Sunteți pe pagina 1din 14

LABORATOR 2 MODELAREA UNUI RACORD CURBILINIU

Pasul I: Modelarea volumului principal


1.1 Crearea prolului circular
Planul de schit are xOy
Se proiecteaza originea sistemului de coordonate (folosind Project
Geometry)
Se deseneaz a un cerc cu centrul n originea sistemului de coordo-
nate
Se aplica cota de diametru cu valoarea de 60 mm
Se verica faptul ca prolul este constr ans complet (Fully Con-
strained)
Se iese din modul de schit are cu Finish Sketch
1.2 Crearea traiectoriei
Planul de schit are yOz (Din meniul Model se alege Create 2D
Sketch si apoi se selecteaza YZ plane din panoul Origin)
Se proiecteaza originea sistemului de coordonate
Traiectoria e format a din doua drepte D1 si D2 unite printr-un arc
de cerc A1: Se deseneaz a o linie vertical a pornind din originea sis-
temului de coordonate (D1). Se continua cu un arc de desf asurare
unghiular a mai mic a de 90

(folosind Arc Tangent aat a n lista


comenzii Arc).

In prelungirea arcului se va desena o nou a dreapt a
D2(nclinata).
Se aplica constr angerile:
egalitate ntre D1 si D2
tangent a ntre D2 si A1
lungimea liniei D1 este de 25 mm
cot a de tip raz a pentru arcul de cerc de 100 mm (se selecteaz a
unul dintre capetele arcului si punctul de centru al arcului)
cot a unghiular a de 70

(se selecteaza unui dintre capetele


arcului, apoi punctul de centru al arcului, iar n nal cel de-
al doilea punct de cap at al arcului) Atent ie la ordinea de
selectare a punctelor!
Se verica faptul ca prolul este constr ans complet (Fully Con-
strained)
Se iese din modul de schit are cu Finish Sketch
1.3 Obt inerea volumului principal
Se utilizeaza comanda Sweep:
Se selecteaza prolul nchis schit at (este deja selectat deoarece
este singurul)
Se selecteaza traiectoria (Path)
1
Se conrma cu OK
Pasul al II-lea: Modelarea ansei rotunde
2.1 Se creeaz a planul de schit are:
Din meniul Model se alege unealta Plane
Din submeniul asociat se alege opt iunea Oset from plane (Se
genereaz a un plan paralel cu un alt plan)
Se selecteaza planul inferior al piesei, prin aducerea mouse-ului n
dreptul muchiei circulare
Cu butonul stanga apasat, se deplaseaza mouse-ul n direct ia n
care ar trebui plasat planul de lucru (n sus)


