Sunteți pe pagina 1din 7

Inspectoratul colar Judeean Vaslui

Cadrul instituional i procedural privind aplicarea O.M.E.C.T.S. nr. 5553 din 7


octombrie 20
n conformitate cu
METODOLOGIA PRIVIND ECHIVALAREA PE BAZA ECTS/SECT A NVMNTULUI
UNIVERSITAR DE SCURT DURAT, REALIZAT PRIN COLEGIUL CU DURATA DE 3 ANI SAU
INSTITUTUL PEDAGOGIC CU DURAT DE 3 ANI, CU CICLUL I DE STUDII UNIVERSITARE DE
LICEN, PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN NVMNTUL PREUNIVERSITAR, aprobat
prin ORDIN nr. 5553 din 7 octombrie 2011
A. 1)
Se echivaleaz pe baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT)
!"#"$%&'( )*+(,-+& .), /0(*1,'( 2* ,3&,&'&0), /' 2')+&+ 2* 3 +, /+2)'( ,3&,&'#,,(0) 2*
!"#"$%& 3'.*),0) +/)*2,&+&*/+'&0),-+&* 3" 4'/#,0*-* .)0!,-0),', /' *5+$*'( 2*
4,+(,-+)* + 3&'2,,(0) 3'3#,'& (+ ,3&,&'#,, 2* !"#"$%& 3'.*),0) +/)*2,&+&*, cu ciclul I de studii
universitare de licen, pentru institutorii ncadrai n nvm!ntul pre"colar, pre"colar special,
primar, primar special "i #imnazial special, n vederea ocuprii 4'/#,,(0) 2,2+/&,/* 2* .)04*30)
!"#"$%&'( .)*6/0(+), .)04*30) !"#"$%&'( .),$+), .)04*30) ,&,*)+& 6, 2* 3.),7,,
.)04*30)8*2'/+&0).
$n vederea echivalrii studiilor pentru ocuparea funciilor didactice de .)04*30)
!"#"$%&'( .)*6/0(+), .)04*30) !"#"$%&'( .),$+), .)04*30) ,&,*)+& 6, 2* 3.),7, 3+'
.)04*30)8*2'/+&0), cadrele didactice prevzute la alin% (&) trebuie s ndeplineasc cumulativ
urmtoarele /*),#* la data solicitrii echivalrii'
Cerinte Document -doada
+) sunt titulare sau ncadrate prin suplinire n
nvm!ntul preuniversitar(
a) Copie a deciziei de ncadrare pentru anul
colar 2013-2014, certificat conform cu
originalulde directorul colii
9) nu au fost sancionate disciplinar "i au obinut
calificativul )*oarte bine) n ultimii + ani "colari
ncheiai, respectiv calificativul parial )*oarte
bine) n anul "colar n care solicit echivalarea(
b) Adeerin! eli"erat de conducerea colii (o
sin#ur adeverin eliberat de unitatea "colar n
care este ncadrat n ,-&./,-&0,
anul colar ! cali"cativul )
/) dein avizele "i atestatele necesare pentru
ocuparea postului didactic la data solicitrii,
conform metodolo#iei privind mi"carea
personalului didactic din nvm!ntul preuniv%(
- Copie a certificatului # ate$tatului certificat
conform cu originalul de ctre directorul
colii (de e1% pentru invatam!ntul special)
d! au obinut defnitivarea n nvmnt;
e! au obinut gradul didactic II;
f! au obinut gradul didactic I;
8 Copii certificate conform cu originalul de
ctre directorul colii a certificatului de
definitiat, a certificatului de o"!inere a gradul
didactic %% i a certificatului de o"!inere a
gradul didactic %
"! au o vechime la catedr de minimum 10
ani;
- Adeerin! eli"erat de conducerea colii &an
$colar - ec'ime efecti (unitatea $colar)
#! au obinut minimum 0 de credite
pro!esionale trans!erabile n ultimii " ani# pe
ba$a participrii la programe de
per!ecionare acreditate de ctre %inisterul
&ducaiei 'aionale (
- Copii certificate conform cu originalul de
ctre directorul colii a certificatelor# ate$tatelor
de formare continu i a $uplimentelor
de$criptie ale ace$tora*

1
Inspectoratul colar Judeean Vaslui
Cadrul instituional i procedural privind aplicarea O.M.E.C.T.S. nr. 5553 din 7
octombrie 20
$ 2!.
