Sunteți pe pagina 1din 2

Global Positioning System

Global Positioning System (rom. sistem de pozi ionare global ; prescurtat GPS,
care se cite te gi-pi-es) este un sistem global de naviga ie prin satelit i unde
radio. Principalul sistem de pozi ionare prin satelit de tip GPS este sistemul
militar american numit "Navigational Satellite Timing and anging" (N!"ST!).
!cest sistem, ini iat i realizat de c#tre $inisterul !p#r#rii al Statelor %nite ale
!mericii (&'&), poate calcula pozi ia e(act# ) coordonatele geogra*ice e(acte
ale unui obiect pe supra*a a P#m+ntului, cu condi ia ca acesta s# *ie ec,ipat cu
dispozitivul necesar - un receptor GPS. 'biectul poate *i i o persoan#, care
poate ast*el s# se orienteze pe p#m+nt, pe ap#, -n aer sau i -n spa iu (-n
apropierea P#m+ntului). N!"ST! utilizeaz# sistemul geodezic .GS/0, la care
se re*er# toate coordonatele geogra*ice calculate de sistem.
Func ionare
Principiul de *unc ionare al GPS-ului este *olosirea c+torva sateli i din spa iu ca
puncte de re*erin # pentru localizarea la sol. Sistemul N!"ST! dispune la ora
actual# (1232) -n total de 10 sateli i, care se a*la la o -n#l ime de 12.3/4 5m de
supra*a a P#m+ntului. Printr-o m#surare *oarte e(act# a distan ei -n linie dreapt#
dintre receptor i cel pu in 0 sateli i se poate determina pozi ia oric#rui punct
de pe P#m+nt (latitudine, longitudine, altitudine), aceasta numindu-se "pozi ia
calculat#" (position *i( -n englez#), -n contrast cu "localizarea", termen dedicat
pozi iei reale a receptorului. 6n mod normal pentru determinarea pozi iei -n 4& a
unui punct de pe supra*a a terestr# cu a7utorul pozi iei sateli ilor ar *i nevoie de
doar trei distan e (trei sateli i), deoarece metoda care se utilizeaz# este cea
a triangula iei . Totu i la GPS este nevoie i de a patra distan #, pentru
minimizarea erorilor de pozi ionare datorate ceasurilor din receptoare, care nu
sunt su*icient de e(acte -n compara ie cu ceasurile atomice din sateli ii utiliza i.
&istan a dintre satelit i receptor se calculeaz# prin cronometrarea timpului de
care are nevoie semnalul radio s# a7ung# de la satelit la receptor. tiind c#
semnalul radio se deplaseaz# cu 422.222 5m8s (viteza luminii), dac# cronometr#m
timpul lui de propagare de la satelit la receptor putem s# deducem distan a
dintre ace tia. 9iecare satelit are semnalul propriu ( Pseudo andom :ode), ast*el
-nc+t receptorul tie e(act despre ce sateli i este vorba.
ecep ionarea semnalelor emise de sateli i i calculul pozi iei se poate *ace -n
dou# moduri; modul absolut i modul di*eren ial.
$odul absolut *olose te un singur receptor GPS, iar precizia de
pozi ionare este de circa 32 - 3< m.
$odul di*eren ial presupune *olosirea a dou# receptoare, dintre care unul
are rolul de sta ie de baz#, *iind instalat -ntr-un punct *i( cu coordonate
cunoscute. Se m#soar# di*eren a dintre coordonatele punctului cunoscut i
cele rezultate pentru acela i punct din analiza semnalelor GPS. !ceste
di*eren ele se *olosesc pentru corectarea coordonatelor determinate cu un
receptor mobil -n alte puncte din zona respectiv#. !cest mod de lucru este
*oarte precis (3 - < cm), dar distan a dintre receptorul mobil i sta ia de baz#
*i(# nu are voie s# dep# easc# 42 5m.
6n general sistemul militar american N!"ST! este *oarte precis; totu i,
pentru *olosirea sa de c#tre alte organiza ii sau state, de obicei numai pentru
scopuri civile (naviga ie rutier# .a.), N!"ST! pune la dispozi ie doar o
e(actitate redus#. &e asemenea, S%! - i rezerv# dreptul de a nu mai pune deloc
la dispozi ie sistemul, de e(emplu -n cazul unor con*licte militare .a.
Alte sisteme GPS
Sisteme de tip GPS sunt -n curs de realizare i -n alte p#r i ale lumii;
-n %= (sistemul G!>?>=' cu punere -n *unc iune -n anul 1231), usia (sistemul
G>'N!SS - 1232), :,ina (sistemul @=?&'% - 123<, :ompass- 1233), Aaponia,
?ndia .a.
General Packet Radio Service (GPRS)
General Packet Radio Service (GPRS) este un serviciu de pac,ete comutate
pentru comunica ii mobile de date . :u aceasta te,nologie, datele nu sunt
transmise ca *i iere mari, complete, dar in*orma iile sunt de*alcate -n pac,ete
mici, care sunt transmise separat. &estinatarul tie modul in care sunt
reasamblate.
GPS aduce o multime de avanta7e. &e e(emplu, volumul de date GPS este
cuantizabil si nu doar timpul de conectare ca in cazul serviciilor de voce. !cest
lucru -nseamn#, de e(emplu, c# utilizatorul nu mai pl#te te pentru timpul de
conectare, doar numai pentru cantitatea de date trans*erate. $esa7ele GPS vor
*i *olosite -n principal pentru a o*eri servicii specializate de in*orma ii, care sunt
*acile i u or de con*igurat pentru utilizator.