Sunteți pe pagina 1din 70

ORDINUL

nr..din ...2013
pentru aprobarea reglementrii tehnice
Normati! pri!ind "ecuritatea la incendiu a con"truc#iilor$ %artea a
III&a & In"tala#ii de detectare$ "emnali'are$ a!erti'are$
indicati! %11()3&2013
n conformitate cu prevederile art. 10 i art. 38 alin. 2 din Legea nr.
10/1995 privind calitatea n construcii! cu modific"rile ulterioare! ale art. 2 alin.
#3$ i #%$ din &egulamentul privind tipurile de reglement"ri te'nice i de
c'eltuieli aferente activit"ii de reglementare n construcii! ur(anism!
amena)area teritoriului i 'a(itat! apro(at prin *ot"r+rea ,uvernului nr.
203/2003! cu modific"rile i complet"rile ulterioare!
n temeiul art. % pct. -- lit. e$ i al art. 12 alin. #.$ din *ot"r+rea
,uvernului nr. 1/2013 privind organi/area i funcionarea 0inisterului
1e/volt"rii &egionale i 2dministraiei 3u(lice!
!iceprim&mini"trul$ mini"trul de'!oltrii regionale *i admini"tra#iei
publice emite pre'entul
O R D I N+
,rt. 1. 4 5e apro(" reglementarea te'nic" 67ormativ privind securitatea la
incendiu a construciilor! 3artea a ---8a 8 -nstalaii de detectare! semnali/are!
averti/are6! indicativ 3118/382013! prev"/ut" n ane9a care face parte integrant"
din pre/entul ordin.
,rt. 2. 8 3re/entul ordin
1$
se pu(lic" n 0onitorul :ficial al &om+niei!
3artea - i intr" n vigoare la 30 de /ile de la data pu(lic"rii.
,rt. 3. 4 La data intr"rii n vigoare a pre/entului ordin! ordinul ministrului
transporturilor! construciilor i turismului nr. 201%/2002 pentru apro(area
reglement"rii te'nice ;7ormativ pentru proiectarea i e9ecutarea instalaiilor
electrice de semnali/are a incendiilor i a sistemelor de alarmare contra efraciei
din cl"diri<! indicativ - 18/282002
2$
! precum i orice alte dispo/iii contrare i
ncetea/" aplica(ilitatea.
1
Ordinul i anexa se public i n Buletinul Construciilor editat de ctre Institutul Naional de Cercetare-
Dezvoltare n Construcii, rbanis! i Dezvoltare "eritorial Durabil #$B%N-INC&$C#
'
$e(le!entarea te)nic *Nor!ativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice de se!nalizare a
incendiilor i a siste!elor de alar!are contra e+raciei din cldiri,-, indicativ I 1./'-'00', aprobat prin
Ordinul !inistrului transporturilor, construciilor i turis!ului nr, '011/'00' a +ost publicat n Buletinul
Construciilor nr, 2/'001,
&eglementarea te'nic" apro(at" prin pre/entul ordin a fost adoptat" cu
respectarea procedurii de notificare prev"/ut" de *ot"r+rea ,uvernului
nr.101=/200% privind m"surile pentru organi/area i reali/area sc'im(ului de
informaii n domeniul standardelor i reglement"rilor te'nice! precum i al
regulilor referitoare la serviciile societ"ii informaionale ntre &om+nia i
5tatele 0em(re ale >niunii ?uropene! precum i @omisia ?uropean"! cu
modific"rile ulterioare! pu(licat" n 0onitorul :ficial al &om+nie nr. ==% din 23
iulie 200%! care transpune 1irectiva 98/3%/@? a 3arlamentului ?uropean i a
@onsiliului din 22 iunie 1998! de sta(ilire a unei proceduri pentru furni/area de
informaii n domeniul standardelor i reglement"rilor te'nice! pu(licat" n
Aurnalul :ficial al @omunit"ilor ?uropene L 20% din 21 iulie 1998! modificat"
prin 1irectiva 98/%8/@? a 3arlamentului ?uropean i a @onsiliului din 20 iulie
1998! pu(licat" n Aurnalul :ficial al @omunit"ilor ?uropene L 20% din 21 iulie
1998! cu modific"rile i complet"rile ulterioare.
-I./%RI0&0INI12RU$
0INI12RUL D/3-OL24RII R/5ION,L/ 6I
,D0INI12R,7I/I %U8LI./
Li!iu Nicolae DR,5N/,
,ne9a
la :rdinul 01&23 nr................../ 2013
NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCIILOR
Partea a III-a - INSTALAII DE DETECTARE, SEMNALIZARE I
AVERTIZARE INCENDIU
Indicativ P11!" # $%1"
C U P R I N S
capitolul 1 8 :B-?@C D- 1:0?7-> 1? 23L-@2&?...............................................................5
@23-C:L>L 2 8 C?&0-7:L:,-? 53?@-E-@F.....................................................................=
2.2.afia) alfanumeric 4 indicator capa(il s" furni/e/e informaii prin afiarea mesa)elor
compuse din te9te i/sau caractere numerice..........................................................................=
2.3.alarm" de incendiu 8 indicaie vi/ual"! audi(il" sau tactil" a incendiului.........................=
2.%.alarm" fals" 4 alarm" de incendiu provocat" de alte cau/e dec+t incendiul.....................=
2.5.anularea semnali/"rii audi(ile 8 operaie manual" care permite oprirea semnalului
audi(il al unui dispo/itiv acustic capa(il de a fi reactivat automat de un nou eveniment......=
2.=.autoritate oficial" 8 organism care dispune de autoritate )uridic" conform legislaiei
locale! regionale! naionale sau europene................................................................................=
2...averti/are de defect 8 semnal percepti(il de defect. .........................................................=
2.8.cale de transmisie 8cone9iune fi/ic"! e9tern" carcasei ?@5 #ve/i 2.30$ pentru transmisia
de informaii i/sau a tensiunii de alimentare dintre ?@5 i celelalte componente ale unui
sistem de detectare i alarmare la incendiu #aa cum este definit n 5& ?7 5%81$! i/sau ntre
p"ri ale unui ?@5 coninute n carcase diferite......................................................................=
@onstituie suportul de transmisie a mesa)elor i a comen/ilor n cadrul unei instalaii de
detectare! semnali/are i averti/are incendiu..........................................................................=
2.9.circuit 8ansam(lu interconectat de ca(luri! componente i elemente! conectat la un
ec'ipament de control i semnali/are astfel nc+t singura sa leg"tur" cu alte p"ri ale
sistemului de detectare i alarm" la incendiu are loc prin ec'ipamentul de control i
semnali/are i este controlat" de ec'ipamentul de control i semnali/are..............................=
2.15.date specifice 8 date modifica(ile cerute de e9ploatarea unui ?@5 pentru o configuraie
determinat" a sistemului..........................................................................................................=
2.1=.declanator manual de alarmare #(uton de semnali/are manual"$ #fig. 3.1 8
componenta 1$ 8 component" a -152- care este utili/at" pentru semnali/area manual" a
alarmeiG ...................................................................................................................................=
2.1..defect 8 defeciune produs" n sistem! care pune n pericol funcionarea corect" a
sistemului.................................................................................................................................
2.18.defect de i/olaie fa" de p"m+nt / de punere la p"m+nt 8 cone9iune nedorit" ntre
p"m+nt i orice element al ?@5! c"i de transmisie spre ?@5 sau c"i de transmisie dintre
elementele ?@5........................................................................................................................
2.19.detector de incendiu #fig. 3.1 8 componenta 2$ 8 component" a -152- care conine cel
puin un sen/or i care! constant sau la intervale regulate! monitori/ea/" cel puin un
parametru fi/ic i/sau c'imic asociat cu incendiul i furni/ea/" cel puin un semnal
corespun/"tor la ec'ipamentul de control i semnali/are #fig. 3.1 8 elementul B$. ................
2.20.dispo/itiv autonom de alarmare la fum 8 dispo/itiv prev"/ut cu alimentare local"
#(aterii$ care conine elemente de detectare a fumului i care declanea/" alarma #cu
aplicaii n domeniul casnic$...................................................................................................9
2.21.dispo/itiv de alarmare #fig. 3.1 8 componenta @$ 8 component" a -152- neinclus" n
ec'ipamentul de control i semnali/are! care este utili/at" pentru a averti/a starea de
incendiu #siren"! semnali/ator optic$.....................................................................................9
2.22.distan" de c"utare 8 distana ma9im" pe care o persoan" tre(uie s8o parcurg" n
interiorul unei /one pentru identificarea detectorului neadresa(il care a iniiat un semnal de
alarm". .................................................................................................................................9
2.23.dispo/itiv de transmisie a alarmei # fig. 3.1 8 componenta ?$ 8ec'ipament intermediar
care transmite un semnal de alarm" de la ec'ipamentul de control i semnali/are la o staie
de recepie a alarmei...............................................................................................................9
2
2.2%. dispo/itiv de transmisie semnal de defect #fig. 3.1 8 componenta A$ 8 ec'ipament care
transmite un semnal de defect de la ?@5 la o staie de recepie semnal de defect................9
2.25.document naional 8 document pu(licat de organisme naionale de standardi/are!
conin+nd recomand"ri sau cerine pentru sistemele instalate la nivel naional i care nu are
aplica(ilitate general" pentru toate "rile @?..........................................................................9
2.2=.ec'ipament adresa(il 4 orice ec'ipament #de e9empluH detector! declanator manual!
siren"! modul$ identifcat printrIo adres" unic" n sistem capa(il s" utili/e/e un protocol de
comunicare cu ?@5 i care ndeplinete o funcie de detectare! semnali/are sau comand". 9
2.2..ec'ipament au9iliar 8 ec'ipament care poate declana sau poate fi declanat de un
sistem de detectare i alarm" la incendiu................................................................................9
2.28.ec'ipament convenional 4 ec'ipament reali/at pe ar'itectura convenional" cu
identificarea st"rii de alarm" sau defect la nivelul liniei nu al dispo/itivului.........................9
2.29.ec'ipament de alimentare cu energie electric" #fig. 3.1 8 componenta L$ component" a
-152- care alimentea/" cu energie electric" ec'ipamentul de control i semnali/are.
?c'ipamentul de alimentare cu energie include multiple surse de alimentare #sursa de (a/"
8 reeaua electric" naional"! surse de re/erv" H (aterie de acumulatoare! grup electrogen!
>35$........................................................................................................................................9
2.30.ec'ipament de control i semnali/are #?@5$ #fig. 3.1 8 componenta B$ 8 component" a
-152- prin intermediul c"reia alte componente ale aceluiai sistem sunt alimentate cu
energie i care este utili/at" pentruH .......................................................................................9
@23-C:L>L 3 8 3&?J?1?&- 3&-J-71 3&:-?@C2&?2 -75C2L2K--L:& 1?
1?C?@C2&?! 5?072L-L2&? D- 2J?&C-L2&? 2 -7@?71--L:&................................12
3.1@:7E:&0-C2C?..........................................................................................................12
