Sunteți pe pagina 1din 3

Decizia CCR 60/1993

Autorul: In urma invocarii exceptiei de neconstitutionalitate de catre Caba Ioan in fata


Tribunalului Judetean Bihor, acesta din urma a dispus sesizarea Curtii Constitutionale, in
temeiul art. 144 lit c) din Constitutia omaniei.
Obiectul: solu!ionarea excep!iei de neconstitu!ionalitate a prevederilor art. "# lit. c)
alin. $, a art. "% si art. "4 cuprinse &n 'tatutul disciplinar al personalului din unit(!ile de
transporturi, aprobat prin )ecretul nr. %"#*1+,"
Motivul- eclamantul considera ca urmatoarele prevederi din Statutul disciplinar al
personalului din unitatile de transport contravin prevederilor din art. 1", art. $1 si art
1$.. din Constitutia omaniei din 1++1-
Art60 lit. c) alin2: Contestatia impotriva desfacerii disciplinare a contractului
de munca se solutioneaza de catre judecatoria in raza careia isi are sediul
unitatea sau de organul ierarhic superior, potrivit competentelor acestora.
Contestatia formulata de personalul care concura direct la siguranta circulatiei
in transporturile pe caile ferate si auto, precum si la siguranta navigatiei, se
solutioneaza de consiliul de disciplina constituit conform art. 63.
Art. 63- Consiliile de disciplina se organizeaza si functioneaza la Departamentul
cailor ferate, Comandamentul marinei civile si Centrala transporturi auto.
Consiliile de disciplina sint constituite din cite 3 membri, din care unul numit
prin ordinul ministrului transporturilor si telecomunicatiilor, unul desemnat de
Comitetul Uniunii sindicatelor din intreprinderile de transporturi si
telecomunicatii, iar al treilea desemnat de comun acord de aceste organe.
unctia de presedinte al consiliului de disciplina va fi indeplinita de unul din
membrii acestuia, prin rotatie.
Art. 64: Consiliul de disciplina solutioneaza contestatia, cu citarea partilor, in
termen de 3! de zile de la primirea acesteia, putind hotari mentinerea, inlocuirea
sanctiunii cu una mai usoara sau anularea sanctiunii aplicate. "otarirea
consiliului de disciplina se pronunta cu majoritate de voturi si se comunica
partilor in termen de # zile de la pronuntare.
$mpotriva hotaririi consiliului de disciplina prin care s%a mentinut sau s%a
anulat sanctiunea desfacerii contractului de munca, partea nemultumita poate
face plingere la judecatoria in raza careia isi are sediul unitatea, in termen de &#
zile de la pronuntarea hotaririi sau de la comunicare, daca a lipsit de la
pronuntare. 'lingerea se depune la consiliul de disciplina, care o va trimite de
indata judecatoriei competente, impreuna cu dosarul cauzei.
"otarirea judecatoriei este definitiva si e(ecutorie.
Puncte de vedere:
In vederea solutionarii exceptiei au fost solicitate, in baza art. $4 din /e0ea nr. 4,*1++$,
puncte de vedere Camerei )eputatilor, 'enatului si 1uvernului.
In punctual de vedere exprimat, 1uvernul considera ca intrea0a 2urisdictie prevazuta de
statutul disciplinar contravene re0lementarilor de principiu consecrate prin Constitutie,
precum si prin /e0ea nr. +$*1++$ pentru or0anizarea 2udecatoreasca.
3ai mult, 1uvernul considera ca aceste dispozitii nu mai sunt in vi0oare fata de
prevederile art. 1.# din Constitutie si ca, deci, instant nici nu trebuia sa promoveze
exceptia.
Camera )eputatilor si 'enatul nu si4au exprimat punctual de vedere.
olutia:
1. Curtea Constitutionala admite excep!ia de neconstitu!ionalitate invocat( de Caba
Ioan cu privire la art. "4 alin. final din )ecretul nr. %"# din $ noiembrie 1+," privind
aprobarea 'tatutului disciplinar al personalului din unit(!ile de transporturi 5i constat( c(
este abro0at &n baza art. 1.# alin. 61) din Constitu!ie, urm7nd ca &mpotriva hot(r7rii
2udec(toriei partea interesat( s( poat( exercita toate c(ile de atac prev(zute de le0e.
2. Curtea Constitutionala respin0e excep!ia de neconstitu!ionalitate cu privire la art. "#
lit. c) 5i ultima parte 5i art. "% din )ecretul nr. %"# din $ noiembrie 1+,".
Motivarea Solutiei:
8a!( de art. 1" alin. 61) din Constitu!ie, care consacr( e0alitatea cet(!enilor &n fa!a
le0ilor 5i a autorit(!ilor publice, art. "# lit. c) din )ecretul nr. %"#*1+," nu introduce
o discriminare. 9ste &n afara oric(rei &ndoieli c( re0ulile de disciplin( pot diferi &n
func!ie de domeniul de activitate sau de cate0orii de demnit(!i sau func!ii publice. :
asemenea diferen!iere sau nuan!are este constitu!ional(. 9xtinderea acestor
diferen!ieri 5i nuan!(ri 5i la procedurile le0ale prin care cet(!enii &5i revendic(
drepturile 5i solicit( protec!ia lor nu este contrar( Constitu!iei, mai ales c( ele
introduc 0aran!ii &n plus. Ca atare, art. "# lit. c) 5i ultim( parte din )ecretul nr.
%"#*1+," urmeaz( a fi considerat c( nu &ncalc( dispozi!iile art. 1" alin. 61) din
Constitu!ie, el introduc7nd doar unele 0aran!ii 2uridice suplimentare pentru
personalul care concur( direct la si0uran!a circula!iei.
8a!( de art. $1 din Constitu!ie care 0aranteaz( accesul liber la 2usti!ie 5i care
stabile5te c( nici o le0e nu poate &n0r(di exercitarea acestui drept, art. "4 alin. final
din )ecretul nr. %"#*1+," este evident neconstitu!ional, el permi!7nd doar un acces
par!ial la 2usti!ie. 3ai mult, el vine &n fla0rant( contradic!ie cu art. 1$. din
Constitu!ie potrivit c(ruia 2usti!ia se realizeaz( prin Curtea 'uprem( de Justi!ie 5i
prin celelalte instan!e 2udec(tore5ti stabilite prin le0e. ;entru c( accesul liber la
2usti!ie &nseamn( posibilitatea 2uridic( de a avea acces la structurile 2udec(tore5ti
prev(zute de art. 1$. din Constitu!ie 5i de /e0ea nr. +$*1++$ pentru or0anizarea
2udec(toreasc(.
Curtea constata ca art. "4 este abro0at in baza art. 1.# alin. 61) din Constitutie.