Sunteți pe pagina 1din 8

(A Liceul Teoretic Sqnitor Bistrilq

\
\bg
Bd. Republicii nr. lB-20, Cod postol 420057
):
telefon 026321 29 19, 03631 00524, fox 02632 1 3605,
e-moil sonitorbn@smoil.com
TDUCATI
NAI1ONALi
TEMATICA EXAMEN AB S OLVIRE
SCOALA POSTLICEALA SANITARA,
ASISTENT MEDICAL GENERALIST, SESITNEA AUGUST 2014
PROBA PRACTICA
An
studiu
Modul Temele
I 16.
Tehnici de
nursing gi
investiga!ii
Tehnici de nursing
1. Asigurarea conduliilor de igiend gi confort:
- observarea poziliilor bolnavului in pat: activd, pasivd, forfatd (impusd de
boal 5, tratament, procedurd)
- schimbareapozigiei bolnavului in pat, mobilizarea boinalului
- alimentalia bolnavului: activd, pasiv6, artificiali (enterali, parenteralS,
gastrostoma.
2. Mdsurarea, notarea gi reprezentarea grafrcd a funcliilor vitale gi vegetative:
temperaturd, puls, respiralie, tensiune arteriald, greutate gi inillime corporali,
eliminiri (diurezd, scaun, sputd, vlrs[turi)
3. Efectuarea de sondaje, sp6lituri, clisme: sondajul gastic, vezical, spilatura
gastric[, vaginald, auricularS, clisma evacuatoare simp l5
4. Ingrijirea pligilor: pansamente, bandaje; principii de realizare a
pansamentului gi bandajului; timpii unui pansament; mijloace de fixare a
pansamentului.
5. Punclia venoas[, toracici, abdominald, rahidiand.
Investiga{ii
1. recoltarea sAngelui pentru examene de laborator: hematologice (VSH,
hemo gramd-hgb, hematocrit,nrl nrH, coagulo gramd-TQ, TH), biochimice
(uree, glicemie, colesterol, TGP, TGO, fosfatazi alcalind, amilazemie,
calcemie, fibrinogen), serologice (RBW)
2. recoltarea urinei pentru examen fizic (aspect, culoare,pH,densitate),
biochimic (albumind, puroi,sAnge, ubg, bilirubind, corpi cetonici), bacteriologic
(urocultura)
3. recoltarea materiilor fecale pentru examene bacteriologice (coproculturd),
parazitolo gice (ex. coproparazitolo gic)
4. recoltarea exudatului farinsian
18.
Administrarea
medicamentelor
1. Identificarea medicamentelor prescrise
Aspectul calitativ: culoare, aspect, formd de prezentare, concentralie, termen de
valabilitate (reguli generale de administrare a medicamentelor)
2. pregdtirea materialelor qi a medicamentelor in vederea administrdrii
3. pregdtirea bolnavului
- psihicS- informarea paci entului, confi rmarea acceptului
- frzicd-
pozitia pacientului:
adaptatd cdii de administrare
4. administrarea medicamentelor: cii de administrare:
- oralS
- respiratorie (inhalalia, oxigenoterapia)
- pe suprafala tegumentelor (aplicarea unguentelor)
- pe suprafala mucoaselor (instilafia nazal| gi oculard)
- pe cale parenterald (id; sc; im;iv; perfuzia endovenoasi)
5. particulariteti de administrare a unor grupe de medicamente (antibiotice gi
chimioterapice, antidiabetice, anticoagulante, cortizon)
il L).
Pneumologie qi
nursing specific
Intevenlii specifice.
- aspirarea secrefiilor orofaringiene
- drenalul postural
Jt.
Hematologie gi
nursing in
hematolosie
Intervenlii specifice - determinarea grupelor de sAngegi factorului Rh
Intervenfii de urgenfa
-
hemostaza
ilI 47.
Puericuiturl,
pediatrie qi
nursins specific
Ingrijiri de suplinire pentru sugar gi copil mic:
- baia sugarului
48.
