Sunteți pe pagina 1din 8

Diferene ntre Ordinul 522/2003 i Ordinul 923/214 pentru aprobarea Normelor metodologice

generale referitoare la eercitarea controlului financiar pre!enti! i a Codului specific de norme


profesionale pentru persoanele care desfoar activitatea de control financiar preventiv propriu
O"D#N Nr$ 923 din 11 iulie 2014 O"D#N Nr$ 522 din 1% aprilie 2003
ART. 1 Se aprob Normele metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului
financiar preventiv, prevzute n anexa nr. 1,
i odul !pecific de norme profe!ionale
pentru per!oanele care de!foar activitatea
de control financiar preventiv propriu,
prevzut n anexa nr. ", care fac parte
integrant din prezentul ordin.
Se aprob Normele metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului
financiar preventiv, prevzute n anexa care
face parte integrant din prezentul ordin.
Anexa 1
pct ".".
#ntit$ile publice prin care !e realizeaz
veniturile !tatului !au ale unit$ilor
admini!trativ%teritoriale organizeaz
controlul financiar preventiv conform
normelor !pecifice elaborate n func$ie de
modalit$ile prevzute de legi!la$ia fi!cal
pentru !tabilirea titlurilor de nca!are i
pentru reducerea, ealonarea !au anularea
ace!tora.
Regiile autonome, companiile&!ociet$ile
na$ionale, precum i !ociet$ile comerciale la
care !tatul !au unit$ile admini!trativ%
teritoriale de$in capitalul ma'oritar
elaboreaz, de a!emenea, norme !pecifice de
control financiar preventiv, $in(nd cont de
legi!la$ia aplicabil entit$ilor care !unt
organizate i func$ioneaz n regim
comercial.
#ntit$ile publice prin care !e realizeaz
veniturile !tatului !au ale unit$ilor
admini!trativ%teritoriale vor organiza
controlul financiar preventiv conform
normelor !pecifice elaborate n func$ie de
modalit$ile prevzute de legi!la$ia fi!cal
pentru !tabilirea titlurilor de nca!are i
pentru reducerea, ealonarea !au anularea
ace!tora.
Regiile autonome, companiile&!ociet$ile
na$ionale, precum i !ociet$ile comerciale
la care !tatul !au unit$ile admini!trativ%
teritoriale de$in capitalul ma'oritar vor
elabora, de a!emenea, norme !pecifice de
control financiar preventiv, $in(nd cont de
legi!la$ia aplicabil entit$ilor care !unt
organizate i func$ioneaz n regim
comercial.
Anexa 1
pct ".).
*n!titu$iilor publice care admini!treaz
patrimoniul public i ge!tioneaz fonduri
publice le !unt aplicabile adrul general al
opera$iunilor !upu!e controlului financiar
preventiv +cadrul general,, precum i li!tele
de verificare, prevzute n anexa nr. 1.1 la
prezentele norme metodologice.
-i!tele de verificare con!tituie un g.id n
exercitarea controlului financiar preventiv de
ctre per!oanele de!emnate, ace!te per!oane
av(nd totodat i obliga$ia de a formula
propuneri de perfec$ionare a li!telor
re!pective. /n func$ie de propunerile primite,
de modificrile legi!lative !au de alte
condi$ii aprute, conductorii entit$ilor
publice aprob modificri ale li!telor de
verificare, a!igur(nd a!tfel actualizarea
ace!tora.
*n!titu$iilor publice care admini!treaz
patrimoniul public i ge!tioneaz fonduri
publice le e!te aplicabil adrul general al
opera$iunilor !upu!e controlului financiar
preventiv, prevzut n anexa nr. 1 la
prezentele norme metodologice.
-i!tele de verificare con!tituie un g.id n
exercitarea controlului financiar preventiv
de ctre per!oanele de!emnate, ace!te
per!oane av(nd totodat i obliga$ia de a
formula propuneri de perfec$ionare a li!telor
re!pective. /n func$ie de propunerile primite,
de modificrile legi!lative !au de alte
condi$ii aprute, conductorii entit$ilor
publice aprob modificri ale li!telor de
verificare, a!igur(nd a!tfel o dezvoltare
progre!iv a ace!tora.
