Sunteți pe pagina 1din 112

Integrare european!

pentru tine
GHID METODOLOGIC PENTRU PROFESORI
Autori:
Rodica E!ANU
Viorica GORA!-POSTIC" (coord.)
Lia SCLIFOS
Rodica SOLOVEI
Chi#in$u 2009
CZU 37.016.046:327
I 58
Punctele de vedere exprimate n prezenta lucrare snt cele ale autorilor !i nu angajeaz" n nici un fel institu#iile
de care ace!tia apar#in, tot a!a cum nu reect" pozi#ia institu#iei care a nan#at elaborarea sau care a asigurat
managementul proiectului.
Aceast" carte apare cu sprijinul Funda#iei Soros-Moldova.
Centrul Educa#ional PRO DIDACTICA
Str. Armeneasc", 13, MD 2012
tel.: 54 25 56, fax: 54 41 99
e-mail: prodidactica@prodidactica.md
Director de proiect: Liliana NICOLAESCU-ONOFREI
Coordonator de proiect: Viorica GORA$-POSTIC%
Colec#ia Biblioteca Pro Didactica
Seria Auxilia
Au mai colaborat: dr. Ruslan T%NAS%, Universitatea de Stat din Moldova
Exper#i n tematica integr"rii europene: dr. prof.univ. Grigore VASILESCU; lector universitar drd. Vitalie GROSU,
Universitatea de Stat din Moldova
Autorii suportului didactic !i ai conceptului: dr. conf.univ. Viorica GORA$-POSTIC%; Rodica E$ANU, Liceul
Columna din Chi!in"u; dr. Lia SCLIFOS, Universitatea de Stat din Moldova; dr. conf. cercet. Rodica SOLOVEI,
Institutul de $tiin#e ale Educa#iei
Recenzen!i:
dr. Svetlana CIBOTARI, Universitatea de Stat din Moldova; dr. Ion ST%VIL%, viceministru, Ministerul Reintegr"rii
al Republicii Moldova; Nicolae DANDI$, Universitatea de Stat din Cahul; Nina UZICOV, prof. de istorie, grad
didactic superior, Liceul Teoretic Ion Creang" din Chi!in"u
Redactor stilizator: Mariana VATAMANU-CIOCANU
Coperta, design: Nicolae SUSANU
Corector: Maria BALAN
Tipar: Combinatul Poligrac
Edi#ia II, 2009 (n limba romn")
Centrul Educa#ional PRO DIDACTICA, 2009
Toate drepturile rezervate.
___________________________________________________________
DESCRIEREA CIP A CAMEREI NA&IONALE A C%R&II
Integrare european" pentru tine: Ghid metodologic pentru profesori / Rodica E!anu, Viorica Gora!-Postic"
(coord.), Lia Sclifos [et al.]; Centrul Educa#ional "Pro Didactica", 2009 (Combinatul Poligr.). 112 p. (Colec#ia
"Biblioteca Pro Didactica").
1000 ex.
ISBN 978-9975-9745-7-8.
37.016.046:327
I 58
Cuprins
Cuvnt nainte .............................................................. 4
LEC&IA 1. Introducere ................................................. 5
MODULUL I. Europa !i evolu"ia ideii de unificare
european#
TEMA: EUROPA $I CIVILIZA&IA EUROPEAN%
Europa !i evolu#ia ideii de unicare european" ........... 6
LEC&IA 2. Europa !i europenii. Caracteristicile
istorice, geograce !i culturale
ale spa#iului european ................................................. 6
LEC&IA 3. Fundamentele civiliza#iei europene ............ 9
TEMA: UNITATEA N DIVERSITATE A EUROPEI
LEC&IA 4. Valorile comune ale Europei
!i europenilor ............................................................ 11
LEC&IA 5. Identitatea na#ional"
!i identitatea european" ............................................ 14
LEC&IA 6. Uniunea European" !i construc#ia
identit"#ii europene .................................................... 16
TEMA: EVOLU&IA IDEII EUROPENE
LEC&IA 7. Evolu#ia ideii de unicare european" ....... 21
LEC&IA 8. Evaluarea modulului Europa #i evolu!ia
ideii de unicare european" ...................................... 24
MODULUL II. Institu"ii europene
TEMA: CONSILIUL EUROPEI
LEC&IA 9. Consiliul Europei cea mai mare
organiza#ie european" ............................................... 26
LEC&IA 10. Republica Moldova
!i Consiliul Europei .................................................... 29
TEMA: UNIUNEA EUROPEAN%
LEC&IA 11. Esen#a !i evolu#ia Uniunii Europene ....... 32
LEC&IA 12. Uniunea European": prezent !i viitor ..... 35
TEMA: INSTITU&IILE UNIUNII EUROPENE
LEC&IA 13. Institu#ii reprezentative, executive
!i judiciare.................................................................. 37
LEC&IA 14. Institu#ii consultative !i nanciare ........... 43
TEMA: PROCESUL DECIZIONAL N
UNIUNEA EUROPEAN%
LEC&IA 15. Procesul decizional n institu#iile
Uniunii Europene ....................................................... 45
LEC&IA 16. Evaluarea modulului Institu!ii
europene ................................................................... 49
MODULUL III. Domenii de interes comun n Uniunea
European#
TEMA: DREPTUL EUROPEAN
LEC&IA 17. Aspecte juridice ale integr"rii europene ... 51
LEC&IA 18. Cet"#enia european".............................. 54
TEMA: INTEGRAREA ECONOMIC% EUROPEAN%
LEC&IA 19. Aspecte ale integr"rii
economice europene ................................................. 57
LEC&IA 20. Integrarea economic"
european" a Republicii Moldova ............................... 60
TEMA: POLITICILE COMUNE
ALE UNIUNII EUROPENE
LEC&IA 21. Domenii de interes comun n
Uniunea European"................................................... 63
LEC&IA 22. Oportunit"#i pentru tineri
n procesul de integrare european"........................... 66
LEC&IA 23. Evaluarea modulului Domenii de interes
comun n Uniunea European" ................................... 70
MODULUL IV. Uniunea European# ntre extindere
!i rezolvarea problemelor actuale. Personalit#"i
europene
TEMA: EXTINDEREA UNIUNII EUROPENE
LEC&IA 24. Aspecte ale extinderii Uniunii Europene .. 73
LEC&IA 25. Perspectivele extinderii
Uniunii Europene !i Republica Moldova .................... 77
TEMA: POLITICA DE VECIN%TATE N UNIUNEA
EUROPEAN% UN NOU CADRU DE COLABORARE
CU VECINII
LEC&IA 26. Politica de vecin"tate
n Uniunea European"............................................... 81
TEMA: PROBLEME ACTUALE $I PERSPECTIVE ALE
UNIUNII EUROPENE $I ALE SPA&IULUI EUROPEAN
LEC&IA 27. Politica de mediu n Uniunea
European" !i n spa#iul european .............................. 85
LEC&IA 28. Migra#iile ilegale !i starea
demograc" n spa#iul european ............................... 92
LEC&IA 29. Problema adopt"rii Constitu#iei
Europene ................................................................... 95
LEC&IA 30. Personalit"#i europene ........................... 97
Curriculum op!ional pentru liceu
Integrare european! pentru tine ............................ 99
Surse bibliograce ................................................... 110
4
Integrare european pentru tine
Cuvnt nainte
Lucrarea este adresat$ cadrelor didactice care predau n aria curricular$ Socio-umane, n special
profesorilor de istorie #i de geograe. Din componenta Curriculum la decizia !colii urmeaz$ a se
rezerva 34 de ore pentru clasele X-XII #i a se prezenta o ofert$ educa%ional$ func%ional$ pentru
tinerii interesa%i de avantajele #i problematica integr$rii europene.
Curriculumul cuprinde un demers didactic amplu #i problematic, avnd menirea s$ atrag$
elevii ntr-un proces de nv$%are critic$ #i creativ$.
Fiecare unitate didactic$ este alc$tuit$ n baza obiectivelor curriculare #i a lec%iilor din
Practicumul pentru elevi, n cheia cadrului ERRE: evocare-realizare a sensului-reec%ie-extindere.
Ghidarea profesorilor #i, respectiv, a elevilor se efectueaz$ etapizat #i opera%ionalizat, pentru
a atinge obiectivele prev$zute #i a sus%ine un proces didactic interactiv cu focalizare pe cel ce
nva%$, avndu-l n rol de subiect #i partener n ascensiunea sa formativ$.
Invit$m profesorii s$ se informeze profund #i detaliat vizavi de multiplele aspecte ale integr$rii
europene, s$-#i dezvolte convingeri #i interese fa%$ de aceast$ tendin%$ a postmodernit$%ii, pentru
a-i putea motiva pozitiv pe elevi #i a le crea situa%ii de explorare #i de nv$%are profund$.
Proiect$rile didactice trebuie abordate creativ, iar recomand$rile dezvoltate #i adaptate
la specicul clasei de elevi #i la contexte comunitare inedite. De asemenea, a nu se uita c$
op%ionalele urmeaz$ s$ provoace elevul la alegeri #i la decizii personale, pentru a se reg$si n
ceea ce studiaz$, face #i tr$ie#te aici !i acum n sala de clas$ #i n afara ei. Sursele mass-media
vor la ndemna oricui, inclusiv site-urile tematice, deoarece informa%iile curente vor conta
enorm pentru actualizare #i inovare, polemici #i dezbateri att de necesare acestei problematici
acute a contemporaneit$%ii integrare european$ pentru mine, pentru tine, pentru noi.
Aducem mul%umiri managerilor, profesorilor #i elevilor din urm$toarele institu%ii-pilot, n
care s-a desf$#urat experimentul pedagogic pe parcursul anului de studii 2008-2009:
! LT Mereni, Anenii Noi (prof. Maia ZLOTEA #i Ion FRUNZ");
! LT M. Eminescu, Cahul (prof. Oxana PERJU #i Eufrosinia DRLEA);
! LT "t. Ciobanu, Talmaza, !tefan Vod$ (prof. Petru PAVLICENCO #i Eleonora PU!C");
! LT A. Mateevici, !old$ne#ti (prof. Victoria LESNIC #i Stela PANTAZ);
! LT M. Eliade, Nisporeni (prof. Raisa ANDRONACHE #i Adriana CHETRARI-OAL");
! LT M. Eminescu, F$le#ti (prof. Lucia GLIGOR #i Elena SEVERIN);
! Liceul de Inventic$ #i Creativitate Prometeu Prim, Chi#in$u (prof. Eugenia NEGRU);
! LT L. Deleanu, Chi#in$u (prof. Raisa STRATULAT);
! Liceul Academiei de !tiin%e a Moldovei (prof. Angela CIORICI).
Exprim$m recuno#tin%$ speciali#tilor de la DGTS, care s-au implicat n monitorizarea
pilot$rii materialelor didactice, sprijinind profesorii #i elevii: Nina STERPU din Nisporeni;
Rodica GROSU din !old$ne#ti; Valentina SNCHETRU din !tefan-Vod$; Vera POPA din
Anenii Noi; Silvia VOLO!CIUC din F$le#ti.

* Majoritatea materialelor ilustrative din Practicum apar%in elevilor participan%i la
experiment.
5
Integrare european pentru tine
LEC$IA 1. Introducere
PROIECT DIDACTIC
Obiective:
! s$ identice obiectivele studierii cursului op%ional Integrare european# pentru tine;
! s$ explice esen%a modelului de nv$%are propus;
! s$ aprecieze importan%a studierii cursului op%ional Integrare european# pentru tine pentru
sine, pentru comunitate.
EVOCARE
1. Elevilor li se propune s$ formuleze asocia%ii for%ate la sintagma integrare european#.
2. n baza lor, elevii elaboreaz$ #i prezint$ o deni%ie, lucrnd individual, n perechi, apoi
frontal (Gnde!te-Perechi-Prezint").
REALIZARE A SENSULUI
1. Profesorul prezint$ noul curs op%ional Integrare european# pentru tine.
2. Elevii citesc textul utiliznd semnele: (v) informa%ie cunoscut$; (+) informa%ie nou$; (!)
informa%ie important$.
3. Profesorul monitorizeaz$ o discu%ie dirijat$ n baza sarcinii realizate, punnd accent pe
identicarea obiectivelor cursului #i pe modelul de nv$%are propus.
REFLEC!IE
1. Elevii, individual, apoi n grupuri mici, realizeaz$ un Grafic T cu urm$toarele
compartimente:
Importan"a studierii cursului
pentru elevi
Importan"a studierii cursului
pentru comunitate
2. Elevii snt solicita%i s$ redacteze un text, bazat pe o decizie, continund propozi%ia: Doresc/
Nu doresc s$ studiez cursul op%ional Integrare european# pentru tine, pentru c$... .
3. Doritorii vor prezenta scrierile reexive.
EXTINDERE
Elevii snt invita%i s$ deseneze o variant$ de copert$ pentru un eventual manual de Integrare
european# pentru tine.
6
Integrare european pentru tine
Modulul I.
Europa !i evolu"ia ideii de unicare european#
TEMA: Europa !i civiliza"ia european#
LEC$IA 2. Europa !i europenii. Caracteristicile istorice,
geograce !i culturale ale spa"iului european
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ analizeze evenimente, procese, fenomene specice integr$rii europene.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ explice sensurile etimologic, mitologic, geografic, religios #i politic ale no%iunii
Europa;
! s$ diferen%ieze teritoriul geograc de Europa mental$ #i cultural$.
EVOCARE (4-5 min.)
Scriere liber"
1. Profesorul afi#eaz$ pe tabl$ un poster pe care este scris$ ntrebarea: Ce !tiu despre
Europa?
2. Elevilor li se propune s$ r$spund$ la ntrebare printr-o scriere liber$.
3. Doritorii #i citesc noti%ele, iar profesorul completeaz$ pe parcurs posterul.
4. Profesorul mpreun$ cu elevii clasic$ informa%ia de pe poster n baza unor criterii (de
ex., geograc, istoric, cultural etc.).
REALIZARE A SENSULUI (30 min.)
Lucru n grup
1. Profesorul decide asupra unei modalit$%i de repartizare a elevilor n 5 grupuri (num$rare,
extragerea #elor colorate etc.).
2. Textul de la rubrica Informeaz#-te! din Practicumul pentru elevi este divizat n 5 compartimente,
ecare grup avnd sarcina de a studia unul dintre acestea:
Gr. I fragmentul 1a #i 1b: Sensul etimologic !i sensul mitologic;
Gr.II fragmentul 1c: Sensurile geograc, religios !i politic (pn$ la alin. 7);
Gr. III fragmentul 1c: Sensurile geograc, religios !i politic (de la alin. 7 pn$ la sfr#it);
7
Integrare european pentru tine
Gr. IV fragmentul 2: Europa: spa$iu geograc;
Gr. V fragmentul 3: Spa$iul uman !i cultural.
3. Grupurile vor decide asupra modalit$%ii de prezentare a ideilor principale din text
(profesorul le va sugera elevilor din gr. IV s$ utilizeze harta). Fiecare grup va avea la
dispozi%ie pentru prezentare maximum 5 min.
REFLEC!IE (10 min.)
1. Profesorul a#eaz$ pe tabl$ un poster pe care este scris: Ce am aat nou despre Europa?
Posterul este mp$r%it n 5 sec%iuni (n corespundere cu aspectele studiate de grupuri).
2. Profesorul repartizeaz$ grupurilor #e adezive #i i invit$ pe elevi s$ le completeze cu
informa%ii nou aate din prezent$rile colegilor. Grupurile vor completa #ele cu idei din
fragmentul pe care l-au studiat la etapa Realizare a sensului.
3. Ulterior, profesorul ini%iaz$ activitatea "ti$i oare c#... Elevii vor rosti enun%ul "ti$i oare
c#..., dup$ care vor verbaliza ideea scris$ #i vor plasa #a pe poster n compartimentul
corespunz$tor. Profesorul i va avertiza pe elevi s$ e aten%i la ideile enun%ate, pentru a
nu le repeta.
4. Profesorul face o generalizare pornind de la posterul completat.
EXTINDERE (1 min.)
Profesorul propune sarcina de la rubrica Ac$ioneaz#! din Practicumul pentru elevi.
! Elabora%i o expozi%ie foto cu tema Europa n timp, %innd cont de urm$toarele criterii:
impact vizual;
concordan%$ cu tema;
caracter persuasiv;
caracter estetic.
! Stabili%i de comun modalitatea de prezentare a expozi%iei.
! Decide%i asupra modalit$%ilor de evaluare a expozi%iei (#$ de evaluare, jurnal de notare a
opiniilor, observare, chestionare etc.) #i elabora%i instrumentele asupra c$rora a%i decis.
MATERIALE SUPLIMENTARE
Spa"iul cultural european
Culturi distincte, cu voca%ie european$ (sec. XII-XVI), al$turi de cultura %$r$neasc$:
cultura scolastic$: promovat$ de clerici, era transmis$ n institu%iile de nv$%$mnt prin cele
4 discipline (teologia, lozoa, dreptul #i medicina); zona credibil$ este deasupra zonei
inteligibile care, la rndul ei, este superioar$ sensibilului; ea a produs ilu#tri profesori-
teologi: Thomas dAquino (dominican, profesor la Paris) sau Duns Scot (franciscan,
profesor la Oxford);
cultura cavalereasc$: era par%ial laic$, avnd institu%iile #i riturile sale: ucenicia, ini%ierea,
jur$mntul, turneele, codurile de onoare; era promotoarea unor modele de comportament
fondate pe virtu%ile feudale: delitate fa%$ de suveran, loialitate, camaraderie, onoare,
ap$rarea celor slabi, curaj, practica armelor, interes pentru istorie #i literatura epic$ (teme
inspirate din dragoste #i r$zboaie);
cultura burghez$: s-a dezvoltat ndeosebi n ora#e #i era n mare parte laicizat$; este cultura
oligarhiilor urbane din Italia de Nord, Flandra, Rhenania, ora#ele hanseatice (Hamburg,
8
Integrare european pentru tine
Bremen, Lubeck, Dantzig, Bruges); institu%ia de baz$ este #coala comunal$, unde se
nv$%a citit-scrisul, socotitul #i limbile vernaculare (locale), dar #i contabilitatea, geograa,
tehnicile de m$surare, tehnologiile mecanice; ncurajeaz$ interesul pentru istoria local$
#i patriotismul local.
Aceste culturi se ntrep$trund (exemplul tipic este Italia de Nord, unde opere savante sau
literare snt produse n italian$: Divina comedie de Dante, operele lui Petrarca #i Boccacio).
Cele 3 culturi au coexistat #i au asigurat armonia cre#tin$t$%ii pn$ cnd au ap$rut conictele
ntre papi #i monarhi, ntre seculari #i paieni, ntre clerici #i burghezi.
Europa nu e doar etimologie, geograe sau istorie, ci #i popula%ie, cu toat$ diversitatea
acesteia, #i ar fost imposibil s$ nu existe #i o abordare a europeanului din perspectiv# european#,
pe aceasta ntlnind-o la un autor care a fost tradus, de#i foarte pu%in, #i n limba romn$,
#i anume la Denis de Rougemont. n unele din numeroasele sale articole privind cultura #i
civiliza%ia european$, acesta se refer$ la omul european, la cel care ar trebuit s$ stea la baza
construc%iei europene concrete. Uimirea a venit ns$ tocmai de aici. n viziunea lui Rougemont,
europeanul era tezaurul Europei, un om al contradic$iei creatoare, un om dialectic, care #i pune
n permanen%$ ntreb$ri relative la rela%iile sale cu divinitatea, cu comunitatea, cu statul, res-
ponsabil de voca%ia sa n interiorul cet$%ii; era omul n acela#i timp autonom #i solidar, liber
(dar nu n sens individualist) #i implicat, angajat (dar nu n sens totalitar, adic$ pasiv), un om
care are pasiunea fervent$ de a diferit, dar care accept$ dialogul, chiar pe baze conictuale,
ns$ f$r$ a ncerca s$ reduc$ vreunul din termenii conictului. Rougemont recunoa#te c$ acesta
nu e omul de pe strad$, dar c$ #i acesta poate ajunge astfel printr-o educa%ie european$, care
s$-l determine s$ devin$ #i s$ se simt$ european, pentru c$ uniunea nu poate realizat$ dect
de oameni con#tien%i de faptul c$ destinul lor depinde de felul n care ei gndesc #i ac%ioneaz$,
de civismul lor. Supus procesului educa%ional, n care statul ar avea un rol minor, individul
trebuie ns$ s$-#i p$streze autonomia, el trebuind doar s$ devin$ liber #i responsabil n acela#i
timp.
(C. Gheorghe, Dreptul la inadaptare/www.provincie.ro)
9
Integrare european pentru tine
TEMA: Europa !i civiliza"ia european#
LEC$IA 3. Fundamentele civiliza"iei europene
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ caracterizeze spa%iul cultural na%ional #i european.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ caracterizeze fundamentele civiliza%iei europene, utiliznd diverse surse;
! s$ identice n societatea contemporan$ dovezi/urme ale fundamentelor civiliza%iei
europene;
! s$ exprime opinii argumentate referitor la sintagma R.Moldova parte a civiliza$iei
europene.
EVOCARE (5-7 min.)
Fotolimbaj
1. Profesorul le propune elevilor setul de #e cu imagini de la nceputul temei #i formuleaz$
urm$toarea sarcin$:
! Studia%i imaginile #i identica%i-o pe cea mai relevant$ pentru reectarea posibilelor
surse/fundamente ale civiliza%iei europene. Motiva%i-v$ alegerea.
2. Elevii studiaz$ #ele #i re%in num$rul imaginii care corespunde opiniei lor.
3. Profesorul dirijeaz$ prezentarea rezultatelor.
REALIZARE A SENSULUI (24-27 min.)
Nambered Heads Together (Mai multe capete mpreun") (12-13 min.)
1. Elevii snt mp$r%i%i n 3 grupuri eterogene. Fiec$rui membru al grupului i se atribuie un
num$r.
2. Dac$ tehnica este aplicat$ pentru prima dat$, profesorul anun%$ modul n care se lucreaz$:
membrii grupului discut$ #i identic$ r$spunsul la ntrebare; r$spunde elevul al c$rui
num$r a fost rostit de profesor.
3. Profesorul propune elevilor s$ studieze din text fragmentul Fundamentele unei civiliza$ii.
4. Profesorul adreseaz$ ntreb$ri asupra fragmentului citit; dup$ ecare ntrebare le permite
elevilor s$ discute cteva secunde, apoi nume#te un num$r.
Exemplu de ntreb$ri:
Care snt sursele/fundamentele civiliza%iei europene?
Ce caracteristic$ comun$ fundamentelor civiliza%iei europene a%i identicat?
Care este contribu%ia culturii grece#ti ca surs$ a civiliza%iei europene?
5. Din ecare grup r$spunde doar elevul al c$rui num$r a fost numit de profesor.
6. Concomitent cu r$spunsurile elevilor, profesorul construie#te schema Fundamentele
civiliza$iei europene (vezi Materiale suplimentare).
10
Integrare european pentru tine
Lucru n grupuri mici cu sarcini diferite (12-14 min.)
1. Elevii continu$ s$ lucreze n acelea#i grupuri.
2. Profesorul anun%$ urm$toarea sarcin$:
! Studia%i sursele. Identica%i contribu%ia fundamentelor civiliza%iei europene (cultura
greac$, Roma politic$, cre#tinismul) la crearea unui:
ideal cultural Gr. 1 (sursele 1 #i 2);
ideal politic Gr. 2 (sursele 3 #i 4);
ideal religios Gr. 3 (sursele 5 #i 6).
3. Elevii studiaz$ sursele #i formuleaz$ r$spunsul.
4. Profesorul organizeaz$ prezentarea rezultatelor.
REFLEC!IE
Discu#ie dirijat" (10-12 min.)
1. Profesorul ini%iaz$ o discu%ie n cadrul c$reia se valoric$ elementele descoperite la or$
privind fundamentele civiliza%iei europene #i cuno#tin%ele generale ale elevilor.
2. Discu%ia va avea n aten%ie urm$toarele aspecte:
! Putem identica n societatea contemporan$ dovezi/urme ale fundamentelor
civiliza%iei europene?
! Este Republica Moldova parte a civiliza$iei europene?
EXTINDERE (1 min.)
Profesorul le propune elevilor urm$toarea sarcin$:
! Utiliza%i fundamentele civiliza%iei europene #i elabora%i o carte de vizit$ R.Moldova parte
a civiliza$iei europene.
N.B.! Elevii pot selecta #i folosi simboluri, termeni-cheie, imagini etc.
MATERIALE SUPLIMENTARE
Schem$. Fundamentele civiliza$iei europene
11
Integrare european pentru tine
TEMA: Unitatea n diversitate a Europei
LEC$IA 4. Valorile comune ale Europei !i europenilor
Putem deni calitatea de european prin mp#rt#!irea unui set de valori.
Cu alte cuvinte, a european nseamn# a mp#rt#!i valori europene.
(Jonathan Scheele)
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ identice modalit$%i/c$i de integrare european$ prin cultur$, religie, economie, politic$
etc.;
! s$ aprecieze rolul spa%iului politic, economic, social, cultural european pentru dezvoltarea
R. Moldova.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ caracterizeze factorii unit$%ii #i diversit$%ii europene: valori, cultur$, religie, limb$;
! s$ determine, din perspectiv$ axiologic$, atu-urile #i problemele actuale ale R. Moldova
viznd integrarea european$.
EVOCARE (5 min.)
Agenda cu noti#e paralele
Profesorul scrie/a#eaz$ pe tabl$ urm$torul motto: Putem deni calitatea de european prin
mp#rt#!irea unui set de valori. Cu alte cuvinte, a european nseamn# a mp#rt#!i valori europene,
solicitndu-le elevilor s$-l scrie n caiete (n partea stng$ a foii) #i s$-l comenteze/interpreteze
(n partea dreapt$ a foii). Ulterior, elevii (la dorin%$) comunic$ cele scrise.
REALIZARE A SENSULUI (30 min.)
1. Profesorul repartizeaz$ elevii n 4 grupuri, ecare avnd drept sarcin$ studierea unuia
dintre fragmentele de text A, B, C sau D din Practicumul pentru elevi de la rubrica Informeaz#-te
!i proceseaz# informa$ia!
Grupul care va studia textul A va lucra n baza metodei Ghidul pentru nv"#are, r$spunznd
la urm$toarele ntreb$ri:
Ce n%elege%i prin no%iunea de valoare?
Ce valori cunoa#te%i?
Ce valori le putem considera europene? De ce?
Snt valorile europene #i valorile noastre? Argumenta%i.
Ct de important este ca omul s$ se conduc$ de un sistem de valori?
12
Integrare european pentru tine
Grupul care va studia textul B va realiza sarcina:
1. Numi%i premisele care stau la baza unit$%ii culturale europene.
2. Identica%i 3-4 argumente n favoarea diversit$%ii culturale europene.
Grupul care va studia textul C va realiza sarcina:
1. Elabora%i o schem$ n baza primului fragment de text (N. Paraschiv, N. Cristea, Europa
contemporan#).
2. Exprima%i-v$ opinia vizavi de ideile expuse de Robert Schuman.
Grupul care va studia textul D va realiza sarcina:
1. Identica%i ce benecii au/ar putea avea tinerii din Europa dac$ ar dobndi prin sistemul
de nv$%$mnt cunoa#terea perfect$ a 2 limbi de comunicare n afara celei materne?
2. Prezenta%i argumente pe marginea enun%ului: Uniunea European# nu se poate construi dect
pe soclul diversit#$ii sale lingvistice.
Grupurile vor prezenta rezultatul activit$%ii.
REFLEC!IE (10 min.)
Profesorul propune elevilor s$ realizeze sarcina de la rubrica Comunic#, decide !i exprim#-$i
atitudinea! din Practicumul pentru elevi.
! Pornind de la materialul studiat la rubrica Informeaz#-te !i proceseaz# informa$ia!, reecta%i
#i r$spunde%i la ntrebarea: Ce avantaje/dezavantaje pe plan cultural, lingvistic, religios ai avea
personal n cazul integr#rii R. Moldova n UE?
! Discuta%i n grup #i r$spunde%i la ntrebarea: Ce avantaje/dezavantaje pe plan cultural,
lingvistic, religios ar avea R. Moldova n cazul integr#rii n UE? Prezenta%i variantele de
r$spuns.
EXTINDERE (1 min.)
Profesorul le propune elevilor sarcina de la rubrica Ac$ioneaz#! din Practicumul pentru elevi:
! Pornind de la arma%ia: Experien$a amar# a celui de-al doilea r#zboi mondial i-a nv#$at pe
europeni ct de fundamental# este acceptarea valorilor comune, prezenta%i n fa%a clasei unele
tradi%ii #i valori specice europenilor (de ex., o re%et$ de bucate, un obicei, o poezie/un
cntec popular etc.).
N.B.! Pentru a demonstra diversitatea, ecare elev urmeaz$ s$ prezinte valori ale uneia
dintre %$rile UE.
MATERIALE SUPLIMENTARE
Europa multicultural#
Europa cultural$ nu e altceva dect Europa multicultural$. De ex., tabloul Sosirea Mariei de
Medici la Marsilia de Rubens este o chintesen%$ a culturii sec. XVII: un pictor amand, c$ruia i
se va ncredin%a decorarea palatului regal al unei regine franceze de origine italian$. n Evul
Mediu, n Rena#tere, n sec. XVIII al Luminilor, n perioada Romantismului sec. XIX #i mai
apoi pn$ aproape de zilele noastre ideile #i crea%iile artistice treceau de la o %ar$ la alta, de la
o limb$ la alta.
(S. Mihu%, Politica cultural# ntr-o Europ# unit#)
13
Integrare european pentru tine
Diversitatea lingvistic# n Europa
Diversitatea lingvistic$ constituie unul dintre simbolurile fundamentale ale Uniunii Euro-
pene #i un atu cultural de prim-plan. Aderarea a 10 state n mai 2004 #i apoi a nc$ 2 state n
ianuarie 2007 a dus la dublarea num$rului limbilor ociale. Nici o alt$ organiza%ie sau institu%ie
din lume nu lucreaz$ utiliznd attea limbi.
Institu%iile UE au un regim lingvistic comun, stabilit de Consiliu n 1958. Modicat ulterior
cu ecare nou$ extindere, acesta prevede n prezent 23 de limbi ociale #i de lucru, #i anume:
germana, engleza, bulgara, daneza, spaniola, estona, nlandeza, franceza, greaca, maghiara,
irlandeza, italiana, letona, lituaniana, malteza, olandeza, polona, portugheza, romna, slovaca,
slovena, suedeza #i ceha. Pentru a asigura func%ionarea Consiliului ca institu%ie multilingv$, Se-
cretariatul General al acestuia dispune de un Serviciu lingvistic, care coopereaz$ ndeaproape, n
ceea ce prive#te textele legislative, cu Direc%ia pentru calitatea legisla%iei a Serviciului juridic.
(www.infozonemedia.eu)
R#d#cinile lingvistice ale Europei
Evolu%ia limbilor reect$ schimb$rile din istorie. Mi#carea popoarelor a adus valuri succe-
sive de limbi n Europa. De ex., c$derea Imperiului Roman a generat un proces prin care s-au
dezvoltat limbile romanice, precum franceza, italiana #i spaniola.
Majoritatea limbilor europene moderne s-au dezvoltat din r$d$cini comune central-asiatice
sau anatoliene: este vorba de limba proto-indo-european$, a c$rei evolu%ie constituie nc$ un
subiect de dezbatere.
n consecin%$, majoritatea limbilor europene apar%in unui anumit grup de limbi indo-
europene:
! baltic grupul de r$s$rit (letona #i lituaniana) #i grupul de apus (de ex., vechea
prusian$);
! celtic grupul britonic (de ex., galeza) #i grupul gaelic (de ex., irlandeza);
! germanic grupul de nord (de ex., daneza #i suedeza) #i grupul de apus (de ex., olan-
deza, engleza #i germana);
! romanic limbi daco-romanice (de ex., romna), galo-romanice (de ex., franceza), ibero-
romanice (de ex., portugheza #i spaniola), italo-romanice (de ex., italiana) #i reto-romanice
(de ex., retoromana elve%ian$);
! slavic grupul de r$s$rit (de ex., rusa), grupul de sud (de ex., bulgara #i slovena) #i
grupul de apus (de ex., ceha #i poloneza).
Limbile albanez$ #i greac$, de asemenea, fac parte din familia limbilor indo-europene, ns$
nu se nrudesc cu nici o alt$ limb$ care descinde din aceast$ familie.
Exist$ totu#i cteva limbi europene care au r$d$cini complet diferite. Limbile eston$,
nlandez$ #i maghiar$ apar%in subfamiliei no-ugrice, din cadrul limbilor uralice. Speciali#tii
consider$ c$ acestea au evoluat n zona din vestul mun%ilor Ural de pe teritoriul Rusiei mo-
derne.
Pe de alt$ parte, malteza este o limb$ semitic$, cu r$d$cini arabe, n timp ce pentru limba
basc$, vorbit$ n prezent de cca 800 000 de oameni, nu s-a putut dovedi vreo leg$tur$ cu orice
alt$ familie de limbi.
(http://www. ec.europa.eu/education/languages)
14
Integrare european pentru tine
TEMA: Unitatea n diversitate a Europei
LEC$IA 5. Identitatea na"ional# !i identitatea european#
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ identice, n baza pluralismului axiologic, valorile #i principiile care denesc identitatea
civic$ european$;
! s$ exerseze demersuri de promovare a ideii de integrare european$.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ deneasc$, n baza pluralismului axiologic, identitatea cultural$ european$;
! s$ construiasc$ discursuri referitor la importan%a procesului de armare a identit$%ii
europene pentru succesul proiectului european.
EVOCARE (10-12 min.)
Discu#ie dirijat" (5-6 min.)
1. Profesorul le propune elevilor urm$toarea arma%ie a lui Umberto Eco: Cnd m# au n
Italia m# simt milanez, cnd m# au n Europa m# simt italian, iar cnd m# au n America m#
simt european.
2. Profesorul formuleaz$ ntreb$ri care au ca scop focalizarea aten%iei elevilor asupra
conceptului de identitate colectiv#. De ex.:
Considera%i c$ avem mai multe identit$%i? Care ar ele?
Cum s-ar explica faptul c$ a italian nu mpiedic$ a european?
etc.
Grafti (5-6 min.)
