Sunteți pe pagina 1din 28

CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA

MANAGEMENTUL PREZENEI
ELEVILOR LA COAL
Program iniiat de Inse!torat"# !o#ar $"deean C#"%
Coordonatori&
ins' de se!ia#itate ro(' & )te#iana E#iade
ins' rograme ed"!ati*e& +anie#a ),#,gean
!oordonator C$APP& Marin P#os!a
E!-ia de #"!r"&
E"genia Aram,. ro('so!io#og / !' E' Isa!
+anie#a Cig-i. ro(' si-o#og / Gr' !' Te-no(rig
+iana L". ro(' si-o#og / !' Tr' +0r%an
Lorena )a*a. ro(' edagog / Gr' !' A#' 1or2a
+iana aiti3. ro(' si-o#og / Li!' L' 1#aga
$ana Tra3!,. !oord' rograme ed"!ati*e / Gr' !' A#' 1or2a
4556
1
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
ARGUMENT
Mutaiile din societate i din familia contemo!an" #!o$lemele economice% !o$lemele
de !elaiona!e &nt!e "!ini i coii% tim !edus et!ecut cu familia% !edist!i$ui!ea !olu!ilo!%
suo!tul social i emoional !edus% su!a&nc"!ca!ea !ofesional" a "!inilo! sau munca &n
st!"in"tate etc'( dete!min" mai multe !o$leme emoionale la coii dec)t &n t!ecut'
*a acestea se adau+" !esiunea +!uului% !iscul consumului de d!o+u!i i a alto! fo!me de
deenden"% metodele educati,e sla$e% inconstante% su!a&nc"!ca!ea cola!"% disfunciile &n
e,alua!e i nota!e% f!ica de e-amene etc' constituindu.se &n ade,"!ai st!eso!i ent!u ele,i ca!e%
din "cate% uneo!i e,it" conf!unta!ea cu %%!o$lema/ !in fu+a de la o!e' 0"1ut din aceast"
e!secti,"% a$senteismul de,ine o !o$lem" social"% un semnal ta!di, al e-istenei uno!
!o$leme% o conduit" ca!e !eflect" atitudinea st!uctu!at" a lisei de inte!es% moti,aie% &nc!ede!e
&n educaia cola!"'
Din "cate% a$senteismul este &n c!ete!e% mai ales la ni,el liceal% ia! i+no!a!ea sau
edeasa e-cesi," ot doa! cont!i$ui la c!onici1a!ea fenomenului'
Acest mate!ial se do!ete a fi un suo!t ent!u di!i+inii ca!e se conf!unt" cu !o$lema
a$senteismului'
A1)ENTEI)MUL
7' +E8INIRE. CARACTERIZARE. 8ORME. )EMNI8ICAII
- !o$lem" social"2 conduit" e,a1ionist"% c!onic"% ca!e !eflect" atitudinea st!uctu!at" a lisei de
inte!es% moti,aie% &nc!ed!e &n educaia cola!"
- fu+a de la o!e este o !o$lem" !edominant emoional" #conduit" de ti e,a1ionist2 e,ada!e
fi1ic" i si3olo+ic" din situaia e!ceut" ca t!aumati1ant"(
- fo!m" de manifesta!e a de,ianei cola!e #semnal ta!di, al e-istenei uno! !o$leme(
- !educe!e a ataamentului i a inte+!"!ii% identifica!e sc"1ut" cu o$iecti,ele i asi!aiile
+!uului #de ele,i(
- fo!me4
a$senteism selecti, #fu+a de la coal" este f!ec,ent" la o sin+u!" discilin" sau doa! la c)te,a
disciline(
a$senteism +ene!ali1at #fu+a de la coal" este f!ec,ent" i +ene!ali1at"% !efi+u!ea1"
a$andonul cola!(
c"uta!ea sin+u!"t"ii #!eacie la tensiunea ute!nic" int!a. sau inte!e!sonal"(
do!ina de a fi cu a!tene!ul #la adolesceni(
do!ina de aa!tenen" la +!u #%%!itualu!i de iniie!e55(
atitudine defensi," fa" de auto!itatea unui sistem
- semnificaiile si3osociale ale fu+ii de la coal"4 funcia de sea!a!e 6 indi,iduali1a!e #mai
ales la adolesceni(
2. CAUZE
1' ca!e in de e!sonalitatea i sta!ea de s"n"tate a ele,ului4 moti,aie cola!" sc"1ut"% lis" de
inte!es% &nc!ede!e sc"1ut" &n educaia cola!"% o$oseal"% an-ietate% autoeficacitate sc"1ut"%
ima+ine de sine dete!io!at"% sentimente de infe!io!itate% a$ilit"i sociale !eduse% asi,itate2
!efu1ul de a ade!a la o ale+e!e f"cut" de alii #!eacie la !esiunea e-e!citat" de do!inele
adulilo!(
7' ca!e in de familie% condiiile socio.economice ale familie4 s"!"cia% stil a!ental indife!ent%
ne+li8ent% familii di1a!monice% "!ini foa!te ocuai sau lecai &n st!"in"tate
7
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
9' ca!e in de conte-tul cola! secific #inclusi, !elaia !ofeso!.ele,(4 !esiunea +!uului%
su!a&nc"!ca!ea cola!"% comunica!ea defectuas" ele,.!ofeso! #i!oni1a!ea% umili!ea ele,ului(
e,alua!ea su$iecti,"% f!ica de e,alua!e% conflict cu cole+ii% !actici educati,e e!ceute de
ele,i ca fiind ned!ete% f!ust!ante% incomati$ilitate &nt!e asi!aiile% t!e$uinele de &n,"a!e i
ofe!ta educaional" a colii2 fo!m" de a"!a!e :&mot!i,a discilinei e-cesi, de !i+id" i
se,e!"% olitici !oa$senteiste ale colii la ele,ii din clasele te!minale #&n colile de %elit"55(
- foa!te imo!tant" este i ,a!ia$ila ,)!st"4
la ele,ii mici . fu+a de la coal" oate fi o manifesta!e a %%fo$iei cola!e552 cau1e4 deenden"
c!escut" de "!ini% "!ini ca!e ,alo!i1ea1" e-cesi, educaia cola!"2 stilu!i a!entale
su!a!otectoa!e% auto!ita!e sau indife!ente2 st!ate+ie defensi," fa" de cole+ii ,ioleni% eecul
cola!% situaii umilitoa!e
la ele,ii ma!i . fu+a de la o!e este !e1ultatul unei oiuni #!oces de deli$e!a!e% lua!e a
deci1iei(2 cau1ele ot fi4 f!ica de e,alua!e% de eec% fo$ia 6 an-ietatea social" #f!ec,ent" &n
e!ioada adolescenei% manifestat" !in an-ietate fa" de situaia de a fi o$se!,at de cole+i%
teama de a ,o!$i &n u$lic% teama de a inte!aciona cu e!soane de se- ous% teama de c!itic"%
stim" de sine sc"1ut"(2 teama de edeas"% teama de ie!de!e a statutului &n +!u
!iscu!ile fu+ii de la coal"4 de!esia% consum de to-ice le+ale i ile+ale% acte delictuale%
a$andon cola!'
9
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
PAI 9N APLICAREA PROGRAMULUI +E MONITORIZARE A A1)ENELOR
ELEVILOR 9N COAL
7'Constit"irea Comisiei de monitori2are a a:sene#or #a ni*e# de 3!oa#,
4' Com#etarea 8i3ei de monitori2are a a:sene#or nemoti*ate ;84< 3i a 8i3ei sinteti!e
entr" !#as, ;8=< de !,tre diriginii !#ase#or
=' Com#etarea 8i3ei de !entra#i2are a a:sene#or nemoti*ate ;87< 3i a 8i3ei sinteti!e entr"
3!oa#, ;8=<
>' A#i!area !-estionare#or entr" e#e*i. ,rini ?n !#ase#e "nde a:senteism"# este ridi!at
@' )o#i!itarea sri%in"#"i si-o#og"#"i 3!o#ar ?n a#egerea rogram"#"i A a!ti*it,i#or de
inter*enie Bre*enie 3i a#i!area #a !#ase#e de e#e*i !" "n a:senteism ridi!at
;
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
ACTIVITI +E PREVENIE I INTERVENIE
9N CAZUL A1)ENTEI)MULUI
7' ACTIVITATEA& )"rse de stres 3!o#ar
OBIECTI04 Identifica!ea su!selo! de st!es cola!