3.2,eneralit"i.......................................................................................................................12
3.3@:71-K-- privind 3&:-?@C2&?2 -75C2L2K--L:& 1? 1?C?@C2&?!
5?072L-L2&? D- 2J?&C-L2&? -7@?71->...............................................................1%
3.%5C2B-L-&?a L:7?lor de detecC2&?...........................................................................18
3.55ta(ilirea L:7?L:& 1? 2L2&02&? ........................................................................18
3.=2legerea detecto2relor i a declanatoarelor manuale de alarmare..............................18
3..@ondiii privind amplasarea detectoarelor i a declanatoarelor manuale de alarmare. . .21
3.82legerea dispo/itivelor de alarmare................................................................................%3
3.92legerea i condiiile de amplasare ale ec'ipamentului de control i semnali/are #?@5$
...............................................................................................................................................%5
3.102L2&0? E2L5?..........................................................................................................%.
@23-C:L>L % 8 5>&5? 1? 2L-0?7C2&? @> ?7?&,-? ?L?@C&-@F.........................%9
%.1,?7?&2L-CFK-.............................................................................................................%9
%.25>&52 de (a/" ..............................................................................................................%9
%.35>&52 1? &?L?&JF...................................................................................................%9
@23-C:L>L 5 8 3&?J?1?&- ,?7?&2L? 3&-J-71 ?M?@>C2&?2 D- ?M3L:2C2&?2
-75C2L2K--L:& 1? 1?C?@C2&?! 5?072L-L2&? D- 2J?&C-L2&? 2 -7@?71--L:&
-7 @:75C&>@K--...................................................................................................................51
5.1,?7?&2L-CFK-.............................................................................................................51
5.23:L2&?2 @-&@>-C?L:& ?L?@C&-@? 2L? -75C2L2K-?- 1? 1?C?@C2&? D-
5?072L-L2&? -7@?71-> #-152-$................................................................................51
5.32L?,?&?2 D- 3:L2&?2 @2BL>&-L:&..................................................................52
5.%@:7E-,>&2&?2 D- J?&-E-@2&?2 5-5C?0>L>-..................................................5%
5.5>C-L-L2&?2 5-5C?0>L>-.........................................................................................55
5.=0?7C?727K2 -152-..................................................................................................55
5..-7E:&02K-- 2A>CFC:2&? &?E?&-C:2&? L2 -1?7C-E-@2&?2 2L2&0?-. .5.
5.8-1?7C-E-@2&?2 1?C?@C:&>L>-............................................................................5.
27?M2 4 ?M?03L? 1? @2L@>L.......................................................................................=0
3
%
.,%I2OLUL 1 & O8I/.2 6I DO0/NIU D/ ,%LI.,R/
1.1. 3re/entul normativ cuprinde prevederi o(ligatorii la proiectarea! e9ecutarea! punerea n
funciune i e9ploatarea instalaiilor de detectare! semnali/are i averti/are a incendiilor din
construcii! n scopul ndeplinirii cerinei eseniale a construciilor i de satisfacere a
e9igenelor de siguran" a utili/atorilor.
1.2. 7ormativul este destinat proiectanilor! e9ecutanilor! verificatorilor de proiecte!
e9perilor te'nici i responsa(ililor te'nici cu e9ecuia! proprietarilor su( orice titlu i
utili/atorilor construciilor care se ec'ipea/" cu astfel de instalaii.
1.3. 3revederile pre/entului normativ se aplic" la proiectarea! e9ecutarea i e9ploatarea
instalaiilor de detectare! semnali/are i averti/are a incendiilor din construciile civile! de
producie i/sau depo/itare i mi9te.
1.:. 3revederile normativului se aplic" instalaiilor preci/ate la art. 1.3. din construciile noi
sau din construciile e9istente supuse moderni/"rii! sc'im("rii destinaiei i/sau refacerii
instalaiilor.
1.;. 7u fac o(iectul pre/entului normativ instalaiile de detectare! semnali/are i averti/are a
incendiilor pentruH
construcii su(terane 'idroenergeticeG
metrou! porturi i aeroporturiG
e9ploat"ri miniere n su(teranG
instalaiile de detectare i alarm" din sistemele de transport pneumatic! etc.
organi/are de antierG
instalaii te'nologice n aer li(erG
construcii nucleareG
o(iective n reelele structurilor de ap"rare naional"! ordine pu(lic"! siguran"
naional" i altele asemenea nominali/ate prin acte normative ale conducatorilor
structurilor respectiveG
La aceste instalaii se aplic" prevederile corespun/"toare! ela(orate de structurile
respective! apro(ate potrivit legii.
1.<. 5tandardele de referin" menionate n pre/entul normativ se consider" cu ediia n
vigoare #@apitolul =$.
1.=. n ane9" la pre/entul normativ sunt pre/entate e9emple de calcul
5
.,%I2OLUL 2 & 2/R0INOLO5I/ 1%/.I>I.4
3entru scopurile acestui normativ! se folosesc urm"toarele definiiiH
2.1. in"tala#ie de detectare$ "emnali'are *i a!erti'are incendiu ?ID1,I@ 4 ansam(lu
comple9 de ec'ipamente electrice care are rolul de a asigura supraveg'erea unei cl"diri!
sau incinte n vederea detect"rii! semnali/"rii i averti/"rii asupra i/(ucnirii unui incendiu!
n timp util interveniei n sensul locali/"rii i acion"rii mpotriva acestuia.
2.2. aAi*aB alAanumeric C indicator capa(il s" furni/e/e informaii prin afiarea mesa)elor
compuse din te9te i/sau caractere numerice.
2.3. alarm de incendiu & indicaie vi/ual"! audi(il" sau tactil" a incendiului.
2.:. alarm Aal" 4 alarm" de incendiu provocat" de alte cau/e dec+t incendiul.
2.;. anularea "emnali'rii audibile & operaie manual" care permite oprirea semnalului
audi(il al unui dispo/itiv acustic capa(il de a fi reactivat automat de un nou eveniment.
2.<. autoritate oAicial & organism care dispune de autoritate )uridic" conform legislaiei
locale! regionale! naionale sau europene.
2.=. a!erti'are de deAect & semnal percepti(il de defect.
2.(. cale de tran"mi"ie 8cone9iune fi/ic"! e9tern" carcasei ?@5 #ve/i 2.30$ pentru
transmisia de informaii i/sau a tensiunii de alimentare dintre ?@5 i celelalte
componente ale unui sistem de detectare i alarmare la incendiu #aa cum este definit n
5& ?7 5%81$! i/sau ntre p"ri ale unui ?@5 coninute n carcase diferite.
@onstituie suportul de transmisie a mesa)elor i a comen/ilor n cadrul unei instalaii de
detectare! semnali/are i averti/are incendiu.
2.D. circuit 8ansam(lu interconectat de ca(luri! componente i elemente! conectat la un
ec'ipament de control i semnali/are astfel nc+t singura sa leg"tur" cu alte p"ri ale
sistemului de detectare i alarm" la incendiu are loc prin ec'ipamentul de control i
semnali/are i este controlat" de ec'ipamentul de control i semnali/are.
8 un circuit poate avea mai mult dec+t o singur" leg"tur" cu ec'ipamentul de control
i semnali/are #ca n ca/ul unui circuit n (ucl"! conectat la am(ele sale capete la
ec'ipamentul de control i semnli/are$
8 dac" dou" sau mai multe ca(luri sunt conectate direct n interiorul ec'ipamentului
de control i semnali/are! f"r" posi(ilitatea de control a acestei leg"turi! aceste
ca(luri se consider" p"ri ale aceluiai circuit.
2.10. circuit de detectare 8 calea de transmisie care leag" puncte la ?@5.
2.11. compartiment de incendiu 8 compartiment ale c"rui elemente de delimitare tre(uie
s" ai(" o re/isten" la foc sta(ilit" prin reglement"rile specifice aplica(ile construciilor.
2.12. component 8 dispo/itiv definit ca i component" de tip 1 sau tip 2 n 5& ?7 5%813.
2.13. condi#ie de Aunc#ionare normal 8 condiie a unui sistem instalat i alimentat de la
sursa primar" de energie i care nu are indicaii de alarme de incendiu! averti/"ri de defect
sau de/activ"ri.
2.1:. date de Aunc#ionare 8 date care se pot modifica temporar n timpul funcion"rii! fie
automat! fie prin comen/i manuale.
2.1;. date "peciAice & date modifica(ile cerute de e9ploatarea unui ?@5 pentru o
configuraie determinat" a sistemului.
2.1<. declan*ator manual de alarmare ?buton de "emnali'are manual@ #fig. 3.1 8
componenta 1$ & component" a -152- care este utili/at" pentru semnali/area manual" a
alarmeiG
1eclanatoarele manuale de alarmare! dup" metoda de activare! suntH
& tip , & cu acti!are direct 4 la care sc'im(area st"rii de alarm" este iniiat"! f"r" a fi
nevoie de o alt" aciune manual"! c+nd elementul de siguran" este spart sau deplasatG
& tip 8 &cu acti!are indirect 8 la care pentru sc'im(area st"rii de alarm" este nevoie
de o aciune manual" separat" dup" ce elementul de siguran" este spart sau deplasat.
=
2.1=. deAect & defeciune produs" n sistem! care pune n pericol funcionarea corect" a
sistemului.
2.1(. deAect de i'ola#ie Aa# de pmEnt ) de punere la pmEnt & cone9iune nedorit" ntre
p"m+nt i orice element al ?@5! c"i de transmisie spre ?@5 sau c"i de transmisie dintre
elementele ?@5.
2.1D. detector de incendiu #fig. 3.1 8 componenta 2$ 8 component" a -152- care conine
cel puin un sen/or i care! constant sau la intervale regulate! monitori/ea/" cel puin un
parametru fi/ic i/sau c'imic asociat cu incendiul i furni/ea/" cel puin un semnal
corespun/"tor la ec'ipamentul de control i semnali/are #fig. 3.1 8 elementul B$.
1eci/ia de a da alarma de incendiu poate fi luat" de detector sau de o alt" component"
a -152-! de e9emplu de ec'ipamentul de control i semnali/are.
n afara detectoarelor care urmea/" a fi enumerate i com(inaiile lor posi(ile! pot fi
nt+lnite i alte tipuri de detectoare.
1etectoarele de incendiu pot fi clasificate dup" diferite criteriiH
8 parametrul detectat #a se vedea definiiile 2.22.1! 2.22.2! 2.22.=! 2.22.. i 2.22.13$G
8 modul n care detectorul r"spunde la parametrul detectat #a se vedea definiiile
2.22.8! 2.22.9 i 2.22.19$G
8 configuraia detectorului #a se vedea definitiile 2.22.11! 2.22.12 i 2.22.1=$G
8 posi(ilitatea de reanclanare a detectorului #a se vedea definiiile 2.22.15 i
2.22.18$G
8 amovi(ilitatea detectorului #a se vedea definiiile 2.22.3 i 2.22.10$G
8 tipul de semnal transmis #a se vedea definitiile 2.22.%! 2.22.5! 2.22.1% i 2.22.1.$.
2.1D.1. detector de cldur & detector care r"spunde la o cretere de temperatur".
2.1D.2. detector de Aum & detector sensi(il la particulele produse de com(ustie i/sau
piroli/" suspendate n atmosfer" #aerosoli$.
1etectoarele de fum pot fi clasificate dup" cum urmea/"H
2.1D.2.1. detector de Aum cu camera de ioni'areH detector sensi(il la produse de
com(ustie capa(ile s" afecte/e curenii de ioni/are din interiorul
detectorului.
2.1D.2.2. detector de Aum prin a"pira#ieH detector de fum n care aerul i aerosolii
sunt atrai cu a)utorul unei reele de prelevare #sistem de aspiraie$ i
