Sunteți pe pagina 1din 4

Verbe conjugri:

A CREDE
(to believe)
A DESCHIDE
(to open)
A NCHIDE
(to close)
A VINDE
(to sell)
EU CRED DESCHID NCHID VND
TU CREZI DESCHIZI NCHIZI VINZI
EL/EA CREDE DESCHIDE NCHIDE VINDE
NI CREDE! DESCHIDE! NCHIDE! VINDE!
VI/DVS" CREDE#I DESCHIDE#I NCHIDE#I VINDE#I
EI/ELE CRED DESCHID NCHID VND
A R$S%UNDE
(to &ns'e&()
A %UNE
(to p)t)
A S%UNE
(to s&*+ to tell)
A A,UN-E
(to &((ive)
EU R$S%UND %UN S%UN A,UN-
TU R$S%UNZI %UI S%UI A,UN-I
EL/EA R$S%UNDE %UNE S%UNE A,UN-E
NI R$S%UNDE! %UNE! S%UNE! A,UN-E!
VI/DVS" R$S%UNDE#I %UNE#I S%UNE#I A,UN-E#I
EI/ELE R$S%UND %UN S%UN A,UN-
.E
EU
TU
.i
EL/EA .e
NI e/
VI
.e0i
EI/ ELE 1
.I 2 .I 3
EU
. esc

TU
. e4ti
-i
EL/EA .e4te -e
NI .i/
VI .i0i
EI/ ELE . esc
1
A -$SI
(to 5in6)
A VR7I
(to spe&8)
A CITI
(to (e&6)
A DR!I
(to sleep)
EU -$SESC VR7ESC CITESC DR!
TU -$SE9TI VR7E9TI CITE9TI DR!I
EL/EA -$SE9TE VR7E9TE CITE9TE DAR!E
NI -$SI! VR7I! CITI! DR!I!
VI/DVS" -$SI#I VR7I#I CITI#I DR!I#I
EI/ELE -$SESC VR7ESC CITESC DR!
A SE -NDI
(to t:in8)
A SE NTLNI
(to /eet)
A SE TREZI
(to '&8e )p)
A 9TI
(to 8no')
EU M -NDESC M NTLNESC M TREZESC 9TIU
TU TE -NDE9TI TE NTLNE9TI TE TREZE9TI 9TII
EL/EA SE -NDE9TE SE NTLNE9TE SE TREZE9TE 9TIE
NI NE -NDI! NE NTLNI! NE TREZI! 9TI!
VI/DVS" V -NDI#I V NTLNI#I V TREZI#I 9TI#I
EI/ELE SE -NDESC SE NTLNESC SE TREZESC 9TIU
A C7R
(to ;et o55+ ;et o)t+ ;et
6o'n)
EU C7R
TU C7RI
EL/EA C7AR$
NI C7R!
VI/DVS" C7R#I
EI/ELE C7AR$
.A2 .A3
EU . e<
.
TU .e<i
-i
EL/EA .e&<=
-
NI
.=/
VI
.&0i
EI/ ELE . e&<=
-
A A9TE%TA
(to '&it)
A ASCULTA
(to listen)
A !NCA
(to e&t)
A CU!%$RA
(to b)*)
EU A9TE%T ASCULT !$NNC CU!%$R
TU A9TE%#I ASCUL#I !$NNCI CU!%ERI
EL/EA A9TEA%T$ ASCULT$ !$NNC$ CU!%$R$
NI A9TE%T$! ASCULT$! !NC$! CU!%$R$!
VI/DVS" A9TE%TA#I ASCULTA#I !NCA#I CU!%$RA#I
EI/ELE A9TEA%T$ ASCULT$ !$NNC$ CU!%$R$
A NTRE7A
(to &s8)
A C$UTA
(to se&(c:)
A %LECA
(to le&ve)
A DA
(to ;ive)
EU NTRE7 CAUT %LEC DAU
TU NTRE7I CAU#I %LECI DAI
EL/EA NTREA7$ CAUT$ %LEAC$ D$
NI NTRE7$! C$UT$! %LEC$! D$!
VI/DVS" NTRE7A#I C$UTA#I %LECA#I DA#I
EI/ELE NTREA7$ CAUT$ %LEAC$ DAU
A SE UITA
(to '&tc:)
A UITA
(to 5o(;et)
A STA
(to st&*)
A SE %LI!7A
(to '&l8)
EU M UIT UIT STAU M %LI!7
TU TE UI#I UI#I STAI TE %LI!7I
EL/EA SE UIT$ UIT$ ST$ SE %LI!7$
NI NE UIT$! UIT$! ST$! NE %LI!7$!
VI/DVS" V UITA#I UITA#I STA#I V %LI!7A#I
EI/ELE SE UIT$ UIT$ STAU SE %LI!7$
A SE ,UCA
(to pl&*)
A ,UCA (sport)
(to pl&*)
EU M ,C ,C
TU TE ,CI ,CI
EL/EA SE ,AC$ ,AC$
NI NE ,UC$! ,UC$!
VI/DVS" V ,UCA#I ,UCA#I
EI/ELE SE ,AC$ ,AC$
.EA
EU .
TU . i
EL/EA .e
NI .e/
VI .e0i
EI/ ELE .
A VREA
(to '&nt)
A %UTEA
(to c&n)
A VEDEA
(to see)
A 7EA
(to 6(in8)
EU VREAU %T V$D 7EAU
TU VREI %#I VEZI 7EI
EL/EA VREA %ATE VEDE 7EA
NI VRE! %UTE! VEDE! 7E!
VI/DVS" VRE#I %UTE#I VEDE#I 7E#I
EI/ELE VR %T V$D 7EAU