Sunteți pe pagina 1din 95

PROIECT

Anex la ordinul ministrului educaiei naionale nr. ../.201


METODOLOGIA - CADRU
PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN
NVMANTUL PREUNIVERSITAR N ANUL COLAR 2015-2016
Capitolul I
Dispozi(ii generale
Art. 1 !1" Pre#enta $etodolo%ie re%lementea#&
a" condiiile de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar+
," or%ani#area -i des. urarea eta'elor de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar+
c" an%a/area 'ersonalului didactic )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 'recum -i eli,erarea din .uncie a 'ersonalului didactic
din )n(m*ntul 'reuni(ersitar.
!2" Prin uniti de )n(m*nt0 )n sensul 're#entei $etodolo%ii0 se au )n (edere& unitile de )n(m*nt cu 'ersonalitate
/uridic la data de 1 se'tem,rie 20110 res'ecti( unitile de )n(m*nt conexe ale )n(m*ntului 'reuni(ersitar -i unitile de
)n(m*nt 'entru acti(iti extra-colare0 care se or%ani#ea# -i .uncionea# con.orm art. 120 res'ecti( art. 223100 din 4e%ea
educaiei naionale nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare. 4a deci#ia unitilor de )n(m*nt -i a autoritilor
administraiei 'u,lice locale se 'ot )n.iina consorii -colare0 con.orm art. 52 din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i
com'letrile ulterioare0 )n ,a#a Re%ulamentului3cadru 'entru or%ani#area -i .uncionarea consoriilor -colare0 a'ro,at 'rin
ordin al ministrului educaiei0 cercetrii0 tineretului -i s'ortului nr. 166/2011. 7n.iinarea -i des.iinarea consoriilor -colare
'entru anul -colar 2011320150 se reali#ea# -i se transmite ins'ectoratelor -colare '*n la data de 81 ianuarie 2011. 4a ni(elul
consoriilor -colare se 'ot constitui 'osturi didactice/catedre (acante din ore existente )n dou sau mai multe uniti de
)n(m*nt0 care 'ot .i ocu'ate con.orm 're(ederilor 're#entei $etodolo%ii.
!8" Prin localitate )n sensul 're#entei $etodolo%ii se )nele%e& comun0 ora-0 munici'iu.
!" 9otr*rile consiliilor de administraie ale unitilor de )n(m*nt sta,ilite )n ,a#a 're#entei $etodolo%ii se ado't
cu (otul a 2/8 din totalul mem,rilor0 con.orm 're(ederilor art. 28 din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile
ulterioare.
Art. 2 !1" Prin cadre didactice titulare )n sistemul de )n(m*nt 'reuni(ersitar0 )n sensul 're#entei $etodolo%ii0
denumite )n continuare cadre didactice titulare0 se au )n (edere cadrele didactice care au contract indi(idual de munc 'e
'erioad nedeterminat.
!2" :tatutul de cadru didactic titular )n sistemul de )n(m*nt 'reuni(ersitar este do(edit 'rin documentele de
numire/trans.erare/re'arti#are 'e 'ost/catedr 3 ordine de ministru0 deci#ii ale ins'ectorului -colar %eneral0 dis'o#iii de
re'arti#are 3 emise de instituiile a,ilitate )n acest sens& $inisterul Educaiei ;aionale0 ins'ectorate -colare0 comisii naionale
de re'arti#are -i 'rin contractul indi(idual de munc )nc<eiat 'e 'erioad nedeterminat )ntre directorul/directorii
unitii/unitilor de )n(m*nt -i cadrul didactic titular.
Art. 8 !1" Cadrele didactice care au do,*ndit cel 'uin de.initi(area )n )n(m*nt sunt cadre didactice cu dre't de
'ractic )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar.
!2" A,sol(enii cu di'lom ai )n(m*ntului su'erior de lun% -i scurt durat/'ostliceal/mediu )ncadrai )n sistemul de
)n(m*nt 'reuni(ersitar au o,li%aia s .inali#e#e 're%tirea 'si<o'eda%o%ic )n termen de cel mult 1 ani de la an%a/area )n
)n(m*nt. Pre%tirea 'si<o'eda%o%ic 'resu'une o,inerea a minimum 50 de credite 'rin modulele or%ani#ate de
de'artamentele 'entru 're%tirea 'ersonalului didactic/de'artamentele de s'ecialitate cu 'ro.il 'si<o'eda%o%ic. Pre%tirea
'si<o'eda%o%ic se .inali#ea# 'rin o,inerea =Certi.icatului de a,sol(ire a 'ro%ramelor de .ormare 'si<o'eda%o%ic>.
A,sol(enii cu di'lom ai )n(m*ntului su'erior de lun% durat care nu o,in minimum 50 de credite 'rin modulele
or%ani#ate de de'artamentele 'entru 're%tirea 'ersonalului didactic/de'artamentele de s'ecialitate cu 'ro.il 'si<o'eda%o%ic se
'ot )ncadra numai )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar o,li%atoriu -i 'e catedre de 're%tire/instruire 'ractic.
!8" A,sol(enii cu di'lom ai ciclului I de studii uni(ersitare de licen -i ai ciclului II de studii uni(ersitare de
masterat/master care solicit )ncadrarea )n )n(m*ntul 're-colar0 )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar o,li%atoriu -i 'e catedre de
're%tire/instruire 'ractic tre,uie s .ac0 la an%a/are0 do(ada deinerii a minimum 80 de credite trans.era,ile din 'ro%ramul de
're%tire 'si<o'eda%o%ic o.erit de de'artamentele 'entru 're%tirea 'ersonalului didactic/de'artamentele de s'ecialitate cu
'ro.il 'si<o'eda%o%ic.
!" A,sol(enii cu di'lom ai ciclului II de studii uni(ersitare de masterat/master care solicit )ncadrarea )n )n(m*ntul
liceal sau 'ostliceal tre,uie s .ac0 la an%a/are0 do(ada deinerii a minimum 50 de credite trans.era,ile din 'ro%ramul de
're%tire 'si<o'eda%o%ic o.erit de de'artamentele 'entru 're%tirea 'ersonalului didactic/de'artamentele de s'ecialitate cu
'ro.il 'si<o'eda%o%ic. A,sol(enii cu di'lom ai ciclului II de studii uni(ersitare de masterat/master care0 la an%a/are0 nu .ac
do(ada deinerii a minimum 50 de credite trans.era,ile din 'ro%ramul de 're%tire 'si<o'eda%o%ic o.erit de de'artamentele
'entru 're%tirea 'ersonalului didactic/de'artamentele de s'ecialitate cu 'ro.il 'si<o'eda%o%ic se 'ot )ncadra numai )n
)n(m*ntul 'reuni(ersitar o,li%atoriu -i 'e catedre de 're%tire/instruire 'ractic.
1
!1" Pentru a,sol(enii cu di'lom ai liceului 'eda%o%ic0 ai cole%iului uni(ersitar 'eda%o%ic sau ai ciclului I de studii
uni(ersitare de licen cu s'eciali#area =Peda%o%ia )n(m*ntului 'rimar -i 're-colar> se consider )nde'linit cerina 'ri(ind
're%tirea 'si<o'eda%o%ic de ni(el I 're(#ut )n $etodolo%ia3cadru de or%ani#are a 'ro%ramelor de .ormare 'si<o'eda%o%ic
)n (ederea certi.icrii com'etenelor 'entru 'ro.esia didactic0 a'ro,at 'rin ordinul ministrului educaiei0 cercetrii0 tineretului
-i s'ortului nr. 1?1/2012.
!5" A,sol(enii cu di'lom ai )n(m*ntului su'erior de lun% sau scurt durat -i ai )n(m*ntului 'ostliceal0 care au
e.ectuat 're%tirea 'si<o'eda%o%ic '*n )n anul 2002 -i nu au do,*ndit de.initi(area )n )n(m*nt0 'ot .ace do(ada a,sol(irii
'ro%ramului de 're%tire 'si<o'eda%o%ic 'rin .oaia matricol/anexa la di'loma de licen sau de a,sol(ire0 )n care este
consemnat 'arcur%erea disci'linelor 'si<o'eda%o%ice -i metodice sau 'rin certi.icat de a,sol(ire a 'ro%ramului de 're%tire
'si<o'eda%o%ic o.erit de de'artamentele 'entru 're%tirea 'ersonalului didactic.
!?" Personalul didactic care nu a do,*ndit de.initi(area )n )n( m*nt i care nu )nde'line te condi iile 're(#ute la alin.
!2"3!5" se )ncadrea# 'e 'osturi didactice/catedre )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar ca 'ersonal .r studii cores'un#toare 'ostului
didactic/catedrei.
Art. !1" Eta'ele de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar se or%ani#ea# -i se des.-oar
con.orm 're#entei $etodolo%ii -i sunt0 )n ordine0 urmtoarele&
a" constituirea tuturor 'osturilor didactice/catedrelor ca urmare a a'licrii 'lanurilor3cadru de )n(m*nt -i a a'ro,rii
'lanurilor de -colari#are+
," constituirea cu 'rioritate a normei didactice de 'redare3)n(are3e(aluare 'entru 'ersonalul didactic titular0 )n ,a#a
documentelor de numire/trans.er/re'arti#are 'e 'ost/catedr+
c" )ntre%irea normei didactice de 'redare3)n(are3e(aluare 'entru 'ersonalul didactic titular )n dou sau mai multe
uniti de )n(m*nt ori 'e dou sau mai multe s'eciali#ri0 com'letarea normei didactice de 'redare3)n(are3e(aluare a
'ersonalului didactic titular la ni(elul unitii/unitilor de )n(m*nt )n care este titular/consoriului -colar -i sta,ilirea
'ersonalului didactic care )nde'line-te condiiile le%ale de 'ensionare la data de 1 se'tem,rie 2011 -i se menine )n acti(itate ca
titular )n anul -colar 2011320150 )n .uncia didactic0 '*n la 8 ani 'este (*rsta de 'ensionare0 ra'ortat la data de 1 se'tem,rie
2011.
d" sta,ilirea 'osturilor didactice/catedrelor (acante -i 'u,licarea acestora )n (ederea ocu'rii cu 'ersonal didactic+
e" sta,ilirea 'osturilor didactice/catedrelor re#er(ate -i 'u,licarea acestora )n (ederea ocu'rii cu 'ersonal didactic 'e
'erioada re#er(rii+
." com'letarea normei didactice de 'redare3)n(are3e(aluare a 'ersonalului didactic titular cruia nu i se 'oate constitui
catedra la ni(elul unitii/unitilor de )n(m*nt )n care este titular0 )n ,a#a documentelor de numire/trans.er/re'arti#are 'e
'ost/catedr+
%" trans.erarea 'ersonalului didactic titular dis'oni,ili#at 'rin restr*n%ere de acti(itate0 'rin restructurarea reelei -colare
sau 'rin des.iinarea unor uniti de )n(m*nt+
<" 'retrans.erul consimit )ntre unitile de )n(m*nt 'reuni(ersitar0 la cerere0 a 'ersonalului didactic titular0 'e criteriul
a'ro'ierii de domiciliu+
i" re)ncadrarea )n .uncia de 'ersonal didactic a 'ersonalului didactic 'ensionat care a a(ut calitatea de titular )n
)n(m*ntul 'reuni(ersitar -i care nu a de'-it cu 8 ani (*rsta de 'ensionare0 ra'ortat la data de 1 se'tem,rie 2011+
i re'arti#area0 )n -edin 'u,lic or%ani#at de ins'ectoratul -colar0 'e 'erioad nedeterminat0 a cadrelor didactice
cali.icate an%a/ate cu contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat0 )n ,a#a art. 218 din 4e%ea nr. 1/2011 cu
modi.icrile -i com'letrile ulterioare+
/" 'relun%irea duratei contractelor indi(iduale de munc0 )n anul -colar 2011320150 'entru 'ersonalul didactic an%a/at cu
contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat0 care a do,*ndit cel 'uin de.initi(area )n )n(m*nt0 )n ,a#a
notei/mediei de re'arti#are minimum ? !-a'te" o,inute la concursurile de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor
(acante/re#er(ate )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 sesiunile 2010 2018 -i/sau 2012+
@" ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor declarate (acante/re#er(ate de unitile de )n(m*nt0 'rin concurs naional+
l" deta-area )n interesul )n(m*ntului a 'ersonalului didactic titular )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar+
m" sta,ilirea continuitilor 'entru deta-are la cerere -i deta-area la cerere a 'ersonalului didactic titular )n )n(m*ntul
'reuni(ersitar+
n" 'relun%irea duratei contractelor indi(iduale de munc )n anul -colar 2011320150 'entru 'ersonalul didactic an%a/at cu
contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat0 )n ,a#a notei/mediei de re'arti#are minimum 1 !cinci" o,inute la
concursurile de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 sesiunile 2010 2018
-i/sau 2012+
o" ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate cu 'ersonal didactic cali.icat 'rin 'lata cu ora+
'" ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor declarate (acante/re#er(ate de unitile de )n(m*nt0 'rin concurs/testare
or%ani#at!" la ni(el /udeean/ni(elul munici'iului Aucure-ti+
B" ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate 'e 'arcursul anului -colar0 con.orm re%lementrilor emise
de $inisterul Educaiei ;aionale.
!2" Pre(ederile 're#entei $etodolo%ii se a'lic at*t unitilor de )n(m*nt 'reuni(ersitar de stat0 c*t -i unitilor de
)n(m*nt 'reuni(ersitar 'articular acreditate sau autori#ate care solicit ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor
2
(acante/re#er(ate )n eta'ele de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar 're(#ute la alin. !1"0 cu
condiia 'u,licrii acestora )n 'erioadele sta,ilite )n Calendarul mo,ilitii 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar
'entru anul -colar 2011320150 're(#ut )n anexa nr.120 denumit )n continuare Calendar. 4a 'ro'unerea unitilor de )n(m*nt
'articular0 cadrele didactice0 'artici'ante la aceste eta'e0 'ot ocu'a -i 'osturi didactice/catedre (acante/re#er(ate )n aceste
uniti de )n(m*nt0 cu a(i#ul unitii de )n(m*nt sau .r nici o restricie0 cu res'ectarea 're(ederilor 're#entei
$etodolo%ii.
Art. 1 Eli,erarea din .uncie a 'ersonalului didactic an%a/at )n uniti de )n(m*nt 'reuni(ersitar de stat se dis'une de
ctre directorul unitii0 cu a'ro,area consiliului de administraie al unitii de )n(m*nt0 iar la unitile de )n(m*nt
'reuni(ersitar 'articulare de ctre 'ersoana /uridic an%a/atoare0 la )ncetarea de dre't a contractului indi(idual de munc0 'rin
acordul 'rilor0 la solicitarea cadrului didactic0 'rin demisie0 con.orm 're(ederilor art. 11 lit. a" -i ,"0 art. 15 -i art. 61 din 4e%ea
nr. 18/20083Codul muncii0 re'u,licat cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare sau ca e.ect al a'licrii sanciunii disci'linare0
)n temeiul 're(ederilor art. 260 alin. !2" lit. ." din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
Capitolul II
Constituirea, ncadrarea yi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unit(ile de nv(mnt
preuniversitar/consor(ii ycolare, ca urmare a aplicrii planurilor-cadru de nv(mnt
Art. 5 !1" Constituirea 'osturilor didactice/catedrelor din )n(m*ntul 'reuni(ersitar se reali#ea# 'e ,a#a normati(elor
)n (i%oare 'ri(ind .ormaiunile de studiu0 a 'lanurilor de -colari#are 'ro'use de unitile de )n(m*nt0 du' consultarea
autoritilor administraiei 'u,lice locale -i a o'eratorilor economici -i a 'lanurilor3cadru de )n(m*nt a.late )n (i%oare0
a'ro,ate 'rin ordin al ministrului educaiei naionale0 )n concordan cu norma didactic de 'redare3)n(are3e(aluare sta,ilit
con.orm art. 252 alin. !8" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
!2" 7n )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 .ormaiunile de studiu se or%ani#ea# con.orm 're(ederilor le%ale.
Art. ? Acti(itatea 'ersonalului didactic din unitile de )n(m*nt se sta,ile-te con.orm art. 252 alin. !1"3!2" din 4e%ea
nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
Art. 6 !1" ;orma didactic a 'ersonalului didactic din unitile de )n(m*nt de 'redare3)n(are0 de instruire 'ractic -i
de e(aluare curent a 're-colarilor -i a ele(ilor )n clas0 se constituie0 )n ,a#a documentului de numire/trans.er/re'arti#are 'e
'ost/catedr0 con.orm art. 252 alin. !8" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare -i cu'rinde ore 're(#ute
)n 'lanul de )n(m*nt la disci'linele cores'un#toare s'eciali#rii sau s'eciali#rilor )nscrise 'e di'loma/di'lomele de licen
sau de a,sol(ire0 'e di'loma/di'lomele de a,sol(ire a ciclului II de studii uni(ersitare de masterat/master )n corelaie cu ciclul I
de studii uni(ersitare de licen0 'e di'loma/certi.icatul de a,sol(ire a unor 'ro%rame de con(ersie 'ro.esional 'entru
do,*ndirea unei noi s'eciali#ri -i/sau ocu'area de noi .uncii didactice sau 'e di'loma/di'lomele/certi.icatul/certi.icatele de
a,sol(ire a unor cursuri 'ostuni(ersitare0 cu durata de cel 'uin un an -i /umtate0 a'ro,ate de $inisterul Educaiei ;aionale 3
studii a'ro.undate0 studii academice 'ostuni(ersitare0 studii 'ostuni(ersitare de s'eciali#are0 studii 'ostuni(ersitare de masterat
)n 'ro.ilul 'ostului ori 'e certi.icatul de a,sol(ire a unui modul de minimum 20 de credite trans.era,ile care atest o,inerea de
com'etene de 'redare a unei disci'line din domeniul .undamental a.erent domeniului de s'eciali#are )nscris 'e di'lom sau
ore con.orm actului de numire/trans.er/re'arti#are 'e 'ost/catedr. Ci'lomele de doctor -i certi.icatele de a,sol(ire a cursurilor
de 'er.ecionare 'ostuni(ersitare nu se iau )n considerare la sta,ilirea normei didactice.
!2" 7n ,a#a 're(ederilor art. 2 alin. !1" lit. d" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 la
ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor0 'recum -i la constituirea normei didactice de 'redare3)n(are3e(aluare0 'entru
a,sol(enii )n(m*ntului su'erior se iau )n considerare -i&
a" 'ro%ramele de con(ersie care asi%ur do,*ndirea de noi com'etene 'entru noi s'eciali#ri -i/sau ocu'area de noi
.uncii didactice altele dec*t cele ocu'ate )n ,a#a .ormrii iniiale+
," studiile uni(ersitare de masterat/master cu minimum 20 de credite trans.era,ile0 )n 'ro.ilul 'ostului0 .inali#ate cu
di'lom o,inut ulterior .inali#rii cu di'lom a studiilor uni(ersitare de lun% durat+
c" studiile uni(ersitare de masterat/master cu minimum 20 de credite trans.era,ile0 )n 'ro.ilul 'ostului0 .inali#ate cu
di'lom o,inut ulterior .inali#rii cu di'lom a studiilor uni(ersitare de licen -i masterat necesare 'entru ocu'area de
'osturi didactice/catedre de ni(el liceal/'ostliceal.
!8" Prin exce'ie0 dac norma didactic de 'redare3)n(are3e(aluare a cadrelor didactice titulare -i a celor an%a/ate cu
contract indi(idual 'e 'erioad determinat din )n(m*ntul %imna#ial nu se 'oate constitui con.orm 're(ederilor alin. !1" -i
!2"0 res'ecti( 're(ederilor art. 252 alin. !8" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 aceasta 'oate .i
constituit din 2/8 din ore de la s'eciali#area sau s'eciali#rile de ,a# -i com'letat cu 1/8 din ore de la disci'linele sta,ilite la
art. 258 alin. !2" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare ori 'rin adu%area de ore con.orm 're(ederilor
art. 252 alin. !1" lit. c" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare. 7n )n(m*ntul %imna#ial din mediul
rural norma didactic de 'redare3)n(are3e(aluare a cadrelor didactice titulare -i a celor an%a/ate cu contract indi(idual 'e
'erioad determinat se 'oate constitui din 1/2 din ore de la s'ecialitatea sau s'ecialitile de ,a# -i com'letat cu 1/2 din ore
de la disci'linele sta,ilite la art. 258 alin. !2" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare ori 'rin adu%are de
ore con.orm 're(ederilor art. 252 alin. !1" lit. c" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
8
!" Acti(itatea -i norma didactic 'entru 'ersonalul didactic din centre0 ca,inete -colare -i inter-colare de asisten
'si<o'eda%o%ic0 'recum -i din centre lo%o'edice se constituie con.orm Re%ulamentului 'ri(ind or%ani#area -i .uncionarea
centrelor /udeene/al munici'iului Aucure-ti de resurse -i asisten educaional0 a'ro,at 'rin ordinul ministrului educaiei0
cercetrii0 tineretului -i s'ortului nr. 1111/2011. Pro.esorii consilieri din ca,inetele -colare/inter-colare de asisten
'si<o'eda%o%ic e.ectuea# ore/s'tm*n de 'redare )n s'ecialitate sau ore )n cadrul curriculumului la deci#ia -colii din
ariile curriculare om -i societate sau consiliere -i orientare0 )n acord cu 'lanul3cadru0 con.orm s'eciali#rii/s'eciali#rilor
)nscrise 'e di'loma/di'lomele de studii0 )n concordan cu con.orm s'eciali#rii/s'eciali#rilor )nscrise 'e di'loma/di'lomele
de studii0 )n concordan cu Centrali#atorul 'ri(ind disci'linele de )n(m*nt0 domeniile -i s'eciali#rile0 'recum -i 'ro,ele de
concurs (ala,ile 'entru )ncadrarea 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 denumit )n continuare Centrali#ator.
4a ni(elul unitilor de )n( m*nt se asi%ur0 )n ordine0 mai )nt*i orele necesare 'entru constituirea/com'letarea catedrelor
'ro.esorilor titulari 'e catedre de istorie0 istorie3cultur ci(ic0 )n )n( m*ntul %imna#ial0 res'ecti( 'entru
constituirea/com'letarea catedrelor 'ro.esorilor titulari 'e catedre de economie0 de economie a'licat0 de educaie
antre'renorial0 res'ecti( 'e catedre de disci'line socio3umane& .iloso.ie -i lo%ic -i ar%umentare0 'si<olo%ie0 'eda%o%ie0
sociolo%ie0 studii sociale0 )n )n( m*ntul liceal0 )n concordan cu actul de numire/trans.er/re'arti#are 'e 'ost/catedr -i a'oi
cele ore/s'tm*n 'entru 'ro.esorii consilieri titulari din ca,inetele de asisten 'si<o'eda%o%ic. Pro.esorii consilieri
titulari0 'entru care nu 'ot .i asi%urate cele ore/s'tm*n de 'redare )n s'ecialitate sau ore )n cadrul curriculumului la deci#ia
-colii la ni(elul unit ilor de )n( m*nt la care este normat ca,inetul de asisten 'si<o'eda%o%ic0 'artici' la edin a de
com'letare a normei didactice )n alte unit i de )n( m*nt.
!1" 7n situa ia )n care numrul de ele(i/'re colari 'entru care se asi%ur asistena 'si<o'eda%o%ic din cadrul
unit ii/unit ilor de )n( m*nt la care este normat un ca,inet colar/inter colar scade su, numrul minim 're(#ut )n
Re%ulamentul 'ri(ind or%ani#area -i .unc ionarea centrelor /ude ene/al munici'iului Aucure ti de resurse si asisten
educa ional0 a'ro,at 'rin ordinul ministrului0 educaiei0 cercetrii0 tineretului -i s'ortului nr. 1111/20110 'entru e(itarea
situa iei de restr*n%ere de acti(itate a 'ro.esorului consilier titular )n ca,inetul res'ecti(0 consiliul de administra ie al Centrului
Dude ean/$unici'al Aucure ti de Resurse -i Asisten Educa ional0 denumit )n continuare C$ARAE/CDRAE0 identi.ic0 la
ni(elul localit ii )n care .unc ionea# ca,inetul colar/inter colar unde s3a )nre%istrat diminuarea numrului de ele(i/'re colari
su, limita minim le%al0 uniti de )n(m*nt 'entru care nu se asi%ur asistena 'si<o'eda%o%ic a ele(ilor/'re colarilor -i le
arondea# ca,inetului res'ecti(. 7n situa ia )n care0 la ni(elul unei localiti )n care .unc ionea# ca,inetul colar/inter colar
unde s3a )nre%istrat diminuarea numrului de ele(i/'re colari su, limita minim le%al0 nu se identi.ic unit i de )n(m*nt )n
care nu se asi%ur asistena 'si<o'eda%o%ic a ele(ilor/'re colarilor0 se 'ot redistri,ui unit ile de )n(m*nt )ntre ca,inetele
colare/inter colare existente0 ast.el )nc*t 'entru .iecare ca,inet s .ie asi%urat numrul necesar de ele(i/'re colari. 7n mod
exce' ional0 unui ca,inet colar/inter colar la ni(elul cruia s3a )nre%istrat diminuarea numrului de ele(i/'re colari su, limita
minim le%al0 i se 'ot aronda/redistri,ui si unit i de )n(m*nt din alte localit i )n(ecinate. 7n 'erioada de constituire a
'osturilor didactice/catedrelor -i de )ncadrare a 'ersonalului didactic titular0 'ro'unerile identi.icate de consiliul de
administra ie al C$ARAE/CDRAE se su'un a'ro,rii de consiliului de administra ie al ins'ectoratului colar. 7n ,a#a <otr*rii
consiliului de administra ie al ins'ectoratului colar se emit noi deci#ii de re'arti#are 'ro.esorilor consilieri titulari 'entru care
se sc<im, structura unitilor de )n(m*nt )n care sunt normate ca,inetele inter colare de asisten 'si<o'eda%o%ic.
!5" Acti(itatea -i norma didactic 'entru 'ersonalul didactic din Casa Cor'ului Cidactic sunt re%lementate de
Re%ulamentul de or%ani#are -i .uncionare a caselor cor'ului didactic0 a'ro,at 'rin ordinul ministrului0 educaiei0 cercetrii0
tineretului -i s'ortului nr. 111/2011.
!?" ;orma didactic de 'redare3)n(are3e(aluare a 'ersonalului didactic din clu,urile s'orti(e -colare& 'ro.esor0
antrenor0 'ro.esor3antrenor este de 16 ore 'e s'tm*n -i se constituie con.orm Re%ulamentului 'ri(ind or%ani#area -i
.uncionarea unitilor de )n(m*nt cu 'ro%ram s'orti( su'limentar0 a'ro,at 'rin ordinul ministrului educaiei0 cercetrii0
tineretului -i s'ortului nr. 11?0/2011.
!6" Pe 'osturile didactice/catedrele din 'alatele -i clu,urile co'iilor -i ele(ilor/Palatul ;aional al Co'iilor se )ncadrea#&
)n(tori0 antrenori0 mai-tri3instructori0 institutori -i 'ro.esori cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul 'ostului. ;orma didactic de 'redare3
)n(are3e(aluare a 'ersonalului didactic din 'alatele -i clu,urile co'iilor -i ele(ilor/Palatul ;aional al Co'iilor se sta,ile-te )n
.uncie de ni(elul studiilor0 du' cum urmea#&
a" 2 de ore 'e s'tm*n 'entru a,sol(enii studiilor medii0 'ostliceale sau -colilor de mai-tri cu di'lom de a,sol(ire
)n 'ro.ilul 'ostului0 cu salari#area cores'un#toare ni(elului de studii medii/'ostliceale0 )n(tor0 maistru3instructor0 antrenor+
," 2 de ore 'e s'tm*n 'entru )n(tori -i mai-tri3instructori0 a,sol(eni ai studiilor medii0 'ostliceale sau -colilor de
mai-tri cu di'lom de a,sol(ire )n 'ro.ilul 'ostului -i cu di'lom de a,sol(ire sau de licen ai )n(m*ntului su'erior )ntr3un
alt domeniu0 cu salari#area cores'un#toare ni(elului de studii de institutor cu studii su'erioare de lun% sau scurt durat+
c" 16 ore 'e s'tm*n 'entru a,sol(enii cole%iilor uni(ersitare de institutori cu di'lom de a,sol(ire )n 'ro.ilul
'ostului0 cu salari#area cores'un#toare de ni(elului de studii de institutor cu studii su'erioare de scurt durat+
d" 16 ore 'e s'tm*n 'entru a,sol(enii cole%iilor uni(ersitare de antrenori cu di'lom de a,sol(ire )n 'ro.ilul
'ostului0 )ncadrai )n .uncia didactic de antrenor -i salari#area cores'un#toare .unciei+
e" 16 ore 'e s'tm*n 'entru a,sol(enii )n(m*ntului su'erior cu di'lom de a,sol(ire sau de licen )n 'ro.ilul
'ostului0 cu salari#area cores'un#toare ni(elului de studii 'ro.esor cu studii su'erioare de scurt durat sau studii su'erioare
de lun% durat.

