Sunteți pe pagina 1din 10

PARTEA I

ISTORIA TEHNICII


Capitolul 1


FACTORI CARE AU INFLUENAT
DEZVOLTAREA TEHNICII


8 Ciupan C. Istoria tehnicii i design n context .
1.1. Poate fi definit un indicator al dezvoltrii tehnicii?
n prezent nu este cunoscut un indicator cantitativ prin care
s! se poat! aprecia nivelul de dezvoltare altehnicii. Oricum,
este imposibil s! facem o apreciere cantitativ! corect!
deoarece cuno$tin'ele noastre sunt limitate. Dac! despre
evenimentele tehnice $i $tiin'ifice din ultimele secole avem
cuno$tin'e destul de bine structurate, din etapele ini 'iale
avem numai cuno$tin'e sporadice $i ipoteze, n!scociri,
interpol!ri $i scenarii n jurul celor $tiute.
Un indicator global pentru aproximarea calitativ! a evolu'iei
tehnicii n decursul anilor ar trebui s! 'in! seama de
capacitatea societ!'ii de a produce bunuri $i servicii, de
raportul dintre munca manual! si cea automat!, de
sistemele de circula'ie a oamenilor $i a informa'iilor, de
sistemele de prelucrare a datelor, de nivelul de tehnicitate a
produselor $i serviciilor pe care societatea le poate oferi la
un moment dat $i de al'i factori.
Fiecare factor influen'eaz! func'ia global! ntr-o anumit!
pondere, ca urmare se poate trage concluzia c! un indicator
al nivelului tehnicii trebuie s! fie o func'ie compus! de
forma:
) t ( I a ... ) t ( I a ) t ( I a ) t ( ND
j j 2 2 1 1
+ + + = ,
unde: ND(t) - reprezint! nivelul de dezvoltare al tehnicii la un
moment dat; a
j
reprezint! coeficien'ii de importan'!; I
j
(t)
Cap. 1. Factori care au influen#at dezvoltarea tehnicii 9
sunt func'ii care reflect! nivelul de tehnicitate pentru
satisfacerea unor activit!'i considerate importante.
O parte dintre activit!'ile pe care ar trebui s! le modeleze
func'iile I
j
(t) sunt:
- producerea, procurarea $i prepararea hranei;
- asigurarea condi'iilor de habitat;
- asigurarea s!n!t!'ii;
- ap!rarea mpotriva for'elor naturii;
- agresiunile militare;
- capacitatea de transport $i viteza de deplasare;
- capacitatea $i viteza de comunicare;
- etc.
Un model matematic care s! descrie nivelul de dezvoltare al
tehnicii este dificil de realizat $i ar constitui o lucrare
laborioas!. Stabilirea activit!'ilor, descrierea lor prin func'ii
polinomiale, adoptarea coeficien'ilor de importan'!, care pot
fi de asemenea func'ii, ar fi doar cteva etape n elaborarea
modelului.
Fenomenul de dezvoltare a tehnicii poate fi considerat ca o
problem! perpetu! care a ap!rut o dat! cu primele civiliza'ii.
Pentru c! nu s-a realizat un model matematic complet, se
poate considera c! tehnica a avut o evolu'ie dup! o curb!
continu! cu tendin'! evident exponen'ial! n ultimele dou!
secole. Realizarea motoarelor termice, producerea $i
utilizarea curentului electric, dezvoltarea electronicii $i
10 Ciupan C. Istoria tehnicii i design n context
.4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[secole]

mecatronicii au constituit pietre de hotar n dezvoltarea
tehnicii. Probabil c! tehnica a evoluat cu abateri (oscila'ii $i
discontinuit!'i) n jurul curbei prezentate intuitiv n figura 1.1.
Fig.1.1 Nivelul de dezvoltare al tehnicii ND(t)
1.2 Factori care au contribuit la dezvoltarea tehnicii
A. Factori de natur uman
a) Eficien#a muncii
A produce mai u$or, mai repede, mai mult $i mai bine, sau
ntr-un cuvnt mai eficient, a constituit un ideal permanent al
oamenilor de pretutindeni. Aceste dorin'e i-a f!cut s!
n!scoceasc! continuu unelte (fig. 1.2) $i procese care s! le
ndeplineasc! n!zuin'ele.
Chiar $i oamenii primelor genera'ii de vn!tori-culeg!tori
trebuiau s! vneze mai u$or, s! culeag! mai repede pentru
Cap. 1. Factori care au influen#at dezvoltarea tehnicii 11
a tr!i mai bine. Acest fapt ce i-a determinat s!-si conceap!
diverse unelte $i arme primitive care au fost dezvoltate n
epoca bronzului $i a fierului (fig.1.3; 1.4 $i 1.5).Fig. 1.4 Arme din epoca Fig. 1.5 Arme din epoca
bronzului fierului
Practicarea agriculturii, apari'ia primelor diviziuni sociale a
muncii, odat! cu formarea primelor trguri $i civiliza'ii, au
creat condi'ii pentru cre$terea eficien'ei activit!'ilor
(agricultura, p!storitul, me$te$ug!ritul, negustoritul,
ap!rarea cet!'ilor sau cucerirea teritoriilor etc.). Formarea