NI0E*4 +imna1ial2 liceal
MATE<IA*E NECESA<E4 coli A;% c!eioane
D=<ATA4 7> min'
DESC<IE<E4 Se &ma!te clasa e +!ue de c)te ;.> ele,i' ?ieca!e +!u" !eali1ea1" tim de 1@
min' o list" cu su!se de st!es cola! e ca!e o !e1int" aoi &nt!e+ii clase' =!mea1" discuii cu
&nt!ea+a clas"4 ot fi &nl"tu!ate% diminuate% tole!ate necesit)nd adata!e% etc'
4' ACTIVITATEA& Rea!ii #a stres
OBIECTI0 4 Contienti1a!ea !eaciilo! la st!es
NI0E*4 +imna1ial2liceal
MATE<IA*E NECESA<E4 coli A;% c!eioane
D=<ATA 4 ;@ min'
DESC<IE<E4 Se &ma!te clasa &n +!uu!i de c)te ;.> ele,i' ?ieca!e +!u" notea1" tim de 1>
min' !eaciile a,ute &nt!.o situaie conside!at" st!esant" #test% te1"% e-amen etc'(%du" ca!e le ,o!
!e1enta &nt!e+ii clase' Se ,o! nota !eaciile fi1ice6 fi1iolo+ice #e-4du!e!i de inim"% t!ansi!aii
e-cesi,e% du!e!i de ca (% co+niti,e #ce au +)ndit(% emoionale #ce au simit(% como!tamentale
#cum s.au como!tat( 'An final se ,o! identifica c)te,a modalit"i de !ee,alua!e a e,enimentului
conside!at st!esant !in !isma +)ndi!ii o1iti,e'
=' ACTIVITATEA& +i#oma mea
OBIECTI04De1,olta!ea stimei de sine
NI0E*4 +imna1ial2 liceal
MATE<IA*E NECESA<E 4 fise% c!eioane
D=<ATA4 7@ min'
DESC<IE<E4 ?ieca!e ele, !imete o fi" cu titlul /Diloma mea/ #ane-a1( e ca!e o
comletea1"' Du" comleta!ea fiei cei ca!e do!esc% o !e1int" clasei'
>' ACTIVITATEA& Cine s"nt e"C
OBIECTI04 De1,olta!ea stimei de sine
NI0E*4 +imna1ial
MATE<IA*E NECESA<E4 fie% liici% foa!fece% c!eioane% ca!ioca% !e,iste
D=<ATA4 9@ min'
DESC<IE<E4 Se &nm)nea1" fieca!ui ele, fia BCine sunt euC/ #ane-a 7( i se un la diso1iie
mate!ialele' Ele,ii !imesc ca sa!cin" !eali1a!ea tim de 1> min' a unui cola86desen ca!e s" le
>
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
ofe!e celo!lali o idee des!e cine sunt ei' Pent!u !eali1a!ea sa!cinii ele,ii ot folosi cu,inte%
sim$olu!i% desene la li$e!a ale+e!e' Du" !eali1a!ea sa!cinii se fac +!uu!i de c)te 9.; ele,i &n
ca!e fieca!e ,a &m"!t"i celo!lali ce a f"cut' G!uu!ile ,o! discuta asectele comune tim de >
min' An final se !eface +!uul ma!e i se discut" tim de 1@ min4 a fost uoa!"6+!ea sa!cina% ca!e
sunt luc!u!ile comune descoe!ite% i.a a8utat e-e!ciiul s" se cunoasc" mai $ine etc'
@' ACTIVITATEA& C"m m, *,d e". !"m m, de(ines! !ei#a#iC
OBIECTI04 Const!ui!ea unei ima+ini de sine o1iti,"
NI0E*4 +imna1ial
MATE<IA*E NECESA<E4 coli A;% ma!De!e% c!eioane colo!ate% ta$l"6flic3a!t
D=<ATA4 >@ min'
DESC<IE<E4 Acest e-e!ciiu ofe!" ele,ilo! osi$ilitatea de a.i defini calit"i e!sonale ca!e
cont!i$uie la de1,olta!ea a!monioas" a e!sonalit"ii lo!'
Ele,ii sunt &m"!ii &n +!ue de > i !imesc c)te o foaie A; i c!eioane colo!ate'
?ieca!e ele, desenea1" contu!ul !o!iei alme e foaie% e ca!e &i ,a t!ece numele' Pe de+etul
ma!e &i ,a t!ece o calitate !o!ie #t!"s"tu!i de ca!acte!% &nsui!i mo!ale2 de e-'4 +ene!os%
inteli+ent% simatic% talentat etc'(' E-e!ciiul se continu" cu !eci1a!ea alto! calit"i de c"t!e
cole+ii de +!u : fieca!e mem$!u al +!uului ,a sc!ie o calitate a cole+ului s"u e celelalte
Bde+ete/ ale contu!ului almei acestuia' An felul acesta% la sf)!it fieca!e mem$!u ,a a,ea un
contu! al almei insc!iionat cu calit"i identificate at)t de el% c)t i de cole+ii s"i' An final se
afiea1" toate colile cu desene e ta$l" sau e foaia de flic3a!t'
O ,a!iant" a e-e!ciiului cu!inde !eci1a!ea unui como!tament o1iti, #sau a mai multo!
como!tamente(' Se insist" ca ele,ii s" identifice calit"i #asecte o1iti,e(% nu defecte #asecte
ne+ati,e( ale !o!iei e!sonalit"i'
Su+estii ent!u !ofeso!i4
Accentul se une e ,alo!i1a!e' Dac" !ofeso!ul o$se!," c" sunt ele,i ca!e nu !euesc s"
identifice asecte o1iti,e ale como!tamentului sau ca!acte!ului lo!% ot fi comletate
Bde+etele/ doa! de ceilali mem$!i ai +!uului' An felul acesta% ele,ul !esecti, ,a !eui% cu
a8uto!ul celo!lali% s" se cunoasc" i s" auto,alo!i1e1e !o!iul otenial'
6' ACTIVITATEA& P"n!te#e tari 3i s#,:i!i"ni#e me#e
OBIECTI04 De1,olta!ea stimei de sine
NI0E*4 +imna1ial2 liceal
MATE<IA*E NECESA<E4 fie% c!eioane
D=<ATA4 9@ min'
DESC<IE<E4 ?ieca!e ele, !imete o fi" cu titlul BPunctele ta!i i sl"$iciunile mele/ #ane-a 9(
e ca!e o comletea1" a,)nd la diso1iie 1@ min' Du" comleta!ea acesteia de c"t!e toi ele,ii
se ,o! !eali1a discuii e +!uu!i de c)te 9.; ele,i tim de > min'% &n cad!ul c"!o!a fieca!e ,a
&m"!t"i cole+ilo! de +!u !"sunsu!ile date' In final se ,a !eali1a tim de 1> min' o discuie la
ni,elul &nt!e+ii clase &n cad!ul c"!eia unii dint!e ele,i ,o! fi a8utai s".i comlete1e lista cu
unctele ta!i' Se ,a u!m"!i% de asemenea% delasa!ea discuiei e osi$ilitatea !emedie!ii uno!
asecte mai uin o1iti,e ale !o!iei e!soane'
D' ACTIVITATEA& Portret
OBIECTI04 C!ete!ea stimei de sine
E
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
NI0E*4 +imna1ial
MATE<IA*E NECESA<E4 coli A;% c!eioane
D=<ATA41> min'
DESC<IE<E4 Se !inde e satele fiec"!ui ele, o foaie de 3)!tie' Tim de 1@ min fieca!e ele,
,a t!ece e la ceilali i ,a nota e satele acesto!a o calitate e ca!e ei conside!a c" oseso!ii
3)!tiei o au' Du" 1@ min' fieca!e ele, ,a a,ea o list" cu asecte o1iti,e su!!inse de cole+ii lo!%
e ca!e le ,o! citi i ,o! !eflecta asu!a lo!'
