Sunteți pe pagina 1din 40

DOMICOMPACT F24 B

central[ termic[ mural[ combi


cu condensare, pe gaz
INSTRUC|IUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE :I ~NTRE|INERE
Citi\i cu aten\ie avertismentele oferite `n acest
manual. Acestea con\in informa\ii importante
privind siguran\a `n instalarea, utilizarea ;i
`ntre\inerea aparatului.
Legea impune ca manualul de utilizare s[ fie
dat `n p[strarea utilizatorului.
~n cazul `n care aparatul este v]ndut sau
transferat unui alt utilizator, sau dac[ utiliza-
torul `;i schimb[ domiciliul, l[s]nd aparatul la
vechiul domiciliu, manualul de utilizare trebuie
transmis viitorului utilizator ;i/sau instalator
`mpreun[ cu aparatul.
Instalarea sau `ntre\inerea necorespunz[toare
a aparatului elimin[ orice responsabilitate a
produc[torului privind eventualele pagube
sau accidente produse.
Instalarea ;i `ntre\inerea aparatului trebuie
efectuate `n conformitate cu legisla\ia `n vi-
goare ;i cu instruc\iunile produc[torului, ;i de
c[tre persoane ce de\in calificarea ;i autoriza-
\iile necesare.
~nainte de efectuarea instal[rii sau a opera\iu-
nilor de `ntre\inere, aparatul trebuie deconec-
tat de la sursa de curent ;i izolat de aceasta.
~n cazul apari\iei unei defec\iuni sau al func-
\ion[rii necorespunz[toare, izola\i aparatul.
Nu `ncerca\i s[ efectua\i personal repara\iile
sau orice alte opera\iuni asupra aparatului.
Contacta\i compania Ferroli sau o persoan[
ce de\ine calificarea ;i autoriza\iile necesare
pentru a efectua repara\iile.
Repara\iile ;i `nlocuirea pieselor uzate trebuie
efectuate numai de c[tre personal calificat,
utiliz]nd piese originale de schimb. Nerespec-
tarea acestei instruc\iuni poate afecta sigu-
ran\a `n utilizare a aparatului.
Pentru a asigura o func\ionare eficient[ a apa-
ratului, acesta trebuie supus unei revizii anua-
le, efectuat[ de c[tre o persoana autorizat[.
Aparatul nu trebuie utilizat `n alte scopuri
dec]t cele `n care a fost proiectat.
Instalarea ;i utilizarea necorespunz[toare sau
nerespectarea instruc\iunilor produc[torului
elimin[ orice responsabilitate a produc[torului
privind eventualele accidente sau pagube pro-
duse.
Dup[ deschiderea ambalajului, verifica\i sta-
rea con\inutului acestuia.
Nu l[sa\i ambalajul la `ndem]na copiilor, `ntru-
c]t acesta poate reprezenta un pericol.
Pentru a cur[\a componentele externe ale
aparatului, utiliza\i o lavet[ umed[< dac[ este
necesar, umezi\i laveta cu o solu\ie de s[pun.
Nu utiliza\i solven\i sau produse abrazive de
cur[\are.
Acest simbol are sensul de Aten\ie ;i marcheaz[ recomand[rile referitoare la siguran\[. Urma\i
cu stricte\e aceste recomand[ri pentru a evita accidentele ;i pagubele de orice natur[.
Acest simbol atrage aten\ia asupra unei informa\ii sau recomand[ri importante. A se citi cu aten\ie
informa\iile / recomand[rile respective.
Declara\ie de conformitate
Produc[torul> FERROLI S.p.A.
Adresa> Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR
declar[ c[ acest aparat este conform cu urm[toarele directive CEE>
Directiva Aparate cu Gaz 90/396
Directiva Randamente 92/42
Directiva pentru Tensiune Joas[ 73/23 (modificat[ de 93/68)
Directiva pentru Compatibilitate Electromagnetic[ 89/336 (modificat[ de 93/68)
IMPORTANT
Ferroli declar[ c[ acest aparat nu con\ine nici o substan\[ d[un[toare s[n[t[\ii ;i c[ nici o astfel de sub-
stan\[ nu a fost utilizat[ `n procesul de produc\ie al aparatului".
CUPRINS
1. Instruc\iuni de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.2 Panoul de comand[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.3 Pornire ;i oprire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.4 Reglajele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.5 ~ntre\inere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1.6 Erorile de func\ionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
2. Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2.1 Instruc\iuni generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2.2 Amplasarea centralei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2.3 Conectarea centralei la re\eaua de distribu\ie a apei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2.4 Conectarea centralei la re\eaua de distribu\ie a gazului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
2.5 Conectarea centralei la sursa de curent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
2.6 Sistemul de conducte de evacuare/aspirare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
2.7 Evacuarea condensului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
3. ~ntre\inere ;i service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
3.1 Reglajele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
3.2 Punerea `n func\iune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
3.3 Opera\iunile de `ntre\inere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
3.4 Diagnosticarea defec\iunilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
4. Caracteristici ;i date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
4.1 Dimensiuni ;i conexiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
4.2 Prezentare general[ ;i principalele componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
4.3 Diagrama hidraulic[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
4.4 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
4.5 Diagrame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
4.6 Programator orar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
4.7 Schema electric[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
DOMICOMPACT F24 B
3
1. INSTRUC|IUNI DE UTILIZARE
1.1 Introducere
Stimate client,
V[ mul\umim c[ a\i ales DOMIcompact F24 B, o centrala murala Ferroli cu design ;i tehnologie avansate, un
grad `nalt de fiabilitate ;i o `nalt[ calitate a procesului de produc\ie. V[ rug[m s[ citi\i cu aten\ie acest manual
;i s[ `l p[stra\i `n vederea consult[rii ulterioare.
DOMIcompact F24 B este un aparat cu condensare de `nalt[ eficien\[, utilizat `n `nc[lzirea ambiant[ ;i a
apei, func\ion]nd cu gaz metan sau GPL (configurabil la momentul instal[rii) ;i condus de un sistem avansat
de gestiune ;i control cu microprocesor.
Centrala este compus[ dintr-un schimb[tor principal de c[ldur[ lamele din cupru, un schimb[tor secundar de
c[ldur[ din aluminiu ce asigur[ condensarea eficient[ a vaporilor de ap[ ce intr[ `n componen\a gazelor eva-
cuate ;i un arz[tor cu aprindere electronic[ ;i control al fl[c[rii prin ionizare.
Combustia se realizeaz[ `ntr-o camer[ `nchis[ fa\[ de `nc[perea `n care este instalat[ centrala> aerul nece-
sar combustiei este ob\inut din exterior. Centrala include, de asemenea, un ventilator, o valv[ de gaz cu uni-
tate de modula\ie, pomp[, vas de expansiune, contor de debit, supap[ de siguran\[, senzori de temperatur[,
un termostat de siguran\[ ;i un comutator de presiune sc[zut[ a apei.
Datorit[ sistemului de control cu microprocesor ;i sistemului de reglare echipat cu o unitate performant[ de
auto-diagnoz[, func\ionarea aparatului are loc automat `n majoritatea timpului. Energia necesar[ `nc[lzirii este
controlat[ automat de c[tre sistemul de control, `n func\ie de condi\iile interioare ;i exterioare (senzorul exte-
rior este op\ional), de caracteristicile cl[dirii ;i de amplasarea acesteia. Energia necesar[ `nc[lzirii apei este
controlat[ automat, permanent, pentru a asigura o furnizare rapid[ ;i un nivel `nalt de confort `n orice condi\ii.
Utilizatorul trebuie doar s[ selecteze temperatura interioar[ dorit[ (prin intermediul termostatului op\ional de
camer[ sau al telecomenzii) sau s[ regleze temperatura sistemului, ;i s[ selecteze temperatura dorit[ pen-
tru apa cald[. Sistemul de reglare ;i control asigur[ o func\ionare optim[ pe tot parcursul anului.
Afi;ajul ofer[ permanent informa\ii asupra func\ion[rii aparatului. Este, de asemenea, posibil[ ob\inerea ;i
configurarea unor informa\ii suplimentare privind temperatura detectat[ de senzori, punctele de comutare etc.
Orice probleme de func\ionare legate de central[ sau de sistem sunt imediat semnalate prin intermediul
afi;ajului ;i, dac[ este posibil, sunt eliminate automat.
DOMICOMPACT F24 B
4
1.2. Panoul de comand[
Panoul de comand[ este compus dintr-un buton multifunc\ional, dou[ selectoare ;i un afi;aj.
Informa\ii oferite `n timpul func\ion[rii
~n timpul func\ion[rii
normale a aparatului,
unitatea de diagnosti-
care cu care este e-
chipat[ centrala ofer[
informa\ii asupra st[rii
sau func\ion[rii aces-
tuia prin intermediul
afi;ajului (Fig. 1).
DOMICOMPACT F24 B
5
Legend[
1 Reglarea temperaturii ambiante ;i controlul
comut[rii `ntre modurile de func\ionare Var[ /
Iarn[
2 Reglarea temperaturii apei calde ;i controlul
`ntreruperii func\ion[rii
3 Buton multifunc\ional (ECO/RESET/TEST)
4 Afi;area temperaturii
~n timpul func\ion[rii sau `n modul standby `n
cursul ciclului de `nc[lzire, aici este afi;at[
temperatura de `nc[lzire. ~n cursul ciclului de
`nc[lzire a apei, aici este afi;at[ temperatura
apei calde.
5 Simbol ce indic[ func\ionarea `n modul
~nc[lzire.
Apare `n timpul func\ion[rii `n modul ~nc[lzire
sau `n cursul regl[rii temperaturii la care va fi
ini\iat ciclul de `nc[lzire.
6 Simbol-flac[r[
Este afi;at `n timpul func\ion[rii arz[torului.
7 Simbol ECO
Este afi;at atunci c]nd aparatul func\ioneaz[
`n modul Economic.
8 Simbol ce indic[ func\ionarea `n modul
~nc[lzire ap[ calda menajer[.
Este afi;at `n timpul func\ion[rii `n modul
~nc[lzire Ap[ sau `n cursul regl[rii
temperaturii la care va fi ini\iat ciclul de
`nc[lzire a apei.
Fig. 1
Afi;aj Mod de func\ionare
Centrala oprita
Centrala `n modul standby
Centrala `n modul standby / ECO
Ciclu de `nc[lzire (arz[tor pornit)
Ciclu de `nc[lzire ap[ (arz[tor pornit)
Cod eroare (A se vedea cap. 1.6 sau 3.0)
Func\ionare `n modul TEST (arz[tor pornit)
1.3 Pornire ;i oprire
Aprinderea
Deschide\i robinetul de izolare a gazului de pe central[.
Elimina\i aerul aflat `n conducta de alimentare ;i `n valva de gaz.
R[suci\i comutatorul electric de 3 amperi `n pozi\ia Pornit sau intro-
duce\i ;techerul electric `n intrarea corespunz[toare de pe central[.
R[suci\i selectoarele de temperatur[ ambiant[ ;i a apei `n pozi\iile
dorite (a se vedea sec\iunea 1.4).
Acum, centrala poate fi pornit[ automat `n momentul `n care apa cald[
`ncepe s[ fie utilizat[ sau programatorul ;i termostatul de camer[
indic[ necesitatea ini\ierii ciclului de ~nc[lzire.
Oprirea
R[suci\i selectoarele (nr. 1 ;i 2 din figura 1) c[tre st]nga p]n[ la cap[tul cur-
sei.
Chiar ;i atunci c]nd centrala este oprit[, modulul de control continu[ s[
func\ioneze.
Modurile ~nc[lzire ambiant[ ;i ~nc[lzire ap[ sunt dezactivate, este afi;at
simbolul , dar func\ia de protec\ie `mpotriva `nghe\ului este, `n continua-
re, activ[.
Sistemul de protec\ie `mpotriva `nghe\ului nu func\ioneaz[ atunci c]nd aparatul nu este alimentat cu
energie electric[ ;i/sau cu gaz. Pentru a evita pagubele produse de `nghe\ `n eventualitatea unei
`ntreruperi prelungite a func\ion[rii pe timp de iarn[, este recomandat s[ `ndep[rta\i toat[ apa din
central[ - at]t apa menajer[ c]t ;i cea utilizat[ de c[tre sistem< pute\i, de asemenea, `ndep[rta
numai apa menajer[, caz `n care ve\i ad[uga `n sistemul de `nc[lzire un agent antigel corespunz[tor
(a se vedea capitolul 2.3).
1.4 Reglajele
Comutarea `ntre modurile de func\ionare Var[ / Iarn[
~n func\ie de pozi\ia selectoarelor 1 ;i 2, pute\i opri centrala, comuta `ntre modurile de func\ionare Var[ ;i Iarn[
