Sunteți pe pagina 1din 11

coala Gimnazial F.G.

Lorca Avizat,
Anul colar: 2013-2014 ir!ctor
i"ci#lina: L$%&A '(A)$*L+
,la"a: a -$$$-a, L1
)r. .! or!/ "#tm0n: 2 or!
(ro1!"or: $n!" 2a.u
%anual: ,L3& (2$'%A A2 4autoar!: (aula ,!r.!ira, Ana 2om!ro5 6 7.itorial 7$)3%7)
Avizat,
!1 cat!.r
PLANIFICARE CALENDARISTIC
'!m!"trul $ 6 18 "#tm0ni
Nr.
crt.
Unitatea de
nvare
CONINUTURI
Tea
F!ncii c"!nicative a#e #i$ii
E#eente de c"n%tr!cie a
c"!nicrii
C"&etene %&eci'ice
Nr. "re
a#"cate
S&t(na O$%ervaii
1 2!#a"o inicial 79!rci:ii r!ca#itulativ! .! ;rama-
tic i voca<ular
1.1 $.!nti1icar!a .! in1ormatii !"!ntial! .intr-un m!"a= ro"tit
in lim<a= "tan.ar., cu .!<it v!r<al normal
1.2 $.!nti1icar!a .! "!cv!nt! lo;ic! al! unui m!"a= au.iat
2.1 (ro.uc!r!a .! !nun:uri 1olo"in. intona:ia
"#!ci1ic lim<ii "#aniol!
2.2 7mit!r!a .! m!"a=! !9#licativ! #! t!m! cuno"cut!,
r!1!ritor la activitati, intam#lari, "ituatii .in univ!r"ul im!.iat
2.3 79#rimar!a clara a unui #unct .! v!.!r! #! t!m!
1amiliar!
2.4 (artici#ar!a cu >ntr!<ri i r"#un"uri la
4 1? $@
23 $@
A!"t !val.
inicial
int!rac:iuni v!r<al! #! t!m! .! int!r!",
1olo"in. a.!cvat 1ormul! conv!r"a:ional!
3.1 2!cunoat!r!a "ucc!"iuni lo;ic! a
"!cv!n:!lor unui t!9t citit
3.2 !.uc!r!a .in cont!9t a "!n"ului unor
cuvint!/ "inta;m! n!cuno"cut!
3.3 '!l!ctar!a .! in1orma:ii #unctual! .intr-un
t!9t citit #!ntru a >n.!#lini o "arcin .!
lucru
4.1 *r;anizar!a i.!ilor lo;ic intr-un t!9t
4.2 2!.actar!a .! t!9t! 1unctional!
4.3 7la<orar!a .! "curt! t!9t! in1orma:ional! .!"#r!
activit:i, #!r"oan!, !v!nim!nt!, !9#!ri!n:!, !v!ntual .u#a
un #lan narativ
2 31
B,Cmo mola !l
#rim!r .DaE
*r;anizar! t!matica
'coala "i lim<a=ul tin!rilor
A!l!viziun!a "i 1ilmul
Conversa 4%.&!n!.!tto5
Functii comunicativ! al! lim<ii
A !9#rima act. coti.i!n!
A !9#rima ;u"turi, #r!1!rint! "i
av!r"iuni
A .a in"tructiuni
A "ta<ili o intalnir!
7l!m!nt! .! con"tructi! a
comunicarii
(r!z!ntul in.icativ
(ro#.r!lativa 4Fu!,.on.!, ant!c!-
.!nt cuno"cut5
1.1 $.!nti1icar!a .! in1ormatii !"!ntial! .intr-un m!"a= ro"tit
in lim<a= "tan.ar., cu .!<it v!r<al normal
1.2 $.!nti1icar!a .! "!cv!nt! lo;ic! al! unui m!"a= au.iat
2.1 (ro.uc!r!a .! !nun:uri 1olo"in. intona:ia
"#!ci1ic lim<ii "#aniol!
2.2 7mit!r!a .! m!"a=! !9#licativ! #! t!m! cuno"cut!,
r!1!ritor la activitati, intam#lari, "ituatii .in univ!r"ul im!.iat
2.3 79#rimar!a clara a unui #unct .! v!.!r! #! t!m!
1amiliar!