1. Dac$ tehnica nu a mai fost aplicat$, elevii snt familiariza%i cu modul de lucru: scriu ideile,
f$r$ a le verbaliza; la tabl$ lucreaz$ concomitent mai mul%i elevi (att ct permite spa%iul);
nu se veric$ dac$ informa%ia a mai fost notat$ de cineva; se lucreaz$ operativ #i particip$
ntreaga clas$.
2. Profesorul noteaz$ pe tabl$ sau pe ip-chart: M# simt membru al comunit#$ii na$ionale prin
faptul c#... #i solicit$ elevii s$ enumere elementele spirituale #i materiale prin care ace#tia
#i identic$ apartenen%a la comunitatea na%ional$.
R$spunsurile pot face trimitere la: evenimente/procese istorice, personalit$%i istorice (eroi)
care au promovat valori na%ionale, limb$, monumente istorice #i culturale, folclor (costum
na%ional, tradi%ii), locuri memorabile #i un peisaj tipic, mentalitate specic$, nsemne ociale
(imn, drapel etc.), specialit$%i culinare etc.
3. Elevii formuleaz$ enun%uri simple #i le scriu pe tabl$.
4. Profesorul dirijeaz$ examinarea de c$tre elevi a rezultatelor ob%inute. Se va evita o
generalizare meticuloas$ a informa%iei pe categorii.
15
Integrare european pentru tine
REALIZARE A SENSULUI (21-23 min.)
Lucru cu sursele (14-16 min.)
1. Profesorul le propune elevilor s$ audieze sursele 1 #i 2 de la rubrica Proceseaz# informa$ia!
#i s$ realizeze urm$toarele sarcini:
! Identica%i cum denesc autorii no%iunea de a european.
! Elabora%i propria deni%ie pentru ce nseamn# a european.
2. Elevii studiaz$ sursele #i redacteaz$ r$spunsurile.
3. Elevii prezint$ #i discut$ rezultatele.
Termeni (5-7 min.)
4. Elevii studiaz$ din tema lec%iei conceptele de identitate cultural# european# #i identitate UE
#i realizeaz$ urm$toarea sarcin$:
! Determina%i la care dintre concepte (identitate cultural# european# sau identitate UE) fac
trimitere deni%iile de european din sursele studiate anterior. Argumenta%i.
REFLEC!IE (10-15 min.)
Lucru cu sursele
1. Elevii studiaz$ sursa 3 de la rubrica Exprim#-$i atitudinea! #i realizeaz$ urm$toarele
sarcini:
! Exprima%i-v$ opinia: exist$ un suet al Europei?
! Transferat la comunitatea european$, o mare solidaritate ar reecta trecutul, prezentul
sau viitorul Europei? Argumenta%i-v$ opinia.
2. Elevii studiaz$ sursa.
3. Elevii prezint$ #i discut$ rezultatele.
EXTINDERE (1 min.)
Reecta%i asupra arma%iei lui Franois Roth: Europa nu este n urm#, ci n fa$a noastr#. Ea
se inventeaz# n ecare zi. Realiza%i o documentare n mass-media #i identica%i o dovad$
a acestui proces.
16
Integrare european pentru tine
TEMA: Unitatea n diversitate a Europei
LEC$IA 6. Uniunea European# !i construc"ia
identit#"ii europene
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ analizeze evenimente, fenomene specice integr$rii europene;
! s$ identice problemele actuale ale UE.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ determine caracteristicile esen%iale ale procesului de formare a identit$%ii UE, utiliznd
materialul suport;
! s$ explice problemele specice procesului de construc%ie a identit$%ii europene, utiliznd
materialul suport.
EVOCARE (4-5 min.)
Citate
1. Profesorul propune aten%iei elevilor o reec%ie de Ernest Renan, enun%at$ n 1882: Na$iunile
nu snt eterne. Au un nceput !i vor avea un sfr!it. Vor nlocuite, probabil, de o confedera$ie
european#.
! Exprima%i-v$ opinia referitor la evolu%ia rela%iei identitate na%ional$-identitate
european$ prin: acord, discutabil, dezacord cu ideea din citat.
2. Profesorul solicit$ 1-2 argumente pentru fiecare opinie (acord, discutabil,
dezacord).
REALIZARE A SENSULUI (19-23 min.)
Lucru cu sursele (7-8 min.)
1. Profesorul propune elevilor s$ studieze individual sursa de la rubrica Exprim#-$i atitudinea!
#i s$ identice opinia autorului despre rolul/locul identit$%ii na%ionale n condi%iile
integr$rii europene.
2. Elevii studiaz$ #i identic$ r$spunsul. Profesorul dirijeaz$ discu%ia spre ideea c$ identitatea
UE se vrea complementar$ identit$%ii na%ionale.
3. Elevii prezint$ rezultatele.
Lectur" n perechi. Deduc#ii n perechi (12-15 min.)
1. Elevii snt organiza%i n perechi.
2. Profesorul le propune s$ studieze informa%ia din Fi#a de lucru Analiza comparativ# a
proceselor care au stat la baza na$iunii !i a celor implicate n construc$ia identit#$ii UE (vezi
rubrica Proceseaz# informa$ia!), s$ discute #i s$ determine care dintre loca%ii corespunde
17
Integrare european pentru tine
identit$%ii na%ionale #i care noii identit$%i europene.
3. Elevii discut$ #i deduc (pe rnd) descrierea corespunz$toare construc%iei identit$%ii
na%ionale #i cea caracteristic$ construc%iei noii identit$%i europene (identit$%ii UE).
N.B.! Dac$ consider$ oportun, profesorul le va solicita elevilor s$ sistematizeze rezultatele
activit$%ii n caiete, respectnd modelul propus mai jos:
Criterii de
analiz#
Construc"ia noii
identit#"i europene
Efecte pentru armarea la etapa actual# a noii
identit#"i europene
N.B.! Aceast$ rubric$ este completat$ la etapa
urm$toare.
* Fi#a completat$ este inserat$ la rubrica Materiale suplimentare.
REFLEC!IE (15-16 min.)
Argumentare
1. Profesorul organizeaz$ elevii n grupuri mici (dac$ e posibil, a cte 2 perechi ecare).
2. Grupurile primesc urm$toarea sarcin$:
! Deduce%i, pentru ecare criteriu propus n #$, efectele asupra arm$rii la etapa actual$
a noii identit$%i europene.
! Utiliza%i efectele identificate pentru a argumenta afirma%ia: Atrac$ia emo$ional# a
apartenen$ei na$ionale este mult prea puternic# pentru a ceda n fa$a europeniz#rii.
3. Membrii grupurilor discut$ #i formuleaz$ argumente.
4. Elevii prezint$ selectiv rezultatele.
EXTINDERE (1 min.)
1. Profesorul anun%$ tema activit$%ii: Identitatea european# !i europenizarea manualelor de
istorie (vezi rubrica Ac$ioneaz#!).
2. n cazul cnd consider$ oportun a revizui nivelul de dicultate al sarcinii, profesorul poate
propune elevilor un fapt istoric selectat n prealabil. De ex.:
! Scrisoarea lui "tefan cel Mare adresat# principilor europeni dup# b#t#lia de la Vaslui (ianuarie,
1475);
! Redactarea monograei Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir la cererea Academiei
din Berlin (1714);
! Activitatea diplomatic$ a lui Nicolae Titulescu n cadrul Ligii Na%iunilor n perioada
interbelic$;
! Adoptarea legii despre drapelul de stat Tricolorul: albastru, galben !i ro!u de c$tre
Parlamentul RSSM (aprilie, 1990);
! etc.
18
Integrare european pentru tine
MATERIALE SUPLIMENTARE
Fi#$ de lucru: Analiza comparativ# a proceselor care au stat la baza na$iunii !i a celor implicate n
construc$ia noii identit#$i europene (UE) *
Criterii de
analiz#
Construc"ia identit#"ii
na"ionale
Construc"ia noii
identit#"i europene (UE)
Efecte pentru ar-
marea noii identit#"i
europene (UE)
C#ile de formare
a noii identit#$i
colective
s-a format att printr-
un proces spontan (de
jos), ct #i prin decizie
politic$ (de sus);
este produsul deciziei la
nivel birocratic a unei elite
(de sus);
cet$%enii simpli nu
se simt implica%i n
procesul de construc%ie
a noii identit$%i;
Timpul implicat
pentru armarea
proceselor
identitare
este rezultatul unui
proces treptat de
evolu%ie istoric$;
este de referin%$ recent$
(lansat$ ca un concept
politic ocial n anul
1973);
nu a avut timp pentru
o evolu%ie e#alonat$;
Elementele
care denesc
noua identitate
colectiv#
ast$zi elementele care-i
denesc identitatea
apar ca solide #i
relevante: comunitatea
de limb$, teritoriu,
tradi%ii istorice etc.;
elementele care-i denesc
identitatea fac trimitere
la Europa, la institu%iile,
normele #i politicile UE;
membrii comunit$%ii
nu cunosc sucient de
bine reperele culturale
ale noii identit$%i la
care snt chema%i s$
contribuie;
Participarea
actorilor sociali
la formarea
noii identit#$i
colective
particip$ to%i actorii
sociali;
pa#ii realiza%i snt
rezultatul voin%ei elitei
politice f$r$ o ncercare
de implicare sistematic$ a
cet$%enilor;
cet$%enii nu se v$d ca
parte a marelui ntreg,
snt spectatori pasivi;
Utilizarea
unor simboluri
pentru
mobilizarea
indivizilor spre
noua identitate
simbolica (de ex.,
drapel, imn etc.)
d$ sens #i explic$
op%iunile identitare;
este omniprezent$ #i
exercit$ o puternic$
for%$ emo%ional$;
simbolica (de ex., drapel,
imn etc.) ncearc$ s$
dea sens #i s$ explice
op%iunile identitare; este o
simbolic$ suprana%ional$
care apare ca articial$
#i, n plus, cu ocazii rare
#i nesemnicative de
manifestare;
rezult$ o simbolic$
f$r$ un ata#ament
afectiv necesar
construc%iei unei noi
identit$%i;
Modul cum este
nv#$at# noua
identitate de
c#tre membrii
comunit#$ii
programele #i
manualele #colare
snt dele nv$%$rii
identit$%ii; ele ofer$ un
exerci%iu de nv$%are
cotidian cu un puternic
suport emo%ional.
problematica apare ca o
dimensiune ad$ugat$,
juxtapus$ programelor
#i manualelor #colare;
ocaziile pentru un exerci%iu
de nv$%are snt rare, iar
mesajul destul de abstract.
exerci%iul de nv$%are
nu este sucient
pentru a modela n
incon#tientul colectiv
al cet$%enilor europeni
noua identitate.
* Transpunere didactic$ dup$ C. Brzea, 2005.
19
Integrare european pentru tine
Identitatea na"ional# n condi"iile integr#rii europene
Ast$zi exist$ o intens$ disput$ vizavi de viitorul rela%iei identitate na%ional$-identitate
european$ n condi%iile integr$rii europene. La extreme: unii autori v$d identitatea european$
ca un proces de negare a identit$%ii na%ionale; ei consider$ c$, n nal, integrarea va #terge
specicul na%ional; al%ii sus%in c$ identitatea na%ional$ nu poate substituit$ prin construc%ia
unei noi identit$%i europene. Diversitatea opiniilor este completat$ de autori care consider$ c$
identitatea european$ #i identitatea na%ional$ se fortic$ reciproc #i au de c#tigat din armarea
proiectului european.
Va veni o zi cnd na%iunile europene, f$r$ s$-#i piard$ specificitatea #i glorioasa lor
individualitate, se vor uni ntr-o uniune superioar$, constituind fraternitatea european$.
(Victor Hugo)
Na%iunile nu snt eterne. Au un nceput #i vor avea un sfr#it. Vor nlocuite, probabil,
de o confedera%ie european$.
(Ernest Renan)
Nu poate vorba n cazul Europei despre o unicare, n sensul #tergerii diferen%elor. A-i
pretinde s$ se uniformizeze, ca America ori Rusia, nseamn$ s$ te n#eli total, dac$ e vorba de
teorie, #i s$-i vrei pieirea, dac$ e vorba de practic$. Dac$ totul merge bine, atunci se va arma
o nou$ unitate de ordin superior, deasupra na%iunilor, care vor continua s$ existe n toat$
puterea lor cea veche. Dac$ merge r$u, atunci ea se va dezagrega complet.
(Hermann Keyserling)
Pe m$sur$ ce Uniunea [Uniunea European$ n.n.] avanseaz$, se pare c$ #i-a pierdut cet$%enii
pe drum. Mul%i ntorc spatele acestui proiect. Nu pot z$ri ceea ce este comun pentru Europa.
Nu se simt parte a marelui ntreg. Chiar #i n noile state membre, entuziasmul pentru familia
european$ a nceput s$ se r$ceasc$. Am atins o Europ$ unit$ f$r$ a-i uni pe europeni.
(Jan Peter Balkenende)
Ct prive#te rela%ia dintre specicul na%ional #i integrarea european$, snt pu%ine lucruri
esen%iale de spus din punctul meu de vedere. Mai nti, integrarea nu atenteaz$ n nici un fel
la existen%a specicului na%ional. n al doilea rnd, acest specic evolueaz$, se mbog$%e#te,
se nuan%eaz$ prin toate inuen%ele #i achizi%iile fecunde ale integr$rii. Aceast$ alarm$ este
ntre%inut$ n mod articial mai ales de conservatori #i tradi%ionali#ti.
(A. Marino, Carnete europene. Prezen$e romne!ti !i realit#$i europene)
20
Integrare european pentru tine
n poda reducerii eterogenit$%ilor, na%iunile #i statele na%ionale europene nu par a ,
deocamdat$, realmente amenin%ate de intens vehiculata contopire/amalgamare ntr-o entitate
cu caracter supra-/transna%ional. Ba dimpotriv$, ncepnd cu anii 90 ai sec. XX, se constat$ un
proces tocmai contrar de revigorare #i resurec%ie a ideii de na%iune #i stat na%ional. (...)
Indiscutabil, comparativ cu integrarea politic$, economic$ sau social$, integrarea cultural$
este mult mai dicil de realizat, deoarece ea nu poate efectuat$ printr-o simpl$ decizie politic$.
n cazul identit$%ilor na%ionale, popula%ia r$mne n mod resc mai ata#at$ de ceea ce consider$
a sistemul ei referen%ial principal. Prin urmare, trebuie s$ admitem c$ nici pe termen mediu,
nici chiar pe termen lung, n m$sura previzibilului, nu se pune problema dispari%iei statului
na%ional, acesta r$mnnd unul dintre instrumentele principale de asigurare a identit$%ii.
(N. Enciu, V. Enciu, Construc$ia European# (1945-2007): curs universitar)
21
Integrare european pentru tine
TEMA: Evolu"ia ideii europene
LEC$IA 7. Evolu"ia ideii de unicare european#
PROIECT DIDACTIC
Obiectiv de referin"#:
! s$ explice modul de abordare a procesului de integrare european$ n diferite perioade,
medii sociale etc.;
! s$ aprecieze rolul organiza%iilor europene n procesul de integrare.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ identice circumstan%ele care au favorizat constituirea UE;
! s$ determine n baza textului idei importante pentru unicarea european$;
! s$ aprecieze impactul unit$%ii la nivel european, precum #i la nivel local.
EVOCARE (9-10 min.)
Elevilor li se va propune s$ r$spund$ la urm$toarele ntreb$ri:
1. Care snt motivele ce-i determin$ pe oameni s$ se apropie unii de al%ii, f$cndu-#i prieteni,
unindu-se n organiza%ii comune etc.?
2. Discut$ cu colegul de banc$ #i elabora%i o list$ comun$. Prezenta%i ideile notate (Gnde!te-
Perechi-Prezint").
3. Care au fost, la nivel european, circumstan%ele ce au favorizat apropierea statelor pn$
la constituirea UE?
REALIZARE A SENSULUI (25 min.)
1. Elevii snt mp$r%i%i n 7 grupuri.
Primele 3 grupuri vor realiza urm$toarele sarcini:
a) Citi%i cte o secven%$ de text.
b) Intitula%i textul/secven%a.
c) Prezenta%i ideile care constituie chintesen%a secven%ei citite.
Elevii din celelalte grupuri vor realiza urm$toarele sarcini:
a) Citi%i cte o secven%$ de text.
b) Intitula%i textul/secven%a.
c) Prezenta%i personalit$%ile #i ideile de unicare identicate n secven%a citit$.
d) Nota%i ideile ntr-un tabel, mpreun$ cu profesorul.
Nr. Personalitatea Perioada n care a activat Ideile de unicare propuse
22
Integrare european pentru tine
Profesorul va completa un tabel similar pe tabl$, iar elevii vor fi ncuraja%i s-o fac$ n
caiete.
REFLEC!IE (9-10 min.)
Elevilor, repartiza%i n grupuri, li se propune s$ realizeze una din urm$toarele sarcini:
a) Comunica%i cu colegii #i identica%i 1-2 situa%ii cnd evenimentele s-au derulat dup$
modelul propus de Abatele de Saint-Pierre.
b) Exprima%i-v$ punctul de vedere privind rolul Declara%iei lui Schuman n evolu%ia ideii
europene (vezi Practicumul pentru elevi).
c) Analiza%i tabelul #i determina%i rolul organiza%iilor n procesul de unicare.
EXTINDERE (1 min.)
Elevii vor avea de realizat urm$toarele sarcini:
1. Discuta%i cu colegii de grup #i decide%i cum v$ poate afecta prezen%a sau lipsa unit$%ii
oamenilor n comunitate.
2. Propune%i o idee care ar putea contribui la unitatea comunit$%ii #i ar putea fi
implementat$.
MATERIALE SUPLIMENTARE
Sfr#itul celui de-al doilea r$zboi mondial #i al confrunt$rilor militare directe ntre statele
europene au creat condi%ii propice pentru continuarea tradi%ionalului discurs al unic$rii
europene. Avnd la baz$ necesitatea instituirii unui mecanism care s$ garanteze pacea #i
stabilitatea n regiune, discursul integra%ionist a fost stimulat, totodat$, #i de nevoia dep$#irii
crizei economice profunde n care s-a pomenit Europa dup$ r$zboi. De#i integrarea european$
se consider$ a reprezentat$ preponderent de UE, de men%ionat c$ ideea unic$rii #i coeziunii
europene a evoluat n perioada postbelic$ prin crearea unui #ir de organiza%ii interna%ionale
interguvernamentale europene, care vor plasa la temelia activit$%ii lor principiile naintate
n decursul dezvolt$rii istorice a ideii europene. De asemenea, n cadrul organiza%iilor
interguvernamentale obiectivul de baz$ presupunea, de regul$, nu att integrarea, ct dezvoltarea
cooper$rii interstatale #i denirea intereslor comune capabile s$ constituie un fundament solid
n dep$#irea conictelor ntre statele membre.
Astfel, una dintre primele institu%ii care a ncorporat majoritatea statelor vest-europene
este Organiza%ia European$ pentru Cooperare Economic$ (1948). De#i nu #i-a stabilit ca
obiectiv aprofundarea integr$rii economice ntre state, rolul s$u n gestionarea ajutoarelor
americane oferite conform Planului Marshall a contribuit substan%ial la stabilizarea economic$
a Europei postbelice #i la crearea condi%iilor favorabile pentru demararea proceselor economice
integra%ioniste. ncepnd cu 1961, organiza%ia #i schimb$ denumirea n Organiza%ia pentru
Cooperare #i Dezvoltare Economic$ #i #i stabile#te ca obiectiv liberalizarea comer%ului ntre
statele membre #i dezvoltarea economic$ a acestora.
nin%area Alian%ei Nord-Atlantice (NATO) n aprilie 1949 este considerat$ a un pas de
importan%$ nu numai european$, dar #i mondial$. Fondarea acestei organiza%ii a avut drept
scop garantarea p$cii #i stabilit$%ii n regiune, precum #i securit$%ii membrilor s$i, contribuind,
astfel, la crearea condi%iilor pentru nceperea proceselor de integrare economic$, care necesit$
stabilitate politic$ #i mecanisme viabile de garantare a p$cii. n acest sens, procesul de integrare
23
Integrare european pentru tine
economic$ din cadrul Comunit$%ii Economice Europene, ce se va transforma n Comunitatea
European$ #i apoi n Uniunea European$, va continuu acompaniat #i sus%inut de existen%a
Alian%ei Nord-Atlantice, care a constituit un mijloc sigur de garantare a p$cii #i securit$%ii pe
continentul european.
Un rol distinct n unicarea european$ postbelic$ #i actual$ i revine Consiliului Europei
organiza%ie european$ interguvernamental$ creat$ la 4 mai 1949. n prezent, Consiliul Europei
ntrune#te 47 de state membre #i are ca participan%i cu statut de observatori state din afara
spa%iului european: SUA, Canada, Japonia, Mexic, Israel, Vatican. Avnd ca obiective strategice
promovarea democra%iei #i a drepturilor omului, a principiilor statului de drept #i a identit$%ii
europene, nt$rirea securit$%ii cet$%enilor europeni #i dezvoltarea cooper$rii cu alte organisme
interna%ionale, Consiliul Europei a contribuit la crearea unui spa%iu european al stabilit$%ii #i
cooper$rii, al valorilor comune, iar prin aceasta la con#tientizarea comunit$%ii de civiliza%ie a
popoarelor europene, favoriznd proiectele integra%ioniste europene.
De#i a fost fondat$ cu mult dup$ ini%ierea proceselor de integrare economic$, declan#ate odat$
cu crearea Comunit$%ii Europene a C$rbunelui #i O%elului #i a Comunit$%ii Economice Europene,
Organiza%iei pentru Securitate #i Cooperare n Europa i revine un rol deosebit n dezvoltarea
ideilor unic$rii europene. nin%at$ la 1 august 1975, odat$ cu semnarea Actului Final de la
Helsinki, organiza%ia a func%ionat ini%ial ca un sistem de conferin%e #i reuniuni periodice #i a
purtat numele de Conferin%a pentru Securitate #i Cooperare n Europa (CSCE). Conferin%a
de la Budapesta din 1994 a hot$rt transformarea acestei structuri din proces de cooperare n
organiza%ie interna%ional$, cu toate elementele imanente unei asemenea structuri, cu denumirea
de Organiza%ia pentru Securitate #i Cooperare n Europa (OSCE). Importan%a acestei structuri
interna%ionale const$ n dezvoltarea cooper$rii ntre statele predispuse spre confruntare n
contextul r$zboiului rece. Totodat$, eforturile sale de consolidare a valorilor comune #i acordare
a sprijinului statelor pentru edicarea unei societ$%i democratice, civile, bazate pe statul de
drept; de prevenire #i reglementare a conictelor; de garantare a p$cii #i stabilit$%ii au contribuit
substan%ial la dezvoltarea unit$%ii europene #i la promovarea sentimentului apartenen%ei la o
civiliza%ie comun$.
Importan%a organiza%iilor men%ionate const$ n faptul c$ ecare dintre ele a avut #i are un
rol considerabil #i original n dezvoltarea coeziunii europene. De#i majoritatea se bazeaz$ pe
cooperarea interguvernamental$, interstatal$, activitatea lor s-a soldat cu rezultate notabile n
promovarea valorilor comune.
24
Integrare european pentru tine
LEC$IA 8. Evaluarea modulului Europa "i evolu#ia ideii
de unicare european!
PROIECT DIDACTIC
Standard curricular de performan"#:
! s$ proiecteze o ac%iune, real$ sau virtual$, de promovare la nivel local, na%ional, european
a valorilor #i atitudinilor europene.
Obiective de evaluare:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ proiecteze, prin efort individual sau colectiv, o ac%iune de promovare a modelului
cultural sau identitar european la nivel local, na%ional, european;
! s$ motiveze necesitatea unor ac%iuni de promovare a modelului cultural sau identitar
european la nivel local, na%ional, european.
EVOCARE
#$ Profesorul invit$ elevii s$ redacteze o list$ a temelor pentru extindere propuse pentru
modulul Europa !i evolu$ia ideii de unicare european#.
%$ Elevii reecteaz$ individual la con%inutul ec$rei teme, decid dac$, realiznd o tem$
sau alta, au avut ocazia de a proiecta ac$iuni de promovare a modelului cultural sau identitar
european.
REALIZARE A SENSULUI
1. Profesorul le propune elevilor s$ selecteze tema pentru extindere ce demonstreaz$ cel mai
bine efortul personal n promovarea, prin ac%iuni individuale sau colective, a modelului
cultural sau identitar european.
2. Op%iunile elevilor snt notate pe #e #i prezentate profesorului.
3. Profesorul organizeaz$ clasa n func%ie de op%iunile elevilor (ace#tia lucreaz$ n perechi
sau n grupuri mici).
4. Elevii care au pledat pentru aceea#i tem$ discut$ #i decid forma n care o vor prezenta n
grupul mare.
5. Elevii prezint$ temele.
REFLEC!IE
#$ Elevii snt invita%i s$-#i autoevalueze participarea la realizarea temelor pentru extindere
propuse n modulul Europa !i evolu$ia ideii de unicare european#.
N.B.! Profesorul poate propune ca posibile criterii pentru autoevaluare: dicultate; utilitate
pentru formarea personal$; eficien%$; mesaj persuasiv; ocazie deosebit$ de manifestare
individual$/n grup etc.
%$ Profesorul solicit$ elevii s$ argumenteze necesitatea unor ac%iuni de promovare a
modelului cultural sau identitar european la nivel local, na%ional, european.
25
Integrare european pentru tine
EXTINDERE
Elevii snt ruga%i s$ completeze un minidosar cu:
una dintre temele pentru extindere (la alegere) ce demonstreaz$ cel mai bine efortul personal
n proiectarea unor ac%iuni de promovare a modelului cultural sau identitar european;
aprecierile a cel pu%in 2 colegi referitor la realizarea temelor pentru extindere din modulul
Europa !i evolu$ia ideii de unicare european#.
26
Integrare european pentru tine
Modulul II.
Institu"ii europene
TEMA: Consiliul Europei
LEC$IA 9. Consiliul Europei cea mai mare organiza"ie
european#
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ caracterizeze mecanismele de func%ionare, ac%iunile principalelor organiza%ii #i institu%ii
europene;
! s$ aprecieze rolul organiza%iilor europene n procesul de integrare.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ explice esen%a prevederilor unor secven%e ale Statutului Consiliului Europei;
! s$ prezinte mecanismul de func%ionare a Consiliului Europei;
! s$-#i exprime opinia vizavi de unele realiz$ri ale Consiliului Europei;
! s$ aprecieze rolul Consiliului Europei n procesul de integrare european$.
EVOCARE (6-7 min.)
Metoda BBB (Brainwriting cu mapa de imagini)
1. Profesorul scrie pe un poster sintagma Consiliul Europei #i realizeaz$ cu elevii un asalt de
idei pornind de la ntrebarea: Ce v# sugereaz# aceast# no$iune?
2. Profesorul construie#te pe un poster sau pe tabl$ urm$torul tabel (elevii l construiesc n caiete):
Imaginea Ideile generate de aceasta
1.
2.
3.
4.
3. Profesorul prezint$, pe rnd, imaginile, le a#eaz$ n prima rubric$ a tabelului (vezi
imaginile din Practicumul pentru elevi), propunndu-le elevilor s$ mediteze individual #i
s$ completeze tabelul.
27
Integrare european pentru tine
4. Profesorul propune doritorilor s$ citeasc$ ideile, completnd pe parcurs tabelul de pe
tabl$, apoi, mpreun$ cu clasa, generalizeaz$ cele realizate.
REALIZARE A SENSULUI (30 min.)
Lucru n grup
1. Elevii snt repartiza%i n 4 grupuri, ecare urmnd s$ lucreze cu cte o secven%$ de text de
la rubrica Informeaz#-te! din Practicumul pentru elevi.
Gr. I fragmenul A:
! formula%i 3-4 idei n baza Statutului Consiliului Europei;
! ar$ta%i pe hart$ %$rile care au stat la baza constituirii, n 1949, a Consiliului Europei.
Gr. II fragmentul B:
! numi%i principalele organisme ale Consiliului Europei;
! specica%i func%iile de baz$ ale principalelor organisme ale Consiliului Europei.
Gr. III fragmentul C:
! identica%i 3-4 premise/cauze care au condus la aprobarea documentelor nominalizate;
! selecta%i unul din documentele propuse #i aprecia%i cum este valorificat acesta n
R.Moldova.
Gr. IV fragmentul D:
! prezenta%i obiectivele Consiliului Europei prin simboluri;
! pornind de la fragmentul Mijloace menite s# ncurajeze democra$ia, propune%i cte o solu%ie
pentru ecare aspect descris, raportat$ la realit$%ile din R. Moldova.
2. Sarcinile vor prezentate n plen, ecare grup avnd la dispozi%ie cte 3-4 min.
REFLEC!IE (7-8 min.)
n baza materialului Mijloace menite s# ncurajeze democra$ia, stabili%i dac$ obiectivul Consiliului
Europei Favorizarea dezvolt#rii democra$iei se realizeaz$ n comunitatea voastr$/#coal$. Propune%i,
dac$ este cazul, modalit$%i de ameliorare a situa%iei.
EXTINDERE (1 min.)
1. Realiza%i un poster sau un alt produs care ar reprezenta simbolurile Consiliului Europei.
2. Elabora%i 2-3 simboluri care ar reprezenta consiliul local/al #colii/clasei (la alegere).
MATERIALE SUPLIMENTARE
Originile Consiliului Europei
Formula Consiliul Europei a fost avansat$ #i utilizat$ de Winston Churchill n unele din declara-
%iile sale din timpul celui de-al doilea r$zboi mondial. Astfel, n octombrie 1942, premierul britanic
spunea: Orict de departe poate p#rea ast#zi acest obiectiv, eu am speran$a ferm# c# familia european# va
ac$iona ntr-o uniune strns# n cadrul Consiliului Europei. A!tept !i doresc crearea Statelor Unite ale
Europei, unde va posibil# orice c#l#torie f#r# obstacole. Sper s# v#d economia Europei studiat# ntr-un
tot unitar. Sper s# v#d un Consiliu care s# regrupeze poate 10 na$iuni, printre care fostele Mari Puteri...
28
Integrare european pentru tine
(...) La doar un an #i cteva luni de la ncheierea r$zboiului, n celebrul s$u discurs de la Zu-
rich, din 19 septembrie 1946, dup$ evocarea ravagiilor pricinuite de acesta, Winston Churchill
a invitat du#manii din ajun, ndeosebi Fran%a #i Germania, s$ se reconcilieze, pentru a crea
progresiv ceea ce el a numit un Consiliu al Europei, care ar transforma n ntregime situa%ia #i,
pe parcursul ctorva ani, ar conferi Europei aceea!i libertate !i fericire ca cea de ast#zi din Elve$ia.
Noi va trebui s# edic#m, a concluzionat Churchill, Statele Unite ale Europei.
(N. Enciu, V. Enciu, Construc$ia European# (1945-2007): curs universitar)
State membre ale Consiliului Europei
! Belgia, Danemarca, Fran%a, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norve-
gia, Olanda, Suedia #i Turcia (1949).
! Islanda #i Germania (1950); Austria (1956); Cipru (1961); Elve%ia (1963); Malta (1965);
Portugalia (1976); Spania (1977); Liechtenstein (1978); San Marino (1988); Finlanda
(1989); Ungaria (1990); Polonia (1991); Bulgaria (1992); Estonia, Lituania, Slovenia,
Republica Ceh$, Slovacia, Romnia (1993); Andorra (1994); Letonia, Albania, Moldova,
Ucraina, Fosta Republic$ Iugoslav$ a Macedoniei (1995); Federa%ia Rus$ #i Croa%ia
(1996); Georgia (1999); Armenia, Azerbaidjan (2001); Bosnia #i Herzegovina (2002);
Serbia (mpreun$ cu Muntenegru) (2003); Monaco (2004); Muntenegru (2007).
State cu statut de observator
! Canada, Vatican, Japonia, SUA, Mexic #i Israel.(www.coe.int)
Drapelul, imnul $i sigla Europei
Europa are drapelul s$u: un cerc format din 12 stele de aur pe
fond albastru. Aceast$ emblem$ a fost adoptat$ n 1955 de Comi-
tetul de Mini#tri al Consiliului Europei la propunerea Adun$rii
Parlamentare. Prin dispunerea lor, stelele simbolizeaz$ uniunea
popoarelor Europei. Num$rul lor este invariabil, 12 ind simbolul
perfec%iunii #i al plenitudinii. Din mai 1986, drapelul european
este #i emblema ocial$ a Uniunii Europene.
n 1972 Comitetul de Mini#tri al Consiliului Europei a adoptat
imnul european: aranjamentul muzical (f$r$ text), realizat de
Herbert von Karajan, al Odei bucuriei preludiul p$r%ii a patra a
Simfoniei a IX-a de Beethoven. Imnul este interpretat cu prilejul
ceremoniilor europene.
Spre deosebire de drapel #i de imn, care au devenit simboluri europene, sigla este un simbol
distinctiv al Consiliului Europei. A fost adoptat$ cu ocazia celei de-a 50-a anivers$ri, n mai
1999. Utilizarea sa permanent$ a fost aprobat$ printr-o rezolu%ie a Comitetului de Mini#tri n
anul 2000.
(Consiliul Europei. 800 milioane de europeni)
29
Integrare european pentru tine
TEMA: Consiliul Europei
LEC$IA 10. Republica Moldova !i Consiliul Europei
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ aprecieze rolul spa%iului politic, economic, social, cultural european pentru dezvoltarea
R. Moldova;
! s$ determine evolu%ia rela%iilor R. Moldova-principalele organiza%ii europene.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ aprecieze, utiliznd materialul suport, rolul Consiliului Europei n armarea societ$%ii
democratice #i a statului de drept n R. Moldova;
! s$ identice ocazii de participare a comunit$%ii #colare din R. Moldova la programe lansate
de Consiliul Europei;
! s$ formuleze opinii argumentate despre evolu%ia rela%iilor R. Moldova-Consiliul
Europei.
EVOCARE (5 min.)
Dublu asalt de idei
1. Profesorul organizeaz$ un asalt de idei n 2 etape:
- etapa I: elevii snt invita%i s$ formuleze idei referitor la interesul statului R. Moldova de
a membru al Consiliului Europei;
- etapa II: elevii snt invita%i s$ formuleze idei referitor la interesul Consiliului Europei ca
statul R. Moldova s# e membru al organiza$iei.
