Sunteți pe pagina 1din 5

COALA GIMNAZIAL,COM.LAPO,JUD.

PRAHOVA
COMISIA PENTRU EVALUAREA I ASIGURAREA CALITII
RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE ASIGURARE I EVALUARE A
CALITII
ANUL COLAR 2013 2014
Semestr! I
1" C#m$s$% &e %s$'r%re ($ e)%!%re % *%!$t+,$$ % %)t rm+t#%re% *#m-#.e.,+/
- conducere operativ: director prof. Dragu Gheorghe, responsabil: prof. Paraschiv Florian Marius,
membri: prof.Dragu armen,educ.!adu Georgiana, repre"entantul prin#ilor: Dedu $enu a,
repre"entantul $:%oni %onel, repre"entantul elevilor: Dedu Mdlina %onela, repre"entantul
sindicatului: inst.&asile Mioara.
2" Atr$0,$$!e 'e.er%!e %!e CEAC -e.tr %.! (*#!%r 2013 2014/
- gestionea" dove"ile, elaborea" 'i aplic procedurile, (ntocme'te planul de (mbunt#ire, raportul de
autoevaluare, formularele periodice de monitori"are intern, pstrea" legtura cu )!)%P, informea"
permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calit#ii, se (nt*lnesc lunar (n 'edin#e de lucru (n
scopul diseminrii observa#iilor privind observarea lec#iilor, de"bat calificativele ob#inute, identific
punctele tari 'i punctele slabe, propun 'i implementea" proiecte (n scopul cre'terii calit#ii activit#ii pe
diverse domenii de interes
3" Pr$.*$-%!e!e &$re*,$$ &e %*,$.e/
%1 +n anul 'colar ,-./-,-.0,semestrul %, echipa managerial a colegiului a asigurat permanen#a 'i
coeren#a autoevalurii activit#ii 'colii prin numirea unei omisii de 1valuare 'i )sigurare a alit#ii 'i
prin crearea unui cadru formal (n care s se desf'oare ac#iunile de autoevaluare.
01 onform !aportului procesului de autoevaluare ,-.,-,-./, au fost supuse procesului de autoevaluare
toate aspectele referitoare la organi"a#ie.
1chipa managerial, 'efii de catedre 'i consilierul educativ au reali"at rapoarte de autoevaluare
periodic, ba"*ndu-se pe feedbac2-ul permanent reali"at cu to#i factorii implica#i (n acest proces 'i
#in*nd cont de opiniile personalului 'colii, astfel c autoevaluarea a devenit un proces interactiv,
con'tient 'i responsabil.
*1 3-a verificat efectuarea observa#iilor la lec#ii, conclu"iile fiind comunicate omisiei de 1valuare 'i
)sigurare a alit#ii. +n cadrul 'edin#elor lunare, directorul 'colii a comunicat omisiei de 1valuare 'i
COALA GIMNAZIAL,COM.LAPO,JUD.PRAHOVA
COMISIA PENTRU EVALUAREA I ASIGURAREA CALITII
)sigurare a alit#ii aspectele esen#iale privind derularea procesului instructiv - educativ 'i problemele
aprute, a'a cum sunt consemnate (n procesele verbale ale acestora.
&1 3-au reali"at4revi"uit proceduri pentru punerea (n practic a politicilor educa#ionale, respect*ndu-se
cerin#ele interne 'i e5terne 'i asigur*nd cadrul calit#ii (n (nv#m*nt. ele mai multe proceduri sunt
func#ionale, fiind formulate (n concordan# cu legisla#ia privitoare la (nv#m*ntul preuniversitar. Prin
evaluarea re"ultatelor 'i prin monitori"are sunt (mbunt#ite pentru a fi (n acord cu toate cerin#ele
sistemelor 'i proceselor.
e1 omisia de 1valuare si )sigurare a alit#ii a corelat aspectele pre"entate (n P)3, PM 'i a stabilit
modalit#i de (mbunt#ire a performan#elor prin planurile de (mbunt#ire periodice, elaborate anual 'i
monitori"ate trimestrial.
21 D#*me.te!e -r#$e*t$)e %!e *#m$s$e$3 P!%.! #-er%t$#.%!3 Re'!%me.t! &e 2.*t$#.%re %
*#m$s$e$3 P!%.! m%.%'er$%!3 % 2#st re)$4$te ($ %*t%!$4%te $. *#.2#rm$t%te * met#&#!#'$$!e $.
)$'#%re"
omisia 1valuare 'i )sigurare a alit#ii a identificat priorit#ile 'i a stabilit planuri de ac#iune 'i de
(mbunt#ire pentru reali"area unei autoevaluri riguroase. Dup fiecare raportare 6la trei luni7 s-a
reali"at planul de (mbunt#ire conform politicii stabilite de organi"a#ie 'i s-a evaluat punerea (n practic
a acestuia.