ndreptai c"tre unul sau mai multe elemente sensi(ile.
2.1D.2.3. detector optic de AumH detector sensi(il la produse de com(ustie
capa(ile s" afecte/e a(sor(ia sau difu/ia unei radiaii electromagnetice n
domeniul infrarou! vi/i(il i/sau ultraviolet.
2.1D.3. detector amo!ibil & detector care permite demontarea uoar" din po/iia sa
normal" de funcionare pentru ntreinere.
2.1D.:. detector analogic & detector care generea/" un semnal de ieire ce repre/int"
valoarea parametrului sesi/at. 2cesta poate fi un semnal analogic real #adev"rat$
sau un ec'ivalent al valorii sesi/ate codat digital.
2.1D.;. detector cu dou "tri & detector care generea/" una din cele dou" st"ri de
ieire relativ la condiiile de 6veg'e6 sau 6alarm" de incendiu6.
2.1D.<. detector de Alacar & detector care r"spunde la radiaia electromagnetic" emis"
de fl"c"rile unui incendiu.
2.1D.=. detector de ga' & detector sensi(il la produse de com(ustie i/sau
descompunere termic".
2.1D.(. detector de rat de cre*tere #velocimetric$ & detector care iniia/" o alarm"
c+nd rata de sc'im(are a parametrului m"surat cu timpul dep"ete o anumit"
valoare! pentru un timp suficient.
.
2.1D.D. detector diAeren#ial & detector care iniia/" o alarm" c+nd diferena #n mod
normal mic"$ ntre m"rimile parametrului m"surat n dou" sau mai multe locuri
dep"ete o anumit" valoare! pentru un timp suficient.
2.1D.10. detector inamo!ibil & detector care nu permite demontarea uoar" din po/iia
normal" de funcionare! pentru ntreinere.
2.1D.11. detector liniar & detector care r"spunde la parametrul sesi/at n vecin"tatea
unei linii continue.
2.1D.12. detector multipunctual & detector care r"spunde la parametrul sesi/at n
vecin"tatea unui num"r de puncte fi9e.
2.1D.13. detector multi"en'or & detector care r"spunde la mai mult de un parametru al
incendiului.
2.1D.1:. detector multi"tare & detector care generea/" o stare de ieire dintr8un num"r
limitat #mai mare de dou"$ n leg"tur" cu condiiile de 6veg'e6! 6alarm"6 sau cu
alte condiii anormale.
2.1D.1;. detector nere"etabil+
8 detector care! dup" r"spuns! necesit" nlocuirea uneia sau a mai multor
componente pentru a trece n stare normal" de veg'eG
8 detector care! dup" r"spuns! nu mai poate fi trecut n starea normal" de veg'e.
2.1D.1<. detector punctual & detector care r"spunde la parametrul sesi/at n
vecin"tatea unui punct fi9.
2.1D.1=. detector radio ?Firele""@ & detector care utili/ea/" frecvene radio #c"i de
comunicaie radio$ pentru comunicaia cu ec'ipamentul de control i
semnali/are.
2.1D.1(. detector re"etabil & detector care! dup" r"spuns! poate fi trecut din starea de
alarm" n starea normal" de veg'e! din momentul n care condiiile care au
declanat intrarea lui n stare de alarm" ncetea/"! f"r" a fi necesar s" se
nlocuiasc" unul din elementele sale.
>n detector reseta(il poate fiH
2.1D.1(.1. detector autore"etabil & care trece automat n starea normal" de veg'eG
2.1D.1(.2. detector re"etabil de la di"tan# & care poate fi trecut n starea normal"
de veg'e printr8o acionare efectuat" de la distan"G
2.1D.1(.3. detector re"etabil local & care poate fi trecut n stare normal" de veg'e
printr8o acionare manual" efectuat" la detectorG
2.1D.1D. detector "tatic & detector care iniia/" o alarm" c+nd m"rimea parametrului
m"surat dep"este o anumit" valoare! pentru un timp suficient.
8
2.20. di"po'iti! autonom de alarmare la Aum & dispo/itiv prev"/ut cu alimentare local"
#(aterii$ care conine elemente de detectare a fumului i care declanea/" alarma #cu
aplicaii n domeniul casnic$.
2.21. di"po'iti! de alarmare #fig. 3.1 8 componenta @$ & component" a -152- neinclus"
n ec'ipamentul de control i semnali/are! care este utili/at" pentru a averti/a starea de
incendiu #siren"! semnali/ator optic$.
2.22. di"tan# de cutare 8 distana ma9im" pe care o persoan" tre(uie s8o parcurg" n
interiorul unei /one pentru identificarea detectorului neadresa(il care a iniiat un semnal
de alarm".
2.23. di"po'iti! de tran"mi"ie a alarmei # fig. 3.1 8 componenta ?$ -ec'ipament
intermediar care transmite un semnal de alarm" de la ec'ipamentul de control i
semnali/are la o staie de recepie a alarmei.
2.2:. di"po'iti! de tran"mi"ie "emnal de deAect #fig. 3.1 8 componenta A$ & ec'ipament
care transmite un semnal de defect de la ?@5 la o staie de recepie semnal de defect.
2.2;. document na#ional & document pu(licat de organisme naionale de standardi/are!
conin+nd recomand"ri sau cerine pentru sistemele instalate la nivel naional i care nu are
aplica(ilitate general" pentru toate "rile @?.
2.2<. echipament adre"abil 4 orice ec'ipament #de e9empluH detector! declanator
manual! siren"! modul$ identifcat printrIo adres" unic" n sistem capa(il s" utili/e/e un
protocol de comunicare cu ?@5 i care ndeplinete o funcie de detectare! semnali/are sau
comand".
2.2=. echipament au9iliar 8 ec'ipament care poate declana sau poate fi declanat de un
sistem de detectare i alarm" la incendiu.
2.2(. echipament con!en#ional 4 ec'ipament reali/at pe ar'itectura convenional" cu
identificarea st"rii de alarm" sau defect la nivelul liniei nu al dispo/itivului.
2.2D. echipament de alimentare cu energie electric #fig. 3.1 8 componenta L$
component" a -152- care alimentea/" cu energie electric" ec'ipamentul de control i
semnali/are. ?c'ipamentul de alimentare cu energie include multiple surse de alimentare
#sursa de (a/" 8 reeaua electric" naional"! surse de re/erv" H (aterie de acumulatoare!
grup electrogen! >35$.
2.30. echipament de control *i "emnali'are ?/.1@ #fig. 3.1 8 componenta B$ &
component" a -152- prin intermediul c"reia alte componente ale aceluiai sistem sunt
alimentate cu energie i care este utili/at" pentruH
a$ a recepiona semnale de la detectoare i/sau declanatoare manuale
de alarmareG
($ a determina dac" aceste semnale corespund unei condiii de alarm"G
c$ a indica optic i acustic o condiie de alarm"G
d$ a indica locul pericolului de incendiuG
e$ a nregistra #dac" este posi(il$ oricare din aceste informatii
i pentruH
f$ a monitori/a funcionarea sistemului n scopul averti/"rii optice i
acustice a oric"rui defect #scurtcircuit! ntreruperea c"ii de
transmisie/ comand"! defect n alimentarea cu energie$G
g$ a transmite semnalul de alarm" #dac" se cere$ la dispo/itivele de
alarm" la incendiu #a se vedea 2.3$ i/sau c"tre serviciul de
pompieri! direct sau prin intermediul unui ec'ipament de transmisie
a alarmei la incendiuG
'$ a transmite comanda la un ec'ipament de protecie mpotriva
incendiului #acionare pompe incendiu! sprinNlere! drencere etc.$.
9
2.31. echipament de protec#ie Gmpotri!a incendiului #fig. 3.1 8 elementul *$ &
ec'ipament automat de control i de intervenie mpotriva incendiului # de e9emplu! o
instalaie de stingere$.
2.32. incendiu & proces de piroli/" sau de ardere care necesit" investigare i/sau aciuni
corective pentru a preveni punerea n pericol a vieii sau a (unurilor.
2.33. indicator & dispo/itiv care8i poate sc'im(a starea pentru a furni/a informaii.
2.3:. per"oan de conAigurare ?re"pon"abil cu conAigurarea@ & persoan" care e9ecut"
procesul de configurare i de punere n funciune a unui sistem de detectare i de alarm" a
incendiilor! n condiiile legii.
2.3;. in"pec#ie & procese definite prin care sistemul! funcionarea i indicaiile sale sunt
verificate manual la intervale de timp predefinite.
2.3<. in"talare & lucr"ri de montare i interconectare a componentelor i elementelor unui
sistem. -nstalarea poate fi e9ecutat" de una sau mai multe p"ri.
2.3=. in"talator & persoan" sau operator economic responsa(il"/responsa(il de ntregul
proces de instalare sau de o parte din acesta.
2.3(. Gntre#inere & lucr"ri de inspecie! service i reparaii necesare pentru a menine (una
funcionare a sistemului instalat.
2.3D. modul & parte a unui program care ndeplinete funcii specifice.
2.:0. panou repetor de aAi*are & panou care reproduce toate sau o parte din indicaiile
ec'ipamentului de control i semnali/are.
2.:1. panou "inoptic & repre/entare sc'ematic" a cl"dirii! conin+nd indicaii active
asociate n mod direct cu organi/area cl"dirii.
2.:2. per"onal tehnic de punere Gn Aunc#iune & persoan" care e9ecut" procesul de punere
n funciune! n condiiile legii.
2.:3. plan de 'one & diagram" care indic" limitele geografice ale /onelor i! dac" este
necesar! c"ile de acces c"tre /one.
2.::. prealarm & averti/are dat" n ca/ul n care semnalul nregistrat de un detector
dep"ete nivelul normal! ns" nu atinge nc" nivelul de alarm".
2.:;. prima "tare de alarm & stare a unui ?@5 determinat" de recepia primului semnal
de alarm"! pe durata c"reia funcii o(ligatorii ale ?@5 pot fi in'i(ate.
2.:<. primul "emnal de alarm & semnal de la un detector de incendiu care este
interpretat ca o alarm" la incendiu! dar dup" care ?@5 intr" n prima stare de alarm".
2.:=. program &softOare necesar unui ?@5 pentru ca el s" fie conform cel puin cu
condiiile din 5& ?7 5%82! inclu/+nd iniiali/area datelor! vectorii de resetare i de
ntrerupere! codul de utili/are i declaraiile.
2.:(. punct & component" legat" la un circuit de detectare care este capa(il s" transmit"
sau s" recepione/e informaii referitoare la detectarea incendiului.
2.:D. punct adre"abil & punct care poate fi identificat individual prin intermediul adresei
unice n ?@5.
2.;0. punere Gn Aunc#iune?%I>@ &proces n cadrul c"ruia se verific" dac" sistemul instalat
ndeplinete cerinele definite! se finali/ea/" i se a)ustea/" parametrii funcionali.
2.;1. recep#ie & deci/ie asupra faptului c" sistemul instalat ndeplinete cerinele unor
specificaii anterior acceptate
2.;2. repara#ie & lucr"ri oca/ionale! necesare pentru resta(ilirea funcion"rii corecte a
sistemului instalat.
2.;3. "arcin Gn !eghe & putere consumat" de sistem n lipsa aliment"rii de la sursa
primar" de energie! ns" n condiie de funcionare n veg'e.
2.;:. "arcin la alarm & putere ma9im" #de o(icei electric"$ necesar" n ca/ de incendiu
2.;;. "cenariu de "ecuritate la incendiu & constituie acea parte a pieselor scrise ale
proiectului construciei! instalaiei sau amena)"rii! care sinteti/ea/" regulile i m"surile de
ap"rare mpotriva incendiilor sta(ilite prin documentaiile te'nice de proiectare/e9ecuie
10
ela(orate. #:rdinul 02- nr.130/20.$.
2.;<. "emnal de conAirmare alarm & semnal de la un detector de incendiu sau (uton de
semnali/are manual" care termin" prima stare de alarm".
2.;=. "emnal de deAect & semnal destinat indic"rii producerii unui defect.
2.;(. "emnal de incendiu & semnal destinat indic"rii producerii unui incendiu.
2.;D. "er!ice & procese de rutin" ale lucr"rilor efectuate la un sistem #inclu/+nd cur"area!
realinierea! a)ustarea i nlocuirea$! e9ecutate la intervale de timp predefinite.