Diferene ntre Ordinul 522/2003 i Ordinul 923/214 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la eercitarea controlului financiar pre!enti! i a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfoar activitatea de control financiar preventiv propriu
Anexa 1
pct ".0
ontrolul financiar preventiv a!upra
opera$iunilor care reprezint recuperri de
!ume utilizate i con!tatate ulterior ca
necuvenite % at(t pentru fonduri interne, c(t
i pentru cele aferente finan$rilor de la
1niunea #uropean % !e organizeaz, la
!tructurile re!pon!abile pentru recuperarea
unor a!tfel de !ume, conform normelor
metodologice !pecifice.
ontrolul financiar preventiv a!upra
opera$iunilor care reprezint recuperri de
!ume utilizate i con!tatate ulterior ca
necuvenite % at(t pentru fonduri interne, c(t
i pentru cele aferente finan$rilor de la
1niunea #uropean % !e va organiza, la
!tructura&!tructurile re!pon!abile pentru
recuperarea unor a!tfel de !ume, prin norme
metodologice !pecifice2 ace!te norme vor fi
elaborate n func$ie de legi!la$ia ce va fi
adoptat ca urmare a anga'amentelor
a!umate de Rom(nia prin 3ocumentul de
pozi$ie revizuit, tran!mi! 1niunii #uropene.
Anexa 1
pct ".4
/n toate cazurile n care entit$ile publice
ge!tioneaz fonduri provenite din finan$ri
externe, n normele de exercitare a
controlului financiar preventiv !e integreaz
i procedurile prevzute de regulamentele
organi!melor finan$atoare.
/n toate cazurile n care entit$ile publice
ge!tioneaz fonduri provenite din finan$ri
externe, n normele de exercitare a
controlului financiar preventiv vor fi
integrate procedurile prevzute de
regulamentele organi!melor finan$atoare.
Anexa 1
pct )."
ontrolul financiar preventiv !e exercit
a!upra documentelor n care !unt
con!emnate opera$iunile patrimoniale,
nainte ca ace!tea ! devin acte 'uridice,
prin aprobarea lor de ctre titularul de drept
al competen$ei !au de ctre titularul unei
competen$e delegate n condi$iile legii. Nu
intr n !fera controlului financiar preventiv
analiza i certificarea !itua$iilor financiare
i&!au patrimoniale i nici verificarea
opera$iunilor de'a efectuate.
ontrolul financiar preventiv !e exercit
a!upra documentelor n care !unt
con!emnate opera$iunile patrimoniale,
nainte ca ace!tea ! devin acte 'uridice,
prin aprobarea lor de ctre titularul de drept
al competen$ei !au de ctre titularul unei
competen$e delegate n condi$iile legii. Nu
intr n !fera controlului financiar preventiv
analiza i certificarea !itua$iilor financiare
i&!au patrimoniale, precum i verificarea
opera$iunilor de'a efectuate.
Anexa 1
pct ).4
5pera$iunile ce prive!c acte 'uridice prin
care !e anga'eaz patrimonial entitatea
public !e !upun controlului financiar
preventiv dup avizarea lor de ctre
compartimentele de !pecialitate 'uridic i
financiar%contabil. -a entit$ile publice
unde nu !unt organizate compartimente de
!pecialitate 'uridic i&!au financiar%
contabil, controlul financiar preventiv !e
exercit exclu!iv prin viza per!oanei
de!emnate de conductorul entit$ii publice.
5pera$iunile ce prive!c acte 'uridice prin
care !e anga'eaz patrimonial entitatea
public !e !upun controlului financiar
preventiv dup avizarea lor de ctre
compartimentele de !pecialitate 'uridic i
financiar%contabil. -a entit$ile publice
unde nu !unt organizate compartimente de
!pecialitate 'uridic i&!au financiar%
contabil, controlul financiar preventiv !e va
exercita exclu!iv prin viza per!oanei
de!emnate de conductorul entit$ii publice.
