Sunteți pe pagina 1din 3

DECLARATIE DE GRUP

Subsemnata/ul.........................................................., domiciliat in
localitatea........, strada......., numar, bloc., apartament,
judetul/sectorul................., avand CNP/CUI..
/
Societatea.................................................., cu sediul social in
localitatea........, strada......., numar, bloc., apartament,
judetul/sectorul................., avand CUI.., prin reprezentat legal ...................................... (nume si
prenume, CNP .........................................
!eclara pe proprie raspundere urmatoarele"
Cunoaste #aptul ca in interesul prevederilor legale se considera $%rup de clienti a#lati in legatura& orice persoana sau grup de
persoane #izice si/sau juridice care sunt legate intre ele in sensul ca"
' una dintre persoane detine, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte prin"
a detinerea unei majoritati a drepturilor de vot ale actionarilor (mai mult de ()*.
b dreptul de a numi si revoca membri ai organelor de conducere ale societatii+
c detinerea drepturilor de control+
d dreptul de a impune modul in care va vota detinatorul o#icial al drepturilor de vot.
, intre care nu e-ista o relatie de control in sensul e-primat la pct. ', dar care trebuie sa #ie considerate ca reprezentand un
singur risc, deoarece sunt interconectate in asemenea masura incat, daca una dintre ele s.ar con#runta cu probleme
#inanciare, in special di#icultati de #inantare sau de rambursare, e-ista probabilitatea ca si cealalta sau toate celelalte sa se
con#runte cu di#icultati de #inantare sau de rambursare. In cazul acestor persoane se vor lua in considerare, #ara a #i
limitative, urmatoarele situatii"
a sunt #iliale ale aceleiasi entitati+
b au aceeasi conducere+
c intre ele e-ista o interdependenta comerciala directa, care nu poate #i substituita intr.un termen scurt. Prin
interdependenta comerciala se pot lua in considerare urmatoarele cazuri, #ara a ne limita la acestea"
Ci#ra de a#aceri a entitatii este generata in procent mai mare sau egal cu /)* de activitatea
intreprinsa cu un sigur client
0eniturile entitatii sunt generate in procent mai mare sau egal cu /)* de activitatea prestata in
baza unui anumit contract
1 acesta garanteaza cu bunurile sale creditul altei/altor persoane #izice sau juridice daca e-ecutia acestor garantii ar a#ecta
activitatea de e-ploatare a garantului de asa maniera incat ar pune in di#icultate capacitatea de plata a acestuia
2 este membru al #amiliei angajat printr.un contract de credit ca debitor sau garant.
!eclara ca se a#la in una din aceste situatii con#orm e-plicatiilor de mai jos"
VOLKSBANK ROMNIA S.A. Sediul social: os. Pipera nr. 42, et. 3-8 i 10, sector 2, Bucureti, Call center: 0800672222, www.ol!s"an!.ro
#ocietate a$%inistrat& 'n siste% $ualist.
(40)*8)2000, C+, -.12*643*6, C.#. su"scris i &rsat: 1.437.1/0.800 0ei, -. Bancar -B-P(--40-048)10.04.2000, Co$ swi1t: 2BB+-.B+
Nr.
Crt.
Denumirea societatii comnrciale / Numele
si prenumele persoanei fizice
Cod fiscal / CNP
odul de apartenenta
la !rup "se #or preciza
punctele indicate la lit.
$%& '%( care corespund
situatiei de fapt%
)*ser#atii
'
,
1
2
(
3
/
!eclara ca nu se a#la in niciuna din situatiile de la pct. ' 4 2.
Subsemnatul / Societatea prin reprezentatul legal"
Se obliga sa in#ormeze 5anca in cazul in care intervin modi#icari in Structura de grup, prin depunerea la sedile bancii a
#ormularului $!eclaratie de %rup&
6 obtinut acordul persoanelor #izice pentru #urnizarea datelor cu caracter personal
Nume si Semnatura !ata
777777777777777777777777777777777 777777777777777777777777
VOLKSBANK ROMNIA S.A. Sediul social: os. Pipera nr. 42, et. 3-8 i 10, sector 2, Bucureti, Call center: 0800672222, www.ol!s"an!.ro
#ocietate a$%inistrat& 'n siste% $ualist.