2entru +930(!*#,, (,/**(0) .*2+101,/*, +, 6/0(,(0) .03&(,/*+(* .*2+101,/* sau ai "colilor
echivalente care au absolvit cu diplom 6, 3&'2,, ',!*)3,&+)* 2* 3/')&" 2')+&", ncadrai n
nvm!ntul pre"colar "i primar, precum 6, .*&)' +930(!*#,, !"#"$%&'(', 3'.*),0) /+)* +'
4,+(,-+& ' /')3 3.*/,4,/ 20$*,'( .3,:0.*2+101,* 6, $*&02,/, /+2)+#, !"#"$%&'(
.)*6/0(+) 6, .),$+), se echivaleaz pe baza ECTS/SECT nvm!ntul superior absolvit n cadrul
instituiilor de nvm!nt acreditate/autorizate s funcioneze provizoriu, cu e1amenul de finalizare
a studiilor susinut la instituii de nvm!nt superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de
licen, n vederea ocuprii funciilor didactice de .)04*30) !"#"$%&'( .)*6/0(+), .)04*30)
!"#"$%&'( .),$+), .)04*30) ,&,*)+& 6, 2* 3.),7,, .)04*30)8*2'/+&0), care ndeplinesc
cumulativ, la data solicitrii echivalrii, /*),#*(* .)*!"-'&* (+ .'/&'( A.
Cerinte Document -doada
a! sunt titulare sau ncadrate prin
suplinire n nvmntul
preuniversitar;
a) Copie a deciziei de ncadrare pentru
anul colar 2013-2014, certifcat
conform cu originalulde ctre
directorul colii
b! nu au !ost sancionate disciplinar
*i au obinut califcativul +,oarte
bine+ n ultimii " ani *colari ncheiai#
respectiv califcativul parial +,oarte
bine+ n anul *colar n care solicit
echivalarea;
b) Adeerin! eli"erat de conducerea colii (o
sin#ur adeverin eliberat de unitatea "colar n
care este ncadrat n ,-&./,-&0, anul colar !
cali"cativul )
c! dein avi$ele *i atestatele
necesare pentru ocuparea postului
didactic la data solicitrii# con!orm
metodologiei privind mi*carea
personalului didactic din
nvmntul preuniversitar;
- Copie certifcat conform cu
originalulde ctre directorul colii a
certifcatuluiate!tatului
-.e e/( 0erti!( de modul psihopedagogic
pentru invatamntul special)
d! au obinut defnitivarea n
nvmnt;
e! au obinut gradul didactic II;
f! au obinut gradul didactic I;
8 Copii certificate conform cu originalul de ctre
directorul colii a certificatului de definitiat, a
certificatului de o"!inere a gradul didactic %% i a
certificatului de o"!inere a gradul didactic %+
g) au o vechime la catedr de
minimum 10 ani;
Adeerin! eli"erat de conducerea colii
#! au obinut minimum 0 de credite
pro!esionale trans!erabile n ultimii "
ani# pe ba$a participrii la programe
de per!ecionare acreditate de ctre
%inisterul &ducaiei 'aionale(
Copii certifcate conform cu originalul
de ctre directorul colii a certifcatelor
ate!tatelor de formare continu i a
!uplimentelor de!cripti"e ale ace!tora#
1
Inspectoratul colar Judeean Vaslui
Cadrul instituional i procedural privind aplicarea O.M.E.C.T.S. nr. 5553 din 7
octombrie 20
%.
Se echivaleaz pe baza ECTS/SECT !"#"$%&'( )*+(,-+& .), /0(*1,'( 2* ,3&,&'&0), /'
2')+&+ 2* 3 +,, n cadrul instituiilor de nvm!nt acreditate/autorizate s funcioneze provizoriu,
cu ciclul I de studii universitare de licen, pentru +930(!*#,, /0(*1,,(0) ',!*)3,&+)* 2* ,3&,&'&0),
/+2)+#, !"#"$%&'( 1,$+-,+( 3+' .+(+&*(* 6, /('9'),(* /0.,,(0) 6, *(*!,(0), n vederea
0/'."),, 4'/#,*, 2,2+/&,/* 2* .)04*30) !"#"$%&'( 1,$+-,+(.
