Sunteți pe pagina 1din 7

Tip document :

PROCEDURA DE
SISTEM
COD: PSMI -/-/4.3.1.
REVIZIA: 0
EDITIA: 1
Titlu:
IDENTIFICAREA
PERICOLELOR SI
EVALUAREA RISCURILOR
PROFESIONALE
PAG. 1 din 7
IDENTIFICAREA PERICOLELOR SI EVALUAREA
RISCURILOR PROFESIONALE
Cod procedura: PSMI -/-/4.3.1.
SC TCIF SA Craiova
LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR
D!"#$n%"& '$(i)"i%:
1. D$n"#i'$: Id$n%i*i!+'$+ ,$'i!&$&' -i $(+&"+'$+ 'i-!"'i&' ,'*$-in+&$
.. Cd: PSMI -/-/4.3.1.
3. Edi%i+: 1
4. R$(i)i+: 1
A"%'"& '$(i)i$i:
N"#$: ______________________________
Cn%in"%"& '$(i)i$i:
Nr.
crt.
Nr.
pag
Simbol
modificare
Continutul modificarii
Redactare initiala
C U P R I N S
Pagina de garda 1
Lista de control a reviziilor 2
Cuprins 2
1. Scopul procedurii
2. !omeniul de aplicare
. !ocumente de referinta
". !efinitii si prescurtari
#. Responsabilitati
$. Procedura
%. &nregistrari $
'. (ne)e $
1. SCOPUL PROCEDURII
Procedura are drept scop identificarea continu* a pericolelor+ evaluarea riscurilor
profesionale ,i implementarea masurilor de tinere sub control necesare.
.. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica -n cadrul organizatiei.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1. Manualul sistemului de management integrat - cod MSMI.
.. ./S(S 1'001:1111 2 Sisteme de sanatate si securitate in munca
4. DEFINITII SI PRESCURTARI
4.1. D$*ini%ii:
Conform 3anualului sistemului de management integrat 4 cod 3S3& si standardului SR
&S. 1"0#0.
4... P'$-!"'%+'i:
S3& 4 sistem de management integrat
P3 2 Protectia 3ediului
/. RESPONSA0ILITATI
(tributiile si responsabilitatile revin sefului compartimentului 5Protectia 3uncii 4 SS36+
precum si Responsabilului S3&.
1. PROCEDURA
(ctivitatea de identificare a pericolelor+ evaluare a riscurilor profesionale si tinerea lor sub
control include:
- activit*7ile de rutin* ,i activit*7ile ocazionale 8
- activit*7ile -ntregului personal care are acces la locurile de munc* e)istente in organizatie
9inclusiv furnizori ,i vizitatorii: 8
- facilit*7ile de la locul de munc* oferite de organiza7ie.
.rganiza7ia asigura c* rezultatele evalu*rii ,i efectele acestor controale sunt luate -n
considera7ie c;nd se stabilesc obiectivele de SS3. (ceste activitati sunt documentate si sunt
mentinute inregistrari..
3etodologia pentru identificarea pericolelor ,i evaluarea riscurilor profesionale:
- este definit* -n raport cu domeniul de activitate al organizatiei 8
- ofere ierar<izarea riscurilor ,i identificarea acelora care trebuie s* fie eliminate sau 7inute sub
control8
- este compatibil* cu e)perien7a ,i capabilitatea organizatiei de a 7ine sub control riscurile8
- ofera baza de date de intrare pentru determinarea cerin7elor facilit*7ilor+ identificarea necesit*7ilor
de instruire ,i = sau dezvoltare a controalelor opera7ionale8
- ofera monitorizarea ac7iunilor cerute pentru a asigura eficien7a ,i intervalul de timp pentru
implementarea lor.
Pentru acoperirea acestei cerinte a fost elaborata lucrarea 5Id$n%i*i!+'$+ ,$'i!&$&'2 +
$(+&"+'ii 'i-!"'i&' ,'*$-in+&$2 -i + #+-"'i&' d$ %in$'$ -"3 !n%'& + 'i-!"'i&' la S.C. >C&?
S(. 2 3asuri pentru diminuarea riscurilor6. (ceasta s4a realizat potrivit prevederilor legislatiei de
protectia muncii in vigoare+ referitoare la obligativitatea identificarii factorii de risc+ a evaluarii
nivelului riscului de accidentare in vederea stabilirii masurilor de prevenire a accidentelor de munca
si imbolnaviri profesionale+ asigurarea fondurilor necesare realizarii masurilor de diminuare a
nivelului de risc la cel mai rezonabil nivel posibil.
Prin esenta sa+ identificarea si evaluarea riscurilor are un caracter preventiv+ menit sa apere
viata+ sanatatea si integritatea corporala a celor ce participa la procesul de productie.
Promovarea sigurantei si sanatatii profesionale+ ca parte a imbunatatirii conditiilor de
munca+ reprezinta o strategie importanta+ ea contribuind la imbunatatirea productivitatii muncii.
