine i suma a!erent procentului
de diverse i neprevzute.
(%) n situaia prevzut la art. - i atunci c'nd
ulterior atribuirii unui contract de lucrri sau servicii,
autoritatea "i propune s achiziioneze noi
lucrri(servicii, "n condiiile art. 122 lit. 3) sau art.
2)2 lit. 6) din ordonana de urgen , evaluarea
o!ertelor se !ace prin raportare la valoarea estimat a
contractului !r luarea "n considerare a eventualelor
suplimentri, publicat "n anun ul de
participare(invita ia de participare.
=( din ordonan.a de urgen ! precum %i art.
din +otr-re.
%1. Art. $-
1
alin. (1)
(1) n sensul prevederilor art. 2.2 alin. (1) din
ordonana de urgen, o o!ert prezint un pre
aparent neobinuit de sczut "n raport cu ceea ce
urmeaz a !i !urnizat, executat sau prestat atunci
c'nd preul o!ertat, !r ABA, reprezint mai puin
de =53 din valoarea estimat a contractului
respectiv sau, "n cazul "n care "n procedura de
atribuire sunt cel puin ) o!erte care nu se a!l "n
situaiile prevzute la art. $- alin. (1) lit. a) # e) i
alin. (2), atunci c'nd preul o!ertat reprezint mai
puin de ,)8 din media aritmetic a o!ertelor
respective.
Art. $-
1
alin. (1)

se abrog. >ublare cu pre"ederile art. 202 alin. &'
'
( din
OUG nr. 34/200
%2. Art. $-
1
alin. (2)
(2) n cazul "n care, pe parcursul evalurii, se
constat existena unei o!erte cu pre aparent
neobinuit de sczut "n sensul prevederilor alin. (1),
autoritatea contractant are obligaia de a e!ectua
Art. $-
1
alin. (2)
(2) n cazul "n care, pe parcursul evalurii, se
constat existena unei o!erte cu pre aparent
neobinuit de sczut "n sensul prevederilor art. 2.2
alin. (1
1
) din ordonana de urgen, autoritatea
Corelarea cu modul de aplicare a
pre"ederilor art. 202 din OUG nr. 34/200.
21
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
veri!icri detaliate "n legtur cu aspectele prevzute
la art. 2.2 alin. (2) din ordonana de urgen.
contractant are obligaia de a e!ectua veri!icri
detaliate "n legtur cu aspectele prevzute la art. 2.2
alin. (2) din acelai act normativ.
%$. Art. %1
1
# nou
(1) n cazul "n care devine necesar prelungirea
termenului de depunere a candidaturilor, autoritatea
contractant precizeaz aceast modi!icare printr#o
erat la anunul de participare, care trebuie "ns
transmis spre publicare "n /0A& cu cel putin trei
zile lucrtoare "nainte de data limit stabilit pentru
depunerea candidaturilor, cu excepia situaiei "n care
procedura de atribuire a !ost contestat la C:/C
i(sau autoritatea contractant a decis suspendarea
acesteia "n condiii temeinic 3usti!icate.
(2) /uspendarea procedurii de atribuire este adus la
cunotina operatorilor economici interesai prin
intermediul /0A&.
($) n cazul "n care valoarea estimat a contractului
de achizi ie public este egal sau mai mare dec't cea
prevzut la art. )) alin. (2) din ordonan a de
urgen , la stabilirea noului termen limit de
depunere a candidaturilor autoritatea contractant are
obligaia de a lua "n calcul o mar3 de timp de cel
pu in , zile, la care se adaug i termenul prevzut la
art. ).
1
alin. (1) din ordonan a de urgen .
)eglementarea posibilit.ii de prelungire a
termenului de depunere a candidaturilor prin
publicarea unei erate.
%%. Art. %$ alin. (2
1
) # nou
(2
1
) n sensul alin. (2), conductorul autoritii
contractante aprob sau, "n cazuri temeinic
)eglementarea termenului de aprobare pentru
conducatorul autoritatii contractante.
22
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
3usti!icate, dispune orice alte msuri "n con!ormitate
cu prevederile legisla iei aplicabile, "n termen de $
zile lucrtoare.
%). Art. %1
1
5 art. %1
2
5 noi
Art. %1
1
- (1) n cazul "n care devine necesar
prelungirea termenului de depunere a candidaturilor,
autoritatea contractant precizeaz aceast
modi!icare printr#o erat la anunul de participare,
care trebuie "ns transmis spre publicare "n /0A& cu
cel pu in trei zile lucrtoare "nainte de data limit
stabilit pentru depunerea candidaturilor, cu excepia
situaiei "n care procedura de atribuire a !ost
contestat la C:/C i(sau autoritatea contractant a
decis suspendarea acesteia "n condiii temeinic
3usti!icate.
(2) /uspendarea procedurii de atribuire este adus la
cunotina operatorilor economici interesai prin
intermediul /0A&.
($) n cazul "n care valoarea estimat a contractului
de achizi ie public este egal sau mai mare dec't cea
prevzut la art. )) alin. (2) din ordonan a de
urgen , la stabilirea noului termen limit de
depunere a candidaturilor autoritatea contractant ia
"n calcul o mar3 de timp de cel pu in , zile, la care
se adaug i termenul prevzut la art. ).
1
alin. (1) din
ordonan a de urgen .
Art. %1
2 #
&revederile art. $- se aplic "n mod
corespunztor, raportat la candidatur.
)eglementarea posibilit.ii de prelungire a
termenului de depunere a candidaturilor prin
publicarea unei erate.
23
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
%-.
Art. %, alin. (2
2
) # nou
(2
2
) n sensul alin. (2), conductorul autoritii
contractante aprob sau, "n cazuri temeinic
3usti!icate, dispune orice alte msuri "n con!omitate
cu prevederile legisla iei aplicabile, "n termen de $
zile lucrtoare.
)eglementarea termenului de aprobare pentru
conductorul autorit ii contractante.
%1.
Art. ). alin. (%
1
) # nou
(%
1
) n sensul alin. (%), conductorul autoritii
contractante "n acest scop aprob sau, "n cazuri
temeinic 3usti!icate, dispune orice alte msuri "n
con!omitate cu prevederile legisla iei aplicabile, "n
termen de $ zile lucrtoare.
)eglementarea termenului de aprobare pentru
conductorul autorit ii contractante.