2.4 (artici#ar!a cu >ntr!<ri i r"#un"uri la
int!rac:iuni v!r<al! #! t!m! .! int!r!",
1olo"in. a.!cvat 1ormul! conv!r"a:ional!
3.1 2!cunoat!r!a "ucc!"iuni lo;ic! a
"!cv!n:!lor unui t!9t citit
3.2 !.uc!r!a .in cont!9t a "!n"ului unor
cuvint!/ "inta;m! n!cuno"cut!
3.3 '!l!ctar!a .! in1orma:ii #unctual! .intr-un
t!9t citit #!ntru a >n.!#lini o "arcin .!
lucru
4.1 *r;anizar!a i.!ilor lo;ic intr-un t!9t
4.2 2!.actar!a .! t!9t! 1unctional!
G 30 $@
H @
14 @ 415
4.3 7la<orar!a .! "curt! t!9t! in1orma:ional! .!"#r!
activit:i, #!r"oan!, !v!nim!nt!, !9#!ri!n:!, !v!ntual .u#a
un #lan narativ
3
32
ICn.! !"tJ"K
*r;anizar! t!matica
'alutul in '#ania
,onvor<iri t!l!1onic!
!"#r! ,om#ania .! t!l!1oni!
"#aniola
Functii comunicativ! al! lim<ii
A i.!nti1ica, .!1ini "i .!"cri!
#!r"oan!, o<i!ct! "i locuri
A localiza #!r"oan!, o<i!ct! "i
locuri
A "aluta, a ra"#un.! la "alut "i a "!
.!"#arti .! cin!va
A av!a o#ini! .!"#r! o intalnir!
A vor<i la t!l!1on
7l!m!nt! .! con"tructi! a
comunicarii
Folo"ir!a contra"tiva '!r/7"tar
-!r<! .! mi"car! L A/!/7n
,om#l!m!ntul .ir!ct cu A
1.1 $.!nti1icar!a .! in1ormatii !"!ntial! .intr-un m!"a= ro"tit
in lim<a= "tan.ar., cu .!<it v!r<al normal
1.2 $.!nti1icar!a .! "!cv!nt! lo;ic! al! unui m!"a= au.iat
2.1 (ro.uc!r!a .! !nun:uri 1olo"in. intona:ia
"#!ci1ic lim<ii "#aniol!
2.2 7mit!r!a .! m!"a=! !9#licativ! #! t!m! cuno"cut!,
r!1!ritor la activitati, intam#lari, "ituatii .in univ!r"ul im!.iat
2.3 79#rimar!a clara a unui #unct .! v!.!r! #! t!m!
1amiliar!
2.4 (artici#ar!a cu >ntr!<ri i r"#un"uri la
int!rac:iuni v!r<al! #! t!m! .! int!r!",
1olo"in. a.!cvat 1ormul! conv!r"a:ional!
3.1 2!cunoat!r!a "ucc!"iuni lo;ic! a
"!cv!n:!lor unui t!9t citit
3.2 !.uc!r!a .in cont!9t a "!n"ului unor
cuvint!/ "inta;m! n!cuno"cut!
3.3 '!l!ctar!a .! in1orma:ii #unctual! .intr-un
t!9t citit #!ntru a >n.!#lini o "arcin .!
lucru
4.1 *r;anizar!a i.!ilor lo;ic intr-un t!9t
4.2 2!.actar!a .! t!9t! 1unctional!
4.3 7la<orar!a .! "curt! t!9t! in1orma:ional! .!"#r!
activit:i, #!r"oan!, !v!nim!nt!, !9#!ri!n:!, !v!ntual .u#a
un #lan narativ
G
14 @ 425
21 @
28 @
A!"t !val.
!"crita
4 33
I,Cmo t! 1u!K
*r;anizar! t!matica
,alatorin. in vacanta: Aol!.o
,alatori c!l!<rii
!"co#!rir!a Am!ricii
,!rvant!" "i on Mui=ot!
Functii comunicativ! al! lim<ii
A nara in tr!cut
1.1 $.!nti1icar!a .! in1ormatii !"!ntial! .intr-un m!"a= ro"tit
in lim<a= "tan.ar., cu .!<it v!r<al normal
1.2 $.!nti1icar!a .! "!cv!nt! lo;ic! al! unui m!"a= au.iat
2.1 (ro.uc!r!a .! !nun:uri 1olo"in. intona:ia
"#!ci1ic lim<ii "#aniol!