2.<0. "i"tem conectat Gn re#ea & sistem de detectare i alarm" la incendiu n care mai
multe ec'ipamente de control i semnli/are sunt interconectate i pot sc'im(a informaii.
2.<1. "i"tem de comand automat pentru "tingerea incendiului #fig. 3.1 8 component"
,$ 8 dispo/itiv automat folosit pentru acionarea unui ec'ipament de protecie mpotriva
incendiului! dup" recepia unui semnal de la ?@5.
2.<2. "i"tem de management al "itua#iilor de pericol & sistem de afiare i gestionare a
mesa)elor de pericol transmise de sistemele de detectare a incendiilor i de alte sisteme
conectate. 1e regul"! acest sistem este susinut de programe speciali/ate rulate pe diverse
sisteme informatice.
2.<3. "i"tem ierarhi'at & sistem conectat n reea n care un ec'ipament de control i
semnali/are este definit ca ec'ipament principal de comand" i semnali/are i n care
ec'ipamentul principal de comand" i semnali/are este capa(ilH
a$ s" recepione/e i/sau s" transmit" semnale de la/c"tre ec'ipamentele de
control i semnali/are su(ordonate
($ s" indice starea ec'ipamentelor de control i semnali/are su(ordonate
2.<:. "i"tem in"talat & sistem dup" nc'eierea instal"rii i punerii n funciune.
2.<;. "tare Aunc#ional & stare a ?@5 caracteri/at" prin semnali/are#"ri$ o(ligatorii.
5t"rile de funcionare recunoscute n standardul european 5& ?7 5%82 sunt urm"toareleH
8 starea de alarm" la incendiu! c+nd este semnali/at" alarma la incendiuG
8 starea de defect! c+nd este semnali/at un defectG
8 starea de de/activare! c+nd este semnali/at" o de/activareG
8 starea de testare! c+nd este semnali/at" o testare a funcion"riiG
8 starea de veg'e! c+nd ?@5 este alimentat de o surs" de alimentare electric" conform"
cu ?7 5%8% i n a(sena semnali/"rii oric"rei alte st"ri.
2.<<. "ta#ie de recep#ie alarm la incendiu #fig. 3.1 8 componenta E$ - centru de la care
pot fi iniiate n orice moment m"surile necesare de protecie i de intervenie pentru
stingerea incendiului.
2.<=. "ta#ie de recep#ie "emnal de deAect #fig. 3.1 8 componenta P$ & centru de la care
pot fi iniiate m"surile corective necesare.
2.<(. ter# parte & organism sau organi/aie! alta dec+t instalatorul! furni/orul sau
cump"r"torul.
2.<D. timp de inter!en#ie la incendiu & interval de timp dintre alarm" i sosirea
personalului speciali/at al pompierilor.
2.=0. utili'ator & persoan" sau organi/aie care deine controlul cl"dirii #sau a unei p"ri
din cl"direa$ unde este instalat -152-.
2.=1. !eriAicare & proces prin care instalatorul sau alt contractor asigur" cump"r"torul n
privina conformit"ii sistemului instalat cu cerinele definite.
2.=2. 'on de alarmare & arie pentru care se emite un semnal de alarm" unitar.
2.=3. 'on de detectare & arie supraveg'eat" de o -152- care permite sta(ilirea rapid" i
clar" a po/iiei ec'ipamentului de detectare care a declanat averti/area de incendiu i
pentru care este furni/at un semnal de alarmare unitar. ntr8o /on" de detectare se pot
asocia ma9im 32 de detectoare automate sau 10 declanatoare manuale de alarmare.
2.=:. 'on de "tingere & aria la care este limitat" aciunea de stingere a unui incendiu.
11
.,%I2OLUL 3 & %R/-/D/RI %RI-IND %ROI/.2,R/, IN12,L,7IILOR D/
D/2/.2,R/$ 1/0N,LI3,R/ 6I ,-/R2I3,R/ , IN./NDIILOR
3.1 .ON>OR0I2,2/
3.1.1 -nstalaiile de detectare! semnali/are i averti/are incendiu tre(uie s" se proiecte/e n
conformitate cu prevederile pre/entului normativ i a reglement"rilor te'nice specifice.
3.1.2 Coate dispo/itivele conectate la sistem tre(uie alese n conformitate cu prevederile 5&
?75%813. Cre(uie respectate toate restriciile referitoare la proiectarea i planul de montare a
sistemului oferite n tema de proiect.
3.1.3 3"rile componente tre(uie s" fie n conformitate cu p"rile corespondente ale acestui
normativ i cu p"rile corespun/"toare din 5& ?7 5%. 1ispo/itivele care nu includ un element
de deci/ie nu pot fi conforme cu partea corespondent" a pre/entului normativ dec+t dac" ele
sunt conectate la partea din sistem care include elementul de deci/ie.
3.1.: @onformitatea unei componente cu normativul nu garantea/" c" aceast" component"
funcionea/" n mod corect c+nd este conectat" la o alt" component" din normativ care8i
corespunde #de e9emplu un ec'ipament de control i semnali/are cu un detector de caldur"$!
numai dac" am(ele componente verificate mpreun" satisfac condiiile pentru un sistem.
3.2 5/N/R,LI247I
3.2.1 : instalaie de detectare! semnali/are i averti/are incendiu este alc"tuit" din
urm"toarele elemente componente #fig. 3.1$H
2 8 detector #detectoare$ de incendiuG
B 4 ec'ipament de control i semnali/are #?@5$G
@ 4 dispo/itive de alarmareG
1 4 declanator/declanatoare manual#e$ de alarmareG
? 8 dispo/itiv de transmisie a alarmeiG
E 8 staie de recepie a alarmeiG
, 4 sisteme de comand" automat" pentru stingerea incendiuluiG
* 8 ec'ipament de protecie mpotriva incendiuluiG
A 8 dispo/itiv de transmisie semnal de defectG
P 8 staie de recepie semnal de defectG
L 8 ec'ipament de alimentare cu energie electric"G
0 4 modul de control i semnali/are a alarmei vocaleG
7 4 modul de intrare sau ieire au9iliar"G
: 4 modul pentru funcia de management #monitori/are$.
:pional sistemul de detectare! semnali/are i averti/are incendiu poate fi prev"/ut cu
;seiful cu c'eie i panoul pentru pompier<.
1 4 funcii de detectare i activareG
2 4 funcii de comand" a aciunilorG
3 4 funcii pentru ec'ipamente asociate localeG
% 4 funcii pentru ec'ipamente asociate la distan".
12
>igura 3.1 @omponente ale instalaie de detectare! semnali/are i averti/are incendiu 4
-152-. Eunciile instalaiei sunt n conturul marcat cu linie punct.
3.2.2 1ocumentaia te'nico8economic" se ela(orea/" &e 'a(a )cenari*+*i de
)ec*ritate +a incendi*, )ta'i+ind*-)e ,-)*ri+e, te.nici+e,
&r/cedee+e 0i /r1ani(area in)ta+a2ii+/r de detectare! semnali/are i
averti/are incendiu.
3.2.3 1imensionarea instalaiei de detectare! semnali/are i averti/are incendiu i amena)area
spaiilor necesare instal"rii ec'ipamentelor aferente se sta(ilete de proiectant pe (a/a
destinaiei construciei! caracteristicilor specifice ale produselor utili/ate i n funcie de
pericolul progno/at.
3.2.: -nstalaia de detectare! semnali/are i averti/are incendiu tre(uie proiectat" astfel nc+t
activarea sistemelor de stingere a incendiilor s" nu pun" n pericol persoane aflate n /ona
prote)at". 5e vor lua m"suri de protecie a acestora at+t n ca/ul alarmelor reale c+t i n ca/ul
alarmelor false.
3.2.; n completarea destinaiei principale a -152-! acestea pot fi folosite pentru
monitori/area i comanda direct" sau indirect" a unor sisteme sau dispo/itive au9iliare! #ve/i
3.3.8 #2$e $! dar nee9clu/nd orice alt sistem sau dispo/itiv au9iliar pe care proiectantul l
considera necesar a fi integrat n instalaia de detectare! semnali/are i averti/are a incendiilor.
3.2.< Euncionarea sau defectul unui element al dispo/itivelor au9iliare tre(uie s" nu
periclite/e funcionarea sistemului de detectare a incendiilor sau s" mpiedice transmiterea
unui semnal c"tre alte dispo/itive au9iliare.
3.2.= ?1@2tunci c+nd este necesar" instalarea unui ec'ipament de alarm" mpotriva incendiului
n /one care pre/int" un pericol de e9plo/ie a unui ga/ com(usti(il! praf sau vapori! tre(uie
13
utili/at ec'ipamentul certificat ca fiind potrivit n aceste scopuri i care respect" documentele
te'nice. #738indicativ 0998200% i recomand"rile din 5& ?7 =00.981%$.
?2@ n /onele cu atmosfere periculoase se aplic" reguli speciale de ca(lare! n
conformitate cu normativele naionale.
3.2.( Coate ec'ipamentele prev"/ute n sistem tre(uie s" asigure compati(ilitatea n
conformitate cu recomand"rile din 5& ?7 5%813.
3.2.D 5istemul tre(uie proiectat astfel nc+t s" limite/e efectele unor defecte ale ca(lurilor sau
ale cone9iunilor #ve/i cap. 5$.
3.2.10 3roiectul sistemului tre(uie reali/at astfel nc+t s" se previn" pe c+t posi(il alarmele
false #ve/i cap. 3.10$
3.2.11 1ocumentaia te'nic" ela(orat" de proiectant tre(uie s" conin"H
a$ planurile de instalareG
($ inde9ul /onelor de detectareG
c$ lista componentelor sistemuluiG
d$ sc'ema8(locG
e$ identificarea ec'ipamentuluiG
f$ planul de verificare periodic" #service$.
3.3 .ONDI7II %RI-IND %ROI/.2,R/, IN12,L,7IILOR D/ D/2/.2,R/$
1/0N,LI3,R/ 6I ,-/R2I3,R/ IN./NDIU
3.3.1 #1$ ?c'iparea cu instalaii de semnali/are a incendiilor se prev"d n mod o(ligatoriu la
urm"toarele compartimente de incendiu! construcii i nc"periH
a$ toate categoriile de construcii #compartimente de incendiu! nc"peri$ prev"/ute!
conform reglement"rilor specifice cu instalaii automate de stingere cu ap"! tip
sprinNlere desc'ise #drencere$ sau pulveri/atoare! cu cea" de ap" i su(stane special!
n condiii n care acionarea acestora se face prin astfel de instalaiiG
($ construcii nc'ise de importan" e9cepional" i deose(it" #2! B$! ncadrate conform
legislaiei specifice! neec'ipate cu instalaii automate de stingere a incendiilor! precum
i cele ec'ipate la care este necesar" semnali/area incendiilor nainte de intrarea n
funciune a instalaiilor automate de stingereG
c$ cl"diri civile av+nd destinaiaH
cl"diri administrative cu aria construit" mai mare de =00m
2
sau mai mult de patru
niveluri supraterane sau cu peste 300 persoaneG
cl"diri de cultur" cu mai mult de trei niveluri supraterane sau cu aria construit"
mai mare de =00 m
2
cu peste 300 persoaneG
cl"diri! compartimente de incendiu i nc"perile pentru comer cu mai mult de
dou" niveluri sau cu aria construit" mai mare de =00m
2
G
cl"diri de sport nc'ise cu capacitatea mai mare de 300 de persoaneG
cl"diri de cult cu mai mult de trei niveluri supraterane i aria construit" mai mare
de =00m
2
sau cu peste 300 de persoaneG
cl"diri nalte! cu e9cepia locuinelor! i foarte nalte indiferent de destinaieG
cl"diri cu s"li aglomerateG
cl"diri/construcii av+nd destinaia de nv""m+nt cu mai mult de 200 persoane
sau cu aria construit" mai mare de =00m
2
i mai mult de dou" niveluriG
cl"diri cu destinaia de ca/are a elevilor! studenilor! sportivilor cu mai mult de
100 persoane sau cu aria construit" mai mare de =00m
2
i mai mult de trei niveluriG
cl"diri montane cu capacit"i ma9ime simultane mai mari de 100 paturi i trei
niveluri suprateraneG
1%
structuri de primire turistic" cu funciuni de ca/are cu mai mult de 10 camere sau
50 de paturi #la cl"dirile cu mai puin de 10 camere sau 50 de paturi se prev"d
detectoare autonome de alarmare la fum$G
cl"diri de ngri)ire a s"n"t"ii cu paturi staionare! supraveg'erea! ngri)irea sau
ca/area/ad"postirea copiilor precolari! ("tr+ni! persoane cu di/a(ilit"i sau lipsite de
ad"post! indiferent de num"rul persoanelorG
cl"diri de sport nc'ise! cu capacitatea de primire mai mare de 300 de persoaneG
cl"diri civile su(terane cu aria desf"urat"