Neurologie gi
nursing in
neurologie
Intervenlii specifice
- prevenirea escarelor de decubit
BiBLIOGRAFIE:
Lucrefia Titirci
-
GHID DE NTIRSING cu tehnici de evaluare gi ingrijiri corespunzltoare nevoile fundamentale
,
vol. I
-
Editura Viala Medicald RomAneascd
-
2008
- TEHNICI DE EVALUARE
$I
NCRIirru ACORDATE DE ASISTENTI MEDTCALI- Ghid de
nursing, vol. II - Editura Viala Medicald RomAneascd*2007
RESPONSABIL
COMISIA METODICA DE SPECIALITATE.
prof. Claudia-Simona LADAR
/"*
(?=
Liceul Teoref ic Sonilor Bisirif o
\
I l:af:{ |
\b*;t
Bd. Republicii nr. lB-20, Cod postol 420057
lf
telef on 026.32129..19,,0363100524, fox 0253213605,
e-moil soniiorbn@qmoil.com
www.sonitorbn.ro
EDUCATITI
NAllONALE
TEMATICA EXAMEN ABSOLVIRE
SCOALA POSTLICEALA SANITARA,
ASISTENT MEDICAL GENERALIST, SESILNEA AUGUST 2014
PROBA SCRISA
An
studiu
Modul Temele
I 13.
Bazele gtiinlei
nursing-ului
Defini{ia nursingului. Rolul gi funcliile asistentei medicale
Teoria V Henderson, postulate, valori, surse de dificultate
Procesul de ingrijire (etapele)
I
2
J
I 14.
Fiinla umand
9i
nursing-ul
Nevoile fundamentale (definilie, Iv[I, Nl[D, SD, PD/DN), intervenlii specifice problemelor
de dependenld
1. A respira gi a avea o bun[ circulaJie
Definitria nevoii (respiralia, puls, TA), independenla in satisfacerea nevoii, factorii care
influenleazb satisfacerea nevoii (biologici, psihologici, sociologici)
Probleme de dependenld: dispneea, alterarea vocii, obstruclia cdilor respiratorii, circulalie
inadecvatS.
Manifestdri de dependenld
Surse de dificultate
Intervenlii specifice problemelor de dependenld
2. A bea gi a minca
Definilia nevoii, independen{a in satisfacerea nevoii (principii alimentare, ralia alimentard,
calcularea necesarului caloicl24h), factorii care influentreazd satisfacerea nevoii (biologici,
psihologici, sociologici)
Probleme de dependenld.' alimentalie inadecvatd prin deficit sau surplus
Manifestdri de dependenli
Surse de dificultate
Interveniii specifi ce problemelor de dependenld
3. A elimina
Definilia nevoii (urind, scaun, transpiralie), independenta in satisfacerea nevoii, factorii
care infl uenleazd satisfacera nevoii (biologici, psihologici, sociologici)
Probleme de dependenld.' eliminare urinard inadecvatd cantitativ gi calitativ, retenlie
urinard, incontinenld de urind gi fecale, diaree, constipalie, vdrsdtrni, expectoralie,
diaforezd.