Anexa 1
pct 0."
ontrolul financiar preventiv !e exercit,
prin viz, de per!oane din cadrul
compartimentelor de !pecialitate de!emnate
ontrolul financiar preventiv !e exercit,
prin viz, de per!oane din cadrul
compartimentelor de !pecialitate de!emnate
Diferene ntre Ordinul 522/2003 i Ordinul 923/214 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la eercitarea controlului financiar pre!enti! i a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfoar activitatea de control financiar preventiv propriu
n ace!t !en! de ctre conductorul entit$ii
publice. Actul de numire, ntocmit conform
modelului din anexa nr. 1." la prezentele
norme metodologice, cuprinde limitele de
competen$ n exercitarea ace!tuia.
n ace!t !en! de ctre conductorul entit$ii
publice. Actul de numire, ntocmit conform
modelului din anexa nr. " la prezentele
norme metodologice, va cuprinde limitele
de competen$ n exercitarea ace!tuia.
Anexa 1
pct 0.)
6iza de control financiar preventiv cuprinde
urmtoarele informa$ii7 denumirea entit$ii
publice2 men$iunea 8vizat pentru control
financiar preventiv82 identificatorul
titularului vizei2 !emntura per!oanei
de!emnate cu exercitarea vizei i data
acordrii vizei +an, lun, zi,. 6iza de control
financiar preventiv !e exercit olograf !au
electronic.
/n cazul exercitrii olografe identificatorul
titularului vizei e!te numrul !igiliului
de$inut de per!oana de!emnat.
/n !itua$ia n!cri!urilor !ub form
electronic, viza de control financiar
preventiv !e exercit prin !emntura
electronic extin! a per!oanei de!emnate n
ace!t !en!, cu a'utorul unui di!pozitiv
!ecurizat de creare a !emnturii electronice,
omologat, emi! n condi$iile legii de ctre un
furnizor de !ervicii de certificare autorizat,
dac certificatul electronic nu e!te expirat,
!u!pendat !au revocat la momentul !emnrii.
/n ace!t caz identificatorul titularului vizei
e!te numele i prenumele con$inut de
certificatul digital calificat.
#ntit$ile publice la care controlul
financiar preventiv !e exercit i a!upra
n!cri!urilor !ub forma electronic, prin
aplicarea !emnturii electronice extin!e,
actualizeaz normele metodologice !pecifice
privind organizarea i exercitarea controlului
financiar preventiv propriu cu prevederi
core!punztoare n ace!t !en!.
6iza de control financiar preventiv !e
exercit prin !emntura per!oanei
de!emnate i prin aplicarea !igiliului
per!onal, care va cuprinde urmtoarele
informa$ii7 denumirea entit$ii publice2
men$iunea 8vizat pentru control financiar
preventiv82 numrul !igiliului +numrul de
identificare a titularului ace!tuia,2 data
acordrii vizei +an, lun, zi,.
Anexa 1
pct 0.0
3atele din documentele prezentate la viza de
control financiar preventiv !e n!criu n
regi!trul privind opera$iunile prezentate la
viza de control financiar preventiv +denumit
n continuare registru,. 3atele minime care
!e n!criu n regi!tru !unt cuprin!e n anexa
nr. 1.) la prezentele norme metodologice.
3ocumentele prezentate la viza de control
financiar preventiv !e n!criu n Regi!trul
privind opera$iunile prezentate la viza de
control financiar preventiv, al crui con$inut
e!te redat n anexa nr. ) la prezentele norme
metodologice.
Diferene ntre Ordinul 522/2003 i Ordinul 923/214 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la eercitarea controlului financiar pre!enti! i a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfoar activitatea de control financiar preventiv propriu
Regi!trul trebuie ! a!igure7 numerotarea
n ordine cronologic, ncep(nd de la
numrul 1 pentru fiecare an2 interzicerea
in!errilor, intercalrilor, precum i a
oricror eliminri !au adugiri ulterioare2
n!crierea de date potrivit competen$elor,
a!tfel7 n coloanele de la 9 p(n la : i n
coloana ;, de ctre per!oana care exercit
controlul financiar preventiv, iar n coloana
<, de ctre per!oana care prezint
opera$iunile pentru viza de control financiar
preventiv. Regi!trul !e poate completa n
form integral olograf, integral electronic
!au combinat.
Regi!trul n form combinat !e
completeaz numai n cazul n care datele
pentru coloana < 83ata re!tituirii opera$iunii,
numele i prenumele&!emntura8 nu pot fi
n!cri!e n !i!tem electronic, fiind nece!ar
ob$inerea ace!tora pe format .(rtie, cu
obligativitatea a!igurrii core!ponden$ei cu
opera$iunea pe care o reprezint.