mai mare de =00m
2
i dou" sau mai
multe niveluri su(teraneG
parca)e su(terane potrivit reglement"rilor specifice i parca)e supraterane nc'ise
cu mai mult de trei niveluri i aria construit"

mai mare de =00m
2
.
d$ cl"diri de producie i/sau depo/itare #inclusiv nc"peri sau spaii de producie i
depo/itare amplasate n cl"diri$ cu risc de incendiu foarte mare i mare! cu aria
desf"urat" mai mare de 500m
2
! precum i cele cu risc mi)lociu cu aria desf"urat"
mai mare de 800m
2
G
e$ depo/ite cu stive av+nd n"limea mai mare de %mG
f$ cl"diri de producie i/sau depo/itare mono(loc sau (lindate! indiferent de riscul de
incendiuG
#2$ 3entru cl"dirile enumerate la alin. #1$ tre(uie supraveg'eate suplimentar urm"toarele
/oneH
incintele lifturilor! ale dispo/itivelor de transport i transmisieG
canalele i puurile de ca(luriG
instalaiile de climati/are! de aerisire i de ventilaie! precum i canalele de
admisie i evacuare a aeruluiG
canalele i puurile pentru materiale i deeuri! precum i incintele de colectare ale
acestoraG
spaiile de depo/itare a materialelor com(usti(ileG
spaiile delimitate de tavane false i de podele te'niceG
compartimente ale nc"perilor n care sunt amena)ate spaii pentru depo/itare pe
vertical" la care marginea superioar" se afl" la o distan" mai mic" de 0.5 m de tavan
sau de alte elemente aflate la partea superioar" a nc"perii.
#3$ Eac e9cepie de la prevederile alin. #1$ spaiile de depo/itare pentru cereale n vrac.
3.3.2 ,radul de acoperire cu instalaii de detectare i semnali/are pentru cl"dirile!
compartimentele de incendiu i nc"perile prev"/ute la 3.3.1 poate fiH
8 acoperire totalH sunt supraveg'eate toate spaiile din cl"dire cu e9cepia celor
menionate la punctul 3.3.3G
8 acoperire par#ialH sunt supraveg'eate numai spaiile vulnera(ile la incendiu. 5e
recomand" s" coincid" cu limitele compartimentelor de incendiu. 5upraveg'erea se va
face la fel ca i n ca/ul acoperirii totaleG
8 acoperire localH este supraveg'eat un ec'ipament sau o /on" local" care nu tre(uie
i/olat" de restul cl"dirii! ea oferind un nivel mai ridicat de protecie dec+t cel e9tins al
cl"dirii.
,radul de acoperire cu instalaii de detectare! semnali/are i averti/are incendiu se
sta(ilete n cadrul scenariului de securitate la incendiu.
3.3.3 ?1@ Lone e9ceptate de la supraveg'ereH
a$ spaiile sociale #duuri! toalete! sp"l"torii! etc.$ dac" n aceste incinte nu se
depo/itea/" materiale sau deeuri care pot determina apariia unui incendiu
ns" nu i /onele comune de acces ale acestor spaii socialeG
15
($ ad"posturi de protecie civil" care! n timp de pace! nu sunt utili/ate n alte
scopuri sau nu au alt" destinaieG
c$ rampe de nc"rcare aflate n spaii desc'ise.
?2@ 3ot constitui /one e9ceptate de la supraveg'ere spaiul gol dintre planeu i
tavanul/plafonul fals/suspendat i spaiul de su( pardoseala supran"lat"! dac" sunt
ndeplinite simultan condiiileH
a$ spaiile delimitate tre(uie s" ai(" nalimea ma9im" de 0.8 m! l"imea
ma9im" de 10m! lungimea ma9im" de 10m i sunt compartimentate cu
elemente de construcie din clasa de reacie la foc 21 sau 22s1d0G
($ nu sunt montate componente ale instalaiei de detectare i semnali/are a
incendiilor sau componente ale iluminatului de siguran"! cu e9cepia ca/ului
c+nd acestea asigur" o continuitate n alimentarea cu energie electric" i/sau
transmisia de semnal pe durata incendiului! dar nu mai puin de 30 minuteG
c$ sarcina termic" este mai mica de 25 0A/m
2
.
3.3.: ?1@ 3roiectarea instalaiei de detectare! semnali/are i averti/are incendiu tre(uie
efectuat" astfel nc+t s" se adopte toate m"surile posi(ile pentru evitarea alarmelor false.
?2@ 5e vor lua n consideraie condiiile de mediu! activitatea desf"urat" n spaiile
supraveg'eate! pericolul i/(ucnirii i propag"rii incendiului.
?c'ipamentul de control i semnali/are #?@5$
3.3.; 5e recomand" ca ?@5 s" asigure monitori/area unei arii de ma9im 10000m
2
! dar nu mai
mult de 512 detectoare.
3.3.< n ca/ul utili/"rii unui ec'ipament de control i semnali/are! vor fi asigurate
urm"toareleH
a$ documentele de referin" pentru ?@5! dup" ca/ 5& ?7 1209%81H200% sau
5& ?7 5%82H2000I 218200.! precum i reglement"rile te'nice ec'ivalente
pentru utili/area preconi/at"G
($ ?@5 cu una sau mai multe /one de stingere dotate cu microprocesor!
memorie de evenimente care poate fi desc"rcat" sau citit" de la panoul
centralG
c$ ?@5 tre(uie s" dispun" de afia) alfanumeric cu posi(ilitatea afiarii
mesa)elor i n lim(a rom+n". 0emoria de evenimente tre(uie s" permit"
stocarea a cel puin 1000 de evenimente i va putea fi desc"rcat" sau citit"
pe afia)ul localG
d$ liniile de comand" vor fi monitori/ateG
e$ n ca/ul defectelor sau al avariilor funcionale la un element component!
doar o /on" de stingere nu va putea fi controlat".
3.3.= 1ac" num"rul de detectoare a c"ror stare prelucrat" de ?@5 este mai mare de 512!
atunci vor fi operaionale cel puinH
a$ un al doilea afia) alfanumeric care are i interfa" electronic"! gata de operare
sau
($ un ec'ipament de nregistrare ce permite citirea rapid" #ca de e9emplu o
imprimant"$.
3.3.( n ca/ul n care unitatea central" funcionea/" n regim de avarie! aceasta va tre(ui s"
semnali/e/e starea de alarm".
3.3.D >nit"ile centrale de procesare! un concentrator sau un ec'ipament de semnali/are i de
control care sunt instalate n sisteme cu peste 512 detectoare! cu o ntindere total" de peste
2
10000! tre(uie sa ai(" un sistem redundant de procesare. 2stfel! n ca/ul unei avarii la
unitatea central" de procesare! se asigur" procesarea semnalelor recepionate de la /onele de
detectare.
1=
3.3.10 1efectele ap"rute pe circuitele de intrare/ieire ale modulelor de interfa" sau ale
modulelor de control nu vor afecta calea de transmitere a semnalelor c"tre ec'ipamentul de
control i semnali/are.
3.3.11 3roiectarea instalaiei de detectare! semnali/are i averti/are incendiu tre(uie efectuat"
astfel nc+t aceasta s" semnale/e pre/ena unui defect n ca/ul oric"rei c"i de transmisie #sau
oric"ror ec'ipamente monitori/a(ile$ care necesit" o indicare a avariei i/sau n ca/ul unui
circuit desc'is sau scurt8circuit la ca(lu de alimentare.
3.3.12 1ac" spaiul prote)at are o arie mai mare de
2
10000! sau mai mult de 1000 de
elemente #detectoare$! tre(uie prev"/ut un sistem de management al situaiilor de pericol!
pentru a facilita identificarea /onei de unde s8a f"cut alarmarea.
.i de tran"mi"ie
3.3.13 La o cale de transmisie n (ucl" poate fi conectat un num"r ma9im de 128 detectoare i
declanatoare! ns" la fiecare /on" de detectare nu pot fi alocate mai mult de 32 detectoare
automate sau de 10 declanatoare manuale. : cale de transmisie nu poate conecta dispo/itive
amplasate pe o suprafa" mai mare de 6000m
2
3.3.1: ?1@ 3roiectarea instalaiei de detectare! semnali/are i averti/are incendiu tre(uie
efectuat" n aa fel nc+t avariile pe c"ile de transmisie s" nu poat" determina ntreruperea
comunic"rii cu sistemele de semnali/are! comand" i control f"r" semnali/area avariei.
?2@ n ca/ul apariiei unei avarii la ca(la) #scurt8circuit! circuit desc'is sau punere la
p"m+nt al/a unei c"i de transmisie$! aceasta nu va putea mpiedicaH
a$ funcionarea detectoarelor de incendiuG
($ funcionarea declanatoarelor manuale de alarmareG
c$ funcionarea dispo/itivelor de alarmare la incendiuG
d$ transmisia i recepia semnalelor ntre elementele componente f"r" ca defectul s"
fie semnali/atG
e$ activarea ec'ipamentelor au9iliare #ec'ipamente de stingere! ui de protecie la
fum sau incendiu! ec'ipamente pentru evacuarea fumului i ga/elor fier(ini! trape
de fum! oprirea ventilaiei! comanda lifturilor i ui de securitate$.
3.3.1; 3roiectarea instalaiei de detectare! semnali/are i averti/are incendiu tre(uie efectuat"
n aa fel nc+t un defect #scurt8circuit sau circuit desc'is al unei c"i de transmisie$ nu va
provoca pierderea a mai mult de o /on" de detectare cu o suprafa" ma9im" de
2
1=00! #dar
nu mai mult de 32 de detectoare automate sau 10 declanatoare manuale de alarmare$ sau a
unei /one de alarmare. 3entru aceasta se vor folosi i/olatoare de scurtcircuit #n situaiile n
care nu sunt incluse n dispo/itivele de alarmare$ n reelele n (ucl". -/olatoarele de
scurtcircuit pot fi utili/ate i pentru separarea funciilor menionate la 3.3.1%.#2$. 3entru arii
su( 1600m
2
num"rul de i/olatoare se va selecta astfel nc+t! n ca/ de defect! s" nu fie
afectat un num"r mai mare de 10Q din num"rul total de dispo/itive instalate n sistem.
3.3.1< ?1@ 3roiectarea instalaiei de detectare! semnali/are i averti/are incendiu tre(uie
efectuat" astfel nc+t dou" defecte n orice circuit individual s" nu poat" anula protecia de pe
o suprafa" mai mare de
2
10000! .
?2@ n ca/ul n care sistemul are n componen" mai multe compartimente de incendiu!
dou" defecte n orice circuit individual nu vor anula mai mult de cinci compartimente de
incendiu.
3.3.1= 1ac" /ona de detectare are o arie mai mare de
2
1000! tre(uie utili/ate sisteme
adresa(ile care s" fac" posi(il" locali/area detectorului care a declanat alarma.
3.3.1( 3entru reali/area c"ilor de transmisie se pot utili/a c"i de comunicaie radio! certificate
n conformitate cu recomand"rile din 5& ?7 5%825.
3.3.1D n ca/ul (locurilor de locuine foarte nalte! tre(uie s" se prevad" instalaii de detectare!
semnali/are i averti/are incendiu pentru spaiile comune #'oluri! maga/ii! sc"ri evacuare!
central" termic" de (loc etc.$! spaiile transformate n unit"i de comer sau servicii pu(lice.
1.
3.: 12,8ILIR/, 3ON/LOR D/ D/2/.2,R/
3.:.1 5ta(ilirea /onelor de detectare se face astfel nc+t locul alarmei s" fie uor depistat n cel
mai scurt timp posi(il din indicaiile oferite de ec'ipamentul de control i semnali/are.
Cre(uie ela(orate proceduri pentru verificarea semnalelor de alarmare i intervenii ulterioare.
3.:.2 5ta(ilirea /onelor de detectare tre(uie s" ia n consideraie planul intern al cl"dirii!
dificult"ile posi(ile de deplasare i verificare! pre/ena altor pericole posi(ile precum i
situarea /onelor de alarm".
3.:.3 @ondiii privind sta(ilirea /onei de detectareH
a$ aria unei /one de detectare nu va dep"i
2
1=00! G
($ dac" /ona care tre(uie supraveg'eat" dep"ete
2
1=00! ! aceasta

