Sunteți pe pagina 1din 8

CUM SE NFIINEAZ I CUM SE AUTORIZEAZ/ ACREDITEAZ O

UNITATE PARTICULAR DE NVMNT


(partic!ari"ar# p#$tr %ra&i$ita'

Infiintarea si functionarea unei unitati particulare de invatamant, furnizoare de educatie,
presupune indeplinirea unui set de formalitati la diverse institutii ale statului roman, pentru
asigurarea atat a standardelor de calitate solicitate de lege, cat si indeplinirea cumulativa a
prevederilor legale in acest sens privind infiintarea.
Pr#"#$tar#a #tap#!(r p#$tr &#)c*i&#r#a #+#cti,a a $#i $itati partic!ar# &#
i$,ata-a$t
O gradinita particulara poate imbraca fie forma unei societati comerciale inregistrata la
Registrul Comertului, fie a unei fundatii sau asociatii non-profit.
O asociatie/fundatie ia nastere prin hotarare judecatoreasca a Judecatoriei in a carei raza
teritoriala se va infiinta gradinita.
O conditie elementara pentru ca o asociatie/fundatie sa poata fi gradinita/scoala, este ca
aceasta sa fie una non-profit.
stfel, se va constitui societatea comerciala ca societate cu raspundere limitata la Registrul
Comertului sau se vor face demersurile necesare pentru a constitui o asociatie sau fundatie la
dministratia !inanciara unde se doreste sediul gradinitei/scolii, cu singura conditie ca
aceasta sa fie non-profit.
lgoritmul infiintarii unei asociatii/fundatii este urmatorul"
# Cunoasterea legislatiei pt. asocia$ii si fundatii
# %ot&r'rea infiintarii asocia$iei/fundatiei
# Intocmirea actului de constituire si a statutului
# (tabilirea !ondatorilor si a responsabilit&$ilor
# (tabilirea sediului si a cenzorului
# Contactarea judec&torului responsabil cu asocia$iile si funda$iile
# )epunerea cererii pt. ob$inerea rezerv&rii de denumire la *inisterul de Justitie
# Ridicarea adeverin$ei pt. ob$inerea rezerv&rii de denumire.
# Constituirea patrimoniului ini$ial + crearea contului bancar, e,tras cont bancar-
# (emnarea si legalizarea la notar/avocat a actelor
# Ob$inerea Cazierelor fiscale pentru membri conducerii si a copiilor cartii de identitate
# dresarea cererii la judec&tor, depunerea dosarului
# Inscrierea !undatiei la organele fiscale/financiare
-n pas important este obtinerea autorizatiei sanitare, obtinuta in baza urmatoarelor
formalitati"
. cerere adresata )irectiei Judetene de (anatate /ublica
. dosar tehnic, care va cuprinde avizul sanitar
. dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara
. declaratie pe proprie raspundere referitoare la asigurarea conformarii la conditiile igienico-
sanitare
-lterior constituirii societatii, respectiv asociatiei/fundatiei, urmeaza a se declansa procedura
de obtinere a autorizatiei provizorie de functionare de la gentia Romana de sigurare a
Calitatii in Invatamantul /reuniversitar, conform mentiunilor urmatoare.
Obtinerea autorizatiei si acreditarii de la ministerul educatiei
-lterior constituirii asociatiei sau fundatiei la Judecatoria in a carei raza teritoriala isi va avea
sediul gradinita/scoala, urmeaza efectuarea procedurilor de obtinere a acreditarii de la gentia
Romana de sigurare a Calitatii in Invatamantul /reuniversitar + RCI/.
C# #)t# ARACIP.
RCI/ + gentia Romana de sigurare a Calitatii in Invatamantul /reuniversitar este
instituie publica de interes national, in subordinea *inisterului 0ducatiei si Cercetarii, cu
personalitate juridica si cu buget propriu de venituri si cheltuieli, infiintata prin Ordonanta de
-rgenta a 1uvernului nr. 23/4553 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata prin 6egea
nr. 72/4558. RCI/ are sediul in (tr. (piru %aret, nr. 94, (ector 9, :ucuresti, raspunde la
tel. 549.;95<49; are nr. de fa, 549. ;9=45=8 si adresa de mail aracip>mec.edu.ro.
