Sunteți pe pagina 1din 1

coala gimnaziala D. A.

Sturza Iai Avizat


An scolar 2014 2015
Biologi clasa a !II"a 2 or # s$%t.
&rograma colar$ '(.). *r. 4+,5#22.0,.200+
&ro-sor' Ioni.$ /a0u
PLANIFICARE ANUAL
NR.
CRT.
SEM. */. (/1
2()&131*41
S&12I5I21
CONINUTURI NR DE
ORE
SPT OBS
1.
I
TOTAL
67 or
Predare-
nvare
27 or
1.1, 1.2,
2.1, 2.2,
3.1, 3.2,
4.1, 4.2,
5.1, 5.2
/12A&I389A/1. 31S3 I*I3IA9
*(4I8*I I*3/(D823I!1
Obiectul anatomiei, fiziologiei i igienei
umane.
De la celul la organism.
lemente generale !e to"ografie a organelor
5 # $ ###
%&'()##L O*+A'#,-&L&# &-A', .A/A
LO* A'ATO-#(0 1# 'O)#&'# D #+#'0
1. 5unc.ii 0 rla.i'
,istemul ner2os3 alctuire, func4ii si igien.
Organe !e sim43 alcatuire, func4ii, igien.
+lan!e en!ocrine3 alctuire, func4ii.
,istemul locomotor3 alctuire, fiziologie,
igien.
31 ### $
56###
Recapitulare
Evaluare
10 or
2.
II
TOTAL
64 or
Predare-
nvare
27 or
1.1, 1.2,
2.1, 2.2,
3.1, 3.2,
4.1, 4.2,
5.1, 5.2
2. 5unc.ii 0 nutri.i'
,isteul !igesti2 i !igestia.
,istemul res"irator i res"ira4ia.
,istemul circulator i circula4ia s7ngelui.
,istemul e8cretor i e8cre4ia.
'o4iuni generale !e metabolism.
6. 5unc.ia 0 r%ro0ucr'
,istemul re"ro!ucator3 alcatuire, func4ii, igien.
34
# $
56##
Recapitulare
Evaluare
+ or