%,. Art. )2 alin. (1)
(1) n cadrul ultimei etape a dialogului competitiv,
o!ertan ii trebuie s depun o!erte pe baza
solu iei(solu iilor identi!icate "n cursul etapei
anterioare.
Art. )2 alin. (1)
(1) n cadrul ultimei etape a dialogului competitiv,
o!ertan ii trebuie s depun o!erte pe baza
solu iei(solu iilor identi!icate "n cursul etapei
anterioare, (n termenul stabilit de autoritatea
contractant de comun acord cu participan ii
selecta i cu care a derulat dialo"ul.
%+. )). Art. )$
1

n perioada cuprins "ntre data publicrii anunului
de participare i data#limit de depunere a
candidaturilor, autoritatea contractant are obligaia
Art. )$
1

(1) n perioada cuprins "ntre data publicrii
anunului de participare i data#limit de depunere a
candidaturilor, autoritatea contractant asigur
)eglementarea posibilit.ii de prelungire a
termenului de depunere a candidaturilor prin
publicarea unei erate.
24
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
de a asigura oricrui operator economic posibilitatea
de a obine in!ormaii complete cu privire la
condiiile de participare la procedura de atribuire.
oricrui operator economic posibilitatea de a obine
in!ormaii complete cu privire la condiiile de
participare la procedura de atribuire.
821 An ca$ul (n care devine necesar prelun"irea
termenului de depunere a candidaturilor'
autoritatea contractant preci$ea$ aceast
modificare printr-o erat la anun%ul de
participare' care trebuie (ns transmis spre
publicare (n ><* cu cel putin trei $ile lucrtoare
(nainte de data limit stabilit pentru depunerea
candidaturilor' cu e&cep%ia situa%iei (n care
procedura de atribuire a fost contestat la ;N>;
.i/sau autoritatea contractant a decis
suspendarea acesteia (n condi%ii temeinic
:ustificate.
8)1 >uspendarea procedurii de atribuire este
adus la cuno.tin%a operatorilor economici
interesa%i prin intermediul ><*.
8/1 An ca$ul (n care valoarea estimat a
contractului de ac#i$i ie public este e"al sau
mai mare dec2t cea prev$ut la art. 55 alin. 821
din ordonan a de ur"en ' la stabilirea noului
termen limit de depunere a candidaturilor
autoritatea contractant ia (n calcul o mar: de
timp de cel pu in = $ile' la care se adau" i
termenul prev$ut la art. 50
-
alin. 8-1 din
ordonan a de ur"en .
).. Art. )$
2
alin. (1
2
) # nou )eglementarea termenului de aprobare pentru
conductorul autorit ii contractante.
25
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
(1
2
) n sensul alin. (1), conductorul autoritii
contractante aprob sau, "n cazuri temeinic 3usti!icate
dispune orice alte msuri "n con!omitate cu
prevederile legisla iei aplicabile, "n termen de $ zile
lucrtoare.
)1.
Art. )-
1
5 nou
(1) &ropunerea !inanciar i propunerea tehnic
asumate de o!ertant "n urma !inalizrii negocierilor
prevzute la art. )- constituie o!erta !inal a acestuia.
(2) &entru veri!icarea "ncadrrii "n prevederile art. $-
comisia de evaluare evalueaz o!ertele !inale.
Clarificarea modului n care se face
e"aluarea ofertelor finale.
)2. Art. -.
1
5 nou
revederile art. 5/ - art. 56
-
se aplic (n mod
corespun$tor.
Clarificarea modului de derulare a procedurii
de negociere fr publicarea prealabil a
unui anun de participare.
)$. Art. -2 alin. (1
1
) # (1
%
) # noi
(1
1
) n cazul "n care autoritatea contractant primete
solicitri de clari!icare cu privire la prevederile
documentaiei de atribuire, aceasta rspunde "ntr#o
perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 2
zile, la orice solicitare de clari!icri primit cu cel
pu in ) zile "nainte de data limit pentru depunerea
o!ertelor.
(1
2
) n cazul contractelor de !urnizare de
)eglementarea termenelor de clarificri n
ca#ul aplicrii procedurii cererii de oferte.
26
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
complexitate redus, autoritatea contractant
rspunde "ntr#o perioad care nu trebuie s
depeasc, de regul, 1 zi, la orice solicitare de
clari!icri primit cu cel pu in $ zile , "nainte de data
limit stabilit "n invita ia de participare pentru
depunerea o!ertelor.
(1
$
) n msura "n care clari!icrile sunt solicitate "n
timp util, rspunsul autorit ii contractante la aceste
solicitri trebuie s !ie publicat nu mai t'rziu de $
zile pentru cazul prevzut la alin. (1
1
), respectiv 2
zile pentru cazul prevzut la alin. (1
2
), "nainte de data
limit stabilit pentru depunerea o!ertelor.

81
%
) ;eprezint abateri grave de la prevederile
legislative "n sensul art. 2.+ alin. (1) lit. c) din
ordonan a de urgen urmtoarele2
a) cazul "n care operatorul economic nu a
transmis solicitarea de clari!icare "n timp util, pun'nd
ast!el autoritatea contractant "n imposibilitate de a
respecta termenul prevzut la alin. (1
$
), i prin
rspunsul la solicitarea de clari!icare se modi!ic
in!ormaiile de3a publicate, se a!ecteaz modul de
elaborare a o!ertelor i devine necesar publicarea
unei erate4
b) cazul "n care autoritatea contractant constat
din o!iciu c sunt necesare clari!icri cu privire la
documentaia de atribuire, !iind pus "n imposibilitate
de a respecta termenul prevzut la alin. (1
$
), i prin
clari!icarea adus se modi!ic in!ormaiile de3a
publicate, se a!ecteaz modul de elaborare a o!ertelor
i devine necesar publicarea unei erate.
27
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
)%. Art. -$
(1)*up transmiterea invitaiei de participare,
regulile aplicabile procedurii de cerere de o!erte
sunt similare cu cele prevzute la art. )2 # $+,
pentru aplicarea licitaiei deschise.

(2) n cazul aplicrii procedurii de cerere de o!erte
prin mi3loace electronice, autoritatea contractant
are dreptul de a solicita reduceri succesive ale
preurilor incluse "n propunerile !inanciare.
Art. -$
(1)*up transmiterea invitaiei de participare,
regulile aplicabile procedurii de cerere de o!erte sunt
similare cu cele prevzute la art. )) alin. 821 5 art.
$+, pentru aplicarea licitaiei deschise.