1laborarea planurilor de (mbunt#ire s-a reali"at prin identificarea punctelor slabe descoperite (n urma
rapoartelor de monitori"are intern reali"ate o dat la trei luni 'i actuali"area celor care nu au fost
(mbunt#ite.
%ndicatorii de performan# 'i standardele de referin# e5tern au repre"entat ba"a (n elaborarea,
desf'urarea 'i monitori"area programelor de (nv#are 'i serviciilor.
4" A!te %*,$.$ -.*t%!e 5.tre-r$.se &e CEAC/
- Participarea la elaborarea documentelor de planificare strategic P)3, PM, Planului 8pera#ional din
P)3
1" - Pregatirea si derularea vi"itelor de validare a raportului procesului de autoevaluare ,-.,-,-./
- Personali"area fi'elor de responsabilit#i pentru fiecare compartiment 'i comisie, (n vederea
eficienti"rii gradului de implementare a msurilor corective 1)
- Personali"area fi'elor postului (n cadrul 1), (n func#ie de specificul activit#ilor derulate (n cadrul
comisiei
COALA GIMNAZIAL,COM.LAPO,JUD.PRAHOVA
COMISIA PENTRU EVALUAREA I ASIGURAREA CALITII
- )ctuali"area avi"ierului 1)
- Participarea la cursuri de perfec#ionare pe problematica asigurrii calit#ii 6prof. Paraschiv Florian
Marius7 organi"ate de )!)%P 6Ge ti, octombrie ,-./7
- 1laborarea de instrumente de autoevaluare (n vederea unei aprecieri riguroase a gradului de (ndeplinire
a descriptorilor din 3tandardele de calitate.
- Populari"area procedurilor noi in cadrul consiliului profesoral, 'edin#elor de catedra, 'edin#elor de
lucru comisii. Procedurile dificil de aplicat au fost (mbunt#ite, fiind avi"ate 'i aprobate de onsiliul
Profesoral 'i onsiliul de )dministra#ie.
+n func#ie de situa#ie, se aplic procedurile e5istente 'i se verific 9uste#ea pl*ngerilor 'i contesta#iilor.
6 3tabilirea unui plan de ac#iune privind evaluarea curent 'i sumativ, av*nd (n vedere criterii
standardi"ate elaborate (n conformitate cu programele 'colare (n vigoare, care s permit o evaluare
dup aceia'i itemi obiectivi, indiferent de clas
- !eali"area unor machete cu documenta#ia minim a portofoliilor 'i dosarelor catedrelor, ariilor
curriculare 'i comisiilor de lucru: verificarea portofoliilor 'i elaborarea unor propuneri de (mbunt#ire a
procesului de colectare a dove"ilor 'i a surselor acestora
- olaborarea la reali"area !8% (n conformitate cu legisla#ia (n vigoare
7" N#$ -.*te &e %*,$.e -r#-.er$ -e.tr semestr! II3 %.! 201362014/
- Derularea unor programe de promovare, implementare 'i monitori"are a aspectelor legate de cultura
calit#ii (n r*ndul cadrelor didactice
- %dentificarea procedurilor - cheie (n 1) 'i eficienti"area lor prin: stabilirea unei ierarhii privind
prioritatea lor (n sistemul calit#ii, simplificarea pa'ilor 'i fle5ibili"area acestora, astfel (nc*t s se cree"e
un echilibru (ntre deci"ia centrali"at 'i cea autonom
- !edefinirea principiilor 'i a strategiilor de management pe fiecare compartiment: propunerea unor
programe 'i training-uri av*nd ca scop con'tienti"area importan#ei autoevalurii, a managementului
documentelor de interes general 'i, mai ales, a implementrii programelor de (mbunt#ire ce re"ult din
procesul monitori"rii periodice
- 1laborarea 'i implementarea unui sistem paralel de monitori"are 'i diseminare a e5emplelor de bune
practici prin asisten#e 'i inter-asisten#e (ntre catedre 'i arii curriculare 6pe ori"ontal 'i vertical7
- !eali"area de (nt*lniri de lucru 'i de spri9in a cadrelor didactice (n vederea elaborrii 'i implementrii
programelor de (nv#are, de performan# 'i remediere
COALA GIMNAZIAL,COM.LAPO,JUD.PRAHOVA
COMISIA PENTRU EVALUAREA I ASIGURAREA CALITII
- Pregtirea documenta#iei pentru vi"ita de monitori"are e5tern 6mai ,-.07
- 1laborarea rapoartelor de monitori"are intern periodic
- !evi"uirea periodic a documentelor specifice.