;i dezactiva modul de func\ionare ~nc[lzire ap[ menajer[.
DOMICOMPACT F24 B
6
Centrala este oprit[. Centrala func\ioneaz[ `n modul Var[
(este activ[ doar `nc[lzirea apei menajere).
~nc[lzirea ambiant[ este activat[,
iar cea a apei este dezactivat[.
Centrala func\ioneaz[ `n modul Iarn[.
Oprirea centralei, comutarea `ntre modurile de func\ionare Var[ / Iarn[ ;i dezactivarea `nc[lzirii apei
menajere au prioritate asupra set[rii programatorului prin intermediul telecomenzii (dotare
op\ional[) atunci c]nd aceasta este conectat[ la central[.
Reglarea temperaturii `nc[lzirii
Pentru a regla temperatura sistemului, roti\i selectorul (nr. 1, Fig. 1).
Pute\i selecta o valoare a temperaturii cuprins[ `ntre 30C ;i 85C< este `ns[ recomandat s[ nu selecta\i o
temperatur[ aflat[ sub valoarea de 45C. ~n momentul `n care selectorul este rotit, afi;ajul este iluminat, sim-
bolul radiator este afi;at intermitent iar temperatura selectat[ este afi;at[. Dup[ efectuarea acestei opera\iuni,
afi;ajul va continua s[ fie iluminat timp de `nc[ 5 secunde, dup[ care va relua afi;area temperaturii curente
de func\ionare, `n cazul `n care un ciclu de `nc[lzire se afl[ `n curs de desf[;urare.
Reglarea temperaturii apei calde menajere
Pentru a regla temperatura apei, roti\i selectorul (nr. 2, Fig. 1).
Pute\i selecta o valoare a temperaturii apei cuprins[ `ntre 40C ;i 55C. ~n momentul `n care selectorul este
rotit, afi;ajul este iluminat, simbolul robinet este afi;at intermitent iar temperatura selectat[ este afi;at[. Dup[
efectuarea acestei opera\iuni, afi;ajul va continua s[ fie iluminat timp de `nc[ 5 secunde, dup[ care va relua
afi;area temperaturii curente de func\ionare, `n cazul `n care un ciclu de `nc[lzire se afl[ `n curs de
desf[;urare.
~n cazul `n care cronotermostatul (dotare op\ional[) este conectat la central[, opera\iunile de mai
sus (reglarea temperaturii sistemului ;i apei) pot fi efectuate cu ajutorul acestuia.
Comutarea `ntre modurile de func\ionare ECO/CONFORT
Aparatul este echipat cu un modul intern special care asigur[ o `nc[lzire rapid[ a apei menajere ;i un nivel
ridicat de confort pentru utilizator. Atunci c]nd acest modul func\ioneaz[ (modul CONFORT), apa din central[
este men\inut[ la temperatura dorit[, ceea ce `nseamn[ c[, la deschiderea robinetului, apa cald[ este
disponibil[ instantaneu.
Utilizatorul poate dezactiva acest modul (modul ECO) men\in]nd ap[sat, timp de dou[ secunde, butonul mul-
tifunc\ional `n timp ce centrala se afl[ `n standby. Atunci c]nd centrala func\ioneaz[ `n modul ECO, pe afi;aj
va ap[rea simbolul corespunz[tor. Pentru a activa modul CONFORT, ap[sa\i din nou, timp de 2 secunde,
butonul multifunc\ional< simbolul ECO va disp[rea de pe afi;aj.
Selectarea modului TEST
Pute\i selecta modul TEST ap[s]nd butonul multifunc\ional de 3 ori `n interval de 3 secunde< sim-
bolurile corespunz[toare `nc[lzirii ambiante ;i celei a apei vor fi afi;ate intermitent `n acela;i timp -
a se vedea sec\iunea 3.1. ~n cazul `n care modul TEST este selectat accidental, ap[sa\i, din nou,
butonul multifunc\ional de 3 ori `n interval de 3 secunde pentru a dezactiva acest mod. (Func\ionarea
`n modul TEST dureaz[ 15 minute, cu excep\ia cazului `n care este `ntrerupt[ `nainte de scurgerea
acestui interval).
DOMICOMPACT F24 B
7
1.5 ~ntre\inere
Este indicat s[ efectua\i anual opera\iunile de `ntre\inere ale centralei ;i sistemului de `nc[lzire. Consulta\i
sec\iunea ~ntre\inere a acestui manual.
Pentru a cur[\a carcasa, panoul de control ;i componentele decorative ale aparatului, utiliza\i o lavet[ moale,
umezit[.
Nu utiliza\i solven\i sau agen\i abrazivi de cur[\are.
1.6 Erorile de func\ionare
Centrala este echipat[ cu un sistem performant de auto-diagnosticare care semnaleaz[ apari\ia defec\iunilor
prin intermediul afi;ajului. Anumite erori de func\ionare (F1 - F3) pot cauza oprirea centralei. ~n acest caz, cen-
trala trebuie resetat[ manual prin ap[sarea butonului multifunc\ional (RESET) timp de 1 secund[, sau prin
intermediul cronotermostatului, `n cazul `n care aceasta a fost instalat. Alte erori de func\ionare (F5 - F37) pot
cauza opriri temporare ale centralei< `n acest caz, centrala va fi resetat[ automat imediat ce parametrul care
a provocat eroarea de func\ionare revine la o valoare normal[ de func\ionare.
Mai jos sunt enumerate anomaliile cauzate de c[tre probleme minore ce pot fi remediate de c[tre utilizator.
~n cazul `n care problemele persist[ `n urma reset[rii repetate a centralei, contacta\i cel mai apropiat Centru
de Service.
Pentru informa\ii `n privin\a altor erori, consulta\i sec\iunea 3.4, "Diagnosticarea defec\iunilor.
~nainte de a apela la serviciile unui tehnician Ferroli, asigura\i-v[ c[ problema nu a fost provocat[
de o `ntrerupere a aliment[rii cu gaz sau energie electric[.
DOMICOMPACT F24 B
8
Cod afi;at Eroare Remediere
Centrala oprit[
Asigura\i-v[ c[ robinetul de gaz de pe central[ ;i contorul de gaz
sunt deschise. Verifica\i circuitul de evacuare a condensului< asigu-
ra\i-v[ c[ acesta este curat ;i neobstruc\ionat.
Ap[sa\i butonul mutlifunc\ional timp de 1 secund[ (fig. 1).
~n cazul unor opriri repetate ale centralei, contacta\i cel mai apropi-
at Centru de Servicii.
Presiune sc[zut[ `n
sistem
Umple\i sistemul la o presiune de 1 - 1,5 bari (m[surat[ la rece)
prin intermediul punctului de alimentare C.h. (a se vedea pag. 11).
2. INSTALAREA
2.1 Instruc\iuni generale
Nu utiliza\i acest aparat `n alte scopuri dec]t cele `n care a fost proiectat. Aparatul este proiectat
pentru a `nc[lzi apa la o temperatur[ aflat[ sub punctul de fierbere ;i trebuie conectat la un sistem
de `nc[lzire ;i/sau un sistem de alimentare cu ap[ pentru a fi utilizat `n scopuri menajere compati-
bile cu modul s[u de func\ionare, capacitatea de `nc[lzire ;i caracterisiticile sale. Orice alt mod de
utilizare a acestui aparat este considerat necorespunz[tor.
INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUAT{ NUMAI DE C{TRE PERSONAL CALIFICAT, ~N CON-
FORMITATE CU TOATE INSTRUC|IUNILE OFERITE ~N ACEST MANUAL DE UTILIZARE, CU PREVEDE-
RILE LEGILOR ~N VIGOARE, ORICE ALTE REGLEMENT{RI AFLATE ~N VIGOARE LA NIVEL LOCAL :I
STANDARDELE DE COMPETEN|{ PROFESIONAL{.
Instalarea incorect[ a acestui aparat poate cauza accidente ;i pagube pentru care produc[torul `;i declin[
orice responsabilitate.
DOMICOMPACT F24 B
9
2.2. Amplasarea centralei
Camera de combustie a centralei este etan;[ ;i nu comunic[ cu `nc[perea `n care este instalat[ centrala.
Aceast[ `nc[pere trebuie s[ fie suficient de bine ventilat[ pentru a preveni apari\ia unor situa\ii poten\ial peri-
culoase `n cazul unor scurgeri, chiar minore, de gaze. Acest standard de siguran\[ este impus de c[tre
Directiva CEE nr. 90/396 privind instala\iile cu gaz, inclusiv cele cu o camer[ de combustie etan;[.
Prin urmare, loca\ia `n care este instalat[ centrala trebuie s[ fie ferit[ de praf, gaze corozive ;i materiale
inflamabile. Camera trebuie s[ fie uscat[ ;i s[ nu fie expus[ `nghe\ului.
Centrala este proiectata pentru a fi instalat[ pe un zid solid. Sistemul de fixare pe zid trebuie s[ asigure un
suport stabil ;i solid pentru aparat, cu ajutorul panoului de sus\inere ;i al dispozitivelor de fixare furnizate
`mpreun[ cu aparatul.
~n cazul `n care aparatul este integrat `n mobilier sau montat `n apropierea acestuia, este necesar s[ l[sa\i
liber suficient spa\iu pentru a permite efectuarea opera\iunilor de `ntre\inere. ~n figura 2 ;i tabelul 1 sunt speci-
ficate distan\ele minime care trebuie respectate `n acest sens.
Acest aparat nu necesit[ ventilarea compartimentelor `n scopul combustiei.
Etalonul utilizat la practicarea orificiilor `n zid
Alege\i pozi\ia centralei, apoi marca\i pozi\ia galeriei de evacuare a gazelor arse ;i cea a punctelor de fixare
a centralei cu ajutorul etalonului. Practica\i dou[ orificii cu diametrul de 10mm ;i ad]ncimea de 70mm, `n care
vor fi introduse ;uruburile de sus\inere. Introduce\i ;uruburile de sus\inere pe partea dreapt[ ;i cea st]ng[,
precum ;i ;urubul special de sus\inere `n mijloc (fig. 3). Fixa\i panoul de sus\inere pe zid cu ajutorul piuli\ei
standard (M8) pe ambele p[r\i. Monta\i centrala pe panoul de sus\inere ;i fixa\i-l cu ajutorul piuli\ei speciale
antifurt (M8), a;a cum este indicat `n figura 3. Cu ajutorul unei carotiere, practica\i un orificiu cu diametru de
118 mm pentru galeria de evacuare a gazelor arse, conform instruc\iunilor de la pagina 17.
DOMICOMPACT F24 B
10
Fig. 2
Fig. 3
Tabelul 1
Minim
A 5 cm
B 20 cm
C 20 cm
D
60 cm (prin
deschiderea unui
panou mobil)
Circuitul etan; de ap[
Este necesar s[ v[ asigura\i c[, ulterior, ve\i putea `nlocui apa din sistemul etan;, `n cazul apari\iei unor scur-
geri. Sistemul central de `nc[lzire al centralei nu trebuie conectat direct la re\eaua de alimentare cu ap[. Apa
provenit[ din re\eaua de alimentare va fi utilizat[ `n scopul umplerii ;i presuriz[rii directe a sistemului numai
dac[ acest lucru este permis de legisla\ia local[ privind sistemele de alimentare cu apa. ~n cazul `n care sis-
temul central de `nc[lzire al centralei este conectat la re\eaua de alimentare cu ap[, el va fi deconectat ime-
diat dup[ utilizare. ~n figura 5 este prezentat racordul temporar de alimentare (achizi\ionat separat). Asigura-
\i-v[ c[ punctul de alimentare se afl[ pe conducta de retur a centralei.
Aten\ie! Respecta\i regulamentele locale privind sistemele de alimentare.
Asigura\i-v[ c[ toate conductele sunt amplasate pe suporturi adecvate.
DOMICOMPACT F24 B
11
Fig. 4
Gaz
Ap[ cald[
Vas suplimentar
de expansiune
instala\ie `nc[lzire.
(dac[ este necesar)
Punct de
umplere
instala\ie
`nc[lzire
Valv[
By-pass
Fig. 5
3
2
1
4
Alimentare
cu ap[ rece
OBSERVA|IE> ~n cazul folosirii robine\ilor termosta-
tici la radiatoare pe `ntreagul parcurs al instala\iei,
este necesar[ montarea, la o distan\[ c]t mai mare
de central[, a unei valve by-pass care s[ permit[
trecerea unui debit de 6 litri pe minut.
Legend[
1 Robinet de izolare de 15 mm
a punctului de umplere
instala\ie `nc[lzire.
2 Racord flexibil de conectare
temporar[
3 Robinet de izolare de 15 mm
a conductei de alimentare
cu ap[ rece
4 Robinet de siguran\[
2.3 Conectarea centralei la re\eaua de distribu\ie a apei
Capacitatea de `nc[lzire a aparatului trebuie stabilit[ anterior instal[rii prin calcularea necesit[\ilor privind
`nc[lzirea cl[dirii, `n conformitate cu regulamentele `n vigoare. Pentru a asigura o func\ionare optim[ ;i o
durat[ c]t mai mare de via\[ a centralei, sistemul de conducte trebuie s[ fie bine propor\ionat ;i echipat cu
toate accesoriile ce asigur[ o func\ionare eficient[ a sistemului, la care se vor ad[uga termostatul de camer[,
robinetii termostatici ai radiatorului ;i By-pass-ul.
~n cazul `n care conductele de tur si retur sunt amplasate `n a;a mod `nc]t `n anumite zone se pot forma bule
de aer, este important s[ instala\i supape de aerisire `n zonele respective. De asemenea, pentru a permite
golirea complet[ a sistemului, este recomandat s[ instala\i un robinet de golire la extremitatea inferioar[ a sis-
temului.
Diferen\a de temperatur[ dintre tur si retur nu trebuie s[
dep[;easc[ 20C.
Un debit minim de 6 l/min este necesar pentru schimb[torul
de c[ldur[< de aceea, este esen\ial s[ instala\i un By-pass
la o distan\[ de minim 3 metri de aparat. Aceast[ valv[ de
By-pass va fi calibrat[ `n momentul instal[rii.
Nu utiliza\i conductele de ap[ pentru a `mp[m]n-
ta instala\iile electrice.
