Sunteți pe pagina 1din 16

Legea nr.

393/2004 privind Statutul aleilor locali,


cu modificrile i completrile aduse prin Legile nr.216/2005, nr. 249/2006 i nr.286/2006
CAPITOLUL I
ispo!i"ii generale
Art. 1. # $re!enta lege are ca o%iect sta%ilirea condi"iilor de e&ercitare a
mandatului de ctre aleii locali, a drepturilor i o%liga"iilor ce le re'in (n %a!a
mandatului (ncredin"at.
Art. 2. # (1) $rin alei locali, (n sensul pre!entei legi, se (n"elege consilierii locali i
consilierii )ude"eni, primarii, primarul general al municipiului *ucureti, 'iceprimarii,
preedin"ii i 'icepreedin"ii consiliilor )ude"ene. +ste asimilat aleilor locali i
delegatul stesc.
(2) ,onsilierii locali i consilierii )ude"eni, precum i primarii se aleg prin 'ot
uni'ersal, egal, direct, secret i li%er e&primat de ctre cet"enii cu drept de 'ot din
unitatea administrati'#teritorial (n care urmea! s#i e&ercite mandatul, potri'it
Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorit"ilor administra"iei pu%lice locale.
(3) -iceprimarii, preedin"ii i 'icepreedin"ii consiliilor )ude"ene sunt alei prin 'ot
secret indirect, potri'it pre'ederilor Legii administra"iei pu%lice locale nr. 215/2001,
cu modificrile i completrile ulterioare.
(4) elegatul stesc se alege potri'it Legii nr. 215/2001, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Art. 3. # (1) $articiparea aleilor locali la acti'itatea autorit"ilor administra"iei
pu%lice locale are caracter pu%lic i legitim, fiind (n acord cu interesele generale ale
colecti'it"ii (n care (i e&ercit mandatul.
(2) .n e&ercitarea mandatului, aleii locali se afl (n ser'iciul colecti'it"ii locale i
sunt responsa%ili (n fa"a acesteia.
/lineatul 021 a fost modificat prin Legea nr.249/2006
Art. 4. # .n asigurarea li%erului e&erci"iu al mandatului lor, aleii locali (ndeplinesc
o func"ie de autoritate pu%lic i sunt ocroti"i de lege.
CAPITOLUL II
+&ercitarea mandatului de ctre aleii locali
SECIUNEA 1
+&ercitarea mandatului de ctre consilierii locali
i consilierii )ude"eni
Art. 5. # ,onsilierii locali i consilierii )ude"eni (i e&ercit drepturile i (i
(ndeplinesc (ndatoririle pe (ntreaga durat a mandatului pentru care au fost alei.
Art. 6. # (1) ,onsilierii 'alida"i intr (n dreptul deplinei e&ercitri a mandatului de la
data declarrii ca legal constituit a consiliului din care fac parte, potri'it Legii nr.
215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) -alidarea mandatului de consilier se face prin 'otul desc2is al ma)orit"ii
consilierilor pre!en"i. $ersoana al crei mandat este supus 'alidrii nu particip la
'ot.
(3) ,onsilierii 'alida"i dup edin"a de constituire a consiliului intr (n e&erci"iul
mandatului de consilier dup depunerea )urm3ntului.
Art. 6
1
. - La edin"a de constituire a consiliilor locale i )ude"ene, pre!en"a
consilierilor alei este o%ligatorie, cu e&cep"ia ca!urilor (n care a%sen"a este
temeinic moti'at.
/rticolul 6
1
a fost completat prin Legea nr.249/2006
Art. 7. # (1) ,onsilierii locali i consilierii )ude"eni, ale cror mandate au fost
'alidate, depun (n fa"a consiliului local, respecti' a consiliului )ude"ean, urmtorul
)urm3nt (n lim%a rom3n4 56ur s respect ,onstitu"ia i legile "rii i s fac, cu
%un#credin", tot ceea ce st (n puterile i priceperea mea pentru %inele locuitorilor
comunei 0oraului, )ude"ului1. /a s#mi a)ute umne!eu.5 6urm3ntul poate fi
depus i fr formula religioas.
(2) ,onsilierii locali i consilierii )ude"eni care refu! s depun )urm3ntul sunt
considera"i demisiona"i de drept.
Art. 8. # (1) up declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor (n func"ie
li se eli%erea! o legitima"ie care atest calitatea de mem%ru al consiliului, semnat
de primar, respecti' de preedintele consiliului )ude"ean.
(2) ,onsilierii locali i consilierii )ude"eni primesc un semn distincti' al calit"ii lor
de repre!entan"i alei ai colecti'it"ii locale, pe care au dreptul s (l poarte pe
(ntreaga durat a mandatului.
(3) 7odelul legitima"iei de consilier i cel al semnului distincti' se sta%ilesc prin
2otr3re a 8u'ernului. ,2eltuielile pentru confec"ionarea acestora se suport din
%ugetul local. Legitima"ia i (nsemnul se pot pstra de ctre consilierii locali, dup
(ncetarea mandatului, cu titlu e'ocati'.
Art. 9. # (1) ,alitatea de consilier local sau de consilier )ude"ean (ncetea! la
data declarrii ca legal constituit a noului consiliu ales.
(2) ,alitatea de consilier local sau de consilier )ude"ean (ncetea! de drept,
(nainte de e&pirarea duratei normale a mandatului, (n urmtoarele ca!uri4
) demisie9
!) incompati%ilitate9
") sc2im%area domiciliului (ntr#o alt unitate administrati'#teritorial, inclusi' ca
urmare a reorgani!rii acesteia9
#) lipsa nemoti'at de la mai mult de : edin"e ordinare consecuti'e ale
consiliului9
$) imposi%ilitatea e&ercitrii mandatului pe o perioad mai mare de 6 luni
consecuti'e, cu e&cep"ia ca!urilor pre'!ute de lege9
%) condamnarea, prin 2otr3re )udectoreasc rmas definiti', la o pedeaps
pri'ati' de li%ertate9
&) punerea su% interdic"ie )udectoreasc9
') pierderea drepturilor electorale9
'
1
) pierderea calit"ii de mem%ru al partidului politic sau al organi!a"iei
minorit"ilor na"ionale pe a crei list a fost ales9
Litera 2
1
1 a fost completat prin Legea nr.249/2006
() deces.