E' ACTIVITATEA& tiai !,F
OBIECTI04 C!ete!ea stimei de sine
NI0E*4 +imna1ial% liceal
MATE<IA*E NECESA<E4 fi"
D=<ATA4 1> min'
DESC<IE<E4 Se citete de c"t!e di!i+inte fia BFtiai c"G/#ane-a ;(% du" ca!e se comentea1"
e scu!t &m!eun" cu ele,ii'
G' ACTIVITATEA& ..CUM )UNT I CUM +ORE)C ) 8IU CH
OBIECTI0E4 autocunoate!e% de1,olta!e e!sonal"
D=<ATA4 >@ minute
NI0E*4 +imna1ial% liceal
<ES=<SE MATE<IA*E4 fiele de luc!u #c)te una ent!u fieca!e ele,% ane-a >( folii de flic3a!t%
ma!De!e'
DESC<IE<E4 se +!uea1" ele,ii i se definete% cu a8uto!ul ele,ilo!% ima+inea de sine #"!e!ea
e ca!e o a,em des!e noi &nine(' Se discut" des!e fatul c" fieca!e a,em atu.u!i i minusu!i
e!sonale% minusu!i e ca!e do!im s" le amelio!"m' Se dist!i$uie fiec"!ui ele, fia de luc!u' Du"
ce comletea1" fia% !esect)nd inst!uciunile% &i !e1int" #at)t c)t do!esc( de e fi" cole+ilo! de
+!u' Ie!a!3i1ea1" asectele !efe!itoa!e la !o!ia e!soan" e ca!e do!esc s" le sc3im$e% du"
ca!e +)ndesc nite ai !in ca!e ot face acest luc!u' E-e!ciiul se oate continua !u+)nd fieca!e
+!u s" selecte1e #s" ne+ocie1e( un asect e ca!e do!esc s" luc!e1e i s" indice aii necesa!i
sc3im$"!ii' Aoi listea1" toate ideile e c)te o folie de flic3a!t i un !e!e1entant din fieca!e
+!u !e1int" ideile &n faa &nt!e+ii clase'
75' ACTIVITATEA& ..Po*estea ren"me#"iII
Info!maii utile ent!u coo!donato!4 numele dife!enia1"% scoate e!soana dint!.o mas" amo!f" de
indi,i1i #anonimi(% a!e o %%,i$!aie55 secial" ent!u fieca!e e!soan" &n a!te' Oamenii sunt
ute!nic identificai cu numele lo!% ia! a.l au1i ec3i,alea1" cu a fi !ecunoscui si3olo+ic'
Oamenii au ne,oie s" fie !ecunoscui i s" conte1e #adic" s" li se at!i$uie o anumit" imo!tan"('
A cunoate i a !eine numele oamenilo! este unul dint!e simlele sec!ete ale de1,olt"!ii !elaiilo!
inte!umane' <osti!ea numelui cui,a &nseamn" !ecunoate!ea unicit"ii% e!sonali1ea1"
comunica!ea'
OBIECTI04 autoacceta!ea% afi!ma!ea de sine% inte!cunoate!e i c!ete!ea coe1iunii +!uului'
D=<ATH4 >@ minute
NI0E*4 +imna1ial% liceal #e-e!ciiu indicat mai ales la clasele iniiale% a 0.a% a II.a(
MATE<IA*E4 ecusoane% ca!ioci
METODH4 e !efe!a$il ca ele,ii s" fie disui &n ce!c
DESC<IE<E4 fieca!e ele, &i ,a sc!ie numele e ecuson #cu culoa!ea !efe!at"( un sim$ol
e!sonal i se ,a !e1enta +!uului sun)ndu.i !enumele i %%isto!ia/ !enumelui s"u #cine l.a
mai u!tat din familie% cine i l.a ales% ca!e este moti,ul ale+e!ii% cum se simte cu numele s"u%
cum este alintat% cum este aelat de e!soane dife!ite : din familie sau din +!uul de !ieteni.
J
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
cum !efe!" s" fie numit &n +!u% moti,ul ent!u ca!e a ales o anumit" culoa!e% ce e-!im"
sim$olul desenat etc'('
77' ACTIVITATEA& Aserti*itatea
OBIECTI04 De1,olta!ea ase!ti,it"ii
NI0E*4 +imna1ial% liceal
MATE<IA*E NECESA<E4 mate!iale info!mati,e% coli A9% ca!ioca% ma!De!e
D=<ATA4 >@ min'
DESC<IE<E4 Se &ma!te clasa &n t!ei +!ue' ?ieca!e +!u" !imete un mate!ial info!mati,
#ane-a E( cu desc!ie!ea stilu!ilo!4 asi,% a+!esi,% ase!ti,% coli A9% ca!ioca% ma!De!e' G!uele au
sa!cina% tim de 7@ min'% de a sinteti1a info!maia us" la diso1iie i de a o nota e coala A9' In
final fieca!e +!u" &i !e1int" &n faa &nt!e+ii clase lana !eali1at"'
74' ACTIVITATEA& R,s"ns"ri aserti*e
OBIECTI04 De1,olta!ea ase!ti,it"ii
NI0E*4 +imna1ial% liceal
MATE<IA*E NECESA<E4 coli A;% c!eioane
D=<ATA4 7> min'
DESC<IE<E4 Se &ma!te clasa &n +!uu!i de c)te 9.; ele,i'Di!i+intele !e1int" c)te,a mesa8e i
solicit" +!uu!ilo! fo!mate s" note1e tim de 1> min' !"sunsu!ile asi,e% a+!esi,e% ase!ti,e la
aceste mesa8e' In final fieca!e +!u" &i !e1int" !"sunsu!ile' E-emle de mesa8e ce ot fi
utili1ate &n cad!ul acestei acti,it"i4 /Cole+ul t"u &i ia m)nca!ea din +eant" f"!" s" &i cea!" ,oie%
da! ie &i este foa!te foame/2 /P!ietenul t"u fumea1" i te !oa+" i e tine s" fume1i cu el/2 BKi.ai
cum"!at o $lu1" !efe!at" i o$se!,i c" !ietena ta o oa!t" f"!" s" te fi &nt!e$at/'
7=' ACTIVITATEA& Mesa%e aserti*e
OBIECTI04 De1,olta!ea ase!ti,it"ii
NI0E*4 +imna1ial% liceal
MATE<IA*E NECESA<E4 coli A;% c!eioane
D=<ATA4 7> min'
DESC<IE<E4 Se &ma!te clasa &n +!uu!i de c)te 9.; ele,i' ?ieca!e +!u a!e sa!cina de !eali1a!e%
tim de 1> min% a uno! mesa8e ,e!$ale asi,e% a+!esi,e i ase!ti,e' Aceste mesa8e ot fi4 mesa8ul
unui !o$ot telefonic% un !otest% o !eclam" u$licita!" etc' In final +!uele &i !e1int" !eali1a!ea
&n faa &nt!e+ii clase'
7>' ACTIVITATEA& C"m rea!ion,m #a resi"nea gr""#"iC
OBIECTI04 ma!ca!ea !o!iei e!sonalit"i2 e-une!ea desc3is"% fe!m" a !o!iului unct de
,ede!e f"!" a se teme de consecine #de 8udecata +!uului(
NI0E*4 liceal
MATE<IA*E NECESA<E4.
