Sunteți pe pagina 1din 2

1

Total consilieri Consiliul Local: 10


Prezeni: 6
Pentru: 6
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam peanul 2014


Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina extraordinar din data de 21.10.2014, avnd n vedere
urmtoarele:
- adresa nr.12700/10.10.2014 a Consiliului Judeean Timi, Direcia Buget-Finane nregistrat la
Primria Comunei Periam sub nr.7516/13.10.2014;
- adresa nr.9973/15.10.2014 a Direciei Generale Regionale a Finanelor Publice Timioara,
nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.7608/16.10.2014;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.7649/17.10.2014 ntocmit de
doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent contabil n cadrul Compartimentului Financiar-
contabil, impozite i taxe al Primriei Comunei Periam i avizat de domnul Dumitra Cornel, Primarul
Comunei Periam, prin care se propune Consiliului local rectificarea bugetului local pe anul 2014;
- prevederile Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanele publice locale, modificat i completat;
- prevederile H.C.L. Periam nr.6/31.01.2014 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Periam pe anul 2014, cu modificrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, ale art.45 alin.2 lit.a i ale art.115 lit.b
din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,

H O T R T E :

Art.1. Se aprob rectificarea bugetului local de venituri i cheltuieli al Comunei Periam pe anul
2014, dup cum urmeaz:

VENITURI Trim. IV : 292.000 lei
- 04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibararea
bugetelor locale 3.000 lei
- 11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finanarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor 10.000 lei
- 11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri 200.000 lei
- 11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 70.000 lei
- E.33.08.00 Venituri din prestri de servicii 9.000 lei

ROMNI A
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
2

CHELTUIELI Trim. IV: 292.000 lei
- 68.02.57.02.01 Ajutoare sociale 10.000 lei
- 67.02.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri i servicii 5.000 lei
- 70.02.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri i servicii 5.000 lei
- 67.02.40.30.00 Alte subvenii 8.000 lei
- 67.50.00.71.03.00 Lucrri de reparaii la Casa de Cultur Periam 12.000 lei
- 67.02.71.01.30 ntocmire documentaie tehnic i avizare pentru mansardare vestiare
la terenul de sport Periam 9.000 lei
- 70.02.71.01.30 Achiziionarea de utilaje n cadrul proiectului Dotarea serviciului
public de alimentare cu ap prin achiziia unui tractor 34.000 lei
- 84.02.71.01.30 Modernizare drumuri de interes local n Comuna Periam 200.000 lei
- E.83.03.30.20.01.30 Alte cheltuieli n domeniul agriculturii 9.000 lei


Redistribuire de credite - 9.000 lei
- 54.10.00.10.01.01 Cheltuieli de personal - 2.000 lei
- 68.05.02.10.01.01 Cheltuieli de personal - 3.000 lei
- 70.50.00.10.01.01 Cheltuieli de personal - 4.000 lei


Redistribuire de credite 9.000 lei
- 51.01.03.10.01.01Cheltuieli de personal 9.000 lei.

Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam i doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent -contabil n cadrul
Primriei Comunei Periam.

Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- D.G.R.F.P. Timi;
- Trezoreriei Snnicolau Mare;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent n cadrul primriei;
- Domnului Mirea Cristian-Manuel, inspector I principal n cadrul primriei;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

-
-
-
-
-Nr.75 din 21.10.2014

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA


______________________________________

L.S.
PREEDINTELE DE EDIN,

VOICU LIVIU

_______________________________________