Sunteți pe pagina 1din 15

1

1. Aria de acoperire a unei reglementari a profesiei contabile./ Care este aria de cuprindere a unei reglementari a profesiei contabile.
De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii: 1. Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea; 2. Cerintele referitoare
la educatia continua; 3. Monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili; 4. Standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili
trebuie sa le respecte; 5. Sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de mai sus.

2. Atributiile Adunarii Generale a filialei CECCAR./ Ce atributii are Adunarea Generala a membrilor CECCAR?/ Enumerati opt
atributii ale Adunarii generale a filialei CECCAR/ Care sunt atributiile adunarii generale?
Adunarea generala este organul de conducere si control al filialei si este compusa din toti membrii activi ai acesteia, inscrisi in Tabloul Corpului, si care
sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale.
Adunarea generala: - Ia cunotiin. dezbate si aproba. prin vot deschis, raportul Consiliului filialei pentru exercitiul financiar expirat si raportul cenzorilor
asupra gestiunii financiare a Consiliului fihialei.Aproba, prin vot deschis, b.v.c. al filialei pentru exercitiul financiar viitor si executia b.v.c pentru cxercitiul
financiar expirat. - Ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii profesionale a expertilor individuali si a societatilor
comerciale controlate, in vederea asigurarii bunei exercitri a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Aprob lista expertilor
contabili individuali si a societatilor ce vor fi analizate in anul urmator. - Noul R.O.F.: alege si revoca presedintele si patru membri ai Comisiei de disciplina a
filialei. - Alege si revoca pe membrii C.F.C., presedintele si membrii comisiei de cenzori. -Propune. dintre membri sai, candidatii pentru C.S. - Adopta lista
membrilor de onoare ai filialei. - Stabileste masurile necesare pentru indeplinirea altor atributii prevazute de acte normative sau de Hotarri ale C.S.

3. Atributiile Consiliului Superior./ Care sunt atributiile Consiliului Superior al CECCAR/corpului?
Consiliul Superior exercita drepturile Corpului aferente statutului sau de persoana juridica de utilitate publica; in mod esential, are ca atributie
reprezentarea profesiunii in fata autoritatilor publice prin presedintele sau si coordonarea actiunilor consiliilor filialelor judetene.
Consiliul superior cuprinde maximum 24 de membri, inclusiv presedintele, si 8 supleanti. Reprezentarea expertilor contabili si contabililor autorizati se
stabileste in functie de procentajul expertilor contabili in raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul tarii.
Consiliul superior se convoaca cel putin o data pe semestru de catre presedintele sau si ori de cate ori este necesar; de asemenea, poate fi convocat la
cererea Biroului permanent, a majoritatii membrilor Consiliului superior, precum si la cererea Comisiei superioare de disciplina.
Deliberarile Consiliului superior au caracter strict secret; hotararile sunt date publicitatii in revista editata de Corp si/sau pe site-ul Corpului. Hotararile de
interes general se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Consiliul superior are urmatoarele atributii:
a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati;
b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitand avizele Ministerului Economiei si Finantelor si
Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si functionare nu va fi inaintat pentru aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere;
c) asigura elaborarea si completarea Codului etic national al profesionistilor contabili pe baza Codului etic IFAC;
d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului;
e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat;
f) vegheaza ca reglementarile privind dobandirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat sa fie aplicate strict;
g) asigura coordonarea activitatii consiliilor filialelor; aproba metodologia de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului;
h) aproba statele de functii ale Corpului la nivel central si teritorial;
i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila sau in diverse
grupe de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora;
j) decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotararilor luate de Comisia superioara de disciplina;
k) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului;
l) ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a
riscului profesional de catre toti membrii Corpului;
m) analizeaza activitatea membrilor si presedintilor comisiilor de disciplina, experti contabili, si ia masuri administrative, organizatorice, inclusiv de natura
disciplinara; pentru presedintele si membrii Comisiei superioare de disciplina, experti contabili, rezultatele analizei sunt prezentate Conferintei nationale care
hotaraste;
n) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament si de hotararile Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati.

4. Care este Conferinta Nationala, cum se constituie si care sunt atributiile acesteia?/ Conferinta Nationala, mod de constituire si
atributii.
Organele centrale de conducere ale C sunt: CN, CS, BP AL CS. CN este organul superior de conducere si de control al corpului. CN este constituita din membrii
consiliilor filialeorC, ai Comisiilor Disciplinare, repr MFP, precum si reprezentanti din fiecare filiala, desemnati de adunarile generale, conform normei de
reprezentare de 1/100.
Conferinta nationala are urmtoarele atributii: a) stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil
autorizat; b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor Contabili si Contabililor Autorizati, modificrile si completarile acestuia,
avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul privind conduita etic si profesionala a experilor contabili si a contabililor autorizati;
c) aprob bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Experilor Contabili si Contabililor Autorizati; d) aproba sistemul de salarizare
pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora; e) alege si
revoc membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati i ai comisiei de cenzori a acestuia; f) examineaza activitatea
desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare; g) hotaraste
sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabihilor Autorizati in conformitate
cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de disciphina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferina nationala poate fi facut la Sectia
contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintrii oficiale. Hotarrile Curtii de Apel sunt definitive. h) aproba
planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizali; i) alege si revoca presedintele
si doi membri ai comisiei supenoare de disciphina; j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta

5. Care sunt activitatile la care are acces detinatorul titlului profesional de expert contabil?/ Care sunt serviciile (lucrarile) pe care
le poate efectua expertul contabil?/ Lucrari pe care le poate face un expert contabil.
n aplicarea prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata, lucrarile ce se pot executa, fara a fi limitative, de catre expertii contabili in
cadrul contractelor de prestari de servicii sunt: a)Tinerea sau supravegherea contabilitatii Si intocmirea bilantului contabil: acordarea asistentei privind
organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice; elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de
conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si cu respectarea normelor
generale. b)Efectuarea de analize economico-financiare: analiza structurilor financiare; analiza gestiunii fmanciare si a rentabilitatii capitalului investit;
2

tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment; sistem de credit leasing, factoring etc.; determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin
rapoarte procentuale; elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie; elaborarea de tablouri de utilizari si resurse; asistenta in prevenirea
si inlaturarea dificultatilor unitatii. C) Efectuarea de audit financiar contabil, ca: diagnostic-financiar; cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile
financiare; audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului; studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;
audit si certificarea bilantului contabil. D) Efectuarea de evaluari patrimoniale: evaluari de bunuri si active patrimoniale; evaluari de intreprinderi si
de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati; evaluari de elemente intangibile. E )Efectuarea de expertize
contabile: amiabile (la cerere); contabil-judiciare; arbitraje n cauze civile; expertize de gestiune. F) Executarea de lucrri cu caracter financiar-
contabil, ca: ntocmirea de situaii periodice; consolidarea conturilor i bilanului; ntocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung.
g)Executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca: studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal; participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale;
asisten n probleme de T.V.A. i impozite; fiscalitate imobiliar; asisten n aplicarea tarifului vamal; asistarea contribuabilului cu ocazia verificrilor.
h) Efectuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic; organigrame, structuri, definiri de funcii; legturi ntre servicii, circulaia
documentelor i informaiilor; analiza i organizarea fluxului informaional; formarea profesional continu; contribuii la protecia patrimoniului
unitii; mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaiilor, alegerea echipamentelor; alegerea softurilor necesare.
i) indeplinirea atributiilor prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale, conform prevederilor legale;
j) indeplinirea atributiilor prevazute de lege in procedurile de reorganizare judiciara si faliment cum ar fi : - efectueaza lucrari cu privire la reflectarea in
contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidarea societatilor comerciale, precum si reatragerea sau excluderea unor asociati
din cadrul societatilor comerciale;
k) acordarea de asistenta de specialitate necesara pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale cum ar fi: - activitati de studiere a pietei si de
sondare a opiniei publice; - studii de fezabilitate la infintarea indreprinderilor; - activitati ale holdingurilor;
l) efectuarea pentru persoane fizice si juridice a oricarui serviciu profesional care presupune cunostinte de contabilitate;
m) alte activitati si servicii pentru intreprinderi cuprinse in clasele CAEN: 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320, 8299, 7490, 6831, 6621 precum si altele
stabilite de Biroul permanent al Consiliului superior.
5.1 Cum se mentine calitatea de expert contabil?
Inscrierea in Tablou confera dreptul la exercitare a profesiei pe intreg teritoriul tarii. Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza anuala) impreuna
cu autorizatia de lucru. Acordarea vizei anuale este conditionata de: a) achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp pe anul trecut; b) plata la bugetul de
stat in cuantumul si la termenul prevazut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor incasate de la beneficiari; c) dovada asigurarii pentru
riscul profesional; d) dovada ca nu au suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a
societatilor comerciale(cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere); e) sa nu fi savarsit fapte prin care sa incalce obligatiile prevazute de lege,
precum si regulile privind conduita etica si profesionala potrivit pct.124 si 125 din ROF , pentru care sa fi fost sanctionati de Comisia de disciplina cu
suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata durata suspendarii, precum si cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei; f) depunerea
declaratiei anuale completata la toate rubricile prevazute de formular; g) dovada privind pregatirea profesionala continua; h) prezentarea unei adeverinte
medicale din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani (pana la varsta de 65 de ani) sau in ultimii 3 ani (peste varsta de 65 de ani) a fost testata cu privire la
indeplinirea conditiei privind capacitatea deplina de exercitiu pentru exercitarea profesiei prevazuta de OG 65/1994 c.c.m.u.
Lipsa vizei atrage trecerea profesionistului in categoria membrilor inactivi. Prin pronuntarea unei sanctiuni disciplinare, se suspenda sau se poate interzice
dreptul de exercitare a profesiei in acest ultim caz procedandu-se la radierea membrului respectiv din Tabloul Corpului .
5.2 Cum se obtine calitatea de expert contabil?
Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina cel putin media 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina,
efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie
sa indeplineasca anumite conditii: a) au capacitate de exercitiu deplina. b) au studii economice superioare, cu diploma recunoscuta de Ministerul Educiei
i Cercetrii; c) nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societtilor comerciale.
d) au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.
5.3 Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil; precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesare.`
Conditiile pentru a deveni expert contabil:- examen de acces la profesia de expert contabil, la care sa se obtina cel putin media 7 si minimum nota 6 la
fiecare disciplina; - efectuarea unui stagiu de 3 ani; - sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.
Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are capacitate de exercitiu deplina; b) are studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.
La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii si conferentiarii universitari, doctorii in economie si doctorii docenti, cu specialitatea
finante sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu indeplinirea conditiilor prevazute in ordonanta (capacitate de
exercitiu deplina; nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor
comerciale) si sustinerea unui interviu privind normele de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.
5.4 Ce reprezinta titlul profesional de expert contabil?
EC este persoana care a dobandit acesta calitate in conditiile OG 65/1994c.c.m.u., avand competenta profesionala de a organiza si conducere contabilitatea,
de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile.
EC este specialistul care a dobandit cea mai inalta calificare in domeniul contabilitatii, asupra constatarilor, concluziilor, opiniilor si recomandarilor sale,
expertul contabil intocmeste raport.
Calitatea de EC se obtine potrivit Regulamentului privind accesul la profesia de EC si de contabil autorizat - prin examene sustinute in urmatoarele etape:
a) Examen de admitere prin sustinerea a doua probe scrise cuprinzand subiecte din disciplinele: - contabilitate, fiscalitate, drept cu o durata de 3 ore
pentru elaborarea raspunsurilor; -audit, evaluare economica si financiara a intreprinderilor, control financiar si expertiza contabila, cu o durata de 3 ore
pentru elaborarea raspunsurilor.
Media la examen trebuie sa fie cel putin 7, si minim nota 6 la fiecare disciplina.
Examenul de admitere este urmat de un Stagiu cu durata de 3 ani efectuat pe langa un tutore individual sau in sistem colectiv;
b) Examen de aptitudini-consta intr-o proba scrisa si una orala;
Proba scrisa (la care fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 10 iar pentru promovare trebuie obtinuta media minim 7 ) cu durata de 6 ore, consta din :
- studii de caz exercitii si probleme din domeniul expertizei contabile, monografii contabile, evaluarea intreprinderilor si audit financiar,
- intrebari de judecata profesionala din, doctrina si deontologia profesiei contabile, organizarea si functionarea Corpului.
Proba orala consta in intrebari din materia juridica, fiscala, contabilitate, audit financiar si evaluarea intreprinderilor.
5.5 Cine este expertul contabil?
Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile Ordonantei 65/1994 cu modificarile si completarile ulterioare, si are competenta
profesionala de a organiza si conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale, de a intocmi situatiile financiare si de a efectua
expertize contabile. Expertul contabil este specialistul care a dobandit cea mai inalta calificare in domeniul contabilitatii si care are acces neingradit la
efectuarea tuturor lucrarilor profesionale, inclusiv verificarea si certificarea situatiilor financiare.
5.6 Cum se exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?
Expertii contabili pot sa-si exercite profesia individual sau se pot constitui in societati comerciale potrivit legii.