Regi!trul, indiferent de forma !ub care !e
completeaz, !e ar.iveaz&!e p!treaz pe o
perioad de 19 ani, cu ncepere de la data
nc.eierii exerci$iului financiar n cur!ul
cruia a fo!t ntocmit.
#ntit$ile publice la care regi!trul !e
completeaz n form integral electronic
!au combinat actualizeaz normele
metodologice !pecifice privind organizarea
i exercitarea controlului financiar preventiv
propriu cu prevederi core!punztoare n
ace!t !en!.
Anexa 1
pct 4."
3ocumentele privind opera$iunile prin care
!e afecteaz fondurile publice i&!au
patrimoniul public !unt n!o$ite de avizele
compartimentelor de !pecialitate, de note de
fundamentare, de acte i&!au documente
'u!tificative i, dup caz, de o 8=ropunere de
anga'are a unei c.eltuieli n limita creditelor
de anga'ament8, o 8=ropunere de anga'are a
unei c.eltuieli n limita creditelor bugetare8
i&!au de un 8Anga'ament bugetar
individual&global8, ntocmite conform anexei
3ocumentele privind opera$iunile prin care
!e afecteaz fondurile publice i&!au
patrimoniul public vor fi n!o$ite de avizele
compartimentelor de !pecialitate, de note de
fundamentare, de acte i&!au documente
'u!tificative i, dup caz, de o 8=ropunere de
anga'are a unei c.eltuieli8 i&!au de un
8Anga'ament individual&global8, ntocmite
conform anexei nr. 1 i, re!pectiv, anexei nr.
" la normele metodologice aprobate prin
5rdinul mini!trului finan$elor publice nr.
Diferene ntre Ordinul 522/2003 i Ordinul 923/214 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la eercitarea controlului financiar pre!enti! i a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfoar activitatea de control financiar preventiv propriu
nr. 1a,, anexei nr. 1b, i, re!pectiv, anexei nr.
" la Normele metodologice privind
anga'area, lic.idarea, ordonan$area i plata
c.eltuielilor in!titu$iilor publice, precum i
organizarea, eviden$a i raportarea
anga'amentelor bugetare i legale, aprobate
prin 5rdinul mini!trului finan$elor publice
nr. 1.<>"&"99", cu modificrile i
completrile ulterioare.
1.<>"&"99".
Anexa 1
pct 4.)
=er!oana de!emnat ! exercite controlul
financiar preventiv primete documentele, le
nregi!treaz n regi!tru, dup care
procedeaz la verificarea formal prin
parcurgerea li!tei de verificare !pecific
opera$iunii primite la viz, cu privire la7
completarea documentelor n concordan$ cu
con$inutul ace!tora, exi!ten$a !emnturilor
per!oanelor autorizate din cadrul
compartimentelor de !pecialitate, precum i
exi!ten$a actelor 'u!tificative !pecifice
opera$iunii. /n efectuarea controlului de ctre
per!oana de!emnat, parcurgerea li!tei de
verificare !pecific opera$iunii primite la
viz e!te obligatorie, dar nu i limitativ.
Acea!ta poate extinde verificrile ori de c(te
ori e!te nece!ar.
/n efectuarea controlului financiar preventiv
de ctre per!oanele de!emnate, parcurgerea
li!tei de verificare !pecific opera$iunii,
primit la viz, e!te obligatorie, dar nu i
limitativ. /n conformitate cu prevederile
actelor normative n vigoare % 5rdonan$a
?uvernului nr. 11>&1>>> privind controlul
intern i controlul financiar preventiv,
republicat, i prezentele norme
metodologice %, per!oana de!emnat !
exercite controlul financiar preventiv poate
extinde verificrile ori de c(te ori e!te
nece!ar.
Anexa 1
pct 4.0
3ac prin parcurgerea li!tei de verificare cel
pu$in unul dintre elementele verificrii
formale nu e!te ndeplinit, documentele !e
re!tituie compartimentului de !pecialitate
emitent, indic(ndu%!e n !cri! motivele
re!tituirii, potrivit anexei nr. 1.0 la prezentele
norme metodologice, i !e men$ioneaz n
coloana ; din regi!tru7 8valoarea opera$iunii
re!tituite ...8.