N.B.! Activitatea are ca suport cuno#tin%ele elevilor despre domeniile societ$%ii europene
spre care este orientat$ activitatea Consiliului Europei.
2. Rezultatele asaltului de idei pot organizate la tabl$ dup$ exemplul propus mai jos.
Consiliul Europei pentru noi... Noi pentru Consiliul Europei...
! ...
! ...
! ...
! ...
3. Profesorul generalizeaz$ rezultatele activit$%ii #i face aten%i elevii c$ n activitatea ce
urmeaz$ vor avea posibilitatea s$ aprecieze rolul Consiliului Europei n armarea societ$%ii
democratice #i a statului de drept n R. Moldova (Consiliul Europei pentru noi...).
REALIZARE A SENSULUI (20 min.)
Lucru n grupuri mici cu sarcini diferite
1. Clasa este organizat$ n 4 grupuri, ecare lucrnd asupra unui fragment (A, B, C, D) din
30
Integrare european pentru tine
textul Rolul Consiliului Europei n R. Moldova din Practicumul pentru elevi.
2. Profesorul propune elevilor urm$toarea sarcin$:
! Elabora%i o prezentare la tema: Rolul Consiliului Europei n R. Moldova. Utiliza%i materialul
suport #i sarcinile adiacente.
3. Profesorul dirijeaz$ prezentarea rezultatelor activit$%ii de grup.
REFLEC!IE (15-18 min.)
Lucru cu caricatura (7-8 min.)
1. Elevii snt solicita%i s$ analizeze caricatura (sursa 9). Dac$ n-au mai lucrat cu asemenea
surse, li se va propune un algoritm pentru citirea #i interpretarea acesteia (un posibil
algoritm se con%ine n #a Citirea !i interpretarea unei caricaturi de la rubrica Materiale
suplimentare).
2. Elevii identic$ opinia autorului caricaturii despre evolu%ia rela%iilor R. Moldova-Consiliul
Europei, formulnd argumente pro #i contra.
N.B.! Materialele analizate la etapa Reec$ie permit formularea unor argumente pro (de ex.,
R. Moldova continu# s# e un stat monitorizat de Consiliul Europei) #i contra opiniei autorului.
Discu#ie dirijat" (8-10 min.)
Se organizeaz$ o discu%ie dirijat$ cu genericul Societatea din R. Moldova !i perspectivele cooper#rii
cu Consiliul Europei. n acest scop, se selecteaz$ una din sarcinile propuse mai jos:
1. Pronun%a%i-v$ asupra rolului/locului societ$%ii civile #i al elitei politice din R. Moldova n
intensicarea colabor$rii cu diferite organisme ale Consiliului Europei.
N.B.! Profesorul poate folosi drept reper pentru discu%ie sursa de la rubrica Comunic# !i decide!
n acest caz, elevii vor realiza urm$toarele sarcini:
! &dentica%i opinia autorului referitor la motivele care au determinat elita politic$ din
R.Moldova s$ opteze pentru respectarea principiilor democratice.
! Exprima%i-v$ opinia: Prin ce deosebe!te o elit# care ac$ioneaz# cu bun#-credin$# de una care
ac$ioneaz# f#r# bun#-credin$#?
2. Pronun%a%i-v$ asupra atitudinilor ce fac posibil$ cooperarea ecient$ R. Moldova-Consiliul
Europei.
Eu/Noi (societatea civil#) Elita politic# a R. Moldova
! ...
! ...
! ...
! ...
EXTINDERE (1 min.)
Elevii snt solicita%i s$ efectueze o minidocumentare n mass-media #i s$ identice cel pu%in
o ac%iune realizat$ sub egida Consiliului Europei n comunitatea lor. Materialul selectat va
organizat ntr-o prezentare la tema Consiliul Europei n comunitatea mea.
N.B.! Elevii pot s$ se refere la comunitatea #colar$, comunitatea local$ sau comunitatea
na%ional$.
31
Integrare european pentru tine
MATERIALE SUPLIMENTARE
Fi#$: Citirea !i comentarea unei caricaturi
Aceast$ activitatea presupune urm$torii pa#i:
1. citirea titlului caricaturii #i a mesajelor scrise;
2. observarea unor simboluri/detalii denitorii/specice problemei;
3. identicarea temei/problemei abordate n caricatur$;
4. descoperirea mesajului explicit al caricaturii;
5. descoperirea mesajului implicit (ascuns) al caricaturii;
6. identicarea opiniei autorului n raport cu cele prezentate;
7. aprecierea opiniei autorului (de ex.: snt/nu snt de acord cu opinia autorului, este/nu este
actual# opinia autorului etc.).
32
Integrare european pentru tine
TEMA: Uniunea European#
LEC$IA 11. Esen"a !i evolu"ia Uniunii Europene
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ analizeze evenimente, fenomene, procese specice integr$rii europene;
! s$ aprecieze rolul organiza%iilor europene n procesul de integrare;
! s$ identice c$i de implicare n luarea deciziilor la nivel local, na%ional, european.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ identice n text contribu%ia organiza%iilor europene la procesul de unicare;
! s$ compare procesul de aprofundare cu procesul de extindere a UE;
! s$ aprecieze importan%a tratatelor n constituirea UE.

EVOCARE (10 min.)
#$ Elevii snt solicita%i s$-#i aminteasc$ #i s$ prezinte o idee de unificare european$
studiat$.
%$ Se va realiza o discu%ie dirijat$ n cadrul c$reia elevii vor identica m$surile necesare
pentru a realiza ideea de unicare european$. Opiniile vor formulate ntr-o activitate
de grup.
REALIZARE A SENSULUI (20 min.)
#$ Elevii vor citi textul #i vor identica contribu%ia Comunit$%ii Europene a C$rbunelui #i
O%elului (CECO), Comunit$%ii Economice Europene (CEE) #i Comunit$%ii Europene a
Energiei Atomice (CEEA) la procesul de unicare european$.
REFLEC!IE (10-15 min.)
#$ Elevii vor discuta #i vor decide care este diferen%a dintre procesul de aprofundare #i procesul
de extindere a UE, utiliznd exemple.
%$ n baza analizei informa%iei din tabelul Tratatele Uniunii Europene din Practicum, elevii
vor determina care dintre tratate a avut cea mai mare importan%$ n constituirea Uniunii
Europene. Decizia va nso%it$ de 2-3 argumente.
EXTINDERE (1 min.)
n baza materialului studiat, elevilor li se propune s$ realizeze un interviu cu primarul sau
cu directorul liceului/#colii pentru a stabili ce ac%iuni se ntreprind la nivel de comunitate/
#coal$ n vederea sporirii unit$%ii acesteia. Informa%iile acumulate vor prezentate ntr-o
schem$, care ulterior ar putea un exponat de muzeu.
33
Integrare european pentru tine
MATERIALE SUPLIMENTARE
Procesul de constituire a Uniunii Europene reprezint$ un parcurs complex, dar #i original,
determinat #i influen%at de mul%i factori. De aceea, el va fi analizat pe etape dup$ cum
urmeaz$:
1. de la ideea european$ spre Comunitatea European$;
2. de la Comunitatea European$ la Uniunea European$.
Motive ce au determinat crearea CECO:
1. Prin plasarea n responsabilitatea unei autorit$%i comune a produselor de baz$ se vor crea
primele condi%ii reale pentru o federa%ie european$, indispensabil$ prezerv$rii p$cii n
Europa.
2. Crearea unei pie%e comune a produselor de baz$ ar permite aprofundarea cooper$rii
economice #i, n nal, stimularea cre#terii economice a diferitelor regiuni.
De la Comunitatea European# la Uniunea European#
Lund act de provoc$rile la adresa Comunit$%ii Europene #i de noile realit$%i interna%ionale ca
urmare a destr$m$rii lag$rului socialist, n decembrie 1990, Consiliul European a decis demararea
negocierilor privind 2 subiecte majore ale integr$rii europene: crearea uniunii economice #i
monetare #i unitatea politic$. n rezultatul discu%iilor, la 7 februarie 1991, la Maastricht, a fost
semnat Tratatul Uniunii Europene (TUE), care comport$ o profund$ reorganizare a Comunit$%ii
#i instituie noi domenii de cooperare. n corespundere cu Tratatul de la Maastricht, UE se
bazeaz$ pe 3 elemente: cele trei Comunit$%i (CECA, CEE #i CEEA); cooperarea n materie de
politic$ extern$ #i de securitate comun$; cooperarea n materie de justi%ie #i afaceri interne. De
asemenea, tratatul a stipulat profunde modic$ri institu%ionale #i de func%ionare a Uniunii n
vederea garant$rii ecien%ei UE. Importan%a tratatului este reprezentat$ de inten%ia cre$rii
uniunii economice #i implement$rii monedei unice europene.
De#i a lansat un #ir de modic$ri institu%ionale #i a contribuit la cre#terea ecien%ei ac%iunii
comune europene, autorii Tratatului de la Maastricht au con#tientizat imperfec%iunea acestuia.
ncepnd cu 29 martie 1996, demareaz$ lucr$rile n vederea adapt$rii Uniunii la viitoarele extinderi
spre Europa Central$ #i de Est, precum #i nl$turarea neajunsurilor de func%ionare a ultimului
tratat. n consecin%$, la 18 iunie 1997, a fost semnat un nou tratat, cunoscut sub denumirea de
Tratatul de la Amsterdam, care a intrat n vigoare la 1 mai 1999. Importan%a acestuia const$
n armarea dimensiunii democratice a Uniunii; perfec%ionarea func%ion$rii unor politici ale
UE: n domeniul politicii externe #i de securitate comun$ sau n materie de liber$ circula%ie a
persoanelor; apropierea Uniunii de cet$%enii s$i; reformarea institu%iilor Uniunii etc.
Un alt pas semnicativ n evolu%ia UE l reprezint$ Tratatul de la Nisa, semnat la 26 februarie
2001 #i intrat n vigoare la 1 februarie 2003. Obiectivul principal al acestuia l-a constituit adaptarea
structurii institu%ionale a Uniunii la viitoarele extinderi spre Est, care pregurau necesitatea
unor profunde eforturi comunitare. Principalele direc%ii ale modic$rilor dispuse de tratat
vizeaz$: componen%a #i modul de func%ionare a institu%iilor europene; procedura de decizie a
unor organe ale UE; consolidarea cooper$rii ntre institu%iile Uniunii.
De#i modicarea #i perfec%ionarea continu$ a mecanismului de func%ionare a UE a reprezentat
un domeniu distinct al eforturilor integr$rii europene, adoptarea Tratatului de la Nisa nu a
nsemnat sfr#itul polemicii asupra problemei vizate. Astfel, la 29 octombrie 2004, statele membre
34
Integrare european pentru tine
ale UE decid, dup$ ndelungi negocieri, semnarea Tratatului Constitu%ional, care urma s$ e
supus procedurii de raticare de c$tre statele UE. Refuzul ratic$rii Tratatului Constitu%ional de
c$tre Fran%a #i Olanda s-a soldat cu respingerea sa. E#ecul Tratatului Constitu%ional nu a anulat
necesitatea realiz$rii unor modic$ri n func%ionarea Uniunii #i a condus la elaborarea unui
nou tratat, care a fost semnat la 13 decembrie 2007 la Lisabona #i care con%ine noi modic$ri,
principalele ind: crearea func%iei de Pre#edinte al Uniunii; consolidarea rolului Parlamentului
European; schimbarea procedurii de vot n vederea garant$rii ecien%ei func%ion$rii institu%iilor
europene; garantarea coeziunii externe a Uniunii #.a. n prezent, Tratatul de la Lisabona se a$
n proces de raticare de c$tre statele europene, iar intrarea lui n vigoare va nsemna o nou$
etap$ n evolu%ia UE.
De asemenea, de men%ionat c$, n paralel cu procesul de aprofundare a integr$rii europene,
dup$ 1991 s-a desf$#urat #i un proces de extindere a Uniunii, n prezent aceasta num$rnd 27 de
state membre. Extinderea UE n perioada post-r$zboi rece s-a realizat n urm$toarele direc%ii:
I. Extinderea AELS prin aderarea a 3 state membre ale Asocia%iei Europene a Liberului
Schimb: Austria, Suedia, Finlanda (1995).
II. Extinderea spre Est a decurs n 2 etape: 2004 aderarea a 10 state central #i est-europene:
Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Malta, Cipru;
2007 aderarea a 2 noi state est-europene: Romnia #i Bulgaria.
Desigur, unicarea european$ a cunoscut nu numai un proces de evolu%ie progresiv$, dar
#i perioade de crize #i regrese. Un exemplu recent l constituie refuzul cet$%enilor francezi #i
olandezi de a accepta Constitu%ia European$ sau manifestarea dezacordului european privind
componenta militar$ a integr$rii, care este slab dezvoltat$ #.a. Totu#i, evolu%ia integr$rii
europene #i dep$#irea crizelor s-a datorat unor personalit$%i proeminente: Konrad Adenauer
(1876-1967), cancelar al RFG n perioada 1949-1963; Alcide de Gasperi (1881-1954), prim-ministru
al Italiei (194553); Walter Hallstein (1901-1982), primul pre#edinte al Comisiei Europene (1957-
1967); Jacques Delors (n. 1925), pre#edinte al Comisiei Europene (1985-1995) etc., al c$ror merit
incontestabil rezid$ n promovarea #i realizarea continu$ a idealului european.
35
Integrare european pentru tine
TEMA: Uniunea European#
LEC$IA 12. Uniunea European#: prezent !i viitor
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ analizeze evenimente, procese, fenomene specice integr$rii europene;
! s$ identice c$i de implicare n luarea deciziilor la nivel local, na%ional, european.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ deneasc$ conceptul de Uniune European$;
! s$ explice obiectivele UE n contextul intereselor R. Moldova;
! s$ determine locul R. Moldova n UE.
EVOCARE (4-5 min.)
1. Elevilor li se prezint$ 2 idei privind denirea conceptului de Uniune European#, ind ruga%i
s$ spun$ cu care dintre arma%ii snt de acord #i de ce:
Uniunea European# este o nou# form# politic# (Jean Monnet);
Uniunea European# este un obiect politic indenibil (Jacques Delors).
2. Elevii snt solicita%i s$ prezinte informa%ii la subiectul Uniunea European# n prezent.
REALIZARE A SENSULUI (20 min.)
Textul va divizat n fragmente #i se va aplica tehnica Lectur" ghidat". Lectura ec$rui
fragment va anticipat$ de cteva ntreb$ri, asupra c$rora se va reveni dup$ familiarizarea
elevilor cu fragmentul respectiv.
Fragmentul I
1. Cte state snt ast$zi n UE?
2. C%i locuitori are UE?
3. Ce este totu#i UE?
Elevii vor citi atent prima secven%$ de text, identicnd r$spunsurile la aceste ntreb$ri.
Fragmentul II
1. Pe ce se bazeaz$ la etapa actual$ UE?
2. Ce n%elege%i prin conceptul de piloni ai UE?
3. Care snt cei trei piloni ai UE?
Elevii vor citi atent a doua secven%$ de text, identicnd r$spunsurile la aceste ntreb$ri.
Fragmentul III
1. Care snt obiectivele Uniunii Europene la etapa actual$?
2. Cum crede%i, n ce m$sur$ %ara noastr$ este interesat$ n realizarea acestor obiective?
36
Integrare european pentru tine
REFLEC!IE (20 min.)
1. Elevii vor citi, n perechi, Textul I #i Textul II, ecare ind responsabil de un text, #i vor
prezenta ideile reciproc #i vor decide mpreun$ care dintre curente este mai aproape de realitate
#i de ce.
2. Elevii vor identica idei pro #i contra arma%iei: R. Moldova este un subiect atractiv pentru
Uniunea European#. Apoi vor prezenta ideile n grupul mare.
EXTINDERE (1 min.)
1. Elevii vor realiza, individual sau n perechi, una din sarcinile propuse, la alegere:
! Prezint$ n desen viitorul Uniunii Europene #i locul t$u n ea.
! Efectueaz$ o anchet$ printre colegii din clasele paralele, profesori sau alte persoane privind
viitorul Uniunii Europene. Valoric$ rezultatele #i prezint$-le.
! Elaboreaz$ un simbol pentru Uniunea European$ n sec. XXI.
! Realizeaz$ o scriere la tema Copiii n Europa sec. XXI.
2. Elevii vor prezenta produsele n cadrul unei expozi%ii organizate n holul #colii.
MATERIALE SUPLIMENTARE
Tabel. Pilonii Uniunii Europene
Uniunea European#
Politica Extern$ #i de Securita-
te Comun$ (PESC)
Comunitatea European$:
CECO (pn$ n 2002), CEE #i
CEEA (EURATOM)
Cooperarea n domeniile Justi%i-
ei #i Afacerilor Interne (JAI)
Tratatele Uniunii Europene
Viitorul Uniunii Europene
De#i polemica ntre curentele federalist #i confederalist este destul de aprig$, confrunt$rile n
mediile academice, politice #i sociale evolund pn$ la discu%ii aprinse, experien%a dezvolt$rii
UE ne demonstreaz$ totu#i c$ permanentele negocieri ntre adep%ii celor dou$ curente constituie
un garant al p$str$rii echilibrului ntre interesele na%ionale ale statelor #i interesele comune ale
popoarelor implicate n procesul integr$rii europene. Oricum, cele mai palpabile perspective
ale Uniunii snt reprezentate de prevederile Tratatului de la Lisabona o simbioz$ a principiilor
cooper$rii interguvernamentale #i suprana%ionale, a ideilor federalismului #i confederalismului
european, a c$rui intrare n vigoare va marca o nou$ etap$ n evolu%ia ntregii Uniuni.
37
Integrare european pentru tine
TEMA: Institu"iile Uniunii Europene
LEC$IA 13. Institu"ii reprezentative, executive !i judiciare
Nimic nu este posibil f#r# oameni.
Nimic nu dureaz# f#r# institu$ii.
(Jean Monnet)
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ identice mecanismele de func%ionare a UE;
! s$ cunoasc$ institu%iile democratice na%ionale #i europene.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ identice func%iile institu%iilor europene;
! s$ informeze colegii, comunitatea privind institu%iile europene;
! s$ aprecieze modelul european de guvernare pentru comunitate, %ar$.
EVOCARE (11-12 min.)
Pe tabl$ se scrie preventiv motto-ul lec%iei #i se formuleaz$ cteva idei n raport cu el.
Este organizat$ o discu%ie dirijat$, utiliznd urm$toarele ntreb$ri:
1. Cine reprezint$ puterea legislativ$ n R. Moldova?
2. Cine reprezint$ puterea executiv$ n R. Moldova, n comunitatea ta?
3. Cine asigur$ respectarea legilor la nivel de comunitate, %ar$?
4. Care dintre aceste institu%ii snt necesare #i la nivel european?
Profesorul va completa prima rubric$ din tabelul de pe tabl$, n baza unei discu%ii frontale
(Tabelul presupunerilor).
Nr. Institu"iile Noi credem c# au
urm#toarele func"ii
Informa"ii noi
identicate n text
1. Parlamentul European
2. Consiliul European
3. Consiliul
4. Comisia European$
5. Curtea de Justi%ie a Comunit$%ilor Europene
6. Tribunalul de Prim$ Instan%$
7. Tribunalul Func%iei Publice
REALIZARE A SENSULUI (25 min.)
1. Elevii vor repartiza%i n 7 grupuri sau perechi #i vor completa toate rubricile din tabel cu
informa%ii noi, analiznd o singur$ institu%ie european$ men%ionat$ n textul propus:
Gr. 1 Parlamentul European
38
Integrare european pentru tine
Parlamentul European Consiliul European Consiliul
Comisia European$ Tribunalul Func%iei Publice Tribunalul de Prim$ Instan%$
Curtea de Justi%ie a Comu-
nit$%ilor Europene
Gr. 2 Consiliul European
Gr. 3 Consiliul
Gr. 4 Comisia European$
Gr. 5 Curtea de Justi%ie a Comunit$%ilor Europene
Gr. 6 Tribunalul de Prim$ Instan%$
Gr. 7 Tribunalul Func%iei Publice
2. n baza prezent$rilor se va realiza un tabel comun, la tabl$ #i n caiete, elevii instruindu-
se, astfel, reciproc.
! Imagina%i-v$ c$ ave%i ocazia de a prezenta un discurs n fa%a unei comisii parlamentare.
Selecta%i o comisie #i preg$ti%i un discurs de 3-5 minute.
Comisiile Parlamentului European
Afaceri externe; Dezvoltare; Comer% interna%ional, Bugete; Control bugetar, Afaceri
economice #i monetare; Ocuparea for%ei de munc$ #i afaceri sociale; Mediu, s$n$tate public$ #i
siguran%$ alimentar$; Industrie, cercetare #i energie; Pia%a intern$ #i protec%ia consumatorilor;
Transport #i turism; Dezvoltare regional$; Agricultur$ #i dezvoltare rural$; Pescuit; Cultur$
#i educa%ie; Afaceri juridice; Libert$%i civile, justi%ie #i afaceri interne; Afaceri constitu%ionale;
Drepturile femeii #i egalitatea ntre sexe; Peti%ii.
REFLEC!IE (7-8 min.)
1. La nal, elevii vor discuta cu colegii #i vor prioritiza institu%iile europene dup$ importan%a
lor pentru buna func%ionare a UE. Pentru ecientizarea discu%iei, ei vor primi #e cu institu%iile
europene, pe care le vor aranja ntr-o linie (Linia valorii).
2. Fiecare grup va prezenta linia valorii elaborat$ #i profesorul va ini%ia o discu%ie pentru a
formula decizia elevilor.
EXTINDERE (1 min.)
! Completa%i mapa cu un material care ar avea drept scop informarea comunit$%ii privind
institu%iile UE.
! Plasa%i materialul pe panoul din #coal$ #i comunitate.
39
Integrare european pentru tine
MATERIALE SUPLIMENTARE
Tabelul 1. Distribu$ia locurilor n Parlamentul European dup# grup politic !i stat membru
n legislatura 2004-2009*
Total 285 215 102 44 42 41 24 32 785
* Chipurile Parlamentului European 2007-2009, Luxemburg, Ociul pentru Publica%ii Ociale ale Comunit$%ilor
Europene, 2008, p. 9.
40
Integrare european pentru tine
Num$rul minim de deputa%i necesar pentru a constitui un grup politic este de 20.
n cadrul grupului trebuie s$ e reprezentate cel pu%in 1/5 din statele membre.
Un deputat poate apar%ine unui singur grup politic.
Tabelul 2. Simbolurile grupurilor parlamentare din Parlamentul European n legislatura
2004-2009
Simbolul Denumirea
Grupul Partidului Popular European (Cre#tin-Democrat) #i al Democra-
%ilor Europeni
Grupul Socialist
Grupul Alian%ei Liberalilor #i Democra%ilor pentru Europa
Grupul Uniunea pentru Europa Na%iunilor
Grupul Verzilor/Alian%a Liber$ European$
Grupul Confederal al Stngii Unite Europene/Stnga Verde Nordic$
Grupul Independen%$ #i Democra%ie
Num$rul reprezentan%ilor fiec$rei %$ri n Parlamentul European depinde de popula%ia
acesteia.
41
Integrare european pentru tine
Tabelul 3. Statele membre ale Uniunii Europene
1 - Austria
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
1995
Republic$
parlamentar$
Viena
83.858 km
2
8,18 mln. locui-
tori
2 - Belgia
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
Membru fon-
dator
Monarhie
constitu%i-
onal$
Bruxelles
30.510 km
2
10,29 mln.
locuitori
3 - Bulgaria
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
2007
Republic$
parlamentar$
Soa
110.994 km
2
7,53 mln.
locuitori
4 - Cipru
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
2004
Republic$
parlamentar$
Nicosia
9.250 km
2
771.651 locui-
tori
5 - Danemarca
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
1973
Monarhie
constitu%i-
onal$
Copenhaga
43.094 km
2
5,38 mln.
locuitori
6 - Estonia
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
2004
Republic$
parlamentar$
Tallinn
45.226 km
2
1,4 mln.
locuitori
7 - Finlanda
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
1995
Republic$
Helsinki
337.030 km
2
5,19 mln. locu-
itori
8 - Fran"a
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
Membru fon-
dator
Republic$
Paris
547.030 km
2
60,18 mln. loc.
9 - Germania
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
Membru fon-
dator
Repu blic$
federal$
Berlin
357.021 km
2
82,4 mln. locuitori
10 - Grecia
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
1981
Republic$
parlamentar$
Atena
131.940 km
2

10,66 mln.
locuitori
11 - Irlanda
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
1973
Republic$
Dublin
70.280 km
2
3,92 mln.
locuitori
12 - Italia
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
Membru fon-
dator
Repu blic$
Roma
301.230 km
2
57,99 mln. loc.
13 - Letonia
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
2004
Republic$
parlamentar$
Riga
64.589 km
2
2,35 mln. locui-
tori
14 - Lituania
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
2004
Republic$
parlamentar$
Vilnius
65.200 km
2
3,59 mln.
locuitori
15 - Luxem-
burg
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
Membru
fondator
Mo nar hie
consti tu%ional$
Luxemburg
2.586 km
2
454.157 locuitori
42
Integrare european pentru tine
16 - Malta
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
2004
Republic$
Valletta
316 km
2
400.420
locuitori
17 - Marea Bri-
tanie
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
1973
Monarhie
constitu%i-
onal$
Londra
244.820 km
2
60,09 mln.
locuitori
18 - Olanda
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
Membru fonda-
tor
Monarhie
constitu%ional$
Amsterdam
41.526 km
2
16,15 mln.
locuitori
19 - Polonia
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
2004
Republic$
Var#ovia
312.685 km
2
38,62 mln.
locuitori
20 - Portugalia
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
1986
Republic$
Lisabona
92.391 km
2
10,1 mln.
locuitori
21 - Republica
Ceh#
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
2004
Republic$
parlamentar$
Praga
78.866 km
2
10,25 mln.
locuitori
22 - Romnia
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
2007
Republic$
Bucure#ti
237.500 km
2
22,27 mln.
locuitori
23 - Slovacia
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
2004
Republic$
parlamentar$
Bratislava
48.845 km
2
5,43 mln.
locuitori
24 - Slovenia
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
2004
Republic$
parlamentar$
Ljubljana
20.273 km
2
1,93 mln.
locuitori
25 - Spania
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
1986
Monarhie
constitu %ional$
Madrid
504.782 km
2
40,22 mln.
locuitori
26 - Suedia
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
1995
Monarhie
constitu%io -
nal$
Stockholm
449.964 km
2
8,87 mln.
locuitori
27 - Ungaria
Anul ader$rii:
Forma de
guvern$mnt:
Capitala:
Suprafa%a:
Popula%ia:
2004
Republic$
parlamentar$
Budapesta
93.030 km
2
10,2 mln. locui-
tori
* http://europaindirect.ecosv.ro/state.htm
! Cu care dintre aceste state europene R. Moldova are cele mai multe similitudini?
43
Integrare european pentru tine
TEMA: Institu"iile Uniunii Europene
LEC$IA 14. Institu"ii consultative !i nanciare
Avem temeiul cel mai puternic dac# spusele noastre au dobndit ncuviin$area tuturor.
(Aristotel)
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ identice mecanismele de func%ionare a UE;
! s$ cunoasc$ institu%iile democratice na%ionale #i europene.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ explice esen%a institu%iilor europene n scheme proprii;
! s$ aprecieze institu%iile europene ntr-o scriere reexiv$.
EVOCARE (9-10 min.)
1. Pe tabl$ se scrie motto-ul lec%iei #i se formuleaz$ cteva idei n raport cu el.
2. Elevii se vor pronun%a asupra direc%iilor de activitate ale UE, care nu au fost analizate la ora
anterioar$, dar care snt importante pentru func%ionarea ei, iar profesorul va monitoriza
discu%ia pentru a ajunge la ideea de coordonare economic#, social#, bancar#.
3. Pe tabl$ vor notate urm$toarele institu%ii:
- Comitetul Economic #i Social European (CESE);
- Comitetul Regiunilor (CoR);
- Curtea de Conturi European$;
- Banca Central$ European$;
- Banca European$ de Investi%ii.
4. Elevii vor discuta n perechi, vor presupune cu ce se ocup$ institu%iile europene enumerate.
Ideile lansate vor notate pe tabl$.
REALIZARE A SENSULUI (25 min.)
1. Elevii snt repartiza%i n 6 grupuri, ecare grup citind cte un fragment din text (prezentarea
unei institu%ii) #i plasnd informa%ia n schem$.
2. Profesorul va a#a n 3 locuri diferite ale s$lii de clas$ urm$toarele cuvinte: consultative,
nanciare, alte institu$ii #i le va propune elevilor s$ plaseze schema elaborat$ la locul potrivit
#i s$ o comenteze.
Elevii vor face noti%e pe parcurs.
REFLEC!IE (9-10 min.)
1. Elevii urmeaz$ s$ analizeze tabelul #i s$ presupun$ de ce mandatele ntre statele membre
au fost repartizate astfel. Profesorul va monitoriza discu%ia pentru a ajunge la ideea c$
44
Integrare european pentru tine
aceasta depinde de num$rul de locuitori din ecare %ar$.
2. Elevii vor reecta n scris, timp de 3-4 min., la subiectul: Dac# ai avea posibilitate s# activezi
ntr-o institu$ie european#, pe care ai alege-o !i de ce? Ei vor avertiza%i s$ scrie f$r$ pauze
de gndire, f$r$ a ridica pixul de pe foaie (Scriere liber"). Dup$ expirarea timpului alocat,
vor prezenta lucr$rile n perechi.
3. Vor citite cteva scrieri frontal (Gnde!te-Perechi-Prezint").
EXTINDERE (1 min.)
! Confec%iona%i semne de carte ce ar reecta institu%iile europene abordate n cadrul lec%iei.
Realiza%i o expozi%ie comun$ pentru un pavilion de muzeu.
MATERIALE SUPLIMENTARE
Tabel. Repartizarea mandatelor ntre state n CESE/CoR
Fran%a, Germania, Italia #i Regatul Unit 24
Polonia #i Spania 21
Romnia 15
Austria, Belgia, Bulgaria, Grecia, Portugalia, Republica Ceh$, Suedia, &$rile de Jos
#i Ungaria
12
Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania #i Slovacia 9
Estonia, Letonia #i Slovenia 7
Cipru #i Luxemburg 6
Malta 5
Total 344
45
Integrare european pentru tine
TEMA: Procesul decizional n Uniunea European#
LEC$IA 15. Procesul decizional n institu"iile
Uniunii Europene
Pentru a lua decizii de!tepte trebuie s# $inem cont nu numai de lumea cum este ea acum,
ci !i de lumea a!a cum va ea n viitor.
(Isaac Asimov)
PROIECT DIDACTIC
Obiectiv de referin"#:
! s$ identice c$i de implicare n luarea deciziilor la nivel local, na%ional, european.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ identice tipuri de luare a deciziilor la nivel local, na%ional, european;
! s$ determine c$i de implicare a cet$%enilor, statelor n procesul de luare a deciziilor;
! s$ aprecieze rolul experien%ei europene pentru sine, #coal$, comunitate.
EVOCARE (9-10 min.)
Elevii realizeaz$ urm$toarele sarcini:
1. Comenta%i n cteva enun%uri citatul de pe tabl$.
2. Aminti%i-v$ o decizie luat$ mpreun$ cu familia, prietenii, colegii. Descrie%i pe scurt acest
proces. Ce dicult$%i a%i remarcat?
3. Ce este specic pentru luarea deciziilor la nivel european? Ideile snt notate pe tabl$.
REALIZARE A SENSULUI (25 min.)
Elevii, mp$r%i%i n 4 grupuri de maximum 4 persoane, vor realiza urm$toarele sarcini:
1. Citi%i atent secven%a de text propus$ (3 grupuri) #i identica%i, prin subliniere, ideile de
baz$ privind luarea deciziilor la nivel european.
2. Analiza%i documentul #i determina%i rolul statelor membre ale UE n procesul de luare a
deciziilor (1 grup).
n cazul unor clase numeroase, o sarcin$ poate realizat$ de mai multe grupuri.
Grupurile vor prezenta r$spunsurile pe un poster, sub form$ de tabel, schem$ etc.
REFLEC!IE (9-10 min.)
Profesorul le propune elevilor s$ realizeze urm$toarele sarcini:
1. Analiza%i n grup tabelul #i explica%i de ce cet$%enii unor %$ri au votat contra unor decizii
europene.
2. Reecta%i asupra activit$%ii senatului/parlamentului #colar din perspectiva celor nv$%ate
despre procesul de decizie la scar$ european$ #i propune%i ac%iuni de mbun$t$%ire a lu$rii
deciziilor la nivel de clas$, #coal$.
46
Integrare european pentru tine
EXTINDERE (1 min.)
1. Prezenta%i ideile elaborate la o eventual$ #edin%$ #i plasa%i-le pe panou.
2. Realiza%i un minireferendum pentru 20-30 de persoane (elevi, profesori, reprezentan%i ai
comunit$%ii, agen%i economici) privind aderarea R. Moldova la UE #i prezenta%i rezultatele,
ct mai atractiv, pe un poster care va expus ulterior pe panoul #colii.
3. Clasa va mp$r%it$ n grupuri, ecare ind responsabil de o anumit$ categorie de
responden%i.
MATERIALE SUPLIMENTARE
Art. 238
(1) n cazul deliber$rilor pentru care este necesar$ simpla majoritate, Consiliul hot$r$#te cu
majoritatea membrilor care l compun.
(2) Prin derogare de la articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea European$,
ncepnd cu 1 noiembrie 2014 #i sub rezerva dispozi%iilor stabilite prin Protocolul privind
dispozi%iile tranzitorii, n cazul n care Consiliul nu hot$r$#te la propunerea Comisiei sau a
naltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe #i politica de securitate, majoritatea
calicat$ se dene#te ca ind egal$ cu cel pu%in 72% din membrii Consiliului reprezentnd
statele membre participante, care reunesc cel pu%in 65% din popula%ia Uniunii.
(3) ncepnd cu 1 noiembrie 2014 #i sub rezerva dispozi%iilor tranzitorii stabilite prin Protoco-
lul privind dispozi%iile tranzitorii, n cazul n care, n temeiul tratatelor, nu to%i membrii
Consiliului particip$ la vot, majoritatea calicat$ se dene#te dup$ cum urmeaz$:
(a) Majoritatea calicat$ este denit$ ca ind egal$ cu cel pu%in 55% din membrii Consiliului
reprezentnd statele membre participante, care reunesc cel pu%in 65% din popula%ia acestor
state. Minoritatea de blocare trebuie s$ includ$ cel pu%in num$rul minim de membri din
Consiliu, care reprezint$ mai mult de 35% din popula%ia statelor membre participante,
plus un membru, n caz contrar majoritatea calicat$ se consider$ a ntrunit$.