2.2 7mit!r!a .! m!"a=! !9#licativ! #! t!m! cuno"cut!,
r!1!ritor la activitati, intam#lari, "ituatii .in univ!r"ul im!.iat
2.3 79#rimar!a clara a unui #unct .! v!.!r! #! t!m!
4 4 @$
11 @$
,or!"#on.!nta t!m#orala in
"#aniola
7l!m!nt! .! con"tructi! a
comunicarii
Formar!a "i mo.ul .! 1olo"ir! a
Pretrito indefinido 4v<. r!;./n!r!;5
%arcatori t!m#orali
1amiliar!
2.4 (artici#ar!a cu >ntr!<ri i r"#un"uri la
int!rac:iuni v!r<al! #! t!m! .! int!r!",
1olo"in. a.!cvat 1ormul! conv!r"a:ional!
3.1 2!cunoat!r!a "ucc!"iuni lo;ic! a
"!cv!n:!lor unui t!9t citit
3.2 !.uc!r!a .in cont!9t a "!n"ului unor
cuvint!/ "inta;m! n!cuno"cut!
3.3 '!l!ctar!a .! in1orma:ii #unctual! .intr-un
t!9t citit #!ntru a >n.!#lini o "arcin .!
lucru
4.1 *r;anizar!a i.!ilor lo;ic intr-un t!9t
4.2 2!.actar!a .! t!9t! 1unctional!
4.3 7la<orar!a .! "curt! t!9t! in1orma:ional! .!"#r!
activit:i, #!r"oan!, !v!nim!nt!, !9#!ri!n:!, !v!ntual .u#a
un #lan narativ
G 34
IMuN Oa<Ni"
O!cOoK
*r;anizar! t!matica
Aim#ul li<!r, "#orturi "i calatoriil!
'antan.!r/,anta<ria
Functii comunicativ! al! lim<ii
A .!"cri! "i a nara actiuni in tr!cut
A .!"cri! !9#!ri!nt! "i "ituatii
#!r"onal!, r!#!tar!a ac!"tora
A a#r!cia o activitat! "au o #!rioa.a
.! tim#
7l!m!nt! .! con"tructi! a
comunicarii
Formar!a "i 1olo"ir!a Pretrito
perfecto
%arcatori t!m#orali ai #r!t.#!r1.
(ronum! com#l!m!nt .ir!ct
/in.ir!ct
u<la 1olo"ir! a com#l!m!ntului
1.1 $.!nti1icar!a .! in1ormatii !"!ntial! .intr-un m!"a= ro"tit
in lim<a= "tan.ar., cu .!<it v!r<al normal
1.2 $.!nti1icar!a .! "!cv!nt! lo;ic! al! unui m!"a= au.iat
2.1 (ro.uc!r!a .! !nun:uri 1olo"in. intona:ia
"#!ci1ic lim<ii "#aniol!
2.2 7mit!r!a .! m!"a=! !9#licativ! #! t!m! cuno"cut!,
r!1!ritor la activitati, intam#lari, "ituatii .in univ!r"ul im!.iat
2.3 79#rimar!a clara a unui #unct .! v!.!r! #! t!m!
1amiliar!
2.4 (artici#ar!a cu >ntr!<ri i r"#un"uri la
int!rac:iuni v!r<al! #! t!m! .! int!r!",
1olo"in. a.!cvat 1ormul! conv!r"a:ional!
3.1 2!cunoat!r!a "ucc!"iuni lo;ic! a
"!cv!n:!lor unui t!9t citit
3.2 !.uc!r!a .in cont!9t a "!n"ului unor
cuvint!/ "inta;m! n!cuno"cut!
3.3 '!l!ctar!a .! in1orma:ii #unctual! .intr-un
t!9t citit #!ntru a >n.!#lini o "arcin .!
lucru
4 18 @$
2G @$
.ir!ct "i in.ir!ct
4.1 *r;anizar!a i.!ilor lo;ic intr-un t!9t
4.2 2!.actar!a .! t!9t! 1unctional!