!2" :c<im,area 'ro.ilului unui 'ost 'entru care exist autori#are/acreditare din clu,urile s'orti(e -colare0 'recum -i din
'alatele -i clu,urile co'iilor -i ele(ilor/ Palatul ;aional al Co'iilor0 se reali#ea# de ctre consiliul de administraie al unitii
de )n(m*nt0 con.orm art. 28 din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare. 7n.iinarea de noi 'ro.iluri se
reali#ea# numai cu acordul conducerii ins'ectoratului -colar /udeean/al munici'iului Aucure-ti0 res'ecti( cu acordul
$inisterului Educaiei ;aionale 'entru Palatul ;aional al Co'iilor0 de re%ul )n 'erioada )ntocmirii 'roiectului 'lanului de
-colari#are.
!10" Pentru 'ro.esorii documentari-ti0 acti(itatea -i norma didactic se sta,ilesc 'otri(it Re%ulamentului de or%ani#are -i
.uncionare a ,i,liotecilor -colare -i a centrelor de documentare -i in.ormare0 a'ro,at 'rin ordinul ministrului educaiei0
cercetrii0 tineretului -i s'ortului nr. 1115/2011.
!11" ;orma didactic a 'ersonalului didactic din ser(iciile s'eciali#ate a.late )n su,ordinea direciilor /udeene de
asisten social -i 'rotecia co'ilului0 trans.erat con.orm Ordonanei de ur%en a Eu(ernului nr. 25/122? 'ri(ind 'rotecia
co'ilului a.lat )n di.icultate0 a'ro,at cu modi.icri 'rin 4e%ea nr. 106/12260 este de 21 de ore 'e s'tm*n0 )n ra'ort cu care
se sta,ilesc dre'turile salariale. Personalul didactic din ser(iciile s'eciali#ate a.late )n su,ordinea direciilor /udeene de
asisten social -i 'rotecia co'ilului0 trans.erat con.orm Ordonanei de ur%en a Eu(ernului nr. 25/122? 'ri(ind 'rotecia
co'ilului a.lat )n di.icultate0 a'ro,at cu modi.icri 'rin 4e%ea nr. 106/12260 ,ene.icia# de toate dre'turile 'ersonalului
didactic 're(#ute )n 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
Art. 2 !1" Posturile didactice de educator3'uericultor 'ot .i ocu'ate de a,sol(enii cu di'lom ai liceului 'eda%o%ic0 ai
-colii 'ostliceale 'eda%o%ice0 ai unei -coli ec<i(alente sau studii su'erioare0 )n 'ro.ilul 'ostului0 )n con.ormitate cu
Centrali#atorul0 'recum -i a,sol(irea unui curs )n domeniul 'si<o'eda%o%ic -i metodic s'eci.ic0 do(edit 'rin .oaia matricol
sau certi.icat de a,sol(ire.
!2" Posturile didactice din )n(m*ntul 're-colar -i 'rimar 'ot .i ocu'ate de&
a" a,sol(eni cu di'lom ai ciclului I de studii uni(ersitare de licen cu s'eciali#area =Peda%o%ia )n(m*ntului 'rimar
-i 're-colar> )ncadrai )n .uncia didactic de 'ro.esor 'entru )n(m*nt 're-colar0 res'ecti( de 'ro.esor 'entru )n(m*nt
'rimar+
," a,sol(eni cu di'lom ai liceului 'eda%o%ic0 ai -colii 'ostliceale 'eda%o%ice sau ai unor -coli ec<i(alente a(*nd
)nscrise 'e di'loma de a,sol(ire una din s'eciali#rile educatoare0 educator0 )n(tor0 )n(toare0 educatoare3)n(tor0
educator3)n(tor0 )n(tor3educatoare0 )n(tor3educator0 )n concordan cu Centrali#atorul ori de a,sol(eni ai cole%iului
uni(ersitar 'eda%o%ic cu s'eciali#ri )n concordan cu Centrali#atorul0 )ncadrai )n )n(m*ntul 're-colar -i 'rimar0 care au
.inali#at cu di'lom de licen -i studii uni(ersitare de lun% durat sau ciclul I de studii uni(ersitare de licen0 )ncadrai )n
.uncia didactic de 'ro.esor 'entru )n(m*nt 're-colar0 res'ecti( de 'ro.esor 'entru )n(m*nt 'rimar0 con.orm art. 26
alin. !" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare -i art. IF din Ordonana de ur%en a Eu(ernului nr.
22/2012 'ri(ind luarea unor msuri )n domeniul )n(m*ntului -i cercetrii0 'recum -i )n ceea ce 'ri(e-te 'lata sumelor
're(#ute )n <otr*ri /udectore-ti de(enite executorii )n 'erioada 1 ianuarie 3 81 decem,rie 2018+
c" a,sol(eni cu di'lom ai liceului 'eda%o%ic0 ai -colii 'ostliceale 'eda%o%ice sau ai unor -coli ec<i(alente a(*nd
)nscrise 'e di'loma de a,sol(ire una din s'eciali#rile educatoare0 educator0 )n(tor0 )n(toare0 educatoare3)n(tor0
educator3)n(tor0 )n(tor3educatoare0 )n(tor3educator )n concordan cu Centrali#atorul ori de a,sol(eni cu di'lom ai
cole%iului uni(ersitar 'eda%o%ic cu s'eciali#ri )n concordan cu Centrali#atorul0 care au .inali#at cu di'lom -i studii
uni(ersitare de scurt durat -i care -i3au ec<i(alat )n(m*ntul uni(ersitar de scurt durat0 reali#at 'rin cole%iul cu durata de
8 ani sau institutul 'eda%o%ic cu durat de 8 ani0 cu ciclul I de studii uni(ersitare de licen0 con.orm art. 12 alin. !8" din 4e%ea
nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 'entru .uncia de 'ro.esor 'entru )n(m*nt 're-colar0 res'ecti( de
'ro.esor 'entru )n(m*nt 'rimar+
d" a,sol(eni cu di'lom ai cole%iului uni(ersitar 'eda%o%ic cu s'eciali#ri )n concordan cu Centrali#atorul0 care -i3au
ec<i(alat )n(m*ntul uni(ersitar reali#at 'rin cole%iul uni(ersitar 'eda%o%ic0 cu ciclul I de studii uni(ersitare de licen0
con.orm art. 12 alin. !8" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 'entru .uncia de 'ro.esor 'entru
)n(m*nt 're-colar0 res'ecti( de 'ro.esor 'entru )n(m*nt 'rimar+
e" a,sol(eni cu di'lom ai liceului 'eda%o%ic0 ai -colii 'ostliceale 'eda%o%ice sau ai unor -coli ec<i(alente a(*nd
)nscrise 'e di'loma de a,sol(ire una din s'eciali#rile educatoare0 educator0 )n(tor0 )n(toare0 educatoare3)n(tor0
educator3)n(tor0 )n(tor3educatoare0 )n(tor3educator0 )n concordan cu Centrali#atorul ori de a,sol(eni cu di'lom ai
cole%iului uni(ersitar 'eda%o%ic cu s'eciali#ri )n concordan cu Centrali#atorul care au .inali#at cu di'lom -i studii
uni(ersitare de scurt durat -i care nu -i3au ec<i(alat )n(m*ntul uni(ersitar de scurt durat0 reali#at 'rin cole%iul cu durata
de 8 ani sau institutul 'eda%o%ic cu durat de 8 ani0 cu ciclul I de studii uni(ersitare de licen0 )ncadrai )n .uncia didactic de
institutor+
." a,sol(eni cu di'lom ai cole%iului uni(ersitar 'eda%o%ic cu s'eciali#ri )n concordan cu Centrali#atorul0 care nu -i3
au ec<i(alat )n(m*ntul uni(ersitar reali#at 'rin cole%iul uni(ersitar 'eda%o%ic0 cu ciclul I de studii uni(ersitare de licen0
)ncadrai )n .uncia didactic de institutor+
%" a,sol(eni cu di'lom a unei instituii de )n(m*nt su'erior -i a unui curs s'eci.ic )n domeniul 'si<o'eda%o%ic -i
metodic 'entru )n(m*ntul 're-colar -i/sau 'rimar0 )ncadrai )n .uncia didactic de institutor+
<" a,sol(eni cu di'lom ai liceului 'eda%o%ic0 ai -colii 'ostliceale 'eda%o%ice sau ai unor -coli ec<i(alente a(*nd
)nscrise 'e di'loma de a,sol(ire una din s'eciali#rile educatoare0 educator0 )n(tor0 )n(toare0 educatoare3)n(tor0
1
educator3)n(tor0 )n(tor3educatoare0 )n(tor3educator0 )n concordan cu Centrali#atorul0 )ncadrai )n .uncia didactic de
educatoare0 res'ecti( de )n(tor.
!8" 7n )n(m*ntul 're-colar -i 'rimar alternati( tre,uie )nde'linite0 du' ca#0 condiiile de studii menionate la alin. !2"0
'recum -i 'arcur%erea -i .inali#area modulului 'eda%o%ic s'eci.ic alternati(ei educaionale0 cu di'lom/certi.icat/ade(erin0
anterior an%a/rii.
!" Pentru a .i )ncadrai )n .unc iile didactice de 'ro.esor 'entru )n(m*ntul 're-colar0 de 'ro.esor 'entru )n(m*ntul
'rimar sau de institutor0 s'eciali#rile a,sol(enilor cu di'lom ai studiilor uni(ersitare de lun% sau scurt durat ori ai ciclului
I de studii uni(ersitare de licen care au )nce'ut studiile du' intrarea )n (i%oare a 4e%ii nr. 66/1228 'ri(ind acreditarea
instituiilor din )n(m*ntul su'erior -i recunoa terea di'lomelor0 re'u,licat
1
0 tre,uie s se re%seasc )n <otr*rile
Eu(ernului 'ri(ind autori#area de .uncionare 'ro(i#orie sau acreditarea s'eciali#rilor din cadrul instituiilor de )n(m*nt
su'erior de stat -i 'articular0 'ro.ilurile0 s'eciali#rile0 durata studiilor0 'recum -i titlurile o,inute de a,sol(enii )n(m*ntului
uni(ersitar0 nomenclatorul domeniilor -i al s'eciali#rilor uni(ersitare din cadrul instituiilor de )n(m*nt su'erior de stat -i
'articular0 structurile -i s'eciali#rile uni(ersitare acreditate sau autori#ate s .uncione#e 'ro(i#oriu din instituiile de
)n(m*nt su'erior emise du' data de 1? decem,rie 12280 care cu'rind s'eciali#rile autori#ate s .uncione#e
'ro(i#oriu/acreditate0 'recum -i .orma de )n(m*nt 'entru care au .ost autori#ate s .uncione#e 'ro(i#oriu/acreditate. Giecare
a,sol(ent cu studii uni(ersitare0 care a )nce'ut studiile du' intrarea )n (i%oare a 4e%ii nr. 66/12280 re'u,licate0 tre,uie tratat
indi(idual ra'ortat la coninutul <otr*rii Eu(ernului (ala,il la momentul )nscrierii la .acultate.
!1" Posturile didactice/catedrele de 'ro.esor din )n(m*ntul %imna#ial0 clasele F3FIII0 din )n(m*ntul 'ro.esional0
din 'alatele -i clu,urile co'iilor -i ele(ilor0 'ot .i ocu'ate de&
a" a,sol(eni cu di'lom ai studiilor uni(ersitare de lun% durat cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul 'ostului -i cu )nde'linirea
condiiilor de 're%tire 'si<o'eda%o%ic 're(#ute la art. 8 alin. !2"0 !1" sau !5" ori a )nde'linirii cerinei 're(#ute la art. 8 alin.
!1"+
," a,sol(eni cu di'lom ai studiilor uni(ersitare de lun% durat0 care ulterior au .inali#at cu di'lom/certi.icat
'ro%rame de con(ersie 'ro.esional 'entru do,*ndirea unei noi s'eciali#ri -i/sau ocu'area de noi .uncii didactice ori studii
'ostuni(ersitare cu durata de cel 'uin un an -i /umtate sau cu do,*ndirea a cel 'uin 20 de credite0 a'ro,ate )n acest sco' de
$inisterul Educaiei ;aionale3studii a'ro.undate0 studii academice 'ostuni(ersitare0 studii 'ostuni(ersitare de s'eciali#are0
studii 'ostuni(ersitare de masterat/master0 cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul 'ostului -i cu )nde'linirea condiiilor de 're%tire
'si<o'eda%o%ic 're(#ute la art. 8 alin. !2"0 !1" sau !5" ori a )nde'linirii cerinei 're(#ute la art. 8 alin. !1"+
c" a,sol(eni cu di'lom ai ciclului I de studii uni(ersitare de licen cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul 'ostului0 cu condiia
deinerii a minimum 80 de credite trans.era,ile din 'ro%ramul de 're%tire 'si<o'eda%o%ic o.erit de de'artamentele 'entru
're%tirea 'ersonalului didactic/de'artamentele de s'ecialitate cu 'ro.il 'si<o'eda%o%ic ori a )nde'linirii cerinei 're(#ute la
art. 8 alin. !1"+
d" a,sol(eni cu di'lom ai ciclului I de studii uni(ersitare de licen0 care ulterior au .inali#at cu di'lom/certi.icat
'ro%rame de con(ersie 'ro.esional 'entru do,*ndirea unei noi s'eciali#ri -i/sau ocu'area de noi .uncii didactice ori studii
'ostuni(ersitare cu durata de cel 'uin un an -i /umtate sau cu do,*ndirea a cel 'uin 20 de credite0 a'ro,ate )n acest sco' de
$inisterul Educaiei ;aionale3studii a'ro.undate0 studii academice 'ostuni(ersitare0 studii 'ostuni(ersitare de s'eciali#are0
studii 'ostuni(ersitare de masterat0 cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul 'ostului0 cu condiia deinerii a minimum 80 de credite
trans.era,ile din 'ro%ramul de 're%tire 'si<o'eda%o%ic o.erit de de'artamentele 'entru 're%tirea 'ersonalului
didactic/de'artamentele de s'ecialitate cu 'ro.il 'si<o'eda%o%ic ori a )nde'linirii cerinei 're(#ute la art. 8 alin. !1"+
e" a,sol(eni cu di'lom ai ciclului I de studii uni(ersitare de licen urmate de ciclul II de studii uni(ersitare de
masterat0 cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul 'ostului0 cu condiia deinerii a minimum 80 de credite trans.era,ile din 'ro%ramul de
're%tire 'si<o'eda%o%ic o.erit de de'artamentele 'entru 're%tirea 'ersonalului didactic/de'artamentele de s'ecialitate cu
'ro.il 'si<o'eda%o%ic ori a )nde'linirii cerinei 're(#ute la art. 8 alin. !1"+
." a,sol(eni cu di'lom ai ciclului I de studii uni(ersitare de licen urmate de ciclul II de studii uni(ersitare de
masterat0 care ulterior au .inali#at cu di'lom/certi.icat 'ro%rame de con(ersie 'ro.esional 'entru do,*ndirea unei noi
s'eciali#ri -i/sau ocu'area de noi .uncii didactice ori studii 'ostuni(ersitare cu durata de cel 'uin un an -i /umtate sau cu
do,*ndirea a cel 'uin 20 de credite0 a'ro,ate )n acest sco' de $inisterul Educaiei ;aionale3studii a'ro.undate0 studii
academice 'ostuni(ersitare0 studii 'ostuni(ersitare de s'eciali#are0 studii 'ostuni(ersitare de masterat0 cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul
'ostului0 cu condiia deinerii a minimum 80 de credite trans.era,ile din 'ro%ramul de 're%tire 'si<o'eda%o%ic o.erit de
de'artamentele 'entru 're%tirea 'ersonalului didactic/de'artamentele de s'ecialitate cu 'ro.il 'si<o'eda%o%ic ori a )nde'linirii
cerinei 're(#ute la art. 8 alin. !1"+
%" a,sol(eni cu di'lom ai studiilor uni(ersitare de scurt durat0 cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul 'ostului -i cu )nde'linirea
condiiilor de 're%tire 'si<o'eda%o%ic 're(#ute la art. 8 alin. !2"0 !1" sau !5" ori a )nde'linirii cerinei 're(#ute la art. 8 alin.
!1".
!5" 7n mod exce'ional0 )n li'sa 'ro.esorilor de s'ecialitate cu s'eciali#ri 're(#ute la alin. !1"0 catedrele de lim,i
moderne/materne0 de educaie 'lastic0 de educaie mu#ical0 de educaie .i#ic -i de reli%ie din )n(m*ntul %imna#ial0 clasele
1
4e%ea nr. 66/12280 re'u,licat0 a .ost a,ro%at 'rin Ordonana de ur%en a Eu(ernului nr. ?1/2001 'ri(ind asi%urarea calitii educaiei0
a'ro,at cu modi.icri 'rin 4e%ea nr. 6?/2005 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
5
F3FIII -i din )n(m*ntul 'ro.esional0 'ot .i ocu'ate 'e 'erioad determinat0 de a,sol(eni ai cole%iilor uni(ersitare de
institutori cu a doua s'eciali#are )n 'ro.ilul catedrei0 con.orm 're#entei $etodolo%ii0 salari#ai cores'un#tor .unciei de
=institutor cu studii su'erioare de scurt durat>.
!?" Posturile didactice/catedrele de 'ro.esor )n )n(m*ntul liceal0 clasele IH3HII/HIII/HIF0 'recum -i )n )n(m*ntul
'ostliceal0 'ot .i ocu'ate de a,sol(eni cu studiile 're(#ute la alin. !1" lit. a" -i ,"0 cu condiia deinerii 're%tirii
'si<o'eda%o%ice 're(#ute la art. 8 alin. !2" sau !5"0 'recum -i de a,sol(eni cu di'lom ai ciclului I de studii uni(ersitare de
licen urmate de ciclul II de studii uni(ersitare de masterat/master0 cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul 'ostului -i de a,sol(eni cu
studiile 're(#ute la alin. !1" lit. ."0 cu condiia deinerii a minimum 50 de credite trans.era,ile din 'ro%ramul de 're%tire
'si<o'eda%o%ic o.erit de de'artamentele 'entru 're%tirea 'ersonalului didactic/de'artamentele de s'ecialitate cu 'ro.il
'si<o'eda%o%ic.
!6" 7n mod exce'ional0 )n li'sa 'ro.esorilor de s'ecialitate0 care )nde'linesc condiiile de studii 're(#ute la alin. !?"0
du' derularea eta'elor de mo,ilitate con.orm Calendarului0 'e catedrele din )n(m*ntul liceal o,li%atoriu0 clasele a IH3a -i a
H3a0 'ot .i )ncadrai 'e 'erioad determinat a,sol(eni ai ciclului I de studii uni(ersitare de licen cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul
'ostului0 cu condiia deinerii a minimum 80 de credite trans.era,ile din 'ro%ramul de 're%tire 'si<o'eda%o%ic o.erit de
de'artamentele 'entru 're%tirea 'ersonalului didactic/de'artamentele de s'ecialitate cu 'ro.il 'si<o'eda%o%ic ori a )nde'linirii
cerinei 're(#ute la art. 8 alin. !1".
!2" Catedrele de 're%tire3instruire 'ractic )n )n(m*ntul liceal0 clasele IH3HII/HIII/HIF0 )n )n(m*ntul 'ro.esional
-i )n )n(m*ntul 'ostliceal 'ot .i ocu'ate de&
a" a,sol(eni cu di'lom ai ciclului I de studii uni(ersitare de licen cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul 'ostului sau ai ciclului I
de studii uni(ersitare de licen urmate de ciclul II de studii uni(ersitare de masterat cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul 'ostului0 cu
condiia deinerii a minimum 80 de credite trans.era,ile din 'ro%ramul de 're%tire 'si<o'eda%o%ic o.erit de de'artamentele
'entru 're%tirea 'ersonalului didactic/de'artamentele de s'ecialitate cu 'ro.il 'si<o'eda%o%ic ori a )nde'linirii cerinei
're(#ute la art. 8 alin. !1" sau ai studiilor uni(ersitare de lun% durat )n 'ro.ilul 'ostului -i cu )nde'linirea condiiilor de
're%tire 'si<o'eda%o%ic 're(#ute la art. 8 alin. !2"0 !1" sau !5" ori a )nde'linirii cerinei 're(#ute la art. 8 alin. !1"0 )ncadrai
)n .uncia de 'ro.esor de instruire 'ractic -i salari#area cores'un#toare ni(elului de studii0 'entru .uncia de ='ro.esor cu
studii su'erioare de lun% durat>+
," a,sol(eni cu di'lom ai ciclului I de studii uni(ersitare de licen sau ai studiilor uni(ersitare de lun% durat0 care
ulterior au .inali#at cu di'lom/certi.icat 'ro%rame de con(ersie 'ro.esional 'entru do,*ndirea unei noi s'eciali#ri -i/sau
ocu'area de noi .uncii didactice ori studii 'ostuni(ersitare cu durata de cel 'uin un an -i /umtate sau cu do,*ndirea a 20 de
credite0 a'ro,ate )n acest sco' de $inisterul Educaiei ;aionale3studii a'ro.undate0 studii academice 'ostuni(ersitare0 studii
'ostuni(ersitare de s'eciali#are0 studii 'ostuni(ersitare de masterat cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul 'ostului0 cu condiia deinerii a
minimum 80 de credite trans.era,ile din 'ro%ramul de 're%tire 'si<o'eda%o%ic o.erit de de'artamentele 'entru 're%tirea
'ersonalului didactic/de'artamentele de s'ecialitate cu 'ro.il 'si<o'eda%o%ic ori a )nde'linirii cerinei 're(#ute la art. 8 alin.
!1"0 )ncadrai )n .uncia de 'ro.esor de instruire 'ractic -i salari#area cores'un#toare ni(elului de studii0 'entru .uncia de
='ro.esor cu studii su'erioare de lun% durat>+
c" a,sol(eni cu di'lom ai ciclului I de studii uni(ersitare de licen0 urmate de ciclul II de studii uni(ersitare de
masterat0 care ulterior au .inali#at cu di'lom 'ro%rame de con(ersie 'ro.esional 'entru do,*ndirea unei noi s'eciali#ri -i/sau
ocu'area de noi .uncii didactice ori studii 'ostuni(ersitare cu durata de cel 'uin un an -i /umtate sau cu do,*ndirea a 20 de
credite0 a'ro,ate )n acest sco' de $inisterul Educaiei ;aionale3studii a'ro.undate0 studii academice 'ostuni(ersitare0 studii
'ostuni(ersitare de s'eciali#are0 studii 'ostuni(ersitare de masterat0 cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul 'ostului0 cu condiia deinerii a
minimum 80 de credite trans.era,ile din 'ro%ramul de 're%tire 'si<o'eda%o%ic o.erit de de'artamentele 'entru 're%tirea
'ersonalului didactic/de'artamentele de s'ecialitate cu 'ro.il 'si<o'eda%o%ic ori a )nde'linirii cerinei 're(#ute la art. 8 alin.
!1"0 )ncadrai )n .uncia de 'ro.esor de instruire 'ractic -i salari#area cores'un#toare ni(elului de studii0 'entru .uncia de
='ro.esor cu studii su'erioare de lun% durat>+
d" a,sol(eni cu di'lom ai studiilor uni(ersitare de scurt durat cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul 'ostului -i cu )nde'linirea
condiiilor de 're%tire 'si<o'eda%o%ic 're(#ute la art. 8 alin. !2"0 !1" sau !5" ori a )nde'linirii cerinei 're(#ute la art. 8 alin.
!1"0 )ncadrai )n .uncia de 'ro.esor de instruire 'ractic -i salari#area cores'un#toare ni(elului de studii0 'entru .uncia de
='ro.esor cu studii su'erioare de scurt durat>+
e" a,sol(eni cu di'lom ai -colilor 'ostliceale sau ai -colilor de mai-tri cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul 'ostului -i cu
)nde'linirea condiiilor de 're%tire 'si<o'eda%o%ic 're(#ute la art. 8 alin. !2" sau !1" ori a )nde'linirii cerinei 're(#ute la
art. 8 alin. !1"0 )ncadrai )n .uncia de maistru3instructor -i salari#area cores'un#toare ni(elului de studii0 'entru .uncia de
=maistru 3 instructor>.
." a,sol(en i cu di'lom ai colilor 'ostliceale sau ai colilor de mai tri cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul 'ostului0 cu
)nde'linirea condi iilor de 're%tire 'si<o'eda%o%ic 're(#ute la art. 8 alin. !2" sau !1" ori a )nde'linirii cerin ei 're(#ute la
art. 8 alin. !1" i cu di'lom de a,sol(ire sau de licen ai )n( m*ntului su'erior )ntr3un alt domeniu0 cu salari#area
cores'un#toare ni(elului de studii de institutor cu studii su'erioare de lun% sau scurt durat.
!10" ;orma didactic de 'redare3)n(are3e(aluare0 de instruire 'ractic -i de e(aluare curent a ele(ilor )n clas 'entru
cadrele didactice0 care au .inali#at cu di'lom studii uni(ersitare0 studii 'ostliceale sau -coli de mai-tri0 )ncadrate 'e catedre de
're%tire3instruire 'ractic este de 2 ore 'e s'tm*n0 res'ecti( de 20 ore 'e s'tm*n )n )n(m*ntul s'ecial. Pentru a .i
?
)ncadrai )n .uncia didactic de 'ro.esor de instruire 'ractic0 s'eciali#rile a,sol(enilor cu di'lom ai studiilor uni(ersitare de
lun% sau scurt durat ori ai ciclului I de studii uni(ersitare de licen care au )nce'ut studiile du' intrarea )n (i%oare a 4e%ii
nr. 66/12280 re'u,licate0 tre,uie s res'ecte condiiile 're(#ute la alin. !".
!11" Pentru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor din )n(m*ntul s'ecial 'ersonalul didactic tre,uie s
)nde'lineasc0 du' ca#0 condiiile de studii 're(#ute la alin. !1"3!2"0 'recum -i 're%tirea 'si<o'eda%o%ic 're(#ut la art. 80
iar 'entru alte s'eciali#ri0 dec*t cele 'si<o'eda%o%ice 're(#ute )n anexa nr. 1?0 este necesar -i un sta%iu atestat de 're%tire
teoretic -i 'ractic )n educaie s'ecial0 con.orm art. 26 alin. !1" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile
ulterioare.
!12" Posturile de 'ro.esor )n centre -i ca,inete de asisten 'si<o'eda%o%ic normate la uniti de )n(m*nt 're-colar0
'rimar0 %imna#ial sau 'ro.esional 'ot .i ocu'ate de a,sol(eni cu di'lom ai )n(m*ntului su'erior0 con.orm art. 2? lit. %"
din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 cu s'eciali#ri )n concordan cu Centrali#atorul.
!18" Posturile de 'ro.esor )n centre -i ca,inete de asisten 'si<o'eda%o%ic normate la uniti de )n(m*nt liceal0
uniti de )n(m*nt a(*nd clase I3HII/HIII/HIF sau clase F3HII/HIII/HIF 'ot .i ocu'ate de a,sol(eni cu s'eciali#ri )n
'ro.ilul 'ostului0 care )nde'linesc cumulati( condiiile de studii 're(#ute la alin. !?" -i la alin. !12".
!1" Posturile didactice de 'ro.esor3lo%o'ed din centrele lo%o'edice inter-colare -i din ca,inetele -colare/inter-colare 'ot
.i ocu'ate a,sol(eni cu di'lom ai )n(m*ntului su'erior0 con.orm art. 2? lit. <" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i
com'letrile ulterioare0 cu s'eciali#ri )n concordan cu Centrali#atorul.
!11" Posturile didactice/catedrele din clu,urile s'orti(e -colare -i din unitile de )n(m*nt )n care sunt or%ani#ate clase
cu 'ro%ram s'orti( 'ot .i ocu'ate de&
a" 'ro.esori care se )ncadrea# )n condiiile de studii 're(#ute la alin. !1"3!6"0 cu s'eciali#ri )n domeniile educaie .i#ic
-i s'ort/cultur .i#ic -i s'ort0 'recum -i )nde'linirea condiiei su'limentare a s'eciali#rii0 )n cadrul studiilor uni(ersitare0 )n
ramura de s'ort/disci'lina s'orti( solicitat+
," antrenori0 )n clu,urile s'orti(e -colare0 a,sol(eni cu di'lom ai unui liceu -i ai unei -coli de antrenori ori ai unei
instituii de )n(m*nt 'ostliceal sau su'erior de 'ro.il autori#ate s .uncione#e 'ro(i#oriu/acreditate0 cu s'eciali#ri )n ramura
de s'ort/disci'lina s'orti( solicitat -i a,sol(irea unui curs )n domeniul 'si<o'eda%o%ic -i metodic.
c" 'ro.esori3antrenori0 )n clu,urile s'orti(e -colare0 care se )ncadrea# )n condiiile de studii 're(#ute la alin. !1"0 cu
s'eciali#ri )n domeniile educaie .i#ic -i s'ort/cultur .i#ic -i s'ort -i care au do,*ndit s'eciali#ri )n ramura de
s'ort/disci'lina s'orti( solicitat 'rin a,sol(irea unei -coli de antrenori autori#ate s .uncione#e 'ro(i#oriu/acreditate ori a
unei instituii de )n(m*nt 'ostliceal sau su'erior de 'ro.il autori#ate s .uncione#e 'ro(i#oriu/acreditate.
!15" Posturile didactice de 'ro.esor documentarist 'ot .i ocu'ate de a,sol(eni ai )n(m*ntului su'erior0 care se
)ncadrea# )n condiiile de studii 're(#ute la alin. !1"0 cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul 'ostului )n concordan cu Centrali#atorul.
!1?" Cisci'lina =Reli%ie> 'oate .i 'redat numai de a,sol(eni ai )n(m*ntului su'erior cu s'eciali#ri )n concordan
cu Centrali#atorul0 )n ,a#a a(i#ului emis de cultele reli%ioase recunoscute o.icial de stat0 con.orm 're(ederilor art. 16 alin. !8"
din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
!16" Cadrele didactice0 din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 cu studii uni(ersitare de scurt durat0 care au do,*ndit
atestatul/ade(erina de ec<i(alare a studiilor cu ciclul I de studii uni(ersitare de licen0 )n con.ormitate cu 're(ederile
$etodolo%iei 'ri(ind ec<i(alarea 'e ,a#a ECT:/:ECT a )n(m*ntului uni(ersitar de scurt durat0 reali#at 'rin cole%iul cu
durata de 8 ani sau institutul 'eda%o%ic cu durat de 8 ani0 cu ciclul I de studii uni(ersitare de licen0 'entru cadrele didactice
din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 a'ro,at 'rin ordinul ministrului educaiei0 cercetrii0 tineretului -i s'ortului nr. 1118/20110 cu
modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 se salari#ea# cores'un#tor noii .uncii didactice.
Art. 10 Cadrele didactice cali.icate din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 care se )ncadrea# )n condiiile de studii 're(#ute la
art. 6 alin. !1"3!2" -i art. 20 an%a/ate cu contract indi(idual de munc sau )n re%im de 'lata cu ora0 tre,uie s .ac -i do(ada
're%tirii 'si<o'eda%o%ice con.orm art. 8 alin. !2"3!5" ori a )nde'linirii cerinei 're(#ute la art. 8 alin. !1".
Art. 11 7n unitile de )n(m*nt cu 'redare simultan normarea 'ersonalului didactic se .ace cu res'ectarea
're(ederilor le%ale )n (i%oare.
Art. 12 !1" Catedrele de lim,i moderne din )n(m*ntul 'rimar se atri,uie ast.el&
a" 'ro.esorilor titulari care )nde'linesc condiiile de studii0 con.orm actului de numire/trans.er/re'arti#are 'e
'ost/catedr+
," 'ro.esorilor titulari care au s'eciali#ri )n 'ro.ilul catedrei0 )n concordan cu Centrali#atorul+
c" 'ro.esorilor 'entru )n(m*ntul 'rimar/institutorilor/)n(torilor de la %ru'a sau clasa res'ecti(0 )n cadrul
acti(itilor 'ostului0 dac .ac do(ada cali.icrii 'rin di'loma de studii ori 'rin certi.icatul de com'eten+
d" 'ro.esorilor 'entru )n(m*ntul 'rimar/institutorilor/)n(torilor de la alt %ru' sau clas0 dac .ac do(ada
cali.icrii 'rin di'loma de studii ori 'rin certi.icatul de com'eten0 )n re%im de 'lata cu ora.
!2" 7n unitatea de )n(m*nt )n care nu exist 'ersonal didactic de s'ecialitate 'entru 'redarea curriculum3ului de lim,
matern la )n(m*ntul 'rimar0 consiliul de administraie al unitii de )n(m*nt decide0 du' consultarea res'onsa,ilului
comisiei metodice/de catedr de s'ecialitate0 care dintre 'ro.esorii 'entru )n(m*nt 'rimar/institutorii/)n(torii cunosctori
ai lim,ii materne res'ecti(e 'ot 'reda -i la alte clase din ciclul 'rimar0 )n re%im de 'lata cu ora.
!8" 7n unitatea de )n(m*nt )n care nu exist 'ersonal didactic cali.icat 'entru 'redarea disci'linei =Reli%ie> la
)n(m*ntul 'rimar0 consiliul de administraie al unitii de )n(m*nt decide0 du' consultarea res'onsa,ilului comisiei
6
metodice/catedrei de s'ecialitate0 care dintre 'ro.esorii 'entru )n(m*nt 'rimar/institutorii cali.icai -i a,ilitai )n ,a#a
'rotocoalelor )nc<eiate )ntre $inisterul Educaiei ;aionale -i cultele reli%ioase recunoscute o.icial de stat0 'ot 'reda =Reli%ia>
la clase din ciclul 'rimar0 )n re%im de 'lata cu ora. Orele res'ecti(e se 'ltesc )n con.ormitate cu 're(ederile le%ale )n (i%oare.
!" Cisci'linele cultur ci(ic -i istoria -i tradiiile minoritii ma%<iare sunt 'redate de a,sol(eni cu di'lom ai ciclului
I de studii uni(ersitare de licen sau ciclul I de studii uni(ersitare de licen urmat de ciclul II de studii uni(ersitare de masterat0
cu condiia deinerii a minimum 80 de credite trans.era,ile din 'ro%ramul de 're%tire 'si<o'eda%o%ic o.erit de
de'artamentele 'entru 're%tirea 'ersonalului didactic/ de'artamentele de s'ecialitate cu 'ro.il 'si<o'eda%o%ic sau a
)nde'linirii cerinei 're(#ute la art. 8 alin. !1" ori ai studiilor uni(ersitare de lun% sau scurt durat0 'recum -i de a,sol(eni cu
di'lom/certi.icat ai unor 'ro%rame de con(ersie 'ro.esional 'entru do,*ndirea unei noi s'eciali#ri -i/sau ocu'area de noi
.uncii didactice ori ai studiilor 'ostuni(ersitare0 cu durata de cel 'uin un an -i /umtate sau cu do,*ndirea a 20 de credite0
a'ro,ate de $inisterul Educaiei ;aionale3studii a'ro.undate0 studii academice 'ostuni(ersitare0 studii 'ostuni(ersitare de
s'eciali#are0 studii 'ostuni(ersitare de masterat0 cu s'eciali#ri )n concordan cu Centrali#atorul -i cu )nde'linirea condiiilor
de 're%tire 'si<o'eda%o%ic 're(#ute la art. 8 alin. !2"0 !1" sau !5" ori a )nde'linirii cerinei 're(#ute la art. 8 alin. !1". Pentru
celelalte minoriti naionale0 la disci'lina istoria -i tradiiile minoritilor naionale se )ncadrea# cu 'rioritate a,sol(eni ai
ciclului I de studii uni(ersitare de licen0 cu condiia deinerii a minimum 80 de credite trans.era,ile din 'ro%ramul de
're%tire 'si<o'eda%o%ic o.erit de de'artamentele 'entru 're%tirea 'ersonalului didactic/de'artamentele de s'ecialitate cu
'ro.il 'si<o'eda%o%ic sau a )nde'linirii cerinei 're(#ute la art. 8 alin. !1" ori ai studiilor uni(ersitare de lun% sau scurt durat
care au )nscris 'e di'loma de licen s'eciali#area istorie 3 linia de studiu )n lim,a matern a minoritii naionale res'ecti(e -i
numai0 )n situaii exce'ionale0 )n li'sa acestora0 'ot .i )ncadrai -i a,sol(eni ai ciclului I de studii uni(ersitare de licen ori ai
studiilor uni(ersitare de lun% sau scurt durat care au )nscris 'e di'loma de a,sol(ire/licen una dintre s'eciali#rile& lim,a
-i literatura matern a minoritii naionale res'ecti(e sau etnolo%ie 3 linia de studiu )n lim,a matern a minoritii naionale
res'ecti(e0 cu )nde'linirea condiiilor de 're%tire 'si<o'eda%o%ic 're(#ute la art. 8 alin. !2"3!5" ori a )nde'linirii cerinei
're(#ute la art. 8 alin. !1".
!1" Cisci'linele economie0 economie a'licat -i educaie antre'renorial0 lo%ic0 ar%umentare -i comunicare0 studii
sociale0 literatur uni(ersal0 -tiine -i educaie artistic din )n(m*ntul liceal intr )n norma de 'redare a a,sol(enilor cu
di'lom ai ciclului I de studii uni(ersitare de licen urmat de ciclul II de studii uni(ersitare de masterat0 cu condiia deinerii a
minimum 50 de credite trans.era,ile din 'ro%ramul de 're%tire 'si<o'eda%o%ic o.erit de de'artamentele 'entru 're%tirea
'ersonalului didactic/de'artamentele de s'ecialitate cu 'ro.il 'si<o'eda%o%ic0 ai studiilor uni(ersitare de lun% durat0 'recum
-i a a,sol(enilor cu di'lom/certi.icat ai unor 'ro%rame de con(ersie 'ro.esional 'entru do,*ndirea unei noi s'eciali#ri
-i/sau ocu'area de noi .uncii didactice ori ai studiilor 'ostuni(ersitare0 cu durata de cel 'uin un an -i /umtate sau cu
do,*ndirea a 20 de credite0 a'ro,ate de $inisterul Educaiei ;aionale 3 studii a'ro.undate0 studii academice 'ostuni(ersitare0
studii 'ostuni(ersitare de s'eciali#are0 studii 'ostuni(ersitare de masterat0 cu s'eciali#ri )n concordan cu Centrali#atorul0 cu
)nde'linirea condiiilor de 're%tire 'si<o'eda%o%ic 're(#ute la art. 8 alin. !2" sau !5". Cisci'lina -tiine 'oate .i 'redat -i de
a,sol(eni ai studiilor 'ostuni(ersitare de s'eciali#are =Predarea inte%rat a -tiinelor> cu durata de cel 'uin trei semestre.
Cisci'linele educaie antre'renorial -i economie a'licat 'ot .i 'redate -i de a,sol(enii )n(m*ntului uni(ersitar de lun%
durat care au )nscris 'e di'loma de licen s'eciali#area .iloso.ie0 cu )nde'linirea condiiilor de 're%tire 'si<o'eda%o%ic
're(#ute la art. 8 alin. !2" sau !5".
!5" Cadrele didactice titulare care au .inali#at cu di'lom studii uni(ersitare de lun% durat0 care au )nscris 'e di'loma
de licen s'eciali#area .ilo#o.ie ) i constituie norma didactic0 con.orm actului de numire/trans.er/re'arti#are0 cu ore din aria
disci'linelor socio3umane !lo%ic0 ar%umentare i comunicare0 'si<olo%ie0 educa ie antre'renorial0 economie0 sociolo%ie0
.iloso.ie i studii sociale"0 du' ca#0 cu condi ia s .i a(ut )n )ncadrare0 )n anii ulteriori titulari#rii0 ore la aceste disci'line.
Cadrele didactice titulare 'e catedre sociolo%ie sau sociolo%ie3studii sociale a.late )n im'osi,ilitatea constituirii catedrelor cu
ore )n s'ecialitate0 con.orm actului de numire/trans.er0 ) i 'ot constitui/com'leta norma didactic i cu ore de .iloso.ie0
'si<olo%ie sau lo%ic0 ar%umentare i comunicare. Cadrele didactice titulare 'e catedre 'si<olo%ie sau 'si<olo%ie3studii sociale
a.late )n im'osi,ilitatea constituirii catedrelor ore )n s'ecialitate0 con.orm actului de numire/trans.er0 ) i 'ot constitui/com'leta
norma didactic -i cu ore de .iloso.ie0 sociolo%ie sau lo%ic0 ar%umentare i comunicare.
!?" Orele de lim,a rromani normate la clasele de ni(el 'rimar cu 'redare )n lim,a rom*n se 'ot constitui )n catedre 'e
care se )ncadrea# a,sol(eni cu di'lom ai cole%iilor uni(ersitare de institutori cu s'eciali#area =Institutori34im,a rromani>0
a,sol(eni cu di'lom ai cole%iilor uni(ersitare de institutori0 cu durata studiilor de 83 ani0 'e a cror di'lom de a,sol(ire nu
este )nscris -i a doua s'eciali#are0 dar care au menionat )n .oaia matricol/su'limentul la di'lom direcia de studiu =4im,a
rromani>0 a,sol(eni cu di'lom ai studiilor uni(ersitare de licen cu s'eciali#area =Peda%o%ia )n(m*ntului 'rimar -i
're-colar> care au menionat )n .oaia matricol/su'limentul la di'lom direcia de studiu =4im,a rromani>0 'recum -i
a,sol(eni cu di'lom ai studiilor uni(ersitare care au )nscris 'e di'loma de licen/a,sol(ire s'eciali#area =4im,a rromani>0
con.orm Centrali#atorului0 cu )nde'linirea condiiilor de 're%tire 'si<o'eda%o%ic 're(#ute la art. 8 alin. !2"3!5" ori a
)nde'linirii cerinei 're(#ute la art. 8 alin. !1".
Art. 18 !1" 4a clasele cu 'redare ,ilin%(0 lim,ile moderne se 'redau 'e %ru'e.
!2" 4a clasele cu 'redare intensi(0 lim,ile moderne -i in.ormatica se 'redau0 de re%ul0 'e %ru'e0 cu condiia )ncadrrii
)n ,u%etul alocat -i )n numrul maxim de norme/'osturi a'ro,at la ni(elul ins'ectoratului -colar.
2
Art. 1 !1" Personalul didactic titular 'e un 'ost/catedr de core'etitor/acom'aniament din liceele (ocaionale0 din
unitile cu )n(m*nt inte%rat -i su'limentar de art ori din 'alatele -i clu,urile co'iilor -i ele(ilor/Palatul ;aional al Co'iilor
rm*ne )ncadrat ca 'ersonal didactic titular0 )n con.ormitate cu actul de numire/trans.er/re'arti#are 'e 'ost/catedr0 )n aceea-i
unitate de )n(m*nt -i ,ene.icia# de toate dre'turile le%ale 're(#ute 'entru 'ersonalul didactic titular )n sistemul de
)n(m*nt 'reuni(ersitar.
Art. 11 !1" Orele de educaie te<nolo%ic la clasele F3FIII se des.-oar 'e clase. Catedrele de educaie te<nolo%ic la
clasele F3FIII 'ot .i ocu'ate de&
a" a,sol(eni cu di'lom ai )n(m*ntului su'erior cu s'eciali#area =educaie te<nolo%ic>0 )n concordan cu
Centrali#atorul+
," 'ro.esori titulari 'e catedre de educaie te<nolo%ic cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul te<nic0 sil(ic0 economic sau a%ricol0 )n
concordan cu actul de numire/trans.er/re'arti#are 'e 'ost/catedr+
c" a,sol(en i cu di'lom ai )n( m*ntului su'erior cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul te<nic0 sil(ic0 economic sau a%ricol0 )n
concordan cu Centrali#atorul.
!2" Pro.esorii titulari 'e alte catedre0 cu s'eciali#ri )n 'ro.ilul te<nic0 sil(ic0 economic sau a%ricol0 'ot ocu'a 'rin
deta-are sau )n re%im de 'lata cu ora catedre de educaie te<nolo%ic0 con.orm 're#entei $etodolo%ii.
!8" A,sol(enii cu di'lom ai )n(m*ntului su'erior cu s'eciali#area )n 'ro.ilul te<nic0 sil(ic0 economic sau a%ricol0
care nu sunt titulari0 'ot .i )ncadrai 'e catedrele de educaie te<nolo%ic0 'e 'erioad determinat0 cu )nde'linirea condiiilor de
're%tire 'si<o'eda%o%ic 're(#ute la art. 8.
Art. 15 !1" Orele de la,orator te<nolo%ic din )n(m*ntul liceal/'ostliceal se includ )n catedrele de disci'line
te<nolo%ice -i sunt 'redate de 'ro.esori de s'ecialitate0 cu res'ectarea 're(ederilor art. 2 alin. !?"3!6" -i art. 252 alin. !8" lit. c"
din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 res'ecti( art. 252 alin. !8" lit. e" din 4e%ea nr. 1/2011 cu
modi.icrile -i com'letrile ulterioare 'entru )n(m*ntul s'ecial.
!2" 7ncadrarea cadrelor didactice 'e catedrele de 're%tire3instruire 'ractic se reali#ea# )n .uncie de modul de
or%ani#are a acestei acti(iti 'e ni(eluri de )n(m*nt0 cu res'ectarea 're(ederilor art. 2 alin. !2"3!10". Pre%tirea3instruirea
'ractic se e.ectuea# 'e clase la a%eni economici sau 'e clase/%ru'e constituite )n condiiile le%ii0 )n atelierele 'ro'rii0 )n
.uncie de resursele materiale existente -i de 're(ederile din con(eniile/'rotocoalele de 'arteneriat )nc<eiate )ntre unitile de
)n(m*nt -i a%enii economici0 cu )ncadrarea )n numrul de 'osturi didactice a'ro,at la ni(elul ins'ectoratului -colar.
!8" 7n unitile de )n(m*nt 'reuni(ersitar )n care se or%ani#ea# sta%ii de 're%tire 'ractic 'entru do,*ndirea
cali.icrii 'ro.esionale de ni(el 20 )ncadrarea cadrelor didactice care reali#ea# 're%tirea/instruirea 'ractic se .ace )n .uncie
de s'eciali#area acestora -i 're(ederile 'lanului de )n(m*nt. Orele de la,orator te<nolo%ic -i de instruire 'ractic 'redate )n
cadrul sta%iilor de 're%tire 'ractic 'entru do,*ndirea cali.icrii 'ro.esionale de ni(el 2 sunt incluse )n norma didactic sau )n
'lata cu ora0 du' ca#. Pe 'arcursul unui an -colar0 un cadru didactic 'oate a(ea )n )ncadrare cel mult o clas de ele(i care
e.ectuea# sta%iul de 're%tire 'ractic 'entru do,*ndirea cali.icrii 'ro.esionale de ni(el 2. 7n structura catedrelor de disci'line
te<nolo%ice -i de 're%tire/instruire 'ractic (acante 'entru an%a/are 'e 'erioad nedeterminat/trans.er 'entru restr*n%ere de
acti(itate/'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt nu se includ ore normate la clasele/%ru'ele de ele(i care e.ectuea#
sta%ii de 're%tire 'ractic 'entru do,*ndirea cali.icrii 'ro.esionale de ni(el 2. Orele (acante de la,orator te<nolo%ic -i de
instruire 'ractic din cadrul sta%iilor de 're%tire 'ractic 'entru do,*ndirea cali.icrii 'ro.esionale de ni(el 2 se ocu' numai
'e 'erioad determinat.
!" Catedrele de 're%tire/instruire 'ractic din domeniul =Trans'orturi/Conducerea auto(e<iculelor> 'ot .i ocu'ate de
a,sol(eni ai )n(m*ntului su'erior/'ostliceal0 cu a(i#ul Ins'ectoratului Eeneral al Poliiei !IEP"/Autoritii Rutiere Rom*ne
!ARR"0 a(*nd oricare din s'eciali#rile care le con.er dre'tul de a ocu'a catedre de 're%tire/instruire 'ractic0 )n concordan
cu Centrali#atorul.
Art. 1? !1" Posturile didactice/catedrele din )n(m*ntul s'ecial 'ot .i ocu'ate de a,sol(eni ai )n(m*ntului
mediu/'ostliceal/su'erior cu s'eciali#ri )n concordan cu Centrali#atorul care )nde'linesc -i condiia 're(#ut la art. 2 alin.
!11".
!2" Pentru clasele/%ru'ele/unitile de )n(m*nt s'ecial )n care se utili#ea# curriculum3ul -colii de mas sau
curriculum3ul -colii de mas ada'tat0 'osturile didactice/catedrele se constituie 'e disci'line0 con.orm 'lanurilor 3 cadru )n
(i%oare -i se ocu' cu res'ectarea 're(ederilor art. 60 art. 2 alin. !1"3!1"0 alin. !?"0 alin. !2"3!10"0 alin. !1?"0 art. 100 art. 12 -i art.
1315.
!8" Posturile de 'ro.esor 're'arator !ne(#tor" din )n(m*ntul s'ecial 'ot .i ocu'ate de 'ro.esori ne(#tori care
)nde'linesc condiiile de studii 're(#ute la art. 2 alin. !1" sau la art. 2 alin. !?" -i condiia 're(#ut la 2 alin. !11" 'entru
%imna#iu0 res'ecti( condiiile de studii 're(#ute la art. 2 alin. !?" -i condiia 're(#ut la art. 2 alin. !11" 'entru liceu.
!" 7n mod exce'ional0 )n li'sa a,sol(enilor care )nde'linesc condiiile 're(#ute la alin. !8"0 'osturile de 'ro.esor
're'arator !ne(#tor" din )n(m*ntul s'ecial liceal o,li%atoriu 'ot .i ocu'ate 'e 'erioad determinat de 'ro.esori
ne(#tori0 a,sol(eni cu di'lom ai studiilor uni(ersitare de licen0 care )nde'linesc -i condiia 're(#ut la art. 2 alin. !11"0 cu
condiia deinerii a minimum 80 de credite trans.era,ile din 'ro%ramul de 're%tire 'si<o'eda%o%ic o.erit de de'artamentele
'entru 're%tirea 'ersonalului didactic/de'artamentele de s'ecialitate cu 'ro.il 'si<o'eda%o%ic.
!1" 7n situaia )n care nu exist nici un candidat ne(#tor0 'ostul de 'ro.esor 're'arator !ne(#tor" 'oate .i ocu'at 'e
'erioad determinat -i de alte cadre didactice care )nde'linesc condiiile de studii 're(#ute la alin. !8"3!".
10
!5" Cisci'linele din aria curricular =te<nolo%ii> la clasele F3FIII din )n(m*ntul s'ecial0 acti(itile de 're3
'ro.esionali#are -i 're%tirea3instruirea 'ractic )n )n(m*ntul s'ecial 'ot .i des.-urate de cadrele didactice care )nde'linesc
condiiile 're(#ute la art. 2 alin. !2" coro,orate cu 're(ederile art. 2 alin. !11".
!?" Cadrele didactice titulare )n )n(m*ntul s'ecial 'e 'osturi de 'ro.esor itinerant/de s'ri/in0 de 'ro.esor3
'si<o'eda%o%0 de 'ro.esor3'si<olo% -colar0 de 'ro.esor3lo%o'ed sau de 'ro.esor de 'si<odia%no#0 care nu au s'eciali#ri )n
concordan cu Centrali#atorul0 au o,li%aia de a urma 'ro%rame de con(ersie 'ro.esional 'entru do,*ndirea unei noi
s'eciali#ri -i/sau ocu'area de noi .uncii didactice0 studii uni(ersitare sau 'ostuni(ersitare cu durata de cel 'uin un an -i
/umtate0 a'ro,ate de $inisterul Educaiei ;aionale 3 studii a'ro.undate0 studii academice 'ostuni(ersitare0 studii
'ostuni(ersitare de s'eciali#are0 cu s'eciali#ri )n& 'si<o'eda%o%ie s'ecial0 'si<olo%ie0 'eda%o%ie ori studii uni(ersitare de
masterat )n domeniile 'si<olo%ie sau -tiinele educaiei0 )n concordan cu Centrali#atorul 'entru )n(m*nt s'ecial. Pentru
cadrele didactice titulare )n )n(m*ntul s'ecial 'e 'osturi de 'ro.esor 'si<o'eda%o%ie s'ecial 'entru o catedr de educaie
s'ecial se recomand s urme#e 'ro%rame de con(ersie 'ro.esional 'entru do,*ndirea unei noi s'eciali#ri -i/sau ocu'area
de noi .uncii didactice0 studii uni(ersitare sau 'ostuni(ersitare cu durata de cel 'uin un an -i /umtate0 a'ro,ate de $inisterul
Educaiei ;aionale 3 studii a'ro.undate0 studii academice 'ostuni(ersitare0 studii 'ostuni(ersitare de s'eciali#are0 cu
s'eciali#ri )n& 'si<o'eda%o%ie s'ecial0 'si<olo%ie0 'eda%o%ie ori studii uni(ersitare de masterat )n domeniile 'si<olo%ie sau
-tiinele educaiei0 )n concordan cu Centrali#atorul 'entru )n(m*nt s'ecial.
!6" 7n mod exce'ional0 )n li'sa 'ersonalului didactic de s'ecialitate cu studii con.orm alin. !1" sau alin. !2"0 du'
derularea eta'elor de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 con.orm Calendarului0 )n )n(m*ntul
s'ecial 'ot .i )ncadrai 'e 'erioad determinat&
a" a,sol(eni ai )n(m*ntului su'erior care au )nscris 'e di'lom s'eciali#rile lim,a rom*n sau lim,a -i literatura
rom*n 'e 'osturi de 'ro.esor3'si<o'eda%o%0 de 'ro.esor3'si<olo% -colar0 de 'ro.esor3lo%o'ed sau de 'ro.esor de
'si<odia%no#+
," oricare din a,sol(enii instituiilor de )n(m*nt su'erior0 cu s'eciali#ri do,*ndite )n cadrul ciclului II de studii
uni(ersitare de masterat0 cu condiia deinerii a minimum 50 de credite trans.era,ile din 'ro%ramul de 're%tire
'si<o'eda%o%ic o.erit de de'artamentele 'entru 're%tirea 'ersonalului didactic/ de'artamentele de s'ecialitate cu 'ro.il
'si<o'eda%o%ic sau )n cadrul )n(m*ntului uni(ersitar de lun% durat0 care )nde'linesc -i condiia 're(#ut la art. 2 alin.
!11"0 'e 'osturile de 'ro.esor itinerant -i de s'ri/in de ni(el liceal+
c" oricare din a,sol(enii instituiilor de )n(m*nt su'erior0 care )nde'linesc -i condiia 're(#ut la art. 2 alin.!11"0 cu
exce'ia a,sol(enilor cole%iilor uni(ersitare de institutori0 'e 'osturile de 'ro.esor itinerant -i de s'ri/in de ni(el 'ro.esional0
%imna#ial0 'rimar sau 're-colar0 'recum -i 'e 'osturile de 'ro.esor de 'si<o'eda%o%ie s'ecial 'entru o catedr de educaie
s'ecial de la clasele/%ru'ele/unitile de )n(m*nt s'ecial care -colari#ea# co'ii/ele(i/tineri cu de.iciene %ra(e0 se(ere0
'ro.unde sau asociate ori cu de.iciene moderate sau u-oare0 'entru acti(itile de 'redare )n )n(m*ntul s'ecial 'rimar sau
%imna#ial 'entru ele(i cu de.iciene sen#oriale0 'recum -i 'entru -colari#area la domiciliu a ele(ilor/tinerilor cu de#a,ilit i sau
nede'lasa,ili.
!2" Cadrele didactice titulare )n )n(m*ntul s'ecial0 care nu )nde'linesc condiia 're(#ut la art. 2 alin. !11" -i care
'*n la eta'a de soluionare a restr*n%erilor de acti(itate nu .ac do(ada c sunt )nscrise la un sta%iu atestat de 're%tire teoretic
-i 'ractic )n educaie s'ecial ori la 'ro%rame de con(ersie 'ro.esional 'entru do,*ndirea unei noi s'eciali#ri -i/sau
ocu'area de noi .uncii didactice0 studii uni(ersitare sau 'ostuni(ersitare cu durata de cel 'uin un an -i /umtate0 a'ro,ate de
$inisterul Educaiei ;aionale3studii a'ro.undate0 studii academice 'ostuni(ersitare0 studii 'ostuni(ersitare de s'eciali#are0 cu
s'eciali#ri )n& 'si<o'eda%o%ie s'ecial0 'si<olo%ie0 'eda%o%ie ori studii uni(ersitare de masterat )n domeniile 'si<olo%ie sau
-tiinele educaiei0 )n concordan cu Centrali#atorul 'entru )n(m*nt s'ecial0 intr )n restr*n%ere de acti(itate.
Art. 16 !1" Acti(itile s'eci.ice .unciei de diri%inte se or%ani#ea# -i se des.-oar la toate clasele -i .ormele de
)n(m*nt din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 )n con.ormitate cu 'reci#rile $inisterului Educaiei ;aionale.
!2" Pro.esorii consilieri din ca,inetele de asisten 'si<o'eda%o%ic 'ot )nde'lini .uncia de diri%inte la solicitarea
conducerilor unitilor de )n(m*nt )n care )-i des.-oar acti(itatea.
!8" Personalul didactic de conducere0 de )ndrumare -i control nu 'oate )nde'lini .uncia de diri%inte0 nu 'oate e.ectua ore
de consiliere -i orientare (ocaional -i nici ore de diri%enie. 7n situaii exce'ionale0 c*nd la ni(elul unei uniti de )n(m*nt
nu exist su.iciente cadre didactice cali.icate titulare sau an%a/ate cu contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat0
'ersonalul didactic de conducere 'oate )nde'lini -i .uncia de diri%inte0 la 'ro'unerea consiliului de administraie al unitii de
)n(m*nt -i a'ro,area consiliului de administraie al ins'ectoratului -colar.
!" Indemni#aia 'entru acti(itatea de diri%enie sau de consiliere -i orientare (ocaional se acord0 con.orm
re%lementrilor )n (i%oare0 la toate .ormele de )n(m*nt. 4a .orma de )n(m*nt cu .rec(en redus indemni#aia 'entru
acti(itatea de diri%enie sau consiliere -i orientare (ocaional0 con.orm 're(ederilor le%ale )n (i%oare0 se acord numai 'entru
lunile )n care se or%ani#ea# sesiunile de 'redare3e(aluare. Giecare cadru didactic care des.-oar acti(iti de diri%inte
,ene.icia# de o sin%ur indemni#aie de 10I a'licat salariului de ,a#0 calculat con.orm 're(ederilor le%ale.
Art. 12 !1" 7n situaiile .u#iunii 'rin a,sor,ie a unitilor de )n(m*nt0 a di(i#rii 'ariale sau totale a unei uniti de
)n(m*nt0 a .u#iunii 'rin conto'ire a dou uniti de )n(m*nt0 a des.iinrii unei uniti -colare selecia cadrelor didactice -i
a directorilor se .ace 'rin e(aluare de ctre o comisie numit de ins'ectoratul -colar .ormat din ins'ectori -colari -i/sau cadre
didactice care nu .uncionea# )n unitile de )n(m*nt a.late )ntr3una dintre aceste situaii.
11
!2" 7n situaia )n care0 ca urmare a restructurrii reelei -colare0 )nce'*nd cu data de 1 se'tem,rie 20110 urmea# s .ie
des.iinate uniti de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic0 se 'rocedea# du' cum urmea#&
a" )n situaia .u#iunii 'rin a,sor,ie a unei uniti de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic de ctre o alt unitate de
)n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic0 )nce'*nd cu data de 1 se'tem,rie 20110 dac la data la care se e.ectuea# e(aluarea
cadrelor didactice titulare de aceea-i s'ecialitate0 nu a intrat )nc )n (i%oare actul administrati( cu 'ri(ire la restructurarea reelei
-colare -i exist dou 'ersoane /uridice distincte0 atunci e(aluarea cadrelor didactice titulare de aceea-i s'ecialitate se reali#ea#
o,li%atoriu la ni(elul .iecrei catedre din .iecare unitate de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic0 de ctre aceea-i comisie de
e(aluare0 cu res'ectarea 're(ederilor art. 2? alin. !1"+ la ni(elul ins'ectoratului -colar0 'entru .iecare 'ost didactic/catedr0 se
)ntocme-te o list comun cu re#ultatele e(alurii cadrelor didactice titulare de aceea-i s'ecialitate din cele dou uniti de
)n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic care urmea# s .u#ione#e 'rin a,sor,ie0 iar cadrele didactice se distri,uie0 )n ordinea
descresctoare a 'uncta/elor/mediilor0 )n unitatea cu 'ersonalitate /uridic re#ultat )n urma .u#iunii 'rin a,sor,ie0 .iind
'ro'use 'entru com'letare de norm didactic sau restr*n%ere de acti(itate0 )nce'*nd cu data de 1 se'tem,rie 20110 dac este
ca#ul0 cadrele didactice titulare 're(#ute la art. 21 alin. !8"0 iar dac reducerea de acti(itate nu se soluionea#0 cadrele
didactice cu 'uncta/ul cel mai mic/media cea mai mic din lista comun0 cu res'ectarea 're(ederilor art. 2? alin. !1"+
," )n situaia di(i#rii 'ariale a unei uniti de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic0 'rin care una sau mai multe structuri
sunt trans.erate la alt unitate de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic0 )nce'*nd cu data de 1 se'tem,rie 20110 atunci comisia de
e(aluare sta,ile-te existena reducerilor de acti(itate )n unitatea de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic din care se scindea#
structura0 'rin ra'ortare la numrul de 'osturi didactice/catedre ce (or exista ulterior datei de 1 se'tem,rie 20110 cu res'ectarea
're(ederilor art. 2? alin. !1"0 iar la ni(elul unitii de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic care a,soar,e structura0 'rin ra'ortare
la situaia numrului de 'osturi didactice/catedre existente la momentul e(alurii+ cadrele didactice titulare de aceea-i
s'ecialitate0 a.late )n situaia de reducere de acti(itate0 se distri,uie0 )n ordinea descresctoare a 'uncta/elor/mediilor0 )n unitatea
de )n(m*nt care a,soar,e structura0 cu res'ectarea 're(ederilor art. 2? alin. !1"+
c" )n situaia .u#iunii 'rin conto'ire a dou uniti de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic0 )nce'*nd cu data de 1
se'tem,rie 20110 dac la data la care se e.ectuea# e(aluarea cadrelor didactice titulare de aceea-i s'ecialitate0 nu a intrat )nc
)n (i%oare actul administrati( cu 'ri(ire la restructurarea reelei -colare -i exist dou 'ersoane /uridice distincte0 toate cadrele
didactice titulare de aceea-i s'ecialitate din am,ele uniti de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic se e(aluea# de aceea-i
comisie de e(aluare0 con.orm 'rocedurii 're(#ute la lit. a"0 cu res'ectarea 're(ederilor art. 2? alin. !1" -i se distri,uie0 )n
ordinea descresctoare a 'uncta/elor/mediilor0 )n noua unitate de )n(m*nt creat )n urma .u#iunii0 .iind 'ro'use 'entru
com'letare de norm didactic sau restr*n%ere de acti(itate0 )nce'*nd cu data de 1 se'tem,rie 20110 dac este ca#ul0 cadrele
didactice titulare 're(#ute la art. 21 alin. !8"0 iar dac reducerea de acti(itate nu se soluionea#0 cadrele didactice cu 'uncta/ul
cel mai mic/media cea mai mic din lista comun0 cu res'ectarea 're(ederilor art. 2? alin. !1".
d" )n situaia )ncetrii .uncionrii totale a unei uniti de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic0 )nce'*nd cu data de 1
se'tem,rie 20110 toate cadrele didactice titulare din res'ecti(a unitate de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic intr )n
restr*n%ere de acti(itate.
!8" 7n situaia di(i#rii totale a unei uniti cu 'ersonalitate /uridic0 )n dou sau mai multe uniti cu 'ersonalitate
/uridic0 )nce'*nd cu data de 1 se'tem,rie 20110 dac la data la care se e.ectuea# e(aluarea cadrelor didactice titulare de
aceea-i s'ecialitate0 nu a intrat )nc )n (i%oare actul administrati( cu 'ri(ire la restructurarea reelei -colare -i exist o sin%ur
unitate de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic0 atunci cadrele didactice titulare de aceea-i s'ecialitate0 la ni(elul .iecrei
catedre0 se ierar<i#ea# )n ,a#a e(alurii e.ectuate -i se distri,uie0 )n ordinea descresctoare a 'uncta/elor/mediilor0 cu
res'ectarea 're(ederilor art. 2? alin. !1"0 la unitile de )n(m*nt re#ultate )n urma di(i#rii totale0 .iind 'ro'use 'entru
com'letare de norm didactic sau restr*n%ere de acti(itate0 )nce'*nd cu data de 1 se'tem,rie 20110 dac este ca#ul0 cadrele
didactice titulare 're(#ute la art. 21 alin. !8"0 iar dac reducerea de acti(itate nu se soluionea#0 cadrele didactice cu 'uncta/ul
cel mai mic/media cea mai mic0 cu res'ectarea 're(ederilor art. 2? alin. !1".
!" Ca urmare a restructurrii reelei -colare0 a situaiilor 're(#ute la alin. !1"0 a trans.ormrii unor uniti de )n(m*nt
)n uniti de alt ni(el -i a sc<im,rii denumirii unitilor de )n(m*nt0 '*n la data de 81 ianuarie 20110 ins'ectoratele -colare
emit noi documente de numire 'entru 'ersonalul didactic titular a.ectat de aceste sc<im,ri0 con.orm art. 21 alin. !1" lit. n" din
4e%ea nr.1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
!1" Pentru cadrele didactice titulare numite/trans.erate 'e ni(el %imna#ial/-coala de arte -i meserii/'ro.esional )n uniti
cu clase F3HII/HIII/HIF sau I3HII/HIII/HIF0 care )nde'linesc condiiile 're(#ute la art. 2 alin. !?"0 res'ecti( la art. 2 alin. !2"0
la solicitarea acestora0 '*n la data de 81 ianuarie 20110 ins'ectoratele -colare0 )n ,a#a acestora emit noi documente de numire
)n care se 'reci#ea# ni(elul cel mai )nalt de )n(m*nt al unitii0 )n .uncie de 'ostul/catedra ocu'at!".
Art. 20 !1" Constituirea 'osturilor didactice/catedrelor -i )ncadrarea cadrelor didactice 'e 'osturi didactice/catedre )n
)n(m*ntul 'reuni(ersitar se reali#ea#0 asi%ur*ndu3se cu 'rioritate0 continuitatea acti(itii didactice de 'redare la acelea-i
clase sau %ru'e de ele(i.
!2" Continuitatea acti(itii didactice de 'redare la acelea-i clase sau %ru'e de ele(i 'oate .i )ntreru't ca urmare a
'artici'rii cadrului didactic la eta'ele de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 )n situaia
re#er(rii/de%re(rii 'ostului didactic/catedrei sau la )ncetarea de dre't a contractului indi(idual de munc0 'otri(it le%ii0
'recum -i )n alte situaii s'eciale a'ro,ate de consiliul de administraie al unitii de )n(m*nt.
12
Art. 21 !1" 4a ni(elul unitilor de )n(m*nt 'reuni(ersitar0 )ncadrarea la clase sau %ru'e de ele(i/'re-colari0 a
'ersonalului didactic titular0 se reali#ea# 'rin deci#ie a directorului unitii de )n(m*nt0 )n ,a#a documentelor de
numire/trans.er/re'arti#are0 cu res'ectarea 're(ederilor art. 60 art. 2 alin. !1"3!1"0 alin. !?"0 alin. !2"3!1?"0 art. 100 art. 120 art. 13
1? -i a 'rinci'iului 'ri(ind continuitatea acti(itii didactice de 'redare la acelea-i clase sau %ru'e de ele(i/'re-colari0 du'
discutarea -i anali#area 'roiectului de )ncadrare cu 'ersonal didactic )n consiliul 'ro.esoral al unitii de )n(m*nt -i
a'ro,area acestuia de ctre consiliul de administraie al unitii de )n(m*nt.
!2" Re'arti#area cadrelor didactice la structurile unitii de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic se .ace 'rin deci#ie a
directorului unitii de )n(m*nt0 du' discutarea -i anali#area 'roiectului de )ncadrare cu 'ersonal didactic )n consiliul
'ro.esoral al unitii de )n(m*nt0 )n ,a#a <otr*rii consiliului de administraie al unitii de )n(m*nt.
!8" 7n situaia )n care un 'ost didactic dintr3o structur sau din unitatea de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic0 du'
a'licarea 'rinci'iului continuitii acti(itii didactice de 'redare la acelea-i clase sau %ru'e de ele(i0 este solicitat de dou sau
mai multe cadre didactice titulare de aceea-i s'ecialitate0 'entru de'arta/are se a'lic criteriile -i 'uncta/ele 'entru e(aluarea
'ersonalului didactic 're(#ute )n anexa nr. 2. Cac re#ultatul e(alurii o,iecti(e nu conduce la de'arta/are0 se a'lic0 )n ordine0
criteriile socioumanitare )n ,a#a documentelor /usti.icati(e.
!" Cu' )ncadrarea titularilor0 con.orm alin. !1"3!8"0 se )ncadrea# du' aceea-i 'rocedur0 cadrele didactice care nu au
do,*ndit de.initi(area )n )n(m*nt0 cu o (ec<ime la catedr mai mic de ? ani0 re'arti#ate 'e 'osturi didactice/catedre (acante
'u,licate 'entru an%a/are nedeterminat0 )nce'*nd cu 1 se'tem,rie 20120 'entru care se 'oate asi%ura cel 'uin /umtate de
norm didactic de 'redare3e(aluare3)n(are0 con.orm deci#iei de re'arti#are 'e 'ost/catedr.
!1" Pentru cadrele didactice de,utante0 care nu au do,*ndit de.initi(area )n )n(m*nt0 dar au ocu'at 'rin concurs
'osturi didactice/catedre (acante 'u,licate 'entru an%a/are 'e 'erioad nedeterminat )nce'*nd cu 1 se'tem,rie 20120 du'
'romo(area examenului 'entru do,*ndirea de.initi(rii )n )n(m*nt consiliile de administraie ale unitilor de )n(m*nt0 )n
care au .ost re'arti#ate aceste cadre didactice0 <otrsc modi.icarea duratelor contractelor indi(iduale de munc din 'erioad
determinat )n 'erioad nedeterminat.
!5" 7n ,a#a contractului indi(idual de munc 'e 'erioad nedeterminat0 imediat du' emiterea -i comunicarea ordinului
ministrului 'rin care s3au (alidat re#ultatele examenului naional de de.initi(are )n )n(m*nt0 'entru cadrele didactice
're(#ute la alin. !1"0 ins'ectoratele -colare emit noi deci#ii de re'arti#are cu statut de cadre didactice titulare )n sistemul de
)n(m*nt 'reuni(ersitar.
Art. 22 !1" Cadrelor didactice titulare a.late )n situaiile 're(#ute la art. 2110 art. 256 alin. !1"0 art. 2?2 din 4e%ea nr.
1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare sau )n situaia 're(#ut la art. ?8 alin. !1" din Contractul colecti( de munc
unic nr. 12.2?5/2012 la ni(el de sector de acti(itate )n(m*nt 'reuni(ersitar0 'recum -i cadrelor didactice titulare deta-ate0 li
se re#er( 'osturile didactice/catedrele.
!2" Cadrele didactice titulare deta-ate )n interesul )n(m*ntului 'entru nesoluionarea restr*n%erii de acti(itate rm*n
)n e(idena unitilor de )n(m*nt de la care au .ost deta-ate0 '*n la soluionarea restr*n%erii de acti(itate a acestora 'rin
trans.er la o alt unitate de )n(m*nt. 7n situaia )n care0 la unitatea de )n(m*nt de la care a .ost deta-at )n interesul
)n(m*ntului 'entru nesoluionarea restr*n%erii de acti(itate un cadru didactic0 se (acantea# un 'ost didactic/o catedr )n
s'ecialitatea cadrului didactic a.lat )n restr*n%ere de acti(itate nesoluionat0 )n concordan cu documentul de
numire/trans.er/re'arti#are0 cadrul didactic res'ecti( re(ine ca titular 'e 'ostul didactic/catedra (acantat!"0 directorul/directorii
unitii/unitilor de )n(m*nt a(*nd o,li%aia s comunice )n scris cadrului didactic a.lat )n restr*n%ere de acti(itate
nesoluionat deci#ia de re(enire 'e 'ostul/catedra deinut!" anterior.
!8" Ins'ectoratele -colare au o,li%aia de a a(ea o e(iden strict a tuturor cadrelor didactice titulare deta-ate )n interesul
)n(m*ntului 'entru nesoluionarea restr*n%erii de acti(itate.
Art. 28 Cadrele didactice care )nde'linesc condiiile le%ale de 'ensionare -i cadrele didactice 'entru care nu s3a a'ro,at
meninerea )n .uncie ca titular0 'este (*rsta de 'ensionare0 se 'ensionea# la data )nc<eierii anului -colar. Personalul didactic de
conducere din unitile de )n(m*nt0 'recum -i 'ersonalul de )ndrumare -i control0 care )nde'line-te condiiile le%ale de
'ensionare -i care nu solicit 'ensionarea 'e 'arcursul anului -colar0 'oate rm*ne )n .uncie '*n la data )nc<eierii anului
-colar0 cu acordul consiliului de administraie al ins'ectoratului -colar. Pentru moti(e temeinice0 'ensionarea 'ersonalului
didactic de 'redare0 de conducere0 de )ndrumare -i control se 'oate .ace -i )n tim'ul anului -colar0 cu a'ro,area consiliului de
administraie al ins'ectoratului -colar.
Art. 2 !1" 7n 'erioada de constituire a 'osturilor didactice/catedrelor -i de )ncadrare a 'ersonalului didactic titular0
consiliile de administraie ale unitilor de )n(m*nt au o,li%aia de a anali#a 'osi,ilitatea de )ntre%ire a normei didactice de
'redare3)n(are3e(aluare 'entru cadrele didactice titulare )n dou sau mai multe uniti de )n(m*nt ori 'e dou sau mai
multe s'eciali#ri )ntr3o unitate de )n(m*nt/s'eciali#are0 con.orm s'eciali#rii/s'eciali#rilor de 'e di'loma/di'lomele de
studii0 in*nd seama de 're(ederile art. 258 alin. !1" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 de
're(ederile 're#entei $etodolo%ii -i de 're(ederile Centrali#atorului. 7n situaia )n care se constat 'osi,ilitatea de )ntre%ire a
normei didactice de 'redare3)n(are3e(aluare0 directorii unitilor de )n(m*nt au o,li%aia de a 'ro'une cadrelor didactice
titulare )n dou sau mai multe uniti de )n(m*nt ori 'e dou sau mai multe s'eciali#ri )ntre%irea normei didactice de
'redare3)n(are3e(aluare.
!2" Cererile de )ntre%ire a normei didactice de 'redare3)n(are3e(aluare se anali#ea# de ctre consiliul/consiliile de
administraie al/ale unitii/unitilor de )n(m*nt la care cadrele didactice solicit )ntre%irea. 9otr*rea consiliului de
18
administraie al unitii de )n(m*nt este de.initi( -i 'oate .i atacat numai la instana de contencios administrati(0
contestaia re're#ent*nd 'l*n%erea 'reala,il re%lementat de art. ? din 4e%ea contenciosului administrati( nr. 11/200 cu
modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
!8" 4a 'ro'unerea directorilor unitilor de )n(m*nt0 cu acordul consiliul/consiliile de administraie al/ale
unitii/unitilor de )n(m*nt0 'entru cadrul didactic titular )n dou sau mai multe uniti de )n(m*nt ori 'e dou sau mai
multe s'eciali#ri se dis'une )ntre%irea normei didactice de 'redare3)n(are3e(aluare0 'rin deci#ia ins'ectorului -colar %eneral.
!" 7n ,a#a deci#iei semnate de ins'ectorul -colar %eneral0 directorul/directorii unitii/unitilor de )n(m*nt )nc<eie
actul adiional la contractul indi(idual de munc al cadrului didactic care a .ost de acord cu )ntre%irea normei didactice.
!1" Pentru cadrele didactice titulare )n trei uniti de )n(m*nt0 )ntre%irea normei didactice de 'redare3)n(are3e(aluare
se 'oate soluiona )n una sau dou uniti de )n(m*nt0 con.orm alin. !1". Pentru cadrele didactice titulare )n 'atru uniti de
)n(m*nt0 )ntre%irea normei didactice de 'redare3)n(are3e(aluare se 'oate reali#a )n una0 dou sau trei uniti de )n(m*nt0
con.orm alin. !1". Pentru cadrele didactice titulare 'e trei s'eciali#ri0 )ntre%irea normei didactice de 'redare3)n(are3e(aluare
se 'oate soluiona )n una sau dou s'eciali#ri0 con.orm alin. !1".
!5" 7n situaia )n care dou sau mai multe cadre didactice solicit )ntre%irea 'e aceea-i catedr0 de'arta/area se reali#ea#
)n ,a#a criteriilor -i 'uncta/elor din anexa nr. 2. 7n situaia 'uncta/elor e%ale0 de'arta/area se reali#ea# )n ,a#a criteriilor
socioumanitare do(edite 'rin documente /usti.icati(e. Cac0 du' a'licarea acestor criterii se menine e%alitatea0 de'arta/area
se reali#ea# lu*ndu3se )n considerare0 )n ordine0 urmtoarele criterii&
a" %radul didactic+
," nota/media o,inut la examenul 'entru o,inerea %radului didactic+
c" do(ada acumulrii )n ultimii 1 !cinci" ani de la data 'romo(rii examenului de de.initi(are )n )n(m*nt0 a minimum
20 de credite 'ro.esionale trans.era,ile0 con.orm art. 21 alin. !5" din 4e%ea nr.1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare
sau )nde'linirea uneia dintre condiiile 're(#ute la art. 62 lit. a"3e" din $etodolo%ia 'ri(ind .ormarea continu a 'ersonalului
din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 a'ro,at 'rin ordinul ministrului educaiei0 cercetrii0 tineretului -i s'ortului nr. 1151/20110 cu
modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 'entru 'ersonalul didactic titular care a do,*ndit de.initi(area )n )n(m*nt0 cu o
(ec<ime la catedr mai mare de 1 !cinci" ani.
!?" Catedrele com'lete i cele incom'lete solicitate 'entru )ntre%irea normei didactice0 'e care nu s3au solu ionat
)ntre%irile de norm didactic0 nu se ocu' 'e 'erioad nedeterminat )n eta'ele ulterioare ale mo,ilit ii 'ersonalului didactic
din )n( m*ntul 'reuni(ersitar.
Art. 21 !1" Cadrul didactic titular 'entru care nu se 'oate constitui norma didactic com'let de 'redare3)n(are3
e(aluare )n s'ecialitate0 )n con.ormitate cu documentul de numire/trans.er/re'arti#are 'e 'ost/catedr0 dar 'entru care se 'oate
constitui cel 'uin /umtate de norm didactic de 'redare3)n(are3e(aluare )n ,a#a actului de numire/trans.er/re'arti#are 'e
'ost/catedr sau 'entru care se 'oate constitui cel 'uin /umtate de norm didactic de 'redare3)n(are3e(aluare )n
s'ecialitate0 din disci'linele 're(#ute )n documentul de numire/trans.er/re'arti#are 'e 'ost/catedr0 la ni(elul consoriului
-colar din care .ace 'arte unitatea de )n(m*nt0 se a.l )n situaia de com'letare a normei didactice.
!2" Cadrul didactic titular 'entru care nu se 'oate constitui cel 'uin /umtate de norm didactic de 'redare3)n(are3
e(aluare )n s'ecialitate0 )n con.ormitate cu documentul de numire/trans.er/re'arti#are 'e 'ost/catedr sau 'entru care
'ostul/norma didactic nu se mai )ncadrea# )n sistemul de normare 'ri(ind e.ecti(ele de 're-colari -i ele(i 're(#ute de le%e0
se a.l )n situaia de restr*n%ere de acti(itate.
!8" 7n ca#ul a'ariiei situaiilor de reducere de acti(itate a 'ersonalului didactic titular la ni(elul unei uniti de
)n(m*nt0 de com'letare a normei didactice sau de restr*n%ere de acti(itate0 situaii care (i#ea# dou sau mai multe cadre
didactice titulare la aceea-i s'ecialitate0 se renun0 )n ordine0 la&
a" acti(itatea 'restat de 'ersonalul didactic titular care solicit 'lecarea din unitate 'e moti(ul reducerii acti(itii+ )n
ca#ul )n care dou sau mai multe 'ersoane de aceea-i s'ecialitate solicit 'lecarea din unitatea de )n(m*nt0 'leac 'ersoana
care )ntrune-te 'uncta/ul cel mai mare/media cea mare )n urma e(alurii+
," acti(itatea 'restat de 'ersonalul didactic titular care a o,inut cali.icati(ul nesatis.ctor sau satis.ctor la ultima
e(aluare anual+
c" acti(itatea 'restat de 'ersonalul didactic titular sancionat disci'linar )n anul -colar curent sau )n ultimii doi ani
-colari )nc<eiai+
d" acti(itatea 'restat de 'ersonalul didactic )n re%im de 'lata cu ora+
e" acti(itatea 'restat de 'ersonalul didactic care )nde'line-te condiiile le%ale de 'ensionare0 lu*nd )n calcul limita de
(*rst -i sta%iul de coti#are+
." acti(itatea des.-urat de 'ersonalul didactic )n ,a#a unui contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat+
%" acti(itatea 'restat de 'ersonalul didactic titular ale crui s'eciali#ri do,*ndite 'rin studii nu sunt )n concordan cu
'ostul didactic ocu'at/catedra ocu'at0 con.orm Centrali#atorului+
<" acti(itatea 'restat de 'ersonalul didactic titular ale crui studii nu sunt )n concordan cu ni(elul cel mai )nalt al
unitii de )n(m*nt cores'un#tor 'ostului didactic ocu'at+
i" acti(itatea 'restat de 'ersonalul didactic titular care nu este numit/trans.erat/re'arti#at 'e ni(elul cel mai )nalt al
unitii de )n(m*nt cores'un#tor 'ostului didactic ocu'at0 con.orm documentului de numire/trans.er/re'arti#are 'e
'ost/catedr+
1
/" acti(itatea 'restat de cadrele didactice titulare care nu au .inali#at studii uni(ersitare sau studii 'ostuni(ersitare cu
durata de cel 'uin un an -i /umtate0 a'ro,ate de $inisterul Educaiei ;aionale 3 studii a'ro.undate0 studii academice
'ostuni(ersitare0 studii 'ostuni(ersitare de s'eciali#are0 studii 'ostuni(ersitare de masterat0 cu una din s'eciali#rile&
'si<o'eda%o%ie s'ecial0 'si<o'eda%o%ie0 'si<olo%ie0 'eda%o%ie0 'eda%o%ie social0 'eda%o%ie s'ecial0 'si<osociolo%ie0
.iloso.ie3istorie !a,sol(eni ai 'romoiilor 12?63122" 3 )n concordan cu Centrali#atorul ori studii uni(ersitare de
masterat/master )n domeniile 'si<olo%ie sau -tiinele educaiei0 )n concordan cu Centrali#atorul 'entru )n(m*ntul s'ecial0
)n situaia reducerii numrului de ore la catedrele din )n(m*ntul s'ecial+
@" acti(itatea 'restat de 'ersonalul didactic titular care nu deine a(i#ele -i atestatele necesare ocu'rii 'ostului
didactic0 con.orm 're#entei $etodolo%ii+
l" acti(itatea 'restat de 'ersonalul didactic titular de la clasele/%ru'ele cu 'redare intensi(/,ilin%( sau )n lim,ile
minoritilor naionale care nu a a,sol(it studiile )n lim,a )n care se .ace 'redarea0 )n situaia reducerii numrului de ore la
aceste clase/%ru'e+
m" acti(itatea 'restat de 'ersonalul didactic titular care a do,*ndit de.initi(area )n )n(m*nt0 cu o (ec<ime la catedr
mai mare de 1 !cinci" ani0 care nu .ace do(ada acumulrii )n ultimii 1 !cinci" ani de la data 'romo(rii examenului de
de.initi(are )n )n(m*nt0 a minimum 20 de credite 'ro.esionale trans.era,ile0 con.orm art. 21 alin. !5" din 4e%ea nr.1/2011
cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare sau a uneia dintre condiiile 're(#ute la art. 62 lit. a"3e" din $etodolo%ia 'ri(ind
.ormarea continu a 'ersonalului din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 a'ro,at 'rin ordinul ministrului educaiei0 cercetrii0
tineretului -i s'ortului nr. 1151/20110 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
n" acti(itatea 'restat de 'ersonalul didactic titular numit/trans.erat/re'arti#at )n dou sau mai multe uniti de
)n(m*nt 'reuni(ersitar0 )n ca#ul )n care la ni(elul uneia dintre uniti de )n(m*nt se constat diminuarea numrului de ore.
!" Cac reducerea de acti(itate0 care (i#ea# dou sau mai multe 'ersoane titulare de aceea-i s'ecialitate la ni(elul unei
uniti de )n(m*nt0 nu se soluionea# 'rin a'licarea 're(ederilor alin. !8"0 desemnarea cadrelor didactice titulare 'entru care
se com'letea# norma didactic se reali#ea# 'rin e(aluare o,iecti(0 )n 'erioada de constituire a 'osturilor didactice/catedrelor
-i de )ncadrare a 'ersonalului didactic titular0 con.orm criteriilor 're(#ute )n anexa nr. 2.
!1" Cadrele didactice titulare desemnate 'entru com'letarea normei didactice de 'redare3)n(are3e(aluare0 'recum -i
cadrele didactice 're(#ute la art. 21 alin. !" cu norma didactic de 'redare3)n(are3e(aluare incom'let0 'ot solicita0 la
cerere0 )n 'erioada de constituire a 'osturilor didactice/catedrelor -i de )ncadrare a 'ersonalului didactic titular0 com'letarea
normei0 'entru un an -colar0 la ni(elul unitilor de )n(m*nt sau la ni(elul consoriilor -colare0 )n situaia )n care unitile de
)n(m*nt .ac 'arte din consorii -colare0 du' cum urmea#&
a" cu ore )n s'ecialitate (acante/re#er(ate existente la alt/alte disci'line )n unitatea/unitile de )n(m*nt/consoriul
-colar )n care sunt titulare0 'e care cadrele didactice au dre'tul s le 'redea con.orm studiilor .inali#ate cu di'lom0 )n
concordan cu 're(ederile 're#entei $etodolo%ii -i 're(ederile Centrali#atorului+
," cu alte ore (acante/re#er(ate existente la alt/alte disci'line )n unitatea/unitile de )n(m*nt/consoriul -colar )n
care sunt titulare0 din aceea-i arie curricular0 altele dec*t cele cores'un#toare s'eciali#rii/s'eciali#rilor de 'e
di'lom/di'lome0 cu'rinse )n 'lanurile de )n(m*nt0 '*n la 1/8 de norm0 cu meninerea dre'turilor salariale0 )n
)n(m*ntul %imna#ial din mediul ur,an0 con.orm art. 258 alin. !2" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile
ulterioare+
c" cu alte ore (acante/re#er(ate existente la alt/alte disci'line )n unitatea/unitile de )n(m*nt/consoriul -colar )n care
sunt titulare0 din aceea-i arie curricular0 altele dec*t cele cores'un#toare s'eciali#rii/s'eciali#rilor de 'e di'lom/di'lome0
cu'rinse )n 'lanurile de )n(m*nt0 '*n la 1/2 de norm0 cu meninerea dre'turilor salariale0 )n )n(m*ntul %imna#ial din
mediul rural0 con.orm art. 258 alin. !2" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare+
d" cu alte ore (acante/re#er(ate existente la alt/alte disci'line )n unitatea/unitile de )n(m*nt/consoriul -colar )n
care sunt titulare0 dec*t cele cores'un#toare s'eciali#rii/s'eciali#rilor de 'e di'lom/di'lome0 cu'rinse )n 'lanurile de
)n(m*nt0 '*n la 1/2 de norm0 cu meninerea dre'turilor salariale0 )n )n(m*ntul %imna#ial din mediul rural0 con.orm art.
258 alin. !2" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare+
e" 'rin adu%area de ore din acti(iti de educaie0 com'lementare 'rocesului de )n(m*nt& mentorat0 -coal du'
-coal0 )n(are 'e tot 'arcursul (ieii0 )n unitatea/unitile de )n(m*nt/consoriul -colar )n care sunt titulare0 con.orm art. 258
alin. !8" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
!5" Cererile de com'letare a normei didactice de 'redare3)n( are3e(aluare se anali#ea# de ctre consiliul/consiliile de
administra ie ale unit ii/unit ilor de )n( m*nt la care cadrele didactice sunt titulare/an%a/ate. 7n ,a#a a'ro,rii cererii0
.ormulate de cadrul didactic0 de ctre consiliul/consiliile de administra ie al unit ii/unit ilor de )n( m*nt0
directorul/directorii unit ii/unit ilor de )n( m*nt se adresea# ins'ectoratului colar 'entru emiterea deci#iei de com'letare a
normei didactice de 'redare3)n( are3e(aluare. 7n mediul rural com'letarea normei didactice 'entru cadrele didactice titulare0
con.orm s'eciali#rii/s'eciali#rilor de 'e di'lom/di'lome0 cu acordul cadrului didactic0 se 'oate reali#a 'e durata unui an
colar ori 'e durat nedeterminat0 .a't consemnat )n deci#ia de com'letare a normei didactice. 7n mediul ur,an 'ot ,ene.icia
de com'letarea normei didactice de 'redare3)n( are3e(aluare 'e 'erioad nedeterminat cadrele didactice titulare care
urmea# s3 i com'lete#e norma didactic cu ore )n unit ile de )n( m*nt )n care au .uncionat 'rin com'letarea normei
didactice ne)ntreru't )n ultimii 8 ani colari0 dac orele res'ecti(e sunt (acante i se certi.ic (ia,ilitatea acestora. Cadrele
didactice 'entru care se 'ro'une com'letarea normei didactice de 'redare3)n( are3e(aluare 'e 'erioad nedeterminat
11
'artici' la edin a 'u,lic or%ani#at de ins'ectoratul colar 'entru solu ionarea com'letrilor de norm0 )n (ederea
consemnrii o' iunii acestora )n 'rocesul3(er,al. Cu' emiterea deci#iei ins'ectorului colar %eneral de com'letare a normei
didactice0 directorul/directorii unit ii/unit ilor de )n( m*nt la care cadrul didactic este titular )nc<eie cu acesta actul adi ional
la contractul indi(idual de munc.
!?" 7n situaia )n care cererea de com'letare a normei didactice de 'redare3)n(are3e(aluare este res'ins de ctre
consiliul/consiliile de administraie al unitii/unitilor de )n(m*nt0 cadrul didactic 'artici' la -edina 'u,lic de re'arti#are
or%ani#at la ni(elul ins'ectoratului -colar. 9otr*rea consiliului de administraie al unitii de )n(m*nt este de.initi( -i
'oate .i atacat numai la instana de contencios administrati(0 contestaia re're#ent*nd 'l*n%erea 'reala,il re%lementat de art.
? din 4e%ea nr. 11/200 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
Art. 25 !1" Cac restr*n%erea de acti(itate0 care (i#ea# dou sau mai multe 'ersoane titulare de aceea-i s'ecialitate la
ni(elul unei uniti de )n(m*nt0 nu se soluionea# 'rin a'licarea 're(ederilor art. 21 alin. !8"0 desemnarea cadrelor didactice
titulare care intr )n restr*n%ere de acti(itate se reali#ea# )n 'erioada de constituire a 'osturilor didactice/catedrelor -i de
)ncadrare a 'ersonalului didactic titular0 'rin or%ani#area unui concurs sau 'rin e(aluare o,iecti( con.orm criteriilor 're(#ute
)n anexa nr. 2. 7n unitile de )n(m*nt )n care se )nre%istrea# restr*n%eri de acti(itate la catedrele de in.ormatic0 de
te<nolo%ia in.ormaiei -i a comunicaiilor sau de te<nolo%ii asistate de calculator0 iar cadrele didactice titulare 'e aceste catedre
)nde'linesc condiiile de ocu'are at*t a catedrelor de te<nolo%ii asistate de calculator0 de te<nolo%ia in.ormaiei -i a
comunicaiilor0 c*t -i de in.ormatic0 'entru sta,ilirea cadrelor didactice care intr )n restr*n%ere de acti(itate0 e(aluarea se
reali#ea# %lo,al la ni(elul tuturor catedrelor de in.ormatic0 de te<nolo%ia in.ormaiei -i a comunicaiilor -i te<nolo%ii asistate
de calculator0 du' a'licarea 're(ederilor art. 21 alin. !8". 9otr*rea 'ri(ind modalitatea de e(aluare se sta,ile-te )n consiliul de
administraie al unitii de )n(m*nt.
!2" 7n ca#ul )n care desemnarea cadrului didactic a.lat )n restr*n%ere de acti(itate se .ace 'rin concurs0 acesta este reali#at
de o comisie sta,ilit -i a'ro,at de consiliul de administraie al unitii de )n(m*nt. Comisia este alctuit din 're-edinte0
care este directorul unitii de )n(m*nt dac nu se a.l )n situaia de restr*n%ere sau un alt cadru didactic titular0 mem,ru al
consiliului de administraie0 )n situaia )n care directorul este (i#at de restr*n%ere0 doi mem,ri e(aluatori0 unul dintre ei .iind
re're#entantul ins'ectoratului0 cellalt un 'ro.esor titular cu %radul didactic I0 de la alt unitate de )n(m*nt0 a(*nd
s'eciali#area cores'un#toare disci'linei la care este restr*n%erea -i un secretar0 cadru didactic titular0 mem,ru al consiliului de
administraie. E(aluarea const )ntr3o ins'ecie s'ecial la clas -i lucrare scris din 'ro%rama de concurs s'eci.ic disci'linei.
E(aluarea 'entru .iecare 'ro, se .ace 'rin note de la 10 la 10 acordate de cei doi e(aluatori. ;ota .iecrei 'ro,e se sta,ile-te ca
medie aritmetic a notelor acordate de cei doi e(aluatori. Re#ultatul .inal se o,ine ca medie aritmetic a celor dou note.
Concursul se anun )n maximum 6 de ore de la a'ro,area 'roiectului de )ncadrare cu 'ersonal didactic de ctre consiliul de
administraie al unitii de )n(m*nt.
!8" E(aluarea o,iecti( este reali#at de ctre o comisie sta,ilit -i a'ro,at de ctre consiliul de administraie al unitii
de )n(m*nt a(*nd urmtoarea com'onen& 're-edinte3directorul unitii dac nu se a.l )n situaia de restr*n%ere sau un alt
cadru didactic titular0 mem,ru al consiliului de administraie din unitatea de )n(m*nt0 )n situaia )n care directorul este (i#at
de restr*n%ere de acti(itate0 doi mem,ri3cadre didactice titulare de alt s'ecialitate din unitatea de )n(m*nt sau cadre
didactice titulare de aceea-i s'ecialitate din alte uniti de )n(m*nt. E(aluarea o,iecti( se reali#ea# )n 'erioada 're(#ut
)n Calendar -i se .inali#ea# cu 'uncta/ul atri,uit con.orm criteriilor 're(#ute )n anexa nr. 2. Cac re#ultatul e(alurii o,iecti(e
nu conduce la de'arta/are0 se a'lic0 )n ordine0 criteriile social3umanitare 're(#ute )n anexa nr. 20 'e ,a#a documentelor
/usti.icati(e.
!" 7n ca#uri exce'ionale )n care at*t directorul unitii de )n(m*nt0 c*t -i toate celelalte cadre didactice care .ac 'arte
din consiliul de administraie al unitii de )n(m*nt sunt (i#ai de restr*n%ere de acti(itate0 're-edintele comisiei0 're(#ute la
alin. !2" sau alin. !8" 'oate .i un director de la o alt unitate de )n(m*nt sau un ins'ector -colar0 numit 'rin deci#ie a
ins'ectorului -colar %eneral.
Art. 2? !1" Cadrele didactice titulare care0 )n 'erioada sta,ilirii -i soluionrii reducerilor de acti(itate0 se )ncadrea# )n
're(ederile art. 211 alin. !1"3!5" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 nu sunt a.ectate de com'letarea
normei didactice sau de restr*n%ere de acti(itate0 )n situaia )n care la aceea-i catedr sunt mai multe cadre didactice titulare0
dec*t la solicitarea sau cu acordul 'ersoanelor )n cau#0 exce't*nd situaia 're(#ut la art. 12 alin. !2" lit. d".
!2" Ce 're(ederile alin. !1" nu ,ene.icia# 'ersonalul de conducere0 )ndrumare -i control numit )n .uncie0 'rin dele%are
de atri,uii sau deta-are )n interesul )n(m*ntului0 '*n la or%ani#area concursului.
Art. 26 !1" Personalul didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 cu %radul didactic I sau cu titlul tiin i.ic de doctor0 care
do(ede te com'eten 'ro.esional deose,it0 'oate .i men inut ca titular0 )n .uncia didactic '*n la 8 ani 'este (*rsta de
'ensionare0 ra'ortat la data de 1 se'tem,rie 20110 la cerere0 con.orm 're#entei $etodolo%ii.
!2" Condiiile le%ale de 'ensionare0 lu*nd )n calcul limita de (*rst -i sta%iul de coti#are0 la data de 1 se'tem,rie 20110
sunt&
a" 'entru .emei0 (*rsta la ie irea la 'ensie0 50 ani -i o lun0 res'ecti( 11 ani0 sta%iul minim de coti#are+
," 'entru ,r,a i0 (*rsta la ie irea la 'ensie0 51 ani0 res'ecti( 11 ani0 sta%iul minim de coti#are.
!8" 7n (ederea men inerii )n acti(itate ca titular )n .uncia didactic '*n la 8 ani 'este (*rsta de 'ensionare0 ra'ortat la
data de 1 se'tem,rie 20110 )n anul -colar 2011320150 'ersonalul didactic care se )ncadrea# )n 're(ederile alin. !1" -i !2" se
adresea#0 )n scris0 consiliilor de administraie ale unitilor de )n(m*nt0 '*n la data 're(#ut )n Calendar. Pro.esorii
15
consilieri )n centre i ca,inete de asisten 'si<o'eda%o%ic adresea# C$ARAE/CDRAE )n cadrul cruia este normat 'ostul
didactic res'ecti(. Cererile sunt )nsoite de documentele /usti.icati(e 'ri(ind acti(itatea didactic -i -tiini.ic.
!" 7n 'erioada 're(#ut de Calendar0 cererile cadrelor didactice care se )ncadrea# )n 're(ederile alin. !1" -i !2" se
discut -i se anali#ea# de ctre consiliile 'ro.esorale ale unitilor de )n(m*nt0 )n .uncie de datele comunicate de
ins'ectoratele -colare0 de e(oluia demo%ra.ic la ni(el local0 de 'lanurile de -colari#are0 de dinamica resurselor umane0 de
'oliticile de 'ersonal -i de e(oluia 'lanurilor3cadru de )n(m*nt -i se su'un a'ro,rii consiliilor de administraie ale
unitilor de )n(m*nt.
!1" :e a'ro, numai cererile cadrelor didactice 'entru care se 'oate constitui o norm didactic com'let )n concordan
cu actul de numire/trans.er/re'arti#are 'e 'ost/catedr la ni(elul unitilor de )n(m*nt )n care urmea# s .ie meninute )n
acti(itate ca titulare0 lu*nd )n considerare 're(ederile art. 21 alin. !8" lit. e".
!5" P*n la termenul 're(#ut )n Calendar0 se comunic0 de ctre consiliile de administraie ale unitilor de )n(m*nt0
ins'ectoratului -colar -i cadrelor didactice acordul/re.u#ul 'ri(ind meninerea )n acti(itate ca titular a 'ersonalului didactic care
)nde'line-te condiiile le%ale de 'ensionare )n .uncia didactic '*n la 8 ani 'este (*rsta de 'ensionare0 ra'ortat la data de 1
se'tem,rie 20110 )n anul -colar 201132015. Comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0
constituit la ni(elul ins'ectoratului -colar0 (eri.ic situaiile transmise de unitile de )n(m*nt -i )ntocme-te listele .inale
care cu'rind cadrele didactice care )nde'linesc condiiile le%ale de 'ensionare '*n la data de 1 se'tem,rie 2011 -i care solicit
meninerea )n acti(itate ca titular )n .uncia didactic '*n la 8 ani 'este (*rsta de 'ensionare0 ra'ortat la data de 1 se'tem,rie
20110 )n anul -colar 201132015+
!?" 4istele .inale0 )ntocmite 'otri(it alin. !5"0 se su'un (alidrii de consiliul de administraie al ins'ectoratului -colar )n
'erioada 're(#ut de Calendar. 4a (alidarea listelor .inale0 consiliul de administraie al ins'ectoratului -colar (a ine seama de
restr*n%erile de acti(itate nesoluionate0 de e(oluia demo%ra.ic0 de 'lanurile de -colari#are0 de dinamica resurselor umane0 de
'oliticile de 'ersonal -i de e(oluia 'lanurilor3cadru de )n(m*nt. 4istele .inale (alidate de consiliul de administraie al
ins'ectoratului -colar se a.i-ea# la ins'ectoratul -colar la termenul 're(#ut )n Calendar. 4a ins'ectoratul -colar se a.i-ea# -i
listele care cu'rind cadrele didactice ale cror cereri de meninere )n acti(itate ca titular )n .uncia didactic 'este (*rsta de
'ensionare0 )n anul -colar 2011320150 au .ost res'inse la ni(elul unitilor de )n(m*nt.
!6" Contestaiile se de'un la ins'ectoratul -colar )n 'erioada 're(#ut )n Calendar -i se soluionea# de consiliul de
administraie al ins'ectoratului -colar con.orm Calendarului. 9otr*rea consiliului de administraie al ins'ectoratului -colar
este de.initi( -i 'oate .i atacat numai la instana de contencios administrati(0 contestaia re're#ent*nd 'l*n%erea 'reala,il
re%lementat de art. ? din 4e%ea nr. 11/2000 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
!2" 7n ,a#a (alidrii cererilor .ormulate de cadrele didactice de ctre consiliul de administraie al ins'ectoratului -colar0
ins'ectorul -colar %eneral emite deci#ia 'ri(ind meninerea )n acti(itate ca titular a 'ersonalului didactic care )nde'line-te
condiiile le%ale de 'ensionare )n .uncia didactic '*n la 8 ani 'este (*rsta de 'ensionare0 ra'ortat la data de 1 se'tem,rie
20110 )n anul -colar 201132015.
!10" Cadrelor didactice titulare 'entru care nu s3a a'ro,at meninerea )n acti(itate )n .uncia didactic 'este (*rsta de
'ensionare0 ra'ortat la data de 1 se'tem,rie 20110 )n anul -colar 2011320150 con.orm 're#entei $etodolo%ii0 -i care nu solicit
'ensionarea )n condiiile le%ii0 li se a'lic 're(ederile art. 16 -i 51 din 4e%ea nr. 18/20080 re'u,licat0 cu modi.icrile -i
com'letrile ulterioare.
!11" 7n condi iile )n care0 '*n la data de 1 se'tem,rie 20110 se constat c0 din cau#a reducerii numrului de ore )n
disci'lin0 nu se mai este )nde'linit condi ia de la alin. !1"0 ins'ectoratul colar re(oc deci#ia 'ri(ind meninerea )n acti(itate
ca titular a 'ersonalului didactic care )nde'line-te condiiile le%ale de 'ensionare )n .uncia didactic '*n la 8 ani 'este (*rsta
de 'ensionare0 ra'ortat la data de 1 se'tem,rie 20110 )n anul -colar 201132015.
Art. 22 !1" Proiectul de )ncadrare0 )ntocmit de director0 este a'ro,at de consiliul de administraie al unitii de
)n(m*nt0 care totodat sta,ile-te lista 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate com'lete -i incom'lete.
!2" Jnit ile de )n( m*nt 'reuni(ersitar de stat au o,li%a ia de a reactuali#a0 de a 'u,lica i de a comunica
ins'ectoratelor colare lista tuturor 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate com'lete i incom'lete )nainte de .iecare
eta' a mo,ilit ii 'ersonalului didactic din )n( m*ntul 'reuni(ersitar. Consiliul de administra ie al unit ii de )n( m*nt
'oate sta,ili modalitatea de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante )n eta'a de 'retrans.er consimit )ntre unit ile de
)n( m*nt 'reuni(ersitar0 re)ncadrarea )n .unc ia de 'ersonal didactic a 'ersonalului didactic 'ensionat care a a(ut calitatea de
titular )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar -i care nu a de' it cu 8 ani (*rsta de 'ensionare0 ra'ortat la data de 1 se'tem,rie 2011 i