3

6. Care sunt atributiile CECCAR?
In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmtoarele atributii: a) organizeaz concursul de admitere, organizcaza efectuarea stagiului, organizeaza
sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul laprofesia de expert contabil si de contabil autorizat, elaboreaza: programele de concurs, in vederea
accesului la profesie, reglernentarile privind stagiul si examenul de aptitudini care se avizeaza de M. F., urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor
Europene in domeniu. b) Organizeaz evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in
Tabloul Corpului. c) Asigur buna desfaurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati. d) Elaboreaz si public normele privind
activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a contabililor autorizati, elaborcaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil.
e) Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale
acestora. f) Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati, prin programe anuale de pregatire continua,
organizate in diverse forme, astfel incat la acestea sa aiba acces toti membri activi. g) Apara prestigiul si independenta profesional a membrilor si in
raporturile cu autorittile publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate. h) Colaboreaza cu asociatiile
profesionale de profil din tara si din straintate. i) Editeaz publicatii de specialitate. j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.
6.1 Ce este CECCAR?/Ce este CECCAR si cum este el organizat? Sursele de finantare CECCAR/ Natura juridica a CECCAR.
CECCAR este persoana juridica de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, non-profit din care fac parte EC si CA precum si societatile comerciale de
expertiza contabila si societatile comerciale de contabilitate in conditiile prevazute de lege, OG 65/1994 modificata. Corpul, prin delegatia primita din partea
autoritatii publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si
moralitatea membrilor sai, precum si calitatea serviciilor prestate de acestia.
Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica, si are atributele unei persoane juridice: organizare de sine statatoare, patrimoniu propriu, scop determinat.
Prin utilitate publica se intelege ca este in serviciul comunitatii, nu este subordonat vreunei institutii a statului, apara interesele tuturor in cadrul legilor
existente. Prin autonomie se intelege situatia celui care nu depinde de nimeni, care are libertate deplina in actiunile sale. Autonomia corpului face din acesta
un un organism de autoreglementare in profesie, aceasta presupune nesubordonarea vreunei autoritati.
Sursele de finantare CECCAR sunt:Taxa de inscriere la examenul EC, CA; Taxa de inscriere in tabloul corpului; Cotizatiile anuale asupra veniturilor;
Vanzari de publicatii proprii, donatii; Alte venituri
6.2 Care este structura organizatorica (organigrama) unei filiale a CECCAR?
R: Sediul central al Corpului este in Municipil Bucuresti. CECCAR are 42 de filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si in Municipiul
Bucuresti. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania este astfel organizat incat sa-si poata indeplini atributiile de organism de
autoreglementare.
Pentru imbunatatirea managementului la nivel central si local s-au luat o serie de masuri, cum ar fi: a). Modificarea organigramei Corpului, in sensul punerii
centrului de greutate al gestiunii profesiei pe structuri executive (departamente, sectoare).
b). Clasificarea filialelor Corpului in functie de volumul de activitate si numarul de membri in 5 categorii (grade), care sa constituie baza determinarii
indicatorilor de alocare a resurselor in cadrul Corpului: - Categoria 0 peste 3.000 membri; Categoria I peste 600 membri; - Categoria II 301 600
membri; - Categoria III 101 300 membri; - Categoria IV pina la 100 membri.
La 31 decembrie 2004: - filiale categoria 0 1 filiala (Bucuresti); - filiale categoria I 10 filiale ; -filiale categoria II 12 filiale; - filiale categoria III 17 filiale;
- filiale categoria IV 2 filiale;
Organizare la nivel central:
1. Organe de decizie: Conferinta Nationala; Consiliul Superior; Biroul Permanent; Presedintele Corpului
Pentru urmarirea punerii in aplicare a masurilor hotarate de Biroul permanent, Consiliul superior si Conferinta nationala si asigurarea legaturii intre
organele alese si organele executive ale Corpului s-a infiintat Secretariatul organelor de conducere ale Corpului. Modul de organizare si functionare
precum si atributiile secretariatului organelor de conducere ale Corpului se stabilesc prin hotarare a Consiliului Superior.
Verificarea gestiunii financiare a Corpului este asigurata de catre cenzori, care sunt alesi pentru o perioada de patru ani, de Conferinta nationala ordinara,
prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul superior.
Comisii care functioneaza pe linga Consiliul Superior: Comisia Superioara de Disciplina; Comisia Centrala de Arbitraj; Comisia de Apel;
2. Organe de executie: Director general executiv; Departamente, directii, sectoare, birouri; Sectiunile Corpului se organizeaza pe categorii profesionale, si
anume: - sectiunea experti contabili; - sectiunea contabili autorizati.
Organizare la nivel de filiala:
1. Organe de decizie: Adunarea Generala; Consiliul filialei; Biroul Permanent; Presedintele filialei;
Comisii care functioneaza pe linga Consiliul filialei: Comisia de Disciplina; Comisia de Arbitraj; Comisia de Apel.
2. Organe de executie: Directorul executiv al filialei; Sectoare : Sector evidenta Tablou; Sector stagiu si dezvoltare profesionala continua;
si control respectare norme; Birou expertize contabile; Birou administrativ;
Organigrama unei filiale este stabilita in functie de gradul(categoria) acesteia astfel: Ctg.0- peste 3.000 membrii; -Ctg.I- intre 600 3.000 membrii;
-Ctg.II- intre 301- 600 membrii; -Ctg.III-intre 101- 300 membrii; -Ctg.IV- pana la 100 membrii.
6.3 Care este logo-ul CECCAR si ce contine sigla CECCAR?
Emblema este compusa dintr-o carte simbolizand insemnle profesiei, toiagul de crainic al zeului Hermes cu doi serpi incolaciti, ceea ce semnifica in Grecia
antica diplomatia; emblema Corpului simbolizeaza rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care il are atunci cand reda imaginea fidela, corecta si
completa a patrimoniului contabilizat sau expertizat; precum si deviza: STIIN, INDEPENDEN, MORALITATE, atribute esentiale ale acestei profesii.
6.4 Care sunt atributiile presedintelui CECCAR?
Presedintele Consiliului superior este ales de Conferinta nationala dintre membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania pentru
un mandat de 4 ani si poate fi reales pentru cel mult inca un mandat. Persoana respectiva poate sa cumuleze aceasta functie numai daca isi desfasoara
activitatea in domeniul cercetarii sau in invatamantul universitar de profil si se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.
Pentru asigurarea continuitatii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an inaintea expirarii mandatului presedintelui in functie, fara ca perioada
respectiva sa influenteze durata mandatului noului presedinte. Presedintele Consiliului Superior asigura executarea hotararilor Consiliului Superior si a
deciziilor Biroului permanent si coordoneaza activitatea curenta a Corpului.
Presedintele Consiliului superior are urmatoarele atributii: a) convoaca si conduce sedintele Consiliului superior si ale Biroului permanent; b) conduce si
coordoneaza dezbaterile sedintelor organelor de conducere; c) prezinta anual Consiliului superior, spre adoptare, proiectul de buget pentru exercitiul viitor;
d) urmareste ca angajarea si efectuarea cheltuielilor sa se faca cu incadrarea in bugetul aprobat de Conferinta nationala; e) prezinta situatiile financiare
anuale spre adoptare Consiliului superior si spre aprobare Conferintei nationale; f) reprezinta Corpul in fata autoritatilor publice, a tertilor sau organizatiilor
nationale si internationale, aparand prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai; g) indeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta
nationala, de Consiliul superior si de Biroul permanent.
Presedintele Consiliului Superior, cu acordul Biroului permanent, are acces la lucrarile consiliilor filialelor, sectiunilor si departamentelor Corpului,participand
la dezbateri fara drept de vot. Presedintele Consiliului Superior poate sa delege un membru al acestuia pentru o actiune sau activitate determinata.
Presedintele Consiliului superior are competenta sa reuneasca presedintii consiliilor filialelor sau reprezentantii lor, in vederea examinarii unor probleme
deosebit de importante ale apararii unor interese generale ale profesiei, de studiere a oricaror masuri de ordin colectiv.


4

6.5 Care sunt organele de conducere si de control ale CECCAR?/ Care sunt organele de control ale CECCAR?
Organele de conducere ale CECCAR sunt: Conferinta Nationala, Consiliul Superior al Corpului si Biroul Permanent al Consiliului Superior. La filiale, organele de
conducere sunt: AG, CFilialei, BP al acesteia. Activitatea CECCAR si a filialelor sale se controleaza de catre cenzori alesi, de CN si respectiv de AG.
6.6 Sursele de finantare ale CECCAR.
Sursele de finantare ale CECCAR: - Taxa de inscriere la examenul de EC si CA; - Taxa de inscriere in tabloul Corpului; - Cotizatii anuale asupra veniturilor;
- Donatii, vanzari de publicatii proprii; - Alte venituri
6.7 Care sunt organele si structurile CECCAR cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere?
I -La nivel central-Comisia superioara de disciplina. Ea este formata din 7 membri titulari si 7 membri supleanti, astfel:
a) presedintele si doi membri, experti contabili, alesi de Conferinta nationala dintre membrii Corpului, care se bucura de autoritate profesionala si morala
deosebita; b) doi membri desemnati de ministrul economiei si finantelor; c) doi membri desemnati de ministrul justitiei.
n aceleasi conditii sunt desemnati supleantii.
Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplina este de 4 ani.
Comisia superioara de disciplina are urmatoarele competente: a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale
Presedintilor si membrilor consiliilor filialelor si aplica sanctiuni; analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor
Consiliului superior facand propuneri de sanctionare a acestora Conferintei nationale, care hotaraste; b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la
conduita etica si profesionala a presedintilor si membrilor comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor, precum si a persoanelor fizice straine carora
le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania si aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute in art. 17 (1)
din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata; c) rezolva contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina
ale filialelor.
II.-La nivel teritorial-Comisia de disciplina de pe langa Consiliul filialei. Ea este formata din 1 presedinte si 4 membri titulari si 5 membri supleanti, alesi de
adunarea generala dintre membrii filialei, experti contabili, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.
Membrii supleanti sunt desemnati in aceleasi conditii, odata cu titularii. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.
Comisia de disciplina de pe langa filiale are competenta sa sanctioneze abaterile disciplinare savarsite de catre EC si CA , membrii ai filialei cu domiciliul
in raza teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au fost savarsite in raza teritoriala a altei filiale. Fac exceptie plangerile privitoare la faptele savarsite de
membrii Consiliului superior si ai Consiliului filialei, de presedintii Consiliilor filialelor si persoanele fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a
exercita profesia in Romania- care se depun la Comisia superioara de disciplina.
6.8 Care sunt raspunderile membrilor CECCAR? Dar sanctiunile disciplinare care se aplica acestora?
Expertii contabili si contabilii autorizati raspund, in exercitarea profesiei: disciplinar, administrativ, civil , penal, dupa caz, potrivit legii.
Raspunderea disciplinara (conditionari): - Raport de munca concretizat printr-iun contract de munca; - Existenta unui regulament; - Abaterea disciplinara;
Raspunderea administrativa (contraventionala): - fapta savarsita cu vinovatie; - sanctiune prin advertisment; - fapta prevazuta de lege sau alt act normativ
ca fiind contraventie se sanctioneaza chiar daca este savarsita fara intentie
Raspunderea civila: - contractul; - fapta; - prejudiciul; - cauzalitatea; - vinovatia.
Limitele raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati se stabilesc prin contractele de prestari de servicii in functie de uzantele interne si
internationale ale profesiei contabile.
Raspunderea penala:- forma a raspunderii juridice;- faptele (infractiunile) pericol social, cu vinovatie, prevazute de legea penala.
Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili si contabililor autorizati, in raport de gravitatea abaterilor savarsite, sunt urmatoarele: a) mustrare;
b) avertisment scris; c)suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de timp de la 3 luni la 1 an;
d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.
Abaterile in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Corpului.

