Sunteți pe pagina 1din 7

FISA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior Universitatea din Bucureti
1.2. Facultatea Psihologie i tiinele Educaiei
1.3. Departamentul Pedagogie
1.4. Domeniul de studii tiinele educaiei
1.5. Ciclul de studii Licen
1.6. Programul de studii

2. Date despre disciplin
2.1. Denumirea disciplinei
TEORIA SI METODOLOGIA INSTRUIRII
2.2. Titularul activitilor de curs
PROF.UNIV.DR. ROMITA IUCU
2.3. Titularul activitilor de seminar
ASIST.UNIV.DRD. ELENA MARIN
2.4. Anul de studiu
2
2.5. Semestrul
I
2.6. Tipul de
evaluare
E 2.7.Regimul
disciplinei
Ob

3. Timpul total estimat
3.1. Numr de ore pe sptmn 4 3.2. Din care Curs 2 3.3. Seminar/laborator 2
3.4. Total ore din planul de nvmnt 56 3.5. Din care Curs 28 3.6. Seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp Ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 22
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe
teren
10
Pregtire seminarii/ laborator, teme, referate, portofolii i eseuri 14
Tutoriat 4
Examinri 10
Alte activiti
3.7. Total ore de studiu individual 60
3.8. Total ore pe semestru 60
3.9. Numr de credite 5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Fundamentele pedagogiei
4.2. de competene pedagogie generala, curriculum educational

5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului sal dotat cu videoproiector
5.2. de desfurare a seminarului/ laboratorului sal dotat cu videoproiector

6. Competene specifice acumulate

Competene
profesionale
1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvata a noiunilor specifice
disciplinei)
cunoaterea diverselor unghiuri de abordare ale procesului de nvmnt, formele,
structurile principale ale acestuia i relaiile dintre acestea;
utilizarea teoriei i a metodologiei instruirii la construirea unor situaii instructiv-
educative (de nvare) pe baza procedurilor nvate, la diverse teme de specialitate;
descrierea modului de utilizare al diverselor metode i tehnici de instruire n practica
colar pe baza cunoaterii teoriei i metodologiei instruirii;
2. Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese,
precum i a coninuturilor teoretice si practice ale disciplinei)
explicarea diferenelor dintre principalele modele ale instruirii si modele ale procesului
de nvmnt
interpretarea avantajelor si a limitelor modelelor studiate in contextul personal al
reprezentrilor procesului de nvmnt
3. Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activitilor practice
specifice; utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare)
evidenierea specificului proiectrii activitii didactice i demonstrarea modului n care
vor aplica n practica colar, coninutul acestei activiti;
interpretarea unor componente structurale ale strategiilor instrucionale att n faza de
proiectare ct i n cea de implementare
implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor n procesul de
nvmnt;
Competene
transversale
1. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul tiinific
/ cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori si relaii democratice / promovarea unui
sistem de valori culturale, morale i civice / valorificarea optima si creativa a propriului
potenial n activitile tiinifice / implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea
inovaiilor tiinifice / angajarea in relaii de parteneriat cu alte persoane - instituii cu
responsabiliti similare / participarea la propria dezvoltare profesionala)
participarea la propria dezvoltare profesionala i la definirea unui stil propriu de
instruire;
manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul instruirii


7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei asimilarea coninuturilor teoretice si practice ale disciplinei n
vederea proiectrii, conducerii si evalurii activitilor practice
specifice procesului didactic, precum i utilizarea unor metode,
tehnici si instrumente de investigare a realitii colare.

7.2. Obiectivele specifice cunoaterea diverselor unghiuri de abordare ale procesului
de nvmnt, formele, structurile principale ale acestuia i
relaiile dintre acestea;
utilizarea teoriei i a metodologiei instruirii la construirea unor
situaii instructiv-educative (de nvare) pe baza procedurilor
nvate, la diverse teme de specialitate;
descrierea modului de utilizare al diverselor metode i tehnici
de instruire n practica colar pe baza cunoaterii teoriei i
metodologiei instruirii;
explicarea diferenelor dintre principalele modele ale instruirii
si modele ale procesului de nvmnt
interpretarea avantajelor si a limitelor modelelor studiate in
contextul personal al reprezentrilor procesului de
nvmnt
evidenierea specificului proiectrii activitii didactice i
demonstrarea modului n care vor aplica n practica colar,
coninutul acestei activiti;
interpretarea unor componente structurale ale strategiilor
instrucionale att n faza de proiectare ct i n cea de
implementare
implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea
inovaiilor n procesul de nvmnt;