re'arti#are 'e 'erioad nedeterminat )n ,a#a art. 218 din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile i com'letrile ulterioare0 'recum -i
condiii s'eci.ice de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante )n cadrul eta'elor de trans.er consimit )ntre unitile de
)n(m*nt 'reuni(ersitar -i de 'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt 'reuni(ersitar. Condiiile s'eci.ice de ocu'are
a 'osturilor didactice/catedrelor (acante se a(i#ea# de comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul
'reuni(ersitar constituit la ni(elul ins'ectoratului -colar0 lu*nd )n considerare .a'tul c acestea tre,uie s nu .ie discriminatorii0
s nu )ncalce -i s nu .ie contrare 're(ederilor 're#entei $etodolo%ii -i le%isla iei )n (i%oare. Cu' a(i#area condiiilor
s'eci.ice de comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar constituit la ni(elul ins'ectoratului
-colar0 unitile de )n(m*nt au o,li%aia de a .ace 'u,lice aceste condiii 'rin a.i-are la a(i#ierul unitii de )n(m*nt -i 'e
site3ul 'ro'riu0 dac exist.
1?
!8" Fia,ilitatea unui/unei 'ost didactic/catedre 'resu'une existena acestuia/acesteia 'e durata unui ni(el de )n(m*nt
-i se sta,ile-te de consiliul de administraie al unitii de )n(m*nt )n .uncie de 'lanurile3cadru )n (i%oare0 de 'roiectele
'lanurilor de -colari#are -i de e(oluia demo%ra.ic la ni(el local.
Art. 80 !1" Ceclararea 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate com'lete/incom'lete se sta,ile te du'
asi%urarea normelor didactice de 'redare3)n( are3e(aluare a cadrelor didactice titulare0 'otri(it 're#entei $etodolo%ii0 )n ,a#a
documentelor de numire/trans.er/re'arti#are0 du' )ncadrarea cadrelor didactice 're(#ute la art. 21 alin. !"0 du' solu ionarea
)ntre%irilor de norm didactic de 'redare3)n( are3e(aluare a titularilor0 con.orm art. 20 du' solu ionarea com'letrilor
normelor didactice de 'redare3)n( are3e(aluare a titularilor la ni(elul unit ilor de )n( m*nt/consor iilor colare0 con.orm art.
21 alin. !1" i !5"0 du' meninerea )n acti(itate a 'ersonalul didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 cu %radul didactic I sau cu
titlul tiin i.ic de doctor0 ca titular0 )n .uncia didactic '*n la 8 ani 'este (*rsta de 'ensionare0 ra'ortat la data de 1 se'tem,rie
20110 la cerere0 con.orm art. 26 i du' emiterea deci#iilor de trans.er )n unitatea/unit ile de )n( m*nt0 con.orm art. 6 alin.
!2" i !8".
!2" Posturile didactice/catedrele (acante/re#er(ate 'entru an%a/are cu contract indi(idual de munc 'ro'use 'entru
ocu'area 'rin concurs se 'u,lic 'reci#*nd (ia,ilitatea acestora -i 'erioada de an%a/are& ='erioad nedeterminat> sau
='erioad determinat de cel mult un an -colar>0 con.orm art. 21 alin. !1" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile
ulterioare. 7n structura catedrelor (acante 'entru an%a/are cu contract indi(idual de munc 'e 'erioad nedeterminat nu se
includ ore din cadrul sta%iilor de 're%tire 'ractic 'entru do,*ndirea cali.icrii 'ro.esionale de ni(el 20 ore din disci'linele
.undamentale de s'ecialitate care se 'redau la clasele a IH3a -i a H3a cu 'ro.il de arte 'lastice0 decorati(e0 am,ientale0
ar<itectur0 desi%n0 'recum -i orele (acante de la clasele/%ru'ele de ele(i cu .rec(en redus. 7n structura catedrelor (acante
'entru an%a/are cu contract indi(idual de munc 'e 'erioad nedeterminat 'ot .i incluse cel mult !'atru" ore o'ionale.
!8" 7n situaia )n care unitile de )n(m*nt nu se %ru'ea# )n consorii -colare0 catedrele (acante 'entru an%a/are cu
contract indi(idual de munc 'e 'erioad nedeterminat0 'rin concurs0 se 'ot constitui din ore existente )n 132 uniti de
)n(m*nt de 'e ra#a aceleia-i localiti ur,ane sau rurale ori din localiti a'ro'iate existente )n acela-i re%im de mediu.
!" 7n unitile de )n(m*nt cu mai multe ni(eluri de )n(m*nt0 %ru'uri -colare0 uniti de )n(m*nt a(*nd clasele I3
HII/HIII/HIF 'osturile didactice/catedrele (acante/re#er(ate se 'u,lic 'entru ni(elul cel mai )nalt cores'un#tor unitii de
)n(m*nt -i 'ostului didactic. 7n mod exce'ional0 'entru soluionarea restr*n%erilor de acti(itate0 )n unitile de )n(m*nt
cu mai multe ni(eluri de )n(m*nt 'ot .i 'u,licate catedre (acante de ni(el %imna#ial0 clasele F3FIII.
!1" Posturile (acante/re#er(ate de 'ro.esor )n ca,inete de asisten 'si<o'eda%o%ic se 'u,lic la unitile de )n(m*nt
la care sunt normate0 con.orm Re%ulamentului 'ri(ind or%ani#area -i .uncionarea centrelor /udeene/al munici'iului Aucure-ti
de resurse -i asisten educaional0 a'ro,at 'rin ordinul ministrului educaiei0 cercetrii0 tineretului -i s'ortului nr. 1111/2011.
!5" Toate 'osturile didactice/catedrele (acante/re#er(ate se 'u,lic )n concordan cu Centrali#atorul.
!?" Cadrele didactice titulare care 'artici' la eta'ele de trans.er 'entru restr*n%ere de acti(itate -i de 'retrans.er
consimit )ntre unitile de )n(m*nt 'ot ocu'a 'osturi didactice/catedre (acante 'u,licate 'entru aceste eta'e0 indi.erent de
(ia,ilitatea acestora.
!6" 4a ni(elul unitilor de )n(m*nt0 consiliul de administraie -i directorul unitii de )n(m*nt rs'und de
constituirea corect a 'osturilor didactice/catedrelor0 de )ncadrarea titularilor -i de (acantarea 'osturilor didactice/catedrelor
com'lete -i incom'lete0 rmase neocu'ate. ;e'u,licarea 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate com'lete -i
incom'lete0 'recum -i 'u,licarea incorect a 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate atra%e du' sine sancionarea
directorului -i a mem,rilor consiliului de administraie unitii de )n(m*nt.
!2" Proiectul de )ncadrare cu 'ersonal didactic0 anali#at )n consiliul 'ro.esoral al unitii de )n(m*nt -i a'ro,at de
ctre consiliul de administraie al unitii de )n(m*nt0 este 're#entat de directorul unitii de )n(m*nt comisiei de
mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar constituite la ni(elul ins'ectoratului -colar0 'rin deci#ia
ins'ectorului -colar %eneral0 )n urmtoarea com'onen&
a" 're-edinte 3 ins'ector -colar %eneral ad/unct cu atri,uii )n domeniul mana%ementului resurselor umane+
," (ice're-edinte 3 ins'ector -colar cu atri,uii re.eritoare la mana%ementul resurselor umane/ins'ector -colar cu
im'lementarea descentrali#rii instituionale/ins'ector -colar !du' ca#"+
c" secretari 3 ins'ectori -colari cu atri,uii re.eritoare la mana%ementul resurselor umane/ins'ectori -colari cu
im'lementarea descentrali#rii instituionale/ins'ectori -colari/directori de liceu+
d" mem,ri 3 ins'ectori -colari/'ro.esori metodi-ti0 c*te unul 'entru .iecare s'ecialitate0 ins'ector res'onsa,il 'entru
)n(m*ntul )n lim,ile minoritilor naionale0 consilierul /uridic -i analistul 'ro%ramator de la ins'ectoratul -colar /udeean/al
munici'iului Aucure-ti.
!10" Ins'ectorul -colar %eneral0 're-edintele comisiei de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul
'reuni(ersitar constituite la ni(elul ins'ectoratului -colar -i directorii unitilor de )n(m*nt0 rs'und de corectitudinea
or%ani#rii -i des.-urrii eta'elor de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 (alidarea concursurilor
de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar -i de calitatea lucrrilor derulate )n
cadrul comisiei de mo,ilitate.
Art. 81 !1" Comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar constituit la ni(elul
ins'ectoratului -colar anali#ea#0 corectea# )n cola,orare cu unitile de )n(m*nt -i a(i#ea# o.erta de 'osturi
16
didactice/catedre (acante/re#er(ate0 'recum -i condiiile s'eci.ice de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante sta,ilite
la ni(elul unitilor de )n(m*nt.
!2" 4ista0 cu'rin#*nd 'osturile didactice/catedrele (acante/re#er(ate com'lete -i incom'lete0 se aduce la cuno-tin
'ersoanelor interesate ast.el&
a" unitatea de )n(m*nt a.i-ea# lista 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate -i condiiile s'eci.ice de ocu'are
a 'osturilor didactice/catedrelor (acante sta,ilite la ni(elul unitilor de )n(m*nt la a(i#ier -i 'e site3ul 'ro'riu )n termen de
cel mult 8 !trei" #ile lucrtoare de la a(i#area o.ertei de 'osturi (acante/re#er(ate de ctre ins'ectoratul -colar+
," ins'ectoratul -colar )ntocme-te lista tuturor 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate0 com'lete -i incom'lete
transmise de unitile de )n(m*nt -i o 'u,lic0 la data 're(#ut )n Calendar0 'rin a.i-are la a(i#ierul instituiei0 'e site3ul
instituiei -i 'e site3ul $inisterului Educaiei ;aionale.
!8" Cirectorii unitilor de )n(m*nt -i comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar
constituit la ni(elul ins'ectoratului -colar au o,li%aia de a reactuali#a lista 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate
com'lete -i incom'lete0 du' .iecare eta' a mo,ilitii 'ersonalului didactic0 con.orm Calendarului.
!" Pentru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate care necesit atestate -i a(i#e su'limentare0 )n
eta'ele de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 solicitan ii tre,uie s 're#inte a(i#ele0 atestatele -i
documentele /usti.icati(e necesare )n 'erioadele de )nscriere la aceste eta'e con.orm Calendarului0 du' cum urmea#&
a" a(i#ele eli,erate de .ederaiile0 asociaiile0 centrele care or%ani#ea# alternati(e educaionale )n Rom*nia0 'recum -i a
documentelor care atest 'arcur%erea modulelor de 'eda%o%ie s'eci.ic0 eli,erat de .ederaiile0 asociaiile0 centrele care
or%ani#ea# alternati(e educaionale )n Rom*nia& Kaldor.0 :te' ,L :te'0 $ontessori0 Greinet0 Planul Dena0 'eda%o%ie curati(
etc.0 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate din )n(m*ntul alternati(+
," a(i#ele eli,erate de cultele recunoscute o.icial de stat0 'entru ocu'area catedrelor (acante/re#er(ate de reli%ie+
c" a(i#ul Ins'ectoratului Eeneral al Poliiei !IEP"/Autoritii Rutiere Rom*ne !ARR"0 'entru ocu'area catedrelor de
're%tire/instruire 'ractic din domeniul =Trans'orturi/Conducerea auto(e<iculelor>+
d" a(i#ul cultului sau a(i#ul s'ecial al cultului0 )n ,a#a Protocolului semnat cu $inisterul Educaiei ;aionale0 'entru
ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate din cadrul seminariilor/liceelor (ocaionale teolo%ice -i a 'osturilor
didactice/catedrelor constituite din disci'line teolo%ice de s'ecialitate+
e" a(i#ul $inisterului A'rrii ;aionale0 a(i#ul $inisterului A.acerilor Interne sau a(i#ul $inisterului Dustiiei0 'entru
ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate de la liceele militare0 din unitile de )n(m*nt 'reuni(ersitar din
sistemul de a'rare0 de in.ormaii0 de ordine 'u,lic -i de securitate naional -i din unitile de )n(m*nt su,ordonate
$inisterului Dustiiei+
." a(i#ul ins'ectorului -colar de s'ecialitate -i al directorului liceului 'eda%o%ic 'entru ocu'area 'osturilor
didactice/catedrelor (acante/re#er(ate de la clasele/%ru'ele din 'ro.ilul 'eda%o%ic0 de la liceele cu 'ro.il 'eda%o%ic0 cali.icrile
educatoare sau )n(tor+
%" documente /usti.icati(e 'ri(ind )nde'linirea condiiei 're(#ute la art. 2 alin. !11" 'entru ocu'area 'osturilor
didactice/catedrelor (acante/re#er(ate din )n(m*ntul s'ecial+
<" a(i#ul eli,erat de conducerea unitilor de )n(m*nt 'articular0 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor
(acante/re#er(ate din unitile de )n(m*nt 'articular care necesit a(i#.
Ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate )n ,a#a a(i#elor 're(#ute la lit. a"3%" se reali#ea# )n ordinea
descresctoare a mediilor/'uncta/elor0 indi.erent de unitatea de )n( m*nt men ionat )n a(i#. 7n situaia )n care doi sau mai
muli candidai o,in un a(i# 'entru acela-i 'ost didactic/aceea-i catedr0 ocu'area 'ostului didactic/catedrei se reali#ea# )n
ordinea descresctoare a mediilor/'uncta/elor.
!1" Cadrele didactice titulare care solicit )ntre%irea normei didactice0 com'letarea normei didactice de 'redare3)n(are3
e(aluare 'e 'erioad nedeterminat0 trans.erul 'entru restr*n%ere de acti(itate0 'retrans.erul consimit )ntre uniti de
)n(m*nt0 deta-area )n interesul )n(m*ntului sau deta-area la cerere 'rin concurs s'eci.ic 'e un 'ost didactic/catedr )n
uniti de )n(m*nt a(*nd clase s'eciale de lim,i strine cu 'ro%ram intensi( -i/sau ,ilin%(0 clase/%ru'e de <i'oacu#ici -i
sur#i0 clase/%ru'e de ele(i cu de.icieni de (edere0 'recum -i )n uniti de )n(m*nt a(*nd clase cu 'ro.il s'orti( sau artistic
!core'etiie0 mu#ic0 arta actorului0 core%ra.ie0 arte 'lastice0 arte decorati(e0 arte am,ientale0 ar<itectur -i desi%n"0 'e catedre de
in.ormatic0 de te<nolo%ia in.ormaiei -i comunicrii0 de in.ormatic3te<nolo%ii asistate de calculator !'entru 'ro.il te<nic -i
ser(icii"0 de instruire 'ractic sau de acti(iti de 're3'ro.esionali#are0 'e catedre/'osturi didactice din clu,uri -colare s'orti(e
sau din 'alatele -i clu,urile co'iilor0 susin o 'ro, 'ractic/oral eliminatorie0 )n 'ro.ilul 'ostului didactic solicitat. Gac
exce'ie cadrele didactice titulare trans.erate/'retrans.erate/deta-ate de 'e 'osturi didactice/catedre similare.
Cadrele didactice titulare care solicit com'letarea normei didactice de 'redare3)n(are3e(aluare 'e 'erioad
determinat sau nedeterminat0 trans.erul 'entru restr*n%ere de acti(itate0 'retrans.erul consimit )ntre uniti de )n(m*nt0
deta-area )n interesul )n(m*ntului sau deta-area la cerere 'rin concurs s'eci.ic 'e 'osturi didactice/catedre (acante/re#er(ate
la clase/%ru'e cu 'redare )n lim,ile minoritilor naionale susin o 'ro, oral eliminatorie de cunoa-tere a lim,ii minoritii )n
care urmea# s se .ac 'redarea. Gac exce'ie cadrele didactice titulare 'e 'osturi didactice/catedre similare0 cadrele didactice
titulare care au .inali#at cu di'lom studii uni(ersitare cu s'eciali#area )n lim,a minoritii )n care urmea# s se .ac 'redarea0
'recum -i cadrele didactice titulare care au e.ectuat studiile )n lim,a minoritii )n care urmea# s se .ac 'redarea.
12
Cadrele didactice titulare care au e.ectuat studiile )n alte ri sau )n Rom*nia )n lim,ile minoritilor naionale -i care
solicit com'letarea normei didactice de 'redare3)n(are3e(aluare 'e 'erioad determinat sau nedeterminat0 trans.erul
'entru restr*n%ere de acti(itate0 'retrans.erul consimit )ntre uniti de )n(m*nt0 deta-area )n interesul )n(m*ntului sau
deta-area la cerere 'rin concurs s'eci.ic 'e 'osturi didactice/catedre (acante/re#er(ate la clase/%ru'e cu 'redare )n lim,a
rom*n susin o 'ro, oral eliminatorie de cunoa-tere a lim,ii rom*ne. Gac exce'ie cadrele didactice titulare
trans.erate/'retrans.erate/deta-ate de 'e 'osturi didactice/catedre similare0 cadrele didactice titulare 'e a cror di'lom studii
este )nscris s'eciali#area =4im,a rom*n> sau =4im,a -i literatura rom*n>0 'recum -i cadrele didactice titulare care au
e.ectuat studiile )n alte ri )n lim,a rom*n.
!5" E(aluarea 'ro,ei 'ractice/orale0 're(#ut la alin. !1"0 se reali#ea# de ctre o comisie0 numit 'rin deci#ia
ins'ectorului -colar %eneral0 .ormat din& 're-edinte 3 ins'ector -colar/metodist+ mem,ri 3 c*te doi 'ro.esori care au do,*ndit
%radul didactic I sau II/ins'ectori -colari/metodi-ti ai ins'ectoratului -colar/res'onsa,ili ai comisiilor metodice0 cu s'eciali#ri
)n 'ro.ilul 'ostului+ secretar 3 directorul unitii de )n(m*nt )n care se or%ani#ea# 'ro,a 'ractic/oral. Re#ultatul 'ro,ei
'ractice/orale eliminatorii )n 'ro.ilul 'ostului0 're(#ut la alin. !1"0 se consemnea# 'rin =admis> sau =res'ins>. Ins'ectoratul
-colar eli,erea# ade(erine cadrelor didactice e(aluate0 semnate de ins'ectorul -colar %eneral -i de 're-edintele comisiei0 )n
care se consemnea# re#ultatele o,inute la 'ro,ele 'ractice/orale. 4a aceste 'ro,e nu se admit contestaii0 <otr*rea comisiei
'entru e(aluarea 'ro,ei 'ractice/orale rm*n*nd de.initi(. Pro,ele 'ractice/orale eliminatorii )n 'ro.ilul 'ostului0 're(#ute la
alin.!1"0 se or%ani#ea# -i se des.-oar con.orm anexelor nr. 1312. Pro,ele 'ractice/orale eliminatorii )n 'ro.ilul 'ostului
'romo(ate de cadrele didactice titulare )n eta'ele de trans.er 'entru restr*n%ere de acti(itate0 de 'retrans.er consimit )ntre
uniti de )n(m*nt0 de deta-are )n interesul )n(m*ntului sau de deta-are la cerere 'rin concurs s'eci.ic rm*n (ala,ile )n
eta'ele ulterioare ale mo,ilitii 'ersonalului didactic titular din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 'recum -i 'entru mo,ilitile
'ersonalului didactic titular care se des.-oar 'e 'arcursul anului -colar 2011320150 exce't*nd ocu'area 'osturilor
didactice/catedrelor (acante/re#er(ate 'rin concurs.
!?" 4a eta'ele de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate 'rin trans.er 'entru soluionarea restr*n%erii
de acti(itate/'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt/deta-are0 or%ani#ate )n ,a#a 're(ederilor 4e%ii nr. 1/2011 cu
modi.icrile -i com'letrile ulterioare -i 're#entei $etodolo%ii0 'ot 'artici'a&
a" cadre didactice titulare )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat+
," cadrele didactice titulare )n uniti de )n(m*nt 'reuni(ersitar 'articulare acreditate )n ,a#a concursului naional de
ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat sau a concursului or%ani#at la ni(elul
unitilor de )n(m*nt 'reuni(ersitar de stat/%ru'urilor de unit i de )n( m*nt 'reuni(ersitar de stat 'entru ocu'area
'osturilor didactice/catedrelor (acante+
c" cadre didactice titulare trans.erate/'retrans.erate din )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat0 )n unit i de )n( m*nt
'reuni(ersitar 'articular acreditate/autori#ate0 'rin trans.er 'entru restr*n%ere de acti(itate/'retrans.er+
d" cadre didactice titulare )n unit i de )n( m*nt 'reuni(ersitar 'articular acreditate )n ,a#a concursului or%ani#at
con.orm $etodolo%iei de or%ani#are -i des.-urare a concursului 'entru ocu'area 'osturilor/catedrelor didactice (acante )n
unitile de )n(m*nt 'articular din )n(m*ntul 'reuni(ersitar a'ro,at 'rin ordinul ministrului educaiei0 cercetrii0
tineretului -i s'ortului nr. 1521/2012 i care au o, inut nota/media de cel 'uin ? !-a'te" la un concurs na ional unic de
titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat )n ultimii 5 !-ase" ani.
e" cadrele didactice titulare trans.erate din )n(m*ntul 'reuni(ersitar de stat con.orm Ordonanei de ur%en a
Eu(ernului nr. 25/122? 'ri(ind 'rotecia co'ilului a.lat )n di.icultate0 a'ro,at cu modi.icri 'rin 4e%ea nr. 106/12260 care
.uncionea# )n structurile s'eciali#ate din su,ordinea direciilor %enerale 'entru asisten social -i 'rotecia co'ilului.
!6" A,sol(enii cu di'lom ai )n(m*ntului su'erior cu s'eciali#area )n 'ro.ilul te<nic0 sil(ic0 economic sau a%ricol0
titulari 'e catedre de educaie te<nolo%ic0 'ot ocu'a )n eta'ele de com'letare a normei didactice/'retrans.er consimit )ntre
uniti de )n(m*nt/trans.erare 'entru restr*n%ere de acti(itate/deta-are )n interesul )n(m*ntului/deta-are la cerere 'rin
concurs s'eci.ic catedre de educaie te<nolo%ic sau catedre constituite din disci'line 'e care le 'ot 'reda con.orm
s'eciali#rilor )nscrise 'e di'lomele de licen/a,sol(ire 'rin studii0 )n concordan cu Centrali#atorul0 cu )nde'linirea
condiiilor de 're%tire 'si<o'eda%o%ic 're(#ute la art. 8 alin. !2"3!8" ori a )nde'linirii cerinei 're(#ute la art. 8 alin. !1".
Cadrele didactice titulare )n )n(m*ntul s'ecial 'ot ocu'a )n eta'ele de com'letare a normei didactice/trans.erare 'entru
restr*n%ere de acti(itate/'retrans.er consimit )ntre uniti de )n(m*nt/deta-are )n interesul )n(m*ntului/deta-are la cerere
'rin concurs s'eci.ic 'osturi didactice/catedre similare din )n(m*ntul s'ecial con.orm documentului de
numire/trans.er/re'arti#are.
!2" 4a eta'ele de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate 'rin deta-are )n interesul )n(m*ntului sau
la cerere0 or%ani#ate )n ,a#a 're(ederilor 're#entei $etodolo%ii0 'ot 'artici'a -i cadrele didactice titulare )n uniti de
)n(m*nt 'reuni(ersitar 'articulare acreditate0 )n ,a#a concursului or%ani#at con.orm $etodolo%iilor de or%ani#are -i
des.-urare a concursului 'entru ocu'area 'osturilor/catedrelor didactice (acante )n unitile de )n(m*nt 'articular din
)n(m*ntul 'reuni(ersitar a'ro,ate 'rin ordinul ministrului educaiei -i cercetrii nr. 1515/2000 cu modi.icrile -i
com'letrile ulterioare0 res'ecti( ordinul ministrului educaiei0 cercetrii0 tineretului -i s'ortului nr. 1521/20120 )n ,a#a
concursului naional de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar de stat sau a
concursului or%ani#at la ni(elul unitilor de )n(m*nt 'reuni(ersitar de stat/%ru'urilor de uniti de )n(m*nt 'reuni(ersitar
de stat 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante.
20
!10" 4a eta'ele de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate 'rin trans.er 'entru solu ionarea
restr*n%erii de acti(itate/'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt/deta are )n interesul )n( m*ntului sau la cerere0
or%ani#ate )n ,a#a 're(ederilor 4e%ii nr. 1/2011 cu modi.icrile i com'letrile ulterioare i 're#entei $etodolo%ii0 'ot 'artici'a
i cadrele didactice de,utante din )n( m*ntul de stat i 'articular acreditat0 )n condiiile alin. !?" lit. ," -i d"0 care nu au
do,*ndit de.initi(area )n )n(m*nt0 re'arti#ate 'e 'osturi didactice/catedre (acante 'u,licate 'entru an%a/are nedeterminat0
)nce'*nd cu 1 se'tem,rie 20120 )nscrise la examenul na ional 'entru o, inerea de.initi(rii )n )n( m*nt0 sesiunea 2011.
Ceci#iile de re'arti#are 'e 'osturi didactice/catedre 'entru aceste cadre didactice de,utante se emit0 numai )n situa ia )n care
acestea 'romo(ea# examenul na ional de de.initi(are )n )n( m*nt0 du' (alidarea re#ultatelor examenului na ional de
de.initi(are )n )n( m*nt 'rin ordin al ministrului educa iei na ionale i comunicarea acestuia ins'ectoratelor colare. Posturile
didactice/catedrele ale acestor cadre didactice se (acantea# du' (alidarea re#ultatelor examenului na ional de de.initi(are )n
)n( m*nt 'rin ordin al ministrului educa iei na ionale i comunicarea acestuia ins'ectoratelor colare. 7n situa ia )n care
cadrele didactice de,utante re'arti#ate 'e 'osturi didactice/catedre (acante 'u,licate 'entru an%a/are 'e 'erioad
nedeterminat0 )nce'*nd cu 1 se'tem,rie 20120 )nscrise la examenul na ional 'entru o, inerea de.initi(rii )n )n( m*nt0
sesiunea 20110 nu 'romo(ea# examenul na ional de de.initi(are )n )n( m*nt0 acestea rm*n an%a/ate cu contract indi(idual
de munc 'e 'erioad determinat )n unit ile de )n( m*nt )n care au .ost re'arti#ate.
Art. 82 Re're#entanii or%ani#aiilor sindicale re're#entati(e la ni(el /udeean/al munici'iului Aucure-ti 'artici' ca
o,ser(atori la toate eta'ele mo,ilitii 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar. 7n aceast calitate au acces la
documentele comisiei de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar constituit la ni(elul ins'ectoratului
-colar0 au dre'tul de a semnala 're-edintelui acestei comisii e(entualele neres'ectri ale 're(ederilor le%ale -i semnea#
)m'reun cu mem,rii comisiei documentele .inale.
Capitolul III
Organizarea yi desfyurarea etapei de completare a normei didactice de predare-nv(are-evaluare
pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului ycolar
Art. 88 !1" Cadrele didactice titulare0 'recum -i cadrele didactice 're(#ute la art. 21 alin. !" cu norma didactic de
'redare3)n(are3e(aluare incom'let0 a cror com'letare de norm didactic de 'redare3)n(are3e(aluare nu s3a soluionat la
ni(elul unitilor de )n(m*nt/consoriilor -colare0 de'un la ins'ectoratele -colare0 )n 'erioada 're(#ut de Calendar0 cererea
)nsoit de documentele 're(#ute )n aceasta.
!2" :oluionarea cererilor de com'letare a normei didactice de 'redare3)n(are3e(aluare se reali#ea# )n -edin 'u,lic
or%ani#at de ctre comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic constituit la ni(elul ins'ectoratului -colar )n 'erioada
're(#ut de Calendar.
!8" Cadrele didactice0 care 'artici' la -edina 'u,lic 'entru com'letarea normei didactice0 se ierar<i#ea# 'e disci'line0
)n ,a#a 'uncta/ului re#ultat din e(aluarea acti(itii0 con.orm criteriilor 're(#ute )n anexa nr. 20 'e liste se'arate cu'rin#*nd
cadrele didactice titulare0 res'ecti( cadrele didactice 're(#ute la art. 21 alin. !" cu norma didactic de 'redare3)n(are3
e(aluare incom'let.
!" Personalul didactic titular cruia i s3a com'letat norma didactic de 'redare3)n(are3e(aluare 'entru un an -colar0 )n
alt/alte uniti de )n(m*nt0 ,ene.icia# de continuitate )n anul -colar urmtor 'e acelea-i ore0 dac acestea mai sunt (ia,ile0
cu acordul cadrului didactic.
!1" :oluionarea cererilor de com'letare a normei didactice de 'redare3)n(are3e(aluare0 )n -edin 'u,lic0 se
reali#ea#0 'e disci'line0 mai )nt*i 'entru cadrele didactice titulare0 )n ordinea descresctoare a 'uncta/elor0 cu res'ectarea
'rinci'iului continuitii -i a'oi 'entru cadrele didactice 're(#ute la art. 21 alin. !" cu norma didactic incom'let0 )n ordinea
descresctoare a 'uncta/elor0 'e catedre (acante/re#er(ate incom'lete -i0 )n mod exce'ional0 c*nd acestea s3au e'ui#at0 'e
.rac iuni din catedre (acante/re#er(ate com'lete0 du' cum urmea#&
a" cu ore )n s'ecialitate0 'e care cadrele didactice au dre'tul s le 'redea con.orm studiilor .inali#ate cu di'lom0 )n
concordan cu 're(ederile 're#entei $etodolo%ii -i 're(ederile Centrali#atorului+
," cu alte ore0 la disci'line din aceea-i arie curricular0 altele dec*t cele cores'un#toare s'eciali#rii/s'eciali#rilor de
'e di'lom/di'lome0 cu'rinse )n 'lanurile de )n(m*nt0 '*n la 1/8 de norm0 cu meninerea dre'turilor salariale0 )n
)n(m*ntul %imna#ial din mediul ur,an0 con.orm art. 258 alin. !2" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile
ulterioare+
c" cu alte ore0 din aceea-i arie curricular0 altele dec*t cele cores'un#toare s'eciali#rii/s'eciali#rilor de 'e
di'lom/di'lome0 cu'rinse )n 'lanurile de )n(m*nt0 '*n la 1/2 de norm0 cu meninerea dre'turilor salariale0 )n
)n(m*ntul %imna#ial din mediul rural0 con.orm art. 258 alin. !2" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile
ulterioare+
d" cu alte ore0 dec*t cele cores'un#toare s'eciali#rii/s'eciali#rilor de 'e di'lom/di'lome0 cu'rinse )n 'lanurile de
)n(m*nt0 '*n la 1/2 de norm0 cu meninerea dre'turilor salariale0 )n )n(m*ntul %imna#ial din mediul rural0 con.orm art.
258 alin. !2" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
21
!5" Prioritate la re'arti#area orelor (acante/re#er(ate0 )n -edina 'u,lic 'entru com'letarea normei didactice de 'redare3
)n(are3e(aluare0 au cadrele didactice care ,ene.icia# de continuitate )n acti(itatea de 'redare la acelea-i clase/%ru'e sau )n
aceea-i unitate de )n(m*nt.
!?" 7n unit ile de )n( m*nt din mediul rural0 com'letarea normei didactice de 'redare3)n( are3e(aluare0 se 'oate
reali#a 'e durata unui an colar ori 'e durat nedeterminat0 numai 'entru cadrele didactice titulare0 con.orm
s'eciali#rii/s'eciali#rilor de 'e di'lom/di'lome0 cu acordul acestora0 .a't consemnat )n deci#ia de re'arti#are 'entru
com'letarea normei didactice. 7n mediul ur,an 'ot ,ene.icia de com'letarea normei didactice de 'redare3)n( are3e(aluare 'e
'erioad nedeterminat cadrele didactice titulare care urmea# s3 i com'lete#e norma didactic cu ore )n unit ile de
)n( m*nt )n care au .uncionat 'rin com'letarea normei didactice ne)ntreru't )n ultimii 8 ani colari0 dac orele res'ecti(e
sunt (acante i se certi.ic (ia,ilitatea acestora. Com'letarea normei didactice 'e durat nedeterminat se reali#ea# in*nd
seama de 're(ederile 're#entei $etodolo%ii i de 're(ederile Centrali#atorului.
!6" Cu' a'licarea 'rinci'iului continuitii0 )n ca#ul 'uncta/elor e%ale are 'rioritate )n urmtoarea ordine&
a" cadrul didactic cu domiciliul sau re-edina )n localitatea )n care solicit orele 'entru com'letarea normei didactice de
'redare3)n(are3e(aluare+
," cadrul didactic care solicit orele 'entru com'letarea normei didactice de 'redare3)n(are3e(aluare )n a'ro'ierea
localitii de domiciliu+
!2" Cac0 du' a'licarea criteriilor 're(#ute la alin. !6"0 se menine e%alitatea0 de'arta/area se .ace lu*ndu3se )n
considerare0 )n ordine0 urmtoarele criterii&
a" %radul didactic+
," nota/media o,inut la examenul 'entru o,inerea %radului didactic+
c" do(ada acumulrii )n ultimii 1 !cinci" ani de la data 'romo(rii examenului de de.initi(are )n )n(m*nt0 a minimum
20 de credite 'ro.esionale trans.era,ile0 con.orm art. 21 alin. !5" din 4e%ea nr.1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare
sau )nde'linirea uneia dintre condiiile 're(#ute la art. 62 lit. a"3e" din $etodolo%ia 'ri(ind .ormarea continu a 'ersonalului
din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 a'ro,at 'rin ordinul ministrului educaiei0 cercetrii0 tineretului -i s'ortului nr. 1151/20110 cu
modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 'entru 'ersonalul didactic titular care a do,*ndit de.initi(area )n )n(m*nt0 cu o
(ec<ime la catedr mai mare de 1 !cinci" ani.
!10" O'iunea .iecrui cadru didactic din -edina 'u,lic se ex'rim )n scris con.orm cererii ti' -i se consemnea# )n
'rocesul3(er,al al -edinei0 cu certi.icare 'rin semntura solicitantului sau a )m'uternicitului0 acesta din urm 're#ent*nd
'rocura notarial )n ori%inal. 7n ca#ul )n care cadrul didactic nu este 're#ent 'ersonal sau 'rintr3un )m'uternicit la -edina
'u,lic0 comisia )i atri,uie din o.iciu un 'ost didactic/catedr din lista a.i-at0 con.orm 'uncta/ului.
!11" Cu' emiterea deci#iei de re'arti#are 'entru com'letarea normei didactice0 semnat de ins'ectorul -colar %eneral0
directorul/directorii unitilor de )n(m*nt la care cadrul didactic este titular/an%a/at )nc<eie cu acesta actul adiional la
contractul indi(idual de munc. Cirectorul/directorii unitii/unitilor de )n(m*nt unde i s3a com'letat norma didactic de
'redare3)n(are3e(aluare )nc<eie cu cadrul didactic re'arti#at un contract indi(idual de munc.
!12" Personalului didactic titular re'arti#at 'entru com'letarea normei didactice i se re(oc deci#ia de com'letare de
norm0 )n situaia )n care0 '*n la data )nce'erii cursurilor0 se constat c i se 'oate asi%ura norm )ntrea% con.orm actului de
numire/trans.er/re'arti#are )n )n(m*nt0 directorul/directorii unitii/unitilor de )n(m*nt a(*nd o,li%aia s comunice )n
scris cadrului didactic deci#ia de re(ocare a com'letrii de norm. Posturile didactice incom'lete eli,erate se ocu' )n eta'ele
ulterioare ale mo,ilitii 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 cu res'ectarea 're(ederilor 're#entei
$etodolo%ii.
CAPITOLUL IV
Organizarea yi desfyurarea transferrii personalului didactic titular disponibilizat
prin restrngere de activitate sau prin restructurarea re(elei ycolare
SECIUNEA I
Dispozi(ii generale
Art. 8 !1" 4a eta'a de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante 'rin trans.er 'entru solu ionarea restr*n%erii de
acti(itate0 or%ani#at )n ,a#a 're(ederilor art. 212 alin. !8" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile i com'letrile ulterioare0 'ot
22
'artici'a cadrele didactice titulare 're(#ute la art. 81 alin. !?" i !6"0 'recum i cadrele didactice 're(#ute la art. 81 alin. !10"0
a.late )n restr*n%ere de acti(itate.
!2" Trans.erarea 'ersonalului didactic titular dis'oni,ili#at 'rin restr*n%ere de acti(itate sau 'rin restructurarea re elei
colare se 'oate reali#a din mediul rural )n cel ur,an0 numai dac 'ersoana res'ecti( a o, inut nota/media minimum ? ! a'te"
la concursul de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante )n ,a#a cruia s3a trans.erat/titulari#at )n )n( m*ntul
'reuni(ersitar sau dac a a(ut media minimum ? ! a'te" la re'arti ia %u(ernamental )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar ori dac a
o, inut cel 'uin nota/media ? ! a'te" la un concurs de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat )n ultimii 5 ani0 iar
ulterior nu a o, inut note su, 1 !cinci" la 'ro,a scris )n cadrul urmtoarelor concursuri de titulari#are )n )n( m*ntul
'reuni(ersitar de stat0 a.l*ndu3se )n una dintre urmtoarele situa ii&
a" a o, inut o not de minimum ? ! a'te" la unul dintre concursurile de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat
anterioare din sesiunile 2002320110 iar ulterior0 du' o, inerea ultimei note de cel 'u in ? ! a'te"0 nu a o, inut note su, 1 !cinci"
la 'ro,a scris )n cadrul urmtoarelor concursuri de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat+
," a o, inut cel 'u in nota ? ! a'te" at*t la 'ro,a scris0 c*t i la 'ro,a 'ractic/oral sau ins'ec ia s'ecial la clas la
concursul de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat sesiunea 2012/cel 'u in media ? ! a'te" la ins'ec iile la clas )n
cadrul examenului na ional de de.initi(are )n )n( m*nt0 sesiunea 20120 iar ulterior nu a o, inut note su, 1 !cinci" la 'ro,a
scris )n cadrul urmtoarelor concursuri de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat+
c" a o, inut cel 'u in nota ? ! a'te" at*t la 'ro,a scris0 c*t i la 'ro,a 'ractic/oral sau ins'ec ia s'ecial la clas la
concursul de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat sesiunea 2018/cel 'u in media 6 !o't" la ins'ec iile la clas )n
cadrul examenului na ional de de.initi(are )n )n( m*nt0 sesiunea 20180 iar ulterior nu a o, inut not su, 1 !cinci" la 'ro,a
scris )n cadrul urmtorului concurs de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat+
d" a o, inut cel 'u in nota ? ! a'te" at*t la 'ro,a scris0 c*t i la 'ro,a 'ractic/oral sau ins'ec ia s'ecial la clas la
concursul de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat sesiunea 201/cel 'u in media 6 !o't" la ins'ec iile la clas )n
cadrul examenului na ional de de.initi(are )n )n( m*nt0 sesiunea 201.
!8" 7n eta'a de trans.er 'entru solu ionarea restr*n%erii de acti(itate nu se ocu'0 'rin trans.er0 catedrele com'lete -i
incom'lete solicitate 'entru )ntre%irea normei didactice0 'e care nu s3au soluionat )ntre%irile de norm didactic 'otri(it
're(ederilor art. 2 alin. !5".
Art. 81 Trans.erarea 'entru restr*n%ere de acti(itate sau ca urmare a restructurrii reelei -colare a 'ersonalului didactic
titular se reali#ea# in*nd seama de 're(ederile art. 2?0 art. 26 alin. !8"3!5"0 art. 252 -i art. 258 alin. !1"3!10" din 4e%ea nr.
1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 -i de condiiile 're(#ute )n 're#enta $etodolo%ie.
Art. 85 Trans.erarea 'entru restr*n%ere de acti(itate sau ca urmare a restructurrii reelei -colare a 'ersonalului didactic
titular se reali#ea# 'e 'osturi didactice/catedre (acante )n uniti de )n(m*nt0 )n aceea-i .uncie didactic sau )ntr3o alt
.uncie didactic0 cu res'ectarea 're(ederilor 're#entei $etodolo%ii0 'otri(it s'eciali#rilor do,*ndite 'rin studii )n concordan
cu Centrali#atorul.
Art. 8? Trans.erarea 'entru restr*n%ere de acti(itate este or%ani#at -i coordonat la ni(elul ins'ectoratului -colar de
comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 numit 'rin deci#ie a ins'ectorului -colar %eneral.
Art. 86 Consiliile de administraie ale unitilor de )n(m*nt sta,ilesc0 con.orm art. 250 2? -i art. 6 alin. !"0 listele
cadrelor didactice a.late )n restr*n%ere de acti(itate -i le transmit ins'ectoratului -colar. Comisia de mo,ilitate a 'ersonalului
didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar )ntocme-te lista cadrelor didactice a.late )n restr*n%ere de acti(itate0 'e disci'line0 cu
'reci#area tuturor s'eciali#rilor do,*ndite 'rin studii0 -i o 'u,lic 'rin a.i-are la a(i#ier -i 'ostare 'e site3ul instituiei0
concomitent cu lista 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate0 com'lete -i incom'lete menionat la art. 81 alin. !2"
lit.,".
Art. 82 7n unitile de )n(m*nt cu mai multe ni(eluri de )n(m*nt0 %ru'uri -colare0 uniti de )n(m*nt a(*nd
clasele I3HII/HIII/HIF sau F3HII/HIII/HIF0 'osturile didactice/catedrele (acante se 'u,lic 'entru ni(elul cel mai )nalt
cores'un#tor unitii de )n(m*nt -i 'ostului didactic. 7n mod exce'ional0 )n unitile de )n(m*nt cu mai multe ni(eluri
de )n(m*nt0 'entru eta'a de soluionare a restr*n%erilor de acti(itate0 'ot .i 'u,licate -i catedre (acante de ni(el %imna#ial
sau 'ro.esional. 4ista 'osturilor didactice/catedrelor (acante 'entru eta'a de trans.erare 'entru restr*n%erea de acti(itate
cu'rinde o,li%atoriu cel 'uin una din meniunile =Post 'ro'us 'entru trans.er consimit )ntre unit ile de )n( m*nt>0 res'ecti(
MPost 'ro'us 'entru re'arti#are )n -edina 'u,lic de trans.er>0 'recum -i alte meniuni0 con.orm anexei nr. 1 lit. a".
Art. 0 :oluionarea restr*n%erilor de acti(itate a cadrelor didactice titulare se reali#ea# )n -edina 'u,lic or%ani#at de
ins'ectoratul -colar0 )n 'erioada 're(#ut de Calendar. Cadrul didactic titular care solicit soluionarea restr*n%erii de acti(itate
la uniti de )n(m*nt din alte /udee anexea# la cererea de )nscriere ade(erina eli,erat de ins'ectoratul -colar al
/udeului/munici'iului Aucure-ti 'e teritoriul cruia este titular0 din care s re#ulte c la 'ostul/catedra ocu'at!"0 )n anul -colar
2011320150 este restr*n%ere de acti(itate0 iar cererea de trans.er 'entru restr*n%ere de acti(itate )n alt /ude a solicitantului a .ost
luat )n e(iden.
Art. 1 Personalul didactic titular care a .ost trans.erat )n eta'a de restr*n%ere de acti(itate 2011 re(ine 'e 'ostul
didactic/catedra a(ut!" anterior0 )n situaia )n care0 '*n la data de )nce'erii cursurilor anului -colar 2011320150 se constat c
'ostul didactic/catedra a .ost (acantat!" sau re)n.iinat!" ori s3a re)n.iinat cel 'uin /umtate de norm din catedra res'ecti(0
iar cadrul didactic res'ecti( nu a ocu'at un alt 'ost/o alt catedr )n eta'a de 'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt0
directorul/directorii unitii/unitilor de )n(m*nt a(*nd o,li%aia s comunice )n scris cadrului didactic deci#ia de re(enire
28
'e 'ostul/catedra deinut!" anterior. Posturile didactice/catedrele eli,erate se ocu' )n eta'ele ulterioare ale mo,ilitii
'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 cu res'ectarea 're(ederilor 're#entei $etodolo%ii.
SECIUNEA a II-a
Organizarea yi desfyurarea transferului consim(it ntre unit(ile de nv(mnt
Art. 2 !1" Pentru trans.erul consimit )ntre unitile de )n(m*nt0 ca urmare a restr*n%erii de acti(itate0 'ersonalul
didactic titular a.lat )n restr*n%ere de acti(itate de'une0 la unitatea de )n(m*nt unde se solicit trans.erarea -i la ins'ectoratul
-colar )n a crui ra# teritorial )-i are sediul unitatea de )n(m*nt la care se solicit trans.erul0 o cerere3ti'0 con.orm anexei nr.
10 )nsoit de documentele menionate )n aceasta0 a'recierea sintetic a consiliului de administraie al unitii de )n(m*nt la
care a intrat )n restr*n%ere de acti(itate -i o ade(erin0 eli,erat de conducerea unitii de )n(m*nt unde este titular0 )n care
se menionea# cau#ele 'entru care 'ostul didactic/catedra a a/uns )n situaia de restr*n%ere de acti(itate. Cadrele didactice care
solicit trans.erarea 'e 'osturi )n centre i ca,inete de asisten 'si<o'eda%o%ic de'un cereri la C$ARAE/CDRAE )n cadrul
cruia este normat 'ostul didactic res'ecti( -i la ins'ectoratul -colar.
!2" Jn cadru didactic titular se 'oate )nscrie la eta'a de trans.erare0 ca urmare a restr*n%erii de acti(itate sau 'rin
restructurarea reelei -colare0 )ntr3un sin%ur /ude sau numai )n munici'iul Aucure-ti.
!8" Comisia /udeean/munici'iului Aucure-ti de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar
(eri.ic dosarele de'use0 )nde'linirea condiiilor 'entru trans.er0 e(aluea# dosarele -i a.i-ea# 'uncta/ele sta,ilite0 'otri(it
anexei nr. 20 la sediul ins'ectoratului -colar -i 'e 'a%ina de Ne, a ins'ectoratului -colar0 'entru cadrele didactice care
)nde'linesc condiiile de 'retrans.er.
!" E(entualele contestaii la 'uncta/ele sta,ilite de comisia /udeean/munici'iului Aucure-ti de mo,ilitate a
'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar se soluionea# )n consiliul de administraie al ins'ectoratului -colar.
Puncta/ele .inale sta,ilite du' soluionarea contestaiilor se a.i-ea# la sediul ins'ectoratului -colar -i 'e 'a%ina de Ne, a
ins'ectoratului -colar. 9otr*rea consiliului de administraie al ins'ectoratului -colar este de.initi( -i 'oate .i atacat numai la
instana de contencios administrati(0 contestaia re're#ent*nd 'l*n%erea 'reala,il re%lementat de art. ? din 4e%ea nr.
11/2000 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
Art. 8 !1" Comisia de mo,ilitate la ni(elul unitii de )n(m*nt0 constituit din cadre didactice0 'rin deci#ie a
directorului unitii de )n(m*nt0 (eri.ic dosarele de )nscriere0 documentele de studii0 a(i#ele -i atestatele necesare 'entru
ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante solicitate -i )nde'linirea condiiilor necesare 'entru ocu'area 'osturilor
didactice/catedrelor (acante 'rin trans.er0 con.orm 're#entei $etodolo%ii0 inclusi( )nde'linirea condiiilor s'eci.ice 'entru
ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante0 )n situaia )n care unitatea de )n(m*nt a sta,ilit ast.el de condiii0 a(i#ate de
ins'ectoratul -colar. 7n comisia de mo,ilitate constituit la ni(elul unitii de )n(m*nt nu se numesc cadre didactice care .ac
'arte din consiliul de administraie. 7n situaia )n care de'arta/area cadrelor didactice nu se 'oate reali#a )n ,a#a condiiilor
s'eci.ice 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante -i dou sau mai multe cadre didactice care )nde'linesc
condiiile s'eci.ice solicit acela-i 'ost didactic/catedr (acant!"0 'recum -i )n situaia )n care unitatea de )n(m*nt nu a
sta,ilit condiii s'eci.ice de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante -i dou sau mai multe cadre didactice solicit
acela-i 'ost didactic/catedr (acant!"0 comisia de mo,ilitate constituit la ni(elul unitii de )n(m*nt reali#ea# ierar<i#area
cadrelor didactice con.orm 'uncta/elor .inale sta,ilite la ni(elul ins'ectoratului -colar0 'otri(it anexei nr. 2 -i )naintea#
consiliului de administraie al unitii de )n(m*nt0 'rin ra'ort scris0 'ro'uneri 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor
(acante existente la ni(elul unitii de )n(m*nt. 7n situaia 'uncta/elor e%ale0 de'arta/area se reali#ea# )n ,a#a criteriilor
socioumanitare do(edite 'rin documente /usti.icati(e.
!2" Pro'unerile comisiei de mo,ilitate constituite la ni(elul unitii de )n(m*nt/C$ARAE/CDRAE sunt anali#ate )n
consiliul 'ro.esoral -i )n consiliul de administraie al unitii de )n(m*nt/C$ARAE/CDRAE care selectea# -i (alidea#
cadrele didactice 'entru care se acord trans.erul. 4a (alidarea unui cadru didactic 'entru care se acord trans.erul se ine
seama dac acesta )nde'line-te condiiile 're(#ute de 're#enta $etodolo%ie0 dac studiile sunt )n concordan cu 'ostul
didactic/catedra (acant!" solicitat!"0 con.orm Centrali#atorului0 dac deine a(i#ele -i atestatele necesare 'entru ocu'area
'ostului didactic/catedrei (acant!e" solicitat!e" -i0 c*nd este ca#ul0 dac a 'romo(at 'ro,a 'ractic/oral )n 'ro.ilul 'ostului
didactic/catedrei solicitat!e" -i dac sunt )nde'linite condiiile 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante 'rin
trans.er0 con.orm 're#entei $etodolo%ii0 inclusi( condiiile s'eci.ice 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante.
9otr*rea consiliului de administraie al unitii de )n(m*nt este de.initi( -i 'oate .i atacat numai la instana de contencios
administrati(0 contestaia re're#ent*nd 'l*n%erea 'reala,il re%lementat de art. ? din 4e%ea nr. 11/2000 cu modi.icrile -i
com'letrile ulterioare.
Art. !1" 7n ,a#a (alidrii .cute de consiliul de administraie0 directorul emite acordurile 'ri(ind trans.erul cadrelor
didactice )n unitatea res'ecti(. Cirectorii unitilor de )n(m*nt care au emis acorduri 'entru trans.erul consimit )ntre
unitile de )n(m*nt cadrelor didactice a.late )n restr*n%ere de acti(itate )n-tiinea# )n scris ins'ectoratul -colar.
!2" 7n 'erioada 're(#ut de Calendar0 cadrele didactice titulare a.late )n restr*n%ere de acti(itate de'un dosare la
ins'ectoratele -colare0 )nsoite de acordurile 'entru trans.er o,inute de la unitile de )n(m*nt.
Art. 1 :oluionarea cererilor de trans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt0 ca urmare a restr*n%erii de acti(itate sau
'rin restructurarea reelei -colare0 se reali#ea# )n -edina 'u,lic or%ani#at de ctre comisia de mo,ilitate a 'ersonalului
2
didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 )n 'erioada 're(#ut de Calendar0 )n ,a#a acordurilor emise de conducerile unitilor
de )n(m*nt 'ri(ind trans.erul consimit )ntre uniti de )n(m*nt0 )n ordinea descresctoare a 'uncta/ului.
SECIUNEA a III-a
Organizarea yi desfyurarea transferrii personalului didactic titular disponibilizat prin restrngere de activitate sau
prin restructurarea re(elei ycolare, prin repartizare n yedin( public organizat de inspectoratul ycolar
Art. 5 !1" Cu' soluionarea cererilor de trans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt0 cererile de trans.erare 'entru
cadrele didactice titulare a.late )n restr*n%ere de acti(itate care nu au o,inut acordul 'ri(ind trans.erul consimit )ntre uniti de
)n(m*nt0 'recum -i 'entru cadrele didactice titulare a.late )n restr*n%ere de acti(itate care nu s3au adresat unitilor de
)n(m*nt 'entru o,inerea acestui acord0 dar care au de'us cereri la ins'ectoratele -colare )n 'erioada 're(#ut de Calendar0
se soluionea# )n -edin 'u,lic0 or%ani#at de ctre comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul
'reuni(ersitar constituit la ni(elul ins'ectoratului -colar0 cu res'ectarea condiiilor din 're#enta $etodolo%ie0 'e 'osturi
didactice/catedre (acante 'ro'use 'entru re'arti#are )n -edina 'u,lic de trans.er0 )n urmtoarea ordine&
a" soluionarea restr*n%erii de acti(itate )n cadrul unitii de )n(m*nt0 )n ordinea descresctoare a 'uncta/ului+
," soluionarea restr*n%erii de acti(itate la ni(elul consoriului -colar0 )n ordinea descresctoare a 'uncta/ului+
c" soluionarea restr*n%erii de acti(itate la ni(elul aceleia-i localiti/munici'iului Aucure-ti0 cu res'ectarea 're(ederilor
alin. !8"0 )n ordinea descresctoare a 'uncta/ului+
d" soluionarea restr*n%erii de acti(itate la ni(elul /udeului0 cu res'ectarea 're(ederilor alin. !8"0 )n ordinea
descresctoare a 'uncta/ului+
e" soluionarea restr*n%erii de acti(itate )n alte /udee0 cu res'ectarea 're(ederilor alin. !8"0 )n ordinea descresctoare a
'uncta/ului.
!2" Restr*n%erea de acti(itate )n cadrul unitii de )n(m*nt se soluionea# 'rin trans.erarea cadrelor didactice titulare
'e o alt catedr )n aceea-i unitate de )n(m*nt0 con.orm s'eciali#rilor o,inute 'rin studii in*nd seama de 're(ederile art.
2?0 art. 26 alin. !8"3!5"0 art. 252 -i 258 din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 de 're(ederile
Centrali#atorului -i de 're(ederile 're#entei $etodolo%ii.
!8" 4a ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante0 ca urmare a restr*n%erii de acti(itate sau 'rin restructurarea
reelei -colare0 )n situaiile 're(#ute la alin. !1" lit. ,"3e"0 au 'rioritate cadrele didactice care sunt titulare )n s'ecialitatea
'ostului/catedrei solicitat!e" con.orm actului de numire/trans.er/re'arti#are )n )n(m*nt.
!" Cadrele didactice titulare a.late )n situaia 're(#ut la alin. !1" lit. e" tre,uie s .ac do(ada domiciliului )n /udeul )n
care solicit trans.erul 'entru restr*n%ere de acti(itate '*n la data de'unerii dosarelor0 con.orm Calendarului0 cu ,uletin0 carte
de identitate sau ade(erin de identitate. Cadrele didactice care solicit soluionarea restr*n%erii de acti(itate )n munici'iul
Aucure-ti0 titulare )n alte /udee0 .ac do(ada domiciliului )n munici'iul Aucure-ti0 '*n la data de'unerii dosarelor0 con.orm
Calendarului0 cu ,uletin0 carte de identitate sau ade(erin de identitate.
Art. ? !1" 7n -edina 'u,lic0 o'iunea .iecrui cadru didactic titular se ex'rim )n scris0 con.orm cererii3ti'0 -i se
consemnea# )n 'rocesul3(er,al al -edinei0 cu certi.icare 'rin semntura solicitantului sau a )m'uternicitului0 acesta din urm
're#ent*nd 'rocura notarial )n ori%inal.
!2" 7n ca#ul )n care dou sau mai multe cadre didactice titulare care 'artici' la eta'a de trans.erare 'entru restr*n%ere de
acti(itate au acela-i 'uncta/ -i o'tea# 'entru acela-i 'ost didactic/catedr (acant!"0 'ostul didactic/catedra se ocu' )n ,a#a
criteriilor socioumanitare.
!8" 7n ca#ul )n care cadrul didactic titular a.lat )n restr*n%ere de acti(itate&
a" nu este 're#ent )n momentul )n care este solicitat s ex'rime o' iunea0 'ersonal sau 'rintr3un )m'uternicit la -edina
'u,lic de soluionare a cererilor de trans.erare 'entru restr*n%ere de acti(itate0 (a 'utea o'ta 'entru 'osturile rmase )n list )n
momentul )n care a/un%e )n .a a comisiei sau0 dac nu se 're#int '*n la .inalul sesiunii de trans.erare0 comisia )i atri,uie din
o.iciu un 'ost didactic/catedr (acant!" din lista a.i-at0 con.orm 'uncta/ului0 cu res'ectarea condiiilor 're(#ute )n 're#enta
$etodolo%ie.
," este 're#ent dar re.u# s ex'rime o o' iune (ala,il0 comisia )i atri,uie din o.iciu un 'ost didactic/catedr (acant!"
din lista a.i-at0 con.orm 'uncta/ului0 cu res'ectarea condiiilor 're(#ute )n 're#enta metodolo%ie.
!" 7n ca#ul )n care un cadru didactic titular a.lat )n restr*n%ere de acti(itate re.u# s )-i )ntocmeasc dosarul0
conducerea unitii de )n(m*nt )ntocme-te dosarul acestuia0 iar comisia de mo,ilitate a ins'ectoratului -colar )i atri,uie0 din
o.iciu0 un 'ost didactic/catedr (acant!" la .inalul eta'ei de trans.erare 'entru restr*n%ere de acti(itate din lista a.i-at0 con.orm
'uncta/ului0 cu res'ectarea condiiilor 're(#ute )n 're#enta metodolo%ie. Cadrului didactic titular a.lat )n restr*n%ere de
acti(itate0 cruia i s3a atri,uit un 'ost didactic/catedr din o.iciu -i care nu se 're#int la 'ostul/catedra atri,uit!"0 i se a'lic0 )n
mod cores'un#tor0 dis'o#iiile le%ale 'ri(ind concedierea indi(idual.
!1" 7n mod exce'ional0 )n situaia )n care cererile de trans.erare 'entru cadrele didactice titulare a.late )n restr*n%ere de
acti(itate care nu au o,inut acordul 'ri(ind trans.erul consimit )ntre uniti de )n(m*nt nu 'ot .i soluionate numai 'e
'osturi didactice/catedre (acante 'ro'use 'entru re'arti#are )n -edina 'u,lic de trans.er0 restr*n%erile de acti(itate se
soluionea# -i 'e 'osturi didactice/catedre 'ro'use 'entru trans.er consimit )ntre unit ile de )n( m*nt rmase (acante.
21
Art. 6 !1" Restr*n%erile de acti(itate nesoluionate 'rin trans.er0 la ni(elul localitii/munici'iului Aucure-ti -i al
/udeului0 se soluionea#0 la .inalul -edinei 'u,lice de soluionare a restr*n%erilor de acti(itate sau )n eta'ele ulterioare ale
mo,ilitii 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 'rin deta-are )n interesul )n(m*ntului 'entru nesolu ionarea
restr*n%erii de acti(itate.
!2" Pentru cadrele didactice titulare a cror restr*n%ere de acti(itate0 datorit comasrii claselor/unitilor de )n(m*nt
sau des.iinrii unor uniti de )n(m*nt0 a .ost re#ol(at0 du' eta'a de soluionare a restr*n%erilor de acti(itate -i a
'retrans.errilor0 'rin deta-are )n interesul )n(m*ntului 'entru nesoluionarea restr*n%erii de acti(itate 'e 'erioad
determinat de cel mult un an -colar0 'e 'osturi didactice/catedre constituite din disci'line con.orm actului de
numire/trans.er/re'arti#are0 )n condiiile )n care la ni(elul unitii/unitilor de )n(m*nt exist 'ost/catedr (acant!"0
ins'ectoratul -colar emite deci#ii de trans.er )n unitatea/unitile de )n(m*nt )n care au .ost deta-ate0 )n s'ecialitatea 'ostului
didactic/catedrei restr*ns!e"0 )nce'*nd cu 1 se'tem,rie 20110 la solicitarea acestora0 cu acordul consiliului/consiliilor de
administraie al/ale unitii/unitilor de )n(m*nt -i cu a'ro,area consiliului de administraie al ins'ectoratului -colar.
!8" Cadrele didactice titulare a.late )n situaia 're(#ut la alin. !2" se adresea# )n scris conducerii unitii/unitilor de
)n(m*nt )n 'erioada sta,ilit )n Calendar0 care comunic acordul/re.u#ul 'entru trans.er ins'ectoratului -colar0 con.orm
Calendarului. Pro.esorii consilieri )n centre i ca,inete de asisten 'si<o'eda%o%ic se (or adresa C$ARAE/CDRAE )n cadrul
cruia este normat 'ostul didactic res'ecti(. Consiliul/Consiliile de administraie al/ale unitii/unitilor de )n(m*nt
comunic )n scris cadrelor didactice solicitante -i ins'ectoratului -colar moti(ele acordului/re.u#ului trans.erului. :ituaiile
transmise de unitile de )n(m*nt ins'ectoratului -colar sunt anali#ate )n consiliul de administraie al ins'ectoratului -colar0
)n 'erioada 're(#ut )n Calendar0 care sta,ile-te lista .inal a cadrelor didactice titulare 'entru care se emit deci#ii de trans.er
)n unitatea/unitile de )n(m*nt )n care au .ost deta-ate0 )n s'ecialitatea 'ostului/catedrei restr*ns!e"0 )nce'*nd cu 1
se'tem,rie 2011.
!" Cadrele didactice titulare0 a cror restr*n%ere de acti(itate nu a .ost soluionat 'rin trans.er )n anii 'recedeni0 nu .ac
o,iectul restr*n%erii de acti(itate la ni(elul unitii de )n(m*nt la care sunt titulare -i 'artici' la eta'a de trans.erare 'entru
restr*n%ere de acti(itate0 cu exce'ia cadrelor didactice care au 'osi,ilitatea de a re(eni )n unitile de )n(m*nt de la care au
.ost deta-ate0 con.orm 're(ederilor art. 22 alin. !2" -i a cadrelor didactice 'entru care s3au emis deci#ii de trans.er )n condiiile
alin. !2" -i !8".
Art. 2 !1" 9otr*rile comisiei de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 luate )n -edina
'u,lic0 'ot .i contestate )n 'erioada 're(#ut )n Calendar. Contestaiile se )nre%istrea# la secretariatul ins'ectoratului -colar
-i se soluionea# de ctre consiliul de administraie al ins'ectoratului -colar0 con.orm Calendarului. 9otr*rea consiliului de
administraie al ins'ectoratului -colar este de.initi( -i 'oate .i atacat numai la instana de contencios administrati(0 contestaia
re're#ent*nd 'l*n%erea 'reala,il re%lementat de art. ? din 4e%ea nr. 11/2000 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
Art. 10 !1" Cu' soluionarea contestaiilor0 ins'ectorul -colar %eneral emite deci#ia de re'arti#are 'entru soluionarea
restr*n%erii de acti(itate0 cu 'reci#area unitii/unitilor de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic0 'ostului didactic/catedrei0
ni(elului de )n(m*nt indi.erent de ni(elul de )n(m*nt din care 'ro(ine solicitantul0 'recum -i a re%imului de mediu. 7n
deci#ia de re'arti#are 'entru soluionarea restr*n%erii de acti(itate nu se 'reci#ea# (ia,ilitatea 'ostului didactic/catedrei0 iar
structura/structurile unitilor de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic se 'reci#ea# numai )n situaia )n care re%imul de mediu al
structurii/structurilor este di.erit de re%imul de mediu al unitii de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic. 7n ,a#a deci#iei de
re'arti#are 'entru soluionarea restr*n%erii de acti(itate0 directorul/directorii unitii/unitilor de )n(m*nt cu 'ersonalitate
/uridic )nc<eie0 cu cadrul didactic re'arti#at0 contractul indi(idual de munc 'e 'erioad nedeterminat.
!2" Cu' eta'a de soluionare a restr*n%erilor de acti(itate0 toate 'osturile didactice/catedrele (acante existente se
'u,lic a(*nd o,li%atoriu cel 'uin una dintre meniunile&
a" 'ro'us!" 'entru 'retrans.erul consimit )ntre unitile de )n(m*nt+
," 'ro'us!" 'entru re)ncadrare cadru didactic titular 'ensionat+
c" 'ro'us!" 'entru re'arti#are )n ,a#a art. 218 din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare+
d" 'ost/catedr 'e care nu a .ost soluionat )ntre%irea de norm didactic0 'otri(it 're(ederilor art. 2 alin. !5".
CAPITOLUL V
Pretransferul consim(it ntre unit(ile de nv(mnt preuniversitar,
la cerere, al personalului didactic titular
Sec(iunea I
Pretransferul consim(it ntre unit(ile de nv(mnt preuniversitar,
la cerere, al personalului didactic titular, pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru pretransfer yi pe
posturile didactice/catedrele care se pot vacanta n etapa de pretransfer
Art. 11 !1" 4a eta'a de 'retrans.er 'artici' cadrele didactice titulare 're(#ute la art. 81 alin. !?" i !6"0 'recum i
cadrele didactice 're(#ute la art. 81 alin. !10"0 la cererea acestora0 'rin 'retrans.er consimit )ntre unit ile de )n( m*nt
'reuni(ersitar )n aceea-i localitate0 )n localitatea de domiciliu0 con.orm art. 1 alin. !8" sau 'entru a'ro'iere de domiciliu.
25
!2" Pretrans.erul consimit )ntre unit ile de )n( m*nt 'reuni(ersitar a 'ersonalului didactic titular se 'oate reali#a din
mediul rural )n mediul ur,an numai dac 'ersoana res'ecti( a o, inut nota/media minim ? ! a'te" la concursul de ocu'are a
'osturilor didactice/catedrelor (acante )n ,a#a cruia s3a trans.erat/titulari#at )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar sau dac a a(ut
media minim ? ! a'te" la re'arti ia %u(ernamental )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar ori dac a o, inut cel 'u in nota/media ?
! a'te" la un concurs de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat )n ultimii 5 ani0 iar ulterior nu a o, inut note su, 1
!cinci" la 'ro,a scris )n cadrul urmtoarelor concursuri de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat0 a.l*ndu3se )n una
dintre urmtoarele situa ii&
a" a o, inut o not de minimum ? ! a'te" la unul dintre concursurile de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat
anterioare din sesiunile 2002320110 iar ulterior0 du' o, inerea ultimei note de cel 'u in ? ! a'te"0 nu a o, inut note su, 1 !cinci"
la 'ro,a scris )n cadrul urmtoarelor concursuri de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat+
," a o, inut cel 'u in nota ? ! a'te" at*t la 'ro,a scris0 c*t i la 'ro,a 'ractic/oral sau ins'ec ia s'ecial la clas la
concursul de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat sesiunea 2012/cel 'u in media ? ! a'te" la ins'ec iile la clas )n
cadrul examenului na ional de de.initi(are )n )n( m*nt0 sesiunea 20120 iar ulterior nu a o, inut note su, 1 !cinci" la 'ro,a
scris )n cadrul urmtoarelor concursuri de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat+
c" a o, inut cel 'u in nota ? ! a'te" at*t la 'ro,a scris0 c*t i la 'ro,a 'ractic/oral sau ins'ec ia s'ecial la clas la
concursul de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat sesiunea 2018/cel 'u in media 6 !o't" la ins'ec iile la clas )n
cadrul examenului na ional de de.initi(are )n )n( m*nt0 sesiunea 20180 iar ulterior nu a o, inut not su, 1 !cinci" la 'ro,a
scris )n cadrul urmtorului concurs de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat+
d" a o, inut cel 'u in nota ? ! a'te" at*t la 'ro,a scris0 c*t i la 'ro,a 'ractic/oral sau ins'ec ia s'ecial la clas la
concursul de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat sesiunea 201/cel 'u in media 6 !o't" la ins'ec iile la clas )n
cadrul examenului na ional de de.initi(are )n )n( m*nt0 sesiunea 201.
!8" 4a acordarea 'retrans.erului consimit )ntre unitile de )n(m*nt 'reuni(ersitar se au )n (edere a'ro'ierea de
domiciliu -i 'rinci'iile .undamentale 're(#ute la art. 8 din 4e%ea nr. 18/20080 re'u,licat0 cu modi.icrile -i com'letrile
ulterioare.
!" Cadrele didactice titulare a.late )n restr*n%ere de acti(itate )nce'*nd cu 1 se'tem,rie 20110 a cror restr*n%ere de
acti(itate a .ost soluionat )n eta'a de solu ionare a restr*n%erilor de acti(itate 'ot 'artici'a -i la eta'a de 'retrans.er consimit
)ntre unitile de )n(m*nt0 con.orm 're#entei $etodolo%ii.
!1" Cadrul didactic titular )n uniti de )n(m*nt a.late )n localitatea de domiciliu0 con.orm art. 1 alin. !8"0 'ot 'artici'a
la eta'a de 'retrans.er consimit )ntre unit ile de )n( m*nt 'reuni(ersitar numai )n aceea-i localitate.
Art. 12 !1" Pentru 'retrans.erul consimit )ntre unitile de )n(m*nt0 )n aceea-i localitate0 )n localitatea de domiciliu
sau 'entru a'ro'iere de domiciliu0 'ersonalul didactic titular )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar de'une0 la unitatea/unitile de
)n(m*nt )n care solicit 'retrans.erul consimit )ntre unit ile de )n( m*nt 'reuni(ersitar -i la ins'ectoratul -colar )n a crui
ra# teritorial )-i are sediul unitatea de )n(m*nt la care se solicit 'retrans.erul0 o cerere3ti'0 con.orm anexei nr. 1. Cadrele
didactice care solicit 'retrans.erul consimit )ntre unit ile de )n( m*nt 'reuni(ersitar 'e 'osturi )n centre i ca,inete de
asisten 'si<o'eda%o%ic de'un cereri la C$ARAE/CDRAE )n cadrul cruia este normat 'ostul didactic res'ecti( -i la
ins'ectoratul -colar. Cererea este )nsoit de documentele menionate )n aceasta0 de acordul 'entru 'retrans.er consimit )ntre
unit ile de )n( m*nt 'reuni(ersitar -i de a'recierea sintetic a consiliului/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor
de )n(m*nt/C$ARAE/CDRAE la care este titular. Cadrul didactic titular care solicit soluionarea cererii de 'retrans.er
consimit )ntre uniti de )n(m*nt )n uniti de )n(m*nt din alte /udee anexea# la cererea de )nscriere ade(erina eli,erat
de ins'ectoratul -colar0 )n a crui ra# teritorial este titular0 din care s re#ulte c cererea de 'retrans.er )n alt /ude a
solicitantului a .ost luat )n e(iden. Jn cadru didactic titular )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar se 'oate )nscrie la eta'a de
'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt numai )ntr3un sin%ur /ude sau numai )n munici'iul Aucure-ti.
!2" Cadrul didactic titular )ntr3o unitate de )n(m*nt 'reuni(ersitar0 care a do,*ndit 'rin studii dou sau mai multe
s'eciali#ri0 'oate solicita0 )n eta'a de 'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt0 ocu'area unui/unei 'ost
didactic/catedre (acant!e" sau trecerea )ntr3o alt .uncie didactic0 )n concordan cu s'eciali#rile do,*ndite 'rin studii0 )n
aceea-i unitate de )n(m*nt sau )n alte uniti de )n(m*nt0 cu acordul consiliilor de administraie ale unitilor de
)n(m*nt res'ecti(e.
Art. 18 !1" 7n eta'a de 'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt0 cadrele didactice 'ot ocu'a catedre (acante
constituite )n uniti de )n(m*nt0 indi.erent de (ia,ilitatea acestora0 inclusi( 'osturi didactice/catedre care se 'ot (acanta )n
eta'a de 'retrans.er consimit )ntre unit ile de )n( m*nt 'reuni(ersitar0 )n condiiile 're(#ute de 're#enta $etodolo%ie. 7n
structura catedrelor (acante 'entru 'retrans.er consimit )ntre unit ile de )n( m*nt 'reuni(ersitar nu se includ ore din cadrul
sta%iilor de 're%tire 'ractic 'entru do,*ndirea cali.icrii 'ro.esionale de ni(el 20 ore din disci'linele .undamentale de
s'ecialitate care se 'redau la clasele a IH3a -i a H3a cu 'ro.il de arte 'lastice0 decorati(e0 am,ientale0 ar<itectur -i desi%n -i nici
orele (acante de la clasele/%ru'ele de ele(i cu .rec(en redus. 7n structura catedrelor (acante 'entru 'retrans.er consimit )ntre
unit ile de )n( m*nt 'reuni(ersitar 'ot .i incluse cel mult !'atru" ore o'ionale. Cadrele didactice titulare )ntr3o sin%ur
unitate de )n(m*nt nu 'ot solicita 'retrans.erul consimit )ntre unit ile de )n( m*nt 'reuni(ersitar 'e o catedr )n
com'onen a creia intr i ore din 'ro'ria norm. Cadrele didactice titulare )n dou sau mai multe unit i de )n(m*nt 'ot
solicita 'retrans.erul 'e o catedr )n com'onen a creia intr i orele din 'ro'ria norm0 la una din unit ile la care este titular0
de re%ul0 )n mediul rural0 dac se /usti.ic a'ro'ierea de domiciliu. Cadrele didactice titulare a.late )n restr*n%ere de acti(itate
2?
)nce'*nd cu 1 se'tem,rie 20110 a cror restr*n%ere de acti(itate a .ost soluionat )n eta'a de solu ionare a restr*n%erilor de
acti(itate care 'artici' -i la eta'a de 'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt nu 'ot solicita 'retrans.erul 'e o catedr
)n com'onen a creia intr i ore din catedra 'e care a .ost soluionat restr*n%erea de acti(itate. Pro.esorii consilieri )n centre i
ca,inete de asisten 'si<o'eda%o%ic se (or adresa C$ARAE/CDRAE )n cadrul cruia este normat 'ostul didactic res'ecti(.
!2" 7n eta'a de 'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt nu 'ot .i ocu'ate&
a" 'osturile didactice/catedrele cadrelor didactice de,utante 're(#ute la art. 81 alin. !10"0 care 'artici' la eta'a de
'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt+
," 'osturile didactice/catedrele care se (acantea# 'e 'arcursul derulrii 'retrans.erului 'e care 'ot re(eni cadrele
didactice titulare deta-ate )n interesul )n(m*ntului 'entru nesoluionarea restr*n%erii de acti(itate0 con.orm art. 22 alin. !8" -i
cadrele didactice trans.erate 'entru restr*n%ere de acti(itate con.orm art. 1.
c" 'osturile didactice/catedrele care se (acantea# 'e 'arcursul derulrii 'retrans.erului -i 'e care 'ot re(eni cadrele
didactice 'entru care s3a com'letat norma didactic0 'otri(it 're(ederilor art. 88 alin. !10"+
d" catedrele com'lete -i incom'lete solicitate 'entru )ntre%irea normei didactice0 'e care nu s3au soluionat )ntre%irile de
norm didactic 'otri(it 're(ederilor art. 2 alin. !5"+
e" 'osturile didactice/catedrele care se (acantea# 'e 'arcursul derulrii 'retrans.erului 'e care se 'ot reali#a )ntre%iri de
norm didactic 'entru cadre didactice titulare )nce'*nd cu anul -colar 20153201?.
!8" 7n (ederea in.ormrii cadrelor didactice0 care doresc s se )nscrie la eta'a de 'retrans.er consimit )ntre unit ile de
)n( m*nt0 cu 'ri(ire la 'osturile didactice/catedrele care se 'ot (acanta 'e 'arcursul acestei eta'e0 datele din cererea de
)nscriere a cadrelor didactice 'artici'ante la eta'a de 'retrans.er consimit )ntre unit ile de )n( m*nt se )nre%istrea# )n
sistemul in.ormati#at 'e 'arcursul 'erioadei de )nscriere la aceast eta'0 con.orm Calendarului. Oilnic0 'e toat durata de
)nscriere0 'e 'a%ina Ne, a ins'ectoratelor colare se a.i ea# lista cadrelor didactice )nscrise la eta'a de 'retrans.er consimit
)ntre unit ile de )n( m*nt0 cu 'reci#area unit ilor de )n( m*nt la care sunt titulare aceste cadre didactice i a 'osturilor
didactice/catedrelor 'e care sunt titulare aceste cadre didactice0 con.orm datelor )nre%istrate )n sistemul in.ormati#at.
!" Pentru 'osturile didactice/catedrele care se (acantea# 'e 'arcursul eta'ei 'retrans.er consimit )ntre unit ile de
)n( m*nt care nu intr su, inciden a alin. !2"0 consiliile de administraie al unitilor de )n(m*nt au 'osi,ilitatea de a
decide dac acestea se ocu' 'rin 'retrans.er0 'rin re'arti#are )n ,a#a art. 218 din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i
com'letrile ulterioare sau 'rin re)ncadrarea unui cadru didactic 'ensionat care a a(ut calitatea de titular )n )n(m*ntul
'reuni(ersitar. Posturile didactice/catedrele care se (acantea# 'e 'arcursul eta'ei 'retrans.er consimit )ntre unit ile de
)n( m*nt care intr su, inciden a alin. !2" lit. d" -i e" 'ot .i ocu'ate numai 'e 'erioad determinat de cel mult un an -colar0
'rin re)ncadrarea unui cadru didactic 'ensionat care a a(ut calitatea de titular )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 'rin concurs0 'rin
deta-are sau )n 'lata cu ora.
Art. 1 !1" Comisia /udeean/munici'iului Aucure-ti de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul
'reuni(ersitar (eri.ic dosarele de'use0 )nde'linirea condiiilor 'entru 'retrans.er0 e(aluea# dosarele -i a.i-ea# 'uncta/ele
sta,ilite0 'otri(it anexei nr. 20 la sediul ins'ectoratului -colar -i 'e 'a%ina de Ne, a ins'ectoratului -colar0 'entru cadrele
didactice care )nde'linesc condiiile de 'retrans.er.
!2" E(entualele contestaii la 'uncta/ele sta,ilite de comisia /udeean/munici'iului Aucure-ti de mo,ilitate a
'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar se soluionea# )n consiliul de administraie al ins'ectoratului -colar.
Puncta/ele .inale sta,ilite du' soluionarea contestaiilor se a.i-ea# la sediul ins'ectoratului -colar -i 'e 'a%ina de Ne, a
ins'ectoratului -colar. 9otr*rea consiliului de administraie al ins'ectoratului -colar este de.initi( -i 'oate .i atacat numai la
instana de contencios administrati(0 contestaia re're#ent*nd 'l*n%erea 'reala,il re%lementat de art. ? din 4e%ea nr.
11/2000 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
!8" Comisia de mo,ilitate constituit la ni(elul unitii de )n(m*nt la care se solicit 'retrans.erul0 'rin deci#ia
directorului unitii de )n(m*nt (eri.ic dosarele -i )nde'linirea condiiilor s'eci.ice 'entru ocu'area 'osturilor
didactice/catedrelor (acante0 )n situaia )n care unitatea de )n(m*nt a sta,ilit ast.el de condiii0 a(i#ate
ins'ectoratului -colar. 7n situaia )n care de'arta/area cadrelor didactice nu se 'oate reali#a )n ,a#a condiiilor s'eci.ice
'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante -i dou sau mai multe cadre didactice care )nde'linesc
condiiile s'eci.ice solicit acela-i 'ost didactic/catedr (acant!"0 'recum -i )n situaia )n care unitatea de )n(m*nt
nu a sta,ilit condiii s'eci.ice de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante -i dou sau mai multe cadre
didactice solicit acela-i 'ost didactic/catedr (acant!"0 comisia de mo,ilitate constituit la ni(elul unitii de
)n(m*nt reali#ea# ierar<i#area acestor cadre didactice con.orm criteriilor 're(#ute la alin. !"0 )n ordinea descresctoare a
'uncta/elor .inale sta,ilite la ni(elul ins'ectoratului -colar0 'otri(it anexei nr. 2. 7n situaia 'uncta/elor e%ale0 'entru acela-i
criteriu0 de'arta/area se reali#ea# )n ,a#a criteriilor socioumanitare do(edite 'rin documente /usti.icati(e. Cin comisia de
mo,ilitate constituit la ni(elul unitii de )n(m*nt nu 'ot .ace 'arte mem,ri ai consiliului de administraie din unitatea de
)n(m*nt res'ecti( -i cadre didactice care solicit 'retrans.erul )n unitatea de )n(m*nt res'ecti(.
!" 4a ierar<i#area cadrelor didactice0 comisia constituit la ni(elul unitii de )n(m*nt tre,uie s in seama dac
solicitantul )nde'line-te condiiile 'entru 'retrans.er 're(#ute de 're#enta $etodolo%ie0 cerinele de studii con.orm
Centrali#atorului0 iar )n situaiile )n care este ca#ul0 dac deine a(i#ele -i atestatele necesare ocu'rii 'ostului didactic/catedrei
solicitat!e" sau dac a 'romo(at 'ro,a 'ractic/oral )n 'ro.ilul 'ostului didactic solicitat -i0 )n ordine0 de urmtoarele criterii&
26
a" cadrul didactic este titular )n s'ecialitatea 'ostului didactic/catedrei solicitat!e" )n localitatea )n care solicit 'ostul
didactic/catedra (acant!"+
," cadrul didactic este titular la o unitate de )n(m*nt/uniti de )n(m*nt din alt localitate )n s'ecialitatea 'ostului
didactic/catedrei solicitat!e" -i are domiciliul )n localitatea )n care solicit 'ostul didactic/catedra+
c" cadrul didactic este titular la o unitate de )n(m*nt/uniti de )n(m*nt din alt localitate )n s'ecialitatea 'ostului
didactic/catedrei solicitat!e" -i are domiciliul )ntr3o localitate a'ro'iat de localitatea )n care solicit 'ostul didactic/catedra+
d" cadrul didactic este titular -i are -i domiciliul )n aceea-i localitate )n care solicit 'ostul didactic/catedra (acant!"+
e" cadrul didactic este titular )n localitatea )n care solicit 'ostul didactic/catedra (acant!" -i are domiciliul )n alt
localitate+
." cadrul didactic este titular la o unitate de )n(m*nt/uniti de )n(m*nt din alt localitate -i are domiciliul )n
localitatea )n care solicit 'ostul didactic/catedra+
%" cadrul didactic este titular la o unitate de )n(m*nt/uniti de )n(m*nt din alt localitate -i are domiciliul )ntr3o
localitate a'ro'iat de localitatea )n care solicit 'ostul didactic/catedra.
!1" Cadrele didactice titulare )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar .ac do(ada domiciliului '*n la data de'unerii dosarelor0
con.orm Calendarului0 cu ,uletin0 carte de identitate sau ade(erin de identitate. Cadrele didactice titulare )n )n(m*ntul
'reuni(ersitar a.late )n situaia 're(#ut la alin. !" lit. c" -i %" nu sunt condiionate de domiciliul )n localitatea )n care solicit
'retrans.erul0 dar tre,uie s ai, domiciliul )n /udeul )n care solicit 'retrans.erul. Cadrele didactice titulare )n )n(m*ntul
'reuni(ersitar )ntr3un /ude )n(ecinat /udeului de domiciliu 'ot ocu'a 'osturi didactice/catedre (acante 'rin 'retrans.er )n
/udeul )n care sunt titulare0 'entru a'ro'iere de localitatea de domiciliu0 dac se /usti.ic a'ro'ierea de domiciliu. 4a 'uncta/
e%al0 dac un 'ost didactic este solicitat de dou sau mai multe 'ersoane0 are 'rioritate cadrul didactic care este titular -i are
domiciliul )n /udeul )n care solicit 'retrans.erul.
!5" Cadrele didactice care solicit 'retrans.erul )n munici'iul Aucure-ti0 titulare )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar )n alte
/udee0 .ac do(ada domiciliului )n munici'iul Aucure-ti '*n la data de'unerii dosarelor0 con.orm Calendarului0 cu ,uletin0
carte de identitate sau ade(erin de identitate.
!?" 4ista cadrelor didactice ierar<i#ate de comisia de mo,ilitate constituit la ni(elul unitii de )n(m*nt este )naintat
consiliului de administraie al unitii de )n(m*nt0 'rin ra'ort scris0 con.orm anexei nr. 160 care sta,ile-te lista .inal a
cadrelor didactice 'entru care se acord 'retrans.erul consimit )ntre uniti de )n(m*nt -i (alidea# aceast list.
!6" 7n ,a#a (alidrii .cute de consiliul de administraie0 directorul emite acorduri 'entru 'osturile didactice (acante
'u,licate/acorduri de 'rinci'iu 'entru 'osturile didactice/catedrele care se 'ot (acanta )n eta'a de 'retrans.er0 'recum -i
acorduri de 'rinci'iu 'entru cadrele didactice situate 'e locurile 20 8 etc.0 )n ordinea ierar<i#rii0 'ri(ind 'retrans.erul cadrelor
didactice )n unitatea de )n(m*nt res'ecti(0 )n i'ote#a c celelalte cadre didactice situate 'e locurile anterioare nu o'tea# )n
-edina 'u,lic 'entru soluionarea 'retrans.erului )n unitatea de )n(m*nt res'ecti(. Cirectorii unitilor de )n(m*nt care
au emis acorduri/acorduri de 'rinci'iu 'entru 'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt )n-tiinea# )n scris
ins'ectoratul -colar0 con.orm modelului 're(#ut )n anexa nr. 16.
!2" Contestaiile la acordurile/acordurile de 'rinci'iu 'entru 'retrans.erul consimit )ntre unitile de )n(m*nt emise
de directorii unitilor de )n(m*nt se adresea# comisiei /udeene/munici'iului Aucure-ti de mo,ilitate a 'ersonalului
didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar -i se soluionea# )n consiliul de administraie al ins'ectoratului -colar. 9otr*rea
consiliului de administraie al ins'ectoratului -colar se comunic unitilor de )n(m*nt de la care s3au )nre%istrat contestaii
'ri(ind acordurile/acordurile de 'rinci'iu 'entru 'retrans.erul consimit )ntre unitile de )n(m*nt0 iar directorii acestor
uniti de )n(m*nt emit acordurile/acordurile de 'rinci'iu con.orm <otr*rii consiliului de administraie al ins'ectoratului
-colar. 9otr*rea consiliului de administraie al ins'ectoratului -colar este de.initi( -i 'oate .i atacat numai la instana de
contencios administrati(0 contestaia re're#ent*nd 'l*n%erea 'reala,il re%lementat de art. ? din 4e%ea nr. 11/2000 cu
modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
Art. 11 !1" 7n (ederea soluionrii cererii de 'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt0 du' soluionarea
contestaiilor con.orm at. 1 alin. !2"0 'ersonalul didactic titular de'une la ins'ectoratul -colar acordul/acordurile/acordurile de
'rinci'iu ale conducerii/conducerilor unitii/unitilor de )n(m*nt 'ri(ind 'retrans.erul consimit )ntre uniti0 du' ca#0
con.orm anexei nr. 16.
!2" :oluionarea cererilor de 'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt se reali#ea# )n -edina 'u,lic or%ani#at
de ctre comisia /udeean/munici'iului Aucure-ti de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 )n
'erioada 're(#ut de Calendar. Cadrul didactic titular care nu 'oate 'artici'a la -edina 'u,lic de 'retrans.er consimit )ntre
unitile de )n(m*nt are dre'tul s desemne#e0 'rin 'rocur notarial )n ori%inal0 un )m'uternicit care s )i re're#inte
interesele.
!8" 7n ,a#a acordurilor/acordurilor de 'rinci'iu .inale emise de directorii unitilor de )n(m*nt0 du' soluionarea
contestaiilor con.orm at. 1 alin. !2"0 comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar constituit
la ni(elul ins'ectoratului -colar0 )ntrunit )n -edin 'u,lic0 re'arti#ea# cadrele didactice0 cu res'ectarea condiiilor 're(#ute
)n 're#enta $etodolo%ie. O'iunea .iecrui cadru didactic din -edina 'u,lic se ex'rim )n scris0 con.orm cererii3ti'0 -i se
consemnea# )n 'rocesul3(er,al al -edinei0 cu certi.icare 'rin semntura solicitantului sau )m'uternicitului0 acesta din urm
're#ent*nd 'rocura notarial )n ori%inal. 7n ca#ul )n care cadrul didactic nu este 're#ent 'ersonal sau 'rintr3un )m'uternicit la
-edina 'u,lic0 cererea acestuia nu se soluionea#.
22
!" Contestaiile la <otr*rile comisiei de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar constituite la
ni(elul ins'ectoratului -colar0 ado'tate )n -edina 'u,lic0 se de'un la ins'ectoratul -colar )n termenul 're(#ut de Calendar -i
se soluionea# de ctre consiliul de administraie al ins'ectoratului -colar0 )n 'erioada 're(#ut )n Calendar. 9otr*rea
consiliului de administraie al ins'ectoratului -colar este de.initi( -i 'oate .i atacat numai la instana de contencios
administrati(0 contestaia re're#ent*nd 'l*n%erea 'reala,il re%lementat de art. ? din 4e%ea nr. 11/2000 cu modi.icrile -i
com'letrile ulterioare.
!1" Cu' soluionarea contestaiilor0 ins'ectorul -colar %eneral emite deci#ia de 'retrans.er consimit )ntre unitile de
)n(m*nt cu 'reci#area unitii/unitilor de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic0 a 'ostului didactic/catedrei0 a ni(elului de
)n(m*nt -i a re%imului de mediu. 7n deci#ia de 'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt nu se 'reci#ea#
(ia,ilitatea 'ostului didactic/catedrei0 iar structura/structurile unitilor de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic se 'reci#ea#
numai )n situaia )n care re%imul de mediu al acestora este di.erit de re%imul de mediu al unitii de )n(m*nt cu 'ersonalitate
/uridic.
!5" Personalul didactic titular 'retrans.erat )n eta'a de 'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt 20110 (a .i
deta-at )n interesul )n(m*ntului 'entru nesoluionarea restr*n%erii de acti(itate0 )n situaia )n care0 du' eta'a de
'retrans.erare sau '*n la data de 1 se'tem,rie 20110 se constat c 'ostul didactic/catedra 'e care s3a 'retrans.erat a .ost
redus!" ca urmare a nereali#rii 'lanului de -colari#are sau restructurrii reelei -colare0 iar 'ostul didactic/catedra de 'e care a
.ost 'retrans.erat a .ost ocu'at!" 'e 'erioad nedeterminat )n eta'a de 'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt sau
'rin concurs.
7n situaia )n care0 du' eta'a de 'retrans.erare sau '*n la data de 1 se'tem,rie 20110 se constat c 'ostul
didactic/catedra 'e care un cadru didactic s3a 'retrans.erat a .ost redus!" ca urmare a nereali#rii 'lanului de -colari#are sau
restructurrii reelei -colare0 iar 'ostul didactic/catedra de 'e care a .ost 'retrans.erat nu a .ost ocu'at!" 'e 'erioad
nedeterminat )n eta'a de 'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt sau 'rin concurs0 cadrul didactic res'ecti( re(ine la
'ostul didactic/catedra de 'e care a .ost 'retrans.erat.
Sec(iunea a II-a
Pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre prin consim(mnt scris
Art. 15 !1" Cadrele didactice titulare care se )ncadrea# )n 're(ederile art. 11 alin. !1" 'ot .i 'retrans.erate 'rin sc<im, de
'osturi 'rin consimm*ntul scris al cadrelor didactice. 7n situaia )n care sc<im,ul de 'osturi/catedre este solicitat de un cadru
didactic titular )n mediul ur,an -i un cadru didactic titular )n mediul rural0 sc<im,ul se 'oate reali#a numai )n situaia )n care
cadrul didactic titular )n mediul rural res'ect condiia 're(#ut la art. 11 alin. !2". Giecare cadru didactic titular care 'artici'
la sc<im,ul de 'osturi/didactice 'rin consimm*nt scris tre,uie s ai,0 la data solicitrii sc<im,ului0 studiile necesare ocu'rii
'ostului didactic/catedrei 'e care urmea# s se 'retrans.ere0 con.orm Centrali#atorului0 iar )n situaiile )n care este ca#ul0 s
dein0 la data solicitrii sc<im,ului0 a(i#ele -i atestatele necesare ocu'rii 'ostului didactic/catedrei 'e care urmea# s se
'retrans.ere. Pentru 'osturile didactice/catedrele 'e care urmea# s se 'retrans.ere 'rin sc<im, de 'osturi/catedre 'rin
consimm*nt scris care necesit 'ro,e 'ractice/orale0 cadrele didactice tre,uie s 'romo(e#e aceste 'ro,e0 exce't*nd cadrele
didactice titulare 'retrans.erate de 'e 'osturi didactice/catedre similare.
!2" Pretrans.erul 'ersonalului didactic titular 'rin sc<im, de 'osturi/catedre 'e ,a#a consimm*ntului scris al
solicitanilor nu este condiionat de domiciliu. 7n situa ia )n care am,ele cadre didactice sunt titulare 'e catedre .ormate din ore
)n dou sau mai multe unit i de )n( m*nt0 sc<im,ul de catedre 'rin consimm*nt scris se 'oate reali#a -i 'e o 'arte din
unit ile de )n(m*nt0 cadrele didactice 'str*ndu3-i cealalt 'arte )n )ncadrare.
!8" Cadrele didactice titulare )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar care au )m'linit (*rsta standard de 'ensionare sau care (or
)m'lini (*rsta standard de 'ensionare '*n la data de 81 au%ust 20150 'recum i cadrele didactice titulare care ,ene.icia# de
'ensie de in(aliditate de %radul I sau II i de re#er(area catedrei/'ostului 'e durata in(alidit ii0 nu 'ot ,ene.icia de 'retrans.er
'rin sc<im, de 'osturi/catedre 'rin consimm*nt scris.
!" Pretrans.erul 'rin sc<im, de 'osturi/catedre 'rin consimm*nt scris )ntre cadrele didactice0 )n condiiile alin. !1"3!8"0
se 'oate reali#a at*t )n eta'a de soluionare a 'retrans.erului consimit )ntre unitile de )n(m*nt 'reuni(ersitar0 con.orm
Calendarului0 c*t -i 'e 'arcursul anului -colar 2011320150 con.orm art. 101.
!1" 7n (ederea reali#rii sc<im,ului de 'osturi/catedre 'rin consimm*nt scris0 .iecare din cadrele didactice solicitante
de'un la ins'ectoratele -colare cereri3ti' con.orm anexei nr. 160 )nsoite de documentele menionate )n cerere. 7n eta'a de
soluionare a 'retrans.erului consimit )ntre unitile de )n(m*nt 'reuni(ersitar0 cererile 'retrans.er 'rin sc<im, de
'osturi/catedre 'rin consimm*nt scris se soluionea# )n -edina 'u,lic or%ani#at de ctre comisia /udeean/munici'iului
Aucure-ti de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 )n 'erioada 're(#ut de Calendar.
CAPITOLUL VI
Stabilirea personalului didactic pensionat care se rencadreaz n func(ia de personal didactic,
n anul ycolar 2015-2016, cu condi ia suspendrii pensiei pe durata rencadrrii
80
Art. 1? !1" 7n anul colar 2011320150 'ersonalul didactic 'ensionat cu %radul didactic I sau cu titlul tiin i.ic de doctor
care a a(ut calitatea de titular )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar i care nu a de' it cu 8 ani (*rsta de 'ensionare0 ra'ortat la data
de 1 se'tem,rie 20110 'oate .i re)ncadrat )n .uncia de 'ersonal didactic cu acordul consiliilor de administra ie ale unit ilor de
)n( m*nt0 con.orm 're#entei $etodolo%ii0 cu condi ia sus'endrii 'ensiei 'e durata re)ncadrrii.
!2" Personalul didactic care se )ncadrea# )n 're(ederile alin. !1" se adresea#0 )n scris0 consiliilor de administra ie ale
unit ilor de )n( m*nt0 '*n la data 're(#ut )n Calendar. Pro.esorii consilieri )n centre i ca,inete de asisten
'si<o'eda%o%ic adresea# cerere C$ARAE/CDRAE )n cadrul cruia este normat 'ostul didactic res'ecti(. Cererile sunt
)nso ite de documentele /usti.icati(e 'ri(ind acti(itatea didactic i tiin i.ic.
!8" 7n 'erioada 're(#ut de Calendar0 ins'ectoratele colare a.i ea# la a(i#ierele i 'e 'a%inile Ne, ale acestora&
a" lista unit ilor de )n( m*nt i a 'osturilor didactice/catedrelor la care sunt )ncadrate cadre didactice .r studii
cores'un#toare 'ostului+
," lista unit ilor de )n( m*nt i a 'osturilor didactice/catedrelor la care au rmas restr*n%eri de acti(itate
nesolu ionate.
!" 7n 'erioada 're(#ut de Calendar0 cererile cadrelor didactice care se )ncadrea# )n 're(ederile alin. !1" i !2" se
discut i se anali#ea# de ctre consiliile 'ro.esorale ale unit ilor de )n( m*nt0 )n .unc ie de datele comunicate de
ins'ectoratele colare0 de e(olu ia demo%ra.ic la ni(el local0 de 'lanurile de colari#are0 de dinamica resurselor umane0 de
'oliticile de 'ersonal i de e(olu ia 'lanurilor3cadru de )n( m*nt i se su'un a'ro,rii consiliilor de administra ie ale
unit ilor de )n( m*nt.
!1" Re)ncadrarea 'ersonalului didactic 'ensionat care a a(ut calitatea de titular )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar i care nu a
de' it cu 8 ani (*rsta de 'ensionare0 ra'ortat la data de 1 se'tem,rie 20110 se reali#ea# )n concordan cu actul de
numire/trans.er/re'arti#are 'e 'ost/catedr la momentul 'ensionrii.
!5" :e a'ro, numai cererile cadrelor didactice 'entru care se 'oate constitui o norm didactic (acant com'let )n
concordan cu actul de numire/trans.er/re'arti#are 'e 'ost/catedr la ni(elul unit ilor de )n( m*nt )n care urmea# s .ie
re)ncadrate cadre didactice 'ensionate care se )ncadrea# )n 're(ederile alin. !1" .
!?" P*n la termenul 're(#ut )n Calendar0 se comunic0 de ctre consiliile de administra ie ale unit ilor de )n( m*nt0
ins'ectoratului colar i cadrelor didactice acordul/re.u#ul 'ri(ind re)ncadrarea 'ersonalului didactic 'ensionat0 )n anul colar