3ac prin parcurgerea li!tei de verificare cel
pu$in unul dintre elementele verificrii
formale % completarea documentelor n
concordan$ cu con$inutul ace!tora,
exi!ten$a !emnturilor per!oanelor
autorizate din cadrul compartimentelor de
!pecialitate, exi!ten$a actelor 'u!tificative
!pecifice opera$iunii prezentate la viz % nu
e!te ndeplinit, atunci opera$iunea nu poate
fi autorizat.
=entru !implificarea i accelerarea
circuitului admini!trativ, n a!tfel de !itua$ii
nu !e face con!emnarea refuzului de viz,
proced(ndu%!e la re!tituirea documentelor
ctre compartimentul care a ini$iat
opera$iunea, indic(ndu%!e n !cri! motivele
re!tituirii.
Anexa 1 3up efectuarea verificrii formale, per!oana 3up efectuarea controlului formal,
Diferene ntre Ordinul 522/2003 i Ordinul 923/214 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la eercitarea controlului financiar pre!enti! i a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfoar activitatea de control financiar preventiv propriu
pct 4.4 de!emnat ! exercite controlul financiar
preventiv continu parcurgerea li!tei de
verificare i efectueaz controlul opera$iunii
din punctul de vedere al legalit$ii,
regularit$ii i, dup caz, al ncadrrii n
limitele i de!tina$ia creditelor bugetare
i&!au de anga'ament.
per!oanele de!emnate ! exercite controlul
financiar preventiv nregi!treaz
documentele n Regi!trul privind
opera$iunile prezentate la viza de control
financiar preventiv i efectueaz, de
a!emenea, prin parcurgerea li!tei de
verificare, controlul opera$iunii din punct de
vedere al legalit$ii, regularit$ii i, dup
caz, al ncadrrii n limitele i de!tina$ia
creditelor bugetare i&!au de anga'ament.
Anexa 1
pct 4.:
3ac nece!it$ile o impun, n vederea
exercitrii unui control financiar preventiv
c(t mai complet, !e pot !olicita i alte acte
'u!tificative, precum i avizul
compartimentului de !pecialitate 'uridic.
Actele 'u!tificative !olicitate !e prezint n
regim de urgen$, pentru a nu nt(rzia !au
mpiedica realizarea opera$iunii. /nt(rzierea
!au refuzul furnizrii actelor 'u!tificative ori
avizelor !olicitate !e aduce la cunotin$
conductorului entit$ii publice, pentru a
di!pune m!urile legale.
3ac nece!it$ile o impun, n vederea
exercitrii unui control preventiv c(t mai
complet, !e pot !olicita i alte acte
'u!tificative, precum i avizul
compartimentului de !pecialitate 'uridic.
/nt(rzierea !au refuzul furnizrii actelor
'u!tificative ori avizelor !olicitate va fi
comunicat conductorului entit$ii publice,
pentru a di!pune m!urile legale.
Anexa 1
pct :.1
3ac n urma controlului !e con!tat c cel
pu$in un element de fond cuprin! n li!ta de
verificare nu e!te ndeplinit, n e!en$,
opera$iunea nu ntrunete condi$iile de
legalitate, regularitate i, dup caz, de
ncadrare n limitele i de!tina$ia creditelor
bugetare i&!au de anga'ament, per!oana
de!emnat cu exercitarea controlului
financiar preventiv refuz motivat, n !cri!,
acordarea vizei de control financiar
preventiv, potrivit anexei nr. 1.4 la prezentele
norme metodologice, con!emn(nd ace!t fapt
n regi!tru.
-a refuzul de viz !e anexeaz i un
exemplar al li!tei de verificare, cu indicarea
elementului&elementelor din acea!t li!t a
crui&ale cror cerin$&cerin$e nu e!te&nu !unt
ndeplinit&ndeplinite.