D=<ATA4 >@ min'
DESC<IE<E4
Con,e!saie int!oducti," ent!u acomoda!e
*a aceast" ,)!st"% a ,oast!"% a,ei cu!a8ul s" ," e-!imai do!inele% unctul de ,ede!eC
Dac" "!inii ," ce! s" facei ce,a% accetai sau nuC A,ei cu!a8ul s" 1icei %%nu/ dac" nu suntei
de aco!dC A!+umentai'
L
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
Ele,ii ,o! fi &nd!etai s!e o con,e!saie ca!e s" elucide1e aceste !o$leme'
Ce &nele+ei !in luta &nt!e +ene!aiiC #cau1e% soluii(
Sunei %%nu/ "!inilo!C De ceC An ce situaiiC
Ele,ii ,o! da e-emle% situaii conc!ete ca!e ,o! fi suuse de1$ate!ii colecti,e'
Cunoatei situaii &n ca!e tine!ii sun "!inilo! %%nu/ doa! ent!u a.i ma!ca e!sonalitateaC
Dac" sunem %%nu/ familiei 6"!inilo!% sunem %%da/ !ietenilo! &ntotdeaunaC
0i s.a &nt)mlat s" sunei %%nu/ !ietenilo!C Da! s" +)ndii %%nu/ i s" sunei %%Da/C An ce
situaiiC de1$ate!i e aceste !o$leme'
=nde te simi mai $ineC An familie sau cu +!uul de !ieteniC
Ele,ii ,o! e-!ima oiniile lo! i ,o! a!+umenta'
P!e1enta!ea oiniei si3analistului f!ance1 Ge!a!d Se,e!in
C)nd a8un+i s" nu.i mai conside!i familia ca unic unct de !efe!in"% %%+aca/ ia o imo!tan"
eno!m"'
Ele,ii a!tici" la comenta!ii'
A sune %%nu/ +!uului de !ieteni% a nu te confo!ma !e+ulilo! acestuia% &nseamn" s".i asumi
nite %%!iscu!i/ eno!me. cele de a fi e-clus4 te +"seti &n situaia de a fi sin+u!% f"!" familie% f"!"
+!uul de !ieteni'
Ele,ii a!tici" la comenta!ii'
Conclu1ii4
*a finalul o!ei ,o! fi citite dest"inui!ile unei tine!e de 1J ani% u$licate &n ianua!ie 1MMM de
<e,ista P3os3o!e din ?!ana4
%%Mult tim am f"cut e ama$ila% am sus %%da/ tutu!o!4 celo! ce.mi ce!eau $ani ent!u i+"!i sau
ent!u o!ice altce,a2 $"ieilo! ca!e nu &nd!"1neam s" sun %%nu/% c3ia! dac" nu.mi l"ceau cu
ade,"!at# asta de teama c" nimeni nu ,a mai ,!ea s" ias" cu mine(GFi aoi% &nt!.o 1i% mi.am dat
seama c" &n 8u!ul meu e!au doa! nite %%a!a1ii/ ca!e m" luau d!et f!aie!"' Atunci m.am simit o
nulitate% un nimeni' Fi Gam e-lodatGDe atunci sun %%nu/ atunci c)nd +)ndesc acest luc!u i
m" simt foa!te $ine% e-celent% ca i c)nd a fi sc"at de o o,a!" ce m" coleea'/
Ele,ii sunt in,itai s" e-!ime "!e!i% !efle-ii% conclu1ii i sunt &nt!e$ai dac" au t!"it aceast"
e-e!ien" ,!eodat"'
7@' ACTIVITATEA& ..), ?n*,,m s, s"nemF' NUH
OBIECTI0E4 &nsui!ea modalit"ilo! de !e,eni!e a !eaciilo! defensi,e &n comunica!e2 &n,"a!ea
uno! st!ate+ii de a !e1ista la !esiunea +!uului'
D=<ATA4 >@ minute
NI0E*4 +imna1ial% liceal
MATE<IA*E NECESA<E4 fia ent!u fieca!e ele, #ane-a J(% folii de flic3a!t% ma!De!e'
DESC<IE<E4 ele,ii se +!uea1"% i !imesc sa!cina de a lista% tim de > minute% c)t mai multe
situaii #i emoiile e ca!e le.au simit( cu ca!e s.au conf!untat i &n ca!e le.a fost dificil s" !efu1e
o solicita!e din a!tea alto! e!soane% c3ia! dac" acea !oune!e nu le.a f"cut l"ce!e'
Se listea1" toate situaiile identificate de +!uu!i e ta$l" sau e o folie de flic3a!t' ?ieca!e +!u
selectea1" cel uin o situaie la ca!e ,o! luc!a &n continua!e i !imesc sa!cina de a +)ndi o
st!ate+ie e ca!e au folosit.o sau a! utea.o folosi ent!u a !efu1a% &n mod fe!m #ase!ti,( ce!e!ea
alto! e!soane #atunci c)nd nu do!esc s" se imlice &nt!.o anumit" acti,itate% situaieG(' Aoi
notea1" st!ate+ia e ca!e au +)ndit.o e c)te o folie de flic3a!t' *i se &nm)nea1" ele,ilo! fia de
luc!u i li se ce!e s" comlete1e !o!ia lo! st!ate+ie cu !ecomand"!ile de e fi"% !esecti, cum
anume i.a! utea otimi1a modalitatea de a !efu1a unele ce!e!i' In final% c)te un !e!e1entant din
fieca!e +!u ,a !e1enta &nt!e+ii clase e-emlul la ca!e au luc!at' Discuia se oate a!ofunda
M
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
!in discuta!ea a ceea ce simt atunci c)nd fac unele luc!u!i doa! ent!u a fi e lacul celo!lali%
!esecti, ce +)ndesc des!e ei &nii i ce emoii simt atunci c)nd ot !efu1a anumite ce!e!i cu
ca!e nu sunt de aco!d'
Nota bene4 coo!donato!ul +3idea1" discuiile e situaiile tiice din coal" #e-4 a c3iuli de la o!e%
a coia la teste% a consuma alcool sau tutun doa! ent!u a nu fi e-clus dint!.un +!u% a !enuna%
su$ !esiunea +!uului% la !e+"ti!ea leciilo! &n fa,oa!ea alto! acti,it"i etc'( i insist" e modul
ase!ti, de a !efu1a unele ce!e!i' Poate fi !eali1at i un 8oc de !ol'
76' ACTIVITATEA& Vo!a:"#ar"# emoii#or
OBIECTI04 De1,olta!ea comunic"!ii o1iti,e cu ceilali2 facilita!ea e-!im"!ii emoionale
NI0E*4 +imna1ial% liceal
MATE<IA*E NECESA<E4 $ileele
D=<ATA4 9@ min'
DESC<IE<E4 Se utili1ea1" un set de $ileele e ca!e au fost notate denumi!ea uno!
emoii#e-'fe!icit% t!ist% f!ust!at(' ?ieca!e ele, ale+e c)te un $ileel i &ncea!c" s" e-!ime emoia
notat" !int!.un como!tament' Ceilati ele,i t!e$uie s" identifice emoia !esecti,"'
7D' ACTIVITATEA& )tat"i#e emoii#or
OBIECTI04 De1,olta!ea comunic"!ii o1iti,e cu ceilali2 facilita!ea e-!im"!ii emoionale
NI0E*4 +imna1ial%liceal
MATE<IA*E NECESA<E4 $ileele
D=<ATA4 9@ min'
DESC<IE<E4 Se utili1ea1" un set de $ileele e ca!e au fost notate denumi!ea uno!