(40)*8)2000, C+, -.12*643*6, C.#. su"scris i &rsat: 1.437.1/0.800 0ei, -. Bancar -B-P(--40-048)10.04.2000, Co$ swi1t: 2BB+-.B+
N)TIUNI E+PLICATI,E-
Grup . mai multe entit89i (membri, reunite dup8 un anumit criteriu. Prin grupul institutiei de credit se va intelege
grupul de clienti a#lati :n legatura, din care #ace parte institutia de credit :nsasi+
Entitate sau membru din cadrul unui grup . orice entitate sau membru, persoana #izica ori juridica si/sau entitate #ara
personalitate juridica (e-+ P;6, 6sociatii ;amiliale, Cabinete Individuale, Cabinete asociate/grupate, Societati Civile,
etc, care #ace parte dintr.un grup+ in cazul grupului institutiei de credit, se va intelege si institutia de credit insasi+
Control . relatia dintre o societate.mama si o #iliala a acesteia, asa cum este prevazuta mai jos sau o relatie similara
dintre o persoana #izica sau juridica si o entitate+
Control comun . impartirea controlului asupra unei activitati economice+
Filiala . entitate a#lat8 in relatie cu o societate.mama. <ste o societate comerciala de sine statatoare, care
#unctioneaza independent, autonom si pe timp nelimitat, intr.un sediu propriu, dotata cu personalitate juridica si
constituita de societatea societatea mama care detine peste ()* din capital+
Societate-mama reprezinta o entitate care se a#la in oricare din urmatoarele situatii"
a are majoritatea drepturilor de vot intr.o alta entitate (o #ilial8+
b are dreptul de.a numi sau de a inlocui majoritatea membrilor organelor de conducere, administrare sau de
supraveg=ere ale altei entitati (o #iliala si este in acelasi timp actionar/asociat sau membru al acelei entitati+
c are dreptul de a e-ercita o in#luenta dominanta asupra unei entitati (o #iliala al carei actionar/asociat sau
membru este, in virtutea unui contract inc=eiat cu acea entitate sau a unor prevederi din actul constitutiv al entitatii, in
cazul in care legislatia aplicabila #ilialei ii permite acesteia sa #ie supusa unor ast#el de contracte sau prevederi+
d este actionar/asociat sau membru al unei entitati si majoritatea membrilor organelor de conducere, administrare
sau de supraveg=ere ale acelei #iliale, a#lati in #unctie in e-erci9iul #inanciar in curs, in e-ercitiul #inanciar anterior si
pana la data la care sunt intocmite situatiile #inanciare anuale consolidate, au #ost numiti numai ca rezultat al
e-ercitarii drepturilor sale de vot+ aceasta prevedere nu se aplica in situatia in care o alta entitate are #at8 de #iliala
drepturile prev8zute la lit. a, b sau c+
e este actionar/asociat sau membru al unei entitati si controleaza singura, in baza unui acord inc=eiat cu alti
actionari/asociati sau membri ai acelei entitati (o #iliala, majoritatea drepturilor de vot in acea #iliala+
# are dreptul de a e-ercita sau e-ercita in #apt o in#luenta dominanta sau un control asupra altei entitati (o #iliala+
g societatea.mama impreun8 cu o alta entitate (o #iliala sunt conduse pe o baza unica de catre societatea.mama+
Influenta semnificativa . autoritatea de a participa la luarea deciziilor de politica #inanciara si de e-ploatare ale unei
activitati economice, dar care nu reprezinta controlul sau controlul comun asupra politicilor respective.
VOLKSBANK ROMNIA S.A. Sediul social: os. Pipera nr. 42, et. 3-8 i 10, sector 2, Bucureti, Call center: 0800672222, www.ol!s"an!.ro
#ocietate a$%inistrat& 'n siste% $ualist.
(40)*8)2000, C+, -.12*643*6, C.#. su"scris i &rsat: 1.437.1/0.800 0ei, -. Bancar -B-P(--40-048)10.04.2000, Co$ swi1t: 2BB+-.B+