7 Care sunt comandamentele fundamentale ale profesiei contabile?
Comandamentele fundamentale sunt: - educatie: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor; - etica: comportamentul deontologic al
membrilor lor; - calitatea: certificarea calitatii serviciilor oferite de membrii lor,

8 Care sunt criteriile calitative pe care trebuie sa le intruneasca o reglementare a profesiei contabile?/ Care sunt criteriile si conditiile
pentru aprecierea calitatii unei reglementari a profesiei contabile? Care sunt criteriile de apreciere a calitatii unei reglementari a profesiei/
Ce conditii calitative trebuie respectate de o reglementare a profesiei contabile?
Standardele de inalta calitate sunt importante, deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru membrii profesiei, utilizatorii serviciilor contabile si
organele de reglementare, pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele mai bune practici. Pentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate
utilizatorilor ei, trebuie sa fie: - Proportionala; -Transparenta; -Sa nu fie impotriva competitiei; - Nediscriminatorie; - Precisa; -Segmentata in functie de
tinta sa; -Implementata consecvent si just; - Supusa unei examinari periodice.
Serviciile de inalta calitate oferite de o profesie sunt in final o functie a standardelor profesionale, inclusiv de etica, a competentelor si valorilor personale
si a sietemelor de reglementare, toate trebuind sa fie consecvente si sa se sprijine reciproc.

9 Care sunt domeniile acoperite de standardele internationale ale profesiei?
Domeniile acoperite de standarde Internationale ale profesiei sunt; contabilitatea , auditul , evaluarea si deontologia.
10 Care sunt factorii de care depinde necesitatea si natura reglementarii profesiei contabile?
In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului public, organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un
rol essential care se regasesc in cele 3 obiective fundamentale ale organismelor profesionale, si anume:
- Educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor;
- Etica: comportamentul deontologic al membrilor lor;
- Calitatea: certificarea serviciilor oferite de membrii lor.
Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina sis a promoveze practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin intermediul
reglementarii, membrilor lor.
Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de:
a) profesia insasi, capcitatea ei de a raspunde efectiv si efficient cerrerilor economiei si societatii;
b) conditiile de piata in care activeaza profesia;
c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai; reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate
adecvata, ceea ce implica: - adoptarea de standard profesionale, tehnice; - adoptarea de reguli etice; - nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati
ai serviciilor contabile, precum investitorii, creditorii etc
5


11 Care sunt principalele prevederi ale sectiunii 100 din Codul etic national al profesionistilor contabili?
Codul etic este structurat pe trei parti si 22 de sectiuni.
-Partea A: Este compusa din 6 sectiuni (S100 S150) care trateaza aplicarea generala a codului (aplicabila tuturor profesionsitilor contabili) care contine
principiile fundamentale care guverneaza activitatea profesionistilor contabili;
-Partea B: Este compusa din 9 sectiuni (S200 S290) si se adreseaza profesionistilor contabili independenti (trateaza problematica liber-profesionistilor cu
accentuarea principiului Independentei);
-Partea C: Este compusa din 6 sectiuni (S300 S350) si se adreseaza profesionistii contabili angajati (aplicabila numai acestei categorii profesionale).
Sectiunea 100 face parte din : PARTEA A denumita - APLICAREA GENERALA A CODULUI: Sectiunea 100 Introducere si principii fundamentale. Abordarea
cadrului conceptual; Sectiunea 110 Integritate ; Sectiunea 120 Obiectivitate ; Sectiunea 130 Competenta profesionala si prudent; Sectiunea 140
Confidentialitatea; Sectiunea 150 Comportamentul professional

12 Care sunt principalele prevederi la sectiunii 200 din Codul etic national al profesionistilor contabili?
Codul etic este structurat pe trei parti si 22 de sectiuni.
-Partea A: Este compusa din 6 sectiuni (S100 S150) care trateaza aplicarea generala a codului (aplicabila tuturor profesionsitilor contabili) care contine
principiile fundamentale care guverneaza activitatea profesionistilor contabili;
-Partea B: Este compusa din 9 sectiuni (S200 S290) si se adreseaza profesionistilor contabili independenti (trateaza problematica liber-profesionistilor cu
accentuarea principiului Independentei);
-Partea C: Este compusa din 6 sectiuni (S300 S350) si se adreseaza profesionistii contabili angajati (aplicabila numai acestei categorii profesionale).
Sectiunea 200 face parte din : PARTEA B - PROFESIONISTII CONTABILI INDEPENDENTI : Sectiunea 200 Introducere ; Sectiunea 210 Acceptarea unui client;
Sectiunea 220 Conflicte de interese; Sectiunea 230 Opinii suplimentare; Sectiunea 240 Onorarii si alte tipuri de remuneratii; Sectiunea 250 Marketingul
serviciilor profesionale; Sectiunea 260 Cadouri si ospitalitate ; Sectiunea 280 Obiectivitate ; Sectiunea 290 Independenta misiuni de audit si certificare

13 Care sunt principiile etice fundamentale ale profesiei contabile?
Un profesionist contabil trebuie s respecte urmtoarele principii fundamentale: Integritate - un profesionist contabil trebuie s fie drept si onest n toate
relatiile profesionale si de afaceri. (b) Obiectivitate - un profesionist contabil trebuie s fie impartial si nu trebuie s permit prejudectilor, confuziilor,
conflictelor de interese sau influentelor nedorite s intervin n rationamentele profesionale sau de afaceri. (c) Competenta profesional si prudenta
un profesionist contabil are o datorie permanent de a-si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura c un client
sau un angajator primeste servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evolutii din practic, legislatie si tehnic. Un profesionist contabil ar trebui
s actioneze cu prudent si n conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile n furnizarea de servicii profesionale. (d) Confidentialitate
Un profesionist contabil trebuie s respecte confidentialitatea informatiilor dobndite ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie s
divulge astfel de informatii unei terte prti fr o autorizatie specific, cu exceptia cazului n care exist un drept sau o obligatie legal sau profesional de
a dezvlui aceste informatii. Informatiile confidentiale obtinute n cadrul unei relatii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate n avantajul personal al
profesionistului contabil sau al unor terte prti. (e) Comportament profesional - Un profesionist contabil ar trebui s se conformeze legilor si normelor
relevante si ar trebui s evite orice actiune ce poate discredita aceast profesie. (f) Respectul fat de normele tehnice si profesionale - Profesionistul contabil
trebuie sa-si ndeplineasc sarcinile profesionale n conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa
cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului n msura n care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul
liberprofesionistilor contabili, cu independenta. n plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R.,
CAFR si legislatia relevanta.g) Independenta Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si gseasc manifestarea deplina n
exercitarea profesiei si n protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp.

14 Ce este IFAC?
IFAC este Federatia internationala a contabililor. S-a infiintat in 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de state ca raspuns la provocarile perioadei:
sustinerea contabililor in rezolvarea unor probleme tehnice si de afaceri mai complexe, furnizarea unei directii si a unui mechanism institutional care
sa orienteze contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si etica. In prezent IFAC este o organizatie globala care cuprinde 155 de organisme, member si
asociatii din 118 state reprezentand 2.5 milione de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert, educatie, institutii publice etc.
IFAC este o organizatie globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si specializarile profesiei: contabilitate de afaceri, consultant fiscal,
audit, tehnologia informatiei, insolvabilitate etc. Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor
internationale prin promovarea aderarii la standardele profesionale de inalta calitate.Pentru a devein membru IFAC organismul profesional solicitant trebuie:
- Sa fie recunoscut fie printr-o lege fie prin consens general ca fiind un organism national profesional major care isi desfasoara activitatea in jurisdicatie;
- Sa participle sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala;. - Sa demonstreze ca acorda deosebita atentie atunci cand isi selecteaza membrii;
- Sa fie solvable financiar si operational; - Sa aiba structura operational interna care furnizeaza sprijin si reglementari pentru membrii sai.Profesia contabila
in Romania este repezentata la IFAC prin CECCAR membru plin din 1996 si CAFR membru asociat din 2005.

15 Ce este integritatea in profesie?/ Ce intelegeti prin integritate?/ Conceptul de intergritate.
Principiul integrittii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti n relatiile profesionale si de afaceri. Integritatea implic,
de asemenea, tranzactii corecte si juste. Un profesionist contabil nu trebuie s se asocieze cu rapoartele, evidentele, comunicatele sau alte informatii
cnd apreciaz c acestea: - contin o declaratie n mod semnificativ fals sau care induce n eroare; - contin declaratii sau informatii eronate; - omit sau
ascund informatii, atunci cnd aceste omisiuni induc n eroare. Nu se va considera c un profesionist contabil ncalc paragraful dac el furnizeaz un raport
modificat pentru a respecta cerintele paragrafului.
Integritatea, unul dintre pricipiile da baza ale profesiei contabile, implica nu numai onestitate pur si simplu, dar si abordarea ei in mod corect si veridic.
Un profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor profesionale.

16 Ce este obiectivitatea in profesie?/ Ce intelegeti prin obiectivitate?/ Ce intelegeti prin obiectivitate?
Obiectivitatea presupune c profesionistul contabil trebuie s fie impartial, far prejudecati, sa nu se afle in situatii de incompatibilitate, de conflict de
interese sau alte asemenea, de natur a determina un tert sa puna la indoial obiectivitatea acestuia. Principiul obiectivittii impune o obligatie tuturor
profesionistilor contabili de a nu si compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor alte persoane.
Un profesionist contabil poate fi pus n situatii n care obiectivitatea i este afectat. Este imposibil ca toate aceste situatii s fie definite si descrise.
Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influenteaz n mod negativ rationamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate.
Profesionistii contabili si desfsoar activitatea n multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze obiectivitatea n mprejurri diferite. Liber-profesionistii
contabili realizeaz rapoarte de certificare, presteaz servicii fiscale si alte servicii de consultanta manageriala. Alti profesionisti contabili angajati
ntocmesc situatii financiare fiind subordonati altora, executa serviciile de audit intern si servesc n diferite functii financiare de conducere din industrie,
6

comert, sectorul public si educatie. De asemenea, unii profesionisti contabili pregtesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre n profesie. Indiferent de
pozitie sau serviciul prestat, profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa mentin obiectivitatea n rationamentul
profesional. n selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa n mod specific potrivit cerintelor etice legate de obiectivitate, trebuie acordata
atentia corespunztoare urmtorilor factori:
a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii n care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea.
b) este practic imposibil sa se defineasc si sa se descrie toate situatiile n care ar exista aceste posibile presiuni. n stabilirea standardelor pentru
identificarea relatiilor care pot, ori par sa afecteze obiectivitatea profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil.
c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute prtinirea ori influentele altora sa ncalce obiectivitatea.
d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile si-au nsusit principiul obiectivittii.
Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese, spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta importanta si
duntoare asupra rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociaz.
16.1 Ce nelegei prin obiectivitatea profesionistului contabil?
Obiectivitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie impartial, fara idei preconcepute, sa nu se gaseasca in situatii de conflict de interese sau de
incompatibilitate si in nicio alta situatie care ar putea determina un tert bine informat, dar si bine intentionat sa ii puna la indoiala cinstea si corectitudinea.
Rezulta urmatoarele necesitati:
- obligatia profesionistului contabil de a nu compromite profesia din cauza unor erori, a unor conflicte de interese, a influentei nedorite a unor persoane;
- evitarea realtiilor care influenteaza in mod negativ rationamentul profesional;
- absenta relatiilor de afaceri, financiare, familiale sau personale cu clientul sau cu persoane cu functii de conducere sau angajati ai clientului;
- neacceptarea de cadouri sau invitatii (la masa, la spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta daunatoare asupra rationamentului profesional;
- atentia asupra urmatorilor factori: - exercitarea de presiuni care pot diminua obiectivitatea; - imposibilitatea definirii tuturor situatiilor in care se pot
exercita presiuni; - evitarea influentei ideilor preconcepute; - garantia insusirii de catre angajati a principiului obiectivitatii.;
- masuri de protectie: retragerea din echipa misiunii; proceduri de supraveghere; terminarea relatiei de afaceri sau financiare care genereaza amenintarea.

