Sunteți pe pagina 1din 44

Legea nr.

8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe


n vigoare de la 24 iunie 1996
Ultima modificare n 26 mai 2014.
TITLUL I
Dreptul de autor
PARTEA I
Dispoziii generale
APIT!LUL I
Dispoziii introductive
Art. 1. "1# Dreptul de autor asupra unei opere literare! artistice sau "tiinifice! precum "i asupra altor
opere de creaie intelectual# este recunoscut "i garantat n condiiile prezentei legi. $cest drept este
legat de persoana autorului "i comport# atri%ute de ordin moral "i patrimonial.
"$# &pera de creaie intelectual# este recunoscut# "i prote'at#! independent de aducerea la cuno"tina
pu%lic#! prin simplul fapt al realiz#rii ei! c(iar n form# nefinalizat#.
Art. $. )ecunoa"terea drepturilor prev#zute n prezenta lege nu pre'udiciaz# "i nu e*clude protecia
acordat# prin alte dispoziii legale.
APIT!LUL II
+u%iectul dreptului de autor
Art. %. "1# ,ste autor persoana fizic# sau persoanele fizice care au creat opera.
"$# &pera de creaie intelectual# este recunoscut# "i prote'at#! independent de aducerea la cuno"tina
pu%lic#! prin simplul fapt al realiz#rii ei! c(iar n form# nefinalizat#.
"%# -alitatea de su%iect al dreptului de autor se poate transmite n condiiile legii.
Art. &. "1# +e prezum# a fi autor! p.n# la pro%a contrar#! persoana su% numele c#reia opera a fost
adus# pentru prima dat# la cuno"tin# pu%lic#.
"$# -.nd opera a fost adus# la cuno"tina pu%lic# su% form# anonim# sau su% un pseudonim care nu
permite identificarea autorului! dreptul de autor se e*ercit# de persoana fizic# sau 'uridic# ce o face
pu%lic# av.nd consim#m.ntul autorului! at.t timp c.t acesta nu "i dezv#luie identitatea.
Art. '. "1# ,ste oper# comun# opera creat# de mai muli coautori! n cola%orare.
"$# Dreptul de autor asupra operei comune aparine coautorilor acesteia! ntre care unul poate fi
autorul principal! n condiiile prezentei legi.
"%# n lipsa unei convenii contrare! coautorii nu pot utiliza opera dec.t de comun acord. )efuzul
consim#m.ntului din partea oric#ruia dintre coautori tre%uie s# fie temeinic 'ustificat.
"&# n cazul n care contri%uia fiec#rui coautor este distinct#! aceasta poate fi utilizat# separat! cu
condiia s# nu se pre'udicieze utilizarea operei comune sau drepturile celorlali coautori.
"'# n cazul utiliz#rii operei create n cola%orare! remuneraia se cuvine coautorilor n proporiile pe
care ace"tia leau convenit. n lipsa unei convenii! remuneraia se mparte proporional cu p#rile de
contri%uie ale autorilor sau n mod egal! dac# acestea nu se pot sta%ili.
Art. 6. "1# ,ste oper# colectiv# opera n care contri%uiile personale ale coautorilor formeaz# un tot!
f#r# a fi posi%il! dat# fiind natura operei! s# se atri%uie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra
ansam%lului operei create.
"$# n lipsa unei convenii contrare! dreptul de autor asupra operei colective aparine persoanei fizice
sau 'uridice din iniiativa! su% responsa%ilitatea "i su% numele c#reia a fost creat#.
1
APIT!LUL III
&%iectul dreptului de autor
Art. (. -onstituie o%iect al dreptului de autor operele originale de creaie intelectual# n domeniul
literar! artistic sau "tiinific! oricare ar fi modalitatea de creaie! modul sau forma de e*primare "i
independent de valoarea "i destinaia lor! cum sunt/
a# scrierile literare "i pu%licistice! conferinele! predicile! pledoariile! prelegerile "i orice alte opere
scrise sau orale! precum "i programele pentru calculator0
)# operele "tiinifice! scrise sau orale! cum ar fi/ comunic#rile! studiile! cursurile universitare!
manualele "colare! proiectele "i documentaiile "tiinifice0
c# compoziiile muzicale cu sau f#r# te*t0
d# operele dramatice! dramaticomuzicale! operele coregrafice "i pantomimele0
e# operele cinematografice! precum "i orice alte opere audiovizuale0
*# operele fotografice! precum "i orice alte opere e*primate printrun procedeu analog fotografiei0
g# operele de art# grafic# sau plastic#! cum ar fi/ operele de sculptur#! pictur#! gravur#! litografie! art#
monumental#! scenografie! tapiserie! ceramic#! plastica sticlei "i a metalului! desene! design! precum "i
alte opere de art# aplicat# produselor destinate unei utiliz#ri practice0
+# operele de ar(itectur#! inclusiv plan"ele! mac(etele "i lucr#rile grafice ce formeaz# proiectele de
ar(itectur#0
i# lucr#rile plastice! (#rile "i desenele din domeniul topografiei! geografiei "i "tiinei n general.
,# $1)&2$3
Art. 8. 4#r# a pre'udicia drepturile autorilor operei originale! constituie! de asemenea! o%iect al
dreptului de autor operele derivate care au fost create plec.nd de la una sau mai multe opere
pree*istente! "i anume/
a# traducerile! adapt#rile! adnot#rile! lucr#rile documentare! aran'amentele muzicale "i orice alte
transform#ri ale unei opere literare! artistice sau "tiinifice care reprezint# o munc# intelectual# de
creaie0
)# culegerile de opere literare! artistice sau "tiinifice! cum ar fi/ enciclopediile "i antologiile!
coleciile sau compilaiile de materiale sau date! prote'ate ori nu! inclusiv %azele de date! care! prin
alegerea sau dispunerea materialului! constituie creaii intelectuale.
Art. 9. 5u pot %eneficia de protecia legal# a dreptului de autor urm#toarele/
a# ideile! teoriile! conceptele! descoperirile "tiinifice! procedeele! metodele de funcionare sau
conceptele matematice ca atare "i inveniile! coninute ntro oper#! oricare ar fi modul de preluare! de
scriere! de e*plicare sau de e*primare0
)# te*tele oficiale de natur# politic#! legislativ#! administrativ#! 'udiciar# "i traducerile oficiale ale
acestora0
c# sim%olurile oficiale ale statului! ale autorit#ilor pu%lice "i ale organizaiilor! cum ar fi/ stema!
sigiliul! drapelul! em%lema! %lazonul! insigna! ecusonul "i medalia0
d# mi'loacele de plat#0
e# "tirile "i informaiile de pres#0
*# simplele fapte "i date.
APIT!LUL I-
-oninutul dreptului de autor
Art. 1.. $utorul unei opere are urm#toarele drepturi morale/
a# dreptul de a decide dac#! n ce mod "i c.nd va fi adus# opera la cuno"tin# pu%lic#0
)# dreptul de a pretinde recunoa"terea calit#ii de autor al operei0
c# dreptul de a decide su% ce nume va fi adus# opera la cuno"tin# pu%lic#0
d# dreptul de a pretinde respectarea integrit#ii operei "i de a se opune oric#rei modific#ri! precum "i
oric#rei atingeri aduse operei! dac# pre'udiciaz# onoarea sau reputaia sa0
e# dreptul de a retracta opera! desp#gu%ind! dac# este cazul! pe titularii drepturilor de utilizare!
pre'udiciai prin e*ercitarea retract#rii.
2
Art. 11. "1# Drepturile morale nu pot face o%iectul vreunei renun#ri sau nstr#in#ri.
"$# Dup# moartea autorului! e*erciiul drepturilor prev#zute la art. 10 lit. a6! %6 "i d6 se transmite prin
mo"tenire! potrivit legislaiei civile! pe durat# nelimitat#. Dac# nu e*ist# mo"tenitori! e*erciiul acestor
drepturi revine organismului de gestiune colectiv# care a administrat drepturile autorului sau! dup# caz!
organismului cu cel mai mare num#r de mem%ri! din domeniul respectiv de creaie.
Art. 1$. $utorul unei opere are dreptul patrimonial e*clusiv de a decide dac#! n ce mod "i c.nd va
fi utilizat# opera sa! inclusiv de a consimi la utilizarea operei de c#tre alii.
Art. 1%. Utilizarea unei opere d# na"tere la drepturi patrimoniale! distincte "i e*clusive! ale
autorului de a autoriza sau de a interzice/
a# reproducerea operei0
)# distri%uirea operei0
c# importul n vederea comercializ#rii pe piaa intern# a copiilor realizate! cu consim#m.ntul
autorului! dup# oper#0
d# nc(irierea operei0
e# mprumutul operei0
*# comunicarea pu%lic#! direct sau indirect a operei! prin orice mi'loace! inclusiv prin punerea operei
la dispoziia pu%licului! astfel nc.t s# poat# fi accesat# n orice loc "i n orice moment ales! n mod
individual! de c#tre pu%lic0
g# radiodifuzarea operei0
+# retransmiterea prin ca%lu a operei0
i# realizarea de opere derivate.
Art. 1&. 7rin reproducere! n sensul prezentei legi! se nelege realizarea! integral# sau parial#! a
uneia ori a mai multor copii ale unei opere! direct sau indirect! temporar ori permanent! prin orice
mi'loc "i su% orice form#! inclusiv realizarea oric#rei nregistr#ri sonore sau audiovizuale a unei opere!
precum "i stocarea permanent# ori temporar# a acesteia cu mi'loace electronice.
Art. 1&
1
. "1# 7rin distri%uire! n sensul prezentei legi! se nelege v.nzarea sau orice alt mod de
transmitere! cu titlu oneros ori gratuit! a originalului sau a copiilor unei opere! precum "i oferirea
pu%lic# a acestora.
"$# Dreptul de distri%uire se epuizeaz# o dat# cu prima v.nzare sau cu primul transfer de drept de
proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere! pe piaa intern#! de c#tre titularul de drepturi
sau cu consim#m.ntul acestuia.
Art. 1&
$
. 7rin import! n sensul prezentei legi! se nelege introducerea pe piaa intern#! cu scopul
comercializ#rii! a originalului sau a copiilor legal realizate ale unei opere fi*ate pe orice fel de suport.
Art. 1&
%
. 7rin nc(iriere! n sensul prezentei legi! se nelege punerea la dispoziie spre utilizare!
pentru un timp limitat "i pentru un avanta' economic sau comercial direct ori indirect! a unei opere.
Art. 1&
&
. "1# 7rin mprumut! n sensul prezentei legi! se nelege punerea la dispoziie spre utilizare!
pentru un timp limitat "i f#r# un avanta' economic sau comercial direct ori indirect! a unei opere prin
intermediul unei instituii care permite accesul pu%licului n acest scop.
"$# mprumutul efectuat prin %i%lioteci nu necesit# autorizarea autorului "i d# dreptul acestuia la o
remuneraie ec(ita%il#. $cest drept nu poate face o%iectul unei renun#ri.
"%# )emuneraia ec(ita%il# prev#zut# la alin. 826 nu se datoreaz# n cazul n care mprumutul este
realizat prin %i%liotecile instituiilor de nv##m.nt "i prin %i%liotecile pu%lice cu acces gratuit.
"&# mprumutul unor opere fi*ate n nregistr#ri sonore sau audiovizuale nu poate avea loc dec.t dup#
6 luni de la prima distri%uire a operei.
"'# Dreptul de mprumut nu se epuizeaz# odat# cu prima v.nzare sau cu primul transfer de drept de
proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere! pe pia#! efectuat sau consimit de titularul de
drepturi.
Art. 1&
'
. Dispoziiile prezentei legi privind nc(irierea "i mprumutul nu se aplic#/
a# construciilor rezultate din proiecte ar(itecturale0
)# originalelor sau copiilor operelor de design ori de art# aplicat#! utilizate pentru realizarea
produselor de consum0
c# originalelor sau copiilor operelor! realizate n scopul comunic#rii pu%lice ori pentru a c#ror
utilizare e*ist# un contract0
3
d# lucr#rilor de referin# pentru consultare imediat# sau pentru mprumut ntre instituii0
e# operelor create de autor n cadrul contractului individual de munc#! dac# acestea sunt utilizate de
c#tre cel care a anga'at autorul! n cadrul activit#ii o%i"nuite.
Art. 1'. "1# +e consider# comunicare pu%lic# orice comunicare a unei opere! realizat# direct sau
prin orice mi'loace te(nice! f#cut# ntrun loc desc(is pu%licului sau n orice loc n care se adun# un
num#r de persoane care dep#"e"te cercul normal al mem%rilor unei familii "i al cuno"tinelor acesteia!
inclusiv reprezentarea scenic#! recitarea sau orice alt# modalitate pu%lic# de e*ecuie ori de prezentare
direct# a operei! e*punerea pu%lic# a operelor de art# plastic#! de art# aplicat#! fotografic# "i de
ar(itectur#! proiecia pu%lic# a operelor cinematografice "i a altor opere audiovizuale! inclusiv a
operelor de art# digital#! prezentarea ntrun loc pu%lic! prin intermediul nregistr#rilor sonore sau
audiovizuale! precum "i prezentarea ntrun loc pu%lic! prin intermediul oric#ror mi'loace! a unei opere
radiodifuzate. De asemenea! se consider# pu%lic# orice comunicare a unei opere! prin mi'loace cu fir
sau f#r# fir! realizat# prin punerea la dispoziie pu%licului! inclusiv prin internet sau alte reele de
calculatoare! astfel nc.t oricare dintre mem%rii pu%licului s# poat# avea acces la aceasta din orice loc
sau n orice moment ales n mod individual.
"$# Dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea pu%lic# sau punerea la dispoziia pu%licului a
operelor nu se consider# epuizat prin nici un act de comunicare pu%lic# sau de punere la dispoziia
pu%licului.
Art. 1'
1
. n sensul prezentei legi! prin radiodifuzare se nelege/
a# emiterea unei opere de c#tre un organism de radiodifuziune ori de televiziune! prin orice mi'loc ce
serve"te la propagarea f#r# fir a semnelor! sunetelor sau imaginilor! ori a reprezent#rii acestora! inclusiv
comunicarea ei pu%lic# prin satelit! n scopul recepion#rii de c#tre pu%lic0
)# transmiterea unei opere sau a reprezent#rii acesteia! prin fir! prin ca%lu! prin fi%r# optic# sau prin
orice alt procedeu similar! cu e*cepia reelelor de calculatoare! n scopul recepion#rii ei de c#tre
pu%lic.
Art. 1'
$
. 7rin retransmiterea prin ca%lu! n sensul prezentei legi! se nelege retransmiterea
simultan#! nealterat# "i integral#! de c#tre un operator! prin mi'loacele prev#zute la art. 19
1
lit. %6 sau
printrun sistem de difuzare prin unde ultrascurte! pentru recepionarea de c#tre pu%lic! a unei transmisii
iniiale! cu sau f#r# fir! inclusiv prin satelit! de servicii de programe de radiodifuziune sau de
televiziune! destinate recepion#rii de c#tre pu%lic.
Art. 16. 7rin realizarea de opere derivate! n sensul prezentei legi! se nelege traducerea! pu%licarea
n culegeri! adaptarea! precum "i orice alt# transformare a unei opere pree*istente! dac# aceasta
constituie creaie intelectual#.
Art. 1(. $1)&2$3
"$# Dreptul de a autoriza nc(irierea operei reprezint# dreptul e*clusiv al unui autor de a pune la
dispoziie pentru utilizare originalul sau copiile operei pentru o perioad# de timp limitat#! n sc(im%ul
unui avanta' economic direct sau indirect.
Art. 18. $1)&2$3
"$# mprumutul pu%lic d# dreptul titularului dreptului de autor la o remuneraie ec(ita%il#.
"%# Dispoziiile alin. 826 nu se aplic# la/
a# originalele sau copiile unor opere scrise! din %i%lioteci pu%lice0
)# proiectele de structuri ar(itecturale0
c# originalele sau copiile operelor de art# aplicat# produselor destinate unei utiliz#ri practice0
d# originalele sau copiile operelor! n scopul comunic#rii pu%lice! ori pentru a c#ror utilizare e*ist# un
contract0
e# lucr#rile de referin# pentru utilizare imediat# sau pentru mprumuturi ntre instituii0
*# operele create de autor n cadrul contractului individual de munc#! dac# acestea sunt utilizate de
c#tre cel care a anga'at autorul! n cadrul activit#ii o%i"nuite.
"&# Dispoziiile alin. 826 nu se aplic# n cazul mprumutului pu%lic realizat n scop educativ ori
cultural! prin instituii recunoscute potrivit legii sau organizate n acest scop de c#tre autorit#i pu%lice.
"'# mprumutul pu%lic al unor opere fi*ate n nregistr#ri sonore sau audiovizuale nu poate avea loc
dec.t dup# 6 luni de la prima difuzare a operei.
Art. 19. $1)&2$3
4
Art. $.. $1)&2$3
Art. $1. "1# $utorul unei opere originale de art# grafic# sau plastic# ori al unei opere fotografice
%eneficiaz# de un drept de suit#! reprezent.nd dreptul de a ncasa o cot# din preul net de v.nzare
o%inut la orice rev.nzare a operei! ulterioar# primei nstr#in#ri de c#tre autor! precum "i dreptul de a fi
informat cu privire la locul unde se afl# opera sa.
"$# Dreptul menionat la alin. 816 se aplic# tuturor actelor de rev.nzare a unei opere originale de art#
grafic# sau plastic# ori a unei opere fotografice care implic#! n calitate de v.nz#tori! cump#r#tori sau
intermediari! saloane! galerii de art#! precum "i orice comerciant de opere de art#.
"%# n sensul prezentei legi! copiile operelor originale de art# sau fotografice! care au fost f#cute ntr
un num#r limitat de c#tre nsu"i autorul lor sau cu apro%area acestuia! sunt considerate opere de art#
originale.
"&# +uma datorat# n temeiul alin. 816 se calculeaz# conform urm#toarelor cote! f#r# a putea dep#"i
12.900 euro sau contravaloarea n lei/
a# de la :00 la :.000 euro 9;0
)# de la :.000!01 la 90.000 euro 4;0
c# de la 90.000!01 la 200.000 euro :;0
d# de la 200.000!01 la :90.000 euro 1;0
e# de la :90.000!01 la 900.000 euro 0!9;0
*# peste 900.000 euro 0!29;.
"'# <.nz#torul tre%uie s# i comunice autorului informaiile prev#zute la alin. 816! n termen de dou#
luni de la data v.nz#rii! r#spunz.nd de reinerea procentelor sau cotelor din preul de v.nzare! f#r#
ad#ugarea altor ta*e! "i de plata c#tre autor a sumei datorate conform prevederilor alin. 846.
"6# 1eneficiarii dreptului de suit# sau reprezentanii acestora pot solicita! timp de : ani de la data
rev.nz#rii! persoanelor prev#zute la alin. 826 informaii necesare pentru a asigura plata sumelor datorate
conform prevederilor alin. 846.
"(# Dreptul de suit# nu poate face o%iectul vreunei renun#ri sau nstr#in#ri.
Art. $$. 7roprietarul sau posesorul unei opere este dator s# permit# accesul autorului operei "i s# o
pun# la dispoziie acestuia! dac# acest fapt este necesar pentru e*ercitarea dreptului s#u de autor "i cu
condiia ca prin aceasta s# nu se aduc# atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului.
n acest caz! proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului operei o garanie suficient# pentru
securitatea operei! asigurarea acesteia la o sum# ce reprezint# valoarea pe pia# a originalului! precum "i
o remuneraie corespunz#toare.
Art. $%. "1# 7roprietarul originalului unei opere nu are dreptul s# o distrug# nainte de a o oferi
autorului ei la preul de cost al materialului.
"$# Dac# nu este posi%il# returnarea originalului! proprietarul va permite autorului s# fac# o copie a
operei! ntro manier# corespunz#toare.
"%# n cazul unei structuri ar(itecturale! autorul are numai dreptul de a face fotografii ale operei "i de
a solicita proprietarului trimiterea reproducerii proiectelor.
APIT!LUL -
Durata proteciei dreptului de autor
Art. $&. "1# Dreptul de autor asupra unei opere literare! artistice sau "tiinifice se na"te din
momentul cre#rii operei! oricare ar fi modul sau forma concret# de e*primare.
"$# Dac# opera este creat#! ntro perioad# de timp! n p#ri! serii! volume "i n orice alte forme de
dezvoltare creativ#! termenul de protecie va fi calculat! potrivit alin. 816! pentru fiecare dintre aceste
componente.
Art. $'. "1# Drepturile patrimoniale prev#zute la art. 1: "i 21 dureaz# tot timpul vieii autorului! iar
dup# moartea acestuia se transmit prin mo"tenire! potrivit legislaiei civile! pe o perioad# de =0 de ani!
oricare ar fi data la care opera a fost adus# la cuno"tin# pu%lic# n mod legal. Dac# nu e*ist#
mo"tenitori! e*erciiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiv# mandatat n timpul
vieii de c#tre autor sau! n lipsa unui mandat! organismului de gestiune colectiv# cu cel mai mare
num#r de mem%ri! din domeniul respectiv de creaie.
5
"$# 7ersoana care! dup# ncetarea proteciei dreptului de autor! aduce la cuno"tina pu%lic#! n mod
legal! pentru prima oar#! o oper# nepu%licat# nainte %eneficiaz# de protecia ec(ivalent# cu cea a
drepturilor patrimoniale ale autorului. Durata proteciei acestor drepturi este de 29 ani! ncep.nd din
momentul n care a fost adus# pentru prima oar# la cuno"tina pu%lic# n mod legal.
Durata proteciei acestor drepturi este de 29 de ani ncep.nd din momentul n care a fost adus# pentru
prima oar# la cuno"tin# pu%lic#! n mod legal.
Art. $6. "1# Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cuno"tina pu%lic# n mod
legal! su% pseudonim sau f#r# indicarea autorului! este de =0 de ani de la data aducerii la cuno"tina
pu%lic# a acestora.
"$# n cazul n care identitatea autorului este adus# la cuno"tin# pu%lic# nainte de e*pirarea
termenului prev#zut la alin. 816 sau pseudonimul adoptat de autor nu las# nici o ndoial# asupra
identit#ii autorului! se aplic# dispoziiile art. 29 alin. 816.
Art. $(. "1# Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor realizate n cola%orare este de =0 de ani
de la moartea ultimului coautor.
"$# n cazul n care contri%uiile coautorilor sunt distincte! durata drepturilor patrimoniale pentru
fiecare dintre acestea este de =0 de ani de la moartea fiec#rui coautor.
Art. $8. Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor colective este de =0 de ani de la data
aducerii operelor la cuno"tin# pu%lic#. n cazul n care aceasta nu se realizeaz# timp de =0 de ani de la
crearea operelor! durata drepturilor patrimoniale e*pir# dup# trecerea a =0 de ani de la crearea operelor.
Art. $9. $1)&2$3
Art. %.. Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator dureaz# tot timpul vieii
autorului! iar dup# moartea acestuia se transmit prin mo"tenire! potrivit legislaiei civile! pe o perioad#
de =0 de ani.
Art. %1. >odific#rile neeseniale! ad#ug#rile! t#ieturile sau adapt#rile aduse n vederea seleciei ori
aran'#rii! precum "i corectarea coninutului unei opere sau colecii! care sunt necesare pentru
continuarea activit#ii coleciei n modul n care a intenionat autorul operei! nu vor e*tinde termenul de
protecie a acestei opere sau colecii.
Art. %$. 3ermenele sta%ilite n prezentul capitol se calculeaz# ncep.nd cu data de 1 ianuarie a
anului urm#tor morii autorului sau aducerii operei la cuno"tin# pu%lic#! dup# caz.