(b) Prin derogare de la litera (a), n cazul n care Consiliul nu hot$r$#te la propunerea Comi-
siei sau a naltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe #i politica de securitate,
majoritatea calicat$ se dene#te ca ind egal$ cu cel pu%in 72% din membrii Consiliului
reprezentnd statele membre participante, care reunesc cel pu%in 65% din popula%ia re-
spectivelor state.
(4) Ab%inerile membrilor prezen%i sau reprezenta%i nu mpiedic$ adoptarea hot$rrilor Con-
siliului pentru care este necesar$ unanimitatea.
(Tratatul de la Lisabona)
47
Integrare european pentru tine
Procedura de co-decizie
(Site-ul ocial al Comisiei Europene (http://ec.europa.eu); Z. Horvath, Manuel sur lUnion
Europeenne, Budapest: Assemblee Nationale Hongroise, 2005, p. 226)
Consiliul expediaz$ propunerea Parlamentului #i Consiliului
Consiliul cere avizul Parlamentului
Avizul Parlamentului
Consiliul accept$ toate
amendamentele realizate de
Parlament
Parlamentul adopt$
propunerea f$r$ amen-
damente
Consiliul nu accept$ (toate) amen-
damentele realizate de Parlament
#i adopt$ o pozi%ie comun$
Consiliul nu accept$ (toate) amen-
damentele realizate de Parlament
#i adopt$ o pozi%ie comun$
Comitetul de Conciliere nu adopt$ un
proiect comun
Se convoac$ Comitetul de
Conciliere
Actul nu este adoptat
Parlamentul propune amenda-
mente la pozi%ia comun$
Actul este adoptat
Parlamentul #i Consi-
liul adopt$ proiectul
Comitetul de Conciliere adopt$
un proiect comun
Actul este adoptat
Consiliul accept$ amendamentele f$cute de Parlament
1. Cu majoritate calicat$ Comisia emite un aviz pozitiv
2. Cu unanimitate Comisia emite un aviz negativ
Actul este aprobat
Actul nu este adoptat
Parlamentul aprob$ pozi%ia
comun$ sau nu se pronun%$
Parlamentul #i/sau Consi-
liul nu adopt$ proiectul
Actul nu este adoptat
Parlamentul respinge
pozi%ia comun$
Actul nu este aprobat
Actul nu este adoptat
48
Integrare european pentru tine
Procesul decizional n Uniunea European#
(Z. Horvath, Manuel sur lUnion Europeenne, Budapest,
Assemblee Nationale Hongroise, 2005, p. 215)
Decizia Consiliul
European
Parlamentul
European
Decizia comun$
sau
avizul
Consiliul
Pozi%ii
Guverne-
le statelor
membre
Comitetul
Economic $i
Social
Ini%iative
Comitetul
Regiunilor
Comisia
European#
Aviz
Parlamente-
le na"ionale
Aviz
Aviz
Aviz
Aviz
Ini%iative
49
Integrare european pentru tine
LEC$IA 16. Evaluarea modulului Institu#ii europene
PROIECT DIDACTIC
Standard curricular de performan"#:
! s$ aprecieze produse (discurs, articol, expozi%ie muzeistic$, dosar tematic etc.) ce reect$
cercetarea procesului de integrare european$ din perspectiva cet$%eanului R. Moldova.
Obiective de evaluare:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ realizeze o expozi%ie de muzeu axat$ pe minimum 5 teme;
! s$ aprecieze performan%ele proprii ntr-o scriere/prezentare a unei componente a
expozi%iei, n baza criteriilor elaborate n comun.
EVOCARE
Elevilor li se prezint$ temele la care s-a lucrat pe parcurs, ace#tia urmnd s$ discute despre
ele #i s$-#i aminteasc$ detalii.
Lec"ia 9: Consiliul Europei cea mai mare organiza"ie european#
! Realiza%i (pentru expozi%ia muzeistic$) un poster sau un alt produs care ar prezenta sim-
bolurile Consiliului Europei.
! Elabora%i 2-3 simboluri care ar prezenta consiliul local/al #colii/clasei (la alegere) #i par-
ticipa%i cu ele expozi%ie.
Lec"ia 10: Republica Moldova $i Consiliul Europei
! Efectua%i o minidocumentare n mass-media: identica%i cel pu%in o ac%iune realizat$ sub
egida Consiliului Europei n comunitatea voastr$. Organiza%i materialul selectat pentru
o prezentare la tema Consiliul Europei n comunitatea mea.
Lec"ia 11: Esen"a $i evolu"ia Uniunii Europene
! Realiza%i, n baza materialului studiat, un interviu cu primarul, directorul liceului/#colii,
pentru a identica ac%iunile ntreprinse la nivel de comunitate/#coal$ n vederea sporirii
unit$%ii ei. Prezenta%i informa%iile acumulate ntr-o schem$, care ar putea folosit$ ulterior
drept exponat de muzeu.
Lec"ia 12: Uniunea European#: prezent $i viitor
! Alege%i una dintre sarcini #i realiza%i-o, individual sau n pereche, astfel nct s$ completeze
setul de materiale destinat expozi%iei muzeistice:
a) Prezint$ n desen viitorul Uniunii Europene #i locul t$u n ea.
b) Efectueaz$ o anchet$ printre colegii din alte clase, profesori sau alte persoane privind
viitorul UE. Valoric$ rezultatele #i prezint$-le.
c) Elaboreaz$ un simbol pentru Uniunea European$ n sec. XXI.
d) Redacteaz$ o scriere la tema Copiii n Europa sec. XXI.
50
Integrare european pentru tine
Lec"ia 13: Institu"ii reperezentative, executive $i juridice
! Completa%i mapa cu exponate de muzeu cu un material care ar avea drept scop informarea
comunit$%ii privind institu%iile UE. Plasa%i materialul pe panoul din #coal$ #i comunita-
te.
Lec"ia 14: Institu"ii consultative $i nanciare
! Confec%iona%i semne de carte care ar reecta institu%iile europene nou-nv$%ate. Organiza%i
o expozi%ie comun$ pentru un pavilion de muzeu.
Lec"ia 15: Procesul decizional n institu"iile Uniunii Europene
! Alege%i, mpreun$ cu 2-3 colegi, un e#antion de 20-30 de persoane din urm$toarele cate-
gorii: elevi, profesori, agen%i economici, al%i reprezentan%i ai comunit$%ii #i realiza%i un
minireferendum privind aderarea R. Moldova la UE. Nu efectua%i referendumul pe un
e#antion mixt. Analiza%i #i prezenta%i rezultatele, ct mai atractiv, pe un poster, care va
expus pe panoul liceului, eviden%iind diferen%ele specice categoriilor implicate.
REALIZARE A SENSULUI
Elevilor li se propune s$ preg$teas$ n grupuri o expozi%ie de muzeu, axat$ pe minimum
5 teme studiate, ecare exponat/set de exponate ind prezentat de un ghid, un membru al
echipei, cu accent pe:
mecanismele de func%ionare ale UE;
rolul organiza%iilor interna%ionale n procesul de integrare european$;
atitudinea cet$%enilor R. Moldova fa%$ de aderarea la UE.
REFLEC!IE
1. Profesorul mpreun$ cu elevii va determina criteriile pentru evaluarea expozi%iei.
2. Elevii vor evalua expozi%ia #i vor selecta exponatul care i-a impresionat mai mult, argu-
mentndu-#i alegerea.
EXTINDERE
Elevii vor preg$ti n #coal$ sau comunitate o expozi%ie comun$.
51
Integrare european pentru tine
Modulul III.
Domenii de interes comun n Uniunea European#
TEMA: Dreptul european
LEC$IA 17. Aspecte juridice ale integr#rii europene
A avea un drept nseamn# a avea ceva a c#rui posesie societatea este datoare s#-mi ocroteasc#.
(John Stuart Mill)
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ analizeze instrumentele na%ionale #i europene de promovare a valorilor #i atitudinilor;
! s$ stabileasc$ atu-urile #i problemele actuale ale R. Moldova din perspectiva integr$rii
europene.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ explice esen%a #i caracteristicile conceptului european al dreptului;
! s$ caracterizeze mecanismul de func%ionare a drepturilor omului n baza modelului
european;
! s$ identifice solu%ii relevante pentru sistemul de protec%ie a drepturilor omului n
R.Moldova.
EVOCARE (7 min.)
1. Pe tabl$ va a#at citatul lec%iei, elevii ind solicita%i s$-l comenteze.
2. Profesorul va organiza o discu%ie dirijat$, care va avea drept scop n%elegerea faptului ct
de important este pentru o persoan$ ca n %ara n care locuie#te s$-i e respectate drepturile
#i c$ nu mai pu%in important este ca ecare persoan$ s$ ndeplineasc$ obliga%iunile care
reies din drepturi.
REALIZARE A SENSULUI (25 min.)
Instruire reciproc"
1. Elevilor li se repartizeaz$ cte o fi#$ con%innd un alineat din materialul inserat n
Practicumul pentru elevi la rubrica Informeaz#-te! #i li se propune s$-l studieze, comunicnd
la ct mai mul%i colegi ideea principal$ care se desprinde din el.
52
Integrare european pentru tine
2. Elevii snt oganiza%i n 4 grupuri (sau se formeaz$ de sine st$t$tor), n func%ie de con%inutul
de pe #e: Gr. I elevii cu #ele referitoare la Conceptul european al dreptului; Gr. II elevii cu
#ele referitoare la Documentele !i mecanismele de protec$ie a drepturilor omului (pn$ la alineatul
privind problematica drepturilor omului n Uniunea European$); Gr. III elevii cu #ele
referitoare la Problematica drepturilor omului n Uniunea European#; Gr. IV elevii cu #ele
referitoare la Curtea European# a Drepturilor Omului #i li se anun%$ sarcina de realizat.
! Discuta%i n grup #i decide%i asupra modalit$%ii de prezentare sumar$/generalizatoare a
informa%iei (variante: poster, discurs, joc de rol, ciorchine etc.).
3. Grupurile vor prezenta materialul n func%ie de tehnica selectat$.
REFLEC!IE (12-13 min.)
Clasei i se propune s$ studieze sursa din Practicumul pentru elevi de la rubrica Comunic#,
decide !i exprim#-$i atitudinea! #i s$ realizeze urm$toarele sarcini:
1. Stabili%i, n baza sursei #i a materialului studiat la lec%ie, care dintre caracteristicile
conceptului european al dreptului snt mai pu%in specice R. Moldova. Completa%i prima
rubric$ din tabelul de mai jos.
Aspecte din raportul Comisiei Europene vs R. Moldova
care demonstreaz# neconcordan"a dintre conceptul european
al dreptului $i situa"ia de fapt din republic#
Posibile solu"ii
2. Discuta%i cu colegul/colega de banc$ #i propune%i cte o solu%ie pentru redresarea situa%iei.
Completa%i a doua rubric$ a tabelului.
EXTINDERE (1 min.)
Elevii efectueaz$ sarcina de la rubrica Ac$ioneaz#! din Practicumul pentru elevi.
! Realiza%i un interviu cu o persoan$ n vrst$, rugnd-o s$ v$ povesteasc$ despre via%a ei
din perioada sovietic$/perioada actual$ #i s$ dea exemple de situa%ii cnd i s-au respectat
drepturile, dar #i de situa%ii n care nu a putut spune ce gnde#te, a f$cut lucruri mpotriva
voin%ei ei, a aplicat o m$sur$ gre#it$. Solicita%i-i acordul s$ prezenta%i varianta scris$ a
interviului la ora de evaluare (pute%i utiliza un pseudonim, n cazul n care persoana
respectiv$ nu dore#te s$-i gureze numele).
MATERIALE SUPLIMENTARE
Dreptul european al drepturilor omului reprezint$ totalitatea reglement$rilor europene de
protec%ie a drepturilor fundamentale. Aceste norme juridice, n special Conven%ia European$
a Drepturilor Omului, care eman$ n principal de la Consiliul Europei, dar #i de la Uniunea
European$, se integreaz$ n prezent n toate ramurile de drept.
Dreptul comunitar reprezint$ ansamblul de norme juridice care impun statelor membre
ale Uniunii Europene reguli de urmat n vederea realiz$rii obiectivelor pe care comunit$%ile
53
Integrare european pentru tine
europene le au de ndeplinit. Aceste norme snt cuprinse n tratate sau snt emise de institu%ii,
obiectul lor ind comunit$%ile #i exercitarea competen%elor lor. Dreptul comunitar este unul
suprana%ional n toate situa%iile are ntietate fa%$ de dreptul na%ional al ec$rei %$ri.
Principiile generale ale dreptului european: Principiul audi alteram partem; Principiul non bis
in idem; Principiul dreptului la asisten%$ juridic$; Principiul protec%iei mpotriva autoincrimin$rii;
Principiul certitudinii juridice; Principiul respectului fa%$ de drepturile omului; Principiul
neretroactivit$%ii; Principiul a#tept$rilor legitime; Principiul limbajului accesibil; Principiul
propor%ionalit$%ii; Principiul egalit$%ii trat$rii sau al nediscrimin$rii.
Conven"ia European# a Drepturilor Omului reprezint$ prima ncercare de succes privind
protec%ia unor drepturi #i libert$%i stabilite de Declara%ia Universal$ a Drepturilor Omului,
adoptat$ de Na%iunile Unite n 1948. Conven%ia st$ la baza realiz$rii singurului mecanism de
control permanent #i independent din Europa, care asigur$ respectarea unei game variate de
drepturi fundamentale (predominant civile #i politice) de c$tre state.
Importan%a acesteia rezid$ nu numai n multitudinea drepturilor incluse, ct #i n mecanismul
de protec%ie nin%at la Strasbourg, care examineaz$ pretinsa nc$lcare a drepturilor omului #i
asigur$ respectarea de c$tre state a obliga%iilor survenite ca urmare a aplic$rii Conven%iei.
Statele contractante au obliga%ia s$ asigure ca ecare persoan$ aat$ n jurisdic%ia lor, indife-
rent de sex, ras$, na%ionalitate, origine etnic$ etc., s$ se poat$ bucura de drepturile #i libert$%ile
prev$zute de Conven%ia European$ a Drepturilor Omului.
Comisia European# mpotriva Rasismului $i Intoleran"ei (ECRI) lupt$ cu rasismul, xenofobia,
antisemitismul, toate formele de intoleran%$ #i ac%ioneaz$ n vederea consolid$rii garan%iilor
politice #i juridice mpotriva acestor fenomene. Comisia evalueaz$ ecacitatea m$surilor adoptate
la nivel na%ional #i interna%ional n scopul consolid$rii lor #i ncurajeaz$ aceste ini%iative.
Promovarea egalit#"ii ntre femei $i b#rba"i face parte integrant$ din protec%ia drepturilor
omului. Consiliul Europei ntreprinde mai multe proiecte care vizeaz$ combaterea tracului
uman n scopul exploat$rii sexuale #i a violen%ei mpotriva femeilor #i care asigur$, n m$sura
posibilului, o reprezentare echitabil$ a femeilor #i b$rba%ilor n via%a politic$ #i public$,
promoveaz$ egalitatea ntre genuri n toate domeniile de activitate.
Libertatea de expresie reprezint$ temelia oric$rei societ$%i democratice. Consiliul Europei asigur$
nu numai o protec%ie jurisdic%ional$ a respectivului drept fundamental nscris n Conven%ia European$
a Drepturilor Omului, ci #i ac%ioneaz$ pentru l$rgirea cmpului de aplicare a libert$%ii de expresie #i
de informare n sectorul media prin adoptarea instrumentelor juridice #i politice necesare exercit$rii
acestor libert$%i. Aceast$ ac%iune de stabilire a unor reglement$ri este completat$ prin activit$%i de
sensibilizare #i preg$tire destinate func%ionarilor #i profesioni#tilor din domeniul media.
Comisarul pentru Drepturile Omului, post creat n 1999, are ca misiune promovarea
educa%iei, sensibilizarea n domeniul drepturilor omului #i asigurarea respect$rii documentelor
Consiliului Europei, cum ar conven%iile, recomand$rile #i rezolu%iile adoptate de Comitetul
Mini#trilor. Comisarul nu are putere jurisdic%ional$, ci rol de consultan%$ #i de informare n
domeniul protec%iei drepturilor omului #i al prevenirii nc$lc$rii acestora.
54
Integrare european pentru tine
TEMA: Dreptul european
LEC$IA 18. Cet#"enia european#
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ analizeze evenimente, procese, fenomene specice integr$rii europene;
! s$ analizeze instrumentele na%ionale #i europene de protec%ie a drepturilor omului.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ deneasc$ statutul de cet#$ean european, analiznd surse din tratatele europene;
! s$ identice caracteristicile sistemului de protec%ie a drepturilor cet$%enilor europeni;
! s$ aprecieze avantajele/limitele statutului de cet$%ean european n raport cu cel conferit
de statele na%ionale.
EVOCARE (3-5 min.)
Discu#ie dirijat"
! De%ii statutul de cet$%ean? Ce dovezi po%i oferi pentru a conrma acest fapt?
N.B.! Pentru a focaliza aten%ia elevilor spre elementele denitorii ale no%iunii de cet#$enie:
statut juridic, sistem de drepturi #i obliga%ii, rol social etc., pot formulate #i alte ntreb$ri.
REALIZARE A SENSULUI (20-22 min.)
Lucru cu sursele (individual)
1. Elevii studiaz$ sursa 1 de la rubrica Proceseaz# informa$ia! #i realizeaz$ sarcinile
propuse:
! Deni%i termenul de cet#$ean al Uniunii Europene conform prevederilor Tratatului de la
Maastricht.
! Enumera%i drepturile #i obliga%iile unui cet$%ean european determinate prin Tratatul de
la Maastricht.
2. Elevii prezint$ r$spunsurile, profesorul completeaz$ pe tabl$ lista drepturilor
identicate.
R$spunsul a#teptat: dreptul la libera circula%ie n celelalte state membre ale UE; dreptul de a
alege #i de a ales n Parlamentul European #i n cadrul alegerilor locale n statul de reziden%$;
dreptul de a benecia de protec%ie consular$; dreptul de peti%ionare n fa%a Parlamentului
European; dreptul de a apela la Avocatul Poporului.
Modelare (n perechi sau n grupuri mici)
3. Elevii studiaz$ paragraful Sistemul de protec$ie a drepturilor cet#$enilor europeni din textul lec%iei.
4. Clasa este organizat$ n perechi sau n grupuri mici (n total, 9 sau 10).
5. Fiecare pereche (sau grup) prime#te o coal$ de hrtie A4 #i o #$ pe care este notat un
drept al cet$%eanului european sau un mecanism de protec%ie a drepturilor.
55
Integrare european pentru tine
! Reprezinta%i prin simboluri drepturile suprana%ionale garantate prin Tratatul de
la Maastricht unui cet$%ean european sau mecanismele de protec%ie a drepturilor
cet$%enilor europeni.
6. Elevii prezint$ simbolurile elaborate.
REFLEC!IE (16-18 min.)
Studiu de caz
1. Elevii citesc sursele 2 #i 4 (dac$ ritmul de lucru permite, poate propus$ #i sursa 3) #i
realizeaz$ urm$toarea sarcin$:
! R$spunde%i la ntreb$rile ce nso%esc sursele. Exprima%i opinii argumentate referitor la
avantajele/limitele statutului de cet$%ean european n raport cu cel conferit de statele
na%ionale.
2. Elevii prezint$ rezultatele #i le discut$.
EXTINDERE (1-2 min.)
Reecta%i la urm$toarea idee: La etapa actual#, integrarea european# ar trebui s# urm#reasc#
drept obiectiv prioritar intensicarea procesului de formare a poporului european sau a cet"#eanului
european? Organiza%i r$spunsul ntr-un eseu, respectnd urm$toarele criterii:
1. Propune%i un titlu adecvat eseului.
2. Exprima%i-v$ clar opinia.
3. Formula%i argumente persuasive, corecte #tiin%ic.
4. Structura%i logic ideile.
MATERIALE SUPLIMENTARE
No"iunea de cet#"enie
Conceptul de cet#$enie, de#i pare accesibil #i clar, este definit eterogen n literatura de
specialitate. Propunem cteva reec%ii vizavi de semnica%ia termenului, care eviden%iaz$ o
serie de diferen%e, dar #i de similitudini n abordare.
Cet#$enia nu este doar un statut, denit de un set de drepturi !i responsabilit#$i. Ea este, de asemenea,
o identitate, expresia apartenen$ei la o comunitate politic#.
(Will Kymlicka #i Wayne Norman)
Cet#$enia este statutul acordat tuturor membrilor efectivi ai comunit#$ii. Cei care beneciaz# de
acest statut snt egali n ce prive!te respectarea drepturilor !i a obliga$iilor consecutive. Cet#$enia
presupune apartenen$a direct# la comunitate, bazat# pe loialitatea fa$# de civiliza$ia pe care o
mp#rt#!esc n comun. Este loialitatea unei persoane libere dotate cu drepturi !i protejate de o legisla$ie
comun#.
(Thomas H. Marshall)
Cet#$eanul !i cet#$enia exist# n spa$ii democratice, spre exemplu n spa$iile n care persoanele au
drepturi !i demnit#$i egale !i unde legea este f#cut# de oameni pentru oameni. Egalitatea politic# !i
juridic#, mpreun# cu principiul nediscrimin#rii, se combin# cu tendin$a de a extinde la maximum
libert#$ile. ntr-o societate democratic# cet#$eanul este o persoan# care are drepturi !i ndatoriri. Primul
56
Integrare european pentru tine
drept este acela de a stabili legea; prima ndatorire este aceea de a respecta legea, exercitndu-!i libertatea,
dezvoltndu-!i ini$iativele, organizndu-!i rela$iile cu ceilal$i n cadrul denit de lege.
(Franois Audigier)
Cet#$enia rezult# dintr-o rela$ie simbolic# ntre indivizi !i o organiza$ie social# !i politic#. Aceast#
rela$ie se constituie:
a) printr-un contract social ntre stat !i cet#$enii s#i statul confer# drepturi !i pretinde n schimb
loialitate !i participare civic#; cet#$enia este, n acest sens, statutul juridic !i politic al cet#$enilor
care beneciaz# de drepturile recunoscute ocial;
b) prin asumarea culturii organiza$ionale, a normelor !i a comportamentelor specice entit#$ii de
referin$#; (...) n acest sens, psihologic !i cultural, cet#$enia este o identitate colectiv", o form#
de atribuire !i asumare a unor particularisme culturale sau politice.
(Cezar Brzea)
Problemele actuale ale cet#"eniei europene
! Nivelul sc"zut de participare !i asumare a cet"#eniei europene
Pe m#sur# ce Uniunea avanseaz#, se pare ca !i-a pierdut cet#$enii pe drum. Mul$i ntorc spatele acestui
proiect. Nu pot z#ri ceea ce este comun pentru Europa. Nu se simt parte a marelui ntreg. Chiar !i n
noile state membre, entuziasmul pentru familia european# a nceput s# se r#ceasc#. Am atins o Europ#
unit# f#r# a-i uni pe europeni.
(Jan Peter Balkenende)
! Dicultatea conferirii cet"#eniei europene evitnd nivelul na#ional
Situa$ia persoanelor imigrante sau a noncet#$enilor nu s-a ameliorat prin introducerea cet#$eniei
europene. Aceste persoane nu au acces la drepturile !i libert#$ile cet#$enilor statelor membre !i, prin
urmare, nu beneciaz# de drepturile cuprinse n cet#$enia european#. Din acest motiv, una din direc$iile
de dezbatere n leg#tur# cu statutul juridic de cet#$ean european este tocmai garantarea accesului direct
la euro-cet#$enie pentru imigran$i !i refugia$i, f#r# s# mai treac# neap#rat prin cet#$enia recunoscut# de
na$ionalit#$ile statelor membre ale Uniunii Europene.
(Cezar Brzea)
! Limitele cet"#eniei europene n raport cu cet"#enia conferit" de statele na#ionale
Practic, nu exist# cet#$enie european# deconectat# de cet#$enia na$ional#, ceea ce diminueaz# foarte
mult for$a !i credibilitatea statutului juridic de cet#$ean european. Majoritatea drepturilor snt garantate
n continuare de cet#$enia na$ional# (francez#, suedez#, belgian# etc.) (...). n plus, aceste 4 drepturi
[introduse prin Tratatul de la Maastricht n.n.] nu snt de prim# importan$# pentru via$a de zi cu zi a
cet#$eanului, care constat# c# cet#$enia european# este ceva posterior !i secundar, ad#ugat la drepturile
recunoscute prin constitu$iile na$ionale. Suveranitatea !i exercitarea puterii r"mn cu prec"dere
la nivelul statului na#ional.
(Cezar Brzea)
! Actuala form" de identitate colectiv" este adecvat" procesului de construc#ie a comunit"#ii
europene?
Deni%ia n uz a statutului de cet$%ean al UE: simpla prelungire a cet#$eniei statelor na$ionale
este contestat$. Snt propuse diverse teorii pentru o nou$ form$ de identitate colectiv$.
57
Integrare european pentru tine
TEMA: Integrarea economic# european#
LEC$IA 19. Aspecte ale integr#rii economice europene
Integrarea economic# trebuie s# precead# integrarea politic#,
astfel nct integrarea s# mearg# de jos n sus.
(Jean Monnet)
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ explice criteriile de aderare la Uniunea European$;
! s$ identice mecanismele de func%ionare a UE.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ deneasc$ conceptul de integrare economic# european#;
! s$ explice principiile, conceptele #i formele de integrare european$;
! s$ aprecieze nivelul actual de dezvoltare economic$ n cadrul UE.
EVOCARE (14-15 min.)
1. Pe tabl$ se noteaz$ motto-ul lec%iei #i se formuleaz$ cteva idei n raport cu el.
2. Elevilor li se propune s$ elaboreze o scriere utiliznd conceptele: uniune vamal#, comer$
liber, moned# unic#, pia$# unic#, uniune economic#.
3. Elevii scriu individual, discut$ n perechi #i prezint$, la dorin%$, 3-5 lucr$ri.
4. Cele mai interesante idei vor notate pe tabl$ (Termeni n avans).
REALIZARE A SENSULUI (20 min.)
Elevii vor citi n grupuri cte o secven%$ de text #i vor realiza cte un poster tematic la cele
3 subiecte: integrare economic#, formele !i tratatele integr#rii economice europene. Posterele vor
#i a#ate, grupurile urmnd s$ fac$ o excursie prin clas$ #i s$ analizeze realiz$rile colegilor
(Turul Galeriei).
REFLEC!IE (9-10 min.)
1. Elevii vor analiza individual
#i vor coment a f ront al
imaginea.
2. Literatura de specialitate
ofer$ mai multe interpret$ri
ale no%iunii de integrare
economic#. Elevii vor selecta
una din deni%iile prezentate,
pe care o consider$ cea mai
potrivit$, #i #i vor explica
op%iunea.
58
Integrare european pentru tine
EXTINDERE (1 min.)
Elevii vor realiza o minicercetare n comunitate pentru a identica atitudinea fa%$ de moneda
unic$.
MATERIALE SUPLIMENTARE
Abord#ri conceptuale privind integrarea economic#
Conceptul Uniunii Vamale
Uniunea Vamal# reprezint$ un spa%iu economic, ai c$rui membri se angajeaz$ reciproc s$ nu
impun$ nici un fel de taxe vamale #i nici o restric%ie cantitativ$, aplicnd un tarif vamal comun
fa%$ de %$rile ter%e, precum #i o legisla%ie vamal$ comun$.
Conceptul modern al Uniunii Vamale se refer$ la aspectele mecanice ale func%ion$rii Uniunii
Vamale (coordonarea structurilor tarifare #i a politicilor comerciale dintre %$rile membre), precum
#i la aspectele rezultate din unicarea vamal$ (ridicarea diferen%iat$ a gradului de bun$stare a
statelor membre). Uniunea Vamal$ condi%ioneaz$:
- o mai bun$ diviziune interna%ional$ a muncii;
- libertatea de circula%ie a produselor;
- l$rgirea pie%elor;
- intensicarea concuren%ei.
Aspectele principale ale Modelului Uniunii Vamale snt:
- aceasta are mai multe #anse de a "supravie%ui" dac$ economiile partenerilor snt
asem$n$toare, dect dac$ ele snt diferite #i complementare;
- #ansele form$rii unei Uniuni snt cu att mai mari, cu ct cadrul general legislativ este mai
bine precizat;
- Uniunea va cu att mai favorabil$, cu ct ecare dintre parteneri va furniza mai multe
produse pe pia%$;
- ecare dintre parteneri va principalul furnizor al celuilalt pentru produsele pe care le
vinde #i principalul client pentru produsele pe care le cump$r$;
- Uniunea Vamal$ va mai avantajoas$ dac$ va mai larg$, mai vast$;
- Uniunea Vamal$ este cu att mai avantajoas$, cu ct tariful pentru export este mai sc$zut
#i cu ct ter%ii snt mai diviza%i;
- Uniunea Vamal$ se constituie ntr-o lume supus$ restric%iilor cantitative.
(J. E. Meade)
Conceptul Uniunii Economice $i Monetare
Uniunea Economic$ #i Monetar$ reprezint$ un pas intermediar n realizarea integr$rii
economice.
B. Balassa distinge urm$toarele 5 etape ale integr$rii economice interna%ionale:
- Zona economic# de liber schimb %$rile care o constituie decid s$ aboleasc$ progresiv taxele
vamale #i restric%iile cantitative dintre ele. n acela#i timp, ecare stat adopt$ o politic$
comercial$ proprie fa%$ de %$rile din afara zonei de liber schimb. Asemenea organiza%ii snt
cel mai des ntlnite n economia contemporan$ pe toate continentele: Asocia%ia European$
a Liberului Schimb (AELS); Acordul Central European de Comer% Liber (CEFTA); Acordul
Nord-American de Comer% Liber (NAFTA); n Asia ASEAN; Asocia%ia Latino-American$
pentru Dezvoltare #i Integrare (ALADI);
59
Integrare european pentru tine
- Uniunea Vamal# %$rile care o constituie decid s$ aboleasc$ progresiv taxele vamale
#i restric%iile cantitative dintre ele #i s$ substituie, de asemenea progresiv, politicile
individuale fa%$ de ter%i, printr-un tarif exterior comun.
Din grup$rile regionale care pot considerate uniuni vamale fac parte: Pactul Andin,
Pia%a Comun$ a Americii Centrale, Pia%a Comun$ a Caraibelor, Sistemul Economic Latino-
American;
- Pia$a Comun# este o uniune vamal$ n care %$rile membre decid s$ asigure libera circula%ie
a factorilor de produc%ie.
Cel mai elocvent exemplu este Comunitatea Economic$ European$, creat$ pe baza Tratatelor
de la Roma, n 1957, sau MERCOSUR n America Latin$;
- Uniunea Economic# adaug$ caracteristicilor pie%ei comune nc$ una armonizarea politicilor
economice. Evolu%ia Uniunii Economice trebuie s$ includ$ treptat #i dimensiunea
monetar$. Uniunea European$ este n prezent singura organiza%ie integra%ionist$ de acest
tip;
- Integrarea economic# total# implic$ unicarea politicilor monetare, scale, sociale. Acest
pas nu poate efectuat f$r$ instituirea unei autorit$%i suprana%ionale veritabile. Spre un
astfel de tip de integrare tinde Uniunea European$, a c$rei proces de integrare economic$
a determinat crearea unor institu%ii purt$toare ale suprana%ionalit$%ii: Comisia European$,
Parlamentul European, Banca Central$ European$ etc.
Cercet$torul P. Maillet propune o alt$ clasicare a etapelor integr$rii:
- constituirea zonelor economice #i a uniunilor vamale libere;
- Pia%a Comun$, care adaug$ uniunii vamale libera circula%ie a factorilor de produc%ie;
- Uniunea Economic$ #i Monetar$, n care se %ine cont de ac%iunea marelui actor macro-
economic statul #i unde posibilit$%ile de ac%iune na%ional$ snt limitate";
- Uniunea Politic$: moneda, bugetul, rela%iile interna%ionale snt atributele clasice ale
suveranit$%ii na%ionale; o reducere a competen%elor na%ionale n aceste direc%ii presupune
o regndire a organiza%iei politice a continentului.
60
Integrare european pentru tine
TEMA: Integrarea economic# european#
LEC$IA 20. Integrarea economic# european#
a Republicii Moldova
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ determine evolu%ia rela%iilor R. Moldova-principalele organiza%ii europene;
! s$ stabileasc$ atu-urile #i problemele actuale ale R. Moldova din perspectiva integr$rii
europene.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ explice succesele integr$rii economice europene a R. Moldova n scheme proprii;
! s$ identice perspectivele de integrare economic$ european$ a R. Moldova;
! s$ aprecieze spa%iul economic european pentru dezvoltarea R. Moldova #i viceversa.
EVOCARE (14-15 min.)
1. Elevii snt mp$r%i%i n grupuri. Fiecare grup prime#te cte o caricatur$, participan%ii urmnd
s$ enun%e ideile sugerate de acestea. Ideile pot notate pe tabl$.
2. Este ini%iat$ o discu%ie frontal$, elevii fiind invita%i s$ se pronun%e asupra situa%iei
economice actuale a comunit$%ii natale, a R. Moldova. Ideile pot notate pe tabl$.
REALIZARE A SENSULUI (15 min.)
1. Elevii snt repartiza%i n grupuri de 5 persoane, ecare membru citind un fragment din
text, pe care l va relata pe scurt colegilor.
2. n baza informa%iei, elevii vor elabora scheme care ar prezenta realiz$rile #i dicult$%ile
integr$rii economice europene a R. Moldova (Clustering).
REFLEC!IE (4-5 min.)
Grupurile discut$ #i decid care snt perspectivele de integrare economic$ a R. Moldova pentru
urm$torii 5 ani, utiliznd informa%ia din text, apoi prezint$ ideile colegilor.
EXTINDERE (1 min.)
Comunica%i cu elevii din alte clase, cu p$rin%ii #i rudele #i identica%i atu-urile care fac
comunitatea voastr$ atractiv$ economic pentru UE. Ce s-ar mai putea face n acest sens?