4.3 7la<orar!a .! "curt! t!9t! in1orma:ional! .!"#r!
activit:i, #!r"oan!, !v!nim!nt!, !9#!ri!n:!, !v!ntual .u#a
un #lan narativ
?
3G
BMuN curio"oE
*r;anizar! t!matica
Fa#t! "tranii. $nv!ntii. ,!rvant!".
Formatia muzicala m!9icana %anJ.
'#aniola #!"t! oc!an.
Functii comunicativ! al! lim<ii
A vor<i .!"#r! lucruri ciu.ar!
A in1orma .!"#r! tim#ul car!
.!"#art! actiunil! in tr!cut
A vor<i .!"#r! viata cuiva
A "#un! o an!c.ota
7l!m!nt! .! con"tructi! a
comunicarii
Form! n!r!;ulat! #!r".$$$ "in;./#l. a
Pretrito indefinido
%arcatori t!m#orali:al ca<o .!.../ a
lo".../ .!"#uN" .!.../ a 1inal!" .!...
,ontra"t #r!t.in.!1. "i #r!t.#!r1.
1.1 $.!nti1icar!a .! in1ormatii !"!ntial! .intr-un m!"a= ro"tit
in lim<a= "tan.ar., cu .!<it v!r<al normal
1.2 $.!nti1icar!a .! "!cv!nt! lo;ic! al! unui m!"a= au.iat
2.1 (ro.uc!r!a .! !nun:uri 1olo"in. intona:ia
"#!ci1ic lim<ii "#aniol!
2.2 7mit!r!a .! m!"a=! !9#licativ! #! t!m! cuno"cut!,
r!1!ritor la activitati, intam#lari, "ituatii .in univ!r"ul im!.iat
2.3 79#rimar!a clara a unui #unct .! v!.!r! #! t!m!
1amiliar!
2.4 (artici#ar!a cu >ntr!<ri i r"#un"uri la
int!rac:iuni v!r<al! #! t!m! .! int!r!",
1olo"in. a.!cvat 1ormul! conv!r"a:ional!
3.1 2!cunoat!r!a "ucc!"iuni lo;ic! a
"!cv!n:!lor unui t!9t citit
3.2 !.uc!r!a .in cont!9t a "!n"ului unor
cuvint!/ "inta;m! n!cuno"cut!
3.3 '!l!ctar!a .! in1orma:ii #unctual! .intr-un
t!9t citit #!ntru a >n.!#lini o "arcin .!
lucru
4.1 *r;anizar!a i.!ilor lo;ic intr-un t!9t
4.2 2!.actar!a .! t!9t! 1unctional!
4.3 7la<orar!a .! "curt! t!9t! in1orma:ional! .!"#r!
activit:i, #!r"oan!, !v!nim!nt!, !9#!ri!n:!, !v!ntual .u#a
un #lan narativ
G
2 @$$
P @$$
1? @$$ 415
A!"t !val.
!"crita
H 2!#a"o
#rim!ro
.! 31 6 3G
79!rcitii r!ca#itulativ! .! l!9ic "i
;ramatica
1.1 $.!nti1icar!a .! in1ormatii !"!ntial! .intr-un m!"a= ro"tit
in lim<a= "tan.ar., cu .!<it v!r<al normal
1.2 $.!nti1icar!a .! "!cv!nt! lo;ic! al! unui m!"a= au.iat
2.1 (ro.uc!r!a .! !nun:uri 1olo"in. intona:ia
"#!ci1ic lim<ii "#aniol!
2.2 7mit!r!a .! m!"a=! !9#licativ! #! t!m! cuno"cut!,
1 1? @$$ 425
r!1!ritor la activitati, intam#lari, "ituatii .in univ!r"ul im!.iat
2.3 79#rimar!a clara a unui #unct .! v!.!r! #! t!m!
1amiliar!
2.4 (artici#ar!a cu >ntr!<ri i r"#un"uri la
int!rac:iuni v!r<al! #! t!m! .! int!r!",
1olo"in. a.!cvat 1ormul! conv!r"a:ional!
3.2 !.uc!r!a .in cont!9t a "!n"ului unor
cuvint!/ "inta;m! n!cuno"cut!