:.1. 3ac n urma controlului !e con!tat c
cel pu$in un element de fond cuprin! n li!ta
de verificare nu e!te ndeplinit, n e!en$,
opera$iunea nu ntrunete condi$iile de
legalitate, regularitate i, dup caz, de
ncadrare n limitele i de!tina$ia creditelor
bugetare i&!au de anga'ament, per!oanele
de!emnate cu exercitarea controlului
financiar preventiv vor refuza motivat, n
!cri!, acordarea vizei de control financiar
preventiv, potrivit anexei nr. 0 la prezentele
norme metodologice, con!emn(nd ace!t fapt
n Regi!trul privind opera$iunile prezentate
la viza de control financiar preventiv.
-a refuzul de viz !e va anexa i un
exemplar al li!tei de verificare, cu indicarea
elementului&elementelor din acea!t li!t a
crui&ale cror cerin$&cerin$e nu e!te&nu
!unt ndeplinit&ndeplinite.
Anexa 1
pct :."
Refuzul de viz, n!o$it de actele 'u!tificative
!emnificative, !e aduce la cunotin$a
conductorului entit$ii publice, iar celelalte
documente !e re!tituie, !ub !emntur,
Refuzul de viz, n!o$it de actele
'u!tificative !emnificative, va fi adu! la
cunotin$a conductorului entit$ii publice,
iar celelalte documente !e vor re!titui, !ub
Diferene ntre Ordinul 522/2003 i Ordinul 923/214 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la eercitarea controlului financiar pre!enti! i a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfoar activitatea de control financiar preventiv propriu
compartimentelor de !pecialitate care au
ini$iat opera$iunea.
!emntur, compartimentelor de !pecialitate
care au ini$iat opera$iunea.
Anexa 1
pct :.0
#fectuarea pe propria r!pundere a
opera$iunii refuzate la viza de control
financiar preventiv !e face printr%un act de
decizie intern emi! de conductorul entit$ii
publice. 5 copie de pe actul de decizie
intern !e tran!mite per!oanei care a refuzat
viza, compartimentului de audit public intern
al entit$ii publice, precum i, dup caz,
controlorului delegat.
#fectuarea pe propria r!pundere a
opera$iunii refuzate la viza de control
financiar preventiv !e face printr%un act de
decizie intern emi! de conductorul
entit$ii publice. 5 copie de pe actul de
decizie intern va fi tran!mi! per!oanei
care a refuzat viza, compartimentului de
audit public intern al entit$ii publice,
precum i, dup caz, controlorului delegat.
Anexa 1
pct :.4
3up primirea actului de decizie intern
emi! de conductorul entit$ii publice
per!oana de!emnat cu exercitarea
controlului financiar preventiv informeaz,
n !cri!, organele de in!pec$ie economico%
financiar din cadrul @ini!terului Ainan$elor
=ublice i, dup caz, organul ierar.ic
!uperior al entit$ii publice a!upra
opera$iunilor refuzate la viz i efectuate pe
propria r!pundere, prin tran!miterea unei
copii de pe actul de decizie intern i de pe
refuzul de viz. onductorul organului
ierar.ic !uperior are obliga$ia de a lua
m!urile legale pentru re!tabilirea !itua$iei
de drept.
3e a!emenea, per!oana de!emnat cu
exercitarea controlului financiar preventiv
informeaz, n !cri!, urtea de onturi cu
ocazia efecturii controalelor di!pu!e de
acea!ta.
=er!oanele de!emnate cu exercitarea
controlului financiar preventiv vor informa
urtea de onturi, @ini!terul Ainan$elor
=ublice i, dup caz, organul ierar.ic
!uperior al entit$ii publice a!upra
opera$iunilor refuzate la viz i efectuate pe
propria r!pundere.
*nformarea organului ierar.ic !uperior !e
va face de ndat ce efectuarea opera$iunii a
fo!t di!pu!, prin tran!miterea unei copii de
pe actul de decizie intern i de pe motiva$ia
refuzului de viz. onductorul organului
ierar.ic !uperior are obliga$ia de a lua
m!urile legale pentru re!tabilirea !itua$iei
de drept.
3ac prin opera$iunea refuzat la viz,
dar efectuat pe propria r!pundere de ctre
conductorul entit$ii publice, !e
pre'udiciaz patrimonial entitatea i dac
conductorul organului ierar.ic !uperior
+dup caz, nu a di!pu! m!urile legale,
atunci vor fi !e!izate in!pec$ia central
i&!au in!pec$iile teritoriale ale @ini!terului
Ainan$elor =ublice.