2011320150 care a a(ut calitatea de titular )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar i care nu a de' it cu 8 ani (*rsta de 'ensionare0
ra'ortat la data de 1 se'tem,rie 2011. Comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n( m*ntul 'reuni(ersitar0
constituit la ni(elul ins'ectoratului colar0 (eri.ic situa iile transmise de unit ile de )n( m*nt i )ntocme te listele .inale
care cu'rind cadrele didactice 'ensionate care au a(ut calitatea de titular0 nu au de' it cu 8 ani (*rsta de 'ensionare0 ra'ortat
la data de 1 se'tem,rie 2011 i solicit re)ncadrarea )n anul colar 201132015.
!6" 4istele .inale0 )ntocmite 'otri(it alin. !?"0 se su'un (alidrii de ctre consiliul de administra ie al ins'ectoratului
colar )n 'erioada 're(#ut de Calendar. 4a (alidarea listelor .inale0 )ntocmite 'otri(it alin. !?"0 consiliul de administra ie al
ins'ectoratului colar (a ine seama de restr*n%erile de acti(itate nesolu ionate0 de 're(ederile alin. !1" -i !5"0 de e(olu ia
demo%ra.ic0 de 'lanurile de colari#are0 de dinamica resurselor umane0 de 'oliticile de 'ersonal i de e(olu ia 'lanurilor3cadru
de )n( m*nt. 4istele .inale0 (alidate de ctre consiliul de administra ie al ins'ectoratului colar0 se a.i ea# la ins'ectoratul
colar la termenul 're(#ut )n Calendar. 4a ins'ectoratul colar se a.i ea# i listele care cu'rind cadrele didactice 'ensionate
ale cror cereri de re)ncadrare ca titular )n .unc ia didactic0 )n anul colar 2011320150 au .ost res'inse la ni(elul unit ilor de
)n( m*nt.
!2" Contesta iile se de'un la ins'ectoratul colar )n 'erioada 're(#ut )n Calendar i se solu ionea# de consiliul de
administra ie al ins'ectoratului colar con.orm Calendarului. 9otr*rea consiliului de administra ie al ins'ectoratului colar
este de.initi( i 'oate .i atacat numai la instan a de contencios administrati(0 contesta ia re're#ent*nd 'l*n%erea 'reala,il
re%lementat de art. ? din 4e%ea nr. 11/2000 cu modi.icrile i com'letrile ulterioare.
!10" 7n ,a#a (alidrii cererilor .ormulate de cadrele didactice 'ensionate care au solicitat re)ncadrarea0 de ctre consiliul
de administra ie al ins'ectoratului colar0 ins'ectorul colar %eneral emite deci#ia 'ri(ind re)ncadrarea )n .uncia de 'ersonal
didactic0 )n anul colar 2011320150 a 'ersonalului didactic 'ensionat care a a(ut calitatea de titular )n(m*ntul 'reuni(ersitar
i care nu a de' it cu 8 ani (*rsta de 'ensionare.
!11" 7n condi iile )n care0 '*n la data de 1 se'tem,rie 20110 se constat c0 din cau#a reducerii numrului de ore )n
disci'lin0 nu mai este )nde'linit condi ia de la alin. !5"0 ins'ectoratul colar re(oc deci#ia 'ri(ind re)ncadrarea )n .uncia de
'ersonal didactic0 )n anul colar 2011320150 a 'ersonalului didactic 'ensionat care a a(ut calitatea de titular )n(m*ntul
'reuni(ersitar i care nu a de' it cu 8 ani (*rsta de 'ensionare0 ra'ortat la data de 1 se'tem,rie 2011.
!12" 7n ,a#a deci#iei 'ri(ind re)ncadrarea 'entru cadrele didactice 'ensionate )n .uncia de 'ersonal didactic0 care au
a(ut calitatea de titular )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar i care nu au de' it cu 8 ani (*rsta de 'ensionare0 ra'ortat la data de 1
se'tem,rie 20110 directorii unit ilor de )n( m*nt )nc<eie cu aceste cadre didactice contracte indi(iduale de munc 'e
'erioad determinat 'entru anul colar 201132015.
Capitolul VII
Repartizarea pe perioad nedeterminat a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de munc pe
perioad determinat, n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile yi completrile ulterioare
81
Art. 16 !1" Cadrele didactice cali.icate0 care au o, inut nota/media de cel 'u in ? ! a'te" la un concurs na ional unic de
titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar )n ultimii 5 ani i care sunt an%a/ate cu contract indi(idual de munc 'e 'erioad
determinat0 'ot .i re'arti#ate0 )n edin 'u,lic or%ani#at de ins'ectoratul colar0 'e 'erioad nedeterminat )n unit ile de
)n( m*nt )n care sunt an%a/ate0 dac 'ostul didactic/catedra este (acant!" i are (ia,ilitate0 cu res'ectarea cumulati( a
condi iilor %enerale i s'eci.ice din 're#enta $etodolo%ie.
!2" 7n situa ia )n care un cadru didactic cali.icat an%a/at cu contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat a
o, inut cel 'u in nota/media ? ! a'te" la mai multe concursuri de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat0 din sesiunile
20020 20100 20110 20120 2018 sau 2010 re'arti#area 'e 'ost didactic/catedr 're(#ut la alin. !1" se reali#ea# )n ,a#a ultimei
note/medii de re'arti#are de cel 'u in ? ! a'te" o, inute de cadrul didactic )n aceast 'erioad0 )n s'ecialitatea 'ostului
didactic/catedrei ocu'at!e"0 cu res'ectarea cumulati( a condi iilor %enerale i s'eci.ice din 're#enta $etodolo%ie.
Art. 12 !1" 7nce'*nd cu 1 se'tem,rie 20110 'oate .i re'arti#at0 )n edin 'u,lic or%ani#at de ins'ectoratul colar0 'e
'erioad nedeterminat )n unit ile de )n( m*nt )n care este an%a/at0 cadrul didactic cali.icat an%a/at cu contract indi(idual de
munc 'e 'erioad determinat care0 la data solicitrii0 )nde'line te cumulati( urmtoarele condi ii s'eci.ice&
a" a .ost re'arti#at sau i s3a 'relun%it durata contractului indi(idual de munc 'e 'erioad determinat )n anul colar
201320110 la ni(elul unui sin%ur /ude /munici'iului Aucure ti0 'e un 'ost didactic/catedr (acant!"/re#er(at!" com'let!"0
'*n la data )nce'erii cursurilor anului colar0 con.orm $etodolo%iei3cadru 'ri(ind mo,ilitatea 'ersonalului didactic din
)n( m*ntul 'reuni(ersitar )n anul colar 201320110 a'ro,at 'rin ordinul ministrului educa iei naionale nr. 111/20180 cu
modi.icrile i com'letrile ulterioare sau a .ost an%a/at 'e 'erioad determinat 'e o catedr com'let de la data )nce'erii
cursurilor anului -colar 201320110 at*t )n ,a#a deci#iilor de re'arti#are emise de ins'ectoratul -colar0 c*t -i )n ,a#a deci#iilor
interne emise la ni(elul unitilor de )n(m*nt i se a.l )n una din urmtoarele situa ii&
!i" a o, inut o not de minimum ? ! a'te" la unul dintre concursurile de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat
anterioare din sesiunile 2002320110 iar ulterior0 du' o, inerea ultimei note de cel 'u in ? ! a'te"0 nu a o, inut note su, 1
!cinci" la 'ro,a scris )n cadrul urmtoarelor concursuri de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat+
!ii" a o, inut cel 'u in nota ? ! a'te" at*t la 'ro,a scris0 c*t i la 'ro,a 'ractic/oral sau ins'ec ia s'ecial la clas la
concursul de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat sesiunea 2012/cel 'u in media ? ! a'te" la ins'ec iile la
clas )n cadrul examenului na ional de de.initi(are )n )n( m*nt0 sesiunea 20120 iar ulterior nu a o, inut note su, 1
!cinci" la 'ro,a scris )n cadrul urmtoarelor concursuri de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat+
!iii" a o, inut cel 'u in nota ? ! a'te" at*t la 'ro,a scris0 c*t i la 'ro,a 'ractic/oral sau ins'ec ia s'ecial la clas la
concursul de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat sesiunea 2018/cel 'u in media 6 !o't" la ins'ec iile la
clas )n cadrul examenului na ional de de.initi(are )n )n( m*nt0 sesiunea 20180 iar ulterior nu a o, inut not su, 1
!cinci" la 'ro,a scris )n cadrul urmtorului concurs de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat+
i(" a o, inut cel 'u in nota ? ! a'te" at*t la 'ro,a scris0 c*t i la 'ro,a 'ractic/oral sau ins'ec ia s'ecial la clas la
concursul de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat sesiunea 201/cel 'u in media 6 !o't" la ins'ec iile la
clas )n cadrul examenului na ional de de.initi(are )n )n( m*nt0 sesiunea 201.
," a do,*ndit de.initi(area )n )n( m*nt sau (a do,*ndi de.initi(area )n )n( m*nt '*n la data de 1 se'tem,rie 2011+
c" solicit un 'ost didactic/catedr0 care nu a .ost ocu'at!" )n eta'ele anterioare ale mo,ilit ii 'ersonalului didactic0 este
constituit!" sau i se 'oate constitui )n una sau mai multe unit i de )n( m*nt cu 'ersonalitate /uridic0 )n care cadrul didactic
este )ncadrat )n anul colar curent0 este com'let!" sau are )n com'onen cel mult !'atru" ore o' ionale0 'otri(it art. 22 alin.
!2"0 este (acant!" i i se certi.ic (ia,ilitatea+
d" res'ect condi iile de ocu'are a 'ostului didactic/catedrei 'e 'erioad nedeterminat0 con.orm 're#entei $etodolo%ii+
e" are a(i#ele i atestatele necesare 'entru ocu'area 'ostului didactic/catedrei0 con.orm 're#entei $etodolo%ii.
!2" Cadrele didactice cali.icate an%a/ate cu contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat care au dou sau mai
multe s'eciali#ri 'ot solicita re'arti#area )n condi iile alin. !1"0 )nce'*nd cu data de 1 se'tem,rie 2011 i 'e catedre ocu'at!e"
)n anul colar curent constituite din dou sau mai multe disci'line0 con.orm art. 22 alin. !2"0 )n concordan cu s'eciali#rile
do,*ndite 'otri(it Centrali#atorului0 )n situa ia )n care 'onderea cea mai mare de ore )n catedr o are disci'lina 'entru care
cadrul didactic a sus inut concursul sau disci'linele care constituie catedra au aceea i 'ondere0 cu res'ectarea cumulati( a
celorlalte condi ii 're(#ute la alin. !1" lit. a"3e".
!8" 7n situa ia )n care un 'ost didactic/o catedr este solicitat!" de mai multe cadre didactice cali.icate an%a/ate cu
contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat care )nde'linesc cumulati( condi iile 're(#ute la alin. !1"0 'rioritate la
re'arti#area 'e 'ost o are cadrul didactic care a do,*ndit cel 'u in de.initi(area )n )n( m*nt. Cac ast.el nu se a/un%e la
de'arta/are0 'rioritate la re'arti#area 'ostului didactic/catedrei 'e 'erioad nedeterminat are cadrul didactic cu domiciliul )n
localitatea )n care solicit 'ostul didactic/catedra0 con.orm art. 1 alin. !8". 7n situa ia )n care nici domiciliul nu conduce la
de'arta/are0 atunci 'rioritate la re'arti#are are cadrul didactic cu nota/media cea mai mare )n ,a#a creia se reali#ea#
re'arti#area0 con.orm art. 16 alin. !2". 7n ca#ul notelor/mediilor de re'arti#are e%ale0 de'arta/area se reali#ea# lu*ndu3se )n
considerare0 )n ordine0 urmtoarele criterii&
a" nota cea mai mare o, inut la 'ro,a scris )n cadrul concursului de titulari#are )n )n( m*ntul 'reuni(ersitar de stat0
)n ,a#a cruia se reali#ea# re'arti#area con.orm art. 16 alin. !2"+
," %radul didactic+
82
c" nota/media cea mai mare o, inut la %radul didactic sau la examenul de de.initi(are )n )n(m*nt+
d" media de de'arta/are cea mai mare calculat con.orm anexei nr. 11+
e" media cea mai mare o,inut la examenul de licen/a,sol(ire a studiilor0 res'ecti( media o,inut la examenul de
,acalaureat 'entru a,sol(enii liceelor 'eda%o%ice.
!" Cadrele didactice care se )ncadrea# )n 're(ederile alin. !1" sau !2" se adresea#0 )n scris0 ins'ectoratelor colare0
'rin de'unerea unei cereri3ti'0 con.orm anexei nr. 80 )nso it de documentele 're(#ute )n aceasta0 )n 'erioada 're(#ut de
Calendar. Comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n( m*ntul 'reuni(ersitar0 constituit la ni(elul ins'ectoratului
colar0 (eri.ic dosarele0 )ntocme te lista .inal care cu'rinde cadrele didactice cali.icate an%a/ate cu contract indi(idual de
munc 'e 'erioad determinat care )nde'linesc cumulati( condi iile 're(#ute la alin. !1" sau !2" i le re'arti#ea# )n edin
'u,lic0 )n 'erioada 're(#ut )n Calendar.
!1" 7n eta'a de re'arti#area 'e 'erioad nedeterminat a cadrelor didactice cali.icate an%a/ate cu contract indi(idual de
munc 'e 'erioad determinat0 )n ,a#a art. 218 din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 nu 'ot .i
ocu'ate&
a" 'osturile didactice/catedrele cadrelor didactice de,utante 're(#ute la art. 81 alin. !10"0 care au 'artici' la eta'a de
'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt+
," 'osturile didactice/catedrele care se (acantea# 'e 'arcursul derulrii 'retrans.erului 'e care 'ot re(eni cadrele
didactice titulare deta-ate )n interesul )n(m*ntului 'entru nesoluionarea restr*n%erii de acti(itate0 con.orm art. 22 alin. !8" -i
cadrele didactice trans.erate 'entru restr*n%ere de acti(itate con.orm art. 1.
c" 'osturile didactice/catedrele care se (acantea# 'e 'arcursul derulrii 'retrans.erului -i 'e care 'ot re(eni cadrele
didactice 'entru care s3a com'letat norma didactic0 'otri(it 're(ederilor art. 88 alin. !10"+
d" catedrele com'lete -i incom'lete solicitate 'entru )ntre%irea normei didactice0 'e care nu s3au soluionat )ntre%irile de
norm didactic 'otri(it 're(ederilor art. 2 alin. !5"+
e" 'osturile didactice/catedrele care se (acantea# 'e 'arcursul derulrii 'retrans.erului 'e care se 'ot reali#a )ntre%iri de
norm didactic 'entru cadre didactice titulare )nce'*nd cu anul -colar 20153201?.
!5" E(entualele contesta ii ale cadrelor didactice cali.icate an%a/ate cu contract indi(idual de munc 'e 'erioad
determinat care )nde'linesc cumulati( condi iile 're(#ute la alin. !1" sau !2" se de'un la ins'ectoratul colar i se
solu ionea# de consiliul de administra ie al ins'ectoratului colar0 la datele 're(#ute )n Calendar. 9otr*rea consiliului de
administra ie al ins'ectoratului colar este de.initi( i 'oate .i atacat numai la instan a de contencios administrati(0 contesta ia
re're#ent*nd 'l*n%erea 'reala,il re%lementat de art. ? din 4e%ea contenciosului administrati( nr. 11/2000 cu modi.icrile i
com'letrile ulterioare. Cu' solu ionarea contesta iilor0 ins'ectorul colar %eneral emite deci#ia de re'arti#are 'e 'erioad
nedeterminat0 )nce'*nd cu 1 se'tem,rie 20110 cu 'reci#area unit ii de )n( m*nt cu 'ersonalitate /uridic0 'ostului
didactic/catedrei0 ni(elului de )n( m*nt0 lim,ii de 'redare i re%imului de mediu. 7n deci#ie nu se 'reci#ea# (ia,ilitatea
'ostului didactic/catedrei0 iar structura/structurile unit ilor de )n( m*nt cu 'ersonalitate /uridic se 'reci#ea# numai )n
situa ia )n care re%imul de mediu al structurii/structurilor este di.erit de re%imul de mediu al unit ii de )n( m*nt cu
'ersonalitate /uridic. 7n ,a#a deci#iei de re'arti#are semnate de ins'ectorul colar %eneral0 directorii unit ilor de )n( m*nt
)nc<eie contractul indi(idual de munc 'e 'erioad nedeterminat0 )nce'*nd cu 1 se'tem,rie 20110 cu 'ersonalul didactic
re'arti#at.
!?" Ceci#iile de re'arti#are 'e 'erioad nedeterminat0 )nce'*nd cu 1 se'tem,rie 20110 'entru cadrele didactice
de,utante )nscrise la examenul na ional de de.initi(are )n )n( m*nt0 sesiunea 20110 re'arti#ate )n ,a#a 're(ederilor art. 218
din 4e%ea educa iei na ionale nr. 1/2011 cu modi.icrile i com'letrile ulterioare0 se emit0 numai )n situa ia )n care acestea
'romo(ea# examenul0 du' (alidarea re#ultatelor examenului na ional de de.initi(are )n )n( m*nt 'rin ordin al ministrului
educa iei na ionale i comunicarea acestuia ins'ectoratelor colare. 7n situa ia )n care aceste cadre didactice de,utante nu
'romo(ea# examenul na ional de de.initi(are )n )n( m*nt0 sesiunea 20110 rm*n an%a/ate )n unit ile de )n( m*nt )n care
au .ost re'arti#ate0 'rin 'relun%irea contractului indi(idual de munc 'e 'erioad determinat i )n anul colar 201132015.
!6" Cu' soluionarea contestaiilor0 ins'ectorul -colar %eneral emite deci#ia de re'arti#are 'e 'erioad nedeterminat
)nce'*nd cu 1 se'tem,rie 20110 'entru 'ersonalul didactic (alidat de consiliul de administraie al ins'ectoratului -colar )n
condiiile 're#entei $etodolo%ii0 cu 'reci#area unitii de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic0 'ostului didactic/catedrei0
ni(elului de )n(m*nt0 lim,ii de 'redare -i a re%imului de mediu. 7n deci#ie nu se 'reci#ea# (ia,ilitatea 'ostului
didactic/catedrei0 iar structura/structurile unitilor de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic se 'reci#ea# numai )n situaia )n care
re%imul de mediu al structurii/structurilor este di.erit de re%imul de mediu al unitii de )n(m*nt cu 'ersonalitate /uridic. 7n
,a#a deci#iei de re'arti#are semnate de ins'ectorul -colar %eneral0 directorii unitilor de )n(m*nt )nc<eie contractul
indi(idual de munc 'e 'erioad nedeterminat0 )nce'*nd cu 1 se'tem,rie 20110 cu 'ersonalul didactic re'arti#at.
Capitolul VIII
Prelungirea duratei contractelor individuale de munc, n anul ycolar 2015-2016, pentru cadrele didactice care au
dobndit cel pu(in definitivarea n nv(mnt sau care vor dobndi definitivarea n nv(mnt pn la data de
1 septembrie 2015, n baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (yapte) ob(inute la concursurile de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nv(mntul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 yi/sau 2012
88
Art. 50 !1" Posturile didactice/catedrele rmase (acante/re#er(ate du' derularea eta'elor de mo,ilitate anterioare se
ocu' cu 'rioritate de candidaii care ,ene.icia# de 'relun%irea duratei contractelor indi(iduale de munc0 )n anul -colar 20113
20150 care au do,*ndit cel 'uin de.initi(area )n )n(m*nt0 )n ,a#a notei/mediei de re'arti#are minimum ? !-a'te" o,inute la
concursurile de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 sesiunile 2010 2018
-i/sau 20120 con.orm 're#entei $etodolo%ii.
!2" Cadrele didactice cali.icate care au do,*ndit cel 'uin de.initi(area )n )n(m*nt0 'recum -i cadrele didactice
de,utante )nscrise la examenul naional de de.initi(are )n )n(m*nt0 sesiunea 20110 an%a/ate cu contract indi(idual de munc
'e 'erioad determinat )n ,a#a re#ultatelor o,inute la concursurile de titulari#are0 sesiunile 2018 -i/sau 2010 care au o,inut
media de re'arti#are minimum ? !-a'te" )n s'ecialitatea 'ostului0 care au acordul consiliului de administraie/consiliilor de
administraie al/ale unitii/unitilor de )n(m*nt -i au cali.icati(ul/cali.icati(ele =Goarte ,ine> -i care mai au cel 'uin
/umtate de norm didactic )n s'ecialitate0 'ot solicita 'relun%irea duratei contractului indi(idual de munc 'e 'erioad
determinat )n anul -colar 201132015. Pentru aceasta0 se adresea#0 )n scris0 conducerii unitii de )n(m*nt '*n la termenul
're(#ut )n Calendar0 care comunic acordul/re.u#ul la ins'ectoratul -colar0 con.orm Calendarului. Pro.esorii consilieri )n
centre i ca,inete de asisten 'si<o'eda%o%ic se adresea# C$ARAE/CDRAE )n cadrul cruia este normat 'ostul didactic
res'ecti(. Cac un 'ost didactic este solicitat de mai multe cadre didactice0 'rioritate la ocu'area 'ostului au cadrele didactice
care au do,*ndit cel 'uin de.initi(area )n )n(m*nt. Cac ast.el nu se a/un%e la de'arta/are0 se ia )n calcul media de
re'arti#are cea mai mare de la concursul/concursurile de titulari#are susinute )n 'erioada 20183201. Cac nici ast.el nu se
a/un%e la de'arta/are0 'rioritate la ocu'area 'ostului didactic/catedrei are cadrul didactic cu domiciliul )n localitatea )n care
solicit 'ostul didactic/catedra0 con.orm art. 1 alin. !8". 7n situaia )n care nici domiciliul nu conduce la de'arta/are0 la medii de
re'arti#are e%ale se ia )n calcul nota cea mai mare o,inut la 'ro,a scris )n cadrul concursului/concursurilor de titulari#are
susinute )n 'erioada 20183201. Cac nici ast.el nu se a/un%e la de'arta/are0 atunci se a'lic0 )n ordine0 criteriile -i 'uncta/ele
din anexa nr. 2 -i alte criterii sta,ilite la ni(elul unitilor de )n(m*nt. Consiliul/consiliile de administraie al unitii/unitilor
de )n(m*nt/C$ARAE/CDRAE comunic )n scris cadrelor didactice solicitante moti(ele acordului/re.u#ului 'relun%irii
contractului indi(idual de munc 'e 'erioad determinat. Pentru a ,ene.icia de 'relun%irea contractului indi(idual de munc 'e
'erioad determinat )n anul -colar 2011320150 cadrele didactice care 'artici' -i la concursul de ocu'are a 'osturilor
didactice/catedrelor (acante/re#er(ate )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 sesiunea 20110 con.orm 're#entei $etodolo%ii0 tre,uie s
o,in minimum media 1 !cinci"0 'otri(it 're(ederilor art. 51 alin. !2"0 la disci'lina cores'un#toare 'ostului didactic/catedrei
solicitat!e". 4a disci'lina educaie te<nolo%ic 'ot ,ene.icia de 'relun%irea duratei contractului indi(idual de munc 'e 'erioad
determinat )n anul -colar 2011320150 numai cadrele didactice cu s'eciali#area educaie te<nolo%ic.
!8" 7n(torul0 'ro.esorul 'entru )n(m*nt 'rimar sau institutorul cali.icat din )n(m*ntul 'rimar0 an%a/at 'e 'erioad
determinat0 la 1 se'tem,rie 20120 la clasa I0 )n ,a#a re#ultatului o,inut la concursul de titulari#are0 sesiunea 2012, care )n
'erioada 1 se'tem,rie 2012381 au%ust 2011 a 'redat0 'rin continuitate0 la aceea-i clas de ele(i0 'oate ,ene.icia de 'relun%irea
duratei contractului indi(idual de munc 'e 'erioad determinat )n anul -colar 2011320150 )n condiiile alin. !2"0 'entru
.inali#area ciclului 'rimar la aceea-i clas de ele(i.
!" 7n aceast eta' consiliile de administraie ale unitilor de )n(m*nt/C$ARAE/CDRAE 'ot emite acorduri de
'rinci'iu 'entru 'relun%irea duratei contractului indi(idual de munc 'e 'erioad determinat )n anul -colar 2011320150 'entru
'osturile didactice care se 'ot (acanta ulterior0 cadrelor didactice care se )ncadrea# )n 're(ederile alin. !1"3!8". 9otr*rea
consiliului de administraie al unitii de )n(m*nt/C$ARAE/CDRAE este de.initi( -i 'oate .i atacat numai la instana de
contencios administrati(0 contestaia re're#ent*nd 'l*n%erea 'reala,il re%lementat de art. ? din 4e%ea nr. 11/2000 cu
modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
!1" Cadrele didactice care au o,inut acordul/acordul de 'rinci'iu 'entru 'relun%irea duratei contractului indi(idual de
munc 'e 'erioad determinat )n anul -colar 201132015 )-i actuali#ea# dosarul 'ersonal la ins'ectoratul -colar0 con.orm
Calendarului.
!5" Cadrele didactice de,utante )nscrise la examenul naional de de.initi(are )n )n(m*nt0 sesiunea 20110 care au
o,inut acordul/acordul de 'rinci'iu 'entru 'relun%irea duratei contractului indi(idual de munc 'e 'erioad determinat )n anul
-colar 2011320150 (or ocu'a 'osturile didactice/catedrele du' (alidarea re#ultatelor examenului na ional de de.initi(are )n
)n( m*nt 'rin ordin al ministrului educa iei na ionale i comunicarea acestuia ins'ectoratelor colare.
Capitolul IX
Organizarea yi desfyurarea concursului na(ional pentru ocuparea posturilor/catedrelor
declarate vacante/rezervate n nv(mntul preuniversitar
Sec(iunea I
Dispozi(ii generale
Art. 51 !1" Coordonarea metodolo%ic a concursului naional de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor declarate
(acante/re#er(ate )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar de stat -i 'articular este asi%urat de $inisterul Educaiei ;aionale. Concursul
naional de ocu'are a 'osturilor didactice (acante/re#er(ate cu 'ersonal ci(il )n liceele militare0 )n unitile de )n(m*nt
'reuni(ersitar din sistemul de a'rare0 de in.ormaii0 de ordine 'u,lic -i de securitate naional0 res'ecti( din unitile de
8
)n(m*nt 'reuni(ersitar su,ordonate $inisterului Dustiiei0 este coordonat metodolo%ic de $inisterul Educaiei ;aionale )n
cola,orare cu $inisterul A'rrii ;aionale0 $inisterul A.acerilor Interne -i $inisterul Dustiiei.
!2" Concursul naional de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor declarate (acante/re#er(ate )n )n(m*ntul
'reuni(ersitar se or%ani#ea# de ins'ectoratele -colare.
!8" Concursul naional de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor declarate (acante/re#er(ate const )n 'ro, 'ractic
sau ins'ecie s'ecial la clas )n 'ro.ilul 'ostului didactic solicitat -i 'ro, scris0 'otri(it 'ro%ramelor s'eci.ice 'entru concurs0
a'ro,ate 'rin ordin al ministrului educaiei naionale0 con.orm art. 21 alin. !6" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i
com'letrile ulterioare.
!" Ins'ecia s'ecial la clas )n 'ro.ilul 'ostului se des.-oar 'e durata unei ore de curs -i se e(aluea# 'rin note de la 10
la 10 con.orm anexei nr. . Re#ultatele la aceast 'ro, se aduc la cuno-tin candidailor )n #iua susinerii 'ro,ei0 iar la aceast
'ro, nu se admit contestaii.
!1" Pro,ele 'ractice de 'ro.il0 'entru 'osturile care sunt condiionate 'entru ocu'are de 'ro,a 'ractic0 se des.-oar
con.orm anexelor nr. 1312 -i se e(aluea# 'rin note de la 10 la 1. Re#ultatele la aceste 'ro,e se aduc la cuno-tin candidailor )n
#iua susinerii 'ro,elor. 4a aceste 'ro,e nu se admit contestaii. ;ota o,inut la 'ro,a 'ractic )n 'ro.ilul 'ostului sau la
ins'ecia s'ecial la clas )n 'ro.ilul 'ostului are o 'ondere de 21I )n media de re'arti#are.
!5" Candidaii care nu o,in la ins'ecia s'ecial la clas sau la 'ro,a 'ractic minimum nota 1 !cinci" nu 'ot 'artici'a la
'ro,a scris. Candidaii care nu o,in la ins'ecia s'ecial )n 'ro.ilul 'ostului la clas sau la 'ro,a 'ractic )n 'ro.ilul 'ostului
minimum nota ? !-a'te" nu 'ot ocu'a 'osturi didactice/catedre (acante 'u,licate 'entru an%a/are 'e 'erioad nedeterminat.
Cadrul didactic care a o, inut cel 'u in media 6 !o't" la ins'ec iile la clas )n 'ro.ilul 'ostului0 )n cadrul examenului na ional de
de.initi(are )n )n( m*nt0 sesiunea 20110 'oate .olosi acest re#ultat i )n cadrul concursului naional de ocu'are a 'osturilor
didactice/catedrelor (acante/re#er(ate )n unit ile de )n( m*nt 'reuni(ersitar0 sesiunea 20110 'entru an%a/are 'e 'erioad
nedeterminat sau determinat0 iar cadrul didactic care a o, inut cel 'u in media 1 !cinci" la ins'ec iile la clas )n 'ro.ilul
'ostului0 )n cadrul examenului na ional de de.initi(are )n )n( m*nt0 sesiunea 20110 'oate .olosi acest re#ultat i )n cadrul
concursului naional de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate )n unit ile de )n( m*nt 'reuni(ersitar0
sesiunea 20110 'entru an%a/are 'e 'erioad determinat0 'entru 'osturile didactice/catedrele care nu necesit 'ro,
'ractic/oral. 7n situa ia )n care candidatul o'tea# i 'entru sus inerea ins'ec iei s'eciale la clas )n cadrul concursului de
ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate )n unit ile de )n( m*nt 'reuni(ersitar0 sesiunea 20110 la media
.inal a concursului se ia )n calcul nota o, inut la ins'ec ia s'ecial la clas )n cadrul concursului. $edia o,inut la ins'ec iile
la clas )n 'ro.ilul 'ostului0 )n cadrul examenului na ional de de.initi(are )n )n( m*nt0 sesiunea 20110 se 'oate .olosi numai
'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor )n unitile de )n(m*nt din /udeul/munici'iul Aucure-ti )n care candidatul
susine examenul na ional de de.initi(are )n )n( m*nt.
!?" Pro,a scris se susine 'e ,a#a su,iectelor ela,orate de Centrul ;aional de E(aluare -i Examinare0 )n concordan
cu 'ro%ramele s'eci.ice 'entru concurs0 )n s'ecialitatea 'ostului didactic0 a'ro,ate 'rin ordin al ministrului educaiei naionale.
Pro,ele se e(aluea# 'rin note de la 10 la 1. Centrul ;aional de E(aluare -i Examinare asi%ur0 la cererea candidailor0
traducerea acestora )n lim,ile minoritilor naionale. Ins'ectoratele -colare transmit Centrului ;aional de E(aluare -i
Examinare -i Cireciei Eenerale $ana%ement0 Resurse Jmane -i Reea Pcolar ;aional0 '*n la data de 25 iunie 20110
disci'linele de concurs la care se solicit traducerea0 s'eciali#area -i lim,a matern 'entru care candidaii au o'tat0 de exem'lu&
matematic0 lim,a ma%<iar. Candidaii care susin 'ro,ele )n lim,ile minoritilor naionale (or 'rimi simultan (arianta de
su,iecte at*t )n lim,a matern0 c*t -i )n lim,a rom*n. ;ota o,inut la 'ro,a scris are o 'ondere de ?1I )n media de
re'arti#are. 7n unitile de )n(m*nt0 're(#ute la alin. !8"0 care or%ani#ea# indi(idual concurs0 'ro,ele scrise se 'ot susine -i
'e ,a#a su,iectelor ela,orate de comisia de ela,orare a su,iectelor0 a ,aremelor de e(aluare -i de e(aluare a lucrrilor scrise
constituit la ni(elul unitii de )n(m*nt0 )n situaia )n care )n Procedura s'eci.ic ela,orat -i comunicat de $inisterul
Educaiei ;aionale se 're(ede ast.el. 7n aceast situaie0 comisia de ela,orare a su,iectelor0 a ,aremelor de e(aluare -i de
e(aluare a lucrrilor scrise asi%ur0 la cererea candidailor -i traducerea acestora )n lim,ile minoritilor naionale.
!6" Pentru an%a/area 'e 'erioad nedeterminat0 candida ii tre,uie s o, in minimum nota ? ! a'te" at*t la 'ro,a scris0
c*t i la 'ro,a 'ractic/ins'ec ia s'ecial la clas )n 'ro.ilul 'ostului sau cel 'u in media 6 !o't" la ins'ec iile la clas )n 'ro.ilul
'ostului0 )n cadrul examenului na ional de de.initi(are )n )n( m*nt0 sesiunea 20110 con.orm alin. !5"0 iar media de re'arti#are
se calculea# ast.el& Q!nota o, inut la 'ro,a scrisa"R8S!nota o, inut la 'ro,a 'ractic/ins'ec ia s'ecial la clas"T/.
!2" Pentru an%a/area 'e 'erioad determinat0 candida ii tre,uie s o, in minimum nota 1 !cinci" at*t la 'ro,a scris0 c*t
i la 'ro,a 'ractic/ins'ec ia s'ecial )n 'ro.ilul 'ostului sau cel 'u in media 1 !cinci" la ins'ec iile la clas )n 'ro.ilul 'ostului
sau )n cadrul examenului na ional de de.initi(are )n )n( m*nt0 sesiunea 20110 con.orm alin. !5"0 iar media de re'arti#are se
calculea# ast.el& Q!nota o, inut la 'ro,a scris"R8S!nota o, inut la 'ro,a 'ractic/ins'ec ia s'ecial la clas"T/.
!10" Pentru 'ro,a scris0 Centrul ;aional de E(aluare -i Examinare sta,ile-te minimum 8 !trei" (ariante de su,iecte -i
,aremele de e(aluare a.erente. Procedura s'eci.ic de transmitere -i 'reluare a su,iectelor se sta,ile-te de ctre $inisterul
Educaiei ;aionale -i se comunic ins'ectoratelor -colare -i centrelor )n care se or%ani#ea# concursul.
!11" Concursul 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor declarate (acante/re#er(ate )n )n(m*ntul
'reuni(ersitar0 sesiunea 20110 se or%ani#ea# -i se des.-oar )n 'erioada 're(#ut de Calendar. 7n aceea-i 'erioad 'ot
or%ani#a concurs -i unitile de )n(m*nt 'articular0 )n condiiile 're#entei $etodolo%ii.
81
!12" Cadrul didactic titular )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar anterior )nscrierii la concurs0 care se 're#int la concursul
'entru ocu'area unui alt 'ost didactic/unei alte catedre declarat!e" (acant!e"/re#er(at!e" )n )n(m*nt 'reuni(ersitar0 care nu
ocu' 'ost/catedr sau o,ine o medie de re'arti#are mai mic de 1 !cinci" )-i 'strea# calitatea de titular )n unitatea/unitile
de )n(m*nt din care 'ro(ine. Cadrul didactic titular anterior )nscrierii la concurs0 care se re'arti#ea# 'e 'osturi
didactice/catedre 'entru an%a/are nedeterminat0 se consider trans.erat 'rin concurs. Cadrul didactic titular anterior )nscrierii la
concurs0 care se re'arti#ea# 'e 'osturi didactice/catedre 'entru an%a/are determinat se consider deta-at la cerere 'rin
concurs. O 'ersoan 'oate ,ene.icia de deta-are la cerere 'e o 'erioad de cel mult 1 !cinci" ani -colari consecuti(i.
!18" 7n ca#ul mediilor de re'arti#are e%ale o,inute la concurs0 de'arta/area candidailor se .ace )n urmtoarea ordine0
du'&
a" domiciliul )n localitatea )n care se a.l 'ostul didactic/catedra solicitat!"+
," %radul didactic+
c" media de de'arta/are calculat con.orm anexei nr. 11+
d" media o,inut la examenul de licen/a,sol(ire a studiilor0 res'ecti( media o,inut la examenul de ,acalaureat
'entru a,sol(enii liceelor 'eda%o%ice.
!1" Candidaii care nu 're#int documente 'ri(ind mediile anilor de studii nu ,ene.icia# de criteriul de de'arta/are
're(#ut la alin. !18" lit. c". Calculul mediei de de'arta/are )n ca#ul mediilor e%ale0 'entru a,sol(enii care au .inali#at studiile
)n alte ri -i au o,inut di'lome ec<i(alate de ctre $inisterul Educaiei ;aionale din Rom*nia este 're(#ut )n anexa nr. 11.
Art. 52 !1" Concomitent cu a.i-area listei 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate 'entru concurs0 ins'ectoratele
-colare 'u,lic lista unitilor de )n(m*nt )n care se or%ani#ea# 'ro,ele scrise0 'ro,ele 'ractice/orale )n 'ro.ilul 'ostului -i
ins'eciile s'eciale la clas )n 'ro.ilul 'ostului )n cadrului concursului0 'recum -i %ra.icele de des.-urare a 'ro,elor. 4istele
cu'rin#*nd 'osturile didactice/catedrele (acante/re#er(ate com'lete -i incom'lete reactuali#ate se aduc la cuno-tin
'ersoanelor interesate cu cel 'uin 80 de #ile )naintea des.-urrii 'ro,elor de concurs0 la data 're(#ut de Calendar0 'rin
a.i-are la ins'ectoratele -colare -i 'rin 'u,licare 'e site3urile acestor instituii. 4istele cu'rin#*nd 'osturile didactice/catedrele
(acante/re#er(ate 'u,licate conin in.orma iile s'eci.icate )n anexa nr. 1 ," -i anexa nr. 18.
!2" Toate 'osturile didactice/catedrele (acante/re#er(ate 'entru concurs se 'u,lic )n concordan cu Centrali#atorul.
!8" 4a unitile de )n(m*nt cu mai multe ni(eluri de )n(m*nt0 %ru'uri -colare0 uniti de )n(m*nt a(*nd clase
I3HII/HIII/HIF0 'osturile/catedrele (acante/re#er(ate 'entru concurs se 'u,lic 'entru ni(elul cel mai )nalt cores'un#tor
unitii de )n(m*nt -i 'ostului didactic0 )n concordan cu Centrali#atorul.
!" Posturile didactice/catedrele (acante 'entru an%a/are 'e 'erioad nedeterminat sunt 'osturi/catedre com'lete )n
concordan cu Centrali#atorul0 care au o (ia,ilitate estimat de cel 'uin !'atru" ani0 )n a cror structur 'ot .i incluse
maximum !'atru" ore o'ionale0 constituite0 de re%ul0 )ntr3o sin%ur unitate de )n(m*nt0 cu res'ectarea 're(ederilor art. 22
alin. !2".
!1" 7n situaia )n care unitile de )n(m*nt sunt constituite )n consorii -colare se 'ot constitui -i catedre
(acante/re#er(ate din ore existente la mai multe uniti de )n(m*nt din cadrul consoriului -colar. 7n mediul rural se 'ot
constitui catedre (acante 'entru an%a/are 'e 'erioad nedeterminat0 con.orm alin. !"0 din ore existente la dou uniti de
)n(m*nt -i catedre (acante/re#er(ate 'entru an%a/are 'e 'erioad determinat la dou sau mai multe uniti de )n(m*nt.
!5" 7n unitile de )n(m*nt %imna#iale -i unitile de )n(m*nt din mediul rural se 'ot constitui catedre
(acante/re#er(ate .ormate din ore com'use din dou disci'line !lim,a rom*n3lim, strin0 lim, strin A3lim, strin A0
%eo%ra.ie3lim, strin0 istorie3lim, strin0 matematic3.i#ic0 .i#ic3c<imie0 c<imie3,iolo%ie0 istorie3%eo%ra.ie0 %eo%ra.ie3
istorie etc."0 )n concordan cu Centrali#atorul0 'rima disci'lin0 a(*nd 'onderea cea mai mare de ore )n catedr0 constituind -i
disci'lina de concurs. Pentru disci'linele& lo%ic0 ar%umentare -i comunicare0 .iloso.ie0 'si<olo%ie0 sociolo%ie0 cultur ci(ic0
studii sociale0 economie a'licat0 economie0 educaie antre'renorial0 lim,a latin0 lim,a %reac (ec<e0 lim,a neo%reac0
educaie mu#ical0 educaie 'lastic0 educaie artistic0 istoria -i tradiiile minoritilor naionale0 reli%ie ,a'tist0 reli%ie
ad(entist0 reli%ie 'enticostal0 reli%ie re.ormat0 reli%ie unitarian0 reli%ie %reco3catolic0 reli%ie romano3catolic0 -tiine se 'ot
constitui catedre (acante/re#er(ate 'entru concurs )n dou sau mai multe uniti de )n(m*nt sau din dou sau mai multe
disci'line0 'entru orice ni(el de )n(m*nt0 )n concordan cu Centrali#atorul0 'rima disci'lin0 a(*nd 'onderea cea mai mare
de ore )n catedr0 constituind -i disci'lina de concurs. Pentru ocu'area catedrelor (acante/re#er(ate constituite din dou
disci'line0 candidaii tre,uie s ai, s'eciali#area/s'eciali#rile cores'un#toare 'osturilor didactice/catedrelor res'ecti(e
con.orm Centrali#atorului -i susin )n cadrul concursului 'ro,a scris la disci'lina care are 'onderea cea mai mare de ore )n
catedr.
!?" Posturile (acante de 'ro.esor )n ca,inete de asisten 'si<o'eda%o%ic se 'u,lic la unitile de )n(m*nt la care
sunt normate con.orm Re%ulamentului 'ri(ind or%ani#area -i .uncionarea centrelor /udeene/al munici'iului Aucure-ti de
resurse -i asisten educaional0 a'ro,at 'rin ordinul ministrului educaiei0 cercetrii0 tineretului -i s'ortului nr. 1111/2011.
!6" Posturile didactice/catedrele (acante din mediul rural0 sta,ilite de ins'ectoratul -colar0 'entru a .i ocu'ate de
a,sol(enii instituiilor de )n(m*nt su'erior0 care au )nc<eiat contracte cu $inisterul Educaiei ;aionale 'entru mediul rural0
(or .i 'u,licate cu meniunea =contract $.E.;>. A,sol(enii instituiilor de )n(m*nt su'erior care au contract cu $inisterul
Educaiei ;aionale 'entru mediul rural0 ocu'0 cu 'rioritate0 )n ,a#a re#ultatelor o,inute la concurs0 'osturile
didactice/catedrele (acante sta,ilite de ins'ectoratul -colar. 7n ca#ul )n care ace-tia (or .ace alte o'iuni !)n mediul ur,an" sunt
o,li%ai s ram,urse#e ,ursa acordat de $inisterul Educaiei ;aionale0 con.orm ;ormelor metodolo%ice de a'licare a
85
9otr*rii Eu(ernului nr. ?52/2001 'ri(ind acordarea unor ,urse de studii unor studeni cu domiciliul )n mediul rural0 a'ro,ate
'rin ordinul ministrului educaiei -i cercetrii nr. 228/20010 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
!2" A,sol(enii/studenii a.lai )n ultimul an de studii0 care au contract cu $inisterul Educaiei ;aionale 'entru mediul
rural0 au o,li%aia de a se 're#enta la ins'ectoratele -colare0 '*n la data de 5 martie 20110 'entru a3-i ex'rima intenia de a
'artici'a la concursul or%ani#at 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor declarate (acante/re#er(ate )n )n(m*ntul
'reuni(ersitar0 con.orm ;ormelor metodolo%ice de a'licare a 9otr*rii Eu(ernului nr. ?52/2001 'ri(ind acordarea unor ,urse
de studii unor studeni cu domiciliul )n mediul rural0 a'ro,ate 'rin ordinul ministrului educaiei -i cercetrii. nr. 228/20010 cu
modi.icrile -i com'letrile ulterioare. Ins'ectoratele -colare au o,li%aia de a asi%ura 'osturi didactice/catedre (acante0 la
concurs0 cu meniunea =contract $.E.;.> 'entru toi a,sol(enii )n(m*ntului su'erior care au )nc<eiat contracte cu
$inisterul Educaiei ;aionale 'entru mediul rural0 'entru o 'erioad cel mult e%al cu 'erioada studiilor0 inclusi( 'entru
a,sol(enii care nu s3au 're#entat la ins'ectoratele -colare0 '*n la data de 5 martie 2011.
Sec(iunea a II-a
nscrierea candida(ilor yi disciplinele de concurs
Art. 58 !1" Cererile de )nscriere la concursul naional de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate )n
)n(m*ntul 'reuni(ersitar0 'otri(it anexei nr. 10 )nsoite de co'ii de 'e documentele solicitate0 se )nre%istrea# la secretariatul
comisiei /udeene/munici'iului Aucure-ti de or%ani#are -i des.-urare a concursului0 con.orm Calendarului. 4a solicitarea
comisiei /udeene/munici'iului Aucure-ti de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 acolo unde se
im'une0 se 'ot constitui -i alte centre de )nscriere la concurs0 )n a.ara celui din ins'ectoratul -colar. $em,rii comisiei
/udeene/munici'iului Aucure-ti de or%ani#are -i des.-urare a concursului -i consilierul /uridic al ins'ectoratului -colar au
o,li%aia de a (eri.ica le%alitatea documentelor anexate la cererea de )nscriere la concurs.
!2" 4a concursul 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor declarate (acante/re#er(ate )n unitile de )n(m*nt
'reuni(ersitar au dre'tul s 'artici'e 'ersoanele care )nde'linesc condiiile de studii 're(#ute de 're#enta $etodolo%ie0 )n
concordan cu Centrali#atorul0 care au ca'acitatea de exercitare de'lin a dre'turilor0 o conduit moral con.orm
deontolo%iei 'ro.esionale -i sunt a'te din 'unct de (edere medical -i 'si<olo%ic 'entru )nde'linirea .unciei didactice.
!8" ;u au dre'tul s 'artici'e la concurs 'ersoanele care au .ost )nlturate din )n(m*nt 'rintr3o <otr*re
/udectoreasc de.initi( de condamnare 'enal0 'recum -i 'ersoanele care nu 're#int un document medical din care s reias
.a'tul c nu exist incom'ati,iliti de ordin medical cu .uncia didactic.
!" Candidaii au dre'tul de a se )nscrie la concursul 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate
din unitile de )n(m*nt 'reuni(ersitar )ntr3un centru sau mai multe centre de concurs0 )n msura )n care Calendarul 'ermite
acest lucru.
!1" Catele din .i-a de )nscriere a candidailor sunt introduse )n sistemul in.ormati#at. 7n 'erioada de (alidare a .i-elor de
)nscriere0 candidatul 'rime-te .i-a martor 'e care este o,li%at s o semne#e0 alturi de re're#entantul comisiei de )nscriere0
'entru con.ormitate. Jn exem'lar se )nm*nea# candidatului0 cellalt rm*n*nd la centrul unde are loc )nscrierea.
;e're#entarea candidatului sau a unui )m'uternicit al acestuia0 desemnat 'rin 'rocur notarial )n ori%inal0 la (alidare0 )n
'erioada 're(#ut de Calendar0 atra%e du' sine anularea )nscrierii candidatului la concurs. Re'arti#area candidailor se
reali#ea# )n ,a#a datelor existente )n sistemul in.ormati#at.
!5" Pentru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate din )n(m*ntul 'reuni(ersitar se 'ot )nscrie la
concurs a,sol(eni cu di'lom ai )n(m*ntului su'erior0 'ostliceal sau mediu care au )nscrise 'e di'lom/di'lome
s'eciali#area/s'eciali#rile cores'un#toare 'osturilor didactice/catedrelor res'ecti(e )n concordan cu Centrali#atorul -i care
're#int0 )n 'erioada de )nscriere la concurs0 a(i#ele -i atestatele su'limentare 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor
care necesit a(i#e -i atestate0 con.orm 're#entei $etodolo%ii. Pentru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate
din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 'ro,a scris se susine )n s'eciali#area/s'eciali#rile 'ostului/catedrei0 con.orm
Centrali#atorului0 du' 'ro%ramele (ala,ile0 s'eci.ice 'entru concurs.
!?" Pentru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate din )n(m*ntul s'ecial se 'ot )nscrie la concurs
a,sol(enii care )nde'linesc condiiile de studii 're(#ute la alin. !5" -i condiia 're(#ut la art. 2 alin. !11".
!6" Pentru ocu'area 'osturilor de 'ro.esor 're'arator !ne(#tor" candidaii susin 'ro,a scris la disci'lina de concurs
)n concordan cu s'eciali#area/s'eciali#rile )nscris/)nscrise 'e di'lom/di'lome0 con.orm Centrali#atorului0 du'
'ro%ramele s'eci.ice concursului. Ocu'area 'osturilor (acante/re#er(ate de 'ro.esor 're'arator !ne(#tor"0 din )n(m*ntul
s'ecial0 se reali#ea# )n ordinea descresctoare a mediilor o,inute0 indi.erent de disci'lina de concurs la care s3a susinut 'ro,a
scris. Pentru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate de s'ecialitate de la unitile de )n(m*nt s'ecial
'entru de.icieni de (edere se 'ot )nscrie la concurs -i candidai ne(#tori care )nde'linesc -i condiia su'limentar 're(#ut
la art. 2 alin. !11"0 a(*nd )nscrise 'e di'lom s'eciali#rile cores'un#toare 'osturilor didactice/catedrelor res'ecti(e0 con.orm
Centrali#atorului0 du' 'ro%ramele s'eci.ice concursului.
!2" Pentru ocu'area catedrelor (acante/re#er(ate de 're3'ro.esionali#are0 'ro,a scris se susine la disci'lina 're(#ut
)n Centrali#ator0 du' 'ro%ramele s'eci.ice de concurs (ala,ile 'entru mai-trii3instructori/'ro.esori de instruire 'ractic.
!10" Catedrele de 're%tire/instruire 'ractic din domeniul =Trans'orturi/Conducerea auto(e<iculelor> 'ot .i ocu'ate de
a,sol(eni ai )n(m*ntului su'erior/'ostliceal cu a(i#ul Ins'ectoratului Eeneral al Poliiei !IEP"/Autoritii Rutiere Rom*ne
8?
!ARR"0 a(*nd oricare din s'eciali#rile care le con.er dre'tul de a ocu'a catedre de 're%tire/instruire 'ractic0 )n concordan
cu Centrali#atorul 'entru 're%tire -i instruire 'ractic. Candidaii care solicit ocu'area unui 'ost de 're%tire/instruire 'ractic
din domeniul =Trans'orturi/Conducerea auto(e<iculelor> susin 'ro,a 'ractic s'eci.ic domeniului =Trans'orturi/Trans'orturi
rutiere> -i 'ro,a scris din 'ro%rama s'eci.ic de concurs 'entru =Trans'orturi !'ro.esori de instruire 'ractic/mai-tri 3
instructori">.
!11" Pentru ocu'area 'osturilor didactice (acante/re#er(ate din )n(m*ntul 're-colar/'rimar din unitile de
)n(m*nt0 clase sau %ru'e cu 'redare )n lim,ile minoritilor naionale0 concursul const )n susinerea unei 'ro,e scrise cu
su,iecte mixte de lim,a -i literatura rom*n -i lim,a -i literatura matern )n care urmea# s se .ac 'redarea0 )n 'ondere e%al0
du' 'ro%ramele s'eci.ice de concurs 'entru educatoare/)n(tori/institutori/'ro.esori 'entru )n(m*nt 're-colar/'rimar.
Candidaii care susin o ast.el de 'ro, scris -i o,in cel 'uin nota 1 !cinci" sunt re'arti#ai numai 'e 'osturi didactice
(acante/re#er(ate )n )n(m*ntul 're-colar/'rimar la uniti de )n(m*nt0 clase sau %ru'e cu 'redare )n lim,ile minoritilor
naionale.
Art. 5 !1" Candidaii care solicit0 'rin concurs0 ocu'area de 'osturi didactice/catedre (acante/re#er(ate )n uniti de
)n(m*nt a(*nd clase s'eciale de lim,i strine cu 'ro%ram intensi( -i/sau ,ilin%(0 clase cu 'ro.il s'orti( sau artistic
!core'etiie0 mu#ic0 arta actorului0 core%ra.ie0 arte 'lastice0 arte decorati(e0 arte am,ientale0 ar<itectur -i desi%n"0 clase/%ru'e
de <i'oacu#ici -i sur#i0 clase/%ru'e cu de.icieni de (edere0 'recum -i ocu'area de catedre (acante/re#er(ate de in.ormatic0 de
te<nolo%ia in.ormaiei -i a comunicaiilor0 de instruire 'ractic sau de acti(iti de 're3'ro.esionali#are0 'osturi
didactice/catedre (acante/re#er(ate din clu,uri -colare s'orti(e sau din 'alatele -i clu,urile co'iilor0 susin o 'ro, 'ractic )n
'ro.ilul 'ostului didactic/catedrei solicitat!e". Re#ultatul 'ro,ei 'ractice )n 'ro.ilul 'ostului se e(aluea# 'rin note de la 10 la 1
con.orm anexelor nr. 1312. 4a aceste 'ro,e nu se admit contestaii0 <otr*rea comisiei de or%ani#are -i des.-urare a 'ro,elor
'ractice/orale rm*n*nd de.initi(.
!2" Candidaii care solicit ocu'area0 'rin concurs0 de 'osturi didactice/catedre (acante/re#er(ate la clase/%ru'e cu
'redare )n lim,ile minoritilor naionale susin o 'ro, oral eliminatorie de cunoa-tere a lim,ii minoritii )n care urmea# s
se .ac 'redarea. Gac exce'ie cadrele didactice titulare 'e 'osturi didactice/catedre similare0 candidaii care susin 'ro,a scris
s'eci.ic 'entru ocu'area unui 'ost )n )n(m*ntul 'rimar sau 're-colar cu 'redare )n lim,a minoritii )n care urmea# s se
.ac 'redarea0 candidaii care au .inali#at cu di'lom studii uni(ersitare cu s'eciali#area )n lim,a minoritii )n care urmea# s
se .ac 'redarea0 'recum -i candidaii care au e.ectuat studiile )n lim,a minoritii )n care urmea# s se .ac 'redarea.
Re#ultatul 'ro,ei orale eliminatorii de cunoa-tere a lim,ii minoritii )n care urmea# sa se .ac 'redarea se consemnea# 'rin
=admis> sau =res'ins>. 4a aceste 'ro,e nu se admit contestaii0 <otr*rea comisiei de or%ani#are -i des.-urare a 'ro,elor
'ractice/orale rm*n*nd de.initi(. Pro,ele orale )n 'ro.ilul 'ostului se des.-oar con.orm anexei nr. 5.
!8" Candidaii care au e.ectuat studiile )n Rom*nia )n lim,ile minoritilor naionale sau )n alte ri -i solicit ocu'area0
'rin concurs0 de 'osturi didactice/catedre (acante/re#er(ate la clase/%ru'e cu 'redare )n lim,a rom*n0 susin o 'ro, oral
eliminatorie de cunoa-tere a lim,ii rom*ne. Gac exce'ie candidaii 'e a cror di'lom studii este )nscris s'eciali#area =4im,a
rom*n> sau =4im,a -i literatura rom*n>0 candidaii care au care au e.ectuat studiile )n alte ri )n lim,a rom*n -i candidaii
care susin 'ro,a scris s'eci.ic 'entru ocu'area unui 'ost )n )n(m*ntul 'rimar sau 're-colar cu 'redare )n lim,a rom*n.
Re#ultatul 'ro,ei orale eliminatorii de cunoa-tere a lim,ii rom*ne se consemnea# 'rin =admis> sau =res'ins>. 4a aceste 'ro,e
nu se admit contestaii0 <otr*rea comisiei de or%ani#are -i des.-urare a 'ro,elor 'ractice/orale rm*n*nd de.initi(. Pro,ele
orale )n 'ro.ilul 'ostului se des.-oar con.orm anexei nr. 5.
Sec(iunea a III-a
Comisiile de concurs
Art. 51 !1" Pentru or%ani#area -i des.-urarea concursului se nume-te comisia /udeean/munici'iului Aucure-ti de
or%ani#are -i des.-urare a concursului 'rin deci#ia ins'ectorului -colar %eneral0 )n urmtoarea com'onen&
a" 're-edinte 3 ins'ector -colar %eneral ad/unct+
," 23? secretari 3 ins'ectori -colari cu atri,uii re.eritoare la mana%ementul resurselor umane+
c" 235 in.ormaticieni/anali-ti 'ro%ramatori+
d" consilierul /uridic al ins'ectoratului -colar.
!2" 7n com'onena comisiei de or%ani#are -i des.-urare a concursului de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor
(acante/re#er(ate cu 'ersonal ci(il )n /udeele )n care exist uniti de )n(m*nt 'reuni(ersitar din sistemul de a'rare0 de
in.ormaii0 de ordine 'u,lic -i de securitate naional se desemnea# mem,ri 'otri(it 'reci#rilor $inisterului A'rrii
;aionale0 $inisterului Administraiei -i Internelor -i $inisterului Dustiiei.
!8" Comisia /udeean/munici'iului Aucure-ti de or%ani#are -i des.-urare a 'ro,elor 'ractice/orale )n 'ro.ilul 'ostului -i
a ins'eciilor s'eciale la clas0 numit 'rin deci#ia ins'ectorului -colar %eneral0 are urmtoarea com'onen&
a" 're-edinte 3 ins'ector -colar %eneral ad/unct/ins'ector -colar+
," mem,ri 3 c*te doi 'ro.esori titulari0 cu %radul didactic I sau II0 cu s'eciali#area )n 'ro.ilul 'ostului/res'onsa,ili ai
comisiilor metodice cu s'eciali#area )n 'ro.ilul 'ostului/ins'ectori -colari cu s'eciali#area )n 'ro.ilul 'ostului/metodi-ti ai
ins'ectoratului -colar cu s'eciali#area )n 'ro.ilul 'ostului0 'entru .iecare disci'lin de concurs la care s3au )nscris candidai0
'entru cel mult 0 de candidai+
86
c" secretar 3 ins'ector -colar.
!" 7n mod exce'ional0 'entru disci'linele la care nu se identi.ic 'ro.esori titulari cu %radul didactic I sau II0 ins'ectorul
-colar %eneral 'oate numi mem,rii )n comisia 'entru e(aluarea 'ro,ei 'ractice/orale )n 'ro.ilul 'ostului sau ins'eciei s'eciale
la clas0 'ro.esori titulari din )n(m*ntul 'reuni(ersitar care au do,*ndit de.initi(area )n )n(m*nt sau cadre didactice din
)n(m*ntul uni(ersitar.
!1" E(aluarea 'ro,ei 'ractice/orale )n 'ro.ilul 'ostului sau ins'eciei s'eciale la clas )n 'ro.ilul 'ostului se reali#ea# de
ctre mem,rii comisiei 're(#ui la alin. !8" lit. ,".
!5" Pro,a scris a concursului are loc )n centre de concurs )n care 'ot .i aronda i cel mult 100 de candidai. Acti(itatea
centrului de concurs este coordonat de o comisie0 numit 'rin deci#ia ins'ectorului -colar %eneral0 )n urmtoarea com'onen&
a" 're-edinte 3 ins'ector -colar
," secretar U directorul/directorul ad/unct al unitii de )n(m*nt )n care se des.-oar 'ro,a scris
c" 36 mem,ri 3 ins'ectori -colari directori/directori ad/unci+
d" in.ormatician/analist 'ro%ramator/a/utor analist 'ro%ramator.
4a .iecare centru de concurs se re'arti#ea# su'ra(e%<etori.
!?" $em,rii comisiei din centrul de concurs0 care au asi%urat multi'licarea su,iectelor0 'ot 'rsi )nc'erea )n care a
.ost asi%urat multi'licarea0 numai du' cel 'uin o or de la )nce'erea e.ecti( a 'ro,ei scrise. Toi mem,rii comisiei din
centrul de concurs0 )nainte de )nce'erea concursului0 de'un o declaraie 'rin care se an%a/ea# s 'stre#e secretul su,iectelor
de concurs0 '*n la a.i-area ,aremului de e(aluare. ;eres'ectarea con.idenialitii atra%e du' sine sanciuni administrati(3
disci'linare0 ci(ile sau 'enale0 du' ca#.
Art. 55 Coordonatorii comisiilor 'entru ela,orarea su,iectelor -i ,aremelor de e(aluare sunt numi i 'rin ordin al
ministrului educaiei naionale.
Art. 5? !1" Pentru e(aluarea lucrrilor scrise se constituie centre de e(aluare sta,ilite de $inisterul Educaiei ;aionale.
Arondarea disci'linelor de concurs la centrele de e(aluare -i Procedura s'eci.ic 'entru centrele de e(aluare se reali#ea# de
ctre $inisterul Educaiei ;aionale -i se comunic ins'ectoratelor -colare.
!2" 4a ni(elul .iecrui centru de e(aluare se constituie0 'rin deci#ia ins'ectorului -colar %eneral0 comisia de e(aluare a
lucrrilor scrise0 a(*nd urmtoarea com'onen& 're-edinte 3 ins'ector -colar %eneral ad/unct/ins'ector -colar/cadru didactic
uni(ersitar0 lector sau -e. de lucrri+ mem,ri 3 c*te doi 'ro.esori e(aluatori din )n(m*ntul 'reuni(ersitar a(*nd %radul
didactic I sau II 'entru .iecare disci'lin de concurs/100 lucrri scrise+ 831 secretari 3 cadre didactice din )n(m*ntul
'reuni(ersitar+ 831 in.ormaticieni.
!8" 7n mod exce'ional0 'entru disci'linele la care nu se identi.ic 'ro.esori e(aluatori din )n(m*ntul 'reuni(ersitar
a(*nd %radul didactic I sau II0 ins'ectorul -colar %eneral/'re-edintele comisiei de or%ani#are -i des.-urare a concursului 'oate
numi0 cu a(i#ul $inisterului Educaiei ;aionale0 mem,ri )n comisiile de e(aluare a lucrrilor scrise 'ro.esori titulari din
)n(m*ntul 'reuni(ersitar care au do,*ndit de.initi(area )n )n(m*nt sau cadre didactice din )n(m*ntul uni(ersitar.
!" Ceci#ia de numire a comisiei de e(aluare a lucrrilor scrise se emite cu cel mult 6 de ore )nainte de )nce'erea 'ro,ei
scrise.
!1" 7n situaia )n care se constat c su,iectul/su,iectele a/au .ost .ormulat/e %re it sau )n a.ara 'ro%ramei de concurs0
candidaii 'rimesc 'uncta/ul inte%ral a.erent su,iectului .ormulat %re-it.
!5" E(aluarea -i notarea lucrrilor scrise se des.-oar )n sli 'resta,ilite0 )n care nu este 'ermis accesul altor 'ersoane0 )n
a.ara mem,rilor comisiei de e(aluare a lucrrilor scrise. Giecare lucrare scris este (eri.icat inde'endent0 )n sli se'arate0 de
cei doi mem,ri ai comisiei -i a'reciat se'arat0 cu note de la 10 la 10 inclu#*nd -i 'unctul din o.iciu0 con.orm ,aremului de
e(aluare. Giecare 'ro.esor e(aluator trece 'unctele acordate 'entru .iecare su,iect0 'recum -i nota .inal0 )n ,orderoul de
notare0 du' terminarea e(alurii. 4a e(aluare0 nu se .ac )nsemnri 'e lucrare. Jn corector nu are acces la ,orderoul celuilalt.
!?" Pre-edintele comisiei de e(aluare a lucrrilor scrise (eri.ic ,orderourile -i semnalea# di.erenele mai mari de un
'unct dintre notele acordate de cei doi 'ro.esori e(aluatori. 7n aceast situaie0 cei doi 'ro.esori e(aluatori re(eri.ic )m'reun
lucrarea -i acord o nou not care se )nre%istrea# )ntr3un alt ,orderou. Aceast not tre,uie s .ie cu'rins )ntre notele iniiale.
7n ca# de di(er%ene )ntre cei doi 'ro.esori e(aluatori0 lucrarea este recorectat de un al treilea 'ro.esor e(aluator0 numit 'rin
deci#ia ins'ectorului -colar %eneral0 la 'ro'unerea 're-edintelui comisiei de e(aluare a lucrrilor scrise. ;ota acestuia este
de.initi( -i (a .i semnat de cei trei 'ro.esori e(aluatori.
!6" 7n situaia )n care nu s3au semnalat di.erene mai mari de un 'unct0 .iecare 'ro.esor e(aluator )-i )nscrie 'ro'ria not
'e lucrare0 semnea# )n dre'tul notei0 iar 're-edintele comisiei de e(aluare a lucrrilor scrise calculea# nota .inal ca medie
aritmetic cu dou #ecimale0 .r rotun/ire0 o trece 'e lucrare -i semnea#.
!2" Cu' sta,ilirea mediei0 're-edintele comisiei de e(aluare a lucrrilor scrise desc<ide lucrrile0 )n 're#ena secretarilor
comisiei -i consemnea# notele .inale )ntr3un 'roces (er,al ti'0 ce cu'rinde numele candidailor0 numrul lucrrii -i nota .inal
o,inut.
!10" 4ucrrile candidailor0 )m'reun cu ,orderourile de corectare -i 'rocesele (er,ale cu notele .inale o,inute0 sunt
'redate 're-edintelui comisiei de e(aluare a lucrrilor scrise.
!11" E(aluarea lucrrilor de concurs -i a.i-area re#ultatelor se reali#ea# )n 'erioada 're(#ut de Calendar.
!12" 4ucrrile scrise 'entru care se de'un contestaii0 )n 'erioada 're(#ut de Calendar0 se resi%ilea# de mem,rii
comisiei de e(aluare0 )n (ederea ree(alurii0 secreti#*ndu3se -i nota/notele acordate la 'rima e(aluare.
82
Art. 56 !1" 4a ni(elul .iecrui centru de e(aluare se constituie0 'rin deci#ia ins'ectorului -colar %eneral0 comisia de
re#ol(are a contestaiilor0 .ormat )n )ntre%ime din alte cadre didactice dec*t cele din comisiile de e(aluare a lucrrilor scrise.
Giecare comisie de re#ol(are a contestaiilor este .ormat din& 're-edinte 3 ins'ector -colar %eneral/ins'ector -colar %eneral
ad/unct+ mem,ri 3 c*te doi 'ro.esori din )n(m*ntul 'reuni(ersitar a(*nd %radul didactic I sau II 'entru .iecare disci'lin de
concurs/100 lucrri scrise+ 238 secretari 3 cadre didactice din )n(m*ntul 'reuni(ersitar+ 238 in.ormaticieni.
!2" 7n mod exce'ional0 'entru disci'linele la care nu se identi.ic 'ro.esori e(aluatori din )n(m*ntul 'reuni(ersitar
a(*nd %radul didactic I sau II0 ins'ectorul -colar %eneral 'oate numi0 cu a(i#ul $inisterului Educaiei ;aionale0 mem,ri )n
comisiile de e(aluare a lucrrilor scrise 'ro.esori titulari din )n(m*ntul 'reuni(ersitar care au do,*ndit de.initi(area )n
)n(m*nt sau cadre didactice din )n(m*ntul uni(ersitar.
!8" Recorectarea lucrrilor se reali#ea# con.orm 'rocedurii 're(#ute la art. 5?, )n termenul 're(#ut de Calendar.
!" 7n ca#ul )n care di.erena dintre nota .inal acordat de comisia de re#ol(are a contestaiilor -i nota .inal acordat de
comisia de e(aluare este de cel mult 001 'uncte0 di.eren care 'oate .i )n 'lus sau )n minus0 rm*ne de.initi( nota .inal
acordat de comisia de e(aluare.
!1" Cac di.erena dintre nota .inal acordat de comisia de re#ol(are a contestaiilor -i nota .inal sta,ilit )n urma
e(alurii iniiale este mai mare de 001 'uncte0 nota .inal acordat de comisia de re#ol(are a contestaiilor este de.initi(. 7n
situaia lucrrilor cu nota .inal sta,ilit )n urma e(alurii iniiale )ntre 01030220 res'ecti( 5010350220 inclusi( notele de 010 -i
0220 res'ecti( cele de 5010 -i 5022 sau o not cel 'uin e%al cu 20100 nota de.initi( este nota .inal atri,uit la recorectare.
!5" Cac di.erena )ntre nota .inal sta,ilit de comisia de e(aluare a lucrrilor scrise -i nota .inal sta,ilit de comisia de
re#ol(are a contestaiilor este mai mare de 1 'unct0 se constituie o nou comisie de recorectare0 'rin deci#ia ins'ectorului -colar
%eneral/'re-edintelui comisiei de or%ani#are -i des.-urare a concursului0 .ormat din ali mem,ri dec*t cei din comisiile
anterioare. Re#ultatul acestei ultime corectri este de.initi(. Ins'ectorul -colar %eneral (a dis'une a'licarea msurilor le%ale
asu'ra celor care nu -i3au )nde'linit atri,uiile )n cadrul concursului.
!?" Re#ultatele .inale se a.i-ea# la data 're(#ut de Calendar. 9otr*rile comisiei de re#ol(are a contestaiilor sunt
de.initi(e -i se 'ot ataca numai 'rin 'rocedura contenciosului administrati(0 contestaia re're#ent*nd 'l*n%erea din cadrul
'rocedurii 'reala,ile re%lementate de art. ? din 4e%ea nr. 11/200 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
Art. 52 Jlterior e(alurii lucrrilor scrise0 conducerea $inisterului Educaiei ;aionale 'oate desemna0 du' ca#0
comisii de ree(aluare0 'rin sonda/0 a unui numr de lucrri scrise0 urmrindu3se corectitudinea res'ectrii ,aremelor de
e(aluare. 7n ca#ul constatrii unor nere%uli .la%rante0 conducerea $inisterului Educaiei ;aionale 'ro'une0 conducerilor
ins'ectoratelor -colare0 msurile de sancionare a 'ersoanelor care nu -i3au )nde'linit atri,uiile )n cadrul concursului0 'otri(it
're(ederilor le%ale. Ree(aluarea nu conduce la modi.icarea notelor candidailor.
Art. ?0 Ins'ectoratul -colar or%ani#ea# concursul 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor declarate
(acante/re#er(ate )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar. Ins'ectoratul -colar0 'rin ins'ectorul %eneral -i conducerile unitilor de
)n(m*nt rs'und inte%ral de ,una des.-urare a concursului0 'otri(it 're#entei $etodolo%ii.
Art. ?1 Coordonarea metodolo%ic a concursului de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor declarate (acante/re#er(ate
)n )n(m*ntul 'reuni(ersitar este asi%urat de $inisterul Educaiei ;aionale0 'rin Comisia naional de monitori#are a
concursului0 numit 'rin ordin al ministrului educaiei naionale. Atri,uiile Comisiei naionale de monitori#are a concursului se
sta,ilesc 'rin ordin al ministrului educaiei naionale.
Sec(iunea a IV-a
Desfyurarea probei scrise n cadrul concursului
Art. ?2 !1" 4ucrarea scris se des.-oar la data 're(#ut de Calendar0 )nce'*nd cu orele 10.00. Candidaii (or .i
're#eni )n sala de concurs0 cel mai de(reme la orele 6.00 -i cel mai t*r#iu la orele 2.00. Candidaii care nu sunt 're#eni )n sal
)nainte de a .i desc<is 'licul cu su,iecte nu mai 'ot susine 'ro,a scris. Cu' 'rimirea su,iectelor de concurs de ctre
candidai0 durata de redactare a lucrrilor este de !'atru" ore0 tim' ce nu 'oate .i de'-it cu 132 ore numai de ctre candidaii
cu de.iciene (i#uale %ra(e. Pentru redactarea lucrrilor se .olose-te cerneal sau 'ix de culoare al,astr+ desenele/%ra.icele se
'ot executa -i cu creionul ne%ru. Candidaii 'ot a(ea dicionare 'entru disci'linele latin sau %reac (ec<e -i 'lanurile de
conturi 'entru disci'lina =economic0 administrati(0 'o-t>.
!2" 7n (ederea des.-urrii 'ro,elor scrise0 se asi%ur su'ra(e%<erea .iecrei sli de ctre 238 su'ra(e%<etori0 care
(eri.ic identitatea candidailor0 'rin ,uletin/carte/ade(erin de identitate sau 'a-a'ort. 7n toate slile de concurs (or .i instalate
camere (ideo de su'ra(e%<ere.
Art. ?8 Procedura s'eci.ic de des.-urare a 'ro,ei scrise -i de si%ilare -i securi#are a lucrrilor scrise se sta,ile-te de
$inisterul Educaiei ;aionale -i se comunic ins'ectoratelor -colare. Cu' si%ilarea lucrrilor scrise se a'lic -tam'ila
circular cu diametrul de 81 mm =Concurs de ocu'are a 'osturilor didactice> -i semntura 're-edintelui comisiei. Pentru
-tam'il se utili#ea# tu-ul al,astru.
Sec(iunea a V-a
Repartizarea candida(ilor pe posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate n nv(mntul preuniversitar
0
Art. ? !1" Posturile didactice/catedrele (acante/re#er(ate 'u,licate 'entru concurs se re'arti#ea# )n -edin 'u,lic
or%ani#at de comisia /udeean/munici'iului Aucure-ti de or%ani#are -i des.-urare a concursului.
!2" Re'arti#area 'osturilor/catedrelor se reali#ea# )n ordinea descresctoare a mediilor o,inute la concurs0 con.orm
art. 51 alin. !6" -i !2"0 )n limita numrului de 'osturi didactice/catedre (acante/re#er(ate din lista a.i-at 'entru concurs0 cu
res'ectarea condiiilor 're#entei $etodolo%ii. 7n ca#ul mediilor de re'arti#are e%ale o,inute la concurs se a'lic 're(ederile
art. 51 alin. !18" -i !1". 7n cadrul -edinelor 'u,lice de re'arti#are0 o'iunea .iecrui candidat se ex'rim )n scris0 con.orm
cererii ti' -i se consemnea# )n 'rocesul (er,al al -edinei0 cu certi.icare 'rin semntura solicitantului sau )m'uternicitului0
acesta din urm 're#ent*nd 'rocura notarial )n ori%inal. Cu' consemnarea )n 'rocesul (er,al a o'iunii .cute0 comisia de
or%ani#are -i des.-urare a concursului eli,erea# adresa de re'arti#are 'e 'ostul didactic/catedra solicitat!". 7n ca#ul )n care
candidatul nu este 're#ent 'ersonal sau 'rintr3un )m'uternicit la -edina 'u,lic de re'arti#are0 cererea acestuia nu se
soluionea#.
!8" Re'arti#area candidailor se reali#ea# )n ,a#a datelor existente )n sistemul in.ormati#at0 )n ordine0 ast.el &
a" re'arti#area candidailor cu media de re'arti#are minimum ? !-a'te"0 con.orm art. 51 alin. !6"0 'e 'osturi
didactice/catedre (acante 'u,licate 'entru an%a/are cu contract indi(idual de munc 'e 'erioad nedeterminat0 la ni(elul /udeului
)n care au susinut at*t 'ro,a 'ractic sau ins'ecia s'ecial la clas )n 'ro.ilul 'ostului0 c*t -i 'ro,a scris ori )n alte /udee )n care
au susinut 'ro,a 'ractic sau ins'ecia s'ecial la clas )n 'ro.ilul 'ostului0 )n ordinea descresctoare a mediilor de re'arti#are0 cu
res'ectarea condiiilor 're#entei $etodolo%ii+ situaiile exce'ionale se re#ol( cu a(i#ul $inisterului Educaiei ;aionale+
," trans.ormarea 'osturilor didactice/catedrele 'entru an%a/are 'e 'erioad nedeterminat0 rmase neocu'ate du'
re'arti#area candidailor 're(#ui la lit. a"0 )n 'osturi 'entru an%a/are 'e 'erioad determinat+
c" re'arti#area candidailor cu media de re'arti#are minimum 1 !cinci"0 con.orm art. 51 alin. !2"0 'e 'osturile
didactice/catedrele 'u,licate 'entru an%a/are determinat -i 'e cele rmase neocu'ate0 du' re'arti#area candidailor 're(#ui la
lit. a"0 )n (ederea )nc<eierii unui contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat0 la ni(elul /udeului )n care au susinut at*t
'ro,a 'ractic sau ins'ecia s'ecial la clas )n 'ro.ilul 'ostului0 c*t -i 'ro,a scris ori )n alte /udee )n care au susinut 'ro,a
'ractic sau ins'ecia s'ecial la clas )n 'ro.ilul 'ostului0 )n ordinea descresctoare a mediilor de re'arti#are0 cu res'ectarea
condiiilor 're#entei $etodolo%ii.
!" 7n situaia )n care candidaii care nu sunt titulari0 re'arti#ai 'e 'osturi didactice/catedre (acante/re#er(ate0 renun la
o'iunea .cut sau nu se 're#int la 'osturile didactice/catedrele 'e care au .ost re'arti#ai0 se mai 'ot 're#enta la o alt re'arti#are
numai du' re'arti#area candidailor la ni(el /udeean0 )nainte de atri,uirea orelor )n re%im de 'lata cu ora0 con.orm Calendarului.
:ituaiile exce'ionale se re#ol( cu a(i#ul $inisterului Educaiei ;aionale.
!1" Posturile didactice/catedrele (acante din mediul rural0 'u,licate 'entru concurs0 cu meniunea =contract $.E.;.>0 se
ocu' cu 'rioritate de a,sol(eni ai instituiilor de )n(m*nt su'erior care au contract 'entru mediul rural )nc<eiat cu $inisterul
Educaiei ;aionale. Aceste 'osturi didactice/catedre )-i 'strea# meniunea -i 'entru eta'ele ulterioare ale mo,ilitii
'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 con.orm Calendarului.
!5" Pentru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor 'u,licate 'entru concurs care necesit 'ro, 'ractic/oral candidaii
tre,uie s .i 'romo(at aceasta 'ro,. Pentru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor 'u,licate 'entru concurs care necesit
atestate/a(i#e su'limentare candidaii tre,uie s 'osede atestatele/a(i#ele necesare0 anexate la cererea de )nscriere )n 'erioada de
)nscriere con.orm Calendarului.
!?" 7n )n(m*ntul 'articular0 (alidarea concursurilor -i an%a/area 'e 'ost se .ac de ctre conducerea unitii de )n(m*nt
'articular -i se comunic0 )n scris0 ins'ectoratului -colar.
!6" 7n eta'a de re'arti#are 're(#ut la alin. !8" lit. c"0 'osturile didactice/catedrele 'ro'use 'entru 'relun%irea duratei
contractului indi(idual de munc 'e 'erioad determinat )n anul colar 2011320150 'entru candida ii care au do,*ndit cel 'uin
de.initi(area )n )n(m*nt -i au o, inut cel 'u in media ? ! a'te" la concursurile de titulari#are0 sesiunile 2018 i/sau 20120 se
ocu' numai de 'ersoanele care ,ene.icia# de 'relun%irea duratei contractului indi(idual de munc 'e 'erioad determinat )n
anul colar 2011320150 con.orm 're#entei $etodolo%ii.
!2" 4a eta'ele de re'arti#are 're(#ute la alin. !8" lit. a" nu 'ot 'artici'a candidaii care nu au do,*ndit de.initi(area )n
)n(m*nt -i care nu mai )nde'linesc condiiile le%ale de )nscriere la examenul naional de de.initi(are )n )n(m*nt.
Art. ?1 !1" 7n ,a#a situaiei 'ri(ind re'arti#area candidailor0 transmis ins'ectoratului -colar de ctre comisia de or%ani#are
-i des.-urare a concursului0 ins'ectorul -colar %eneral emite deci#ia de re'arti#are0 )nce'*nd cu 1 se'tem,rie 2011. Pentru
candidaii titulari re'arti#ai 'e 'osturi 'entru an%a/are determinat se emit deci#ii de deta-are la cerere.
!2" 7n ,a#a deci#iei de re'arti#are0 semnat de ins'ectorul -colar %eneral0 directorul unitii de )n(m*nt )nc<eie cu
candidaii re'arti#ai contracte indi(iduale de munc 'e 'erioad nedeterminat sau determinat0 du' ca#0 )nce'*nd cu 1
se'tem,rie 20110 du' cum urmea#&
a" contract indi(idual de munc 'e 'erioad nedeterminat0 'entru candidaii re'arti#ai 'e 'osturi didactice/catedre (acante
'entru an%a/are 'e 'erioad nedeterminat -i care au do,*ndit de.initi(area )n )n(m*nt+
," contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat0 'entru candidaii re'arti#ai 'e 'osturi didactice/catedre
(acante/re#er(ate -i care nu au do,*ndit de.initi(area )n )n(m*nt0 indi.erent de statutul 'ostului 'e care au .ost re'arti#ai+
c" contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat 'entru candidaii re'arti#ai 'e 'osturi (acante/re#er(ate 'entru
an%a/are 'e 'erioad determinat.
1
!8" Pentru candidaii care nu au do,*ndit de.initi(area )n )n(m*nt re'arti#ai 'e 'osturi didactice/catedre (acante
'u,licate 'entru an%a/are 'e 'erioad nedeterminat0 consiliul/consiliile de administraie al/ale unitii/unitilor de )n(m*nt la
care au .ost re'arti#ai modi.ic durata contractului indi(idual de munc din 'erioad determinat )n 'erioad nedeterminat0 du'
'romo(area examenului naional de de.initi(are )n )n(m*nt.
!" Candidaii re'arti#ai au o,li%aia de a se 're#enta la 'ost/catedr '*n la data de 81 au%ust 20110 )n (ederea )nc<eierii
contractului indi(idual de munc. 7n ca#ul ne're#entrii la 'ost )n termen de maximum 8 !trei" #ile0 de la data de 81 au%ust 20110
'entru )nc<eierea contractului indi(idual de munc0 se re(oc re'arti#area. :unt exce'tate situaiile de ne're#entare la 'ost din
moti(e neim'uta,ile candidailor& moti(e medicale0 calamiti naturale etc.0 care 'ot .i /usti.icate cu documente.
Art. ?5 !1" Cirectorul unitii de )n(m*nt transmite ins'ectoratului -colar lista 'osturilor didactice/catedrelor rmase
(acante/re#er(ate0 lista candidailor rma-i nere'arti#ai0 'recum -i lista candidailor re'arti#ai.
!2" Candidaii rma-i nere'arti#ai se re'arti#ea# )n -edinele 'u,lice or%ani#ate ulterior la ni(el /udeean/al
munici'iului Aucure-ti0 con.orm 're(ederilor 're#entei $etodolo%ii.
!8" Posturile didactice/catedrele (acante/re#er(ate rmase neocu'ate0 du' o'eraiunile 're(#ute la art. ?10 se ocu' )n
eta'ele ulterioare ale mo,ilitii 'ersonalului didactic0 )n condiiile 're#entei $etodolo%ii.
Sec(iunea a VI-a
Dispozi(ii finale privind organizarea yi desfyurarea concursului
Art. ?? C<eltuielile 'entru lucrrile concursului naional de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate )n
)n(m*ntul 'reuni(ersitar se asi%ur de la ,u%etul de stat0 'rin ,u%etul $inisterului Educaiei ;aionale0 con.orm art. 111
alin. !1" lit. d" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare. :alari#area cadrelor didactice care .ac 'arte din
comisiile de concurs se reali#ea# con.orm 're(ederilor le%ale )n (i%oare.
Art. ?6 !1" $em,rii comisiilor de or%ani#are -i des.-urare a concursului0 ai comisiilor de or%ani#are -i des.-urare a
'ro,elor 'ractice/orale sau a ins'eciei s'eciale la clas0 ai comisiilor de e(aluare a lucrrilor -i ai comisiilor de re#ol(are a
contestaiilor nu 'ot a(ea )n r*ndul candidailor rude sau a.ini '*n la %radul IF inclusi(. $em,rii comisiilor semnea#0 )n acest
sens0 c*te o declaraie 'e 'ro'rie rs'undere. Ceclaraiile sunt 'redate 're-edintelui comisiei de monitori#are a concursului -i se
'strea# la ins'ectoratul -colar.
!2" 4a or%ani#area -i des.-urarea concursului nu 'ot 'artici'a 'ersoanele care concurea# sau care au )n r*ndul
candidailor rude sau a.ini '*n la %radul IF inclusi(.
Art. ?2 !1" 7nscrierea numelui candidailor sau a altor nume 'ro'rii care nu au le%tur cu cerinele su,iectului )n a.ara
s'aiului care se si%ilea#0 'recum -i orice alte semne distincti(e 'e .oile ti'i#ate0 destinate lucrrilor scrise0 determin anularea
lucrrilor.
Art. 60 4ucrrile scrise -i ,orderourile de corectare se 'strea# )n ar<i(a unitilor de )n(m*nt )n care s3au or%ani#at
centre de e(aluare0 tim' de 8 !trei" ani0 iar celelalte documente0 con.orm normati(elor )n (i%oare.
Art. 61 Pre-edinii comisiilor /udeene/a munici'iului Aucure-ti de or%ani#are -i des.-urare a concursului0 ai comisiilor
de e(aluare a lucrrilor -i ai comisiilor de re#ol(are a contestaiilor0 'recum -i directorii unitilor de )n(m*nt sunt direct
rs'un#tori de res'ectarea 're#entei $etodolo%ii0 de corectitudinea des.-urrii concursului 'entru ocu'area 'osturilor
didactice/catedrelor de ctre candidaii cu studii cores'un#toare 'ostului/catedrei0 acreditate/autori#ate s .uncione#e
'ro(i#oriu0 con.orm 're(ederilor le%ale )n (i%oare.
Capitolul X
Detayarea personalului didactic titular n nv(mntul preuniversitar
Art. 62 !1" Posturile didactice/catedrele rmase (acante/re#er(ate du' concurs se ocu' de cadrele didactice titulare )n
)n(m*ntul 'reuni(ersitar 're(#ute la art. 81 alin. !?"3!2" i cadrele didactice 're(#ute la art. 81 alin. !10"0 'rin deta are )n
interesul )n( m*ntului.
!2" Ceta-area )n interesul )n(m*ntului a 'ersonalului didactic titular )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar se reali#ea# )n
,a#a cererii scrise .ormulate de unitatea de )n(m*nt 'rimitoare0 'e 'ostul didactic/catedra solicitat!" de unitatea de
)n(m*nt 'rimitoare -i cu acordul scris al 'ersoanelor solicitate0 con.orm anexei nr. 1. Personalul didactic titular )n
)n(m*ntul 'reuni(ersitar solicitat 'entru deta-are de'une un acord la unitatea de )n(m*nt 'rimitoare0 )nsoit de actele
certi.icate 'entru con.ormitate cu ori%inalul0 de ctre directorul unitii de )n(m*nt )n care cadrul didactic solicitat 'entru
deta-are -i3a des.-urat acti(itatea. Pro.esorii consilieri )n centre i ca,inete de asisten 'si<o'eda%o%ic se adresea#
C$ARAE/CDRAE )n cadrul cruia este normat 'ostul didactic res'ecti(.
!8" Cadrele didactice titulare )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar solicitate 'entru deta-are interesul )n(m*ntului 'e 'osturi
didactice/catedre (acante/re#er(ate care necesit atestate/a(i#e su'limentare tre,uie s 'osede atestatele/a(i#ele necesare0 la
data de'unerii acordului 'entru deta-are )n interesul )n(m*ntului con.orm Calendarului. Cadrele didactice titulare )n
)n(m*ntul 'reuni(ersitar solicitate 'entru deta-are interesul )n(m*ntului 'e 'osturi didactice/catedre (acante/re#er(ate
care necesit 'ro, 'ractic/oral tre,uie s 'romo(e#e aceste 'ro,e con.orm art. 81 alin. !1"3!5".
2
!" Ceta-area )n interesul )n(m*ntului 'e 'osturi didactice/catedre (acante/re#er(ate se dis'une 'rin deci#ie a
ins'ectorului -colar %eneral0 du' a'ro,area )n consiliul de administraie al unitii de )n(m*nt
'rimitoare/CDRAE/C$ARAE. Ceta-area )n interesul )n(m*ntului 'e 'osturi didactice/catedre se 'oate reali#a 'entru o
'erioad de cel mult 1 !cinci" ani -colari consecuti(i. 9otr*rea consiliului de administraie al unitii de )n(m*nt
CDRAE/C$ARAE este de.initi( -i 'oate .i atacat numai 'rin 'rocedurile contenciosului administrati(0 contestaia
re're#ent*nd 'l*n%eri 'reala,ile re%lementate de art. ? din 4e%ea nr. 11/200 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
!1" Cadrele didactice titulare )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar a cror restr*n%ere de acti(itate nu a .ost soluionat se
deta-ea# )n interesul )n(m*ntului 'entru restr*n%ere de acti(itate nesoluionat 'e 'osturi didactice/catedre
(acante/re#er(ate0 )n -edin 'u,lic or%ani#at de comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar
constituit la ni(elul ins'ectoratului -colar0 )n 'erioada 're(#ut )n Calendar.
Art. 68 !1" 7n ca#ul .unciilor de conducere din unitile de )n(m*nt 'reuni(ersitar de stat0 deta-area )n interesul
)n(m*ntului se .ace la 'ro'unerea ins'ectorului -colar %eneral0 cu a(i#ul consiliului de administraie al ins'ectoratului -colar
-i cu acordul scris al 'ersoanelor solicitate0 '*n la or%ani#area concursului0 dar nu mai t*r#iu de s.*r-itul anului -colar.
!2" 7n ca#ul .unciilor de )ndrumare -i control din ins'ectoratele -colare0 deta-area )n interesul )n(m*ntului se .ace la
'ro'unerea ins'ectorului -colar %eneral0 cu a(i#ul consiliului de administraie al ins'ectoratului -colar -i al $inisterului
Educaiei ;aionale0 )n ,a#a acordului scris al 'ersoanelor solicitate0 '*n la or%ani#area concursului0 dar nu mai t*r#iu de
s.*r-itul anului -colar.
!8" Ceta-area )n interesul )n(m*ntului 'entru .unciile de )ndrumare -i control din $inisterul Educaiei ;aionale0 )n
.unciile de conducere din ins'ectoratele -colare -i casele cor'ului didactic se dis'une 'rin ordin al ministrului educaiei
naionale.
!" Asi%urarea conducerii unei uniti de )n(m*nt 'reuni(ersitar 'articular0 '*n la or%ani#area concursului0 dar nu
t*r#iu de s.*r-itul anului -colar0 se reali#ea# con.orm art. 21
1
alin. !8" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile
ulterioare.
Art. 6 !1" Posturile didactice/catedrele rmase (acante/re#er(ate du' eta'a de deta are )n interesul )n( m*ntului se
ocu' de cadrele didactice titulare 're(#ute la art. 81 alin. !?"3!2" i cadrele didactice 're(#ute la art. 81 alin. !10"0 'rin
deta are la cerere.
!2" Posturile didactice/catedrele (acante/re#er(ate 'u,licate 'entru deta-are la cerere se ocu' cu 'rioritate a'lic*nd
'rinci'iul continuitii 'entru cadrele didactice titulare re'arti#ate 'rin deta-are la cerere/continuitate 'entru deta-are la cerere
'e 'osturi didactice/catedre )nce'*nd cu 1 se'tem,rie 20110 )n -edin 'u,lic 'otri(it Calendarului0 )n ,a#a re#ultatelor
o,inute la concursurile de titulari#are )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 sesiunile 201 -i/sau 20180 care au o,inut minimum
media 1 !cinci" )n s'ecialitatea 'ostului0 au acordul consiliului de administraie/consiliilor de administraie al/ale
unitii/unitilor de )n(m*nt -i au cali.icati(ul/cali.icati(ele =Goarte ,ine>. Cadrele didactice care solicit continuitate 'entru
deta-are la cerere se adresea# consiliului/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor de )n(m*nt '*n la data
're(#ut )n Calendar. Pro.esorii consilieri )n centre i ca,inete de asisten 'si<o'eda%o%ic se adresea# C$ARAE/CDRAE
)n cadrul cruia este normat 'ostul didactic res'ecti(. Acordul/re.u#ul consiliului/consiliilor de administraie al/ale
unitii/unitilor de )n(m*nt/CDRAE/C$ARAE 'entru continuitate 'rin deta-are la cerere este comunicat ins'ectoratului
-colar -i cadrelor didactice solicitante0 '*n la data 're(#ut )n Calendar. Consiliul/consiliile de administraie al/ale
unitii/unitilor de )n(m*nt/C$ARAE/CDRAE comunic )n scris cadrelor didactice solicitante moti(ele
acordului/re.u#ului continuitii 'rin deta-are. Cac un 'ost didactic dintr3o unitate de )n(m*nt este solicitat de mai multe
cadre didactice0 'rioritate la ocu'area 'ostului are cadrul didactic care a do,*ndit cel 'uin de.initi(area )n )n(m*nt. Cac
ast.el nu se reali#ea# de'arta/area0 atunci0 'entru de'arta/are0 se a'lic criteriile -i 'uncta/ele 're(#ute )n anexa nr. 2. Pentru a
.i re'arti#ate 'rin continuitate 'entru deta-are la cerere0 )n ,a#a mediei/notei o,inute la concurs )n sesiunea 201 -i/sau 20180
cadrele didactice titulare care 'artici' -i la concursul din 20110 tre,uie s o,in minimum media 1 !cinci"0 con.orm art. 51
alin. !2"0 la disci'lina cores'un#toare 'ostului didactic/catedrei solicitat!e" 'entru continuitate. Cadrele didactice care
,ene.icia# de continuitate 'entru deta-are la cerere )n anul -colar 201132015 )-i actuali#ea# dosarul 'ersonal la ins'ectoratul
-colar0 con.orm Calendarului.
!8" 7n(torul0 'ro.esorul 'entru )n(m*nt 'rimar sau institutorul cali.icat din )n(m*ntul 'rimar0 deta-at la cerere0
la 1 se'tem,rie 20120 la clasa I0 )n ,a#a re#ultatului o,inut la concursul de titulari#are0 sesiunea 2012, care )n 'erioada 1
se'tem,rie 2012381 au%ust 2011 a 'redat0 'rin continuitate0 la aceea-i clas de ele(i0 'oate ,ene.icia de continuitate 'entru
deta-are la cerere )n anul -colar 2011320150 )n condiiile alin. !1"0 'entru .inali#area ciclului 'rimar la aceea-i clas de ele(i.
!" 7n aceast eta' consiliile de administraie ale unitilor de )n(m*nt/C$ARAE/CDRAE 'ot emite acorduri de
'rinci'iu de continuitate 'entru deta-are la cerere 'entru 'osturile didactice care se 'ot (acanta ulterior0 cadrelor didactice care
se )ncadrea# )n 're(ederile alin. !2"3!8". 9otr*rea consiliului de administraie al unitii de )n(m*nt/C$ARAE/CDRAE
este de.initi( -i 'oate .i atacat numai la instana de contencios administrati(0 contestaia re're#ent*nd 'l*n%erea 'reala,il
re%lementat de art. ? din 4e%ea nr. 11/2000 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
!1" Posturile didactice/catedrele rmase (acante/re#er(ate du' soluionarea continuitilor 'entru deta-are la cerere se
ocu' de cadrele didactice titulare 'artici'ante la concursul din 2011 care au o,inut cel 'uin media 1000 !cinci"0 con.orm art.
51 alin. !2"0 care solicit deta-are la cerere0 'recum -i 'rin concurs s'eci.ic.
8
!5" Ceta-area la cerere a 'ersonalului didactic titular din )n(m*ntul 'reuni(ersitar se reali#ea# )n ,a#a cererii scrise
.ormulate de cadrul didactic interesat la ins'ectoratul -colar0 )nsoit de actele certi.icate 'entru con.ormitate cu ori%inalul0
're(#ute )n cerere0 con.orm anexei nr. 1.
!?" Concursul s'eci.ic const )n e(aluarea acti(itii 'ro.esionale0 didactice -i -tiini.ice a cadrului didactic0 )n ,a#a
documentelor /usti.icati(e anexate la cererea de )nscriere0 de ctre comisia /udeean/a munici'iului Aucure-ti de mo,ilitate a
'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar -i acordarea 'uncta/ului re#ultat 'rin a'licarea criteriilor -i 'uncta/elor
're(#ute )n anexa nr. 2.
!6" Ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate0 'rin deta-are la cerere0 se reali#ea# )n -edina 'u,lic0
or%ani#at la ni(el /udeean/al munici'iului Aucure-ti0 )n 'erioada 're(#ut )n Calendar0 )n ordine0 de ctre&
a" cadrele didactice titulare )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar anterior concursului de ocu'are a 'osturilor
didactice/catedrelor (acante/re#er(ate )n unitile de )n(m*nt 'reuni(ersitar0 sesiunea 20110 care au 'artici'at la acest
concurs -i au o,inut cel 'uin media 1 !cinci"0 con.orm art. 51 alin. !2"0 rmase nere'arti#ate -i care solicit deta-are la cerere0
)n ordinea descresctoare a mediilor o,inute la concurs+
," cadrele didactice titulare )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar anterior concursului de ocu'are a 'osturilor
didactice/catedrelor (acante/re#er(ate )n unitile de )n(m*nt 'reuni(ersitar0 sesiunea 20110 inclusi( cele trans.erate )n ,a#a
acestui concurs0 care solicit deta-are la cerere0 )n ordinea descresctoare a 'uncta/elor o,inute )n urma a'licrii criteriilor -i
'uncta/elor 're(#ute )n anexa nr. 2.
!2" 7n ca#ul mediilor e%ale sau a 'uncta/elor e%ale are 'rioritate )n urmtoarea ordine&
a" 'ersoana care are domiciliul sau re-edina )n localitatea )n care solicit 'ostul didactic/catedra+
," 'ersoana care are solicit 'ostul didactic/catedra )n a'ro'ierea localitii de domiciliu+
c" 'ersoana al crei so/soie este cadru didactic titular )n localitatea )n care se solicit deta-area+
d" 'ersoana al crei so/soie este cadru didactic+
e" 'ersoana al crei so/soie este ales/aleas )n Parlament0 este numit/numit )n Eu(ern sau )nde'line-te .uncii de
s'ecialitate s'eci.ice )n a'aratul Parlamentului0 al Pre-ediniei0 al Eu(ernului ori )n $inisterul Educaiei ;aionale0 cea aleas
de Parlament )n or%anismele centrale ale statului0 'recum -i 'ersoana al crei so/soie )nde'line-te .uncia de 're.ect0
su,'re.ect0 're-edinte -i (ice're-edinte al consiliului /udeean sau o .uncie de )ndrumare -i control )n sistemul de )n(m*nt0
de cultur0 de tineret -i s'ort. Ce asemenea0 au 'rioritate soul/soia 'ersoanei care )nde'line-te .uncii de conducere -i de
s'ecialitate la Casa Cor'ului Cidactic0 'recum -i soul/soia cadrelor didactice numite )n .uncii de conducere sau de
s'ecialitate la comisiile si a%eniile din su,ordinea Pre-ediniei0 a Parlamentului sau a Eu(ernului0 ai/ale liderilor sindicatelor
din )n(m*nt0 care au dre't de re#er(are de catedr0 -i ai/ale cadrelor acti(e ale $inisterului A'rrii0 ale $inisterului
Administraiei -i Internelor0 ale :er(iciului Rom*n de In.ormaii -i alte ser(icii s'eciale la ni(el naional0 mutate0 la ordin0 )n
alt localitate.
!10" Cac0 du' a'licarea criteriilor 're(#ute la alin. !2"0 se menine e%alitatea0 de'arta/area se .ace lu*ndu3se )n
considerare0 )n ordine0 urmtoarele criterii&
a" %radul didactic+
," nota/media o,inut la examenul 'entru o,inerea %radului didactic+
c" do(ada acumulrii )n ultimii 1 !cinci" ani de la data 'romo(rii examenului de de.initi(are )n )n(m*nt0 a minimum
20 de credite 'ro.esionale trans.era,ile0 con.orm art. 21 alin. !5" din 4e%ea nr.1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare
sau )nde'linirea uneia dintre condiiile 're(#ute la art. 62 lit. a"3e" din $etodolo%ia 'ri(ind .ormarea continu a 'ersonalului
din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 a'ro,at 'rin ordinul ministrului educaiei0 cercetrii0 tineretului -i s'ortului nr. 1151/20110 cu
modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 'entru 'ersonalul didactic titular care a do,*ndit de.initi(area )n )n(m*nt0 cu o
(ec<ime la catedr mai mare de 1 !cinci" ani+
d" media de de'arta/are0 calculat cu 'atru #ecimale+
e" cu'rinderea )n cadrul unui 'ro%ram de con(ersie or%ani#at de instituii autori#ate/acreditate0 con.orm le%ii.
." media o,inut la examenul de ,acalaureat/a,sol(ire/licen !stat"+
%" (ec<imea )n )n(m*nt.
!11" Cadrul didactic0 care nu 'oate 'artici'a la -edina 'u,lic de re'arti#are 'rin deta-are la cerere0 are dre'tul s
desemne#e0 'rin 'rocur notarial )n ori%inal0 un )m'uternicit care s3i re're#inte interesele. 7n ca#ul )n care cadrul didactic nu
este 're#ent 'ersonal sau 'rintr3un )m'uternicit la -edina 'u,lic0 cererea acestuia nu se soluionea#. O'iunea .iecrui cadru
didactic se consemnea# )n 'rocesul3(er,al al comisiei0 cu certi.icare 'rin semntura solicitantului sau )m'uternicitului0 acesta
din urm 're#ent*nd 'rocura notarial )n ori%inal.
!12" Ceta-area la cerere a 'ersonalului didactic se dis'une anual0 'rin deci#ie a ins'ectorului -colar %eneral. O 'ersoan
'oate ,ene.icia de deta-are la cerere 'e o 'erioad de cel mult 1 ani -colari consecuti(i.
!18" Cadrele didactice numite cu statut de titular )n ,a#a re#ultatelor o,inute la concursul de ocu'are a 'osturilor
didactice (acante )n unitile de )n(m*nt 'reuni(ersitar0 sesiunea 20110 'recum -i cadrele didactice re'arti#ate 'e 'erioad
nedeterminat )n ,a#a 're(ederilor art. 218 din 4e%ea nr.1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 care s3au 're#entat la
'ostul didactic/catedra la care au .ost re'arti#ate -i 'entru care s3au )nc<eiat contracte indi(iduale de munc 'e 'erioad
nedeterminat0 'ot ,ene.icia de deta-are la cerere0 )n 'rimul an du' concurs0 res'ecti( re'arti#are0 du' .inali#area eta'elor de
mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 con.orm Calendarului0 'e 'arcursul anului -colar0 )n ,a#a