8. Coninuturi

8.1. Curs Metode de predare

Observaii
1. Didactica intre clasic si modern Prelegere
Dezbatere

2. Teoria instruirii conexiuni in interiorul tiinelor
educaiei
Prelegere
Dezbatere

3. Fundamentele teoretico - metodologice ale teoriei
instruirii
Prelegere
Dezbatere

4. nvarea - instruirea - predarea: interdependente
si determinri
Prelegere
Dezbatere

5. Procesul de nvmnt:
5.1. Structura si conceptualizare
5.2. Modele structural funcionale ale
procesului de nvmnt
Prelegere
Dezbatere

6. Strategiile instruirii:
6.1. Metodologia instruirii
6.2. Sistemul metodelor de instruire
6.3. Mijloacele de instruire
6.4. Structuri si forme de organizare ale
instruirii: clasic si modern in
configurarea formelor de organizare a
instruirii;
6.5. Strategia instruirii: operatori si valori
constitutive:
Prelegere
Dezbatere

6.6. Alternative moderne ale strategiilor de
instruire: instruirea si praxiologia;
studiul de caz; portofoliul instrucional;
instruirea si gndirea critica:
organizatorul grafic al gndirii;
rezolvarea de probleme; instruirea si
gndirea creativa: instruirea si teoria
inteligentele multiple: centrele de
6.7. nvare, pachetele de nvare ,
instruirea si inter-culturalitatea:
nvarea prin cooperare, simularea si
jocul de rol

7. Relaii si interaciuni educaionale:
7.1. Specificul relaiilor educaionale in
procesul de predare nvare
7.2. Stilurile de predare: personalitate si
stil. Stilul didactic si aptitudinea
pedagogica. Definirea stilurilor,
problemele care compun stilul
educaional. Stil de predare - stil de
nvare: conexiuni.
Prelegere
Dezbatere

8. Proiectarea activitilor instructive:
8.1. Activitate practica de proiectare,
alctuirea unor instrumente si
suporturi pentru proiectare /
discutarea acestora
Prelegere
Dezbatere

9. Calitatea instruirii:
9.1. Specificitatea conceptului de calitate a
instruirii: tehnici standard si non-
standard utilizate in studiul calitii
instruirii;
Intervenii in scopul optimizrii
procesului de instruire: rolul conexiunii
inverse in procesul de reglare;
9.2. Proiectarea si construcia unui ghid
(grila) de evaluare a activitilor
instrucionale
Prelegere
Dezbatere

10. Metodologia cercetrii pedagogice in domeniul
instruirii
Prelegere
Dezbatere

11. Curs deschis

Prelegere
Dezbatere


Bibliografie

1. Arends, I., R., Learning To Teach, McGraw-Hill, inc, San Francisco, 1998
Bucureti, 2002
2. Bocos, Musata, Instruire interactiva, Presa Universitara Clujeana, 2002
3. Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative i complementare, Editura Aramis, 2002
4. Cerghit, I., Neacu, I., Negret, I., Pnioar, I. O., Prelegeri pedagogice,editura Polirom, Iai,
2001
5. Cerghit, I.,"Metode de nvmnt ", Bucureti, EDP, 1998 / Ed.Polirom, 2006
6. Iucu, B. Romi, Instruirea colar, Editura Polirom, Iai, 2002
7. Iucu, B.Romita, Instruirea scolara- perspective teoretice si plicative, Editura Polirom, Iasi, 2008
8. Knud, I., Contemporary Teories of Learning Routledge, 2009
9. Neacu,I., Instruire i nvare, EDP, Bucureti, 1999
10. Pun, E., Potolea, D., (coord.), Pedagogie fundamente teoretice i demersuri aplicative, Editura
Polirom, Iai, 2002
11. Panisoara, I.O, Negret,I.Dobridor, Stiinta invatarii de la teorie la practica, Ed.Polirom, Iasi, 2005
12. Panisoara,I.O., Profesorul de succes, Ed.Polirom, Iasi, 2009