821 *utoritatea contractant desc#ide toate
ofertele .i' dup ca$' alte documente pre$entate de
participan%i' la data' ora .i locul indicate (n
invita ia de participare. An ca$ul (n care devine
necesar prelun"irea termenului de depunere a
ofertelor' autoritatea contractant preci$ea$
aceast modificare printr-o erat la invita%ia de
participare' care trebuie transmis spre publicare
(n ><* cu cel pu in 2 $ile (nainte de data limit
stabilit pentru depunerea ofertelor' cu e&cep%ia
situa%iei (n care procedura de atribuire a fost
contestat la ;N>; .i/sau autoritatea
contractant a decis suspendarea acesteia (n
condi%ii temeinic :ustificate.
Corelarea cu pre"ederile de la art. 2 alin.
&'
'
( din ?G nr. /24/200.
Clarificarea modului de derulare a procedurii
de cerere de ofert.
)). Art. -- lit. d)
*ocumentaia de atribuire trebuie s conin, alturi
de elementele prevzute la art. $$ alin. (2) din
ordonana de urgen, i un set minim de in!ormaii
speci!ice re!eritoare la2
d) calendarul estimativ de aplicare a procedurii,
precum i calendarul estimativ de atribuire a
contractelor subsecvente4
Art. -- lit. d)
*ocumentaia de atribuire trebuie s conin, alturi
de elementele prevzute la art. $$ alin. (2) din
ordonana de urgen, i un set minim de in!ormaii
speci!ice re!eritoare la2
d) dup ca$' calendarul estimativ de aplicare a
procedurii, precum i calendarul estimativ de
atribuire a contractelor subsecvente4
*entru clarificarea modului de completare a
documenta.iei de atribuire %i a e"itrii
situa.iilor cand autoritatea contractant nu
poate pre#enta de la nceput un calendar
estimati" de aplicare a procedurii.
28
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
)-. Art. -- lit. g) 5 nou
g) modul unitar de evaluare a propunerii !inanciare.
$ecesitatea reglementrii instruc iunilor de
ntocmire unitar a propunerilor financiare la
ni"elul acordului2cadru.
)1. Art. 11
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a
desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziie
public, persoanele responsabile pentru evaluarea
o!ertelor, care se constituie "ntr#o comisie de
evaluare.
(2) Comisia de evaluare trebuie s includ
specialiti "n domeniul obiectului contractului care
urmeaz s !ie atribuit i se nominalizeaz din
cadrul compartimentului intern speciali$at
prev$ut la art. ) alin. 8-1. An comisia de evaluare
pot fi nominali$a%i .i membri apar%in2nd altor
compartimente ale autorit%ii contractante sau,
(n ca$ul (n care beneficiarul final al contractului
este o alt autoritate contractant' din cadrul
respectivei autorit%i contractante.
($) :ominalizarea persoanelor responsabile pentru
evaluarea o!ertelor se poate realiza at't pentru
atribuirea !iecrui contract "n parte, c't i pentru
atribuirea mai multor contracte, "n acest din urm
caz atunci c'nd contractele respective sunt de
complexitate redus.
Art. 11
(1) rin act administrativ al conductorului
autorit ii contractante se desemnea$ , pentru
atribuirea contractelor de achiziie public,
persoanele responsabile pentru evaluarea o!ertelor,
care se constituie "ntr#o comisie de evaluare.
(2) Comisia de evaluare trebuie s includ specialiti
"n domeniul obiectului contractului, care urmeaz s
!ie nominalizai din cadrul autorit%ii contractante
sau din afara acesteia' atunci c2nd e&ist
prevederi le"ale e&prese (n acest sens. An comisia
de evaluare pot fi nominali$ate .i persoane din
cadrul altei autorit%i contractante' (n ca$ul (n
care beneficiarul final al contractului este i
aceast autoritate contractant.
($) :ominalizarea persoanelor responsabile pentru
evaluarea o!ertelor se poate realiza at't pentru
atribuirea !iecrui contract "n parte, c't i pentru
atribuirea mai multor contracte, "n acest din urm caz
atunci c'nd contractele respective sunt de
complexitate redus.
8/1 An ca$ul atribuirii contractelor de ac#i$i%ie
public ca urmare a aplicrii procedurii de
29
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
ne"ociere fr publicarea prealabil a unui anun%
de participare (n conformitate cu prevederile art.
-22 lit. i1 sau art. 252 lit. :1 din ordonan%a de
ur"en%' comisia de evaluare va fi constituit' (n
msura (n care este posibil' din acelea.i persoane
responsabile pentru evaluarea ofertelor depuse (n
cadrul procedurii de atribuire a contractului
ini%ial.
851 ;onductorul autorit%ii contractante sau
persoana dele"at de acesta s aprobe raportul
procedurii de atribuire nu poate face parte din
comisia de evaluare.
),. Art. 12 alin. (1)
(1) Autoritatea contractant va numi o persoan
responsabil cu aplicarea procedurii de atribuire,
persoan care devine, totodat, i preedinte al
comisiei de evaluare. re.edintele poate fi
membru (n cadrul comisiei de evaluare sau rolul
su poate fi limitat numai la aspectele de
or"ani$are .i repre$entare' (n acest din urm ca$
neav2nd drept de vot. n orice situaie, preedintele
comisiei de evaluare semneaz raportul procedurii
de atribuire.
Art. 12 alin. (1)
(1) Autoritatea contractant numete o persoan
responsabil pentru atribuirea contractului de
ac#i$i%ie public, persoan care devine, totodat, i
preedinte al comisiei de evaluare. &reedintele are
atribuii de organizare i reprezentare, precum i
calitatea de membru "n comisia de evaluare.
Corelare cu pre"ederile art. 4 alin. &4( lit. g(
din +otr-re.
)+.
Art. 12 alin.(1
1
)5 nou
(1
1
) &ersoana responsabil cu atribuirea contractului
de achiziie public este nominalizat din cadrul
compartimentului intern specializat "n atribuirea
*entru e"itarea unui posibil conflict de
interese.
30
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
contractelor de achiziie public, atunci c'nd "n
cadrul autoritii contractante exist acest
compartiment.

-.. Art. 1$ alin. ($), lit. d) 5 nou
($) Atribuiile i responsabilitile experilor externi
cooptai se rezum, dup caz, numai la2
d1 anali$a documentelor pre$entate de
candida%i/ofertan%i (n vederea (ndeplinirii
cerin%elor de calificare.