(2
1
) ,a!ul pre'!ut la alin. 021 lit. 2
1
1 se aplic i 'iceprimarului.
/lineatul 02
1
1 a fost completat prin Legea nr.249/2006
(3) .ncetarea de drept a mandatului de consilier se constat de ctre consiliul
local, respecti' de consiliul )ude"ean, prin 2otr3re, la propunerea primarului ori,
dup ca!, a preedintelui consiliului )ude"ean sau a oricrui consilier.
(4) .n ca!urile pre'!ute la alin. 021 lit. c1#e1 i 2
1
1, 2otr3rea consiliului poate fi
atacat de consilier, la instan"a de contencios administrati', (n termen de 10 !ile de
la comunicare. ;nstan"a se 'a pronun"a (n termen de cel mult :0 de !ile. .n acest
ca!, procedura preala%il nu se mai efectuea!, iar 2otr3rea primei instan"e este
definiti' i ire'oca%il.
/lineatul 041 a fost modificat prin Legea nr.249/2006
Art. 10. # ,onsilierii locali i consilierii )ude"eni pot demisiona, anun"3nd (n scris
preedintele de edin", respecti' preedintele consiliului )ude"ean, care ia act de
aceasta. $reedintele propune consiliului adoptarea unei 2otr3ri prin care se ia act
de demisie i se declar locul 'acant.
Art. 11. # (1) .ncetarea mandatului de consilier (n ca!ul sc2im%rii domiciliului (n
alt unitate administrati'#teritorial poate inter'eni numai dup efectuarea (n actul
de identitate al celui (n cau! a men"iunii corespun!toare, de ctre organul a%ilitat
potri'it legii.
(2) $re'ederile art. 9 alin. 021 lit. e1 nu se aplic (n ca!ul (n care consilierul a fost
(nsrcinat de ctre consiliul din care face parte, de ctre 8u'ern sau de ctre
$arlament cu e&ercitarea unei misiuni (n "ar sau (n strintate. $e durata
e&ercitrii misiunii (ncredin"ate e&ercitarea mandatului se suspend.
(3) $re'ederile art. 9 alin. 021 lit. f1#21 de'in aplica%ile numai dup rm3nerea
definiti' i ire'oca%il a 2otr3rii )udectoreti.
Art. 12. # (1) .n toate situa"iile de (ncetare a mandatului (nainte de e&pirarea
duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul )ude"ean, dup ca!, adopt
(n prima edin" ordinar, la propunerea primarului, respecti' a preedintelui
consiliului )ude"ean, o 2otr3re prin care se ia act de situa"ia aprut i se declar
'acant locul consilierului (n cau!.
(2) <otr3rea 'a a'ea la %a!, (n toate ca!urile, un referat constatator semnat de
primar i de secretarul comunei sau oraului, respecti' de preedintele consiliului
)ude"ean i de secretarul general al )ude"ului. =eferatul 'a fi (nso"it de actele
)ustificati'e.
SECIUNEA 2-
+&ercitarea mandatului de ctre primar
Art. 13. # $rimarul (i e&ercit drepturile i (i (ndeplinete (ndatoririle ce (i re'in
pe (ntreaga durat a mandatului pentru care a fost ales.
Art. 14. # (1) $rimarul intr (n dreptul deplinei e&ercitri a mandatului dup
depunerea )urm3ntului, al crui con"inut este pre'!ut la art. > alin. 011.
(2) up depunerea )urm3ntului (n cadrul unei ceremonii pu%lice, primarului i se
(nm3nea! legitima"ia, care 'a fi semnat de preedintele de edin", un semn
distincti' al calit"ii de primar, pe care acesta are dreptul s (l poarte, potri'it legii,
pe (ntreaga durat a mandatului, precum i earfa (n culorile drapelului na"ional al
=om3niei.
(3) 7odelul legitima"iei de primar, al semnului distincti' i al earfei se sta%ilesc
prin 2otr3re a 8u'ernului.
(4) +arfa 'a fi purtat (n mod o%ligatoriu la ?iua @a"ional a =om3niei, la
solemnit"i, recep"ii, ceremonii pu%lice i la cele%rarea cstoriilor, indiferent de
locul de desfurare a acestora.
(5) Legitima"ia i (nsemnul de primar se pot pstra dup (ncetarea mandatului, cu
titlu e'ocati'.
Art. 15. # (1) ,alitatea de primar (ncetea! la data depunerii )urm3ntului de ctre
noul primar.
(2) ,alitatea de primar (ncetea!, de drept, (nainte de e&pirarea duratei normale
a mandatului, (n urmtoarele ca!uri4
) demisie9
!) incompati%ilitate9
") sc2im%area domiciliului (ntr#o alt unitate administrati'#teritorial9
#) imposi%ilitatea de a o fi e&ercitat pe o perioad mai mare de 6 luni consecuti'e,
cu e&cep"ia ca!urilor pre'!ute de lege9 A1
$) condamnarea, prin 2otr3re )udectoreasc rmas definiti', la o pedeaps
pri'ati' de li%ertate9
%) punerea su% interdic"ie )udectoreasc9
&) pierderea drepturilor electorale9
&
1
) pierderea, prin demisie, a calit"ii de mem%ru al partidului politic sau al
organi!a"iei minorit"ii na"ionale pe a crei list a fost ales9
Litera g
1
1 a fost completat prin Legea nr.249/2006
A1 /%rogat prin alin.021 al art.15> din Legea administra"iei pu%lice locale nr.215/2001, cu modificrile i completrile
ulterioare, inclusi' prin Legea nr.286/2006.
') deces.
Art. 16. # (1) .n toate ca!urile de (ncetare (nainte de termen a mandatului de
primar, prefectul emite un ordin prin care constat (ncetarea mandatului primarului.
(2) Brdinul 'a a'ea la %a! un referat semnat de secretarul comunei sau al
oraului, precum i actele din care re!ult moti'ul legal de (ncetare a mandatului.
Art. 17. # (1) $rimarul poate demisiona, anun"3nd (n scris consiliul local i
prefectul. La prima edin" a consiliului, preedintele de edin" ia act de aceast
situa"ie, care se consemnea! (n procesul#'er%al i de'in aplica%ile dispo!i"iile art.
16.