Atri/tii ARACIP
-RCI/ realizeaza evaluarea e,terna a calitatii oferite de institutiile de invatamant particular
si de alte organizatii furnizoare de educatie,
- 0mite autorizarile, acreditarile si evaluarea periodica a unitatilor de invatamant particular?
- 0fectueaza pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educatiei si cercetarii, evaluarea
calitatii educatiei din invatamantul preuniversitar?
- Realizeaza impreuna cu inspectoratele scolare @i direc$iile de resort din *inisterul 0duca$iei
@i Cercet&rii activitatea de monitorizare @i control al calit&$ii?
- 0fectueaz&, cel pu$in o dat& la ; ani, evaluarea organiza$iilor furnizoare de educa$ie
acreditate?
- /ropune *inisterului 0ducatiei @i Cercet&rii Anfiin$area @i acreditarea, prin ordin, a
institu$iilor de Anv&$&m'nt preuniversitar pentru fiecare nivel de Anv&$&m'nt, program de studii
@i calificare profesional&, dup& caz?
- 0laboreaz& standardele, standardele de referin$& @i indicatorii de performan$&, metodologia
de evaluare institu$ional& @i de acreditare, manuale de evaluare intern& a calit&$ii, ghiduri de
bune practici, un raport anual cu privire la propria activitate, analize de sistem asupra calit&$ii
Anv&$&m'ntului preuniversitar din Rom'nia, recomand&ri de Ambun&t&$ire a calit&$ii
inv&$&m'ntului preuniversitar, codul de etic& profesional& a e,per$ilor An evaluare @i
acreditare.
Conform art. 4= alin. < din O-1 23/4553, acreditarea presupune parcurgerea a doua etape
succesive"
aB autorizarea de functionare provizorie, care reprezinta actul de infiintare si acorda dreptul de
a desfasura activitatea de invatamant si de a organiza, dupa caz, admiterea la studii?
bB acreditarea, care acorda + alaturi de drepturile prevazute la litera aB + si dreptul de a emite
diplome, certificate si alte studii recunoscute de *inisterul 0ducatiei si Cercetarii si de a
organiza, dupa caz, e,amenul de absolvire.
Intr-adevar, fiecare institutie de Anvatam'nt nou Anfiintata va fi supusa unei proceduri de
evaluare An doua faze" autorizarea provizorie si acreditarea.
At(ri"atia pr(,i"(ri# &# +$cti($ar# a %ra&i$it#i
Cel care intentioneaza sa desfasoare activitatea de educatie si invatamant prescolar prin
infiintarea unei gradinite particulare, trebuie sa stie ca nu este suficienta constituirea unei
societati comerciale sau asociatie/ fundatie, pentru a desfasura aceasta activitate.
/rin autorizarea provizorie se certifica faptul ca e,ista toate premisele pentru ca oferta de
educatie a respectivei institutii sa fie conforma cu cerintele legale.
0valuarea An vederea autorizarii va avea urmatoarele tinte"
- procedurile pentru dezvoltarea institutionala - de planificarea strategica si operationala?
- managementul CconducereaB si structura institutionala?
- resursele umane proiectate?
- facilitatile Cspatii de joaca, au,iliare etc.B, resursele materiale si cele financiare?
- oferta educationala - inclusiv curriculum-ul adoptat de institutia scolara si au,iliarele
curriculare prevazute?
- sistemul informational?
- procedurile de asigurare si de management al calitatii?
- prognozele si asteptarile privind rezultatele copiilor la studii.
/entru Anfiintarea de noi unitati de Anvatam'nt preuniversitar - prescolar in cazul de fata,
perioada de depunere, la RCI/, a cererii de declansare a procedurii de evaluare e,terna An
vederea autorizarii, Ansotite de raportul de evaluare interna pentru fiecare nivel de Anvatam'nt,
specializare si/sau calificare profesionala, Antocmit conform prevederilor legale
corespunzatoare este 93.5;- 93.5<. a anului din care se solicita inceperea functionarii.