'uncta/elor o,inute con.orm anexei nr. 20 cu a(i#ul $inisterului Educaiei ;aionale. Acestea 'ot ,ene.icia -i de deta-are )n
interesul )n(m*ntului0 )n 'rimul an du' concurs0 res'ecti( re'arti#are0 'e 'arcursul anului -colar0 )n ,a#a <otr*rii comisiei
'aritare de la ni(elul ins'ectoratului -colar0 cu a(i#ul $inisterului Educaiei ;aionale.
!1" 7n eta'ele de deta are )n interesul )n( m*ntului sau la cerere nu se ocu' 'osturile didactice/catedrele 'ro'use
'entru 'relun%irea duratei contractului indi(idual de munc 'e 'erioad determinat )n anul colar 2011320150 'entru
candida ii care au do,*ndit cel 'uin de.initi(area )n )n(m*nt -i cadrele didactice de,utante )nscrise la examenul naional de
de.initi(are )n )n(m*nt0 sesiunea 20110 care au o, inut minimum media de re'arti#are ? ! a'te" la concursurile de
titulari#are0 sesiunile 201 i/sau 2018.
!11" Ceta-area cadrelor didactice titulare 'oate .i soluionat 'e catedre )n com'onen a crora intr i ore din 'ro'ria
norm.
!15" Jn cadru didactic titular 'oate ,ene.icia de deta-are )n interesul )n(m*ntului -i la cerere 'e 'osturi
didactice/catedre cel mult 10 ani -colari consecuti(i0 cu res'ectarea 're(ederilor alin. !12" -i art. 62 alin. !".
Capitolul XI
Prelungirea duratei contractelor individuale de munc n anul ycolar 2015-2016,
pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat
Art. 61 !1" Cadrele didactice cali.icate0 an%a/ate cu contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat0 )n ,a#a
re#ultatelor o,inute la concursurile de titulari#are0 sesiunile 201 -i/sau 20180 care au o,inut minimum media de re'arti#are 1
!cinci" )n s'ecialitatea 'ostului0 care au a(i#ul consiliului de administraie al unitii de )n(m*nt0 care au cali.icati(ul VGoarte
,ineV -i care mai au cel 'uin /umtate de norm didactic )n s'ecialitate0 'ot solicita 'relun%irea duratei contractului indi(idual
de munc 'e 'erioad determinat )n anul -colar 201132015. Pentru aceasta0 se adresea#0 )n scris0 conducerii unitii de
)n(m*nt '*n la termenul 're(#ut )n Calendar0 care comunic acordul/re.u#ul la ins'ectoratul -colar0 con.orm
Calendarului. Pro.esorii consilieri )n centre i ca,inete de asisten 'si<o'eda%o%ic se adresea# C$ARAE/CDRAE )n cadrul
cruia este normat 'ostul didactic res'ecti(. Cac un 'ost didactic este solicitat de mai multe cadre didactice0 'rioritate la
ocu'area 'ostului au cadrele didactice care au do,*ndit cel 'uin de.initi(area )n )n(m*nt. Cac ast.el nu se a/un%e la
de'arta/are0 se ia )n calcul media de re'arti#are cea mai mare de la concursul/concursurile de titulari#are susinute )n 'erioada
20183201. Cac nici ast.el nu se a/un%e la de'arta/are0 'rioritate la ocu'area 'ostului didactic/catedrei are cadrul didactic cu
domiciliul )n localitatea )n care solicit 'ostul didactic/catedra0 con.orm art. 1 alin. !8". 7n situaia )n care nici domiciliul nu
conduce la de'arta/are0 la medii de re'arti#are e%ale se ia )n calcul nota cea mai mare o,inut la 'ro,a scris )n cadrul
concursului/concursurilor de titulari#are susinute )n 'erioada 20183201. Cac nici ast.el nu se a/un%e la de'arta/are0 atunci se
a'lic0 )n ordine0 criteriile -i 'uncta/ele din anexa nr. 2 -i alte criterii sta,ilite la ni(elul unitilor de )n(m*nt.
Consiliul/consiliile de administraie al unitii/unitilor de )n(m*nt/ C$ARAE/CDRAE comunic )n scris cadrelor didactice
solicitante moti(ele acordului/re.u#ului 'relun%irii contractului indi(idual de munc 'e 'erioad determinat. Pentru a
,ene.icia de 'relun%irea contractului indi(idual de munc 'e 'erioad determinat )n anul -colar 2011320150 cadrele didactice
care 'artici' -i la concursul de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar0
sesiunea 20110 con.orm 're#entei $etodolo%ii0 tre,uie s o,in minimum media 1 !cinci"0 'otri(it 're(ederilor art. 51 alin.
!2"0 la disci'lina cores'un#toare 'ostului didactic/catedrei solicitat!e". 4a disci'lina educaie te<nolo%ic 'ot ,ene.icia de
'relun%irea duratei contractului indi(idual de munc 'e 'erioad determinat )n anul -colar 2011320150 numai cadrele
didactice cu s'eciali#area educaie te<nolo%ic.
!2" 7n(torul0 'ro.esorul 'entru )n(m*nt 'rimar sau institutorul cali.icat din )n(m*ntul 'rimar0 an%a/at 'e
'erioad determinat0 la 1 se'tem,rie 20120 la clasa I0 )n ,a#a re#ultatului o,inut la concursul de titulari#are0 sesiunea 2012,
care )n 'erioada 1 se'tem,rie 2012381 au%ust 2011 a 'redat0 'rin continuitate0 la aceea-i clas de ele(i0 'oate ,ene.icia de
'relun%irea duratei contractului indi(idual de munc 'e 'erioad determinat )n anul -colar 2011320150 )n condiiile alin. !1"0
'entru .inali#area ciclului 'rimar la aceea-i clas de ele(i.
!8" 7n aceast eta' consiliile de administraie ale unitilor de )n(m*nt/C$ARAE/CDRAE 'ot emite acorduri de
'rinci'iu de 'relun%ire a duratei contractului indi(idual de munc 'e 'erioad determinat )n anul -colar 201132015 'entru
'osturile didactice care se 'ot (acanta ulterior0 cadrelor didactice care se )ncadrea# )n 're(ederile alin. !1" sau !2". 9otr*rea
consiliului de administraie al unitii de )n(m*nt/C$ARAE/CDRAE este de.initi( -i 'oate .i atacat numai la instana de
contencios administrati(0 contestaia re're#ent*nd 'l*n%erea 'reala,il re%lementat de art. ? din 4e%ea nr. 11/2000 cu
modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
!" Cadrele didactice care au o,inut acorduri/acorduri de 'rinci'iu 'ri(ind 'relun%irea duratei contractului indi(idual de
munc 'e 'erioad determinat )n anul -colar 201132015 )-i actuali#ea# dosarul 'ersonal la ins'ectoratul -colar0 con.orm
Calendarului.
1
Art. 65 Posturile didactice/catedrele (acante/re#er(ate rmase du' eta'a de deta-are a 'ersonalului didactic titular se
ocu' cu 'rioritate de candidaii care ,ene.icia# de 'relun%irea duratei contractului indi(idual de munc 'e 'erioad
determinat )n anul -colar 2011320150 con.orm art. 61.
Capitolul XII
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nv(mntul preuniversitar pe perioad determinat
cu personal didactic calificat yi n regim de plata cu ora
Sec(iunea I
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nv(mntul preuniversitar pe perioad determinat
de candida(i rmayi nerepartiza(i dup concursul na(ional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor n nv(mntul
preuniversitar, sesiunea 2015 yi de candida(i n baza rezultatelor ob(inute la concursurile de titularizare 2014 yi/sau
2013
Art. 6? 4ista 'osturilor didactice/catedrelor/orelor (acante/re#er(ate 'entru an%a/are cu contract indi(idual de munc 'e
'erioad determinat se reactuali#ea# du' eta'a de deta-are a 'ersonalului didactic titular -i se 'u,lic la data 're(#ut )n
Calendar0 'rin a.i-are la a(i#ierul ins'ectoratului -i 'e site3ul instituiei. Toate 'osturile didactice/catedrele (acante/re#er(ate
din aceast list sunt 'u,licate 'entru an%a/are 'e 'erioad determinat.
Art. 66 Ins'ectoratul -colar )ntocme-te lista candidailor din /ude/munici'iul Aucure-ti rma-i nere'arti#ai0 du'
concursul or%ani#at la ni(elul unitilor de )n(m*nt/centrelor de concurs.
Art. 62 !1" Candidaii care au susinut concursul )n /ude/munici'iul Aucure-ti se ierar<i#ea#0 'e disci'line0 )n ordinea
descresctoare a mediilor0 '*n la minimum media 1 !cinci"0 con.orm art. 51 alin. !2". Candidaii0 care au susinut concursul )n
alte /udee0 de'un0 la ins'ectoratul -colar unde doresc s .ie re'arti#ai0 )n 'erioada 're(#ut )n Calendar0 o co'ie a dosarului
de concurs0 autenti.icat de unul dintre secretarii comisiei /udeene/munici'iului Aucure-ti de concurs0 )nsoit de ade(erina0 )n
ori%inal0 cu re#ultatele o,inute )n cadrul concursului. 7n aceea-i 'erioad0 la ins'ectoratele -colare se )nre%istrea# -i cererile
candidailor care au o,inut cel 'uin media de re'arti#are 1 !cinci" la concursul de titulari#are din 201 -i/sau 2018 !minimum
1 at*t la 'ro,a scris0 c*t -i la 'ro,a 'ractic sau ins'ecia la clas" -i care solicit re'arti#area 'e 'erioad determinat )n ,a#a
acestor re#ultate. Pentru a 'utea .i re'arti#ai )n ,a#a mediilor de re'arti#are o,inute la concursurile de titulari#are din 201
-i/sau 20180 candidaii0 care 'artici' la concurs -i )n 20110 tre,uie s o,in minimum media 1 !cinci"0 con.orm art. 51 alin.
!2"0 la disci'lina cores'un#toare 'ostului didactic/catedrei solicitat!e" 'entru an%a/are 'e 'erioad determinat.
!2" Jn candidat se 'oate )nscrie 'entru re'arti#are0 con.orm alin. !1"0 )ntr3un sin%ur /ude sau numai )n munici'iul
Aucure-ti. Catele din .i-a de )nscriere a candidailor sunt introduse )n sistemul in.ormati#at. 7n 'erioada de (alidare/re(alidare a
.i-elor de )nscriere0 candidatul 'rime-te .i-a martor 'e care este o,li%at s o semne#e0 alturi de re're#entantul ins'ectoratului
-colar0 'entru con.ormitate. Jn exem'lar se )nm*nea# candidatului0 cellalt rm*n*nd la ins'ectoratul -colar unde are loc
)nscrierea.
!8" Cu' 'erioada de (alidare/re(alidare a .i-elor0 candidaii care au (alidat/re(alidat .i-ele de )nscriere 'ot susine0 )n
'erioada 're(#ut de Calendar 'ro,e 'ractice/orale e(aluate 'rin cali.icati(ele =admis>0 =res'ins>.
Art. 20 !1" Re'arti#area candidailor cu studii cores'un#toare 'ostului0 du' eta'a de deta-are a 'ersonalului didactic
titular0 'e 'erioad determinat la ni(el /udeean/ni(elul munici'iului Aucure-ti0 )n ,a#a datelor existente )n sistemul
in.ormati#at0 se reali#ea# )n -edin 'u,lic0 or%ani#at de comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul
'reuni(ersitar0 )n 'erioada 're(#ut de Calendar0 )n ordine ast.el&
a" candidai care ,ene.icia# de 'relun%irea duratei contractului indi(idual de munc 'e 'erioad determinat )n anul
-colar 201132015+
," candidai rma-i nere'arti#ai sau cu norma incom'let du' concursul din sesiunea 20110 cu media de re'arti#are
minimum 1 !cinci"0 con.orm art. 51 alin. !2"0 care au susinut at*t ins'eciile s'eciale la clas/'ro,ele 'ractice0 c*t -i 'ro,a
scris )n /udeul/munici'iul Aucure-ti )n care solicit 'ostul/catedra (acant!"0 'recum -i candidai rma-i nere'arti#ai sau cu
norma incom'let cu media de re'arti#are minimum 1 !cinci"0 con.orm art. 51 alin. !2"0 care au susinut ins'eciile s'eciale la
clas/'ro,ele 'ractice )n /udeul/munici'iul Aucure-ti )n care solicit 'ostul/catedra (acant!" -i 'ro,a scris )n alte /udee0 )n
ordinea descresctoare a mediilor de re'arti#are0 cu res'ectarea 're#entei $etodolo%ii+
c" candidai rma-i nere'arti#ai du' concursul din sesiunea 20110 cu media de re'arti#are minimum 1 !cinci"0 con.orm
art. 51 alin. !2"0 care au susinut at*t ins'eciile s'eciale la clas/'ro,ele 'ractice0 c*t -i 'ro,a scris )n cadrul concursului din
alte /udee0 )n ordinea descresctoare a mediilor de re'arti#are0 cu res'ectarea 're#entei $etodolo%ii+
d" candidai care au 'artici'at la concursuri de titulari#are din 201 -i/sau 2018 )n /udeul/munici'iul Aucure-ti )n care
solicit 'ostul/catedra (acant!" -i au o,inut cel 'uin media 1 !cinci"0 ierar<i#ai 'e o list unic0 )n ordinea descresctoare a
mediilor de re'arti#are+
e" candidai care au 'artici'at la concursuri de titulari#are din 201 -i/sau 2018 )n alte /udee -i au o,inut cel 'uin
media 1 !cinci"0 ierar<i#ai 'e o list unic0 )n ordinea descresctoare a mediilor de re'arti#are+
5
." candidai rma-i nere'arti#ai du' concursul din sesiunea 20110 care au susinut 'ro,a scris )n 'ro.ilul 'ostului )n
/udeul/munici'iul Aucure-ti -i 'ro,a 'ractic/oral )n 'ro.ilul 'ostului con.orm art. 62 alin. !8"0 )n ordinea descresctoare a
notelor+
%" candidai rma-i nere'arti#ai du' concursul din sesiunea 20110 care au susinut 'ro,a scris )n 'ro.ilul 'ostului )n
alte /udee -i 'ro,a 'ractic/oral )n 'ro.ilul 'ostului con.orm art. 62 alin. !8"0 )n ordinea descresctoare a notelor+
<" candidai care au 'artici'at la concursuri de titulari#are din 201 -i/sau 2018 )n /udeul/munici'iul Aucure-ti )n care
solicit 'ostul/catedra (acant!" -i au o,inut cel 'uin nota 1000 !cinci" la 'ro,a scris )n 'ro.ilul 'ostului din iulie 201 -i/sau
iulie 2018 -i 'ro,a 'ractic/oral )n 'ro.ilul 'ostului con.orm art. 62 alin. !8"0 ierar<i#ai 'e o list unic0 )n ordinea
descresctoare a notelor0
i" candidai care au 'artici'at la concursuri de titulari#are din 201 -i/sau 2018 )n alte /udee -i au o,inut cel 'uin nota
1000 !cinci" la 'ro,a scris )n 'ro.ilul 'ostului din iulie 201 -i/sau iulie 2011 -i 'ro,a 'ractic/oral )n 'ro.ilul con.orm art. 62
alin. !8"0 ierar<i#ai 'e o list unic0 )n ordinea descresctoare a notelor.
/" candidai cu a doua s'eciali#are0 alta dec*t aceea la care au 'artici'at la concursul din sesiunea 2011 )n
/udeul/munici'iul Aucure-ti )n care solicit 'ostul/catedra (acant!" -i care au o,inut cel 'uin media 1 !cinci"0 con.orm art. 51
alin. !2"0 )n ordinea descresctoare a mediilor de re'arti#are+
@" candidai cu a doua s'eciali#are0 alta dec*t aceea la care au 'artici'at la concursuri de titulari#are din 201 -i/sau 2018
)n /udeul/munici'iul Aucure-ti )n care solicit 'ostul/catedra (acant!" -i care au o,inut cel 'uin media 1 !cinci"0 ierar<i#ai 'e
o list unic0 )n ordinea descresctoare a mediilor de re'arti#are+
l" a,sol(eni ai cole%iilor uni(ersitare de institutori cu a doua s'eciali#are0 care au 'artici'at concursul din sesiunea 2011
-i au o,inut cel 'uin media 1 !cinci"0 con.orm art. 51 alin. !2"0 ierar<i#ai 'e o list unic0 )n ordinea descresctoare a mediilor
de re'arti#are0 )n /udeul/munici'iul Aucure-ti )n care solicit 'ostul didactic/catedra (acant!" )n a doua s'eciali#are& lim,
modern/matern0 educaie 'lastic0 educaie mu#ical0 educaie .i#ic0 reli%ie0 'osturi )n s'ecialitate din 'alatele -i clu,urile
co'iilor -i ele(ilor+
m" a,sol(eni ai cole%iilor uni(ersitare de institutori cu a doua s'eciali#are0 care au 'artici'at la concursuri de titulari#are
din 201 -i/sau 2018 -i au o,inut cel 'uin media 1 !cinci"0 ierar<i#ai 'e o list unic0 )n ordinea descresctoare a mediilor de
re'arti#are0 )n /udeul/munici'iul Aucure-ti )n care solicit 'ostul didactic/catedra (acant!" )n a doua s'eciali#are& lim,
modern/matern0 educaie 'lastic0 educaie mu#ical0 educaie .i#ic0 reli%ie0 'osturi )n s'ecialitate din 'alatele -i clu,urile
co'iilor -i ele(ilor+
n" candidai cu a doua s'eciali#are0 alta dec*t aceea la care au 'artici'at la concursul din sesiunea 2011 )n alte /udee -i
care au o,inut cel 'uin media 1 !cinci"0 con.orm art. 51 alin. !2"0 )n ordinea descresctoare a mediilor de re'arti#are+
o" candidai cu a doua s'eciali#are0 alta dec*t aceea la care au 'artici'at la concursuri de titulari#are din 201 -i/sau 2018
)n alte /udee -i care au o,inut cel 'uin media 1 !cinci"0 ierar<i#ate 'e o list unic0 )n ordinea descresctoare a mediilor de
re'arti#are+
'" a,sol(eni ai cole%iilor uni(ersitare de institutori cu a doua s'eciali#are0 care au 'artici'at la concursul din sesiunea
2011 -i au o,inut cel 'uin media 1 !cinci"0 con.orm art. 51 alin. !2"0 ierar<i#ai 'e o list unic0 )n ordinea descresctoare a
mediilor de re'arti#are0 )n alte /udee -i care solicit 'ostul didactic/catedra (acant!" )n a doua s'eciali#are& lim,
modern/matern0 educaie 'lastic0 educaie mu#ical0 educaie .i#ic0 reli%ie0 'osturi )n s'ecialitate din 'alatele -i clu,urile
co'iilor -i ele(ilor+
B" a,sol(eni ai cole%iilor uni(ersitare de institutori cu a doua s'eciali#are0 care au 'artici'at la concursuri de titulari#are
din 201 -i/sau 2018 -i au o,inut cel 'uin media 1 !cinci"0 ierar<i#ai 'e o list unic0 )n ordinea descresctoare a mediilor de
re'arti#are0 )n alte /udee -i care solicit 'ostul didactic/catedra (acant!" )n a doua s'eciali#are& lim, modern/matern0
educaie 'lastic0 educaie mu#ical0 educaie .i#ic0 reli%ie0 'osturi )n s'ecialitate din 'alatele -i clu,urile co'iilor -i ele(ilor.
r" candidai care au renun at la 'osturile didactice/catedrele 'e care au .ost re'arti#ai )n eta'ele anterioare0 )n ordinea
descresctoare a mediilor de re'arti#are.
!2" Re'arti#area a,sol(enilor cu di'lom ai cole%iilor uni(ersitare de institutori cu a doua s'eciali#are0 con.orm alin. !1"
se reali#ea# numai 'e catedre (acante/re#er(ate )n s'ecialitate din )n(m*ntul 'rimar sau %imna#ial ori )n 'alate -i clu,uri
ale co'iilor -i ele(ilor0 cu salari#area cores'un#toare .unciei de institutor. A,sol(enii cu di'lom ai cole%iilor uni(ersitare de
institutori cu a doua s'eciali#are re'arti#ai )n 'alate -i clu,uri ale co'iilor -i ele(ilor -i candidaii cali.icai cu a doua
s'eciali#are re'arti#ai 'e 'osturi didactice care necesit 'ro, 'ractic/oral susin la ni(elul unitii de )n(m*nt )n care au
.ost re'arti#ai0 '*n la data )nce'erii cursurilor0 o 'ro, 'ractic/oral s'eci.ic )n 'ro.ilul 'ostului.
!8" A,sol(enii cole%iilor uni(ersitare de institutori0 cu durata studiilor de 83 ani 'e a cror di'lom de a,sol(ire nu este
)nscris -i a doua s'eciali#are0 dar au menionat )n .oaia matricol direcia de studiu )n a doua s'eciali#are& lim,a
modern/matern0 mu#ic0 desen0 arte 'lastice sau educaie .i#ic se asimilea# urmtoarelor s'eciali#rilor cu'rinse )n
Centrali#ator& =Institutori3O lim, strin>+ =Institutori !)n(m*nt 'rimar"3O lim, strin>+ =Institutori34im,a rromani>+
=Institutori3$u#ic>+ >Institutori3Cesen>+ =Institutori3Arte 'lastice> sau =Institutori3Educaie .i#ic> -i ,ene.icia# de acelea-i
dre'turi ca -i a,sol(enii cu di'lom ai cole%iilor uni(ersitare de institutori cu a doua s'eciali#are0 con.orm 're#entei
$etodolo%ii.
!" 4a note/medii e%ale de'arta/area se .ace con.orm art. 51 alin. !18" -i !1".
?
!1" Candidaii care solicit 'ost/catedr )n ,a#a re#ultatelor o,inute la concursurile de titulari#are din 201 -i/sau 20180
'ot .i re'arti#ai numai )n condiiile )n care nu au o,inut not su, 1 !cinci" la 'ro,a scris )n cadrul urmtoarelor concursuri de
titulari#are0 )n s'ecialitatea 'ostului/catedrei solicitat!e" sau dac nu au mai 'artici'at la urmtoarele concursuri de titulari#are.
Art. 21 Candidaii care nu 'artici' la -edinele 'u,lice de re'arti#are au dre'tul s desemne#e0 'rin 'rocur notarial
're#entat )n ori%inal0 un )m'uternicit care s le re're#inte interesele. 7n ca#ul )n care candidaii nu sunt 're#eni 'ersonal sau
'rintr3un )m'uternicit la -edinele 'u,lice de re'arti#are0 ace-tia nu sunt re'arti#ai.
Art. 22 7n cadrul -edinei 'u,lice0 o'iunea .iecrui candidat se ex'rim )n scris0 )n .ormularul s'ecial -i se consemnea#
)n 'rocesul (er,al al -edinei0 cu certi.icare 'rin semntura solicitantului sau )m'uternicitului0 acesta din urm 're#ent*nd
'rocura notarial )n ori%inal.
Art. 28 Cu' ex'rimarea o'iunii -i asumarea ei 'rin semntur )n 'rocesul3(er,al al -edinei 'u,lice0 ins'ectorul -colar
%eneral emite deci#ia de re'arti#are. 7n ,a#a deci#iei de re'arti#are0 directorul unitii de )n(m*nt )nc<eie contract indi(idual
de munc 'e 'erioad determinat cu candidatul re'arti#at0 de re%ul 'entru 'erioada 1 se'tem,rie 3 81 au%ust a .iecrui an
-colar sau '*n la re(enirea titularului la 'ost/catedr0 dar nu mai t*r#iu de 81 au%ust a .iecrui an -colar. Contractul indi(idual
de munc se )nc<eie )n maximum 8 !trei" #ile lucrtoare de la data emiterii deci#iei de re'arti#are. 7n ca#ul ne're#entrii la 'ost0
)n 'erioada menionat0 'entru )nc<eierea contractului indi(idual de munc0 re'arti#area se re(oc0 iar 'ostul didactic/catedra se
(acantea#. :unt exce'tate situaiile de ne're#entare la 'ost din moti(e neim'uta,ile candidailor& moti(e medicale0 calamiti
naturale etc.0 care 'ot .i /usti.icate cu documente.
Sec(iunea a II-a
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nv(mntul preuniversitar
cu personal didactic calificat n regim de plata cu ora
Art. 2 !1" Cu' )nc<eierea contractelor indi(iduale de munc cu 'ersonalul didactic cali.icat re'arti#at con.orm
're#entei $etodolo%ii0 directorul unitii de )n(m*nt atri,uie0 'rin deci#ie0 'osturile didactice/catedrele/orele rmase
neocu'ate )n re%im de 'lata cu ora cadrelor didactice titulare )n unitatea de )n(m*nt0 la solicitarea acestora -i comunic
situaia la ins'ectoratul -colar0 )n 'erioada 're(#ut )n Calendar.
!2" Cu' atri,uirea 'osturilor didactice/catedrelor/orelor rmase neocu'ate )n re%im de 'lata cu ora cadrelor didactice
titulare )n unitatea de )n(m*nt0 directorii unitilor de )n(m*nt )n care mai rm*n 'osturi didactice/catedre/ore neocu'ate
acord a(i#ul 'entru )ncadrarea )n re%im de 'lata cu ora0 )n ,a#a 're#entrii unui curriculum (itae -i susinerii unui inter(iu0 )n
'erioada 're(#ut )n Calendar0 'ersonalului didactic titular )n alt unitate de )n(m*nt0 s'eciali-tilor consacrai )n domeniul
de s'ecialitate al curriculei -colare0 'ersonalului an%a/at )n alte domenii de acti(itate0 'ersonalului didactic 'ensionat cu
res'ectarea condiiilor de studii0 a(i#elor -i atestatelor necesare 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor rmase
(acante/re#er(ate.
!8" Pe ,a#a a(i#ului o,inut 'entru )ncadrarea )n re%im de 'lata cu ora0 con.orm alin. !2"0 ins'ectoratul -colar emite
deci#ia de re'arti#are.
!" 7n 'erioada 're(#ut )n Calendar0 ins'ectoratul -colar re'arti#ea#0 )n -edin 'u,lic0 )n ordine&
a" cadrele didactice titulare rmase cu restr*n%erea de acti(itate nesoluionat 'rin deta-are )n interesul )n(m*ntului
'entru restr*n%ere de acti(itate nesoluionat+
," cadrele didactice titulare rmase cu norma didactic incom'let 'entru com'letarea normei didactice+
c" cadrele didactice titulare 'rin deta-are la cerere0 con.orm 're#entei $etodolo%ii+
d" candidai cu studii cores'un#toare 'ostului rma-i nere'arti#ai sau cu norma incom'let0 con.orm art. 20+
e" candida i re'arti#a i du' concursul din sesiunea 2011 -i candidai re'arti#ai )n ,a#a re#ultatelor o,inute la
concursurile de titulari#are 2010 2018 -i/sau 2012 )n eta'ele anterioare0 care nu s3au 're#entat la 'osturi didactice/catedre i
care solicit o nou re'arti#are0 con.orm art. 20+
." 'ersonalul didactic titular care a solicitat )ncadrarea )n re%im de 'lata cu ora0 rmas ne)ncadrat0 )n ordinea
descresctoare a 'uncta/ului+
%" s'eciali-ti consacrai )n domeniul de s'ecialitate al curriculei -colare -i 'ersonal cali.icat0 an%a/at )n alte domenii de
acti(itate0 care au solicitat )ncadrarea )n re%im de 'lata cu ora0 rma-i ne)ncadrai0 )n ordinea descresctoare a 'uncta/ului+
<" 'ersonalul didactic 'ensionat cali.icat rmas ne)ncadrat0 care nu de'-e-te cu cel mult 8 !trei" ani (*rsta le%al de
'ensionare0 )n ordinea descresctoare a 'uncta/ului+
i" 'ersonalul didactic 'ensionat cali.icat0 care de'-e-te cu 8 !trei" ani (*rsta le%al de 'ensionare0 rmas ne)ncadrat0 )n
ordinea descresctoare a 'uncta/ului.
Art. 21 !1" An%a/area 'ersonalului didactic cali.icat )n re%im de 'lata cu ora0 re'arti#at 'rin deci#ia ins'ectorului -colar
%eneral0 se reali#ea# de ctre directorul unitii de )n(m*nt0 du' 're#entarea curriculum3ului (itae -i susinerea inter(iului.
!2" An%a/area 'ersonalului didactic cali.icat 'e 'osturi didactice/catedre0 )n re%im de 'lata cu ora0 se reali#ea# 'e durata
cursurilor sau '*n la re(enirea titularului la 'ost/catedr )n tim'ul anului -colar0 cu res'ectarea 're(ederilor Centrali#atorului
-i a 're(ederilor 're#entei $etodolo%ii. Cadrele didactice titulare 'ot .i )ncadrate 'e orele rmase neocu'ate )n re%im de 'lata
cu ora0 de re%ul0 '*n la o /umtate de norm de 'redare0 iar )n(torii -i educatoarele 'e 'osturile rmase neocu'ate '*n la
6
o norm. 7n ca#uri exce'ionale0 'entru disci'linele de.icitare )n 'ersonal didactic cali.icat0 consiliul de administraie al unitii
de )n(m*nt 'oate a'ro,a de'-irea /umtii de norm de 'redare0 )n re%im de 'lata cu ora0 'entru cadrele didactice titulare.
!8" Cadrele didactice titulare )n alt unitate de )n(m*nt0 s'eciali-tii consacrai )n domeniul de s'ecialitate al curriculei
-colare0 cadrele didactice asociate an%a/ate )n alte domenii de acti(itate -i cadrele didactice 'ensionate0 care au ocu'at un 'ost
didactic/o catedr (acant!"/re#er(at!" du' 're#entarea curriculum3ului (itae -i susinerea inter(iului0 )nc<eie contract
indi(idual de munc )n re%im de 'lata cu ora cu directorul unitii de )n(m*nt0 con.orm art. 21 alin. !15" din 4e%ea
educaiei naionale nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
Art. 25 !1" Posturile didactice/catedrele/orele (acante/re#er(ate rmase neocu'ate du' )ncadrarea 'ersonalului didactic
titular0 asociat sau 'ensionat )n re%im de 'lata cu ora0 se atri,uie )n re%im de 'lata cu ora0 'rin deci#ie a directorului unitii de
)n(m*nt0 'ersonalului didactic an%a/at cu contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat )n unitatea de )n(m*nt -i
situaia se comunic la ins'ectoratul -colar.
!2" 7n situa ia )n care mai rm*n 'osturi didactice/catedre (acante/re#er(ate neocu'ate0 acestea se re'arti#ea#0 de
ins'ectoratele colare0 '*n la data )nce'erii cursurilor0 )n edin 'u,lic0 la ni(elul ins'ectoratului colar0 )n ordine0 du' cum
urmea#&
a" candida ilor re'arti#a i )n eta'ele anterioare cu norma incom'let0 con.orm art. 20+
," candidailor care nu s3au 're#entat la 'osturi didactice/catedre i care solicit o nou re'arti#are0 con.orm art. 20+
," candida ilor care au o, inut cel 'u in media 1 !cinci" la concursul de titulari#are0 sesiunea 2012 !minimum 1 at*t la
'ro,a scris0 c*t -i la 'ro,a 'ractic sau ins'ecia la clas"0 care nu au mai 'artici'at ulterior la alte concursuri de titulari#are sau
care nu au o, inut note su, 1 !cinci" la 'ro,a scris )n cadrul urmtoarelor concursuri de titulari#are )n s'ecialitatea 'ostului
didactic/catedrei solicitat!e"0 )n ordinea descresctoare a mediilor+
c" candida ilor care au o, inut cel 'u in nota ? !-a'te" la concursurile de titulari#are0 sesiunile 20110 2010 sau 20020 care
nu au mai 'artici'at ulterior la alte concursuri de titulari#are sau care nu au o, inut note su, 1 !cinci" la 'ro,a scris )n cadrul
urmtoarelor concursuri de titulari#are )n s'ecialitatea 'ostului didactic/catedrei solicitat!e"0 )n ordinea descresctoare a notelor.
!8" Contractele indi(iduale de munc 'e 'erioad determinat 'entru candidaii re'arti#ai con.orm alin. !2" se )nc<eie
)nce'*nd cu data de la care au .ost re'arti#a i.
Capitolul XIII
Organizarea yi desfyurarea concursului la nivel jude(ean/nivelul municipiului Bucureyti
pentru ocuparea posturilor/catedrelor rmase vacante/rezervate n nv(mntul preuniversitar
Art. 2? !1" 7n con.ormitate cu 're(ederile art. 21 alin. !12" din 4e%ea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modi.icrile -i
com'letrile ulterioare0 )n situaia )n care0 '*n la )nce'erea cursurilor0 nu 'ot .i ocu'ate toate 'osturile didactice/catedrele
declarate (acante/re#er(ate cu 'ersonal didactic titular0 'ersonal didactic cali.icat an%a/at cu contract indi(idual 'e 'erioad
determinat sau )n re%im de 'lata cu ora0 )n condiiile 're#entei $etodolo%ii0 ins'ectoratele -colare or%ani#ea#0 la ni(el
/udeean/ni(elul munici'iului Aucure-ti0 concursuri 'entru ocu'area 'osturilor didactice )n (ederea an%a/rii cu contract
indi(idual de munc 'e 'erioad determinat a 'ersonalului didactic cali.icat. 7n mod exce'ional0 '*n la )nce'erea cursurilor0
ins'ectoratele -colare 'ot or%ani#a testri 'rin inter(iu -i lucrare scris0 )n 'ro.ilul 'ostului solicitat0 )n (ederea an%a/rii cu
contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat a 'ersonalului .r studii cores'un#toare 'ostului.
!2" Condiiile de )nscriere -i de 'artici'are la concursul or%ani#at de ins'ectoratul -colar la ni(el /udeean/ni(elul
munici'iului Aucure-ti 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor rmase (acante/re#er(ate sunt acelea-i ca -i cele 'entru
concursul naional.
!8" Concursul/testarea or%ani#at!" de ins'ectoratul la ni(el /udeean/ni(elul munici'iului Aucure-ti 'entru ocu'area
'osturilor didactice/catedrelor rmase (acante/re#er(ate sunt coordonate de o comisie0 numit 'rin deci#ia ins'ectorului -colar
%eneral0 )n com'onena 're(#ut la art. 51 alin. !1".
Art. 26 !1" Concursul or%ani#at de ins'ectoratul -colar la ni(el /udeean/ni(elul munici'iului Aucure-ti 'entru ocu'area
'osturilor didactice/catedrelor rmase (acante/re#er(ate const )n 'ro, 'ractic/oral sau ins'ec ie s'ecial la clas i 'ro,
scris )n 'ro.ilul 'ostului didactic/catedrei0 'otri(it 'ro%ramelor s'eci.ice 'entru concurs )n (i%oare0 a'ro,ate 'rin ordin al
ministrului educa iei naionale.
!2" 4a concursul or%ani#at de ins'ectoratul -colar la ni(el /udeean ni(elul/munici'iului Aucure-ti 'ot 'artici'a
candidai care au o,inut cel 'uin nota 1 !cinci" la ins'ecia s'ecial la clas sau la 'ro,ele 'ractice de 'ro.il )n cadrul
concursului naional de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor0 sesiunea 2011 ori cel 'u in media 6 !o't" la ins'ec iile la clas
)n 'ro.ilul 'ostului0 )n cadrul examenului na ional de de.initi(are )n )n( m*nt0 sesiunea 2011.
!8" Candidaii care n3au susinut 'ro,e 'ractice/orale )n cadrul concursului naional de ocu'are a 'osturilor
didactice/catedrelor0 sesiunea 20110 'ot susine aceste 'ro,e )n cadrul concursului or%ani#at la ni(el /udeean/ni(elul
munici'iului Aucure-ti. Pro,ele 'ractice/orale de 'ro.il 'entru 'osturile care sunt condi ionate 'entru ocu'are de 'ro,
'ractic/oral0 se or%ani#ea# se des. oar -i se e(aluea# 'otri(it anexelor 13120 de o comisie constituit la ni(el /udeean0
con.orm art. 51 alin. !8"3!1".
!" Pro,a scris se susin 'e ,a#a su,iectelor ela,orate de comisia /udeean/munici'iului Aucure-ti de ela,orare a
su,iectelor0 ,aremelor de e(aluare i de e(aluare a lucrrilor scrise constituit0 'rin deci#ia ins'ectorului -colar %eneral0 )n
2
concordan cu 'ro%ramele s'eci.ice 'entru concurs )n s'ecialitatea 'ostului didactic0 a'ro,ate 'rin ordin al ministrului
educa iei naionale i se e(aluea# 'rin note de la 10 la 1. Comisia de ela,orare a su,iectelor0 ,aremelor de e(aluare i de
e(aluare a lucrrilor scrise asi%ur0 la cererea candida ilor i traducerea acestora )n lim,ile minorit ilor na ionale. Pro,a scris
se des. oar )n acelea i condi ii ca i 'ro,a scris din cadrul concursului naional de ocu'are a 'osturilor didactice
(acante/re#er(ate din )n( m*ntul 'reuni(ersitar. Curata de redactare a lucrrii scrise este de !'atru" ore. ;ota o, inut la
'ro,a scris are o 'ondere de ?1I )n media de re'arti#are. Pentru 'ro,a scris se sta,ilesc0 de ctre comisia
/udeean/munici'iului Aucure-ti de ela,orare a su,iectelor i a ,aremelor de e(aluare i de e(aluare a lucrrilor scrise0
minimum 8 !trei" (ariante de su,iecte i ,aremele de e(aluare a.erente.
!1" Candida ii tre,uie s ai, minimum nota 1 !cinci" at*t la 'ro,a scris0 c*t i la 'ro,a 'ractic/ins'ec ia s'ecial0 iar
media de re'arti#are se calculea# ast.el& Q!nota o, inut la 'ro,a scris"R8S!nota o, inut la 'ro,a 'ractic/ins'ec ia s'ecial la
clas"T/. 7n ca#ul mediilor de re'arti#are e%ale o, inute la concurs0 de'arta/area candida ilor se .ace con.orm art. 51 alin. !18"
-i !1".
!5" Comisia /udeean/munici'iului Aucure-ti de ela,orare a su,iectelor0 a ,aremelor de e(aluare -i de e(aluare a
lucrrilor scrise0 numit 'rin deci#ia ins'ectorului -colar %eneral0 are urmtoarea com'onen &
a" 're edinte U ins'ector -colar %eneral ad/unct/ins'ector -colar+
," mem,ri 3 'entru .iecare disci'lin de concurs0 c*te doi 'ro.esori de s'ecialitate din )n( m*ntul 'reuni(ersitar care
au do,*ndit de.initi(area )n )n( m*nt/0 candidai+
c" 138 secretari 3 cadre didactice cu com'eten e )n te<noredactare.
!?" $em,rii comisiei /udeene/munici'iului Aucure-ti de ela,orare a su,iectelor0 a ,aremelor de e(aluare i de e(aluare
a lucrrilor scrise declar )n scris c 'strea# secretul asu'ra su,iectelor. 7n ca#ul di(ul%rii su,iectelor su'ort consecin ele
le%ii.
!6" E(aluarea lucrrilor scrise se reali#ea# con.orm 'rocedurilor 're(#ute la art. 5? alin. !5" U !10".
!2" E(aluarea lucrrilor scrise -i a.i-area re#ultatelor se reali#ea# )n 'erioada 're(#ut de Calendar.
Art. 22 4ucrrile scrise0 'entru care se de'un contesta ii0 con.orm Calendarului0 se resi%ilea#0 )n (ederea ree(alurii0
secreti#*ndu3se i nota/notele acordate la 'rima e(aluare.
Art. 100 !1" Comisia /udeean/munici'iului Aucure-ti de re#ol(are a contesta iilor este .ormat0 )n )ntre%ime0 din alte
'ersoane dec*t cele din comisia /udeean/munici'iului Aucure-ti de ela,orare a su,iectelor0 a ,aremelor de e(aluare i de
e(aluare a lucrrilor scrise. Comisia /udeean/munici'iului Aucure-ti de re#ol(are a contesta iilor este numit 'rin deci#ia
ins'ectorului -colar %eneral0 )n com'onen a 're(#ut la art. 26 alin. !5".
!2" Recorectarea lucrrilor se .ace con.orm 'rocedurii 're(#ute la art. 5? alin. !5" U !10"0 )n 'erioada 're(#ut de
Calendar.
!8" 7n ca#ul )n care di.eren a dintre nota .inal acordat de comisia de re#ol(are a contesta iilor i nota .inal acordat de
comisia de e(aluare este de cel mult 001 'uncte0 di.eren care 'oate .i )n 'lus sau )n minus0 rm*ne de.initi( nota .inal
acordat de comisia de e(aluare.
!" Cac di.eren a dintre nota .inal acordat de comisia de re#ol(are a contesta iilor i nota .inal sta,ilit )n urma
e(alurii ini iale este mai mare de 001 'uncte0 nota .inal acordat de comisia de re#ol(are a contesta iilor este de.initi(.
!1" 7n situa ia lucrrilor cu nota .inal sta,ilit )n urma e(alurii ini iale )ntre 010 U 0220 inclusi( notele de 010 i 0220
sau o not cel 'u in e%al cu 20100 nota de.initi( este nota .inal atri,uit la recorectare.
!5" 9otr*rile comisiei de re#ol(are a contesta iilor sunt de.initi(e i se 'ot ataca numai 'rin 'rocedura contenciosului
administrati(0 contesta ia re're#ent*nd 'l*n%erea din cadrul 'rocedurii 'reala,ile re%lementate de art. ? din 4e%ea
contenciosului administrati( nr. 11/2000 cu modi.icrile i com'letrile ulterioare.
Art. 101 !1" Testarea 'ersonalului .r studii cores'un#toare 'ostului const )n inter(iu i lucrare scris.
!2" 4a testarea or%ani#at 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor rmase/(acante se 'ot 're#enta 'ersoane care
au a,sol(it cel 'u in liceul0 cu di'lom de ,acalaureat.
!8" Testarea 'ersonalului .r studii cores'un#toare 'ostului se or%ani#ea# de comisia 're(#ut la art. 26 alin. !5"
!" 4ucrarea scris se sus ine )naintea inter(iului. Curata de redactare a lucrrii scrise este de 8 !trei" ore. 4ucrarea scris
i inter(iul se e(aluea# cu note de la 10 la 1. 4ucrarea scris are o 'ondere de dou treimi din nota .inal0 restul0 res'ecti( o
treime0 re're#int re#ultatul e(alurii )n urma des. urrii inter(iului.
!1" ;ota minim de 'romo(are0 at*t a lucrrii scrise c*t i a inter(iului0 este 1 !cinci".
!5" Candida ii 'ot contesta re#ultatul e(alurii lucrrii scrise. Contesta iile se solu ionea# 'rin recorectarea lucrrilor
scrise de Comisia /udeean/munici'iului Aucure-ti de re#ol(are a contesta iilor 're(#ut la art. 10 !1".
!?" Cac di.eren a dintre nota acordat de comisia de contesta ii i nota sta,ilit )n urma e(alurii ini iale este mai mare
de 001 'uncte0 nota acordat de comisia de contesta ii este de.initi(.
!6" 7n situa ia lucrrilor cu nota .inal sta,ilit )n urma e(alurii ini iale )ntre 010 U 0220 inclusi( notele de 010 i 022
sau o not cel 'u in e%al cu 20100 nota de.initi( este nota .inal atri,uit la recorectare.
!2" Re#ultatul sta,ilit )n urma recorectrii rm*ne de.initi( i se 'oate ataca numai 'rin 'rocedura contenciosului
administrati(0 contesta ia re're#ent*nd 'l*n%erea din cadrul 'rocedurii 'reala,ile re%lementate de art. ? din 4e%ea nr. 11/2000
cu modi.icrile i com'letrile ulterioare.
10
!10" 7n (ederea sus inerii inter(iului0 comisia 'entru or%ani#area i des. urarea testrii 'ersonalului .r studii
cores'un#toare 'ostului ela,orea# ,ilete cu )ntre,ri0 'e ,a#a tematicii s'eci.ice ela,orat de $inisterul Educa iei ;aionale.
Candidatul extra%e un ,ilet i rs'unde la )ntre,rile con inute de acesta.
!11" Contesta iile 'ri(ind or%ani#area i des. urarea inter(iului se solu ionea# de consiliul de administra ie al
ins'ectoratului -colar. 9otr*rile consiliului de administra ie al ins'ectoratului -colar sunt de.initi(e i se 'ot ataca numai 'rin
'rocedura contenciosului administrati(0 contesta ia re're#ent*nd 'l*n%erea din cadrul 'rocedurii 'reala,ile re%lementate de art.
? din 4e%ea nr. 11/2000 cu modi.icrile ulterioare.
!12" 7n ca#ul )n care exist e%alitate de medie )ntre candida ii .r studii cores'un#toare 'ostului care au sus inut
testarea0 'rioritate la ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor (acante au )n ordine&
a" candida ii care au continuitate 'e 'ost/catedr0 care .rec(entea# modulele de 'eda%o%ie sau de 'er.ec ionare
or%ani#ate )n cadrul caselor cor'ului didactic ori de alte institu ii a%reate de $inisterul Educa iei ;aionale con.orm le%ii i
care au o, inut cel 'u in cali.icati(ul =Aine>+
," candida ii cu domiciliul sau re edin a )n localitatea )n care se a.l 'ostul didactic/catedra solicitat+
c" candida ii cu studii su'erioare )n s'ecialitatea 'ostului0 .r examen de licen +
d" candida ii cu studii su'erioare care se recali.ic )n s'ecialitatea 'ostului+
e" candida ii cu studii su'erioare cu s'ecialitatea cea mai a'ro'iat 'ostului solicitat+
." candida ii )n curs de cali.icare )n s'ecialitatea 'ostului+
%" candida ii care au 'artici'at sau 'artici' la cursuri de 'er.ec ionare or%ani#ate )n cadrul caselor cor'ului didactic ori
de alte institu ii a%reate de $inisterul Educa iei ;aionale0 con.orm le%ii.
Art. 102 !1" 7n 'erioada 're(#ut )n Calendar0 ins'ectoratul -colar re'arti#ea#0 )n -edin 'u,lic0 )n ordine&
a" cadre didactice titulare -i candidai cu studii cores'un#toare 'ostului0 con.orm art. 2 alin. !"+
," candidai cu studii cores'un#toare 'ostului care au o,inut cel 'uin media 1 !cinci" la concursul or%ani#at de
ins'ectoratul -colar la ni(el /udeean ni(elul/munici'iului Aucure-ti0 )n ordinea descresctoare a mediilor+
c" candidai .r studii cores'un#toare 'ostului care au o,inut cel 'uin media 1 !cinci" la concursul or%ani#at de
ins'ectoratul -colar la ni(el /udeean ni(elul/munici'iului Aucure-ti0 )n ordinea descresctoare a mediilor.
!2" Cirectorii unit ilor de )n( m*nt )nc<eie contracte indi(iduale de munc 'e 'erioad determinat 'entru candida ii
.r studii cores'un#toare 'ostului re'arti#a i )n ,a#a testrii0 ast.el&
a" '*n la 81 au%ust a .iecrui an colar 'entru a,sol(en ii )n( m*ntului su'erior cu alte s'eciali#ri dec*t ale 'ostului
didactic/catedrei sau '*n la (enirea unui cadru didactic cali.icat ori '*n la (enirea titularului 'e 'ost/catedr 'entru candida ii
re'arti#a i 'e 'osturi didactice/catedre re#er(ate+
," '*n la .inali#area cursurilor0 con.orm cu structura anului colar0 'entru a,sol(en ii )n( m*ntului mediu/'ostliceal
cu alte s'eciali#ri dec*t ale 'ostului didactic/catedrei sau '*n la (enirea unui cadru didactic cali.icat ori '*n la (enirea
titularului 'e 'ost/catedr 'entru candida ii re'arti#a i 'e 'osturi didactice/catedre re#er(ate.
!8" Posturile de 'ro.esor lo%o'ed din ca,inete -colare/inter-colare -i centre lo%o'edice0 'recum -i 'osturile de 'ro.esor
)n centre -i ca,inete de asisten 'si<o'eda%o%ic nu se ocu' cu 'ersonal .r studii cores'un#toare 'ostului.
!" Pentru 'ersonalul didactic .r studii cores'un#toare 'ostului )ncadrat )n 'alatele -i clu,urile co'iilor -i
ele(ilor/Palatul ;aional al Co'iilor norma didactic se sta,ile-te la 2 ore 'e s'tm*n.
Art. 108 !1" P*n la )nce'erea cursurilor0 'osturile didactice/catedrele (acante/re#er(ate0 care nu 'ot .i ocu'ate de
'ersonal didactic cali.icat cu contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat0 'rin deta-are )n interesul )n(m*ntului
sau la cerere0 )n re%im de 'lata cu ora sau )n ,a#a concursului or%ani#at de ins'ectoratul -colar la ni(el /udeean
ni(elul/munici'iului Aucure-ti )n condiiile 're#entei $etodolo%ii0 'recum -i 'osturile didactice/catedrele com'lete sau
incom'lete care se (acantea# )n unitile de )n(m*nt 'reuni(ersitar de stat 'e 'arcursul anului -colar 2011320150 'e termen
scurt0 de cel mult 50 de #ile0 care nu 'ot .i ocu'ate de 'ersonal didactic cu contract indi(idual 'e 'erioad determinat0 'rin
deta-are )n interesul )n(m*ntului sau la cerere0 'recum -i )n re%im de 'lata cu ora0 )n condiiile 're#entei $etodolo%ii0 se
atri,uie0 cu a(i#ul ins'ectoratului -colar0 )n re%im de 'lata cu ora0 la ni(elul unitilor de )n(m*nt care au 'osturi didactice
neocu'ate0 'ersonalului didactic cali.icat0 'rin deci#ie a directorilor0 )n ,a#a <otr*rii consiliilor de administraie ale unitilor
de )n(m*nt. 7n mod exce'ional0 'osturile didactice/catedrele (acante/re#er(ate rmase neocu'ate '*n la )nce'erea
cursurilor0 )n li'sa 'ersonalului didactic cali.icat0 se atri,uie0 cu a(i#ul ins'ectoratului -colar0 )n re%im de 'lata cu ora0 la ni(elul
unitilor de )n(m*nt care au 'osturi didactice neocu'ate0 'rin deci#ie a directorilor0 'e termen scurt0 de cel mult 80 de #ile0
'ersonalului didactic .r studii cores'un#toare 'ostului0 urm*nd ca )n aceast 'erioad s se or%ani#e#e concursuri/testri
'entru ocu'area acestor 'osturi.
!2" Posturile didactice/catedrele care se (acantea# du' )nce'erea anului -colar 2011320150 se atri,uie de ins'ectoratele
-colare0 )n ordine0 du' cum urmea#&
a" cadrelor didactice titulare a cror restr*n%ere de acti(itate a .ost soluionat 'rin deta-are )n interesul )n(m*ntului
'entru nesoluionarea restr*n%erii de acti(itate 'e 'osturi didactice/catedre (acante/re#er(ate 'entru care nu au studii
cores'un#toare+
," 'entru com'letarea catedrelor cadrelor didactice cali.icate an%a/ate cu contract indi(idual de munc 'e 'erioad
determinat0 re'arti#ate 'e catedre incom'lete0 cu res'ectarea 're#entei $etodolo%ii+
11
c" 'rin deta-are )n interesul )n(m*ntului sau la cerere cadrelor didactice titulare rmase nesoluionate din eta'ele
anterioare ale mo,ilitii 'ersonalului didactic -i candidailor cali.icai rma-i nere'arti#ai )n eta'ele anterioare ale mo,ilitii
'ersonalului didactic0 care )nde'linesc condiiile de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor0 cu res'ectarea 're#entei
$etodolo%ii+
d" 'rin deta-are )n interesul )n(m*ntului sau la cerere 'ersonalului didactic titular care solicit deta-are )n a.ara
Calendarului0 cu res'ectarea 're#entei $etodolo%ii+
e" )n re%im de 'lata cu ora0 )n condiiile 're#entei $etodolo%ii+
." candidailor .r studii cores'un#toare 'ostului rma-i nere'arti#ai du' concursul or%ani#at de ins'ectoratul -colar
la ni(el /udeean ni(elul/munici'iului Aucure-ti )n condiiile 're#entei $etodolo%ii.
!8" 7n situaia )n care 'osturile didactice/catedrele eli,erate )n tim'ul anului -colar 201132015 nu 'ot .i ocu'ate0 con.orm
're(ederilor alin. !2"0 consiliile de administraie din unitile de )n(m*nt sunt a,ilitate s or%ani#e#e -i s des.-oare
indi(idual0 )n consorii -colare sau )n asocieri tem'orare la ni(el local0 concursuri 'entru ocu'area 'osturilor didactice )n
(ederea an%a/rii cu contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat a 'ersonalului didactic cali.icat. 7n mod exce'ional0
)n li'sa 'ersonalului didactic cali.icat0 consiliile de administraie din unitile de )n(m*nt 'ot or%ani#a testri 'rin inter(iu -i
lucrare scris0 )n 'ro.ilul 'ostului solicitat0 )n (ederea an%a/rii cu contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat de cel
mult un an -colar a 'ersonalului .r studii cores'un#toare 'ostului0 res'ecti( '*n la re(enirea titularului 'e 'ost/catedr )n
situaia 'osturilor didactice/catedrelor re#er(ate sau '*n la solicitarea 'ostului/catedrei de un cadru didactic cali.icat.
Capitolul XIII
Dispozi(ii finale
Art. 10 !1" 4a eta'ele de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar 'ot .i )nscri-i0 )n ,a#a
ade(erinei de a,sol(ire0 anexate )n co'ie le%ali#at0 a,sol(enii care au susinut examenul de a,sol(ire/licen )n 'erioada
.e,ruarie 201 3 iulie 2011. A,sol(enii care au susinut examenul de a,sol(ire/licen '*n )n ianuarie 201 !inclusi(" 'ot .i
)nscri-i la eta'ele de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar )n anul -colar 2011320150 numai dac
anexea# )n co'ie le%ali#at la cererea de )nscriere di'loma de a,sol(ire/licen -i .oaia matricol/su'limentul de di'lom.
!2" :'eciali#rile a,sol(enilor cu studii uni(ersitare de lun%/scurt durat0 care se )nscriu la eta'ele de trans.erare 'entru
restr*n%ere de acti(itate0 de 'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt 'reuni(ersitar0 de 'retrans.er 'rin sc<im, de
'osturi/catedre 'rin consimm*nt scris0 de deta-are )n interesul )n(m*ntului0 de deta-are la cerere sau de re'arti#are )n ,a#a art.
218 din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 la concursurile de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor
(acante/re#er(ate )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar de stat sau 'articular0 care au )nce'ut studiile anterior intrrii )n (i%oare a 4e%ii nr.
66/1228 'ri(ind acreditarea instituiilor din )n(m*ntul su'erior -i recunoa-terea di'lomelor0 tre,uie s se re%seasc )n
Centrali#ator.
!8" :'eciali#rile a,sol(enilor cu studii uni(ersitare de lun%/scurt durat sau care au .inali#at ciclul I de studii
uni(ersitare de licen0 care se )nscriu la eta'ele de trans.erare 'entru restr*n%ere de acti(itate0 de 'retrans.er consimit )ntre
unitile de )n(m*nt 'reuni(ersitar0 de 'retrans.er 'rin sc<im, de 'osturi/catedre 'rin consimm*nt scris0 de deta-are )n
interesul )n(m*ntului0 de deta-are la cerere sau de re'arti#are )n ,a#a art. 218 din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i
com'letrile ulterioare0 la concursurile de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate )n )n(m*ntul
'reuni(ersitar de stat sau 'articular0 care au )nce'ut studiile du' intrarea )n (i%oare a 4e%ii nr. 66/1228 'ri(ind acreditarea
instituiilor din )n(m*ntul su'erior -i recunoa-terea di'lomelor0 re'u,licat0 tre,uie s se re%seasc at*t )n Centrali#ator0 c*t -i
)n <otr*rile Eu(ernului 'ri(ind autori#area de .uncionare 'ro(i#orie sau acreditarea s'eciali#rilor din cadrul instituiilor de
)n(m*nt su'erior de stat -i 'articular0 'ro.ilurile0 s'eciali#rile0 durata studiilor0 'recum -i titlurile o,inute de a,sol(enii
)n(m*ntului uni(ersitar0 nomenclatorul domeniilor -i al s'eciali#rilor uni(ersitare din cadrul instituiilor de )n(m*nt
su'erior de stat -i 'articular0 structurile -i s'eciali#rile uni(ersitare acreditate sau autori#ate s .uncione#e 'ro(i#oriu din
instituiile de )n(m*nt su'erior emise du' data de 1? decem,rie 12280 care cu'rind s'eciali#rile autori#ate s .uncione#e
'ro(i#oriu/acreditate0 'recum -i .orma de )n(m*nt 'entru care au .ost autori#ate s .uncione#e 'ro(i#oriu/acreditate. Giecare
a,sol(ent cu studii uni(ersitare0 care a )nce'ut studiile du' intrarea )n (i%oare a 4e%ii nr. 66/12280 re'u,licat0 tre,uie tratat
indi(idual ra'ortat la coninutul <otr*rii Eu(ernului (ala,il la momentul )nscrierii la .acultate.
Pro%ramele de studii uni(ersitare de masterat acreditate -i .orma de )n(m*nt 'entru care au .ost acreditate sunt a'ro,ate
'rin ordin al ministrului educaiei naionale sau 'rin <otr*re de Eu(ern.
!" 4ista cu'rin#*nd <otr*rile Eu(ernului 'ri(ind autori#area de .uncionare 'ro(i#orie sau acreditarea s'eciali#rilor din
cadrul instituiilor de )n(m*nt su'erior de stat -i 'articular0 'ro.ilurile0 s'eciali#rile0 durata studiilor0 'recum -i titlurile o,inute
de a,sol(enii )n(m*ntului uni(ersitar0 nomenclatorul domeniilor -i al s'eciali#rilor uni(ersitare din cadrul instituiilor de
)n(m*nt su'erior de stat -i 'articular0 structurile -i s'eciali#rile uni(ersitare acreditate sau autori#ate s .uncione#e 'ro(i#oriu
din instituiile de )n(m*nt su'erior0 ordinele de ministru -i <otr*rile de Eu(ern 'rin care au .ost a'ro,ate 'ro%ramele de studii
uni(ersitare de masterat se comunic de ctre $inisterul Educaiei ;aionale )nainte de de'unerea dosarelor 'entru eta'a de
soluionare a restr*n%erilor de acti(itate a 'ersonalului didactic titular.
!1" Pre(ederile alin. !8" se a'lic 'entru candida ii care se )nscriu numai )n ,a#a di'lomei de licen /a,sol(ire a studiilor
uni(ersitare de lun%/scurt durat -i care au )nce'ut studiile du' intrarea )n (i%oare a 4e%ii nr. 66/1228 'ri(ind acreditarea
12
instituiilor din )n(m*ntul su'erior -i recunoa-terea di'lomelor0 re'u,licat0 'recum i 'entru candida ii care au .inali#at cu
di'lom ciclul I de studii uni(ersitare de licen0 res'ecti( ciclul I de studii uni(ersitare de licen -i ciclul II de studii uni(ersitare
de masterat/master.
Art. 101 !1" Comisia /udeean/a munici'iului Aucure-ti de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul
'reuni(ersitar )-i des.-oar acti(itatea 'e durata unui an calendaristic0 )n con.ormitate cu 're(ederile Calendarului0 -i este a,ilitat
s ia deci#ii -i )n a.ara 'erioadelor 're(#ute de acesta0 'entru re#ol(area tuturor situaiilor care 'ot s a'ar& com'letare de norm
'e 'erioad determinat0 deta-are la cerere 'entru cadrele didactice 'artici'ante la concursurile or%ani#ate 'entru ocu'area
'osturilor didactice (acante/re#er(ate )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 sesiunile 20180 201 -i/sau 2011 care au o,inut cel 'uin
nota/media de re'arti#are 1 !cinci" sau )n ,a#a 'uncta/ului0 deta-are )n interesul )n(m*ntului0 sc<im, de 'osturi )ntre cadre
didactice an%a/ate 'e 'erioad determinat0 'retrans.er 'rin sc<im, de 'osturi 'rin consimm*nt scris0 cu exce'ia trans.errii
'entru restr*n%ere de acti(itate0 'retrans.errii0 )ntre%irilor de norm didactic -i com'letrilor de norm 'e 'erioad
nedeterminat0 cu in.ormarea -i a(i#ul $inisterului Educaiei ;aionale. Toate situaiile a'rute0 cu exce'ia )ntre%irilor de norm
didactic0 a com'letrilor de norm didactic 'e 'erioad nedeterminat0 a 'retrans.erului consimit )ntre unitile de )n(m*nt -i
a trans.erului 'entru restr*n%ere de acti(itate0 )n a.ara 'erioadelor 're(#ute )n Calendar0 se anali#ea# )n cadrul comisiilor 'aritare
ce sunt constituite la ni(elul ins'ectoratelor -colare. Pe 'arcursul anului -colar comisia /udeean/a munici'iului Aucure-ti de
mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar este a,ilitat s or%ani#e#e -edine 'u,lice de re'arti#are
'entru candidaii rma-i nere'arti#ai0 s monitori#e#e concursurile/testrile or%ani#ate de unitile de )n(m*nt )n (ederea
ocu'rii 'osturilor didactice (acante/re#er(ate care a'ar 'e 'arcursul anului -colar 'e 'erioad determinat0 s re.ac
documentele de numire/trans.er/re'arti#are 'entru 'ersonalul didactic titular0 ca urmare a restructurrii reelei -colare0 a
trans.ormrii unor uniti de )n(m*nt )n uniti de alt ni(el -i a sc<im,rii denumirii unitilor de )n(m*nt 'e 'arcursul
anului -colar.
!2" 7n -edinele 'u,lice or%ani#ate )n a.ara Calendarului 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor care se
(acantea# 'e 'arcursul anului -colar de candidaii rma-i nere'arti#ai0 se res'ect ordinea re'arti#rii 're(#ut la art. 102
alin. !1".
!8" Cadrele didactice titulare a cror restr*n%ere de acti(itate nu a .ost soluionat )n eta'ele 're(#ute de Calendar 'ot .i
deta-ate )n interesul )n(m*ntului 'entru nesoluionarea restr*n%erii de acti(itate 'e 'osturi didactice/catedre
(acante/re#er(ate 'entru care nu au studii cores'un#toare0 .iind salari#ate ca 'ersonal didactic .r studii cores'un#toare
'ostului0 cu acordul scris al cadrelor didactice )n cau#.
Art. 105 Contestaiile 'ri(ind mo,ilitatea 'ersonalului didactic 'e 'osturi didactice/catedre se adresea#
instituiei/unitii de )n(m*nt or%ani#atoare la termenele 're(#ute de Calendar sau )n termen de cel mult 6 de ore de la
a.i-area re#ultatelor )n a.ara termenelor 're(#ute )n Calendar -i se re#ol( de consiliul de administraie al acesteia. 9otr*rile
consiliului de administraie al instituiei/unitii de )n(m*nt sunt de.initi(e -i 'ot .i atacate numai 'rin 'rocedurile
contenciosului administrati(0 contesta iile re're#ent*nd 'l*n%eri 'reala,ile re%lementate de art. ? din 4e%ea nr. 11/200 cu
modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
Art. 10? !1" $o,ilitatea 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar 'articular se des.-oar con.orm
're(ederilor 4e%ii nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare -i 're(ederilor 're#entei $etodolo%ii.
!2" 7ncadrarea 'ersonalului didactic )n unitile de )n(m*nt 'reuni(ersitar 'articular se reali#ea# cu res'ectarea
're(ederilor 4e%ii nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 're(ederilor 're#entei $etodolo%ii -i 're(ederilor
Centrali#atorului.
!8" Jnitile de )n(m*nt 'reuni(ersitar 'articulare autori#ate 'ot 'ro'une 'entru an%a/are 'e 'erioad nedeterminat
-i catedre (acante incom'lete '*n la cel 'uin 1/2 norm. 7n unitile de )n(m*nt 'reuni(ersitar 'articulare autori#ate0 )n
eta'ele de trans.erare 'entru restr*n%ere de acti(itate sau de 'retrans.er consimit )ntre unitile de )n(m*nt0 'ot .i ocu'ate -i
catedre (acante incom'lete '*n la cel 'uin 1/2 norm.
!" Jnitile de )n(m*nt 'reuni(ersitar 'articular 'ot or%ani#a concurs 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor
(acante/re#er(ate0 con.orm Calendarului0 )n ,a#a 're#entei $etodolo%ii sau 'e tot 'arcursul anului -colar0 )n condiiile
'u,licrii acestora la sediile unitilor de )n(m*nt -i ins'ectoratelor -colare0 'recum -i )n 'resa local -i central0 cu cel 'uin
80 de #ile )nainte de or%ani#area concursului -i in.ormrii $inisterului Educaiei ;aionale 3 Cirecia Eeneral $ana%ement0
Resurse Jmane -i Reea Pcolar ;aional.
Art. 106 !1" Cetenii din statele mem,re ale Jniunii Euro'ene0 din statele semnatare ale Acordului 'ri(ind :'aiul
Economic Euro'ean0 'recum -i re#idenii 'ermaneni 'e teritoriul Rom*niei0 care )nde'linesc condiiile necesare de studii0
'recum -i celelalte condiii 're(#ute de 're#enta $etodolo%ie -i au actele de studii recunoscute/ec<i(alate de $inisterul
Educaiei ;aionale sau au studiat )n Rom*nia0 au dre'tul de a 'artici'a la concursurile de ocu'are a 'osturilor
didactice/catedrelor (acante/re#er(ate din )n(m*ntul 'reuni(ersitar -i0 )n ,a#a re#ultatelor o,inute la concurs0 'ot .i an%a/ai
'e 'erioad determinat sau nedeterminat.
!2" Cetenii strini care au dre'tul de .i )ncadrai )n munc 'e teritoriul Rom*niei0 con.orm Ordonanei de ur%en nr. 15
din 20 iunie 200? 'ri(ind )ncadrarea )n munc -i deta-area strinilor 'e teritoriul Rom*niei0 a'ro,at cu modi.icri 'rin 4e%ea
nr. 18/2006 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 care )nde'linesc condiiile de studii necesare0 'recum -i celelalte
condiii 're(#ute de 're#enta $etodolo%ie -i au actele de studii recunoscute/ec<i(alate de $inisterul Educaiei ;aionale sau
au studiat )n Rom*nia0 'ot 'artici'a la concurs0 urm*nd a .i an%a/ai 'e 'osturi didactice/catedre (acante/re#er(ate )n
18
)n(m*ntul 'reuni(ersitar0 'e 'erioad determinat0 )n .uncie de re#ultatele o,inute0 du' )ncadrarea 'ersonalului didactic
cali.icat )n re%im de 'lata cu ora.
Art. 102 !1" ;eres'ectarea 're(ederilor din 're#enta $etodolo%ie0 de ctre 'ersoanele care .ac 'arte din comisiile
're(#ute )n 're#enta $etodolo%ie0 atra%e du' sine rs'underea disci'linar0 con.orm 4e%ii nr. 1/2011 cu modi.icrile -i
com'letrile ulterioare0 ci(il 'otri(it dis'o#iiilor Codului ci(il sau 'enal con.orm dis'o#iiilor Codului 'enal0 )n .uncie de
%ra(itatea .a'tei.
!2" 7n situaia )n care $inisterul Educaiei ;aionale constat a,ateri de la 're(ederile 're#entei $etodolo%ii0 )ntr3una
din eta'ele mo,ilitii 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 )ntr3un anumit /ude sau )n munici'iul Aucure-ti0
conducerea $inisterului Educaiei ;aionale 'oate solicita re(enirea asu'ra situaiei din eta'a res'ecti( -i reluarea
'rocedurilor le%ale 'entru acea eta' de mo,ilitate din /udeul res'ecti( sau din munici'iul Aucure-ti. Aceste situa ii nu intr
su, inciden a 'erioadelor/termenelor 're(#ute )n Calendar.
Art. 110 Re're#entanii .ederaiilor sindicale re're#entati(e din )n(m*nt 'artici' la toate eta'ele de mo,ilitate a
'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 cu statut de o,ser(atori. 7n aceast calitate au dre't de acces la toate
documentele0 'ot sesi#a e(entualele nere%uli -i )-i 'ot consemna 'o#iia )n 'rocesele3(er,ale.
Art. 111 !1" Eta'ele mo,ilitii 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar 'entru anul -colar 20132011 se
des.-oar con.orm $etodolo%iei3cadru 'ri(ind mo,ilitatea 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar )n anul -colar
201320110 a'ro,at 'rin ordinul ministrului educaiei naionale nr. 111/20180 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
!2" Cu data de 1 se'tem,rie 2011 se a,ro% $etodolo%ia3cadru 'ri(ind mo,ilitatea 'ersonalului didactic din
)n(m*ntul 'reuni(ersitar )n anul -colar 201320110 a'ro,at 'rin ordinul ministrului educaiei0 cercetrii0 tineretului -i
s'ortului nr. 5282/20120 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 'u,licat )n $onitorul O.icial0 Partea I nr. ?1? ,is din 21
noiem,rie 2018.
!8" Pre#enta $etodolo%ie intr )n (i%oare la data 'u,licrii )n $onitorul O.icial0 Partea I.
Art. 112 Anexele nr. 1312 .ac 'arte inte%rant din 're#enta $etodolo%ie.
1
A;EHA ;R. 1
la $etodolo%ie
4ista care se a.i-ea# (a conine urmtoarele in.ormaii &