Manifestlri de dependenld
Surse de dificultate
Interven{ii specifi ce problemelor de dependen}d
4. A se miqca gi a avea o bund posturi
Definilia nevoii, independenla in satisfacerea nevoii, factorii care influenleazd satisfacerea
nevoii (biologici, psihologici, sociologici)
Probleme de dependenld: imobilitate, hiperactivitate, necoordonarea migcirilor, posturd
inadecvatd
Manifestdri de dependenld
Surse de dificultate
I
Interventii specifice problemelor
de dependen{d
I
5. A dormi
Si a se odihni
I
nenn4ia nevoii, independenla in satisfacerea nevoii, factorii care influenleazd. satisfacerea
I
nevoii (biologici, psihologici, sociologici)
I
Probleme de dependenld.. insomnie, hipersomnie
I Manifestari de deoendentd
I
Surse de dificultate
I
Intervenfii specifice problemelor de dependen{d
i
6. A se imbrXca gi a se dezbrdca
I
Definilia nevoii, independenla in satisfacerea nevoii, factorii care influenleazd satisfacerea
I
nevoii (biologici, psihologici, sociologici)
I
Probleme de dependenld.. dificultate de a se imbrdca gi dezbrdca
I Manifestdri de deoendentd
I burse de dlllcultate
I
I
Intervenlii specifice problemelor de dependenld
|
7. A menfine temperatura corpului in limite normale
I
Definiiia nevoii, independenta in satisfacerea nevoii, factorii care influenleazd. satisfacerea
I
nevoii (biologici, psihologici, sociologici)
I
Probleme de dependenld: hiperlermie, hipotermie
I
Manifestdri de dependenld
I
Surse de dificultate
I
Interven{ii specifice problemelor de dependenld
|
8. A fi curat, ingrijit gi a-gi proteja tegumentele
I
Definilia nevoii, independenla in satisfacerea nevoii, factorii care influenleazd satisfacerea
j nevoii (biologici, psihologici, sociologici)
I
Probleme de dependenld: carenle de igien4 alterarea tegumentelor gi fanerelor
I
ManifestSri de dependenta
I
Surse de dificultate
I
Intervenlii specifice problemeior de dependenl6
I
9. A evita pericolele
I
Definilia nevoii, independenla in satisfacerea nevoii, factorii care influenleazd satisfacerea
I
nevoii (biologici, psihologici, sociologici)
I
Probleme de dependenld: vulnerabilitate falb de pericole, atingerea integrit6lii fizice sau
I
psihice, sau amAndoud
I
Manifestdri de dependentd
Surse de dificultate
Intervenfii specifi ce problemelor de dependentd
I 16. Tehnici de
nursing gi
investigalii
l.Poziliile bolnavului in pat: activl, pasiv6, forfati
2.Alimentalia bolnavului: activ6, pasiv6, artificial5', calcularea raliei alimentare,
regimurile alimentare
3.Definifie, preg[tirea materialelor, pregdtirea bolnawlui, participarea asistentului
medical la puncfie, supravegherea bolnavului in timpul gi dup[ punclie, accidente
,
incidente in :
*Punclia
pleuralS
*Punclia
abdominal6
*Punctia
rahidiani
I 23.Pneumologie
gi nursing
specific
Pneumonia
Astmul bronsic
Tuberculoza respiratorie
I
1/1 .
Cardiologie si
nursing
specific
Angina pectoraia
Infarctul miocardic acut
Insuficienta cardiaca
Hipertensiunea arteriala
Endocarditele
Pericarditele
il 25.
Gastroentero-
logie si nursing
in
gastroentero-
logie
1. Semne si simptome prezente in afectiunile aparatului digestiv:
1.1. Semne locale: hemoragia
(clasificare, grawitate), nrlburiri de tr^nzit (diaree, constipatie sau alternanta intre cele
dou5, caracteris ticile s caunului), icter
Qo
caliz are, caracteris tici) .
2. Principalele afectiuni ale aparatr:lui digestiv:
2.1. Afectiunile esofagului: esofagita de reflux,
2.2. A{ectuni a1e stomacului, intestinului subtire si gros: gastrita acutd si cronicd,
colonul iritabil, rectocolita ulcerohemoraglcd., (definitie, etioiogie,simptomatologie,
investigatii, principii de tratament).
2.3. Afecuuni aie glandelor anexe: hepanta cronica, colecistita acuta si cronica
neJtiazicd., ciroza hepatici (definitie, etiologie, simptomatologie, investigaur, principii
de tratament).
Interven{ii specifice
II 26:Nefrologie,
urologie si
nursing in
afectiunile
renale
- Infectiile tractului urinar
-
etiologie, investigatii de laborator, diagnostic,
tratament ( cistita, pielonefrita acula, pielonefrita cronica, bacteriuria
asiptomatica)
- Glomerulonefrita acuta difuzapoststreptococica
- Insuficienta renala acuta
- Tehnici de epurare extrarenala-enumerare
u 27: Chirurgie
generala si
nursing in
chirurgia
generala
--
Patologia stomacului si intestinului subtire: ulcerul gastric, neoplasmul gastric,
ulcerul duodenal
-. Patologia intestinului gros: apendicita, cancerul de colon, ocluzia intestinala
- Patologia chirurgicala a ficatului si cailor biliare: chistul hidatic hepatic, litiaza
biliara, colecistita acuta.