(2) $refectul ia act prin ordin de demisia primarului. Brdinul prefectului, (mpreun
cu un e&tras din procesul#'er%al al edin"ei, se (naintea! 7inisterului /dministra"iei
i ;nternelor, care 'a propune 8u'ernului sta%ilirea datei desfurrii alegerilor
pentru un nou primar.
(3) $re'ederile art. 11 alin. 011 se aplic i (n ca!ul primarului.
(4) $rimarul se afl (n imposi%ilitatea e&ercitrii mandatului (n situa"iile (n care nu
se poate pre!enta efecti' la primrie din moti'e de sntate sau din alte cau!e,
c2iar dac acestea nu (i sunt imputa%ile. $re'ederile art. 11 alin. 021 se aplic (n
mod corespun!tor.
(5) .n ca!urile pre'!ute la art. 15 alin. 021 lit. e1#g1, (ncetarea mandatului poate
a'ea loc numai dup rm3nerea definiti' i, dup ca!, ire'oca%il a 2otr3rii
)udectoreti.
SECIUNEA 3-
+&ercitarea mandatului de ctre preedintele i 'icepreedin"ii
consiliului )ude"ean, de ctre 'iceprimari i de ctre delegatul stesc
Art. 18. # (1) $reedintele i 'icepreedin"ii consiliului )ude"ean, precum i
'iceprimarii intr (n e&ercitarea mandatului dup declararea lor ca legal alei,
potri'it Legii nr. 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) +&ercitarea mandatului de ctre persoanele pre'!ute la alin. 011 (ncetea!
odat cu e&pirarea mandatului consiliului din care fac parte. -iceprimarii nu pot fi (n
acelai timp i consilieri.A1
/lineatul 021 a fost modificat prin Legea nr.216/2005
A1 /%rogat prin alin.021 al art.15> din Legea administra"iei pu%lice locale nr.215/2001, cu modificrile i completrile
ulterioare, inclusi' prin Legea nr.286/2006.
(3) .ncetarea mandatului de consilier, (n condi"iile art. 9 alin. 021, are ca efect
(ncetarea de drept, pe aceeai dat, i a mandatului de preedinte sau
'icepreedinte al consiliului )ude"ean.
(4) 7andatul de preedinte sau de 'icepreedinte al consiliului )ude"ean,
respecti' de 'iceprimar, poate (nceta (nainte de termen (n urma eli%errii sau
re'ocrii acestuia din func"ie, (n condi"iile Legii nr. 215/2001, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Art. 19. # elegatul stesc (i e&ercit mandatul de la data alegerii sale, (n
condi"iile Legii nr. 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare. +&pirarea
mandatului delegatului stesc are loc o dat cu alegerea unui alt delegat stesc,
precum i (n ca!urile pre'!ute la art. 9 alin. 021 lit. a1, %1 i e1#i1. /dunarea
steasc poate 2otr( oric3nd eli%erarea din func"ie a delegatului stesc i alegerea
unei alte persoane (n aceast func"ie.
CAPITOLUL III
$rotec"ia legal a aleilor locali
Art. 20. # (1) .n e&ercitarea mandatului, aleii locali sunt (n ser'iciul colecti'it"ii,
fiind ocroti"i de lege.
(2) Li%ertatea de opinie i de ac"iune (n e&ercitarea mandatului alesului local este
garantat.
Art. 21. # /leii locali nu pot fi trai la rspundere )uridic pentru opiniile politice
e&primate (n e&ercitarea mandatului.
Art. 22. # =e"inerea, arestarea sau trimiterea (n )udecat penal ori
contra'en"ional a aleilor locali, precum i faptele s'3rite care au determinat
luarea msurilor se aduc la cunotin" at3t autorit"ii administra"iei pu%lice din care
fac parte, c3t i prefectului, (n termen de cel mult 24 de ore, de ctre organele care
au dispus msurile respecti'e.
Art. 23. # (1) $e (ntreaga durat a mandatului, aleii locali se consider (n
e&erci"iul autorit"ii pu%lice i se %ucur de protec"ia pre'!ut de legea penal.
(2) e aceeai protec"ie )uridic %eneficia! i mem%rii familiei # so", so"ie i copii
# (n ca!ul (n care agresiunea (mpotri'a acestora urmrete nemi)locit e&ercitarea de
presiuni asupra alesului local (n legtur cu e&ercitarea mandatului su.
CAPITOLUL I)
8rupurile de consilieri
Art. 24. # (1) ,onsilierii se pot constitui (n grupuri, (n func"ie de partidele sau
alian"ele politice pe ale cror liste au fost alei, dac sunt (n numr de cel pu"in :.
(2) ,onsilierii care nu (ndeplinesc condi"iile pre'!ute la alin. 011 pot constitui un
grup prin asociere.
(3) 8rupul de consilieri este condus de un lider, ales prin 'otul desc2is al
ma)orit"ii mem%rilor grupului.
Art. 25. # $re'ederile art. 24 alin. 011 se aplic i consilierilor independen"i.
Art. 26. # ,onsilierii nu pot forma grupuri (n numele unor partide care nu au
participat la alegeri sau care nu au (ntrunit numrul de 'oturi necesar pentru a intra
(n consiliu cu cel pu"in un consilier.
Art. 27. # .n ca!ul fu!ionrii, dou sau mai multe partide, care sunt repre!entate
(n consiliu sau care au de)a constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
CAPITOLUL )
repturile aleilor locali
Art. 28. # (1) $e timpul e&ercitrii mandatului de primar, 'iceprimar, preedinte
sau 'icepreedinte al consiliului )ude"ean se suspend contractul de munc sau
actul de numire a acestora (n cadrul unei institu"ii ori autorit"i pu%lice, respecti' la
regii autonome sau la societ"i comerciale cu capital integral ori ma)oritar de stat
sau ale unit"ilor administrati'#teritoriale.
(2) Cunt e&ceptate de la suspendarea contractului de munc sau a actului de
numire cadrele didactice, cercettorii tiin"ifici, !iaritii cu atestat profesional,
oamenii de cultur i art.
/lineatul 021 a fost modificat prin Legea nr.249/2006
Art. 29. # (1) .n func"iile de"inute de persoanele ale cror contracte de munc sau
acte de numire au fost suspendate potri'it art. 28 alin. 011 pot fi numite sau anga)ate
alte persoane, numai pe durat determinat.