~nainte de instalare, purja\i cu grij[ toate conductele sis-
temului de `nc[lzire pentru a `ndep[rta orice reziduuri sau
impurit[\i care ar putea afecta buna func\ionare a sistemu-
lui (BS 7593 - Regulamentele privind cl[dirile Doc. L).
Conecta\i aparatul la sistemul de `nc[lzire conform
indica\iilor din figura 6.
Este important s[ instala\i `ntre central[ ;i sistemul de `nc[lzire robine\ii de izolare furniza\i `mpreun[ cu
aparatul. Astfel, ve\i permite izolarea centralei de sistem `n caz de necesitate.
Ie;irea supapei de siguran\[ trebuie s[ fie conectat[ la o conduct[ de 15 mm, pentru ca eventualele
cre;teri de presiune din circuitul de `nc[lzire s[ fie drenate prin evacuarea apei `n afara cl[dirii. ~n
cazul `n care aceast[ opera\iune nu este efectuat[, iar supapa de siguran\[ inund[ `nc[perea, pro-
duc[torul centralei `;i declin[ orice responsabilitate pentru pagubele produse. Ie;irea conductei de
evacuare va fi `ndreptat[ c[tre fa\ada cl[dirii pentru a evita accidentele produse de apa fierbinte
evacuat[ `n cazul cre;terii excesive a presiunii `n sistem.
Conecta\i conductele la central[ `n a;a fel `nc]t conductele interne s[ nu suporte tensiuni excesive. ~n cazul
`n care pe circuitul de ap[ menajer[ este instalat[ o supap[ de control (atunci c]nd este necesar), instala\i o
supap[ de siguran\[ `ntre central[ ;i acest circuit (supapa de control se va afla la minimum 3 metri distan\[
de central[).
DOMICOMPACT F24 B
12
Fig. 6
Legend[
1 Conduct[ tur (22 mm, cu robinet de izolare)
2 Conduct[ ie;ire ap[ cald[ menajer[ (15 mm, cu
robinet de izolare)
3 Conduct[ de alimentare cu gaz (15 mm, cu robinet
de izolare)
4 Conduct[ de alimentare cu ap[ rece (15 mm, cu
robinet de izolare)
5 Conduct[ de retur - 22 mm, cu robinet de izolare
(filtru)
6 Conduct[ de evacuare a condensului
7 Supap[ de siguran\[ 1/2
Kit-ul de racorduri utilizate la conectarea prezentat[ `n figura 7 este furnizat `mpreun[ cu aparatul.
Tratarea apei
Pentru tratarea apei, Ferroli recomand[ utilizarea exclusiv[ a produselor de tratare a apei. Acestea vor fi uti-
lizate `n conformitate cu instruc\iunile produc[torului. Pentru mai multe informa\ii, contacta\i centrul de service
apropiat sau departamentul de v]nz[ri FERROLI ROMANIA.
Observa\ie - Atunci c]nd centrala este instalat[ ;i conectat[ la un sistem nou sau deja instalat, este nece-
sar[ `ndep[rtarea complet[ a oric[ror aditivi necorespunz[tori sau reziduuri din sistem.
Observa\ie - ~n zonele cu ap[ dur[, poate fi necesar[ tratarea apei pentru a preveni apari\ia depunerilor de
calciu `n sistem.
Observa\ie - Este important ca agentul de tratare a apei s[ fie utilizat numai `n concentra\ia indicat[ de c[tre
produc[tor.
DOMICOMPACT F24 B
13
Fig. 7
Robinet de izolare TUR
Robinet de izolare RETUR
Robinet de izolare
a apei reci
Robinet de izolare
a gazului
Conexiunea cu
conducta de
ap[ cald[
Legend[
A Piuli\[
B Inel de etan;are
D Garnitur[ de etan;are 3/4"
(verde)
E Garnitur[ de etan;are 1/2"
(verde)
F Garnitur[ de etan;are a
conductei de gaz 1/2"
(albastr[)
G Filtru
H Capac
2.4 Conectarea centralei la re\eaua de distribu\ie a gazului
Dac[ este necesar, consulta\i furnizorul local de gaze `n etapa de planificare a instal[rii, pentru a stabili dac[
dispune\i de un sistem adecvat de alimentare cu gaze.
Nu utiliza\i conductele deja existente de gaze f[r[ a consulta mai `nt]i furnizorul local de gaze.
Contoarele de gaz pot fi instalate numai de c[tre furnizorul local de gaze sau de c[tre un contractor al aces-
tuia.
Presiunea gazului la intrarea `n central[ trebuie s[ fie de minimum 20 mbar pentru gaz metan ;i de minimum
37 mbar pentru GPL .
Nu folosi\i conducte cu diametru mai mic dec]t cel al robinetului de izolare la intrarea centralei combi (22 mm).
Dup[ instalare, sistemul trebuie testat `n vederea detect[rii eventualelor scurgeri de gaze ;i aerisit.
Toate conductele trebuie amplasate pe suporturi adecvate. Un robinet de izolare a gazului este
furnizat `mpreun[ cu aparatul ;i trebuie montat la intrarea conductei de gaz. Dup[ punerea `n
func\iune a aparatului, a;tepta\i 10 minute `nainte de a verifica debitul de gaz. Pentru a asigura
echilibrul termic al sistemului, verifica\i presiunea gazului la 10 minute dup[ punerea `n func\iune.
2.5. Conectarea centralei la sursa de curent
Aparatul trebuie instalat `n conformitate cu reglement[rile na\ionale ;i locale `n vigoare
Conectarea la re\eaua de alimentare cu energie electric[
Centrala trebuie s[ fie conectata la o priz[ monofazat[ de 230 V ;i 50 Hz.
Siguran\a electric[ a centralei este garantat[ numai atunci c]nd aceasta este conectat[ corect la un
sistem de `mp[m]ntare instalat `n conformitate cu standardele `n vigoare. Eficien\a sistemului de
`mp[m]ntare trebuie s[ fie verificat[ de c[tre personal calificat. Produc[torul nu este responsabil
pentru pagubele produse ca urmare a `mp[m]nt[rii necorespunz[toare a sistemului. Este, de ase-
menea, indicat s[ v[ asigura\i c[ re\eaua de alimentare cu energie electric[ este adecvat[ puterii
maxime utilizate de aparat, specificat[ pe pl[cu\a cu datele tehnice ale centralei. Asigura\i-v[ `n
primul r]nd c[ sec\iunea cablelor sistemului corespund puterii maxime utilizate de c[tre acesta.
Centrala este precablata< un cablu de conectare la sursa de curent este furnizat `mpreun[ cu acesta.
Conexiunea la sursa de curent trebuie s[ fie permanent[ ;i echipat[ cu un comutator bipolar ai c[rui conec-
tori vor avea o deschidere minim[ de 3 mm ;i care va fi echipat cu o siguran\[ de max. 3 A, amplasat[ `ntre
central[ ;i cablul electric. Este important s[ respecta\i polaritatea (FAZ{> firul maro / NUL> firul albastru /
~MP{M}NTARE> firul galben-verde) atunci c]nd efectua\i conectarea centralei la sursa de curent.
~nlocuirea cablului de alimentare al centralei nu trebuie efectuat[ de c[tre utilizator. ~n cazul `n care
cablul este deteriorat, opri\i centrala ;i `ncredin\a\i `nlocuirea cablului unei persoane calificate. Nu
utiliza\i dec]t cabluri de alimentare "HAR H05 VV-F" de 3x0,75mm
2
cu un diametru exterior de maxi-
mum 8 mm.
Nu `nlocui\i cablul cu 3 fire cu un cablu cu 5 fire.
DOMICOMPACT F24 B
14
Accesul la ;irul de cleme
2.6 Sistemul de conducte de evacuare/aspirare
Aparatul este de tip C cu camer[ etan;[ ;i tiraj for\at. Conducta de alimentare cu aer ;i cea de evacuare a
aerului trebuie s[ fie conectate la unul din urm[toarele sisteme de aspirare/evacuare. Cu ajutorul tabelelor ;i
metodelor de calcul oferite aici, este necesar, `nainte de `nceperea instal[rii, s[ stabili\i dac[ sistemul de aspi-
rare/evacuare nu dep[;e;te lungimea maxim[ admis[. Respecta\i standardele ;i regulamentele locale aflate
`n vigoare la momentul instal[rii.
Re\ine\i faptul c[ pentru acest aparat trebuie folosite exclusiv accesoriile ;i sistemele de aspira-
re/evacuare Ferroli.
DOMICOMPACT F24 B
15
B
Fig. 8c
Fig. 8b
A
A
Fig. 8a
Joas[ tensiune
Termostat
de camer[
Cronotermostat
(Opentherm)
Pentru a avea acces la ;irul de cleme la care
vor fi conectate termostatul de camer[ (de
joas[ tensiune) sau telecomanda programa-
torului efectua\i urm[toarele opera\iuni>
1 De;uruba\i cele dou[ ;uruburi A
(Fig. 8a)
2 Deplasa\i `n jos panoul de control
(Fig. 8b)
3 R[suci\i panoul de control (Fig. 8c)
Acum, ave\i acces la panoul B al ;irului de
cleme (Fig. 8c).
Obturatorul
Aparatul este echipat, ca dotare standard, cu un obturator adecvat utiliz[rii unei conducte concentrice stan-
dard de aspirare/evacuare cu diametru de 100 mm ;i lungime de max. 1 m. ~n cazul `n care utiliza\i un sistem
diferit de aspirare/evacuare, este necesar s[ determina\i dimensiunea obturatorului necesar, cu ajutorul
tabelelor de mai jos. Pentru a `nlocui obturatorul, urma\i instruc\iunile de mai jos (fig. 9).
Selectarea obturatorului>
DOMICOMPACT F24 B
16
Pentru un sistem cu 2 conducte>
- Calcula\i `n metri rezisten\a total[ la debit a
conductelor de aspirare/evacuare.
- Determina\i, cu ajutorul tabelului de mai jos,
dimensiunea corect[ a obturatorului necesar
pentru sistemul dumneavoastr[ de
evacuare/aspirare.
OBTURATOARE PENTRU SISTEME
CU DOU{ CONDUCTE
Rezisten\a total[ la
debit a sistemului de
aspirare/evacuare
Dimensiunea
obturatorului
minimum maximum mm
0 m 20 m 43
20 m 55 m Nu este necesar un obturator
Pentru sisteme concentrice>
- Determina\i dimensiunea corect[ a obtu-
ratorului cu ajutorul tabelului de mai jos.
OBTURATOARE PENTRU SISTEME
CONCENTRICE
Lungimea conductei de
p]n[ la>
Dimensiunea
obturatorului
Concentric
60/100
1 cot + 1 m 43 mm
1 cot + 3 m Nu este necesar un obturator
Concentric
80/125
1 cot + 5 m 43 mm
1 cot + 12 m Nu este necesar un obturator
Fig. 9
Obturator
Determina\i dimensiunea obturatorului adecvat sis-
temului dumneavoastr[ de aspirare/evacuare. ~na-
inte de a conecta conducta de aspirare/evacuare la
centrala, verifica\i dac[ obturatorul este amplasat
corect ;i are dimensiunile necesare (a se vedea fig.
9).
N.B.> diametrul orificiului este `nscris pe obtu-
rator
Conectarea unui sistem concentric de evacuare/aspirare
Aparatul poate fi conectat la un sistem de evacuare/aspirare cu ie;ire prin zid sau prin acoperi; prin inter-
mediul unei conducte concentrice, `n modul indicat `n figurile de mai jos. La cerere, sunt disponibile
numeroase accesorii, `n func\ie de necesit[\i. Consulta\i "Manualul de instalare a sistemelor de aspirare/eva-
cuare".
Instalarea unui sistem orizontal de evacuare/aspirare
1 Determina\i pozi\ia adecvat[ a centralei `nainte de instalare (a se vedea sec\iunea 2.2 - Amplasarea
centralei).
2 Atunci c]nd instala\i un sistem orizontal de aspirare/evacuare, asigura\i un spa\iu suplimentar de 3mm
pentru fiecare metru.
3 Practica\i `n zid un orificiu cu un diametru cu 10 - 20mm mai mare dec]t cel al conductei.
4 Dac[ este necesar, t[ia\i conducta pentru a o aduce la lungimea corect[, asigur]ndu-v[ c[ este suficient
de lung[ pentru a dep[;i zidul cu 10 - 60 mm (Fig. 10a ;i 10b). ~ndep[rta\i reziduurile r[mase `n urma
t[ierii ;i lubrifia\i garniturile de etan;are cu un lubrifiant adecvat pe baz[ de silicon.
DOMICOMPACT F24 B
17
Fig. 10a Fig. 10b
P = S + 83 mm
L = S + D + 239 mm
Instala\ie de aspirare/evacuare orizontal[, concentric[
Vedere lateral[
Vedere de sus
Ie;ire lateral[
Vedere frontal[
Vedere de sus
Ie;ire spate
* = `ntre
10 ;i 60 mm
* = `ntre
10 ;i 60 mm
Orificiul practicat `n zid trebuie
s[ aib[ un diametru cu 10 - 20mm
mai mare dec]t cel al conductei. Orificiul practicat `n zid trebuie
s[ aib[ un diametru cu 10 - 20mm
mai mare dec]t cel al conductei.
~nclina\ie
3 mm/m
~nclina\ie
3 mm/m
~nclina\ie
3 mm/m
~nclina\ie
3 mm/m
5 Conecta\i conducta de evacuare/aspirare la central[ ;i pozi\iona\i corect garniturile de etan;are. Fixa\i
conducta `n orificiul din zid cu silicon sau nisip ;i ciment ;i astupa\i orificiul cu garniturile de etan;are a
acestui tip de orificii, furnizate `mpreun[ cu aparatul.
Garniturile de etan;are ale conductei de aspirare/evacuare trebuie lubrifiate cu ajutorul unui lubri-
fiant pe baz[ de silicon, pentru a preveni deteriorarea acestora (lubrifiantul nu este furnizat).
Lungimea total[, `n metri, a conductei concen-
trice de aspirare/evacuare nu trebuie s[ dep[-
;easc[ valorile maxime admise specificate `n
tabelul de mai jos. Re\ine\i c[ fiecare cot al con-
ductei reduce lungimea conductei. De exemplu,
o conduct[ de 60/100 alc[tuit[ dintr-un cot de
90 + 1 m orizontal + 2 coturi de 45 + 1 m ori-
zontal va avea o lungime total[ echivalent[ cu
4 m.
DOMICOMPACT F24 B
18
Ie;ire vertical[
Fig. 10c
m
a
x
i
m