a" :'ecialitatea WWWWWWWW !;r. 'osturi didactice/catedre (acante 'entru sesiunea de trans.erare 'entru restr*n%ere de
acti(itate la ni(elul /udeului"


;r.
crt.
4ocalitate
Q$ediuT
Jnitatea de
)n(m*nt
QJnitatea
de
)n(m*nt
cu statut
/uridic
QAlte uniti
de
)n(m*nt
cu statut
/uridicT
;i(el de
)n(m*nt
Cisci'lin
;umr ore
trunc<i
comun/
o'ionale
Cetalii :tatut Fia,ilitate
Post&
1. com'let

2. Pentru
ne(#tori
8. Post 'entru
trans.er
consim it
intre unit ile
de
)n( m*nt
. Post 'entru
re'arti#are )n
edin a
'u,lic de
trans.er
Pro,
'ractic
Pro,e
orale la
lim,a de
'redare
A(i#e -i atestate&
1. de culte
2. de alternati(
8. al unit. de )n(.
mil.
. seminar teolo%ic
1. Ins'ectoratul
Eeneral al Poliiei
!IEP"/Autoritatea
Rutier Rom*n
!ARR"
5. ed. s'ecial
?. 9IF
," :'ecialitatea WWWWWWWW !;r. 'osturi didactice/catedre (acante/re#er(ate 'entru ocu'are 'rin concurs"

;r.
crt.
4ocalitate
Q$ediuT
Jnitatea
de
)n(m*nt
QJnitatea
de
)n(m*nt
cu statut
/uridic
QAlte
uniti de
)n(m*nt
cu statut
/uridicT
;i(el de
)n(m*nt
Cisci'lin
;umr ore
trunc<i
comun /
o'ionale
Cetalii :tatut Fia,ilitate
$odalitatea de
ocu'are&
1. 'entru
an%a/are 'e
'erioad
determinat
2. 'entru
an%a/are 'e
'erioad
nedeterminat
Post&
1. com'let