APIT!LUL -I
?imitele e*ercit#rii dreptului de autor
Art. %%. "1# +unt permise! f#r# consim#m.ntul autorului "i f#r# plata vreunei remuneraii!
urm#toarele utiliz#ri ale unei opere aduse anterior la cuno"tin# pu%lic#! cu condiia ca acestea s# fie
conforme %unelor uzane! s# nu contravin# e*ploat#rii normale a operei "i s# nu l pre'udicieze pe autor
sau pe titularii drepturilor de utilizare/
a# reproducerea unei opere n cadrul procedurilor 'udiciare! parlamentare sau administrative ori
pentru scopuri de siguran# pu%lic#0
)# utilizarea de scurte citate dintro oper#! n scop de analiz#! comentariu sau critic# ori cu titlu de
e*emplificare! n m#sura n care folosirea lor 'ustific# ntinderea citatului0
c# utilizarea de articole izolate sau de scurte e*trase din opere n pu%licaii! n emisiuni de radio sau
de televiziune ori n nregistr#ri sonore sau audiovizuale! destinate e*clusiv nv##m.ntului! precum "i
reproducerea pentru nv##m.nt! n cadrul instituiilor de nv##m.nt sau de ocrotire social#! de articole
izolate sau de scurte e*trase din opere! n m#sura 'ustificat# de scopul urm#rit0
d# reproducerea pentru informare "i cercetare de scurte e*trase din opere! n cadrul %i%liotecilor!
muzeelor! filmotecilor! fonotecilor! ar(ivelor instituiilor pu%lice culturale sau "tiinifice! care
funcioneaz# f#r# scop lucrativ0 reproducerea integral# a e*emplarului unei opere este permis#! pentru
nlocuirea acestuia! n cazul distrugerii! al deterior#rii grave sau al pierderii e*emplarului unic din
colecia permanent# a %i%liotecii sau a ar(ivei respective0
e# reproducerile specifice realizate de %i%liotecile accesi%ile pu%licului! de instituiile de nv##m.nt
sau de muzee ori de c#tre ar(ive! care nu sunt realizate n scopul o%inerii unui avanta' comercial sau
economic! direct ori indirect0
6
*# reproducerea! cu e*cluderea oric#ror mi'loace care vin n contact direct cu opera! distri%uirea sau
comunicarea c#tre pu%lic a imaginii unei opere de ar(itectur#! art# plastic#! fotografic# sau art#
aplicat#! amplasat# permanent n locuri pu%lice! n afara cazurilor n care imaginea operei este su%iectul
principal al unei astfel de reproduceri! distri%uiri sau comunic#ri "i dac# este utilizat# n scopuri
comerciale0
g# reprezentarea "i e*ecutarea unei opere n cadrul activit#ilor instituiilor de nv##m.nt! e*clusiv n
scopuri specifice "i cu condiia ca at.t reprezentarea sau e*ecutarea! c.t "i accesul pu%licului s# fie f#r#
plat#0
+# utilizarea operelor n timpul cele%r#rilor religioase sau al ceremoniilor oficiale organizate de o
autoritate pu%lic#0
i# utilizarea! n scopuri pu%licitare! a imaginilor operelor prezentate n cadrul e*poziiilor cu acces
pu%lic sau cu v.nzare! al t.rgurilor! licitaiilor pu%lice de opere de art#! ca mi'loc de promovare a
evenimentului! e*cluz.nd orice utilizare comercial#.
"$# n condiiile prev#zute la alin. 816! sunt permise reproducerea! distri%uirea! radiodifuzarea sau
comunicarea c#tre pu%lic! f#r# un avanta' direct sau indirect! comercial sau economic/
a# de scurte e*trase din articole de pres# "i reporta'e radiofonice sau televizate! n scopul inform#rii
asupra pro%lemelor de actualitate! cu e*cepia celor pentru care o astfel de utilizare este! n mod e*pres!
rezervat#0
)# de scurte fragmente ale conferinelor! alocuiunilor! pledoariilor "i ale altor opere de acela"i fel!
care au fost e*primate oral n pu%lic! cu condiia ca aceste utiliz#ri s# ai%# ca unic scop informarea
privind actualitatea0
c# de scurte fragmente ale operelor! n cadrul informaiilor privind evenimentele de actualitate! dar
numai n m#sura 'ustificat# de scopul inform#rii0
d# de opere! n cazul utiliz#rii e*clusiv pentru ilustrare n nv##m.nt sau pentru cercetare "tiinific#0
e# de opere! n %eneficiul persoanelor cu (andicap! care sunt direct legate de acel (andicap "i n limita
cerut# de (andicapul respectiv.
"%# +unt e*ceptate de la dreptul de reproducere! n condiiile prev#zute la alin. 816! actele provizorii de
reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii "i constituie o parte integrant# "i esenial# a unui proces
te(nic "i al c#ror scop unic este s# permit# transmiterea! n cadrul unei reele ntre teri! de c#tre un
intermediar! sau utilizarea licit# a unei opere ori a altui o%iect prote'at "i care nu au o semnificaie
economic# de sine st#t#toare.
"&# n toate cazurile prev#zute la alin. 816 lit. %6! c6! e6! f6! i6 "i la alin. 826 tre%uie s# se menioneze
sursa "i numele autorului! cu e*cepia cazului n care acest lucru se dovede"te a fi imposi%il0 n cazul
operelor de art# plastic#! fotografic# sau de ar(itectur# tre%uie s# se menioneze "i locul unde se g#se"te
originalul.
Art. %&. "1# 5u constituie o nc#lcare a dreptului de autor! n sensul prezentei legi! reproducerea
unei opere f#r# consim#m.ntul autorului! pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii!
cu condiia ca opera s# fi fost adus# anterior la cuno"tina pu%lic#! iar reproducerea s# nu contravin#
utiliz#rii normale a operei "i s# nu l pre'udicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de utilizare.
"$# 7entru suporturile pe care se pot realiza nregistr#ri sonore sau audiovizuale ori pe care se pot
realiza reproduceri ale operelor e*primate grafic! precum "i pentru aparatele concepute pentru
realizarea de copii! n situaia prev#zut# la alin. 816! se va pl#ti o remuneraie compensatorie sta%ilit#
prin negociere! conform prevederilor prezentei legi.
Art. %'. 3ransformarea unei opere! f#r# consim#m.ntul autorului "i f#r# plata unei remuneraii!
este permis# n urm#toarele cazuri/
a# dac# este o transformare privat#! care nu este destinat# "i nu este pus# la dispoziia pu%licului0
)# dac# rezultatul transform#rii este o parodie sau o caricatur#! cu condiia ca rezultatul s# nu creeze
confuzie n ce prive"te opera original# "i autorul acesteia0
c# dac# transformarea este impus# de scopul utiliz#rii permise de autor.
d# dac# rezultatul transform#rii este o prezentare rezumativ# a operelor n scop didactic! cu
menionarea autorului.
Art. %6. $1)&2$3
7
"$# n cazurile menionate la alin. 816 tre%uie s# fie indicate sursa! precum "i paternitatea operei! dac#
acestea sunt menionate pe lucrarea utilizat#.
Art. %(. "1# n scopul de a testa funcionarea produselor la momentul fa%ric#rii sau v.nz#rii!
societ#ile reglementate de ?egea nr. :1@1990! repu%licat#! cu modific#rile "i complet#rile ulterioare!
care produc ori v.nd nregistr#ri sonore sau audiovizuale! ec(ipament pentru reproducerea ori
comunicarea pu%lic# a acestora! precum "i ec(ipament pentru receptarea de emisiuni de radio "i de
televiziune pot reproduce "i prezenta e*trase din opere! cu condiia ca aceste operaiuni s# fie reduse la
dimensiunile necesare test#rii.
"$# 7entru supraveg(erea utiliz#rii repertoriului propriu de c#tre teri! organismele de gestiune
colectiv# pot monitoriza prin orice mi'loace activitatea utilizatorilor! f#r# a fi necesar# autorizarea
acestora "i f#r# plat#! put.nd solicita n acest scop "i informaii de interes pu%lic! deinute! potrivit legii!
de instituiile pu%lice competente.
Art. %8. "1# -esiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere c#tre un organism de radiodifuziune
sau de televiziune d# dreptul acestuia s# nregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni! n scopul
realiz#rii! o singur# dat#! a radiodifuz#rii autorizate. n cazul unei noi radiodifuz#ri a operei astfel
nregistrate! este necesar# o nou# autorizare din partea autorilor! n sc(im%ul unei remuneraii care nu
poate face o%iectul unei renun#ri. Dac# n termen de 6 luni de la prima radiodifuzare nu se solicit#
aceast# autorizare! nregistrarea tre%uie distrus#.
"$# n cazul nregistr#rilor temporare ale unor opere realizate prin mi'loace proprii de organismele de
radiodifuziune sau de televiziune pentru propriile emisiuni! conservarea acestor nregistr#ri n ar(ivele
oficiale este permis# n cazul n care prezint# o valoare documentar# deose%it#.
APIT!LUL -II
-esiunea drepturilor patrimoniale de autor
/ec0iunea I
Dispoziii comune
Art. %9. "1# $utorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai
drepturile sale patrimoniale.
"$# -esiunea drepturilor patrimoniale ale autorului poate fi limitat# la anumite drepturi! pentru un
anumit teritoriu "i pentru o anumit# durat#.
"%# Drepturile patrimoniale ale autorului sau ale titularului dreptului de autor se pot transmite prin
cesiune e*clusiv# ori nee*clusiv#.
"&# n cazul cesiunii e*clusive! nsu"i titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera n
modalit#ile! pe termenul "i pentru teritoriul convenite cu cesionarul "i nici nu mai poate transmite
dreptul respectiv unei alte persoane. -aracterul e*clusiv al cesiunii tre%uie s# fie e*pres prev#zut n
contract.
"'# n cazul cesiunii nee*clusive! titularul dreptului de autor poate utiliza el nsu"i opera "i poate
transmite dreptul nee*clusiv "i altor persoane.
"6# -esionarul nee*clusiv nu poate ceda dreptul s#u unei alte persoane dec.t cu consim#m.ntul
e*pres al cedentului.
"(# -esiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului de autor nu are nici un efect
asupra celorlalte drepturi ale sale! dac# nu sa convenit altfel.
"8# -onsim#m.ntul menionat la alin. 866 nu este necesar n cazul n care cesionarul! persoan#
'uridic#! se transform# prin una dintre modalit#ile prev#zute de lege.
Art. &.. n cazul cesiunii dreptului la reproducere a unei opere se prezum# c# dreptul la distri%uirea
copiilor unei astfel de opere a fost! de asemenea! cesionat! cu e*cepia dreptului la import! dac# nu se
prevede altfel prin contract.
Art. &1. "1# -ontractul de cesiune a drepturilor patrimoniale tre%uie s# prevad# drepturile
patrimoniale transmise "i s# menioneze! pentru fiecare dintre acestea! modalit#ile de utilizare! durata
"i ntinderea cesiunii! precum "i remuneraia titularului dreptului de autor. $%sena oric#reia dintre
aceste prevederi d# dreptul p#rii interesate de a cere rezilierea contractului.
8
"$# -esiunea drepturilor patrimoniale privind totalitatea operelor viitoare ale autorului! nominalizate
sau nenominalizate! este lovit# de nulitate a%solut#.
Art. &$. ,*istena "i coninutul contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale se pot dovedi
numai prin forma scris# a acestuia. 4ac e*cepie contractele av.nd drept o%iect opere utilizate n pres#.
Art. &%. "1# )emuneraia cuvenit# n temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se
sta%ile"te prin acordul p#rilor. -uantumul remuneraiei se calculeaz# fie proporional cu ncas#rile
provenite din utilizarea operei! fie n sum# fi*# sau n orice alt mod.
"$# -.nd remuneraia nu a fost sta%ilit# prin contract! autorul poate solicita organelor 'urisdicionale
competente! potrivit legii! sta%ilirea remuneraiei. $ceasta se va face av.nduse n vedere sumele pl#tite
uzual pentru aceea"i categorie de opere! destinaia "i durata utiliz#rii! precum "i alte circumstane ale
cazului.
"%# n cazul unei disproporii evidente ntre remuneraia autorului operei "i %eneficiile celui care a
o%inut cesiunea drepturilor patrimoniale! autorul poate solicita organelor 'urisdicionale competente
revizuirea contractului sau m#rirea convena%il# a remuneraiei.
"&# $utorul nu poate s# renune anticipat la e*erciiul dreptului prev#zut la alin. 8:6.
Art. &&. "1# n lipsa unei clauze contractuale contrare! pentru operele create n ndeplinirea
atri%uiilor de serviciu precizate n contractul individual de munc#! drepturile patrimoniale aparin
autorului operei create. n acest caz! autorul poate autoriza utilizarea operei de c#tre teri! numai cu
consim#m.ntul anga'atorului "i cu recompensarea acestuia pentru contri%uia la costurile creaiei.
Utilizarea operei de c#tre anga'ator! n cadrul o%iectului de activitate! nu necesit# autorizarea
anga'atului autor.
"$# n cazul n care clauza prev#zut# la alin. 816 e*ist#! aceasta urmeaz# s# cuprind# termenul pentru
care au fost cesionate drepturile patrimoniale de autor. n a%sena preciz#rii termenului! acesta este de
trei ani de la data pred#rii operei.
"%# Dup# e*pirarea termenelor prev#zute la alin. 826! n lipsa unei clauze contrare! anga'atorul este
ndrept#it s# i pretind# autorului plata unei cote rezona%ile din veniturile o%inute din utilizarea operei
sale! pentru a compensa costurile suportate de anga'ator pentru crearea operei de c#tre anga'at! n cadrul
atri%uiilor de serviciu.
"&# ?a e*pirarea termenului menionat la alin. 826 drepturile patrimoniale revin autorului.
"'# $utorul unei opere create n cadrul unui contract individual de munc# "i p#streaz# dreptul
e*clusiv de utilizare a operei! ca parte din ansam%lul creaiei sale.
Art. &'. "1# n lipsa unei convenii contrare! titularul dreptului de autor asupra unei opere ap#rute
ntro pu%licaie periodic# p#streaz# dreptul de a o utiliza su% orice form#! cu condiia s# nu
pre'udicieze pu%licaia n care a ap#rut opera.
"$# n lipsa unei convenii contrare! titularul dreptului de autor poate dispune li%er de oper#! dac#
aceasta nu a fost pu%licat# n termen de o lun# de la data accept#rii! n cazul unui cotidian! sau n
termen de 6 luni! n cazul altor pu%licaii.
Art. &6. "1# n cazul contractului de comand# pentru opere viitoare! n lipsa unei clauze contrare!
drepturile patrimoniale aparin autorului.
"$# -ontractul de comand# a unei opere viitoare tre%uie s# cuprind# at.t termenul de predare! c.t "i
termenul de acceptare a operei.
"%# 7ersoana care comand# opera are dreptul s# denune contractul dac# opera nu ndepline"te
condiiile sta%ilite. n caz de denunare a contractului! sumele ncasate de autor i r#m.n acestuia. Dac#!
n vederea cre#rii unei opere care a f#cut o%iectul unui contrat de comand#! sau e*ecutat lucr#ri
preg#titoare! autorul are dreptul la restituirea c(eltuielilor efectuate.
Art. &(. "1# $utorul poate solicita desfiinarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial n
cazul n care cesionarul nu l utilizeaz# sau l utilizeaz# ntro m#sur# insuficient# "i dac#! prin aceasta!
interesele 'ustificate ale autorului sunt afectate considera%il.
"$# $utorul nu poate solicita desfiinarea contractului de cesiune! dac# motivele de neutilizare sau de
utilizare insuficient# se datoreaz# propriei culpe! faptei unui ter! unui caz fortuit sau de for# ma'or#.
"%# Desfiinarea contractului de cesiune! menionat# la alin. 816! nu poate fi solicitat# nainte de
e*pirarea a doi ani de la data cesion#rii dreptului patrimonial asupra unei opere. n cazul operelor
9
cedate pentru pu%licaiile cotidiene! acest termen va fi de trei luni! iar n cazul pu%licaiilor periodice!
de un an.
"&# 7roprietarul originalului unei opere de art# plastic# sau fotografic# are dreptul s# o e*pun# pu%lic!
c(iar dac# aceasta nu a fost adus# la cuno"tin# pu%lic#! n afara cazului n care autorul a e*clus n mod
e*pres acest drept prin actul de nstr#inare a originalului.
"'# $utorul nu poate renuna anticipat la e*ecitarea dreptului s#u de a solicita desfiinarea contractului
de cesiune menionat la alin. 816.
"6# Do%.ndirea propriet#ii asupra suportului material al operei nu confer# prin ea ns#"i un drept de
utilizare asupra operei.
/ec0iunea a II1a
-ontractul de editare
Art. &8. "1# 7rin contractul de editare! titularul dreptului de autor cedeaz# editorului! n sc(im%ul
unei remuneraii! dreptul de a reproduce "i de a distri%ui opera.
"$# 5u constituie contract de editare convenia prin care titularul dreptului de autor l mputernice"te!
pe c(eltuiala sa! pe un editor! pentru a reproduce "i! eventual! a distri%ui opera.
"%# n situaia prev#zut# la alin. 826 se aplic# prevederile de drept comun referitoare la contractul de
antrepriz#.
Art. &9. 3itularul dreptului de autor poate ceda editorului "i dreptul de a autoriza traducerea "i
adaptarea operei.
Art. '.. -esiunea c#tre editor a dreptului de a autoriza alte persoane s# adapteze opera sau s# o
utilizeze n orice alt mod tre%uie s# fac# o%iectul unei prevederi contractuale e*prese.
Art. '1. "1# -ontractul de editare tre%uie s# cuprind# clauze cu privire la/
a# durata cesiunii0
)# natura e*clusiv# sau nee*clusiv# "i ntinderea teritorial# a cesiunii0
c# num#rul ma*im "i minim al e*emplarelor0
d# remuneraia autorului! sta%ilit# n condiiile prezentei legi0
e# num#rul de e*emplare rezervate autorului cu titlu gratuit0
*# termenul pentru apariia "i difuzarea e*emplarelor fiec#rei ediii sau! dup# caz! ale fiec#rui tira'0
g# termenul de predare a originalului operei de c#tre autor0
+# procedura de control al num#rului de e*emplare produse de c#tre editor.
"$# $%sena oric#reia dintre clauzele prev#zute la lit. a6! %6 "i d6 d# dreptul p#rii interesate de a cere
anularea contractului.
Art. '$. "1# ,ditorul care a do%.ndit dreptul de pu%licare a operei su% forma unui volum are! fa#
de ali ofertani similari! la pre egal! dreptul prioritar de pu%licare a operei n form# electronic#.
,ditorul tre%uie s# opteze n scris! n cel mult :0 de zile de la primirea ofertei scrise a autorului.
"$# Dreptul menionat la alin. 816 este vala%il timp de : ani de la data pu%lic#rii operei.
Art. '%. ,ditorul este o%ligat s# permit# autorului s# aduc# m%un#t#iri sau alte modific#ri operei
n cazul unei ediii noi! cu condiia ca aceste m%un#t#iri sau modific#ri s# nu m#reasc# esenial
costurile editorului "i s# nu sc(im%e caracterul operei! dac# n contract nu se prevede altfel.
Art. '&. ,ditorul va putea ceda contractul de editare numai cu consim#m.ntul autorului.
Art. ''. ,ditorul este o%ligat s# napoieze autorului originalul operei! originalele operelor de art#!
ilustraiile "i orice alte documente primite pentru pu%licare! dac# nu sa convenit altfel.
Art. '6. "1# n lipsa unei clauze contrare! contractul de editare va nceta dup# e*pirarea duratei
sta%ilite sau dup# epuizarea ultimei ediii convenite.
"$# +e consider# epuizate ediia sau tira'ul al c#ror num#r de e*emplare nev.ndute este mai mic de
9; din num#rul total de e*emplare "i! n orice caz! dac# este mai mic de 100 de e*emplare.
"%# Dac# editorul nu pu%lic# opera n termenul convenit! autorul poate solicita! potrivit dreptului
comun! desfiinarea contractului "i daune pentru nee*ecutare. n acest caz! autorul p#streaz#
remuneraia primit# sau! dup# caz! poate solicita plata remuneraiei integrale prev#zute n contract.
10
"&# Dac# termenul pentru pu%licarea operei nu este prev#zut n contract! editorul este o%ligat s# o
pu%lice n termen de cel mult un an de la data accept#rii acesteia.
"'# n cazul n care editorul intenioneaz# s# distrug# copiile operei! r#mase n stoc dup# o perioad# de
2 ani de la data pu%lic#rii! "i dac# n contract nu se prevede o alt# perioad#! acesta este o%ligat s# le
ofere mai nt.i autorului.
Art. '(. "1# n cazul distrugerii operei datorit# forei ma'ore! autorul este ndrept#it la o
remuneraie care i va fi pl#tit# numai dac# opera sa pu%licat.
"$# Dac# o ediie preg#tit# este distrus# total! datorit# forei ma'ore! nainte de a fi pus# n circulaie!
editorul este ndrept#it s# preg#teasc# o ediie nou#! iar autorul va avea drept de remuneraie numai
pentru una dintre aceste ediii.
"%# Dac# o ediie preg#tit# este distrus# parial! datorit# forei ma'ore! nainte de a fi pus# n circulaie!
editorul este ndrept#it s# reproduc#! f#r# plata remuneraiei c#tre autor! numai at.tea copii c.te au fost
distruse.
/ec0iunea a III1a
-ontractul de reprezentare teatral# sau de e*ecuie muzical#
Art. '8. "1# 7rin contractul de reprezentare teatral# ori de e*ecuie muzical# titularul dreptului de
autor cedeaz# unei persoane fizice sau 'uridice dreptul de a reprezenta ori de a e*ecuta n pu%lic o oper#
actual# sau viitoare! literar#! dramatic#! muzical#! dramaticomuzical#! coregrafic# ori o pantomim#! n
sc(im%ul unei remuneraii! iar cesionarul se o%lig# s# o reprezinte ori s# o e*ecute n condiiile
convenite.
"$# +e pot nc(eia contracte generale de reprezentare teatral# sau de e*ecuie muzical# "i prin
intermediul organismelor de gestiune colectiv#! n condiiile prev#zute la art. 1:0 alin. 816 lit. c6.
Art. '9. "1# -ontractul de reprezentare teatral# sau de e*ecuie muzical# se nc(eie n scris! pe o
durat# determinat# ori pentru un num#r determinat de comunic#ri pu%lice.
"$# -ontractul tre%uie s# prevad# termenul n care va avea loc premiera sau singura reprezentare ori
e*ecuie a operei! dup# caz! caracterul e*clusiv sau nee*clusiv al cesiunii! teritoriul! precum "i
remuneraia autorului.
"%# ntreruperea reprezent#rilor sau e*ecuiilor timp de 2 ani consecutivi! dac# nu sa prev#zut un alt
termen prin contract! d# dreptul autorului de a solicita rezilierea contractului "i daune pentru
nee*ecutare! potrivit dreptului comun.
"&# 1eneficiarul unui contract de reprezentare teatral# sau de e*ecuie muzical# nu l poate ceda unui
ter! organizator de spectacole! f#r# consim#m.ntul scris al autorului sau al reprezentantului s#u! n
afar# de cazul cesiunii concomitente! total# sau parial#! a acestei activit#i.
Art. 6.. "1# -esionarul este o%ligat s# permit# autorului s# controleze reprezentarea sau e*ecutarea
operei "i s# susin# n mod adecvat realizarea condiiilor te(nice pentru interpretarea lucr#rii. De
asemenea! cesionarul tre%uie s# trimit# autorului programul! afi"ele "i alte materiale tip#rite! recenzii
pu%lice despre spectacol! dac# nu este prev#zut altfel n contract.
"$# -esionarul este o%ligat s# asigure reprezentarea sau e*ecutarea pu%lic# a operei n condiii te(nice
adecvate! precum "i respectarea drepturilor autorului.
Art. 61. "1# -esionarul este o%ligat s# comunice periodic titularului dreptului de autor num#rul de
reprezentaii sau de e*ecuii muzicale! precum "i situaia ncas#rilor. n acest scop! contractul de
reprezentare teatral# sau de e*ecuie muzical# tre%uie s# prevad# "i perioadele de comunicare! dar nu
mai puin de o dat# pe an.
"$# -esionarul tre%uie s# pl#teasc# autorului! la termenele prev#zute n contract! sumele n cuantumul
convenit.
Art. 6$. Dac# cesionarul nu reprezint# sau nu e*ecut# opera n termenul sta%ilit! autorul poate
solicita! potrivit dreptului comun! desfiinarea contractului "i daune pentru nee*ecutare. n aceast#
situaie! autorul p#streaz# remuneraia primit# sau! dup# caz! poate solicita plata remuneraiei integrale
prev#zute n contract.