17 Ce este profesionalismul?/ Ce intelegeti prin profesionalism in profesia contabila?
- Profesionalism - Comportamentul profesional. Profesionistul contabil trebuie s actioneze intr-o manier conform cu buna reputatie a profesiei si s
se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce
presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si
colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg. Respectarea normelor tehnice si profesionale. Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile
profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile
clientului sau patronului in msura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta.
In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: - IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit); - Consiliul pentru
Standarde Internationale de Contabilitate; - Ministerul Finantelor Publice; - C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari;
Aceasta presupune ca profesionistul contabil nu trebuie sa faca ceva care ar aduce atingere reputatiei profesiunii contabile sau ar putea conduce la
discreditarea ei; aceasta obliga institutele membre ale IFAC ca, la elaborarea regulilor de etica, sa prevada responsabilitati clare ale profesionistului contabil
vizavi de clienti, terti, angajatori, alti membri ai profesiei, public in general.

18 Ce este si cum functioneza Comisia de disciplina a unei filiale CECCAR?
Este un organ ales de Adunarea Generala a filialei cu atributiuni de investigare, judecare si trage la raspundere compusa din 5 membrii titulari si 5 supleanti
pentru un mandat de 4 ani; Comisiile de disciplina judeca abaterile disciplinare constand in fapte sau omisiuni savarsite de membrii Corpului prin
nerespectarea obligatiilor ce le revin si a normelor de conduita etica si profesionala prevazute in OG 65/1994. Toate reclamatiile privind fapte
susceptibile de a antrena raspunderea disciplinara indreptate contra unui membru al Corpului sau a unei societati recunoscute de Corp se adreseaza comisiei
de disciplina a filialei de care apartine cel reclamat. Aceasta instiinteaza pe presedintele consiliului filialei si pe reprezentantul Ministerului Economiei si
Finantelor despre reclamatiile primite. Fac exceptie reclamatiile indreptate impotriva membrilor Consiliului superior, membrilor consiliilor filialelor, a
membrilor si presedintilor comisiilor de disciplina ale filialelor si ai societatilor straine care se adreseaza Comisiei superioare de disciplina.
Comisiile de disciplina, din punct de vedere al profilului activitatii si al procedurilor folosite, sunt asimilabile cu instantele de judecata si ca urmare,
acestea judeca si hotarasc pe baza probelor depuse de cei interesati sau abilitati, ori administrate de comisiile de disciplina.
Raportorul desemnat de presedintele comisiei de disciplina analizeaza dosarul cauzei si, daca este cazul convoaca la sediul Comisiei pe reclamant, parat si
martori pentru clarificarea tuturor aspectelor din reclamatie si probe. Raportorul va proceda in asa fel incat sa fie complet edificat asupra realitatii in cazul
respectiv.
Dupa depunerea raportului, presedintele comisiei de disciplina fixeaza termenul de judecata, dispune citarea partilor si stabileste completul de judecata in
vederea judecarii cauzei. Completul de judecata este format din trei membrii ai Comisiei de disciplina. Unul dintre membrii este desemnat presedintele
acestuia.
Impotriva hotararilor Comisiilor de disciplina ale filialelor pot fi facute contestatii la Comisia superioara de disciplina in termen de 30 de zile de la comunicare.
18.1 Ce este si cum functioneaza Comisia superioara de disciplina
Comisia superioara de disciplina formata din 7 membrii titulari si 7 supleanti, este un organ partial ales de Conferinta Nationala (presedintele, 2 membrii
titulari si 2 membrii supleanti) 2 membrii titulari si 2 membrii supleanti desemnati de Ministrul finantelor publice iar 2 membrii titulari si 2 membrii
supleanti desemnati de Ministrul justitiei. Mandatul lor este de 4 ani.
Competente: a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale presedintilor si membrilor consiliilor filialelor si aplica
sanctiuni; analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor Consiliului superior facand propuneri de sanctionare
a acestora Conferintei nationale, care hotaraste; b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor si
membrilor comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor, precum si a persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita
profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania si aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute in art. 17 (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994,
republicata; c) rezolva contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor; d) aplica sanctiunea
interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au savarsit abateri grave, prevazute de
regulament.
Comisiile superioare de disciplina, din punct de vedere al profilului activitatii si al procedurilor folosite, sunt asimilabile cu instantele de judecata si ca urmare,
acestea judeca si hotarasc pe baza probelor depuse de cei interesati sau abilitati, ori administrate de comisiile superioare de disciplina.
Raportorul desemnat de presedintele comisiei superioare de disciplina analizeaza dosarul cauzei si, daca este cazul convoaca la sediul Comisiei pe reclamant, parat si martori pentru clarificarea tuturor aspectelor din reclamatie si probe.
Raportorul va proceda in asa fel incat sa fie complet edificat asupra realitatii in cazul respectiv.
Dupa depunerea raportului (termenul fiind de 30 de zile de la sesizare), presedintele comisiei superioare de disciplina fixeaza termenul de judecata, dispune
citarea partilor si stabileste completul de judecata in vederea judecarii cauzei.
Hotararile Comisiei superioare de disciplina pot fi contestate la Consiliul superior al Corpului in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la
cunostinta. Contestatia nu suspenda aplicarea hotararii.
Hotararea de sanctionare a membrilor Consiliului superior, ai Consiliilor filialelelor se supun dezbaterii Conferintei Nationale care poate confirma sau infirma.
Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferinta Nationala se face la Sectia de contencios administrativ a curtii de apel in termen de 30 de zile de la instiintare.
7


19 Ce este Tabloul Corpului si care sunt conditiile de inscriere in acesta? Ce este Tabloul Corpului si care este structura acestuia?
nscrierea in Tabloul Corpului se face la cererea expertilor contabili si a contabililor autorizati cu domiciliul sau sediul social in raza teritoriala a filialei
respective. Candidatul depune la secretariatul filialei, dosarul cuprinzand cererea sa si documentele justificative din care sa rezulte indeplinirea conditiilor
cerute de lege pentru exercitarea profesiei si pentru inscrierea in Tabloul Corpului. Dosarul este verificat de compartimentul de specialitate in ceea ce
priveste indeplinirea tuturor conditiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei, precum si in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor prevazute de
codul etic national al profesionistilor contabili. Acesta intocmeste un raport cu constatarile sale care este supus directorului executiv pentru aprobarea sau
respingerea cererii de inscriere in TC. Decizia luata in legatura cu inscrierea in TC se trimite compartimentului de specialitate insarcinat cu aceasta.
Tabloul corpului este lista generala a persoanelor fizice si juridice care ndeplinesc conditiile pentru libera practica a profesiei contabile. Se publica anual n
MO al Romaniei, Partea I si cuprinde mai multe parti, dupa principiul teritorialitatii, structura pe sectiuni a Tabloului se aproba prin hotarare a Consiliului
Superior.
Tabloul Corpului este impartit in opt sectiuni, cuprinzand membrii activi ai Corpului, cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil
autorizat, si anume:
- Sectiunea intai experti contabili liber profesionisti care isi desfasoara activitatea in mod individual sau ca persoane fizice autorizate.
- Sectiunea a doua experti contabili care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si de asigurari, educatie si cercetare si institutii
centrale sau locale.
- Sectiunea a treia persoane fizice straine care au obtinut calitatea de membru al Corpului.
- Sectiunea a patra experti contabili care isi desfasoara activitatea in cadrul unor societati, companii sau cabinete membre ale Corpului:
1. cu capital strain sau mixt;
2. cu capital autohton.
- Sectiunea a cincea contabili autorizati liber profesionisti care isi desfasoara activitatea in mod individual sau ca persoane fizice autorizate.
- Sectiunea a sasea contabili autorizati care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si de asigurari, educatie si cercetare si institutii
centrale si locale.
- Sectiunea a saptea contabili autorizati care isi desfasoara activitatea in cadrul unor societati de contabilitate, membre ale Corpului:
1. cu capital strain sau mixt
2. cu capital autohton
- Sectiunea a opta titluri onorifice
1. presedinti de onoare (ai Corpului sau ai filialelor Corpului)
2. experti contabili de onoare
3. contabili autorizati de onoare
Evidenta persoanelor inactive care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat se tine in cadrul sectiunilor Experti contabili si Contabili
autorizati, pe intreaga perioada de inactivitate.
19.8 Ce contine juramintul pe care un membru il depune la inscrierea in Tabloul Corpului?
La inscrierea in Corp, orice membru este obligat sa depuna un juramant prin care se obliga sa aplice in mod corect si fara partinire legile tarii si regulile din
regulamentele emise de Corp. Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului Corpului Expertilor Contabili
si Contabililor Autorizati si ale Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, sa pastrez secretul profesional
si sa aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil (contabil autorizat).

20 Ce intelegeti prin competenta profestionistului contabil?/ Explicati conceptul de competent in profesie.
Competenta profesionala are doua componente de baza: obtinerea; mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu competenta, grija si srguinta si este obligat sa
mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competen profesional care sa justifice asteptarie unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune
ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru.
Dobndirea cere: inalt standard de pregatire generala, urmata de una specifica; practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;
perioada de practica in domeniu.
Mentinerea cere:
cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte
relevante); adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in conformitate cu normele nationale
si intemationale.
COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu): Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sistemul educational
poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau sau experiena necesara. In asemenea situatii nu trebuie sa-si
induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist.
20.8 Care sunt cele doua componente ale competentei profesionale si in ce constau ele?
Principiul competentei profesionale si al prudentei impune urmatoarele obligatii profesionistilor contabili:
(a) mentinerea cunostintelor si aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel incat clientii sau angajatorii sai sa fie siguri ca primesc servicii profesionale
competente; (b) sa actioneze cu prudenta in conformitate cu standardele tehnice si profesionale, atunci cand ofera servicii profesionale.
Competenta profesionala poate fi impartita in doua faze separate: 1. Obtinerea unui nivel de competenta profesionala; 2. Mentinerea unui nivel de
competenta profesionala.
Mentinerea unui nivel de competenta profesionala necesita o permanenta constientizare si intelegere a evolutiilor relevante pe plan profesional tehnic si in
mediul de afaceri. Dezvoltarea profesionala continua elaboreaza si mentine capacitatile care ii permit unui profesionist contabil sa desfasoare o activitate
competenta intr-un mediu profesional. Un profesionist contabil ar trebui sa se asigure treptat ca cei care isi desfasoara activitatea sub tutela unui profesionist
contabil beneficiaza de instruire si supervizare adecvata. Daca este cazul, un profesionist contabil ar trebui sa ii atentioneze pe clienti, angajatori si alti
utilizatori de servicii profesionale de limitele inerente serviciilor pentru a evita intelegerea eronata a unei opinii exprimate drept afirmarea unui fapt.