Componenta dosarului pentru obtinerea autorizatiei de functionare provizorie.
)osarul depus la RCI/, in vederea autorizarii de functionare provizorie trebuie sa contina
o Cerere tip pentru declansarea procedurii de autorizare de functionare provizorie pentru
unitate de invatamant particular precum si Raportul de evaluare interna.
cest raport de evaluare interna trebuie sa contina la randul lui urmatoarele documente"
aB fi@a + tip a raportului de evaluare interna An vederea autoriz&rii de func$ionare provizorie a
unit&$ilor de Anv&$&m'nt preuniversitar pentru care se solicit& Anfiin$area?
bB proiect privind dezvoltarea, pe termen mediu de ;-3 ani, a unitatii de invatamant?
cB planuri operationale pentru primul an de functionare a unitatii de invatamant?
dB oferta educationala?
eB acte privind persoana juridic& initiatoare"
- actele care atesta infiintarea si/sau dobandirea personalitatii juridice dupa caz?
- actul constitutiv si statutul de organizare si functionare a persoanei juridice?
- certificate de inregistrare fiscala a persoanei juridice?
fB acte privind spatiile de invatamant si baza materiala, precum si regimul de detinere al
acestora detinerea in proprietate, in administrare sau in folosinta, dupa caz, a spatiilor si a
bazei materiale? se vor ane,a copii de pe actele de provenienta, respectiv copii de pe
contractele de inchiriereB?
gB lista dotarilor disponibile Cmobilier si echipament didacticB, regimul juridic al acestora
Cpentru calculatoare se vor mentiona numarul acestora si generatiaB si valoarea totala a
acestora?
hB lista cu fondul de carte propriu Cnumar de volume, domeniul de referinta, valoare totalaB
din dotarea bibliotecii?
iB autorizatie sanitara de functionare, vizata pe anul in curs Cpentru spatiul in care se va
desfasura activitatea instructiv-educativaB?
jB aviz /(I Cpentru spatiul in care se va desfasura activitatea instructive-educativaB, daca este
cazul, conform legislatiei in vigoare?
DB acte privind curriculumul"
- lista planurilor de invatamant si a programelor prescolare aprobate de *inisterul 0ducatiei si
Cercetarii, ce vor fi utilizate Cghiduri, culegeri si alte asemeneaB, conform normativelor in
vigoare la acea data, corespunzatoare tipului, nivelului si formei de invatamant?
lB acte privind personalul didactic"
- lista cadrelor didactice care vor functiona in unitatea de invatamant?
- declaratia + angajament a fiecarui cadru didactic care urmeaza sa desfasoare activitati de
invatamant in gradinita respectiva?
- stat de functii pentru personalul ce urmeaza a fi angajat in unitatea de invatamant?
mB modelul de contract de scolarizare ce va fi utilizat, daca este cazul?
nB proiectul de regulament intern al gradinitei?
oB ordinul de plata a tarifului de evaluare, dupa caz.
)upa ce organizatia furnizoare de invatamant si educatie depune dosarul cu actele necesare,
va iesi in evidenta rolul deosebit de important al e,pertilor RCI/, care au principala
atributie de a analiza raportarea standardelor gradinitei in constituire la standardele de
evaluare solicitate de minister. stfel, acesti e,perti analizeaza raportul de evaluare interna,
urmand ca RCI/ sa declanseze procedurile de evaluare e,terna. Comisiile de e,per$i
desemnati verific& Andeplinirea standardelor de evaluare de c&tre organiza$ia respectiv&, iar
ulterior e,per$ii RCI/ verific& raportul de evaluare e,tern& Antocmit de membrii comisiilor
de e,per$i. cestia valideaz& raportul de evaluare e,tern&.