11
/ec0iunea a I-1a
-ontractul de nc(iriere
Art. 6%. "1# 7rin contractul de nc(iriere a unei opere! autorul se anga'eaz# s# permit# utilizarea! pe
timp determinat! cel puin a unui e*emplar al operei sale! n original sau n copie! n special programe
pentru calculator ori opere fi*ate n nregistr#ri sonore sau audiovizuale. 1eneficiarul dreptului de
nc(iriere se anga'eaz# s# pl#teasc# o remuneraie autorului pe perioada c.t folose"te acel e*emplar al
operei.
"$# -ontractul de nc(iriere a unei opere este supus dispoziiilor de drept comun privind contractul de
locaiune.
"%# $utorul p#streaz# dreptul de autor asupra operei nc(iriate! cu e*cepia dreptului de distri%uire!
dac# nu sa convenit altfel.
PARTEA a II1a
Dispoziii speciale
APIT!LUL -III
&perele cinematografice "i alte opere audiovizuale
Art. 6&. &pera audiovizual# este opera cinematografic#! opera e*primat# printrun procedeu similar
cinematografiei sau orice alt# oper# const.nd dintro succesiune de imagini n mi"care! nsoite sau nu
de sunete.
Art. 6'. "1# )egizorul sau! dup# caz! realizatorul operei audiovizuale este persoana fizic# care! n
contractul cu produc#torul! "i asum# conducerea cre#rii "i realiz#rii operei audiovizuale! n calitate de
autor principal.
"$# 7roduc#torul unei opere audiovizuale este persoana fizic# sau 'uridic# ce "i asum#
responsa%ilitatea producerii operei "i! n aceast# calitate! organizeaz# realizarea operei "i furnizeaz#
mi'loacele necesare te(nice "i financiare.
"%# 7entru realizarea unei opere audiovizuale! forma scris# a contractului dintre produc#tor "i autorul
principal este o%ligatorie.
Art. 66. +unt autori ai operei audiovizuale! n condiiile prev#zute la art. 9! regizorul sau
realizatorul! autorul adapt#rii! autorul scenariului! autorul dialogului! autorul muzicii special create
pentru opera audiovizual# "i autorul grafic pentru operele de animaie sau al secvenelor de animaie!
c.nd acestea din urm# reprezint# o parte important# a operei. n contractul dintre produc#torul "i
regizorul sau realizatorul operei p#rile pot conveni s# fie inclu"i ca autori ai operei audiovizuale "i ali
creatori care au contri%uit su%stanial la crearea acesteia.
Art. 6(. "1# n cazul n care unul dintre autorii prev#zui la art. 66 refuz# s# definitiveze contri%uia
sa la opera audiovizual# sau se afl# n imposi%ilitatea de a o face! el nu se va putea opune folosirii
acesteia n vederea definitiv#rii operei audiovizuale. $cest autor va avea dreptul la remuneraie pentru
contri%uia avut#.
"$# &pera audiovizual# se consider# finit#! c.nd versiunea definitiv# a fost sta%ilit# de comun acord
ntre autorul principal "i produc#tor.
"%# ,ste interzis# distrugerea suportului original al versiunii definitive a operei audiovizuale n forma
copiei standard.
"&# $utorii operei audiovizuale! alii dec.t autorul principal! nu se pot opune aducerii la cuno"tin#
pu%lic#! precum "i utiliz#rii specifice a versiunii definitive a operei! integral sau parial.
Art. 68. "1# Dreptul la adaptarea audiovizual# este dreptul e*clusiv al titularului dreptului de autor
asupra unei opere pree*istente de a o transforma sau de a o include ntro oper# audiovizual#.
"$# -esiunea dreptului prev#zut la alin. 816 se poate face numai pe %aza unui contract scris ntre
titularul dreptului de autor "i produc#torul operei audiovizuale! distinct de contractul de editare a
operei.
12
"%# 7rin nc(eierea contractului de adaptare! titularul dreptului de autor asupra unei opere pree*istente
transfer# unui produc#tor dreptul e*clusiv de transformare "i de includere a operei respective ntro
oper# audiovizual#.
"&# $utorizarea acordat# de titularul dreptului de autor asupra operei pree*istente tre%uie s# prevad#
e*pres condiiile produciei! difuz#rii "i proieciei operei audiovizuale.
Art. 69. Drepturile morale asupra operei finite sunt recunoscute numai autorilor sta%ilii potrivit art.
66 din prezenta lege.
Art. (.. "1# 7rin contractele nc(eiate ntre autorii operei audiovizuale "i produc#tor! n lipsa unei
clauze contrare! se prezum# c# ace"tia! cu e*cepia autorilor muzicii special create! i cedeaz#
produc#torului drepturile e*clusive privind utilizarea operei n ansam%lul s#u! prev#zute la art. 1:!
precum "i dreptul de a autoriza du%larea "i su%titrarea! n sc(im%ul unei remuneraii ec(ita%ile.
"$# n lipsa unei clauze contrare! autorii operei audiovizuale! precum "i ali autori ai unor contri%uii
la aceasta! "i p#streaz# toate drepturile de utilizare separat# a propriilor contri%uii! precum "i dreptul
de a autoriza "i@sau de a interzice utiliz#ri n afara celei specifice a operei! integral sau parial! cum ar fi
utilizarea unor fragmente din opera cinematografic# pentru pu%licitate! alta dec.t pentru promovarea
operei! n condiiile prezentei legi.
Art. (1. "1# n lipsa unei clauze contrare! remuneraia pentru fiecare mod de utilizare a operei
audiovizuale este proporional# cu ncas#rile %rute rezultate din utilizarea operei.
"$# 7roduc#torul este o%ligat s# remit# autorilor! periodic! situaia ncas#rilor percepute dup# fiecare
mod de utilizare. $utorii primesc remuneraiile cuvenite fie prin intermediul produc#torului! fie direct
de la utilizatori! fie prin organismele de gestiune colectiv# a drepturilor de autor! pe %aza contractelor
generale nc(eiate de acestea cu utilizatorii. 7entru dreptul de nc(iriere! autorii primesc remuneraia
conform prevederilor art. 111
1
.
"%# Dac# produc#torul nu finalizeaz# opera audiovizual# n timp de cinci ani de la nc(eierea
contractului sau nu difuzeaz# opera audiovizual# ntrun an de la finalizarea acesteia! coautorii pot cere
rezilierea contractului! dac# nu sa convenit altfel.
APIT!LUL I2
7rogramele pentru calculator
Art. ($. "1# 7rin prezenta lege! protecia programelor pentru calculator include orice e*presie a
unui program! programele de aplicaie "i sistemele de operare! e*primate n orice fel de lim%a'! fie n
codsurs# sau codo%iect! materialul de concepie preg#titor! precum "i manualele.
"$# Adeile! procedeele! metodele de funcionare! conceptele matematice "i principiile care stau la %aza
oric#rui element dintrun program pentru calculator! inclusiv acelea care stau la %aza interfeelor sale!
nu sunt prote'ate.
Art. (%. 3itularul dreptului de autor al unui program pentru calculator %eneficiaz# n mod
corespunz#tor de drepturile prev#zute de prezenta lege! n partea A a prezentului titlu! ndeose%i de
dreptul e*clusiv de a realiza "i de a autoriza/
a# reproducerea permanent# sau temporar# a unui program! integral sau parial! prin orice mi'loc "i
su% orice form#! inclusiv n cazul n care reproducerea este determinat# de instalarea! stocarea! rularea
sau e*ecutarea! afi"area sau transmiterea n reea0
)# traducerea! adaptarea! aran'area "i orice alte transform#ri aduse unui program pentru calculator!
precum "i reproducerea rezultatului acestor operaiuni! f#r# a pre'udicia drepturile persoanei care
transform# programul pentru calculator0
c# distri%uirea "i nc(irierea originalului sau ale copiilor! su% orice form#! ale unui program pentru
calculator.
"$# 7rima v.nzare a copiei unui program pentru calculator pe piaa intern# de c#tre titularul
drepturilor sau cea f#cut# cu consim#m.ntul acestuia epuizeaz# dreptul e*clusiv de autorizare a
distri%uirii acestei copii pe piaa intern#.
Art. (&. n lipsa unei clauze contrare! drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru
calculator! create de unul sau de mai muli anga'ai n e*ercitarea atri%uiilor de serviciu ori dup#
instruciunile celui care anga'eaz#! aparin acestuia din urm#.
13
Art. ('. "1# n lipsa unei clauze contrare! printrun contract de utilizare a unui program pentru
calculator se prezum# c#/
a# utilizatorului i se acord# dreptul nee*clusiv de utilizare a programului pentru calculator0
)# utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru
calculator.
"$# -esiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implic# "i transferul dreptului
de autor asupra acestuia.
Art. (6. n lipsa unei clauze contrare! nu sunt supuse autoriz#rii titularului dreptului de autor actele
prev#zute la art. =: lit. a6 "i %6! dac# acestea sunt necesare pentru a permite do%.nditorului legitim s#
utilizeze programul pentru calculator ntrun mod corespunz#tor destinaiei sale! inclusiv pentru
corectarea erorilor.
Art. ((. "1# Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face! f#r# autorizarea
titularului dreptului de autor! o copie de ar(iv# sau de siguran#! n m#sura n care aceasta este necesar#
pentru asigurarea utiliz#rii programului.
"$# Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate! f#r# autorizarea titularului
dreptului de autor! s# analizeze! s# studieze sau s# testeze funcionarea acestui program! n scopul de a
determina ideile "i principiile care stau la %aza oric#rui element al acestuia! cu ocazia efectu#rii oric#ror
operaiuni de instalare! afi"are! rulare sau e*ecutare! transmitere ori stocare a programului! operaiuni
pe care este n drept s# le efectueze.
"%# Dispoziiile art. 10 lit. e6 din prezenta lege nu se aplic# programelor pentru calculator.
Art. (8. $utorizarea titularului dreptului de autor nu este o%ligatorie atunci c.nd reproducerea
codului sau traducerea formei acestui cod este indispensa%il# pentru o%inerea informaiilor necesare
interopera%ilit#ii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator! dac# sunt
ndeplinite urm#toarele condiii/
a# actele de reproducere "i de traducere sunt ndeplinite de o persoan# care deine dreptul de utilizare
a unei copii a programului sau de o persoan# care ndepline"te aceste aciuni n numele celei dint.i!
fiind a%ilitat# n acest scop0
)# informaiile necesare interopera%ilit#ii nu sunt u"or "i rapid accesi%ile persoanelor prev#zute la lit.
a6 a prezentului articol0
c# actele prev#zute la lit. a6 a prezentului articol sunt limitate la p#rile de program necesare
interopera%ilit#ii.
Art. (9. Anformaiile o%inute prin aplicarea art. =B/
a# nu pot fi utilizate n alte scopuri dec.t la realizarea interopera%ilit#ii programului pentru
calculator! creat independent0
)# nu pot fi comunicate altor persoane! n afara cazului n care comunicarea se dovede"te necesar#
interopera%ilit#ii programului pentru calculator! creat independent0
c# nu pot fi utilizate pentru definitivarea! producerea ori comercializarea unui program pentru
calculator! a c#rui e*presie este fundamental similar#! sau pentru orice alt act ce aduce atingere
drepturilor titularului dreptului de autor.
Art. 8.. Dispoziiile art. =B "i =9 nu se aplic#! dac# se cauzeaz# un pre'udiciu titularului dreptului
de autor sau utiliz#rii normale a programului pentru calculator.
Art. 81. Dispoziiile cap. <A din prezentul titlu nu se aplic# programelor pentru calculator.
APIT!LUL 2
&perele de art# plastic#! de ar(itectur# "i fotografice
Art. 8$. 7ersoana fizic# sau 'uridic# organizatoare a e*poziiilor de art# r#spunde de integritatea
operelor e*puse! lu.nd toate m#surile pentru nl#turarea oric#rui risc.
14
Art. 8%. "1# -ontractul de reproducere a unei opere de art# tre%uie s# conin# indicaii care s#
permit# identificarea operei! cum ar fi o descriere sumar#! o sc(i#! un desen! o fotografie! precum "i
referiri la semn#tura autorului.
"$# )eproducerile nu vor putea fi puse n v.nzare f#r# ca titularul dreptului de autor s# fi apro%at
e*emplarul ce ia fost supus spre e*aminare.
"%# 7e toate e*emplarele tre%uie s# figureze numele ori pseudonimul autorului sau orice alt semn
convenit care s# permit# identificarea acestuia.
"&# >odelele originale "i alte elemente ce au servit celui care a f#cut reproducerile tre%uie s# fie
restituite dein#torului cu orice titlu al acestora! dac# nu sa convenit altfel.
"'# Anstrumentele special create pentru reproducerea operei tre%uie s# fie distruse sau f#cute
inutiliza%ile! dac# titularul dreptului de autor asupra operei nu le ac(iziioneaz# "i dac# nu sa convenit
altfel.
Art. 8&. "1# +tudiile "i proiectele de ar(itectur# "i ur%anism e*puse n apropierea "antierului operei
de ar(itectur#! precum "i construcia realizat# dup# acestea tre%uie s# poarte scris numele autorului! la
loc vizi%il! dac# prin contract nu sa convenit altfel.
"$# -onstruirea unei opere de ar(itectur#! realizat# total sau parial dup# un alt proiect! nu poate fi
f#cut# dec.t cu acordul titularului dreptului de autor asupra acelui proiect.
Art. 8'. "1# +unt considerate opere fotografice "i fotogramele peliculelor cinematografice.
"$# 5u pot %eneficia de protecia legal# a dreptului de autor fotografiile unor scrisori! acte! documente
de orice fel! desene te(nice "i altele asemenea.
Art. 86. "1# Dreptul autorului unei opere fotografice de a utiliza propria oper# nu tre%uie s#
pre'udicieze drepturile autorului operei de art# reproduse n opera fotografic#.
"$# Drepturile patrimoniale asupra operei fotografice! care a fost creat# n e*ecutarea unui contract
individual de munc# sau la comand#! se prezum# c# aparin! pentru o perioad# de : ani! celui care
anga'eaz# sau persoanei care a f#cut comanda! dac# prin contract nu sa prev#zut altfel.
"%# nstr#inarea negativului unei opere fotografice are ca efect transmiterea drepturilor patrimoniale
ale titularului dreptului de autor asupra acesteia! dac# prin contract nu sa prev#zut altfel.
Art. 8(. "1# 4otografia unei persoane! atunci c.nd este e*ecutat# la comand#! poate fi pu%licat#!
reprodus# de persoana fotografiat# sau de succesorii s#i! f#r# consim#m.ntul autorului! dac# nu sa
convenit altfel.
"$# Dac# numele autorului figureaz# pe e*emplarul original al fotografiei! el tre%uie s# fie menionat
"i pe reproduceri.
APIT!LUL 2I
7rotecia portretului! a destinatarului corespondenei "i a secretului sursei de informare
Art. 88. "1# Utilizarea unei opere care conine un portret necesit# consim#m.ntul persoanei
reprezentate n acest portret! n condiiile prev#zute de art. =:! =4 "i =9 din -odul civil. De asemenea!
autorul! proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul s# o reproduc# ori s# o utilizeze f#r#
consim#m.ntul succesorilor persoanei reprezentate! timp de 20 de ani dup# moartea acesteia! cu
respectarea "i a dispoziiilor art. =9 din -odul civil.
"$# n lipsa unei clauze contrare! consim#m.ntul nu este necesar dac# persoana reprezentat# n
portret este de profesie model sau a primit o remuneraie pentru a poza pentru acel portret. De
asemenea! e*istena consim#m.ntului se prezum# n condiiile art. =6 din -odul civilC.
Art. 89. Utilizarea unei corespondene adresate unei persoane necesit# consim#m.ntul
destinatarului! iar dup# moartea acestuia! timp de 20 de ani! al succesorilor s#i! dac# destinatarul nu a
dorit altfel. n toate cazurile! sunt deopotriv# aplica%ile dispoziiile art. =1 alin. 816 "i 826! art. =2! =4 "i
=9 din -odul civil.
Art. 9.. 7ersoana reprezentat# ntrun portret "i persoana destinatar# a unei corespondene pot
e*ercita dreptul prev#zut la art. 10 lit. d6! n ceea ce prive"te utilizarea operei ce conine portretul sau a
corespondenei! dup# caz.
Art. 91. "1# ,ditorul sau produc#torul! la cererea autorului! este o%ligat s# p#streze secretul surselor
de informaii folosite n opere "i s# nu pu%lice documentele referitoare la acestea.
15
"$# Dezv#luirea secretului este permis# cu consim#m.ntul persoanei care la ncredinat sau n %aza
unei (ot#r.ri 'udec#tore"ti! definitive.
TITLUL II
Drepturile cone*e dreptului de autor "i drepturi suigeneris
APIT!LUL I
Dispoziii comune
Art. 9$. "1# Drepturile cone*e dreptului de autor nu aduc atingere drepturilor autorilor. 5ici o
dispoziie a prezentului titlu nu tre%uie interpretat# n sensul unei limit#ri a e*erciiului dreptului de
autor.
"$# Drepturile patrimoniale recunoscute n prezentul titlu pot fi cesionate! n tot sau n parte! n
condiiile prev#zute la art. :94:! care se aplic# prin analogie. $ceste drepturi pot s# fac# o%iectul unei
cesiuni e*clusive sau nee*clusive.
Art. 9%. $1)&2$3
Art. 9&. +unt recunoscui "i prote'ai! ca titulari de drepturi cone*e dreptului de autor! arti"tii
interprei sau e*ecutani! pentru propriile interpret#ri ori e*ecuii! produc#torii de nregistr#ri sonore "i
produc#torii de nregistr#ri audiovizuale! pentru propriile nregistr#ri! "i organismele de radiodifuziune
"i de televiziune! pentru propriile emisiuni "i servicii de programe.
APIT!LUL II
Drepturile arti"tilor interprei sau e*ecutani
Art. 9'. n sensul prezentei legi! prin arti"ti interprei sau e*ecutani se nelege/ actorii! c.nt#reii!
muzicienii! dansatorii "i alte persoane care prezint#! c.nt#! danseaz#! recit#! declam#! 'oac#!
interpreteaz#! regizeaz#! diri'eaz# ori e*ecut# n orice alt# modalitate o oper# literar# sau artistic#! un
spectacol de orice fel! inclusiv folcloric! de variet#i! de circ ori de marionete.
Art. 96. $rtistul interpret sau e*ecutant are urm#toarele drepturi morale/
a# dreptul de a pretinde recunoa"terea paternit#ii propriei interpret#ri sau e*ecuii0
)# dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul s#u s# fie indicat ori comunicat la fiecare
spectacol "i la fiecare utilizare a nregistr#rii acestuia0
c# dreptul de a pretinde respectarea calit#ii prestaiei sale "i de a se opune oric#rei deform#ri!
falsific#ri sau altei modific#ri su%staniale a interpret#rii ori e*ecuiei sale sau oric#rei nc#lc#ri a
drepturilor sale! care ar pre'udicia grav onoarea ori reputaia sa0
d# $1)&2$3
Art. 9(. "1# Drepturile prev#zute la art. 96 nu pot face o%iectul vreunei renun#ri sau nstr#in#ri.
"$# Dup# moartea artistului interpret sau e*ecutant! e*erciiul drepturilor prev#zute la art. 96 se
transmite prin mo"tenire! potrivit legislaiei civile! pe durat# nelimitat#. Dac# nu e*ist# mo"tenitori!
e*erciiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiv# care a administrat drepturile
artistului interpret sau e*ecutant ori! dup# caz! organismului cu cel mai mare num#r de mem%ri! din
domeniul respectiv.
Art. 98. "1# $rtistul interpret sau e*ecutant are dreptul patrimonial e*clusiv de a autoriza ori de a
interzice urm#toarele/
a# fi*area interpret#rii sau a e*ecuiei sale0
)# reproducerea interpret#rii sau a e*ecuiei fi*ate0
c# distri%uirea interpret#rii sau a e*ecuiei fi*ate0
d# nc(irierea interpret#rii sau a e*ecuiei fi*ate0
e# mprumutul interpret#rii sau al e*ecuiei fi*ate0
*# importul n vederea comercializ#rii pe piaa intern# a interpret#rii sau a e*ecuiei fi*ate0
16
g# radiodifuzarea "i comunicarea pu%lic# ale interpret#rii sau ale e*ecuiei sale! cu e*cepia cazului n
care interpretarea ori e*ecuia a fost de'a fi*at# sau radiodifuzat#0
g
1
# n situaia specificat# la lit. g6 au dreptul numai la remuneraie ec(ita%il#0
+# punerea la dispoziia pu%licului a interpret#rii sau a e*ecuiei sale fi*ate! astfel nc.t s# poat# fi
accesat#! n orice loc "i n orice moment ales! n mod individual! de c#tre pu%lic0
i# retransmiterea prin ca%lu a interpret#rii sau a e*ecuiei fi*ate.
"$# n sensul prezentei legi! se consider# fi*are ncorporarea sunetelor! imaginilor ori a sunetelor "i
imaginilor sau a reprezent#rii digitale a acestora pe suport care permite perceperea! reproducerea ori
comunicarea pu%lic# a lor! cu a'utorul unui dispozitiv.
"%# )emuneraia ec(ita%il# prev#zut# la alin. 816 lit. g6 se sta%ile"te "i se colecteaz# conform
procedurii prev#zute la art. 1:1! 1:1
1
! 1:1
2
"i 1::.
"&# Definiiile prev#zute la art. 14! 14
1
! 14
2
! 14
:
! 14
4
! art. 19 alin. 816! art. 19
1
"i 19
2
se aplic# n mod
corespunz#tor "i drepturilor prev#zute la alin. 816.
Art. 99. "1# n sensul prezentei legi! e*ecuia sau interpretarea unei opere este colectiv#! n cazul n
care interpret#rile ori e*ecuiile individuale formeaz# un tot! f#r# a fi posi%il! dat# fiind natura
interpret#rii sau e*ecuiei! s# se atri%uie un drept distinct vreunuia dintre arti"tii participani asupra
ansam%lului interpret#rii sau e*ecuiei.
"$# n vederea e*ercit#rii drepturilor e*clusive privind autorizarea prev#zut# la art. 9B! arti"tii
interprei sau e*ecutani care particip#! n mod colectiv! la aceea"i interpretare ori e*ecuie! cum ar fi
mem%rii unui grup muzical! ai unui cor! ai unei orc(estre! ai unui corp de %alet sau ai unei trupe
teatrale! tre%uie s# mandateze! n scris! dintre ei! un reprezentant! cu acordul ma'orit#ii mem%rilor.
"%# +unt e*ceptai de la prevederile alin. 826 regizorul! diri'orul "i soli"tii.
Art. 1... n cazul unei interpret#ri sau e*ecuii efectuate de un artist! n cadrul unui contract
individual de munc#! drepturile patrimoniale prev#zute la art. 9B! care sunt transmise anga'atorului!
tre%uie s# fie e*pres prev#zute n contractul individual de munc#.
Art. 1.1. n lipsa unei clauze contrare! artistul interpret sau e*ecutant! care a participat la realizarea
unei opere audiovizuale! a unei nregistr#ri audiovizuale ori a unei nregistr#ri sonore! se prezum# c#
cedeaz# produc#torului acesteia! n sc(im%ul unei remuneraii ec(ita%ile! dreptul e*clusiv de utilizare a
prestaiei sale astfel fi*ate! prin reproducere! distri%uire! import! nc(iriere "i mprumut.
Art. 1.$. "1# Durata drepturilor patrimoniale ale arti"tilor interprei sau e*ecutani este de 90 de ani
de la data interpret#rii sau e*ecuiei. 3otu"i! dac# fi*area interpret#rii sau e*ecuiei n decursul acestei
perioade face o%iectul unei pu%lic#ri licite sau al unei comunic#ri pu%lice licite! durata drepturilor este
de 90 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oar# oricare dintre acestea.
"$# Durata prev#zut# la alin. 816 se calculeaz# ncep.nd cu data de 1 ianuarie a anului urm#tor faptului
generator de drepturi.