21 Ce intelegeti prin confidentialitate in profesia contabila?
Confidentialitatea este stricta, in afara de cazul in care a primit o autorizatie speciala de a divulga informatiile sau in caz de obligatii legale sau profesionale.
Profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca persoanele angajate sub orice forma-subalterni sau colaboratori respecta aceleasi reguli de confidentialitate.
Confidentialitatea se refera numai la divulgarea informatiilor; ea implica, de asemenea, faptul ca informatiile primite nu sunt folosite de profesionistul
contabil in beneficiul sau personal sau al unui tert.
Acest principiu nu se aplica divulgarii informatiilor care permit profesionistului contabil sa indeplineasca obligatiile sale, stabilite prin normele profesionale.
n interesul publicului si al profesiunii, normele profesionale trebuie sa defineasca conceptul de confidentialitate si sa furnizeze o orientare asupra naturii si
intinderii obligatiilor legate de confidentialitate si asupra circumstantelor in care divulgarea de informatii primite in cursul exercitarii unei misiuni trebuie
autorizata sau ceruta.
Obligatiile de confidentialitate sau secret profesional sunt inscrise in legislatia fiecarei tari.
8

Pentru a stabili daca informatiile confidentiale pot fi divulgate, trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte (cu titlu de exemple):
a) cand divulgarea este autorizata de client: daca interesele tuturor partilor (cu deosebire tersi) pot fi lezate;
b)cand divulgarea este ceruta de lege sau cand exista obligatii profesionale de divulgare: - profesionistul trebuie sa faca apel la judecata sa,pentru a
determina tipul de informatii care pot fi divulgate; trebuie sa se evite situatiile care implica fapte sau opinii nejustificate sau nejustificabile; - profesionistul
trebuie sa se asigure ca persoanele care primesc informatiile sunt destinatarii corecti ai unor astfel de informatii, adica cu abilitati sa primeasca astfel de
informatii; - profesionistul trebuie sa stabileasca daca divulgarea si consecintele acesteia implica responsabilitatea sa.
Se recomanda, in toate aceste cazuri, consultarea organismului profesional si/sau a unui avocat.
Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie
sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scris, in afar de cazurile cnd obIigaia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglementare.
Principiul confidentialittii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de a se abtine de la: a) dezvluirea de informatii confidentiale n afara firmei
sau organizatiei angajatoare ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri, cu exceptia cazului n care a fost autorizat n mod special s fac public
o anumit informatie sau dac exist o obligatie legal sau profesional de a face publice acele informatii. (b) folosirea informatiilor confidentiale dobndite
n timpul executrii sarcinilor de serviciu n avantajul personal sau n avantajul unei terte prti.
- un profesionist contabil trebuie s respecte ntotdeauna confidentialitatea, chiar si ntr-un mediu social. Profesionistul contabil trebuie s fie constient de
posibilitatea unor scurgeri de informatii, n special n situatii ce implic o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin.
- un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s mentin confidentialitatea n prezentarea de informatii ctre un posibil client sau angajator.
- un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s ia n considerare mentinerea confidentialittii n cadrul firmei sau al organizatiei angajatoare.
- un profesionist contabil trebuie s fac tot posibilul pentru a se asigura c personalul aflat sub controlul su si persoanele care i furnizeaz consultant sau
asistent respect principiul confidentialittii.
- obligatia de confidentialitate continu si dup ncheierea relatiei dintre profesionistul contabil si client sau angajator. Cnd profesionistul contabil schimb
organizatia angajatoare sau obtine un nou client el are dreptul s utilizeze experienta anterioar. profesionistul contabil nu ar trebui, totusi, s foloseasc
sau s divulge informatii confidentiale primite sau obtinute dintr-o relatie profesional sau de afaceri. In urmtoarele situatii profesionistii contabili sunt
sau pot fi obligati s divulge informatii confidentiale: atunci cnd divulgarea este autorizat de ctre client sau angajator; atunci cnd divulgarea este
autorizat prin lege, de exemplu: pentru a furniza documente sau alte probe n cursul unor proceduri judiciare; si pentru a aduce la cunostinta
autorittilor publice n msur eventuale nclcri ale legii. atunci cnd exist o obligatie profesional sau un drept de a le divulga atunci cnd nu este
interzis prin lege: pentru a se conforma controlului calittii unui corp membru sau al organismului profesional; pentru a rspunde unei anchete sau unei
investigatii din partea organizatiei membre sau al unui organism normalizator. pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil n
cursul procedurilor judiciare; pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice.
Atunci cnd profesionistul contabil a determinat c informatia confidential poate fi divulgat, trebuie avute n vedere urmtoarele aspecte: dac interesele
tuturor prtilor, inclusiv ale tertelor prti ale cror interese ar putea fi afectate, ar fi prejudiciate n cazul n care clientul sau angajatorul consimt ca
profesionistul contabil s divulge informatii; dac sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dac pot fi sustinute cu dovezi, n msura n care
acest lucru este posibil; cnd situatia implic fapte sau opinii nefondate, trebuie s se recurg la rationamentul profesional pentru a se determina tipul
de prezentare care trebuie fcut, dac este disponibil; ce tip de comunicare este preconizat si cui i se adreseaz; mai exact, profesionistul contabil
trebuie s fie convins c prtile crora li se adreseaz comunicarea sunt destinatarii adecvati si c au responsabilitatea s reactioneze ca atare.

22 Ce intelegeti prin interesul public in profesia contabila?/ Explicati interesul public potrivit Codului etic.
Responsabilitatea profesionsitului contabil nu inseamna sa satisfaca necesitati individuale ale unui anumit client. Standardele profesiei contabile sunt puternic
determinate de interesul public. Publicul profesiunii contabile este format din clenti, donatori de credite, guvernanti, angajatori, angajati, investitori,
comunitatea oamenilor de afaceri, alte persoane care se bazeaza pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea
corespunzatoare a economiei. Interesul public este definit drept bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de profesionistul contabil.
Profesionistii contabili au un rol important in societate. Investitorii, creditorii, patronii si alte sectoare ale comunitatii financiare, inclusiv Guvernul si publicul
conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si raportari corecte, management financiar eficient si sfaturi competente.
Profesionistii pot ramane in aceasta pozitie avantajoasa numai continuand sa ofere publicului aceste servicii unice la un nivel care sa demonstreze ca
increderea publicului este bine fundamentata.

23 Ce intelegeti prin profesionalism in profesia contabila?
Aceasta presupune ca profesionistul contabil nu trebuie sa faca ceva care ar aduce atingere reputatiei profesiunii contabile sau ar putea conduce la
discreditarea ei; aceasta obliga institutele membre ale IFAC ca, la elaborarea regulilor de etica, sa prevada responsabilitati clare ale profesionistului contabil
vizavi de clienti, terti, angajatori, alti membri ai profesiei, public in general.

24 Ce intelegi prin independenta profesionistului contabil?/ Care sunt componentele independentei?
Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul
profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta. Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil.
Componentele independentei:
1.Independenta de spirit (in gndire): Stare de gndire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional far s fie afectat judecata
profesionala; Ea presupune integritate si obiectivitate.
2. Independenta in aparent: reprezinta capacitatea de a demonstra c riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate, astfel
incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil; este componenta fundamentala a independentei.
Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert contabil este incompatibil cu orice alta activitate curent. Cerintele de
independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberal, cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masur
de a influenta lucrrile profesionistului contabil.
Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei si n protejarea ei, cu respectarea
integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp.
Un semn distinctiv al profesiei contabile l constituie asumarea responsabilittii de a actiona n interes public. Asadar, responsabilitatea unui profesionist
contabil nu const exclusiv n a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual. Actionnd n interes public, un
profesionist contabil ar trebui s respecte si s se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod.
Publicul profesiunii contabile este format din clienti, donatori de credite, guvernanti, angajatori, angajati, investitori, comunitatea oamenilor de afaceri,
a finantatorilor si alte persoane care se bazeaz pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespunztoare
a economiei. Aceasta ncredere impune profesiunii contabile o rspundere publica. Interesul public este definit drept bunstarea colectiva a comunittii si
a institutiilor deservite de profesionistul contabil
Profesionistul contabil este obligat ca atunci cand isi exercita activitatea ca liber profesionist sa evite orice situatie care ar presupune lipsa
independentei sau care ar putea afecta integritatea, obiectivitatea sau buna reputatie a profesiei si care ca rezultat ar fi incompatibila cu prestarea serviciilor
profesionale.
Independenta se manifesta prin: -independenta rationamentului profesional- starea de spirit care permite formarea unei opinii, fara sa fie afectata de
9

influente ce compromit acest rationament(de spirit); -independenta comportamentala- evitarea unor fapte sau imprejurari care pot fi atat de semnificative
incat o terta persoana ar ajunge in concluzia ca integritatea, obiectivitatea si prudenta profesionala au fost compromise in mod evident.
Profesionistul contabil trebuie sa se manifeste liber de orice interese care ar putea fi avut in vedere: -implicare financiara directa sau indirecta;
-implicarea in ativitatile unui client; -acte de comert sau slujbe asigurate in acelasi timp cu exercitarea unei profesii liberale ce pot genera conflict de
interese, in contradictie cu exercitarea liberala a profesiei; -incidenta relatiilor familiale si personale asupra independentei; -conditiile in care onorariile
primite de la un client constituie un procentaj neacceptabil de ridicat fata de cea a profesionistului contabil; -acceptarea executarii de lucrari in baza unor
onorarii eventuale, neprecizate anticipat;

25 Ce sunt/care sunt organismele internationale si regionale ale profesiei la care CECCAR este membru?
IFAC Federatia Internationala a Contabililor; FEE - Federatia Expertilor Contabili Europeni;
FIDEF - Federatia Internationala a Expertilor Contabili Francofoni ; FCM - Federatia Expertilor Contabili Mediteraneeni ;
CILEA - Comitetul pentru Integrare Latin Europa-America ; SEEPAD- Parteneriatul Sud-Est European pentru Dezvoltarea Profesiei Contabile;

26 Ce sunt serviciile profesionale?
Orice serviciu care cere aptitudini si cunostinte contabile, prestat de un profesionist in domeniu. Acestea pot fi: -servicii de contabilitate;-audit;-fiscalitate;
-consultanta ; -evaluari;- management financiar.
Serviciu = o munca prestata in folosul sau interesul cuiva, potrivit normelor si regulilor profesiei prestatorului, (indeplinirea unei indatoriri fata de cineva).

26.1 Care sunt restrictiile in promovarea serviciilor de catre profesionistii contabili?
Profesionistii contabili nu trebuie: a). sa utilizeze mijloace care aduc atingere reputatiei profesiei; b). sa supraevalueze serviciile pe care ei sunt in masura sa
le furnizeze, calificarile pe care le poseda sau experienta dobandita; c). sa denigreze munca, serviciile celorlalti membri.

27 Cum explicati necesitatea unor organisme profesionale puternice?/ Cum se explica necesitatea unor organisme profesionale
puternice?/ De ce este necesar un organism al profesionistilor contabili?
Necesitatea unor organism profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului
public, cel putin din punctul de vedere a trei domenii, care constituie comnandamentele fundamentale ale unui organism professional: educatia, etica si
control de calitate.
Atat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie potejate de o eventual incompetenta a profesionistilor contabili; aceasta protective
este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste
calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili., masuri eficiente de etica si deontologie profesionala.
Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele international, un organism national al profesiei contabile trebuie:
- Sa fie un organism necomercial si neguvernamental;
- Sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai;
- Membrii sa fie profesionisti contabili;
- Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului;
- Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica, disciplina, practica profesionala, controlul calitatii);
- Membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel posibil, activitatile traditionale effectuate de profesionistii contabili;
- Sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivele sale.