*nformarea ur$ii de onturi !e va face
cu ocazia efecturii controalelor de
de!crcare de ge!tiune !au a altor controale
ce intr n competen$a !a.
Anexa 1
pct <."
ontrolul financiar preventiv delegat !e
exercit la nivelul ordonatorilor principali de
credite ai bugetelor prevzute la art. 1" alin.
+", din 5rdonan$a ?uvernului nr. 11>&1>>>
ontrolul preventiv delegat !e exercit la
nivelul ordonatorilor principali de credite ai
bugetelor prevzute la art. 1 alin. +", din
-egea nr. 499&"99". 3e a!emenea, mini!trul
Diferene ntre Ordinul 522/2003 i Ordinul 923/214 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la eercitarea controlului financiar pre!enti! i a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfoar activitatea de control financiar preventiv propriu
privind controlul intern&managerial i
controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare. 3e
a!emenea, mini!trul finan$elor publice
numete unul !au mai mul$i controlori
delega$i pentru opera$iunile derulate prin
bugetul Trezoreriei Statului, pentru
opera$iuni privind datoria public i pentru
alte opera$iuni !pecifice @ini!terului
Ainan$elor =ublice.
finan$elor publice numete unul !au mai
mul$i controlori delega$i pentru opera$iunile
derulate prin bugetul trezoreriei !tatului,
pentru opera$iuni privind datoria public i
pentru alte opera$iuni !pecifice @ini!terului
Ainan$elor =ublice.
Anexa 1
pct <.0
=entru a!igurarea ge!tiunii financiare, n
condi$ii de legalitate, economicitate i
eficien$, a fondurilor acordate Rom(niei de
1niunea #uropean i pentru implementarea
procedurilor prevzute n regulamentele
organi!melor finan$atoare, mini!trul
finan$elor publice numete controlori
delega$i la !tructurile de implementare, n
conformitate cu prevederile legale !pecifice
ace!tora.
=entru a!igurarea ge!tiunii financiare, n
condi$ii de legalitate, economicitate i
eficien$, a fondurilor acordate Rom(niei de
1niunea #uropean i pentru implementarea
procedurilor prevzute n regulamentele
organi!melor finan$atoare, mini!trul
finan$elor publice numete controlori
delega$i i la agen$iile de implementare i
pentru Aondul Na$ional de =readerare.
Anexa 1
pct 1"
1".1. #ntit$ile publice care admini!treaz patrimoniul public i&!au fonduri publice prin
bugetele prevzute la art. 1 alin. +", din -egea nr. 499&"99", cu modificrile i completrile
ulterioare, au obliga$ia ntocmirii rapoartelor trime!triale cu privire la activitatea de control
financiar preventiv propriu, care cuprind !itua$ia !tati!tic a opera$iunilor !upu!e controlului
financiar preventiv i !inteza motiva$iilor pe care !%au ntemeiat refuzurile de viz, n
perioada raportat, completate conform mac.etei cuprin!e n anexa nr. 1.; la prezentele
norme metodologice.
1".". &ntit'ile publice ai c'ror conduc'tori au calitatea de ordonatori (ecundari (au
teriari de credite depun rapoartele la organul ierar)ic (uperior* la termenele fiate de
ace(ta$
5rdonatorii principali de credite ai bugetului de !tat, bugetului a!igurrilor !ociale de !tat
!au ai bugetului oricrui fond !pecial ntocme!c rapoarte pentru activitatea proprie i
centralizeaz rapoartele primite de la ordonatorii !ecundari de credite !au, dup caz, ter$iari
de credite din !ubordinea&coordonarea ace!tora. Ace!tea !e tran!mit la @ini!terul Ainan$elor
=ublice % 1nitatea central de armonizare a !i!temelor de management financiar i control
la termenele fixate de ace!ta pentru !itua$iile financiare trime!triale i anuale prevzute de
lege.
S%au mai modificat
% continutul li!telor de verificare
% actul de numire
% regi!trul privind opera$iunile prezentate la viza de control financiar preventiv
% formularele pt refuzul de viz !i raportarile privind activitatea