3.3 '!l!ctar!a .! in1orma:ii #unctual! .intr-un
t!9t citit #!ntru a >n.!#lini o "arcin .!
lucru
4.3 7la<orar!a .! "curt! t!9t! in1orma:ional! .!"#r!
activit:i, #!r"oan!, !v!nim!nt!, !9#!ri!n:!, !v!ntual .u#a
un #lan narativ
8
-acanta .!
iarna
P 3?
B2!accionaE
*r;anizar! t!matica
'ar<atori. Las Fallas. %itolo;i!.
-aloar!a tac!rii in cultura "#aniola.
(ov!"t!a Scufita Rosie.
,omunicar!a nonv!r<ala.
Potosi/&olivia
Functii comunicativ! al! lim<ii
A "! "cuza
A !9#rima .!c!#ti! "au .!ziluzi!
A 1ac! com#lim!nt! "i a ra"#un.! la
!l!
A !9#rima "u#riza "i !ntuzia"m
A tran"mit! in1ormatii
7l!m!nt! .! con"tructi! a
comunicarii
Aco#oca a.=!ctiv!lor:<u!no,malo,
#rim!ro, t!rc!ro, ;ran.!
1.1 $.!nti1icar!a .! in1ormatii !"!ntial! .intr-un m!"a= ro"tit
in lim<a= "tan.ar., cu .!<it v!r<al normal
1.2 $.!nti1icar!a .! "!cv!nt! lo;ic! al! unui m!"a= au.iat
2.1 (ro.uc!r!a .! !nun:uri 1olo"in. intona:ia
"#!ci1ic lim<ii "#aniol!
2.2 7mit!r!a .! m!"a=! !9#licativ! #! t!m! cuno"cut!,
r!1!ritor la activitati, intam#lari, "ituatii .in univ!r"ul im!.iat
2.3 79#rimar!a clara a unui #unct .! v!.!r! #! t!m!
1amiliar!
2.4 (artici#ar!a cu >ntr!<ri i r"#un"uri la
int!rac:iuni v!r<al! #! t!m! .! int!r!",
1olo"in. a.!cvat 1ormul! conv!r"a:ional!
3.1 2!cunoat!r!a "ucc!"iuni lo;ic! a
"!cv!n:!lor unui t!9t citit
3.2 !.uc!r!a .in cont!9t a "!n"ului unor
cuvint!/ "inta;m! n!cuno"cut!
3.3 '!l!ctar!a .! in1orma:ii #unctual! .intr-un
t!9t citit #!ntru a >n.!#lini o "arcin .!
lucru
G ? $
13 $
20 $ 415
,om#arativul
'u#!rlativul
'tilul in.ir!ct
4.1 *r;anizar!a i.!ilor lo;ic intr-un t!9t
4.2 2!.actar!a .! t!9t! 1unctional!
4.3 7la<orar!a .! "curt! t!9t! in1orma:ional! .!"#r!
activit:i, #!r"oan!, !v!nim!nt!, !9#!ri!n:!, !v!ntual .u#a
un #lan narativ
10
2!#a"o
"!m!"trial
,onv!r"atii #! t!m!l! invatat!.
79!rcitii r!ca#itulativ! .!
;ramatica
1.1 $.!nti1icar!a .! in1ormatii !"!ntial! .intr-un m!"a= ro"tit
in lim<a= "tan.ar., cu .!<it v!r<al normal
1.2 $.!nti1icar!a .! "!cv!nt! lo;ic! al! unui m!"a= au.iat
2.1 (ro.uc!r!a .! !nun:uri 1olo"in. intona:ia
"#!ci1ic lim<ii "#aniol!
2.2 7mit!r!a .! m!"a=! !9#licativ! #! t!m! cuno"cut!,
r!1!ritor la activitati, intam#lari, "ituatii .in univ!r"ul im!.iat
2.3 79#rimar!a clara a unui #unct .! v!.!r! #! t!m!
1amiliar!
2.4 (artici#ar!a cu >ntr!<ri i r"#un"uri la
int!rac:iuni v!r<al! #! t!m! .! int!r!",
1olo"in. a.!cvat 1ormul! conv!r"a:ional!
3.2 !.uc!r!a .in cont!9t a "!n"ului unor
cuvint!/ "inta;m! n!cuno"cut!