61
Integrare european pentru tine
MATERIALE SUPLIMENTARE
Evolu"ia rela"iilor R. Moldova cu Uniunea European#
Rela%iile R. Moldova cu UE au fost ini%iate dup$ 27 august 1991, ca #i n cazul altor foste republici
sovietice.
La 20 iulie 1992, Comisia propune semnarea acordurilor de parteneriat #i cooperare cu noile
state independente, ap$rute n urma destr$marii URSS. Negocierile n acest scop au nceput
cu mai multe %$ri ale CSI, dar nu #i cu Moldova. La 1 noiembrie 1993 #i, repetat, la 28 ianuarie
2004, Pre#edintele R.Moldova, Mircea Snegur, adreseaz$ pre#edin%ilor Consiliului European
#i Comisiei Europene scrisori, n care constat$ cu regret c$ Moldova este unica %ar$ din spa%iul
Europei Centrale #i de Est cu care UE nc$ nu #i-a denit rela%iile.
Insisten%a autorit$%ilor moldovene#ti de atunci a f$cut pn$ la urm$ ca Acordul de Parteneriat
#i Cooperare (APC) s$ e negociat #i semnat ntr-un termen destul de scurt la 28 noiembrie
1994, la numai 10 luni de la ultimul mesaj al pre#edintelui Snegur. Procesul de intrare n vigoare
a acordului ind de lung$ durat$, la 2 octombrie 1995 a fost semnat #i la 1 mai 1996 a intrat
n vigoare Acordul interimar privind comer%ul ntre R.Moldova #i UE, fapt care a permis o
dinamizare a schimburilor comerciale.
Sfr#itul anului 1994 #i prima jum$tate a anului 1995 este perioada cnd Moldova apare ntr-
o lumin$ favorabil$ pe arena interna%ional$, ajungnd chiar s$ e un exemplu al reformelor
democratice. Anume n aceast$ perioad$, mai exact la 13 iulie 1995, Moldova devine prima %ar$
din CSI care este admis$ n Consiliul Europei, pas important pe calea apropierii %$rii noastre
de UE.
Dup$ intrarea n vigoare a Acordului de Parteneriat #i Cooperare la 1 iulie 1998, rela%iile
R. Moldova cu UE au fost plasate ntr-un cadru legislativ ocial, care a pus #i baza juridic$ a
aplic$rii programului TACIS de asisten%$ n Moldova. APC, instituit pentru o perioad$ de 10
ani, avea urm$toarele obiective: continuarea dialogului politic; promovarea comer%ului #i a
investi%iilor; cooperarea n domeniile legislativ, economic, social, nanciar #i cultural; sus%inerea
eforturilor Moldovei de a consolida democra%ia, de a dezvolta economia #i de a naliza tranzi%ia
la economia de pia%$.
n prim$vara anului 1999, noul Guvern al R. Moldova introduce n programul s$u de activitate
un capitol special, declarnd integrarea european$ obiectiv strategic principal al politicii externe.
ns$ demiterea guvernului, survenit$ la sfr#itul lui 1999, a jucat un rol negativ n evolu%ia
rela%iilor dintre R. Moldova #i UE.
n anul 2001, devenind membr$ a Organiza%iei Mondiale a Comer%ului (OMC) #i a Pactului
de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, %ara noastr$ a fost invitat$ s$ participe la activit$%ile
Conferin%ei Europene for consultativ la nivel de mini#tri ai afacerilor externe ai %$rilor can-
didate la aderare n UE.
Un alt factor important este apropierea geograc$ a Uniunii Europene de frontierele noastre.
n 2004 au loc 2 evenimente deosebit de importante: la 2 aprilie 2004, 7 noi state ader$ la NATO,
printre ele #i Romnia, astfel frontiera de vest a %$rii noastre devine frontier$ cu Alian%a Nord
Atlantic$. La 1 mai 2004, aderarea a 10 noi membri la Uniunea European$ apropie Moldova #i
mai tare de spa%iul UE.
Aceste procese, a c$ror ini%iere a avut loc mai mul%i ani n urm$, au impus UE s$ elaboreze
o nou$ politic$ fa%$ de mai multe state, inclusiv R. Moldova.
62
Integrare european pentru tine
Integrarea R. Moldova n Uniunea European#
Planul de Ac$iuni propus R. Moldova de Comisia European#, cu ocazia vizitei la Bruxelles a
pre!edintelui Vladimir Voronin, nu are nici o leg#tur# cu ambi$iile acestei $#ri de a admis# n UE, a
declarat pentru Europa Liber# Diego de Oyeda, purt$torul de cuvnt pentru rela%ii externe al
Comisiei. Voronin a f$cut o vizit$ de 2 zile la Bruxelles, unde s-a ntlnit, printre al%ii, cu Romano
Prodi, pre#edintele Comisiei Europene. Diego de Oyeda a armat c$ este vorba despre un plan
ce se nscrie n strategia mai larg$ a Uniunii fa%$ de cei care i vor vecini dup$ nalizarea
extinderii. Dac# va exista sucient# voin$# politic# din partea noilor no!tri vecini, de pild#, din partea
Moldovei, noi sntem preg#ti$i s# ne a!ez#m la masa de lucru !i s# schi$#m un plan de ac$iune privind
m#surile pe care le vom lua mpreun# pentru ca R. Moldova, cu sprijinul Uniunii, s# se apropie mai mult
de pia$#, de economia noastr# comun#, a declarat ocialul Comisiei. Pentru ndeplinirea acestui
obiectiv, UE cere reforme politice #i economice, a c$ror realizare va urm$rit$ ndeaproape.
Pentru Moldova, includerea n Uniune nu este o op$iune !i nici nu !tim dac# va vreodat#, a mai
sus%inut Diego de Oyeda.
(Gardianul)
Conform Raportului de Evaluare din 3 aprilie 2008 al Comisiei Europene referitor la
implementarea Politicii Europene de Vecin$tate, R. Moldova a ntreprins pa#i semnicativi pe
calea apropierii de UE. Recentele ac%iuni de apropiere de standardele UE cu referire la protec%ia
drepturilor omului #i consolidarea statului de drept includ realizarea unei strategii complexe
de reformare a sistemului de justi%ie, precum #i raticarea Conven%iei ONU privind combaterea
corup%iei.
Standardele UE nc$ nu au fost pe deplin aplicate n domenii precum deten%ia preventiv$.
Necesitatea reformelor persist$ #i n raport cu func%ionarea #i independen%a organelor de
urm$rire penal$. Termenul restrns n care pragul electoral a fost ridicat la 6%, interzicerea
constituirii de blocuri electorale, precum #i interdic%ia titularilor a dou$ sau mai multor cet$%enii
s$ de%in$ func%ii publice n contextul apropiatelor alegeri parlamentare din 2009, pune sub semn
de ntrebare progresele ob%inute n procesul de democratizare. n implementarea reformelor
un rol important l au societatea civil$, organiza%iile nonguvernamentale #i partidele politice
din R. Moldova.
(Declara%ia Bundestag-ului german, legislatura a 16-a, doc. 16/9755, 25.06.2008)
63
Integrare european pentru tine
TEMA: Politicile comune ale Uniunii Europene
LEC$IA 21. Domenii de interes comun n
Uniunea European#
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ caracterizeze mecanismele de func%ionare, ac%iunile principalelor organiza%ii
europene;
! s$ analizeze impactul orient$rii R. Moldova spre integrare european$.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ explice conceptul de politici comune europene;
! s$ identice mecanismul de func%ionare a politicilor comune europene;
! s$ caracterizeze succint unele politici comune europene (PAC, PESC);
! s$ aprecieze importan%a politicilor comune europene pentru R.Moldova n contextul
eforturilor de integrare european$.
EVOCARE (5 min.)
1. Clasa este solicitat$ s$ examineze imaginile din Practicumul pentru elevi #i s$ propun$
pentru ecare dintre ele cte un cuvnt-cheie/o sintagm$. Doritorii vor prezenta rezultatul
activit$%ii.
2. Elevilor li se propune s$ stabileasc$ o caracteristic$, pe care o vor considera comun$ tuturor
imaginilor, pornind de la subiectul lec%iei Domenii de interes comun n Uniunea European#.
R$spunsul a#teptat: imaginile examinate sugereaz$ domeniile/direc%iile de activitate a UE:
agricultur$, democra%ie, drepturile omului, justi%ie, s$n$tate, securitate etc.
REALIZARE A SENSULUI (25 min.)
Pe tabl$ se va a#a un poster intitulat Politici comune europene.
1. Elevilor li se va explica, printr-o miniprelegere, c$ pentru a func%iona ecient n domeniile
anun%ate mai sus, dar #i n altele, UE a creat un set de politici, care au c$p$tat denumirea
de politici comune europene. Pentru miniprelegere poate utilizat textul Conceptul de politici
comune europene din Materiale suplimentare. nainte de miniprelegere, elevilor li se vor
repartiza #e adezive #i li se va propune s$ asculte atent, pentru a selecta ulterior cteva
cuvinte-cheie/idei care ar caracteriza conceptul de politici comune europene #i a le nota pe
#e.
2. Dup$ completarea #elor, elevii snt solicita%i s$ le plaseze pe poster, enun%nd ideile
(ace#tia vor aten%i ca ideile s$ nu se repete).
3. Elevii urmeaz$ s$ studieze individual textul de la rubrica Informeaz#-te! din Practicumul
pentru elevi.
64
Integrare european pentru tine
Dup$ lecturarea textului, se va lucra n baza metodei ntreb"ri reciproce, care presupune
urm$torii pa#i: profesorul va adresa o ntrebare cu referire la informa%ia din text, apoi va numi
elevul care s$ r$spund$. Dac$ acesta a r$spuns, va formula o alt$ ntrebare #i va numi un coleg
care s$ r$spund$ #.a.m.d. Dac$ elevii numi%i nu #tiu r$spunsul, va r$spunde altcineva. n anumite
situa%ii, profesorul poate interveni cu unele explica%ii, concretiz$ri.
REFLEC!IE (14-15 min.)
1. Dup$ ce au fost repartiza%i n 4 grupuri, elevilor li se solicit$ s$ lucreze cu cte o surs$ de la
rubrica Comunic#, decide !i exprim#-$i atitudinea! din Practicumul pentru elevi #i s$ realizeze
sarcinile propuse.
2. Grupurile vor prezenta rezultatele activit$%ii.
EXTINDERE (1 min.)
Clasa va efectua sarcina de la rubrica Ac$ioneaz#! din Practicumul pentru elevi.
MATERIALE SUPLIMENTARE
Conceptul de politici comune europene
Pentru a putea func%iona, Uniunea European$ a creat un set de politici, care au c$p$tat
denumirea de politici comune europene sau politici ale Uniunii Europene.
Politicile comune europene reprezint$ un set de reguli, cerin"e, obiective, principii adoptate de
institu"iile europene, comune pentru toate statele membre $i aplicate pe ntreg teritoriul Uniunii.
Exist$ 3 modalit$%i de creare/coordonare/implementare a politicilor comune europene:
a) Politicile ntr-un anumit domeniu snt coordonate doar de institu%iile Uniunii Europene
(de ex., uniunea vamal$, politica monetar$, concuren%a etc.).
b) Politicile ntr-un anumit domeniu snt coordonate exclusiv de state (industrie, educa%ie,
s$n$tate, cultur$, protec%ie civil$ etc.). Pentru aceste domenii, UE propune doar m$suri
de sus%inere sau de coordonare, care s$ completeze ac%iunile statelor membre.
c) Politicile snt elaborate #i implementate att de state, ct #i de UE (statele pot ntreprinde
m$suri n acel domeniu dac$ Uniunea nu ac%ioneaz$ ea ns$#i n domeniul respectiv sau
numai pn$ la ac%iunea lui; att Uniunea, ct #i statele au dreptul de a ac%iona simultan n
acel domeniu).
Clasicarea politicilor comune europene
Reie#ind din structura Uniunii Europene (vezi Practicumul pentru elevi), putem efectua
o clasicare adecvat$ #i construi o Schem# a principalelor politici europene comunitare, care ar
cuprinde 3 direc%ii:
I. politicile care se refer$ la Pilonul I;
II. politicile care se refer$ la Pilonul II;
III. politicile care se refer$ la Pilonul III.
Respectiv, vom ob%ine urm$toarele grupe de politici comunitare europene:
65
Integrare european pentru tine
La Pilonul I:
Politicile care asigur# func"ionarea pie"ei interne $i a uniunii economice, vamale $i
monetare:
! politica comercial$ comun$;
! politica agricol$ comun$ (inclusiv politica pescuitului);
! politica de concuren%$;
! politica n domeniul transporturilor;
! politica social$.
Pentru iniunea economic$ #i vamal$ se mai adaug$:
! politica economic$ comun$;
! politica vamal$ comun$;
! politica nanciar-creditar$ (bancar$) etc.
Politicilor enumerate li se mai adaug$ o serie de politici complementare:
! politica fa%$ de ntreprinderi sau a#a-numita politic$ industrial$;
! politici sectoriale;
! politica tehnico-#tiin%ic$;
! politica energetic$;
! politica n domeniul educa%iei #i culturii;
! politica ecologic$ sau politica n domeniul mediului;
! alte politici importante: politica regional$; politica coeziunii; politici n domeniul s$n$t$%ii,
protec%iei consumatorului, turismului; politici comune n domeniile imigra%iei, azilului,
protec%iei frontierelor etc.
La Pilonul II:
Politicile care se refer# la afaceri externe #i securitate (cunoscut$ sub denumirea de Politica
Extern# $i de Securitate Comun#, abreviat PESC):
! politica extern$, din care fac parte: politicile ce %in de cooperare la diferite niveluri, inclusiv
n cadrul politicilor de vecin$tate, de extindere, cooperare la nivel regional, interregional,
politici de parteneriat, cooperare la nivelul structurilor interna%ionale etc., politici de
men%inere a p$cii, de activitate a trupelor comune de interven%ie, politici privind sus%inerea
proceselor de democratizare #i drepturile omului, politici de asisten%$ acordate statelor
ter%e etc.;
! politica de securitate, inclusiv cunoscuta #i controversata Politic# European# de Securitate
$i Ap#rare (PESA), politicile din domeniul dezarm$rii cu multiplele sale aspecte, politicile
ce %in de dezvoltarea sistemului european de securitate etc.
La Pilonul III:
Politicile care se refer# la justi"ie $i afaceri interne (JAI), inclusiv politicile ce %in de
cooperarea poli%ieneasc$ #i judiciar$ n materie penal$. Se are n vedere elaborarea #i dezvoltarea
unor politici comunitare n domenii de interes comun, cum ar :
! politici antitrac, de combatere a diferitelor forme de trac (de droguri, de arme, de carne
vie etc.);
! politici comune antiterorism;
! politici de combatere a crimei organizate; a infrac%iunilor mpotriva minorilor; a corup%iei,
coruptibilit$%ii #i n#el$ciunii etc.
66
Integrare european pentru tine
TEMA: Politicile comune ale Uniunii Europene
LEC$IA 22. Oportunit#"i pentru tineri n procesul de
integrare european#
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ caracterizeze mecanismele de func%ionare, ac%iunile principalelor organiza%ii
europene;
! s$ stabileasc$ atu-urile #i problemele actuale ale R. Moldova din perspectiva integr$rii
europene.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ determine oportunit$%ile pentru tineri n procesul de integrare european$, prin
modalit$%i concrete;
! s$ descrie succint principalele programe ale UE pentru tineri;
! s$ aprecieze importan%a tinerilor n integrarea european$ a %$rii noastre.
EVOCARE (7-10 min.)
1. Elevii snt solicita%i s$ lucreze n cheia tehnicii Gnde!te-Perechi-Prezint", meditnd 5-7
min. individual, apoi discutnd cu colegul/colega de banc$ despre #ansele pe care le au
tinerii n procesul de integrare european$ a %$rii noastre, recurgnd #i la exemple concrete
(5-7 min.). Dup$ ce vor nota succint oportunit$%ile deduse n caiete, le vor scrie pe un
poster comun #i le vor mp$rt$#i clasei.
2. Posterul se va intitula Oportunit#$i pentru tineri n procesul de integrare european#. Este important
s$ e introduse oportunit$%ile deduse, ca la sfr#itul lec%iei s$ le poat$ compara cu concluziile
la tema studiat$ (posterul poate elaborat #i la nalul lec%iei, la dolean%a profesorului).
REALIZARE A SENSULUI (25 min.)
1. Elevii vor citi articolele din Practicumul pentru elevi #i vor nota minimum 5 idei la ecare
rubric$, identicnd oportunit$%ile #tiute #i nou aate, precum #i pe cele care le par mai
interesante. Se va face o generalizare succint$.
2. Profesorul va %ine o miniprelegere n baza informa%iei de mai jos, structurnd-o, eventual,
ntr-un grac conceptual sau extr$gnd ideile principale #i aranjndu-le grac ntr-o alt$
manier$ (10 min.).
Politica european# de tineret
Europa extins$ num$r$ 75 mln. de tineri ntre 15 #i 25 de ani. La etapa contemporan$, Europa
este caracterizat$ prin evolu%ii demograce ce pun n pericol securitatea #i perspectivele de viitor,
caracterizate de rapida mb$trnire a popula%iei. Aceste modic$ri antreneaz$ schimb$ri calitative
67
Integrare european pentru tine
#i cantitative asupra raporturilor ntre genera%ii, dar #i profunde transform$ri economice, sociale
#i politice. ntr-un astfel de context, UE depune eforturi pentru a r$spunde a#tept$rilor tinerilor,
oferind mijloacele necesare pentru exprimarea propriilor idei, precum #i pentru investirea n
viitorul societ$%ilor europene.
Art. 149 despre instituirea Comunit$%ii Europene constituie baza juridic$ a cooper$rii la
nivel european #i statueaz$ permisiunea derul$rii de ac%iuni comunitare ce vizeaz$ direct sau
indirect tinerii. Punctul 2, alin. 5 al articolului stipuleaz$ c$ ac%iunea Comunit$%ii presupune
favorizarea dezvolt$rii schimbului tinerilor #i animatorilor socio-educativi la nivel european.
Totu#i, de men%ionat c$ domeniul politicilor pentru tineret exclude orice form$ de armonizare
a dispozi%iilor legislative #i de reglementare ale statelor membre. Cu excep%ia programelor
n domeniul tineretului #i organiza%iilor de tineret, textele Consiliului UE snt, n mare parte,
simple recomand$ri.
n decursul dezvolt$rii comunit$%ii europene, ac%iunile ce vizeaz$ tinerii s-au bucurat de
suportul constant al Parlamentului European #i al Consiliului de Mini#tri #i s-au concretizat n
programele adoptate sau rezolu%iile privind integrarea social$, iar mai trziu n programele de
sus%inere a ini%iativelor #i mobilit$%ii tinerilor. De asemenea, sprijinul necesar vine #i din partea
Comitetului Regiunilor #i Comitetului Economic #i Social, care emit cu regularitate avize pozitive
#i ncurajeaz$ sub diferite aspecte dezvoltarea politicilor de tineret sau chiar sus%in direct tinerii.
n acest context, respectivul complex de prevederi #i angajamente ale diferitelor institu%ii UE
formeaz$ nucleul cooper$rii ce urmeaz$ a valoricat n favoarea #i mpreun$ cu tinerii.
Un rol important n evolu%ia politicii europene de tineret l-a avut adoptarea C$r%ii Albe (21
noiembrie 2001). Astfel, n urma unor extinse consult$ri la nivel na%ional #i european, Cartea
Alb$ Un nou elan pentru tineretul european a fost elaborat$ #i adoptat$ de c$tre Consiliu. Acest
document constituie r$spunsul la profunda pasivitate a tinerilor pentru formele tradi%ionale
de participare la via%a public$ #i face apel la o implicare civic$ mult mai activ$.
Cu scopul de a ajuta statele europene #i regiunile Europei de a implementa strategii pentru
tineret, Cartea Alb$ propune un cadru rennoit al cooper$rii cu 2 piloni fundamentali: 1. nt$rirea
cooper$rii ntre statele membre; 2. un accent mai mare pe dimensiunea tineretului n politicile
sectoriale.
! nt#rirea cooper#rii ntre statele membre. n acest pilon, referitor la priorit$%ile tematice la
nivel european, metoda deschis$ a coordon$rii este pu%in diferit$ de aceea#i metod$ utilizat$
n alte sectoare la respectivul stadiu: obiectivele xate nu fac obiectul unor ambi%ii cifrate;
realizarea obiectivelor, l$sat$ la latitudinea statelor membre, nu face obiectul planurilor de
ac%iune coordonate la nivel na%ional. n urma Rezolu%iei Consiliului despre cooperarea european$
n domeniul tineretului (iunie 2002), Comisia a trimis chestionare statelor membre #i candidate
privind participarea #i informarea (iulie 2002), activit$%ile voluntare #i o mai bun$ n%elegere #i
cunoa#tere a tinerilor (iulie 2003). n baza r$spunsurilor, Comisia a propus obiective comune
pentru participarea #i informarea tinerilor, care au fost adoptate n rezolu%ia Consiliului din
noiembrie 2003.
! Un accent mai mare pe dimensiunea tinerilor n politicile sectoriale. Cu referire la cel de-al
doilea pilon, au fost dezvoltate urm$toarele ac%iuni la nivel european: Rezolu%ia Consiliului
privind durata vie%ii, punerea n ac%iune a Programului privind obiectivele sistemelor de educa%ie
#i formare; Declara%ia de la Coopenhaga asupra cooper$rii europene n domeniul nv$%$mntului
#i form$rii profesionale; Rezolu%ia Consiliului privind tinerii #i incluziunea social$; Declara%ia
Tinerilor n fa%a rasismului #i intoleran%ei etc.
68
Integrare european pentru tine
n contextul mb$trnirii popula%iei europene, Consiliul European a estimat drept necesar
a crea condi%ii pentru ca tinerii europeni s$ benecieze de un set de politici #i m$suri care s$-i
integreze pe deplin n diferitele aspecte ale vie%ii sociale, economice #i politice europene. n
acest sens, Consiliul European a adoptat, n martie 2005, a#a-zisul Pact european al tineretului,
care vizeaz$ ameliorarea educa%iei; formarea, mobilitatea #i inser%ia profesional$ #i social$
a tineretului european, precum #i facilitarea concilierii ntre activitatea profesional$ #i via%a
familial$. Pactul a fost elaborat cu scopul de a garanta coeren%a ansamblului de ini%iative
adoptate n aceste domenii #i a servi ca punct de reper pentru o mobilizare puternic$ #i continu$
n favoarea tinerilor. Reu#ita Pactului a fost miza pe asocierea tuturor actorilor viza%i #i, n
primul rnd, organiza%iile pentru tineret de la nivel na%ional, regional #i local, precum Forumul
european al tineretului, colectivit$%ile teritoriale #i partenerii sociali.
n vederea elabor$rii unei strategii eciente de sus%inere a tineretului #i cre$rii condi%iilor
oportune pentru dezvoltarea acestuia, sporirea rolului s$u n via%a european$, Consiliul
European recomand$ statelor membre, Uniunii #i comunit$%ilor la nivel local s$ se inspire din
urm$toarele direc%ii:
n materie de angajare, integrare !i promovare social#: a asigura continuitatea politicilor
de inser%ie durabil$ a tinerilor; a nregistra progrese n domeniul angaj$rii tinerilor; a
oferi oportunit$%i pentru ameliorarea situa%iei celor mai vulnerabili tineri, precum #i
pentru dezvoltarea m$surilor ce ar mpiedica e#ecul #colar; a invita antreprenorii s$
dea dovad$ de responsabilitate social$ la capitolul inser%iei profesionale a tinerilor; a
ncuraja tinerii n vederea cultiv$rii spiritului antreprenorial; a favoriza apari%ia de tineri
antreprenori;
n domeniul educa$iei, form#rii !i mobilit#$ii: a crea condi%ii pentru corespunderea cuno#tin%elor
cu necesit$%ile din economie #i a dezvolta n acest scop un nucleu comun de competen%e;
a extinde posibilit$%ile de urmare a unor studii pe teritoriul altui stat membru; a ncuraja
mobilitatea tinerilor prin nl$turarea obstacolelor pentru stagiari, voluntari, muncitori,
precum #i pentru familiile acestora; a favoriza o cooperare mai strns$ ntre statele membre
n materie de transparen%$, comparabilitate a calic$rilor profesionale;
pentru a reconcilia via$a profesional# !i via$a familiei: a mp$r%i responsabilitatea ntre parteneri
prin extinderea unui sistem de protec%ie a copiilor #i implementarea modelelor inovatoare
de organizare a muncii; a lua n considera%ie acest echilibru al politicilor de dezvoltare
demograc$ elaborate de Comisie n procesul de concepere a politicilor.
n scopul realiz$rii sarcinilor prev$zute de Cartea Alb$ #i Pactul european al tineretului,
Uniunea European$ elaboreaz$ strategii ce se concretizeaz$ n programe de ac%iuni, concepute
pentru o perioad$ concret$ #i urm$rind detalierea ac%iunilor necesare de ntreprins n vederea
acord$rii de sprijin pentru dezvoltarea tinerilor. n prezent, Uniunea #i concretizeaz$ inten%iile
n cadrul programului Tinerii n ac$iune, prev$zut pentru o perioad$ de 6 ani (2007-2013). Astfel,
programul #i propune s$ dezvolte #i s$ sus%in$ cooperarea tinerilor, s$ ncurajeze participarea
acestora, n special a celor mai defavoriza%i #i a celor cu dizabilit$%i, la via%a public$, precum #i
a spiritului lor de ini%iativ$ #i antreprenorial, a creativit$%ii. n acest sens, programul dene#te
obiectivele generale #i specice, este dotat cu un buget de 885 mln. de euro #i presupune o
strategie descentralizat$ a func%ion$rii sale. Programul este accesibil tinerilor ntre 18-30 ani
din statele membre #i %$rile partenere ale UE.
69
Integrare european pentru tine
REFLEC!IE (5-10 min.)
1. n loc de concluzii, elevii vor redacta, timp de 5-7 min., o scriere liber$, pe minimum
jum$tate de pagin$: O fereastr# deschis# spre Europa pentru mine nseamn#..., respectnd rigorile
corespunz$toare: s$ scrie tot ce le vine n minte, la moment, la tema dat$. Doritorii #i vor citi
lucr$rile n plen. De asemenea, profesorul le poate colecta, pentru a formula concluzii. n cazul
cnd au lucrat rapid #i ecient, elevilor li se propune s$ ilustreze pe o foaie/un poster asocieri
simbolice pentru... fereastra deschis# spre Europa.
EXTINDERE (1 min.)
Elevii snt solicita%i s$ realizeze un proiect de grup: s$ caute informa%ii care ar prezenta interes
pentru viitoarea lor carier$ profesional$. Confec%ionarea unui panou publicitar al unui program
relevant pentru ei ar o sarcin$ practic$ util$, inclusiv pentru luarea deciziei cu privire la
cariera profesional$ ulterioar$.
70
Integrare european pentru tine
LEC$IA 23. Evaluarea modulului Domenii de interes
comun n Uniunea European!
PROIECT DIDACTIC
Standard curricular de performan"#:
! s$ propun$ produse (discurs, articol de ziar, dosar tematic etc.) ce reect$ cercetarea
procesului de integrare european$ din perspectiva cet$%eanului R. Moldova.
Obiective de evaluare:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ prezinte un produs comun care ar reecta activitatea UE n domeniile de interes comun:
economic, juridic, politici comune, precum #i unele probleme/atu-uri ale R.Moldova n
acest context;
! s$ aprecieze argumentat prezentarea revistelor tematice.
EVOCARE
1. Elevii snt solicita%i s$ numeasc$ produsele realizate n cadrul sarcinilor de la rubrica
Ac$ioneaz#! (ncepnd cu Lec%ia 17).
2. Elevii snt repartiza%i n 4 grupuri #i, avnd n fa%$ produsele realizate, vor completa pe
un poster urm$torul tabel:
Denumirea produsului La ce domeniu de interes comun n UE
se refer#
R$spuns a#teptat:
Denumirea produsului La ce domeniu de interes comun n UE
se refer#
1. Interviu
2. Eseu
3. Minicercetare n comunitate
4. Articol
5. Eseu reexiv/scriere liber$
Juridic (drepturile omului)
Juridic (cet$%enia european$)
Economic
Politici comune (agrar$, de securitate etc.)
Politici comune (de tineret)
71
Integrare european pentru tine
REALIZARE A SENSULUI
1. Fiecare grup va elabora, utiliznd propriile produse, o revist$ tematic$ pe care o va expune
la Trgul de carte Ideea european# sau Noi !i Europa, elevii stabilind de comun coperta,
titlul #i rubricile acesteia, designul etc. De asemenea, vor reecta asupra modalit$%ii de
prezentare a revistei la Trgul de carte, astfel nct aceasta s$ trezeasc$ interes #i s$ e
solicitat$ de ct mai mul%i vizitatori (de ex.: E bine s# ave$i aceast# revist# n biblioteca dvs.,
deoarece con$ine r#spunsuri la multe ntreb#ri, cum ar ...; dup# lecturarea revistei v# ve$i convinge
c# R. Moldova nu are o alt# alternativ# dect integrarea european#, pentru c#...; dac# dori$i s# aa$i
cum se respect# drepturile omului n UE !i n R. Moldova, ce nseamn# a cet#$ean european, ce
oportunit#$i ofer# UE tinerilor, citi$i revista noastr# etc.).
(Profesorul va avea grij$ s$ aduc$ la ora de evaluare materialele necesare: hrtie colorat$,
clei, carioca, clame etc.).
2. Prezentarea revistei la Trgul de carte (Joc de rol).
Dup$ crearea unei atmosfere specice Trgului de carte (a#, "pavilion" amenajat corespunz$tor
#i public etc.), elevii vor prezenta revista, iar vizitatorii vor completa, pe parcurs, o #$ dup$
urm$torul model:
Denumirea revistei Ce am nv#"at/aat nou din prezentare Cum a fost prezentat# revista
REFLEC!IE
Participan%ii la Trgul de carte snt invita%i s$ examineze #ele completate #i s$ decid$ ce
revist$ doresc s$ achizi%ioneze (cu excep%ia celei la care au colaborat), anun%$ rezultatul alegerii
#i #i argumenteaz$ op%iunea.
EXTINDERE
Elevilor li se propune s$ identice 2-3 modalit$%i prin care ar prezenta revistele elaborate
#i altor colegi/profesori/membri ai comunit$%ii (de ex., la orele de dirigen%ie n alte clase;
expunerea pe panoul publicitar din holul #colii, n cadrul unei activit$%i extra#colare 9 mai Ziua
Europei etc.).
MATERIALE SUPLIMENTARE
Sarcinile de la rubrica Ac$ioneaz#!
Lec"ia 17: Aspecte juridice ale integr#rii europene
! Realiza%i un interviu cu o persoan$ n vrst$, rugnd-o s$ v$ povesteasc$ despre via%a ei
din perioada sovietic$/actual$ #i s$ dea exemple de situa%ii cnd i s-au respectat drepturile,
dar #i de situa%ii cnd nu a putut spune ce gnde#te, a f$cut lucruri mpotriva voin%ei ei,
a aplicat o m$sur$ gre#it$. Solicita%i-i acordul s$ prezenta%i varianta scris$ a interviului
la ora de evaluare (pute%i folosi un pseudonim, n cazul n care persoana respectiv$ nu
dore#te s$-i gureze numele).
72
Integrare european pentru tine
Lec"ia 18: Cet#"enia european#
! Reecta%i la urm$toarea idee: Integrarea european# la nceputul sec. XXI ar trebui s# urm#reasc#
drept obiectiv prioritar intensificarea procesului de formare a poporului european sau a
cet"#eanului european? Organiza%i r$spunsul n cadrul unui eseu, respectnd urm$toarele
criterii:
propune%i un titlu adecvat eseului;
exprima%i-v$ clar opinia;
formula%i argumente persuasive, corecte #tiin%ic;
organiza%i logic ideile n cadrul textului.
Lec"ia 19: Aspecte ale integr#rii economice europene
! Realiza%i o cercetare n comunitate pentru a identica atitudinea fa%$ de moneda unic$
european$. Ce impact are ea pentru comunitatea voastr$?
Lec"ia 20: Integrarea economic# european# a Republicii Moldova
! Comunica%i cu colegii din alte clase, cu p$rin%ii #i rudele #i stabili%i atu-urile care fac
comunitatea voastr$ atractiv$ economic pentru UE? Ce s-ar mai putea face n acest
sens?
Lec"ia 21: Domeniile de interes comun n Uniunea European#
! Imagina%i-v$ c$ snte%i ziari#ti/ziariste la revista Integrarea european#. n num$rul viitor
al revistei urmeaz$ s$ publica%i articolul De ce R.Moldova ar trebui s# se integreze n UE? La
redactarea articolului %ine%i cont de unele informa%ii/date/argumente aate/descoperite
la or$. ncerca%i, de asemenea, s$ identica%i argumente conving$toare #i din alte surse
(ziare, buclete tematice etc.).
Lec"ia 22: Oportunit#"i pentru tineri n procesul de integrare european#
Sarcina de la rubrica Comunic#, decide !i exprim#-$i atitudinea!
! Elabora%i o scriere liber$/eseu reexiv cu tema O fereastr# deschis# spre Europa pentru mine
nseamn#...
73
Integrare european pentru tine
Modulul IV.
Uniunea European# ntre extindere !i
rezolvarea problemelor actuale. Personalit#"i
europene
TEMA: Extinderea Uniunii Europene
LEC$IA 24. Aspecte ale extinderii Uniunii Europene
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ aprecieze rolul organiza%iilor europene n procesul de integrare;
! s$ analizeze evenimente, procese, fenomene specice integr$rii europene.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ motiveze importan%a criteriilor de aderare la UE pentru ecien%a procesului de extindere;
! s$ caracterizeze, utiliznd surse cartograce #i scrise, etapele procesului istoric de extindere
a UE;
! s$ identice etapele procedurii de aderare a unui stat la UE;
! s$ aprecieze rolul extinderii UE n armarea procesului de integrare european$.
EVOCARE (4-5 min.)
Discu#ie dirijat"
Discu%ia se va axa pe reectarea semnica%iei temei, avnd ca reper urm$toarele ntreb$ri:
! Enumera%i termenii sinonimi pentru extindere.
! Deni%i termenul extindere n contextul procesului de integrare european$.