$n vederea echivalrii studiilor pentru ocuparea funciei didactice de .)04*30)
!"#"$%&'( 1,$+-,+(, cadrele didactice prevzute la aliniatul de mai sus trebuie s
ndeplineasc cumulativ urmtoarele /*),#* la data solicitrii echivalrii'
Cerinte D0/'$*& 820!+2+
a! sunt titulare pe posturi
didactice2catedre din nvmntul
gimna$ial sau din palatele *i
cluburile copiilor *i elevilor;
a) Copie a deciziei de ncadrare pentru anul colar
2013-2014, certificat conform cu originalulde
catre directorul colii
b! nu au !ost sancionate disciplinar
*i au obinut califcativul +,oarte
bine+ n ultimii " ani *colari ncheiai#
respectiv califcativul parial +,oarte
bine+ n anul *colar n care solicit
echivalarea;

b) Adeerin! eli"erat de conducerea colii (o
sin#ur adeverin eliberat de unitatea "colar n
care este ncadrat n ,-&./,-&0, anul colar !
cali"cativul )
c! dein avi$ele *i atestatele
necesare pentru ocuparea postului
didactic la data solicitrii# con!orm
metodologiei privind mi*carea
personalului didactic din
nvmntul preuniversitar;
- Copie certificat conform cu originalul de
ctre directorul colii a certificatului#ate$tatului
(3e e1% Certif% de modul psihopeda#o#ic pentru
invatam!ntul special)
d! au obinut defnitivarea n
nvmnt;
e! au obinut gradul didactic II;
f! au obinut gradul didactic I;
8 Copii certificate conform cu originalulde ctre
directorul colii a certificatului de definitiat
certificatului de o"!inere a gradul didactic %% i a
certificatului de o"!inere a gradul didactic %+
"! au o vechime la catedr de
minimum 10 ani;
Adeerin! eli"erat de conducerea colii
#! au obinut minimum 0 de credite
pro!esionale trans!erabile n ultimii "
ani# pe ba$a participrii la programe
de per!ecionare acreditate de ctre
%inisterul &ducaiei 'aional (
Copii certificate conform cu originalul de ctre
directorul colii a certificatelor# ate$tatelor de
formare continu i a $uplimentelor de$criptie ale
ace$tora*
3
Inspectoratul colar Judeean Vaslui
Cadrul instituional i procedural privind aplicarea O.M.E.C.T.S. nr. 5553 din 7
octombrie 20
C.
Se echivaleaz pe baza ECTS/SECT !"#"$%&'( ',!*)3,&+) 2* 3/')&" 2')+&" )*+(,-+&
.), /0(*1,'( /' 2')+&+ 2* 3 +,, n cadrul instituiilor de nvm!nt acreditate/autorizate s
funcioneze provizoriu, /' *5+$*'( 2* 4,+(,-+)* + 3&'2,,(0) 3'3#,'& (+ ,3&,&'#,, 2* !"#"$%&
3'.*),0) +/)*2,&+&*, cu ciclul I de studii universitare de licen, pentru $+,6&),,8,3&)'/&0),
/+2)+#, !"#"$%&'( 1,$+-,+( 3.*/,+( 6, 6/0(,(* 2* +)&* 6, $*3*),, 2, !"#"$%&'(
3.*/,+(, !"#"$%&'( (,/*+( 6, .03&(,/*+(, (+ +'( 2* /0$.(*&+)*, .)*/'$ 6, .+(+&*(* 6,
/('9'),(* /0.,,(0) 6, *(*!,(0), n vederea ocuprii funciei didactice de .)04*30) 2* ,3&)',)*
.)+/&,/"%
$n vederea echivalrii studiilor pentru ocuparea funciei didactice de .)04*30) 2* ,3&)',)*
.)+/&,/", cadrele didactice prevzute la alin% (4) trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele
/*),#* la data solicitrii echivalrii'
Cerinte Document -doada
+) sunt titulare sau ncadrate prin suplinire n
nvm!ntul preuniversitar(
a) Copie a deciziei de ncadrare pentru
anul colar 2013-2014, certifcat
conform cu originalulde directorul
colii
9) nu au fost sancionate disciplinar "i au
obinut calificativul )*oarte bine) n ultimii +
ani "colari ncheiai, respectiv calificativul
parial )*oarte bine) n anul "colar n care
solicit echivalarea(
b) Adeerin! eli"erat de conducerea colii (o
sin#ur adeverin eliberat de unitatea "colar n
care este ncadrat n ,-&./,-&0, anul colar !
