Sunteți pe pagina 1din 36

Nr.

DENUMIREA REGLEMENTARII Emi Reglementare apro


crt. tent bata cu/avand codul
1 Codul tehnic al retelei electrice de transport. ANRE 51.1.112.0.01.07/04/00
2 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie. ANRE 101.1.113.0.01.06/06/00
3 Codul tehnic al retelelor termice. ANRE 10.1.117.0.01.22/12/00
4 Codul de masurare a energiei termice. ANRE 4.1.127.0.01.29/03/01
5 Codul de masurare a energiei electrice ANRE 17.1.127.0.01.20/06/02
6 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de
interes public *
GR HGR 867/03
7 Regulament pentru furnizarea si utilizarea energiei termice. GR HGR 425/94 si
Modificarea 1 (2000). HGR 168/00
8 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a GR HGR 925/95
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.
9 Regulament de masurare a cantitatilor de energie electrica ANRE 15.1.220.0.01.04/06/99
tranzactionate pe piata angro.
10 Regulament de programare si dispecerizare a sistemului
electroenergetic national.
ANRE 18.1.216.0.01.10/06/99
11 Regulament de conducere si organizare a activitatii de mentenanta ANRE 035.1.2.0.7.0.06/12/02
12 Regulamentul pentru intocmirea procedurii de stabilire si facturare ANRE 027.1.234.0.01.07./10/02
a consumurilor de energie termica pentru consumatorii finali
13 Reglementarea gestionarii nivelurilor din principalele lacuri ANRE 720.2.007.0.30/07/01
de acumulare in vederea acoperirii rezervelor energetice
minime necesare pentru siguranta functionarii SEN
14 Metodologie pentru determinarea orelor de gol si de varf ale SEN ANRE 301.1.404.1.01.06/09/00
15 Metodologie privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor
in instalatii electrice de distributie de 1 - 110 kV
ANRE NTE 401/03/00
16 Norme metodologice privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj MIC OMIC 293/08/11/99
pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale.
17 Norme tehnice pentru delimitarea zonelor de protectie si siguranta ANRE 61.1.207.1.01.01/11/99
ale capacitatilor energetice.
18 Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si ANRE NTE 001/03/00
protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor.
19 Standard de performanta pentru serviciul de furnizare a ener ANRE 34.1.204.0.00.27/08/99
giei electrice la tarife reglementate.
20 Standard de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei ANRE 53.2.004.1.01.29/09/99
termice.
21 Procedura privind revizuirea prescriptiilor energetice in domeniile ANRE 667.1.300.0.01.06/09/02
producerii, transportului, dispecerizarii, distributiei, furnizarii si utilizarii
energiei electrice si termice.
22 Procedura de determinare a corectiilor cantitatilor de energie electrica
in cazul in care punctul de masura difera de punctul de decontare.
ANRE 11.1.327.0.00.07/04/03
23 Procedura privind colaborarea operatorilor de distributie, de transport si
de sistem pentru avizarea racordarii utilizatorilor la retelele electrice.
ANRE 245.1.317.0.00.22/05/03
* "Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public
intra in vigoare dupa data de 04.12.2003
CAPITOLUL A. REGLEMENTARI TEHNICE
Nr. Indicativ TITLUL Documentul Aparut in Elaborator Observatii
de aprobare BDNE editie propusa
crt. PE PRESCRIPTIEI ENERGETICE a lucrarii nr. / anul a fi revizuita
in anul 2003
1 PE 003/79 Nomenclator de verificari, incercari si probe privind montajul, pu O - 208/79 propunere TR* de re
nerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor energeti vizuire 2001; nefinal.
ce. Modificarea 1 (1984).
2 PE 005-2/99 Regulament pentru analiza si evidenta evenimentelor acciden D - 499/99 Iun. 00
tale din instalatiile de producere, transport si distributie a energi
ei electrice si termice.
3 PE 011/82 O - 1286/81
O - 9/90 Feb. 90
4 PE 012/92 Regulament privind asigurarea functionarii economice a centra D - 725/92 Apr. 92
lelor electrice.
5 PE 013/94 Normativ privind metodele si elementele de calcul a sigurantei D - 499/94 propunere TR de re
in functionare a instalatiilor energetice. vizuire 2002; nefinal.
6 PE 017/83 Regulament privind documentatia tehnica in exploatare (repu O - 289/82 Mai. 98 propunere TR de re
blicat in 1997). Modificarea 1 (1985). O - 1165/85 vizuire 2002; nefinal.
7 PE 022-3/87 Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice (republi O - 572/87 Mar. 87 Transelectrica**
cate in 1993). Modificarea 1 (1990) O - 9/90 Feb. 90 Electrica
8 PE 023/82 Regulament privind indatoririle personalului de deservire opera O - 157/82 Mai 98 propunere TR de re
tiva in tura, din centrale si retele electrice. vizuire 2002; nefinal.
9 PE 025/94 Instructiune privind izolarea pe servicii proprii a grupurilor gene D - 500/94 Nov. 00 propunere TR de re
ratoare din centralele electrice. vizuire 2001; nefinal.
10 PE 026/92 Normativ pentru proiectarea Sistemului Energetic National. D - 718/92 Nov. 00 Transelectrica
11 PE 029/97 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru condu D - 219/97 Dec. 00 propunere TR de re
cerea prin dispecer a instalatiilor energetice din Sistemul Ener vizuire 2002; nefinal.
getic National.
12 PE 101/85 Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni O - 172/85 Ian. 99 propunere TR de re
si transformatoare cu tensiuni peste 1 kV (republicat in 1993). O - 688/86 vizuire 2001; nefinal.
Modificarea 1 (1986). Modificarea 2 (1987) O - 571/87 Mar. 87
trice si termice. Modificarea 1 (1990)
CAP. B. PRESCRIPTII ENERGETICE DE INTERES GENERAL
Normativ privind calculele comparative tehnico-economice la
instalatiile de producere, transport si distributie a energiei elec
2
Nr. Indicativ TITLUL Documentul Aparut in Elaborator Observatii
de aprobare BDNE editie propusa
crt. PE PRESCRIPTIEI ENERGETICE a lucrarii nr. / anul a fi revizuita
in anul 2003
13 PE 101 A/85 Instructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare O - 173/85 Ian. 99 Transelectrica
a instalatiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV in raport cu alte Electrica, Termoe
constructii (republicate in 1993). lectrica, Hidroelec.
14 PE 102/86 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de cone O - 256/86 Ian. 00
xiuni si distributie cu tensiuni pana la 1000 V c.a. in unitatile e
nergetice (republicat in 1993).
15 PE 103/92 Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor elec D - 110/93 Mar. 97 propunere E de re
troenergetice la solicitari mecanice si termice in conditiile curen vizuire 2002; nefinal.
tilor de scurtcircuit.
16 PE 104/93 Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica D - 460/93 Mar. 97 Transelectrica
cu tensiuni peste 1000 V. E, TE, HE
17 PE 107/95 Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri D - 536/95 Apr. 96
electrice.
18 PE 111-1/92 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transfor D - 108/93 Ian. 00 propunere TR de re
mare. Intreruptoare de inalta tensiune. vizuire 2001; nefinal.
19 PE 111-2/92 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transfor D - 107/93 Feb. 00 propunere TR de re
mare. Transformatoare de tensiune. vizuire 2001; nefinal.
20 PE 111-4/93 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transfor D - 789/93 Mar. 00 propunere TR de re
mare. Conductoare neizolate rigide. vizuire 2001; nefinal.
21 PE 111-5/92 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transfor D - 310/92 Apr. 00 propunere TR de re
mare. Separatoare de inalta tensiune. vizuire 2001; nefinal.
22 PE 111-6/75 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transfor O - 579/75 Mai 00 propunere TR de re
mare. Conductoare neizolate flexibile. vizuire 2001; nefinal.
23 PE 111-7/85 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transfor O - 612/85 propunere TR de re
mare. Reprezentarea si marcarea instalatiilor electrice. vizuire 2001; nefinal.
24 PE 111-8/88 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transfor O - 1260/87 Aug. 00 propunere TR de re
mare. Servicii proprii de curent alternativ. vizuire 2001; nefinal.
25 PE 111-9/86 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transfor H - 132/36 Sept. 00 propunere TR de re
mare. Elemente de constructii din statiile exterioare. vizuire 2001; nefinal.
26 PE 111-10/78Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transfor O - 396/78 propunere TR de re
mare. Statii electrice de distributie de 6-20 kV. vizuire 2001; nefinal.
27 PE 111-11/94Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transfor D - 492/94 Oct. 00 propunere TR de re
mare. Baterii de condensatoare sunt. vizuire 2001; nefinal.