emoii#e-'fe!icit% t!ist% f!ust!at(' C)i,a ele,i ,olunta!i ,o! a,ea t!ei !olu!i4 de sculto!% de statuie
i o$se!,ato!' Ele,ul ca!e i.a ales !olul de sculto! ale+e un $ileel% &i caut" un ele, ca!e i.a
ales !olul de statuie i ,a &nce!ca s" Bmodele1e/ statuia &n funcie de emoia e ca!e t!e$uie s" o
!e!e1inte% model)ndu.i e-!esia facial"% ostu!a' Ele,ul cu !olul de o$se!,ato! ,a nota toate
modalit"ile !in ca!e ele,ul Bsculto!/ &ncea!c" s" e-!ime emoia' Ceilali ele,i t!e$uie s"
identifice emoia e-!imat" de ele,ul cu !olul de Bstatuie/'
7E' ACTIVITATEA& Imagini#e emoii#or
OBIECTI04 De1,olta!ea comunic"!ii o1iti,e cu ceilali2 facilita!ea e-!im"!ii emoionale
NI0E*4 +imna1ial% liceal
MATE<IA*E NECESA<E4 $ileele
D=<ATA4 9@ min'
DESC<IE<E4 Se utili1ea1" un set de $ileele e ca!e au fost notate denumi!ea uno! emoii
#e-'fe!icit% t!ist% f!ust!at(' ?ieca!e ele, ,a e-t!a+e c)te un $ileel% citeste denumi!ea emoiei i
&ncea!c" s" o !e!e1inte !int!.un desen ca!e s" fie semnificati, ent!u emoie' Ele,ul ca!e
identific" !imul emoia !e!e1entat" de un cole+% ,a !e1enta &n continua!e el emoia e-!imat"
!in desen'
7G' ACTIVITATEA& E" 3i nota roast,
OBIECTI04 De1,olta!ea caacit"ii de autoanali1a a !e1ultatelo!2 de1,olta!ea caacit"ii de
a!ecie!e i utili1a!e a otenialului !o!iu'
NI0E*4 liceal
1@
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
MATE<IA*E NECESA<E4 coli A;% c!eioane
D=<ATA4 >@ min'
DESC<IE<E4 Ele,ii se &ma!t &n at!u ec3ie' P!ima descoe!" cau1ele ca!e dete!min"
o$ine!ea !e1ultatelo! nesatisf"c"toa!e% a doua descoe!" soluii ent!u e,ita!ea notelo! !oaste% a
t!eia im!o,i1ea1" o scenet" ca!e s" !eflecte !elaiile !ofeso!.ele,% a at!a desenea1" ele,ul ca!e
a !imit o not" !oast" i e-!im" !in ima+ini +)ndu!ile acestuia'
Se solicit" !eface!ea +!uului i !e1enta!ea !e1ultatelo! la ca!e au a8uns ec3iele'
P!ofeso!ul ce!e ele,ilo! s" citeasc" mini.eseu!ile &n ca!e li s.a ce!ut s" a!ate ce imact a!e nota
!oast" asu!a lo!' P!ofeso!ul une !o$lema e-istenei unui !o+!am 1ilnic al ele,ului ca!e s".i
asi+u!e o !e+"ti!e otim" i o ,ia" ec3ili$!at"'
45' ACTIVITATEA& Viitor"# me"
OBIECTI04 C!ete!ea moti,aiei cola!e !in cla!ifica!ea scou!ilo! de lun+" du!at"
NI0E*4 +imna1ial% liceal
MATE<IA*E NECESA<E4 coli A;% c!eioane
D=<ATA4 7@ min'
DESC<IE<E4 Se !eali1ea1" de c"t!e di!i+inte o scu!t" info!ma!e des!e scou!i eficiente &n
&n,"a!e i tiu!i de scou!i #ane-a L(' Du" aceast" info!ma!e fieca!e ele, a!e sa!cina de a nota%
tim de 1@ min'% c)te,a scou!i imediate #le+ate de coal"( i 1.7 scou!i e te!men lun+ e ca!e
le ,o! !e1enta aoi &nt!e+ii clase' Se ,a u!m"!i s!i8ini!ea tutu!o! ele,ilo! ent!u cla!ifica!ea
scou!ilo!'
47' ACTIVITATEA& Atit"dinea mea
OBIECTI04 Identifica!ea uno! idei% atitudini ne+ati,e fa" de coal" i co!ecta!ea lo!
NI0E*4 +imna1ial% liceal
MATE<IA*E NECESA<E4 minic3estiona!e% c!eioane
D=<ATA4 >o min'
DESC<IE<E4 Se dist!i$uie fiec"!ui ele, un minic3estiona! de atitudini #ane-a M(' Du"
comleta!ea de c"t!e ele,i% tim de 1@ min% a minic3estiona!ului% di!i+intele !eali1ea1"
cent!ali1a!ea !asunsu!ilo!' In funcie de !"sunsu!ile date &n final se !eali1ea1" o discuie &n ca!e
se ,a u!m"!i ataca!ea ideilo!% atitudinilo! ne+ati,e fa" de coal" i &nt"!i!ea celo! o1iti,e'
11
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
AneJa 7
+IPLOMA MEA
1' Cea mai imo!tant" !eali1a!e din ,iaa mea NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
7' Cel mai imo!tant succes din ,iaa mea NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
1' Cel mai imo!tant e,eniment din ,iaa meaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
7' Cel mai imo!tant o$iecti, !eali1atNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
>' Cea mai imo!tant" deci1ie e ca!e am luat.o NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
E' Cele mai imo!tante e!soane din ,iaa meaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
17
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
AneJa 4
CINE )UNT EUC
Dac" a fi animal a fi''' Dac" a fi culoa!e a fi'''

Dac" a fi asa!e a fi'''' Dac" a fi floa!e a fi'''
Dac" a fi 8uca!ie a fi''' Dac" a fi inst!ument mu1ical a fi'''

19
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
AneJa =
PUNCTELE TARI I )LA1ICIUNILE MELE
1' M" simt m)nd!u6" c)ndNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNse sune c"
euNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
7' M" simt ma!+inali1at i sin+u! c)ndNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
9' M" simt fe!icit c)ndNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
;' M" ene!,e1 c)ndNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNm" co!ectea1"
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
>' NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNm" face de o$icei s"
m" simtNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
E' Sunt de1ama+it c)ndNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
J' Indife!ent c)t de mult &nce!c% niciodat"NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
L' Sin+u!ul luc!u ca!e &mi lace &nt!.ade,"! este NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
M' Punctele mele ta!i
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
1@' Sl"$iciunile mele
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
1;
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
AneJa >
TIAI CF
O C3!isto3e! Colum$ c"uta IndiaC
O Palt DisneQ a fost dat afa!" de la se!,iciu ent!u c" nu a,ea ideiC
O Al$e!t Einstein a fost desc!is de !ofeso!ul lui ca lent &n +)ndi!e i a fost e-mat!iculat din
coal"C
O ?!ed Astai!e a fost desc!is de !oduc"to!ul ca!e l.a testat ent!u !ima dat"4 R Nu a!e talent
ent!u acto!ie' Ftie s" danse1e uinRC
O *ouis Pasteu! a ieit al 1> lea din 77 la un test de c3imieC
O A$!a3am *incoln a euat &n tot ce a &nce!cat s" fac" &nainte i a a,ut doa! 7@@ de ,otu!i la
!imele ale+e!i localeC
O NeSton a fost ultimul din clas"C
O Hum$oldt e!a socotit &n coil"!ie m"!+initC
O *innT e!a conside!at de c"t!e tat"l s"u ca fiind caa$il doa! s" coase ci1meC
O MoliU!e n.a utut &n,"a s" citeasc" mult timC
O Naoleon a fost un ele, medioc!u &n coala milita!"C
1>
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
ANEKA @
..CUM )UNT I CUM +ORE)C ) +EVIN CH
Citii ad8ecti,ele notate mai 8os' Bifea1" la !u$!ica ..Pre2entH t!"s"tu!ile ca!e% du"
"!e!ea ta% te ca!acte!i1ea1"' Aoi% f"!" a !i,i semnele e ca!e le.ai f"cut% !ecitete lista' De
aceast" dat"% une un I &n coloana intitulat" ..ViitorH &n d!etul fiec"!ui cu,)nt ca!e e-!im"
&nsui!ea e ca!e ai do!i s" o ai dac" ai utea fi o e!soan" ideal"'
9n re2ent 9n ,iitor In re2ent 9n *iitor
0ulne!a$il#"( GG'' GG'' 0esel#"( GG' GG
Contiincios GG'' GG'' In,idioas" GG'' GG'
Plin#"( de umo! GG' GG' Ene!+ic#"( GG'' GG''
Indeendent#"( GG' GG' Politicos GG'' GG'
P!ietenos GG GG Calm#"( GG' GG
Am$iioas" GG GG' P!iceut#"( GG'' GG'
Inte!esant#"( GG GG' Si+u!#"( GG'' GG'
Cinstit#"( GG' GG' Malea$il#"( GG' GG
At!"+"to! GG GG Inte!io!i1at#"( GG' GG
<e1e!,at#"( GG GG ?!a+il#"( GG' GG'
Entu1iast#"( GG GG Since!#"( GG' GG'
Sensi$il#"( GG' GG <ela-at#"( GG' GG'
De &nc!ede!e GG' GG Pute!nic#"( GG' GG
Inteli+ent#"( GG GG Cinic#"( GG' GG
Imulsi,#"( GG GG Aatic#"( GG' GG'
Im!esiona$il#"( GG GG E+oist#"( GG' GG'
1E
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
AneJa 6
)TILURI +E COMUNICARE
Stilul asi, 4 e,it" conf!unt"!ile% conflictele% &i do!ete ca toat" lumea s" fie mulumit"% f"!" a
ine &ns" cont de d!etu!ile sau do!inele sale e!sonale'O astfel de e!soan" nu face ce!e!i% nu
solicit" ce,a anume% nu se imlic" &n c)ti+a!ea uno! d!etu!i e!sonale sau &n a"!a!ea uno!