Strategia securitatii si sanatatii in munca se stabileste in cadrul sistemului de management
calitate+ mediu si securitate si sanatate in munca si trebuie sa urmareasca stabilirea masurilor de
prevenire a riscurilor de accidentare.
Lucrarea este o baza concreta pentru constientizarea personalului asupra riscurilor e)istente
in activitatea desfasurata+ putandu4se lua astfel masurile menite sa aslgure o securitate sporita a
muncii si a drepturilor legal prevazute.
Lucrarea va fi utilizata si la instruirea personalului 9la anga@are si periodic: pentru ca acesta
sa cunoasca riscurile de accidentare si obligatiile ce4i revin pentru evitarea producerii accidentelor
de munca si imbolnavirilor profesionale
Notiunea de risc este definita in literatura de specialitate prin probabilitatea cu care intr4un
proces de munca intervine un accident sau o imbolnavire profesionala cu o anumita frecventa si
gravitate a consecintelor.
?actorii de risc se caracterizeaza prin ni($& d$ 'i-! 2 un indicator conventional prin care se
e)prima sintetic si cumulativ dimensiunea riscurilor de accidentare si=sau imbolnaviri profesionale
e)istente in sistem. Se mentioneaza ca nu este posibila o delimitare riguroasa intre factorii de risc de
accidentare si factorii de risc de imbolnavire profesionala+ diferenta fiind numai nivelul si durata de
e)punere a organismului+ astfel incat un factor de imbolnavire poate deveni factor de accidentare si
invers.
P'in!i,i"& #$%d$i +,&i!+%$ !n-%+ in:
identificarea principalilor factori de risc 9vizibili si previzibili:+ cauzati de disfunctiile
procesului de munca+ la fiecare santier prin analiza in detaliu a activitatii la fiecare loc de
munca functie de cele patru elemente ale sistemului de munca 8
stabilirea consecintelor actiunii asupra victimei+ inclusiv gravitatea lor8
stabilirea probabilitatii de actiune a factorilor de risc asupra e)ecutantului 8
atribuirea nivelului de risc functie de gravitatea si probabilitatea consecintelor factorilor
de risc 8
cuantificarea si ierar<izarea riscurilor.
Aaza principiului de evaluare a riscurilor consta in luarea in considerare a doi parametri:
probabilitatea de manifestare a riscului 9producerii accidentelor: si gravitatea consecintei ma)ime
previzibile 9principii incluse si in standardele europene:.
Pe plan mondial+ ideea unor diagnoze a starii de securitate a muncii in unitati este destul de
vec<e+ dar nu s4a a@uns la alte instrumente de lucru operationale si generalizabile+ acceptandu4se
unanim principiul de evaluare a riscurilor pe baza celor doi parametri : frecventa producerii
accidentelor si gravitatea consecintei ma)ime previzibila.
Bvaluarea riscurilor de accidentare si = sau imbolnavire profesionala implica etape :
E%+,+ 1 2 analiza sistematica a activitatilor stabilite in scopul identificarii factorilor de risc
dependenti de cele patru componente ale sistemului de munca :
4 mi@loacele de productie8
4 mediul de munca8
4 sarcina de munca8
4 e)ecutant.
Mijloacele de productie 2 totalitatea mi@loacelor de munca+ ec<ipamente te<nice 2 si obiectele
muncii 2 materii prime+ materiale+ etc.+ care se utilizeaza in procesul de munca 8
Mediul de munca 2 ansamblul conditiilor fizice+ c<imice+ biologice si psi<ologice in care unul sau
mai multi e)ecutanti isi realizeaza sarcina de munca 8
Sarcina de munca 2 totalitatea actiunilor ce trebuie efectuat prin intermediul mi@loacelor de
productie si in anumite conditii de mediu de catre e)ecutant+ pentru desfasurarea procesului de
munca 8
Executant 2 omul implicat nemi@locit in e)ecutarea unei sarcini de munca.
(ccidentele de munca sunt evenimente aleatorii care apar la disfunctia 9abaterea de la
normal: celor patru elemente ale procesului de munca.
Producerea unui accident de munca implica interactiunea a cel putin doua cauze : una
obiectiva si alta subiectiva+ numai astfel putand avea loc impactul intre victima si agentul material
care4i afecteaza organismul.
(naliza s4a facut prin e)aminarea minutioasa a activitatii desfasurate de societate+ tinandu4
se seama de situatia e)istenta la data evaluarii 9dotare te<nica+ gradul de incarcare a personalului
e)istent+ conditii de mediu+ sarcina de munca a personalului:.
E%+,+ . 2 Stabilirea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la activitatile identificate+
utilizand scala de cotare a gravitatii si probabilitatii de producere a unui accident de munca sau
imbolnavire profesionala+ grila de evaluare a riscurilor si scala de incadrare a nivelului de risc.