APIT!LUL III
Drepturile produc#torilor de nregistr#ri sonore
Art. 1.%. "1# +e consider# nregistrare sonor# sau fonogram#! n sensul prezentei legi! fi*area
sunetelor provenite dintro interpretare ori e*ecuie sau a altor sunete ori a reprezent#rii digitale ale
acestor sunete! alta dec.t su% forma unei fi*#ri incorporate ntro oper# cinematografic# sau n alt#
oper# audiovizual#.
"$# 7roduc#torul de nregistr#ri sonore este persoana fizic# sau 'uridic# ce are iniiativa "i "i asum#
responsa%ilitatea organiz#rii "i finanarea realiz#rii primei fi*#ri a sunetelor! fie c# acestea constituie
sau nu o oper# n sensul prezentei legi.
Art. 1.&. n cazul reproducerii "i distri%uirii nregistr#rilor sonore! produc#torul este n drept s#
nscrie pe suporturile acestora! inclusiv pe coperte! cutii "i alte suporturi materiale de am%alare! pe
l.ng# meniunile privind autorul "i artistul interpret sau e*ecutant! titlurile operelor! anul primei
pu%lic#ri! marca de comer! precum "i numele ori denumirea produc#torului.
Art. 1.'. "1# n condiiile prev#zute la art. 92 alin. 816! produc#torul de nregistr#ri sonore are
dreptul patrimonial e*clusiv de a autoriza sau de a interzice urm#toarele/
a# reproducerea prin orice mi'loc "i su% orice form# a propriilor nregistr#ri sonore0
17
)# distri%uirea propriilor nregistr#ri sonore0
c# nc(irierea propriilor nregistr#ri sonore0
d# mprumutul propriilor nregistr#ri sonore0
e# importul! n vederea comercializ#rii pe piaa intern#! a copiilor legal realizate ale propriilor
nregistr#ri sonore0
*# radiodifuzarea "i comunicarea pu%lic# a propriilor nregistr#ri sonore! cu e*cepia celor pu%licate n
scop comercial! caz n care are dreptul doar la remuneraie ec(ita%il#0
g# punerea la dispoziia pu%licului a propriilor nregistr#ri sonore! astfel nc.t s# poat# fi accesate! n
orice loc "i n orice moment ales! n mod individual! de c#tre pu%lic0
+# retransmiterea prin ca%lu a propriilor nregistr#ri sonore.
"$# Definiiile de la art. 14! 14
1
! 14
2
! 14
:
! 14
4
! art. 19 alin. 816! art. 19
1
"i 19
2
se aplic#! prin analogie! "i
drepturilor prev#zute la alin. 816.
"%# 7roduc#torul de nregistr#ri sonore are dreptul de a mpiedica importul de copii ale propriilor
nregistr#ri sonore realizate f#r# autorizarea sa.
"&# Dispoziiile alin. 816 lit. e6 nu se aplic# atunci c.nd importul este f#cut de o persoan# fizic#! f#r#
scopuri comerciale! n %aga'ul personal legal admis.
Art. 1.6. "1# Durata drepturilor patrimoniale ale produc#torilor de nregistr#ri sonore este de 90 de
ani de la data primei fi*#ri. 3otu"i! dac# nregistrarea n decursul acestei perioade face o%iectul unei
pu%lic#ri licite sau al unei comunic#ri pu%lice licite! durata drepturilor este de 90 de ani de la data la
care a avut loc pentru prima oar# oricare dintre acestea.
"$# Durata prev#zut# la alin. 816 se calculeaz# ncep.nd cu data de 1 ianuarie a anului urm#tor faptului
generator de drepturi.
APIT!LUL III
1

Drepturile produc#torilor de nregistr#ri audiovizuale
Art. 1.6
1
. "1# +e consider# nregistrare audiovizual# sau videogram#! n sensul prezentei legi! orice
fi*are a unei opere audiovizuale sau a unor secvene de imagini n mi"care! nsoite sau nu de sunet!
oricare ar fi metoda "i suportul utilizate pentru aceast# fi*are.
"$# 7roduc#torul unei nregistr#ri audiovizuale este persoana fizic# sau 'uridic# ce are iniiativa "i "i
asum# responsa%ilitatea organiz#rii "i realiz#rii primei fi*#ri a unei opere audiovizuale sau a unor
secvene de imagini n mi"care! nsoite ori nu de sunet "i! n aceast# calitate! furnizeaz# mi'loacele
te(nice "i financiare necesare.
Art. 1.6
$
. n cazul reproducerii "i distri%uirii propriilor nregistr#ri audiovizuale! produc#torul este
n drept s# nscrie pe suporturile acestora! inclusiv pe coperte! cutii "i alte suporturi materiale de
am%alare! numele ori denumirea produc#torului! pe l.ng# meniunile privind autorul "i artistul interpret
sau e*ecutant! titlurile operelor! anul primei pu%lic#ri! marca de comer! precum "i numele ori
denumirea produc#torului.
Art. 1.6
%
. "1# 7roduc#torul unei nregistr#ri audiovizuale are dreptul patrimonial e*clusiv de a
autoriza sau de a interzice urm#toarele/
a# reproducerea prin orice mi'loc "i su% orice form# a propriilor nregistr#ri audiovizuale0
)# distri%uirea originalului sau a copiilor propriilor nregistr#ri audiovizuale0
c# nc(irierea propriilor nregistr#ri audiovizuale0
d# mprumutul propriilor nregistr#ri audiovizuale0
e# importul! n vederea comercializ#rii pe piaa intern#! a propriilor nregistr#ri audiovizuale0
*# radiodifuzarea "i comunicarea pu%lic# a propriilor nregistr#ri audiovizuale0
g# punerea la dispoziia pu%licului a propriilor nregistr#ri audiovizuale! astfel nc.t s# poat# fi
accesate! n orice loc "i n orice moment ales! n mod individual! de c#tre pu%lic0
+# retransmiterea prin ca%lu a propriilor nregistr#ri audiovizuale.
"$# Definiiile de la art. 14! 14
1
! 14
2
! 14
:
! 14
4
! 19 alin. 816! art. 19
1
"i 19
2
se aplic#! prin analogie! "i
drepturilor prev#zute la alin. 816.
18
Art. 1.6
&
. "1# Durata drepturilor patrimoniale ale produc#torilor de nregistr#ri audiovizuale este de
90 de ani de la data primei fi*#ri. 3otu"i! dac# nregistrarea n decursul acestei perioade face o%iectul
unei pu%lic#ri sau al unei comunic#ri pu%lice licite! durata drepturilor este de 90 de ani de la data la
care a avut loc pentru prima oar# oricare dintre acestea.
"$# Durata prev#zut# la alin. 816 se calculeaz# ncep.nd cu data de 1 ianuarie a anului urm#tor faptului
generator de drepturi.
APIT!LUL I-
Dispoziii comune autorilor! arti"tilor interprei sau e*ecutani "i produc#torilor de nregistr#ri sonore "i
audiovizuale
Art. 1.6
'
. "1# 7entru utilizarea direct# sau indirect# a fonogramelor pu%licate n scop comercial ori
a reproducerilor acestora prin radiodifuzare sau prin orice modalitate de comunicare c#tre pu%lic!
arti"tii interprei sau e*ecutani "i produc#torii de fonograme au dreptul la o remuneraie unic#
ec(ita%il#.
"$# -uantumul acestei remuneraii se sta%ile"te prin metodologii! conform procedurii prev#zute la art.
1:1! 1:1
1
"i 1:1
2
.
"%# -olectarea remuneraiei unice se efectueaz# n condiiile prev#zute la art. 1::.
"&# &rganismele de gestiune colectiv# %eneficiare sta%ilesc! printrun protocol! care se depune la
&ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor! proporia repartiz#rii remuneraiei ntre cele dou# categorii
de %eneficiari. n cazul n care %eneficiarii nu depun protocolul la &ficiul )om.n pentru Drepturile de
$utor! n termen de :0 de zile de la data intr#rii n vigoare a metodologiilor! remuneraia se mparte! n
mod egal! ntre cele dou# categorii de %eneficiari.
Art. 1.6
6
. Dreptul de distri%uire se epuizeaz# o dat# cu prima v.nzare sau cu primul transfer de
drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei nregistr#ri sonore sau audiovizuale pe piaa
intern#! de c#tre titularul de drepturi ori cu consim#m.ntul acestuia.
Art. 1.(. "1# $utorii operelor suscepti%ile de a fi reproduse prin nregistr#ri sonore sau
audiovizuale pe orice tip de suport! precum "i cei ai operelor suscepti%ile de a fi reproduse pe (.rtie!
direct ori indirect! n condiiile prev#zute la art. :4 alin. 816! au dreptul! mpreun# cu editorii!
produc#torii "i cu arti"tii interprei sau e*ecutani! dup# caz! la o remuneraie compensatorie pentru
copia privat#! conform art. :4 alin. 826. Dreptul la remuneraia compensatorie pentru copia privat# nu
poate face o%iectul unei renun#ri din partea %eneficiarilor.
"$# )emuneraia compensatorie pentru copia privat# se pl#te"te de fa%ricanii "i@sau importatorii de
suporturi de aparate! prev#zute la art. :4 alin. 826! indiferent dac# procedeul folosit este unul analogic
sau digital.
"%# Amportatorii "i fa%ricanii de suporturi "i aparate! prev#zute la art. :4 alin. 826! sunt o%ligai s# se
nscrie la &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor! n )egistrul 5aional al -opiei 7rivate! "i pot
desf#"ura activit#ile respective de import sau de producie numai dup# o%inerea de la &ficiul )om.n
pentru Drepturile de $utor a certificatului de nregistrare. $cest certificat se eli%ereaz# de &ficiul
)om.n pentru Drepturile de $utor! pe %aza dovezilor privind o%iectul de activitate declarat legal "i a
-ertificatului unic de nregistrare la registrul comerului! n termen de 9 zile de la depunerea acestora.
"&# ?ista suporturilor "i a aparatelor pentru care se datoreaz# remuneraia compensatorie pentru copia
privat#! precum "i cuantumul acestei remuneraii se negociaz# din : n : ani! dac# una dintre p#ri o
cere! n cadrul unor comisii constituite din/
a# c.te un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiv#! care funcioneaz# pentru c.te
o categorie de drepturi! pe de o parte0
)# c.te un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de fa%ricanii "i importatorii de
suporturi "i aparate! numit de respectivele structuri asociative! "i c.te un reprezentant al primilor :
fa%ricani "i importatori ma'ori de suporturi "i aparate! sta%ilii pe %aza cifrei de afaceri "i a cotei de
pia# din domeniul respectiv! cu condiia ca acestea s# fie declarate n acest scop la &ficiul )om.n
pentru Drepturile de $utor pe propria r#spundere! pe de alt# parte.
"'# n vederea iniierii negocierilor potrivit procedurilor prev#zute la art. 1:1 alin. 826 846!
organismele de gestiune colectiv# sau structurile asociative ale fa%ricanilor "i importatorilor de
19
suporturi "i aparate vor depune la &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor o cerere conin.nd lista
suporturilor "i aparatelor! cerere ce va fi pu%licat# n >onitorul &ficial al )om.niei! 7artea A! prin
decizie a directorului general al &ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor! precum "i cuantumurile
remuneraiilor ce urmeaz# s# fie negociate. ?ista se ela%oreaz# n mod distinct pentru aparatele "i
suporturile din domeniul sonor "i audiovizual "i pentru aparatele "i suporturile din domeniul grafic "i se
negociaz# n dou# comisii.
"6# )emuneraiile sunt procentuale "i se calculeaz# la valoarea n vam#! n cazul importatorilor! "i!
respectiv! la valoarea f#r# 3<$! cu ocazia punerii n circulaie a produselor de c#tre produc#tori! "i se
pl#te"te n luna urm#toare importului sau datei de facturare.
"(# )emuneraiile negociate de p#ri sunt procentuale "i sunt datorate pentru aparatele "i suporturile
prev#zute la art. :4 alin. 826! inclusiv pentru coli de (.rtie pentru copiator format $4 "i suporturi
digitale.
"8# )emuneraia compensatorie pentru copia privat# reprezint# o cot# procentual# din valoarea
specificat# la alin. 866! dup# cum urmeaz#/
a# coli de (.rtie pentru copiator! format $4/ 0!1;0
)# alte suporturi/ :;0
c# pentru aparate/ 0!9;.
"9# 5egocierile pentru sta%ilirea listei aparatelor "i suporturilor pentru care se datoreaz# remuneraia
compensatorie se convoac# de &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor! n termen de 19 zile de la
pu%licarea n >onitorul &ficial al )om.niei! 7artea A! a cererii de negociere! "i se desf#"oar# potrivit
procedurilor prev#zute la art. 1:1
2
.
Art. 1.(
1
. )emuneraia compensatorie pentru copia privat# se colecteaz# de c#tre un organism de
gestiune colector unic pentru operele reproduse dup# nregistr#ri sonore "i audiovizuale "i de c#tre un
alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe (.rtie! n condiiile prev#zute la
art. 1:: alin. 866 8B6. -ele dou# organisme de gestiune colectiv#! cu atri%uii de colector unic! sunt
desemnate prin o%inerea votului ma'orit#ii organismelor de gestiune colectiv# %eneficiare! la prima
convocare! sau prin o%inerea celui mai mare num#r de voturi la o a doua convocare! indiferent de
num#rul celor prezeni. &rganismele de gestiune colectiv# desemnate prin vot vor depune la &ficiul
)om.n pentru Drepturile de $utor procesulver%al prin care au fost desemnate. n termen de 9 zile
lucr#toare de la data depunerii! &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor va numi colectorul unic prin
decizie a directorului general! care se pu%lic# n >onitorul &ficial al )om.niei! 7artea A.
Art. 1.(
$
. "1# )emuneraia compensatorie pentru copia privat# ncasat# de organismele de gestiune
colectoare unice se repartizeaz# %eneficiarilor! astfel/
a# n cazul suporturilor "i aparatelor pentru copii nregistrate sonor! prin procedeu analogic! 40; din
remuneraie revine! n p#ri negocia%ile! autorilor "i editorilor operelor nregistrate! :0; revine
arti"tilor interprei sau e*ecutani! iar restul de :0; revine produc#torilor de nregistr#ri sonore0
)# n cazul suporturilor "i aparatelor pentru copii nregistrate audiovizual! prin procedeu analogic!
remuneraia se mparte n mod egal ntre urm#toarele categorii/ autori! arti"ti interprei sau e*ecutani "i
produc#tori0
c# $1)&2$3
d# n cazul copiilor nregistrate prin procedeu digital! pe orice tip de suport! remuneraia se mparte n
mod egal ntre %eneficiarii corespunz.nd fiec#reia dintre cele trei categorii prev#zute la lit. a6! %6 "i c6!
iar! n interiorul fiec#rei categorii! conform celor sta%ilite la literele amintite.
"1
1
# n cazul copiilor nregistrate! prin procedeu analogic! pe (.rtie! remuneraia se mparte n mod
egal ntre autori "i editori. +umele cuvenite editorilor se repartizeaz# acestora numai prin asociaiile de
editori! pe %aza unui protocol nc(eiat ntre acestea! conin.nd criteriile de repartiie "i procentele
cuvenite fiec#rei asociaii. 7ot participa la negocierea protocolului de repartizare numai asociaiile de
editori care ndeplinesc condiiile sta%ilite prin decizie a directorului general al &ficiului )om.n pentru
Drepturile de $utor.
"$# $1)&2$3
Art. 1.8. )emuneraia compensatorie pentru copia privat# nu se pl#te"te n cazul n care suporturile
audio! video sau digitale nenregistrate! fa%ricate n ar# sau importate! se comercializeaz# angro c#tre
20
produc#torii de nregistr#ri sonore "i audiovizuale sau c#tre organismele de radiodifuziune "i
televiziune! pentru propriile emisiuni.
Art. 1.9. $1)&2$3
"$# )emuneraia prev#zut# la alin. 816 va fi pl#tit# de fa%ricanii sau importatorii de aparate ce permit
reproducerea operelor fi*ate pe suport grafic sau analog. )emuneraia se va pl#ti n momentul punerii
n circulaie pe teritoriul naional a acestor aparate "i va reprezenta 9; din preul de v.nzare al
aparatelor fa%ricate n ar#! respectiv 9; din valoarea nscris# n documentele vamale pentru aparatele
importate.
"%# )emuneraia prev#zut# la alin. 816 se repartizeaz# prin intermediul organismelor de gestiune
colectiv# a dreptului de autor! n mod egal! ntre autor "i editor.
"&# -olectarea sumelor datorate n temeiul alin. 816 se face de c#tre un singur organism de gestiune
colectiv# pentru fiecare domeniu! desemnat de &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor. 7rocedura
repartiz#rii acestor sume ntre %eneficiari se va sta%ili printrun protocol negociat ntre ace"tia.
Art. 11.. Dispoziiile art. 10= nu se aplic# importului de suporturi "i aparate ce permit realizarea de
copii! efectuat f#r# scop comercial! n %aga'ul personal legal admis.
Art. 111. $1)&2$3
Art. 111
1
. "1# n cazul n care un autor sau un artist interpret sau e*ecutant a transferat ori a cedat
dreptul s#u de nc(iriere sau mprumut! n ceea ce prive"te o fonogram# ori o videogram#! unui
produc#tor de fonograme sau de nregistr#ri audiovizuale! acesta p#streaz# dreptul de a o%ine o
remuneraie ec(ita%il#.
"$# Dreptul de a o%ine o remuneraie ec(ita%il# pentru nc(iriere nu poate face o%iectul unei renun#ri
din partea autorilor sau arti"tilor interprei ori e*ecutani! n calitate de %eneficiari.
"%# $utorii "i arti"tii interprei sau e*ecutani vor primi remuneraiile cuvenite fie direct de la
produc#tori! conform contractelor nc(eiate cu ace"tia! fie de la utilizatori! numai prin organismele de
gestiune colectiv#! conform contractelor dintre %eneficiarii remuneraiei "i produc#tori.
Art. 11$. Dispoziiile privind limitele e*ercit#rii drepturilor prev#zute la art. :::B se aplic# n mod
corespunz#tor "i titularilor de drepturi cone*e dreptului de autor.
Art. 11$
1
. n cazul n care titularii de drepturi %eneficiaz#! prin efectul legii! de o remuneraie
o%ligatorie! ace"tia nu se pot opune utiliz#rilor care o genereaz#.
APIT!LUL -
&rganismele de radiodifuziune "i de televiziune
/ec0iunea I
Drepturile organismelor de radiodifuziune "i de televiziune
Art. 11%. &rganismele de radiodifuziune "i de televiziune au dreptul patrimonial e*clusiv de a
autoriza sau de a interzice! cu o%ligaia pentru cel autorizat de a meniona numele organismelor!
urm#toarele/
a# fi*area propriilor emisiuni "i servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune0
)# reproducerea prin orice mi'loc "i su% orice form# a propriilor emisiuni "i servicii de programe de
radiodifuziune sau de televiziune fi*ate pe orice fel de suport! indiferent dac# au fost transmise prin fir
sau f#r# fir! inclusiv prin ca%lu sau satelit0
c# distri%uirea propriilor emisiuni "i servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fi*ate
pe orice fel de suport0
d# importul! n vederea comercializ#rii pe piaa intern#! a propriilor emisiuni "i servicii de programe
de radiodifuziune sau de televiziune fi*ate pe orice fel de suport0
e# retransmiterea sau reemiterea propriilor emisiuni "i servicii de programe de radiodifuziune sau de
televiziune prin mi'loace f#r# fir! prin fir! prin ca%lu! prin satelit sau prin orice alt procedeu similar!
precum "i prin orice alt mod de comunicare c#tre pu%lic! inclusiv retransmiterea pe Anternet0
*# comunicarea pu%lic# a propriilor emisiuni "i servicii de programe de radiodifuziune sau de
televiziune n locuri accesi%ile pu%licului! cu plata intr#rii0
21
g# nc(irierea propriilor emisiuni "i servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune! fi*ate
pe orice tip de suport0
+# mprumutul propriilor emisiuni "i servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fi*ate
pe orice fel de suport0
i# punerea la dispoziia pu%licului a propriilor emisiuni "i servicii de programe de radiodifuziune sau
de televiziune fi*ate pe orice fel de suport! indiferent dac# au fost emise prin fir sau f#r# fir! inclusiv
prin ca%lu sau satelit! astfel nc.t s# poat# fi accesate n orice loc "i n orice moment ales! n mod
individual! de c#tre pu%lic.
Art. 11%
1
. "1# 7rin reemitere! n sensul prezentei legi! se nelege emiterea simultan#! de c#tre un
organism de radiodifuziune! a unui program al altui organism de radiodifuziune.
"$# Definiiile de la art. 14! 14
1
! 14
2
! 14
:
! 14
4
! 19 alin. 816! 19
1
! art. 19
2
"i 9B alin. 826 se aplic#! prin
analogie! "i drepturilor prev#zute la art. 11:.
Art. 11%
$
. "1# &rganismele de radiodifuziune "i de televiziune au dreptul e*clusiv de a mpiedica
importul de copii ale propriilor programe de radiodifuziune sau de televiziune! realizate f#r# autorizarea
lor "i fi*ate pe orice tip de suport.
"$# Dispoziiile art. 11: lit. d6 nu se aplic# atunci c.nd importul este f#cut de o persoan# fizic#! f#r#
scop comercial! n %aga'ul personal legal admis.
Art. 11&. Durata drepturilor prev#zute n prezentul capitol este de 90 de ani! ncep.nd cu data de 1
ianuarie a anului urm#tor celui n care a avut loc prima radiodifuzare a emisiunii sau a serviciului de
programe ale organismului de radiodifuziune ori de televiziune.
Art. 11'. Dreptul de distri%uire a unui program de radiodifuziune ori de televiziune! fi*at pe orice
fel de suport! se epuizeaz# o dat# cu prima v.nzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra
originalului ori a copiilor acestuia! pe piaa intern#! de c#tre titularul de drepturi sau cu consim#m.ntul
acestuia.
Art. 116. Dispoziiile cuprinse n art. ::! :4 "i := se aplic#! prin analogie! "i organismelor de
radiodifuziune "i de televiziune.
/ec0iunea a II1a
-omunicarea pu%lic# prin satelit
Art. 11(. "1# &rganismele de radiodifuziune "i de televiziune! care au ca o%iect de activitate
comunicarea pu%lic# a unor programe prin satelit! tre%uie s# "i desf#"oare activitatea cu respectarea
dreptului de autor "i a drepturilor cone*e prote'ate prin prezenta lege.
"$# n sensul prezentei legi! prin comunicare pu%lic# prin satelit se nelege introducerea! su%
controlul "i responsa%ilitatea unui organism de radiodifuziune sau de televiziune situat pe teritoriul
)om.niei! a semnalelor purt#toare de programe destinate capt#rii de c#tre pu%lic! ntrun lan
nentrerupt de comunicare ce conduce la satelit "i revine la p#m.nt.
"%# n sensul prezentei legi! prin satelit se nelege orice satelit care opereaz# pe %enzi de frecven#
rezervate! conform legislaiei privind telecomunicaiile! pentru radiodifuzarea semnalelor n scopul
recepion#rii de c#tre pu%lic sau pentru comunicarea individual# privat#. n acest din urm# caz este
totu"i necesar ca recepia individual# s# se poat# face n condiii compara%ile celor din primul caz.
Art. 118. "1# n cazul n care semnalele purt#toare de emisiuni sau de servicii de programe sunt
difuzate su% o form# codificat#! introducerea lor n lanul de comunicare este considerat# comunicare
pu%lic#! dac# dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispoziia pu%licului de c#tre
organismul respectiv sau cu consim#m.ntul s#u.
"$# )esponsa%ilitatea comunic#rii pu%lice! n cazul n care semnalele purt#toare sunt transmise de un
organism situat n afara )om.niei sau ntrun stat care nu este mem%ru al Uniunii ,uropene "i care nu
asigur# nivelul de protecie prev#zut de prezenta lege! este asigurat# astfel/
a# dac# semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei staii de leg#tur# ascensional#!
responsa%ilitatea revine persoanei care! situate pe teritoriul )om.niei sau al unui stat mem%ru al
Uniunii ,uropene! utilizeaz# staia0
22
)# dac# nu se apeleaz# la o staie de leg#tur# ascensional#! dar comunicarea c#tre pu%lic a fost
autorizat# de un organism cu sediul principal n )om.nia sau pe teritoriul unui stat mem%ru al Uniunii
,uropene! responsa%ilitatea revine organismului care a autorizato.