A. Suport de curs principal
Iucu, R., Teoria i metodologia instruirii, Suport de curs, 2005

C. Alte surse utile
...
Seminar Metode de predare Observaii

1. Didactica si relaiile ei cu teoria instruirii.
Fundamentele teoretico metodologice
ale teoriei instruirii.
Brainstorming
Controversa
academica

2. Teorii contemporane ale nvrii - Sistemul
comprehensiv al nvrii (Knud Illeris)
Dezbatere
Studiul de caz;

3. Teorii contemporane ale nvrii - o teorie sociala a
nvrii (Etienne Wenger)
Dezbatere
Studiul de caz;


4. Teorii contemporane ale nvrii - nvarea
experenial (Peter Javis)
Dezbatere
Studiul de caz;

5. Pragmatismul: o teorie a nvrii pentru viitor (Bente
Elkjaer)
Dezbatere
Studiul de caz;

6. Teorii contemporane ale nvrii - teoria inteligentelor
multiple (Haward Gardner)
Dezbatere
Studiul de caz;

7. Procesul de nvmnt - cadrul de realizare al
instruirii. Dimensiuni si caracteristici generale.
Dezbatere
STAD (Student Teams
Achievement Division)
Metoda nvrii pe grupe
mici;


8. Metodologia instruirii. Metode, tehnici, mijloace de
instruire. Rolul
strategiilor didactice.
Dezbatere
Metoda Jigsaw
(Mozaicul);

9. Organizarea instruirii. Moduri si forme de organizare a
procesului
didactic. Lecia - forma principal de organizare a
instruirii.
Dezbatere
Phillips 6/6;


10. Realizarea instruirii ca activitate de predare
nvare - evaluare.
Dezbatere
Diagrama cauzelor i a
efectului

11. Seminar final

Masa rotund;
Metoda R.A.I. ;

Bibliografie
1. Arends, I., R., Learning To Teach, McGraw-Hill, inc, San Francisco, 1998
Bucureti, 2002
2. Bocos, Musata, Instruire interactiva, Presa Universitara Clujeana, 2002
3. Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative i complementare, Editura Aramis, 2002
4. Cerghit, I., Neacu, I., Negret, I., Pnioar, I. O., Prelegeri pedagogice,editura Polirom, Iai,
2001
5. Cerghit, I.,"Metode de nvmnt ", Bucureti, EDP, 1998 / Ed.Polirom, 2006
6. Iucu, B. Romi, Instruirea colar, Editura Polirom, Iai, 2002
7. Iucu, B.Romita, Instruirea scolara- perspective teoretice si plicative, Editura Polirom, Iasi, 2008
8. Knud, I., Contemporary Teories of Learning Routledge, 2009
9. Neacu,I., Instruire i nvare, EDP, Bucureti, 1999
10. Pun, E., Potolea, D., (coord.), Pedagogie fundamente teoretice i demersuri aplicative, Editura
Polirom, Iai, 2002
11. Panisoara, I.O, Negret,I.Dobridor, Stiinta invatarii de la teorie la practica, Ed.Polirom, Iasi, 2005
12. Panisoara,I.O., Profesorul de succes, Ed.Polirom, Iasi, 20091. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

n urma parcurgerii disciplinei Teoria i metodologia instruirii se dorete consolidarea competenelor
didactice prin explicarea diferenelor dintre principalele modele ale instruirii si modele ale procesului de
nvmnt, precum i dezvoltarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul instruirii.


10. Evaluare

Tip de activitate 10.1. Criterii de
evaluare
10.2. Metode de
evaluare
10.3. Pondere din nota
final
10.4. Curs Participare la
activitatea didactica
Examen scris 50 %

10.5. Seminar/
Laborator
Participare la
activitatea didactica
si de
cercetare
Jurnal reflexiv 30%
Efectuarea activitilor
individuale: teme /
referate / eseuri /
traduceri / proiecte etc.
Portofoliu 20%
Standard minum de
performan

o Rspunsuri corecte la 40 % dintre itemii cu caracter reproductiv
o Cunoaterea noiunilor de baza in proporie de 60%
o Stpnirea la nivel satisfctor de performanta, fr omisiuni sau erori fundamentale si frecventa a
principalelor competente subsumate celor doua categorii : interpretare si aplicaiiData Completrii
...
Semntura titularului de curs
...
Semntura titularului de seminar
...

Data avizrii n
departament
...

Semntura Directorului de
Departament
...