Scala de cotare a gravitatii consecintelor se bazeaza pe criterii medicale de diagnostic clinic+
functional si de evaluare a capacitatii de munca. Cravitatea consecintelor impactului asupra
e)ecutantului se incadreaza in sapte clase de gravitate : negli@abil 2consecinte minore+ incapacitate
temporara de munca de pana la "# de zile+ "# 2 1'0 zile+ invaliditate gradul &&&+ &&+ & si deces. In
$(+&"+'$+ ni($&"&"i d$ 'i-! -$ i+ in !n-id$'+'$ 4'+(i%+%$+ #+5i#+ ,'$(i)i3i&+.
Scala de probabilitate a producerii consecintei ma)ime previzibile este asimilata dupa
standardele Dniunii Buropene.
Clasa de probabilitate este de la 1 9consecinte e)trem de rare: pana la $ 9foarte frecvente:. &n
stabilirea probabilitatii actiunii riscului se ia in calcul numarul de persoane e)puse+ numarul de
accidente si imbolnaviri profesionale inregistrate intr4o perioada determinata precum si gradul de
te<nicitate al locului de munca 9activitate: evaluat.
Crila de evaluare a riscurilor reuneste sub forma unei matrice cu % linii si $ coloane clasele
de gravitate si probabilitate a producerii consecintelor ma)ime previzibile.
E%+,+ 3 2 Stabilirea nivelului de risc global pentru fiecare activitate analizata+ pe baza formulei de
calcul prezentata mai @os.
Nivelul de risc 9Nr: pe fiecare activitate analizata se calculeaza ca medie ponderata a nivelurilor de
risc pentru factorii de risc identificati.
?ormula de calcul al nivelului de risc global este :
n
r
i
R
i
N
r
E
iE1 ____

n
r
i
iE1
unde :
4 Nr : nivelul de risc global pe loc de munca 8
4 r
i
: rangul factorului de risc i 8
4 R
i
: nivelul de risc pentru factorul i 8
4 n : numarul factorilor de risc identificati la locul de munca respectiv.
Nivelul de securitate 9Ns: pe loc de munca se identifica pe F scala de incadrare a nivelurilor
de risc = securitate G constituita pe principiul proportionalitatii inverse intre nivelurile de risc si
securitate.
Spre deosebire de alte metode+ metoda utilizata are avanta@ul identificarii tuturor riscurilor
de accidentare e)istente la locul de munca+ precum si gravitatea actiunii acestora asupra
organismului+ permitand ierar<izarea tuturor actiunilor de prevenire a accidentelor sau
imbolnavirilor profesionale prin luarea masurilor de evitare a fiecarui risc.
Rezultatele evaluarilor sunt cuprinse in fisele de evaluare a locurilor de munca+ documente
centralizatoare a factorilor de risc identificati si cuantificati.
Se precizeaza ca scala nivelului de risc este de la 1 la %+ nivelul % reprezentand un nivel
critic la care securitatea desfasurarii procesului este minima. La aceasta limita desfasurarea
procesului de munca nu mai poate avea loc+ fiind ec<ivalenta cu producerea
accidentului=imbolnavirii profesionale.
Se considera ca risc acceptabil nivelul +# 8 peste aceasta valoare se impun luarea de masuri
te<nice si organizatorice pentru reducerea acestuia.
Sunt prezentate la &nregistrari : ?isa de evaluare a locului de munca+ cod ?4"..1401 pentru
activitatile ce implica posibilitati de accidentare+ pentru care s4a determinat nivelul de risc si ?isa de
masuri propuse+ cod ?4"..1402 in care+ in functie de ierar<izarea factorilor de risc+ se propun
principalele masuri de diminuare a riscului de accidentare la locul de munca analizat.
7. INREGISTRARI
4se inregistreaza toate evaluarile aferente activitatilor organizatiei
4se inregistreaza si pastreaza toate masurile luate in urma evaluarilor efectuate.
6. ANE7E
?isa de evaluare a locului de munca+ ?4"..1401
?isa de masuri propuse+ ?4"..1402
?4"..1401
FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA
L.C !B 3DNC(:
Componenta
sistemului
de munca
?actori
de risc
identificati
?orma de
manifestare a
factorilor de risc
Consecinta
ma)ima
previzibila
Clasa de
gravitate
Clasa de
Probabi4
litate
Nivel
de
risc
1 2 " # $ %
?4"..1402
FISA DE MASURI PROPUSE
L.C !B 3DNC(:
?actori de risc Nivel de risc Nominalizare
masuri propuse
Competente >ermene
1 2 " #
ELABORAT VERIFICAT APROBAT
Nume si prenume Ing. Daniela Dane Ing. Stefan Dane Ing. Decebal Radulescu
FUNCI! Responsabil !" Director e#nic Director $eneral
S%MN!UR!