Sunteți pe pagina 1din 2

CEFTA

(Asociatia liberului schimb, din Europa Centrala)


Obiective: Promovarea comerului regional prin anularea/reducerea tarifelor i eliminarea
!arierelor "etarifare# Promovarea unui mediu favorabil $nvestiiilor %tr&ine 'irecte,
serviciilor comerciale i drepturilor de protecie a propriet&ii intelectuale#
$storie: Acordul iniial al CE()A a fost semnat de statele grupului de la *isegr+d:
Polonia, ,ngaria, Cehia i %lovacia (fostele p&ri ale -epublicii (ederative Cehe i
%lovace) la data de ./ decembrie /00. 1n 2ra345, Polonia# A intrat 1n vigoare 1n luna
iulie /006# Prin intermediul CE()A &rile participante au sperat s&7i mobili8e8e
eforturile cu scopul de a se integra 1n instituiile vest europene i astfel s& adere la
sistemul european politic, economic, de securitate i legislativ consolid1nd democraia i
economia liber& de pia&# Acordul a fost amendat prin acordurile semnate la data de //
septembrie /009 1n !rno i la data de 6 iulie .::; 1n !led# %lovenia a aderat la CE()A 1n
anul /00<, -om=nia 1n anul /00>, !ulgaria 1n anul /000, Croaia 1n anul .::;, iar
?acedonia 1n anul .::<#
Acordul CE()A din anul .::<: )oate p&rile acordului iniial au aderat la ,E i astfel au
ieit din CE()A# 'e aceea s7a hot&r1t ca CE()A s& fie e@tins pentru a acoperi restul
statelor balcanice care de acum au completat matricea acordurilor comerciale bilaterale 1n
cadrul pactului de %tabilitate pentru Europa de %ud7Est# Aa data de < aprilie .::<, a fost
adoptat& o declaraie comun& de e@tindere a CE()A integr1nd Albania, !osnia i
Beregovina, ?isiunea de Administrare $nterimar& a O", 1n 2osovo, ?oldova, %erbia i
?untenegru# Accesul ,crainei de asemenea a fost pus 1n discuie# "oul acord e@tins a
fost iniiat la data de 0 noiembrie .::< 1n !ru@elles i a fost semnat la data de /0
decembrie .::< 1n cadrul summit7ului Prim7minitrilor din Europa de %us7Est care a avut
loc la !ucureti# Acordul a intrat 1n vigoare la data de .< iulie .::> pentru Albania,
,"?$2, (C-O?, -epublica ?oldova i ?untenegru, iar la data de .. august pentru
Croaia# !osnia i Beregovina au ratificat acordul la data de < septembrie, iar %erbia a
completat procedurile legislative finale la data de .6 septembrie .::># Acordul are drept
scop stabilirea unei 8one de comer liber 1n regiune c&tre ;/ decembrie .:/:#
-eali8&ri: %ecretariatul CE()A a fost stabilit 1n !ru@elles# $nstituiile operaionale ale
CE()A se afl& 1n acelai ora, iar 1ntrunirile se organi8ea8& 1n mod regulat# Pentru a
legali8a pre8ena %ecretariatului CE()A 1n !ru@elles i a7i conferi statut oficial, este
nevoie ca Acordul s& fie semnat de autorit&ile belgiene cu privire la statutul
%ecretariatului CE()A (Acordul cu privire la sediu), care va permite atribuirea unui statut
diplomatic noii structurii internaionale D CE()A# Astfel, negocierea i semnarea
Acordului cu privire la sediu 1ntre -egatul !elgiei i -epublica Albania, !osnia i
Beregovina, -epublica Croaia, -epublica ?acedonia, -epublica ?oldova, ?untenegru,
-epublica %erbia i ?isiunea de Administrare $nterimar& a O", 1n 2osovo conform
-e8oluiei /.66 a Consiliului de %ecuritate al "aiunilor ,nite cu privire la Privilegiile i
$munitatea %ecretariatului CE()A a fost finali8at& 1n luna iulie .::E#
?embri: -epublica Albania, !osnia i Beregovina, -epublica Croaia, (C-O?,
-epublica ?oldova, ?untenegru, -epublica %erbia, ,"?$2/2osovo#
Parteneri principali: Comisia European&, O?C, E()A, OEC', $rlanda#
'ocumente: Acordul CE()A din anul .::<#
Acordul de Aiber %chimb Central7European (CE()A) a fost 1ncheiat 1n /00. 1ntre
Polonia, ,ngaria si Cehoslovacia, 1n condiiile dispariiei sistemului CAE-, 1n ideea
facilit&rii schimburilor si a cooper&rii economice intraregionale# )otodat&, acordul a fost
v&8ut de la 1nceput ca un instrument de preg&tire a statelor participante pentru aderarea la
,niunea Europeana#

Actualmente membrii CE()A sunt: Albania, !osnia i Beregovina, ?acedonia,
?oldova, ?untenegru, Croaia, %erbia, ,"?$2 Cosovo#

Fn cadrul reuniunii de la !ucureti a Primilor ?initri a &rilor Pactului de %tabilitate
pentru Europa de %ud7est, din /0 decembrie .::<, tarile participante la reuniune au
semnat proiectul Acordului de aderare i moderni8are a Acordului de comer liber pentru
Europa Central&, CE()A .::<, care a intrat 1n vigoare in -epublica ?oldova la / mai
.::>#

CE()A .::< este un acord cu prevederi moderne cu un grad e@tins de liberali8are, 1n
special a comerului cu produse industriale, proceduri eficiente de colaborare i
coordonare, mecanisme transparente de aplicare a m&surilor de ap&rare comercial&#
CE()A .::< prevede instituirea unui mecanism propriu de soluionare a litigiilor
comerciale sau utili8area instrumentului O#?#C#

CE()A .::< 1nlocuiete Acordul de comer liber pentru Europa Central& (CE()A)
1ncheiat 1n /00. i acordurile bilaterale de comer liber# Acordul propune un cadru Guridic
uniform, previ8ibil i de lung& durat& fapt ce contribuie la de8voltarea relaiilor
comercial7economice bilaterale i multilaterale dintre &rile membre#