2. 'entru
ne(#tori

Pro,
'ractic
Pro,e
orale la
lim,a de
'redare
A(i#e -i
atestate&
1. de culte
2. de
alternati(
8. al unit.
de )n(. mil.
. seminar
teolo%ic
1. IEP/
ARR
5. ed.
s'ecial
?. 9IF
A;EHA ;R. 2
11
la $etodolo%ie
CRITERII PI PJ;CTADE PE;TRJ EFA4JAREA
PER:O;A4J4JI CICACTIC
I. ;i(elul studiilor
A. A,sol(eni ai -colii normale/liceu 'eda%o%ic sau ai -colii 'ostliceale 'eda%o%ice cu di'lom/certi.icat de a,sol(ire.
5 '
A. A,sol(eni ai -colii normale/liceu 'eda%o%ic sau ai -colii 'ostliceale 'eda%o%ice cu di'lom/certi.icat de a,sol(ire
care -i3au ec<i(alat studiile con.orm art. 26 alin. !8" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
?01 '
C. A,sol(eni ai cole%iului 'eda%o%ic uni(ersitar !institutori" cu di'lom de a,sol(ire -i a,sol(eni ai -colii
normale/liceu 'eda%o%ic sau ai -colii 'ostliceale 'eda%o%ice -i studii uni(ersitare de scurt durat.
6 '
C. A,sol(eni ai cole%iului 'eda%o%ic uni(ersitar !institutori" cu di'lom de a,sol(ire -i a,sol(eni ai -colii
normale/liceu 'eda%o%ic sau ai -colii 'ostliceale 'eda%o%ice -i studii uni(ersitare de scurt durat care -i3au ec<i(alat studiile
con.orm art. 12 alin. !8" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
601 '
E. A,sol(eni ai -colii normale/liceu 'eda%o%ic sau ai -colii 'ostliceale 'eda%o%ice cu di'lom/certi.icat de a,sol(ire
sau ai cole%iului 'eda%o%ic uni(ersitar !institutori" -i studii uni(ersitare de lun% durat sau ciclul I de studii uni(ersitare de
licen sau ciclul II de studii uni(ersitare de masterat.
2 '
G. Pro.esori de instruire 'ractic/mai-tri3instructori0 a,sol(eni de&
1. -coal 'ostliceal/-coal de mai-tri cu di'lom/certi.icat de a,sol(ire/certi.icat de com'etene 'ro.esionale.
1 '
2. -coala 'ostliceal/-coala de mai-tri cu di'lom/certi.icat de a,sol(ire/certi.icat de com'etene 'ro.esionale care -i3au
ec<i(alat studiile con.orm art. 26 alin. !8" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare.
501 '
E. A,sol(eni )n s'ecialitate ai )n(m*ntului uni(ersitar de scurt durat sau ai institutului 'eda%o%ic cu durata de 8
ani cu di'lom de a,sol(ire.
6 '
9. A,sol(eni )n s'ecialitate ai )n(m*ntului uni(ersitar de scurt durat sau ai institutului 'eda%o%ic cu durata de 8
ani0 cu di'lom de a,sol(ire0 care -i3au ec<i(alat studiile con.orm art. 12 alin. !8" din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile -i
com'letrile ulterioare.
601 '
I. A,sol(eni )n s'ecialitate0 cu di'lom0 ai ciclului I de studii uni(ersitare de licen.
2 '
D. A,sol(eni )n s'ecialitate0 cu di'lom0 ai ciclului I de studii uni(ersitare de licen -i cu studii 'ostuni(ersitare cu
durata de cel 'uin 8 semestre.
201 '
X. A,sol(eni )n s'ecialitate ai )n(m*ntului uni(ersitar de lun% durat cu di'lom de licen sau ai ciclului II de
studii uni(ersitare de masterat.
10 '
4. A,sol(eni cu di'lom )n s'ecialitate ai )n(m*ntului uni(ersitar de lun% durat sau ai ciclului II de studii
uni(ersitare de masterat -i cu&
1. o alt licen+
'
2. studii 'ostuni(ersitare de s'eciali#are cu durata de cel 'uin 8 semestre+
8 '
8. studii academice 'ostuni(ersitare cu durata de cel 'uin 8 semestre+
8 '
. studii a'ro.undate de s'ecialitate cu durata de cel 'uin 8 semestre+
201 '
1. masterat )n sistem 'ostuni(ersitar sau un alt masterat )n cadrul ciclului II de studii de studii uni(ersitare+
8 '
5. cursuri de 'er.ecionare 'ostuni(ersitar cu durata de cel 'uin 8 semestre+
2 '
?. studii 'ostuni(ersitare de s'eciali#are0 academice 'ostuni(ersitare cu durata mai mic de 8 semestre+
2 '
15
6. studii a'ro.undate de s'ecialitate0 cursuri de 'er.ecionare 'ostuni(ersitar cu durata mai mic de 8 semestre.
1 '
NOT:
1. Pentru profesorii pentru nvmntul precolar/primar care solicit trecerea prin transfer pentru restrngere e
activitate/pretransfer n speciali!area o"nit ulterior prin stuii superioare se acor puncta#ul corespun!tor stuiilor
superioare e lung/ciclului $ e stuii universitare e licen/ciclului $$ e stuii universitare e masterat.
%. Puncta#ul e la literele &'( nu se cumulea!.
). Puncta#ul e la literele ('* se cumulea! i se acor pentru fiecare form e pregtire+ finali!at+
universitar/postuniversitar e la litera * punctele 1',.
II. !1" Eradul didactic&
a" Ce.initi(at 3 '+
," Eradul didactic II 3 ? '+
c" Eradul didactic I sau doctorat ec<i(alat cu %radul didactic I 3 10 '+
d" Erad didactic I o,inut 'e ,a# de examene0 urmat de doctorat )n domeniul s'eciali#rii/s'eciali#rilor )nscrise 'e
di'loma de licen 3 1 '.
!2" Cate%orii 'entru antrenori&
a" Cate%oria a IF3a 3 '+
," Cate%oriile a II3a -i a III3a 3 ? '+
c" Cate%oria I 3 10 '.
!8" $edia de a,sol(ire 'entru de,utan i !0 U 2 ani" sau antrenori cate%oria a F3a&.
Y $edia 10 3 8 '+
Y $edia 2 3 2022 3 201 '+
Y $edia 6 3 6022 3 2 '+
Y $edia ? 3 ?022 3 101 '+
Y $edia 5 3 5022 3 1 '+
NOT:
1. Puncta#ul pentru grae iactice i categorii pentru antrenori nu se cumulea!.
%. -e punctea! ultimul gra iactic/octorat o"nit+ respectiv ultima categorie o"nit.
). *a puncta#ul corespun!tor graului iactic mai sus menionat se aaug cte % .ou/ puncte pentru fiecare gra
iactic la care s'a o"inut meia 10 .efinitivat+ graul iactic $$+ respectiv graul iactic $/.
1. Personalului iactic cruia i s'a acorat graul iactic $ pe "a!a calificativului 2amis3 i se ec4ivalea! acest
calificativ cu meia 10.
III. Re#ultatele o,inute )n acti(itatea didactic.
Cali.icati(ele o,inute )n ultimii doi ani -colari )nc<eiai !2011/2012 -i 2012/2018" -i ec<i(alentul acestora )n 'uncte&
3 Goarte ,ine 3 10 '+
3 Aine 3 ? '+
3 :atis.ctor 3 2 '+
3 ;esatis.ctor 3 0 '.
NOT:
a/ Pentru a"solvenii promoiei %011 i e"utanii aflai n primul an e activitate se ia n consierare calificativul
parial in anul colar %011'%015.
"/ Pentru a"solvenii promoiei %01) i e"utanii aflai n al oilea an e activitate se iau n consierare calificativul
pentru anul colar %01)'%011 i calificativul parial in anul colar %011'%015.
c/ 6n ca!ul ntreruperii activitii la cater+ n perioaa ultimilor oi ani colari+ se iau n consierare calificativele
pentru ultimii oi ani colari n care carul iactic i'a esfurat activitatea.
/ 6n cererea fiecrui caru iactic se va trece meia puncta#ului celor ou calificative+ cu e7cepia situaiilor e la
punctul a/.
IF. Acti(itatea metodic -i -tiini.ic do(edit 'rin documente /usti.icati(e.
1" :e 'unctea# acti(itatea din ultimii 2 ani -colari )nc<eiai!R" !2012/2018 -i 2018/201" la ni(elul&
a" unitii de )n(m*nt !de exem'lu& acti(itate )n comisia metodic0 )n asociaii 'ro.esionale ale cadrelor didactice0 )n
structuri consultati(e de dialo% social0 re#ultate la concursuri -i olim'iade -colare0 alte acti(iti -i res'onsa,iliti"+
max. 5 '
," /udeului/munici'iului Aucure-ti !de exem'lu& metodist al ins'ectoratului -colar /udeean/al munici'iului
Aucure-ti/Casei Cor'ului Cidactic0 .ormator local0 mem,ru al comisiei consultati(e 'e disci'line0 mem,ru al consiliului
consultati(0 mem,ru )n asociaii 'ro.esionale ale cadrelor didactice0 mem,ru )n comisii de ela,orare de su,iecte -i de e(aluare
1?
)n cadrul concursurilor -colare/de ocu'are a 'osturilor (acante/re#er(ate or%ani#ate la ni(el local//udeean0 re#ultate la
concursuri -i olim'iade -colare locale//udeene0 altele"+
max. 6 '
c" naional !de exem'lu& .ormator naional0 mem,ru al comisiei naionale de s'ecialitate sau al altor consilii/comisii
naionale menionate )n 4e%ea )n(m*ntului nr. 6/12210 re'u,licat0 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare sau )n 4e%ea
nr. 1/2011 cu modi.icrile -i com'letrile ulterioare0 re#ultate la concursuri -i olim'iade -colare0 altele"+
max. 10 '
d" internaional !'er.ormane 'ro.esionale0 lucrri 'u,licate0 re#ultate la concursuri -i olim'iade -colare0 'artici'ri la
seminarii0 sim'o#ioane0 con.erine0 con%rese sau or%ani#area de seminarii0 sim'o#ioane0 con.erine0 altele".
max. 12 '
!R" Pentru )n(tori/institutori din )n(m*ntul 'rimar/'ro.esori 'entru )n(m*ntul 'rimar se 'unctea# acti(itatea
metodic -i -tiini.ic des.-urat 'e 'arcursul a 2 ani -colari din ultimii 1 ani -colari )nc<eiai0 la ale%erea cadrului didactic.
7n mod exce' ional0 )n situa ia )n care )n( torii/institutorii din )n( m*ntul 'rimar/'ro.esorii 'entru )n( m*ntul
'rimar cu o (ec<ime de cel mult 1 ani )n )n( m*nt au )ntreru't acti(itatea la catedr i e(aluarea nu se 'oate reali#a 'e
'arcursul a 2 ani colari0 se 'unctea# acti(itatea metodic i tiin i.ic des. urat 'e 'arcursul a cel mult 2 ani colari din
ultimii 1 ani colari )nc<eia i.
NOT:
a/ Pentru a"solvenii promoiei %011 i e"utanii aflai n primul an e activitate se ia n consierare activitatea
metoic i tiinific in anul colar %011'%015.
"/ Pentru a"solvenii promoiei %01) i e"utanii aflai n al oilea an e activitate se ia n consierare activitatea
metoic i tiinific in anul colar %01)'%011.
c/ *a nivelul colii se acor 1 punct suplimentar+ carelor iactice care au lucrat n ultimii oi ani colari nc4eiai la
grup/clas cu copii/elevi integrai provenii in nvmntul special+ fa e puncta#ul acorat la punctul $8.1.a/.
/ 6n ca!ul ntreruperii activitii la cater+ n perioaa ultimilor oi ani colari nc4eiai+ se ia n consierare
activitatea metoic i tiinific in ultimii oi ani colari n care carul iactic i'a esfurat activitatea.
2" Partici'are )n colecti(e de ela,orare a unor acte normati(e -i le%islati(e (i#*nd calitatea acti(itii s'eci.ice
domeniului )n(m*nt0 )n ultimii 1 !cinci" ani calendaristici !la data de'unerii dosarului la ins'ectoratul -colar"&
a" metodolo%ii0 re%ulamente0 instruciuni a'ro,ate de $inisterul Educaiei ;aionale !'artici'area )n colecti(e de
ela,orare"+
2'/metodolo%ie0 re%ulament0 instruciune0 max. 5 ' 'entru toate actele normati(e
," 'ro%rame -colare0 a'ro,ate de $inisterul Educaiei ;aionale !'artici'area )n colecti(e de ela,orare"+
1 '/'ro%ram -colar0 max. ' 'entru toate 'ro%ramele
c" manuale -colare a'ro,ate de $inisterul Educaiei ;aionale+
? '/manual/)m'rite la numrul de autori
d" mono%ra.ii/lucrri -tiini.ice )nre%istrate I:A;+
1 '/lucrare/mono%ra.ie/)m'rite la numrul de autori
dar nu mai mult de 10 ' 'entru toate mono%ra.iile/lucrrile
e" %<iduri metodolo%ice sau alte auxiliare curriculare/de s'ri/in+
1 ' 'entru .iecare %<id/auxiliar curricular/
)m'rite la numrul de autori0
dar nu mai mult de ' 'entru toate
%<idurile/auxiliare curriculare
." articole de s'ecialitate/studii de s'ecialitate0 'u,licate )n re(iste de s'ecialitate0 la ni(el /udeean sau naional
)nre%istrate cu I::;+
001 '/articol/)m'rite la numrul de autori articol0
dar nu mai mult de 8 ' 'entru toate articolele
1 '/studiu/)m'rit la numrul de autori studiu0
dar nu mai mult de ' 'entru toate studiile
%" cri )n domeniul educaional/de s'ecialitate0 'u,licate cu I:A;0 cu re.erent -tiini.ic din domeniu+
1 ' 'entru .iecare carte 'u,licat/)m'rite la numrul de autori0
dar nu mai mult de 10 ' 'entru toate crile
<" mi/loace de )n(m*nt omolo%ate de ctre $inisterul Educaiei ;aionale.
max. 1 '/)m'rite la numrul de autori
8" Acti(iti des.-urate )n cadrul 'ro%ramelor de re.orm coordonate de $inisterul Educaiei ;aionale )n ultimii 1
!cinci" ani calendaristici !la data de'unerii dosarului la ins'ectoratul -colar"& .ormator AE40 P<are3FET0 P<are0 Aanca
$ondial0 :ocrates0 4eonardo da Finci0 Comenius0 Erundt(i%0 Arion0 'roiecte .inanate din .onduri structurale -i de coe#iune"0
altele dec*t cele 'unctate anterior.
16
1 '/'ro%ram sau 'roiect0 max. 1 '
" Partici'area la acti(iti des.-urate )n cadrul 'ro%ramelor de .ormare continu acreditate de $inisterul Educaiei
;aionale )n ultimii 1 !cinci" ani calendaristici !la data de'unerii dosarului la ins'ectoratul -colar"0 .inali#ate cu Certi.icat de
com'eten 'ro.esional sau ade(erin ec<i(alent&
a" 'ro%ram de lun% durat !20 de credite"+
," 'ro%ram de durat medie !50 de credite"+
c" 'ro%ram de scurt durat !80 de credite"+
d" 'ro%ram cu mai 'uin de 80 credite.
001 '/8 credite0 max.5 '
1" Partici'area la acti(iti des.-urate 'rin Casa Cor'ului Cidactic0 )n cadrul 'ro%ramelor de .ormare continu a'ro,ate
de $inisterul Educaiei ;aionale sau alte instituii a,ilitate !Institutul Grance#0 Aritis< Council0 Institutul Eoet<e -.a."0
.inali#ate )n ultimii 1 !cinci" ani calendaristici !la data de'unerii dosarului la ins'ectoratul -colar" cu
ade(erin/certi.icat/di'lom
001 '/10 ore de curs0 max. 1 '
NOT:
Pentru carele iactice care solicit transferul pentru restrngere e activitate/pretransferul n alt speciali!are se
evaluea! activitatea metoic i tiinific pentru specialitatea postului iactic/caterei solicitate.
9arele iactice care au esfurat activitate metoic i tiinific pe ou sau mai multe speciali!ri sunt evaluate
pentru ntreaga activitate.
:etalierea puncta#elor prev!ute la punctul $8 in pre!enta ane7 se va face n eina consiliului e aministraie al
inspectoratului colar i se afiea! oat cu afiarea listei posturilor iactice/caterelor vacante pentru etapa e transferare
pentru restrngere e activitate.
F. Criterii de (ec<ime&
3 (ec<ime e.ecti( la catedr0 inclusi( 'erioada re#er(rii catedrei
c*te 001 ' / 'entru .iecare an )ntre% de )n(m*nt.
NOT
-e recunoate vec4imea la cater pentru perioaa activitii esfurate ca personal iactic calificat.
:up totali!area puncta#ului+ n ca! e egalitate+ se vor lua n consierare+ pentru eparta#are+ criterii social'
umanitare+ n urmtoarea orine:
a/ so .soie/ cu activitatea n nvmnt+ n aceeai localitate;
"/ so .soie/ cu omiciliul n localitate;
c/ prini cu omiciliul n localitate;
/ starea e sntate care nu permite prsirea localitii .certificat meical e la comisia e e7perti! a capacitii e
munc/;
e/ soul/soia s lucre!e n nvmnt;
f/ alte cau!e o"iective oveite cu acte .e e7emplu: unic ntreintor e familie i cu omiciliul n localitatea
respectiv+ minori n ntreinere+ prini "olnavi+ proprieti imo"iliare n localitate/.
A;EHA ;R. 8
la $etodolo%ie
Se certifc exactitatea datelor Viza Ofciului
Juridic
12
Inspector colar pentru managementul resurselor umane
_________________
_____________________________________________
(numele i prenumele)
DO!"#$ I!S%$&'O( )&O#*( +$!$(*#,
Su-semnatul(a) (ini.iala tatlui)______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
nscut() la data de _________________________________,
&OD !"$(I& %$(SO!*#/
cu domiciliul 0n localitatea________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________, 1ude.ul (sectorul)
________________________, strada____________________ nr2 ____, -loc______, sc2____, ap2____,
'$#$3O!/___________________, posesor al 42I25carte de identitate seria_______, nr2__________, eli-erat() de
%oli.ia ___________, la data de _________, 6 rog s7mi apro-a.i repartizarea 0n 6ederea anga1rii cu contract
indi6idual de munc pe perioad nedeterminat 0ncep8nd cu anul colar 9:1;79:1<, pe postul
didactic5catedra______________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________de la (unitatea5unit.ile de
0n6.m8nt)_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, localitatea
___________________________________________________________________________________________,
0n -aza urmtoarelor rezultate/
7 0n -aza notei la pro-a scris _________________ la disciplina____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ i a rezultatului
=admis> la pro-a practic5oral de (?)___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________, o-.inute la concursul de
titularizare, sesiunea 9::@2
7 0n -aza notei la pro-a scris _________________ la disciplina____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ i a rezultatului
=admis> la pro-a practic5oral de (?)___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________, o-.inute la concursul de
titularizare, sesiunea 9:1:2
7 0n -aza notei la pro-a scris _________________ la disciplina____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ i a rezultatului
=admis> la pro-a practic5oral de (?)___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________, o-.inute la concursul de
titularizare, sesiunea 9:112
7 0n -aza notei la pro-a scris _________________ la disciplina____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
i a notei_____________________o-.inute la inspec.ia special la clas5pro-a
practic5oral____________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
o-.inute la concursul de titularizare, sesiunea 9:192
50
7 0n -aza notei la pro-a scris _________________ la disciplina____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
i a notei_____________________o-.inute la inspec.ia special la clas5pro-a
practic5oral____________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
o-.inute la concursul de titularizare, sesiunea 9:1AB
7 0n -aza notei la pro-a scris _________________ la disciplina____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
i a notei_____________________o-.inute la inspec.ia special la clas5pro-a
practic5oral____________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
o-.inute la concursul de titularizare, sesiunea 9:1C2
%rezint urmtoarea situa.ie/
1) Studii fnalizate cu examen de a-sol6ire5licen.5-acalaureat/
a) "ni62, Institutul, *cademia, I2%2 A ani, &olegiul, )c2 postliceal, )c2 de maitri, #ic2 %ed2
etc2__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
3acultatea____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ni6elul studiilor (medii, postliceale,
uni6ersitare de scurt durat, ciclul I de studii uni6ersitare de licen., uni6ersitare de lung durat, ciclul II de
studii uni6ersitare de masterat)___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________, cu durata studiilor de _________ ani (zi sau
i2D2, seral, D2D2, D2r2, i2d2), promo.ia ______________ cu specializarea
principal_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________, secundar
________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat
(licen.)5a-sol6ire ________________________, media de departa1are _______________________B
-) "ni62, Institutul, *cademia, I2%2 A ani, &olegiul, )c2 postliceal, )c2 de maitri, #ic2 %ed2
etc2__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
3acultatea____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ni6elul studiilor (medii, postliceale,
uni6ersitare de scurt durat, ciclul I de studii uni6ersitare de licen., uni6ersitare de lung durat, ciclul II de
studii uni6ersitare de masterat)___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________, cu durata studiilor de _________ ani (zi sau
i2D2, seral, D2D2, D2r2, i2d2), promo.ia __________ cu specializarea
principal_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________, secundar
________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat
(licen.)5a-sol6ire ________________________, media de departa1are _______________________B
c) "ni62, Institutul, *cademia, I2%2 A ani, &olegiul, )c2 postliceal, )c2 de maitri, #ic2 %ed2
etc2__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
3acultatea____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ni6elul studiilor (medii, postliceale,
51
uni6ersitare de scurt durat, ciclul I de studii uni6ersitare de licen., uni6ersitare de lung durat, ciclul II de
studii uni6ersitare de masterat)___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________, cu durata studiilor de _________ ani (zi sau
i2D2, seral, D2D2, D2r2, i2d2), promo.ia ______________ cu specializarea
principal_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________, secundar
________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat
(licen.)5a-sol6ire ________________________, media de departa1are _______________________2
9) Dup a-sol6irea cu diplom a studiilor uni6ersitare de lung durat5licen.5masterat am a-sol6it cursuri
postuni6ersitare (studii aproDundate, studii academice postuni6ersitare, studii postuni6ersitare de
specializare, studii postuni6ersitare de masterat, studii uni6ersitare de masterat), dup cum urmeaz/
a) Institu.ia ("ni62, Institutul, *cademia) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________specializ
area_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de
_____ ani (zi sau i2D2, seral, D2D2, D2r2, i2d2), promo.ia _______, media de a-sol6ire _______, media de departa1are
_____________ B
-) Institu.ia ("ni62, Institutul, *cademia) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________specializ
area_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de
_____ ani (zi sau i2D2, seral, D2D2, D2r2, i2d2), promo.ia _______, media de a-sol6ire _______, media de departa1are
_____________ B
c) Institu.ia ("ni62, Institutul, *cademia) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________specializ
area_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de
_____ ani (zi sau i2D2, seral, D2D2, D2r2, i2d2), promo.ia _______, media de a-sol6ire _______, media de departa1are
_____________ B
A) *m o-.inut defniti6atul 0n anul ________, cu media ________, gradul II 0n anul ________, cu media ________,
gradul I 0n anul __________, cu media ________, doctoratul 0n anul _________, la
specialitatea___________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________2
C) En anul colar 9:1C79:1; sunt 0ncadrat() cu contract pe perioad determinat pe postul5catedra
de___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ de
la_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
localitatea___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________2
;) #a 1 septem-rie 9:1C am a6ut _________ ani 0ntregi __________ 6ecFime 0n 0n6.m8nt2
<) *6ize i atestate/
'ipul a6izului de culte/______________________________________________
'ipul a6izului de alternati6/ _________________________________________
'ipul a6izului unit.ii de 0n6.m8nt militar/______________________________
*testat educa.ie special/ *6iz I+% 5 *((/ *6izul liceului pedagogic/
G) &*#I3I&*'IV"# o-.inut 0n anul colar 9:1959:1A_________________________
i 0n anul colar 9:1A59:1C _________________________B
NOT:
52
a) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii afai n primul an de ativitate se ia n onsiderare ali!ativul
parial din anul olar 2014"201#$
b) Pentru absolvenii promoiei 201% i debutanii afai n al doilea an de ativitate se iau n onsiderare
ali!ativul pentru anul olar 201%"2014 i ali!ativul parial din anul olar 2014"201#$
) &n a'ul ntreruperii ativit(ii la atedr() n perioada ultimilor doi ani olari) se iau n onsiderare ali!ativele
pentru ultimii doi ani olari n are adrul didati i"a des*(urat ativitatea$
H) *m 0ntrerupt acti6itatea 0n 0n6.m8nt pentru moti6ul _____________________________, cu (Dr) acordul
Inspectorului )colar ____________________________________________________, prin decizia nr2 ____________,
conDorm art2 ___________ din #egea nr2 ;A59::A, repu-licat 7 &odul muncii, cu modifcrile i completrile
ulterioare2
@) Sunt5nu sunt unic 0ntre.intor de Damilie2 *m ______ copii 0n 0ntre.inere2 So.ul5so.ia este5nu este anga1at()
0n munc2
1:) %rezint a6izul5ade6erin.a medical() nr2 __________, din data ________________, emis()
de___________________________________________________________________________________, din care rezult c sunt
apt() pentru a preda 0n 0n6.m8nt i c 0ndeplinesc condi.iile pre6zute la art2 9AA i art2 9AC din #egea nr2
159:11 cu modifcrile i completrile ulterioare, pentru a f 0ncadrat() 0n 0n6.m8nt2
(?) Se completeaz numai de cadrele didactice care au sus.inut pro-e practice5orale 0n cadrul
concursului2
RSPUND de exactitatea datelor nscrise n aceast cerere i declar c voi suporta
consecinele dac am comunicat date eronate.
Data ____________ Semntura____________
*!$I$J, E! "(K'O*($* O(DI!$, actele 0n copie &$('I3I&*'$ pentru conDormitate cu originalul de
ctre directorul unit.ii unde Dunc.ionez 0n anul colar 9:1C79:1;/
1) &opie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea5unit.ile de 0n6.m8nt la care
Dunc.ionez ca anga1at cu contract indi6idual de perioad determinat 0n anul colar 9:1C79:1;
9) &opie de pe -uletinul5carte de identitate din care s reias domiciliu
A) *cte do6editoare 0n situa.ia scFim-rii numelui (dac este cazul)
C) &opii legalizate de pe actele de studii (inclusi6 Doaia matricol)
;) &opii de pe certifcatele de grade didactice do-8ndite, respecti6 a6ize i atestate
<) *de6erin.e pri6ind califcati6ele acordate pentru anii colari 9:1959:1A i 9:1A59:1C (conDorm fei
de e6aluare)B califcati6ul par.ial acordat pentru anul colar 9:1C79:1; (dac este cazul)
G) 3ia5fele de e6aluare a acti6it.ii metodice i tiin.ifce la ni6el de coal, 1ude., na.ional, 0nso.it
de documentele 1ustifcati6e
H) &opii ale programelor colare ela-orate i apro-ate, ale coper.ilor manualelor colare, gFidurilor i
cr.ilor, ale studiilor i articolelor pu-licate, documentele prin care s7au omologat materialele didactice
@) &opii ale ade6erin.elor5diplomelor din care reiese participarea la acti6it.i desDurate 0n cadrul
programelor de reDorm coordonate de inisterul $duca.iei !aLionale i5sau participarea la acti6it.i
desDurate 0n cadrul programelor de Dormare continu
1:)*de6erin.a de 6ecFime 0n 0n6.m8nt
11)Documentele care s ateste puncta1ul acordat, e6entual pentru criteriile social7umanitare
19)*cordul inisterului $duca.iei !aLionale inspectoratului colar, 0ntreprinderii de 0ntrerupere a
acti6it.ii (dac este cazul)
1A)&opie de pe carnetul de munc i5sau copia flei corespunztoare din registrul general de e6iden. a
salaria.ilor
1C)*6izul medical5ade6erin.a medical din care s rezulte c sunt apt() pentru a preda 0n 0n6.m8nt2
A;EHA ;R.
la $etodolo%ie
GIPA CE EFA4JARE A 4ECZIEI
I;:PECZIA :PECIA4[ 4A C4A:\ 7; PROGI4J4 PO:TJ4JI
;umele -i 'renumele candidatului& WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
58
Cisci'lina& WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
CataWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

EHA$I;ATORWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
:E$;\TJRA WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Am luat la cuno-tin0
Candidat&WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
:emntura WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
GIPA CE EFA4JARE A 4ECZIEI
I;:PECZIA :PECIA4[ 4A C4A:\ PE;TRJ PROGE:ORII
CI; CE;TRE PI CAAI;ETE CE A:I:TE;Z[ P:I9OPECAEOEIC[
;umele -i 'renumele candidatului& WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
CataWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Anali# As'ect e(aluate& criterii Puncta/
5
Anali# As'ecte e(aluate& criterii
Puncta/
$axim Reali#at
4ecie

As'ecte .ormale
!documente0 documentaie0 materiale didactice dis'oni,ile"
1
Proiectare U moti(are
!relaionarea intra3 -i interdisci'linar0 intra -i cross3curricular0 'ers'ecti(a )n
ra'ort cu unitatea de )n(are0 rele(ana 'entru (ia a coninuturilor"
101
Coninut -tiini.ico3a'licati(
!o,iecti(i#are0 structurare0 sistemati#are0 coeren0 consisten"
101
$etode -i mi/loace didactice
!(arietate0 o'ortunitate0 ori%inalitate0 e.icien"
101
Climat 'si<o'eda%o%ic
Am,ient s'eci.ic disci'linei0 moti(aie 'entru lecie
1
Ele(ii 3
dominante
(i#ate
Ac<i#iii co%niti(e0 (er,ali#ate/non(er,ali#ate
!calitate0 cantitate0 relaionare0 o'eraionali#are"
001
Ce'rinderi de acti(itate intelectual indi(idual -i )n ec<i'
!o'eraii lo%ice0 mecanisme de anali# -i sinte#0 ti'uri de inteli%ene0 consec(en0
serio#itate0 am,iia autode'-irii0 cole%ialitate0 res'onsa,ilitate -i rs'undere0
.lexi,ilitate )n asumarea rolurilor"
001
Atitudine .a de -coal 3 statutul -i rolul la or
!'o#iti( U cola,orator0 indi.erent U s'ectator"
001
Pro.esorul U
dominante
(i#ate
Com'etene 'ro.esionale -i metodice
!de cunoa-tere U %radul de st'*nire0 or%ani#are -i 'relucrare a in.ormaiei+ de
execuie U ra'iditatea0 'reci#ia aciunilor -i distri,uti(itatea ateniei+ de comunicare
U .luiditatea0 conci#ia -i acurateea discursului0 ca'tarea -i 'strarea interesului
ele(ilor0 a,ilitatea 'entru acti(itate di.ereniat"
1
Com'etene sociale -i de 'ersonalitate
!socia,ilitate0 de%a/are0 comunicati(itate0 re%istre di(erse de lim,a/0 ec<ili,ru
emoional0 re#isten la stres0 in%enio#itate0 .lexi,ilitate0 .ermitate0 toleran0
ri%uro#itate0 o,iecti(itate0 dis'oni,ilitate 'entru auto'er.ecionare"
1
TOTA4 10
$axim Reali#at
4ecie
As'ecte .ormale
!reali#area 'roiectrii0 documentare"
1
Ada'tarea coninutului la 'articularitile de (*rst -i ne(oile %ru'ului int !adec(area
lim,a/ului la ni(elul clasei0 corelarea temei cu necesitile 'si<o'eda%o%ice ale %ru'ului
int0 rele(ana 'entru (ia a coninuturilor"
101
Coninut -tiini.ico3a'licati(
!structurare0 sistemati#are0 coeren0 consisten"
1
$etode didactice0 mi/loace de )n(m*nt0 .orme de or%ani#are a acti(itii !(arietate0
o'ortunitate0 ori%inalitate0 e.icien"
101
Climatul 'si<o'eda%o%ic
!or%ani#area s'aiului -i a materialelor0 climatul 'si<osocial instaurat 'e 'arcursul
acti(itii0 modaliti de moti(are -i )ncura/are"
101
Ele(ii U
dominante
(i#ate
Ac<i#iii co%niti(e0 (er,ali#ate/non(er,ali#ate
!calitate0 cantitate0 relaionare0 o'eraionali#are"
001
Com'etene co%niti(e0 sociale -i emoionale
!stimularea mecanismelor de anali#0 sinte# -i autore.lecie0 (alori.icarea resurselor
'ersonale ale ele(ilor -i a ex'erienei lor de (ia"
001
Atitudinea ele(ilor )n cadrul acti(itii
!.acilitarea im'licrii ele(ilor0 )ncura/area atitudinii 'o#iti(e a acestora"
001
Pro.esorul U
dominante
(i#ate
Com'etene 'ro.esionale -i metodice
!de cunoa-tere 3 %radul de st'*nire0 or%ani#are -i 'relucrare a in.ormaiei+
de execuie 3 ra'iditatea0 'reci#ia aciunilor -i distri,uti(itatea ateniei+
de comunicare 3 .luiditatea0 conci#ia -i acurateea discursului0 ca'tarea -i meninerea
interesului ele(ilor0 a,ilitatea 'entru acti(itatea di.ereniat0 o.erirea -i solicitarea de
.eed,ac@"
1
Com'etene sociale -i de 'ersonalitate
!socia,ilitate0 re%istre di.erite de lim,a/0 ec<ili,ru emoional0 re#isten la stres0
creati(itate0 em'atie0 .lexi,ilitate0 .ermitate0 ri%uro#itate0 o,iecti(itate0 acce'tare
necondiionat"
1
TOTA4 10
EHA$I;ATORWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
:E$;\TJRA WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Am luat la cuno-tin0
Candidat&WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
:emntura WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
GIPA CE EFA4JARE A 4ECZIEI
I;:PECZIE :PECIA4\ 4A C4A:\ PE;TRJ PROGE:ORII COCJ$E;TARIPTI
;umele -i 'renumele candidatului& WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
CataWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Anali#a As'ect e(aluate/criterii
Puncta/
$axim Reali#at
4ecie Plan de lecie -i materiale didactice !'lan-e0 .i-e0 documente" 002
51
4ecia este 'roiectat cores'un#tor !eta'e0 sco'uri -i o,iecti(e/com'etene0 alocare de
tim'0 tim' de interaciune0 material -i ec<i'amente"
002
O,iecti(ele sta,ilite au .ost 're#entate clar0 concis 'entru ca ele(ii s )nelea% ce
com'etene (or do,*ndi 'rin 'artici'area lor la 'rocesul de )n(are
002
:elecia 'rocedeelor0 te<nicilor -i metodelor de 'redare s3a .cut in*ndu3se cont de
cantitatea de cuno-tine transmis -i ni(elul de 're%tire al clasei
002
Inte%rarea resurselor CCI )n acti(itile des.-urate. 002
Farietatea -i com'lementaritatea materialelor didactice 002
$odul de ex'loatare a resurselor documentare )n (ederea de#(oltrii com'etenelor in.o3
documentare
002
Cesco'erirea CCI ca centru de resurse 001
Includerea sec(enelor cu caracter 'ractic3a'licati( !ele(ii au a(ut acces li,er la materialele
din CCI -i le3au utili#at )n re#ol(area sarcinilor trasate de ctre 'ro.esor"
002
Eestionarea tim'ului 002
Ale%erea temei )n .uncie de ne(oile utili#atorilor de documentare -i in.ormare 002
Corelarea )ntre o,iecti(ele in.o3documentare0 acti(itile 'ro'use -i modalitile de
e(aluare
002
Ca'acitatea de a crea un mediu documentar ada'tat ne(oilor utili#atorilor 001
Prin coninuturile 'ro'use 'ro.esorul are ca sco' %enerarea unor idei noi0 soluii !ele(ii (or
)n(a s utili#e#e c*t mai e.icient resursele -i s'aiile s'eci.ice unui CCI"
002
A .ost meninut un ra'ort e.icient )ntre durata solicitrii ele(ilor -i cea a.ectat ex'licaiilor 002
A .ost creat un climat a.ecti( 3 emoional 'ro'ice des.-urrii acti(itii 001
Ele(i
Ele(ii sunt res'onsa,ili -i se im'lic )n 'rocesul instructi( U educati( 002
Ele(ii dau do(ad de autonomie )n )n(are0 com'etene de cutare0 selectare0 tratare -i
comunicare a in.ormaiei
002
Ele(ii au de'rinderi de )n(are e.icient -i %*ndesc lo%ic0 'ro,lemati#at 002
Ele(ii au de'rinderi de munc inde'endent -i se descurc ,ine )n re#ol(area sarcinilor de
lucru indicate de ctre 'ro.esor
002
Ele(ii sunt .amiliari#ai cu s'aiul -i resursele CCI -i )nele% im'ortana iniierii )n
cercetarea documentar
001
Ele(ii 'oarta cu u-urin o con(ersaie -i nu au di.iculti )n a utili#a termenii s'eci.ici
disci'linei studiate
002
Ele(ii au ca'acitatea de a3-i menine ni(elul de concentrare -i sunt interesai de acti(itile
'ro'use
002
Ele(ii sunt o,i-nuii s lucre#e utili#*nd .i-e0 dicionare0 enciclo'edii0 atlase0 materiale
auxiliare0 TIC
002
Ele(ii sunt im'licai )n animarea CCI& mediati#area acti(itii CCI0 ordonarea
documentelor0 or%ani#area acti(itilor etc.
002
Ele(ii mani.est res'ect .a de 'ro.esor -i au o atitudine cores'un#toare .a de
disci'lina 'redat
001
Ele(ii do(edesc com'etene de inte%rare -i relaionare 'o#iti(e 002
Ele(ii mani.est interes -i o atitudine 'o#iti( .a de acti(itile s'eci.ice unui CCI
!de#(oltarea %ustului 'entru lectur0 ex'o#iii0 audiii0 (i#ionri0 ateliere de creaie0 )nt*lniri
cu 'ersonaliti ale (ieii culturale etc."
002
Ele(ii )nele% im'ortana do,*ndirii unor metode de a )n(a -i de a st'*ni in.ormaia 002
Ele(ii )-i de#(olt ca'acitatea de a identi.ica0 selecta0 or%ani#a0 'relucra -i transmite
in.ormaia
002
Ele(ii mani.est iniiati(0 creati(itate -i dis'oni,ilitate de a lucra )n ec<i' 'entru
re#ol(area di.eritelor sarcini
001
Ele(ii sunt rece'ti(i .a de (alorile culturale 002
Ele(ii au o atitudine 'rietenoas .a de cole%i 001
Ele(ii au o atitudine 'o#iti( .a de -coal -i mani.est dorina de a se im'lica acti( )n
'romo(area ima%inii acesteia )n comunitatea local 'rin 'artici'area la acti(itile iniiate
de ctre 'ro.esorul documentarist 'rin intermediul CCI
002
Anali#a As'ect e(aluate/criterii
Puncta/
$axim Reali#at
Pro.esor Cemonstrea# o ,un cunoa-tere a disci'linei 'redate -i cuno-tine actuali#ate )n domeniul
iniierii )n cercetarea documentar
002
Cemonstrea# ca'acitate de sinte# -i su,linia# (aloarea 'ractic U a'licati( a demersului
)ntre'rins
002
4im,a/ul utili#at este adec(at -i ine cont de ni(elul de (*rst -i )nele%ere al ele(ilor 001
Comunicarea cu ele(ii este e.icient. Tonul .olosit !calm0 .erm"0 .ormularea clar a ideilor
conduc la ca'tarea ateniei ele(ilor -i la 'artici'area lor la re#ol(area sarcinilor 'ro'use
001
Cialo%<ea# )n cu ele(ii0 nu mono'oli#ea# discuia0 rs'unde la )ntre,rile ele(ilor 002
55
clari.ic*nd as'ectele mai di.icile 'entru ace-tia
Golose-te material auxiliare 001
Jtili#ea# cores'un#tor resursele existente )n CCI !su'ort <*rtie0 su'orturi audio U (ideo"0
inclusi( resursele di%itale -i TIC
002
Aloc .iecrei sec(ene din lecie tim'ul adec(at -i res'ect eta'ele 'arcur%erii acesteia0
res'ect*nd 'lanul de lecie
002
Jtili#ea# strate%ii de lucru interacti(e& ,rainstormin%0 de#,atere0 'ro,lemati#are0 /oc de
rol0 simulri0 te<nici ale %*ndirii critice0 exerciii meta.orice etc.
002
A,ordea# coninuturile dintr3o 'ers'ecti( a'licati(0 im'lic*nd ele(ii )n acti(itatea de
documentare -i orientare )ntr3o structur in.o3documentar
002
4ecia este centrat 'e ele( U se lucrea# 'e 'erec<i0 'e %ru'e0 indi(idual 002
$onitori#ea# atent acti(itile des.-urate de ele(i. Ele(ii 'rimesc indicaii clare0 'recise
'entru .iecare eta' a leciei
001
Gormea# -i de#(olt com'etene s'eci.ice domeniului in.o3documentar0 necesare )n(rii
de3a lun%ul (ieii
002
Co(ede-te 'reocu'are 'entru .acilitarea accesului la in.ormaie0 asi%urarea ex'loatrii c*t
mai e.iciente a in.ormaiilor -i documentelor 'luridisci'linare multimedia -i multisu'ort de
ctre utili#atori0 din 'ers'ecti(a e%ali#rii -anselor ele(ilor din medii culturale -i sociale
di.erite
002
Cistri,uie sarcinile de )n(are %radual -i )n succesiune lo%ic 002
Gormulea# )ntre,ri 'entru a (eri.ica dac ele(ii au )neles noile coninuturi. 001
Im'lic ele(ii )n 'rocesul de e(aluare -i le o.er .eed3,ac@ )n le%tur cu 'ro%resul -colar
reali#at
002
Ga(ori#ea# im'licarea acti( a tuturor ele(ilor )n 'rocesul instructi( U educati( 002
Cemonstrea# a,ilitatea de a des.-ura acti(iti di.ereniate 002
Cemonstrea# ca'acitate de anali# -i sinte#0 ori%inalitate0 tact 'eda%o%ic -i s'irit
or%ani#atoric
002
Ale%e acti(itile )n mod creati( 002
Gacilitea# accesul ele(ilor la in.ormaie0 documentaie -i noi te<nolo%ii )n contextul
e(oluiei societii.
002
Total 'uncte 10
EHA$I;ATORWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
:E$;\TJRA WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Am luat la cuno-tin0
Candidat&WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
:emntura WWWWWWWWWWWWWWWWW
Not: <ia e evaluare a leciei n profilul postului este completat e cei oi profesori e7aminatori care fac parte in
comisie. =e!ultatul inspeciei la clas n profilul postului se o"ine ca meie a puncta#elor acorate e fiecare profesor
e7aminator.
A;EHA ;R. 1
la $etodolo%ie
PROAA PRACTIC\ PE;TRJ OCJPAREA PO:TJRI4OR CICACTICE/CATECRE4OR FACA;TE/REOERFATE
ECJCAZIE ARTI:TIC\ :PECIA4IOAT\
:PECIA4IO\RI4E& $JOIC\0 COREPETIZIE0 COREERAGIE PI ARTA ACTORJ4JI
!'osturi didactice/catedre din -colile -i liceele de art"
$JOIC\ I;:TRJ$E;TA4\0 ART\ FOCA4\ !CA;TO C4A:IC"0 $JOIC\ CE CA$ER\0
A;:A$A4JRI I;:TRJ$E;TA4E/FOCA4E0 $JOIC\ FOCA4\ TRACIZIO;A4\ RO$];EA:C\ !CA;TO
POPJ4AR"0 DAOO PI $JOIC\ JPOAR\0 :TJCII TEORETICE0 COREERAGIE0 ARTA ACTORJ4JI&
5?
1. $JOIC\ I;:TRJ$E;TA4\/ART\ FOCA4\/$JOIC\ CE CA$ER\R0 A;:A$A4JRI
I;:TRJ$E;TA4E/FOCA4E0 COREERAGIE
A. $JOIC\ I;:TRJ$E;TA4\/ART\ FOCA4\/$JOIC\ CE CA$ER\R/DAOO PI $JOIC\JPOAR\
a" Ela,orarea unui 'roiect de lecie& comisia (a .ace 'u,lic0 cu 6 de ore )nainte0 re'ertoriul ele(ului/ ele(ilor sta,ilit 'rin 'ro%rama
-colar )n (i%oare -i ni(elul de )n(m*nt 'e ,a#a cruia candidatul (a conce'e 'roiectul didactic+ 'roiectul (a .i 're#entat comisiei )nainte
de )nce'erea 'ro,ei.2 '+
," :usinerea 'roiectului de lecie !lecia de instrument/de mu#ic de camer/ ansam,luri instrumentale/(ocale0 core%ra.ie0 art
(ocal !canto clasic"//a## -i mu#ic u-oar"+ 'e ,a#a 'roiectului didactic 're#entat0 candidaii (or susine lecia cu ele(ul/ele(ii nominali#ai
de comisie+ asi%urarea 're#enei ele(ilor (a .i .cut de directorul unitii de )n(m*nt+ 'ro,a nu (a de'-i 80 de
minute...2 '+
c" Pro, de recital instrumental/(ocal ce (a conine 8 lucrri la ale%ere&
3 un studiu...8 '+
3 2 lucrri di.erite ca stil0 caracter0 .orm0 cel 'uin la ni(elul 'ro%ramei de liceu.2 '/1 ' 'entru .iecare lucrare.
R Pro,a de recital 'entru candidaii care o'tea# 'entru 'ostul de 'ro.esor de mu#ic de camer0 (a .i susinut la instrumentul
a,sol(it. :e acord 1 ' din o.iciu.
A. PROAA PRACTIC[ PE;TRJ A;:A$A4JRI I;:TRJ$E;TA4E/FOCA4E
a" Ela,orarea 'roiectului unei uniti de )n(are0 )n .uncie de ni(elul de )n(m*nt la care urmea# s 'redea candidatul .2 '.
," Pre#entarea oral a 'roiectului ela,orat....2 '.
c" Anali#a unei lucrri mu#icale din re'ertoriul ales de candidat0 din 'ro%rama -colar )n (i%oare. Anali#a lucrrii (a consta )n &
desci.rarea lucrrii din 'unct de (edere ritmic0 ritmico3melodic -i intonarea tuturor (ocilor cursi( !du' ca#"
1 '+
sta,ilirea liniei diri/orale 'rin marcarea acesteia 'e 'artitur -i intonarea ei !du' ca#"
.1 '+
anali#a .ormei 'rin delimitarea unitilor de )nsu-ire du' au# !(ocal" sau de citire instrumental !re'etate0
contrastante etc." -i sta,ilirea .ormei )n care se )ncadrea# lucrarea.
1 '+
'ro,leme de inter'retare 'rin 'reci#area te<nicii (ocale/ instrumentale inter'retati(e !'o#iie .uncional0 acorda/0
res'iraie0 emisie0 dicie0 omo%eni#are etc." -i sta,ilirea 'ro,lemelor de .ra#are -i ex'resi(itate a textului mu#ical !e(idenierea unor cu(inte
sau a unei linii melodice 'rin accentuare etc."0 tem'oul -i nuanele adec(ate...
1 '+
)ncadrarea lucrrii )n o'era com'o#itorului -i )n e'oca/stilul din care .ace
'arte.1'.
Jnitatea de )n(are se ale%e de ctre candidat0 con.orm 'ro%ramei -colare )n (i%oare0 anterior 'ro,ei.
Pro,a de recital instrumental0 (ocal !canto" nu (a de'-i 80 de minute.
C. PROAA CE RECITA4 PE;TRJ COREERAGIE.
Cans clasic&
1 (ariaii clasice alese de candidat0 din care comisia (a indica 're#entarea a 8 dintre ele010 ' / 1010 'entru .iecare core%ra.ie.
Cans contem'oran/ modern&
8 core%ra.ii la ale%ere0 din 1 core%ra.ii consacrate 're%tite de candidat...010 ' / 1010 'entru .iecare core%ra.ie.
Pro,a de core%ra.ie nu (a de'-i 80 de minute. :e acord 1 ' din o.iciu.
2. :TJCII TEORETICE !teorie3sol.e%iu3dicteu0 armonie0 istoria mu#icii0 .orme mu#icale"
a. Ela,orarea unui 'roiect de lecie care s (i#e#e coninuturi ale disci'linelor teoria mu#icii0 armonie0 istoria mu#icii0 .orme
mu#icale....2 '.
Pre#entarea oral a 'roiectului ela,orat.2 '.
,.1. Citire0 la 'rima (edere a unui sol.e%iu de 15 msuri de 8/0 /0 1/0 1/60 5/60 12/60 '*n la alteraii constituti(e0 )n c<eile :ol -i
Ga1 '.
,.2. Citirea0 la 'rima (edere0 la 'ian a unui dicteu melodic -i a unui dicteu armonic de 12 msuri de 8/0 /0 1/0 1/60 5/60 12/60 '*n
la alteraii constituti(e0 )n c<eile :ol -i Ga.1 '.
Comisia (a 're%ti ,iletele de examen0 .iecare cu'rin#*nd c*te un sol.e%iu un dicteu melodic -i un dicteu armonic. ;umrul ,iletelor
de examen (a .i e%al cu numrul candidailor 'lus ^ din numrul lor.
,.8. Armoni#area unei teme de 15 msuri !6 msuri so'ran -i 6 msuri ,as dat0 neci.rate"1 '.
56
,.. Citirea0 la 'rima (edere0 la 'ian0 cu anali# armonic a unor .ra%mente mu#icale de 12315 msuri0 din creaia uni(ersal -i
rom*neasc..1 '.
Comisia (a 're%ti ,iletele de examen0 .iecare cu'rin#*nd c*te o tem de armoni#at -i c*te un .ra%ment mu#ical. ;umrul ,iletelor
de examen (a .i e%al cu numrul candidailor 'lus ^ din numrul lor.
c. Recunoa-terea -i comentarea unor lucrri din creaia uni(ersal -i rom*neasc+ 'e ,a#a audiiei0 candidailor li se cere
recunoa-terea -i comentarea a lucrri din e'oci stilistice di.erite !cel 'uin una (a .i din creaia rom*neasc" alese de comisie dintr3o list de
8030 de lucrri 'us la dis'o#iia candidailor de ctre direciunea unitii de )n(m*nt0 cu cel 'uin 2 s'tm*ni )nainte de susinerea
'ro,ei+ comentariul (a cu'rinde elemente le%ate de e'oc0 stil0 com'o#itor0 %en0 .orm0 inter'retare etc.0 'recum -i as'ecte
interdisci'linare1 '.
:e acord 1 ' din o.iciu.
8. PROAA PRACTIC\ PE;TRJ $JOIC\ FOCA4\ TRACIZIO;A4\ RO$];EA:C\ !CA;TO POPJ4AR"
a" Ela,orarea unui 'roiect de lecie din 'ro%rama -colar )n (i%oare+ 'roiectul (a .i 're#entat comisiei )nainte de )nce'erea 'ro,ei
2 '.
," :usinerea 'roiectului de lecie ela,orat....1 '.
c" Pro,a 'ractic const*nd )ntr3o 'ro, de recital (ocal care cu'rinde inter'retarea a trei lucrri di.erite0 s'eci.ice %enului0 cu sau .r
acom'aniament0 din #ona de 'ro(enien a candidatului...5 '.
. ARTA ACTORJ4JI !'entru a,sol(enii )n(m*ntului su'erior de lun% durat/ciclul II de studii uni(ersitare de masterat0
catedre/'osturi din -coli -i licee de art"
a" Candidatul (a ela,ora un set de exerciii de iniiere actoriceasc )n cadrul unei lecii cu 8 3 1 ele(i '.
," 4ucru 'e text. Textul (a .i la ale%erea candidatului din literatura !'ro#/'oe#ie" uni(ersal sau rom*neasc. Asi%urarea 're#enei
ele(ilor (a .i .cut de directorul unitii de )n(m*nt...1 '.
Pro,a nu (a de'-i 80 de minute. :e acord 1 ' din o.iciu.
NOT:
a/ 9aniaii care optea! pentru ocuparea unui post/unei catere prev!ut.e/ la punctul %' -tuii teoretice+ susin toate pro"ele
prev!ute la acest punct+ iniferent ac postul/catera prevee ore numai pentru una/ou in cele patru iscipline.
"/ 9aniaii a"solveni ai nvmntului superior e lung urat/ciclului $$ e stuii universitare e masterat/master+ care au
parcurs i a"solvit un moul e folclor+ pot prea i isciplina mu!ic vocal traiional romneasc .canto popular/ n liceele e mu!ic
.clasele $>'>$$/.
c/ Pentru posturile/ caterele e ansam"luri mu!icale vocale i instrumentale sau orc4estrale+ respectiv iri#at ansam"lu coral sau
iri#at ansam"lu instrumental sau orc4estral+ sunt vala"ile pro"ele practice e la punctul 1.?. .aaptate up ca!/. Pentru ansam"lu vocal+
instrumental sau orc4estral+ lucrrile mu!icale vor face parte in oferta e repertoriu pentru clasele a 8$$'a ' a >$$'a ale programei colare
n vigoare pentru ansam"lu vocal+ respectiv ansam"lu instrumental sau orc4estra @ coli i licee e mu!ic.
/ 9aniaii a"solveni ai nvmntului superior care au stuiat i a"solvit un instrument sau au stuiat i au a"solvit un moul
e instrument+ pot prea i instrumentul respectiv la colile i liceele e art. &cetia pot susine pro"ele practice prev!ute la punctul 1.&.
e/ Pre!enta ane7 este vala"il i pentru caniaii aparinn minoritilor naionale.
f/ Pro"a practic este evaluat e cei oi profesori e7aminatori care fac parte in comisie. =e!ultatul pro"ei practice se o"ine ca
meie a puncta#elor acorate e fiecare profesor e7aminator.
=e!ultatul pro"ei practice+ pentru concursul naional/concursul organi!at la nivel #ueean/nivelul municipiului ?ucureti+ se
evaluea! prin note e la 10 la 1+ iar pentru celelalte etape e mo"ilitate a personalului iactic in nvmntul preuniversitar + se
consemnea! prin Aamis3 sau Arespins3.
A;EHA ;R. 5
la $etodolo%ie
52
PROAA PRACTIC\ PE;TRJ OCJPAREA PO:TJRI4OR CICACTICE/CATECRE4OR FACA;TE/REOERFATE
CI; J;IT\ZI4E CE 7;F\Z\$];T CJ C4A:E :PECIA4E U 4I$AI :TR\I;E CJ PROERA$ I;TE;:IF PI
AI4I;EF :AJ CI; J;IT\ZI CE 7;F\Z\$];T AF];C C4A:E/ERJPE CJ PRECARE 7; A4T\ 4I$A\
CEC]T ACEEA 7; CARE CA;CICAZII PI3AJ EGECTJAT :TJCII4E
I. Pentru 'redarea lim,ii moderne la clasele cu 'ro.il intensi(0 ,ilin%( sau a lim,ii materne0 'ro,a 'ractic/oral
const din&
1. Jn inter(iu )n lim,a de 'redare 'entru care se or%ani#ea# aceast 'ro,0 care s re.lecte com'etenele de
rece'tare -i comunicare ale candidatului0 )n lim,a res'ecti(0 cel 'uin la ni(elul C1 din Cadrul Euro'ean Comun de
Re.erin 'entru 4im,i !CECR4"..........'.
2. Jn 'roiect didactic0 'e o tem 'ro'us de comisie0 s'eci.ic 'ro%ramei -colare a claselor la care (a 'reda
candidatul. Candidatul ar%umentea# o,iecti(ele 'ro'use0 strate%iile -i te<nicile de 'redare/)n(are a,ordate /usti.ic
ale%erea materialelor auxiliare/a manualelor -colare 'e care le utili#ea# )n des.-urarea
leciei1'.
:e acord 1 ' din o.iciu.
II. Pentru 'redarea disci'linelor non3lin%(istice din aria curricular VOm -i societateV )n alt lim, dec*t aceea
)n care candidaii -i3au e.ectuat studiile&
1. Jn inter(iu )n lim,a de circulaie internaional/lim,a matern 'entru care se or%ani#ea# aceast 'ro,0 care
s re.lecte com'etenele de comunicare ale candidatului0 cel 'uin la ni(elul Al din Cadrul Euro'ean Comun de
Re.erin 'entru 4im,i !CECR4".....'.
2. Ca'acitatea de a utili#a lim,a/ul de s'ecialitate scris -i oral 'entru disci'lina0 care urmea# s .ie 'redat )n
lim,a de circulaie internaional/lim,a matern.....1'.
:e acord 1 ' din o.iciu.
III. Pentru 'redarea disci'linelor non3lin%(istice din celelalte arii curriculare )n alt lim, dec*t aceea )n care
candidaii -i3au e.ectuat studiile&
1. Jn inter(iu )n lim,a de circulaie internaional/lim,a matern 'entru care se or%ani#ea# aceast 'ro,0 care
s re.lecte com'etenele de comunicare ale candidatului0 cel 'uin la ni(elul A2 din Cadrul Euro'ean Comun de
Re.erin 'entru 4im,i !CECR4".'.
2. Ca'acitatea de a utili#a lim,a/ul de s'ecialitate scris -i oral 'entru disci'lina0 care urmea# s .ie 'redat )n
lim,a de circulaie internaional/lim,a matern.1'.
:e acord 1 ' din o.iciu.
Not. Pro"a practic este evaluat e cei oi profesori e7aminatori care fac parte in comisie. =e!ultatul
pro"ei practice se o"ine ca meie a puncta#elor acorate e fiecare profesor e7aminator.
=e!ultatul pro"ei practice+ pentru concursul naional/concursul organi!at la nivel #ueean/nivelul municipiului ?ucureti+ se
evaluea! prin note e la 10 la 1+ iar pentru celelalte etape e mo"ilitate a personalului iactic in nvmntul preuniversitar + se
consemnea! prin Aamis3 sau Arespins3.
=e!ultatul pro"ei orale eliminatorii e cunoatere a lim"ii n care urmea! sa se fac prearea se consemnea!
prin Aamis3 sau Arespins3.
A;EHA ;R. ?
la $etodolo%ie
PROAA PRACTIC\ CI; CACRJ4 CO;CJR:J4JI
PE;TRJ OCJPAREA PO:TJRI4OR CICACTICE/CATECRE4OR FACA;TE/REOERFATE
?0

Cisci'lina I;GOR$ATIC\ PI TE9;O4OEIA I;GOR$AZIEI
1. Reali#area 'ractic a su,iectelor )nscrise 'e ,iletul de examinare.
2. Ailetul de examinare (a conine cinci su,iecte care tratea#&
Y O a'licaie )n mediul de 'ro%ramare Pascal sau CSS !ca'. 2R al 'ro%ramei"&
3 :e (or testa a,ilitile candidatului )n utili#area mediului de 'ro%ramare0 de'anarea
'ro%ramului/a'licaiei+3 8 '
Y O a'licaie de ,a#e de date !ca'. 5R al 'ro%ramei"
3 :e (or (eri.ica a,ilitile candidatului )n utili#area unui sistem de %estiune a ,a#elor de date !:EAC" din
'ro%ramele -colare de liceu+ 3 2 '
Y Jtili#area unui sistem de o'erare !ca'. 6R al 'ro%ramei"
3 :e (or (eri.ica a,ilitile candidatului )n utili#area unui sistem de o'erare !:O" 32 '
Y Im'lementarea unei a'licaii de ,irotic !din ca'. 2R al 'ro%ramei" 3 1 '
Y Jtili#area ser(iciilor reelei de Internet !ca'. 10 R al 'ro%ramei"
3 :e (or testa a,ilitile candidatului )n utili#area ser(iciilor Internet 3 1'
8. Reali#area 'ractic a su,iectelor )nscrise 'e ,iletul de examinare nu (a de'-i 50 minute.
. E(aluarea se .ace 'e ,a#a 'uncta/elor menionate mai sus. :e acord un 'unct din o.iciu.
1. Condiia de 'romo(a,ilitate& minim nota ? 'entru an%a/are 'e 'erioad nedeterminat+ minim nota 1 'entru
an%a/are 'e 'erioad determinat.

NOT:
Preveerile pre!entei ane7e sunt vala"ile i pentru caniaii care vor opta pentru un post/cater vacant/ in
palate i clu"uri ale copiilor i elevilor.
Pro"a practic este evaluat e cei oi profesori e7aminatori care fac parte in comisie. =e!ultatul pro"ei
practice se o"ine ca meie a puncta#elor acorate e fiecare profesor e7aminator.
=e!ultatul pro"ei practice+ pentru concursul naional/concursul organi!at la nivel #ueean/nivelul municipiului ?ucureti+ se
evaluea! prin note e la 10 la 1+ iar pentru celelalte etape e mo"ilitate a personalului iactic in nvmntul preuniversitar + se
consemnea! prin Aamis3 sau Arespins3.
A;EHA ;R. 6
la $etodolo%ie
PROAA PRACTIC\ PE;TRJ OCJPAREA PO:TJRI4OR CICACTICE/CATECRE4OR FACA;TE/REOERFATE
CI; PA4ATE4E PI C4JAJRI4E COPII4OR PI E4EFI4OR
Pro,a 'ractic la 'alate -i clu,uri ale co'iilor -i ele(ilor se des.-oar du' cum urmea#&
?1
1. PROGI4J4 TE9;ICO3 AP4ICATIF PI PTII;ZIGIC
A. TEORETIC
Pre#entarea o.ertei didactice !'ro%ram -i acti(iti extra3cerc" a cercului !catedrei" 'entru care
candidea#..1 '.
Ela,orarea unui 'roiect didactic 'entru o anumit tem din domeniul cercului...1 '.
Proiectarea unei com'etiii/concurs la ni(el local/ /udeean/ naional/ internaional 'entru disci'lina/catedra 'entru
care
candidea#....1 '.
Pre#entarea 'orto.oliului 'ersonal care s ateste ex'eriena )n domeniul educaiei non.ormale.1
'.
A. PRACTIC
O'erarea cu com'uterul -i utili#area ser(iciilor internet..1 '.
Ela,orarea unei sc<ie -i construirea unui su,ansam,lu 'entru un anumit a'arat/model )n domeniul
cercului...2 '.
O'erarea cu a'aratur/'ro%rame 'entru reali#area unui 'rodus .init1 '.
Aciuni -i strate%ii 'roiectate 'entru atra%erea ele(ilor la cerc -i 'romo(area cercului/catedrei 'entru care candidea#...1 '.
:e acord 1 ' din o.iciu.
2. PROGI4J4 :PORTIF 3 TJRI:TIC
A. TEORETIC
Pre#entarea o.ertei didactice !'ro%ram -i acti(iti extra3cerc" a cercului !catedrei" 'entru care
candidea#..1 '.
Ela,orarea unui 'roiect didactic 'entru o anumit tem din domeniul cercului...1
'.
Proiectarea unei com'etiii/concurs la ni(el local/ /udeean/ naional/ internaional 'entru disci'lina/catedra 'entru care
candidea#1
'.
Pre#entarea 'orto.oliului 'ersonal care s ateste ex'eriena )n domeniul educaiei non3.ormale..1 '.
A. PRACTIC
O'erarea cu com'uterul -i utili#area ser(iciilor internet..1 '.
Pro, de miestrie )n domeniul cercului2 '.
$odaliti de selecie a co'iilor/ele(ilor la acti(itatea de cerc -i de 'artici'are la com'etiii ..1 '.
O'erarea cu materialul didactic !ec<i'ament 0 dotri" )n atin%erea o,iecti(elor s'eci.ice cercului 'entru care candidea#0
'ro'use s're reali#are....1 '.
:e acord 1 ' din o.iciu.
8. CJ4TJRA4 3 ARTI:TIC
A. TEORETIC
Pre#entarea o.ertei didactice !'ro%ram -i acti(iti extra3cerc" a cercului !catedrei" 'entru care candidea#1 '.
Ela,orarea unui 'roiect didactic 'entru o anumit tem din domeniul cercului......1 '.
Proiectarea interdisci'linar a coninutului unei acti(iti de cerc 'rin metode interacti(e..1 '.
Pre#entarea 'orto.oliului 'ersonal care s ateste ex'eriena )n domeniul educaiei non3.ormale 1 '.
A. PRACTIC
O'erarea cu com'uterul -i utili#area ser(iciilor internet..1 '.
Pro, de s'ecialitate )n 'ro.ilul cercului !ex. recital instrumental/ (ocal/ core%ra.icR0 inter'retare unui .ra%ment0 la 'rima
(edere0 dintr3o o'er artistic0 com'o#iie 'lastic/ar<itectural0 am,iental/desi%n0 cultur -i ci(ili#aie rom*neasc/strin0
studii euro'ene0 comunicare -i /urnalism0 te<nici/'ractici de iniiere )n arta teatral/cinemato%ra.ic etc." .2 '.
Proiectarea unei com'etiii/concurs la ni(el local/ /udeean/ naional/ internaional 'entru disci'lina/catedra 'entru care
candidea#.1 '.
Aciuni -i strate%ii 'roiectate 'entru atra%erea ele(ilor la cerc -i 'romo(area cercului/catedrei 'entru care
candidea#..1'.
:e acord 1 ' din o.iciu.
R=epertoriul mu!ical+ coregrafic este ientic cu cel sta"ilit pentru colile i liceele e art.
NOT:
Pro"a practic este evaluat e cei oi profesori e7aminatori care fac parte in comisie. =e!ultatul pro"ei practice se o"ine ca
meie a puncta#elor acorate e fiecare profesor e7aminator.
?2
=e!ultatul pro"ei practice+ pentru concursul naional/concursul organi!at la nivel #ueean/nivelul municipiului ?ucureti+ se
evaluea! prin note e la 10 la 1+ iar pentru celelalte etape e mo"ilitate a personalului iactic in nvmntul preuniversitar + se
consemnea! prin Aamis3 sau Arespins3.
A;EHA ;R. 2
la $etodolo%ie
?8
PROAA PRACTIC\ PE;TRJ OCJPAREA PO:TJRI4OR CICACTICE FACA;TE/REOERFATE
Cisci'linele I;:TRJIRE PRACTIC\0
ACTIFIT\ZI CE PRE3PROGE:IO;A4IOARE U $AIPTRI I;:TRJCTORI
1. Pro,a 'ractic se susine )n ca,inete0 ateliere0 la,oratoare de s'ecialitate0 sli de demonstraie din unitile de
)n(m*nt0 sta,ilite de comisia de examinare0 su, su'ra(e%<erea 'ermanent a mem,rilor acesteia+
2. Pro,a 'ractic const )n executarea unei lucrri/'rodus/ser(iciu/te<nici de )n%ri/ire 3 con.orm 'ro.ilului
'ostului+
8. :u,iectele 'entru 'ro,a 'ractic se ela,orea# de comisia de examinare a .iecrui centru de examen0 )n #iua
examenului+
. Curata 'ro,ei 'ractice (aria# )ntre 80 U 160 minute 'entru .iecare candidat0 )n .uncie de com'lexitatea
lucrrii+
1. E(aluarea 'ro,ei 'ractice se reali#ea# 'e ,a#a unei .i-e de o,ser(aii ela,orat de comisia de examinare+
5. Gi-a de o,ser(aii (a cu'rinde urmtoarele criterii de e(aluare&
amena/area er%onomic a locului de munc.
.1'+
res'ectarea normelor de i%ien0 de 'rotecia muncii -i 're(enirea -i stin%erea
incendiilor...1'+
ale%erea materialelor0 'roduselor0 instrumentelor -i a'aratelor necesare executrii
lucrrii.....1'+
res'ectarea al%oritmului de execuie...1'+
res'ectarea 'rocesului te<nolo%ic !o'eraiilor0 .a#elor0 trecerilor0 m*nuirilor0 mi-crilor"
.........2'+
.inisarea0 as'ectul lucrrii/'rodusului/ser(iciului/te<nici de )n%ri/ire.1'+
atitudinea .a de client/'acient...1'+
redactarea unui re.erat 'entru 'ro,ele de la,orator ....1'.
:e acord 1 ' din o.iciu.
NOT:
Pro"a practic este evaluat e cei oi profesori e7aminatori care fac parte in comisie. =e!ultatul pro"ei
practice se o"ine ca meie a puncta#elor acorate e fiecare profesor e7aminator.
=e!ultatul pro"ei practice+ pentru concursul naional/concursul organi!at la nivel #ueean/nivelul municipiului ?ucureti+ se
evaluea! prin note e la 10 la 1+ iar pentru celelalte etape e mo"ilitate a personalului iactic in nvmntul preuniversitar + se
consemnea! prin Aamis3 sau Arespins3.
A;EHA ;R. 10
la $etodolo%ie
?
PROAA $ETOCICO3PRACTIC\ PE;TRJ OCJPAREA PO:TJRI4OR CICACTICE/CATECRE4OR
FACA;TE/REOERFATE CI; J;IT\ZI4E CJ 7;F\Z\$];T :PORTIF I;TEERAT PI :JP4I$E;TAR
!licee -i clase cu 'ro%ram s'orti(/clu,uri s'orti(e -colare"
Cisci'lina ECJCAZIE GIOIC\ PI :PORT
4a concurs 'artici' a,sol(eni cu s'eciali#are )n disci'lina s'orti( 'entru care s3au )nscris.
:u,iectele0 'entru 'ro,a metodico3'ractic0 sunt ela,orate de comisia de examinare )n 're#iua examenului -i
a(i#ate de ins'ectorul -colar de s'ecialitate.
Pro,a metodico3'ractic este e(aluat de cei doi 'ro.esori examinatori care .ac 'arte din comisie. Re#ultatul
'ro,ei metodico3'ractice )n cadrul concursului naional/concursului or%ani#at la ni(el /udeean/ni(elul
munici'iului Aucure-ti se a'recia# 'rin note de la 10 la 1 -i re're#int media notelor o,inute la 'artea
metodic -i 'artea 'ractic a 'ro,ei. Pentru celelalte eta'e de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din
)n(m*ntul 'reuni(ersitar0 re#ultatul 'ro,ei metodico3'ractice se consemnea# 'rin =admis> sau =res'ins>.
Pro,a metodico3'ractic se des.-oar du' cum urmea#&
1. Partea metodic const )n ex'licarea 'a-ilor metodici de )n(are/consolidare/'er.ecionare a elementelor/
'rocedeelor solicitate )n ,iletul de examen extras -i se notea# cu note de la 10 la 1 )n cadrul concursului.
2. Partea 'ractic const )n demonstrarea 'a-ilor metodici de )n(are/consolidare/'er.ecionare a
elementelor/'rocedeelor solicitate )n ,iletul de examen extras -i se notea# cu note de la 10 la 1 )n cadrul
concursului.
Curata 'ro,ei metodico3'ractice nu (a de'-i 80 minute/concurent.
Concurentul nu 'oate sc<im,a su,iectul.
Pe 'arcursul des.-urrii 'ro,ei metodico3'ractice0 la solicitarea comisiei sau la 'ro'unerea lor0 concurenii
'ot re'eta unele sec(ene.
Pentru susinerea concursului0 )n mod o,li%atoriu0 candidaii se 're#int )n ec<i'ament s'orti( adec(at.
Candidaii nu sunt 'rimii )n concurs .r ade(erina medical eli,erat de 'oliclinica teritorial0 )n care se
menionea# =a't 'entru susinerea 'ro,ei 'ractice>.
.
A;EHA ;R. 11
la $etodolo%ie
?1
PROAA PRACTIC\ PE;TRJ OCJPAREA PO:TJRI4OR CICACTICE/CATECRE4OR FACA;TE/REOERFATE
Cisci'linele& ARTE P4A:TICE0 CECORATIFE0 A$AIE;TA4E0 AR9ITECTJR\0 CE:IE;
Pro,a 'ractic (a consta )ntr3un inter(iu 'rin care comisia (a e(alua&
1. Pre%tirea metodic 'e ,a#a unui 'roiect de lecie/unitate de )n(are0 susinut de candidat )n .aa comisiei0 la ale%ere0 din
coninuturile disci'linei :tudiul Com'o#iiei0 disci'lin .undamental din cadrul curriculumului di.ereniat0 s'eci.ic )n(m*ntului de arte
(i#uale WWWWW max. 1 '.
:e (or 'uncta at*t as'ectele .ormale in*nd de ru,ricaia aleas de candidat 'recum -i as'ectele calitati(e -i de coninut 'ri(ind
o'eraionali#area demersului didactic0 modul de utili#are a resurselor0 e(idenierea strate%iilor de e(aluare0 etc. du' cum urmea#&
'entru o ru,ricaie adec(at !care conine in.ormaii detaliate 'ri(itoare la acti(itatea de 'redare )n(are e(aluare"WWWWWWWWW1 '+
'entru o corect relaionare )ntre o,iecti(e0 strate%ii didactice0 -i modul de utili#are a resurselor !ori%inalitate -i (arietate" WWW2 '+
'entru 'reci#area calitii e(alurii0 'recum -i as'ecte (i#*nd acti(itile destinate ele(ilor cu ne(oi s'eciale WWWWWWWWWWWWW2 '.
2. Acti(itatea )n s'ecialitate 'e ,a#a 're#entrii unui 'orto.oliu de acti(itate.
Comisia (a 'uncta .iecare mani.estare artistic sau contri,uie teoretic 'u,licat0 de ni(el naional sau internaional 0 'remiile anuale
acordate de uniunile de creaie artistic sau .ilialele acestora din Rom*nia0 'remiile internaionale0 coordonarea de 'roiecte naionale sau
internaionale0 reali#area de lucrri monumentale de scul'tur0 de arte murale0 sau edi.icii ma/ore de ar<itectur0 'artici'ri la ex'o#iiile
anuale0 ,ienale0 trienale etc. naionale -i internaionale0 creaii sceno%ra.ice inclusi( de costum de scen0 lucrri de art monumental0 ilustraii
sau lucrri de %ra.ic 'u,licitar0 'roiecte de ar<itectur reali#ate indi(idual sau )n colecti(0 creaii omolo%ate )n di.erite domenii ale
desi%nului !desi%n de 'rodus0 inclusi( desi%nul (estimentar0 ceramic0 sticl0 metal0 desi%nul %ra.ic sau desi%nul am,iental"0 creaii
.oto%ra.ice sau (ideo omolo%ate0 lucrri de restaurare certi.icate de comisii de s'ecialitate0 articole 'u,licate )n literatura de s'ecialitate0
'recum -i orice alt acti(itate creati( din domeniul artelor (i#uale 'entru care 'ot .i do(edite o,inerea dre'turilor de autor0 du' cum
urmea#&
'entru 'remiile anuale acordate de uniunile de creaie sau .ilialele acestora0 'recum -i 'remii internaionale acordate de instituii
culturale de 'resti%iu0 reali#area de lucrri monumentale de scul'tur0 de arte am,ientale0 sau edi.icii ma/ore de ar<itectur0 'entru
coordonare de 'roiecte naionale sau internaionale&WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWmax. 8 '. Pentru 'remiile anuale sau internaionale 'recum -i
'entru .iecare 'roiect coordonat .inali#at se acord 'uncta/ul maxim.
$aximum 2 ' 'entru&
3 'artici'are la mani.estri ex'o#iionale indi(iduale sau de %ru' )n s'aii administrate de uniuni de creaie0 de mu#ee de art0 sau de
instituii de cultur sau )n alte locaii a'arin*nd s'aiului 'u,licWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW001 '+
3 'artici'area la mani.estri ex'o#iionale 'eriodice sau oca#ionale0 creaii sceno%ra.ice de .ilm0 teatru sau tele(i#iune -i/sau de
costum de scen0 lucrri de art monumental0 ilustraii sau lucrri de %ra.ic 'u,licitar0 'roiecte de ar<itectur reali#ate indi(idual sau )n
colecti(0 creaii omolo%ate )n di.erite domenii ale desi%nului !desi%n de 'rodus0 inclusi( desi%nul (estimentar0 ceramic0 sticl0 metal0
desi%nul %ra.ic sau desi%nul am,iental"0 creaii .oto%ra.ice sau (ideo omolo%ate0 lucrri de restaurare certi.icate de comisii de s'ecialitate
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 001 '+
3 'artici'are )n cadrul unor 'roiecte naionale sau internaionale WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW001 '+
3 'artici'area la mani.estri artistice sau ex'o#iionale oca#ionale des.-urate )n s'aiul 'ri(at0 contri,uii teoretice )n domeniu
!articole 'u,licate )n 'res0 comunicri -tiini.ice )n cadrul unor seminarii 'e teme de s'ecialitate0 etc." WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW max. 0021 '+
3 des.-urarea oricror altor acti(iti )n domeniul artelor (i#uale care 'ot .i do(edite inclusi( 'rin o,inerea dre'turilor de autorR
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWmax.0021 '.
;OT[
7n 'orto.oliul de acti(itate (or .i de'use .otoco'ii ale documentelor do(editoare autenti.icate de unitatea -colar unde se des.-oar
'ro,a 'ractic.
7n ca#urile a'recierii 'rin maximum sau minimum de 'uncte a acti(itii artistice se (or a(ea )n (edere de im'ortana0 ori%inalitatea
-i %radul de (i#i,ilitate a acti(itilor sau de im'ortana articolelor de 'res.
RGac exce'ie 'rodusele de art decorati( sau icoanele0 comerciali#ate 'rin %alerii comerciale0 mri-oarele sau .elicitrile.
:e acord 1 ' din o.iciu.
NOT:
Pro"a practic este evaluat e cei oi profesori e7aminatori care fac parte in comisie. =e!ultatul pro"ei practice se o"ine ca
meie a puncta#elor acorate e fiecare profesor e7aminator.
?5
=e!ultatul pro"ei practice+ pentru concursul naional/concursul organi!at la nivel #ueean/nivelul municipiului ?ucureti+ se
evaluea! prin note e la 10 la 1+ iar pentru celelalte etape e mo"ilitate a personalului iactic in nvmntul preuniversitar + se
consemnea! prin Aamis3 sau Arespins3.
A;EHA ;R. 12
la $etodolo%ie
??
I. PROBA PRACTIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
VACANTE/REZERVATE LA CLASELE/GRUPELE/UNITILE DE NVMANT CARE
COLARIZEAZ ELEVI CU DEFICIENE DE AUZ

Pro,a 'ractic const )n&
1. Jn 'roiect didactic0 'e o tem 'ro'us de comisie0 s'eci.ic 'ro%ramei -colare a disci'linei. Candidatul (a
ar%umenta o,iecti(ele0 strate%iile -i te<nicile de 'redare/)n(are/e(aluare ra'ort*ndu3se la s'eci.icul de.icienei
de au#........ '.
2. Jn inter(iu care s re.lecte com'etenele de rece'tare -i de comunicare ale candidatului )n lim,a/ mimico3
%estual .......1'.
:e acord 1 ' din o.iciu.
NOT:
Pro"a practic este evaluat e cei oi profesori e7aminatori care fac parte in comisie. =e!ultatul pro"ei
practice se o"ine ca meie a puncta#elor acorate e fiecare profesor e7aminator.
=e!ultatul pro"ei practice+ pentru concursul naional/concursul organi!at la nivel #ueean/nivelul municipiului ?ucureti+ se
evaluea! prin note e la 10 la 1+ iar pentru celelalte etape e mo"ilitate a personalului iactic in nvmntul preuniversitar + se
consemnea! prin Aamis3 sau Arespins3.
II. PROBA PRACTIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
VACANTE/REZERVATE LA CLASELE/GRUPELE/UNITILE DE NVMANT CARE
COLARIZEAZ ELEVI CU DEFICIENE DE VEDERE

Pro,a 'ractic const )n&
1. Jn 'roiect didactic0 'e o tem 'ro'us de comisie0 s'eci.ic 'ro%ramei -colare a disci'linei. Candidatul (a
ar%umenta o,iecti(ele0 strate%iile -i te<nicile de 'redare/)n(are/e(aluare ra'ort*ndu3se la s'eci.icul de.icienei
de (edre......... '.
2. O examinare scris -i oral care s re.lecte com'etenele de scris -i de citit ale candidatului utili#*nd
al.a,etul Araille.1'.
:e acord 1 ' din o.iciu.
NOT:
Pro"a practic este evaluat e cei oi profesori e7aminatori care fac parte in comisie. =e!ultatul pro"ei
practice se o"ine ca meie a puncta#elor acorate e fiecare profesor e7aminator.
=e!ultatul pro"ei practice+ pentru concursul naional/concursul organi!at la nivel #ueean/nivelul municipiului ?ucureti+ se
evaluea! prin note e la 10 la 1+ iar pentru celelalte etape e mo"ilitate a personalului iactic in nvmntul preuniversitar + se
consemnea! prin Aamis3 sau Arespins3.
A;EHA ;R. 18
la $etodolo%ie
?6
4ista 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate care se a.i-ea# 'entru concurs (a conine urmtoarele
in.ormaii&
Codul /udeului+
Codul 'ostului+
Cenumirea localitii+
Codul :iruta al localitii+
Re%imul de mediu al localitii+
Cenumirea unitii/unitilor de )n(m*nt+
;i(elul unitii/unitilor de )n(m*nt+
Cenumirea disci'linei/disci'linelor care constituie 'ostul/catedra+
Cetalii su'limentare 'ri(ind structura 'ostului/catedrei+
Fia,ilitatea 'ostului+
4im,a de 'redare+
:tatutul 'ostului !(acant/re#er(at0 cu contract 'e 'erioad determinat/nedeterminat"+
Condiiile s'eci.ice 'entru ocu'area 'ostului/catedrei&
3 ins'ecie s'ecial la clas sau 'ro, 'ractic+
3 'ro,a la lim,a de 'redare+
3 a(i#ul de culte+
3 a(i#ul s'ecial al cultului+
3 a(i#ul de alternati(+
3 a(i#ul unitii de )n(m*nt militar+
3 a(i#ul liceului 'eda%o%ic+
3 a(i#ul unitii de )n(m*nt 'articular+
3 a(i#ul I.E.P. !Ins'ectoratului Eeneral al Poliiei"/A.R.R !Autoritii Rutiere Rom*ne"+
3 atestat de educaie s'ecial+
3 'ost/catedr 'entru ,ursierii care au )nc<eiat contracte cu $inisterul Educaiei ;aionale 'entru
mediul rural+
3 'ost 'entru 'ro.esor 're'arator !ne(#tor".

