Sunteți pe pagina 1din 27

CURS CURS 6 6

INTERMEDIARII FINANCIARI INTERMEDIARII FINANCIARI

institu iile financiare interna ionale : FMI, Grupul Bncii Mondiale,BRI , BERD, BEI.

institu iile de depozitare : bncile comerciale, uniunile de credit;

institu iile non-depozitare : bncile de investiii, ondurile mutuale, ondurile private de


pensii, companiile de asi!urri, companiile de inanare, ondurile cu capital de risc,
societile de valori mobiliare.

agen iile guvernamentale de intermediere :


a!en"iile !uvernamentale de creditare a e#porturilor
a!en"iile !uvernamentale de !arantare a e#porturilor
a!en"iile !uvernamentale de asi!urare a riscurilor.
INSTITU IILE FINANCIARE
INTERNA INALE
Fondul Monetar Interna ional

$niin"at %n &'()
*%n urma +onerin"ei ,a"iunilor -nite de la Bretton .oods
*,e/ 0amps1ire, 2-344
!iecti"e#

promovarea cooperrii monetare;

acilitarea e#pansiunii comer"ului interna"ional;

acordarea de credite pe termen scurt 5i mediu "rilor membre;

promovarea stabilit"ii cursurilor de sc1imb 5i evitarea devalori6rii monetare ca mi7loc de


concuren" interna"ional;

reducerea de6ec1ilibrului balan"elor de pl"i e#terne ale "rilor membre.


Func$iiprincipale#

unc"ia de suprave!1ere

unc"ia de asisten te1nic

unc"ia de creditare
&rupul '(ncii Mondiale

%niin"at %n iulie &'((

s8a remarcat printr8o activitatea concret %n planul reconstruc"iei 5i de6voltrii economice a tuturor
"rilor membre, iar mai apoi, a "rilor %n de6voltare
'anca Re)le*entelor Interna ionale +'RI,
9 institu"ie inanciar interna"ional creat %n scopul cooperrii %ntre Bncile +entrale din lume 5i alte
a!en"ii 5i institu"ii inanciare interna"ionale
!iecti"e #

ac"ionea6 ca un adevrat orum de promovare 5i acilitare a proceselor deci6ionale la nivelul


Bncilor +entrale atunci c:nd acestea se conrunt cu cri6e !rave;

centru important de cercetare %n domeniul economic 5i inanciar;

ac"ionea6 ca o banc independent, urni6:nd importante onduri inanciare membrilor si;

ac"ionea6 ca inan"ator de ur!en" %n ca6ul unor cri6e prounde ale 2istemului Monetar 5i Financiar
Interna"ional.
'anca European( pentru Reconstruc ie -i Dez"oltare +'ERD,

%niin"at pe ;' mai &''< la =aris

considerat prima institu"ie inanciar interna"ional consacrat tran6i"iei

creat %n vederea spri7inirii doar a "rilor din Europa +entral 5i de Est

ideea de BERD a mai prev6ut ca, aceast institu"ie public ormat prin contribu"ii ale
!uvernelor, s se oriente6e ctre de6voltarea sectorului privat
!iecti"e#

finan area infrastructurii %n vederea de6voltrii economice 5i %n special a telecomunica"iilor,


transporturilor, alimentrilor cu ap, etc., care s spri7ine apari"ia 5i e#tinderea sectorului privat

finan area proiectelor re)ionale de infrastructur( *autostr6i, ci erate, poduri4, la care


particip mai multe "ri

finan area proiectelor din sectorul de stat , r !aran"ia statului, pe ba6a condi"iilor de pia",
aplec:ndu8se asupra anali6ei eicien"ei economice 5i de mar>etin!, bonit"ii investitorilor,
precum 5i asupra introducerii mecanismelor de pia" pentru inan"are 5i creditare

prote.area *ediului /ncon.ur(tor, condi"ie esen"ial a inan"rii

acordarea de asisten ( te0nic( )ratuit( pentru proiectele de valori mari sau pentru cele de
prote7are 5i conservare a mediului.
'anca European( de In"esti ii +'EI,

inan"ea6 proiecte de investi"ii de importan" deosebit pentru de6voltarea -niunii


Europene

ac"ionarii BEI sunt cele ;? de state membre ale -niunii Europene


ponderea iecrui stat membru %n capitalul bncii depinde de puterea sa economic
*e#primat %n =IB4 din momentul aderrii la -niunea European
'EI spri.it( o!iecti"ele Uniunii Europene /n ur*(toarele do*enii#

ntreprinderile mici i mijlocii: stimulea6 investi"iile reali6ate de IMM8uri;

coeziune i convergen : identiic de6ec1ilibrele economice 5i sociale din re!iunile


de6avanta7ate;

lupta mpotriva schimbrilor climatice: atenuarea 5i adaptarea la eectele %ncl6irii


!lobale;

protec ia mediului i dezvoltarea durabil : investi"ii %n mediu natural 5i mediu urban;

energie competitiv, durabil i sigur: producerea de ener!ie alternativ 5i reducerea


dependen"ei de importuri;

economia bazat pe cunoatere: promovarea unei economii care stimulea6 cunoa5terea


5i creativitatea prin investi"ii %n te1nolo!ii inorma"ionale 5i de comunica"ii, precum 5i
%n capitalul uman 5i social;

re elele trans-europene : construirea de re"ele transrontaliere %n domeniul


transportului, ener!iei 5i comunica"iilor.

