Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea colar: Colegiul Economic Delta Dunarii

F.E. AMAZING TA!E" #..".


Nume:Ion Ana Maria
DIAGAMA GANTT
$ro%u& turi&tic: Croa'iera in In&ulele Mal%i(e
A Acti(itati )elemente *o&t+it, -. oct /0 oct /1 oct 02 oct - no( 3 no( . no( -0 no(
1 $lani4icare *roiect
1.1 C5e&tionar gru* tinta
1.2 #egment %e clientela
1.3 $ro4ilul *otentialului client
2 Tim*
2.1 Durata actiunii
/./ $rogram
0 67iecti(e turi&tice
0.- Centrul I&lamic
0./ $alatul Mulee Aage
0.0 Mo&5eea !ineri
8 #er(icii inclu&e
8.- Ma&a
8./ Ca'are
8.0 Tran&*ort
8.8 Agrement
8.1 9ocuri &*orti(e
8.3 Clu7 %e %an&
1. $ret
3 $romo(are
3.- Materiale *romotionale
3./ $agina catalog
3.0 #ite
: $ret *ro%u&
:.- $ret ca'are
:./ $ret alimentatie
:.0 $ret tran&*ort
. Elemente i%enti4icare
..- Nume
../ #logan
..0 En7lema FE
..8 A%re&a FE