cali"cativul )
/) dein avizele "i atestatele necesare pentru
ocuparea postului didactic la data solicitrii,
conform metodolo#iei privind mi"carea
personalului didactic din nvm!ntul
preuniversitar(
- Copie certifcat conform cu
originalulde ctre directorul colii a
certifcatuluiate!tatului
-.e e/( 0erti!( de modul psihopedagogic
pentru invatamntul special)
d! dein atestatul de !ormare
psihopedagogic
Copie certificat conform cu originalulde ctre
directorul colii a certificatului#ate$tatului+
e! au obinut defnitivarea n
nvmnt;
f! au obinut gradul didactic II;
"! au obinut gradul didactic I;
- Copii certifcate conform cu
originalulde ctre directorul colii a
certifcatului de defniti"at certifcatului
de o$%inere a gradul didactic && i a
certifcatului de o$%inere a gradul
didactic &'
#! au o vechime la catedr de minimum
10 ani;
Adeerin! eli"erat de conducerea colii
i! au obinut minimum 0 de credite
pro!esionale trans!erabile n ultimii "
ani# pe ba$a participrii la pro"rame
de perfec&ionare acreditate de
ctre 'ini(teru) *duca&iei
Na&iona)e.
Copii certifcate conform cu originalul
de ctre directorul colii a certifcatelor
ate!tatelor de formare continu i a
!uplimentelor de!cripti"e ale ace!tora#
4
Inspectoratul colar Judeean Vaslui
Cadrul instituional i procedural privind aplicarea O.M.E.C.T.S. nr. 5553 din 7
octombrie 20
D.
Se echivaleaz pe baza ECTS/SECT !"#"$%&'( ',!*)3,&+) 2* 3/')&" 2')+&" )*+(,-+&
.), /0(*1,'( /' 2')+&+ 2* 3 +,, /+2)'( ,3&,&'#,,(0) 2* !"#"$%& 3'.*),0)
acreditate/autorizate s funcioneze provizoriu, /' *5+$*'( 2* 4,+(,-+)* + 3&'2,,(0) 3'3#,'& (+
,3&,&'#,, 2* !"#"$%& 3'.*),0) +/)*2,&+&*, cu ciclul I de studii universitare de licen, pentru
+&)*0),, /+2)+#, .+(+&*(* 6, /('9'),(* /0.,,(0) 6, *(*!,(0) 6, /('9'),(* 3.0)&,!* 6/0(+)*, n
vederea ocuprii 4'/#,*, 2,2+/&,/* 2* .)04*30) +&)*0)%
$n vederea echivalrii studiilor .*&)' 0/'.+)*+ 4'/#,*, 2,2+/&,/* 2* .)04*30) +&)*0),
cadrele didactice prevzute la alin% (5) trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele /*),#* la
data solicitrii echivalrii'
Cerinte Document -doada
+) sunt titulare sau ncadrate prin suplinire n
nvm!ntul preuniversitar(
a) Copie a deciziei de ncadrare pentru
anul colar 2012-2013, certifcat
conform cu originalul de ctre
directorul colii
9) nu au fost sancionate disciplinar "i au
obinut calificativul )*oarte bine) n ultimii +
ani "colari ncheiai, respectiv calificativul
parial )*oarte bine) n anul "colar n care
solicit echivalarea(
b) Adeerin! eli"erat de conducerea colii (o
sin#ur adeverin eliberat de unitatea "colar n
care este ncadrat n ,-&./,-&0n anul colar !
cali"cativul )
/) dein avizele "i atestatele necesare pentru
ocuparea postului didactic la data solicitrii,
conform metodolo#iei privind mi"carea
personalului didactic din nvm!ntul
preuniversitar(
c) Copie, certificat conform cu originalul de
ctre directorul colii, a certificatului#
ate$tatului#carnetului de antrenor izat cu ultima
categorie+
d! dein atestatul de !ormare
psihopedagogic
d) Copie certificat conform cu originalulde
ctre directorul colii a certificatului#ate$tatului+
e! au obinut defnitivarea n
nvmnt;
e( Copie certifcat conform cu
originalulde ctre directorul colii a
certifcatului de defniti"at
!) au o vechime la catedr de minimum
10 ani;
f) Adeerin! eli"erat de conducerea colii
"! au obinut minimum 0 de credite
pro!esionale trans!erabile n ultimii "
ani# pe ba$a participrii la pro"rame
de perfec&ionare acreditate de
ctre 'ini(teru) *duca&iei Na&iona)e
.