3
Nr. Indicativ TITLUL Documentul Aparut in Elaborator Observatii
de aprobare BDNE editie propusa
crt. PE PRESCRIPTIEI ENERGETICE a lucrarii nr. / anul a fi revizuita
in anul 2003
28 PE 111-12/78Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transfor O - 396/78 propunere TR de re
mare. Bobine de reactanta. vizuire 2001; nefinal.
29 PE 112/93 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de curent continuu din D - 592/93 Iun. 99
centrale si statii electrice.
30 PE 114/83 Regulament de exploatare tehnica a surselor de curent continuu O - 199/83 Oct. 00
(republicat in 1993)
31 PE 115/85 Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor auxiliare din sta O - 843/85 Mar. 99 propunere TR de re
tii (republicat in 1993) vizuire 2002; nefinal.
32 PE 116/94 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii e D - 612/94 Iun. 98 propunere TR de re
lectrice. vizuire 2001; nefinal.
33 PE 116-2/92 Instructiuni de incercari si masuratori la instalatiile de automatiza D - 109/93 Transelectrica
re a partii electrice din centrale si statii. Termoelectrica
34 PE 117/92 Regulament pentru conducerea prin dispecer in Sistemul Ener D - 294/92 Ian. 98 Transelectrica
getic National. E, TE, HE
35 PE 118/92 Regulament general de manevre in instalatiile electrice (republi D - 294/92 Apr. 98 Transelectrica
cat in 1995). E, TE, HE
36 PE 120/94 Instructiuni pentru compensarea puterii reactive in retelele elec D - 771/94 Iul. 00 propunere TR de re
trice ale furnizorilor de energie si la consumatorii industriali si si vizuire 2002; nefinal.
milari
37 PE 122/82 Instructiuni privind reglementarea coexistentei liniilor electrice O - 730/82 Feb. 89 Transelectrica
aeriene cu tensiuni peste 1 kV cu sistemele de imbunatatiri fun Electrica
ciare. Modificarea 1 (1989). O - 63/91
38 PE 123/78 Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea si repa D - 237/78 Transelectrica
rarea liniilor electrice care trec prin paduri si prin terenuri agricole Electrica
39 PE 124/95 Normativ pentru stabilirea solutiilor de alimentare cu energie D - 756/95 Mai 98 propunere E de re
electrica a consumatorilor industriali si similari. vizuire 2002; nefinal.
40 PE 125/89 Instructiuni privind coordonarea coexistentei instalatiilor electrice O - 666/89 Apr. 99 propunere TR de re
de 1750 kV cu liniile de telecomunicatii. vizuire 2002; nefinal.
41 PE 126/82 Regulament de exploatare tehnica a echipamentelor electrice O - 216/82
din distributia primara. Modificarea 1 (1985). O - 1092/85
42 PE 127/83 Regulament de exploatare tehnica a liniilor electrice aeriene. O - 290/83 Ian. 99 propunere TR de re
Modificarea 1 (1985) O - 421/85 vizuire 2002; nefinal.
4
Nr. Indicativ TITLUL Documentul Aparut in Elaborator Observatii
de aprobare BDNE editie propusa
crt. PE PRESCRIPTIEI ENERGETICE a lucrarii nr. / anul a fi revizuita
in anul 2003
43 PE 128/90 Regulament de exploatare tehnica a liniilor electrice in cablu. D - 283/91 Ian. 99 propunere E de re
vizuire 2002; nefinal.
44 PE 129/99 Regulament de exploatare a uleiurilor electroizolante. D - 772/99
45 PE 130/95 Regulament de exploatare tehnica a generatoarelor electrice. D - 432/95 Mar. 96
46 PE 131/95 Regulament de exploatare tehnica a motoarelor electrice. D - 370/95 Nov. 00
47 PE 134/95 Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcir D - 524/95 Iun. 97 propunere TR de re
cuit in retelele electrice cu tensiunea peste 1 kV. vizuire 2001; nefinal.
48 PE 134-2/96 Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcir D - 151/96 propunere E de re
cuit in retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV. vizuire 2002; nefinal.
49 PE 139/97 Instructiuni privind determinarea CPT in retelele electrice. D - 775/97 propunere E de re
vizuire 2002; nefinal.
50 PE 140/79 Indrumar privind criteriile de identificare a starilor critice in functi O - 1083/79 Mai 99 propunere TR de re
onarea sistemului energetic si masuri pentru limitarea avariilor. vizuire 2001; nefinal.
51 PE 141/79 Regulament pentru executarea lucrarilor sub tensiune la liniile e O - 556/79
lectrice aeriene de 110 - 400 kV. Modificarea 1 (1987). O - 704/87 Apr. 87
52 PE 142/80 Normativ privind combaterea efectului de fliker in retelele de distri O - 1157/79 Nov. 00 Electrica
butie (republicat in 1993).
53 PE 143/94 Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant in re D - 76/94 Ian. 94 propunere TR de re
telele electrice. vizuire 2001; nefinal.
54 PE 148/94 Instructiuni privind conditiile generale de proiectare antiseismica D - 614/94 Iun. 96
a instalatiilor tehnologice din statiile electrice.
55 PE 152/90 Metodologie de proiectare a fundatiilor LEA peste 1000 V. O - 27/90 propunere E de re
vizuire 2002; nefinal.
56 PE 155/92 Normativ privind proiectarea si executarea bransamentelor D - 232/92 Iun. 98 Electrica
electrice pentru cladiri civile.
57 PE 220/73 Regulament de exploatare a centralelor Diesel electrice (repu O - 1296/73
blicat in 1993).
58 PE 231/94 Prescriptie de exploatare pentru conservarea echipamentelor
energetice.
59 PE 248/96 Instructiuni privind proiectarea antiseismica a instalatiilor si echi A - 62/96
pamentelor energetice din centralele electrice clasice.
60 PE 306/90 Normativ cadru pentru proiectarea microhidrocentralelor si a O - 348/90 Mar. 91 propunere HE de re
centralelor hidroelectrice de mica putere. vizuire 2002; nefinal.
5
Nr. Indicativ TITLUL Documentul Aparut in Elaborator Observatii
de aprobare BDNE editie propusa
crt. PE PRESCRIPTIEI ENERGETICE a lucrarii nr. / anul a fi revizuita
in anul 2003
61 PE 307/90 Regulament de exploatare tehnica a micro-hidrocentralelor si O - 365/90 Mar. 91 propunere HE de re
a centralelor hidroelectrice de mica putere. vizuire 2002; nefinal.
62 PE 401/85 Normativ pentru inventarierea resurselor energetice refolosibile. O - 69/85
63 PE 501/85 Normativ privind proiectarea protectiilor prin relee si automatiza O - 1453/84 Termoelectrica
rilor electrice ale centralelor si statiilor. Modificarea 1 (1985). O - 1092/85 HE, TR, E
64 PE 503/87 Normativ de proiectare a instalatiilor de automatizare a partii e O - 706/87 Apr. 87 propunere HE de re
lectrice a centralelor si statiilor (republicat in 1995). vizuire 2002; nefinal.
65 PE 504/96 Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale D - 148/96 propunere E de re
statiilor electrice. vizuire 2002; nefinal.
Vol. I - Prescriptii generale.
Vol. II - Sisteme de conducere si teleconducere.
Vol. III - Sisteme de protectie si automatizari.
66 PE 505/73 Regulament de exploatare tehnica a camerelor de comanda si O - 1296/73
de supraveghere a instalatiilor electrice (republicat in 1995).
67 PE 506/83 Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor de circuite se O - 200/83 Apr. 99 propunere TR de re
cundare. vizuire 2002; nefinal.
68 PE 509/84 Instructiuni privind probele functionale ale sistemelor de reglare O - 322/84
automata a tensiunii si vitezei grupurilor energetice.
69 PE 602/80 Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor de telecomuni O - 211/80 Sept. 00 propunere TR de re
catii. vizuire 2002; nefinal.
70 PE 702/81 Instructiuni tehnice pentru executarea lucrarilor geodezice, topo O - 608/81 propunere HE de re
grafice si cartografice necesare proiectarii, executarii si exploa vizuire 2002; nefinal.
tarii amenajarilor energetice.
71 PE 709/75 Regulament de exploatare a constructiilor si amenajarilor de pe O - 112/76
teritoriul obiectivelor energetice (republicat in 1994).
72 PE 731/85 Normativ de intretinere si reparatii curente pentru constructii ener O - 761/85 Feb. 00
getice (cladiri si constructii speciale)
73 PE 735/78 Normativ departamental privind echiparea obiectelor de construc O - 1345/78
tii energetice cu poduri rulante, grinzi rulante si macarale portal.