(2) Dunc"iile de conducere pot fi ocupate numai prin delegare, pe durata
e&ercitrii mandatului de ctre titular.
(3) .n ca!ul (n care, pe durata e&ercitrii mandatului de ctre persoanele care
ocup func"iile de alei locali pre'!ute la art. 28 alin. 011, au loc reorgani!ri ale
persoanei )uridice, acestea sunt o%ligate s comunice persoanelor ale cror
contracte de munc sau acte de numire au fost suspendate noile locuri de munc
sta%ilite, corespun!tor celor de"inute de acestea, cu respectarea legisla"iei (n
'igoare.
Art. 30. # (1) La (ncetarea mandatului de primar, de 'iceprimar, de preedinte sau
'icepreedinte al consiliului )ude"ean persoanele (n cau! (i reiau acti'itatea (n
e&ecutarea acelorai contracte de munc sau acte de numire. La sta%ilirea clasei i
gradului de (ncadrare se 'or lua (n calcul i perioadele lucrate (n func"iile de
demnitate pu%lic alese.
(2) .n ca!ul (n care conducerea persoanei )uridice refu! reluarea acti'it"ii (n
func"ia de"inut anterior alegerii, persoana (n cau! se 'a putea adresa instan"ei de
)udecat competente, cererea fiind scutit de ta& de tim%ru )udiciar.
Art. 31. # Eimp de 2 ani de la data (ncetrii mandatului, persoanelor pre'!ute la
art. 28 alin. 011 nu li se poate modifica sau desface contractul de munc ori acestea
nu pot fi eli%erate din func"ie pe moti'e ce nu le sunt imputa%ile.
Art. 32. # La (ncetarea mandatului, primarii i 'iceprimarii, preedin"ii i
'icepreedin"ii consiliilor )ude"ene, care (ndeplinesc condi"iile pre'!ute de lege
pentru pensionare sau sunt pensionari, %eneficia!, la cerere, de calcularea sau,
dup ca!, de recalcularea pensiei, lu3ndu#se (n calcul i indemni!a"iile lunare
primite, (n condi"iile legii.
Art. 33. # /leii locali au dreptul de ini"iati' (n promo'area actelor administrati'e,
indi'idual sau (n grup.
Art. 34. # (1) $entru participarea la lucrrile consiliului i ale comisiilor de
specialitate, consilierii au dreptul la o indemni!a"ie de edin". $reedin"ilor i
'icepreedin"ilor consiliilor )ude"ene nu li se acord indemni!a"ie de edin".
(2) ;ndemni!a"ia de edin" pentru mem%rii consiliului care particip la edin"ele
ordinare ale consiliului i ale comisiilor de specialitate 'a fi (n cuantum de p3n la
5F din indemni!a"ia lunar a primarului, preedintelui consiliului )ude"ean sau
primarului general al municipiului *ucureti, dup ca!.
(3) @umrul ma&im de edin"e pentru care se poate acorda indemni!a"ia, potri'it
alin. 021, este de o edin" de consiliu i 1#2 edin"e de comisii de specialitate pe
lun.
/lineatul 0:1 a fost modificat prin Legea nr.216/2005
/lineatul 041 a fost a%rogat prin Legea nr.216/2005
(5) $lata indemni!a"iilor sta%ilite potri'it pre'ederilor alin. 021 i 0:1 se efectuea!
e&clusi' din 'eniturile proprii ale %ugetelor locale, respecti' )ude"ene.
/lineatul 051 a fost modificat prin Legea nr.216/2005
(6) ,onsilierii au dreptul la decontarea c2eltuielilor pe care le#au fcut (n
e&ercitarea mandatului, (n condi"iile legii.
(7) $re'ederile pre!entului articol se aplic (n mod corespun!tor i delegatului
stesc.
Art. 35. # $rimarii i 'iceprimarii, precum i preedin"ii i 'icepreedin"ii consiliilor
)ude"ene au dreptul la o indemni!a"ie lunar, sta%ilit potri'it legii. e asemenea, ei
au dreptul la decontarea, (n condi"iile legii, a c2eltuielilor legate de e&ercitarea
mandatului.
Art. 36. # repturile %neti cu'enite aleilor locali, potri'it legii, pot fi cumulate cu
pensia sau cu alte 'enituri, (n condi"iile legii.
Art. 37. # ,onsilierii i delegatul stesc, care particip la edin"ele de consiliu
organi!ate (n mod e&cep"ional (n timpul programului de lucru, se consider (n'oi"i
de drept, fr a le fi afectat salariul i celelalte drepturi ce le re'in, potri'it legii, de
la locul de munc.
Art. 38. # (1) $rimarii i 'iceprimarii, preedin"ii i 'icepreedin"ii consiliilor
)ude"ene %eneficia! de concedii de odi2n, concedii medicale, concedii fr plat,
precum i de concedii pltite (n ca!ul unor e'enimente familiale deose%ite, potri'it
legii.
(2) $entru a %eneficia de concediu fr plat sau de concedii pltite (n ca!ul unor
e'enimente familiale deose%ite, primarii i preedin"ii consiliilor )ude"ene au
o%liga"ia de a informa, (n preala%il, consiliul local sau )ude"ean, dup ca!, indic3nd
durata acestora i perioada (n care 'or a'ea loc. .n ca!uri de urgen", informarea
se 'a face (n prima edin" de consiliu, organi!at dup terminarea concediului.
(3) ,oncediile fr plat sau pentru e'enimente familiale deose%ite, precum i
durata acestora, (n ca!ul 'iceprimarilor i 'icepreedin"ilor consiliilor )ude"ene, se
apro% de ctre primar, respecti' de ctre preedinte.
Art. 39. # urata e&ercitrii mandatului de primar i de 'iceprimar, de preedinte
i de 'icepreedinte al consiliului )ude"ean constituie 'ec2ime (n munc i (n
specialitate i se ia (n calcul la promo'are i la acordarea tuturor drepturilor %neti
re!ultate din aceasta, inclusi' la calcularea i la recalcularea pensiei.
Art. 40. # /leii locali care folosesc autoturismul proprietate personal sau
mi)loacele de transport (n comun pentru a se deplasa din localitatea (n care
domicilia! (n localitatea (n care se desfoar edin"a consiliului local, a consiliului
)ude"ean sau a comisiilor de specialitate 'or primi contra'aloarea transportului.
