Sunteți pe pagina 1din 3

Intrebare:

Societatea la care lucrez achizitioneaza un autoturism din Germania, (societatea din


Romania este persoana juridica impozabila, iar firma din Germania ne-a comunicat
codul de TVA), pentru acest autoturism societatea a platit un avans de !!! euro in
data de !"#!$#%!&!, conf# facturi proforme primita iar diferenta de bani o achitam in
noiembrie, luna in care receptionam si autoturismul# 'ntrebarea este( intocmesc o
autofactura pentru avans cu data de &)#&!#%!&! si declar avansul in "$! in luna
noiembrie*
Raspuns:
Asa cum ati constatat si dvs#, prin le+islatia TVA nu este re+lementat tratamentul
fiscal al avansu-lui achitat pe baza de proforma emisa de catre un partener
intracomunitar pentru o livrare de bunuri care urmeaza a fi efectuata la o data
stabilita prin contract sau comanda# ,actura proforma nu are un caracter comercial,
ci doar un caracter de ofertare a produsului care urmeaza a fi contractat# -esi dintr-o
speta emisa de A#.#A#,# rezulta faptul ca in lipsa facturii de avans emisa de furnizor
nu trebuie emisa auto-factura, totusi, eu consider ca pentru un avans achitat este
recomandabila emiterea unei autofacturi# /entru sustinerea acestui punct de vedere
aduc drept ar+ument prevederile le+islatiei fiscale#
Astfel, prin alin# (&) al articolului &") se prevede ca faptul +enerator pentru o
achizitie intraco-munitara de bunuri intervine la data la care ar interveni faptul
+enerator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in care se face achizitia#
/rin alineatul % al aceluiasi articol se face precizarea ca e0i+i-bilitatea unei achizitii
intracomunitare de bunuri intervine in cea de-a &)-a zi a lunii urmatoare celei in ca-
re a intervenit faptul +enerator# Totusi, in baza e0ceptiei acceptate prin alineatul " al
articolului &"), e0i+ibilitatea ta0ei intervine la data emiterii facturii, daca aceasta
este emisa inainte de cea de-a &)-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit
faptul +enerator#
'n acest sens, prin punctul &1 din normele de aplicare ale articolului &") din 2odul
fiscal, prin e0emplele date, rezulta ca faptul +enerator in cazul unei livrari
intracomunitare de bunuri si faptul +enerator in cazul unei achizitii intracomunitare
de bunuri inter-vine in acelasi moment#
Altfel spus, faptul +enerator pentru o achizitie intracomunitara de bunuri este data
platii unui a-vans inainte de data livrarii acelor bunuri# 'n astfel de situatii, pentru
avansul achitat, obli+at la plata TVA este cumparatorul, deci firma dvs# 'n cazul in
care cumparatorul este inre+istrat in scopuri de TVA si apli-ca re+imul de ta0are
inversa prin formula contabila 33%4 5TVA deductibila6 7 33%1 5TVA colectata6, pentru
e0ercitarea dreptului de deducere a ta0ei aferente avansului achitat ,, trebuie sa
detina o factura care cuprinde cel putin informatiile prevazute la art# &)) din 2odul
fiscal sau o autofactura emisa in conformitate cu prevederile art# &))& alin# (&) sau
(%) din 2odul fisca6, obli+atie care este re+lementata prin articolul &34 alineatul (4)
care se refera la conditiile de e0ercitare a dreptului de deducere#
'n baza prevederilor articolului &))& ,,Alte documente,, alineatul &, cumparatorul
obli+at la plata ta0ei in baza prevederilor articolului &)! alineatul % trebuie sa
autofactureze operatiunile respective pana cel mai tarziu in a &)-a zi a lunii
urmatoare celei in care ia nastere faptul +enerator al ta0ei doar in situatia in care nu
a primit factura furnizorului#
/rintre alte informatii obli+atorii, pe autofactura emisa se mentioneaza si data la care
a fost achitat avansul, daca aceasta data este anterioara datei de emitere a
autofacturii#
-upa parerea mea, pentru achizitia intracomunitara de bunuri, cumparatorul din
Romania trebuie sa raporteze avansul achitat la randul ) si &1 din decontul de TVA si,
implicit la achizitii intracomunitare de bunuri in cazul declaratiei cod "$!#
Referitor la decontul de TVA, obli+atia rezulta din prevederile 8#9#,#/# nr# %%3) din %$
iulie %!&! care impune raportarea la randul ) si &1, inclusiv a sumelor din facturile
primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de
bunuri ,,Se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cum-parari, privind baza de
impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri ta0abile in Romania, ###si ta0a
pe valoarea adau+ata aferenta, pentru care e0i+ibilitatea ta0ei intervine in perioada
de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale
pentru achizitii intra-comunitare de bunur'6#
2onsider ca in lipsa facturii primite de la furnizor, se inscriu datele preluate din
autofactura emisa de catre cumparatorul bunurilor#
Referitor la declaratia recapitulativa cod "$!, obli+atia rezulta din prevederile
8#9#,#/# nr# 11 din %& ianuarie %!&! care impune raportarea achizitiilor
intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care persoana impozabila care
depune declaratia este obli+ata la plata ta0ei conform art# &)& din 2odul fiscal, si
pentru care e0i+ibilitatea ta0ei intervine in luna calendaristica respectiva, inclusiv
sumele din facturile primite pentru plati de avansuri pentru achizitii intracomunitare
de bunuri#
:a simbolul (A) alocat achizitiilor intracomunitare de bunuri se prevede ;Se inscrie
suma totala a achizitiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care
persoana impozabila care depu-ne declaratia este obli+ata la plata ta0ei conform art#
&)& din 2odul fiscal, si pentru care e0i+ibilitatea ta0ei intervine in luna calendaristica
respectiva, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de a-vansuri pentru
achizitii intracomunitare de bunuri6#
Aceste obli+atii rezulta si din le+islatia 2omunitatii <conomice <uropene referitoare
la faptul +e-nerator si e0i+ibilitatea TVA# Astfel, prin -irectiva 2<< nr# &&% din %
noiembrie %!!4 privind sistemul comun al ta0ei pe valoarea adau+ata la para+raful
%3 se recomanda ,,2onceptele de fapt +enerator si e0i-+ibilitate a TVA este necesar
sa fie armonizate in cazul in care introducerea sistemului comun privind TVA si orice
modificare ulterioara a acestuia produc efecte in acelasi timp in toate statele
membre6#
/rin articolul 4) din -irectiva 2<< nr# &&%=%!!4 se re+lementeaza urmatorul
aspect( ,, 'n cazul in care plata este facuta inainte de livrarea bunurilor sau prestarea
de servicii, TVA devine e0i+ibila la in-casarea platii si la suma incasata6#
'n concluzie, in lipsa facturii primite de la furnizor, suma aferenta avansului achitat
de firma pe care o reprezentati ar trebui raportata prin decontul de TVA si declaratia
cod "$! in baza autofacturii emise# -e e0emplu, daca avansul partial s-a achitat in
data de " septembrie %!&!, dar nu s-a primit fac-tura emisa de furnizor pana pe
data de &) octombrie , firma dvs# ar fi trebuit sa emita autofactura pana la aceasta
data# Astfel, operatiunea de plata a avansului ar trebui raportata prin declaratia
recapitulativa cod "$! cu termen de depunere &) noiembrie %!&!# Similar unei
achizitii efectuate pe teritoriul national, la primirea facturii de livrare se storneaza
datele raportate in baza autofacturii de avans si se raporteaza date-le preluate din
factura de livrare a autoturismului calculate la cursul valutar din data emiterii facturii
de catre furnizor#
'n opinia 9#,#/#, avansul achitat pentru o achizitie intracomunitara de bunuri se
raporteaza prin decontul de TVA numai daca partenerul intracomunitar a emis o
factura, fara a fi obli+atorie emiterea unei autofacturi# -e asemenea, prin acelasi
raspuns se precizeaza faptul ca avansurile platite pentru achizitii intracomunitare de
bunuri, pentru care furnizorii nu au emis facturi de avans, nu se raporteaza in
declaratia recapitulativa# /entru avansul achitat un se aplica re+imul de ta0are
inversa prin formula contabila 33%4 7 33%1# 'n opinia 9#,#/#, nu se raporteaza
avansul achitat pentru o A#'#2#, ci se raporteaza o A#'#2# deja efectuata pentru care
s-a primit factura furnizorului, chiar daca valoarea acesteia s-a achitat partial prin
avans#
Asa cum am mentionat anterior, in baza ar+umentelor prezentate, consider ca
avansul aferent unei A#'#2# trebuie raportat la data e0i+ibilitatii#
Astfel, operatiunea de A#'#2# sau de plata in avans a A#'#2# trebuie raportata dupa
cum urmeaza(
'n concluzie, avand in vedere doua opinii diferite, aveti de selectat una din
urmatoarele doua alternative(
daca aplicati re+imul de ta0are inversa pentru suma achitata drept avans,
emiteti autofactura si raportati operatiunea prin decontul de TVA cod "!! si
declaratia recapitulativa cod "$!>
daca nu aplicati re+imul de ta0are inversa pentru suma achitata drept avans,
nu emiteti autofactura si nu raportati operatiunea prin decontul de TVA cod
"!! si declaratia recapitulativa cod "$!# 8bli+atia de raportare prin decontul
de TVA cod "!! si declaratia recapitulativa cod "$! intervine in baza facturii
de livrare a autoturismului emisa pe numele firmei dvs# de catre partenerul
intracomunitar#