INSTITU IILE DE DE12ITARE
'(ncile co*erciale
3 repre6int denumirea !eneric dat celorlalte bnci, altele dec:t banca central.
Activitatea bncilor comerciale se bazeaz pe:

atra!erea de depo6ite 5i acordarea de credite

opera"iuni valutare pentru persoane i6ice 5i 7uridice

plasamentul ondurilor

inan"area sc1imburilor comerciale e#terne

transer de bani

internet ban>in!

p1one ban>in!

e8commerce, etc.
Uniunile de credit
3 companii mutuale speciali6ate *cooperative de credit4 care acord credite de consum pe
termen scurt *E#: +reditcoop, Bucuresti4
@ Din punct de vedere al fondurilor mobilizate i al tranzac iilor derulate , uniunile de credit
sunt cele mai mici dintre institu"iile de depo6itare, av:nd totu5i un !rad rapid de
de6voltare %n ultima perioad
Lista uniunilor de credit +0ttp#445556!nro6ro4pa)e6asp78prid39:;<,
INSTITU IILE NN-DE12ITARE
a, '(ncile de in"esti ii
3 institu"ii inanciare care sus"in companiile 5i !uvernele %n cre5terea capitalului prin
subscriere
Func ii majore:

ac"ionea6 ca un intermediar pentru clien"i

%mprumut 5i investesc activele bancare

cumpr, v:nd 5i tran6ac"ionea6 ac"iuni 5i obli!a"iuni

oer consultan" pentru u6iuni, ac1i6i"ii 5i alte tran6ac"ii inanciare

cercetea6 5i de6volt opinii cu privire la titluri inanciare, pie"e 5i economii

administrea6 portooliul investi"ional

cresc capitalul companiilor prin prin emisiunea de ac"iuni 5i obli!a"iuni


=== Modelul de !usiness al bncilor de investi"ii este %n concordan" cu continentul pe care
acestea %5i des5oar activitatea.
=== Aa nivel !lobal, un re!im aparte %l de"in bncile de investi"ii din Brientul Mi7lociu care
unc"ionea6 dup un model creat %n conormitate cu le!ea 21aria
America de Nord
2-3 are o po6i"ie unic pe pia"a !lobal de capital, iind cel mai mare centru inanciar 5i
"ara cu cele mai importante bnci de investi"ii:

Mor!an 2tanleC

Goldman 2ac1s

Ban> o 3merica Merrill ACnc1

+iti!roup

D= Mor!an +1ase
Europa
9 considerat cel de8al doilea mare centru inanciar la nivel mondial
8
cele mai multe bnci de investi"ii se re!sesc %n Marea Britanie, mai e#act %n Aondra,
unde se remarc cele dou districte inanciare: Cit 5i Canar !harf.
8
+ele mai importante bnci de investi"ii cu ori!inea %n Europa sunt:
-E s BarclaCs +apital 5i RB2 Financial Mar>ets
France s =,B =aribas 5i 2ociFtF GFnFrale +orporate G Investment Ban>
2/it6erland s -B2 5i +redit 2uisse
GermanC s Deutsc1e Ban>, +ommer6ban> 5i .estAB
ItalC s -ni+redit Mar>ets G Investment Ban>in!.
Asia
cele mai importante bnci de investi"ii sunt ,omura, Dai/a, Mitsubis1i *Daponia4, 02B+
*+1ina4, I+I+I 5i Eota> Ma1idra *India4, +IMB Investment Ban> *MalaCsia4.
Orientul Mijlociu
Bncile islamice de investi"i care unc"ionea6 dup le!ea 21aria se re!sesc %n:

Emiratele 3rabe -nite

Ba1rain

3rabia 2audit
+onorm le!ii 21aria, sistemul inanciar islamic inter6ice dob:nda *riba4 5i investi"iile %n
companii care produc carne de porc, alcool sau alte produse inter6ise.
Hran6ac"iile sunt !arantate prin active, %n !eneral imobiliare 5i mruri, deoarece le!ea
21aria cere ca tran6ac"iile s aib ca suport activit"i din economia real.
!, Fondurile *utuale
9 companii care atra! bani de la un !rup de oameni cu obiective comune de investi"ii *ac1i6i"ionarea de
titluri inanciare precum ac"iuni, obli!a"iuni, instrumente de pe pia"a monetar, etc4.
8
2unt conduse de un mana!eri de ond care sunt responsabil cu investi"ia banilor ob"inu"i %n titluri
inanciare *ac"iuni 5i oli!a"iuni4.
8
$n momentul %n care o persoan investe5te %ntr8un ond mutual, respectiva persoan devine ac"ionar la
acel ond.
8
Fondurile mutuale sunt considerate cele mai bune investi"ii disponibile %n pia", deoarece prin punerea
%n comun a banilor, investitorii pot cumpra ac"iuni 5i obli!a"iuni cu costuri de tran6ac"ionare mult mai
mici dec:t %n ca6ul %n care ar %ncerca s cumpere pe cont propiu.
8
+el mai mare avanta7 al ondurilor mutuale este diversificarea, minimi6:ndu8se astel riscul 5i
ma#imi6:ndu8se randamentul
c, Fondurile pri"ate de pensii
9 entit"i le!ale care au ca unic obiectiv investirea contribu"iilor participan"ilor %n ac"iuni 5i obli!a"iuni
emise de companii sau %n obli!a"iuni emise de !uverne
8 sumele acumulate %n cont de ace5tia vor i olosite %n momentul pensionrii doar pentru ac1i6i"ionarea
unui plan de pensie.
d, Co*paniile de asi)ur(ri
8 =roprietarii de locuin"e 5i oamenii de aaceri cumpr asi!urri pentru a trasera riscul ctre companiile
de asi!urri care accept s preia riscul %n sc1imbul unor pl"i periodice numite prime de asigurare.