3.3 '!l!ctar!a .! in1orma:ii #unctual! .intr-un
t!9t citit #!ntru a >n.!#lini o "arcin .!
lucru
4.3 7la<orar!a .! "curt! t!9t! in1orma:ional! .!"#r!
activit:i, #!r"oan!, !v!nim!nt!, !9#!ri!n:!, !v!ntual .u#a
un #lan narativ
3
20 $ 425
2H $
'!m!"trul $$ 6 18 "#tm0ni 4im#r!una cu 'coala Alt1!l5
Nr.
crt.
Unitatea de
nvare
CONINUTURI
Tea
F!ncii c"!nicative a#e #i$ii
E#eente de c"n%tr!cie a
c"!nicrii
C"&etene %&eci'ice
Nr. "re
a#"cate
S&t(na O$%ervaii
1
3H
BAl a<or.a=!E
*r;anizar! t!matica
$nv!ntii/.!"co#!riri. 7#oca
m!.i!vala. $"toria rocOi!i.
Cancin del pirata/7"#ronc!.a
L!;!n.! #o#ular!.
El lobito bueno/GoQti"olo
Functii comunicativ! al! lim<ii
A .!"cri! o<ic!iuri .in tr!cut
A .!"cri! #!r"oan!, animal! "i
o<i!ct! in tr!cut
A vor<i .!"#r! im#r!=uraril! in car!
"-a #!tr!cut un !v!nim!nt
A !9#rima o#inia
7l!m!nt! .! con"tructi! a
comunicarii
Imperfectul 4mor1olo;i!,1olo"ir!5
Folo"ir! contra"tiva: (r!z!nt
/$m#!r1!ct
Soler+infinitivo
Folo"ir!a contra"tiva: #r!t. in.!1. /
im#!r1!cto
1.1 $.!nti1icar!a .! in1ormatii !"!ntial! .intr-un m!"a= ro"tit
in lim<a= "tan.ar., cu .!<it v!r<al normal
1.2 $.!nti1icar!a .! "!cv!nt! lo;ic! al! unui m!"a= au.iat
2.1 (ro.uc!r!a .! !nun:uri 1olo"in. intona:ia
"#!ci1ic lim<ii "#aniol!
2.2 7mit!r!a .! m!"a=! !9#licativ! #! t!m! cuno"cut!,
r!1!ritor la activitati, intam#lari, "ituatii .in univ!r"ul im!.iat
2.3 79#rimar!a clara a unui #unct .! v!.!r! #! t!m!
1amiliar!
2.4 (artici#ar!a cu >ntr!<ri i r"#un"uri la
int!rac:iuni v!r<al! #! t!m! .! int!r!",
1olo"in. a.!cvat 1ormul! conv!r"a:ional!
3.1 2!cunoat!r!a "ucc!"iuni lo;ic! a
"!cv!n:!lor unui t!9t citit
3.2 !.uc!r!a .in cont!9t a "!n"ului unor
cuvint!/ "inta;m! n!cuno"cut!
3.3 '!l!ctar!a .! in1orma:ii #unctual! .intr-un
t!9t citit #!ntru a >n.!#lini o "arcin .!
lucru
4.1 *r;anizar!a i.!ilor lo;ic intr-un t!9t
4.2 2!.actar!a .! t!9t! 1unctional!
4.3 7la<orar!a .! "curt! t!9t! in1orma:ional! .!"#r!
activit:i, #!r"oan!, !v!nim!nt!, !9#!ri!n:!, !v!ntual .u#a
un #lan narativ
G
10 $$
1H $$
24 $$ 415
2 38
B! 1J<ulaE
*r;anizar! t!matica
)aratiun!a "curta: #ov!"ti, 1a<ul!,
an!c.ot!.
L!Ri" ,arrol, A. %ont!rro"o
1.1 $.!nti1icar!a .! in1ormatii !"!ntial! .intr-un m!"a= ro"tit
in lim<a= "tan.ar., cu .!<it v!r<al normal
1.2 $.!nti1icar!a .! "!cv!nt! lo;ic! al! unui m!"a= au.iat
2.1 (ro.uc!r!a .! !nun:uri 1olo"in. intona:ia
"#!ci1ic lim<ii "#aniol!