g( Copii certifcate conform cu
originalul de ctre directorul colii a
certifcatelor ate!tatelor de formare
continu i a !uplimentelor de!cripti"e
ale ace!tora#
"
Inspectoratul colar Judeean Vaslui
Cadrul instituional i procedural privind aplicarea O.M.E.C.T.S. nr. 5553 din 7
octombrie 20
E.
Se echivaleaz pe baza ECTS/SECT !"#"$%&'( ',!*)3,&+) 2* 3/')&" 2')+&" )*+(,-+&
.), /0(*1,'( /' 2')+&+ 2* 3 +,, /+2)'( ,3&,&'#,,(0) 2* !"#"$%& 3'.*),0)
acreditate/autorizate s funcioneze provizoriu, /' *5+$*'( 2* 4,+(,-+)* + 3&'2,,(0) 3'3#,'& (+
,3&,&'#,, 2* !"#"$%& 3'.*),0) +/)*2,&+&*, cu ciclul I de studii universitare de licen, pentru
profesorii ncadrai n nvm!ntul #imnazial, #imnazial special, "colile de arte "i meserii din
nvm!ntul special sau la anul de completare, precum "i n palatele "i cluburile copiilor "i elevilor,
n vederea ocuprii 4'/#,*, 2,2+/&,/* 2* .)04*30) !"#"$%&'( .)*',!*)3,&+) 09(,1+&0),'%
$n vederea echivalrii studiilor pentru ocuparea 4'/#,*, 2,2+/&,/* 2* .)04*30)
!"#"$%&'( .)*',!*)3,&+) 09(,1+&0),', cadrele didactice prevzute la alin% (&-) trebuie s
ndeplineasc cumulativ urmtoarele cerine la data solicitrii echivalrii'
Cerinte D0/'$*& 820!+2+
a! sunt titulare sau ncadrate prin
suplinire n nvmntul
preuniversitar;
a) Copie a deciziei de ncadrare pentru anul colar
2013-2014, certificat conform cu originalulde
ctre directorul colii
b! nu au !ost sancionate
disciplinar *i au obinut
califcativul +,oarte bine+ n ultimii
" ani *colari ncheiai# respectiv
califcativul parial +,oarte bine+ n
anul *colar n care solicit
echivalarea;
b) Adeerin! eli"erat de conducerea colii (o
sin#ur adeverin eliberat de unitatea "colar n
care este ncadrat n ,-&./,-&0, anul colar !
cali"cativul )
c! dein avi$ele *i atestatele
necesare pentru ocuparea postului
didactic la data solicitrii# con!orm
metodologiei privind mi*carea
personalului didactic din
nvmntul preuniversitar;
c) Copie certificat conform cu originalulde ctre
directorul colii a certificatului#ate$tatului
(3e e1% Certif% de modul psihopeda#o#ic pentru
invatam!ntul special)
d! au obinut defnitivarea n
nvmnt;
e! au obinut gradul didactic II;
f! au obinut gradul didactic I;
2, *, 4) Copii certificate conform cu originalulde
ctre directorul colii a certificatului de definitiat
certificatului de o"!inere a gradul didactic %% i a
certificatului de o"!inere a gradul didactic %+
"! au o vechime la catedr de
minimum 10 ani;
g) Adeerin! eli"erat de conducerea colii
#! au obinut minimum 0 de
credite pro!esionale trans!erabile
n ultimii " ani# pe ba$a participrii
la programe de per!ecionare
acreditate de ctre %inisterul
') Copii certificate conform cu originalul de
ctre directorul colii a certificatelor# ate$tatelor de
formare continu i a $uplimentelor de$criptie ale
ace$tora*
5
Inspectoratul colar Judeean Vaslui
Cadrul instituional i procedural privind aplicarea O.M.E.C.T.S. nr. 5553 din 7
octombrie 20
&ducaiei 'aionale (
6