-. Patologia chirurgicala a pancreasului (pancreatita acuta)
-. Peritonita
-. Hemiile
-. Eventratia, evisceratia
n 31.
Hematologie gi
nursing in
hematologie
-Semne si simptome intalnite in bolile hematologice
-Anemia feripriva: definitie, tablou clinic, tratament curativ, profilaxie
-Hemofi lia-definitie, simptomatologie, clasifi care, tratament
-Principii de tratament in hemopatiile maliene
iI 35:Boli
infecto-
contagioase si
nursing
specific
1. Semnele si simptomele prezente in afectiunile infectocontagioase
1.1. Semne locale: leziuni la nivelul tegumentelor si mucoaselor: macula, papula,
vezicula, pustula, flictena, ulceratia eritemul
2. Principal el e afectiuni infecto contagio ase.
Boli infeclioase cu poartd de intrare respiratorie: varicela, scarlatina, rujeola,
rubeola, tusea convulsivd, gripa, parotidita epidemicS, poliomielita.
Boli infectioase cu poartd de intrare digestivd: toxiinfectii alimentare, dizenteria,
febra tifoidS, hepatita viral6.
Alte boli infectioase variate: tetanos. HIV. hepatita B. si infectii nosocomiale
II 37: Boli
metabolice si
de nutritie si
nursing
specific
l.semnele si simptomele in boli metabolice si de nutritie
2.pfincipalele boli metabolice si de nutritie
2.1.diabetu| zaharat
2.2.obezitatea
2.3.denutritia
2.4.dislipidemiile
2. 5.hiperuricemiile. guta
2.7 .intolercnta la gluten
2.8.hipoglicemiile
I 38:
Nutritie si
dietetica
C 1 - I .macronutrienti
1.1.glucidele
l.2.lipidele
l.3.proteinele
2.vitaminele
2. l.vitaminele liposolubile si vitaminele hidrosolubile
2.2.apa
2.3.sarurile minerale
3.grupele de alimente
C5.principii generale ale alimentatiei dietetice si dieta in boli (cardiovasculare,
renale, hepatice, gastrointestinale)
m 45:
Ginecologie si
nursing in
ginecolosie
Organele genitale interne
Semne si diagnosticul de sarcina
Lehuzia normala
Tulburari anormale de ciclu menstrual
Boli cu transmitere sexuala minora (trihomonas)
Infectiile urinare in sarcina - bacteriuria
m 46:Obstetrica
si nursing in
obstetrica
II 47.
Puericultur6,
pediatrie gi
nursing
specific
|
1. tngrrjirile nou-nascutului si sugarului
I
l. L Ingrijiri la nastere (dezobstruarea cailor respiratorii
I
superioare, ligaturarea lantului ombilicalprofilaxia oftalmiei gonococice,
I
determinarea scorului Apgarreflexe arhaice, cantarire, masurare)
|
1.2. Incidente fiziologice ( involutia bontului ombilical, scaderea fiziologica in
I
greutate, criza getitala a nounascutului, eritem fesier febra tranzitorie)
|
1.3. Alimentatia( alimentatianattrala, alimentatia artifrciala, alimentatia mixta,
I
diversificarea alimentatiei sugarului)