-rmeaza ca :iroul e,ecutiv al RCI/ sa analizeze si avizeze rapoartele de evaluare
e,tern&. poi, Consiliul RCI/ analizeaz& @i aprob& rapoartele de evaluare e,tern& si tot
acesta + consiliul propune acordarea / neacordarea autoriza$iei de func$ionare provizorie,
respectiv a acredit&rii. In functie de acest raspuns de la Consiliul RCI/, *inisterul
0duca$iei @i Cercet&rii emite ordinul de acordare/ neacordare +dupa caz- a autoriza$iei de
func$ionare provizorie.
Sta$&ar&#!# &# #,a!ar# )(!icitat# p#$tr at(ri"ar# &# +$cti($ar# pr(,i"(ri#
(tandardul reprezint& descrierea cerin$elor formulate An termeni de reguli sau rezultate, care
definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activit&$i de educa$ie. (tandardele de
autorizare sunt standarde na$ionale, care se aplic& Anv&$&m'ntului preuniversitar de stat @i
particular, @i se refer& la domeniile prev&zute de art. 95 din O.-1 23/4553, aprobat& cu
complet&ri @i modific&ri prin 6egea nr. 72/4558.
6a evaluarea interna a gradinitei, necesara pentru obtinerea autorizatiei provizorie de
functionare, sunt urmarite a fi indeplinite mai multe obiective, astfel"
- 0,isten$a unui proiect de dezvoltare pe termen mediu C;-3 aniB pentru gradinita?
- /rezentarea bugetului CestimatB necesar pentru realizarea proiectului de dezvoltare @i a
bugetului CdetaliatB pentru programele / ac$iunile cuprinse An planul opera$ional pentru primul
an de func$ionare. decvarea acestuia la dezvoltarea preconizat& a unit&$ii de Anv&$&m'nt?
- 0laborarea Efi@ei postuluiF pentru toate posturile prev&zute An organigram& conform
modelelor stabilite prin prevederile legisla$iei An vigoare?
- )efinirea sistemului de comunicare formal& e,tern& cu p&rin$ii, angajatorii @i cu alte
institu$ii @i grupuri semnificative de interes?
- 0,isten$a spa$iilor pre@colare An care va func$iona gradinita Cproprii @i / sau Anchiriate,
concesionate, An comodat sau de$inute sub orice alt& form& legal&B?
- decvarea num&rului s&lilor de lectii, al salilor de masa, al atelierelor + daca e cazul, al
s&lilor de festivitati etc. la planul prognozat, la nivelul si profilul modulelor cuprinse in planul
de invatamant prescolar pe care legea il vizeaza?
- Respectarea, An spa$iile pre@colare de$inute, a normelor de igien& privind unit&$ile pentru
ocrotirea, educarea @i instruirea copiilor, conform legisla$iei An vigoare Cnorme generale @i
specificeB?
- decvarea mijloacelor de Anv&$&m'nt prescolar @i a au,iliarelor curriculare de$inute la planul
si nivelul de pre@colarizare prognozat, e,istente An oferta educa$ional&?
- Constituirea cel pu$in a unui organism colectiv de conducere, dintre cele prev&zute de
legisla$ia An vigoare?
- (tabilirea, An statul de func$iuni, a necesarului de personal didactic au,iliar @i personal
nedidactic necesar func$ion&rii gradinitei, An func$ie de planul de @colarizare prognozat, de
nivelul de pre@colarizare, de profilul @i de specializ&rile / calific&rile profesionale e,istente An
oferta educa$ional&?
- 0,isten$a unui proiect de regulament intern de func$ionare?
- sigurarea serviciilor medicale pentru copii?
- 0viden$ierea procedurilor de asigurare a serviciilor medicale de urgen$&?
- /roiectarea sistemelor de s&n&tate @i securitate a muncii @i de /(I prev&zute de legisla$ia An
vigoare pentru activit&$ile desf&@urate An tipul respectiv de gradinita?
- 0,isten$a, An bugetul primului an de func$ionare, a liniei bugetare destinat& achizi$iei
documentelor pre@colare respectarea, An spa$iile de$inute, a normativelor de dotare, conform
legisla$iei An vigoare?