4

m
e
t
r
i

6
0
/
1
0
0
m
a
x
i
m

1
2

m
e
t
r
i

8
0
/
1
2
5
Sec\iune de acoperi;
|igl[ oblic[
Tabelul 2a
mm
60/100
mm
80/125
Lungimea maxim[
admis[ a conductei
orizontale
3 m 12 m
Lungimea maxim[
admis[ a conductei
verticale
4 m 12 m
Tabelul 2b
Factorii de reducere a lungimii conductei
prin ad[ugarea coturilor
Cot concentric 90 - 60/100 mm 1 m
Cot concentric 45 - 60/100 mm 0,5 m
Cot concentric 90 - 80/125 mm 0,5 m
Cot concentric 45 - 80/125 mm 0,25 m
Conectarea unui sistem de conducte de 80 mm
Aparatul poate fi conectat la evacuare/aspirare orizontal[
sau vertical[ independent[, conform indica\iilor din figurile
11 - 12. La cerere, sunt disponibile numeroase accesorii, `n
func\ie de necesit[\i.
Consulta\i "Manualul de instalare a sistemelor de aspi-
rare/evacuare" sau lista de pre\uri.
Pentru a verifica dac[ sistemul dumneavoastr[ nu
dep[;e;te limita de lungime, efectua\i, `naintea instal[rii,
un calcul simplu>
1 Pentru fiecare component[ a sistemului, tabelele 4 - 5
( pag. 20), stabili\i "pierderea echivalent[ `n metri" `n
func\ie de pozi\ia de instalare a componentei respec-
tive (conduct[ de evacuare / aspirare aer, vertical[
sau orizontal[).
Pierderea este numit[ lungime echivalent[" `ntruc]t
ea este comparat[ cu pierderea unui metru de con-
duct[ (definit[ ca echivalent[ cu 1). De exemplu, un
cot la 90 pentru o conduct[ de 80 `nseamn[ o
pierdere echivalent[ de 2,5 metri liniari - respectiv, o
pierdere de 2,5 m de conduct[.
2 Dup[ schi\area structurii sistemului, lua\i `n calcul
pierderile echivalente de lungime `n func\ie de pozi\ia
de instalare a tuturor componentelor ;i accesoriilor sis-
temului.
3 Verifica\i dac[ pierderile totale au o valoare mai mic[
sau egal[ cu 55 metri echivalen\i - pierderea maxim[
admis[ pentru acest tip de central[.
Pentru mai multe informa\ii privind sistemele de
evacuare/aspira\ie, contacta\i compania FER-
ROLI sau consulta\i manualul detaliat de insta-
lare a acestor sisteme.
DOMICOMPACT F24 B
19
Fig. 11
Fig. 12
GAZE
ARSE
Sistem de adaptare
a unui sistem cu
dou[ conducte
(cod de referin\[
1KWMR54A)
~ndep[rta\i
capacul de
`nchidere
AER
Tabelul 3
Nr.
crt.
Nr.
buc[\i
Descriere
Pierdere
echivalent[
1 16 Conduct[ vertical[ de evacuare 80 25,6 m
2 16 Conduct[ vertical[ de aspirare 80 16,0 m
3 1 Ie;ire vertical[ - evacuare 12,0 m
4 1
Sistem de adaptare a unui sistem cu dou[
conducte (cod de referin\[ 1KWMR54A)
0,0 m
Total 53,6 m
Componentele ;i accesoriile sistemului de evacuare
Valorile specificate se aplic[ exclusiv accesoriilor originale Ferroli.
Pozi\ia terminalelor
DOMICOMPACT F24 B
20
Accesorii 80
Aer Gaze arse
V
e
r
t
i
c
a
l
O
r
i
z
o
n
t
a
l
V
e
r
t
i
c
a
l
O
r
i
z
o
n
t
a
l
Descriere
Pierderi echivalente
`n metri (aer)
Accesorii 80
Aer Gaze arse
V
e
r
t
i
c
a
l
O
r
i
z
o
n
t
a
l
V
e
r
t
i
c
a
l
O
r
i
z
o
n
t
a
l
Descriere
Pierderi echivalente
`n metri (aer)
Tub 80
tat[ - mam[
Cot 90
80 mm
tat[ - mam[
Terminal
orizontal
evacuare
Cot 45
80 mm
tat[ - mam[
Terminal
orizontal
aspirare
Terminal
vertical
Tabelul 4 Tabelul 5
Distan\ele minime admise pentru amplasarea terminalelor
A- distan\a minim[ 600 mm< se pot produce incidente minore `n cazul `n care gazele evacuate ating zidul
opus sau traverseaz[ spa\iul deschis, sau condensul picur[ `n spa\iul deschis.
B- distan\a minim[ 600 mm< gazele pot afecta vizibilitatea prin geamul ferestrei.
C- distan\a minim[ 600 mm< gazele pot traversa spa\iul u;ii.
Jetul de gaze evacuate nu trebuie s[ traverseze>
o cale de acces frecvent utilizat[<
un spa\iu frecvent utilizat (de ex. o curte interioar[ sau o zon[ de parcare a autovehiculelor)<
un spa\iu reziden\ial `nvecinat.
De asemenea, jetul de gaze nu trebuie direc\ionat c[tre o u;[, o fereastr[, un zid opus sau alte suprafe\e.
Atunci c]nd alege\i loca\ia ie;irii conductei de evacuare este necesar s[ lua\i `n calcul ;i alte aspecte.
Este necesar[ o bun[ ventila\ie a spa\iului respectiv, pentru a permite dispersarea gazelor arse, care
poate fi dificil[ `n spa\iile par\ial `nchise.
Pe vreme rece, condensul poate constitui un pericol `n cazul `n care `nghea\[ pe o cale de acces< de
asemenea, diverse suprafe\e se pot deteriora datorit[ `nghe\ului.
Jetul de gaze evacuate poate declan;a alarmele pe baz[ de raze infraro;ii `n cazul `n care ie;irea con-
ductei de evacuare este amplasat[ necorespunz[tor.
Asigura\i-v[ c[ ie;irile conductei nu limiteaz[ c]mpul vizual acoperit de camerele video de suprave-
ghere.
Materialele aflate `n imediata vecin[tate a ie;irii conductei trebuie s[ poat[ rezista ac\iunii corozive a
condensului.
DOMICOMPACT F24 B
21
A
B
C
Zidul opus
Spa\iu
deschis
Observa\ie
N/A = nu se aplic[
~n plus fa\[ de aceste specifica\ii, ie;irea trebuie s[ se afle la o distan\[ nu mai mic[ de 300mm de orice
deschidere `n structura cl[dirii al c[rei scop este de a sus\ine un element integrat `n cl[dire - de exemplu,
cadrul unei ferestre.
Pozi\iile ie;irii de condens> ~n cazul `n care ie;irea este amplasat[ `ntr-o pozi\ie joas[, trebuie luate `n calcul
poten\ialele efecte ale condensului.
Ie;irea nu trebuie direc\ionat[ c[tre> - o cale de acces frecvent utilizat[<
- o u;[ sau fereastr[<
- o proprietate `nvecinat[.
DOMICOMPACT F24 B
22
Distan\ele minime ce trebuie respectate atunci c]nd alege\i pozi\ia ie;irii conductei de evacuare
A Sub o deschidere, c[r[mid[ perforat[, fereastr[ etc. 300 mm
B Deasupra unei deschideri, c[r[mizi perforate, ferestre etc. 300 mm
C L]ng[ o deschidere, c[r[mid[ perforat[, fereastr[ etc. 300 mm
D Sub jgheaburi sau conducte de scurgere 75 mm
E Sub stre;ini 200 mm
F Sub balcoane sau acoperi;uri de garaj 200 mm
G ~n apropierea unei conducte sau a unui jgheab vertical de scurgere 150 mm
H ~n apropierea unui col\ interior sau exterior 100 mm
I Deasupra unei trape sau la nivelul balconului 300 mm
J Distan\a p]n[ la o suprafa\[ aflat[ fa\[ `n fa\[ cu evacuarea 600 mm
K Distan\a p]n[ la o alt[ ie;ire pozi\ionat[ fa\[ `n fa\[ cu evacuarea 1200 mm
L Distan\a p]n[ la deschiderea u;ii unui garaj sau a unei ferestre 1200 mm
M Distan\a, pe vertical[, fa\[ de o alt[ ie;ire aflat[ pe acela;i zid 1500 mm
N Distan\a, pe orizontal[, fa\[ de o alt[ ie;ire aflat[ pe acela;i zid 300 mm
O Distan\a fa\[ de zidul traversat de conduct[ N/A
P Distan\a fa\[ de o structur[ vertical[ aflat[ pe acoperi; 150 mm
Q Deasupra intersec\iei conductei cu acoperi;ul 300 mm
Conectarea la sisteme colective de evacuare sau la sisteme unice aspirare/evacuare natural[
Dac[ dori\i s[ conecta\i centrala DOMIcompact F24 B la un sistem colectiv de evacuare sau la un sistem
unic cu evacuare/aspirare natural[, sistemul de evacuare trebuie proiectat `n acest scop de c[tre o persoan[
calificat[, `n conformitate cu standardele ;i regulamentele `n vigoare.
Sistemele de evacuare/aspirare trebuie s[ aib[ urm[toarele caracteristici>
Dimensiunile acestora vor fi stabilite `n conformitate cu metoda de calcul specificat[ `n cadrul standardu-
lui aplicabil.
Sistemele trebuie s[ fie etan;e la gazele de combustie ;i la condens ;i s[ reziste la ac\iunea coroziv[ a
gazelor arse ;i a c[ldurii.
Sistemele trebuie s[ includ[ o sec\iune circular[ sau de form[ p[trat[ (sunt admise anumite sec\iuni
hidraulic echivalente) cu progresie vertical[ ;i neobstruc\ionate.
Jetul de gaze fierbin\i de evacuare nu trebuie `ndreptat c[tre materiale inflamabile.
Sistemele trebuie conectate la un singur aparat pe fiecare etaj, pentru un num[r maxim de 6 aparate (8
aparate, `n cazul `n care exist[ un dispozitiv de rupere a tirajului).
Conductele principale nu trebuie s[ includ[ dispozitive mecanice de aspirare.
~n condi\ii normale de func\ionare, `ntregul sistem s[ fie `n depresiune.
La baza sistemelor trebuie s[ existe camere de colectare a materiilor solide ;i a condensului de cel pu\in
0,5 m, echipate cu u;i de acces metalice etan;e.
2.7 Evacuarea condensului
Centrala este echipat[ cu un sifon interior de evacuare a condensului. Monta\i sifonul A ;i furtunul B,
deplas]ndu-l `n interior cu aproximativ 3 cm.
Umple\i sifonul pentru condens cu aproximativ 0,5 l de ap[ ;i conecta\i furtunul la sistemul de scur-
gere sau de evacuare a apei.
DOMICOMPACT F24 B
23
Fig. 13
0,5 l.
Evacuarea condensului
Acolo unde este posibil, condensul trebuie evacuat printr-o conduct[ intern[ de scurgere sau un un sistem
similar de evacuare a apei utilizate. Diametrul minim admis pentru conducta de evacuare este de 22 mm.
Aparatul este echipat cu un sifon de evacuare ;i un furtun flexibil care vor facilita conectarea la conducta de