27.1 Care sunt criteriile de apreciere a unui organism profesional?
Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale, un organism national al profesiei contabile trebuie:
- sa fie un organism necomercial si neguvernamental; - sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai; - membrii sa fie profesionisti contabili;
- sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si a publicului; - sa aiba capacitatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si
contabile (etica, disciplina, practica profesionala, controlul calitatii); - membrii sai sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel posibl, activitatile
traditinale efectuate de profesionistii contabili; - sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivelor sale.
28 Cum explicati necesitatea unui organism al expertilor contabili?
In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului public, organismele profesionale au o responsabilitate specifica si
un rol essential care se regasesc in cele 3 obiective fundamentale ale organismelor profesionale, si anume:
10

- Educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor;
- Etica: comportamentul deontologic al membrilor lor;
- Calitatea: certificarea serviciilor oferite de membrii lor.
Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina sis a promoveze practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin intermediul
reglementarii, membrilor lor.
Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de:
a) profesia insasi, capcitatea ei de a raspunde efectiv si efficient cerrerilor economiei si societatii;
b) conditiile de piata in care activeaza profesia;
c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai; reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate
adecvata, ceea ce implica: - adoptarea de standard profesionale, tehnice;- adoptarea de reguli etice;- nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati
ai serviciilor contabile, precum investitorii, creditorii etc

29 Cum explicati rolul profesiei contabile pentru apararea interesului public?
Profesia contabila se distinge de celelalte profesii prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public,fata de toate partile interesate in activitatile
desfasurate de intreprindere:actionari,salariati,banci,buget,etc. Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale fata de public,prin public
intelegandu-se: Clientii; Guvernul; Angajatorii; Investitorii; Oamenii de afaceri; Comunitatile financiare; Donatorii de fonduri; Orice alte persoana, care dau
incredere in obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru buna functionare a economiei.
Aceasta incredere acordata de public impune profesiei contabile o responsabilitate in materie de interes general.Interesul general semnifica satisfactia
colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili,in slujba carora se afla. Interesul public este bunastarea colectiva a
comunitatii si a institutiilor deservite de contabilul profesionist. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public:
- Auditorii independenti ajuta la mentinerea integritatii si eficientei situatiilor financiare prezentate institutiilor financiare ca suport partial
pentru imprumuturi si actionarilor pentru a obtine capital;
- Responsabilii financiari(directorii economici) cu atributii in diverse domenii de management financiar contribuie la utilizarea eficienta si efectiva
a resurselor organizatiei;
- Auditorii interni furnizeaza asigurarea in legatura cu un sistem de control intern corect,care sporeste increderea in informatiile financiare externe
ale patronului;
- Expertii in impozite ajuta la stabilirea increderii si eficientei,precum si la aplicarea corecta a sistemului de impozitare;
- Consilierii de gestiune si consultantii manageriali au o responsabilitate fata de interesul public in sustinerea luarii unor decizii manageriale corecte.
Introdusa la inceput in SUA prin Legea Sarbanes-Oxley,supravegherea publica a fost preluata la nivelul UE prin noua Directiva a 8-a,care la nivelul fiecarui stat
membru trebuia implementata in legislatiile nationale pana in luna iunie 2008. Supravegherea publica,in spiritul si litera Directivei a 8-a ,consta in
implementarea unui sistem eficient de supraveghere publica a auditorilor statutari si a firmelor de audit;acesta nu presupune neaparat crearea unui organism
de supraveghere publica.
Pentru a nu afecta interesul public,supravegherea publica trebuie sa respecte urmatoarele principii:
Toti auditorii statutari si toate firmele de audit sunt supusi supravegherii publice,iar cand autoritatea competenta in domeniul auditului statutar
este un organism profesional autonom,sistemul de supraveghere publica se extinde si asupra acestuia.
Sistemul de supraveghere publica este condus de nepracticieni;se presupune ca nepracticianul detine cunostinte in domenii relevante pentru
auditul statutar fie datorita experientei sale profesionale,fie pentru ca stapaneste cel putin una dintre disciplinele care fac obiectul pregatirii in domeniul
auditului statutar.
Persoanele implicate in conducerea sistemului de supraveghere publica sunt selectate printr-o procedura de nominalizare independenta si
transparenta.
Sistemul de supraveghere publica isi asuma responsabilitatea finala a supravegherii:
Autorizarii(acreditarii) si evidentei auditorilor statutari si ale firmelor de audit;
Adoptarii standardelor de conduita profesionala si de control intern de calitate a firmelor de audit,precum si a standardelor de audit;
Dezvoltarii profesionale continue,asigurarii calitatii si sistemelor de investigatii si sanctiuni disciplinare.

30 Cum explicati rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei?/ Cum explicati rolul expertului contabil pentu dezvoltarea economiei?
Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul
acesteia.
Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta peste 80% din economia europeana. Dezvoltarea lor depinde de costul capitalului acestora, iar costul capitalului
depinde si de increderea in informatiile financiare, adica de calitatea muncii profesionistilor contabili.
Indeplinirea rolului contabilitatii si al profesionistilor contabili in dezvoltarea economica durabila prin satisfacerea interesului public este conditionata
de existenta unor organisme profesionale nationale puternice care sa lupte pentru aplicarea standardelor internationale in domeniul contabilitatii si auditului.
Profesionistii contabili sunt implicati in toate domeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza in firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni individuali, in
intreprinderi comerciale, industrial, fianciare, in organizatii non-profit, in entitati din sectorul public, in institutii, in educatie etc. Fiind implicate in atatea
structuri ei asista guvernele in atingerea obiectivelor lor economice si sociale, contribuie la performantele pietelor fianciare etc.
Nu exista progres uman fara dezvoltarea pietelor, dar pietele nu se pot dezvolta fara profesionisti contabili, deci profesionistii contabili satisfac un interes
general.
Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi iar profesionistul contabil este artizanul
acesteia.Trebuie mentionat rolul social al profesionistilor contabili, pe de o parte, prin faptul ca determinarea si plata tuturor veniturilor in societate
constituie una din lucrarile importanteale profesionistilor contabioli, iar pe de alta parte, de calitatea muncii lor depinzand bunastarea salariatilor si a
cetatenilor unei tari. Toti profesionistii contabili au misiunea de a actionapeste tot in interes public, iar aceasta misiune trebuie indeplinita indiferent de locul
in care isi desfasoara activitatea: in insititutii, in afaceri, in educatie sau in practica libera.


31 Cum explicati rolul social al contabilului?
Profesionistii contabili joaca un rol social important. Atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu serviciile prestate au repercusiuni asupra
proprietatii economice a colectivitatii si a intregii tari. In plus, lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii venititurilor memebrilor
societatii sunt indispensabile societatii. Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii si alte sectoare din lumea afacerilor, precum si Guvernul si publicul, in
sens larg, trebuie sa aiba inredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme riguroase de gestiune si informare, capabile sa asigure o gestiune
finaanciara eficienta, si de a oferi sfaturi avizate asupra unui numar mare de probleme, asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal.
Pentru intelegerea rolului social, se poate admite ca bilanturi parazitate la profiturile ce trebuie fiscalizate, ca urmare a unor servicii contabile
necorespunzatoare, pot conduce Adminstratia la concluzia stabilirii unor noi impozite si taxe in sarcina contribuabililor.

11

32 Enumerati 4/5 standarde profesionale emise de CECCAR care constituie criterii de apreciere a calitatii activitatii membrilor sai.
Standardul profesional nr.21- Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.
Standardul profesional nr.22 - Misiunea de examinare a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.
Standardul profesional nr.23 - Activtatea de cenzor in societatile comerciale.
Standardul profesional nr.32 - Misiunea expertilor contabili pentru fuziuni si divizari.
Standardul profesional nr.35 - Expertizele contabile.
Satndardul profesional nr.37 - Misiunea de evaluare a intreprinderii.
Standardul profesional nr.39 - Misiunea de consultanta pentru crearea intreprinderilor.
Ghidul expertilor contabili si al contabililor autorizati in activitatea de prevenire si combatere a spalarii banilor.
33 Explicati conceptul de independenta in profesie./ si tipurile de independenta.
Tbuiesc satisfacute 2 componente ale conceptului: a) indep de spirit(in gandire) sau indep de drept; consta in acea stare a profesion ctbil potrivit careia
el considera ca poate indeplini o misiune in cditii de integritate si cu obiectivitatea necesara; b) indep de aparenta(comportamentala) sau indep de fapt;
pp ca o terta pers bine informata dar si bine intentionata nu gaseste niciun motiv de natura comportamentala care sa o determine sa puna la indoiala
integritatea si obiectivitatea profesion ctbil.
Independenta este un concept care cunoaste trei moduri de abordare: independenta absol, independenta relativa si independenta restrictiva in funct de
natura si cditiile specifice serv prestat. Un profes ctb in practica publica nu ar trebui sa se angajeze in orice afacere, ocupatie sau activ care ii afecteaza
integritatea, obiectivitatea sau buna reputatie a profesiei.
33.8 Amenintari la adresa independentei
Conformitatea cu principiile fundamentale poate fi afectata intr-o gama larga de cazuri.Multe amenintari se impart in urmatoarele categorii: - de interes propriu,
de autoexaminare(autocontrol), de favorizare, de familiaritate si de initimidare.
a, Exemple de circumstante care pot genera amenintari de interes propriu pentru un contabil profesionist independent includ, dar nu sunt limitate la:
- un interes financiar in firma-client sau detinerea unui interes impreuna cu un client; - dependenta neadecvata fata de onorariile totale primite de la un
client al certificarii; - intretinerea unei relatii de afaceri stranse cu un client; - preocuparea cu privire la posibilitatea pierderii unui client; - potentiala angajare
la un client; - onorarii neprevazute legate de angajamente de certificar- un imprumut catre sau de la un client sau de la oricare dintre directorii sau functionarii
acestuia.
b, Exemple de circumtante care pot genera amenintari de autoexaminare (autocontrol) includ, dar nu sunt limitate la :
- descoperirea unei erori semnificative in timpul unei reevaluari a muncii profesionistului contabil independent; - raportarea asupra operarii sistemelor financiare
dupa ce tot acea persoana a fost implicata in elaborarea sau implementarea lor; - pregatirea datelor originale utilizate pentru realizarea unor inregistrari care fac
obiectul unei misiuni de certificare; - un membru al echipei de certificare care ocupa, sau a ocupat recent, functia de director sau functionar al clientului de
certificare; - un membru al achipei de certificare care este, sau a fost recent angajat al clientului de certificare intr-o pozitie in care exercita I influenta directa si
semnificativa asupra subiectului in cauza.; - prestarea unor servicii pentru un client al certificarii care afecteaza direct subiectul in cauza.
c, Exemple de circumstante care pot genera o amenintare de favorizare includ, dar nu sunt limitate :
- promovarea actiunilor intr-o entitate cotata atunci cand acea entitate este un client de audit al situatiilor financiare. - apararea unui client al certificarii in cazul
unor litigii sau in rezolvarea disputelor cu terte parti.
d, Exemple de circumstante care pot genera o amenintare de familiaritate includ, dar nu sunt limitate la situatiile cand :
- un membru al echipei de certificare are o ruda de gradul I sau un afin care ocupa functia de director sau functionar al clientului de certificare;
- un membru al echipei de certificare are o ruda de gradul I sau un afin care, ca angajat al clientului, este in pozitia de exercita o influenta directa si
semnificativa asupra subiectului misiunii de certificare; - un fost partener al firmei ocupa functia de director sau functionar al clientului sau este angajat intr-o
pozitie in care exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului misiunii de certificare;
- acceptarea unor cadouri sau a ospitalitatii din partea clientului, cu exceptia cazului in care valoarea acestora este nesemnificativa. - asocierea de lunga durata a
unui membru important al echipei de certificare cu clientul certificarii.
e, Exemple de circumstante care pot genera amenintarea de intimidare includ, dar nu sunt limitate la :
- amenintarea inlocuirii sau a concedierii facuta de clientul certificarii; - amenintarea cu litigiul; - exercitarea unei presiuni in vederea reducerii inadecvate a
calitatii de munca executate pentru a reduce onorariile.
Un profesionist contabil independent va observa, de asemenea, ca situatiile specifice dau nastere unor amenintari specifice la conformitatea cu unul sau mai
multe principii fundamentale.Astfel de amenintari specifice, evident nu pot fi clasificate. Fie in relatii profesionale sau de afaceri, un profesionist contabil
independent ar trebui sa fie tot timpul atent la stfel de cazuri si amenintari.