se mparte n
/one de detectare. :rice aciune asupra unui detector va permite o locali/are
clar" a /onei afectateG
c$ dac" /ona supraveg'eat" este format" din mai mult de un compartiment de
incendiu suprafa" total" a acesteia nu tre(uie s" dep"easc" %00m
2
G
d$ fiecare /on" de detectare tre(uie restricionat" la un singur eta) al cl"dirii! afar"
de ca/ul c+nd /ona este format" dintr8o cas" a sc"rii! luminator! puul
ascensorului sau alte structuri similare care se ntind pe mai mult de un eta)! dar
ntr8un singur compartiment de incendiu precum i n situaia n care suprafaa
total desf"urat" a cl"dirii este mai mic" de 300 m
2
G
e$ detectoarele de incendiu instalate n golurile din pardoseala supran"lat" i
tavanul/plafonul fals/suspendat ! n canalele i puurile pentru ca(luri! n
instalaiile de ventilare i climati/are! vor fi incluse n /one de detectare separat.
3.; 12,8ILIR/, 3ON/LOR D/ ,L,R0,R/
3.;.1 5ta(ilirea /onelor de alarmare depinde de nevoia de difereniere ntre tipurile de alarm"
folosite. 1ac" se va folosi un semnal de alarm" unitar nu este necesar" mp"rirea n /one
diferite.
3.;.2 5ta(ilirea /onelor de alarmare tre(uie s" fie n conformitate cu procedurile de acionare
n ca/ de incendiu.
3.;.3 0ai multe /one de detectare pot declana o singur" /on" de alarmare. 5emnalul de
alarm" tre(uie transmis n conformitate cu prevederile su(capitolului 3.8.
3.< ,L/5/R/, D/2/.2O,R/LOR 6I , D/.L,N6,2O,R/LOR 0,NU,L/ D/
,L,R0,R/
3.<.1 5eneralit#i
3.<.1.1 Eactorii care condiionea/" alegerea tipului de detector suntH
a$ cerine legislativeG
($ materialele din /ona supraveg'eat"G
c$ configuraia spaiului #n special n"limea tavanului$G
d$ efectele instalaiei de ventilare i nc"l/ireG
e$ condiiile am(ientale din nc"perile supraveg'eateG
f$ posi(ilitatea declan"rii unor alarme false.
3.<.1.2 1etectoarele utili/ate tre(uie s" fie acelea care vor furni/a cea mai rapid"
averti/are de ncredere conform condiiilor menionate la art. 3.=.1.1. 7u e9ist" un tip
de detector adecvat pentru toate aplicaiile! iar alegerea final" depinde de condiiile
date.
18
3.<.1.3 1etectoarele adresa(ile tre(uie s" comunice c"tre ec'ipamentul de control i
semnali/are sau s" semnali/e/e local starea de defect sau murd"rire.
3.<.1.: 1eoarece nici un detector nu poate corespunde tuturor aplicaiilor! alegerea
final" depinde de anumii parametri specifici. >neori! pentru anumite aplicaii! se
optea/" pentru o m(inare de diferite tipuri de detectoare.
3.<.1.; 1etectoarele punctuale de fum i c"ldur" necesit" e9istena unui tavan #sau a
unei suprafee similare$ pentru a diri)a produsele de ardere dinspre conul de ardere. @a
urmare! ele sunt adecvate utili/"rii n ma)oritatea cl"dirilor! ns" sunt n genereal
inadecvate utili/"rii n e9terior.
3.<.1.< 1etectoarele de flac"r" se pot utili/a n e9terior sau n incinte cu tavane foarte
nalte! unde detectoarele de c"ldur" i de fum sunt inadecvate.
3.<.1.= 1etectoarele multisen/or se o(in prin com(inarea a dou" sau mai multe tipuri
de detectoare #fum/c"ldur" sau fum/c"ldur" flac"r"$ i prelucrarea semnalelor de
fiecare tip cu a)utorul unor calcule matematice. 2stfel se poate face o distincie mai
(un" ntre alarmele reale i cele false.
3.<.2 Detectoare de Aum
3.<.2.1 2t+t detectoarele de fum de tip optic c+t i cele cu camer" de ioni/are au o
gam" suficient" de r"spuns pentru a fi alese n ma)oritatea aplicaiilor.
3.<.2.2 1etectoarele de fum cu camera de ioni/are sunt sensi(ile n special la fumul
care conine particule mici precum cele produse n incendiile cu flac"r" desc'is" i
propagare rapid"! dar sunt mai puin sensi(ile la particulele mari aflate n fumul dens!
care poate fi produs de materiale ce ard mocnit.
3.<.2.3 1etectoarele optice de fum care sunt sensi(ile la particulele mari i active din
punct de vedere optic! reg"site n fumul dens! sunt mai puin sensi(ile la particulele
mici.
3.<.2.: 1etectoarele de fum prin aspiraie utili/ea/" un sistem de tu(uri pentru a testa
atmosfera /onei aflat" su( supraveg'ere i pentru a duce fumul la un detector. >n tu(
de preluare a fumului are mai multe orificii de aspiraie. 1ensitatea fumului la
detector va corespunde valorii medii a densit"ii fumului preluat de la toate orificiile
de aspirare. 1etectoarele din sistemul de aspirare a fumului sunt adesea utili/ai
frecvent pentru a supraveg'ea ec'ipamentele electronice! spaiile pentru ar'ive etc.
3.<.2.; n general! detectoarele de fum furni/ea/" un r"spuns mai rapid dec+t
detectoarele de c"ldur"! ns" pot fi mai predispuse la furni/area alarmelor false! dac"
nu sunt instalate corespun/"tor.
3.<.2.< 2tunci c+nd din procesele de producie re/ult" fum! a(ur! praf etc. ce ar putea
declana detectoarele de fum! tre(uie ales pentru utili/are un alt tip de detector!
conform factorilor preci/ai la art. 3.=.1.1 #de e9emplu de c"ldur" sau de flac"r"$
3.<.2.= 1etectoarele lineare sunt potrivite n ca/ul supraveg'erii! de e9emplu! a
nc"perilor ntinse! #fig. 3.20$ nc"perilor nalte! canalelor de ca(luri sau a nc"perilor
cu un tavan cu valoare artistic" i istoric".
3.<.2.( 1etectoarele de fum nu pot detecta produsele provenite din arderea curat" a
unor lic'ide #ca de e9emplu alcoolul$. 1ac" arderea este de ateptat s" se limite/e la
astfel de materiale! vor fi utili/ate n /ona respectiv" detectoare de c"ldur" sau de
flac"r".
3.<.3 Detectoare de cldur
3.<.3.1 1etectoarele de c"ldur" sunt n general considerate cel mai puin sensi(ile
dintre toate tipurile de detectoare. >n detector de c"ldur" semnali/ea/" atunci c+nd
fl"c"rile ating apro9imativ o treime din distana de la (a/a focului la tavan.
3.<.3.2 1etectoarele de c"ldur" cu gradient de temperatur" sau termodifereniale se vor
utili/a n locuri cu variaii lente sau nesemnificative ale temperaturii! n condiiile
19
activit"ii normale! unde alarma tre(uie declanat" la creteri rapide sau dep"irea unei
valori limit" a temperaturii.
3.<.3.3 1etectoarele de prag de temperatur" sau termoma9imale se vor utili/a n locuri
cu variaii mari de temperatur"! n ca/ul activit"ii normale i unde tre(uie semnali/at"
ca alarm" dep"irea unei valori ma9ime a acestei temperaturi.
3.<.3.: @lasificarea detectoarelor de c"ldur" conform 5& ?7 5%8582002 este dat" n
ta(elul 3.1
Ca(elul 3.1 @lasificarea detectoarelor de c"ldur"
@lasa
1etectorului
Cemperatura
nominal" R@
Cemperatura
ma9im" R@
Cemperatura
minim" de
r"spuns static R@
Cemperatura
ma9im" de
r"spuns static R@
21 25 50 5% =5
22 25 50 5% .0
B %0 =5 =9 85
@ 55 80 8% 100
1 .0 95 99 115
? 85 110 11% 130
E 100 125 129 1%5
, 115 1%0 1%% 1=0
3.<.: Detectoare de Alacr
3.<.:.1 1etectoarele de fl"c"ra sesi/ea/" radiaiile unei fl"c"ri. 3ot fi identificate
radiaiile n ultraviolet! radiaiile n infrarou sau o com(inaie dintre cele dou" tipuri
de radiaii.
3.<.:.2 1etectorul de flac"r" tre(uie s" fie sensi(il la spectrul de radiaie produs de
flac"ra generat" de materialele com(usti(ile din /ona supraveg'eat" de acesta.
3.<.:.3 1etectoarele de flac"r" pot reaciona la un incendiu mai rapid dec+t un detector
de fum sau de c"ldur".
3.<.:.: 1etectoarele de flac"r" sunt utili/ate n special n urm"toarele aplicaiiH
a$ supraveg'erea unei /one mari i desc'ise dintr8un depo/it cu materiale
com(usti(ile #depo/it c'erestea$G
($ supraveg'erea local" a /onelor critice unde fl"c"rile focului se pot propaga
rapid # pompe! vane sau conductele care conin com(usti(il lic'id$G
c$ supraveg'erea unor /one ce conin materiale com(usti(ile n straturi su(iri
#lam(riuri! suprafee acoperite cu vopsea n ulei etc.$ orientate vertical.
3.<.:.; 1etectoarele de flac"r" tre(uie utili/ate doar dac" e9ist" o linie vi/ual" c"tre
/ona supraveg'eat".
3.<.:.< 1etectoarele de flac"r" >J nu tre(uie utili/ate n nc"peri cu dega)"ri de praf!
cea" sau fum. Cre(uie evitate /onele cu depuneri de ulei! gr"simi i praf.
3.<.:.= &adiaiile ultraviolete pot s" nu fie sesi/ate de un detector de flac"r" >J dac"
focul arde mocnit produc+nd fum! nainte de apariia fl"c"rii.
3.<.:.( n cl"dirile unde! cel mai pro(a(il! materialele vor arde la foc mocnit!
detectoarele de flac"r" >J tre(uie s" fie folosite mpreun" cu detectoare de alt tip.
3.<.:.D 1etectoarele de flac"r" -& pot fi utili/ate n nc"peri unde un incendiu mocnit
este pro(a(il a ap"rea n /ona supraveg'eat" deoarece radiaiie n infrarou penetrea/"
fumul dens.
3.<.:.10 ?1@ Cre(uie luate n considerare radiaiile care pot influena funcionarea
detectoarelor de flac"r".
?2@ 1ac" detectoarele de flac"r" vor fi e9puse la radiaia solar" direct"! tre(uie
alese tipuri de detectoare de flac"r" insensi(ile la aceasta sau pot fi prev"/ute cu
parasolare.
20
3.<.:.11 1epunerile de pe sistemele optice pot reduce performana detectoarelor de
flac"r" p+n" la nefuncionarea acestora. 3eriodic tre(uie cur"ate sistemele optice.
3.<.; Declan*atoare manuale de alarmare ?butoane de "emnali'are manual@
3.<.;.1 5e recomand" ca n cadrul aceleeai instalaii de detectare! semnali/are i
averti/are incendiu declanatoarele manuale s" fie de acelai tip.
3.<.;.2 1eclanatoarele manuale de alarmare pentru instalaia de detectare!
semnali/are i averti/are incendiu tre(uie s" se diferenie/e clar n raport cu cele
utili/ate pentru alte scopuri.
3.<.;.3 1eclanatoarele manuale de alarmare tre(uie s" fie uor de identificat i
folosit! astfel nc+t! orice persoan" care sesi/ea/" un incendiu s" poat" transmite
semnalul de incendiu prin intermediul acestuia! f"r" s" fie necesar" citirea n preala(il
a unor instruciuni la(orioase.
3.<.;.: Cransmisia semnalului de alarmare datorat unui declanator manual se face
f"r" nt+r/iere c"tre dispeceratul central de recepie a alarmelor.
3.<.;.; 5e recomand" utili/area declanatoarelor manuale de alarmare de tip B ori de
c+te ori e9ist" riscul acion"rii accidentale sau c+nd este necesar" a asigura o protecie
fi/ic" a acestora.
3.= .ONDI7II %RI-IND ,0%L,1,R/, D/2/.2O,R/LOR 6I ,
D/.L,N6,2O,R/LOR 0,NU,L/ D/ ,L,R0,R/
3.=.1 5enerali#ti
3.=.1.1 1etectoarele tre(uie s" fie nsoite de date te'nice ca s" permit" corecta
instalare i ntreinere.
3.=.1.2 1etectoarele de incendiu tre(uie amplasate astfel nc+t parametrul fi/ic i/sau
c'imic asociat cu incendiul n /ona supraveg'eat" s" a)ung" la detector f"r" a fi
deformat sau atenuat i f"r" nt+r/iere.
3.=.1.3 1etectoarele tre(uie s" fie prev"/ute i n /onele ascunse! unde incendiul ar
putea i/(ucni sau s8ar putea propaga. 2stfel de /one ar putea include spaiile nc'ise
aflate n pardoseala te'nic" i/sau deasupra plafoanelor false! canale de ca(luri etc.
3.=.1.: 1eclanatoarele manuale de alarmare tre(uie amplasate astfel nc+t orice
persoan" care depistea/" un incendiu s" poat" transmite o alarma la ec'ipamentul de
control i semnali/are cu rapiditate i uurin".
3.=.1.; Eiecare camer" supraveg'eat" sau spaiu nc'is tre(uie s" conin" cel puin un
detector.
3.=.1.< Eactorii care tre(uie luai n considerare la amplasarea detectoarelor suntH
8 suprafaa supraveg'eat"G
8 distana dintre orice punct al /onei supraveg'eate i cel mai apropiat detectorG
8 distana fa" de /iduri! o(stacole! (ariereG
8 n"limea i configuraia tavanuluiG
8 micarea aerului prin ventilaieG
8 pre/ena unor surse de radiaii generatoare de interferene.
3.=.2 ,mpla"area detectoarelor Gn raport cu elementele de con"truc#ie$ de in"tala#ii "au
materialele depo'itate
3.=.2.1 1istana dintre un detector i perete nu tre(uie s" fie mai mic" de
! 5 ! 0
.
3.=.2.2 Cavanele cu elemente suspendate! de e9emplu conductele de aer condiionat!
vor fi considerate ca fiind plate dac" e9ist" un spaiu minim de 15 cm ntre tavan i
acele elemente #a se vedea fig. 3.2$.
3.=.2.3 n ca/ul tavanelor cu grin/i! traverse sau cu elemente de instalaii suspendate
#de e9emplu! conducte de aer condiionat$ care trec pe su( tavan la o distan" mai
21

