Sunteți pe pagina 1din 2

Studiu de caz

Estimarea valorii ntreprinderii prin metodele bazate pe venit i metodele comparative (n


baza informaiei SA CahulPan)
Propunem estimarea valorii de pia prin urmtoarele metode
!" metode de actualizare a flu#urilor bneti viitoare ($C%)
&" metoda veniturilor reziduale ('()
)" metoda comparativ prin multiplicatorul profitului (PE()
*" metoda comparativ bazat pe multiplicatorul venituri din v+nzri (PS()
!" ,etoda $C%
n
n
n
n
DCF
t
VR
t
CFN
t
CFN
t
CFN
V
) ! (
"""
) ! ( ) ! ( ) ! (
&
&
!
!
+
+ +
+
+
+
+
+
=
sau (1.1)
n
n
DCF
CMPC
CFN
CMPC
CFN
CMPC
CFN
V
) ! ( ) ! ( ) ! (
&
&
!
!
+
+
+
+
+
=
(1.2)
Separm procesul de evaluare n ) etape i anume
-" $eterminarea flu#urilor de mi.loace bneti viitoare
--" $eterminarea ratei de actualizare (costului mediu ponderat al capitalului)
---" $eterminarea valorii ntreprinderii
I. Determinarea fluxurilor de mijloace bneti viitoare
Planificm rezultatele financiare n baza creterii veniturilor"
Raportul privind rezultatele financiare planificate, lei Tabelul 1
ei !D 2"11 2"12 2"1# 2"1$ 2"1% 2"1&
'(nzri nete )2)*1)*1 )$"+$%)% )))+++"$ +"*""#%& +##2)#&) +$**#*1$
Costul v+nzrilor /01)2!1/ /!1/*0** /*324&*/ /42222)/ /321&&0& 4034)1*/
,rofit brut (pierdere
-lobal)
11#$$&"% 1222"%#1 12+#1%%+ 1##$$+2" 1#)$%1&$ 1$"2""&+
Alte venituri
operaionale
!**!!!* &42331 &13431 )0!)30 )!0*)& )!//*0
Cheltuieli comerciale 2/)/)2) /!&34!0 /*)/!3/ //3)/*) /13**2) 40)&)*&
Cheltuieli 5enerale i
administrative
*/02&!3 **/&4*! */12141 *14))!) 20!32!) 2!!330)
Alte cheltuieli
operaionale
!4/3310 )/!)&0 )43)1/ )3*2/! *0/)31 *!*2&/
Rezultatul din
activitatea
opera.ional / profit
(pierdere)
))$1&) 1%$2)%+ 1&1*+*& 1&+$&*2 1)#%2#2 1)&**#)
(ezultatul din
activitatea de investiii
profit (pierdere)
64&404 630)240 6121)3& 61&*02/ 6433))* 641))*4
(ezultatul din
activitatea financiar
profit (pierdere)
&22/)) 6!)0)30 6!&)14! 6!!13!/ 6!!2)*1 6!!)0*!
(ezultatul din
activitatea economico6
32403) 201431 2)*&)1 222/04 24&&4/ 21)4&!
financiaar profit
(pierdere)
(ezultatul e#ceptional
profit (pierdere)
0 !/&)4 !40*3 !44)! !1&/) !1/&1
,rofit (pierdere)
p(n la impozitare
*%)"*# %2%"#% 11++*21 1#1%"%+ 1$11"++ 1$)%+*+
Cheltuieli (economii)
privind impozitul pe
venit
12/0 !314/3 &01404 &!402/ &&)2/4 &&10)3
,rofit net (pierdere
net)
*$+%%# #2&2)" *+"21# 1"*+""# 11+)%21 12$)+%*
$eterminm flu#ul de numerar net (!"))
C%78C%$6(P
imp
9$)#(!6:)9(;A)6-C9%(< unde
C%76 flu# de numerar net< C%$ 6 flu# de numerar disponibil< P
imp
= profit impozabil< $ =
dob+nzi pltite< : = ta#a impozitului pe profit< ;A = uzura i amortizarea< -C =investiii
capitale (creterea activelor pe termen lun5)< %( = fondul de rulment nemonetar (creterea
activelor curente peste nivelul datoriilor pe termen scurt)
>n baza asumrilor descrise mai sus i a pro5nozelor privind veniturile ntreprinderii<
rezultatele financiare i flu#ul financiar disponibil se va prezenta dup cum urmeaz (tabelul
&)
,ro-noza fluxului de numerar financiar di0ponibil, lei Tabelul 2

S-ar putea să vă placă și