In caseta care apare se scrie valoarea -5 mm
Se conrma cu OK
2.2 Schit area prolului
Se proiecteaza originea sistemului de coordonate
Se deseneaz a un cerc cu centrul cu centrul n originea sistemului
de coordonate
Se aplica cota de diametru cu valoarea de 90 mm
Se verica faptul ca prolul este constr ans complet (Fully Con-
strained)
Se iese din modul de schit are cu Finish Sketch
2.3 Obt inerea ansei rotunde
Se selecteaza Extrude din meniul Model
Se selecteaza prolul schit at anterior
Se veric a grosimea de extrudare, echivalent a grosimii ansei, de
10 mm
Direct ia de extrudare este c atre cap atul de sus al piesei
Tipul de extrudare este Join
Se conrma cu OK
Pasul al III-lea: Modelarea ansei patrate
3.1 Planul de schit are:
Se selecteaza Create 2D Sketch din meniul Model
Se selecteaza cap atul de sus al piesei
3.2 Schit area prolului
Se proiecteaza prolul circular pe planul de schit are
Se deseneaza un dreptunghi care sa ncadreze cercul proiectat (Nu
intersecteaz a cercul)
Aliniem prolul rectangular ce cel circular pe direct ie vertical a
Se deseneaza o linie care uneste miloacele laturilor opuse
paralele cu axa Oz:
1 Se lanseaz a comanda Line
2 Se deplaseaz a mouse-ul de-a lungul dreptei verticale pan a
se identic a un punct verde. In acest moment se face click
st anga pentru selectare
3 Se procedeaz a similar cu cealalta muchie a dreptunghiului
2
Se apasa Esc pentru a p ar asi comanda activ a
Se selecteaza dreapta desenat a si se apasa Construction
din panoul Format. Se transforma asfel linia n dreapta de
construct ie.
Se aplica constr angerile:
Egalitate ntre dou a laturi al aturate (dreptunghiul va un
p atrat)
Coincident a ntre dreapta median a si centrul cercului proiec-
tat
Simetrie ntre laturile verticale si axa Oz
Latura patratului este de 80 mm
Se verica faptul ca prolul este constr ans complet (Fully Con-
strained)
Se iese din modul de schit are cu Finish Sketch
3.3 Obt inerea ansei p atrate
Se selecteaza Extrude din meniul Model
Se selecteaz a prolul schit at anterior (se va selecta atat spat iul
din afara cercului c at si prolul circular proiectat)
Se veric a grosimea de extrudare, echivalent a grosimii ansei, de
10 mm
Direct ia de extrudare este c atre cap atul de jos al piesei
Tipul de extrudare este Join
Se conrma cu OK
3.4 Racordarea colt urilor ansei p atrate
Se alege din meniul View opt iunea Wireframe Model edges
only
Din meniul Model se utilizeaza comanda Fillet
Se selecteaza cele 4 muchii ale ansei care vor dispare (cele egale
cu grosimea ansei). Select ia se face individual, opt iunea activ a
ind Edge
Se vizualizeaza solut ia rezultat a
Se conrma cu OK
Raza de racordare este de 8mm
Pasul al IV-lea: Modelarea alezajului central
Se activeaz a Shell din panoul Modify
Valoarea grosimii peretelui generat e de 10 mm (Semidiferent a dintre
diametrul exterior si cel interior al t evii curbate)
Se alege prima opt iune, corespunz atoare golirii la interior a piesei, pen-
tru direct ia n care se va genera peretele de grosime constant a
Se selecteaza cele doua suprafet e plane care vor eliminate
Se conrma cu OK
Pasul al V-lea: Modelarea bosajului lateral
5.1 Selectarea planului de schit are
Se selecteaza Create 2D Sketch din meniul Model
3
Se selecteaz a fat a lateral a a ansei patrate care este paralela cu
planul yOz
5.2 Schit area prolului
Se proiecteaza fat a lateral a
Se deseneaza un dreptunghi care va avea o latura coliniara cu
conturul proiectat
Se aplic a o constr angere de verticalitate ntre punctul median al
muchiei de sus a conturului dreptunghiului si punctul median al
proiect iei muchiei de capat al piesei
Se aplica o cot a orizontal a de 25 mm si o cot a verticala de 32.5
mm
Se verica faptul ca prolul este constr ans complet (Fully Con-
strained)
Se iese din modul de schit are cu Finish Sketch
5.3 Obt inerea bosajului
Se activeaz a comanda Extrude
Pentru opt iunea Extents se alege To
Se selecteaza peretele exterior al volumului central
Se conrma cu OK
5.4 Racordarea p art ii superioare a bosajului
Se activeaz a unealta Fillet
Se selecteaza opt iunea Full Round
Pentru Center Face se selecteaza suprafat a plan a de sus
Pentru Side Face Set 1, respectiv Side Face Set 2, se selecteaza
cele doua fet e adiacente fet ei plane superioare
Se vizualizeaza solut ia rezultat a
Se conrma cu OK
Pasul al VI-lea: Modelarea setului de gauri din ansa patrata si din bosajul lateral
Se activeaz a unealta Hole
Din lista asociat a parametrului Placements se selecteaza Concentric
Pentru g aurile din ansa, se va utiliza opt iunea Distance, distant a ind
de 10 mm (grosimea ansei).

In cazul bosajului lateral se va utiliza To,
suprafat a ind cea centrala din ansa patrat a.
G aurile din ans a sunt 8 10, iar cea din bosaj de 12 mm
Se activeaza Plane si se selecteaz a planul de la care ncepe ecare gaur a
Se selecteaza Concentric Reference si se selecteaza part ile laterale cu
care gaurile sunt concentrice


In cazul gaurii din bosajul lateral se selecteaz a si suprafat a care va
delimita gaura (suprafat a alezajului central din ansa p atrat a)
Se conrma cu Apply. Astfel se p astreaza toate datele introduse.
Dup a realizarea ultimei gauri se conrm a cu OK.
Pasul al VII-lea Modelarea setului de gauri din ansa rotunda
7.1 Selectarea planului de schit are
Se selecteaza Create 2D Sketch din meniul Model
4
Se selecteaza fat a superioara vizibil a a ansei rotunde
7.2 Schit area centrelor gaurilor
Se proiecteaza centrul prolului circular, muchiile circulare si axa
Ox
Se deseneaz a un punct P1 n primul cadran (se foloseste unealta
Point)
Se uneste cu o linie punctul desenat cu centrul prolului circular
Se selecteaza dreapta desenata si se transform a n dreapt a de
construct ie cu ajutorul comenzii Construction.
Dreapta de construct ie va avea lungimea 74/2
Se pune o cota unghiular a de 45

ntre dreapta de construct ie si


axa Ox.
Se genereaza celelalte 3 g auri echidistante astfel:
Se activeaz a unealta Circular Pattern
Se selecteaza punctul desenat P1(pentru Geometry)
Se activeaz a butonul pentru determinarea centrului grupului
(Axis) si se selecteaz a centrul prolului circular
La numarul de elemente din grup se scrie valoarea 4 (nu 6
asa cum este scris init ial)
Se veric a dac a unghiul pe care l acoper a cele 4 puncte este
de 360

Se valideaz a cu OK
Se verica faptul ca prolul este constr ans complet (Fully Con-
strained)
Se iese din modul de schit are cu Finish Sketch
7.3 Generarea celor 4 gauri
Se activeaz a unealta Hole
Din lista asociat a parametrului Placements se selecteaz a From
Sketch
Se va utiliza opt iunea Distance.
G aurile din ans a sunt 8 10
Se conrma cu OK.
5