15 cm

S 50cm S 50cm

15 cm
Cavan
perete de separatie
conduct"
aer conditionat
5olutie acceptat" 5olutie neacceptat"
5
0
c
m
5
0
c
m
mic" de 0!15m de acesta! distana minim" lateral" la care se amplasea/" un detector de
incendiu va fi cel puin
! 5 ! 0
#a se vedea fig. 3.3 a i 3.%$.
3.=.2.: 7u tre(uie s" e9iste ec'ipamente sau materiale depo/itate pe o ra/" de
! 5 ! 0

n lateral i su( detectoare #a se vedea fig. 3.3( i 3.%$.
>igura 3.2 Cavan cu elemente suspendate


a$
($
22
T50 cm
T50 cm


15 cm

S 50cm S 50cm
,rinda cu n"ltimea mai mare
de 10Q din n"timea nc"perii
va fi considerat" ca un perete


>igura 3.3 2mplasarea detectoarelor n raport cuH
a$ elemente de instalaii suspendateG ($ ec'ipamente sau materiale depo/itate
,rinda care va fi considerat" ca un perete
>igura 3.: 2mplasarea detectorului fa" de elemente de construcii
3.=.3 ,mpla"area detectoarelor de incendiu Gn raport cu ta!anul Gncperii "upra!egheate
*i "tabilirea di"tan#elor ori'ontale ma9ime dintre detectoare
3.=.3.1 3erformana detectoarelor de fum i de c"ldur"! cu e9cepia detectoarelor
liniare sau cu aspiraie! depinde de e9istena unui tavan situat deasupra detectorului!
aproape de acesta.
3.=.3.2 >tili/area detectoarelor este limitat" de n"limea incintei prote)ate conform
ta(elului 3.2.
3.=.3.3 1etectoarele tre(uie amplasate astfel nc+t elementele sale sensi(ile s" se
situe/e n limitele menionate n ta(elul 3.3.
2abelul 3.2 4 2legerea detectorului n funie de n"limea spaiului supraveg'eat
n"limea
camerei
1etector de fum
5& ?7 5%8.
1etector de c"ldur" 5& ?7 5%85
@lasaH
1etector de
flac"r"
5& ?7 5%810 21
22! B! @! 1! ?!
E! ,
U %!5m 1 1 1 1
%!5... T =m 1 1 1 1
= ...T .!5 m 1 1 0 1
.!5... T 12m 1 0 0 1
12... T 1=m 0 0 0 1
1= ...T %5m 0 0 0 1
0 8 nepermis
1 8 permis
3.=.3.: n ca/ul n care este posi(il" stratificarea aerului n spaiul de supraveg'eat #n
ca/ de incendiu! fumul se va aplati/a i va forma un strat nainte de a a)unge la tavan$!
pe l+ng" detectoarele ce se vor amplasa la tavan se vor prevedea i detectoare ce se
vor amplasa la n"limea de stratificare.
3.=.3.; 7um"rul de detectoare va fi calculat astfel nc+t aria de detectare a unui
detector 2
ma9
s" corespund" valorii din ta(elul 3.3.
3.=.3.< 2ria 2
ma9
din ta(elul 3.3 se poate reduce cuH
8 30Q pentru detectoarele de fum punctuale unde dou" detectoare #sau dou" /one de detectare$ se afl" n
interdependen". 1istana minim" ntre detectoarele aflate n interdependen" este 2!5mG
8 50Q pentru detectoarele de c"ldur" punctuale unde dou" detectoare #sau dou" /one de detectare$ se afl"
n interdependen". 1istana minim" ntre detectoarele aflate n interdependen" este 2!5mG
23
T50 cm T50 cm
8 50Q pentru detectoarele de fum i c"ldur" punctuale atunci c+nd /ona supraveg'eat" este prev"/ut" cu
instalaii de stingere a incendiului.
2abelul 3.3 4 2ria ma9im" #2
ma9$
prote)at" de un detector punctual de c"ldur" i
fum
2ria
nc"perii de
prote)at #m
2
$
Cipul de detector
n"limea
nc"perii
#m$
2
ma9
#m
2
$
V U 20R
#W$
V X 20R
#W$
U 30
detector de c"ldur" clas"
21 #5& ?7 5%85 $
U .!5
30 30 detector de c"ldur" clas"
22! B! @! 1! ?! E! ,
#5& ?7 5%85 $
U =!0
X 30
detector de c"ldur" clas"
21 #5& ?7 5%85
U .!5
20 %0 detector de c"ldur" clas"
22! B! @! 1! ?! E! ,
#5& ?7 5%85 $
U =!0
U 80
detector de fum
# 5& ?7 5%8.$
U 12 80 80
X 80
detector de fum
# 5& ?7 5%8.$
U =!0 =0 90
X =!0
U 12
80 110
#W$
4>ng'iul de nclinare fa" de ori/ontal" al tavanului sau acoperiului. n ca/ul
mai multor nclin"ri diferite se va lua n calcul cea mai mic" nclinare.
3.=.3.= -nterdependena dintre dou" detectoare #sau dou" /one de detectare$ se
recomand" n spaiile n care se pot produce alarme false datorit" condiiilor de mediu!
ca de e9empluH
8 dega)ari mari de praf din procesul te'nologicG
8 pre/ena scamelor #de e9emplu n industria te9til"$G
8 spaii n care se prelucrea/" materiale com(usti(ile #lemn! plastic! ulei!
unsori! vopsele$G
8 spaii n care se afl" motoare cu ardere intern" #gara)e! parc"ri su(terane$G
8 spaii n care se dega)" vapori i solveni din procesul de producie sau
depo/itareG
8 spaii prev"/ute cu instalaii automate de stins incendiu.
3.=.3.( 3entru detectoarele punctuale #de detectare a fumului i a c"ldurii$ distana
ori/ontal" de la orice punct din /ona supraveg'eat" la cel mai apropiat detector nu
tre(uie s" dep"easc" valoarea preci/at" n ta(elele 3.% i 3.5
2abelul 3.: 4 1istana ma9im" ori/ontal" #1
*
$ de la un punct al tavanului la cel mai apropiat
detector de fum punctual #5& ?7 5%8.$
5uprafaa ma9im"
supraveg'eat" de detector!
2
ma9
#m
2
$
1
*
#m$
V U 20R
#W$
V X 20R
#W$
10 2!3 2!5
20 3!3 %!1
30 %!1 5!0
%0 %!. 5!8
2%
50 5!2 =!5
=0 5!. .!1
.0 =!2 .!.
80 =!= 8!2
90 .!0 8!.
100 .!% 9!2
110 .!. 9!=
120 8!1 10!0
130 8!% 10!5
1%0 9!0 10!8
#W$
V 4 este ung'iul de nclinare fa" de ori/ontal" a tavanului sau acoperiului.
3entru nclin"ri diferite se va considera cea mai mic" nclinare.
2abelul 3.; 4 1istana ma9im" ori/ontal" #1
*
$ de la un punct oarecare al tavanului la cel mai
apropiat detector de c"ldur" #5& ?7 5%85$
5uprafaa ma9im"
supraveg'eat" de detector!
2
ma9
#m
2
$
1
*
#m$
V U 20R
#W$
V X 20R
#W$
10 2!5 3!3
12 2!. 3!=
1% 3!0 3!9
1= 3!2 %!1
18 3!% %!%
20 3!5 %!=
22 3!. %!8
2% 3!9 5!1
2= %!0 5!3
28 %!2 5!5
30 %!% 5!.
32 %!5 5!9
3% %!= =!0
3= %!. =!2
38 8 =!%
%0 8 =!5
%2 8 =!.
%% 8 =!8
%= 8 .!0
%8 8 .!1
#W$
>ng'iul de nclinare fa" de ori/ontal" a tavanului sau acoperiului. 3entru nclin"ri
diferite se va considera cea mai mic" nclinare.
3.=.: ,mpla"area detectoarelor "ub ta!ane)acoperi*uri$ platAorme
3.=.:.1 1etectoarele de c"ldur" tre(uie montate direct su( tavan.
3.=.:.2 n ca/ul detectoarelor de fum! distana dintre detector i tavan depinde de
ung'iul de nclinare al tavanului i de n"limea camerei. #ta(elul 3.=$
3.=.:.3 n ca/ul unui tavan fals care permite circulaia aerului #de e9emplu
desc'i/"turi! grila)e etc.$ ntr8un procenta) mai mare de .5Q! nu vor fi necesare
detectoare de fum suplimentare montate su( tavanul fals.
3.=.:.: n ca/ul nc"perilor/cl"dirilor n care tavanul/acoperiul are un ung'i de
nclinare mai mare de 20
o
! cu una mai multe pante/ape! vor fi instalate detectoare de
fum n punctul cel mai nalt al nc"perii/acoperiului #a se vedea fig. 3.5$.
25
3.=.:.; n ca/ul nc"perilor cu tavan/acoperi de tip ed #a se vedea fig. 3.5$! va fi
montat un r+nd de detectoare de fum n fiecare v+rf! dac" distana
! )
3
= ! 0 >
la o
distan" D fa" de tavan conform ta(elului 3.=.
3.=.:.< n ca/ul n care distana
! )
3
= ! 0 <
detectoarele pot fi instalate pe suprafaa
tavanului/acoperiului care are ung'iul de nclinare mai mic la o distan" D fa" de
tavan conform ta(el 3.5.
3.=.:.= n ca/ul instal"rii unui al doilea r+nd de detectoare pe tavanul/acoperiul tip
ed! acestea pot fi instalate pe tavanul cu ung'iul de nclinare mai mic de
o
20 .
3.=.:.( -nstalarea detectoarelor punctuale de fum i c"ldur" su( platforme sau alte
locaii similare se prevede n situaiile n care lungimea #l$! l"imea #($ i aria
platformei #2$ #fig. 3.= a$ dep"esc valorile limit" indicate n ta(elul 3...
2abelul 3.< C 1istane ntre detectoarele de fum i tavan
Hnl#imea
Gncperii
[ ] ! )
Unghiul de Gnclinare a ta!anului
o
20
o
20 >
D
D
U=!0 0 8 0!25 m 0!20 m 8 0!5 m
X =!0
U 12!0
0 8 0!% m 0!35 m 8 1!0 m
D
Y distana ntre detector i tavanG