A;EHA ;R. 1
la $etodolo%ie
$OCE4E CE CERERI
?2
A;EHA ;R. 11
la $etodolo%ie
I. Calculul mediei de de'arta/are
60
1. $edia de de'arta/are este media aritmetic0 calculat 'rin trunc<iere cu 'atru #ecimale0 a mediei anilor de
studii -i a mediei examenului de licen/stat/a,sol(ire0 'entru a,sol(enii studiilor su'erioare de lun% durat/scurt
durat/ciclului I de studii su'erioare de licen -i 'entru a,sol(enii cole%iilor 'eda%o%ice/-colilor ec<i(alente/-colilor
'ostliceale/-colilor de mai-tri&
$edia de de'arta/are :tudii .inali#ate cu di'lom
2
5
5 1 8 2 1
licenta
an an an an an an
ep
m
m m m m m m
B
+
+ + + + +
=
A,sol(eni ai studiilor uni(ersitare de lun%
durat de 5 ani
2
1
1 8 2 1
licenta
an an an an an
ep
m
m m m m m
B
+
+ + + +
=
A,sol(eni ai studiilor uni(ersitare de lun%
durat de 1 ani
2

8 2 1
licenta
an an an an
ep
m
m m m m
B
+
+ + +
=
A,sol(eni ai studiilor uni(ersitare de lun%
durat de ani sau ai studiilor uni(ersitare de
licen cu durata de ani
2
8
8 2 1
licenta
an an an
ep
m
m m m
B
+
+ +
=
A,sol(eni ai studiilor uni(ersitare de licen cu
durata de 8 ani
2
8
8 2 1
a"solvire
an an an
ep
m
m m m
B
+
+ +
=
A,sol(eni ai studiilor uni(ersitare de scurt
durat de 8 ani sau ai cole%iilor de institutori sau
ai -colilor de mai-tri/'ostliceale cu durata de 8 ani
2
2
2 1
a"solvire
an an
ep
m
m m
B
+
+
=
A,sol(eni ai -colilor de mai-tri/'ostliceale cu
durata de 2 ani
2. $edia de de'arta/are este media aritmetic0 calculat 'rin trunc<iere cu 'atru #ecimale0 a mediei anilor de
studii -i a mediei examenului de ,acalaureat0 'entru a,sol(enii liceelor 'eda%o%ice&
$edia de de'arta/are :tudii .inali#ate cu di'lom
2
5
5 1 8 2 1
"ac
an an an an an an
ep
m
m m m m m m
B
+
+ + + + +
=
A,sol(eni ai liceelor 'eda%o%ice cu durata de 5
ani
2
1
1 8 2 1
"ac
an an an an an
ep
m
m m m m m
B
+
+ + + +
=
A,sol(eni ai liceelor 'eda%o%ice cu durata de 1
ani
2

8 2 1
"ac
an an an an
ep
m
m m m m
B
+
+ + +
=
A,sol(eni ai liceelor 'eda%o%ice cu durata de
ani
8. $edia aritmetic0 calculat 'rin trunc<iere cu 'atru #ecimale0 a mediei anilor de studii -i a mediei examenului
de di#ertaie0 'entru a,sol(enii ciclului II de studii uni(ersitare de masterat/master&
$edia de de'arta/are :tudii .inali#ate cu di'lom
2
5
II ciclul
2 1
I ciclul
8 2 1
i!ertatie
an an an an an an
ep
m
B B m m m m
B
+
+ + + + +
=

A,sol(eni ai studiilor uni(ersitare de licen cu
durata de ani0 urmate de studii uni(ersitare de
masterat cu durata de 2 ani
2
1
II ciclul
2 1
I ciclul
8 2 1
i!eratie
an an an an an
ep
m
B B m m m
B
+
+ + + +
=

A,sol(eni ai studiilor uni(ersitare de licen cu
durata de 8 ani0 urmate de studii uni(ersitare de
masterat cu durata de 2 ani
61
. $edia aritmetic0 calculat 'rin trunc<iere cu 'atru #ecimale0 a mediei celor 8 semestre -i a mediei
examenului de a,sol(ire0 'entru a,sol(enii studiilor 'ostuni(ersitare cu durata de 8 semestre&
2
8
8 2 1
a"s
sem sem sem
ep
m
m m m
B
+
+ +
=
1. $edia aritmetic0 calculat 'rin trunc<iere cu 'atru #ecimale0 a mediei anilor de studii -i a mediei examenului
de a,sol(ire0 'entru a,sol(enii studiilor 'ostuni(ersitare cu durata de 2 ani&
2
2
2 1
a"s
an an
ep
m
m m
B
+
+
=
II. Calculul mediei de de'arta/are )n ca#ul mediilor e%ale0 'entru a,sol(enii care au .inali#at studiile )n alte ri -i au
o,inut certi.icat 'entru ec<i(alarea studiilor eli,erat de $inisterul Educaiei ;aionale din Rom*nia
1. 7n con.ormitate cu O.$.Ed.C. nr. 1 din .0?.20010 anexa 20 media %eneral de a,sol(ire se calculea#
du' .ormula 3 $EE _ $EA
x
10& ;
max
3 unde&
$EE re're#int media %eneral de a,sol(ire ec<i(alat )n Rom*nia+
$EA re're#int media %eneral de a,sol(ire din ara )n care s3au .inali#at studiile+
;
max
re're#int nota maxim din sistemul de notare din ara )n care a a,sol(it.
2. 7n ca#ul )n care a,sol(enii )nscri-i la concurs 'ro(in din ri cu sistem de notare 'e ,a# de cali.icati(e0
con(ersia acestora se reali#ea# ast.el&
3 Cali.icati(ul = .oarte ,ine> U nota 1 U 'entru rile )n care se a'lic alte sisteme de notare di.erite de sistemul de
notare $.E.;.+
3 Cali.icati(ul = ,ine> U nota 3 'entru rile )n care se a'lic alte sisteme de notare di.erite de sistemul de notare
$.E.;.+
3 Cali.icati(ul = satis.ctor> U nota 8 3 'entru rile )n care se a'lic alte sisteme de notare di.erite de sistemul de
notare $.E.;.+
Pentru o,inerea mediei %enerale de a,sol(ire ec<i(alat )n Rom*nia0 du' con(ersia mai sus menionat0 se (a
a'lica .ormula de la 'ct.1.
8. $edia de de'arta/are se (a calcula ca media aritmetic dintre media %eneral de a,sol(ire ec<i(alat )n
Rom*nia -i media o,inut la examenul de licen/di'lom/stat/a,sol(ire.
. $edia o,inut la examenul de licen/di'lom/stat/a,sol(ire0 menionat la 'ct.8 se calculea# du' aceea-i
.ormul !e(entual con(ersie" de la 'ct. 1 -i 2.
7n consecin0 'entru a,sol(enii care au .inali#at studiile )n Jcraina0 Re'u,lica $oldo(a sau alte ri -i au
o,inut di'lome ec<i(alate de ctre $inisterul Educaiei ;aionale din Rom*nia0 )n urma 'reci#rilor de mai sus0
cali.icati(ele sunt ec<i(alate du' cum urmea#&
Cali.icati(ul = .oarte ,ine> U nota 10 )n sistemul de notare $.E.;.
Cali.icati(ul = ,ine> U nota 6 )n sistemul de notare $.E.;.
Cali.icati(ul = satis.ctor> U nota 5 )n sistemul de notare $.E.;.
62
Anexa nr. 15
la $etodolo%ie
Ins'ectoratul Pcolar al DudeuluiWWWWWWWWWWWWW
4ista candidailor re'arti#ai
;r.
crt
.
;umele -i
'renumele
candidatului
re'arti#at
Re#ultatul
o,inut la
'ro,a oral
oral )n
lim,a de
'redare a
'ostului
;ota
o,inut
la
ins'ecia
s'ecial
la clas/
'ro,a
'ractic/
oral )n
'ro.ilul
'ostului
;ota
o,inut
la 'ro,a
scris
$edia de
re'arti#are
Jnitatea de
)n(m*nt
4ocalitatea
Post/
catedr
Cod
'ost
Ti'ul de
re'arti#are&
3 trans.er/
an%a/are 'e
'erioad
nedeterminat+
3 deta-are la
cerere /
an%a/are 'e
'erioad
determinat+
O,ser(aii
Pre-edintele comisiei /udeene/munici'iului Aucure-ti de or%ani#are -i des.-urare a concursului0
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
!;umele -i 'renumele"
4.:.
68
Concurs
de ocu'are
a 'osturilor
didactice
Anexa nr. 1?
la $etodolo%ie
:'eciali#ri care con.er dre'tul de a ocu'a 'osturi didactice/catedre )n )n(m*ntul s'ecial0 .r s mai .ie necesar
un sta%iu atestat de 're%tire teoretic -i 'ractic )n educaie s'ecial0 e.ectuat se'arat0 )n a.ara 're%tirii iniiale
1. A,sol(enii cu di'lom ai )n(m*ntului su'erior a(*nd )nscris 'e di'loma de a,sol(ire/licen una din
s'eciali#rile& 'si<o'eda%o%ie s'ecial0 'si<o'eda%o%ie0 'si<olo%ie0 'eda%o%ie0 'eda%o%ie social0 'eda%o%ie s'ecial0
'si<osociolo%ie0 .iloso.ie3istorie !a,sol(eni ai 'romoiilor 12?63122"0 a,sol(enii cu di'lom ai cole%iilor
'eda%o%ice cu s'eciali#rile educator de 'si<o'eda%o%ie s'ecial sau educator -i 'si<o'eda%o%ie s'ecial0 a,sol(enii
cu di'lom ai -colilor 'ostliceale care 're%tesc )n(tori3educatori 'entru )n(m*nt s'ecial -i ai liceelor
'eda%o%ice0 'recum -i a,sol(enii ciclului II de studii uni(ersitare de masterat )n domeniile 'si<olo%ie sau -tiinele
educaiei0 )n concordan cu Centrali#atorul 'entru )n(m*nt s'ecial 'ot ocu'a 'osturi didactice/catedre )n
)n(m*ntul s'ecial0 con.orm Centrali#atorului0 .r s mai .ie necesar un sta%iu atestat de 're%tire teoretic -i
'ractic )n educaie s'ecial e.ectuat se'arat0 )n a.ara 're%tirii iniiale.
2. A,sol(enii )n(m*ntului su'erior care au 'arcurs )n .ormarea iniial cursuri de 'si<o'eda%o%ie s'ecial
sau )n domeniul educaiei s'eciale de cel 'uin 15 ore ori a,sol(eni ai -colilor 'ostliceale cu 'ro.il 'eda%o%ic0
s'eciali#area )n(tor/educatoare0 care au 'arcurs )n .ormarea iniial un curs de 'si<o'eda%o%ie s'ecial sau )n
domeniul educaiei s'eciale de cel 'uin 85 ore0 'ot ocu'a 'osturi didactice/catedre )n )n(m*ntul s'ecial 3 )n
concordan cu Centrali#atorul0 .r s mai .ie necesar un sta%iu atestat de 're%tire teoretic -i 'ractic )n educaie
s'ecial e.ectuat se'arat0 )n a.ara 're%tirii iniiale.
Anexa nr. 16
la $etodolo%ie
6
1. $odel ra'ort al comisiei de mo,ilitate a 'ersonalului didactic constituite la ni(elul unitii de )n(m*nt0 re.eritor
la cadrele didactice care au solicitat trans.erul 'entru restr*n%ere de acti(itate/'retrans.erul consimit )ntre uniti de
)n(m*nt 'e un 'ost didactic/catedr (acant!"
RAPORT
:u,semnatul WWWWWWWWWW0 'ro.esor titular la catedra de WWWWWWWW0 're-edinte al comisiei de mo,ilitate a
'ersonalului didactic din WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW0 localitatea WWWWWWWWW0 /udeul WWWWW0 numit 'rin deci#ia nr.
WWWWW/WWWWWW0 )m'reun cu WWWWWWW -i WWWWWWWW mem,rii ai comisiei0 am des.-urat )n 'erioada WWWW urmtoarele
acti(iti&
am 'reluat solicitrile !-i documentele anexate"0 )nre%istrate la secretariatul unitii de cadre didactice titulare
care au solicitat trans.erul 'entru restr*n%ere de acti(itate/'retrans.erul consimit )ntre uniti de )n(m*nt 'e
un 'ost didactic/catedr (acant!" 'e un 'ost didactic/catedr (acant!" din unitate+
am (eri.icat dosarele cadrelor didactice -i am ierar<i#at cadrele didactice care solicit acela-i 'ost/catedr
con.orm criteriilor 're(#ute de metodolo%ie0 )n ordinea descresctoare a 'uncta/elor.
Au de'us solicitri un numr de WW cadre didactice0 du' cum urmea#&
1. Coamna/domnul WWWWWWW cadru didactic titular 'e/la 'ostul didactic/catedra de WWWWW de la WWWWWW
localitatea WWWW /udeul WWWW0 cu s'eciali#rile WWWWWWWWWWWWWWWWW0 'entru
'ostul/'osturile/catedra/catedreleWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW+
2..................................................................................................................................................
7n ,a#a documentelor anexate solicitrilor0 am conclu#ionat urmtoarele&
Pro'unem acordarea trans.erului 'entru restr*n%ere de acti(itate/'retrans.erului/acordului de 'rinci'iu 'entru
'retrans.er 'e 'ostul didactic/catedra de WWWWWWWW din unitate 'entru doamna/domnul WWWWWWW cadru didactic
titular 'e/la 'ostul didactic/catedra de WWWWW de la WWWWWW0 localitatea WWWW0 /udeul WWWW0 cu
s'eciali#rileWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW0 din urmtoarele moti(e&
3 )nde'line-te condiiile de studii necesare ocu'rii 'ostului didactic/catedrei+
3 are a(i#ele -i atestatele necesare ocu'rii 'ostului didactic/catedrei+
3 )nde'line-te condiiile 're(#ute la criteriulWWWWWWWWWWWWWWWWWWW-i are 'uncta/ulWWWWWW0 .iind clasat 'e
loculWWWWWWWWWWW.
Pro'unem neacordarea trans.erului 'entru restr*n%ere de acti(itate/'retrans.erului 'e 'ostul didactic/catedra
de WWWWWWWW din unitate 'entru doamna/domnul WWWWWWW cadru didactic titular 'e/la 'ostul didactic/catedra de
WWWWW de la WWWWWW0 localitatea WWWW0 /udeul WWWW0 cu s'eciali#rileWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW0 din
urmtoarele moti(e&

PREPECI;TE $E$ARI
2. $odel de acord/acord de 'rinci'iu emis de directorul unitii de )n(m*nt 'ri(ind trans.erul 'entru restr*n%ere de
acti(itate/'retrans.erul consimit )ntre unitile de )n(m*nt
61
!Antetul unitii"
;r. WWWWWWW/WWWWWWWWWWWWWW
Ctre
Comnul/doamna WWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWW
! adresa de domiciliu0 con.orm documentelor anexate )n dosar"
WWWWW
Jrmare a solicitrii dumnea(oastr nr. WWW/WWWWWW re.eritoare la trans.erul 'entru restr*n%ere de
acti(itate/'retrans.erul consimit )ntre unitile de )n(m*nt 'e un 'ost didactic/catedr (acant!" din unitatea noastr
de )n(m*nt+
7n ,a#a adresei nr. WWWW/WWWW0 anexat solicitrii dumnea(oastr0 'rin care conducerea/conducerile
WW!unitatea/unitile de
)n(m*nt )n care cadrul didactic este titular"
WWW )-i ex'rim acordul 'entru trans.erul 'entru restr*n%ere de
acti(itate/'retrans.erul/acordul de 'rinci'iu 'entru 'retrans.er+
A(*nd )n (edere c0 din anali#a documentelor anexate cererii dumnea(oastr0 re#ult c )nde'linii condiiile
le%ale -i ( )ncadrai )n criteriile de selecie sta,ilite 'entru ocu'area 'ostului didactic/catedrei solicitat!e"0 .iind
clasat!" 'e loculWWWWWWWWW +
F in.ormm c0 )n -edina Consiliului de administraie al WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWdin data de WW.WWW.WWWWW
a .ost (alidat 'ro'unerea comisiei de mo,ilitate constituite la ni(elul unitii0 de acordare a consimm*ntului 'ri(ind
trans.erarea 'entru restr*n%ere de acti(itate/'retrans.erarea dumnea(oastr )nce'*nd cu 01.02.2011 'e 'ostul
didactic/catedra (acant!" de WW !
disci'lina 'ostului/catedrei0 con.orm Centrali#atorului
" WW0 .ormat dintr3un numr de WW ore !WW ore
TCSCC4 -i WW ore o'ionale" 'u,licat!" de unitatea noastr0 a(*nd codul WWWWW.
sau
F in.ormm c0 )n -edina Consiliului de administraie al WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWdin data de WW.WWW.WWWWW
a .ost (alidat 'ro'unerea comisiei de mo,ilitate constituite la ni(elul unitii 'ri(ind acordarea de 'rinci'iu a
consimm*ntului 'ri(ind 'retrans.erarea dumnea(oastr )nce'*nd cu 01.02.2011 'e 'ostul didactic/catedra WW !
disci'lina
'ostului/catedrei0 con.orm Centrali#atorului
" WW0 care se 'oate (acanta )n eta'a de 'retrans.er0 .ormat dintr3un numr de WW ore !WW ore
TCSCC4 -i WW ore o'ionale"0 )n situaia )n care doamna/domnulWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW cadru titular la
unitatea noastr de )n(m*nt o,ine 'retrans.erul 'e un alt 'ost didactic/'e o alt catedr0 )nce'*nd cu 1 se'tem,rie
2011.
Pre#enta comunicare (a .i ata-at solicitrii 'e care o (ei de'une )n atenia comisiei /udeene/a munici'iului
Aucure-ti de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar 'entru soluionarea cererilor de trans.er
'entru restr*n%ere de acti(itate/'retrans.er )n -edin 'u,lic.
CIRECTOR
WWWWWWWWWWWWWWW
65
8. $odel de adres de )n-tiinare a ins'ectoratului -colar re.eritor la acordurile emise 'entru trans.er 'entru restr*n%ere
de acti(itate/'retrans.er 'rin consimm*nt )ntre unitile de )n(m*nt
!Antetul unitii"
;r. WWWWWWW/WWWWWWWWWWWWWW
Ctre
Ins'ectoratul Pcolar Dudeean/al $unici'iului Aucure-ti
7n atenia 're-edintelui Comisiei de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar constituite la
ni(elul ins'ectoratului -colar
Prin 're#enta ( .acem cunoscut c0 )n -edina Consiliul de administraie al .. din data de
WW.WWW.WWWWW a/au .ost anali#at!e" 'ro'unerea/'ro'unerile comisiei de mo,ilitate constituite la ni(elul unitii de
)n(m*nt0 de acordare a consimm*ntului 'ri(ind trans.erul 'entru restr*n%ere de acti(itate/'retrans.erul consimit
)ntre unitile de )n(m*nt0 )nce'*nd cu 01.02.20110 'e 'osturi didactice/catedre (acante din unitate0 'entru
urmtoarele cadre didactice0 titulare )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar&
1. Comnul/doamna WWWWWWWWWW cadru didactic titular 'e 'ostul didactic/catedra de WWWWWW de la WWWWWWWWWWW
/udeul/sector WW0 localitatea/Aucure-ti0 cu s'eciali#rileWWWWWWWWWWWWW0 'entru 'ostul didactic/catedra (acant!" de
WWWW .ormat dintr3un numr de WW ore !WW ore TCSCC4 -i WW ore o'ionale"0 ni(elulWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW0 re%imul
de mediuWWWWWWWWWWWWWWWW0 cu 'redare )n lim,a WWWWWWWWWW0 'u,licat!" de unitatea noastr a(*nd codul WWWWW. 7n
urma (eri.icrii documentelor ata-ate cererii0 a re#ultat .a'tul c domnul/doamna WWWWWWWWWWWW )nde'line-te
condiiile le%ale 'entru a .i trans.erat 'entru restr*n%ere de acti(itate/'retrans.erat 'e 'ostul didactic/catedra
menionat anterior -i se )ncadrea# )n criteriile de selecie0 .iind clasat 'e loculWWWWWWWWWWW.
2. ............................................................................................................................................................
7n con.ormitate cu 're(ederile $etodolo%iei3cadru 'ri(ind mo,ilitatea 'ersonalului didactic din )n(m*ntul
'reuni(ersitar )n anul -colar 2011320150 ne asumm )ntrea%a res'onsa,ilitate 'entru corectitudinea -i le%alitatea
demersurilor e.ectuate -i a soluiei (alidate de Consiliul de administraie al unitii de )n(m*nt.
Anexm0 )n co'ie0 certi.icat >con.orm cu ori%inalul>&
3 deci#ia de constituire a comisiei de mo,ilitate a 'ersonalului didactic la ni(elul unitii de )n(m*nt+
3 'rocesul3(er,al )nc<eiat )n urma acti(itilor des.-urate de comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din
unitatea de )n(m*nt+
3 'ro'unerea comisiei de mo,ilitate a 'ersonalului didactic 'ri(ind (alidarea cadrelor didactice selectate )n
consiliul de administraie al unitii de )n(m*nt+
3 'rocesul3(er,al al -edinei Consiliului de administraie al.)n care au .ost anali#ate 'ro'unerile
comisiei de mo,ilitate a 'ersonalului didactic constituite la ni(elul unitii de )n(m*nt+
3 acordurile/acordurile de 'rinci'iu emise cadrelor didactice 'ri(ind 'retrans.erul 'rin consimm*nt )ntre
unitile de )n(m*nt.
CIRECTOR
WWWWWWWWWWWWWWW
A;EHA ;R. 12
6?
la $etodolo%ie
C A L E N D A R U L
mobilit ii personalului didactic din nv mntul preuniversitar pentru anul colar 2015 - 2016
I. Ordinea desf urrii etapelor mobilit ii personalului didactic din nv mntul preuniversitar pentru anul
colar 2015-2016 este urmtoarea:
1" 7ntocmirea listelor cu'rin#*nd 'ersonalul didactic titular care )nde'line te condi iile le%ale de 'ensionare la 1
se'tem,rie 2011 de ctre unit ile de )n( m*nt i comunicarea acestora la ins'ectoratul colar&
a" 'entru limit de (*rst+
," la cerere0 'entru 'ensionare antici'at sau 'ensionare antici'at 'ar ial.
Termen& 2 .e,ruarie 2011
2" Constituirea 'osturilor didactice/catedrelor0 )ncadrarea 'ersonalului didactic titular0 solu ionarea cererilor de
)ntre%ire/com'letare a normei didactice de 'redare3)n( are3e(aluare la ni(elul unit ilor de )n( m*nt a 'ersonalului didactic
titular i solu ionarea cererilor cadrelor didactice titulare 're(#ute la art. 6 alin. !2"3!8" 'entru anul colar 201132015&
a" de'unerea cererilor de ctre cadrele didactice titulare 're(#ute la art. 6 alin. !2" din $etodolo%ie la secretariatele
unit ilor de )n( m*nt+
Termen& 2 .e,ruarie 2011
," comunicarea0 la ins'ectoratele colare0 a acordului/re.u#ului 'entru trans.er a cadrelor didactice titulare 're(#ute la
art. 6 alin. !2" din $etodolo%ie+
Termen& 1 .e,ruarie 2011
c" sta,ilirea de ctre consiliul de administra ie al ins'ectoratului colar0 a listei .inale a cadrelor didactice 're(#ute la art.
6 alin. !2" din $etodolo%ie 'entru care se acord trans.erul+
Termen& 2 .e,ruarie 2011
d" constituirea 'osturilor didactice/catedrelor la ni(elul unit ilor de )n( m*nt/consor iilor colare+
Perioada& 2318 .e,ruarie 2011
e" anali#a0 corectarea i a(i#area 'roiectului de )ncadrare i a o.ertei de 'osturi didactice/catedre (acante/re#er(ate de
ctre ins'ectoratul colar.
Perioada& 15320 .e,ruarie 2011
8" :ta,ilirea 'ersonalului didactic care )nde'line te condi iile le%ale de 'ensionare la data de 1 se'tem,rie 2011 i se
men ine )n acti(itate ca titular )n anul colar 2011320150 )n .unc ia didactic0 '*n la 8 ani 'este (*rsta de 'ensionare0 ra'ortat
la data de 1 se'tem,rie 2011&
a" de'unerea i )nre%istrarea cererilor la secretariatele unit ilor de )n( m*nt&
Termen& 2 .e,ruarie 2011
," discutarea i anali#area de ctre consiliile 'ro.esorale ale unit ilor de )n( m*nt0 a cererilor de'use0 )n .unc ie de
datele comunicate de ins'ectoratele colare0 de e(olu ia demo%ra.ic la ni(el local0 de 'lanurile de colari#are0 de dinamica
resurselor umane0 de 'oliticile de 'ersonal i de e(olu ia 'lanurilor3cadru de )n( m*nt i su'unerea a'ro,rii cererilor
consiliilor de administra ie ale unit ilor de )n( m*nt+
Perioada& 83 .e,ruarie 2011
c" comunicarea0 de ctre consiliile de administra ie ale unit ilor de )n( m*nt0 ins'ectoratului colar i cadrelor
didactice0 a acordului/re.u#ului 'ri(ind men inerea )n acti(itate ca titular0 a 'ersonalului didactic care )nde'line te condi iile
le%ale de 'ensionare0 )n .unc ia didactic '*n la 8 ani 'este (*rsta de 'ensionare0 ra'ortat la data de 1 se'tem,rie 20110 )n
anul colar 201132015+
Termen& 1 .e,ruarie 2011
d" (alidarea de ctre consiliul de administra ie al ins'ectoratului colar a listelor .inale cu'rin#*nd cadrele didactice care
)nde'linesc condi iile le%ale de 'ensionare i care solicit men inerea )n acti(itate ca titular0 )n .unc ia didactic '*n la 8 ani
'este (*rsta de 'ensionare0 ra'ortat la data de 1 se'tem,rie 20110 )n anul colar 201132015+
Termen& 2 .e,ruarie 2011
e" de'unerea i )nre%istrarea contesta iilor la sediile ins'ectoratelor colare+
Perioada& 10312 a'rilie 2011
." solu ionarea contesta iilor de ctre consiliul de administra ie al ins'ectoratului colar.
Termen& 18 .e,ruarie 2011
%" emiterea -i comunicarea deci#iilor.
Perioada& 15312 .e,ruarie 2011
" Com'letarea normei didactice de 'redare3)n( are3e(aluare a 'ersonalului didactic titular la ni(elul ins'ectoratului
colar&
66
a" a.i area la ins'ectoratele colare a listei tuturor catedrelor (acante/re#er(ate com'lete -i incom'lete+
Termen& 2 .e,ruarie 2011
," )nre%istrarea cererilor 'entru com'letarea normei didactice la ins'ectoratul colar+
Perioada& 2132? .e,ruarie 2011
c" or%ani#area 'ro,elor 'ractice orale 'entru com'letrile -i )ntre%irile de norm didactic+
Termen& 2 martie 2011
d" edin 'u,lic or%ani#at de comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n( m*ntul 'reuni(ersitar0
constituit la ni(elul ins'ectoratului colar0 'entru com'letarea normei didactice+
Termen& 8 martie 2011
e" emiterea i comunicarea deci#iilor de com'letare de norm/trans.er.
Perioada& 35 martie 2011
1" Trans.erarea 'ersonalului didactic titular dis'oni,ili#at 'rin restr*n%ere de acti(itate sau 'rin restructurarea re elei
colare ori 'rin des.iin area unor unit i de )n( m*nt&
a" a.i area la ins'ectoratul colar a listei cu'rin#*nd toate 'osturile didactice/catedrele (acante/re#er(ate com'lete -i
incom'lete+
Termen& martie 2011
," a.i area0 la ins'ectoratele colare0 a listei cadrelor didactice care intr )n restr*n%ere de acti(itate0 )nce'*nd cu 1
se'tem,rie 2011+
Termen& martie 2011
c" de'unerea solicitrilor la unit ile de )n( m*nt0 de ctre cadrele didactice a.late )n restr*n%ere de acti(itate0 'entru
o, inerea acordurilor )n (ederea solu ionrii restr*n%erii de acti(itate la unitile de )n(m*nt0 C$ARAE/CDRAE -i la
ins'ectoratele -colare+ (eri.icarea i a(i#area dosarelor de'use de ctre comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din
)n( m*ntul 'reuni(ersitar constituit la ni(elul ins'ectoratului colar i consilierul /uridic al ins'ectoratului colar+
Perioada& 1310 martie 2011
d" a.i area la ins'ectoratul colar -i 'e 'a%ina Ne, a ins'ectoratului -colar a listelor cu 'uncta/ele cadrelor didactice
care solicit solu ionarea restr*n%erii de acti(itate+
Termen& 11 martie 2011
e" )nre%istrarea contesta iilor la 'uncta/ele acordate+
Perioada& 11312 martie 2011
." solu ionarea contesta iilor )n consiliul de administra ie al ins'ectoratului colar i a.i area 'uncta/elor .inale la
ins'ectoratul colar -i 'e 'a%ina de Ne, a ins'ectoratului -colar+
Termen& 18 martie 2011
%" anali#a )n consiliile de administra ie ale unit ilor de )n( m*nt a solicitrilor i comunicarea <otr*rii cu 'ri(ire la
acordarea/neacordarea acordurilor 'entru trans.er+
Termen& 15 martie 2011
<" )nre%istrarea acordurilor cadrelor didactice titulare care solicit solu ionarea restr*n%erii de acti(itate la comisia de
mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n( m*ntul 'reuni(ersitar constituit la ni(elul ins'ectoratului colar+
Perioada& 1531? martie 2011
i" des. urarea 'ro,elor 'ractice/orale de 'ro.il+
Termen& 1? martie 2011
/" solu ionarea cererilor de restr*n%ere de acti(itate )n edin 'u,lic+
Termen& 16 martie 2011
@" )nre%istrarea contesta iilor la ins'ectoratul colar cu 'ri(ire la modul de solu ionare a restr*n%erilor+
Perioada& 16312 martie 2011
l" solu ionarea contesta iilor )n consiliul de administra ie al ins'ectoratului colar+
Termen& 20 martie 2011
m" emiterea i comunicarea deci#iilor de re'arti#are.
Perioada& 2832? martie 2011
5" Pretrans.erul consimit )ntre unit ile de )n( m*nt 'reuni(ersitar0 la cerere0 a 'ersonalului didactic titular&
a" a.i area la ins'ectoratul colar a listei cu'rin#*nd toate 'osturile didactice/catedrele (acante/re#er(ate com'lete -i
incom'lete+
Termen& 28 martie 2011
," de'unerea cererilor0 )nso ite de documentele cerute )n acestea0 de ctre cadrele didactice care solicit 'retrans.er 'rin
sc<im, de 'osturi/catedre )n ,a#a consimm*ntului scris0 res'ecti( 'retrans.er consimit )ntre unit ile de )n( m*nt la
ins'ectoratele colare0 la unit ile de )n( m*nt care au 'u,licat 'osturi didactice/catedre (acante 'entru o, inerea
acordului/acordului de 'rinci'iu 'entru 'retrans.er0 'recum -i la unitile de )n(m*nt la care sunt titulare cadre didactice care
au de'us cereri de 'retrans.er 'entru o, inerea acordului de 'rinci'iu 'entru 'retrans.er+ (eri.icarea i a(i#area dosarelor
62
de'use de ctre comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n( m*ntul 'reuni(ersitar constituit la ni(elul
ins'ectoratului colar i consilierul /uridic al ins'ectoratului colar.
Perioada& 2 martie38 a'rilie 2011
Not. 6n veerea informrii carelor iactice+ care oresc s se nscrie la etapa e pretransfer consimit ntre unit ile
e nv mnt+ cu privire la posturile iactice/caterele care se pot vacanta pe parcursul acestei etape+ atele in cererea e
nscriere a carelor iactice participante la etapa e pretransfer consim it ntre unit ile e nv mnt se nregistrea! n
sistemul informati!at pe parcursul perioaei %1 martie') aprilie %015. Cilnic+ n perioaa %5 martie'% aprilie %015+ pe pagina
De" a inspectoratelor colare se afi ea! lista carelor iactice nscrise la etapa e pretransfer consim it ntre unit ile e
nv mnt+ cu preci!area unit ilor e nv mnt la care sunt titulare aceste care iactice i a posturilor
iactice/caterelor pe care sunt titulare aceste care iactice+ conform atelor nregistrate n sistemul informati!at.
c" A.i area la ins'ectoratul colar -i 'e 'a%ina de Ne, a ins'ectoratului -colar a listelor cu 'uncta/ele cadrelor didactice
)nscrise la eta'a de 'retrans.er consimit )ntre unit ile de )n( m*nt+
Termen& 5 a'rilie 2011
d" )nre%istrarea contesta iilor la 'uncta/ele acordate+
Perioada& 53? a'rilie 2011
e" solu ionarea contesta iilor )n consiliul de administra ie al ins'ectoratului colar i a.i area 'uncta/elor .inale la
ins'ectoratul colar -i 'e 'a%ina de Ne, a ins'ectoratului -colar+
Termen& 6 a'rilie 2011
." des. urarea 'ro,elor 'ractice/orale -i a.i-area re#ultatelor la ins'ectoratul colar -i 'e 'a%ina de Ne, a
ins'ectoratului -colar+
Termen& 6 a'rilie 2011
%" anali#a0 )n consiliile de administra ie al unit ilor de )n( m*nt0 a solicitrilor de'use de cadrele didactice titulare i
comunicarea <otr*rii cu 'ri(ire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de 'rinci'iu 'entru 'retrans.er+
Termen& 2 a'rilie 2011
<" de'unerea contestaiilor 'ri(ind acordurile/acordurile de 'rinci'iu emise de unit ile de )n( m*nt0 de ctre
'ersonalul didactic titular care solicit 'retrans.er consimit )ntre unit ile de )n( m*nt0 la comisia de mo,ilitate a
'ersonalului didactic din )n( m*ntul 'reuni(ersitar constituit la ni(elul ins'ectoratului colar+
Perioada& 1031 a'rilie 2011
i" solu ionarea contestaiilor 'ri(ind acordurile/acordurile de 'rinci'iu emise de unit ile de )n( m*nt )n consiliul de
administraie al ins'ectoratului -colar+
Termen& 11 a'rilie 2011
/" solu ionarea cererilor de 'retrans.er consimit )ntre unit ile de )n( m*nt )n edin 'u,lic+
Perioada& 1531? a'rilie 2011
@" )nre%istrarea contesta iilor la ins'ectoratul colar cu 'ri(ire la modul de solu ionare a cererilor de 'retrans.er
consimit )ntre unit ile de )n( m*nt+
Perioada& 15320 a'rilie 2011
l" solu ionarea contesta iilor )n consiliul de administra ie al ins'ectoratului colar+
Termen& 21 a'rilie 2011
m" reactuali#area listei 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate+
Termen& 22 a'rilie 2011
n" emiterea i comunicarea deci#iilor de re'arti#are.
Perioada& 28380 a'rilie 2011
?" Re)ncadrarea )n .unc ia de 'ersonal didactic a 'ersonalului didactic 'ensionat0 care a a(ut calitatea de titular )n
)n(m*ntul 'reuni(ersitar -i care nu a de' it cu 8 ani (*rsta de 'ensionare0 ra'ortat la data de 1 se'tem,rie 20110 )n anul
colar 201132015&
a" de'unerea i )nre%istrarea cererilor la secretariatele unit ilor de )n( m*nt+
Perioada& 2232 a'rilie 2011
," a.i area la a(i#ierele i 'e site3urile ins'ectoratelor colare a listei unit ilor de )n( m*nt i a 'osturilor
didactice/catedrelor la care sunt )ncadra i su'linitori .r studii cores'un#toare 'ostului0 res'ecti( a listei unit ilor de
)n( m*nt i a 'osturilor didactice/catedrelor la care au rmas restr*n%eri de acti(itate nesolu ionate+
Termen& 22 a'rilie 2011
c" discutarea i anali#area de ctre consiliile 'ro.esorale ale unit ilor de )n( m*nt0 a cererilor de'use0 )n .unc ie de
datele comunicate de ins'ectoratele colare0 de e(olu ia demo%ra.ic la ni(el local0 de 'lanurile de colari#are0 de dinamica
20
resurselor umane0 de 'oliticile de 'ersonal i de e(olu ia 'lanurilor3cadru de )n( m*nt i su'unerea a'ro,rii cererilor
consiliilor de administra ie ale unit ilor de )n( m*nt+
Termen& 2? a'rilie 2011
d" comunicarea0 de ctre consiliile de administra ie ale unit ilor de )n( m*nt0 ins'ectoratului colar i cadrelor
didactice0 a acordului/re.u#ului 'ri(ind re)ncadrarea )n .unc ia de 'ersonal didactic a 'ersonalului didactic 'ensionat care a a(ut
calitatea de titular -i care nu a de' it cu 8 ani (*rsta de 'ensionare0 ra'ortat la data de 1 se'tem,rie 20110 )n anul colar 20113
2015+
Termen& 26 a'rilie 2011
e" (alidarea de ctre consiliul de administra ie al ins'ectoratului colar a listelor .inale cu'rin#*nd 'ersonalul didactic
titular 'ensionat care a a(ut calitatea de titular )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 care nu a de' it cu 8 ani (*rsta de 'ensionare
ra'ortat la data de 1 se'tem,rie 2011 i care a solicitat re)ncadrarea )n .unc ia de 'ersonal didactic+
Termen& 22 a'rilie 2011
." de'unerea i )nre%istrarea contesta iilor la sediile ins'ectoratelor colare+
Perioada& 22380 a'rilie 2011
%" solu ionarea contesta iilor de ctre consiliul de administra ie al ins'ectoratului colar.
Termen& mai 2011
<" emiterea i comunicarea deci#iilor.
Perioada& 136 mai 2011
6" Re'arti#area0 )n -edin 'u,lic or%ani#at de ins'ectoratul -colar0 'e 'erioad nedeterminat0 a cadrelor didactice
cali.icate an%a/ate cu contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat0 )n ,a#a art. 218 din 4e%ea nr. 1/2011 cu
modi.icrile -i com'letrile ulterioare&
a" de'unerea i )nre%istrarea cererilor la ins'ectoratele -colare+
Perioada& 22322 a'rilie 2011
," (eri.icarea dosarelor de ctre comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n(m*ntul 'reuni(ersitar constituit
la ni(elul ins'ectoratului colar i consilierul /uridic al ins'ectoratului colar+
Perioada& 80 a'rilie3 mai 2011
c" re'arti#area cadrelor didactice con.orm 're(ederilor art. 218 din 4e%ea nr. 1/2011 cu modi.icrile i com'letrile
ulterioare0 )n edin 'u,lic or%ani#at de ins'ectoratul colar+
Termen& 1 mai 2011
d" de'unerea i )nre%istrarea contesta iilor la sediile ins'ectoratelor colare+
Perioada& 135 mai 2011
e" solu ionarea contesta iilor de ctre consiliul de administra ie al ins'ectoratului colar+
Termen& ? mai 2011
." emiterea i comunicarea deci#iilor de re'arti#are.
Perioada& 6311 mai 2011
2" :ta,ilirea 'relun%irii duratei contractelor indi(iduale de munc0 )n anul -colar 2011320150 'entru cadrele didactice
an%a/ate cu contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat0 care au do,*ndit cel 'uin de.initi(area )n )n(m*nt sau
care (or do,*ndi de.initi(area )n )n(m*nt '*n la data de 1 se'tem,rie 20110 )n ,a#a notei/mediei de re'arti#are minimum ?
!-a'te" o,inute la concursurile de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar0
sesiunile 2010 2018 -i/sau 2012&
a" de'unerea i )nre%istrarea la secretariatele unit ilor de )n( m*nt0 a cererilor 'ersonalului didactic an%a/at cu
contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat0 care a do,*ndit cel 'uin de.initi(area )n )n(m*nt0 )n ,a#a
notei/mediei de re'arti#are minimum ? !-a'te" o,inute la concursurile de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor
(acante/re#er(ate )n )n(m*ntul 'reuni(ersitar0 sesiunile 20180 2012 -i/sau 20110 con.orm 're(ederilor art. 50 din
$etodolo%ie+
Perioada& 22322 a'rilie 2011
," comunicarea0 de ctre consiliile de administra ie ale unit ilor de )n( m*nt0 ins'ectoratului colar i cadrelor
didactice0 a acordului/acordului de 'rinci'iu/re.u#ului 'ri(ind 'relun%irea duratei contractului indi(idual de munc 'e 'erioad
determinat )n anul -colar 2011320150 con.orm 're(ederilor art. 50 din $etodolo%ie+
Termen& 80 a'rilie 2011
c" reactuali#area dosarelor 'ersonale0 la ins'ectoratele -colare0 a cadrelor didactice care au 'rimit acordul/acordul de
'rinci'iu 'ri(ind 'relun%irea duratei contractului indi(idual de munc 'e 'erioad determinat )n anul -colar 2011320150
21
con.orm 're(ederilor art. 50 din $etodolo%ie+ (eri.icarea dosarelor -i a situa iilor transmise de unit ile de )n( m*nt0 de ctre
comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n( m*ntul 'reuni(ersitar0 constituit la ni(elul ins'ectoratului colar.
Perioada& 80 a'rilie31 mai 2011
d" emiterea -i comunicarea deci#iilor de re'arti#are.
Perioada& 5311 mai 2011
10" Ocu'area 'rin concurs naional a 'osturilor didactice/catedrelor declarate (acante/re#er(ate )n )n( m*ntul
'reuni(ersitar&
a" a.i area listei 'osturilor didactice/catedrelor ocu'ate ca urmare a solu ionrii restr*n%erilor de acti(itate0 a solu ionrii
cererilor de 'retrans.er consimit )ntre unit ile de )n( m*nt0 a cererilor de re)ncadrare )n anul colar 201132015 a
'ersonalului didactic 'ensionat care a a(ut calitatea de titular i care nu a de' it cu 8 ani (*rsta de 'ensionare0 ra'ortat la 1
se'tem,rie 20110 a cererilor cadrelor didactice netitulare care au solicitat re'arti#area )n ,a#a art. 218 din 4e%ea nr. 1/2011 cu
modi.icrile i com'letrile ulterioare0 'recum -i a cererilor de 'relun%ire a duratei contractelor indi(iduale de munc0 )n anul
-colar 2011320150 'entru 'ersonalul didactic an%a/at cu contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat0 con.orm
're(ederilor art. 50 din $etodolo%ie+
Termen& 5 mai 2011
," a.i area listei reactuali#ate cu 'osturile didactice/catedrele (acante/re#er(ate 'entru concurs la unit ile de )n( m*nt
i la ins'ectoratele colare+
Termen& ? mai 2011
c" (eri.icarea i 'u,licarea listei .inale reactuali#ate cu 'osturile didactice/catedrele (acante/re#er(ate 'entru concurs+
Termen& 6 mai 2011
d" )nre%istrarea cererilor de )nscriere a candida ilor la concursul de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor
(acante/re#er(ate0 inclusi( 'entru a,sol(en ii 'romo iei 20110 la ins'ectoratele -colare+
Perioada& 11321 mai 2011
e" (eri.icarea i a(i#area dosarelor candida ilor de ctre comisia /udeean/munici'iului Aucure-ti de or%ani#are i
des. urare a concursului i consilierul /uridic al ins'ectoratului colar+
Perioada& 22321 mai 2011
." (alidarea )nscrierii0 'rin semntur0 de ctre candida i sau )m'uternici ii acestora 'rin 'rocur notarial )n ori%inal0
con.orm %ra.icului sta,ilit de comisia de or%ani#are i des. urare a concursului+ ne're#entarea la (alidare a a,sol(enilor din
'romoiile anterioare0 atra%e du' sine anularea )nscrierii la concurs.
Perioadele& 21325 mai 2011+ 2318 iulie 2011 'entru a,sol(en ii 'romo iei 2011
Not. 6n mo e7cepional+ a"solvenii promoiei %015 pot s pre!inte aeverina e a"solvire i s valie!e fia e
nscriere n ata e 15 iunie %015. &"solvenii promoiei %015 pot participa la pro"a scris n carul concursului naional
pentru ocuparea posturilor iactice/caterelor eclarate vacante/re!ervate+ numai up pre!entarea aeverinei e a"solvire.
%" A.i area listei candida ilor )nscri i i a %ra.icului 'ri(ind sus inerea 'ro,elor 'ractice/orale i a ins'ec iilor s'eciale la
clas+
Termen& 2? mai 2011
<" or%ani#area i des. urarea 'ro,elor 'ractice/orale i a ins'ec iilor s'eciale la clas+
Perioada& 26 mai325 iunie 2011
i" des. urarea 'ro,ei scrise+
Termen& 11 iulie 2011
/" a.i area re#ultatelor+
Termen& 20 iulie 2011
@" )nre%istrarea contesta iilor la ins'ectoratele colare i transmiterea acestora la centrele de e(aluare+
Perioada& 20321iulie 2011
l" re#ol(area contesta iilor+
Perioada& 22328 iulie 2011
m" a.i area re#ultatelor .inale.
Termen& 2 iulie 2011
10.1" Eta'a I de re'arti#are&
a" re'arti#area candidailor cu media de re'arti#are minimum ? !-a'te" la concursul din sesiunea 20110 con.orm art. 51
alin. !6" din $etodolo%ie0 'e 'osturi didactice/catedre (acante 'u,licate 'entru an%a/are cu contract indi(idual de munc 'e
'erioad nedeterminat0 la ni(elul /udeului )n care au susinut at*t 'ro,a 'ractic sau ins'ecia s'ecial la clas )n 'ro.ilul
'ostului0 c*t -i 'ro,a scris ori )n alte /udee )n care au susinut 'ro,a 'ractic sau ins'ecia s'ecial la clas )n 'ro.ilul 'ostului0
)n ordinea descresctoare a mediilor de re'arti#are+
Perioada& 2?326 iulie 2011
22
," trans.ormarea 'osturilor didactice/catedrelor 'entru an%a/are 'e 'erioad nedeterminat rmase neocu'ate0 )n 'osturi
didactice/catedre (acante 'entru an%a/are 'e 'erioad determinat -i reactuali#area listei 'osturilor didactice/catedrelor 'entru
an%a/are 'e 'erioad determinat+
Termen& 22 iulie 2011
c" emiterea i comunicarea deci#iilor de re'arti#are 'e 'ost/catedr.
Perioada& 8326 au%ust 2011
10.2" Eta'a a II3a de re'arti#are&
a" re'arti#area candidailor cu media de re'arti#are minimum 1 !cinci" la concursul din sesiunea 20110 con.orm art. 51
alin. !2" din $etodolo%ie0 'e 'osturile didactice/catedrele 'u,licate 'entru an%a/are determinat -i 'e cele rmase neocu'ate0
du' eta'a I de re'arti#are0 )n (ederea )nc<eierii unui contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat0 la ni(elul /udeului
)n care au susinut at*t 'ro,a 'ractic sau ins'ecia s'ecial la clas )n 'ro.ilul 'ostului0 c*t -i 'ro,a scris ori )n alte /udee )n
care au susinut 'ro,a 'ractic sau ins'ecia s'ecial la clas )n 'ro.ilul 'ostului0 )n ordinea descresctoare a mediilor de
re'arti#are&
Perioada& 80381 iulie 2011
," 'u,licarea0 la ins'ectoratele colare0 a listei 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate com'lete i incom'lete
rmase neocu'ate0 a listei candida ilor re'arti#a i i a listei candida ilor rma i nere'arti#a i.
Termen& 8 au%ust 2011
c" emiterea i comunicarea deci#iilor de re'arti#are 'e 'ost/catedr+
Perioada& 8326 au%ust 2011
11" Ceta area )n interesul )n( m*ntului&
a" )nre%istrarea acordurilor la unit ile de )n( m*nt+ )nre%istrarea cererilor cadrelor didactice titulare0 a cror
restr*n%ere de acti(itate nu a .ost solu ionat 'rin trans.er sau deta are )n interesul )n( m*ntului0 la ins'ectoratele colare+
Perioada& 83 au%ust 2011
," or%ani#area i des. urarea 'ro,elor 'ractice/orale )n 'ro.ilul 'ostului+
Termen& 16 au%ust 2011
c" numirea0 'rin deta are )n interesul )n( m*ntului0 )n .unc iile de conducere0 )ndrumare i control neocu'ate 'rin
concurs+
Perioada& 1?316 au%ust 2011
d" discutarea i solu ionarea 'ro'unerilor 'entru deta are )n interesul )n( m*ntului )n consiliile de administra ie ale
unit ilor de )n( m*nt i transmiterea listei cadrelor didactice deta ate )n interesul )n( m*ntului la ins'ectoratele colare+
Termen& 16 au%ust 2011
e" reactuali#area listei 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate ca urmare a a'ro,rii deta rilor )n interesul
)n( m*ntului+
Termen& 12 au%ust 2011
." solu ionarea cererilor cadrelor didactice titulare0 a cror restr*n%ere de acti(itate nu a .ost solu ionat 'rin trans.er sau
re'arti#are0 )n edin 'u,lic0 'rin deta are )n interesul )n( m*ntului 'entru nesolu ionarea restr*n%erii de acti(itate0 'e
'osturi didactice/catedre (acante/re#er(ate+
Termen& 20 au%ust 2011
%" emiterea i comunicarea deci#iilor de deta are )n interesul )n( m*ntului.
Perioada& 21326 au%ust 2011
12" Re'arti#area 'osturilor didactice/catedrelor rmase (acante/re#er(ate0 la ni(elul ins'ectoratului colar0 a cadrelor
didactice titulare care solicit continuitate 'entru deta are la cerere0 a cadrelor didactice titulare care solicit deta-are la cerere
candida ilor rma i nere'arti#a i du' concursul din sesiunea 20110 'recum i a candida ilor care solicit an%a/are 'e 'erioad
determinat )n ,a#a re#ultatelor o,inute la concursurile de titulari#are sesiunile 2010 2018 sau 2012&
a" de'unerea i )nre%istrarea cererilor0 la secretariatele unit ilor de )n( m*nt0 de ctre cadrele didactice an%a/ate cu
contract indi(idual de munc 'e 'erioad determinat0 care solicit 'relun%irea duratei contractelor indi(iduale de munc 'e
'erioad determinat )n anul colar 201132015+
Perioada& 2? martie32 a'rilie 2011
," comunicarea0 de ctre consiliile de administra ie ale unit ilor de )n( m*nt0 ins'ectoratului colar i cadrelor
didactice0 a acordului/acordului de 'rinci'iu/re.u#ului 'ri(ind 'relun%irea duratei contractelor indi(iduale de munc 'e
'erioad determinat )n anul colar 201132015+
Termen& 28 a'rilie 2011
c" )nre%istrarea0 la ins'ectoratele colare0 a cererilor de )nscriere0 )nso ite de documentele solicitate )n acestea0 'entru
cadrele didactice care solicit com'letarea normei didactice0 deta are )n interesul )n( m*ntului 'entru restr*n%ere
nesolu ionat0 continuitate 'entru deta are la cerere0 res'ecti( deta are la cerere 'rin concurs sau concurs s'eci.ic0 'recum i a
candida ilor care ,ene.icia# de 'relun%irea contractului indi(idual de munc 'e 'erioad determinat )n anul colar
2011320150 con.orm art. 61 din $etodolo%ie i a celor care solicit an%a/are 'e 'erioad determinat )n ,a#a mediilor de
28
re'arti#are/notelor o,inute la concursurile de titulari#are sesiunile 2010 20180 20120 20110 2010 sau 2002+ (eri.icarea i
a(i#area dosarelor de ctre comisia de mo,ilitate a 'ersonalului didactic din )n( m*ntul 'reuni(ersitar i consilierul /uridic al
ins'ectoratului colar+
Perioada& 83 au%ust 2011
a" a.i area 'uncta/elor la ins'ectoratele colare+
Termen& 1? au%ust 2011
," de'unerea contesta iilor la 'uncta/e la ins'ectoratele colare+
Perioada& 1?316 au%ust 2011
c" or%ani#area i des. urarea 'ro,elor 'ractice/orale )n 'ro.ilul 'ostului+
Termen& 16 au%ust 2011
d" solu ionarea contesta iilor0 a.i area listelor .inale la ins'ectoratele colare0 (alidarea i re(alidarea .i elor de )nscriere+
Perioada& 16312 au%ust 2011
e" solu ionarea )n edin 'u,lic0 a cererilor de com'letare a normei didactice i de deta are )n interesul )n( m*ntului
'entru restr*n%ere nesolu ionat+
." solu ionarea0 )n edin 'u,lic0 a cererilor de continuitate 'entru deta are la cerere+
%" re'arti#area0 )n edin 'u,lic0 a cadrelor didactice titulare 'rin deta are la cerere0 care au o, inut cel 'u in media 1
!cinci"0 )n ordinea descresctoare a mediilor o, inute la concursul or%ani#at 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor
(acante )n unit ile de )n( m*nt 'reuni(ersitar0 sesiunea 2011+
<" re'arti#area0 )n edin 'u,lic0 a cadrelor didactice titulare 'rin deta are la cerere0 )n ordinea descresctoare a
'uncta/elor+
i" reactuali#area listei 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate ca urmare a solu ionrii deta rilor la cerere i
ca urmare a acordrii 'relun%irii contractelor 'e 'erioad determinat 'entru anul colar urmtor+
Termen& 20 au%ust 2011
/" re'arti#area candida ilor care au o, inut cel 'u in media 1 !cinci" rma i nere'arti#a i du' concursul din sesiunea
20110 'recum i a candida ilor care au o, inut cel 'u in media de re'arti#are 1 !cinci" i care solicit an%a/are 'e 'erioad
determinat )n ,a#a mediilor de re'arti#are de la concursul din sesiunea 201 i/sau sesiunea 20180 )n ordinea descresctoare a
mediilor de re'arti#are+
Perioada& 2132 au%ust 2011
@" reactuali#area listei 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate+
Termen& 21 au%ust 2011
l" emiterea i comunicarea deci#iilor de re'arti#are 'e 'ost/catedr.
Perioada& 21326 au%ust 2011
18" Re'arti#area 'osturilor didactice/catedrelor rmase (acante/re#er(ate )n re%im de 'lata cu ora&
a" de'unerea dosarelor 'entru )ncadrare )n re%im de 'lat cu ora la unit ile de )n( m*nt i la ins'ectoratele colare+
Perioada& 21325 au%ust 2011
," atri,uirea orelor (acante/re#er(ate )n re%im de 'lata cu ora 'ersonalului didactic titular la ni(elul unit ilor de
)n( m*nt0 'rin deci#ie a directorilor unit ilor de )n( m*nt i acordarea a(i#ului 'entru )ncadrare )n re%im de 'lata cu ora
'ersonalului didactic titular din alte unit i de )n( m*nt0 'ersonalului didactic asociat i 'ersonalului didactic 'ensionat+
Termen& 2? au%ust 2011
c" transmiterea0 la ins'ectoratele colare0 a listei 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate com'lete i incom'lete
rmase neocu'ate0 a listei 'osturilor didactice/catedrelor ocu'ate )n re%im de 'lata cu ora i a listei 'osturilor
didactice/catedrelor (acante/re#er(ate com'lete i incom'lete ramase neocu'ate datorit ne're#entrii la 'ost a candida ilor
re'arti#a i )n eta'ele anterioare+ reactuali#area listei 'osturilor didactice rmase (acante/re#er(ate+
Termen& 2? au%ust 2011
d" re'arti#area candida ilor con.orm art. 2 alin. !" din $etodolo%ie+
Termen& 26 au%ust 2011
e" emiterea i comunicarea deci#iilor de re'arti#are 'e 'ost/catedr+
Termen& 81 au%ust 2011
." atri,uirea orelor (acante/re#er(ate )n re%im de 'lata cu ora 'ersonalului didactic an%a/at cu contract indi(idual de
munc 'e 'erioad determinat la ni(elul unit ilor de )n( m*nt0 'rin deci#ie a directorilor unit ilor de )n( m*nt i
transmiterea situa iei la ins'ectoratele colare+ reactuali#area listei 'osturilor didactice rmase (acante/re#er(ate.
Termen& 81 au%ust 2011
1" Or%ani#area la ni(elul /udeului/munici'iului Aucure-ti a concursului de ocu'are a 'osturilor didactice/catedrelor
rmase (acante/re#er(ate&
a" de'unerea -i )nre%istrarea dosarelor0 (alidarea i re(alidarea .i elor de )nscriere+
Perioada& 132 se'tem,rie 2011
," or%ani#area i des. urarea 'ro,elor 'ractice/orale )n 'ro.ilul 'ostului+
2
Termen& 8 se'tem,rie 2011
c" des.-urarea 'ro,ei scrise+
Termen& se'tem,rie 2011
d" a.i-area re#ultatelor+
Termen& ? se'tem,rie 2011
e" de'unerea contestaiilor0 anali#area -i re#ol(area acestora+
Perioada& ?36 se'tem,rie 2011
." a.i-area re#ultatelor .inale.
Termen& 2 se'tem,rie 2011
11" Or%ani#area la ni(elul /udeului/munici'iului Aucure-ti a testrii 'entru ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor
rmase (acante/re#er(ate&
a" de'unerea -i )nre%istrarea dosarelor de )nscriere+
Perioada& 132 se'tem,rie 2011
," des.-urarea 'ro,ei scrise )n cadrul testrii+
Termen& 8 se'tem,rie 2011
c" des.-urarea inter(iului )n cadrul testrii+
Termen& se'tem,rie 2011
d" a.i-area re#ultatelor+
Termen& ? se'tem,rie 2011
e" de'unerea contestaiilor0 anali#area -i re#ol(area acestora+
Perioada& ?36 se'tem,rie 2011
." a.i-area re#ultatelor .inale.
Termen& 2 se'tem,rie 2011
15" Re'arti#area 'osturilor didactice/catedrelor rmase (acante/re#er(ate0 la ni(elul ins'ectoratului colar0 )n -edin
'u,lic&
a" a.i area listei 'osturilor didactice/catedrelor (acante/re#er(ate0 reactuali#at0 la ins'ectoratele colare+
Termen& 2 se'tem,rie 2011
," re'arti#area candida ilor con.orm art. 2 alin. !" din $etodolo%ie +
c" re'arti#area candida ilor con.orm art. 25 alin. !2" din $etodolo%ie +
d" re'arti#area candida ilor con.orm art. 102 alin. !1" din $etodolo%ie +
e" ocu'area 'osturilor didactice/catedrelor rmase (acante/re#er(ate0 con.orm art. 108 alin. !1" din $etodolo%ie+
Perioada& 10311 se'tem,rie 2011
e" emiterea i comunicarea deci#iilor de re'arti#are 'e 'ost/catedr.
Perioada& 1131 se'tem,rie 2011
II. Transmiterea la Ministerul Educa iei Na ionale a situa iei statistice globale privind repartizarea candida ilor
pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
Termen& 21 se'tem,rie 2011
21