74 PE 738/92 Instructiuni tehnice privind executarea studiilor pentru evaluarea D - 752/92
hazardului seismic in amplasamentul constructiilor importante
(baraje, centrale nuclearo-electrice etc.)
6
Nr. Indicativ TITLUL Documentul Aparut in Elaborator Observatii
de aprobare BDNE editie propusa
crt. PE PRESCRIPTIEI ENERGETICE a lucrarii nr. / anul a fi revizuita
in anul 2003
75 PE 808/79 Conditii tehnice generale pentru transformatoare cu puteri peste
10 MVA
76 PE 829/73 Conditii tehnice pentru aparatajul de joasa tensiune utilizat la
servicii interne.
77 PE 832/73 Conditii tehnice generale pentru generatoare.
78 PE 843/74 Conditii tehnice pentru panouri, pupitre, dulapuri de automatizare
79 PE 851/74 Conditii tehnice pentru sisteme noi de excitatie pentru genera
toare sincrone.
80 PE 855/74 Conditii tehnice pentru conducte, colectoare, tevi si armaturi din
otel folosite in instalatiile energetice.
81 PE 861/74 Conditii tehnice pentru dulapuri de comanda si protectie,stelaje
panouri din conturul operativ aferente partii electrice.
82 PE 864/92 Conditii tehnice pentru grupuri hidroenergetice de mica putere. propunere HE de re
vizuire 2002; nefinal.
83 PE 865/74 Conditii tehnice pentru vane si ventile cu actionare electrica.
84 PE 872/78 Conditii tehnice pentru celule de posturi de transformare ampla
sate in imobile, tip inchis, cu gabarit redus.
85 PE 881/76 Conditii tehnice pentru benzi adezive, electroizolante pentru
medie tensiune.
86 PE 902/86 Normativ privind intocmirea si analiza bilanturilor energetice (re H - 63/86 Mar. 86
publicat in 1991 si 1994).
87 PE 914/89 Regulament pentru exploatarea tehnica a unor instalatii termice O - 1133/88 Feb. 89
din intreprinderile industriale si similare.
88 PE 916/62 Prescriptii pentru colectarea si folosirea condensatului in O - 556/62 propunere TE de re
intreprinderi industriale. vizuire 2002; nefinal.
89 PE 920/62 Indrumator general privind intocmirea si analiza bilanturilor termi O - 1378/62
ce la cuptoarele industriale ce folosesc combustibil.
90 PE 927/86 Normativ pentru intocmirea calculelor tehnico-economice com H - 64/86
parative, in scopul alegerii solutiilor si purtatorilor de energie.
7
Nr. Indicativ TITLUL Documentul Aparut in Elaborator Observatii
de aprobare BDNE editie propusa
crt. PE PRESCRIPTIEI ENERGETICE a lucrarii nr. / anul a fi revizuita
in anul 2003
91 PE 928/81
92 PE 930/89 Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor electrice din O - 335/89 Feb. 99
intreprinderile industriale si similare.
93 PE 935/94 Instructiuni privind stabilirea puterilor maxime care pot fi absorbite D - 786/94
de marii consumatori de energie electrica din retelele furnizorului
* Prescurtarile utilizate semnifica:
E - Electrica
HE - Hidroelectrica
TE - Termoelectrica
TR - Transelectrica
** Elaboratorul subliniat este responsabil de lucrare
Instructiuni privind modul de calcul al indicatorilor care definesc
eficienta economica a consumatorilor tampon de energie elec
trica si tarifarea energiei pentru acesti consumatori.
8
PRIN IMPLICAREA SIMULTANA A MAI MULTOR AGENTI ECONOMICI
Nr. crt. DENUMIRE ELABORATOR
1 Calificarea producatorilor interni ca furnizori de servicii de
sistem tehnologice Cod TEL - 07 V OS-DN/154
2 Criteriile de investire a centrelor de dispecer cu atributele Transelectrica
autoritatii de conducere prin dispecer in SEN.
Cod TEL - 07.IV OP-DN/151
3 Procedura de verificare a functionarii grupurilor in reglaj Transelectrica
secundar. Cod TEL - 07.36 III-RE-DN/84
4 Raportarea catre ANRE a evenimentelor soldate cu pagube Transelectrica
materiale importante, victime sau intreruperi semnificative
ale serviciului de transport. Cod TEL 30.02
5 Schimburile de date si informatii tehnice intre utilizatorii RET Transelectrica
si operatorii tehnici in scopul asigurarii functionarii si dezvol
tarii SEN in conditii de siguranta. Cod TEL 03.03
6 Analiza si modul de solutionare a cererilor de efectuare a Transelectrica
serviciului de utilizare a liniilor de interconexiune cu sisteme
le electroenergetice vecine. Cod TEL 01.06 Revizia 3
7 Stabilirea accesului partilor la datele de masurare din con Transelectrica
toare sau concentratoare montate in punctele de masurare
de categorie A cat si la cele achizitionate in punctul central
al sistemului de telemasurare al OMEPA. Cod TEL 09.11
Masurare Energie
Conducerea operativa a SEN
Operare RET
Transelectrica
AVIZ ANRE
nr. 6 / 2003
nr. 7 / 2003
nr. 4 / 2002
nr. 6 / 2002
nr. 2 / 2003
nr. 4 / 2003
Masurare Energie
Conducerea operativa a SEN
nr. 1 / 2001
Operare RET
PRESCRIPTII ENERGETICE SPECIFICE LA CARE SE FAC TRIMITERI
N REGLEMENTARILE TEHNICE DIN CAPITOLUL A
Indicativ
PE
specifica
1
PE
006/81
Instructiuni generale de protectia muncii
pentru unitatile din MEE
1, 17
2 PE
009/93
Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva
incendiilor pentruproducerea, transportul si
distributia energiei electrice si termice
1, 3, 4,
17
3 PE
022-1/86
Prescriptii generale de proiectare a centralelor
termoelectrice si a retelelor de termoficare
17
4 PE
022-2/89
Prescriptii generale de proiectare a amenajarilor
hidroenergetice
17
5 PE
024/96
Regulament privind instruirile pentru formarea,
intretinerea si perfectionarea profesionala a
personalului din RENEL
2
6 PE
100/92
Normativ pentru protectia antiseismica a
constructiilor de locuinte social-culturale,
agrozootehnice si industriale
17
7 PE
106/95
Normativ pentru constructia liniilor electrice
aeriene de joasa tensiune
2, 15
8 PE132/9
5
Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de
distributie publica
17
9 PE150/8
6
Regulament privind asigurarea electrosecuritatii
la exploatarea instalatiilor de 750 kV
17
10 PE151/8
6
Instructiuni tehnice departamentale provizorii
pentru proiectarea instalatiilor electrice de 750
kV
17, 18
11 PE
203-2/88
Instructiuni pentru calculul hidraulic al
conductelor de apa fierbinte din retelele de
termoficare
3
Nr. crt. Titlul prescriptiei energetice specifice
Nr. Regl.
ce
include
PE spec.
12 PE204/9
0
Instructiuni privind exploatarea si intretinerea
punctelor termice
3
13 PE205/8
1
Norme de protectia muncii pentru partea
mecanica a centralelor electrice
17
14 PE206/8
1
Instructiuni de proiectare si executie a
gospodariilor de ulei din centralele electrice
17
15 PE207/8
5
Normativ de proiectare si executie a retelelor de
termoficare
3, 4, 17
16 PE209/9
7
Normativ pentru proiectarea instalatiilor de
preparare si livrare a caldurii sub forma de apa
fierbinte sau abur din termocentrale
3, 4, 17
17 PE210/7
2
Regulament de exploatare si intretinere a
instalatiilor de termoficare din CET
17
18 PE212/8
7
Normativ privind alimentarea cu energie termica
(abur si apa fierbinte) a consumatorilor
industriali, agricoli si urbani
3, 4, 17
19 PE215/9
7
Regulament privind exploatarea si intretinerea
retelelor de termoficare
3, 4
12 PE204/9
0
Instructiuni privind exploatarea si intretinerea
punctelor termice
3
20 PE218/9
8
Regulament de exploatare tehnica privind
regimul chimic al apei si al aburului in centralele
electrice si termice.