Art. 119. "1# 3itularii dreptului de autor pot cesiona drepturile lor pentru comunicarea pu%lic# prin
satelit unui organism de radiodifuziune sau de televiziune! numai printrun contract nc(eiat fie prin
intermediul unui organism de gestiune colectiv#! fie individual.
"$# -ontractulcadru nc(eiat ntre un organism de gestiune colectiv# "i un organism de
radiodifuziune sau de televiziune! pentru comunicarea pu%lic# prin satelit a unei categorii de opere
aparin.nd unui anumit domeniu! "i poate produce efectele e*tinse "i fa# de titularii de drepturi care
nu sunt reprezentai de organismele de gestiune colectiv#! dac# aceast# comunicare c#tre pu%lic prin
satelit are loc simultan cu radiodifuzarea terestr# efectuat# de c#tre acela"i organism emi#tor. 3itularul
de drepturi nereprezentat are posi%ilitatea n orice moment s# nl#ture producerea efectelor e*tinse ale
contractuluicadru! printrun contract individual sau colectiv.
"%# 7revederile alin. 826 nu se aplic# operelor audiovizuale.
/ec0iunea a III1a
)etransmiterea prin ca%lu
Art. 1$.. $1)&2$3
Art. 1$1. "1# 3itularii drepturilor de autor sau ai drepturilor cone*e "i pot e*ercita drepturile lor
pentru autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin ca%lu numai prin intermediul unui organism de
gestiune colectiv#.
"$# $1)&2$3
"%# n cazul n care p#rile nu pot sta%ili metodologii prin negociere! nainte de iniierea procedurii de
ar%itra' prev#zute de art. 1:1
2
alin. 8:6 acestea pot conveni s# recurg# la o procedur# de mediere
facultativ#. $ceast# mediere este efectuat# de unul sau mai muli mediatori ale"i de p#ri n a"a fel nc.t
independena "i imparialitatea lor s# nu poat# fi puse la ndoial#. >ediatorii au ca sarcin# s# a'ute
negocierile "i pot s# notifice o propunere p#rilor.
"&# n termen de : luni de la prezentarea propunerii de c#tre mediatori! p#rile vor notifica
mediatorilor "i la &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor respingerea propunerii sau acceptarea
acesteia prin semnarea protocolului privind metodologiile. 5otificarea propunerii! precum "i a
accept#rii sau respingerii acesteia se face n conformitate cu regulile aplica%ile notific#rii actelor
'uridice. $cceptarea de c#tre toate p#rile este prezumat# n cazul n care nici una dintre ele nu a
notificat respingerea propunerii n acest termen.
"'# Dac# unii titulari de drepturi nu au ncredinat gestiunea drepturilor lor unui organism de gestiune
colectiv#! organismul care gestioneaz# drepturile din aceea"i categorie este considerat de drept a fi "i
gestionarul drepturilor lor. Dac# e*ist# n acela"i domeniu mai multe organisme de gestiune colectiv#!
titularul de drepturi poate opta ntre acestea. )evendicarea drepturilor de c#tre ace"ti titulari se poate
face n termen de : ani de la data notific#rii.
Art. 1$1
1
. "1# 7revederile art. 121 alin. 816 nu se aplic# drepturilor e*ercitate de organismele de
radiodifuziune sau de televiziune cu privire la propriile emisiuni "i servicii de programe! indiferent dac#
drepturile n cauz# le aparin ori leau fost cesionate de ali titulari de drepturi de autor sau de drepturi
cone*e. n acest caz! e*ercitarea dreptului de retransmitere prin ca%lu de c#tre un organism de
radiodifuziune sau de televiziune se face prin contracte nc(eiate cu distri%uitorii prin ca%lu! cu
e*cepia cazurilor n care retransmiterea prin ca%lu este o%ligatorie prin lege.
"$# $1)&2$3
Art. 1$$. $1)&2$3
APIT!LUL -I
Drepturile suigeneris ale fa%ricanilor %azelor de date
23
Art. 1$$
1
. "1# Dispoziiile prezentului capitol privesc protecia 'uridic# a %azelor de date! n orice
form# a lor.
"$# n sensul prezentei legi! prin %az# de date se nelege o culegere de opere! de date sau de alte
elemente independente! prote'ate ori nu prin drept de autor sau cone*! dispuse ntro modalitate
sistematic# ori metodic# "i n mod individual accesi%ile prin mi'loace electronice sau printro alt#
modalitate.
"%# 7rotecia prev#zut# n prezentul capitol nu se aplic# programelor pentru calculator utilizate la
fa%ricarea sau funcionarea %azelor de date accesi%ile prin mi'loace electronice.
"&# n sensul prezentei legi! fa%ricantul unei %aze de date este persoana fizic# sau 'uridic# ce a f#cut o
investiie su%stanial# cantitativ# "i calitativ# n vederea o%inerii! verific#rii sau prezent#rii coninutului
unei %aze de date.
Art. 1$$
$
. "1# 4a%ricantul unei %aze de date are dreptul patrimonial e*clusiv de a autoriza "i de a
interzice e*tragerea "i@sau reutilizarea totalit#ii sau a unei p#ri su%staniale din aceasta! evaluat#
calitativ sau cantitativ.
"$# n sensul prezentei legi! se nelege prin/
a# e*tragere/ transferul permanent sau temporar al totalit#ii ori al unei p#ri! evaluat# calitativ sau
cantitativ! su%staniale din coninutul %azei de date pe un alt suport! prin orice mi'loc sau su% orice
form#0
)# reutilizare/ orice form# de punere la dispoziia pu%licului a totalit#ii sau a unei p#ri su%staniale a
coninutului %azei de date! evaluat# calitativ sau cantitativ! prin distri%uirea de copii! prin nc(iriere sau
su% alte forme! inclusiv prin punerea la dispoziia pu%licului a coninutului %azei! astfel nc.t oricine s#
poat# avea acces la aceasta n locul "i la momentul alese n mod individual. 7rima v.nzare pe piaa
intern# a unei copii a %azei de date de c#tre titularul dreptului suigeneris sau cu consim#m.ntul
acestuia epuizeaz# dreptul de a controla rev.nzarea acestei copii.
"%# mprumutul pu%lic al unei %aze de date nu este un act de e*tragere sau de reutilizare.
"&# Dreptul prev#zut la alin. 816 se aplic# n mod independent de posi%ilitatea de a prote'a %aza de
date sau coninutul acesteia prin dreptul de autor sau alte drepturi. 7rotecia %azelor de date prin dreptul
prev#zut la alin. 816 nu pre'udiciaz# drepturile e*istente cu privire la coninutul lor.
"'# 5u este permis# e*tragerea sau reutilizarea! repetat# "i sistematic#! de p#ri nesu%staniale ale
coninutului %azei de date dac# aceasta ar presupune acte contrarii unei utiliz#ri normale a acestei %aze
sau ar cauza un pre'udiciu ne'ustificat intereselor legitime ale fa%ricantului %azei de date.
Art. 1$$
%
. "1# 4a%ricantul unei %aze de date! care este pus# la dispoziia pu%licului prin orice
modalitate! nu poate mpiedica utilizarea legitim# a acesteia prin e*tragerea sau reutilizarea de p#ri
nesu%staniale din coninutul s#u! oricare ar fi scopul utiliz#rii. n cazul n care utilizatorul legitim este
autorizat s# e*trag# sau s# reutilizeze numai o parte a %azei de date! dispoziiile prezentului alineat se
aplic# acestei p#ri.
"$# Utilizatorul legitim al unei %aze de date! care este pus# la dispoziia pu%licului n orice modalitate!
nu poate efectua acte care intr# n conflict cu utilizarea normal# a acestei %aze de date sau care lezeaz#
n mod ne'ustificat interesele legitime ale fa%ricantului %azei de date.
"%# Utilizatorul legitim al unei %aze de date! care este pus# la dispoziia pu%licului n orice modalitate!
nu poate s# aduc# pre'udicii titularilor unui drept de autor sau cone* care se refer# la opere ori la
prestaii coninute n aceast# %az# de date.
"&# Utilizatorul legitim al unei %aze de date! care este pus# la dispoziia pu%licului prin orice
modalitate! poate! f#r# autorizarea fa%ricantului %azei de date! s# e*trag# sau s# reutilizeze o parte
su%stanial# a coninutului acesteia/
a# n cazul n care e*tragerea se face n scopul utiliz#rii private a coninutului unei %aze de date
neelectronice0
)# n cazul n care e*tragerea se face n scopul utiliz#rii pentru nv##m.nt sau pentru cercetare
"tiinific#! cu condiia indic#rii sursei "i n m#sura 'ustificat# de scopul necomercial urm#rit0
c# n cazul n care se face o e*tragere sau reutilizare av.nd ca scop ap#rarea ordinii pu%lice "i a
siguranei naionale ori n cadrul unor proceduri administrative sau 'urisdicionale.
24
"'# Utilizatorul legitim al unei %aze de date sau al unei p#ri dintro %az# de date poate efectua! f#r#
consim#m.ntul autorului acesteia! orice act de reproducere! distri%uire! comunicare pu%lic# sau
transformare! necesar utiliz#rii normale "i accesului la %aza de date sau la o parte din aceasta.
Art. 1$$
&
. "1# Drepturile fa%ricantului %azei de date iau na"tere o dat# cu definitivarea %azei de
date. Durata proteciei este de 19 ani! ncep.nd cu data de 1 ianuarie a anului imediat urm#tor
definitiv#rii %azei de date.
"$# n cazul n care %aza de date a fost pus# la dispoziia pu%licului n orice modalitate nainte de
e*pirarea perioadei prev#zute la alin. 816! durata proteciei se calculeaz# ncep.nd cu data de 1 ianuarie
a anului imediat urm#tor celui n care %aza de date a fost pus# la dispoziia pu%licului pentru prima
oar#.
"%# &rice modificare su%stanial#! evaluat# calitativ sau cantitativ! a coninutului unei %aze de date!
const.nd! n special! n ad#ug#ri! suprim#ri sau sc(im%#ri succesive "i pentru care se poate considera c#
sa efectuat o nou# investiie su%stanial#! evaluat# calitativ sau cantitativ! permite atri%uirea unei durate
de protecie proprii %azei de date rezultate din aceast# investiie.
TITLUL III
2estiunea "i ap#rarea dreptului de autor "i a drepturilor cone*e
APIT!LUL I
2estiunea drepturilor patrimoniale de autor "i a drepturilor cone*e
/ec0iunea I
Dispoziii generale
Art. 1$%. "1# 3itularii dreptului de autor "i ai drepturilor cone*e "i pot e*ercita drepturile
recunoscute prin prezenta lege n mod individual sau! pe %az# de mandat! prin organismele de gestiune
colectiv#! n condiiile prezentei legi.
"$# 2estiunea colectiv# a drepturilor de autor se poate face numai pentru operele aduse anterior la
cuno"tin# pu%lic#! iar gestiunea colectiv# a drepturilor cone*e se poate face numai pentru interpret#ri
sau e*ecuii fi*ate ori radiodifuzate anterior! precum "i pentru fonograme ori videograme aduse anterior
la cuno"tin# pu%lic#.
"%# 3itularii de drepturi de autor sau de drepturi cone*e nu pot cesiona drepturile patrimoniale
recunoscute prin prezenta lege c#tre organisme de gestiune colectiv#.

Art. 1$%
1
. "1# 2estiunea colectiv# este o%ligatorie pentru e*ercitarea urm#toarelor drepturi/
a# dreptul la remuneraie compensatorie pentru copia privat#0
)# dreptul la remuneraie ec(ita%il# pentru mprumutul pu%lic prev#zut la art. 14
4
alin. 8260
c# dreptul de suit#0
d# dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale0
e# dreptul de comunicare pu%lic# a operelor muzicale! cu e*cepia proieciei pu%lice a operelor
cinematografice0
*# dreptul la remuneraie ec(ita%il# recunoscut arti"tilor interprei "i produc#torilor de fonograme
pentru comunicarea pu%lic# "i radiodifuzarea fonogramelor de comer sau a reproducerilor acestora0
g# dreptul de retransmitere prin ca%lu.
"$# 7entru categoriile de drepturi prev#zute la alin. 816! organismele de gestiune colectiv# i reprezint#
"i pe titularii de drepturi care nu leau acordat mandat.
Art. 1$%
$
. "1# 7ot fi gestionate colectiv urm#toarele drepturi/
a# dreptul de reproducere a operelor muzicale pe fonograme sau videograme0
)# dreptul de comunicare pu%lic# a operelor! cu e*cepia operelor muzicale! "i a prestaiilor artistice
n domeniul audiovizual0
c# dreptul de mprumut! cu e*cepia cazului prev#zut la art. 12:
1
alin. 816 lit. %60
d# dreptul de radiodifuzare a operelor "i a prestaiilor artistice n domeniul audiovizual0
25
e# dreptul la remuneraie ec(ita%il# rezultat# din cesiunea dreptului de nc(iriere prev#zut la art. 111
1
alin. 8160
*# dreptul la remuneraie ec(ita%il# recunoscut arti"tilor interprei "i produc#torilor de fonograme
pentru comunicarea pu%lic# "i radiodifuzarea fonogramelor pu%licate n scop comercial sau a
reproducerilor acestora.
"$# 7entru categoriile de drepturi prev#zute la alin. 816 organismele de gestiune colectiv# i reprezint#
numai pe titularii de drepturi care leau acordat mandat "i ela%oreaz# metodologii! n limita
repertoriului gestionat! dac# sunt ndeplinite condiiile prev#zute la art. 1:0 alin. 816 lit. a6! sau
negociaz# direct cu utilizatorii contractele de licen#. &rganismele de gestiune colectiv# vor permite! la
cererea utilizatorilor! consultarea la sediul organismelor a repertoriului de opere gestionat! dintre cele
utilizate de solicitant! n forma prev#zut# la art. 126 alin. 826! precum "i lista titularilor de drepturi de
autor "i de drepturi cone*e! rom.ni "i str#ini! pe care i reprezint#. $ceast# activitate de gestiune
colectiv# se afl# su% supraveg(erea "i controlul &ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor! n calitate
de garant al aplic#rii legii.
"%# &rganismele de gestiune colectiv# autorizeaz#! la cerere! utilizarea operelor de creaie
intelectual#! numai n %aza documentelor care certific# e*istena mandatului titularilor de drepturi de
autor sau cone*e! cu e*cepia cazurilor de gestiune colectiv# o%ligatorie.
Art. 1$%
%
. Drepturile recunoscute n prezentul capitol! cu e*cepia celor prev#zute la art. 12:
1
"i
12:
2
! pot fi gestionate prin intermediul organismelor de gestiune colectiv#! numai n limita mandatului
special acordat de titularii de drepturi.
Art. 1$%
&
. n negocierile cu titlu individual privind drepturile recunoscute prin prezenta lege!
e*istena organismelor de gestiune colectiv# nu i mpiedic# pe titularii drepturilor de autor "i ai
drepturilor cone*e s# se adreseze unor intermediari! persoane fizice sau persoane 'uridice specializate!
pentru a fi reprezentai.
/ec0iunea a II1a
&rganismele de gestiune colectiv# a dreptului de autor "i a drepturilor cone*e
Art. 1$&. &rganismele de gestiune colectiv# a dreptului de autor "i a drepturilor cone*e! denumite
n cuprinsul legii organisme de gestiune colectiv#! sunt! n sensul prezentei legi! persoane 'uridice
constituite prin li%er# asociere! care au ca o%iect de activitate! n principal! colectarea "i repartizarea
drepturilor a c#ror gestiune le este ncredinat# de c#tre titulari.
Art. 1$'. "1# &rganismele de gestiune colectiv# prev#zute n prezentul capitol se constituie n
condiiile legii! cu avizul &ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor! "i funcioneaz# potrivit
reglement#rilor privind asociaiile f#r# scop lucrativ "i potrivit prevederilor prezentei legi.
"$# $ceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor cone*e!
persoane fizice ori 'uridice! "i acioneaz# n limitele mandatului ncredinat "i pe %aza statutului adoptat
dup# procedura prev#zut# de lege.
"%# &rganismele de gestiune colectiv# pot fi create n mod separat pentru gestionarea de categorii
distincte de drepturi! corespunz.nd unor domenii diferite de creaie! precum "i pentru gestionarea de
drepturi aparin.nd unor categorii distincte de titulari.
Art. 1$'
1
. &rganismele de gestiune colectiv# au o%ligaia s# comunice pu%licului! prin mi'loace de
informare n mas#! urm#toarele date/
a# categoriile de titulari de drepturi pe care i reprezint#0
)# drepturile patrimoniale pe care le gestioneaz#0
c# categoriile de utilizatori "i categoriile de persoane fizice "i 'uridice care au o%ligaii de plat# a
remuneraiilor compensatorii pentru copia privat# c#tre titularii de drepturi0
d# actele normative n temeiul c#rora funcioneaz# "i colecteaz# remuneraiile cuvenite titularilor de
drepturi0
e# modalit#ile de colectare "i persoanele responsa%ile de aceast# activitate! pe plan local "i central0
*# programul de lucru.
Art. 1$6. "1# $vizul prev#zut la art. 129 alin. 816 se acord# organismelor de gestiune colectiv# cu
sediul )om.nia! care/
26
a# urmeaz# s# se constituie sau funcioneaz# potrivit reglement#rilor legale la data intr#rii n vigoare a
prezentei legi0
)# depun la &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor repertoriul de opere! interpret#ri "i e*ecuii
artistice! fonograme "i videograme! aparin.nd propriilor mem%ri "i pe care l gestioneaz#! precum "i
contractele nc(eiate! pentru gestionarea de drepturi similare! cu organisme str#ine0
c# au adoptat un statut care ndepline"te condiiile prev#zute de prezenta lege0
d# au capacitate economic# de gestionare colectiv# "i dispun de mi'loacele umane "i materiale
necesare gestion#rii repertoriului pe ntregul teritoriu al #rii0
e# permit! potrivit procedurilor e*prese din propriul statut! accesul oric#ror titulari ai drepturilor de
autor sau drepturi cone*e din domeniul pentru care se nfiineaz# "i care doresc s# le ncredineze un
mandat.
"$# )epertoriul menionat la alin. 816 lit. %6 se depune n regim de %az# de date! prote'at potrivit legii!
n format scris "i electronic! sta%ilit prin decizie a directorului general! "i conine cel puin numele
autorului! numele titularului de drepturi! titlul operei! elementele de identificare a arti"tilor interprei "i
e*ecutani! a fonogramelor sau videogramelor.
"%# $vizul de constituire "i funcionare pentru organismul de gestiune colectiv# se acord# prin decizie
a directorului general al &ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor "i se pu%lic# n >onitorul &ficial
al )om.niei! 7artea A! pe c(eltuiala organismului de gestiune colectiv#.
Art. 1$(. "1# +tatutul organismului de gestiune colectiv# tre%uie s# cuprind# dispoziii cu privire
la/
a# denumirea! domeniul "i o%iectul de activitate "i drepturile pe care le gestioneaz# pe %aza
repertoriului constituit n acest scop0
)# condiiile n care se realizeaz# gestionarea drepturilor pentru titularii acestora! pe %aza principiului
egalit#ii de tratament0
c# drepturile "i o%ligaiile mem%rilor n raporturile cu organismul de gestiune colectiv#0
d# modalitatea de desemnare "i atri%uiile administratorului general responsa%il de funcionarea
organismului de gestiune colectiv#! precum "i ale organelor de administrare "i de reprezentare0
e# patrimoniul iniial "i resursele economice prev#zute0
*# regulile aplica%ile repartiz#rii drepturilor colectate! proporional cu utilizarea real# a repertoriului
titularilor de drepturi! privind repartizarea drepturilor colectate pentru care nu se poate sta%ili
repartizarea real#! precum "i regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate0
g# reguli privind modalitatea de sta%ilire a metodologiilor ce urmeaz# a fi negociate cu utilizatorii "i
reguli privind reprezentarea n cadrul negocierilor0
+# modalit#ile de verificare a gestiunii economice "i financiare de c#tre mem%ri0
i# modalit#ile de sta%ilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune
colectiv# pentru acoperirea c(eltuielilor necesare funcion#rii0
,# orice alte dispoziii o%ligatorii potrivit legislaiei n vigoare.
"$# Din consiliul director al organismului de gestiune colectiv# nu poate face parte administratorul
general sau orice alt# persoan# care are calitatea de anga'at retri%uit al organismului. 5u au calitatea de
anga'ai retri%uii mem%rii organismului de gestiune colectiv# care primesc indemnizaie de participare
la activit#ile din cadrul organelor de conducere alese.
"%# &rice propunere de modificare a statutului se supune aviz#rii! de c#tre &ficiul )om.n pentru
Drepturile de $utor! cu cel puin dou# luni nainte de adunarea general# a organismului de gestiune
colectiv# n cadrul c#reia modificarea urmeaz# s# fie apro%at#. &ficiul )om.n pentru Drepturile de
$utor eli%ereaz# acest aviz n termen de 10 zile de la solicitare! iar avizul se depune la instana
'udec#toreasc# n vederea nregistr#rii modific#rii. n cazul n care avizul este negativ! acesta tre%uie
motivat.
"&# &rice modificare a statutului efectuat# "i nregistrat# la instana 'udec#toreasc# f#r# avizul
&ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor este nul# de drept.
Art. 1$8. $1)&2$3
Art. 1$9. "1# >andatul de gestiune colectiv# a drepturilor patrimoniale! de autor sau cone*e! este
acordat direct! prin contract scris de c#tre titularii de drepturi.
27
"$# 4iecare titular de drepturi care a acordat un mandat organismului de gestiune colectiv# are dreptul
la un vot n cadrul adun#rii generale. $rti"tii interprei sau e*ecutani care au participat la o e*ecuie
sau o interpretare colectiv# a unei opere au dreptul la un singur vot n cadrul adun#rii generale! prin
reprezentantul desemnat conform procedurii prev#zute la art. 99 alin. 826.
"%# >andatul de gestiune colectiv# a drepturilor patrimoniale! de autor sau cone*e! poate fi acordat "i
indirect de c#tre titulari! prin contracte scrise! nc(eiate ntre organisme de gestiune colectiv# din
)om.nia "i organisme str#ine care gestioneaz# drepturi similare! pe %aza repertoriilor mem%rilor
acestora. >andatul indirect nu confer# drept de vot titularilor de drepturi.
"&# &rice titular de drepturi de autor sau de drepturi cone*e poate ncredina prin mandat
administrarea drepturilor sale privind repertoriul propriu unui organism de gestiune colectiv#.
&rganismul respectiv este o%ligat s# accepte administrarea acestor drepturi pe %aza gestiunii colective
n limita o%iectului s#u de activitate.
"'# &rganismele de gestiune colectiv# nu pot avea ca o%iect de activitate utilizarea repertoriului
prote'at pentru care au primit un mandat de gestiune colectiv#.
Art. 1$9
1
. n cazul gestiunii colective o%ligatorii! dac# un titular nu este asociat la niciun organism!
competena revine organismului din domeniu cu cel mai mare num#r de mem%ri. )evendicarea de c#tre
titularii de drepturi nereprezentai a sumelor cuvenite se poate face n termen de : ani de la data
notific#rii. Dup# acest termen! sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit (ot#r.rii
adun#rii generale! cu e*cepia c(eltuielilor de administrare.