8
+ompaniile de asi!urare ac parte din cate!oria celor mai importan"i investitori pe termen scurt 5i lun!
8
3ceste companii investesc ondurile primite %n ac"iuni 5i obli!a"iuni emise de companii sau %n
obli!a"iuni emise de !uvern
e, Co*paniile de finan$are
companiile de inan"are 9 institu"ii inanciare speciali6ate %n acordarea de credite pentru
ac1i6i"ionarea de bunuri de lar! consum sau de servicii.
companiile ac1it v:n6torului, %n contul cumprtorului, contravaloarea bunurilor sau a
serviciilor, la un pre" mai mic, dup care se ocup de administrarea ratelor pe care cumprtorul
le are de ac1itat.
aceste companii acord clien"ilor %mprumuturi mici cu dob:n6i relativ mari.

$n 2-3: companiile de inan"are 9 acord credite persoanelor i6ice 5i 7uridice

Datorit ratin!urilor mari de care beneicia6, companiile de inan"are ob"in bani de la bnci la o
rat sc6ut a dob:n6ii, ceea ce le permite s acorde %mprumuturi cu dob:n6i nu cu mult mai mari
dec:t cele oerite de banc.
Bnci
I
alte surse
de pe pia"a
monetar
co*pania
de
finan are
credite
!ani !ani
f, Fondurile cu capital de risc *en!l. venture capital4

+apitalul de risc 9 investi"ie %n companii private mici, nou %niin"ate, nelistate la burs, dar cu
poten"ial mare de cre5tere.

+apitalul de risc provine de la primii investitori %n computere personale, %n sisteme de sot/are, %n


Internet, %n noi companii de telecomunica"ii 5i %n noi companii biote1nolo!ice.

B cate!orie aparte de investitori care ormea6 ondurile cu capital de risc este repre6entat de
investitorii ngeri "en!l. an!el investors#.

Investitorii %n!eri sunt persoane oarte bo!ate, care %n urma investi"iei, urmresc
ob"inerea unor randamente cu mult mai ridicate dec:t cele oerite de investi"iile obi5nuite.
), Societ($i de "alori *o!iliare

termen utili6at %n Marea Britanie

desemnea6 o instituie asemntoare trustului de investi$ii, care permite investitorilor


s8Ji disperse6e riscurile prin cumprarea unor uniti dintr8un portofoliu de valori.

prin cumprarea de KunitiK %ntr8un astel de trust, investitorul devine proprietar


asupra titlurilor, corespun6tor numrului de uniti pe care le deine.
A&EN IILE &U>ERNAMENTALE DE
INTERMEDIERE
Agen ii de Creditare a Exporturilor *E#port +redit 3!encies4 I Agen ii de Asigurare a
Investi iei *Investment Insurance 3!encies4
9 institu"ii publice care acord credite, asi!urri 5i !aran"ii tuturor companiilor de
stat 5i private care dorec s des5oare activit"i de e#port.
Agen ia de Creditare a Exporturilor
9 cea mai important institu"ie public de inan"are a comer"ului interna"ional 5i de
sus"inere a irmelor %n proiectele industriale din "rile %n de6voltare.
8
colaborea6 cu bncile comerciale %n spri7inirea e#porturilor, a!en"ia prelu:nd riscurile,
astel %nc:t banca s nu piard banii %mprumuta"i 5i nici dob:nda aerent.
8
$n Rom:nia, activitatea de e#port8import este sus"inut de ELIMB3,E.

$n pre6ent, ELIMB3,E, ca banc 5i a!ent al statului, are portooliul de produse a#at pe


trei direc"ii de ac"iune:

inan"are

!arantare

asi!urare
care %i permit s sus"in:

e#portatorii;

%ntreprinderile mici si mi7locii;

companiile care derulea6 proiecte %n domenii prioritare ale economiei


*de6voltarea inrastructurii, a utilit"ilor de interes public, de6voltarea re!ional,
a activit"ii de cercetare8de6voltare, proiectele de protec"ia mediului %ncon7urator
etc4;

societ"ile comerciale care derulea6 proiecte cu onduri europene.

S-ar putea să vă placă și