34 Explicati conceptul de profesie contabila.
Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitatiilor(serviciilor)care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii,a specialistilor care
le efectueaza (presteaza),precum si organismele lor profesionale.
Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea: *Tinerea contabilitatii ; * Elaborarea, examinarea si
situatiilor fianciare ; * Audit statutar ; * Alte lucrari de audit financiar contabil ; *Management financiar contabil ; * Servicii fiscale; * Servicii de studii si
consultanta pentru crearea intreprinderilor ; * Evaluari de intreprinderi si titluri ; * Alte servicii contabile si paracontabile.
Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor,
auditul elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza contabila, consultant, consiliere si reprezentanta fiscala, consiliere in investitii etc.
Numai motive intemeiate de competent, integritate, independent si obiectivitate pot limita aria de practica profesionala a profesionistilor contabili.
Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin compartimente proprii sau prin externalizare.

35 Explicati relatia dintre contabilitate si fiscalitate./ Explicati relatia contabilitate fiscalitate din punct de vedere a doctrine
profesionale.
Legatura stransa intre cunoasterea contabilitatii , fiscalitatii , conturilor reale ale clientilor , calcularea impozitelor si returnarile de taxe si impozite a facut
din profesia contabila un centru natural de expertiza. Profesionistul ctb este principalul fz de serv fisc(pe o baza globala serv fisc repr peste 20% ptr companiile
cotate si cele de interes pbl si intre 30-50% ptr IMM) Alti fz de servicii fiscale sunt avocatii prin implicarea in litigii fiscale specifice in domenium fuziunii si
achizitiei de intrep.
Serv de consiliere si furnizarea unei opinii, formularea unui sfat sau asistarea cl in orice pbl. au o arie larga de aplicabilitate deoarece orice opereratiune
angajata de o intrepr poate avea implicare fiscala.
Profesia contabila este in present principalul furnizor de servicii de fiscalitate. Dezvoltarea legislatiei fiscale a influentat dezvoltarea profesiei contabile.
Activitatea fiscala , ca parte componenta a profesiei contabile acopera o arie larga de servicii: conformarea la regulile fiscale, planificarea si consultanta
fiscala, reprezentarea in fata instantelor juridice si servicii legate de impozitarea corporatiilor. Obiectivul unui profesionist contabil este de a ajuta
clientii sa se conformeze efficient la cerintele de raportare si sa isi minimizeze impozitele viitoare printr-o planificare corespunzatoare.

36 Prezentati/ Listati 6 situatii de incompatibilitati si conflicte de interese in exercitarea profesiei de expert contabil conform normelor
etice ale CECCAR.
Raspuns: Nota nr. 4200 / 3 martie 2005
12

Este interzis expertilor contabili si contabililor autorizati:
1. Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile la care au si calitatea de salariat, indiferent de natura si durata contractului de
munca; 2. Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile cu care angajatorii profesionistului contabil se afla in raporturi contractuale,
ca de exemplu: - Profesionistul contabil angajat in industrie, comert, educatie etc. sau intr-o societate de expertiza nu poate presta servicii profesionale
pentru o entitate care se afla in relatie contractuala cu angajatorul sau; - Profesionistul contabil angajat intr-o institutie publica nu poate presta servicii
profesionale pentru o entitate care se afla in raporturi juridice de drept comercial, fiscal etc;
3. Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile cu care angajatorii profesionistului contabil se afla in concurenta;
4. Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau institutii, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul patru inclusive sau soti ai administratorilor;
5. Sa efectueze lucrari in situatia in care exista elemente care atesta starea de conflict de interese. Exista conflict de interese in urmatoarele situatii:
Acceptarea numirii sau desemnarii in calitate de expert intr-o cauza, daca:
- expertul sau un membru al familiei sale se afla intr-o relatie de munca, de familie, comerciala sau de alta natura cu una din partile cauzei;
- expertul a avut calitatea de angajat sau a avut relatii contractuale de orice fel cu una din parti in ultimii doi ani;
- expertul are cunostinta sau ar trebui sa stie, in virtutea functiilor pe care le obtine in structurile alese si executive ale Corpului, ca in cauza respectiva
au existat sau exista litigii in curs la comisia de disciplina sau la alte organe si instante ale Corpului, privind un membru al Corpului.
Acceptarea numirii sau desemnarii in calitate de expert in mai multe faze succesive ale aceleiasi cause cum ar fi:
- expert in faza de cercetare si in faza de judecata;
- expert numit intr-o faza si expert (consilier) al unei parti in alta faza;
obtinerea de lucrari in imprejurari legate de exercitarea functiilor si atributiilor aferente calitatii de organ ales sau numit in structurile de conducere si de
executie ale filialei CECCAR;
participarea la actiuni, fapte sau cauze in rol dublu: de profesionist in practica publica si de organ ales sau numit in structurile de conducere si de executie
ale filialei Corpului, ca de exemplu:
- luarea de hotariri, decizii si semnarea de corespondenta in numele filialei sau a comisiei de disciplina, daca in cauza respectiva un membru al consiliului
filialei sau al comisiei de disciplina a efectuat lucrari sau a participat in vreun fel in calitate de liber profesionist contabil;
- judecarea in cadrul comisiei de disciplina a filialei a unor fapte in legatura cu cause la care au participat in vreun fel, in calitate de liber profesionisti,
membrii consiliului filialei, membrii comisiei de disciplina, cenzorul sau vreun angajat al filialei respective
6. Sa efectueze lucrari in situatia in care exista elemente care atesta starea de incompatibilitate.
37 Prezentati principiile fundamentale prevazute de Codul etic national al profesionistilor contabili.
Principiile fundamentale sunt:
- Integritatea: Un profesionist contabil trebuie sa fie drept si onest in toate relatiile profesionale si de afaceri.
- Obiectivitatea: Un profesionist contabil trebuie sa fie impartial si nu trebuie sa permita prejudecatilor, confuziilor, conflictelor de interese sau
influentelor nedorite sa intervina in rationamentele profesionale sau de afaceri.
- Competenta profesionala si prudenta: Un profesionist contabil are o datorie permanenta de a-si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul
necesar pentru a se asigura ca un client sau un angajator primeste servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evolutii din practica, legislatie si
tehnica. Un profesionist contabil ar trebui sa actioneze cu prudenta si in conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile in furnizarea de servicii
profesionale.
- Confidentialitatea: Un profesionist contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dobandite ca urmare a unei relatii profesionale sau de
afaceri si nu trebuie sa divulge astfel de informatii unei terte parti fara o autorizatie specifica, cu exceptia cazului in care exista un drept sau o obligatie
legala sau profesionala de a dezvalui aceste informatii.
Informatiile confidentiale obtinute in cadrul unei relatii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate in avantajul personal al profesionistului contabil sau
al unor terte parti.
- Comportamentul profesional: Un profesionist contabil ar trebui sa se conformeze legilor si normelor relevante si ar trebui sa evite orice actiune ce poate
discredita aceasta profesie.
- Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii
contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in msura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate,
obiectivitate si, in cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta. In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:
- IFAC ; - Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate ; - Ministerul Finantelor Publice ; - CECCAR si Camera Auditorilor Financiari;
- Legislatia relevanta
38 Prezentati structura si partile componente ale Corpului etic national al profesionistilor contabili./rolul codului etic
Codul etic national al profesionistilor contabili din Romania stabileste norme de conduita pentru profesionistii contabili si formuleaza principiile fundamentale
care trebuie respectate de catre profesionistii contabili in vederea realizarii obiectivelor comune. Profesionistii contabili din Romania actioneaza in diferite
entitati si ramuri ale economiei nationale ca liber-profesionisti sau ca angajati; scopul de baza al Codului, trebuie insa intotdeauna respectat.
Codul etic national al profesionsitilor contabili este in fapt Codul etic international al profesionistilor contabili emis de IFAC si adoptat de Consiliul Superior al
CECCAR fiind obligatoriu de respectat incepand cu 1 ianuarie 2007. El este structurat pe trei parti si 22 de sectiuni reprezentate astfel:
-Partea A: Este compusa din 6 sectiuni (S100 S150) care trateaza aplicarea generala a codului (aplicabila tuturor profesionsitilor contabili) care contine
principiile fundamentale care guverneaza activitatea profesionistilor contabili;
-Partea B: Este compusa din 9 sectiuni (S200 S290) si se adreseaza profesionistilor contabili independenti (trateaza problematica liber-profesionistilor cu
accentuarea principiului Independentei);
-Partea C: Este compusa din 6 sectiuni (S300 S350) si se adreseaza profesionistii contabili angajati (aplicabila numai acestei categorii profesionale).
Structura si partile componente ale noului Cod etic national al profesionistilor contabili si Cui i se aplica prevederile de la partea A din Cod, de la partea B
din Cod, de la partea C din Cod?/ Cui sunt destinate cele 3 parti ale Codului etic naional al profesionitilor contabili?Anexa 1 - Introducere explicativa ; Anexa 2 - Declaratia Consiliului Superior al CECCAR privind
PARTEA A - APLICAREA GENERALA A CODULUI
Sectiunea 100 Introducere si principii fundamentale. Abordarea cadrului conceptual; Sectiunea 110 Integritate ; Sectiunea 120 Obiectivitate ;
Sectiunea 130 Competenta profesionala si prudent; Sectiunea 140 Confidentialitatea; Sectiunea 150 Comportamentul professional
PARTEA B - PROFESIONISTII CONTABILI INDEPENDENTI
Sectiunea 200 Introducere ; Sectiunea 210 Acceptarea unui client; Sectiunea 220 Conflicte de interese; Sectiunea 230 Opinii suplimentare
Sectiunea 240 Onorarii si alte tipuri de remuneratii; Sectiunea 250 Marketingul serviciilor profesionale; Sectiunea 260 Cadouri si ospitalitate
Sectiunea 280 Obiectivitate ; Sectiunea 290 Independenta misiuni de audit si certificare
PARTEA C - PROFESIONISTI CONTABILI ANGAJATI
Sectiunea 300 Introducere ; Sectiunea 310 Conflicte potentiale ; Sectiunea 320 Intocmirea si raportarea informatiilor; Sectiunea 330 Luarea de masuri in
cunostinta de cauza ; Sectiunea 340 Interese financiare; Sectiunea 350 Stimulente . Acceptarea si emiterea de oferte
Anexa : Definitii
Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol:- da autoritate serviciilor furnizate de profesionistii contabili; beneficiarii serviciilor furnizate de
13