/ec0iunea a III1a
4uncionarea organismelor de gestiune colectiv#
Art. 1%.. "1# &rganismele de gestiune colectiv# au urm#toarele o%ligaii/
a# s# acorde autorizaii nee*clusive utilizatorilor! la cererea acestora! efectuat# nainte de utilizarea
repertoriului prote'at! n sc(im%ul unei remuneraii! prin licen# nee*clusiv#! n form# scris#0
)# s# ela%oreze metodologii pentru domeniile lor de activitate! cuprinz.nd drepturile patrimoniale
cuvenite! ce tre%uie negociate cu utilizatorii n vederea pl#ii acestor drepturi! n cazul acelor opere al
c#ror mod de e*ploatare face imposi%il# autorizarea individual# de c#tre titularii de drepturi0
c# s# nc(eie! n numele titularilor de drepturi care leau acordat mandat sau pe %aza conveniilor
nc(eiate cu organisme similare din str#in#tate! contracte generale cu organizatorii de spectacole! cu
utilizatorii care desf#"oar# activit#i de comunicare pu%lic#! cu organismele de radiodifuziune ori de
televiziune sau cu distri%uitorii de servicii de programe prin ca%lu! av.nd ca o%iect autorizarea de
utilizare a repertoriului prote'at0
d# s# prote'eze interesele mem%rilor lor! n ceea ce prive"te gestionarea drepturilor cuvenite! ca
urmare a utiliz#rii repertoriului propriu! n afara teritoriului )om.niei! prin nc(eierea de contracte de
reprezentare cu organismele similare din str#in#tate0
e# s# colecteze sumele datorate de utilizatori "i s# le repartizeze ntre titularii de drepturi! potrivit
prevederilor din statut0
*# s# asigure accesul propriilor mem%ri la informaiile privind orice aspect al activit#ii de colectare a
sumelor datorate de utilizatori "i de repartizare a acestora0
g# s# acorde asisten# de specialitate titularilor de drepturi "i s# i reprezinte n cadrul procedurilor
legale! n limita o%iectului lor de activitate0
+# s# cear# utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informaii "i transmiterea
documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneraiilor pe care le colecteaz#! precum
"i informaii privind operele utilizate! cu indicarea titularilor de drepturi! n vederea repartiz#rii
acestora0 utilizatorii sau intermediarii acestora au o%ligaia s# furnizeze! n format scris "i electronic! n
termen de 10 zile de la solicitare! informaiile "i documentele solicitate! su% semn#tura reprezentantului
legal "i "tampilate0
i# s# asigure transparena activit#ii de gestiune colectiv# n raporturile cu autorit#ile pu%lice care au
drept de control "i! prin acestea! cu utilizatorii0
,# s# ndeplineasc# orice alt# activitate! conform mandatului special primit de la titularii dreptului de
autor sau ai drepturilor cone*e! n limitele o%iectului lor de activitate.
28
"$# -ontractele de reprezentare nc(eiate de organismele similare din str#in#tate! prev#zute la alin. 816
lit. d6! se nc(eie n form# scris#! cu menionarea modului de realizare a sc(im%ului de informaii
privind repertoriul p#rilor! a drepturilor gestionate! a duratei "i a modalit#ilor de plat#.
Art. 1%1. 1 "1# n vederea iniierii procedurilor de negociere! organismele de gestiune colectiv#
tre%uie s# depun# la &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor o cerere! nsoit# de metodologiile
propuse a fi negociate! potrivit prevederilor art. 1:0 alin. 816 lit. a6.
"$# >etodologiile se negociaz# n cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al
&ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor! emis# n termen de ma*imum 9 zile de la primirea cererii
de iniiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al &ficiului )om.n pentru
Drepturile de $utor se pu%lic# n >onitorul &ficial al )om.niei! 7artea A! pe c(eltuiala organismelor de
gestiune colectiv#. -omisia de negociere este constituit# din/
a# c.te un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiv#! care funcioneaz# pentru c.te
o categorie de drepturi! pe de o parte0
)# c.te un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de utilizatori! numit dintre
acestea! si c.te un reprezentant al primilor : utilizatori ma'ori! sta%iliti pe %aza cifrei de afaceri si a
cotei de piata a acestora n domeniu! cu conditia ca acestea sa fie declarate la &ficiul )om.n pentru
Drepturile de $utor pe propria raspundere! precum si al societatilor pu%lice de radiodifuziune si de
televiziune! dupa caz! pe de alta parte.
"%# n vederea desemn#rii n cadrul comisiei prev#zute la alin. 826! organismele de gestiune colectiv#
vor depune la &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor! odat# cu metodologiile! lista structurilor
asociative ale utilizatorilor "i pe cea a utilizatorilor ma'ori! care urmeaz# a fi convocai pentru
negocieri! precum "i elementele de identificare a acestora.
"&# Decizia de desemnare a comisiei de negociere se comunic# p#rilor prin scrisoare recomandat#!
mpreun# cu propunerea de metodologii depus# de organismele de gestiune colectiv#.
Art. 1%1
1
. "1# >etodologia se negociaz# de c#tre organismele de gestiune colectiv# cu
reprezentanii prev#zui la art. 1:1 alin. 826 lit. %6! in.nduse seama de urm#toarele criterii principale/
a# categoria titularilor de drepturi! mem%ri sau nemem%ri! "i domeniul pentru care se poart#
negocierea0
)# categoria de utilizatori pe care i reprezint# la negocieri structurile asociative sau ceilali utilizatori
desemnai s# negocieze0
c# repertoriul! confirmat de &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor! gestionat de organismul de
gestiune colectiv#! pentru mem%rii proprii! precum "i pentru mem%rii altor organisme str#ine similare!
n %aza contractelor de reprezentare0
d# proporia utiliz#rii repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectiv#0
e# proporia utiliz#rilor pentru care utilizatorul a ndeplinit o%ligaiile de plat# prin contracte directe
cu titularii de drepturi0
*# veniturile o%inute de utilizatori din activitatea care utilizeaz# repertoriul ce face o%iectul
negocierii0
g# n cazul n care nu e*ist# venituri se va folosi practica european# n domeniu0
+# practica european# privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori "i organismele de gestiune
colectiv#.
"$# &rganismele de gestiune colectiv# pot solicita de la aceea"i categorie de utilizatori remuneraii
forfetare sau procentuale! raportate la veniturile o%inute de utilizatori din activitatea n cadrul c#reia se
utilizeaz# repertoriul! cum ar fi/ radiodifuzare! retransmitere prin ca%lu sau comunicare pu%lic#! in.nd
cont de practica european# privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori "i organismele de gestiune
colectiv#. 7entru activitatea de radiodifuzare! remuneraiile procentuale se vor sta%ili difereniat! direct
proporional cu ponderea utiliz#rii repertoriului gestionat colectiv n aceast# activitate! iar n lipsa
veniturilor! n funcie de c(eltuielile ocazionate de utilizare.
"%# )emuneraiile forfetare sau procentuale! prev#zute la alin. 826! pot fi solicitate numai dac# "i n
m#sura n care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile cone*e prote'ate se afl#
n termenele de protecie prev#zute de lege.
29
"&# n cazul n care gestiunea colectiv# este o%ligatorie conform prevederilor art. 12:
1
! metodologiile
se negociaz# f#r# a se ine seama de criteriile prev#zute la alin. 816 lit. c6 "i e6! repertoriile fiind
considerate repertorii e*tinse.D
Art. 1%1
$
. "1# 5egocierea metodologiilor se desf#"oar# conform programului sta%ilit ntre cele dou#
p#ri! pe o durat# de ma*imum :0 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei.
"$# nelegerea p#rilor cu privire la metodologiile negociate se consemneaz# ntrun protocol care se
depune la &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor. 7rotocolul se pu%lic# n >onitorul &ficial al
)om.niei! 7artea A! pe c(eltuiala organismelor de gestiune colectiv#! prin decizie a directorului general
al &ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor! emis# n termen de 9 zile de la data depunerii.
>etodologiile astfel pu%licate sunt opoza%ile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care sa
negociat "i tuturor importatorilor "i fa%ricanilor de suporturi "i aparate pentru care se datoreaz#
remuneraia compensatorie pentru copia privat#! conform art. 10=.
"%# &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor poate fi solicitat! pentru iniierea procedurii de ar%itra'
efectuate de c#tre ar%itri! n urm#toarele situaii/
a# entit#ile care alc#tuiesc o parte ce urmeaz# s# participe la negociere nu au putut conveni asupra
punctului de vedere comun ce tre%uie prezentat celeilalte p#ri0
)# cele dou# p#ri aflate n negociere nu au putut conveni o form# unic# a metodologiei n termenul
prev#zut la alin. 8160
c# organismele de gestiune colectiv# nu au putut conveni nc(eierea unui protocol de repartizare a
remuneraiilor "i de sta%ilire a comisionului datorat colectorului unic.
"&# &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor! n termen de 9 zile de la solicitarea ar%itra'ului!
convoac# p#rile n vederea desemn#rii! prin tragere la sori! a 9 ar%itri titulari! care vor constitui
completul de ar%itra'! "i a : ar%itri de rezerv#. $ce"tia din urm# i vor nlocui! n ordinea tragerii la
sori! pe ar%itrii titulari indisponi%ili. Desemnarea ar%itrilor prin tragere la sori se face "i n cazul
a%senei p#rilor convocate.
"'# &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor! n termen de 9 zile de la data desemn#rii ar%itrilor!
convoac# la sediul s#u ar%itrii desemnai "i p#rile! n vederea constituirii completului de ar%itra'.
-ompletul de ar%itra' sta%ile"te/ onorariul %rut! prin negociere cu p#rile! primul termen! dar nu mai
t.rziu de 9 zile! precum "i locul ar%itra'ului "i informeaz# p#rile.
"6# -ele dou# p#ri aflate n ar%itra'! organismele de gestiune colectiv# "i! respectiv! utilizatorii sau
ali pl#titori contri%uie n mod egal la plata onorariului. +umele se depun la casieria &ficiului )om.n
pentru Drepturile de $utor! nainte de primul termen de ar%itra'. 5eplata n termen atrage dec#derea
p#rii care nu a ac(itat onorariul din dreptul de a propune pro%e "i de a formula concluzii pe durata
ar%itra'ului.
"(# $r%itrii au o%ligaia ca n termen de :0 de zile de la primul termen al ar%itra'ului s# depun# la
&ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor (ot#r.rea cuprinz.nd forma final# a metodologiilor supuse
ar%itra'ului! n vederea comunic#rii c#tre p#ri. n mod e*cepional! ar%itrii pot solicita! motivat!
&ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor prelungirea acestui termen cu ma*imum 19 zile. $r%itrii "i
pot ridica onorariul de la casieria &ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor numai dup# depunerea
(ot#r.rii ar%itrale.
"8# Eot#r.rea ar%itral# privind forma definitiv# a metodologiilor se comunic# p#rilor de c#tre &ficiul
)om.n pentru Drepturile de $utor "i se pu%lic# n >onitorul &ficial al )om.niei! 7artea A! pe
c(eltuiala &ficiului! prin decizie a directorului general! emis# n termen de cinci zile de la data
depunerii. >etodologiile astfel pu%licate sunt opoza%ile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care
sa negociat "i nu se pot acorda reduceri la plata remuneraiilor datorate! altele dec.t cele prev#zute n
metodologiile pu%licate.
"9# n termen de :0 de zile de la data pu%lic#rii n >onitorul &ficial al )om.niei! 7artea A! a (ot#r.rii
ar%itrale! p#rile pot face apel mpotriva acesteia la instana -urii de $pel 1ucure"ti! care se va
pronuna asupra cauzei n complet civil. Eot#r.rea ar%itral# este e*ecutorie de drept p.n# la
pronunarea soluiei cu privire la meninerea sau modificarea metodologiilor. +oluia -urii de $pel
1ucure"ti este definitiv# "i irevoca%il#! se comunic# &ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor "i se
pu%lic# n >onitorul &ficial al )om.niei! 7artea A! pe c(eltuiala &ficiului )om.n pentru Drepturile de
$utor! prin decizie a directorului general! emis# n termen de 9 zile de la data comunic#rii.
30
"1.# >etodologiile negociate sau sta%ilite conform prevederilor alin. 816896 nu sunt opoza%ile
utilizatorilor care la data declansarii procedurii de negociere a metodologiilor se afla n curs de
negociere directa a unui contract de licenta sau au nc(eiat de'a aceste negocieri cu organismele de
gestiune colectiva.
Art. 1%1
%
. "1# &rganismele de gestiune colectiv# sau! dup# caz! structurile asociative ale
utilizatorilor! utilizatorii ma'ori! societ#ile pu%lice de radiodifuziune sau de televiziune pot formula o
nou# cerere de iniiere a procedurilor de negociere a tarifelor "i metodologiilor numai dup# : ani de la
data pu%lic#rii lor n form# definitiv# n >onitorul &ficial al )om.niei! 7artea A.
"$# n cazul negocierilor prev#zute de art. 10= alin. 846! oricare dintre p#ri poate formula o nou#
cerere de iniiere a procedurilor de negociere a metodologiilor numai dup# 2 ani de la data pu%lic#rii
acestora n form# definitiv# n >onitorul &ficial al )om.niei! 7artea A.
"%# 7.n# la pu%licarea noilor metodologii! r#m.n vala%ile vec(ile metodologii.
Art. 1%1
&
. )emuneraiile sta%ilite n sum# fi*# se pot modifica anual! ncep.nd cu prima lun# a
anului urm#tor celui n care sau pu%licat metodologiile! de c#tre organismele de gestiune colectiv#! pe
%aza indicelui de inflaie! sta%ilit la nivel naional. $ceste modific#ri se depun la &ficiul )om.n pentru
Drepturile de $utor! urm.nd a fi pu%licate n >onitorul &ficial al )om.niei! 7artea A! pe c(eltuiala
organismelor de gestiune colectiv#! prin decizie a directorului general al &ficiului )om.n pentru
Drepturile de $utor! emis# n termen de cinci zile de la data depunerii. >odific#rile devin efective
ncep.nd cu luna urm#toare pu%lic#rii.
Art. 1%$. $1)&2$3
Art. 1%%. "1# -olectarea sumelor datorate de utilizatori sau de ali pl#titori se face de organismul de
gestiune colectiv# al c#rui repertoriu se utilizeaz#.
"$# n situaia n care e*ist# mai multe organisme de gestiune colectiv# pentru acela"i domeniu de
creaie! iar drepturile gestionate sunt din categoria celor prev#zute la art. 12:
2
! organismele %eneficiare
sta%ilesc! printrun protocol care se depune la &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor n vederea
pu%lic#rii n >onitorul &ficial al )om.niei! 7artea A! pe c(eltuiala acestora! urm#toarele/
a# criteriile repartiz#rii ntre organisme a remuneraiei0
)# organismul de gestiune colectiv# care urmeaz# s# fie numit dintre acestea! prin decizie a
directorului general al &ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor! drept colector n domeniul
titularilor de drepturi n cauz#0
c# modalitatea de evideniere "i 'ustificare a c(eltuielilor privind acoperirea real# a costurilor de
colectare ale organismului de gestiune colector.
"%# n cazul prev#zut la alin. 826! dac# organismele de gestiune colectiv# %eneficiare nu depun la
&ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor protocolul menionat! n termen de :0 de zile de la data
intr#rii n vigoare a metodologiilor &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor desemneaz# dintre
acestea colectorul n domeniul titularilor de drepturi n cauz#! pe %aza reprezentativit#ii! prin decizie a
directorului general.
"&# 7entru situaia prev#zut# la alin. 8:6! colectorul unic desemnat de &ficiul )om.n pentru Drepturile
de $utor nu poate repartiza sumele colectate nici ntre organismele %eneficiare! nici propriilor mem%ri!
dec.t dup# depunerea la &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor a unui protocol nc(eiat ntre
organismele %eneficiare prin care se sta%ilesc criteriile privind repartizarea sumelor colectate.
-(eltuielile de colectare! n acest caz! se evideniaz# distinct "i tre%uie s# fie 'ustificate prin documente
privind acoperirea real# a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector n
domeniul titularilor de drepturi n cauz#.
"'# ?a e*pirarea termenului de :0 de zile prev#zut la alin. 8:6! oricare dintre organismele de gestiune
colectiv# poate solicita &ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor iniierea procedurii de ar%itra'
efectuate de c#tre ar%itri! pentru sta%ilirea criteriilor privind repartizarea remuneraiei ntre categoriile
de %eneficiari. 7rocedura de ar%itra'! precum "i etapele ulterioare sunt cele prev#zute la art. 1:1
2
alin.
8:6 896.
"6# +umele colectate de organismul de gestiune colectiv#! n calitate de colector unic! potrivit
prevederilor art. 10=
1
alin. 816! ale art. 121 alin. 826 "i alin. 816 "i 8:6 ale prezentului articol! se
evideniaz# n conturi analitice distincte.
31
"(# &rganismul de gestiune colectiv#! care este colector unic! are o%ligaia s# eli%ereze autorizarea
prin licen# nee*clusiv#! n form# scris#! n numele tuturor organismelor de gestiune colectiv#
%eneficiare! "i s# asigure transparena activit#ilor de colectare! precum "i a costurilor aferente n
raporturile cu organismele de gestiune colectiv# %eneficiare. $cestea au o%ligaia de a spri'ini
activitatea de colectare.
"8# 7revederile art. 1:4 alin. 826 lit. f6 se aplic# n mod corespunz#tor "i organismelor de gestiune
colectiv# care sunt colectori unici.
"9# &rganismele de gestiune colectiv# pot conveni printrun protocol care se pu%lic# n >onitorul
&ficial al )om.niei! 7artea A! prin decizie a directorului general al &ficiului )om.n pentru Drepturile
de $utor! desemnarea unui colector comun pe un domeniu de pl#titori! privind remuneraiile cuvenite
categoriilor de titulari de drepturi reprezentate de acestea. De asemenea! organismele de gestiune
colectiv# pot nfiina! cu avizul &ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor! organisme comune de
colectare pentru mai multe domenii! care s# funcioneze potrivit prevederilor legale referitoare la
federaiile de persoane 'uridice de drept privat f#r# scop lucrativ! precum "i potrivit prevederilor
e*prese privind organizarea "i funcionarea organismelor de gestiune colectiv# din prezenta lege.
Art. 1%&. "1# ,*ercitarea gestiunii colective ncredinate prin contractul de mandat nu poate
restr.nge n nici un fel drepturile patrimoniale ale titularilor.
"$# 2estiunea colectiv# se e*ercit# potrivit urm#toarelor reguli/
a# deciziile privind metodele "i regulile de colectare a remuneraiei "i a altor sume de la utilizatori "i
cele de repartizare a acestora ntre titularii de drepturi! precum "i cele privind alte aspecte mai
importante ale gestiunii colective tre%uie s# fie luate de mem%ri! n cadrul adun#rii generale! potrivit
statutului0
)# comisionul datorat de titularii de drepturi! care sunt mem%ri ai unui organism de gestiune
colectiv#! pentru acoperirea c(eltuielilor de funcionare a acestuia! prev#zute la art. 12= alin. 816 lit. i6!
cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectiv# care este colector unic! potrivit
prevederilor art. 1:: alin. 826 lit. c6 "i alin. 846! nu poate fi mai mare de 19; din sumele colectate
anual0
c# n lipsa unei (ot#r.ri e*prese a adun#rii generale! sumele colectate de un organism de gestiune
colectiv# nu pot fi utilizate n scopuri comune! altele dec.t acoperirea costurilor reale ale colect#rii "i
repartiz#rii c#tre mem%ri a sumelor cuvenite0 adunarea general# poate decide ca ma*imum 19; din
sumele colectate s# poat# fi utilizate n scopuri comune "i numai n limita o%iectului de activitate0
d# sumele colectate de un organism de gestiune colectiv# se repartizeaz# individual titularilor de
drepturi! proporional cu utilizarea repertoriului fiec#ruia! n termen de ma*imum 6 luni de la data
colect#rii0 titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a celor a c#ror
repartizare nu presupune o documentare special# n termen de :0 de zile de la data colect#rii0
e# comisionul datorat de titularii de drepturi se reine acestora din sumele cuvenite fiec#ruia! dup#
calcularea repartiiei individuale0
*# sumele rezultate din plasamentele remuneraiilor nerevendicate "i nerepartizate! aflate n depozite
%ancare sau o%inute din alte operaiuni efectuate n limita o%iectului de activitate! precum "i cele
o%inute cu titlu de pre'udicii sau daune ca urmare a nc#lc#rii drepturilor de autor ori cone*e se cuvin
"i se repartizeaz# titularilor de drepturi "i nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune
colectiv#0
g# $1)&2$3
"%# )emuneraiile ncasate de organismele de gestiune colectiv# nu sunt "i nu pot fi asimilate
veniturilor acestora.
"&# n e*ercitarea mandatului! n condiiile prezentei legi! organismelor de gestiune colectiv# nu li se
transfer# sau nu li se transmit drepturi de autor "i drepturi cone*e ori utilizarea acestora.
Art. 1%&
1
. "1# &rganismele de gestiune colectiv# au o%ligaia s# pu%lice! n format electronic! pe
pagina proprie de Anternet! urm#toarele informaii actualizate/
a# statutul0
)# lista mem%rilor organelor de conducere centrale "i locale! componena comisiilor interne "i lista
responsa%ililor locali0
32
c# situaia anual# privind soldul sumelor nerepartizate! sumele colectate pe categorii de utilizatori sau
ali pl#titori! sumele reinute! costul gestiunii "i sumele repartizate pe categorii de titulari0
d# darea de seam# anual#0
e# informaiile privind adunarea general#! cum ar fi/ data "i locul convoc#rii! ordinea de zi! proiectele
de (ot#r.re "i (ot#r.rile adoptate0
*# alte date necesare inform#rii mem%rilor.
"$# &rice mem%ru are dreptul de a solicita! n nume personal sau prin reprezentant autorizat!
informaii detaliate "i documente privind sumele ce iau fost repartizate n ultimele 12 luni!
proveniena! modul de calcul al drepturilor "i reinerile aplicate! precum "i verificarea concordanei
acestor date cu prevederile regulamentului de repartizare.
"%# ntrun interval de timp de :0 de zile nainte de adunarea general#! orice mem%ru are dreptul s#
consulte! la sediul organismului de gestiune colectiv#/
a# darea de seam# anual#0
)# %ilanul conta%il0
c# raportul organelor de conducere "i al comisiei de cenzori0
d# te*tul "i e*punerea de motive a (ot#r.rilor ce urmeaz# a fi supuse apro%#rilor adun#rii generale0
e# salariile individuale ale anga'ailor0
*# situaia sumelor din conturile %ancare! a plasamentelor "i a do%.nzilor o%inute la nc(iderea
ultimului e*erciiu financiar0
g# situaia privind categoriile de utilizatori! num#rul pl#titorilor din fiecare categorie "i suma glo%al#
colectat# de la fiecare categorie0
+# situaia litigiilor cu utilizatorii.
"&# $ccesul la informaiile prev#zute la alin. 8:6 se face! n regim de confidenialitate! pe %az# de
cerere scris# "i cu limitarea accesului la datele personale ale anga'ailor organismului de gestiune
colectiv#.
"'# >em%rii care consider# c# li sar fi nc#lcat dreptul de acces la informaiile solicitate pot sesiza! n
termen de trei zile! comisia permanent# special# privind accesul la informaii! desemnat# de adunarea
general#! format# din cinci mem%ri! care nu sunt anga'ai "i nu fac parte din organele de conducere.
-omisia este o%ligat# s# r#spund#! n termen de "apte zile! at.t celui care a formulat sesizarea! c.t "i
administratorului general. -omisia ntocme"te un raport anual asupra activit#ii sale! pe care l
nainteaz# adun#rii generale "i &ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor.
Art. 1%'. "1# &rganismele de gestiune colectiv# au o%ligaia s# depun# la &ficiul )om.n pentru
Drepturile de $utor! n primul trimestru al fiec#rui an! dup# desf#"urarea adun#rii generale/
a# darea de seam# anual#! apro%at# de adunarea general#0
)# raportul anual al comisiei de cenzori! prezentat adun#rii generale0
c# (ot#r.rile 'udec#tore"ti privind nregistrarea modific#rilor la statut! avizate de &ficiul )om.n
pentru Drepturile de $utor0
d# repertoriul actualizat0
e# contractele de reprezentare cu organismele similare din str#in#tate.
"$# Documentele prev#zute la alin. 816 lit. a6 "i d6 se depun la &ficiul )om.n pentru Drepturile de
$utor! n formatul sta%ilit prin decizie a directorului general al &ficiului.
Art. 1%6. $1)&2$3
APIT!LUL II
&ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor
Art. 1%(. "1# &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor funcioneaz# ca organ de specialitate n
su%ordinea 2uvernului! fiind autoritate unic# de reglementare! eviden# prin registre naionale!
supraveg(ere! autorizare! ar%itra' "i constatare te(nico"tiinific# n domeniul drepturilor de autor "i al
drepturilor cone*e.
"$# 4inanarea c(eltuielilor curente "i de capital ale &ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor se
face integral "i distinct de la %ugetul de stat! prin intermediul %ugetului >inisterului -ulturii "i -ultelor!
ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite.
33
"%# &rganizarea! funcionarea! structura personalului "i dot#rile necesare ndeplinirii atri%uiilor
&ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor se sta%ilesc prin (ot#r.re a 2uvernului.
"&# &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor este coordonat de ministrul culturii "i cultelor "i este
condus de un director general! a'utat de un director general ad'unct! numii prin decizie a primului
ministru! la propunerea ministrului coordonator.
"'# $1)&2$3
"6# $1)&2$3
Art. 1%8. "1# 7rincipalele atri%uii ale &ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor sunt
urm#toarele/
a# reglementeaz# activitatea din domeniu prin decizii ale directorului general! potrivit legii0
)# ela%oreaz# proiecte de acte normative n domeniul s#u de activitate0
c# ine evidena repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectiv#0
d# organizeaz# "i administreaz# contra cost nregistrarea n registrele naionale "i n alte evidene
naionale specifice! prev#zute de lege0
e# eli%ereaz# contra cost marca'e (olografice utiliza%ile n condiiile legii n domeniul drepturilor de
autor "i al drepturilor cone*e! la valoarea preului de ac(iziie la care se adaug# un comision de
administrare de :0;0
*# avizeaz# constituirea "i supraveg(eaz# funcionarea organismelor de gestiune colectiv#0
g# avizeaz#! ca organ de specialitate al administraiei pu%lice centrale! potrivit legii! nscrierea n
registrul aflat la grefa 'udec#toriei a asociaiilor "i fundaiilor constituite n domeniul drepturilor de
autor "i al drepturilor cone*e! inclusiv n ceea ce prive"te asociaiile pentru com%aterea pirateriei0
+# controleaz# funcionarea organismelor de gestiune colectiv# "i sta%ile"te m#surile de intrare n
legalitate sau aplic# sanciuni! dup# caz0
i# asigur# secretariatul procedurilor de ar%itra' desf#"urate potrivit legii0
,# efectueaz# contra cost! pe c(eltuiala inculpailor! n cazul n care sa dovedit vinov#ia! constat#ri
te(nico"tiinifice cu privire la caracterul original al produselor purt#toare de drepturi de autor sau de
drepturi cone*e! la solicitarea organelor de cercetare penal#0
3# efectueaz# e*pertize contra cost! pe c(eltuiala p#rilor interesate sau la cererea organelor 'udiciare0
l# desf#"oar# activit#i de informare privind legislaia din domeniu! pe c(eltuiala proprie! precum "i
activit#i de instruire! pe c(eltuiala celor interesai0
4# desf#"oar# activit#i de reprezentare n relaiile cu organizaiile de specialitate similare "i cu
organizaiile internaionale din domeniu! la care statul rom.n este parte0
n# ndepline"te orice alte atri%uii prev#zute de lege.
"$# 7rin (ot#r.re a 2uvernului se sta%ilesc tarifele operaiunilor ce pot fi efectuate de &ficiul )om.n
pentru Drepturile de $utor contra cost. -ontravaloarea operaiunilor prev#zute la alin. 816 lit. '6 se va
include n c(eltuielile de 'udecat#.
"%# 7entru ndeplinirea atri%uiilor sta%ilite prin lege &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor are
acces la informaiile necesare n mod operativ "i gratuit de la -entrul 5aional al -inematografiei!
&ficiul 5aional al )egistrului -omerului! $utoritatea 5aional# a <#milor! $genia 5aional# de
$dministrare 4iscal# "i de la Anspectoratul 2eneral al 7oliiei de 4rontier#! Anspectoratul 5aional
pentru ,videna 7ersoanelor "i Direcia 2eneral# de 7a"apoarte din cadrul >inisterului $dministraiei
"i Anternelor! precum "i de la instituiile financiar%ancare! n condiiile legii.
Art. 1%8
1
. -u ocazia controalelor efectuate de &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor potrivit
prevederilor art. 1:B! persoana controlat# este o%ligat# s# prezinte orice documente "i informaii
solicitate de organele de control "i s# predea copii dup# acestea! dac# sunt solicitate.
Art. 1%8
$
. "1# $ctivitatea de control a &ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor! prev#zut# la art.
1:B alin. 816 lit. (6! se desf#"oar# numai cu notificarea preala%il# a organismului de gestiune colectiv#
controlat! comunic.nduse totodat# "i o%iectivele controlului. &ficiul )om.n pentru Drepturile de
$utor poate efectua controale generale o dat# pe an! notificate cu 10 zile nainte de efectuarea
controlului! precum "i controale punctuale privind pro%leme care fac o%iectul unor reclamaii! ori de
c.te ori este nevoie! notificate cu trei zile nainte.
"$# -u ocazia controalelor efectuate de &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor! administratorul
general este o%ligat s# prezinte orice documente "i informaii solicitate de organele de control "i s#
34
predea copii dup# acestea! dac# sunt solicitate. &rganele de control pot lua note e*plicative n leg#tur#
cu situaiile constatate! at.t administratorului general! c.t "i altor persoane anga'ate.
"%# -oncluziile organelor de control ale &ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor! mpreun# cu
o%servaiile administratorului general! se consemneaz# ntrun procesver%al.
"&# 7e %aza concluziilor controlului! n cazul constat#rii unor nereguli! &ficiul )om.n pentru
Drepturile de $utor poate decide comunicarea procesuluiver%al c#tre adunarea general# a
organismului de gestiune colectiv# n cauz# care l va dez%ate n prima "edin# ordinar#.
Art. 1%8
%
. n cazul n care organismul de gestiune colectiv# nu mai ndepline"te condiiile
prev#zute la art. 124 "i 126 ori ncalc# o%ligaiile prev#zute la art. 1:0! 1::! 1:4! 1:4
1
! 1:9 sau art. 1:B
2
alin. 826! &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor poate acorda organismului de gestiune colectiv#!
prin decizie a directorului general! un termen pentru intrarea n legalitate. Decizia poate fi atacat# la
instanele 'udec#tore"ti de contecios administrativ. n cazul nerespect#rii deciziei r#mase definitive!
&ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor retrage temporar avizul prev#zut la art. 129. )etragerea
temporar# a avizului are ca efect suspendarea activit#ii organismului de gestiune colectiv# p.n# la
sc(im%area administratorului general de c#tre adunarea general#.
Art. 1%8
&
. "1# 7e l.ng# &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor funcioneaz# un corp de ar%itri!
format din 20 de mem%ri! numii din : n : ani! prin ordin al ministrului coordonator al &ficiului
)om.n pentru Drepturile de $utor. Desemnarea celor 20 de mem%ri se face prin tragere la sori de c#tre
directorul general al &ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor! n prezena candidailor! care sunt
propu"i de organismele de gestiune colectiv#! de structurile asociative ale utilizatorilor "i de societ#ile
pu%lice de radiodifuziune "i de televiziune. -andidaii propu"i tre%uie s# ai%# preg#tire 'uridic# "i
minimum 10 ani de activitate n domeniul dreptului civil. 7ropunerile se depun la &ficiul )om.n
pentru Drepturile de $utor! mpreun# cu o prezentare a candidatului propus "i cu acceptul scris al
acestuia! incluz.nd informaii privind modalit#ile de convocare.
"$# $r%itrii nu au calitatea de salariai ai &ficiului )om.n pentru Drepturile de $utor "i au dreptul la
un onorariu pentru participarea la ar%itra'ul metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de
organismele de gestiune colectiv#! n condiiile prev#zute de prezenta lege.
"%# -orpul de ar%itri va fi reconstituit n cazul n care num#rul ar%itrilor permanent disponi%ili este
mai mic de 16.
APIT!LUL III
>#suri de protecie! proceduri "i sanciuni
/ec0iunea I
>#suri te(nice de protecie "i informaii privind regimul drepturilor
Art. 1%8
'
. "1# $utorul unei opere! artistul interpret sau e*ecutant! produc#torul de fonograme ori de
nregistr#ri audiovizuale! organismul de radiodifuziune sau de televiziune "i fa%ricantul de %az# de date
pot s# instituie m#suri te(nice de protecie a drepturilor recunoscute prin prezenta lege.
"$# 7rin m#suri te(nice! n sensul prezentei legi! se nelege utilizarea oric#rei te(nologii! a unui
dispozitiv sau a unei componente care! n cadrul funcion#rii sale normale! este destinat# s# mpiedice
sau s# limiteze actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege.
"%# >#surile te(nice sunt considerate eficiente atunci c.nd utilizarea unei opere sau a oric#rui alt
o%iect al proteciei este controlat# de c#tre titularul de drepturi prin aplicarea unui cod de acces sau a
unui procedeu de protecie! precum criptarea! codarea! %ruierea sau orice transformare a operei ori a
altui o%iect al proteciei sau printrun mecanism de control al copierii! dac# m#surile ndeplinesc
o%iectivul de asigurare a proteciei.
"&# 3itularii de drepturi care au instituit m#suri te(nice de protecie au o%ligaia de a pune la
dispoziie %eneficiarilor e*cepiilor prev#zute la art. :: alin. 816 lit. a6! c6 "i e6! art. :: alin. 826 lit. d6 "i
e6 "i la art. :B mi'loacele necesare pentru accesul legal la opera sau la oricare alt o%iect al proteciei.
3otodat# ace"tia au dreptul s# limiteze num#rul copiilor realizate n condiiile de mai sus.
35
"'# Dispoziiile alin. 846 nu se aplic# n cazul operelor prote'ate! puse la dispoziia pu%licului! conform
clauzelor contractuale convenite ntre p#ri! astfel nc.t oricine din pu%lic s# poat# avea acces la acestea
n orice loc "i n orice moment! alese! n mod individual.
Art. 1%8
6
. "1# 3itularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege pot s# furnizeze! n format
electronic! asociat unei opere sau oric#rui alt o%iect al proteciei sau n conte*tul comunic#rii pu%lice a
acestora! informaii privind regimul drepturilor.
"$# 7rin informaii privind regimul drepturilor! n sensul prezentei legi! se nelege orice informaie
furnizat# de titularii de drepturi care permite identificarea operei sau a oric#rui alt o%iect al proteciei
prin prezenta lege! a autorului sau a altui titular de drepturi! precum "i condiiile "i modalit#ile de
utilizare a operei sau a oric#rui alt o%iect al proteciei! precum "i orice num#r sau cod reprezent.nd
aceste informaii.
/ec0iunea a II1a
7roceduri "i sanciuni
Art. 1%8
(
. "1# nc#lcarea drepturilor recunoscute "i prote'ate prin prezenta lege atrage r#spunderea
civil#! contravenional# sau penal#! dup# caz! potrivit legii. Dispoziiile procedurale sunt cele prev#zute
n prezenta lege! care se completeaz# cu cele de drept comun.
"$# n cadrul unei aciuni referitoare la nc#lcarea drepturilor prote'ate de prezenta lege "i ca r#spuns
la o cerere 'ustificat# a solicitantului! instana are dreptul s# solicite furnizarea informaiilor privind
originea "i reelele de distri%uie a m#rfurilor sau a serviciilor care aduc atingere unui drept prev#zut de
prezenta lege! fie de la f#ptuitor! fie de la orice alt# persoan# care/
a# a deinut n scop comercial m#rfuripirat0
)# a utilizat n scop comercial servicii prin care ncalc# drepturile prote'ate de prezenta lege0
c# a furnizat! n scop comercial! produse sau servicii utilizate n activit#i prin care se ncalc#
drepturile prev#zute de prezenta lege0
d# a fost indicat#! de oricare dintre persoanele prev#zute la lit. a6! %6 sau c6! ca fiind implicat# n
producerea! realizarea! fa%ricarea! distri%uirea sau nc(irierea m#rfurilorpirat ori a dispozitivelorpirat
de control al accesului sau n furnizarea produselor ori serviciilor prin care se ncalc# drepturile
prote'ate de prezenta lege.
"%# Anformaiile prev#zute la alin. 826 cuprind! dup# caz/
a# numele "i adresa produc#torilor! fa%ricanilor! distri%uitorilor! furnizorilor "i ale celorlali dein#tori
anteriori ai m#rfurilor! dispozitivelor sau ai serviciilor! inclusiv ale transportatorilor! precum "i ale
angrosi"tilor destinatari "i ale v.nz#torilor cu am#nuntul0
)# informaii privind cantit#ile produse! fa%ricate! livrate sau transportate! primite ori comandate!
precum "i preul o%inut pentru m#rfurile! dispozitivele sau serviciile respective.
"&# 7revederile alin. 826 "i 8:6 se aplic# f#r# a aduce atingere altor dispoziii legale! care/
a# acord# titularului dreptul de a primi informaii mai e*tinse0
)# prev#d utilizarea n cauzele civile sau penale a informaiilor comunicate n conformitate cu
prezentul articol0
c# prev#d r#spunderea pentru a%uzul de drept la informare0
d# dau posi%ilitatea s# se refuze furnizarea de informaii care ar constr.nge persoana menionat# n
alin. 816 s# admit# propria sa participare sau pe cea a rudelor sale apropiate la o activitate prin care se
ncalc# drepturile prote'ate de prezenta lege0
e# prev#d protecia confidenialit#ii surselor de informare sau prelucrarea datelor cu caracter
personal.
Art. 1%9. 1 "1# 3itularii drepturilor recunoscute "i prote'ate prin prezenta lege pot solicita instanelor
de 'udecat# sau altor organisme competente! dup# caz! recunoa"terea drepturilor lor "i constatarea
nc#lc#rii acestora "i pot pretinde acordarea de desp#gu%iri pentru repararea pre'udiciului cauzat.
$celea"i solicit#ri pot fi formulate n numele "i pentru titularii de drepturi de c#tre organismele de
gestiune! de c#tre asociaiile de com%atere a pirateriei sau de c#tre persoanele autorizate s# utilizeze
drepturi prote'ate prin prezenta lege! conform mandatului acordat n acest sens. -.nd o aciune a fost
36
pornit# de titular! persoanele autorizate s# utilizeze drepturi prote'ate prin prezenta lege pot s# intervin#
n proces! solicit.nd repararea pre'udiciului ce lea fost cauzat.
"$# ?a sta%ilirea desp#gu%irilor instana de 'udecat# ia n considerare/
a# fie criterii! cum ar fi consecinele economice negative! n special c."tigul nerealizat! %eneficiile
realizate pe nedrept de f#ptuitor "i! atunci c.nd este cazul! alte elemente n afara factorilor economici!
cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului0
)# fie acordarea de desp#gu%iri reprezent.nd triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul
de utilizare ce a f#cut o%iectul faptei ilicite! n cazul n care nu se pot aplica criteriile prev#zute la lit.
a6.
"%# Dac# titularul dreptului de autor sau una dintre persoanele prev#zute la alin. 816 face dovada
credi%il# c# dreptul de autor face o%iectul unei aciuni ilicite! actuale sau iminente "i c# aceast# aciune
risc# s# i cauzeze un pre'udiciu greu de reparat! poate s# cear# instanei 'udec#tore"ti luarea unor
m#suri provizorii. Anstana 'udec#toreasc# poate s# dispun# n special/
a# interzicerea nc#lc#rii sau ncetarea ei provizorie0
)# luarea m#surilor necesare pentru a asigura conservarea pro%elor0
c# luarea m#surilor necesare pentru a asigura repararea pagu%ei0 n acest scop! instana poate dispune
luarea de m#suri asigur#torii asupra %unurilor mo%ile "i imo%ile ale persoanei presupuse a fi nc#lcat
drepturile recunoscute de prezenta lege! inclusiv %locarea conturilor sale %ancare "i a altor %unuri. n
acest scop! autorit#ile competente pot s# dispun# comunicarea de documente %ancare! financiare sau
comerciale ori accesul corespunz#tor la informaiile pertinente0
d# ridicarea sau predarea c#tre autorit#ile competente a m#rfurilor cu privire la care e*ist# suspiciuni
privind nc#lcarea unui drept prev#zut de prezenta lege! pentru a mpiedica introducerea acestora n
circuitul comercial.
"&# Dispoziiile procedurale aplica%ile sunt cuprinse n prevederile -odului de procedur# civil#
referitoare la m#surile provizorii n materia drepturilor de proprietate intelectual#.
"'# $celea"i m#suri pot fi cerute! n acelea"i condiii! mpotriva unui intermediar ale c#rui servicii
sunt utilizate de c#tre un ter pentru a nc#lca un drept prote'at prin prezenta lege.
"6# >#surile prev#zute la alin. 8:6 "i 896 pot s# includ# descrierea detaliat#! cu sau f#r# prelevare de
e"antioane! sau sec(estrarea real# a m#rfurilor n litigiu "i! n cazurile corespunz#toare! a materialelor "i
instrumentelor utilizate pentru a produce "i@sau a distri%ui aceste m#rfuri! precum "i documentele care
se refer# la ele. $ceste m#suri vor fi avute n vedere "i n aplicarea dispoziiilor art. 1691=1 din -odul
de procedur# penal#.
"(# Anstana poate s# autorizeze ridicarea de o%iecte "i nscrisuri care constituie dovezi ale nc#lc#rii
drepturilor de autor sau a drepturilor cone*e! n original ori n copie! c(iar "i atunci c.nd acestea se afl#
n posesia p#rii adverse. n cazul nc#lc#rilor comise la scar# comercial#! autorit#ile competente pot s#
dispun#! de asemenea! comunicarea de documente %ancare! financiare sau comerciale ori accesul
corespunz#tor la informaiile pertinente.
"8# 7entru adoptarea m#surilor prev#zute la alin. 8:6 "i 8=6! su% rezerva asigur#rii proteciei
informaiilor confideniale! instanele 'udec#tore"ti vor pretinde reclamantului s# furnizeze orice
element de pro%#! accesi%il n mod rezona%il! pentru a dovedi cu suficient# certitudine c# sa adus
atingere dreptului s#u ori c# o astfel de atingere este iminent#. +e consider# ca reprezent.nd element de
pro%# suficient num#rul de copii ale unei opere sau ale oric#rui alt o%iect prote'at! la aprecierea
instanei de 'udecat#. n acest caz! instanele 'udec#tore"ti pot s# cear# reclamantului s# depun# o
cauiune suficient# pentru a asigura compensarea oric#rui pre'udiciu care ar putea fi suferit de p.r.t.
"9# >#surile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei st#ri de fapt dispuse de instan# vor fi
duse la ndeplinire prin e*ecutor 'udec#toresc. 3itularii drepturilor ce se presupune c# au fost nc#lcate
ori cu privire la care e*ist# pericolul de a fi nc#lcate sau reprezentanii acestor titulari au dreptul de a
participa la punerea n e*ecutare a m#surilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei st#ri de
fapt.
"1.# 3itularii drepturilor nc#lcate pot cere instanei de 'udecat# s# dispun# aplicarea oric#reia dintre
urm#toarele m#suri/
a# remiterea! pentru acoperirea pre'udiciilor suferite! a ncas#rilor realizate prin actul ilicit0
37
)# distrugerea ec(ipamentelor "i a mi'loacelor aflate n proprietatea f#ptuitorului! a c#ror destinaie
unic# sau principal# a fost aceea de producere a actului ilicit0
c# scoaterea din circuitul comercial! prin confiscare "i distrugere! a copiilor efectuate ilegal0
d# r#sp.ndirea informaiilor cu privire la (ot#r.rea instanei de 'udecat#! inclusiv afi"area (ot#r.rii!
precum "i pu%licarea sa integral# sau parial# n mi'loacele de comunicare n mas#! pe c(eltuiala celui
care a s#v.r"it fapta0 n acelea"i condiii instanele pot dispune m#suri suplimentare de pu%licitate
adaptate circumstanelor particulare ale cazului! inclusiv o pu%licitate de mare amploare.
"11# Anstana de 'udecat# dispune aplicarea m#surilor prev#zute la alin. 8106 pe c(eltuiala
f#ptuitorului! cu e*cepia cazului n care e*ist# motive temeinice pentru ca acesta s# nu suporte
c(eltuielile.
"1$# >#surile prev#zute la alin. 8106 lit. %6 "i c6 pot fi dispuse "i de procuror cu ocazia clas#rii sau
renun#rii la urm#rirea penal#. Dispoziiile alin. 8106 lit. c6 nu se aplic# pentru construciile realizate cu
nc#lcarea drepturilor privind opera de ar(itectur#! prote'ate prin prezenta lege! dac# distrugerea cl#dirii
nu este impus# de circumstanele cazului respectiv.
"1%# n dispunerea m#surilor prev#zute la alin. 8106! instana de 'udecat# va respecta principiul
proporionalit#ii cu gravitatea nc#lc#rii drepturilor prote'ate de prezenta lege "i va lua n considerare
interesele terilor suscepti%ili de a fi afectai de aceste m#suri.
"1&# $utorit#ile 'udiciare sunt o%ligate s# comunice p#rilor soluiile adoptate n cauzele de nc#lcare
a drepturilor reglementate de prezenta lege.
"1'# 2uvernul )om.niei! prin &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor! spri'in# ela%orarea! de c#tre
asociaiile "i organizaiile profesionale! a codurilor de conduit# la nivel comunitar! destinate s#
contri%uie la asigurarea respect#rii drepturilor prev#zute de prezenta lege! n special n ceea ce prive"te
utilizarea codurilor ce permit identificarea fa%ricantului! aplicate pe discuri optice. De asemenea!
2uvernul )om.niei spri'in# transmiterea c#tre -omisia ,uropean# a proiectelor codurilor de conduit#
la nivel naional sau comunitar "i a evalu#rilor referitoare la aplicarea acestora.
Art. 1%9
1
. "1# 3itularul dreptului de autor sau al drepturilor cone*e poate fi reprezentat! n toate
procedurile! negocierile "i actele 'uridice! pe toat# durata "i n orice stadiu al procesului civil sau penal
ori n afara unui astfel de proces! prin mandatar cu procur# special#.
"$# 7entru punerea n mi"care a aciunii penale! precum "i pentru retragerea pl.ngerii preala%ile "i
mp#carea p#rilor! mandatul se consider# special! dac# este dat pentru reprezentarea titularului de
drepturi de autor sau de drepturi cone*e! n orice situaie de nc#lcare a drepturilor sale.
Art. 1%9
$
. -onstituie contravenii "i se sancioneaz# cu amend# de la :.000 lei la :0.000 lei
urm#toarele fapte/
a# nc#lcarea prevederilor art. 210
)# nc#lcarea prevederilor art. BB "i B90
c# nc#lcarea prevederilor art. 10= alin. 8:6 "i 8=60
d# nerespectarea de c#tre utilizatori a prevederilor art. 1:0 lit. (60
e# fi*area! f#r# autorizarea sau consim#m.ntul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege! a
interpret#rilor sau a e*ecuiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.
*# comunicarea pu%lic#! f#r# autorizarea sau consim#m.ntul titularului drepturilor recunoscute de
prezenta lege! a operelor ori a produselor purt#toare de drepturi cone*e.
Art. 1%9
%
. $1)&2$3
a# neplata remuneraiei compensatorii pentru copia privat#0
)# neplata de c#tre utilizatori a sumelor prev#zute n tarife "i metodologii! sta%ilite potrivit
prevederilor art. 1:1
2
.
"$# -onstituie contravenie "i se sancioneaz# cu amend# de la 100.000.000 lei la 290.000.000 lei
urm#toarele fapte/
a# neprezentarea de c#tre utilizatori a informaiilor "i documentelor prev#zute la art. 1:0 alin. 816 lit.
(60
)# neprezentarea de c#tre utilizatori c#tre titularii de drepturi sau c#tre reprezentanii acestora a
listelor cuprinz.nd repertoriul utilizat sau prezentarea eronat# ori incomplet#0
c# nc#lcarea prevederilor art. 1:B
1
"i art. 1:B
2
alin. 826.
38
"%# n cazul n care contravenientul desf#"oar# o activitate care se %azeaz# e*clusiv pe utilizarea de
opere sau de produse purt#toare de drepturi cone*e! pentru repetarea s#v.r"irii faptelor prev#zute la
alin. 816 "i 826! n termen de un an! organul constatator aplic# "i sanciunea complementar# a suspend#rii
activit#ii contravenientului! p.n# la plata sumelor datorate.