oinii' Aceast" e!soan" se simte !"nit"% f!ust!at"% i!itat"% f"!" &ns" a &nce!ca s".i e-!ime
nemulumi!ile fa" de ceilali' Stilul asi, e,it" !o$lema% i+no!" d!etu!ile !o!ii% las" e
ceilali s" alea+" &n locul s"u% ,ede d!etu!ile celo!lali ca fiind mai imo!tante'
Stilul a+!esi,4 $lamea1" i &i acu1" e ceilali% &ncalc" !e+ulile imuse de auto!it"i #"!ini%
!ofeso!i% oliie( este insensi$il la sentimentele celo!lali% nu.i !esect" cole+ii% conside!" c" au
&ntotdeauna d!etate% !e1ol," !o$lemele !in ,iolen"% conside!" ca" cei din 8u!ul s"u sunt
adesea ned!ei cu el% este sa!castic i utili1ea1" adesea c!itica &n comunica!e% este ostil i fu!ios'
Stilul a+!esi, atac" !o$lema% &i susine d!etu!ile f"!" a ine cont de d!etu!ile celo!lali% ale+
acti,itatea lo! i e a celo!lali% conside!" c" d!etu!ile lo! sunt mai imo!tante dec)t ale
celo!lali'
Stilul ase!ti,4 e-!im" emoiile i con,in+e!ile f"!" a afecta i ataca d!etu!ile celo!lali%
comunic" di!ect% desc3is i onest c)si+)nd !esectul !ietenilo! i cole+ilo!% a!e caacitatea de a
iniia% menine i &nc3eia o con,e!saie &n mod l"cut% e-!im" emoiile ne+ati,e f"!" a se simi
st)n8enit sau a.l ataca e cel"lalt% a!e a$ilitatea de a solicita sau a !efu1a ce!e!i% &i e-!im"
emoiile o1iti,e% face i accet" comlimente% sune VN=/ f"!" s" se simt" ,ino,at sau 8enat%
face fa" !esiunii +!uului i &i e-!im" desc3is oiniile e!sonale% &i !ecunoate
!esonsa$ilit"ile fa" de ceilali' Stilul ase!ti, discut" !o$lema% &i susine d!etu!ile% au
&nc!ede!e &n ei% !ecunosc i d!etu!ile lo! i ale celo!lali'
1J
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
AneJa D
?IFA DE *=C<= PENT<= E*E0I
And!um"!i ent!u e!soanele ca!e au dificult"i &n a sune %%N=/ . Mc WaQ #1ML9(4
1' Aco!dai.," un !"+a1 #ent!u a decide cum anume do!ii s" !"sundei unei solicit"!i(2 e,itai
!eaciile imulsi,e'
7' Nu ," scu1ai &n mod e-a+e!at #inte!locuto!ul oate deduce c" ," simii ,ino,ai din cau1a
fatului c" ai !efu1at solicita!ea('
9' P!eci1a!ea coninutului !efu1ului #ce anume ,ei face i ce nu ,ei face ent!u inte!locuto!('
;' =tili1a!ea lim$a8ului non,e!$al de ti ase!ti, #!i,i!ea inte!locuto!ului% o1iie fa".n fa"% ton
calm i fe!m% f"!" !eacii emoionale('
>' E,ita!ea ,ino,"iei inutile #unii oameni ot simi do!ina sontan" de a face altce,a ent!u
e!soanele e ca!e le.au !efu1at2 e $ine s" !eflecte1e ent!u a fi si+u!i c" noua ofe!t" !o,ine
dint!.un sentiment since! i nu este doa! !e1ultatul sentimentului de ,ino,"ie('
1L
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
AneJa E
Scou!ile eficiente &n &n,"a!e !esuun4
Xdefini!ea scou!ilo! &n te!meni secifici% cla!i i !ealiti' E-4/0!eau s" a!cu!+ >> de a+ini la
isto!ie &n u!m"toa!ele 9 1ile/
Xs" fie m"su!a$ile' Se sta$ilesc c!ite!ii o$iecti,e du" ca!e se a!ecia1" +!adul &n ca!e scoul a
fost atins'
Xsta$ili!ea unei date limite ent!u !eali1a!ea scoului !ous
Xidentifica!ea ailo! ca!e t!e$uie u!mai ent!u !eali1a!ea scoului
Xanticia!ea otenialelo! o$stacole &n calea atin+e!ii scoului i ela$o!a!ea uno! modalit"i de
de"i!e a acesto!a
Xsta$ili!ea uno! !ecomense ent!u !eali1a!ea scoului
Tiu!i de scou!i4
a'scou!i de e!fo!man".!esuun focali1a!ea ele,ului e !e1ultatul e ca!e do!ete s".l atin+"'
E-/4s" fiu cel mai $un &n clas"/ 2/s" iau locul &nt)i la olimiad"/
$'scou!i de de1,olta!e.!esuun focali1a!ea ele,ului e asimila!ea sau e!feciona!ea uno!