profesionistii contabili sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti care respecta anumite standarde de raspund pentru calitatea prestatiilor lor;
- protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative din economie, precum spalarea de bani, finantari de terorism,
fraude de tot felul, coruptie, etc.
38.1 Ce este Etica?
Etica este stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al valorii si conditiilor umane din perspectiva principiilor morale si rolul lor in viata sociala; totalitatea
normelor de conduita morala, corespunzatoare unui domeniu, unei activitatii sau unei colectivitati. Etica este specifica democratiei , deoarece democratia
presupune dereglementare, locul legilor fiind luat de principii etice.
38.2 Ce reprezinta Codul etic national al profesionistilor contabili?
Codul etic national al profesionistilor contabili din Romania stabileste norme de conduita pentru profesionistii contabili si formuleaza principiile fundamentale
care trebuie respectate de catre profesionistii contabili in vederea realizarii obiectivelor comune. Profesionistii contabili din Romania actioneaza in diferite
entitati si ramuri ale economiei nationale ca liber-profesionisti sau ca angajati; scopul de baza al Codului, trebuie insa intotdeauna respectat. Consiliul Superior
al CECCAR stabileste cerintele etice detaliate, pentru ca membrii sai sa asigure cea mai inalta calitate prestarii serviciilor profesionale si sa mentina
increderea publicului in profesie. Codul recunoaste ca obiectivele profesiunii contabile sunt stabilite sa indeplineasca cele mai inalte standarde de
profesionalism, sa atinga cele mai inalte nivele de performanta si sa raspunda cerintelor interesului public. Realizarea acestor obiective presupune
satisfacerea a patru cerinte de baza: - Credibilitatea. n intreaga societate exista nevoia de credibilitate in informatie si in sistemele de informatii.
- Profesionalism. Exista o necesitate pentru clienti, patroni si alte parti interesate de a putea fi clar identificate persoanele profesioniste in domeniul contabil.
- Calitate a serviciilor. Este nevoie de asigurarea ca toate serviciile obtinute din partea profesionistului contabil, sunt executate la standardul cel mai ridicat
de performanta. - ncredere. Utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa se poata simti incredintati ca exista un cadru al eticii profesionale care
guverneaza prestarea acestor servicii.
Necesitatea de a asigura apararea onoarei si independentei Corpului si de a conferi lucrarilor membrilor sai autoritate impune acestor profesionisti contabili
sa aiba calitati esentiale, cum sunt: - stiinta, competenta si constiinta; - independenta de spirit si dezinteres material; - moralitate, probitate si demnitate.
Se impune ca fiecare membru al Corpului sa faca efortul necesar dezvoltarii acestor calitati si indeosebi:
a) sa isi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar si cunostintele de cultura generala, singurele capabile sa-i intareasca discernamantul;
b) sa acorde fiecarei tranzactii si situatii examinate toata atentia si timpul necesar pentru a-si fundamenta o opinie personala, inainte de a face propuneri;
c) sa isi exprime opinia fara nici o retinere fata de dorinta, chiar ascunsa, a celui ce il consulta si sa se pronunte cu sinceritate, fara ocolisuri, exprimandu-si,
daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor si concluziilor formulate;
d) sa nu dea niciodata ocazia de a se afla in situatia de a nu putea sa isi exercite libertatea de gandire sau de a fi supus ingradirii indatoririlor sale;
e) sa considere ca independenta sa trebuie sa isi gaseasca manifestarea deplina in exercitarea profesiei si in protejarea ei, cu respectarea integrala a
dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp.
Un semn distinctiv al profesiei contabile il constituie asumarea responsabilitatii de a actiona in interes public. Asadar, responsabilitatea unui profesionist
contabil nu consta exclusiv in a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual. Actionand in interes public, un profesionist contabil ar trebui sa
respecte si sa se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod.
Publicul profesiunii contabile este format din clienti, donatori de credite, guvernanti, angajatori, angajati, investitori, comunitatea oamenilor de afaceri, a
finantatorilor si alte persoane care se bazeaza pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespunzatoare a
economiei. Aceasta incredere impune profesiunii contabile o raspundere publica. Interesul public este definit drept bunastarea colectiva a comunitatii si a
institutiilor deservite de profesionistul contabil.
38.3 Necesitatea (ratiunea) Codului etic national al profesionistilor contabili.
Codul este necesar pentru: protejarea atat a profesionistului, a profesiei, cat si a tertilor; asigurarea, apararea onoarei si independentei Corpului si a
membrilor Corpului; a conferi autoritate lucrarilor efectuate de membrii.
Necesitatea Codului Etic este impusa de:- nevoia garantarii unei calitati optime a serviciilor, - conservarea increderii publicului in profesie;
- asigurarea protectiei, atat a profesionistului contabil cat si a tertilor beneficiari sau utilizatori ai serviciilor acestuia; - confirmarea de autoritate a
lucrarilor efectuate de profesionistii contabili; - necesitatea asigurarii apararii onoarei si independentei profesionistului contabil si a organismului din care
face parte.
38.4 Temeiuri legale ale Codului etic national al profesionistilor contabili.
art. 30 din OG 65/94 aprobat prin L 42/1995. Hotararea nr.1/1995 a Conferintei nationale CECCAR.

39 Profesia contabila concept si structura./caracteristicile esentiale ale profesiei contabile./ Profesia contabila si serviciile fiscale./
Definiti profesia contabila si aratati activitatile care o compun?
Profesia contabila este in mod current definita ca totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care
le efectueaza (le presteaza), precum si organismele lor profesionale.
Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea: *Tinerea contabilitatii ; * Elaborarea, examinarea si prezentarea
situatiilor fianciare; * Audit statutar; * Alte lucrari de audit financiar contabil ; *Management financiar contabil ; * Servicii fiscale; * Servicii de studii si
consultanta pentru crearea intreprinderilor; * Evaluari de intreprinderi si titluri; * Alte servicii contabile si paracontabile.
Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul
elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza contabila, consultant, consiliere si reprezentanta fiscala, consiliere in investitii etc.
Numai motive intemeiate de competent, integritate, independent si obiectivitate pot limita aria de practica profesionala a profesionistilor contabili.
Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin compartimente proprii sau prin externalizare.
Profesia contabila are urmatoarele caracteristici esentiale:
a) - detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinuta prin formare si invatamant;
b)- respectarea de catre membrii a unui ansamblu de valori si de reguli stabilite de organismul profesional, cu deosebire cele care se refera la obiectivitate
c)- recunoasterea unei datorii fata de public.
Profesia contabila se bazeaza pe moralitate ireprosabila, pe independenta, pe stiinta in profesie, pe competenta.

40 Rolul contabilului pentru intreprindere.
Profesionistii contabili au un rol important n ntreprindere. Investitorii,creditorii, patronii si alte sectoare ale comunitatii financiare, inclusiv guvernul si
publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si raportari corecte, pentru un managemnet financiar eficient si sfaturi
competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si impozite. Atitudinea si comportamentul profesionistilor contabili, atunci cnd presteaza
astfel de servicii, au un impact asupra bunastarii economice a comunitatii si tarii lor.
14

41 Rolul profesiei contabile pentru apararea interesului public.
Profesia contabila se distinge de celelalte profesii prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public,fata de toate partile interesate in activitatile
desfasurate de intreprindere:actionari,salariati,banci,buget,etc. Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale fata de public,prin public
intelegandu-se: Clientii; Guvernul; Angajatorii; Investitorii; Oamenii de afaceri; Comunitatile financiare; Donatorii de fonduri; Orice alte persoana, care dau
incredere in obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru buna functionare a economiei. Chiar daca profesionistul contabil este platit de
un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare sau auditare a situatiilor financiare, informatiile desprinse din aceste situatii
financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul .
Aceasta incredere acordata de public impune profesiei contabile o responsabilitate in materie de interes general.Interesul general semnifica satisfactia
colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili,in slujba carora se afla. Interesul public este bunastarea colectiva a
comunitatii si a institutiilor deservite de contabilul profesionist. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public:
- Auditorii independenti ajuta la mentinerea integritatii si eficientei situatiilor financiare prezentate institutiilor financiare ca suport partial
pentru imprumuturi si actionarilor pentru a obtine capital;
- Responsabilii financiari(directorii economici) cu atributii in diverse domenii de management financiar contribuie la utilizarea eficienta si efectiva
a resurselor organizatiei;
- Auditorii interni furnizeaza asigurarea in legatura cu un sistem de control intern corect,care sporeste increderea in informatiile financiare externe
ale patronului;
- Expertii in impozite ajuta la stabilirea increderii si eficientei,precum si la aplicarea corecta a sistemului de impozitare;
- Consilierii de gestiune si consultantii manageriali au o responsabilitate fata de interesul public in sustinerea luarii unor decizii manageriale corecte.
Introdusa la inceput in SUA prin Legea Sarbanes-Oxley,supravegherea publica a fost preluata la nivelul UE prin noua Directiva a 8-a,care la nivelul fiecarui stat
membru trebuia implementata in legislatiile nationale pana in luna iunie 2008. Supravegherea publica,in spiritul si litera Directivei a 8-a ,consta in
implementarea unui sistem eficient de supraveghere publica a auditorilor statutari si a firmelor de audit;acesta nu presupune neaparat crearea unui organism
de supraveghere publica.
Pentru a nu afecta interesul public,supravegherea publica trebuie sa respecte urmatoarele principii:
Toti auditorii statutari si toate firmele de audit sunt supusi supravegherii publice,iar cand autoritatea competenta in domeniul auditului statutar
este un organism profesional autonom,sistemul de supraveghere publica se extinde si asupra acestuia.
Sistemul de supraveghere publica este condus de nepracticieni;se presupune ca nepracticianul detine cunostinte in domenii relevante pentru
auditul statutar fie datorita experientei sale profesionale,fie pentru ca stapaneste cel putin una dintre disciplinele care fac obiectul pregatirii in domeniul
auditului statutar.
Persoanele implicate in conducerea sistemului de supraveghere publica sunt selectate printr-o procedura de nominalizare independenta si
transparenta.
Sistemul de supraveghere publica isi asuma responsabilitatea finala a supravegherii:
Autorizarii(acreditarii) si evidentei auditorilor statutari si ale firmelor de audit;
Adoptarii standardelor de conduita profesionala si de control intern de calitate a firmelor de audit,precum si a standardelor de audit;
Dezvoltarii profesionale continue,asigurarii calitatii si sistemelor de investigatii si sanctiuni disciplinare.

42 Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.
Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul
acesteia. Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta peste 80% din economia europeana. Dezvoltarea lor depinde de costul capitalului acestora, iar costul
capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare, adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. Pofesionistii contabili sunt implicate in
toate domeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza in firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni individuali, in intreprinderi comerciale, industrial,
fianciare, in organizatii non-profit, in entitati din sectorul public, in institutii, in educatie etc. Fiind implicate in atatea structure ei asista guvernele in atingerea
obiectivelor lor economice si sociale, contribuie la performantele pietelor fianciare etc.
43 Rolul social al contabilului.
Profesia contabila este o profesie liberala,iar organismele profesionale au fost inca de la infiintarea acestora-organisme de reglementare-garantie a servirii
interesului public. Determinarea si plata tuturor veniturilor in societate constituie una din lucrarile importante ale profesionistilor contabili.De calitatea
muncii lor depinde bunastarea salariatilor si a cetatenilor unei tari.Toti profesionistii contabili au misiunea de a actiona peste tot in interes public,iar
aceasta misiune trebuie indeplinita indiferent de locul in care isi desfasoara activitatea:in institutii,in afaceri,in educatie sau in practica libera.
Profesionistii contabili joaca un rol social important ;atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu serviciile prestate au repercursiuni asupra
proprietatii economice a colectivitatii si a intregii tari.In plus,lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii veniturilor membrilor societatii
sunt indispensabile societatii. Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii si alte sectoare din lumea afacerilor, precum si Guvernul si publicul, in sens
larg, trebuie sa aiba inredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme riguroase de gestiune si informare, capabile sa asigure o gestiune
finaanciara eficienta, si de a oferi sfaturi avizate asupra unui numar mare de probleme, asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal.
Pentru intelegerea rolului social ,se poate admite ca bilanturi parazitate la profiturile care trebuie fiscalizate ,ca urmare a unor servicii contabile
necorespunzatoare ,pot conduce Administratia la concluzia stabilirii unor noi impozite si taxe in sarcina contribuabililor.Tot in acest sens trebuie privita si
contributia profesionistilor contabili la realizarea veniturilor statului,sursa a programelor sociale ale Guvernului.15