! Confrunta%i propria deni%ie cu cea propus$ n materialul suport.
REALIZARE A SENSULUI (30 min.)
Lucru cu textul (n perechi) (10 min.)
1. Elevilor li se distribuie textul #i sarcini de activitate diferite.
Un elev studiaz$ fragmentul Problema extinderii !i criteriile de aderare la Uniunea European#
(ncepnd cu alin. 2) #i identic$ criteriile de aderare a unui stat la UE, aplicate la etapa actual$.
Al doilea elev cite#te fragmentul Aspecte generale ale procesului de aderare la Uniunea European#
#i identic$ principalele etape ale procedurii de aderare a unui stat la UE.
74
Integrare european pentru tine
N.B.! Poate utilizat$ Schema Sistemul institu$ional al Uniunii Europene (vezi Materiale suplimentare),
elevii urmnd a completa ac%iunile realizate de principalele institu%ii n cadrul procedurii de aderare.
2. Elevii studiaz$ textul, identic$ r$spunsul.
3. Elevii prezint$ rezultatele.
Conversa#ie euristic" (5 min.)
Rezultatele activit$%ii precedente vor consolidate prin organizarea unei discu%ii privind
urm$toarele aspecte-cheie:
! Motiva%i prioritatea criteriului politic pentru ini%ierea negocierilor de aderare a unui stat la UE.
! Deduce%i importan%a formul$rii de c$tre UE a unor criterii de aderare explicite.
Lucru cu harta (8-10 min.)
1. Elevii snt anun%a%i c$, pentru a urm$ri etapele extinderii UE, vor lucra cu h$r%ile de la
rubrica Proceseaz# informa$ia!
Descoperirea de c$tre elevi a etapelor extinderii UE va dirijat$ prin formularea, pentru
ecare hart$, de ntreb$ri, dup$ exemplul propus.
N.B.! Pentru a localiza statele membre ale UE, poate utilizat$ harta mural$. De asemenea,
dac$ timpul permite, se poate recurge la o demonstra%ie cu ajutorul surselor.
Harta 1:
! Care este Europa celor nou#? sau Ce state au aderat la aceast# etap#?
Harta 2:
! Care este Europa celor dou#sprezece? sau Nume!te statele care au aderat la aceast# etap#.
! Prin ce se deosebe!te aceast# etap# a extinderii UE de cea anterioar#?
Harta 3:
! Care este Europa celor cincisprezece? sau Ce state au aderat la aceast# etap#?
! Prin ce se deosebe!te aceast# etap# a extinderii UE de cea anterioar#?
Harta 4:
! Care este Europa celor dou#zeci !i !apte? sau Ce state au aderat la aceast# etap#?
2. Elevii studiaz$ sursele 1 #i 2 de la rubrica Comunic# !i decide! #i determin$ prin ce extinderea
spre Est #i-ar merita aprecierea de cea mai spectaculoas#?
3. Elevii prezint$ rezultatele.
REFLEC!IE (10 min.)
Discurs public
1. Elevii studiaz$ sursa 3 de la rubrica Exprim#-$i atitudinea!
2. Profesorul evoc$ rolul unui discurs n formarea opiniei publice, solicitnd p$rerea elevilor
referitor la criteriile de apreciere a acestuia.
3. Elevii elaboreaz$ un discurs n care #i exprim$ opinia fa%$ de urm$toarea problem$:
Extinderea UE se vrea un cumul cantitativ sau calitativ pentru spa$iul european?
4. Elevii prezint$ discursurile (doar 1-2 elevi, ca posibil model pentru extindere).
EXTINDERE (1 min.)
Elevilor li se propune s$ elaboreze un discurs public la una din teme:
! Extinderea UE se vrea un cumul cantitativ sau calitativ pentru spa!iul european?
! Harta Europei nu va complet" pn" cnd R.Moldova nu se va al"tura statelor membre ale UE.
75
Integrare european pentru tine
MATERIALE SUPLIMENTARE
Etapele extinderii Uniunii Europene
nregistrarea primelor succese de c$tre Comunit$%ile Europene a determinat sporirea
atractivit$%ii #i apari%ia primelor cereri de aderare. Astfel, n 1961, dup$ doar 4 ani de la semnarea
Tratatelor de la Roma, mai multe state au depus cererea de aderare la CEE: Marea Britanie,
Danemarca, Irlanda, Norvegia. Solicit$rile acestora se vor lovi ns$ de refuzul Fran%ei, al c$rei
pre#edinte, Charles de Gaulle, a utilizat n dou$ rnduri (1963 #i 1967) dreptul de veto pentru
respingerea candidaturii Marii Britanii, motivele invocate ind: n primul rnd, Regatul Unit
al Marii Britanii nu este preg#tit de intrarea n Comunitate, urmnd s$ realizeze o profund$
transformare; n al doilea rnd, Regatul Unit al Marii Britanii nu este preg#tit pentru a face alegerea
european# #i intrarea sa reprezint$ un risc pentru existen%a CEE; #i n al treilea rnd, Regatul Unit
ar constitui un cal troian al SUA n snul Comunit#$ii Europene. Venirea la putere a lui George
Pompidou modic$ atitudinea francez$. Acesta preia ini%iativa reuniunii summit-ului de la Haga
(decembrie 1969) ns$rcinat cu examinarea posibilit$%ilor extinderii Comunit$%ii prin respectarea
condi%iei ca statele candidate s# accepte tratatele !i nalit#$ile lor politice, precum #i deciziile intervenite
din momentul intr#rii n vigoare a tratatelor (Comunicatul nal de la Haga).
n iunie 1970, ncep negocierile ntre Comunitate #i %$rile candidate. Ele nalizeaz$ cu semnarea
Tratatului de la Egmont ce prevede aderarea a 4 noi state: Danemarca, Irlanda, Norvegia #i
Regatul Unit. Procesul de aderare a fost marcat ns$ de refuzul popula%iei norvegiene exprimat
la referendum. La 1 ianuarie 1973, num$rul statelor membre ale CEE a sporit de la 6 la 9.
Al doilea val al extinderii s-a realizat n partea de sud a Europei, ntr-un context principial
diferit de cel anterior. Att n Grecia, ct #i n Portugalia #i Spania democra%iile erau proasp$t
instaurate ca urmare a pr$bu#irii unor regimuri dictatoriale, iar economiile napoiate n raport
cu cele ale statelor membre.
Tratatul de aderare a Greciei, dup$ o lung$ perioad$ de negociere (din 1976), este semnat
n mai 1979. Aderarea devine efectiv$ la 1 februarie 1981. n tratat s-a prev$zut o perioad$
tranzitorie de 5 ani pentru a permite alinierea pre%urilor produselor agricole la cele comunitare
(7 ani pentru unele fructe #i legume). O perioad$ identic$ este consim%it$ pentru dizolvarea
drepturilor vamale intracomunitare, pentru produsele industriale intracomunitare. Totodat$,
tratatul prevedea c$ libera circula%ie a muncitorilor va deplin$ numai dup$ o perioad$ de 7
ani. Snt incluse #i un #ir de prevederi care s$ u#ureze participarea Greciei la bugetul comunitar
pe parcursul perioadei tranzitorii.
Negocierile snt #i mai lungi n cazul %$rilor iberice. ncepute n octombrie 1978 cu Portugalia
#i februarie 1979 cu Spania, se ajunge la un acord de aderare abia n 1985. Aderarea devine
efectiv$ ncepnd cu 1 ianuarie 1986.
Ca urmare a ader$rii celor 3 %$ri sudice, num$rul statelor membre a sporit la 12.
La sfr#itul anilor 1980-nceputul anilor 1990, 5 state membre ale Asocia%iei Europene de
Liber Schimb (AELS) depun cerere de aderare la Uniune: Austria n 1989; Norvegia, Finlanda,
Suedia #i Elve%ia n 1992. Dup$ consultarea popula%iei, Elve%ia renun%$ la aderare.
Negocierile ncep n 1993, se ajunge la un acord n martie 1994. Tratatele de aderare snt
semnate n iunie 1994. Popula%ia statelor aderente este consultat$ prin referendum #i, din nou,
norvegienii resping aderarea (noiembrie 1994). Extinderea a devenit ocial$ la 1 ianuarie 1995
#i vizeaz$ doar 3 state: Austria, Suedia, Finlanda. Negocierile ce preced aderarea nu au fost
marcate de dicult$%i majore, deoarece, spre deosebire de %$rile mediteraneene, noii candida%i
76
Integrare european pentru tine
prezint$ un PIB pe cap de locuitor comparabil cu cel al statelor europene occidentale. Principalele
dicult$%i n procesul de negociere au fost nregistrate n domenii precum agricultura sau mediul,
pentru care statele candidate dispuneau de extinse legisla%ii protec%ioniste.
Cea mai important$ extindere a Uniunii Europene a fost realizat$ la nceputul sec. XXI.
La 1 mai 2004, aderarea devine efectiv$ pentru 8 state din Europa Central$ #i de Est (Polonia,
Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Estonia, Letonia, Lituania) #i 2 state mediteraneene (Cipru
#i Malta), iar la 1 ianuarie 2007 #i pentru Romnia #i Bulgaria. Aceast$ extindere difer$ foarte
mult de cele precedente prin amploarea sa, prin caracteristicile economice ale acestui grup de
%$ri #i contextul n care se nscrie (pr$bu#irea URSS-ului).
La 1 ianuarie 2007, UE num$ra 27 de state membre.
Schem$. Sistemul institu$ional al UE
(C. Brzea, Politicile !i institu$iile UE)
Consiliul European
(orient$ri generale)
Comisia European#
(propuneri)
Comitetul Economic $i Social
(aviz)
Comitetul Regiunilor
(aviz)
Parlamentul European
(aviz #i co-decizii)
Consiliul UE
(decizii)
Comisia European#
(decizii)
Curtea de Conturi
(control nanciar)
Curtea de Justi"ie
(control juridic)
77
Integrare european pentru tine
TEMA: Extinderea Uniunii Europene
LEC$IA 25. Perspectivele extinderii Uniunii Europene !i
Republica Moldova
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ aprecieze impactul orient$rii R. Moldova spre integrarea european$;
! s$ determine evolu%ia rela%iilor R. Moldova-principalele organiza%ii europene.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ interpreteze, prin prisma criteriilor de aderare, perspectivele R. Moldova de integrare
n UE;
! s$ argumenteze importan%a procesului de extindere a UE pentru p$r%ile implicate n
proces.
EVOCARE (3-4 min.)
Discu#ie dirijat"
1. Elevii snt familiariza%i cu datele statistice referitoare la opinia cet$%enilor din R. Moldova
vizavi de integrarea n UE (vezi Materiale suplimentare) (pot folosite #i sondajele realizate
de elevi).
2. Elevii r$spund la urm$toarele ntreb$ri:
! De ce marea majoritate a tinerilor opteaz$ pentru aderarea R. Moldova la UE?
! Care dintre criteriile aplicate de UE unui stat candidat la aderare este ntrunit de
R. Moldova, la etapa actual$? Argumenta%i.
3. Elevii #i prezint$ opiniile.
REALIZARE A SENSULUI (8-10 min.)
Lucru cu sursele
1. Elevii snt mp$r%i%i n triade (3 subgrupuri), pentru realizarea individual$ a unor sarcini
diferite.
Grupurile 1 #i 2 studiaz$ sursa de la rubrica Proceseaz# informa$ia! #i e identic$ 3-4 asem$n$ri
dintre R. Moldova #i Irlanda de pn$ la aderarea la UE, e enumer$ argumentele pro/contra
integr$rii n UE exprimate de intervievat.
Grupul 3 studiaz$ secven%a Perspectivele R. Moldova de integrare n Uniunea European# #i
identic$ ac%iunile din cadrul procesului de cooperare R. Moldova-UE.
2. Elevii prezint$ n grupul mare rezultatele activit$%ii.
78
Integrare european pentru tine
REFLEC!IE (30 min.)
Conversa#ie euristic" (5 min.)
1. Se organizeaz$ o minidiscu%ie la tema Perspectivele R. Moldova de integrare n Uniunea
European#, avnd ca reper urm$toarele sarcini:
! Exprima%i-v$ argumentat opinia vizavi de oportunitatea orient$rii R. Moldova spre
integrarea n UE.
! Aprecia%i ecien%a ac%iunilor realizate de R. Moldova la etapa actual$ pentru reu#ita
procesului de integrare.
Interven#ii regulate (organizarea activit$%ii: 1-2 min.; preg$tirea interven%iilor: 4-5 min.;
desf$#urarea discu%iei: 16-17 min.)
2. Elevii snt organiza%i pentru discu%ie:
se formeaz$ 2 grupuri mici a cte 5 elevi;
ec$rui membru al grupului i se distribuie un bon cu credit de timp de 1 min., pentru
interven%ie n cadrul discu%iei, #i unul de 30 sec., pentru prelungirea interven%iei unui
coleg sau a discu%iei libere a ntregului grup (vezi Materiale suplimentare);
este numit un responsabil de cronometrarea duratei interven%iilor;
se explic$ atribu%iile observatorilor: urm$resc discu%ia, noteaz$ cele mai relevante
argumente n caiet, respectnd structura Fi!ei de analiz# de la rubrica Comunic# !i decide!
3. Dac$ elevii nu cunosc regulile desf$#ur$rii discu%iei, acestea le snt explicate:
nu exist$ facilitator al analizei efectuate de grupuri;
ecare elev r$spunde de propriul credit #i-l utilizeaz$ cnd vrea;
participan%ii pot utiliza jum$t$%ile de bon pentru a prelungi interven%ia unui coleg sau
ele pot cumulate pentru a prelungi discu%ia liber$ a ntregului grup;
interven%ia n discu%ie sau cedarea bonului se face prin ridicarea bonului respectiv;
membrul grupului nceteaz$ s$ vorbeasc$ la semnalul destul al responsabilului de
timp.
4. Se anun%$ problema: R. Moldova !i desf#!urarea procesului de integrare european#: atu-uri !i
riscuri #i sarcina:
! Studia%i #a de analiz$ de la rubrica Comunic# !i decide! Determina%i pentru ecare
criteriu dac$ acesta reprezint$ un atu sau un risc pentru integrarea european$ a
R.Moldova.
5. To%i elevii studiaz$ criteriile incluse n Fi!a de analiz#.
6. Dup$ studierea Fi!ei de analiz# activitatea este organizat$ n felul urm$tor: ini%ial snt
prezentate atu-urile, apoi riscurile.
EXTINDERE (1 min.)
Elevii vor selecta din mass-media dovezi ale op%iunii R. Moldova pentru integrarea n
UE. Acestea pot :
! ac%iuni ale unor ONG-uri;
! discursuri ale unor lideri politici;
! articole, comunicate de pres$;
! etc.
N.B.! Materialele vor completa o minigalerie la tema Op$iunea R. Moldova pentru integrarea
n Uniunea European#.
79
Integrare european pentru tine
MATERIALE SUPLIMENTARE
Potrivit Barometrului de Opinie Public$, lansat recent la Chi#in$u, 48,4% din responden%i
au sus%inut c$ traiul se va mbun$t$%i dac$ %ara noastr$ va deveni membr$ a UE. n categoria
simpatizan%ilor UE ca poten%ial$ asisten%$ n asigurarea unui trai decent majoritatea o constituie
tinerii.
Sondajul mai arat$ c$ pentru aderarea Moldovei la UE ar vota cel pu%in 71% din popula%ia
%$rii, dintre care 81,6% snt persoane pn$ la 30 de ani.
Sondajul a fost efectuat n perioada 26 septembrie-20 octombrie 2008, pe un e#antion de
1100 de persoane.
(http://www.omg.md)
De ce extinderea?
Extinderea este cel mai ambi%ios proiect ntreprins de UE: el reprezint$, de fapt, reunicarea
continentului european, divizat n urma ultimului r$zboi mondial. Au existat n trecut #i alte
valuri ale extinderii ntr-o Europ$ divizat$, dar actualul proces ajut$ la ndeplinirea visului
p$rin%ilor fondatori ai UE: o Europ# unit# !i liber#.
Am fost un european convins toat$ via%a mea. Unele din amintirile din tinere%e snt legate
de ultimul r$zboi mondial. De aceea, snt con#tient de valoarea p$cii, stabilit$%ii #i prosperit$%ii
de care ne bucur$m ast$zi. n%eleg ct de mult am c#tigat n urma procesului de integrare
european$ n ultima jum$tate de secol. R$zboaiele #i atrocit$%ile din fosta Iugoslavie au
demonstrat ce pot s$-#i fac$ europenii unii altora atunci cnd for%ele dezintegr$rii snt l$sate
s$ devin$ mai puternice dect dorin%a de unitate.
n consecin%$, extinderea Uniunii Europene este, dup$ p$rerea mea, mplinirea unei viziuni
o viziune mult prea u#or dat$ uit$rii atunci cnd securitatea #i prosperitatea n Europa snt
considerate a ceva de la sine n%eles. Dar dac$ ne lu$m r$gazul necesar pentru a reecta,
vom vedea c$ aceast$ viziune este confundat$ cu nsu#i scopul urm$rit de UE #i de extinderea
sa: reunicarea popoarelor din Europa ntr-un cadru constitu%ional care s$ le ncurajeze s$
munceasc$ mpreun$ n condi%ii de pace #i stabilitate.
Pentru popoarele din Europa Central$ #i de Est, Europa simboliza valorile la care cei care
aspirau s$ se rentoarc$ au tr$it, mai bine de o genera%ie, n perioada Cortinei de Fier #i a
R$zboiului Rece. Dar rentoarcerea n Europa a fost mai mult dect un simbol pentru aceste
popoare: perspectiva ader$rii, ca membru, la UE le-a ajutat s$ transforme n ireversibil$
op%iunea lor pentru o democra%ie pluralist$ #i o economie de pia%$ #i le-a ncurajat s$ mearg$ mai
departe pe calea reformei. Perspectiva acestei ancore de stabilitate a fost o condi%ie prealabil$
a refacerii prosperit$%ii economice care, la rndul s$u, reprezint$ fundamentul stabilit$%ii pe
termen lung n regiune.
(Extinderea Uniunii Europene. Realiz#ri !i provoc#ri,
Raport prezentat de Wim Kok Comisiei Europene, martie 2003)
80
Integrare european pentru tine
Fi#$: Bonuri pentru tehnica "Interven$ii regulate"
1 min.
Acesta constituie un bon pentru durata
particip$rii tale la discu%ie. Aten%ie! El
nu poate fi segmentat, este doar pentru o
interven%ie.
30 sec.
Cu acest bon po%i prelungi interven%ia
unui coleg sau poate fi cumulat pentru o
discu%ie liber$ a ntregului grup.
1 min.
Acesta constituie un bon pentru durata
particip$rii tale la discu%ie. Aten%ie! El
nu poate fi segmentat, este doar pentru o
interven%ie.
30 sec.
Cu acest bon po%i prelungi interven%ia
unui coleg sau poate fi cumulat pentru o
discu%ie liber$ a ntregului grup.
1 min.
Acesta constituie un bon pentru durata
particip$rii tale la discu%ie. Aten%ie! El
nu poate fi segmentat, este doar pentru o
interven%ie.
30 sec.
Cu acest bon po%i prelungi interven%ia
unui coleg sau poate cumulat pentru o
discu%ie liber$ a ntregului grup.
1 min.
Acesta constituie un bon pentru durata
particip$rii tale la discu%ie. Aten%ie! El nu poate
segmentat, este doar pentru o interven%ie.
30 sec.
Cu acest bon po%i prelungi interven%ia
unui coleg sau poate cumulat pentru o
discu%ie liber$ a ntregului grup.
1 min.
Acesta constituie un bon pentru durata
particip$rii tale la discu%ie. Aten%ie! El nu poate
segmentat, este doar pentru o interven%ie.
30 sec.
Cu acest bon po%i prelungi interven%ia
unui coleg sau poate cumulat pentru o
discu%ie liber$ a ntregului grup.
81
Integrare european pentru tine
TEMA: Politica de vecin#tate a Uniunii Europene un nou cadru de
colaborare cu vecinii
LEC$IA 26. Politica de vecin#tate n Uniunea European#
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ analizeze evenimente, procese, fenomene specice integr$rii europene;
! s$ determine evolu%ia rela%iilor R. Moldova-principalele organiza%ii regionale europene.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ explice conceptul de Politic$ European$ de Vecin$tate;
! s$ identice mecanismul de func%ionare a Politicii Europene de Vecin$tate;
! s$ aprecieze importan%a Politicii Europene de Vecin$tate pentru R. Moldova n contextul
eforturilor de integrare european$.
EVOCARE (4-5 min.)
1. Elevii snt solicita%i s$ citeasc$ #i s$ se pronun%e asupra mesajelor pe care le con%in #ele cu
proverbe despre vecini (vezi Practicumul pentru elevi, Implic#-te!). De asemenea, elevii vor
asocia proverbele cu o situa%ie din via%a real$. Doritorii vor prezenta rezultatul activit$%ii.
2. Elevilor li se propune s$ stabileasc$ tangen%a ntre mesajele proverbelor #i subiectul lec%iei
Politica de vecin#tate a Uniunii Europene.
R$spunsul a#teptat: Uniunea European$ dore#te stabilitate, lini#te la hotare, de aceea
promoveaz$ o politic$ special$ fa%$ de %$rile vecine; dac$ %arile vecine se confrunt$ cu probleme,
acestea se vor r$sfrnge #i asupra UE. Prin urmare, n scopul diminu$rii/solu%ion$rii unor astfel
de sutua%ii, politica UE fa%$ de vecini trebuie s$ e una chibzuit$ etc.
REALIZARE A SENSULUI (20 min.)
1. Elevii snt repartiza%i n grupuri a cte 3, ec$ruia atribuindu-i-se un num$r: 1, 2 #i 3. Clasa
va lucra cu textul de la rubrica Informeaz#-te !i proceseaz# informa$ia! din Practicumul pentru
elevi, aplicnd tehnica Interviu n 3 trepte.
Modalitatea de lucru: elevii citesc/studiaz$ primul fragment de text (A) Politica de vecin#tate o
nou# abordare a Uniunii Europene !i oportunitate pentru statele vecine #i lucreaz$ n grupuri n felul
urm$tor: elevul cu nr. 1 (intervievator) formuleaz$ ntreb$ri #i le adreseaz$ elevului cu nr. 2
(raportor); elevul cu nr. 3 (secretar) ascult$ #i noteaz$ ideile principale. Ulterior, to%i elevii citesc
fragmentul B Domenii de cooperare !i instrumente n cadrul PEV. De data aceasta, elevul cu nr.
2 va n rol de intervievator, cel cu nr. 3 de raportor, iar elevul cu nr.1 n rol de secretar.
Mai apoi, elevii vor studia fragmentul C Implica$iile politicii de vecin#tate a Uniunii Europene
asupra R. Moldova: costuri !i benecii. Elevul cu nr. 3 va intervievator, elevul cu nr. 1 raportor
#i elevul cu nr. 2 secretar.
82
Integrare european pentru tine
REFLEC!IE (18-20 min.)
1. Grupurile reecteaz$ asupra subiectului studiat, pornind de la enun%ul: PEV: obiective,
realiz#ri, probleme #i decid asupra metodei de prezentare: poster, Gracul T, ciorchine etc.
2. Grupurile vor prezenta rezultatele activit$%ii, dar vor atente ca ideile s$ nu se repete.
N. B.! Sarcina poate modicat$, astfel nct grupurile s$ lucreze e asupra obiectivelor, e
asupra realiz$rilor #i, respectiv, asupra problemelor.
EXTINDERE (1 min.)
1. Elevii au de realizat sarcina de la rubrica Ac$ioneaz#!:
! Selecteaz$ din mijloacele de informare n mas$ (pres$, radio, TV) 3 exemple care ar
demonstra func%ionalitatea PEV n R. Moldova. Comunic$ aceast$ informa%ie p$rin%ilor
#i la 2 -3 prieteni.
MATERIALE SUPLIMENTARE
Politica de vecin#tate a Uniunii Europene
La etapa contemporan$, UE s-a impus ca unul dintre actorii politici #i economici de baz$ n
cadrul rela%iilor interna%ionale #i al economiei mondiale. Cu peste 450 mln. de locuitori ai s$i,
UE este mai populat$ dect SUA #i Rusia luate la un loc, se ridic$ la rangul de prim$ putere
comercial$ #i gestioneaz$ din toate bog$%iile lumii. De asemenea, la capitolul ajutor acordat
%$rilor s$race, UE se claseaz$ pe primul loc n topul donatorilor interna%ionali #i constituie unul
dintre cei mai importan%i actori pe pia%a nanciar$ mondial$.
Recunoscnd importan%a vecinilor n dezvoltarea #i securitatea Uniunii, Consiliul European a
solicitat Comisiei elaborarea unui document care ar stabili cadrul unei politici coerente, adaptat$
noilor realit$%i de dup$ aderarea celor 10 state n 2004, #i care s$ formuleze cadrul general al
Politicii Europene de Vecin$tate ca politic$ ocial$ a UE fa%$ de vecinii s$i. n acest scop, n
martie 2003, Comisia a prezentat comunicarea Europa l#rgit# Vecin#tatea: un nou cadru pentru
rela$iile cu vecinii no!tri din Est !i Sud, n care se men%iona pentru prima dat$ no%iunea de Politic#
European# de Vecin#tate #i se denea un nou cadru al rela%iilor Uniunii cu vecinii s$i. Comunicarea
specica oportunit$%ile #i provoc$rile pentru UE, promovnd ideea necesit$%ii intensic$rii
cooper$rii cu statele limitrofe n vederea cre$rii unei zone a prosperit$%ii #i bunei vecin$t$%i la
hotarele UE. Potrivit comunic$rii, UE dore#te s$ aib$ n jurul s$u un cerc de prieteni cu care
ar stabili o rela%ie fructuoas$ #i pa#nic$. De asemenea, Comisia a subliniat nt$rirea rela%iilor
de cooperare cu statele vecine care nu au #anse imediate de a adera la Uniune.
Urm$torul pas important n dezvoltarea PEV l-a prezentat comunicarea Comisiei Politica
European# de Vecin#tate document de strategie, din 12 mai 2004, prin care au fost definite
obiectivele, principiile #i metodele ce urmeaz$ a utilizate la implementarea PEV.
Documente de lucru n cadrul PEV
Documentele de lucru prev$zute n cadrul PEV snt: documentele strategice, planurile de
ac%iuni #i rapoartele de %ar$.
Astfel, documentele strategice stabilesc principiile, scopurile geograce, metodologia de
implementare a instrumentelor PEV #i problematica cooper$rii regionale. Acestea mai includ
programele multianuale orientative prin care se determin$ priorit$%ile de asisten%$ #i nan%are
a programelor.
83
Integrare european pentru tine
Unul din instrumentele de baz$ ale cooper$rii, instrumentul opera%ional cheie al PEV, l
constituie Planul de Ac$iuni, care reprezint$ un document programatic pe care UE l negociaz$
cu ecare %ar$ n parte, n func%ie de interesele specice ale acesteia. Planul de Ac%iuni reprezint$
acordul comun al celor dou$ p$r%i privind agenda reformelor politice, sociale #i economice. n
mediu, planurile de ac%iuni snt ncheiate pe un termen ce variaz$, de la un caz la altul, de la
3 la 5 ani. Totodat$, Planul de Ac%iuni constituie ghidul programului de acordare a ajutorului
nanciar al UE %$rii partenere. Astfel, pe parcursul anului 2005, UE a semnat planurile de ac%iuni
cu Israel, Iordania, Maroc, R. Moldova, Autoritatea Palestinian$, Tunisia, Ucraina. Pentru
Armenia, Azerbaidjan, Georgia planurile de ac%iuni au intrat n vigoare n decursul anului
2006, pentru Liban #i Egipt n primul semestru al anului 2007. Algeria semneaz$ Acordul
de Asociere n 2006, acesta intrnd n vigoare n decursul anului, iar Belarus, Libia #i Siria nu
dispun nc$ de acorduri n vigoare.
Rapoartele de $ar# prezint$ progresele realizate prin implementarea acordurilor bilaterale #i
a reformelor corelative. Acestea reect$ situa%ia politic$, social$ #i economic$ a respectivei %$ri,
concentrndu-se pe tematicile prioritare ale PEV.
Cooperarea transfrontalier# n cadrul PEV
O dimensiune important$ a Politicii Europene de Vecin$tate este cooperarea transfrontalier$,
care are un rol deosebit pentru apropierea statelor vecine de Uniunea European$. Pentru ca
R. Moldova s$ poat$ avansa n rela%iile cu Uniunea European$, n mod evident, trebuie s$ n-
registreze progrese substan%iale n rela%iile cu statele vecine, s$-#i extind$ ariile de cooperare
#i s$ subscrie unor agende comune pentru atingerea standardelor europene. Acest aspect este
men%ionat att n cadrul documentelor care constituie baza contractual$ a rela%iilor noastre
cu UE (mai ales c$ unul din cele dou$ state vecine este membru UE), ct #i prin obiectivele
prev$zute n cadrul acordurilor bilaterale sau trilaterale pe care le are semnate R. Moldova
cu Romnia #i Ucraina ca state vecine. Consolidarea cooper$rii transfrontaliere reprezint$ un
domeniu prioritar de ac%iune al documentelor R. Moldova cu statele vecine, mai ales odat$ cu
semnarea la Ismail, pe data de 4 iulie 1997, a Protocolului de colaborare trilateral$ ntre guver-
nele Romniei, R. Moldova #i Ucrainei. Crearea celor trei Euroregiuni: Euroregiunea Dun$rea
de Jos (nin%at$ prin semnarea de c$tre cele 3 %$ri a Acordului de constituire a acesteia la 14
august 1998, la Gala%i. Membri ai acestei Euroregiuni snt: raioanele Cahul #i Cantemir din
R. Moldova; jude%ele Gala%i, Br$ila #i Tulcea din Romnia; regiunea Odesa din Ucraina); Eu-
roregiunea Prutul de Sus (nin%at$ la 22 septembrie 2000 n municipiul Boto#ani, Romnia.
Membri ai acestei Euroregiuni snt: raioanele F$le#ti, Edine%, Glodeni, Ocni%a, R#cani #i Briceni
din partea R. Moldova; jude%ele Boto#ani #i Suceava din partea Romniei; regiunile Cern$u%i #i
Ivano-Frankivsk din partea Ucrainei) #i Euroregiunea Siret-Prut-Nistru (la 18 septembrie 2002, la
Ia#i, are loc semnarea Protocolului Cooper$rii Transfrontaliere a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.
La 4 decembrie 2002, la Ungheni, are loc adoptarea Statutului Euroregiunii Siret-Prut-Nistru n
cadrul primului Forum al Pre#edin%ilor Euroregiunii. n 2005, s-a nin%at Asocia%ia Euroregiu-
nea Siret-Prut-Nistru, asocia%ie cu personalitate juridic$ cu sediul la Ia#i, Romnia. Membri ai
acestei Euroregiuni snt: raioanele C$l$ra#i, Orhei, Cimi#lia, Telene#ti, Soroca, Str$#eni, Leova,
Ungheni, Criuleni, Ialoveni, !old$ne#ti, Hnce#ti, Flore#ti, Basarabeasca, Dub$sari, Anenii Noi,
Rezina #i Nisporeni din partea R. Moldova; jude%ele Ia#i #i Vaslui din partea Romniei). Crearea
acesteia a nsemnat o etap$ important$ nu doar n formalizarea unor angajamente n domeniu,
ci #i n instituirea unui cadru de cooperare ntre colectivit$%ile locale n lumina prevederilor do-
84
Integrare european pentru tine
cumentelor europene raticate de toate cele trei state. Recent, raionul Cahul a devenit unul din
fondatorii Euroregiunii Marea Neagr$, creat$ la 26 septembrie 2008, care i ofer$ noi oportunit$%i
de cooperare cu statele din bazinul M$rii Negre.
Perspectivele mbun$t$%irii cooper$rii transfrontaliere a R. Moldova ca pas important n
procesul de integrare european$, pentru perioada 2007-2013, snt determinate n cea mai mare
parte de urm$torii factori/indicatori:
- obiectivele politicii externe a R. Moldova n raport cu statele vecine #i din regiune,
inclusiv nivelul respect$rii cadrului normativ european n domeniul cooper$rii
transfrontaliere, angajamentelor comune prin tratatele #i acordurile de colaborare bilateral$
#i multilateral$;
- capacitatea institu%iilor statului de a sus%ine autorit$%ile locale #i al%i actori comunitari n
promovarea unor proiecte cu impact transfrontalier, prin mbun$t$%irea cadrului legislativ
na%ional de transpunere n practic$ a principiilor autonomiei locale #i subsidiarit$%ii;
- stadiul #i calitatea rela%iilor R. Moldova-UE, inclusiv rezultatele evalu$rii %$rii noastre
pentru implementarea reformelor n contextul PEV;
- calitatea dialogului politic #i cooper$rii ntre autorit$%ile din Euroregiunile la care
particip$ R. Moldova, ecien%a organismelor #i structurilor acestei forme de cooperare
transfrontalier$;
- capacitatea institu%iilor/organiza%iilor din Moldova, poten%ial beneficiare n cadrul
programelor IEVP #i al altor programe cu obiective de cooperare transfrontalier$, de a
se implica n ct mai multe ac%iuni comune cu parteneri din statele vecine #i din regiune
#i de a identica resurse nanciare complementare fondurilor europene ca #i conan%are
pentru proiectele transfrontaliere;
- capacitatea de valoricare de c$tre agen%ii economici din R. Moldova, n special din zonele
de grani%$ cu Romnia, a oportunit$%ilor comerciale oferite de UE pentru R. Moldova #i
punerea n practic$ a libert$%ii de circula%ie a persoanelor, prin tracul local de frontier$
cu Romnia;
- gradul de informare #i de acces la informa%ie a institu%iilor/organiza%iilor din regiunile de
grani%$ ale celor trei state #i implicarea mediului academic, a institu%iilor socio-culturale
n parteneriate durabile.
(N. Dandi#, Extinderea !i Politica de Vecin#tate a Uniunii Europene)
85
Integrare european pentru tine
TEMA: Probleme actuale !i perspective ale Uniunii Europene !i
ale spa"iului european
LEC$IA 27. Politica de mediu n Uniunea European# !i
n spa"iul european
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ identice problemele actuale ale UE;
! s$ elaboreze strategii de rezolvare a problemelor europene.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ explice problemele ecologice cu care se confrunt$ omenirea;
! s$ propun$ solu%ii pentru rezolvarea unei probleme ecologice;
! s$ aprecieze importan%a documentelor europene privind politica de mediu.