cunostine'E-4/s" &n," mai multe des!e cum funcionea1" un moto!/'
1M
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
AneJa G

CLE)TIONAR
0" !u+"m s" e,aluai e o scal" de la 1 la >% &n ca!e
1 : total de1aco!d
7 . a!ial de1aco!d
9 . nu m" ot !onuna
; : a!ial aco!d
> : total aco!d
u!m"toa!ele afi!maii4
1' VAn 1iua de a1i coala nu te a8ut" la nimicY/
7' N.ai ca!te% n.ai a!teY
9' Poi a8un+e s" ai $ani f"!" s" te omo!i !ea mult cu &n,"atul'
;' Dac" ,!ei% &n ,ia" s" fii !esectat% t!e$uie s" &n,ei c)t mai mult'
>' A &n,"a este o ie!de!e de ,!eme'
E' Poi !euii &n ,ia" doa! &n,")nd'
7@
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
ALTE )UGE)TII +E INTERVENIE 9N CAZUL A1)ENTEI)MULUI
1' Monito!i1a!ea% de c"t!e di!i+inte% s"t"m)nal" a a$senelo! ele,ilo! e fia ti de
monito!i1a!e i !e1enta!ea luna!" a situaiei a$senelo! c"t!e conduce!ea colii
7' Alica!ea c3estiona!ului !i,ind a$senteismul #dac" situaia o imune(
9' Cent!ali1a!ea !"sunsu!ilo! la c3estiona! i identifica!ea !incialelo! cau1e ca!e au
cont!i$uit la situaia de fat #num"! ma!e de a$sene nemoti,ate(
;' Sc3ia!ea unui lan de inte!,enie intit ent!u !e1ol,a!ea situaiei #identifica!ea de c"t!e
di!i+inte a uno! m"su!i amelio!ato!ii(
>' Discuta!ea% &n a!ticula!% a incidentului 6 situatiei cu ele,ul : c"uta!ea &m!eun" a uno! soluii
ent!u e,ita!ea !eet"!ii incidentului2 e,entual% consilie!ea si3olo+ic" indi,idual" 6 a
familiei #&n funcie de cau1"(
E' Cooe!a!ea di!i+intelui cu "!inii2 su!a,e+3e!ea disc!et" a !e1enei ele,ului la coal"%
le+"tu!a e!manent" cu di!i+intele #!eaciile ne+ati,e ale colii i ale familiei &nt!ein
mecanismele de a"!a!e ale ele,ului% c!e)nd un ce!c ,icios% &n ca!e% la limit"% a$andonul tinde
s" fie ,"1ut de ele, ca unic" soluie ent!u %%!e1ol,a!ea55 !o$lemei(
J' Dac" fu+a de la coal" este dete!minat" de atitudinea unui !ofeso!% di!i+intele oate media
!e1ol,a!ea situaiei conflictuale !ofeso!.ele,
L' Alte modalit"i de !ofila-ie4
- iei!ea din coal" e a!cu!sul o!elo! de cu!s doa! e $a1a uno! $ilete de &n,oi!e% semnate de
di!i+inte sau !ofeso!ul clasei% ca!e s" fie !itmic conta$ili1ate la sec!eta!iat
- nota!ea !i+u!oas" a a$sentelo! la fieca!e o!" de cu!s
- confi!ma!ea oficial" a le+itim"!ii ele,ului la ,!eun Clu$ So!ti, i anuna!ea !eala$il" a
!o+!amului cometiional2 a!o$a!ea moti,"!ii a$senelo! ent!u a!ticia!ea ele,ului la
cometiiile so!ti,e de c"t!e conduce!ea colii
- !esecta!ea <e+ulamentului Fcola! i a <e+ulamentului de O!dine Inte!ioa!" ent!u ele,i
- menine!ea &n clas" a unei atmosfe!e ca!e s" asi+u!e satisface!ea t!e$uinei de si+u!an"
afecti," ent!u toi ele,ii
- metode de !eda!e : &n,"a!e at!acti,e
- !omo,a!ea cooe!"!ii &n clas"% astfel &nc)t i ele,ii cu e!fo!mane cola!e modeste s"
e-e!imente1e succesul2 e,ita!ea constitui!ii uno! elite% concomitent cu etic3eta!ea%
ma!+inali1a!ea% celo! ca!e nu aa!in elitei
- sistem ec3ita$il de !ecomense : sanciuni ca!e s" menin" moti,aia cola!" a ele,ilo!2 nota
s" fie doa! o m"su!" o$iecti," a e!fo!manei i nu o modalitate de sanciona!e a ele,ului
- !ofeso!ii s" comunice eficient #ase!ti,% s" foloseasc" asculta!ea acti,"( s" e,ite etic3eta!ea
ele,ilo!% s" c!itice const!ucti,% s" se focali1e1e e !ecomensa!ea ele,ilo! i nu e
sanciona!ea lo!
- di,e!sifica!ea i at!acti,itatea acti,it"ilo! e-t!acu!!icula!e
M' Alte st!ate+ii de inte!,enie4
- !eali1a!ea unui anou al ele,ilo! cu cea mai $un" f!ec,en" la coal"
- c!ea!ea unui fo!um al "!inilo! #e site.ul colii(
- u$lica!ea% e site.ul colii% a listei ele,ilo! cu cele mai uine a$sene
- !o+!ame de consilie!e a "!inilo! #de ti %%coala "!inilo!55(
- cola$o!a!e cu toate auto!it"ile comunit"ii locale #oliia de !o-imitate% 8anda!me!ia% alte
asociaii i ONG : u!i('
CHESTIONA< PENT<= PH<INKI
71
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
1' Cunoatei situaia a$senelo! coilului dumnea,oast!" de la coal"C
DA N=
7' De c)te o!i a lisit nemoti,at s"t"m)na aceastaC
a' deloc
$' 1.> o!e
c' >.1@ o!e
d' mai mult de 1@ o!e
9' Ca!e este moti,ul ent!u ca!e lisete nemoti,at coilul dumnea,oast!"C
a' se las" influenat de cole+i
$' se las" influenat de !ieteni
c' nu &i lace o!a
d' nu &i lace !ofeso!ul
e' este o$osit
f' mai $ine o a$sen" dec)t o not" !oast"
+' nu &l influenea1" nimic
3' altele '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
;' Ca!e sunt e!soanele cu ca!e coilul dumnea,oast!" et!ece timul c)nd liseteC
a' cu cole+ii
$' cu !ietenii din coal"
c' sin+u!
d' cu !ieteni din afa!a colii
e' alte e!soane ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
>' Ce acti,it"i &l at!a+ mai ta!e e coil c)nd leac" de la o!eC
a' me!+e acas"
$' me!+e &n a!c
c' me!+e &nt!.un $a!6 clu$
d' me!+e la inte!net
e' me!+e la un cole+ acas"
f' altele ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
E' Ce modalitate de moti,a!e a a$senelo! folosete coilul dumnea,oast!"C
a' moti,"!i !eale
$' moti,"!i medicale false
c' moti,"!i false de la "!ini
d' comunic)nd cu !ofeso!ul
e' nu le moti,ea1"
f' nu tiu
J' Ca!e este atitudinea coilului dumnea,oast!" fa" de a$senta!ea nemoti,at" de la coal"C
a' e $ine s" c3iuleasc" din c)nd &n c)nd
$' c3iulul e !o,ocat de !ofeso!i
c' nu face nici un !"u dac" lisete de la anumite o!e
d' c3iulul oate a,ea consecine +!a,e asu!a !euitei cola!e
e' c3iulul duce la sc"de!ea notei la u!ta!e
f' altele ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
77
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
Fcoala4
Data4
CHESTIONA<
0" !u+"m s" !"sundei cu since!itate la u!m"toa!ele &nt!e$"!i4
1' Ca!e sunt du" "!e!ea ,oast!" moti,ele ent!u ca!e o a!te dint!e cole+i a$sentea1"C
a' nu le lace o!a
$' nu.i inte!esea1" coala
c' nu le lace !ofeso!ul
d' dac" a$sentea1" nu li se &nt)ml" ma!e luc!u
e' se lictisesc la coal"
f' &i !e1ol," a$senele f"c)nd !ost de scuti!i
+' e,it" &n felul acesta lua!ea unei note mici
3' nu do!esc s" int!e &n conflict cu ceilali cole+i
i' !o+!amul este !ea &nc"!cat
8' altele% ca!eC '''''''''''''''''
7' Ce se &nt)ml" atunci c)nd un ele, a$sentea1" nemoti,at mai mult timC
a' i se scade nota la u!ta!e
$' &i sunt c3emai "!inii la coal"
c' este e-mat!iculat
d' nu i se &nt)ml" ma!e luc!u
e' altce,a% ceC '''''''''
9' 0" !u+"m s" menionai ca!e au fost moti,ele ca!e ,.au dete!minat s" a$sentai4
a' nu m" inte!esea1" coala
$' nu.mi lace !ofeso!ul
c' mai $ine a$sente1 dec)t s" iau o not" mic"
d' dac" nu c3iulesc am de.a face cu unii cole+i
e' m" descu!c% fac !ost de scuti!i
f' alt moti,% ca!eC ''''''''''''''''''''
;' P!ounei t!ei luc!u!i ca!e% du" "!e!ea ,oast!"% ot face o!ele mai l"cute4
a' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
$' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
c' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
>' C)t de des a$sente1i nemoti,at de la o!e4
a' deloc
$' 1.9 o!e6 s"t"m)n"
c' 9.E o!e6 s"t"m)n"
d' E.M o!e6 s"t"m)n"
e' M.17 o!e6 s"t"m)n"
f' 17.1> o!e6 s"t"m)n"
+' este 1> o!e6 s"t"m)n"
E' Ce c!e1i c" te.a! dete!mina s" ai o !e1en" mai $un" la o!e4
a' &ncu!a8a!ea cole+ilo!