G 24 $$ 425
3 $$$
10 $$$
Functii comunicativ! al! lim<ii
A vor<i .!"#r! tr!cut
A #ov!"ti
A .!"cri! im#r!=uraril! 1a#t!lor
tr!cut!
A r!.acta un t!9t la tr!cut
A "! "cuza
7l!m!nt! .! con"tructi! a
comunicarii
Folo"ir!a contra"tiva #r!t.in.!1. /
#r!t. im#!r1. /#r!t.#!r1.
2.2 7mit!r!a .! m!"a=! !9#licativ! #! t!m! cuno"cut!,
r!1!ritor la activitati, intam#lari, "ituatii .in univ!r"ul im!.iat
2.3 79#rimar!a clara a unui #unct .! v!.!r! #! t!m!
1amiliar!
2.4 (artici#ar!a cu >ntr!<ri i r"#un"uri la
int!rac:iuni v!r<al! #! t!m! .! int!r!",
1olo"in. a.!cvat 1ormul! conv!r"a:ional!
3.1 2!cunoat!r!a "ucc!"iuni lo;ic! a
"!cv!n:!lor unui t!9t citit
3.2 !.uc!r!a .in cont!9t a "!n"ului unor
cuvint!/ "inta;m! n!cuno"cut!
3.3 '!l!ctar!a .! in1orma:ii #unctual! .intr-un
t!9t citit #!ntru a >n.!#lini o "arcin .!
lucru
4.1 *r;anizar!a i.!ilor lo;ic intr-un t!9t
4.2 2!.actar!a .! t!9t! 1unctional!
4.3 7la<orar!a .! "curt! t!9t! in1orma:ional! .!"#r!
activit:i, #!r"oan!, !v!nim!nt!, !9#!ri!n:!, !v!ntual .u#a
un #lan narativ
3 3P
7l 1uturo, !n
tu" mano"
*r;anizar! t!matica
Activitati .! tim# li<!r. (olitica "i
al!;!ril!.
%!.iul incon=urator.
%onum!nt! "i locuri .! int!r!" .in
Si"#anoam!rica. ,Oil!. An.orra.
Aim#ul in Si"#anoam!rica.
Functii comunicativ! al! lim<ii
A 1ac! #lanuri
A 1ac! con!9iuni
A 1ac! #romi"iuni
A vor<i .!"#r! actiuni viitoar!
c! .!#in. .! con.itii
7l!m!nt! .! con"tructi! a
comunicarii
1.1 $.!nti1icar!a .! in1ormatii !"!ntial! .intr-un m!"a= ro"tit
in lim<a= "tan.ar., cu .!<it v!r<al normal
1.2 $.!nti1icar!a .! "!cv!nt! lo;ic! al! unui m!"a= au.iat
2.1 (ro.uc!r!a .! !nun:uri 1olo"in. intona:ia
"#!ci1ic lim<ii "#aniol!
2.2 7mit!r!a .! m!"a=! !9#licativ! #! t!m! cuno"cut!,
r!1!ritor la activitati, intam#lari, "ituatii .in univ!r"ul im!.iat
2.3 79#rimar!a clara a unui #unct .! v!.!r! #! t!m!
1amiliar!
2.4 (artici#ar!a cu >ntr!<ri i r"#un"uri la
int!rac:iuni v!r<al! #! t!m! .! int!r!",
1olo"in. a.!cvat 1ormul! conv!r"a:ional!
3.1 2!cunoat!r!a "ucc!"iuni lo;ic! a
"!cv!n:!lor unui t!9t citit
3.2 !.uc!r!a .in cont!9t a "!n"ului unor
cuvint!/ "inta;m! n!cuno"cut!
? 1H $$$
24 $$$
31 $$$
-iitorul r!;ulat/n!r!;ulat 41ormar!,
1olo"ir!5
79#r!"ii .! !9#rimar! a viitorului
SiL#r!z!ntLviitor
3.3 '!l!ctar!a .! in1orma:ii #unctual! .intr-un
t!9t citit #!ntru a >n.!#lini o "arcin .!
lucru
4.1 *r;anizar!a i.!ilor lo;ic intr-un t!9t
4.2 2!.actar!a .! t!9t! 1unctional!