0xtinderea atribu.iilor exper.ilor coopta.i.
-1. Art. 1$ alin. (-)
(-) ;aportul de specialitate prevzut la alin. ()) este
destinat s !aciliteze comisiei de evaluare adoptarea
deciziilor "n cadrul procesului de analiz a o!ertelor
i de stabilire a o!ertei(o!ertelor c'tigtoare.
;aportul de specialitate se ataeaz la raportul de
atribuire i devine parte a dosarului achiziiei
publice.
Art. 1$ alin. (-)
(-) Comisia de evaluare adopt deciziile "n cadrul
procesului de analiz a o!ertelor i de stabilire a
o!ertei(o!ertelor c'tigtoare (n ba$a raportului de
specialitate prev$ut la alin. 851. ;aportul de
specialitate se ataeaz la raportul de atribuire i
devine parte integrant a raportului de atribuire.
-2. Art. 1$ alin. (-
1
) 5 nou
(-
1
) <embrii comisiei de evaluare care nu sunt de
acord cu punctul de vedere exprimat de expertul
cooptat "n raportul de specialitate au obligaia de a# i
prezenta punctul de vedere "n scris, elabor'nd "n
acest sens o not individual care se ataeaz la
raportul procedurii de atribuire.
-$. Art. 1, alin. ($), (%) i ()) 5 noi
31
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
($) Caracterul con!iden ial al in!orma iilor poate !i
susinut "n msura "n care dezvluirea acestora aduce
atingere secretului comercial i propriet ii
intelectuale. Dn!orma iile con!iden iale reprezint
6noE#hoE#ul speci!ic unei anumite activit i.
(%) =peratorul economic menioneaz dac anumite
in!ormaii sunt considerate con!ideniale la momentul
depunerii propunerii tehnice i(sau propunerii
!inanciare i nu ulterior depunerii acestor documente.
()) *ac prin rspunsul la solicitarea de clari!icri
operatorul economic prezint in!orma ii
con!iden iale, la nivelul rspunsului acesta trebuie s
men ioneze care in!orma ii sunt considerate
con!iden iale i nu ulterior.
-%. Art. ,$ alin.(2)
(2) ;aportul procedurii de atribuire se "nainteaz
conductorului autoritii contractante spre
aprobare.
Art. ,$ alin.(2)
(2) ;aportul procedurii de atribuire,, ce con ine, dup
caz, opinia ?CBA&, se "nainteaz conductorului
autoritii contractante spre aprobare. An aceast
situa%ie' conductorul autorit%ii contractante
aprob sau' (n ca$uri temeinic :ustificate' dispune
orice alte msuri (n conformitate cu le"isla ia
aplicabil' (n termen de ) $ile lucrtoare.
)eglementarea termenului de aprobare pentru
conducatorul autorit.ii contractante
-). Art. ,)
Autoritatea contractant are obligaia de a preciza "n
documentaia de atribuire dac pentru participarea la
procedur este prevzut obligaia o!ertanilor de a
constitui o garanie de participare. n cazul "n care
Art. ,)
(1) Autoritatea contractant solicit o!ertanilor
constituirea garaniei de participare, "n vederea
participrii la procedura de atribuire a contractului,
atunci c'nd exist obligativitatea publicrii unui
32
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
documentaia de atribuire prevede o ast!el de
obligaie, atunci aceasta trebuie s conin i
urmtoarele in!ormaii2
a) cuantumul garaniei de participare "n sum
!ix, sum care nu poate dep.i 23 din valoarea
estimat a contractului de ac#i$i%ie
public/acordului-cadru4
b) perioada de valabilitate a garaniei de participare,
care va !i cel puin egal cu perioada minim de
valabilitate a o!ertei, ast!el cum a !ost solicitat prin
documentaia de atribuire.
anun sau a unei invitaii de participare.
*ocumentaia de atribuire trebuie s conin
urmtoarele in!ormaii2
a) cuantumul garaniei de participare "n sum !ix,
stabilit conform prevederilor ordonan ei de
ur"en 4
b) perioada de valabilitate a garaniei de participare,
care va !i cel puin egal cu perioada de valabilitate a
o!ertei, ast!el cum a !ost solicitat prin documentaia
de atribuire.
821 An ca$ul unei proceduri de atribuire or"ani$at
pe loturi' prevederile de la alin. 8-1 se aplic prin
raportare la valoarea estimat a fiecrui lot (n
parte publicat (n anun%ul de participare/invita%ia
de participare.
Corelarea i detalierea cu pre"ederile de la
art. 43
'
din OUG nr. 34/200.
--. Art. ,- alin. (%) lit.c)
c) de a impune sau de a interzice prezentarea
scrisorilor de "aran%ie "n oricare dintre !ormele
prevzute la alin. ($) lit. a) # b) ori de a acorda, "n
cadrul procesului de evaluare, un puncta3
suplimentar uneia dintre !ormele de constituire a
garaniei.
Art. ,- alin. (%) lit.c)
c) de a impune sau de a interzice prezentarea
instrumentului de "arantare "n oricare dintre
!ormele prevzute la alin. ($) lit. a) # b) ori de a
acorda, "n cadrul procesului de evaluare, un puncta3
suplimentar uneia dintre !ormele de constituire a
garaniei.
65. Art. ,- alin. ())
()) &rin excepie de la prevederile alin. (1) i numai
dac "n documentaia de atribuire este prevzut
aceast posibilitate, garania de participare se poate
Art. ,- alin. ())
()) &rin excepie de la prevederile alin. (1), i numai
dac "n documentaia de atribuire este prevzut
aceast posibilitate, garania de participare se poate
*entru a nu exista pre"ederi contradictorii!
ordinul de plat repre#ent-nd un "irament
bancar.
33
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
constitui i prin depunerea la casieria autoritii
contractante2
a1 a unui ordin de plat sau a unei file cec' cu
condi%ia confirmrii acestora de ctre banc
p2n la data desc#iderii ofertelor4
b) a unei sume "n numerar, "n cazul "n care valoarea
garaniei de participare este redus ca valoare.
constitui i prin depunerea la casieria autoritii
contractante a unei sume "n numerar, "n cazul "n care
valoarea garaniei de participare este redus ca
valoare.
6=.