evacuare a condensului.
Conducta trebuie s[ fie din plastic lipit cu solven\i, nu din cupru, `ntruc]t condensul are o valoare a pH-ului de
4 (este u;or acid).
Acolo unde ie;irea de evacuare a condensului nu poate fi intern[, conducta de evacuare a condensului poate
fi instalat[ `n exterior (a se vedea figura de mai jos).
Conductele exterioare sunt supuse riscului de `nghe\ la temperaturi sc[zute. Pentru a evita acest lucru, con-
ducta trebuie instalat[ `n a;a mod, `nc]t condensul s[ poat[ fi evacuat rapid, iar traseul s[u s[ traverseze,
c]t mai mult posibil, interiorul cl[dirii `nainte de a trece prin zid.
Conductele aflate `n exteriorul cl[dirii trebuie s[ aib[ un diametru mai mare, de 32 sau 40 mm, ;i s[ fie fabri-
cate din plastic lipit cu solven\i. Conducta trebuie conectat[ la un sistem exterior de scurgere sau de evacua-
re a apei utilizate, iar lungimea sa nu trebuie s[ dep[;easc[ 3 m.
~n cazul `n care este utilizat un sistem de absorb\ie a condensului, acesta trebuie construit conform indica\iilor
din figura de mai jos.
Gradul de `nclina\ie al conductei de evacuare trebuie s[ fie de cel pu\in 2,5 (45 mm/m).
DOMICOMPACT F24 B
24
Fig. 14
Lungimea sec\iunii exterioare
a conductei - max. 3 m
Nivelul solului
(opta\i pentru
una din variante)
Tub plastic
100
Extremitatea
inferioar[
a tubului
este etan;at[.
Structur[
de sus\inere
din calcar
Ad]ncime de
minimum 400 mm
Dou[ ;iruri de c]te trei orificii de 12 mm
la intervale de 25 mm orificii centrale
la 50 mm de extremitatea inferioar[ a tubului
;i orientate contrar cl[dirii.
3. NTRE|INERE :I SERVICE
3.1 Reglajele
Toate reglajele ;i opera\iunile de conversie trebuie efectuate de c[tre un tehnician calificat, de exemplu un
tehnician Ferroli.
FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru pagubele ;i accidentele cauzate de interven\iile
asupra aparatului efectuate de c[tre persoane necalificate.
Transformarea tipului de gaz
Aparatul poate func\iona fie cu gaz metan, fie cu GPL, fiind reglat implicit pentru alimentarea cu unul din aces-
te tipuri de gaze, fapt indicat `n mod clar pe ambalaj ;i pe pl[cu\a cu date tehnice a aparatului. ~n cazul `n care
trebuie utilizat un alt tip de gaz dec]t cel pentru care aparatul a fost reglat implicit, va fi necesar[ efectuarea
unei conversii, dup[ cum urmeaz[>
1 ~nlocui\i duzele arz[torului principal, mont]nd duzele adecvate tipului de gaz ce urmeaz[ a fi utilizat,
conform specifica\iilor din tabelul de date tehnice din capitolul 4 al acestui manual.
2 Regla\i valorile maxim[ ;i minim[ ale presiunii `n arz[tor (consulta\i sec\iunea corespunz[toare a acestui
manual) select]nd valorile indicate `n diagrama tehnic[ pentru tipul de gaz ce urmeaz[ a fi utilizat.
3 Modul de reglare a parametrilor pentru tipul de gaz ce urmeaz[ a fi utilizat>
- Selecta\i modul standby de func\ionare a centralei.
- Men\ine\i butonul RESET ap[sat timp de 10 secunde.
- Va fi afi;at[ indica\ia P1.
- Men\ine\i butonul RESET ap[sat timp de 5 secunde.
- Roti\i selectorul de temperatur[ pentru apa cald[ (nr. 2 - fig. 1) `n pozi\ia "0" (pentru gaz metan) sau
"1" (pentru GPL).
- Men\ine\i butonul RESET ap[sat timp de 5 secunde.
- Va fi afi;at[ indica\ia P2.
- Roti\i selectorul de temperatur[ ambiant[ (nr. 1 - fig. 1) la minimum ;i apoi la maximum.
- Centrala va reveni `n modul standby de func\ionare.
- Roti\i selectoarele de temperatur[ ambiant[ ;i a apei `n pozi\iile ce corespund valorilor dorite.
4 Aplica\i, `n apropierea pl[cu\ei cu datele tehnice ale aparatului, eticheta autocolant[ furnizat[ `mpreun[
cu kit-ul de transformare, pentru a indica efectuarea conversiei.
Activarea modului TEST
Pentru a activa modul TEST, ap[sa\i butonul multifunc\ional de 3 ori
`n interval de 3 secunde.
Vor fi afi;ate intermitent, `n acela;i timp, simbolurile radiator ;i ap[
cald[< de asemenea, vor fi afi;ate temperatura curent[ a sistemului,
simbolul ECO (`n cazul `n care modul ECONOMIC este activat) ;i
simbolul flac[r[.
Pentru a dezactiva modul TEST ap[sa\i butonul multifunc\ional de 3
ori `n interval de 3 secunde.
Modul TEST este dezactivat automat dup[ scurgerea unui interval de 15 minute.
DOMICOMPACT F24 B
25
X3
Reglarea presiunii arz[torului
Deoarece acest aparat este echipat cu func\ie de modulare a fl[c[rii, pentru presiunea `n arz[tor sunt 2
reglaje fixe de presiune> cea minim[ ;i cea maxim[, ale c[ror valori vor fi cele indicate `n graficul de date
tehnice, `n func\ie de tipul de gaz utilizat.
Conecta\i un manometru adecvat `n punctul de presiune B aflat aval de valva de gaz `n sensul debitu-
lui, dup[ ce a\i de;urubat `n prealabil bu;onul acestuia.
Deconecta\i tubul de compensare a presiunii H.
~ndep[rta\i capacul de protec\ie D.
Selecta\i modul TEST de func\ionare a centralei (ap[sa\i butonul multifunc\ional de 3 ori `n interval de 3
secunde)< o dat[ ce modul TEST a fost activat, roti\i selectorul de temperatur[ ambiant[ (nr. 1 - fig. 1) la
maximum.
Regla\i presiunea maxim[ cu ajutorul ;urubului G - roti\i ;urubul `n sens orar pentru majora ;i `n sens
antiorar pentru a diminua.
Deconecta\i unul din conectorii electrici de la bobina modulatoare a valvei de gaz.
Regla\i presiunea minim[ cu ajutoul ;urubului E - roti\i ;urubul `n sens orar pentru a diminua ;i `n sens
antiorar pentru a majora.
Reconecta\i conectorul electric deconectat anterior.
Verifica\i dac[ valoarea maxim[ a presiunii nu a fost modificat[.
Reconecta\i tubul de compensare a presiunii H.
Monta\i capacul de protec\ie D.
Pentru a dezactiva modul TEST, repeta\i procedura de activare a acestuia sau a;tepta\i timp de 15
minute.
Deoarece a\i intervenit asupra punctului de presiune B pentru a verifica sau regla presiunea gazu-
lui, este esen\ial s[ verifica\i acest punct pentru a detecta eventualele scurgeri de gaz cu ajutorul
unui lichid de detectare a scurgerilor de gaze sau al unui dispozitiv adecvat.
DOMICOMPACT F24 B
26
Fig. 15
Legend[
B Punct de presiune
C Conexiune electric[ Modureg
D Capac de protec\ie
E Reglarea presiunii minime
F Reglarea presiunii maxime
Reglarea puterii maxime de `nc[lzire
Pentru a regla puterea de `nc[lzire, selecta\i modul TEST de func\ionare a centralei (a se vedea sec\iunea
3.1). Roti\i selectorul de temperatur[ ambiant[ (nr. 1 - fig. 1) `n sens orar pentru a m[ri puterea ;i `n sens
antiorar pentru a o diminua (a se vedea diagrama presiune / putere, fig. 21). Va fi afi;at[ puterea de `nc[lzire
selectat[, de la 0 la 99%. Dezactiva\i modul TEST (a se vedea sec\iunea 3.1). Va fi men\inut[ puterea maxim[
de `nc[lzire selectat[ `n timpul func\ion[rii `n modul TEST (valoarea de 100% este indicat[ ca 99% datorit[
faptului c[ afi;ajul este de dou[ cifre).
Reglarea puterii de aprindere
Pentru a regla puterea de aprindere, selecta\i modul TEST de func\ionare a centralei (a se vedea sec\iunea
3.1). Roti\i selectorul de temperatur[ a apei calde menajere (nr. 2 - fig. 1) `n sens orar pentru a majora ;i `n
sens antiorar pentru a diminua (a se vedea diagrama presiune / putere, fig. 21). Va fi afi;at[ puterea de
`nc[lzire selectat[, de la 0 la 60%. Dezactiva\i modul TEST ( a se vedea sec\iunea 3.1). Va fi men\inut[ pute-
rea maxim[ a arz[torului selectat[ `n timpul func\ion[rii `n modul TEST.
Observa\ie> Presiunea recomandat[ pentru sistemele concentrice de 100 mm de evacuare a gazelor arse
este de 30%.
3.2 Punerea `n func\iune
Punerea `n func\iune a aparatului trebuie efectuat[ numai de c[tre persoane calificate! Dup[ pune-
rea `n func\iune a aparatului, dup[ efectuarea unor opera\iuni de `ntre\inere ce au necesitat deco-
nectarea acestuia de la sistem ;i dup[ interven\iile asupra dispozitivelor de siguran\[ vor fi efectu-
ate verific[ri.
~nainte de pornirea centralei
Deschide\i toate robinetele de izolare aflate `ntre central[ ;i sistemul de `nc[lzire.
Verifica\i cu grij[ sistemul de alimentare cu gaz cu ajutorul unui lichid de detectare a scurgerilor, pentru a
detecta eventualele scurgeri ce pot ap[rea la articula\iile sistemului.
Umple\i sistemul de alimentare cu ap[ ;i asigura\i-v[ c[ aerul prezent `n acest sistem a fost eliminat
complet prin deschiderea aerisitorului centralei ;i a eventualelor aerisitoare ale sistemului de `nc[lzire.
Asigura\i-v[ c[ centrala, sistemul de `nc[lzire, circuitele de ap[ cald[ ;i articula\iile nu prezint[ scurgeri
de ap[.
Asigura\i-v[ c[ centrala este conectat[ corespunz[tor la sursa de curent.