- 0,isten$a unei oferte educa$ionale, care cuprinde nivelurile @i formele de Anv&$&m'nt An care
se face @colarizare, specializ&rile / calific&rile ob$inute de absolven$i, resursele educa$ionale
Cumane @i materialeB puse la dispozi$ie pentru activit&$ile curriculare @i e,tracurriculare,
programul @colii @i facilit&$ile puse la dispozi$ia elevilor etc?
- Constituirea bugetului gradinitei, An conformitate cu prevederile legale An vigoare,
indic'ndu-se sursele de finan$are?
- 0,isten$a materialelor promo$ionale privind oferta educa$ional&, pe suport conven$ional @i
electronic.
Garife de evaluare percepute de RCI/ An baza 6egii nr.72/4558 pentru aprobarea cu
modific&ri @i complet&ri a Ordonan$ei 1uvernului nr.23/4553 privind asigurarea calit&$ii
educa$iei /retul perceput de RCI/, pentru autorizarea provizorie de functionare a
gradinitei in cuantum de 4 salarii de baz& ptr. func$ia de profesor gr. didactic I @i vechime
peste <5 de ani.
Acr#&itar#a %ra&i$it#i partic!ar#
Hn vederea acreditarii, unitatile de Anvatam'nt preuniversitar particular autorizate, care
Andeplinesc conditiile prevazute de lege, trebuie sa depuna la RCI/, cererea de declansare
a procedurii de evaluare e,terna, Ansotita de raportul de evaluare interna, Antocmit conform
prevederilor legale corespunzatoare, Ancep'nd cu data de 93.57. a anului in curs.
creditarea institutiilor de Anvatam'nt certifica, An afara e,istentei si reAnnoirii premiselor si
faptul ca procesele educationale, An special procesele de predare si de Anvatare, respecta
reglementarile legale iar rezultatele sunt cele asteptate si se Anscriu, totodata, An limitele
considerate ca acceptabile la nivel national.
ceste rezultate se refera la"
- rezultatele scolare propriu-zise - indicatorii de IreusitaI scolara?
- satisfactia beneficiarilor directi si indirecti Celevi, parintii acestora, angajatori sau, dupa caz,
alte institutii care scolarizeaza absolventii etc.B fata de educatia oferita?
- rezultatele privind dezvoltarea personalului si dezvoltarea manageriala?
- cresterea rolului si a raspunderii sociale si comunitare?
- raportarea la principalii indicatori stabiliti la nivel national.
Institutiile acreditate se supun evaluarii periodice la fiecare 3 ani.
(copul evaluarii periodice este de a verifica daca institutia scolara se mentine la nivelul
standardelor nationale de acreditare. Ca urmare, evaluarea periodica va fi echivalenta cu o
reacreditare.
Pr(c#&ra &# acr#&itar#
Conform art. ;9 din O-1 23/4553, gradinita autorizata sa functioneze provizoriu elaboreaza
un raport de evaluare interna folosind ca termeni de referinta standardele specifice etapei de
acreditare? raportul de evaluare interna se depune la departamentul de RCI/ Ampreuna cu o
cerere de declansare a procedurii de evaluare e,terna si de acreditare.
Germenul de depunere a cererii An vederea acreditarii nu poate depasi 4 ani de la data
absolvirii primei promotii, sub sanctiunea ridicarii autorizatiei de functionare provizorie?
)epartamentul de acreditare numeste o comisie de e,perti An evaluare si acreditare care
analizeaza raportul de evaluare interna, verifica prin vizite la institutia solicitanta Andeplinirea
standardelor referitoare la domeniile si criteriile prevazute la art. 95 si elaboreaza propriul
raport de evaluare.
)epartamentul de acreditare al RCI/ valideaza raportul e,pertilor prin verificarea
respectarii metodologiei de evaluare e,terna, iar agentia propune *inisterului 0ducatiei si
Cercetarii acreditarea sau, dupa caz, neacreditarea institutiei solicitante. /entru gradinite,
acreditarea se acorda prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, An baza avizului
RCI/.
C(-p($#$ta &()ar!i p#$tr acr#&itar#a $#i %ra&i$it# partic!ar#
)osarul depus la RCI/, in vederea acreditarii trebuie sa contina cererea tip pentru
declansarea procedurii de acreditare a gradinitei precum si raportul de evaluare interna.