Art. 41. G 011 /leii locali %eneficia! de plata cursurilor de pregtire, formare i
perfec"ionare profesional organi!ate de institu"ii speciali!ate, (n decursul
mandatului, conform 2otr3rii consiliului local sau )ude"ean.
021 /leii locali au o%liga"ia de a participa la cel pu"in un curs de pregtire (n
domeniul administra"iei pu%lice locale, (n decursul primului an de mandat.
0:1 Ce e&ceptea! de la pre'ederile alin. 021 aleii locali care au de"inut anterior
un alt mandat de consilier local, consilier )ude"ean, preedinte al consiliului
)ude"ean, primar sau au e&ercitat func"ia de prefect, au fost func"ionari pu%lici, au
de"inut un mandat de parlamentar sau au studii economice, )uridice sau
administrati'e.
041 ,ursurile de pregtire 'or fi organi!ate de institu"iile a%ilitate de lege.
/lineatele 021 G 041 a fost completate prin Legea nr.249/2006
Art. 42. # (1) reptul aleilor locali de a a'ea acces la orice informa"ie de interes
pu%lic nu poate fi (ngrdit.
(2) /utorit"ile administra"iei pu%lice centrale i locale, institu"iile, ser'iciile
pu%lice, precum i persoanele )uridice de drept pri'at sunt o%ligate s asigure
informarea corect a aleilor locali, potri'it competen"elor ce le re'in, asupra
tre%urilor pu%lice i asupra pro%lemelor de interes local.
Art. 43. # (1) reptul de asociere este garantat aleilor locali.
(2) .n 'irtutea mandatului repre!entati' acordat de colecti'it"ile locale, structurile
asociati'e legal constituite ale aleilor locali 'or fi consultate de ctre autorit"ile
administra"iei pu%lice centrale (n toate pro%lemele de interes local.
Art. 44. # (1) .n urma (ndeplinirii unor misiuni oficiale, aleii locali sunt o%liga"i s
pre!inte, la prima edin" ordinar de consiliu, un raport pri'ind deplasrile
efectuate. .n ca!ul primarului, 'iceprimarului i consilierilor locali, termenul ma&im
de depunere a raportului este de :0 de !ile, iar (n ca!ul consilierilor )ude"eni este de
45 de !ile de la data (nc2eierii misiunii.
(2) .n ca!ul nerespectrii pre'ederilor alin. 011, aleii locali 'or suporta c2eltuielile
deplasrii.
CAPITOLUL )I
B%liga"iile aleilor locali
Art. 45. # /leii locali, (n calitate de repre!entan"i ai colecti'it"ii locale, au
(ndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la e&ercitarea func"iilor autorit"ilor
administra"iei pu%lice locale din care fac parte sau pe care le repre!int, cu %un#
credin" i fidelitate fa" de "ar i de colecti'itatea care i#a ales.
Art. 46. # ,onsilierii locali i consilierii )ude"eni sunt o%liga"i s respecte
,onstitu"ia i legile "rii, precum i regulamentul de func"ionare a consiliului, s se
supun regulilor de curtoa!ie i disciplin i s nu foloseasc (n cu'3ntul lor sau (n
rela"iile cu cet"enii e&presii in)urioase, ofensatoare ori calomnioase.
Art. 47. # /leii locali sunt o%liga"i s men"ione!e e&pres situa"iile (n care
interesele lor personale contra'in intereselor generale. .n ca!urile (n care interesul
personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la 'ot
a consilierului.
Art. 48. # /leii locali sunt o%liga"i la pro%itate i discre"ie profesional.
Art. 49. # /leii locali sunt o%liga"i s dea do'ad de cinste i corectitudine9 este
inter!is alesului local s cear, pentru sine sau pentru altul, %ani, foloase materiale
sau alte a'anta)e.
Art. 50. # (1) /leii locali au o%liga"ia de a aduce la cunotin" cet"enilor toate
faptele i actele administrati'e ce interesea! colecti'itatea local.
(2) /leii locali sunt o%liga"i ca, (n e&ercitarea mandatului, s organi!e!e periodic,
cel pu"in o dat pe trimestru, (nt3lniri cu cet"enii, s acorde audien"e i s pre!inte
(n consiliul local o informare pri'ind pro%lemele ridicate la (nt3lnirea cu cet"enii.
(3) ,omisiile de specialitate sunt o%ligate s pre!inte consiliului un raport anual
de acti'itate, care 'a fi fcut pu%lic prin gri)a secretarului comunei sau oraului,
respecti' a secretarului general al )ude"ului sau al municipiului *ucureti.

Art. 51. # /leii locali au (ndatorirea de a#i perfec"iona pregtirea (n domeniul
administra"iei pu%lice locale, urm3nd cursurile de pregtire, formare i perfec"ionare
organi!ate (n acest scop de institu"iile a%ilitate.
Art. 52. # (1) ,onsilierii locali i consilierii )ude"eni, preedin"ii i 'icepreedin"ii
consiliilor )ude"ene nu pot lipsi de la lucrrile consiliului sau ale comisiilor de
specialitate din care fac parte dec3t (n situa"iile pre'!ute (n regulamentul de
func"ionare.
(2) @u se consider a%sent consilierul care nu particip la lucrri (ntruc3t se afl
(n (ndeplinirea unei (nsrcinri oficiale, precum i (n alte ca!uri sta%ilite prin
regulamentul de func"ionare a consiliului.
Art. 53. # /leii locali nu pot face u! i nu se pot pre'ala de aceast calitate (n
e&ercitarea unei acti'it"i pri'ate.
Art. 54. # (1) $rimarii i 'iceprimarii sunt o%liga"i s depun declara"ia de a'ere la
prefect, (n termen de : !ile de la 'alidare, (n ca!ul primarului, respecti' de la
alegere, (n ca!ul 'iceprimarului. $reedin"ii i 'icepreedin"ii consiliilor )ude"ene
depun declara"ia de a'ere (n termen de 10 !ile de la alegere, la 7inisterul
/dministra"iei i ;nternelor.
(2) $re'ederile legale (n 'igoare pri'itoare la declara"ia de a'ere se aplic (n mod
corespun!tor.
CAPITOLUL )II
=spunderea aleilor locali
Art. 55. # /leii locali rspund, (n condi"iile legii, administrati', ci'il sau penal,
dup ca!, pentru faptele s'3rite (n e&ercitarea atri%u"iilor ce le re'in.