EVOCARE (9-10 min.)
#$ Elevii vor repartiza%i n 3 sau 6 grupuri, n func%ie de num$rul lor n clas$. Fiecare grup
va r$spunde la una din ntreb$rile ce urmeaz$:
Cu ce probleme ecologice se confrunt$ comunitatea voastr$?
Cu ce probleme ecologice se confrunt$ R. Moldova?
Ce probleme ecologice globale cunoa#te%i?
2. Problemele vor notate ntr-un tabel improvizat, urmnd a completate doar primele 2
rubrici.
Probleme globale Probleme specifice
comunit#"ii/"#rii
Posibile solu"ii
La nivel european La nivel de "ar#/comu-
nitate
REALIZARE A SENSULUI (35 min.)
1. Profesorul va %ine o miniprelegere la tema Evolu$ia politicii ecologice a Uniunii Europene.
2. Elevii vor citi secven%ele de documente n care se abordeaz$ probleme de mediu #i
vor identica asem$n$rile #i deosebirile dintre acestea, apoi vor determina importan%a
respectivelor documente pentru protec%ia mediului #i vor prezenta ideile.
3. Elevii vor citi textul Elementele politicii de mediu a Uniunii Europene #i vor plasa informa%ia
lecturat$ ntr-o schem$. Schemele elaborate vor discutate n grupuri #i prezentate
clasei.
86
Integrare european pentru tine
4. Profesorul va releva obiectivele #i principiile politicii actuale de mediu, dup$ ce va adresa clasei
urm$toarea ntrebare: Care dintre aceste principii se ncalc# cel mai des n comunitatea voastr#?
5. Elevilor li se propune s$ citeasc$ textul Aspecte controversate privind aplicarea principiului
precau$iei #i s$ formuleze argumente pro #i contra utiliz$rii principiului dat.
6. Elevii vor discuta n grupuri #i vor decide dac$ este sau nu nevoie de respectarea acestui
principiu, argumentndu-#i op%iunea.
REFLEC!IE (10 min.)
1. Elevii vor reveni la tabelul ini%ial pentru a completa rubrica Posibile solu$ii.
2. Profesorul va prezenta marca ecologic$ european$ #i va solicita r$spuns la ntreb$rile: Pe
care dintre produsele na$ionale poate aplicat# marca ecologic# european# !i de ce? Ce importan$#
au m#rcile ecologice, inclusiv cea european#?

EXTINDERE (1 min.)
Alege%i una dintre sarcinile propuse:
! Efectua%i o investiga%ie la magazinele din localitate #i din comunit$%ile vecine #i
identica%i m$rfuri care de%in marc$ ecologic$. Prezenta%i rezultatele #i trage%i cteva
concluzii.
! Analiza%i problemele de mediu inserate n tabel. Elabora%i un miniproiect pentru
rezolvarea unei probleme ecologice la nivel de familie sau comunitate. Identica%i
poten%iali parteneri pentru acest proiect.
N.B.! Materialul din Practicumul pentru elevi poate realizat de profesori n cadrul a 2 ore.
Ora a doua ar putea ncepe cu sarcina de la rubrica Implic#-te!
MATERIALE SUPLIMENTARE
Probleme ecologice
a) Schimb#rile climatice
Reprezint$ modic$ri ale climei atribuite direct sau indirect activit$%ilor umane care altereaz$
compozi%ia atmosferei globale #i care se adaug$ variabilit$%ii climatice observate de-a lungul
unor perioade comparabile.
Efectele lor snt din ce n ce mai evidente: evenimente meteorologice extreme tot mai frecvente,
crize locale de ap$ #i topirea ghe%arilor polari.
Temperaturile medii au crescut n Europa cu 0,95C n ultimii 100 de ani #i se a#teapt$ s$
creasc$ cu 26C n secolul viitor.
&$rile dezvoltate snt responsabile de acumularea actual$ n atmosfer$ a 75% din gazele
industriale cu efect de ser$.
b) Poluarea
Reprezint$ procesul prin care o serie de substan%e chimice, radioactive, bacteriologice
ac%ioneaz$ asupra componentelor mediului sau a st$rii lui generale, avnd efecte negative care
pot provoca modicarea compozi%iei chimice a materiei.
Procesul este rezultatul dezvolt$rii industriale #i se accentueaz$ odat$ cu cre#terea economic$
actual$. Sectorul energetic genereaz$ 80% din emisiile de gaze cu efect de ser$ din UE.
87
Integrare european pentru tine
c) Epuizarea resurselor
Lipsa unei strategii la nivel mondial n ceea ce prive#te exploatarea resurselor a condus
#i conduce inevitabil la epuizarea unor resurse. Statele se confrunt$ cu epuizarea resurselor
neregenerabile (petrol, gaz metan, minereuri etc.), fapt ce determin$ utilizarea n mai mare
m$sur$ a resurselor naturale alternative #i schimbarea tehnologiilor industriale.
Uniunea European$ este lider mondial n domeniul tehnologiilor regenerabile. Aceast$
politic$ energetic$ rezolv$ 3 probleme:
- combaterea schimb$rilor climatice;
- limitarea vulnerabilit$%ii fa%$ de importurile de hidrocarburi;
- promovarea ocup$rii for%ei de munc$ #i a cre#terii economice prin pre%uri mici la energia
furnizat$.
f) Suprapopularea
Rela%ia neconcordant$ ntre cre#terea popula%iei n anumite regiuni ale planetei #i factorii de
mediu conduce la apari%ia fenomenului de suprapopulare.
Subdezvoltarea economic$, nivelul de trai sc$zut amplic$ supradezvoltarea numeric$ a
popula%iei, multiplicnd s$r$cia #i mizeria, deteriornd profund mediul.
Cre#terea demografic$ imprim$ ns$ o presiune tot mai mare ecosistemelor naturale,
concretizat$ prin cel pu%in 3 vectori de inuen%$ major$:
- practicarea intensiv$ a monoculturilor, n discordan%$ cu capacitatea de refacere a
ecosistemelor (catastrofa ecologic$ din bazinul lacului Aral);
- scoaterea din circuitul productiv agricol a unor importante suprafe%e, prin schimbarea
modului de utilizare a terenurilor (urbanizarea, expansiunea industrial$);
- degradarea mediului, ca urmare a polu$rii aerului #i a apei, n urma activit$%ilor industriale
#i menajere.
Anex$. Tipuri de ecoetichete existente n lume
INDIA Ecomark
COREEA DE SUD Cleaner and Greener
ZIMBABWE Environment 2000
AUSTRALIA Environmental Choice
88
Integrare european pentru tine
CANADA Environmental Choice
NOUA ZEELAND% Environmental
Choice
CANADA Global Ecolabelling Network
FILIPINE Green Choice
HONG KONG Green Label
ISRAEL Green Label
SINGAPORE Green Label
THAILANDA Green Label
TAIWAN Green Msrk
SUA Green Seal
BRAZILIA Qualidade Ambiental
89
Integrare european pentru tine
MATERIALE SUPLIMENTARE
Aspecte ale politicii ecologice europene n Republica Moldova.
Conven"ia de la Aarhus
Pe parcursul ultimelor decenii, tot mai mult s-a recunoscut faptul c$ accesul la informa%iile
despre mediu este cheia unei particip$ri publice active n domeniul administr$rii politicilor
ecologice. n acest sens, n 1998, n cadrul Conferin%ei Ministeriale de la Aarhus (Danemarca), 35
de %$ri din Europa #i Asia Central$ au semnat Conven%ia pentru Accesul la Informa%ie, Participarea
Publicului la Luarea Deciziilor #i Accesul la Justi%ie n Problemele de Mediu, cunoscut$ drept
Conven%ia de la Aarhus cea mai ambi%ioas$ n domeniul democra%iei viznd problemele de
mediu, dup$ cum a numit-o Ko Annan, Secretar General al Na%iunilor Unite.
Conform Conven%iei, %$rile semnatare se angajeaz$ s$ fac$ disponibile dosarele guvernamentale
ce con%in informa%ii despre mediu, s$ permit$ participarea publicului la luarea deciziilor la nivel de
guvern, precum #i s$ permit$ popula%iei a deferi justi%iei ntreprinderile de stat sau private n cazul n
care acestea nu-#i respect$ obliga%iunile. Cei care #i exercit$ drepturile conform Conven%iei de la Aarhus
nu trebuie s$ e penaliza%i, h$r%ui%i sau persecuta%i sub nici o form$ pentru implicarea lor. Conven%ia
este un rezultat important al constituirii societ$%ii civile europene #i un instrument esen%ial pentru
implementarea politicilor de mediu. Pentru prima dat$ o conven%ie interna%ional$ a fost elaborat$ cu
implicarea activ$ a organiza%iilor nonguvernamentale de mediu de pe ntreg continentul euroasiatic.
R. Moldova este prima %ar$ care a raticat Conven%ia de la Aarhus. De atunci au trecut 6
ani, ns$ rezultatele implement$rii ei snt deocamdat$ nesemnicative. Potrivit mai multor
reprezentan%i ai societ$%ii civile, publicul nc$ nu-#i exercit$ pe deplin dreptul de a participa la
elaborarea #i adoptarea deciziilor n domeniul protec%iei mediului, ba mai mult, o bun$ parte
din popula%ie nici nu #tie de existen%a unui asemenea document interna%ional.
Cu p$rere de r$u, nu a# putea spune c$ n %ara noastr$ s-au realizat multe n domeniul
Conven%iei de la Aarhus att la nivel central, ct #i la nivel local. Implementarea ei face parte
din ntregul proces de democratizare a societ$%ii.
n acest sens, este nevoie de a crea o baz$ legislativ$ adecvat$, adic$ de a racorda principiile
Conven%iei de la Aarhus cu prevederile legisla%iei na%ionale de mediu. Important este de a ela-
bora mecanisme foarte clare #i eciente n vederea asigur$rii particip$rii publicului la luarea
deciziilor #i a accesului la informa%ie #i justi%ie n problemele de mediu. n aceast$ privin%$, la
noi deocamdat$ exist$ lacune mari.
Oamenii nu snt informa%i sucient despre Conven%ie, motiv pentru care ea nu func%ioneaz$ de
facto... Dar nu putem s$ nu lu$m n considera%ie #i faptul c$ R. Moldova a purces pe calea armoniz$rii
legisla%iei na%ionale de mediu cu cea a Uniunii Europene. !anse de ameliorare exist$.
(I. Trombi%ki, Asocia%ia Eco-Tiras)
90
Integrare european pentru tine
Dac$ ar s$ accentu$m partea bun$ a lucrurilor, atunci pot spune c$ cei care ntr-adev$r au
dorit s$ se informeze mai amplu, au avut acces la un #ir de documente cu privire la Conven%ia
de la Aarhus, mai ales c$ au fost tip$rite #i n limba romn$, au fost distribuite ONG-urilor.
Cu p$rere de r$u ns$, de la a cunoa#te pn$ la a folosi e o cale lung$.
Mi#carea Ecologist$ a implementat un proiect de cur$%are a rule%ului Saharna, la care a par-
ticipat att popula%ia din localit$%ile situate pe malurile lui, ct #i reprezentan%ii administra%iei
publice locale. Gra%ie unei cooper$ri fructuoase, activit$%ile din cadrul proiectului dat s-au
ncununat cu succes #i, evident, to%i ace#ti oameni au deja o alt$ atitudine fa%$ de mediul
nconjur$tor. Conven%ia de la Aarhus se va nr$d$cina n R. Moldova n paralel cu sporirea
nivelului de cultur$ ecologic$ a societ$%ii, ceea ce nu va dura un an sau doi, ci decenii la rnd.
Misiunea noastr$ principal$ este de a instrui genera%ia tn$r$, de a o preg$ti pentru luarea
deciziilor corecte n domeniul protec%iei mediului.
(A. Reni%$, Mi#carea Ecologist$ din Moldova)
Evident, de la raticarea Conven%iei pn$ n prezent au fost nregistrate anumite progrese,
dar snt atestate #i o mul%ime de obstacole n implementarea principiilor Aarhus. n primul
rnd, a# men%iona lipsa de informa%ie n privin%a mecanismelor de implementare a Conven%iei.
Oamenii de rnd nc$ nu snt con#tien%i de posibilit$%ile pe care le ofer$ acest document.
O problem$ grav$ ce %ine de accesul la justi%ie este lipsa de informa%ie #i experien%$ #i, n cele
din urm$, incompeten%a judec$torilor, procurorilor n domeniul examin$rii cazurilor legate
de protec%ia mediului. n afar$ de ni#te cursuri superciale de instruire n domeniul legisla%iei
ecologice organizate de centrele de perfec%ionare a cadrelor, nu s-a ntreprins nimic #i aceast$
lacun$ trebuie suplinit$. Remarc cu regret c$ foarte pu%ini con#tientizeaz$ posibilitatea de a
se adresa n instan%$ pentru a-#i ap$ra drepturile. Foarte mul%i ns$ consider$ c$ procedurile
judec$tore#ti snt anevoioase #i renun%$ la ele din start.
(P. Zamr, Centrul Public de Avocatur$ Ecologic$ Eco-Lex)
Raportul nal al Comisiei pentru schimb#ri climatice a fost adoptat de Parlamentul
European cu o larg# majoritate
Documentul ofer$ recomand$ri pentru viitoarea
politic$ integrat$ a protec%iei mediului, subliniind
importan%a obiectivului de men%inere a cre#terii
temperaturii medii globale cu 2C. n acela#i timp,
raportul elaborat de eurodeputatul Karl-Heinz Florenz
solicit$ reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser$ cu
25-40% pn$ n 2020 #i cu 80%, pn$ n anul 2050, fa%$ de
nivelul anului 1990. Membrii PE se declar$ extrem de
preocupa%i de faptul c$, astfel cum se indic$ n numeroase
rapoarte #tiin%ice recente, efectele schimb$rilor climatice
snt mult mai rapide #i mult mai grave dect se credea
pn$ acum. n consecin%$, se cere comisiei s$ monitorizeze ndeaproape #i s$ analizeze cele
mai recente rezultate ale cercet$rilor #tiin%ice pentru a aprecia dac$ obiectivul UE de 2C #i-ar
atinge scopul de a evita schimb$rile climatice periculoase.
(Jurnalul Na$ional)
91
Integrare european pentru tine
Raportul Uniunii Europene: 50% din fructe $i legume con"in pesticide
Un raport al UE arat$ c$ jum$tate din vegetale snt
contaminate cu substan%e toxice. Produsele romne#ti
snt mai bune, dar prea pu%ine, spun speciali#tii.
Aproape jum$tate din fructele, legumele #i
cerealele produse n %$rile din UE indic$ cel mai
ridicat nivel de contaminare cu pesticide nregistrat
vreodat$. Printre cele mai contaminate snt strugurii,
bananele, ardeii #i merele.
Speciali#tii romni afirm$ ns$ c$ produsele
romne#ti snt tratate mai pu%in #i snt mai s$n$toase,
ns$ pia%a de la noi este invadat$ de fructe #i legume de
import. Medicii atrag aten%ia c$ pesticidele pot cauza grave probleme hormonale, dar #i sterilitate,
cancer sau malforma%ii la copii.
Prezen%a pesticidelor a fost identicat$ n 49,5% din fructele, legumele #i cerealele produse n
UE n anul 2006. Aproape 4,7% din fructele #i legumele analizate con%in pesticide n concentra%ii
care dep$#esc limitele legale. Cerealele snt din ce n ce mai contaminate: n anul 2006 nivelul
este de 27,2%, n timp ce n 2005 nivelul era de 21%. Speciali#tii nu snt deloc surprin#i de
concluziile raportului. Pesticidele snt folosite pentru a sc$pa de bolile #i d$un$torii fructelor #i
legumelor. Acestea arat$ mai bine, produc%ia este mai mare. Pesticidele snt ns$ liposolubile,
snt absorbite mai ales n coaj$ #i devin foarte periculoase pentru consumatori.
(Evenimentul zilei)
Marea Neagr# este supraexploatat# $i risc# un dezastru ecologic
Avertizarea vine din partea Consiliului Europei (CE), care a cerut %$rilor riverane M$rii Negre
mobilizare general$ pentru a preveni o catastrof$. Marea Neagr$ este aproape de un dezastru ecologic
din cauza supraexploat$rii resurselor, din cauza procesului natural sau articial de mbog$%ire cu
materii organice #i cu substan%e nutritive, dar #i devers$rii de substan%e toxice, sus%in autorii unui
raport prezentat n fa%a Adun$rii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), reunit$ n sesiune la
Strasbourg. Industrializarea ora#elor de coast$, activitatea porturilor #i deversarea de substan%e toxice
#i radioactive n Marea Neagr$ au dus la o poluare f$r$ precedent, se arat$ n document. n acest
sens, parlamentarii au adoptat un text care ncurajeaz$ statele riverane Bulgaria, Georgia, Romnia,
Rusia, Turcia #i Ucraina s$ #i intensice cooperarea. Autorii raportului subliniaz$ ns$ c$ eforturile
depuse snt n continuare ineciente. Anual, Dun$rea deverseaz$ n Marea Neagr$ 280 t de cadmiu,
60 t de mercur, 4.500 t de plumb, 6.000 t de zinc, 1.000 t de crom #i 50.000 t de hidrocarburi. Pe de
alt$ parte, #i alte ape care se vars$ n Marea Neagr$ Nipru, Nistru, Don, Kuban etc. deverseaz$,
n ecare an, mii de tone de cadmiu, cupru, plumb, zinc, nitra%i #i fosfor.
(Gardianul)
Prevenirea problemelor de mediu
Pentru a transforma conceptul abstract al dezvolt$rii durabile ntr-unul mai palpabil #i
pentru a-l traduce n m$suri educa%ionale concrete, Na%iunile Unite au proclamat deceniul
2005-2014 deceniul Educa$iei pentru o Dezvoltare Durabil#. Domeniile de activitate n care se pot
implementa m$suri concrete ale unui comportament durabil n ceea ce prive#te consumul snt:
evitarea acumul$rii de de#euri; consumul de energie #i ap$; mobilitate; alimenta%ie; refolosirea
obiectelor.
92
Integrare european pentru tine
TEMA: Probleme actuale !i perspective ale Uniunii Europene !i
ale spa"iului european
LEC$IA 28. Migra"iile ilegale !i starea demograc# n
spa"iul european
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ identice problemele actuale ale Uniunii Europene;
! s$ propun$ solu%ii pentru rezolvarea problemelor europene.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ caracterizeze problema demograc$ cu care se confrunt$ omenirea;
! s$ deduc$ solu%ii pentru rezolvarea problemei demograce n Moldova #i n alte %$ri
europene;
! s$ aprecieze importan%a consolid$rii familiilor pentru cre#terea s$n$toas$ a copiilor.
EVOCARE (5-7 min.)
1. Elevilor li se solicit$ s$ discute cu bunicii #i cu p$rin%ii despre familiile lor, s$ precizeze
num$rul fra%ilor #i al surorilor, apoi s$ completeze tabelul cuprins n Practicumul pentru
elevi.
2. Elevii vor discuta asupra constat$rilor f$cute vizavi de urma#ii din familiile lor, dac$
num$rul acestora este n cre#tere sau n descre#tere, argumentele formulate n perechi
ind comentate #i completate succint de profesor, de colegi.
REALIZARE A SENSULUI (25-30 min.)
1. Elevii vor citi textul Uniunea European# mpotriva decitului demograc pe fragmente, urmnd
s$ r$spund$ la diferite tipuri de ntreb$ri, nclusiv de claricare #i interpretare, astfel
nct s$ se ajung$ la constat$ri ce %in de noul stil de via%$ n postmodernitate #i nuen%a
acestuia asupra familiilor #i cre#terii copiilor.
2. La rubrica de procesare a informa%iei se va solicita s$ se compare caracteristica demograc$
din UE cu cea din R. Moldova. Elevii vor identica diferen%ele existente, citind fragmentul
din Cartea Verde a popula$iei Republicii Moldova lucrare editat$ recent n urma deciziei
Comisiei Na%ionale pentru Popula%ie #i Dezvoltare (CNPD), cu su portul nanciar #i
organizatoric al Fondului ONU pentru Popula%ie (UNFPA).
3. Elevii vor studia, n func%ie de timpul disponibil #i de ritmul de lucru al clasei, tabelul
Num#rul emigran$ilor, imigran$ilor !i repatria$ilor n R.Moldova.
4. Se poate invita un agent comunitar, un reprezentant al prim$riei sau medicul de sector,
93
Integrare european pentru tine
persoane care dispun de informa%ii statistice cu privire la num$rul popula%iei din localitate,
pentru a ini%ia o discu%ie la tem$.
REFLEC!IE (10-15 min.)
1. La etapa Reec#ie elevii vor invita%i s$-#i expun$ p$rerea cu referire la ac%iunile necesare
pentru ca popula%ia %$rii s$ nu e n continu$ descre#tere, la nivel de comunitate #i de
societate n ansamblu.
2. Completarea Gracului T: Ce nseamn# s#-mi formez o familie aici, n Moldova? se va axa pe
argumente pro #i contra la subiectul dat, insistndu-se asupra avantajelor cre$rii familiilor
n %ara de ba#tin$. Informa%ia suplimentar$ se anexeaz$, pentru a selectat$ #i prezentat$
de profesor sau de elevi.
EXTINDERE (1 min.)
1. Elevii vor provoca%i pentru efectuarea unei cercet$ri comunitare, colectnd urm$toarele
date: num$rul persoanelor din localitate plecate n ultimii 5 ani, vrsta #i profesia acestora;
num$rul persoanelor sosite n localitate, vrsta #i profesia lor.
2. Se vor lista constat$rile #i ac%iunile ce pot ntreprinse pentru mbun$t$%irea situa%iei
demograce n localitate.
94
Integrare european pentru tine
TEMA: Probleme actuale ale Uniunii Europene !i ale spa"iului
european
LEC$IA 29. Problema adopt#rii Constitu"iei Europene
PROIECT DIDACTIC
Obiective de referin"#:
! s$ analizeze evenimente, procese, fenomene specice integr$rii europene;
! s$ identice problemele actuale ale UE.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ determine principalele ac%iuni ale elitei europene pentru construc%ia comunit$%ii politice
a UE;
! s$ exprime opinii argumentate vizavi de modul n care Tratatul Constitu%ional sau Tratatul
de la Lisabona ncearc$ s$ solu%ioneze problemele actuale ale UE.
EVOCARE (5 min.)
Scriere liber"
1. Elevii snt solicita%i s$ elaboreze un text scurt: Locul !i rolul Constitu$iei n stat, recurgnd
la metoda Scriere liber".
2. Elevii redacteaz$ textul.
3. Doritorii prezint$ rezultatele activit$%ii.
REALIZARE A SENSULUI (30 min.)
Termeni-cheie ini#iali (10 min.)
1. Elevii, organiza%i n perechi, snt repartiza%i (prin numere, culori etc.) n 2 grupuri.
2. Profesorul a#eaz$ pe tabl$ 2 seturi de termeni/expresii (ecare pe foi separate):
Fi#a 1
! Declara%ia de la Laeken
! Conven%ia European$ pentru Viitorul Europei
! Conferin%a Interguvernamental$ din 2003-2004
! Tratatul Constitu%ional
Fi#a 2
! UE subiect de drept interna%ional
! Ministru al Afacerilor Externe al UE
! Carta Drepturilor Fundamentale
! Pre#edinte al UE
95
Integrare european pentru tine
3. Perechile primesc aceea#i sarcin$, dar lucreaz$ cu texte diferite:
perechea I Fi#a 1, textul Istoricul procesului constitu$ional european, ultimele 3 alineate.
perechea II Fi#a 2, textul Esen$a proiectului Tratatului Constitu$ional.
! Studia%i textul propus. Determina%i ce tip de rela%ie poate exista ntre termenii/expresiile
din #$ (cronologic$, logic$, de cauzalitate etc.). Argumenta%i.
4. Elevii studiaz$ textul #i identic$ r$spunsul.
5. Elevii prezint$ rezultatele.
Miniprelegere (4-5 min.)
6. n cadrul miniprelegerii, aten%ia elevilor va focalizat$ pe cauzele !i consecin$ele respingerii
Tratatului Constitu$ional. De asemenea, se va specifica c$ la etapa actual$ reforma
institu%ional$ este continuat$ prin a#a-numitul Tratat de la Lisabona.
Lucru cu sursele (7-8 min.) (op%ional, dac$ permite ritmul de lucru al clasei)
7. Elevilor li se propune s$ studieze sursa de la rubrica Exprim#-$i atitudinea! #i s$ realizeze
sarcina:
! La etapa actual$ a reformei institu%ionale, a Tratatului de la Lisabona, conceptul de
Constitu$ie este abandonat. Utiliza%i documentul pentru a v$ exprima p$rerea referitor la
importan%a acestei decizii.
8. Elevii studiaz$ sursa #i #i expun opiniile.
Argumentare (individual sau n perechi) (10-12 min.)
9. Elevii studiaz$ textul Perspectivele integr#rii politice europene #i identic$ posibile ra%ionamente
pentru argumentarea urm$toarei arma%ii: Prin Tratatul de la Lisabona opiniile cet#$enilor
vor conta mai mult la realizarea politicilor europene.
10.Elevii prezint$ rezultatele.
REFLEC!IE (5-7 min.)
Conversa#ie euristic"
1. Elevii reecteaz$ asupra urm$toarei situa%ii:
! Sintagma din titlul Tratatului Constitu%ional este Constitu$ie pentru Europa #i nu
Constitu$ie pentru Uniunea European#. Motiva%i semnica%ia acestei formul$ri.
2. Elevii #i expun opiniile.
N.B.! Elevii pot orienta%i spre urm$toarele aspecte:
! UE a formulat ca norm$ juridic$ faptul c$ membru al comunit$%ii poate orice stat
european dac$...;
! sintagma ar avea o semnica%ie simbolic$ din punctul de vedere al fundament$rii unor
valori europene comune tuturor statelor, membre sau nemembre ale Uniunii direc%ie
n care UE promoveaz$ Politica European$ de Vecin$tate.
EXTINDERE (1-2 min.)
Elevilor li se propune s$ realizeze o documentare, individual sau n grup, la tema Rolul elitei
politice n construc$ia proiectului european (vezi #i suportul informa%ional propus elevilor).
96
Integrare european pentru tine
MATERIALE SUPLIMENTARE
Raticarea Tratatului de la Lisabona
Ini%ial era prev$zut ca procedura de raticare s$ permit$ intrarea n vigoare a Tratatului de
la Lisabona la 1 ianuarie 2009. Evolu%iile n teren au ntrziat ns$ acest eveniment.
Pn$ la mijlocul anului 2009, tratatul a fost aprobat de 26 din cele 27 de state, principalul
obstacol ind refuzul Irlandei de raticare a tratatului, manifestat prin rezultatul negativ al
referendumului organizat n vara anului 2008. Din acest considerent, Consiliul European
din iunie 2009 a decis acordarea garan%iilor juridice suplimentare Irlandei pe subiectele care
au generat o atitudine negativ$ fa%$ de tratat #i care au menirea s$ reconrme suveranitatea
Irlandei n domeniile respective. Principalul obiectiv al garan%iilor suplimentare acordate este
deschiderea c$ii legitime c$tre un al doilea referendum ce ar urma s$ e organizat n toamna
anului 2009. Astfel, Irlanda a primit garan%ii c$ tratatul nu va submina neutralitatea sa militar$
#i nu va afecta dreptul s$u de a impune impozite, cu alte cuvinte i se va respecta suveranitatea
scal$ #i, totodat$, i se vor respecta drepturile suverane de decizie n politicile cu implica%ii
etice, cum ar chestiunile ce %in de avort.
97
Integrare european pentru tine
TEMA: Probleme actuale !i perspective ale Uniunii Europene !i ale
spa"iului european
LEC$IA 30. Personalit#"i europene
Exist# dou# categorii de oameni: cei care vor s# e ceva !i cei care vor s# fac# ceva.
PROIECT DIDACTIC
Obiectiv de referin"#:
! s$ exerseze demersuri de promovare a ideii de integrare european$;
! s$ aprecieze rolul personalit$%ilor n evolu%ia evenimentelor.
Obiective opera"ionale:
La nele activit$%ii, elevii vor putea:
! s$ descrie personalitatea lui Jean Monnet;
! s$ analizeze eforturile lui Jean Monnet privind integrarea european$;
! s$ aprecieze modelul lui Jean Monnet pentru cre#terea personal$ n context european.
EVOCARE (8-12 min.)
1. Elevii vor releva ideile sugerate de motto-ul lec%iei, ind orienta%i s$ utilizeze n r$spunsuri
exemple din experien%a proprie.
2. Elevilor li se va repartiza cte o arma%ie. Comunicnd n cerc, ei vor forma grupuri cu
colegii care au aceea#i arma%ie #i vor determina caracteristicile personalit$%ii vizate de
aceasta. Profesorul va nota ideile pe tabl$, ntr-o schem$ avnd n mijloc un cerc.
! A BENEFICIAT DE O EDUCA&IE
PRACTIC"
! A FOST UN OM AL MARI LOR
NCEPUTURI
! A MANEVRAT OAMENII DE STAT
! C%R&ILE NU CONTEAZ%, VORBE"TE
CU OAMENII: UNA DINTRE REGULILE
DE CARE SE GHIDA N VIA&"
! A TREZIT EGOISME NA &IONALE !I
INTRIGI
! A FOST UN AUTODIDACT
3. Se va organiza o discu%ie pentru a identica
numele personalit$%ii, care va notat n
cerc. n cazul mai multor variante de
r$spuns, vor notate toate. Dup$ stabilirea
98
Integrare european pentru tine
variantei corecte, profesorul va scrie pe tabl$ alte informa%ii cunoscute de elevi despre
personalitatea vizat$.
REALIZARE A SENSULUI (15-20 min.)
1. Elevii vor lectura textul plasnd pe cmp semnele: (v) informa%ie cunoscut$; (+)
informa%ie nou$; () informa%ie contradictorie; (?) informa%ie care treze#te dubii #i
necesit$ documentare (SINELG).
2. Se va organiza o activitate frontal$ constituit$ din c%iva pa#i:
a) revizuirea caracteristicilor, pentru a determina dac$ snt conrmate de text. n cazul
cnd nu snt conrmate, se respinge ca informa%ie incorect$ sau se formuleaz$ ntreb$ri
de precizare;
b) elevii prezint$ informa%ia nou-nv$%at$, adic$ cea marcat$ cu semnul (+), apoi cea
contradictorie (-) #i ideile asupra c$rora ar dori s$ se mai documenteze (?);
c) informa%ia audiat$ poate servi drept temei pentru discu%ii ulterioare, n cadrul altor
teme.
REFLEC!IE (10-15 min.)
1. Elevii vor reecta #i se vor pronun%a, opernd cu argumente plauzibile, asupra actualit$%ii
sau inactualit$%ii arma%iei lui Monnet: Oamenii nu accept# schimbarea dect din necesitate,
!i ei nu v#d necesitatea dect n momentul crizei, argumentnd decizia.
2. Elevii vor realiza la subiectul propus, timp de 5 min., o scriere reexiv$: Virtu$i !i expe-
rien$e preluate de la Monnet care m-ar ajuta s# u un bun cet#$ean al Europei. Produsul va
prezentat n perechi #i cteva scrieri n grupul mare.
EXTINDERE (1 min.)
Elevilor li se va propune ca tem$ de cas$ s$ deseneze 7 s$ge%i #i s$ scrie pe ecare dintre ele
cte un mesaj care ar contribui la orientarea european$ a comunit$%ii lor. Profesorul le va sugera
s$ plaseze s$ge%ile pe culoarele #colii sau ale prim$riei.
N.B.! Lec%ia 31 va una de sintez$ #i urmeaz$ a proiectat$ de profesor. Una din op%iunile
tematice ar : R. Moldova parte a civiliza$iei europene.
99
Integrare european pentru tine
CURRICULUM OP!IONAL PENTRU LICEU
Integrare european" pentru tine
Aria curricular#
$tiin#e socio-umane
Curriculumul este elaborat n cadrul programului Funda"iei SOROS-Moldova
Ini#iative europene.
Echipa de lucru:
1. dr. Viorica Gora$-Postic# (coord.), conferen%iar, Catedra de !tiin%e ale Educa%iei,
Universitatea de Stat din Moldova
2. dr. Lia Sclifos, lector sup., Catedra de !tiin%e Politice, Universitatea de Stat din
Moldova
3. Andrei Iovu, magistru n !tiin%e Politice, lector, Catedra de Rela%ii Interna%ionale,
Universitatea de Stat din Moldova
4. dr. Elena Cartaleanu, lector, Universitatea Pedagogic$ de Stat Ion Creang#
5. Daniela Manole, magistru n Rela%ii Interna%ionale, lector, Catedra de Rela%ii Interna%ionale,
Universitatea de Stat din Moldova
Recenzen"i: Rodica Solovei, dr. n istorie, Institutul de !tiin%e ale Educa%iei; Igor Ca$u, dr. n
istorie, Institutul de Istorie, Stat #i Drept, A!M; Valeriu Gorincioi, grad didactic #i managerial
superior, directorul Liceului M. Sadoveanu, C$l$ra#i; Rodica E$anu, prof. de istorie, Liceul
Columna, Chi#in$u; Nina Uzicov, prof. de istorie, grad didactic superior, Liceul Ion Creang#,
Chi#in$u.
CUPRINS
Argument
Obiective generale
Obiective de referin%$
Con%inuturi recomandate
Sugestii metodologice #i activit$%i de nv$%are
Sugestii de evaluare
Surse bibliograce
100
Integrare european pentru tine
ARGUMENT
Actualul curriculum reprezint$ o ncercare de pionierat n contextul din R. Moldova,
r$spunznd, n mod logic #i coerent, cerin%elor reformei educa%ionale de racordare a ntregului
sistem la standardele europene. Chiar dac$, din punct de vedere geograc, %ara noastr$ face
parte din continentul european, este zon$ european$ #i retorica politic$ a integr$rii europene
este destul de bogat$ cu sloganuri de tipul: R. Moldova $ar# european#, Voca$ia european# a $#rii
noastre, Viitorul nostru este n Europa, Vectorul strategic al Moldovei este integrarea european#, S#
aducem Europa n Moldova etc. , pentru a parcurge cu adev$rat traiectoria de integrare european$,
este iminent un proces complex de modic$ri de structur$ #i de con%inut la toate nivelurile n
majoritatea sectoarelor publice. Anali#tii politici sus%in c$ ar mai corect s$ vorbim despre
procesul de europenizare a %$rii noastre la nivel de mentalitate, educa%ie, cultur$, economie,
jurispruden%$ etc., apoi despre integrarea propriu-zis$. Or, cunoa#terea, con#tientizarea,
nsu#irea valorilor #i practicilor europene va dura. Ne a$m la etapa taton$rilor, a identic$rii
propriei c$i de dezvoltare #i ne men$inem n albia procesului de europenizare n virtutea sus$inerii
diplomatice !i a asisten$ei acordate de partenerii europeni, inclusiv prin lansarea Planului de Ac$iuni !i
a Misiunii Europene de administrare a frontierei.