3, 4
21 PE221/8
8
Regulament privind receptia si punerea in
functiune a retelelor de termoficare
3
22 PE223/7
5
Instructiuni cadru privind proiectarea si
exploatarea depozitelor de zgura si cenusa cu
depunere hidraulica
17
23 PE224/8
9
Normativ privind proiectarea instalatiilor
termomecanice ale termocentralelor
17
24 PE302/7
4
Regulament de exploatare tehnica a
constructiilor hidrotehnice si a echipamentelor
hidromecanice ale centralelor electrice
17
25 PE304/8
9
Norme specifice de protectie impotriva incendiilor
la proiectarea amenajarilor hidroenergetice
17
26 PE308/8
7
Prescriptii tehnice departamentale pentru
proiectarea, montarea si verificarea instalatiilor si
mecanismelor pentru ridicarea batardourilor,
stavilelor si vanelor instalate in obiective
hidroenergetice sau hidrotehnice
17
PE
703/1-81
PE
703/2-71
27 PE
502-8/88
Normativ privind dotarea instalatiilor tehnologice
cu aparate de masura si automatizare. Puncte
termice
3, 4
29 Norme de protectie a muncii la lucrari de
constructii speciale termoenergetice
17
28 Norme de protectie a muncii la lucrarile de
montaj ale centralelor electrice
17
30 PE721/8
0
Normativ departamental pentru stabilirea
incarcarilor de calcul de rezistenta la constructii
energetice. Termocentrale si statii de
transformare
2
31 PE727/8
2
Prescriptii tehnice departamentale pentru
proiectarea, construirea, montarea, exploatarea
si verificarea instalatiilor de ridicat pe plan inclinat
necesare executarii lucrarilor amenajarilor
hidroenergetice
17
32 PE733/7
8
Prescriptii tehnice departamentale pentru
proiectarea, construirea, montarea si revizuirea
instalatiilor de ridicat pe put, necesare executarii
lucrarilor de constructii-montaj de amenajari
hidroenergetice
17
33 PE737/9
2
Prescriptie energetica pentru proiectarea
constructiilor aferente CTE, CET, si CT la actiuni
seismice
17
34 PE740/8
0
Normativ cadru departamental pentru executia
lucrarilor hidrotehnice
17
35 PE741/8
9
Norme tehnice pentru intocmirea instructiunilor si
proiectelor de urmarire a comportarii
constructiilor de retele electrice
2
36 PE938/8
8
Instructiuni metodologice privind obtinerea si
emiterea acordurilor de energie termica din
sursele apartinand unitatilor MEE
3
37 E-Ip38-
89
Indreptar privind folosirea suprafetelor de teren
necesare pentru termocentrale, retele electrice si
retele de termoficare
17
38 E-Ip40-
90
Indreptar pentru calculul mecanic al retelelor de
termoficare
3
39 E-Ip
40-1/91
Indreptar pentru calculul hidraulic si termic al
conductelor de abur
3
40 1.E-Ip
53-87
Conditii tehnice si prevederi de proiectare,
executie si exploatare pentru montarea si
amenajarile constructive necesare
transformatoarelor de putere din statiile de 110-
400 kV
17
1.E-Ip
65-91
LI Ip
20-82
LI Ip
22 - 78
LI Ip
42 Instructiuni de proiectare pentru calculul
influentelor reciproce intre circuitele unei linii
17
41 Indreptar de proiectare a statiilor electrice.
Alegerea amplasamentelor si a planului general
17
44 Indreptar pentru proiectarea liniilor electrice
aeriene de inalta tensiune. Apropieri si traversari
17
43 Instructiuni de proiectare privind executarea
trecerilor din liniile electrice aeriene de 110kV in
17
38-89
LI - Ip
54-88
RE Ip
30 - 90
3. RE
Ip
41 - 92
1 RE-Ip
30 - 88
1 E-Ip
35/1-90
H Ip
19 - 84
H - Ip
21 - 92
H Ip
22 - 93
OU I
217 - 97
SCE
Jan-98
* A.E. agent economic
44 Indreptar pentru proiectarea liniilor electrice
aeriene de inalta tensiune. Apropieri si traversari
17
46 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor
de legare la pamant
17
45 Indrumar de proiectare pentru linii electrice de
110 kV. Derivatii linii electrice aeriene de 110 kV
17
48 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor
de legare la pamant
18
47 Instructiuni de proiectare si exploatare privind
protectia impotri va influentelor datorate
apropierilor dintre liniile de energie el.
17
50 Indreptar privind folosirea suprafetelor de teren
necesare amenajarilor hidroenergetice
17
49 Indreptar de proiectare pentru retele de medie
tensiune cu neutrul legat la pamant prin
18
52 Indreptar de proiectare privind impactul asupra
mediului la constructiile hidroelectrice
17
51 Prescriptii de proiectare a galeriilor hidrotehnice 17
54 Instructiune privind atestarea furnizorilor de
bunuri si / sau servicii precum si omologarea
2
53 Instructiune privind stabilirea taxei pentru puterea
aprobata consumatorilor, realizarea lucrarilor de
2
Legislatia se aplica
particularizat la
specificul activitatii
A.E.*
Legislatia se aplica
particularizat la
specificul activitatii
A.E.
-
-
Se adapteaza de
fiecare A.E. la
specificul activitatii
Legislatia se aplica
particularizat la
specificul activitatii
A.E.
-
-
-
-
-
Se aplica coroborat
cu
Observatii
Regulamentul
cadru de organizare
si functionare a
serviciilor energetice
de interes local
emis de A.N.R.S.C.
Legislatia se aplica
particularizat la
specificul activitatii
A.E.
-
Se aplica coroborat
cu Regu lamentul
cadru de organizare
si functionare a
serviciilor energetice
de interes local
emis de A.N.R.S.C.
-
-
Se aplica coroborat
cu Regu lamentul
cadru de organizare
si functionare a
serviciilor energetice
de interes local
emis de A.N.R.S.C.
Se aplica coroborat
cu Regu lamentul
cadru de organizare
si functionare a
serviciilor energetice
de interes local
emis de A.N.R.S.C.
-
Se aplica coroborat
cu Regu lamentul
cadru de organizare
si functionare a
serviciilor energetice
de interes local
emis de A.N.R.S.C.
-
-
-
Legislatia se aplica
particularizat la
specificul activitatii
A.E.
-
Se aplica coroborat
cu
Regulamentul
cadru de organizare
si functionare a
serviciilor energetice
de interes local
emis de A.N.R.S.C.
Legislatia se aplica
particularizat la
Legislatia se aplica
particularizat la
-
Legislatia se aplica
particularizat la
specificul activitatii
A.E.
-
Se aplica coroborat
cu legislatia
specifica in domeniu
-
-
Nu intra in domeniul
de reglementare al
ANRE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Se aplica coroborat
cu legis latia
-
reactualizat 2003
-
ANEXA 2
Nr. Indicativ TITLUL PRESCRIPTIEI ENERGETICE
crt. PE
1 PE 006/81
2 PO 008/95
3 PE 009/93
4 PE 016/96 Normativ tehnic de reparatii la echipamentele si instalatiile energetice.
5 PE 136/88
6 PE 701/67 Normativ privind predarea la montaj a constructiilor energetice.
7 PE 706/83
8 PE 830/73 Conditii tehnice pentru aparatajul grupelor functionale necesare in
centralele electrice.
9 PE 834/73
10 PE 841/74
11 PE 934/94
12 PE 936/85
13 PE 938/88
14* PE 153/94
15* E - Ip 7/60
16* E - Ip 30/83
17* FL 4 - 90
18* FS 7 - 90
cu data de 01.01.2001
PRESCRIPTII ENERGETICE CARE NU INTRA IN DOMENIUL DE REGLEMENTARE AL
ANRE, ALTELE DECAT CELE DE INTERES SPECIFIC.
Instructiuni generale de protectie a muncii pentru unitatile MEE
tru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice.
Vol. I -Norme de prevenire si stingere a incendiilor.
Vol. II - Norme privind dotarea cu masini, instalatii, utilaje, apara
tura, echipamente de protectie si substante chimice destinate
Instructiune privind atestarea furnizorilor de bunuri si servicii
pentru RENEL.
Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pen
Conditii tehnice pentru calculatoare de proces asimilate in tara in
vederea utilizarii in sectorul energetic
Normativ departamental pentru finisaje in obiectivele energetice.
la iluminatul artificial si in utilizari casnice.
Normativ republican privind folosirea rationala a energiei electrice
prevenirii si stingerii incendiilor.
Anexe. - Documente operative de exploatare aferente activitatii
de prevenire si stingere a incendiilor.
Instructiuni privind modul de autorizare a introducerii in proiecte
Instructiuni pentru exploatarea rationala si intretinerea instalatiilor de
incalzire centrala a cladirilor cu gaze naturale si combustibil lichid
a montarii si a utilizarii receptoarelor electrotermice (republicate
Conditii tehnice impuse traductoarelor de marimi electrice UIPQ
fabricate in tara, in vederea utilizarii lor in sectorul energetic.
Instructiuni privind stabilirea schimbului de energie electrica intre
DGPEET, DGTDEE si DEN.