Art. 1%9
&
. 1 "1# -onstituie contravenie! dac# nu reprezint# infraciune! "i se sancioneaz# cu amend#
de la 10.000 lei la 90.000 lei "i cu confiscarea m#rfurilorpirat sau a dispozitivelorpirat de control al
accesului fapta persoanelor 'uridice ori a persoanelor fizice autorizate de a permite accesul n spaiile!
la ec(ipamentele! la mi'loacele de transport! la %unurile sau la serviciile proprii! n vederea s#v.r"irii de
c#tre o alt# persoan# a unei contravenii prev#zute de prezenta lege.
"$# -u amenda prev#zut# la alin. 816 se sancioneaz# "i fapta operatorilor economici care ncalc#
o%ligaia prev#zut# la art. 149 alin. 8:6.
"%# 7entru repetarea s#v.r"irii faptelor prev#zute la alin. 816 "i 826! care au avut ca rezultat s#v.r"irea
infraciunilor prev#zute la art. 1:9
6
n termen de un an! organul constatator poate aplica "i sanciunea
complementar# de suspendare a activit#ii sau a uneia dintre activit#ile persoanei 'uridice pe o durat#
de p.n# la 6 luni.
Art. 1%9
'
. "1# +anciunile contravenionale prev#zute la art. 1:9
2
se aplic# "i persoanelor 'uridice.
n cazul n care contravenientul! persoan# 'uridic#! desf#"oar# activit#i care implic#! conform
o%iectului s#u de activitate! comunicarea pu%lic# de opere sau de produse purt#toare de drepturi de
autor sau drepturi cone*e! limitele amenzilor contravenionale se m#resc de dou# ori.
"$# -ontraveniile prev#zute la art. 1:9
2
"i 1:9
4
se constat# "i se aplic# de ofierii sau de agenii de
poliie din cadrul >inisterului $dministraiei "i Anternelor cu competene n domeniu.
"%# -ontravenientul poate ac(ita! n termen de 4B de ore de la data primirii procesuluiver%al de
constatare a contraventiei! 'umatate din minimul amenzii prevazute n prezenta lege.
Art. 1%9
6
. 1 "1# -onstituie infraciuni "i se pedepsesc cu nc(isoare de la 6 luni la : ani sau cu
amend# urm#toarele fapte/
a# realizarea! n scopul distri%uirii! de m#rfuripirat0
)# plasarea m#rfurilorpirat su% un regim vamal definitiv de import sau de e*port! su% un regim
vamal suspensiv ori n zone li%ere0
c# orice alt# modalitate de introducere a m#rfurilorpirat pe piaa intern#.
"$# -u pedeapsa prev#zut# la alin. 816 se sancioneaz# "i oferirea! distri%uirea! deinerea ori
depozitarea sau transportul de m#rfuripirat! n scopul distri%uirii.
"%# n cazul n care faptele prev#zute la alin. 816 "i 826 sunt s#v.r"ite n scop comercial! acestea se
pedepsesc cu nc(isoare de la 2 la = ani.
"&# -u pedeapsa prev#zut# la alin. 8:6 se pedepse"te "i nc(irierea sau oferirea spre nc(iriere de
m#rfuripirat.
"'# 7romovarea de m#rfuripirat prin utilizarea anunurilor pu%lice ori a mi'loacelor electronice de
comunicare! prin e*punerea ori prezentarea c#tre pu%lic a listelor sau a cataloagelor de produse ori prin
orice alte asemenea mi'loace constituie infraciune "i se pedepse"te cu nc(isoare de la : luni la 2 ani
sau cu amend#.
"6# n sensul prezentei legi! prin m#rfuripirat se nelege toate copiile! indiferent de suport! inclusiv
copertele! realizate f#r# consim#m.ntul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de
acesta "i care sunt e*ecutate! direct ori indirect! total sau parial! de pe un produs purt#tor de drepturi de
autor ori de drepturi cone*e sau de pe am%ala'ele ori copertele acestora.
"(# n sensul prezentei legi! prin scop comercial se nelege urm#rirea o%inerii! direct sau indirect! a
unui avanta' economic ori material.
"8# +copul comercial se prezum# dac# marfapirat este identificat# la sediul! la punctele de lucru! n
ane*ele acestora sau n mi'loacele de transport utilizate de operatorii economici care au n o%iectul de
activitate reproducerea! distri%uirea! nc(irierea! depozitarea ori transportul de produse purt#toare de
drepturi de autor sau de drepturi cone*e.
Art. 1%9
(
. $1)&2$3
Art. 1%9
8
. 1 -onstituie infraciune "i se pedepse"te cu nc(isoare de la 6 luni la : ani sau cu amend#
punerea la dispoziia pu%licului! inclusiv prin internet ori prin alte reele de calculatoare! f#r# drept! a
operelor sau a produselor purt#toare de drepturi cone*e ori de drepturi suigeneris ale fa%ricanilor de
39
%aze de date sau a copiilor acestora! indiferent de suport! astfel nc.t pu%licul s# le poat# accesa n orice
loc sau n orice moment ales n mod individual.
Art. 1%9
9
. 1 -onstituie infraciune "i se pedepse"te cu nc(isoare de la 6 luni la : ani ori cu amend#
reproducerea neautorizat# pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator n oricare dintre
urm#toarele modalit#i/ instalare! stocare! rulare sau e*ecutare! afi"are ori transmitere n reea intern#.
Art. 1&.. 1 "1# -onstituie infraciuni "i se pedepsesc cu nc(isoare de la o lun# la un an sau cu
amend# urm#toarele fapte comise f#r# autorizarea sau consim#m.ntul titularului drepturilor
recunoscute de prezenta lege/
a# reproducerea operelor sau a produselor purt#toare de drepturi cone*e0
)# distri%uirea! nc(irierea sau importul pe piaa intern# al operelor ori al produselor purt#toare de
drepturi cone*e! altele dec.t m#rfurilepirat0
c# radiodifuzarea operelor sau a produselor purt#toare de drepturi cone*e0
d# retransmiterea prin ca%lu a operelor sau a produselor purt#toare de drepturi cone*e0
e# realizarea de opere derivate0
*# fi*area! n scop comercial! a interpret#rilor sau a e*ecuiilor artistice ori a programelor de
radiodifuziune sau de televiziune0
g# nc#lcarea prevederilor art. 1:4.
"$# 7rin produse purt#toare de drepturi cone*e se nelege interpret#rile sau e*ecuiile artistice fi*ate!
fonogramele! videogramele "i propriile emisiuni ori servicii de programe ale organismelor de
radiodifuziune "i de televiziune.
Art. 1&1. 1 "1# -onstituie infraciune "i se pedepse"te cu nc(isoare de la 6 luni la : ani sau cu
amend# fapta persoanei care "i nsu"e"te! f#r# drept! n ntregime sau n parte! opera unui alt autor "i o
prezint# ca o creaie intelectual# proprie.
"$# mp#carea nl#tur# r#spunderea penal#.
Art. 1&1
1
. 1 "1# 7roducerea! importul! distri%uirea! deinerea! instalarea! ntreinerea sau nlocuirea!
n orice mod! a dispozitivelor de control al accesului! fie originale! fie pirat! utilizate pentru serviciile
de programe cu acces condiionat! constituie infraciune "i se pedepse"te cu nc(isoare de 6 luni la : ani
sau cu amend#.
"$# 4apta persoanei care se racordeaz# f#r# drept sau care racordeaz# f#r# drept o alt# persoan# la
servicii de programe cu acces condiionat constituie infraciune "i se pedepse"te cu nc(isoare de la :
luni la 2 ani sau cu amend#.
"%# Utilizarea anunurilor pu%lice ori a mi'loacelor electronice de comunicare n scopul promov#rii
dispozitivelorpirat de control al accesului la serviciile de programe cu acces condiionat! precum "i
e*punerea sau prezentarea c#tre pu%lic n orice mod! f#r# drept! a informaiilor necesare confecion#rii
de dispozitive de orice fel! apte s# asigure accesul neautorizat la serviciile de programe precizate! cu
acces condiionat! ori destinate accesului neautorizat n orice mod la astfel de servicii! constituie
infraciuni "i se pedepsesc cu nc(isoare de la o lun# la un an sau cu amend#.
"&# <.nzarea sau nc(irierea dispozitivelorpirat de control al accesului se pedepse"te cu nc(isoare de
la un an la 9 ani.
"'# n sensul prezentei legi! prin dispozitivepirat de control al accesului se nelege orice dispozitiv a
c#rui confecionare nu a fost autorizat# de c#tre titularul drepturilor recunoscute prin prezenta lege n
raport cu un anumit serviciu de programe de televiziune cu acces condiionat! realizat pentru facilitarea
accesului la acel serviciu.
Art. 1&$. $1)&2$3
a# reproduce integral sau parial o oper#0
)# difuzeaz# o oper#0
c# import#! n vederea comercializ#rii pe teritoriul )om.niei! copii de pe o oper#0
d# e*pune pu%lic o oper# de art# plastic#! de art# aplicat#! fotografic# sau de ar(itectur#0
e# proiecteaz# pu%lic o oper# cinematografic# sau alt# oper# audiovizual#0
*# emite o oper# prin orice mi'loc ce serve"te la propagarea f#r# fir a semnelor! sunetelor sau
imaginilor! inclusiv prin satelit0
g# transmite o oper# c#tre pu%lic prin fir! prin ca%lu! prin fi%r# optic# sau prin orice alt procedeu
similar0
40
+# retransmite o oper# prin orice mi'loc ce serve"te la propagarea f#r# fir a semnelor! sunetelor sau
imaginilor! inclusiv prin satelit! sau retransmite o oper# prin fir! prin ca%lu! prin fi%r# optic# sau prin
orice alt procedeu similar0
i# emite sau transmite ntrun loc accesi%il pu%licului o oper# radiodifuzat# sau televizat#0
,# reproduce prestaia unui artist interpret sau e*ecutant0
3# difuzeaz# prestaia unui artist interpret sau e*ecutant0
l# reproduce nregistr#rile sonore ale unui produc#tor0
4# difuzeaz# nregistr#rile sonore ale unui produc#tor! inclusiv prin nc(iriere0
n# import#! n vederea comercializ#rii n )om.nia! nregistr#rile sonore ale unui produc#tor0
o# reproduce programe de radio sau de televiziune! fi*ate pe orice fel de suport0
p# difuzeaz#! inclusiv prin nc(iriere! programe de radio sau de televiziune fi*ate pe orice fel de
suport0
r# import#! n vederea comercializ#rii n )om.nia! programe de radio sau de televiziune fi*ate pe
orice fel de suport.
Art. 1&%. "1# -onstituie infraciune "i se pedepse"te cu nc(isoare de la 6 luni la : ani sau cu
amend# fapta persoanei care! f#r# drept! produce! import#! distri%uie sau nc(iriaz#! ofer#! prin orice
mod! spre v.nzare sau nc(iriere! ori deine! n vederea comercializ#rii! dispozitive ori componente care
permit neutralizarea m#surilor te(nice de protecie sau care presteaz# servicii care conduc la
neutralizarea m#surilor te(nice de protecie sau care neutralizeaz# aceste m#suri te(nice de protecie!
inclusiv n mediul digital.
"$# -onstituie infraciune "i se pedepse"te cu nc(isoare de la : luni la 2 ani sau cu amend# fapta
persoanei care! f#r# drept! nl#tur#! n scop comercial! de pe opere sau de pe alte produse prote'ate ori
modific# pe acestea orice informaie su% form# electronic# privind regimul drepturilor de autor sau al
drepturilor cone*e aplica%il.
Art. 1&%
1
. "1# 5u se pedepse"te persoana care! mai nainte de a fi nceput# urm#rirea penal#!
denun# autorit#ilor competente participarea sa la o asociaie sau nelegere n vederea comiterii uneia
dintre infraciunile prev#zute la art. 1:9
6
! permi.nd astfel identificarea "i tragerea la r#spundere penal#
a celorlali participani.
"$# 7ersoana care a comis una dintre infraciunile prev#zute la art. 1:9
6
"i care! n timpul urm#ririi
penale! denun# "i faciliteaz# identificarea "i tragerea la r#spundere penal# a altor persoane care au
s#v.r"it infraciuni legate de m#rfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului! %eneficiaz#
de reducerea la 'um#tate a limitelor pedepsei prev#zute de lege.
"%# n cazul n care persoanele care au s#v.r"it infraciuni prev#zute de prezenta lege au reparat! p.n#
la terminarea cercet#rii 'udec#tore"ti n faa primei instane! pre'udiciul cauzat titularului de drepturi!
limitele speciale ale pedepsei se reduc la 'um#tate.
Art. 1&&. $1)&2$3
Art. 1&'. $1)&2$3
"$# -onstatarea infraciunilor prev#zute la art. 1:9
6
alin. 866! art. 1:9
B
! 1:9
9
"i 14: se face "i de c#tre
Anspectoratul 2eneral pentru -omunicaii "i 3e(nologia Anformaiilor! iar a celor prev#zute la art. 1:9
6
!
1:9
B
"i 141
1
se poate face "i de c#tre Fandarmeria )om.n#! n condiiile prev#zute de art. 214 din -odul
de procedur# penal#.
"%# $1)&2$3
TITLUL I-
$plicarea legii. Dispoziii tranzitorii "i finale
Art. 1&6. 1eneficiaz# de protecia prev#zut# de prezenta lege urm#toarele/
a# operele ai c#ror autori sunt cet#eni rom.ni! c(iar dac# nu au fost aduse nc# la cuno"tin# pu%lic#0
)# operele ai c#ror autori sunt persoane fizice sau 'uridice cu domiciliul ori cu sediul n )om.nia!
c(iar dac# nu au fost aduse la cuno"tin# pu%lic#0
c# operele de ar(itectur# construite pe teritoriul )om.niei0
d# interpret#rile sau e*ecuiile arti"tilor interprei ori e*ecutani care au loc pe teritoriul )om.niei0
41
e# interpret#rile sau e*ecuiile arti"tilor interprei ori e*ecutani care sunt fi*ate n nregistr#ri
prote'ate de prezenta lege0
*# interpret#rile sau e*ecuiile arti"tilor interprei ori e*ecutani care nu au fost fi*ate n nregistr#ri!
dar sunt transmise prin emisiuni de radiodifuziune sau de televiziune prote'ate de prezenta lege0
g# nregistr#rile sonore sau audiovizuale ai c#ror produc#tori sunt persoane fizice sau 'uridice cu
domiciliul ori cu sediul n )om.nia0
+# nregistr#rile sonore sau audiovizuale a c#ror prim# fi*are pe un suport material a avut loc pentru
prima dat# n )om.nia0
i# programele de radiodifuziune "i de televiziune emise de organisme de radiodifuziune "i de
televiziune cu sediul n )om.nia0
,# programele de radiodifuziune "i de televiziune transmise de organisme transmi#toare cu sediul n
)om.nia.
Art. 1&(. 7ersoanele fizice sau 'uridice str#ine! titulare ale drepturilor de autor sau ale drepturilor
cone*e! %eneficiaz# de protecia prev#zut# prin conveniile! tratatele "i acordurile internaionale la care
)om.nia este parte! iar n lipsa acestora %eneficiaz# de un tratament egal cu cel al cet#enilor rom.ni!
cu condiia ca ace"tia s# %eneficieze! la r.ndul lor! de tratament similar n statele respective.
Art. 1&(
1
. n completarea prevederilor prezentei legi se pot adopta reglement#ri speciale pentru
sta%ilirea unor m#suri! inclusiv privind aplicarea "i utilizarea codurilor de identificare a sursei! n
vederea com%aterii importului! producerii! reproducerii! distri%uirii sau nc(irierii de m#rfuri pirat ori
dispozitive pirat de control al accesului! utilizate pentru serviciile de programe cu acces condiionat!
precum "i pentru utilizarea de marca'e speciale pentru atestarea pl#ii remuneraiei compensatorii
pentru copia privat#.
Art. 1&8. "1# n vederea nregistr#rii! ca mi'loc de pro%#! a operelor realizate n )om.nia! se
nfiineaz# )egistrul 5aional de &pere! administrat de &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor.
nregistrarea este facultativ# "i se face contra cost! potrivit normelor metodologice "i tarifelor sta%ilite
prin (ot#r.re a 2uvernului.
"$# ,*istena "i coninutul unei opere se pot dovedi prin orice mi'loace de pro%#! inclusiv prin
includerea acesteia n repertoriul unui organism de gestiune colectiv#.
"%# $utorii "i ali titulari de drepturi sau dein#torii de drepturi e*clusive ale autorilor! la care se face
referire n prezenta lege! au dreptul s# nscrie! pe originalele sau pe copiile autorizate ale operelor!
meniunea de rezervare a e*ploat#rii acestora! semnalat# conform uzanelor! const.nd ntrun sim%ol
reprezentat prin litera -! n mi'locul unui cerc! nsoit de numele lor! de locul "i anul primei pu%lic#ri.
"&# 7roduc#torii de nregistr#ri sonore! arti"tii interprei sau e*ecutani "i ali dein#tori de drepturi
e*clusive ale produc#torilor sau ale arti"tilor interprei ori e*ecutani! la care se face referire n prezenta
lege! au dreptul s# nscrie! pe originalele sau pe copiile autorizate ale nregistr#rilor sonore sau
audiovizuale ori pe nveli"ul care le conine! meniunea de rezervare a e*ploat#rii acestora! semnalat#
conform uzanelor "i const.nd ntrun sim%ol reprezentat prin litera 7! n mi'locul unui cerc! nsoit de
numele lor! de locul "i anul primei pu%lic#ri.
"'# 7.n# la pro%a contrar#! se prezum# c# drepturile e*clusive! semnalate conform uzanelor! prin
sim%olurile menionate la alin. 8:6 "i 846 sau prin meniunile prev#zute la art. 104 "i 106
2
! e*ist# "i
aparin persoanelor care leau utilizat.
"6# Dispoziiile alin. 8:6! 846 "i 896 nu condiioneaz# e*istena drepturilor recunoscute "i garantate prin
prezenta lege.
"(# $utorii de opere "i titularii de drepturi! o dat# cu includerea operei lor n repertoriul organismului
de gestiune colectiv#! "i pot nregistra "i numele literar sau artistic! e*clusiv n vederea aducerii
acestuia la cuno"tin# pu%lic#.
Art. 1&9. "1# $ctele 'uridice nc(eiate su% regimul legislaiei anterioare "i produc toate efectele
conform aceleia! cu e*cepia clauzelor care prev#d cesiunea drepturilor de utilizare a totalit#ii operelor
pe care autorul le poate crea n viitor.
"$# 1eneficiaz# de protecia prezentei legi "i operele! inclusiv programele pentru calculator!
interpret#rile sau e*ecuiile! nregistr#rile sonore sau audiovizuale! precum "i programele organismelor
de radiodifuziune "i de televiziune realizate anterior intr#rii n vigoare a prezentei legi! n condiiile
prev#zute la alin. 816.
42
"%# Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor create nainte de intrarea n vigoare a prezentei
legi "i pentru care nu au e*pirat termenele de protecie calculate conform procedurilor legislaiei
anterioare se prelunge"te p.n# la termenul de protecie prev#zut n prezenta lege. 7relungirea produce
efecte numai de la intrarea n vigoare a prezentei legi.
Art. 1'.. "1# Utila'ele! sc(iele! mac(etele! manuscrisele "i orice alte %unuri care servesc direct la
realizarea unei opere ce d# na"tere unui drept de autor nu pot face o%iectul unei urm#riri silite.
"$# +umele datorate autorilor! ca urmare a utiliz#rii operelor lor! %eneficiaz# de aceea"i protecie ca "i
salariile "i nu pot fi urm#rite dec.t n acelea"i condiii. $ceste sume sunt supuse impozit#rii conform
legislaiei fiscale n materie.
"%# $1)&2$3
Art. 1'1. ?itigiile privind dreptul de autor "i drepturile cone*e sunt de competena organelor
'urisdicionale! potrivit prezentei legi "i dreptului comun.
Art. 1'1
1
. "1# -omisia ,uropean# va fi informat# cu privire la intenia de adoptare a unor dispoziii
naionale de reglementare a unor noi drepturi cone*e! preciz.nduse motivele eseniale care 'ustific#
reglementarea acestor drepturi! precum "i durata de protecie corespunz#toare.
"$# <or fi comunicate -omisiei ,uropene orice dispoziii naionale adoptate n domeniul reglementat
de prezenta lege.
"%# <a fi transmis# -omisiei ,uropene lista organismelor de radiodifuziune c#rora le sunt aplica%ile
dispoziiile art. 119 alin. 826.
"&# &ficiul )om.n pentru Drepturile de $utor este responsa%il de efectuarea comunic#rilor prev#zute
la alin. 8168:6 c#tre -omisia ,uropean#.
Art. 1'1
$
. 7rezenta lege transpune prevederile urm#toarelor acte normative comunitare/
a# Directiva -onsiliului 91@290@-,, din 14 mai 1991 privind protecia 'uridic# a programelor pentru
calculator! pu%licat# n Furnalul &ficial al -omunit#ilor ,uropene nr. ? 122 din 1= mai 19910
)# Directiva -onsiliului 92@100@-,, din 19 noiem%rie 1992 privind dreptul de nc(iriere "i de
mprumut "i anumite drepturi cone*e dreptului de autor n domeniul propriet#ii intelectuale! pu%licat#
n Furnalul &ficial al -omunit#ilor ,uropene nr. ? :46 din 24 noiem%rie 19920
c# Directiva -onsiliului 9:@B:@-,, din 2= septem%rie 199: privind armonizarea anumitor dispoziii
referitoare la dreptul de autor "i drepturile cone*e aplica%ile difuz#rii de programe prin satelit "i
retransmisiei prin ca%lu! pu%licat# n Furnalul &ficial al -omunit#ilor ,uropene nr. ? 24B din 6
octom%rie 199:0
d# Directiva -onsiliului 9:@9B@-,, din 29 octom%rie 199: privind armonizarea duratei de protecie a
dreptului de autor "i a anumitor drepturi cone*e! pu%licat# n Furnalul &ficial al -omunit#ilor
,uropene nr. ? 290 din 24 noiem%rie 199:0
e# Directiva 7arlamentului ,uropean "i a -onsiliului 96@9@-, din 11 martie 1996 privind protecia
'uridic# a %azelor de date! pu%licat# n Furnalul &ficial al -omunit#ilor ,uropene nr. ? 0== din 2=
martie 19960
*# Directiva 7arlamentului ,uropean "i a -onsiliului 2001@29@-, din 22 mai 2001 privind
armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor "i drepturilor cone*e n societatea informaional#!
pu%licat# n Furnalul &ficial al -omunit#ilor ,uropene nr. ? 006 din 10 ianuarie 20020
g# Directiva 7arlamentului ,uropean "i a -onsiliului 2001@B4@-, din 2= septem%rie 2001 privind
dreptul de suit# n %eneficiul autorului unei opere de art# originale! pu%licat# n Furnalul &ficial al
-omunit#ilor ,uropene nr. ? 2=2 din 1: octom%rie 20010
+# Directiva 7arlamentului ,uropean "i a -onsiliului 2004@4B@-, din 29 aprilie 2004 privind
asigurarea respect#rii drepturilor de proprietate intelectual#! pu%licat# n Furnalul &ficial al
-omunit#ilor ,uropene nr. ? 19= din :0 aprilie 2004.
Art. 1'$. &rganismele de gestiune colectiv# care funcioneaz# la data intr#rii n vigoare a prezentei
legi sunt o%ligate s# se conformeze dispoziiilor art. 129! n termen de 6 luni de la intrarea n vigoare a
prezentei legi.
Art. 1'%. Dispoziiile prezentei legi se completeaz# cu dispoziiile dreptului comun.
Art. 1'&. "1# 7rezenta lege intr# n vigoare la 90 de zile de la data pu%lic#rii ei n >onitorul &ficial
al )om.niei.
43
"$# 7e aceea"i dat# se a%rog# Decretul nr. :21 din 21 iunie 1996 privind dreptul de autor! cu
modific#rile ulterioare! precum "i orice alte dispoziii contrare.
"%# 7.n# la apro%area ta%elelor "i a metodologiilor negociate conform prevederilor art. 1:1 din
prezenta lege! se aplic# tarifele sta%ilite prin actele normative n vigoare.
$ceast# lege a fost adoptat# de -amera Deputailor n "edina din 19 fe%ruarie 1996! cu respectarea
prevederilor art. =4 alin. 816 din -onstituia )om.niei.
44