Asigura\i-v[ c[ aparatul este conectat corespunz[tor la un sistem de `mp[m]ntare.
Asigura\i-v[ c[ dispune\i de suficient gaz pentru a asigura o combustie corespunz[toare (presiunea
minim[ admis[ la alimentarea centralei este de 20 mbari).
Asigura\i-v[ c[ `n imediata vecin[tate a centralei nu exist[ materiale sau lichide inflamabile.
Pornirea centralei
Deschide\i robinetul de izolare a gazului de pe central[.
Elimina\i complet aerul aflat `n conducta de gaz.
Porni\i alimentarea cu electricitate a centralei.
Roti\i selectorul "1" (fig. 1) `n pozi\ia Iarn[, ceea ce corespunde unei temperaturi de peste 50C, ;i selec-
torul termostatului de camer[, dac[ acesta a fost instalat, `n pozi\ia ce corespunde temperaturii dorite. ~n
acest moment, arzatorul se va aprinde ;i va `ncepe s[ func\ioneze automat, controlat de c[tre soft-
ware-ul ;i sistemele sale de siguran\[.
~n cazul `n care, dup[ urmarea acestei proceduri, arz[toarele nu se aprind iar afi;ajul indic[ apari\ia
erorii F1, ap[sa\i butonul RESET timp de o secund[ ;i elibera\i-l. Software-ul de control va ini\ia din
nou ciclul de aprindere `n urm[toarele 30 de secunde. Dac[ arz[toarele nu se aprind nici de aceast[
dat[, consulta\i sec\iunea "Diagnosticarea defec\iunilor a acestui manual.
~n cazul `n care are loc o `ntrerupere de curent `n timpul func\ion[rii centralei, arz[toarele vor fi oprite
;i repornite o dat[ ce `ntreruperea de curent va fi luat sf]r;it.
DOMICOMPACT F24 B
27
Verific[ri efectuate `n timpul func\ion[rii
Verifica\i etan;eitatea circuitelor de gaz ;i ap[.
Verifica\i eficien\a conductelor de evacuare/aspira\ie `n timpul func\ion[rii centralei.
Verifica\i dac[ apa circul[ `n mod corespunz[tor `ntre central[ ;i sisteme.
Asigura\i-v[ c[ valva de gaz moduleaz[ `n mod corespunz[tor at]t `n modul ~nc[lzire ambiant[, c]t ;i `n
modul ~nc[lzire ap[ menajer[.
Verifica\i dac[ centrala se aprinde `n mod corespunz[tor prin efectuarea mai multor teste, oprindu-l ;i
pornindu-l prin intermediul termostatului sau telecomenzii.
Asigura\i-v[ c[ pe contorul de gaz este indicat consumul specificat `n tabelul de date tehnice din capi-
tolul 4 al acestui manual (Alimentarea cu gaz).
Verifica\i dac[ debitul de ap[ cald[ corespunde celui specificat `n tabelul cu date tehnice (^t).
M[sur[torile trebuie efectuate cu instrumente specifice, c]t mai aproape de central[, lu]nd, de aseme-
nea, `n calcul pierderile de c[ldur[ ce au loc `n sistemul de conducte.
Asigura\i-v[ c[ centrala se aprinde `n mod corespunz[tor atunci c]nd robinetul de ap[ cald[ este
deschis, chiar ;i atunci c]nd nu exist[ o solicitare de c[ldur[. Verifica\i dac[, atunci c]nd centrala
func\ioneaz[ `n modul ~nc[lzire ambiant[, la deschiderea robinetului de ap[ cald[, pompa termic[ se
opre;te ;i este ini\iat procesul de `nc[lzire a apei calde menajere.
Verifica\i dac[ to\i parametrii sunt regla\i la valorile corecte ;i efectua\i reglajele necesare, dac[ este
cazul (putere de `nc[lzire, temperaturi etc.).
Oprirea centralei
Roti\i selectoarele de temperatur[ (nr. 1 ;i 2 - fig. 1) la minimum. Atunci c]nd centrala este oprita, sistemul de
control al acestuia continu[ s[ fie alimentat cu curent electric. Modurile ~nc[lzire ambiant[ ;i ~nc[lzire ap[
sunt dezactivate< este afi;at simbolul , `ns[ func\ia de protec\ie `mpotriva `nghe\ului este, `n continuare,
activ[.
Sistemul de protec\ie `mpotriva `nghe\ului nu func\ioneaz[ atunci c]nd aparatul nu este alimentat cu
energie electric[ ;i/sau cu gaz. Pentru a evita pagubele produse de `nghe\ `n eventualitatea unei
`ntreruperi prelungite a func\ion[rii pe timp de iarn[, este recomandat s[ `ndep[rta\i toat[ apa din
central[ - at]t apa menajer[ c]t ;i cea utilizat[ de c[tre sistem< pute\i, de asemenea, `ndep[rta
numai apa menajer[, caz `n care ve\i ad[uga `n sistemul de `nc[lzire un agent antigel corespunz[tor
(a se vedea capitolul 2.3).
3.3 Opera\iunile de `ntre\inere
Opera\iunile indicate mai jos trebuie efectuate de c[tre o persoan[ calificat[, de exemplu un tehnician Ferroli.
Verificarea regulat[ a centralei ;i a sistemului de evacuare a gazelor arse
Este recomandat ca urm[toarele verific[ri s[ fie efectuate cel pu\in o dat[ pe an>
Sistemele de control ;i siguran\[ (valva de gaz, contorul de debit, termostatele etc.) trebuie s[
func\ioneze corect.
Ie;irile conductelor de evacuare/aspirare nu trebuie s[ fie obstruc\ionate ;i nu trebuie s[ prezinte scur-
geri.
Circuitele de ap[ ;i gaz trebuie s[ fie etan;e.
Arz[torul ;i schimb[torul de c[ldur[ trebuie s[ fie curate. Urma\i instruc\iunile din urm[torul paragraf.
Electrodul trebuie s[ fie curat ;i corect pozi\ionat.
Presiunea apei din circuitul de ap[ rece trebuie s[ fie de 1 bar. ~n cazul `n care presiunea are o valoare
diferit[, aduce\i-o la valoarea indicat[.
Vasul de expansiune trebuie s[ fie umplut cu aer la presiunea de 1 bar.
Debitul ;i presiunea gazului trebuie s[ corespund[ valorilor indicate `n tabelurile respective.
Pompa de circula\ie trebuie s[ poat[ fi ac\ionat[ manual, s[ fie bine aerisita, iar cursa acesteia nu tre-
buie s[ fie blocat[.
Sistemul de evacuare a condensului trebuie s[ fie curat, neobstruc\ionat, s[ nu prezinte scurgeri, iar
vasul colector trebuie s[ fie cur[\at.
DOMICOMPACT F24 B
28
Deschiderea carcasei
Pentru a deschide carcasa centralei>
1 De;uruba\i cele dou[ ;uruburi A.
2 Deplasa\i `n jos panoul de control.
3 Desprinde\i panoul de control.
4 De;uruba\i complet cele dou[ ;uruburi B.
5 Ridica\i ;i `ndep[rta\i carcasa C.
~nainte de efectuarea oric[ror opera\iuni `n interiorul centralei, aceasta trebuie deconectat[ de la
sursa de curent ;i izolat[ de re\eaua de alimentare cu gaz.
Cur[\area centralei ;i arz[torului
Corpul centralei ;i arz[torul nu trebuie cur[\ate cu ajutorul unor produse chimice sau al unor perii de s]rm[.
Acorda\i o aten\ie deosebit[ sistemelor de etan;are ale camerei etan;e (garnituri de etan;are, clemele
cablurilor etc). Dup[ efectuarea acestor opera\iuni, verifica\i ;i urma\i toate etapele pornirii centralei, precum
;i func\ionarea termostatului, valvei de gaz ;i pompei de circula\ie.
Dup[ efectuarea acestor verific[ri, asigura\i-v[ c[ nu exist[ scurgeri de gaz.
DOMICOMPACT F24 B
29
Fig. 16b
A
A
Fig. 16a
B
B
C
Fig. 16c
Fig. 16d
Testarea cu analizorul de combustie
Combustia poate fi analizat[ prin intermediul punctelor de verificare din sistemele de aspirare ;i evacuare indi-
cate `n figura 17. Pentru a efectua aceste m[sur[tori, este necesar s[>
1) Deschide\i punctul de verificare.
2) Intoduce\i sonda.
3) Deschide\i robinetul de ap[ cald[.
4) Roti\i la maximum selectorul de temperatur[ a apei.
5) Permite\i centralei s[ ating[ echilibrul termic (10 - 15 minute).
6) A;tepta\i ca centrala s[ se stabilizeze (10 minute).
7) Efectua\i m[sur[torile.
DOMICOMPACT F24 B
30
Fig. 17
AER
AER GAZE
ARSE
GAZE
ARSE
3.4 Diagnosticarea defec\iunilor
Diagnosticarea erorilor
Centrala este echipata cu un sistem avansat de auto-diagnosticare a erorilor. ~n cazul apari\iei unor erori de
func\ionare, acest sistem va afi;a codul corespunz[tor erorii respective.
Exist[ erori care duc la oprirea centralei (F1-F3). Pentru ca acesta s[ `;i reia func\ionarea, este necesar ca
utilizatorul s[ apese timp de o secund[ butonul RESET (nr. 2 - fig 1) sau butonul RESET al telecomenzii, `n
cazul `n care aceasta este instalat[. ~n cazul `n care centrala nu poate fi pornit[ `n acest mod, cauzele erorii
indicate pe afi;aj trebuie `ndep[rtate.
Alte erori (F5-F37) cauzeaz[ opriri temporare< `n acest caz, centrala este resetat[ automat imediat ce valoa-
rea parametrului care a provocat eroarea de func\ionare revine `n limitele normale.
DOMICOMPACT F24 B
31
Eroare
Cod
afi;at
Posibil[ cauz[ Remediere
Arz[torul nu se
aprinde.
F1 Lips[ gaz
Eroare de func\ionare a
electrodului de aprindere sau
detectare.
Valva de gaz este defect[.
Puterea de aprindere este prea
sc[zut[.
Conducta de evacuare a
condensului este plin[ sau
murdar[.
Verifica\i debitul de gaz c[tre
centrala ;i dac[ aerul a fost
eliminat din conducte.
Verifica\i cablarea electrodului ;i
dac[ acesta este corect amplasat
;i curat.
Verifica\i ;i `nlocui\i valva de gaz.
Regla\i puterea de aprindere
Verifica\i ;i cur[\a\i conducta de
evacuare a condensului.
Arz[torul func\io-
neaz[ f[r[ ca afi;ajul
s[ indice acest lucru.
F2 Eroare de func\ionare a
electrodului.
Probleme de func\ionare a
pl[cii electronice.
Verifica\i cablarea electrodului de
ionizare.
Verifica\i placa electronic[.
Termostatul de sigu-
ran\[ func\ioneaz[