Art. 56. # (1) ,onsilierii rspund (n nume propriu, pentru acti'itatea desfurat (n
e&ercitarea mandatului, precum i solidar, pentru acti'itatea consiliului din care fac
parte i pentru 2otr3rile pe care le#au 'otat.
(2) .n procesul#'er%al al edin"ei consiliului 'a fi consemnat re!ultatul 'otului, iar,
la cererea consilierului, se 'a men"iona (n mod e&pres 'otul acestuia.
Art. 57. # (1) .nclcarea de ctre consilieri a pre'ederilor Legii nr. 215/2001, cu
modificrile i completrile ulterioare, a pre'ederilor pre!entei legi i ale
regulamentului de organi!are i func"ionare a consiliului atrage aplicarea
urmtoarelor sanc"iuni4
) a'ertismentul9
!) c2emarea la ordine9
") retragerea cu'3ntului9
#) eliminarea din sala de edin"9
$) e&cluderea temporar de la lucrrile consiliului i ale comisiei de specialitate9
%) retragerea indemni!a"iei de edin", pentru 1#2 edin"e.
(2) Canc"iunile pre'!ute la alin. 011 lit. a1#d1 se aplic de ctre preedintele de
edin", iar cele de la alin. 011 lit. e1 i f1 de ctre consiliu, prin 2otr3re.
(3) $entru aplicarea sanc"iunilor pre'!ute la alin. 011 lit. e1, ca!ul se 'a transmite
comisiei de specialitate care are (n o%iectul de acti'itate i aspectele )uridice,
aceasta pre!ent3nd un raport (ntocmit pe %a!a cercetrilor efectuate, inclusi' a
e&plica"iilor furni!ate de cel (n cau!.
Art. 58. # La prima a%atere, preedintele de edin" atrage aten"ia consilierului (n
culp i (l in'it s respecte regulamentul.
Art. 59. # (1) ,onsilierii care nesocotesc a'ertismentul i in'ita"ia preedintelui i
continu s se a%at de la regulament, precum i cei care (ncalc (n mod gra',
c2iar pentru prima dat, dispo!i"iile regulamentului 'or fi c2ema"i la ordine.
(2) ,2emarea la ordine se (nscrie (n procesul#'er%al de edin".
Art. 60. # (1) .nainte de a fi c2emat la ordine, consilierul este in'itat de ctre
preedinte s (i retrag sau s e&plice cu'3ntul ori e&presiile care au generat
incidentul i care ar atrage aplicarea sanc"iunii.
(2) ac e&presia (ntre%uin"at a fost retras ori dac e&plica"iile date sunt
apreciate de preedinte ca satisfctoare, sanc"iunea nu se mai aplic.

Art. 61. # .n ca!ul (n care dup c2emarea la ordine un consilier continu s se
a%at de la regulament, preedintele (i 'a retrage cu'3ntul, iar dac persist, (l 'a
elimina din sal. +liminarea din sal ec2i'alea! cu a%sen"a nemoti'at de la
edin".
Art. 62. # (1) .n ca!ul unor a%ateri gra'e, s'3rite (n mod repetat, sau al unor
a%ateri deose%it de gra'e, consiliul poate aplica sanc"iunea e&cluderii temporare a
consilierului de la lucrrile consiliului i ale comisiilor de specialitate.
(2) 8ra'itatea a%aterii 'a fi sta%ilit de comisia de specialitate care are (n o%iectul
de acti'itate aspecte )uridice, (n cel mult 10 !ile de la sesi!are.
Art. 63. # +&cluderea temporar de la lucrrile consiliului i ale comisiilor de
specialitate nu poate depi dou edin"e consecuti'e.
Art. 64. # +&cluderea de la lucrrile consiliului i ale comisiilor de specialitate are
drept consecin" neacordarea indemni!a"iei de edin" pe perioada respecti'.

Art. 65. # .n ca! de opunere, inter!icerea participrii la edin"e se e&ecut cu
a)utorul for"ei pu%lice puse la dispo!i"ie preedintelui.
Art. 66. # (1) Canc"iunile pre'!ute la art. 5> alin. 011 lit. e1 i f1 se aplic prin
2otr3re adoptat de consiliu cu 'otul a cel pu"in dou treimi din numrul
consilierilor (n func"ie.
(2) $e perioada aplicrii sanc"iunii, consilierii (n cau! sunt scoi din c'orumul de
lucru.
Art. 67. # $entru men"inerea ordinii (n edin"ele comisiilor de specialitate,
preedin"ii acestora au aceleai drepturi ca i preedintele de edin". /cetia pot
aplica sanc"iunile pre'!ute la art. 5> alin. 011 lit. a1#d1.
Art. 68. # Canc"iunile pre'!ute la art. 5> alin. 011 se pot aplica (n mod
corespun!tor preedin"ilor i 'icepreedin"ilor consiliilor )ude"ene, pentru a%aterile
s'3rite (n calitatea lor de consilier.
Art. 69. # (1) $entru a%ateri gra'e i repetate, s'3rite (n e&ercitarea mandatului
de 'iceprimar, de preedinte sau de 'icepreedinte al consiliului )ude"ean,
persoanelor (n cau! li se pot aplica urmtoarele sanc"iuni4
) mustrare9
!) a'ertisment9
") diminuarea indemni!a"iei cu 5#10F pe timp de 1#: luni9
#) eli%erarea din func"ie.
(2) Canc"iunile pre'!ute la alin. 011 lit. a1 i %1 se aplic, prin 2otr3re a
consiliului, la propunerea moti'at a primarului, respecti' a preedintelui consiliului
)ude"ean. .n ca!ul preedintelui consiliului )ude"ean, propunerea tre%uie fcut de
cel pu"in o treime din numrul consilierilor (n func"ie i 'a fi temeinic moti'at.
7oti'ele care )ustific propunerea de sanc"ionare 'or fi aduse la cunotin"
consilierilor cu cel pu"in 5 !ile (naintea edin"ei.
(3) .n ca!ul sanc"iunilor pre'!ute la alin. 011 lit. a1 i %1, 2otr3rea se adopt cu
'otul desc2is al ma)orit"ii consilierilor (n func"ie, iar (n ca!ul sanc"iunilor pre'!ute
la lit. c1 i d1, cu 'otul secret a cel pu"in dou treimi din numrul consilierilor (n
func"ie.