4.3 7la<orar!a .! "curt! t!9t! in1orma:ional! .!"#r!
activit:i, #!r"oan!, !v!nim!nt!, !9#!ri!n:!, !v!ntual .u#a
un #lan narativ
4
'a#tamana Alt1!l H-11 $-
-acanta .! #rimavara 14-22$-
G
310
I(u!.oK
*r;anizar! t!matica
-iata .! 1amili!. 'arcini .om!"tic!,
norm! in '#ania.
Functii comunicativ! al! lim<ii
A c!r! "i o1!ri #!rmi"iun!a
A int!rzic! c!va
A .a "1aturi "i r!coman.ari
A .a or.in! "i in"tructiuni
A !9#rima .orint! "i c!r!ri
A invita , a o1!ri
7l!m!nt! .! con"tructi! a
comunicarii
Imperativo 4a1irm./n!;at.5
%or1olo;ia Subj.presente
3"o" .!l "u<=.#r!"nt!
1.1 $.!nti1icar!a .! in1ormatii !"!ntial! .intr-un m!"a= ro"tit
in lim<a= "tan.ar., cu .!<it v!r<al normal
1.2 $.!nti1icar!a .! "!cv!nt! lo;ic! al! unui m!"a= au.iat
2.1 (ro.uc!r!a .! !nun:uri 1olo"in. intona:ia
"#!ci1ic lim<ii "#aniol!
2.2 7mit!r!a .! m!"a=! !9#licativ! #! t!m! cuno"cut!,
r!1!ritor la activitati, intam#lari, "ituatii .in univ!r"ul im!.iat
2.3 79#rimar!a clara a unui #unct .! v!.!r! #! t!m!
1amiliar!
2.4 (artici#ar!a cu >ntr!<ri i r"#un"uri la
int!rac:iuni v!r<al! #! t!m! .! int!r!",
1olo"in. a.!cvat 1ormul! conv!r"a:ional!
3.1 2!cunoat!r!a "ucc!"iuni lo;ic! a
"!cv!n:!lor unui t!9t citit
3.2 !.uc!r!a .in cont!9t a "!n"ului unor
cuvint!/ "inta;m! n!cuno"cut!
3.3 '!l!ctar!a .! in1orma:ii #unctual! .intr-un
t!9t citit #!ntru a >n.!#lini o "arcin .!
lucru
4.1 *r;anizar!a i.!ilor lo;ic intr-un t!9t
4.2 2!.actar!a .! t!9t! 1unctional!
4.3 7la<orar!a .! "curt! t!9t! in1orma:ional! .!"#r!
activit:i, #!r"oan!, !v!nim!nt!, !9#!ri!n:!, !v!ntual .u#a
un #lan narativ
H
23 $- 425
28 $-
G -
12 -
A!"t !val.
!"crita
? 2!#a"o 79!rcitii r!ca#itulativ! 1.1 $.!nti1icar!a .! in1ormatii !"!ntial! .intr-un m!"a= ro"tit 8 1P -
"!m!"trial
in lim<a= "tan.ar., cu .!<it v!r<al normal
1.2 $.!nti1icar!a .! "!cv!nt! lo;ic! al! unui m!"a= au.iat
2.1 (ro.uc!r!a .! !nun:uri 1olo"in. intona:ia
"#!ci1ic lim<ii "#aniol!
2.2 7mit!r!a .! m!"a=! !9#licativ! #! t!m! cuno"cut!,
r!1!ritor la activitati, intam#lari, "ituatii .in univ!r"ul im!.iat
2.3 79#rimar!a clara a unui #unct .! v!.!r! #! t!m!
1amiliar!
2.4 (artici#ar!a cu >ntr!<ri i r"#un"uri la
int!rac:iuni v!r<al! #! t!m! .! int!r!",
1olo"in. a.!cvat 1ormul! conv!r"a:ional!
3.2 !.uc!r!a .in cont!9t a "!n"ului unor
cuvint!/ "inta;m! n!cuno"cut!
3.3 '!l!ctar!a .! in1orma:ii #unctual! .intr-un
t!9t citit #!ntru a >n.!#lini o "arcin .!
lucru
4.3 7la<orar!a .! "curt! t!9t! in1orma:ional! .!"#r!
activit:i, #!r"oan!, !v!nim!nt!, !9#!ri!n:!, !v!ntual .u#a
un #lan narativ
2? -
2 -$
P -$