Art. ,1 alin.(1
1
) # nou
(1
1
) /umele reinute potrivit art. 21,
1
din ordonana
de urgen se constituie, dup caz, venit integral la
bugetul de stat, bugetul local sau la bugetul autoritii
contractante dup2
a) expirarea termenului de !ormulare a cii de atac
"mpotriva deciziei Consiliului sau
b) rm'nerea de!initiv a deciziei de respingere a
pl'ngerii !ormulate "mpotriva deciziei Consiliului.
Corelare si detaliere cu pre"ederile de la art.
2<3
'
din OUG nr. 34/200.
69. Art. ,, alin. (1
1
) # nou
(1
1
) n cazul unei proceduri organizate pentru
atribuirea unui acord#cadru, precum i "n cazul
prevzut la art. ,+ alin. ($) din prezentul act
normativ, garania de participare, constituit de
o!ertantul(o!ertanii a crui(cror o!ert a !ost
stabilit ca !iind c' tigtoare, se restituie de ctre
autoritatea contractant "n cel mult $ zile lucrtoare
de la data semnrii acordului#cadru(contractului.
)eglementarea modului de restituire a
garantiei de participare n ca#ul acordului
cadru! precum %i n ca#ul contractului de
furni#are sau ser"icii a crui "aloare estimat
este mai mic dec-t "aloarea de la art. '24.
50. Art. ,,
1
# nou )eglementarea modului de constituire a
garantiei de participare n ca#ul contractelor
34
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
8-1 n situaia prevzut la art. - alin. ($) din
prezenta hotr're cuantumul stabilit pentru garania
de participare se raporteaz la valoarea estimat a
contractului ce se "ncheie iniial.
821 n situaia prevzut la art. 2, alin. (1) i art.
2+ alin. (2
1
) din ordonana de urgen cuantumul
stabilit pentru garania de participare se raporteaz la
valoarea estimat a contractului !r cuantumul
a!erent procentului de diverse i neprevzute.
8)1 Atunci c'nd ulterior atribuirii unui contract
de lucrri sau servicii, autoritatea "i propune s
achiziioneze noi lucrri(servicii, "n condiiile art.
122 lit. 3) sau art. 2)2 lit. 6) din ordonana de
urgen, cuantumul stabilit pentru garania de
participare "n cadrul procedurii aplicate pentru
atribuirea contractului iniial se raporteaz la
valoarea estimat a contractului !r luarea "n
considerare a lucrrilor(serviciilor similare ce se vor
achiziiona ulterior.
de furni#are ori de ser"icii! cu caracter de
regularitate! ce pot fi prelungite n condi.iile
pre"#ute la art. alin. &3( din pre#enta
+otr-re.
)eglementarea modului de constituire a
garantiei de participare n ca#ul n care
"aloarea estimat "a include procentul de
di"erse %i nepre"#ute ori "aloarea
lucrrilor/ser"iciilor ce pot fi ac+i#i.ionate
ulterior n ba#a art. '22 lit. 5( %i art. 242 lit. =(
din ordonan.a de urgen..
11. Art. +. alin. (1)
(1) *e regul, garania de bun execuie se
constituie printr#un instrument de garantare emis "n
condiiile legii de o societate bancar sau de o
societate de asigurri, care devine anex la contract.
&revederile art. ,- alin. (2) # (%) se aplic "n mod
corespunztor.
Art. +. alin. (1)
(1) *e regul, garania de bun execuie se constituie
prin virament bancar sau printr#un instrument de
garantare emis "n condiiile legii de o societate
bancar sau de o societate de asigurri, care devine
anex la contract. &revederile art. ,- alin. (2) # (%) se
aplic "n mod corespunztor.
@ntroducerea "iramentului bancar ca
modalitate de constituire a garan iei de bun
execu ie.
12. Art. +. alin. ($)
($) 9ac pr%ile convin, garania de bun execuie
Art. +. alin. ($)
($) *ac autoritatea contractant a prev$ut (n
Cre%terea transparen.ei n derularea
procedurii %i a contractului %i abordarea
unitar a modului de constituire a garan.iei
35
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
se poate constitui i prin reineri succesive din
sumele datorate pentru !acturi pariale. n acest caz,
contractantul are obligaia de a deschide un cont la
dispoziia autoritii contractante, la o banc agreat
de ambele pri. An ca$ul (n care autoritatea
contractant are calitatea de autoritate public'
institu%ie public sau operator economic cu
capital inte"ral sau ma:oritar de stat'
contractantul are obli"a%ia de a desc#ide la
unitatea Tre$oreriei >tatului din cadrul
or"anului fiscal competent (n administrarea
acestuia un cont de disponibil distinct la
dispo$i%ia autorit%ii contractante. /uma iniial
care se depune de ctre contractant "n contul de
disponibil ast!el deschis nu trebuie s !ie mai mic
de .,)8 din preul contractului. &e parcursul
"ndeplinirii contractului, autoritatea contractant
urmeaz s alimenteze acest cont de disponibil prin
reineri succesive din sumele datorate i cuvenite
contractantului p'n la concurena sumei stabilite
drept garanie de bun execuie "n documentaia de
atribuire. Autoritatea contractant va "ntiina
contractantul despre vrsm'ntul e!ectuat, precum i
despre destinaia lui. 9in contul de disponibil
desc#is la Tre$oreria >tatului pe numele
contractantului pot fi dispuse pl%i at2t de ctre
contractant' cu avi$ul scris al autorit%ii
contractante care se pre$int unit%ii Tre$oreriei
>tatului' c2t .i de unitatea Tre$oreriei >tatului la
solicitarea scris a autorit%ii contractante (n
favoarea creia este constituit "aran%ia de bun
e&ecu%ie' (n situa%ia prev$ut la art. 9-. Contul
ast!el deschis este purttor de dob'nd "n !avoarea
invita ia de participare/anun ul de participare'
garania de bun execuie se poate constitui i prin
reineri succesive din sumele datorate pentru !acturi
pariale. n acest caz contractantul deschide un cont
la dispoziia autoritii contractante, la o banc
agreat de ambele pri. /uma iniial care se depune
de ctre contractant "n contul ast!el deschis trebuie
s nu !ie mai mic de .,)8 din preul contractului. &e
parcursul "ndeplinirii contractului, autoritatea
contractant urmeaz s alimenteze acest cont prin
reineri succesive din sumele datorate i cuvenite
contractantului p'n la concurena sumei stabilite
drept garanie de bun execuie "n documentaia de
atribuire. Autoritatea contractant dispune ca banca
s "ntiineze contractantul despre vrsm'ntul
e!ectuat, precum i despre destinaia lui. Contul ast!el
deschis este purttor de dob'nd "n !avoarea
contractantului.
de bun execu.ie at-t pentru institu.iile
publice! c-t %i pentru operatorii pri"a.i care
au obliga.ia aplicrii pre"ederilor
ordonan.ei. 0"itarea acordrii de nlesniri
financiare doar ofertantului declarat
c- tigtor.