Indreptar de proiectare pentru calculul si dimensionarea cosurilor
circuit.
in 1990)
Instructiuni metodologice privind obtinerea si emiterea acordurilor de
energie termica din sursele apartinand unitatilor Ministerului Energiei
Electrice.
Montarea si intretinerea bateriilor de acumulatoare.
* - aceste prescriptii sunt iesite din domeniul de reglementare al ANRE incepand
de fum din beton armat pentru CET si CTE.
Instructiuni PSI pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor din
partea conventionala a CNE
Constructia LEA de 6 - 20 kV pe stalpi de beton simplu si dublu
Nr. Indicativ X Elaborator editie re
vizuita 2003 a PE de
crt. PE NR IR PR interes general
1 PE 003/79 x
2 PE 005-2/99 x
3 PE 006/81 x
4 PE 008/74 x
5 PO 008/95 x
6 PE 009/93 x
7 PE 011/82 x
8 PE 012/92 x
9 PE 013/94 x
10 PE 016/96 x
11 PE 016-5/82 x
12 PE 016-6/87 x
13 PE 016-7/88 x
14 PE 016-8/99 x
15 PE 017/83 x
16 PE 022-1/86 x
17 PE 022-2/89 x
18 PE 022-3/87 x Transelectrica
19 PE 023/82 x
20 PE 024/96 x
21 PE 025/94 x
22 PE 026/92 x Transelectrica
23 PE 027/97 x
24 PE 029/97 x
25 PE 030-1/99 x
26 PE 030-2/99 x
27 PE 101/85 x
28 PE 101A/85 x Transelectrica
29 PE 102/86 x
30 PE 103/92 x
31 PE 104/93 x Transelectrica
32 PE 105/90 x
33 PE 106/95 x
34 PE 107/95 x
35 PE 111-1/92 x
36 PE 111-2/92 x
37 PE 111-4/92 x
38 PE 111-5/92 x
39 PE 111-6/75 x
40 PE 111-7/86 x
41 PE 111-8/88 x
42 PE 111-9/86 x
43 PE 111-10/78 x
44 PE 111-11/94 x
45 PE 111-12/78 x
ANEXA 3
CENTRALIZATORUL TUTUROR PRESCRIPTIILOR ENERGETICE (PE) CU INCADRAREA LOR
FUNCTIE DE GRADUL DE INTERES (GENERAL SAU SPECIFIC)
Prescriptie de
interes general interes
specific
22
Nr. Indicativ X Elaborator editie re
vizuita 2003 a PE de
crt. PE NR IR PR interes general
46 PE 112/93 x
47 PE 113/95 x
48 PE 114/83 x
49 PE 115/85 x
50 PE 116/94 x
51 PE 116-2/92 x Transelectrica
52 PE 117/92 x Transelectrica
53 PE 118/92 x Transelectrica
54 PE 120/94 x
55 PE 122/82 x Transelectrica
56 PE 123/78 x Transelectrica
57 PE 124/95 x
58 PE 125/89 x
59 PE 126/82 x
60 PE 127/83 x
61 PE 128/90 x
62 PE 129/99 x
63 PE 130/95 x
64 PE 131/95 x
65 PE 132/95 x
66 PE 134/95 x
67 PE 134-2/96 x
68 PE 136/88 x
69 PE 137/86 x
70 PE 139/97 x
71 PE 140/79 x
72 PE 141/79 x
73 PE 142/80 x Electrica
74 PE 143/94 x
75 PE 148/94 x
76 PE 150/86 x
77 PE 151/86 x
78 PE 152/90 x
79 PE 153/94 x
80 PE 154/89 x
81 PE 155/92 x Electrica
82 PE 201/95 x
83 PE 202/87 x
84 PE 203-2/88 x
85 PE 204/90 x
86 PE 205/81 x
87 PE 206/81 x
88 PE 207/80 x
89 PE 209/97 x
90 PE 210/72 x
91 PE 211/94 x
92 PE 212/87 x
93 PE 213/94 x
94 PE 214/98 x
Prescriptie de
interes general interes
specific
23
Nr. Indicativ X Elaborator editie re
vizuita 2003 a PE de
crt. PE NR IR PR interes general
95 PE 215/74 x
96 PE 216/93 x
97 PE 217/73 x
98 PE 218/98 x
99 PE 219/83 x
100 PE 219-1/95 x
101 PE 220/73 x
102 PE 221/88 x
103 PE 223/75 x
104 PE 224/89 x
105 PE 225-2/86 x
106 PE 227/74 x
107 PE 228/74 x
108 PE 229/84 x
109 PE 230/88 x
110 PE 231/99 x
111 PE 248/96 x
112 PE 301/93 x
113 PE 302/74 x
114 PE 303/78 x
115 PE 304/89 x
116 PE 305/82 x
117 PE 306/90 x
118 PE 307/90 x
119 PE 308/87 x
120 PE 309/90 x
121 PE 401/85 x
122 PE 404-1/90 x
123 PE 404-3/90 x
124 PE 432/93 x
125 PE 501/85 x Termoelectrica
126 PE 502-1/84 x
127 PE 502-2/77 x
128 PE 502-3/80 x
129 PE 502-4/80 x
130 PE 502-7/75 x
131 PE 502-8/88 x
132 PE 502-9/81 x
133 PE 502-10/87 x
134 PE 502-11/90 x
135 PE 502-12/90 x
136 PE 502-13/77 x
137 PE 502-14/90 x
138 PE 502-15/78 x
139 PE 502-16/78 x
140 PE 502-17/87 x
141 PE 502-18/89 x
142 PE 503/87 x
specific
Prescriptie de
interes general interes
24
Nr. Indicativ X Elaborator editie re
vizuita 2003 a PE de
crt. PE NR IR PR interes general
143 PE 504/96 x
144 PE 505/73 x
145 PE 506/83 x
146 PE 507/73 x
147 PE 508/77 x
148 PE 509/84 x
149 PE 510-0/87 x
150 PE 510-1/96 x
151 PE 510-2/84 x
152 PE 510-3/85 x
153 PE 510-4/87 x
154 PE 511/84 x
155 PE 512/85 x
156 PE 602/80 x
157 PE 701/67 x
158 PE 702/81 x
159 PE 703-1/81 x
160 PE 703-2/81 x
161 PE 704/77 x
162 PE 706/83 x
163 PE 709/75 x
164 PE 712/87 x
165 PE 713/99 x
166 PE 721/80 x
167 PE 727/82 x
168 PE 731/85 x
169 PE 732/89 x
170 PE 733/78 x
171 PE 734/89 x
172 PE 735/78 x
173 PE 737/92 x
174 PE 738/92 x
175 PE 740/80 x
176 PE 741/89 x
177 PE 808/79 x
178 PE 809/73 x
179 PE 811/73 x
180 PE 812-1/74 x
181 PE 812-2/74 x
182 PE 813/72 x
183 PE 818/74 x
184 PE 819/74 x
185 PE 820/74 x
186 PE 821/74 x
187 PE 822/74 x
188 PE 823/73 x
189 PE 827/73 x
190 PE 828/73 x
specific
Prescriptie de
interes general interes
25
Nr. Indicativ X Elaborator editie re
vizuita 2003 a PE de
crt. PE NR IR PR interes general
191 PE 829/73 x
192 PE 830/73 x
193 PE 831/73 x
194 PE 832/73 x
195 PE 833/73 x
196 PE 834/73 x
197 PE 835/73 x
198 PE 836/73 x
199 PE 841/74 x
200 PE 842/73 x
201 PE 843/74 x
202 PE 844/74 x
203 PE 845/74 x
204 PE 846/74 x
205 PE 847/74 x
206 PE 848/74 x
207 PE 849/74 x
208 PE 850/75 x
209 PE 851/74 x
210 PE 852/78 x
211 PE 853/74 x
212 PE 854/74 x
213 PE 855/74 x
214 PE 861/74 x
215 PE 862/74 x
216 PE 863/75 x
217 PE 864/92 x
218 PE 865/74 x
219 PE 866/74 x
220 PE 867/74 x
221 PE 868/74 x
222 PE 870/74 x
223 PE 871/75 x
224 PE 872/78 x
225 PE 873/76 x
226 PE 875/78 x
227 PE 877/78 x
228 PE 878/76 x
229 PE 881/76 x
230 PE 882/84 x
231 PE 902/86 x
232 PE 911/86 x
233 PE 914/89 x
234 PE 915/68 x
235 PE 916/62 x
236 PE 919/62 x
237 PE 920/62 x
238 PE 923/64 x
specific
Prescriptie de
interes general interes
26
Nr. Indicativ X Elaborator editie re
vizuita 2003 a PE de
crt. PE NR IR PR interes general
239 PE 927/86 x
240 PE 928/81 x
241 PE 930/89 x
242 PE 933/86 x
243 PE 934/94 x
244 PE 935/94 x
245 PE 936/85 x
246 PE 938/88 x
247 PE 1001/94 x
X - In aceasta coloana sunt marcate prescriptiile energetice, altele decat cele de interes specific,
care au iesit din domeniul de reglementare al ANRE.