defectuos.
F3 Senzorul de c[ldur[ este
defect.
Apa nu circul[ corect `n sistem.
~n sistem exist[ bule de aer.
Verifica\i amplasarea ;i
func\ionarea senzorului de c[ldur[.
Verifica\i pompa de circula\ie.
Aerisi\i sistemul.
Presostatul de aer nu
inchide contactele `n
60 de secunde de la
pornirea ventilatoru-
lui.
F5 Contactul presostatului de aer
este deschis.
Presostatul de aer este incorect
cablat.
Diafragma utilizat[ nu este cea
corect[.
Conducta de evacuare nu are
dimensiunile corecte sau este
obstruc\ionat[.
Verifica\i cablarea.
Verifica\i presostatul.
~nlocui\i diafragma.
Verifica\i ventilatorul.
Eroare a senzorului
de TUR.
F7 Senzorul este deteriorat.
Cablu electric scurtcircuitat.
Cablu electric `ntrerupt.
Verifica\i cablarea electric[ sau
`nlocui\i senzorul.
Eroare a senzorului
de apa cald[ mena-
jer[.
F9 Senzorul este deteriorat.
Cablu electric scurtcircuitat.
Cablu electric `ntrerupt.
Verifica\i cablarea electric[ sau
`nlocui\i senzorul.
Presiune prea
sc[zut[ `n sistem.
F37 Sistemul este gol.
Regulatorul de presiune a apei
nu este conectat sau este
deteriorat.
Umple\i sistemul.
Verifica\i senzorul.
4. CARACTERISTICI :I DATE TEHNICE
4.1 Dimensiuni ;i conexiuni
DOMICOMPACT F24 B
32
Fig. 18
Vedere de sus
Vedere de jos
Legend[
1 Conduct[ TUR a sistemului de `nc[lzire 3/4" (22 mm
cu robinet de izolare)
2 Conduct[ de ie;ire ap[ cald[ 1/2" (15 mm cu robinet
de izolare)
3 Conduct[ de alimentare cu gaz 1/2" (22 mm cu
robinet de izolare)
4 Conduct[ de alimentare cu ap[ rece 1/2" (15 mm cu
robinet de izolare)
5 Conduct[ RETUR a sistemului de `nc[lzire 3/4"
6 Conduct[ evacuare condens
7 Supap[ de siguran\[ 1/2
4.2 Prezentare general[ ;i principalele componente
DOMICOMPACT F24 B
33
Fig. 19
Legend[
5 Camer[ de
combustie
7 Alimentare cu gaz
8 Ie;ire ap[ cald[
menajer[
9 Alimentare cu ap[
rece
10 TUR `nc[lzire
11 RETUR `nc[lzire
14 Supap[ de siguran\[
16 Ventilator
19 Camer[ de
combustie
21 Ansamblu suport
duze
22 Arz[tor
26 Izola\ia camerei de
combustie
27 Schimb[tor de
c[ldur[ din cupru
pentru sistemul de
`nc[lzire ;i apa cald[
menajer[
32 Pomp[ recirculare
34 Senzor de debit al
sistemului de
`nc[lzire
42 Senzor de
temperatur[ pentru
apa cald[ menajer[
43 Presostat
44 Valv[ de gaz
49 Termostat de
siguran\[
56 Vas de expansiune
81 Electrod de aprindere
114 Presostat ap[
126 Termostat de
siguran\[ pentru
gazele arse
132 Deflector pentru
gazele arse
136 Fluxostat
154 Conduct[ de
evacuare a
condensului
193 Sifon pentru condens
277 Schimb[tor de
c[ldur[ secundar
4.3 Diagrama hidraulic[
DOMICOMPACT F24 B
34
Fig. 20
Legend[
5 Compartiment etan;
7 Punct de alimentare cu gaz
8 Ie;ire ap[ cald[ menajer[
9 Punct de alimentare cu ap[ rece
10 TUR - sistemul de `nc[lzire
11 RETUR - sistemul de `nc[lzire
14 Supap[ de siguran\[
16 Ventilator
27 Schimb[tor de c[ldur[
32 Pomp[
34 Senzor de debit
38 Fluxostat
42 Senzor ap[ cald[ menajer[
43 Presostat aer
44 Valv[ de gaz
49 Termostat de siguran\[
56 Vas de expansiune
81 Electrod de aprindere
114 Senzor pentru presiunea sc[zut[ a apei
126 Termostat pentru gazele arse
277 Schimb[tor secundar de c[ldur[
4.4 Date tehnice
Tabelul 10
DOMICOMPACT F24 B
35
*) Valori oferite `n metri liniari echivalen\i - conform sistemului de calcul FERROLI
Puteri Pmax Pmin
Putere maxim[ de `nc[lzire kW 25,0 10,8
Putere util[ de `nc[lzire 80C - 60C kW 24,1 9,9
Putere util[ de `nc[lzire 50C - 30C kW 25,5 10,3
Alimentare cu gaz Pmax Pmin
Duze principale de gaz metan (G20) mm 12x1,30
Presiune de alimentare gaz metan (G20) mbar 20,0
Presiune la arz[torul de gaz metan (G20) mbar 11,8 2,5
Debit gaz metan (G20) nm
3
/h 2,65 1,14
Duze principale de GPL (G31) mm 12x0,77
Presiune de alimentare GPL (G31) mbar 37,0
Presiune la arz[torul de GPL (G31) mbar 35,0 7,5
Debit gaz GPL (G31) kg/h 1,96 0,84
Eficien\[
Eficien\[ sezoniera conform SEDBUK Gaz metan 87,7 %
G.P.L. 88,7 %
~nc[lzire
Plaj[ de reglare a termperaturii de `nc[lzire C 30-85
Temperatura maxim[ de func\ionare la `nc[lzire C 90
Presiunea maxim[ de func\ionare la `nc[lzire bar 3
Presiunea minim[ de func\ionare la `nc[lzire bar 0,8
Capacitatea vasului de expansiune litri 8
Presiunea preumplere vas de expansiune bar 1
Capacitatea total[ a circuitului de ap[ a centralei litri 2,0
Ap[ cald[ menajer[
Alimentare cu ap[ cald[ menajer[ la 25C l/min 13,8
Alimentare cu ap[ cald[ menajer[ la 30C l/min 11,5
Alimentare cu ap[ cald[ menajer[ la 35C l/min 9,8
Temperatura maxim[ de func\ionare la `nc[lzirea apei C 40-55
Presiunea maxim[ de func\ionare la `nc[lzirea apei bar 9
Presiunea minim[ de func\ionare la `nc[lzirea apei bar 0,25
Dimensiuni, mase, conexiuni
~n[l\ime mm 681
L[\ime mm 460
Ad]ncime mm 266
Mas[ incl. ambalajul kg 38
Conexiume la re\eaua de distribu\ie a gazului 1/2"
Conexiunile la sistemul de `nc[lzire 3/4"
Conexiunile la circuitul de ap[ cald[ menajer[ 1/2"
Lungime maxim[ a conductelor separate de evacuare D=80* m
eq
55
Alimentarea cu energie electric[
Putere maxim[ W 135
Nivel de protec\ie IP X5D
4.5 Diagrame
Presiunea `n sistem exprimat[ ca `n[l\ime a unei coloane de lichid cu presiune echivalent[
DOMICOMPACT F24 B
36
Fig. 21
= Viteza pompei
= Pierderi de presiune `n central[
4.6 Programatorul orar
Centrala este echipata cu un programator de 24 de ore ce serve;te la controlul ciclurilor de `nc[lzire. Acest
programator este activat atunci c]nd selectorul F este `n pozi\ia AUTO.
Pentru a seta ora
1 Deplasa\i comutatorul A spre st]nga p]n[ la cap[tul cursei.
2 Seta\i ora cu ajutorul tastelor +/- p]n[ ce ora corect[ este afi;at[ pe afisajul (B)
Programe presetate. Programatorul are presetate 3 momente de activare ;i 3 momente de dezactivare a
ciclului de func\ionare.
Pentru a seta intervale de func\ionare diferite de cele presetate implicit. Simbol afi;at - timp de
func\ionare (ON)
Inversare program
Ap[s]nd butonul (E), ve\i inversa programul setat. Dac[ centrala este oprit[ va fi pornit[, iar dac[ este por-
nit[ va fi oprit[.
La urm[torul moment de activare sau dezactivare, programatorul va reveni la programul setat.
Atunci c]nd programul setat este inversat, pe afi;aj (B) apare simbolul .
Butonul de resetare
Pute\i ac\iona butonul de resetare (R) cu ajutorul unui creion sau al unui obiect similar. La resetarea aparatu-
lui toate set[rile vor fi ;terse, cu excep\ia celor implicite.
Resetarea este posibil[ numai atunci c]nd comutatorul (A) se afl[ `n pozi\ia Programator!
DOMICOMPACT F24 B
37
A Comutator glisant> setare programator - mod auto - reglare programe
B Afi;aj. Simbol afi;at - Programatorul este activat.
C Activare/dezactivare program 1 ..... 8
D Taste de setare a timpilor (+/-)
E Inversare program> Centrala va fi oprit[ dac[ este pornit[ ;i pornit[ dac[ este oprit[.
F I = `nc[lzire continu[ - AUTO - Ciclu `nc[lzire presetat - O - `nc[lzire dezactivat[
R Resetare (cu ajutorul unui creion sau al unui obiect similar) numai atunci c]nd comutatorul A se afl[
`n pozi\ia Programator.
6> 30 - 8> 30
12> 00 - 12> 00
16> 30 - 22> 30
Dac[ aceste intervale de func\ionare corespund necesit[\ilor dumneavoastr[, nu mai este
necesar s[ programa\i programatorul. Deplasa\i comutatorul A `n pozi\ia Auto< sistemul de
`nc[lzire va func\iona `n timpul acestor intervale.
(~n intervalul 12>00-12>00, centrala nu va fi porni.)
1 Deplasa\i comutatorul A `n pozi\ia din dreapta (P).
Afi;aj
2 Ap[sa\i butonul (P).
Afi;aj
3 Ap[sa\i butonul (P).
Afi;aj
4 Ap[sa\i butonul (P).
Afi;aj
5 Ap[sa\i butonul (P).
Afi;aj
6 Ap[sa\i butonul (P).
Afi;aj
7 Repet]nd procedura descris[ mai sus, pute\i programa
p]n[ la 8 momente de activare ;i 8 de dezactivare.
1.1 Selecta\i primul moment de activare cu ajutorul tastelor +/-< de ex. ora 6>00.
Afi;aj
2.1 Selecta\i momentul de dezactivare cu ajutorul tastelor +/-< de ex. ora 9>00.
Afi;aj
3.1 Selecta\i al doilea moment de activare cu ajutorul tastelor +/-< de ex. ora 12>30.
Afi;aj
4.1 Selecta\i al doilea moment de dezactivare cu ajutorul tastelor +/-< de ex. ora 14>00.
Afi;aj
5.1 Selecta\i al treilea moment de activare cu ajutorul tastelor +/-< de ex. ora 16>00.
Afi;aj
6.1 Selecta\i al treilea moment de dezactivare cu ajutorul tastelor +/-< de ex. ora 23>30.
Afi;aj
8 Dup[ `ncheierea program[rii, deplasa\i comutatorul A `n pozi\ia AUTO. Ora curent[
va fi afi;at[, iar sistemul de `nc[lzire va fi oprit ;i pornit `n func\ie de programul setat.
DOMICOMPACT F24 B
38
4.7 Schema electric[
Fig. 22
S
I
G
U
R
A
N
|
{
S
I
G
U
R
A
N
|
{
T
R
A
N
S
F
O
R
M
A
T
O
R
C
o
n
d
u
c
t
a