36
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
contractantului.
1$. Art. +2 alin. ($), lit.c) # nou
($) n cazul contractelor de servicii de proiectare,
autoritatea contractant elibereaz(restituie garania
de bun execuie dup cum urmeaz2
c1 (n termen de 5 $ile lucrtoare de la adoptarea
deci$iei de a nu se reali$a e&ecu ia lucrrilor
aferente proiectului te#nic .i/sau detaliilor de
e&ecu%ie' dac nu a ridicat p2n la acea dat
preten%ii asupra ei.
Completarea modalit.ii de restituire a
garan.iei de bun execu.ie.
1%. Art. +2 alin. (%)
(%) n cazul contractelor de lucrri, autoritatea
contractant are obligaia de a elibera(restitui
garania de bun execuie dup cum urmeaz2
a) 503 din valoarea garaniei, "n termen de 1% zile
de la data "ncheierii procesului#verbal de recepie la
terminarea lucrrilor, dac nu a ridicat p'n la acea
dat pretenii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim4
b) restul de )03 din valoarea garaniei, la expirarea
perioadei de garanie a lucrrilor executate, pe baza
procesului#verbal de recepie !inal.
&rocesele#verbale de recepie !inal pot !i "ntocmite
i pentru pri din lucrare, dac acestea sunt
distincte din punct de vedere !izic i !uncional.
Art. +2 alin. (%)
(%) n cazul contractelor de lucrri, autoritatea
contractant elibereaz(restituie garania de bun
execuie dup cum urmeaz2
a) 553 din valoarea garaniei, "n termen de 1% zile
de la data "ncheierii procesului#verbal de recepie la
terminarea lucrrilor, dac nu a ridicat p'n la acea
dat pretenii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse
este minim4
b) restul de 253 din valoarea garaniei, la expirarea
perioadei de garanie a lucrrilor executate, pe baza
procesului#verbal de recepie !inal.
&rocesele#verbale de recepie !inal pot !i "ntocmite
i pentru pri din lucrare, dac acestea sunt distincte
din punct de vedere !izic i !uncional.
Alexibili#area condi.iilor de participare a
operatorilor la procedura de atribuire! .in-nd
cont de contextul economic actual.
1). Art. +$ alin. (2) Art. +$ alin. (2) >in practic! s2a do"edit a fi insuficient
termenul de < #ile calendaristice.
37
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
(2) Autoritatea contractant nu are dreptul s
"nt'rzie "ncheierea contractului(acordului#cadru cu
mai mult de 5 zile calendaristice de la expirarea
termenelor prevzute la art. 2.) din ordonana de
urgen din motive imputabile acesteia.
(2) Autoritatea contractant nu poate s "nt'rzie
"ncheierea contractului(acordului#cadru cu mai mult
de -/ zile calendaristice de la expirarea termenelor
prevzute la art. 2.) din ordonana de urgen din
motive imputabile acesteia, cu e&cep%ia situa%iilor (n
care pe rolul instan%elor de :udecat sunt
formulate pl2n"eri (mpotriva deci$iilor ;N>;.
1-. Art. +$ alin. (%)
(%) Autoritatea contractant nu are dreptul s adopte
nicio msur cu scopul de a crea circumstane
arti!iciale de anulare a procedurii.
Art. +$ alin. (%)
(%) Autoritatea contractant nu poate s adopte nicio
msur cu scopul de a crea circumstane arti!iciale de
anulare a procedurii sau de ter"iversare a finali$rii
acesteia.
,en ionarea expres a faptului c autoritatea
contractant nu poate prelungi ne5ustificat
nc+eirea contractului.
55. *rt. 9) alin. 861
861 *utoritatea contractant are obli"a%ia de a
transmite *.N.+.,.*..' prin mi:loace
electronice' (n cel mult /= ore de la data
(nc#eierii contractului de ac#i$i%ie
public/acordului-cadru' o notificare cu privire
la contractul/acordul-cadru (nc#eiat. Bormatul
notificrii se stabile.te prin ordin al pre.edintelui
*N+,*.
Art. +$ alin. (-) # se abrog ,sur rmas fr efect ca urmare a
introducerii art. '/
'
din O.U.G. nr. 34/200.
1,. Art. +- alin.(1)
(1) n cazul "n care pri din contractul de achiziie
publica urmeaz sa se "ndeplineasc
de unul sau mai muli subcontractani, autoritatea
contractant are obligaia de a solicita,
Art. +- alin.(1)
(1) n cazul "n care pri din contractul de achiziie
public urmeaz s se "ndeplineasc
de unul sau mai muli subcontractani, autoritatea
contractant are obligaia de a solicita,
38
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
la "ncheierea contractului de achiziie publica
respectiv, prezentarea contractelor "ncheiate
"ntre viitorul contractant si subcontractantii
nominalizai "n o!erta. Contractele prezentate
trebuie sa !ie "n concordanta cu o!erta si se vor
constitui "n anexe la contractul de
achiziie publica.
la "ncheierea contractului de achiziie public
respectiv, prezentarea contractelor "ncheiate
"ntre viitorul contractant i subcontractan ii
nominalizai "n o!ert, precum .i
atestatele/autori$a%iile/certificatele
subcontractan%ilor ce dovedesc capacitatea
acestora de e&ercitare a activit%ii
profesionale' astfel cum au fost definite (n fi.a
de date (n conformitate cu re"lementrile
specifice domeniului.
1+. Art. +1 alin. (2) # (-)
(2) &e parcursul "ndeplinirii contractului, preul
poate !i a3ustat "n urmtoarele situaii2
a1 au avut loc modificri le"islative' modificri
ale normelor te#nice sau au fost emise de ctre
autorit%ile locale acte administrative care au ca
obiect instituirea' modificarea sau renun%area la
anumite ta&e/impo$ite locale' al cror efect se
reflect (n cre.terea/diminuarea costurilor pe
ba$a crora s-a fundamentat pre%ul contractului4
b) pe pia au aprut anumite condiii, "n urma
crora s#a constatat creterea(diminuarea indicilor
de pre pentru elemente constitutive ale o!ertei, al
cror e!ect se re!lect "n creterea(diminuarea
costurilor pe baza crora s#a !undamentat preul
contractului.