NR - nerevizuit; IR - in curs de revizuire; PR - propus pentru revizuire.
Prescriptie de
interes general interes
specific
27
Nr. Indicativ TITLUL PRESCRIPTIEI ENERGETICE DE INTERES
crt. PE SPECIFIC (PES) E N TE IH TR HC HE IE M
1 PE 008/74 Normativ privind stabilirea numarului de personal in hidrocentralele electrice. x x
2 PE 016-5/82 Normativ tehnic departamental de reparatii pentru morile de carbune din centralele electrice x
3 PE 016-6/87 Normativ tehnic departamental pentru repararea masinilor, utilajelor si instalatiilor din gospo x
dariile de carbune ale centralelor
4 PE 016-7/88 Normativ tehnic departamental pentru repararea aparatelor si instalatiilor pentru localiza x x x
rea defectelor in cabluri
5 PE 016-8/99 Normativ tehnic privind lucrarile de mentenanta la instalatiile de transport al energiei electrice x
6 PE 022-1/86 Prescriptii generale de proiectare a centralelor termoelectrice si a retelelor de termoficare. x x
Modificarea 1 (1990)
7 PE 022-2/89 Prescriptii generale de proiectare a amenajarilor hidroenergetice x x
8 PE 024/96 Regulament privind instruirile pentru formarea, intretinerea si perfectionarea profesionala a x x x x x
personalului din RENEL.
9 PE 027/97 Instructiuni privind receptia lucrarilor de reparatii in centralele electrice. x x x
10 PE 030-1/99 Instructiuni de examinari, probe si verificari privind starea si comportarea in exploatare x x
a metalului echipamentelor centralelor termoelectrice.
11 PE 030-2/99 Instructiuni de examinari, probe si verificari privind starea si comportarea in exploatare a x x
metalului agregatelor si instalatiilor hidraulice cu puteri instalate mai mari de 3 MW.
12 PE 105/90 Metodologie pentru dimensionarea stalpilor metalici ai liniilor electrice aeriene. x x x
13 PE 106/95 Normativ pentru constructia liniilor electrice aeriene de joasa tensiune. x x
14 PE 113/95 Normativ pentru proiectarea instalatiilor electrice de servicii proprii de curent alternativ x x
ale centralelor termoelectrice si de termoficare
15 PE 132/95 Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica x x
16 PE 137/86 Instructiuni pentru proiectarea instalatiilor de servicii proprii de curent alternativ ale x x
centralelor hidroelectrice.
17 PE 138/75 Instructiuni privind expedierea, transportul, depozitarea si montarea transformatoarelor si x
autotransformatoarelor care se transporta umplute cu azot
18 PE 150/86 Regulament pentru asigurarea electrosecuritatii la exploatarea instalatiilor de 750 kV. x x
Modificarea 1 (1987)
19 PE 151/86 Instructiuni tehnice departamentale provizorii pentru proiectarea instalatiilor electrice x x
de 750 kV.
ANEXA 4
SFERA DE INTERES IN APLICAREA PRESCRIPTIILOR TEHNICE ENERGETICE DE INTERES SPECIFIC

Sfera de interes
28
Nr. Indicativ TITLUL PRESCRIPTIEI ENERGETICE DE INTERES
crt. PE SPECIFIC (PES) E N TE IH TR HC HE IE M
20 PE 154/89 Instructiuni metodologice privind analiza tehnico-economica necesara fundamentarii x x x x
introducerii actionarii cu turatie variabila, prin convertizoare statice de frecventa, la pompe,
ventilatoare si compresoare.
21 PE 201/95 Producerea, transportul si distributia caldurii. Instalatii de producere a energiei termice. x
Terminologie.
22 PE 202/87 Instructiuni pentru repararea instalatiilor turbinelor cu abur. x
23 PE 203-2/88 Instructiuni pentru calculul hidraulic al conductelor de apa fierbinte din retelele de x
termoficare (inlocuieste partial PE 203/88)
Pentru calculele mecanic si termic se folosesc indreptarele E-Ip 40/90 si E-Ip 40-1/91.
40/90 si E-Ip 40-1/91.
24 PE 204/90 Instructiuni privind exploatarea si intretinerea punctelor termice x
25 PE 205/81 Norme de protectia muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice. x
26 PE 206/81 Instructiuni de proiectare si executie a gospodariilor de ulei din centralele electrice. x x x x x
27 PE 207/80 Normativ de proiectare si executie a retelelor de termoficare. Modificare 1 (1985). x x
28 PE 209/97 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de preparare si livrare a caldurii sub forma de x x
apa fierbinte sau abur din termocentrale.
29 PE 210/72 Regulament de exploatare si intretinere a instalatiilor de termoficare din CET. x x
30 PE 211/94 Normativ de probe si verificari, in exploatare, ale echipamentelor termo si hidromecanice x x
din termocentrale.
31 PE 212/87 Normativ privind alimentarea cu energie termica (abur si apa fierbinte) a consumatorilor x x
industriali, agricoli si urbani.
32 PE 213/94 Regulament general de manevre in instalatiile termomecanice si hidromecanice. x x
33 PE 214/98 Regulament de exploatare pentru uleiuri minerale utilizate in centralele electrice. x x
34 PE 215/74 Regulament privind exploatarea si intretinerea retelelor de termoficare. x
35 PE 216/93 Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor de cazane. x
36 PE 217/73 Regulament de exploatare tehnica a turbinelor cu abur. x x
37 PE 218/98 Regulament de exploatare tehnica privind regimul chimic al apei si aburului in centralele x
electrice si termice.
38 PE 219/83 Regulament de exploatare tehnica a turnurilor de racire de la CET si CTE. x
39 PE 219-1/95 Regulament de exploatare a circuitului de racire din termocentrale x
40 PE 221/88 Regulament privind receptia si punerea in functiune a retelelor de termoficare. x
41 PE 223/75 Instructiuni cadru privind proiectarea si exploatarea depozitelor de zgura si cenusa x x
cu depunere hidraulica.
Sfera de interes
29
Nr. Indicativ TITLUL PRESCRIPTIEI ENERGETICE DE INTERES
crt. PE SPECIFIC (PES) E N TE IH TR HC HE IE M
42 PE 224/89 Normativ privind proiectarea instalatiilor termomecanice ale termocentralelor. x x
43 PE 225-2/86 Instructiuni tehnice cadru de formare si compactare a stivelor de carbune si omogenizarea x x
carbunilor din depozitele aferente gospodariilor de combustibil solid ale termocentralelor.
44 PE 227/74 Regulament de exploatare tehnica a gospodariilor de combustibili solizi, lichizi sau gazosi. x
45 PE 228/74 Regulament de exploatare tehnica privind prepararea combustibilului solid. x
46 PE 229/84 Indreptar pentru stabilirea dimensiunilor cosurilor de fum ale termocentralelor, in vederea x x
asigurarii dispersiei poluantilor.
47 PE 230/88 Instructiuni pentru receptionarea combustibililor lichizi destinati termocentralelor. x
48 PE 301/93 Regulament de exploatare a instalatiilor de turbine hidraulice din centralele hidroelectrice. x x
49 PE 302/74 Regulament de exploatare tehnica a constructiilor hidrotehnice si echipamentelor x x x
hidromecanice ale centralelor electrice.
50 PE 303/78 Normativ departamental. Constructii hidrotehnice. Terminologie in domeniul amenajarilor x x x
hidroenergetice.
51 PE 304/89 Norme specifice de protectie impotriva incendiilor la proiectarea amenajarilor hidroenergetice. x x
52 PE 305/82 Prescriptii pentru proiectarea, executia, controlul si repararea protectiei anticorosive a x x x
echipamentelor hidromecanice, conductelor si blindajelor galeriilor de la centralele
hidroelectrice (republicate in 1994)
53 PE 308/87 Prescriptii tehnice departamentale pentru proiectarea, montarea si verificarea instalatiilor x x x
si mecanismelor pentru ridicarea batardourilor, stavilelor si vanelor instalate in obiectivele
rilor, stavilelor si vanelor instalate in obiectivele hidroenergetice sau hidrotehnice
54 PE 309/90 Normativ cadru privind stocurile de materiale necesare in caz de avarii la amenajarile x x
hidroenergetice.