(4) /plicarea sanc"iunilor pre'!ute la alin. 011 lit. c1 i d1 poate fi fcut numai
dac se face do'ada c 'iceprimarul, preedintele sau 'icepreedintele consiliului
)ude"ean a (nclcat ,onstitu"ia, celelalte legi ale "rii sau a pre)udiciat interesele
"rii, ale unit"ii administrati'#teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrati'#
teritorial respecti'.
(5) La eli%erarea din func"ie se aplic (n mod corespun!tor pre'ederile Legii nr.
215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 70. # .mpotri'a sanc"iunii pre'!ute la art. 69 alin. 011 lit. c1 i d1 persoana (n
cau! se poate adresa instan"ei de contencios administrati' competente.
$rocedura preala%il nu este o%ligatorie.
Art. 71. # /plicarea sanc"iunilor pre'!ute la art. 5> alin. 011, (n ca!ul preedin"ilor
i 'icepreedin"ilor consiliului )ude"ean, (n calitatea acestora de consilier, nu are nici
un efect asupra e&ercitrii de ctre cei (n cau! a mandatului (ncredin"at de
consiliu.
Art. 72. # /plicarea sanc"iunii pre'!ute la art. 69 alin. 011 lit. d1 nu are nici un
efect asupra mandatului de consilier al preedintelui sau al 'icepreedintelui
consiliului )ude"ean.

Art. 73. # $rimarii pot fi re'oca"i din func"ie (n urma unui referendum, (n condi"iile
i (n ca!urile sta%ilite prin Legea nr. 215/2001, cu modificrile i completrile
ulterioare.
CAPITOLUL )III
=egistrul de interese
Art. 74. # (1) /leii locali sunt o%liga"i s (i fac pu%lice interesele personale
printr#o declara"ie pe propria rspundere, depus (n du%lu e&emplar la secretarul
comunei, oraului, municipiului, sectorului municipiului *ucureti, respecti' la
secretarul general al )ude"ului sau al municipiului *ucureti, dup ca!.
(2) Hn e&emplar al declara"iei pri'ind interesele personale se pstrea! de ctre
secretar (ntr#un dosar special, denumit registru de interese.
(3) /l doilea e&emplar al declara"iei de interese se transmite la secretarul general
al prefecturii, care le 'a pstra (ntr#un dosar special, denumit registru general de
interese.
(4) 7odelul declara"iei se apro% prin 2otr3re a 8u'ernului, la propunerea
7inisterului /dministra"iei i ;nternelor, (n termen de :0 de !ile de la intrarea (n
'igoare a pre!entei legi.
Art. 75. # /leii locali au un interes personal (ntr#o anumit pro%lem, dac au
posi%ilitatea s anticipe!e c o deci!ie a autorit"ii pu%lice din care fac parte ar
putea pre!enta un %eneficiu sau un de!a'anta) pentru sine sau pentru4
) so", so"ie, rude sau afini p3n la gradul al doilea inclusi'9
!) orice persoan fi!ic sau )uridic cu care au o rela"ie de anga)ament, indiferent
de natura acestuia9
") o societate comercial la care de"in calitatea de asociat unic, func"ia de
administrator sau de la care o%"in 'enituri9
#) o alt autoritate din care fac parte9
$) orice persoan fi!ic sau )uridic, alta dec3t autoritatea din care fac parte, care
a fcut o plat ctre acetia sau a efectuat orice fel de c2eltuieli ale acestora9
%) o asocia"ie sau funda"ie din care fac parte.
Art. 76. # .n declara"ia pri'ind interesele personale, aleii locali 'or specifica4
) func"iile de"inute (n cadrul societ"ilor comerciale, autorit"ilor i institu"iilor
pu%lice, asocia"iilor i funda"iilor9
!) 'eniturile o%"inute din cola%orarea cu orice persoan fi!ic sau )uridic i
natura cola%orrii respecti'e9
") participarea la capitalul societ"ilor comerciale, dac aceasta depete 5F
din capitalul societ"ii9
#) participarea la capitalul societ"ilor comerciale, dac aceasta nu depete 5F
din capitalul societ"ii, dar depete 'aloarea de 100.000.000 lei9
$) asocia"iile i funda"iile ai cror mem%ri sunt9
%) %unurile imo%ile de"inute (n proprietate sau (n concesiune9
&) func"iile de"inute (n cadrul societ"ilor comerciale, autorit"ilor sau institu"iilor
pu%lice de ctre so"/so"ie9
') %unurile imo%ile de"inute (n proprietate sau (n concesiune de ctre so"/so"ie i
copii minori9
() lista propriet"ilor de"inute pe ra!a unit"ii administrati'#teritoriale din ale cror
autorit"i ale administra"iei pu%lice locale fac parte9
*) cadourile i orice %eneficii materiale sau a'anta)e fcute de orice persoan
fi!ic ori )uridic, legate sau decurg3nd din func"ia de"inut (n cadrul autorit"ii
administra"iei pu%lice locale9 orice cadou sau dona"ie primit de aleii locali (ntr#o
oca!ie pu%lic sau festi' de'in proprietatea acelei institu"ii ori autorit"i9
+) orice alte interese, sta%ilite prin 2otr3re a consiliului local, (n ca!ul primarilor,
'iceprimarilor i consilierilor locali, sau prin 2otr3re a consiliului )ude"ean, (n ca!ul
preedintelui i 'icepreedintelui acestuia i al consilierilor )ude"eni.
Art. 77. # (1) ,onsilierii )ude"eni i consilierii locali nu pot lua parte la deli%erarea
i adoptarea de 2otr3ri dac au un interes personal (n pro%lema supus
de!%aterii.
(2) .n situa"iile pre'!ute la alin. 011, consilierii locali i consilierii )ude"eni sunt
o%liga"i s anun"e, la (nceputul de!%aterilor, interesul personal pe care (l au (n
pro%lema respecti'.
(3) /nun"area interesului personal i a%"inerea de la 'ot se consemnea! (n mod
o%ligatoriu (n procesul#'er%al al edin"ei.
Art. 78. # =egistrul de interese are caracter pu%lic, put3nd fi consultat de ctre
orice persoan, (n condi"iile pre'!ute de Legea nr. 544/2001 pri'ind li%erul acces
la informa"iile de interes pu%lic.