($) &entru a se respecta principiul transparenei,
posibilitatea de a3ustare a preului trebuie s !ie
precizat at't "n documentaia de atribuire, c't i "n
contractul care urmeaz s !ie "ncheiat, prin clauze
Art. +1 alin. (2) # (-)
(2) &e parcursul "ndeplinirii contractului, preul poate
!i a3ustat "n situaia "n care pe pia au aprut anumite
condiii, "n urma crora s#a constatat
creterea(diminuarea indicilor de pre pentru
elemente constitutive ale o!ertei, al cror e!ect se
re!lect "n cre terea(diminuarea costurilor pe baza
crora s#a !undamentat preul contractului.
($) &entru a se respecta principiul transparenei,
posibilitatea de a3ustare a preului trebuie s !ie
precizat at't "n documentaia de atribuire, c't i "n
contractul care urmeaz s !ie "ncheiat, prin clauze
,asur recomandat prin raportul >eloitte.
Clarificarea modalit.ii de a5ustare a pre.ului
contractului pe ba#a situa.iilor nt-lnite n
practic.
39
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
speciale "n acest sens. n cazul prevzut la alin. 821
lit. b1, autoritatea contractant are obligaia de a
preciza totodat i modul concret de a3ustare a
preului, indicii care vor !i utilizai, precum i sursa
in!ormaiilor cu privire la evoluia acestora, cum ar
!i buletine statistice sau cotaii ale burselor de
mr!uri. 9ipsa, modi!icarea sau completarea
respectivelor in!ormaii(clauze determin
inaplicabilitatea prevederilor re!eritoare la
posibilitatea de a3ustare a preului contractului de
achiziie public.
(%) A3ustarea preului !r a !i "ndeplinite condiiile
prevzute la alin. ($) este posibil numai "n
urmtoarele cazuri2
a) atunci c'nd survin circumstane independente de
voina prilor, altele dec't cele prevzute la alin. (2)
lit. a) i b)4 sau
b) atunci c'nd durata de aplicare a procedurii de
atribuire se prelungete, "n mod neprevzut, peste
perioada preconizat iniial i din motive care
exclud orice culp a o!ertantului(contractantului.
()) n orice situaie, preul contractului nu poate !i
ma:orat dec't "n msura strict necesar pentru
acoperirea creterii costurilor pe baza crora s#a
!undamentat preul contractului. <odul de a3ustare a
preului contractului de achiziie public nu trebuie
speciale "n acest sens. n cazul prevzut la alin. 821,
autoritatea contractant precizeaz totodat i modul
concret de a3ustare a preului, indicii care vor !i
utilizai, precum i sursa in!ormaiilor cu privire la
evoluia acestora, cum ar !i buletine statistice sau
cotaii ale burselor de mr!uri. 9ipsa, modi!icarea sau
completarea respectivelor in!ormaii(clauze
determin inaplicabilitatea prevederilor re!eritoare la
posibilitatea de a3ustare a preului contractului de
achiziie public.
(%) A3ustarea preului !r a !i "ndeplinite condiiile
prevzute la alin. ($) este posibil numai "n
urmtoarele cazuri2
a) atunci c'nd survin circumstane imprevizibile
i(sau independente de voina prilor, cum ar fi i
fr a se limita la modificri le"islative' modificri
ale normelor te#nice sau au fost emise de ctre
autorit%ile locale acte administrative care au ca
obiect instituirea' modificarea sau renun%area la
anumite ta&e/impo$ite locale4 sau
b) atunci c'nd durata de aplicare a procedurii de
atribuire se prelungete, "n mod neprevzut, peste
perioada preconizat iniial i din motive care exclud
orice culp a o!ertantului(contractantului.
()) &reul contractului poate !i a3ustat doar "n msura
strict necesar pentru acoperirea costurilor pe baza
crora s#a !undamentat preul contractului. <odul de
a3ustare a preului contractului de achiziie public nu
trebuie s conduc "n niciun caz la alterarea
40
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
s conduc "n niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea
avanta3ului competitiv pe baza cruia contractantul
respectiv a !ost declarat c'tigtor "n urma !inalizrii
respectivei proceduri.
(-) n cazul "n care durata de "ndeplinire a
contractului se prelungete peste termenele stabilite
iniial "n respectivul contract, din motive care se
datorea$ culpei autorit%ii contractante, nu este
posibil invocarea prevederilor alin. 8/1'
operatorul economic fiind (ns (ndrept%it s
solicite penalit%i .i/sau daune-interese.
rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau
diminuarea avanta3ului competitiv pe baza cruia
contractantul respectiv a !ost declarat c'tigtor "n
urma !inalizrii respectivei proceduri.
(-) n cazul "n care durata de "ndeplinire a
contractului se prelungete peste termenele stabilite
iniial "n respectivul contract, din motive care nu se
datorea$ culpei contractantului, este posibil
invocarea prevederilor de la alin. 821 sau alin. 8/1
lit. a1.
,.. Art. +1
1
alin. (1
1
) # nou
(1
1
) n cazul rezilierii contractului de achiziie
public din vina exclusiv a contractantului,
autoritatea contractant emite documentul constatator
"n termen de 1% zile de la data rezilierii.
Completarea cadrului legislati" cu situa.ia
re#ilierii contractului.
,1. Art. +1
1
alin. (2)
(2) *ocumentele constatatoare prevzute la alin. (1)
se "ntocmesc "n $ exemplare, autoritatea
contractant av'nd urmtoarele obligaii2
a) s elibereze un exemplar operatorului economic4
b) s depun un exemplar la dosarul achiziiei
publice4 i
c) s transmit un e&emplar *utorit%ii Na%ionale
pentru +e"lementarea .i ,onitori$area
*c#i$i%iilor ublice, "n cel mult 1. zile de la data
expirrii termenelor prevzute la alin. (1).
Art. +1
1
alin. (2)
(2) *ocumentele constatatoare prevzute la alin. (1)
se "ntocmesc "n 2 e&emplare, autoritatea contractant
av'nd urmtoarele obligaii2
a) s elibereze un exemplar operatorului economic4
b) s depun un exemplar la dosarul achiziiei
publice4 i
c) s transmit "n ><*, prin utili$area aplicatiei
disponibile la adresa de Cnternet DDD.e-
licitatie.ro. "n cel mult 1. zile de la data expirrii
termenelor prevzute la alin. (1).