Fig. 1.2 Primele unelte
agricole
Fig. 1.3 Unelte i arme din
lemn, piele i metale12 Ciupan C. Istoria tehnicii i design n context
.
ora$elor (cet!'ilor, trgurilor) a produs o concentrare treptat!
a popula'iei $i a restrns aria de culegere a resurselor. Era
necesar! o concentrare a produc'iei agricole pentru a se
evita transportul pe distan'e mari a persoanelor $i a
produselor.
Practicarea agriculturii a necesitat unelte mai performante
din materiale mai bune, aparate pentru diverse activit !'i
me$te$ug!re$ti (fig. 1.6 - 1.8), mijloace de transport $i de
lucru (fig. 1.9 $i 1.10) etc.
Fig. 1.6 Roata olarului

Fig. 1.7 Roata de tors Fig. 1.8 R$zboiul de #esutCap. 1. Factori care au influen#at dezvoltarea tehnicii 13Fig. 1.9 Primele i cele mai simple mijloace de transport

Fig. 1.10. Mijloace de lucru
Dezvoltarea civiliza'iilor a schimbat modul de via'! al
oamenilor. Au ap!rut noi me$te$uguri $i oameni care au
inovat $i perfec'ionat noi unelte, aparate, instala'ii care s! le
rezolve n primul rnd nevoile de trai (mori, prese de ulei,
instala'ii pentru prelucrarea $i confec'ionarea hainelor etc.).

14 Ciupan C. Istoria tehnicii i design n context
.
Cre$terea eficien'ei muncii a constituit motorul dezvolt!rii
societ!'ilor industriale. Fabricarea produselor pe cale
industrial! a adus n fa'a patronilor problema de a ob'ine
profit, ace$tia fiind mereu preocupa'i s!-$i reduc! cheltuielile
$i s! ob'in! ct mai multe produse vandabile. Cum o parte
nsemnat! a cheltuielilor era legat! de for'a de munc!, a
utiliza mai pu'ini oameni $i a produce mai mult presupune
perfec'ionarea procesului de fabrica'ie (procese, ma$ini $i
instala'ii noi, reorganizarea muncii).
b) Stresul supravie#uirii
n unele situa'ii de criz! (r!zboi, epidemii etc.) oamenii s-au
mobilizat excesiv $i au reu$it descoperirea unor solu'ii care
s!-i scoat! din impas. n acest sens amintim doar cteva
dintre inven'iile realizate n timpul celui de-al doilea r!zboi
mondial:
- elicopterul, fig. 1.11 (1939 rusul naturalizat
american Igor Sikorski );
- avionul cu reac'ie, fig. 1.12 (1941 englezul Frank
Whittle );
- reactorul nuclear, fig. 1.13) (1942 italianul Enrico
Fermi);
- rachetele V2 (1942 Germania);
- xerografia (1942 americanul Chester Carlson);
Cap. 1. Factori care au influen#at dezvoltarea tehnicii 15
- bomba atomic!, fig. 1.14 (1945 SUA, o echip! de
savan'i $i speciali$ti condus! de Robert
Oppenheimer).
Fig. 1.11 Elicopterul lui Sikorski Fig. 1.12 Motorul cu reac#ie

Fig. 1.13 Reactorul nuclear Fig. 1.14 Bomba atomic$

B. Factori de natur tehnico-$tiin#ific
a) Cuno$tin#ele tehnice $i tehnologice existente la un
moment dat constituie factorul decisiv care a stat la baza
realiz!rii $i valid!rii a numeroase proiecte inovatoare;16 Ciupan C. Istoria tehnicii i design n context
.
b) Cuno$tin#ele $tiin#ifice reprezint! baza teoretic! a
cercet!rii $i realiz!rii unor produse noi, superioare celor
existente;
c) Sistemului informa#ional, care prin rapiditatea
accesului la informa'ii a cercet!torilor sau grupurilor
izolate de cercet!tori, vine n sprijinul dezvolt!rii tehnico-
$tiin'ifice. Sunt cunoscute, mai cu seam! pn! n sec.
XX, numeroase descoperiri $tiin'ifice realizate aproape
simultan de cercet!tori independen'i, f!r! a avea
cuno$tin'! unul despre cel!lalt.
d) Sistemul informatic, un factor despre care nu se putea
vorbi acum cteva decenii, vine tot mai puternic n
sprijinul evolu'iei $tiin'ei $i tehnicii.

C. Factori de natur economic.
Capacitatea economico-financiar $i disponibilitatea
unei societ!'i de sus'inere $i de aplicare a cercet!rilor $i a
descoperirilor $tiin'ifice reprezint! un factor de baz! n
dezvoltarea sa. Exemple elocvente n acest sens sunt
cercet!rile efectuate n domeniul explor!rii spa'iului cosmic.
Numai '!ri cu mare putere economic! (SUA, URSS,
Comunitatea European!, etc.) $i-au permis finan'area
acestor programe deosebit de costisitoare.