|
2. Principalele etape de crestere si dezvoltare.
|
2.1. Cresterea staturo-ponderala ( legile cresterii si dezvolatarii, cresterea
I
ponderala, cresterea staturala, dentitia de lapte si definitiva)
|
2.2. D enr oltar ea p s ihom otorie
-
etapel e dezvo ltari i p sihomotorii
3. Programul de imunizari si profilaxie
3.2. Profilaxie ( profilaxia rahitismului)
2. Afectiunile copiluiui ( definitie, etiopatogenie, simptomatologie, investigatii,
principii de tratament)
2.2. Afecirwn carendale: sindromul de malnutritie (distrofia) rahitism-teta ria nhittca,
2. 3. Afectiuni respiratorii: bro nhopneumonia, as trn bronsic, amigdalite
2.4. Afectiuni cardiovasculare: cardiopatii congenitale, pericardita, insuficienta
cardiaca, colaps vas cular
2.5. Afectiuni rligestive
si glandele anexe: B.D.A., gastroenterita acrrt^, sindromul
durero s abdominal, p arazitoz e intes tinale, hepatite
2.6. Afectiuni urinare: infectii ale tractr:lui urinar, I.R.A., glomerulonefrita
2.8. Afectiuni ale sangelui: anemii, talasemie, hemofilie, leucemii, sindroame
hemoragice, anemii
Primele ingrijiri ale nou-ndscutului la sala de nagteri
Alimenta{ia la s6n
Alimenta{ia artifi cialS
m 48.
Neurologie gi
nursing in
neurologie
Cefaleea, nevralgiile
Epilepsra (definitie, manifestiri, principii de tratament)
P atologia vas culard cercb rald
Boala Parkinson
Intervenlii specifice
- punclia rahidiand -defini1ie, pregdtirea materialelor, pregdtirea bolnavului,
participarea asistentului medical la punc{ie, supravegherea bolnavului ?n timpul
gi dup6 punclie, accidente, incidente
- Drevenirea escarelor
lll 49. Psihiatrie
si nursing in
psihiatrie
2. Principalele afectiuni psihice:
2.2. P sihozele toxice (alcoolismul, toxi comaniile) : defi nitie, cl asifi care,
simptomatologie, investigatii, principii de tratament si de recuperare.
2.4. Nevrozele: definitie, clasificare, etiopatogenie,,simptomatologie, principii
de tratament. ( Depresia, Mania, Tulburarea anxioasa generalizata. Atacul de
panica)
2.5. Psihozele endogene: paranoia, psihoza maniaco-depresivd, schizofrenia;
definitie, clasificare, simptomatologie, investigatii,principii de tratament.
2.6. Dementele: definitie, clasificare, etiopatogenie, simptomatologie,
investigatii, principii de tratament.
n 50 Anestezie
-
terapie
intensiva si
nursing
specific
1. 1. Anestezia generala
1.2. Rahianestezia
1.3. Anestezia peridurala
Defi nitie, materiale necesare, suprave gherea pacientului
2. Metode si mijloace de pregatire a pacientului:
2.1. Pregatirea psihica: informare, explicatii, asigurarea confortului psihic
2.2. P r e gatir ea frzica: preanestezia
1. Semne clinice: dispneee, apnee, hipotensiune,hipertensiune, bradicardie,
absenta pulsului, tahicardie,fibrilatie, oligo-anurie, starea de constienta,
profunzimea comei, intinderea.
2. Afectiuni grave: dezechilibre hidroelectrolitice si acidobazice, insuficienta
respiratorie acuta, stopul cardiorespirator, comele (hiper gi hipoglicemicd; de
origine cerebrald). Perioada postoperatorie a pacientilor operati sub anestezie
generala.
u 5l.Conduita in
urgente
medico -
chirurgicale
-Conduita de urgenta in astmul bronsic, HDS, IRA
- Cauze - manifestari clinice in edemul pulmonar acut
-Tehnica respiratiei artificiale
-Tehnica masajului cardiac extem (resuscitarea cardio-respiratorie)
- Manifestari clinice si masuri de urgenta in convulsii la copil
- Socul anafilactic, toxico-septic, traumatic
Ai
hemoragic
- Masuri de urgenta prespital
-
spital
-Primul ajutor in insolatie
-Conduita de urgenta in degeraturi
-intoxica{ii cu ciuperci, barbiturice gi alcool etilic
II 54.