Utili#area mi5loacelor electronice n
transmiterea documentelor constatatoare %i
diminuarea costurilor administrati"e.
41
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
,2. Art. +1
1
alin. (%)
(%) &reedintele Autoritii :aionale pentru
;eglementarea i <onitorizarea Achiziiilor &ublice
are dreptul de a stabili, prin ordin, proceduri i
instrumente speci!ice prin care orice persoan poate
bene!icia de in!ormaiile incluse "n documentele
constatatoare disponibile la nivelul Autoritii
:aionale pentru ;eglementarea i <onitorizarea
Achiziiilor &ublice, a!erente operatorilor economici
care particip la o anumit procedur de atribuire
aplicat de respectiva autoritate contractant.
Art. +1
1
alin. (%)
8/1 Ea$a de date con%in2nd documentele
constatoare obli"atoriu a fi transmise (n ><* va
fi disponibil la adresa DDD.e-licitatie.ro.
,onitori#area mai eficient a procesului de
ac+i#i.ii publice.
,$. Art. ++ alin. (2) # ($)
(2) Autoritile contractante au obligaia transmiterii
ctre Autoritatea :aional pentru ;eglementarea i
<onitorizarea Achiziiilor &ublice a unui raport
anual privind contractele atribuite "n anul anterior.
($) Dn!ormaiile solicitate se transmit "n !ormat
electronic, con!orm !ormatului standardizat care se
pune la dispoziie prin intermediul /0A&, cel mai
t'rziu p'n la data de $1 martie a !iecrui an.
Art. ++ alin. (2) # ($) 5 se abrog
,%. Art. ++
1
5 nou
(1) nscrisul doveditor al e!ecturii pl ii ctre
contractant se public "n /0A& "n maximum ) zile de
la data e!ecturii pl ii, cu "ri:a compartimentului
de specialitate.
(2) &rocesele#verbale de recepie parial, precum i,
7sigurarea transparen.ei %i a concordan.ei
dintre pre.ul la care s2a nc+eiat contractul %i
pre.ul pltit.
42
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
dup caz, procesele#verbale de recepie !inal se
public "n /0A& "n maximum 1) zile de la semnare.
,). Art. 1.1. # Autoritatea :aional pentru
;eglementarea i <onitorizarea
Achiziiilor &ublice prelucreaz in!ormaiile
relevante din anunurile de participare i de
atribuire, precum i din alte in!ormri primite de la
autoritile contractante solicitate con!orm
prevederilor art. $.. din ordonana de urgen,
constituind o baz de date statistice care sunt
utilizate pentru2
Art. 1.1. # Autoritatea :aional pentru
;eglementarea i <onitorizarea
Achiziiilor &ublice prelucreaz in!ormaiile
relevante din anunurile i invitaiile de participare,
anun urile de atribuire, precum i din notificri i
alte in!ormri primite de la autoritile contractante
con!orm prevederilor art. -9
-
i respectiv art. $.. din
ordonana de urgen, constituind o baz de date
statistice care sunt utilizate pentru2
a) prezentarea "n termen a rapoartelor
solicitate de Comisia 0uropean4
b) !urnizarea de in!ormaii "n legtur
cu modul de !uncionare a sistemului de achiziii
publice tuturor celor interesai4
c) supravegherea modului de atribuire a
contractelor de achiziie public4
d) prevenirea i, dup caz, constatarea
unor "nclcri ale legislaiei "n domeniu.F
Corelare cu art. '/ din O.U.G. nr. 34/200
,-. Art. 1.1
1
5 nou

=peratorul /0A& nu poate !urniza in!orma iile de
care dispune i pe care nu le poate !ace publice "n
con!ormitate cu prevederile ordonan ei de urgen ,
ctre ter e persoane, altele dec't Autoritatea
:a ional pentru ;eglementarea i <onitorizarea
Corelarea transmiterii de informatii cu
pre"ederile OUG nr. 34/200.
43
Tabel comparativ - modificri propuse a fi aduse H.G. nr.925/2006
Achizitiilor &ublice i institu iile abilitate prin lege.
,1. Art. 1.)
1
# Aciunile introduse "n instan de ctre
Autoritatea :aional pentru ;eglementarea i
<onitorizarea Achiziiilor &ublice, potrivit art. 2+-
1
din ordonana de urgen, sunt scutite de plata taxei
de timbru i a timbrului 3udiciar.
Art 1.)
1
# Aciunile .i cile de atac introduse "n
instan de ctre Autoritatea :aional pentru
;eglementarea i <onitorizarea Achiziiilor &ublice,
potrivit art. 2+-
1
din ordonana de urgen, sunt
scutite de plata taxei de timbru i a timbrului 3udiciar.
6cutirea de taxe pentru 7$),7* n "ederea
diminurii c+eltuielilor administrati"e.
,,. Art. 1.-
&reedintele Autoritii :aionale pentru
;eglementarea i <onitorizarea Achiziiilor &ublice
are dreptul de a emite ordine pentru2
a) aprobarea unor documentaii standard utilizate "n
cadrul procedurilor de atribuire4
b) aprobarea unor !ormulare speci!ice utilizate "n
cadrul procedurilor de atribuire sau "n procesul de
monitorizare4
c) aprobarea unor note interpretative, cu caracter
general sau punctual, re!eritoare la prevederile
ordonanei de urgen i(sau ale prezentei hotr'ri.
Art. 1.-
(1) &reedintele Autoritii :aionale pentru
;eglementarea i <onitorizarea Achiziiilor &ublice
poate emite ordine .i/sau instruc%iuni pentru2
a) aprobarea unor documentaii standard utilizate "n
cadrul procedurilor de atribuire4
b) aprobarea unor !ormulare speci!ice utilizate "n
cadrul procedurilor de atribuire sau "n procesul de
monitorizare4
c) aprobarea unor note interpretative, cu caracter
general sau punctual, re!eritoare la prevederile
ordonanei de urgen i(sau ale prezentei hotr'ri4
d1 aprobarea unor modele de a:ustare a pre ului
contractului de ac#i$i ie public.
821 ?rdinele .i instruc%iunile cu caracter normativ
se public (n ,onitorul ?ficial al +om2niei'
artea C.
,asur recomandat prin raportul >eloitte.

44