- +mbunt#irea rela#iilor de lucru 'i de comunicare eficient ale profesorilor cu elevii i cu al#i profesori,
cu al#i membri ai personalului 'i cu managerii: de"voltarea spiritului competi#ional prin evaluare
periodic a activit#ii profesorilor, care s se refere at*t la sarcinile stabilite prin fi'a postului, c*t 'i la
celelalte atribu#ii care le revin ca membri (n alte comisii de lucru
- Desf'urarea de 'edin#e de lucru la nivelul catedrelor pe tema (nv#rii centrate pe elev 'i a orelor
demonstrative la nivel de catedr 4 arie curricular pentru diseminarea e5emplelor de bun practic
6 1valuarea standardi"at a progresului 'colar al elevilor pe ba"a formularelor, a fi'elor de progres 'i a
altor instrumente de evaluare 'i centrali"are a datelor privind progresul 'colar la nivelul colegiului
8" D$2$*!t+,$ 5.t9m-$.%te %s-e*te *%re )#r 2%*e #0$e*t! -!%.!$ &e 5m0.+t+,$re/
- %neficien#a unor proceduri actuale, fapt ce periclitea" respectarea coerent a pa'ilor 'i colectarea
eficient a dove"ilor posibile
- %nsuficienta diseminare a e5emplelor de bune practici la nivelul catedrelor sau inter-catedre 6prin
monitori"area pe vertical7
- !e"isten#a la schimbare 'i ritmul lent de adaptare a corpului profesoral la solu#iile inovatoare,
constructive pe linia cre'terii calit#ii actului didactic
- $ips de comunicare real 6coordonare - cooperare7 (ntre cadrele didactice 'i transformarea spiritului
de echip (n egoism, egocentrism
- +ntreprinderea de ac#iuni menite s eficienti"e"e procesul de (nv#m*nt :
..!eali"area la nivelul fiecrei catedre a materialelor de predare4 sinte"elor de curs4 fielor de
documentare4 pentru fiecare disciplin4 modul4 nivel 'i postarea acestora pe portal la (nceputul anului
colar, urm*nd ca elevii s-i tipreasc aceste materiale pentru a le avea (n portofoliu.
,. Proiectarea i reali"area de activit#i de (nv#are (n clas c*t mai diversificate, utili"*nd c*t
mai des posibil lucrul pe grupe i diferen#ierea sarcinilor pentru centrarea (nv#rii pe elev, (n vederea
dob*ndirii de competen#e i demonstrarea de atitudini.
/. ;tili"area unei palete variate de instrumente de evaluare care s msoare obiectiv evolu#ia i
nivelul de pregtire ale elevului i s respecte principiul notrii ritmice.
COALA GIMNAZIAL,COM.LAPO,JUD.PRAHOVA
COMISIA PENTRU EVALUAREA I ASIGURAREA CALITII
0. &alorificarea temelor pentru acas (n procesul de consolidare a (nv#rii.
- %nsuficienta diseminare a informa#iilor de interes ma9or
- entrali"are sporadic a informa#iilor esen#iale parvenite din mediul e5tern 'i cel intern
- 3istem de delegare a sarcinilor defectuos responsabilit#i 'i cerin#e ambiguu definite sau impropriu
delegate
- <u toate echipamentele 'i aparaturile moderne sunt folosite de ctre profesori
- De'i au urmat cursuri de formare (n diverse domenii cone5e procesului instructiv educativ, nu to#i
profesorii utili"ea" aceast e5perien# (n activit#ile cu elevii
- <u de fiecare dat teoria se regse'te (n practica efectuat de elevi sau (n condi#iile impuse de
anga9atori dup absolvire
- Programele de (nv#are nu beneficia" de fiecare dat de procese eficace de evaluare formativ:
principiul notrii ritmice nu este respectat de to#i profesorii
- <u toate activit#ile de (nv#are au fost planificate 'i structurate pentru a promova 'i a (ncura9a
(nv#area individual centrat pe elev, (nv#area (n cadrul unui grup sau (nv#area (n diferite conte5te
- 15ist sincope (n aplicarea evalurii de tip formativ, unii profesori aleg*nd s stabileasc perioade fi5e
ale evalurilor sumative, fr s acorde o importan# ridicat evalurii formative
- <u e5ist (nc un proces sistematic al circula#iei documentelor dintr-un sector (n altul sau de la anumite
persoane emitente la departamentele interesate de acestea
D%!1=8!,
P!8F.D!)G; G>18!G>1
!13P8<3)?%$ 1),
P!8F. P)!)3>%& F$8!%)< M)!%;3