rngruln
paliative
1. Conceptul de ingrijiri paliative
2. reacliile muribunzilor in fa{a morfii, etapele adaptdrii (la boalS cronic6, la
pierderi grave, la moarte- teoria Kubler-Roos)
3. semne qi simptome prezente in st[rile avansate gi terminale de boal6:
durerea (localizdri,
intensitate, caracter)
UI 56.
i
... . ,
lngluln ta
domiciliu
Responsabilitafile asistentului medical generalist in cadrul echipei de ingrijiri la
domiciliu:
- componenla echipei operalionale
- modele de fige de post (asistent medical, ingrijitor Ia domiciliu)
BIBLIOGRAFIE:
- Lucrefia Titirc[
-
GHID DE NURSING cu tehnici de evaluare qi ingrijiri corespunzdtoare nevoile
fundamentale
,
vol. I
-
Editura Viala Medical6 Romdneasci
-
2008
- TEHNICI DE EVALUARE
$I
tt lcRtrrru ACoRDATE DE ASISTENTI MEDICALi- chid de nursing,
vol. II - Editura Viala MedicalS RomAneasc1
-2007
- Centrul de Studii pentru Medicind PaliativS, Braqov : iNcRUIRpA PALIATIVA A BOLNAVULUI
INCURABIL- curs pentru asistente medicale-25 mai 2000,(CPPSSAM)
- Dr. Valentin Vladu - SERVICIUL DE NCRIftzu LA DOMICILIU
-
ghid de practic[
-
Editura LEAL,
1998, - Fundalia de ingrijiri Comunitare Dr. Valentin Vladu
- GHID DE NEFROLOGIE - DIAGNOSTIC SI TRATAMENT -
GHEORGHE GLUHOVSCHI, VIRGINIA TRANDAFIRESCU, ADALBERT SCHILLER, IOAN
SABOU, LIGIA PETRICA
EDITURA }IELICON, TIMISOARA, 1993
- MANUAL DE MEDICINA CLINICA
R,A.HOPE, J. M.LONGMORE, T. S.HOD GETTS,P. S.RAMRAKHA
EDITTIRA MEDICALA OXFORD TNIVERSITY PRESS, BUCURESTI, 1995
- C. BORUNDEL - ''N,LA.NUAL DE ME.DICINA INTERNA PENTRU CADRE ME,DII'' - E,D. ALL.
BUCURE,STI,1995 SI ALTE, E,DITII
- HURGOIU V.
-
PUERICULTUR.A, E,D. MEDICALA, BUCURESTI,1997
- CIOtrU E, CIOF.U C.
_
ESE,NTIALUL IN PEDIATRIE, E,D. MEDICALA AX/LTLTEA,
BUCURESTI, 1998
- GRIGORE,SCU-SIDO P.
-
TR.ATAT ELEMENTAR DE PE,DIATRIE,, VOL. I.IV, CASA CARTII
DE STIINTA, CLUJ
-
NAPOCA,1994-200
- CURSURILE PRE,DATE
- .lv\\1ry.ms.ro (GHID DE NUTRITIE SI PROTOCOALE DE COLABORARE)
- CURS NUTRITIE
.
NURSING CI.IRS
(
INGRIJIRI SPECIALE ACORDATE PACIENTILOR DE CATRE ----
AS ISTENTII MEDICALI )ED. VIATA MEDICALA ROMANEAS CA
- GHID DE NURSING -OAMR -MIRCEA TIMOFTE
- GHID DE NURSING VOL.I LUCRETIA TITIRCA
- GHID DE NURSiNG VOL.[ LUCRETIA TITIRCA
- CURSURI www.scoalacantemir.ro - MODUL 37- BOLI METABOLICE SI DE NUTRITIE
orppcTo$.,,.i
ffi:
i::. ,- . , 1.;'. ..
' ,-..;: y.
Prof. Albinitai-Teodoia ARD'ELEAN
.. : :.:
.,,
1.,
',r.
'---:' ..':,...1.,.1!
.":
.,-,t-
, 1;
i:
t
.:,:.t,:;,1;!
RESPONSABIL,
COMISIA METODICA DE SPECIALITATE
Prof. Claudia-Simona LADAR
/**-