55 PE 404-1/90 Nomenclator de incercari, verificari si probe ale instalatiilor tehnologice din CNE de tip x
CANDU. Instalatii electrice si de automatizare. Perioada de montaj.
56 PE 404-3/90 Nomenclator de incercari, verificari si probe ale instalatiilor tehnologice din CNE de tip x
CANDU. Componente mecanice din partea clasica. Perioada de montaj.
57 PE 432/93 Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor CNE. x
58 PE 502-1/84 Normativ privind dotarea instalatiilor tehnologice de epurare chimica din CET si CTE cu x x
aparate de masura si automatizare
59 PE 502-2/77 Normativ de proiectare privind dotarea instalatiilor de tratare a condensului cu aparate de x x
masura si automatizare.
60 PE 502-3/80 Normativ de proiectare privind dotarea instalatiilor de termoficare din CET si CTE x x
(echipate cu CAF).
Sfera de interes
30
Nr. Indicativ TITLUL PRESCRIPTIEI ENERGETICE DE INTERES
crt. PE SPECIFIC (PES) E N TE IH TR HC HE IE M
61 PE 502-4/80 Normativ privind dotarea gospodariilor de pacura din CET si CTE cu aparate de masura x x
si automatizare.
62 PE 502-7/75 Normativ de proiectare privind dotarea instalatiilor de reducere racire. x x
63 PE 502-8/88 Normativ privind dotarea instalatiilor tehnologice cu aparate de masura si automatizare. x x
Puncte termice.
64 PE 502-9/81 Normativ privind dotarea instalatiilor tehnologice cu aparate de masura si automatizare. x x
Gospodarii de carbune si instalatii de alimentare a cazanelor.
65 PE 502-10/87Normativ privind dotarea turbinelor de 50 MW cu instalatii de automatizare. x x
66 PE 502-11/90Normativ de proiectare privind dotarea cazanelor de abur de 1035 t/h si 420 t/h (pe x x
combustibili hidrocarburi) cu aparate de masura si automatizare.
67 PE 502-12/90Normativ de proiectare privind dotarea turbinelor de abur de 330 MW cu aparate de masura x x
si automatizare.
68 PE 502-13/77Normativ de proiectare privind dotarea instalatriilor aferente cazanelor de apa fierbinte x x
(CAF) cu aparate de masura si automatizare
69 PE 502-14/90Normativ de proiectare privind dotarea instalatiilor de racire ale generatoarelor de 330 MW x x
cu aparate de masura si automatizare
70 PE 502-15/78Normativ de proiectare privind dotarea cu aparate de masura si automatizare a instalatiilor x x
de evacuare a zgurei si cenusii ale centralelor de pacura.
71 PE 502-16/78Normativ privind dotarea cazanelor cu abur de 50 t/h si 10 t/h cu aparate de masura x x
si automatizare.
72 PE 502-17/87Normativ privind dotarea cazanului de 420 t/h pe carbune cu instalatii de automatizare. x x
73 PE 502-18/89Normativ privind dotarea instalatiilor tehnologice cu aparate de masura si automatizare. x x
Turbina de 150 MW.
74 PE 507/73 Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor de masurat si automatizare a proceselor x x x
termice din centralele electrice.
75 PE 508/77 Normativ de proiectare privind dotarea centralelor hidroelectrice cu instalatii de masura, x x
control si automatizare.
76 PE 510-0/87 Normativ privind proiectarea instalatiilor de automatizare din termocentrale. Organizarea x x
conducerii operative.
77 PE 510-1/96 Normativ privind proiectarea instalatiilor de automatizare din termocentrale. Protectia x x
instalatiilor termomecanice.
78 PE 510-2/84 Normativ privind proiectarea instalatiilor de automatizare din termocentrale. Instalatii de x x
masura si reglare automata.
79 PE 510-3/85 Normativ privind proiectarea instalatiilor de automatizare din termocentrale. Instalatii de x x
semnalizare.
Sfera de interes
31
Nr. Indicativ TITLUL PRESCRIPTIEI ENERGETICE DE INTERES
crt. PE SPECIFIC (PES) E N TE IH TR HC HE IE M
80 PE 510-4/87 Normativ privind proiectarea instalatiilor de automatizare din termocentrale. Instalatii de x x
comanda.
81 PE 511/84 Normativ privind marcarea instalatiilor electrice, mecanice si de automatizare din CET si CTE x x
(republicat in 1994).
82 PE 512/85 Norma tehnica pentru dotarea laboratoarelor de metrologie si a atelierelor de reparat mijloa x x
ce de masurare din cadrul centralelor termoelectrice si a centralelor electrice de termoficare.
83 PE 703-1/81 Norme de protectie a muncii la lucrarile de montaje ale centralelor electrice (republicat 1994) x
84 PE 703-2/81 Norme de protectie a muncii la lucrarile de constructii speciale termoenergetice. x
85 PE 704/77 Norme de protectie a muncii la lucrarile de constructii hidroenergetice la suprafata si pe apa. x
86 PE 712/87 Normativ departamental pentru tratarea rocii de fundatie a constructiilor hidrotehnice x x x
prin injectii si foraje de drenaj.
87 PE 713/99 Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea betoanelor constructiilor x x x
hidroenergetice.
88 PE 721/80 Normativ departamental pentru stabilirea incarcarilor de calcul de rezistenta la constructii
energetice. Termocentrale si statii de transformare. x x x x x x
89 PE 727/82 Prescriptii tehnice departamentale pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea x x x
si verificarea instalatiilor de ridicat pe plan inclinat, necesare executarii lucrarilor aferente
amenajarilor hidroenergetice.
90 PE 732/89 Norma tehnica pentru intocmirea instructiunilor si proiectelor de urmarire a comportarii x x
constructiilor din cadrul obiectivelor termoenergetice.
91 PE 733/79 Prescriptii tehnice departamentale pentru proiectarea, construirea, montarea, si revizuirea x x x
instalatiilor de ridicat pe put, necesare executarii lucrarilor de constructii-montaj ale
amenajarilor hidroenergetice.
92 PE 734/89 Norme tehnice pentru intocmirea instructiunilor si proiectelor de urmarire a comportarii x x x
urmarire a comportarii constructiilor hidroenergetice.
93 PE 737/92 Prescriptie energetice pentru proiectarea constructiilor aferente CTE, CET si CT la x x
actiuni seismice.
94 PE 740/80 Normativ cadru departamental pentru executia lucrarilor hidrotehnice. x x x
95 PE 741/89 Norme tehnice pentru intocmirea instructiunilor si proiectelor de urmarire a comportarii x x x
constructiilor de retele electrice.
96 PE 809/73 Conditii tehnice generale pentru transformatoarele de 190 MVA, 242+/-5% / 12,75 kV. x x
97 PE 811/73 Conditii tehnice pentru caracteristicile elementelor de executie din schemele de automati x x x x x
zari termice din centralele electrice.
Sfera de interes
32
Nr. Indicativ TITLUL PRESCRIPTIEI ENERGETICE DE INTERES
crt. PE SPECIFIC (PES) E N TE IH TR HC HE IE M
98 PE 812-1/74 Conditii tehnice pt cazanul de abur de 1035 t/h pe lignit-cu flux de gaze ascendent Rovinari x
99 PE 812-2/74 Conditii tehnice pt cazanul de abur de 1035 t/h pe lignit-cu flux de gaze ascendent x
descendent (Turceni)
100 PE 813/72 Conditii tehnice pentru cazanul de 525 t/h. x
101 PE 818/74 Conditii tehnice pentru turboagregatul de 330 MW si echipamentele auxiliare. x
102 PE 819/74 Conditii tehnice pentru aparatele de automatizare a proceselor termice de la grupurile de x
mare putere.
103 PE 820/74 Conditii tehnice pentru blocul de termoficare de 150 MW. Turbina si instalatiile anexe. x
104 PE 821/74 Conditii tehnice pentru partea de automatizare a grupului de 150 MW. x
105 PE 822/74 Conditii tehnice pentru hidrogeneratoare sincrone. x x
106 PE 823/73 Conditii tehnice pentru transformatoarele aferente grupului de 330 MW (400 MVA si 25 MVA) x
107 PE 827/73 Conditii tehnice pentru generatorul grupului de 330 MW. x
108 PE 828/73 Conditii tehnice pentru turbogeneratorul de 50 MW. x
109 PE 831/73 Conditii tehnice pentru generatorul grupului de 150 MW. x
110 PE 833/73 Conditii tehnice pentru bare capsulate, aferente grupurilor de 50MW, 100-210MW si 330MW x
111 PE 835/73 Conditii tehnice pentru boilerele de termoficare aferente grupului de 50 MW. x
112 PE 836/73 Conditii tehnice pentru turboagregatul de 50 MW si instalatiile anexe. x
113 PE 842/73 Conditii tehnice pentru ecchipamentele de captare, transport si depozitare a zgurei si a x
cenusii la centralele electrice.