79
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
$' a!ecie!ea !ofeso!ilo!
c' !elaia cu di!i+intele6 di!i+inta
d' altele '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
J' Ca!e sunt &n oinia ta ca!acte!isticile o!ei la ca!e ai fi !e1ent C
a' atmosfe!a e l"cut"
$' se luc!ea1" e +!ue
c' sunt imlicat &n desf"u!a!ea o!ei
d' nu m" lictisesc
e' altele' Ca!e C ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
L' De la ca!e disciline leci mai f!ec,ent de la coal"C
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
M' Ca!e este moti,ul lec"!ii tale de la coal"C Ce dificult"i &nt)mini la mate!ia !esecti,"C
#&nce!cuiete ,a!iantele ca!e se ot!i,esc i !eci1ea1" mate!ia('
a' mate!ia este !ea +!ea% nu o &nele+
$' nu.mi lace mate!ia !esecti,"
c' nu mi.am f"cut tema de cas"
d' o!a e lictisotoa!e
e' ce!inele !ofeso!ului sunt !ea ma!i
f' !elaia cu !ofeso!ul #mi.e f!ic" s" nu fiu umilit &n faa cole+ilo!(
+' f!ica de not"% m" simt ne!e+"tit% a ,!ea s" e,it o not" mic"
3' conflicte cu un cole+6 cole+ii de clas"
i' o$oseala
8' alt moti,' Ca!eC '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1@' =nde me!+i c)nd fu+i de la coal"C
a' acas"
$' &n a!c
c' la Inte!net cafe
d' &n $a!
e' altele' Ca!eC '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
11' Cu cine &i et!eci timul c)nd a$sente1i de la coal"C
a' cu !ietenii
$' cu !ietenul6 !ietena
c' cu cole+ii
d' cu nimeni% !"m)n sin+u!
e' cu altcine,a' Cu cineC'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
17' P"!inii tiu c" ai lisit de la coal"C
a' da% stiu de la mine
$' da% stiu de la altcine,a #cine anume(''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
c' nu
19' Ce soluii !oui ent!u !"m)ne la coal"C Ce te.a! utea a8uta s" nu mai leci de la
coal" &nainte de te!mina!ea
o!elo!C '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''
7;
CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
1i:#iogra(ie
B"$an% A' #7@@1( Consiliere educaional% Ed' Psinet% Clu8 : Naoca
Cosmo,ici% A'% Iaco$% *' #1MML( Psihologie colar% Ed' Poli!om% Iai
Eliade% S' #7@@@( ABC ul consilierii elevului% Ed' Hie!$o!ea% Tu!da
Iftene% ?' #1MMM( Psihiatria copilului i adolescentului% Casa C"!ii de Ftiin"% Clu8
*emeni% G' Miclea% M' #7@@;( Consiliere i orientare ghid de educaie pentru carier% Ed'
ASC<% Clu8 . Naoca
Neamu% C' #7@@9( Deviana colar% Ed' Poli!om% Iai
Nedelcea% C' #1MMM( Optimizarea comportamentului ntre educaie i psihoterapie% Ed' Se!%
Bucu!eti
Nu"% A' #7@@;( Abiliti de comunicare% Ed' Se!% Bucu!eti
<oan% A' #7@@E( !iolena "uvenil colar% P!esa =ni,e!sita!" Clu8ean"
S"l"+ean% D'% Kinic"% S'% Pintilie% D' #7@@;( Ora educativ modele de proiecte didactice n
spri"inul pro#esorului diriginte% Ed' Eu!odidact% Clu8 . Naoca
Margineantu, D., Petroman, C.(coord.)(1999), ,,Consiliere si dirigentie- Consultatii vol.I", Editura Eurobit,
imisoara
XXX Cent!ul Zudeean de Asisten" Psi3oeda+o+ic" #7@@;( Ani de liceu studiu privind
atitudinea elevilor de liceu #a de coal
7>
CENT<=* Z=DEKEAN DE ASISTENKH PSIHOPEDAGOGICH C*=Z
?7
=nitate cola!"4 S1% S7%G[ s"t"m)na de cu!s
Di!i+inte6 clasa4 ?i" de monito!i1a!e a a$senelo! nemoti,ate . mode# orientati* B
Data4
Se menionea1" ele,ii ca!e au mai mult de 1@ a$sene nemoti,ate% num"!ul de a$sene al acesto!a i m"su!ile luate'
N!'
c!t'
Nume.!enume ele,
Octom$!ie
M"su!i
Noiem$!ie
M"su!i
Decem' M"su!i Ianua!' M"su!i <E\=*TATE6
OBSE<0AKII
S
1
S
7
S
9
S
;
S
1
S
7
S
9
S
;
S
1
S
7
S
9
S
1
S
7
S
9
1'
7'
9'
;'
>'
E'
J'
L'
F
Se oate comleta
mai dea!teY
XSe t!ec &n c"suele de mai 8os% ent!u fieca!e lun"% ro!ente#e de ele,i cu a$sene nemoti,ate &nt!e 11.7@ #P1(% 71.;@ #P7(% cu este ;@ #P9( i ele,ii f"!" a$sene #P;( du"
fo!mula4 P M nr' e#e*i !" K a:s' nemoti*ateA nr' tota# e#e*i #e-'4 n!' ele,i cu 11.7@ a$s [>% n!' total ele,i [7> []P1[>67>[] P1[@%7#adic" 7@^( (
octom$!ie P1 P7 P9 P; noiem$!ie P1 P7 P9 P; decem$!ie P1 P7 P9 P; ianua!ie P1 P7 P9 P;
7E
CENT<=* Z=DEKEAN DE ASISTENKH PSIHOPEDAGOGICH C*=Z
8 7
=nitate cola!"4
Di!ecto!4
?i" de cent!ali1a!e a situaiei a$senelo! nemoti,ate
B MO+EL ORIENTATIV B
Se comletea1" ta$elul% cent!ali1)nd datele o$inute de la di!i+ini ent!u TOATE clasele #&n !ocente('
C*ASA6
ABSENKE
N!' ele,i cu a$sene nemoti,ate
&nt!e 11.7@ #&n !ocente(
P7
N!' ele,i cu a$sene nemoti,ate
&nt!e 71.;@ #&n !ocente(
P4
N!' ele,i cu este ;@ a$sene
nemoti,ate #&n !ocente(
P=
N!' ele,i f"!" a$sene
nemoti,ate #&n !ocente(
P>
oct' no,' dec' ian' oct' no,' dec' ian' oct' no,' dec' ian' oct' no,' dec' ian'
a 0.a A
B
G
a 0I.a A
B
a 0II.a A
B
a 0III.a A
B
a II.a A
B
G
a I.a A
B
a II.a A
B
a III.a A
B
7J
CENT<=* Z=DEKEAN DE ASISTENKH PSIHOPEDAGOGICH C*=Z
F 3
=nitate cola!"4
P!of' di!i+inte6 clasa4
Di!ecto!4
?i" de monito!i1a!e sintetic" a a$senelo! clasei6 colii
B MO+EL ORIENTATIV B
Alc"tuii un ta$el du" modelul de mai 8os &n ca!e menionai4
1' media n!' de a$sene nemoti,ate6 clas" #ent!u di!i+inte(A coal" #ent!u di!ecto!(
7' media n!' de a$sene moti,ate6 clas" #ent!u di!i+inte(A coal" #ent!u di!ecto!(
Exemplu
!"
!9
!#
!1
1!
19
1$
1%
&
!&
"&
'&
oct. nov. dec. ian.
luna
n
r

a
b
s
e
n
t
e
abs motivate
abs nemotivate
7L