Conform nalit$%ilor nv$%$mntului preuniversitar, liceul se ngrije#te de formarea unui
absolvent n m$sur$ s$ decid$ asupra propriei cariere, s$ contribuie la identicarea propriilor
trasee de dezvoltare intelectual$ #i profesional$, s$ se integreze activ n via%a social$. Conceput
ca furnizor de servicii educa%ionale, n cadrul c$ruia elevul s$ e permanent #i direct implicat
n construirea propriului traseu de nv$%are, liceul impune diversicarea gradual$ a ofertei
curriculare conform lierelor, prolurilor, specializ$rilor #i multiplicarea posibilit$%ilor celui
educat de a alege.
Cursul op%ional Integrare european# pentru tine are drept scop general s$ contribuie la formarea
con!tiin$ei europene prin cre!terea vizibilit#$ii !i a gradului de informare !i formare cu privire la integrarea
european# !i problematica Uniunii Europene n mediul educa$ional preuniversitar din R.Moldova.
Beneciarii direc%i ai proiectului elevii din clasele X-XII de liceu, cadrele didactice #i
manageriale din nv$%$mntul preuniversitar vor nsu#i, n primul rnd, un volum important
de cuno#tin%e care vizeaz$ civiliza%ia european$, institu%iile europene, economia european$,
dezvoltarea socio-cultural$, valorile europene, Europa #i diversitatea cultural$, n%elegerea
diversit$%ii etc.; #i vor forma abilit$%i de abordare a problemelor de rang global la scar$
european$, de luare a deciziilor, de solu%ionare a problemelor #i de cooperare etc. #i, nu n
ultimul rnd, atitudini valorice europene.
Elevilor li se propune un curs care diferen%iaz$ etapele unui parcus de nv$%are axat pe
competen%ele de baz$ determinate de Consiliul Europei (social-politice, multiculturale,
informa%ionale, comunicative, de nv$%are pe parcursul ntregii vie%i), care au drept scop
motivarea pentru implicare activ$ n via%a social-politic$, economic$, cultural$ #i formarea
calit$%ilor unui bun cet$%ean al R. Moldova #i al Uniunii Europene:
responsabilitate n ac%iuni #i libertate personal$ (de expresie, de con#tiin%$, de circula%ie
etc.);
voin%$ #i dorin%$ de implicare social$;
interes pentru cunoa#terea culturii na%ionale #i a altor popoare;
capacitate de dialog;
101
Integrare european pentru tine
- disponibilitate pentru acceptarea diferen%elor (de opinie, ras$, religie, etnie etc.);
- capacitate de analiz$, sintez$, transfer, rezolvare de probleme, aplicare creativ$ n situa%ii
noi a datelor;
- capacitate de anticipare, decizie #i asumare a riscului;
- respect pentru lege #i capacitatea de a interveni n ap$rarea #i perfec%ionarea acesteia;
- grij$ pentru lucrul bine f$cut, pentru via%$ #i munc$ de calitate, ra%ionalitate n folosirea
ecient$ a resurselor materiale #i de timp.
Prev$zut$, cel pu%in, pentru 34 de ore academice, pe parcursul unui an #colar, disciplina
respectiv$ se nscrie n aria curricular$ "tiin$e socio-umane, prezentnd n manier$ integratoare
informa%ii, abilit$%i #i atitudini de la mai multe materii #colare, att din domeniul educa%ional
formal, dar #i nonformal, informal.
OBIECTIVELE GENERALE ale disciplinei snt:
! cunoa#terea procesului de integrare european$ n diversitatea sa;
! cercetarea procesului de integrare european$ din perspectiva cet$%eanului R. Moldova;
! promovarea valorilor #i atitudinilor europene.
OBIECTIVE DE REFERIN$%
I. Cunoa$terea procesului de integrare european# n diversitatea sa:
! s$ caracterizeze mecanismele de func%ionare, ac%iunile principalelor organiza%ii
europene;
! s$ analizeze evenimente, procese, fenomene specice integr$rii europene;
! s$ explice modul de abordare a procesului de integrare european$ n diferite perioade,
medii sociale etc.;
! s$ aprecieze rolul organiza%iilor europene n procesul de integrare;
! s$ identice modalit$%i/c$i de integrare european$ prin cultur$, economie, politic$
etc.;
! s$ identice probleme actuale ale UE;
! s$ propun$ solu%ii pentru rezolvarea problemelor europene.
II. Cercetarea procesului de integrare european# din perspectiva cet#"eanului
R. Moldova:
! s$ determine evolu%ia rela%iilor R. Moldova-principalele organiza%ii europene;
! s$ aprecieze rolul spa%iului politic, economic, social, cultural european pentru
dezvoltarea R. Moldova;
! s$ stabileasc$ atu-urile #i problemele actuale ale R. Moldova din perspectiva integr$rii
europene;
! s$ analizeze impactul orient$rii R. Moldova spre integrare european$.
III. Promovarea valorilor $i atitudinilor europene:
! s$ identifice, n baza pluralismului axiologic, valorile #i principiile care definesc
identitatea civic$ european$;
102
Integrare european pentru tine
! s$ analizeze instrumentele na%ionale #i europene de promovare a valorilor #i a atitudinilor;
! s$ identice c$i de implicare n luarea deciziilor la nivel local, na%ional, european;
! s$ exerseze demersuri de promovare a ideii de integrare european$;
! s$ lanseze ini%iative de dialog intercultural #i de promovare a unit$%ii n diversitate;
! s$ (auto)evalueze ac%iuni/produse individuale/colective de promovare a deschiderii
spre integrare european$;
! s$ caracterizeze spa%iul cultural na%ional #i european.
CON$INUTURI RECOMANDATE
1. Lec$ie introductiv#
Modulul I. EUROPA %I EVOLU!IA IDEII DE UNIFICARE EUROPEAN&
I. Europa $i civiliza"ia european#
2. Europa !i europenii. Caracteristicile istorice, geograce !i culturale ale spa$iului european
- Europa: sensurile etimologic, mitologic, geograc, religios #i politic
- Europa mintal$ #i cultural$
3. Fundamentele civiliza$iei europene
- Cultura greac$
- Roma politic$
- Cre#tinismul
II. Unitatea n diversitate a Europei
4. Valorile comune ale Europei !i europenilor
- Europa multicultural$ #i unitatea cultural$
- Europa multiconfesional$ #i toleran%a religioas$
- Europa multilingvistic$
5. Identitatea na$ional# !i identitatea european#
- Identitatea na%ional$ #i identitatea european$
- Percep%ia identit$%ii europene n R. Moldova
6. Uniunea European# !i construc$ia identit#$ii europene
III. Evolu"ia ideii europene
7. Evolu$ia ideii de unicare european#
- Idei #i tendin%e de unicare european$ pe parcursul secolelor
- Contribu%ia organiza%iilor europene la procesul unic$rii Europei
8. Evaluarea modulului Europa !i evolu$ia ideii de unicare european#
Modulul II. INSTITU!II EUROPENE
IV. Consiliul Europei
9. Consiliul Europei cea mai mare organiza$ie european#
103
Integrare european pentru tine
- Statutul Consiliului Europei
- Obiectivele Consiliului Europei
- Mecanismul de func%ionare a Consiliului Europei
- Realiz$ri ale Consiliului Europei
10. Republica Moldova !i Consiliul Europei
- Republica Moldova stat membru al Consiliului Europei
- Reprezentarea n Consiliul Europei
- Consiliului Europei n armarea statului de drept #i a societ$%ii democratice
V. Uniunea European#
11. Esen$a !i evolu$ia Uniunii Europene
- Constituirea Uniunii Europene
- Evolu%ia Uniunii Europene
12. Uniunea European#: prezent !i viitor
- Uniunea European$ ast$zi
- Viitorul Uniunii Europene
VI. Institu"iile Uniunii Europene
13. Institu$ii reprezentative, executive !i judiciare
- Institu%ii reprezentative
- Institu%ia executiv$
- Institu%ii judiciare
14. Institu$ii consultative !i nanciare
- Institu%ii consultative
- Institu%ii nanciare
- Alte institu%ii europene
VII. Procesul decizional n Uniunea European#
15. Procesul decizional n institu$iile Uniunii Europene
- Procesul decizional n institu%iile Uniunii Europene
- Procedurile principale ale procesului decizional
- Implicarea cet$%enilor n luarea deciziilor
16. Evaluarea modulului Institu$ii europene
Modulul III. DOMENII DE INTERES COMUN N UNIUNEA EUROPEAN&
VIII. Dreptul european
17. Aspecte juridice ale integr#rii europene
- Esen%a #i caracteristicile conceptului european al dreptulului
- Protec%ia European$ a Drepturilor Omului, Conven%ia European$ a Drepturilor Omului
- Carta Social$ European$. Carta European$ pentru Prevenirea Torturii #i a Tratamentelor
sau Pedepselor Inumane sau Degradante
- Conven%ia European$ pentru Protec%ia Minorit$%ilor Na%ionale
- Curtea European$ a Drepturilor Omului
18. Cet#$enia european#
104
Integrare european pentru tine
- Statutul juridic al cet$%eanului european
- Cet$%enia #i procesul de integrare european$
IX. Integrarea economic# european#
19. Aspecte ale integr#rii economice europene
- No%iuni generale privind integrarea economic$
- Formele integr$rii economice: Zona Comer%ului Liber; Uniunea Vamal$; Pia%a Unic$;
Uniunea Eeconomic$
- Evolu%ia integr$rii economice europene
20. Integrarea economic# european# a Republicii Moldova
- Documente ce vizeaz$ integrarea european$ a Republicii Moldova
- Probleme specice procesului de integrare economic$ a %$rii noastre
X. Politicile comune ale Uniunii Europene
21. Domenii de interes comun n Uniunea European#
- Conceptul de politici comune europene
- Clasicarea politicilor comune europene
- Mecanismul de func%ionare a politicilor comune europene
22. Oportunit#$i pentru tineri n procesul de integrare european#
23. Evaluarea modulului Domenii de interes comun n Uniunea European#
Modulul IV. UNIUNEA EUROPEAN& NTRE EXTINDERE %I REZOLVAREA PROBLE-
MELOR ACTUALE. PERSONALIT&!I EUROPENE
XI. Extinderea Uniunii Europene
24. Aspecte ale extinderii Uniunii Europene
- Criteriile de aderare la Uniunea European$
- Procesul de aderare la UE (Procedura ob%inerii statutului de membru)
- Experien%a extinderilor anterioare ale UE (Etapele extinderii UE)
25. Perspectivele extinderii Uniunii Europene !i Republica Moldova
- Perspectivele extinderii europene
- Rela%iile Republica Moldova Uniunea European$
XII. Politica de vecin#tate a Uniunii Europene un nou cadru de colaborare cu vecinii
26. Politica de vecin#tate n Uniunea European#
- Conceptul de politic$ european$ de vecin$tate
- Mecanismul de func%ionare a politicii europene de vecin$tate
- Implica%iile politicii de vecin$tate a Uniunii Europene asupra R. Moldova: costuri #i benecii
XIII. Probleme actuale $i perspective ale Uniunii Europene $i ale spa"iului european
27. Politica de mediu n Uniunea European# !i n spa$iul european
- Evolu%ia politicii ecologice a Uniunii Europene #i a spa%iului european
- Elementele politicii de mediu a Uniunii Europene
28. Migra$iile ilegale !i starea demograc# n spa$iul european
29. Problema adopt#rii Constitu$iei Europene
105
Integrare european pentru tine
- Istoricul procesului constitu%ional european
- Tratatul Constitu%ional
- Tratatul de la Lisabona
- Perspectivele integr$rii politice europene
30. Personalit#$i europene
- Jean Monnet
- Contextul educa%ional
- Contextul social economic #i politic
- Contribu%ia lui la crearea Uniunii Europene
31. Lec%ie de sintez$: R. Moldova parte a civiliza$iei europene
Rezerva profesorului 3 ore
SUGESTII METODOLOGICE
Cursul op%ional Integrare european# pentru tine are drept scop general de a contribui la formarea
con#tiin%ei europene prin cre#terea vizibilit$%ii #i a gradului de informare #i formare cu privire la
integrarea european$ #i problematica Uniunii Europene n mediul educa%ional preuniversitar.
Pentru a realiza scopul propus, beneciarii direc%i ai cursului elevii din clasele X-XII de liceu
vor parcurge c%iva pa#i de la nsu!irea unui volum de cuno#tin%e, la formarea abilit$%ilor de
analiz# a informa%iei, de estimare a consecin%elor unor ac%iuni, de exprimare a punctului de vedere
personal. Ulterior, vor nv$%a s# identice probleme, nevoi, dorin%e de dezvoltare a comunit$%ii din
perspectiva integr$rii europene, s# abordeze probleme de rang local/na%ional/european/global, s#
poat# lua decizii, s$ con!tientizeze propria responsabilitate, s$-#i formeze atitudini valorice europene
#i, n nal, va nv$%a s# ini$ieze ac$iuni #i s$ i implice #i pe ceilal%i, s# elaboreze !i s# implementeze
proiecte specice problematicii europene.
Pentru ca elevul s$ e capabil s$ realizeze respectivii pa#i, cadrul didactic are responsabilitatea
de a utiliza tehnici care s$ formeze, treptat, capacit$%ile/competen%ele pe care le implic$ aceast$
cre#tere (vezi schema ce urmeaz$).
Tehnici care facili-
teaz# elaborarea $i
implementarea de
proiecte specifice
problematicii
europene
Tehnici care facili-
teaz# informarea,
documentarea des-
pre problematica
european#
Tehnici care facili-
teaz# simularea unor
procese, interac"iuni
sau a activit#"ii unor
organisme/ institu"ii
europene
Tehnici care facilitea-
z# identificarea unor
probleme, nevoi, do-
rin"e de dezvoltare a
comunit#"ii din per-
spectiva integr#rii eu-
ropene $i elaborarea
de solu"ii
1
2
3
4
106
Integrare european pentru tine
Metodologia didactic$ va stabilit$ de profesor n func%ie de:
Obiectivele educa%ionale Formele de organizare
Con%inutul de instruire Mijloacele utilizate
Timpul de nv$%are Experien%a #i factorii de personalitate a profesorului
Particularit$%ile psihologice
individuale ale elevilor #i
ale clasei
Implementarea eficient$ a Curriculumului presupune o reconsiderare a metodologiei
didactice, accentul fiind pus, n mare parte, pe valorificarea metodelor formative, activ
participative.
Aceast$ op%iune este determinat$ de faptul c$ nsu#irea opera%ional$ #i func%ional$ a
cuno#tin%elor, formarea capacit$%ilor #i a atitudinilor se va realiza adecvat nu printr-o receptare
pasiv$, ci prin implicare activ$. A#adar, n nici un caz cursul nu va lua forma unui set de prelegeri,
n cadrul c$rora profesorul prezint$ informa%ia, iar elevii reproduc materia nsu#it$. n cazul n
care se vor aplica metode expozitive, acestea vor necesita o optimizare, care va presupune:
transformarea monologului n dialog prin problematizare;
folosirea surselor suplimentare de informa%ii;
utilizarea n timpul expunerii a mijloacelor de nv$%$mnt;
adecvarea con%inutului #i comunic$rii (limbajului) la capacit$%ile de n%elegere a clasei.
mbinarea expunerii cu celelalte metode didactice.
La selectarea strategiilor de nv$%are, profesorul va %ine cont de teoria inteligen%elor multiple
(Inteligen$a verbal-lingvistic#; Inteligen$a logico-matematic#; Inteligen$a vizual-spa$ial#; Inteligen$a
corporal-chinestezic#; Inteligen$a naturalist#; Inteligen$a interpersonal#; Inteligen$a intrapersonal#).
Avnd n vedere faptul c$ acest curs este preconizat pentru clasele X-XII, se recomand$ a
valorica la ore principiul interdisciplinarit$%ii. n particular, se va apela la capitole de istorie
universal$ #i na%ional$, geograe, limb$ #i literatur$ romn$, literatur$ universal$, limbi str$ine,
educa%ie civic$, educa%ie moral-spiritual$ etc.
Tehnologia proiect$rii/desf$#ur$rii procesului didactic se va realiza dup$ cadrul de
gndire #i nv$%are ERR (evocarerealizare a sensuluireec%ie), construit pe premisa: ceea
ce !tim determin# ceea ce putem nv#$a. Curriclumul de fa%$ prezint$ cadrul ERR ntr-un nou
format metodologic: !ase pa!i pentru con!tientizarea unui model propriu de nv#$are. Argumentul
pentru un astfel de format este determinat de faptul c$ de#i cadrul ERR, aplicat de profesori n
proiectarea activit$%ii didactice, a contribuit la sporirea calit$%ii procesului de nv$%are, experien%a
a demonstrat totu#i c$ snt aspecte care pot mbun$t$%ite. Unul dintre acestea %ine de o nou$
etap$ EXTINDEREA, care deja s-a ncet$%enit par%ial n mediul profesoral din lume #i din R.
Moldova. Proiectarea/desf$#urarea acestei etape a contribuit substan%ial la ameliorarea calit$%ii
pred$rii, dar mai pu%in la con#tientizarea de c$tre elevi a modelelor proprii de nv$%are. Autorii
cursului de Integrare european# pentru tine #i propun s$ acopere aceast$ necesitate prin oferirea
unui cadru metodologic, care l-ar ajuta pe elev s$ monitorizeze propria nv$%are, pn$ la formarea
competen%ei n acest sens, adic$ transformarea ei ntr-un model comportamental autentic.
n a#a fel, etapele ERRE au fost suplimentate cu 6 pa#i exprima%i n sarcini propuse elevului
n Practicum:
1. Implic#-te! (EVOCARE)
2. Informeaz#-te! (REALIZARE A SENSULUI)
107
Integrare european pentru tine
3. Proceseaz# informa$ia! (REALIZARE A SENSULUI)
4. Comunic# !i decide! (REFLEC&IE)
5. Exprim#-$i atitudinea! (REFLEC&IE)
6. Ac$ioneaz#! ( EXTINDERE).
La etapa de EVOCARE, una dintre cele mai importante sarcini pentru profesor const$ n a-l
implica pe elev att la nivel de ac%iune, ct #i la nivel de gndire. Implicarea activ$ este un context
favorabil pentru valoricarea experien%ei anterioare a elevului, identicarea necesit$%ilor n
raport cu ceea ce urmeaz$ s$ studieze #i, n baza lor, motivarea intrinsec$ #i extrinsec$ pentru
nv$%are. Iat$ de ce la ecare or$ se propun sarcini pentru pasul Implic#-te!
Etapa REALIZARE A SENSULUI %ine de lucrul cu informa%ia nou$. Transmiterea, explicarea
informa%iei noi nu asigur$ pe deplin n%elegerea ei de c$tre elev. n acest sens, este important a-i men%ine
implicarea prin sarcini care ar facilita contactul cu informa%ia nou$ #i prelucrarea ei. Astfel, la respectiva
etap$ elevii vor avea sarcini ce %in de Informeaz#-te! (lectur$, ascultare activ$) #i sarcini ce %in de Proceseaz#
informa$ia! (reproducerea, traducerea, interpretarea, aplicarea, analiza materialului nou).
REFLEC&IA este o etap$ semnicativ$ n nv$%are. Axat$ pe formarea atitudinilor, aceasta
condi%ioneaz$ schimb$ri comportamentale. La respectiva etap$ elevilor li se propun sarcini
pornind de la 2 caracteristici importante ale reec%iei n procesul de nv$%are:
- men%inerea implic$rii prin schimb s$n$tos de idei, asigurat$ prin pasul Comunic# !i decide!
(n unele situa%ii acest pas este aplicabil #i la etapa de realizare a sensului);
- formarea #i exprimarea atitudinilor care faciliteaz$ restructurarea schemelor cognitive ini%iale
prin pasul Apreciaz#!, preg$tind, astfel, elevii pentru noi abord$ri comportamentale.
n cazul cnd procesul de nv$%are niseaz$ aici, exist$ riscul c$ modelul comportamenal
neexersat va uitat #i nu va deveni o reac%ie reasc$ a elevului n alte contexte, cu alte cuvinte nu
se va transforma n competen%$. Pentru a minimaliza acest risc, se propune etapa EXTINDERE #i
sarcinile ce %in de Ac$ioneaz#!. Astfel, elevul are posibilitatea de a face un transfer de cunoa#tere
#i a aplica cele nsu#ite la ore n situa%ii de integrare autentice, dezvoltndu-#i competen%e care
devin pe parcurs modele comportamentale obi#nuite.
Elevul care studiaz$ n baza metodologiei propuse #i contureaz$ un stil propriu de nv$%are, ce
l ajut$ s$ ating$ noi performan%e, el devenind coparticipant al propriei instruiri #i educa%ii.
SUGESTII DE EVALUARE
Finalit#"ile de integrare/evaluare la Integrare european# pentru tine (standarde curriculare
de performan%$)
La nele acestui curs, elevii vor capabili:
s# prezinte cu ajutorul surselor (documente, h#r$i, tabele, scheme etc.) caracteristicile geograce,
istorice, economice, sociale, politice, culturale ale procesului de integrare european#;
s# ilustreze prin exemple concrete rolul personal !i al colabor#rii n evolu$ia procesului de integrare
european#;
s# propun# produse (discurs, articol de ziar, dosar tematic etc.) ce reect# cercetarea procesului
de integrare european# din perspectiva cet#$eanului R. Moldova;
s# proiecteze o ac$iune, real# sau virtual#, de promovare la nivel local, na$ional, european a valorilor
!i atitudinilor europene.
108
Integrare european pentru tine
Determinarea n plan teoretic a unor
standarde curriculare de performan%$
are o importan%$ major$ pentru succesul
implement$rii cursului, deoarece specic$
clar performan%a a#teptat$, asigur$
conexiunea ntre curriculum #i evaluare,
creeaz$ un sistem de referin%$ pentru
profesor #i elev. Aceast$ conexiune este
reprezentat$ sugestiv n algoritmul
propus.
Pentru o realizare ecienta a nalit$%ilor
Educa$iei pentru integrare european#, cadrul
didactic va %ine cont de anumite elemente
conceptuale. Va orienta demersul evaluativ
spre evaluarea de competen"e, utiliznd
ca instrumente, n mod preponderent,
tehnicile alternative. Respectiv, va practica
o evaluare criterial#, aplicnd pentru
aprecierea produselor elevilor, n special n cazul unor activit$%i relevante, criterii sau rubrici/
grile de specica"ie. Ecien%a procesului va cre#te dac$ va implicat $i elevul (prin elaborarea
de criterii #i indicatori), dac$ va creat un cadru adecvat dezvolt$rii capacit$%ii de autoevaluare
#i interevaluare. Ca rezultat, se va realiza o benec$ redistribuire a responsabilit$%ilor n procesul
evaluativ, unele dintre activit$%i revenindu-i elevului. Procesul de evaluare va conceput deci
ca unul reexiv att din partea profesorului, ct #i din partea elevului.
Pentru realizarea demersului de evaluare (planul practic), cadrul didactic va aplica pa#i n
cheia algoritmului prezentat mai sus:
va proiecta evaluarea standardelor curriculare de performan%$ la anumite etape (module)
pe parcursul anului de studiu;
va identica elementele de competen%$ necesare a exersate de c$tre elev pentru a
performa;
va implica elevul: l va familiariza cu performan%a/%intele de atins;
va selecta/elabora materiale corespunz$toare: con%inuturi, #e, sarcini de activitate, criterii
etc.;
va proiecta modul de exprimare a evalu$rii.
Prin implementarea cursului op%ional de liceu Integrare european# pentru tine, ne propunem
s$ asigur$m un cadru nou pentru exprimarea evalu$rii. J.P. Caverni #i G. Noizet denesc
evaluarea ca ac$iune prin care, referitor la un obiect, eveniment, persoan#, se formuleaz# o judecat#
prin prisma unor criterii (I.T. Radu, 2000). Evaluarea trebuie proiectat$ #i exprimat$/valorizat$
anume conform acestui concept. Exprimarea unor judec$%i despre performan%a elevului n
lipsa unor criterii explicite degradeaz$ valoarea demersului propriu-zis. n cadrul cursului
propus, profesorul va evita s$ reduc$ valoarea rezultatelor la not$, deoarece, utiliznd doar
nota, func%ia certicativ$ a evalu$rii asupra ecien%ei muncii cadrului didactic #i, respectiv, a
performan%ei elevului este diminuat$. Renun%nd la o evaluare holistic$ n favoarea unei analitice
cu formularea unor criterii #i aplicarea unor grile n aprecierea procesului/produsului activit$%ii
elevului; utiliznd strategii/instrumente de evaluare axate pe descifrarea esen%ei procesului/
109
Integrare european pentru tine
produsului realizat de elev; asigurnd un feedback relevant asupra performan%ei elevului etc.,
cadrul didactic creeaz$ condi%ii pentru substituirea irelevan%ei informa%iei oferite doar de not$
cu o prezentare sintetic$ a datelor #i concluziilor despre performan%a elevului. Totodat$, acest
tip de demers l preg$te#te pe elev s$ descifreze, aprecieze #i valorice o asemenea informa%ie.
Un pas mai avansat ar implicarea/interesarea autorit$%ilor #colare #i a p$rin%ilor n solicitarea
#i valoricarea informa%iilor de un asemenea format la formularea concluziilor referitoare la
rezultatele activit$%ii profesorului/elevului la o anumit$ disciplin$ #colar$, inclusiv pentru
cursul op%ional Integrare european# pentru tine.
110
Integrare european pentru tine
SURSE BIBLIOGRAFICE
1. B$rbulescu Iordan Gheorghe, Uniunea European# Aprofundare !i Extindere: De la
Comunit#$ile Europene la Uniunea European#, Bucure#ti: Editura TREI, 2001.
2. Bibere Octav, Uniunea European# ntre real !i virtual, Bucure#ti: Editura All Educational, 1999.
3. Cebotari S., Saca V., Coropcean, I. Politica extern# a Republicii Moldova n contextul proceselor
integra$ioniste, Chi#in$u: Institutul Militar al For%elor Armate, 2008.
4. Consiliul Europei. 800 milioane de europeni, Chi#in$u, 2003.
5. Constantin Valentin, Documente de baz# ale Comunit#$ii !i Uniunii Europene, Ia#i: Editura
Polirom, 2002.
6. Conven$ia European# pentru Ap#rarea Drepturilor Omului !i a Libert#$ilor Fundamentale, Biroul
de Informare al Consiliului Europei n Moldova, Chi#in$u, 2002.
7. Courty Guillaume, Devin Guillaume, Construc$ia European#. Repere, Bucure#ti: Editura
C.N.I. CORESI S.A., 2001.
8. Cum func$ioneaz# Uniunea European#. Institu$iile UE. Ghidul cet#$eanului din spa$iul european,
Kiev: S.R.L. Legko, 2004.
9. Dandi# Nicolae, Extinderea !i Politica de Vecin#tate a Uniunii Europene, Chi#in$u: Editura
Bons Ofces, 2008.
10. Enciclopedia Uniunii Europene, Edi$ia a II-a, Bucure#ti: Editura Meronia, 2006.
11. Dick Leonard, Ghidul Uniunii Europene, Bucure#ti: Editura Teora, 2001.
12. Ecobescu Nicolae, Filip Anda, Manualul Consiliului Europei, Bucure#ti, 1999.
13. Europ# extins# Vecin#tatea un nou cadru pentru rela$iile cu statele vecine din Est !i Sud,
Kiev: SRL LegkoInk, 2004.
14. Enciu Nicolae, Enciu Valentina, Construc$ia european# (1945-2007). Curs universitar,
Chi#in$u: Editura Civitas, 2008.
15. Ferreol Gilles, Dic$ionarul Uniunii Europene, Ia#i: Editura Polirom, 2001.
16. Ghica Luciana-Alexandra, Enciclopedia Uniunii Europene, Editura Meronia, 2006.
17. Gower Jackie, Redmond John, L#rgirea Uniunii Europene. Perspective, Bucure#ti: Editura
Club Europa, 2001.
18. Green Cowless Maria, Smith Michael, Starea Uniunii Europene. Risc, reform#, rezisten$#,
relansare, Editura Club Europa, 2002.
19. Gudm Anatol, Republica Moldova !i Uniunea European# ca parteneri, Chi#in$u, 2002.
20. Hoffman Stanley, Sisiful european: studii despre Europa (1964-1994), Bucure#ti: Editura
Curtea Veche, 2003.
21. Hot#rri ale Cur$ii Europene a Drepturilor Omului, Ia#i: Editura Polirom, 2003.
22. Husar Alexandru, Ideea European# sau noi !i Europa (Istorie, cultur#, civiliza$ie), Ia#i, 1993.
23. Ivan Adrian L., Sub zodia Statelor Unite ale Europei de la ideea !i planurile de unitate european#
la Europa suprana$ional#, Editura Ecco, 2006.
24. Jinga Ion, Popescu Andrei, Integrarea european#. Dic$ionar de termeni comunitari, Bucure#ti:
Editura Lumina Lex, 2000.
25. Jinga Ion, Uniunea European#: realit#$i !i perspective, Bucure#ti, 1999.
26. Kraijdan Arina, Organiza$ii Interna$ionale Europene, Chi#in$u, 2001.
27. Marino Adrian, Pentru Europa. Integrarea Romniei. Aspecte ideologice !i culturale (ed. II),
Ia#i: Editura Polirom, 2005.
28. Mazilu Dumitru, Integrare European#: Drept Comunitar !i Institu$ii Europene, Bucure#ti:
111
Integrare european pentru tine
Editura Lumina Lex, 2005.
29.McCormick, John, S# n$elegem Uniunea European#. O introducere concis#, Bucure#ti: Editura
Codecs, 2006.
30. Moldova ntre Est !i Vest: identitate na$ional# !i orientare european#, Chi#in$u, 2001.
31. Mo%oc Iulia, Uniunea European#: dreptul !i politica extinderii spre Est, Bucure#ti, 2001.
32. Neculaie Adrian, Noi !i Europa, Ia#i: Editura Polirom, 2002.
33. P$un Nicolae, Institu$iile Uniunii Europene. Evolu$ii !i proiecte de reforme, Cluj: Editura
Funda%iei pentru Studii Europene, 2004.
34. Pinder John, Uniunea European#. Foarte scurt# introducere, Editura Bic ALL, 2006.
35. Politica, Societatea !i Cultura n Sud-Estul !i Vestul Europei: studiu comparativ, Chi#in$u,
2001.
36.Pop Adrian (coord.), Romnia !i Republica Moldova ntre Politica european# de vecin#tate
!i perspectiva extinderii Uniunii Europene, Institutul European din Romnia Studii de impact
III, Bucure#ti, 2005.
37. Popescu Andrei, Jinga Ion, Organiza$ii europene !i euroatlantice, Bucure#ti, 2001.
38. Postic$ Constantin, Economia Uniunii Europene, Chi#in$u, 2001.
39. Prisecaru Petre, Idi Nicolae, Reforma constitu$ional# !i institu$ional# a Uniunii Europene,
Bucure#ti: Editura Economic$, 2003.
40. Railean Valentin, Integrarea $#rilor Est Europene n Uniunea European#, Chi#in$u, 2001.
41. Ra%$ Gheorghe, Integrarea European#: Istorie, documente, analiz#, Chi#in$u, 2001.
42. Republica Moldova !i Integrarea European#. Elemente de Strategie, Chi#in$u: Institutul de
Politici Publice, 2003.
43.Realizarea Planului de Ac$iuni UE-Moldova (februarie 2005-ianuarie 2008), Moldova !i UE n con-
textul Politicii Europene de Vecin#tate, ADEPT !i Expert-Grup, Chi#in$u: Editura ARC, 2008.
44. Savu Dana-Victoria, Integrarea european#: realiz#ri !i perspective, Bucure#ti, 1996.
45. Schulze Hagen, Stat !i na$iune n istoria european#, Ia#i: Editura Polirom, 2004.
46. Smith Karen E., Politica extern# a Uniunii Europene, Bucure#ti: Editura TREI, 2004.
47. Sudre Frederic, Drept european !i interna$ional al drepturilor omului, Ia#i: Editura Polirom,
2006.
48. Suveranitate na$ional# !i integrare european#, Ia#i: Editura Polirom, 2002.
49. Thatham Allan, Osmochescu Eugen, Dreptul Uniunii Europene, Chi#in$u: Editura ARC,
2003.
50. Unicarea European#: lozoa diversit#$ii, Chi#in$u, 2004.
51. Unicarea European#: lozoa viitorului, Chi#in$u, 2005.
52. Unicarea European#: lozoe, politic#, mentalitate, Chi#in$u, 2003.
53. Zorgbibe Charles, Construc$ia European#. Trecut, prezent, viitor, Bucure#ti: Editura TREI,
1998.
Acte normative:
1. Hot#rrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Strategiei de comunicare cu privire
la integrarea european# a R.Moldova, nr.1524 din 29.12.2007, Monitorul Ocial al R.Moldova,
nr.11-12 (3104-3105) din 18.01.2008;
2. Hot#rrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Planului de Ac$iuni Republica
Moldova-Uniunea European#, nr.356 din 22.04.2005, Monitorul Ocial al R. Moldova, nr.65-
66/412 din 29.04.2005.
112
Integrare european pentru tine
SITE-uri utile:
europa.eu/teachers-corner/15/index_ro.htm
www.2007-2013.eu
www.ceps.eu
www.coe.int
www.delmda.ec.europa.eu
www.ena.lu
www.eubam.org
www.eulaw.edu.ru
www.euractiv.ro
www.europa.eu
www.expert-grup.org
www.generation-europe.ro/index.htm
www.ier.ro
www.libertysecurity.org
www.viitorul.org
www.welcomeurope.com