Raportul de evaluare interna la randul lui, va contine"
aB fisa - tip a raportului de evaluare interna?
bB studiu diagnostic privind stadiul de dezvoltare a gradinitei precum si eficienta interna si
e,terna a acesteia?
cB noul proiect de dezvoltare institutionala, An baza diagnozei realizate si prin comparative cu
proiectul initial, realizat pe termen de 3 ani?
dB planurile operationale pe ultimii ; ani, care sa cuprinda si evaluarea atingerii obiectivelor
propuse?
eB oferta educationala pentru anul prescolar An curs/urmator, dupa caz?
fB actul de Anfiintare a gradinitei respective?
gB lista protocoalelor, acordurilor de colaborare, parteneriatelor Ancheiate de gradinita?
hB modelul de contract de scolarizare utilizat An unitatea de Anvatam'nt, daca este cazul?
iB situatiile privind rezultatele si performantele obtinute de copii pe parcursul perioadei
anterioare celei depunerii dosarului pentru acreditare?
jB lista planurilor de Anvatam'nt si a programelor aprobate de *inisterul 0ducatiei si
Cercetarii si utilizate An cadrul unitatii de Anvatam'nt?
DB oferta curriculara Ccurriculumul diferentiat/curriculumul la decizia gradinitei/ curriculumul
An dezvoltare locala pentru nivelul de Anvatam'ntB?
lB actele privind Ancadrarea cu personal, pe ultimul ciclu de Anvatam'nt Ccopii de pe statele de
functiiB?
mB acte privind detinerea An proprietate sau An folosinta a bazei materiale Cse vor ane,a copii
de pe actele de provenienta, respectiv copii de pe contractele de Anchiriere, An forma
autentificataB?
nB lista obiectelor de inventar si a mijloacelor fi,e aflate An proprietatea unitatii de Anvatam'nt
Cse va mentiona provenienta acestora, data de Anregistrare, valoarea acestoraB?
oB acte privind evaluarea interna a calitatii si functionarea structurilor responsabile cu
asigurarea calitatii Cse vor ane,a regulamentul de functionare a comisiei pentru evaluarea si
asigurarea calitatii si strategia de asigurare a calitatiiB?
pB acte privind inspectiile si controalele efectuate An unitatea de Anvatam'nt conform
Registrului de procese - verbale de inspectii?
JB acte privind asigurarea conditiilor de securitate si igienico - sanitare, respective autorizatia
sanitara de functionare pentru fiecare dintre spatiile utilizate An procesul instructiv - educativ
Cvizata pentru anul An cursB, vizul /(I pentru fiecare dintre spatiile utilizate An procesul
instructiv - educativ CAn perioada de valabilitateB, precum si acte privind asigurarea securitatii
si sanatatii elevilor si personalului An incinta scolii si An vecinatatea acesteia Cprotocoale si
contracte privind asistenta medicala, paza si altele asemeneaB?
rB certificatul de atestare fiscala?
sB ordinul de plata a tarifului de evaluare, dupa caz.
Sta$&ar#!# &# #,a!ar# )(!icitat# p#$tr acr#&itar#
(tandardul reprezint& descrierea cerin$elor formulate An termeni de reguli sau rezultate, care
definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activit&$i de educa$ie. (tandardele de
acreditare sunt standarde na$ionale, care se aplic& Anv&$&m'ntului preuniversitar de stat @i
particular, @i se refer& la domeniile prev&zute de art. 95 din O.-.1. nr. 23/4553, aprobat& cu
modific&ri prin 6egea nr. 72/4558.
6a evaluarea interna a gradinitei, necesara pentru obtinerea acreditarii se urmareste a fi
indeplinite mai multe obiective, din care selectam, astfel"
- 0,isten$a proiectului de dezvoltare pe termen mediu C;-3 aniB pentru organiza$ia furnizoare
de educa$ie, av'nd cel pu$in elementele prev&zute la autorizare?