d
e
e
v
a
c
u
a
r
e

a
c
o
n
d
e
n
s
u
l
u
i
e
s
t
e

p
l
i
n
[
.
L
e
g
e
n
d
[
1
6
V
e
n
t
i
l
a
t
o
r
3
2
P
o
m
p
[

d
e

r
e
c
i
r
c
u
l
a
r
e
3
4
S
e
n
z
o
r

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
[

d
e

`
n
c
[
l
z
i
r
e
3
8
F
l
u
x
o
s
t
a
t
4
2
S
e
n
z
o
r

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
[

a
p
[

c
a
l
d
[

m
e
n
a
j
e
r
a
4
3
P
r
e
s
o
s
t
a
t

a
p
[
4
4
V
a
l
v
[

d
e

g
a
z
4
7
B
o
b
i
n
[
4
9
T
e
r
m
o
s
t
a
t

d
e

s
i
g
u
r
a
n
\
[
7
2
T
e
r
m
o
s
t
a
t

d
e

c
a
m
e
r
[

d
e

j
o
a
s
[

t
e
n
s
i
u
n
e

2
4
V
8
1
E
l
e
c
t
r
o
d

d
e

a
p
r
i
n
d
e
r
e
/
i
o
n
i
z
a
r
e
1
1
4
P
r
e
s
o
s
t
a
t

a
p
[
1
2
6
T
e
r
m
o
s
t
a
t

d
e

s
i
g
u
r
a
n
\
[

p
e
n
t
r
u

g
a
z
e
l
e

a
r
s
e
1
3
9
C
r
o
n
o
t
e
r
m
o
s
t
a
t

(
o
p
e
n
t
h
e
r
m
)
A
T
E
N
|
I
E
~
n
a
i
n
t
e

d
e

a

c
o
n
e
c
t
a

t
e
r
m
o
s
t
a
t
u
l

d
e

c
a
m
e
r
[

d
e

j
o
a
s
[
t
e
n
s
i
u
n
e

s
a
u

c
r
o
n
o
t
e
r
m
o
s
t
a
t
u
l
,

d
e
c
o
n
e
c
t
a
\
i

p
u
n
t
e
a

a
f
e
-
r
e
n
t
a

d
e

p
e

;
i
r
u
l

d
e

c
l
e
m
e
.
FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul
manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a
aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile
esen\iale.