Art. 79. # (1) eclara"ia pri'ind interesele personale se depune dup cum
urmea!4
) (n termen de 15 !ile de la data declarrii consiliului ca legal constituit, (n ca!ul
consilierilor )ude"eni i al consilierilor locali9
!) (n termen de 15 !ile de la depunerea )urm3ntului, (n ca!ul primarilor9
") (n termen de 15 !ile de la alegere, (n ca!ul preedin"ilor i 'icepreedin"ilor
consiliilor )ude"ene i al 'iceprimarilor.
(2) /leii locali (n func"ie la data intrrii (n 'igoare a pre!entei legi 'or depune
declara"ia (n termen de :0 de !ile de la pu%licarea (n 7onitorul Bficial al =om3niei,
$artea ;, a 2otr3rii 8u'ernului pre'!ute la art. >4 alin. 041.
Art. 80. # (1) /leii locali au o%liga"ia s reactuali!e!e declara"ia pri'ind interesele
personale la (nceputul fiecrui an, dar nu mai t3r!iu de 1 fe%ruarie, dac au
inter'enit modificri semnificati'e fa" de declara"ia anterioar.
(2) Cecretarul unit"ii administrati'#teritoriale 'a transmite secretarului general al
prefecturii, p3n la data de 1 martie a fiecrui an, un e&emplar al declara"iilor
reactuali!ate.
Art. 81. # <otr3rile adoptate cu nerespectarea dispo!i"iilor art. >> sunt nule de
drept, potri'it dispo!i"iilor art. 4> alin. 021 din Legea nr. 215/2001, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Art. 82. # (1) @erespectarea declara"iei pri'ind interesele personale (n termenul
pre'!ut la art. >9 atrage suspendarea de drept a mandatului, p3n la depunerea
declara"iei.
(2) =efu!ul depunerii declara"iei pri'ind interesele personale atrage (ncetarea de
drept a mandatului.
(3) Cuspendarea sau (ncetarea mandatului se constat prin 2otr3re a consiliului
local, respecti' )ude"ean.
Art. 83. # ,adourile i orice %eneficii materiale nedeclarate potri'it pre'ederilor
art. >6 lit. )1 sunt supuse confiscrii.
Art. 84. # Dapta aleilor locali de a face declara"ii pri'ind interesele personale,
care nu corespund ade'rului, constituie infrac"iunea de fals (n declara"ii i se
pedepsete potri'it C,#-.-( penal.
CAPITOLUL I/
ispo!i"ii finale
Art. 85. # (1) $re!enta lege intr (n 'igoare la 60 de !ile de la pu%licarea ei (n
7onitorul Bficial al =om3niei, $artea ;.
(2) La aceeai dat se a%rog4
) art. 5:, art. 60, alin. 021 al art. >2, art. 80 i alin. 021 al art. 10: din Legea
administra"iei pu%lice locale nr. 215/2001, pu%licat (n 7onitorul Bficial al
=om3niei, $artea ;, nr. 204 din 2: aprilie 2001, cu modificrile i completrile
ulterioare9
!) capitolul ;; din ane&a nr. ;;/1 la Legea nr. 154/1998 pri'ind sistemul de sta%ilire
a salariilor de %a! (n sectorul %ugetar i a indemni!a"iilor pentru persoane care
ocup func"ii de demnitate pu%lic, pu%licat (n 7onitorul Bficial al =om3niei,
$artea ;, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificrile ulterioare9
") orice alte dispo!i"ii contrare.
(3) .n termen de 60 de !ile de la intrarea (n 'igoare a pre!entei legi,
regulamentele de organi!are i func"ionare a consiliilor locale i )ude"ene 'or fi
modificate i completate potri'it pre'ederilor acesteia.
A A A A A A A
Legea nr.216/2005 pentru modificarea i completarea Legii nr.:9:/2004 pri'ind Ctatutul aleilor
locali, a fost pu%licat (n 7onitorul Bficial al =om3niei, $artea ;, nr.590 din > iulie 2005 i a intrat
(n 'igoare la data de 10 iulie 2005
Legea nr.249/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr.:9:/2004 pri'ind Ctatutul aleilor
locali, a fost pu%licat (n 7onitorul Bficial al =om3niei, $artea ;, nr.554 din 2> iunie 2006 i intr
(n 'igoare la data de :0 iunie 2006
A A A A A A A
/rt.;;.# din Legea nr.249/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr.:9:/2004 pri'ind Ctatutul
aleilor locali4
I(1) .n termen de 45 de !ile de la pu%licarea pre!entei legi (n 7onitorul Bficial al
=om3niei, $artea ;, aleii locali care intr su% inciden"a art. 9 alin. 021 lit. 2
1
1, alin.
02
1
1 i art. 15 alin. 021 lit. g
1
1 din Legea nr. :9:/2004 pri'ind Ctatutul aleilor locali
sunt o%liga"i, su% sanc"iunea (ncetrii mandatului, s (i declare apartenen"a
politic, prin declara"ie scris, pe propria rspundere, depus la secretarul unit"ii
administrati'#teritoriale.
(2) Cecretarul general al )ude"ului, respecti' secretarul general al municipiului
*ucureti, este o%ligat s pu%lice situa"ia apartenen"ei politice a aleilor locali (n
monitorul oficial al )ude"ului, respecti' al municipiului *ucureti, (n termen de :0 de
!ile de la e&pirarea termenului pre'!ut la alin. 011 i pe site#ul ;nternet, (n termen
de 5 !ile.
(3) ispo!i"iile art. 9 alin. 021 lit. 2
1
1, alin. 02
1
1 i ale art. 15 alin. 021 lit. g
1
1 din Legea
nr. :9:/2004 intr (n 'igoare la data depunerii declara"iei pre'!ute la alin. 011.J
ATENIE0
ACEST TE/T NU A1E CA1ACTE1 O2ICIAL3 2IIN4 O
1EP1O4UCE1E CA1E CONSTITUIE 4OA1 UN
INST1U5ENT CU CA1ACTE1 IN2O15ATI) PENT1U
CO5ENTA1II 0
41EPT U15A1E LA ACESTE TE/TE NU SE )A 2ACE 1E2E1I1E 6N
NICI UN 4OCU5ENT O2ICIAL0