- Hndeplinirea scopurilor @i a obiectivelor stabilite prin proiectul de dezvoltare @i prin planurile
de implementare, pentru Antreaga perioad& de autorizare provizorie, dup& caz?
- Cunoa@terea misiunii @i a $intelor strategice de c&tre cadrele didactice, elevi, p&rin$i,
autorit&$i locale, comunitatea An general?
- Concordan$a viziunii, misiunii @i $intelor strategice cu tipul organiza$iei furnizoare de
educa$ie, cu forma @i nivelul de educa$ie la care aceasta func$ioneaz&?
- /recizarea indicatorilor de realizare @i a modalit&$ilor de evaluare a atingerii $intelor propuse?
- 0,isten$a, cel pu$in, a regulamentelor interne de func$ionare prev&zute de legisla$ia An
vigoare?
- 0,isten$a organigramei organiza$iei furnizoare de educa$ie, cu linii clare de decizie,
comunicare @i raportare?
- !unc$ionarea eficient& a sistemului de comunicare formal& intern& cu personalul propriu @i
cu copii?
- 0,isten$a unui sistem @i a procedurilor de asigurare a securit&$ii tuturor celor implica$i An
activitatea @colar&, An timpul desf&@ur&rii programului Cpaz& proprie, acorduri / contracte cu
firme specializate, cu jandarmeria sau cu poli$ia?
- Respectarea sistemelor @i a procedurilor de s&n&tate @i securitate a muncii @i de /(I
prev&zute de legisla$ia An vigoare pentru activit&$ile desf&@urate An tipul respectiv de
organiza$ie?
- 0,isten$a @i caracteristicile spa$iilor @colare adecvate unei gradinite?
- -tilizarea spa$iilor @colare An procesul didactic conform destina$iei lor @i planific&rii
Antocmite la nivelului organiza$iei @colare?
- Corelarea spa$iilor au,iliare - s&li de mese, dormitoare, vestiare, buc&t&rie, sp&l&torie, cu
planul de Anv&$&m'nt, cu num&rul elevilor @i cu tipul, nivelul @i forma de Anv&$&m'nt?
- 0,isten$a spa$iilor sanitare @i dotarea lor An conformitate cu normativele de igien& An vigoare?
- Respectarea, de c&tre personalul de conducere angajat, a condi$iilor prev&zute de 6egea
Hnv&$&m'ntului, precum @i de (tatutul personalului didactic?
- Constituirea bugetului unit&$ii de Anv&$&m'nt An conformitate cu prevederile legale An
vigoare, indic'ndu-se sursele de finan$are?
- 0,isten$a unor demersuri concrete pentru diversificarea @i /sau suplimentarea surselor de
finan$are?
- 0,isten$a Efi@ei postuluiF pentru toate posturile prev&zute An organigram&. !i@a postului va
cuprinde, cel pu$in" numele postului, locul de munc&, condi$iile de ocupare Cpreg&tire,
e,perien$&, calific&ri, competen$e etc.B, locul An structura organiza$iei @i rela$iile cu alte posturi
din organigram& Csubordonare, coordonare sau supervizareB, scopul activit&$ii @i func$ia /
func$iile Andeplinite, atribu$iile specifice cu standardele @i descriptorii de nivel asocia$i,
limitele autorit&$ii?
- /romovarea ofertei educa$ionale?
- Respectarea condi$iilor @i procedurilor legale @i privind siguran$a @i confiden$ialitatea An
activitatea de colectare, prelucrare @i utilizare a informa$iei?
- 0,isten$a procedurilor de asigurare a serviciilor medicale de urgen$&?
- sigurarea serviciilor medicale pentru copii, conform legisla$iei An vigoare.
Garife de evaluare percepute de RCI/ An baza 6egii nr.72/4558 pentru aprobarea cu
modific&ri @i complet&ri a Ordonan$ei 1uvernului nr.23/4553 privind asigurarea calit&$ii
educa$iei. /retul perceput de RCI/, pentru acreditarea gradinitei este in cuantum de ;
salarii de baz& pentru func$ia de profesor gr. didactic I @i vechime peste <5 de ani.