114 PE 844/74 Conditii tehnice pentru instalatii electrice aferente grupurilor de 330 MW x
115 PE 845/74 Conditii tehnice pentru cazanul de abur de 420 t/h. x
116 PE 846/74 Conditii tehnice pentru instalatiile electrice aferente grupului de 50 MW. x
117 PE 847/74 Conditii tehnice pentru echipamentele aferente gospodariei de combustibil solid la x
centralele electrice.
118 PE 848/74 Conditii tehnice pentru cabluri speciale utilizate in termocentrale x
119 PE 849/74 Conditii tehnice pentru instalatii electrice principale, aferente blocului de 150 MW. x x
120 PE 850/75 Conditii tehnice pentru cazanul de abur pe sisturi bituminoase. x
121 PE 852/78 Conditii tehnice pentru pompe de evacuare a zgurei si cenusii de tip Bagger. x x
122 PE 853/74 Conditii tehnice pentru aplicarea perifericelor grafice si alfanumerice conventionale in x
sistemele de calculatoare de proces din instalatiile energetice.
123 PE 854/74 Conditii tehnice generale pentru transformatoarele de 90 MVA, 15,75 / 220 kV. x x
124 PE 862/74 Conditii tehnice generale pentru transformatoare bloc de 170 MVA 242 / 13,8 kV, x x
cu reglaj fara tensiune.
Sfera de interes
33
Nr. Indicativ TITLUL PRESCRIPTIEI ENERGETICE DE INTERES
crt. PE SPECIFIC (PES) E N TE IH TR HC HE IE M
125 PE 863/75 Conditii th pentru traductoarele de puritate hidrogen, utilizate la generatoarele sincrone. x x
sincrone.
126 PE 866/74 Conditii tehnice pentru traductoarele de temperatura folosite in termocentrale. x x
127 PE 867/74 Conditii tehnice pentru traductoarele de nivel utilizate in centralele termoelectrice. x x
128 PE 868/74 Conditii th generale pentru elemente de executie din schemele de automatizare ale x x
centralelor hidroelectrice.
129 PE 870/74 Conditii th pt traductoarele de marimi speciale (continutul de O2 si CO in gazele de ardere). x x
130 PE 871/75 Conditii tehnice pentru cazanul de 120 t/h. x x
131 PE 873/76 Conditii tehnice pentru echipamentele hidromecanice aferente CTE x x
132 PE 875/78 Conditii tehnice generale pentru transformatoarele de 90 MVA, 121 / 15,75 kV. x x x x x
133 PE 877/78 Conditii tehnice generale pentru hidrogeneratoare pentru agregate de tip bulb. x x
134 PE 878/76 Conditii tehnice pentru transformatorul de 54 (60) MVA, 121/6,3 kV x x x x x x
135 PE 882/84 Conditii th generale pentru grupuri aerogeneratoare cu ax orizontal, cu puteri peste 50 kW. x x
136 PE 911/86 Instructiuni pt depozitarea, manipularea si transportul combustibililor lichizi (republ in 1995). x x
137 PE 915/68 Instructiuni tehnice pentru receptionarea carbunilor. x x
138 PE 919/62 Indrumator pentru intocmirea si analiza bilanturilor termice la vaporizare x x
139 PE 923/64 Indrumator pentru executarea masuratorilor termotehnice la intocmirea bilanturilor ener x x
getice si la exploatarea agregatelor industriale
140 PE 933/86 Instr. privind economisirea de energie la producerea, distributia si utilizarea aerului comprimat. x x x x x x x
141 PE 1001/94 Metodologie de evaluare operativa a emisiilor de SO2, NOx, pulberi si CO2 din centralele x x
termice si termoelectrice.
E - Electrica; N - Nuclearelectrica; TE - producatori energie termoelectrica si termica; IH - oficii de consultanta si institute de proiectare in domeniul
hidroenergetic; TR - Transelectrica; HC - firme specializate in hidroconstructii; HE - producatori energie hidroelectrica;
IE - oficii de consultanta si institute de proiectare in domeniul termo si electroenergetic; M - firme specializate in montaj echipament energetic.
Sfera de interes
34
MODIFICARILE OPERATE IN CATALOGUL EDITIA 2003 FATA DE EDITIA 2002 ANEXA 5
1 MODIFICARI OPERATE LA CUPRINSUL CATALOGULUI
TITLUL
1.1 Proceduri operationale pentru activitati tehnice desfasurate prin implicarea simultana
a mai multor agenti economici - Capitolul C editia 2003
1.2 Prescriptii energetice specifice la care se fac trimiteri in reglementarile tehnice din
capitolul A - ANEXA 1 editia 2003
1.3 Modificarile operate in Catalogul editia 2003 fata de editia 2002 - ANEXA 5 editia 2003
1.4 Prescriptii energetice specifice - Capitol C editia 2002
1.5 Modul de repartizare a prescriptiilor energetice care, fata de anul 2001, in Catalogul pe
anul 2002 au devenit de interes specific - ANEXA 2 editia 2002
1.6 Centralizatorul prescriptiilor energetice cuprinse in Catalogul pe anul 2002 - ANEXA 3
editia 2002
2 MODIFICARI OPERATE LA CAPITOLUL A
Poz TITLUL Modificarea Motivatia
REGLEMENTARII in capitolul A
5 Codul de masurare a energiei electrice introdus in capitol reglementare noua
6 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public introdus in capitol reglementare noua
11 Regulamentul de conducere si organizare a activitatii de mentenanta introdus in capitol reglementare noua
12 Regulamentul pentru intocmirea procedurii de stabilire si facturare a consumurilor de introdus in capitol reglementare noua
energie termica pentru consumatorii finali
15 Metodologie privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in instalatii introdus in capitol reglementare noua
electrice de distributie de 1 - 110 kV
18 Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electro introdus in capitol reglementare noua
energetice impotriva supratensiunilor
22 Procedura de determinare a corectiilor cantitatilor de energie electrica in cazul in care introdus in capitol reglementare noua
punctul de masura difera de punctul de decontare
23 Procedura privind colaborarea operatorilor de distributie, de transport si de sistem introdus in capitol reglementare noua
pentru avizarea racordarii utilizatorilor la retelele electrice
inlocuit cu ANEXA 3 din Catalog - editia 2003
introducere in Catalog - editia 2003
inlocuit cu ANEXA 4 din Catalog - editia 2003
MODIFICAREA
introducere in Catalog - editia 2003
introducere in Catalog - editia 2003
eliminat din Catalog - editia 2003
35
3 MODIFICARI OPERATE LA CAPITOLUL B
Poz* TITLUL Modificarea Motivatia
PRESCRIPTIEI ENERGETICE in capitolul B
6 Normativ tehnic de reparatii la echipamentele si instalatiile energetice PE 016/96 eliminat din capitol aplicarea Regulamentului de
Mentenanta elimina obligativi
tatea aplicarii PE 016/96
7 Normativ tehnic departamental pentru repararea aparatelor si instalatiilor pentru locali eliminat din capitol reintegrat in PE specifice
zarea defectelor in cabluri. PE 016 - 7/88
20 Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor eliminat din capitol transformat in NTE 001/03/00
electroenergetice impotriva supratensiunilor. PE 109/92 (cap. A poz. 18)
52 Instructiuni privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in instalatiile eliminat din capitol transformat in NTE 401/03/00
electrice de distributie de 1 - 110 kV. PE 135/91 (cap. A poz. 15)
53 Instructiuni privind expedierea, transportul, depozitarea si montarea transformatoarelor eliminat din capitol reintegrat in PE specifice
si autotransformatoarelor care se transporta umplute cu azot. PE 138/75
75 Normativ privind predarea la montaj a constructiilor energetice. PE 701/67 eliminat din capitol reintegrat in Anexa 2
83 Conditii tehnice pentru aparatajul grupelor functionale necesare in centralele electrice. eliminat din capitol reintegrat in Anexa 2
PE 830/73
* - se refera la pozitia din Catalog editia 2002
4 MODIFICARI OPERATE LA ANEXE
ANEXA 1 editia 2003 - anexa introdusa in editia 2003 a Catalogului
ANEXA 2 editia 2003 ANEXA 1 editia 2002 - reactualizat
ANEXA 3 editia 2003 ANEXA 3 editia 2002 - reactualizat
ANEXA 4 editia 2003 ANEXA 2 editia 2002 - reactualizat
ANEXA 5 editia 2003 - anexa introdusa in editia 2003 a Catalogului
36