8 ung'i de nclinare tavan


'

a


's


's


1
WW$
WW$
W$
>igura 3.; C 2e/area i distana ntre un punct al tavanului i detector!
n ca/ul tavanelor cu form" particular"
W 8 dac" '
5
X0!= m! WW 8 dac" aX.!5 m sau dac" '
5
U0! =m
D
8 se sta(ilete n conformitate cu ta(elul 3.=! '8 n"limea nc"perii
2abelul 3.= C Jalori limit" pentru amplasarea su( platforme a detectoarelor
Cip detector
n"lime
montare
platform"
[ ] ! )
Lungime
platform"
[ ] ! l
L"ime
platform"
[ ] ! b
2rie
platform"
[ ]
2
! %
1etector de c"ldur"
5& ?7 5%85
Z .!5 X 2!0 X 2!0 X 9
1etector de fum
5& ?7 5%8.
U=!0 X 2!0 X 2!0 X 1=
ntre =!0 i
12!0
X 3!5 X 3!5 X 31!5
3.=.; ,mpla"area detectoarelor pe ta!an cu neregularit#i
3.=.;.1 n vederea amplas"rii detectoarelor pe tavan cu grin/i! pre/ena grin/ilor este
luat" n considerare n funcie de n"limea camerei i a grin/ii # a se vedea! fig. 3..$.
3.=.;.2 1etectoarele se vor instala pe tavan sau la o distan" mai mic" dec+t n"limea
minim" a grin/ilor ce se iau n considerare.
2=
3.=.;.3 2mplasarea detectoarelor su( tavan cu grin/i #fig. 3.=($! se face lu+nd n
considerare aria tavanului aa cum se indic" n ta(elul 3.8.
a$
($
>igura 3.< 2mplasarea detectoarelor
a$ su( platforme! ($su( tavane cu grin/i
2abelul 3.( C 2mplasarea detectoarelor n conformitate cu aria tavanului
2ip detector ,ria ma9im de
detectare

[ ]
2
ma9
! %
,ria unei
al!eole din
ta!an [ ]
2
!
Numr de
al!eole care
re!in unui
detector
1etector de c"ldur"
5& ?7 5%85
20
X12 1
8812 2
=88 3
%8= %
Z% 5
30
X18 1
12818 2
9812 3
=89 %
Z= 5
1etector de fum
5& ?7 5%8.
=0
X3= 1
2%83= 2
1882% 3
12818 %
Z 12 5
80
X %8 1
328%8 2
2%832 3
1=82% %
Z 1= 5
3.=.;.: @+nd alveolele din tavan sunt formate de grin/i cu n"limea mai mare de 80
cm fiecare alveol" se consider" o arie ce tre(uie supraveg'eat".
2.
'
(
l
*
'
alveol"
alveol"
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0 100 200 300 400 500 600 700 800
nlime ncpere, H (m)

nlime grind, h(mm)
Grinzi ce
trebuie luate n
considerare
Pentru fiecare delimitare a tavanului
se va am!lasa un detector
Grinzi ce nu
trebuie luate n
considerare
Grinzi ce
trebuie luate n
considerare
Pentru fiecare delimitare a tavanului
se va am!lasa un detector
>igura 3.= C 2mplasarea detectoarelor n funcie de n"limea camerei i a grin/ii
3.=.< ,mpla"area detectoarelor pe holuri Gngu"te *i Gn "pa#iile din ta!an
3.=.<.1 3e 'olurile nguste i n spaiile din tavan cu un diametru mai mic de 3 m!
distana dintre detectoare se sta(ilete respect+ndu8se urm"toarele reguliH
a$ distana dintre detectoarele de c"ldur" va fi de ma9im 10 m #5 m pentru
detecia cu interdependena ntre dou" /one sau dou" detectoare! conform
3...3.=.$ a se vedea fig. 3.8 aG
($ distana dintre detectoarele de fum va fi de ma9im 15 m #11 m pentru
detecia cu interdependena ntre dou" /one sau dou" detectoare! .!5 m la
acionarea dispo/itivelor de protecie n ca/ de incendiu #conform 3...3.=$!
a se vedea fig. 3.8 (.
3.=.<.2 1istana p+n" la capetele 'olurilor nu va dep"i )um"tatea distanelor
menionate mai sus.
3.=.<.3 5e prevede c+te un detector la fiecare intersecie a culoarelor sau sc'im(are de
direcie.
3.=.<.: 1etectoarele se vor monta pe tavan! ntre grin/i! dac" distana dintre grin/i este
mai mare de 1m.
3.=.<.; n ca/ul n care distana este mai mic" de 1m! detectoarele se montea/" pe
grin/i.
28
100 150
200
10 m
5 m
p
+
n
"

l
a

3

m

l
"
t
i
m
e
a$
15 m
.!5 m
p
+
n
"

l
a

3

m

l
"
t
i
m
e
($
>igura 3.( 2mplasarea detectoarelor n ca/ul 'olurilor nguste
a$ 4 detectoare de c"ldur" ($ 4 detectoare de fum
3.=.= ,mpla"area detectoarelor Gn "pa#ii pre!'ute cu in"tala#ii de !entilare)climati'are
?conAorm cu recomandrile din ./, :0:0@
3.=.=.1 1etectoarele nu tre(uie montate n imediata apropiere a gurii de admisie a
aerului proasp"t din sistemul de ventilare/climati/are.#fig. 3.11$
3.=.=.2 n ca/ul n care admisia aerului se face printr8un tavan perforat! tavanul tre(uie
s" fie f"r" orificii pe o ra/" de 0!= m n )urul fiec"rui detector.
3.=.=.3 2mplasarea detectoarelor n funcie de po/iia gurilor de introducere a aerului
se face aa cum se indic" n fig. 3.9! 3.10! 3.11.
3.=.=.: 2mplasarea detectoarelor n funcie de po/iia gurilor de aspiraie a aerului se
face aa cum se indic" n fig. 3.12! 3.13! 3.1%! 3.15a i 3.15(.
3.=.=.; 2mplasarea detectoarelor n pardoseala supran"lat"! n ca/ul n care
introducerea aerului se face prin pardoseal"! se face ca n fig. 3.1=.
3.=.=.< 2mplasarea detectoarelor n nc"perile cu circulaie intern" a aerului se face ca
n fig. 3.1..
3.=.=.= 2mplasarea detectoarelor n nc"perile n care ventilarea/climati/area se face
numai pentru utila)ele din nc"pere se face ca n fig. 3.18.
3.=.=.( 1etectoarele amplasate n pardoseala supran"lat" vor avea aria de
supraveg'ere ma9im" deH

2
30! dac" vite/a aerului
s ! v / 1
. 1istana ma9im" pe ori/ontal"
dintre detector i orice punct de pe tavan sau podea va fi ! d % G

2
20! dac" vite/a aerului este
s ! v s ! / % / 1 <
G

2
10! dac" vite/a aerului este
s ! v s ! / 8 / % <
.
3.=.=.D 2mplasarea tre(uie s" permit" accesul la detectoare pentru testare i
ntreinere.
29
>igura 3.D 1etectoare de fum amplasate simetric! ntre gurile de introducere montate
n tavan
>igura 3.10 1etectoare de fum amplasate pe plafon c+nd introducerea aerului se face
prin tavane false perforate. 3e o ra/" de 0!=m n )urul detectorului nu tre(uie s" e9iste
perforaii
a$ vedere n seciune ($ vedere n seciune
300!=m 0!=m

3 m

1!5 m
31
32
33
a$ vedere n plan ($ vedere n plan

>igura 3.11 1istanele de amplasare a detectoarelor de fum #vedere n seciune i vedere
n plan$ c+nd gurile de introducere sunt amplasate pe pereiG a$ vite/a de introducere a
aerului este mai mare de s !/ 1 G ($ vite/a de introducere a aerului este mai mic" de
s !/ 1
>igura 3.12 1etectoare amplasate simetric ntre gurile de aspiraie montate la nivelul
tavanului
3%
#1$
#2$

#3$
>igura 3.13 1etectoare amplasate la nivelul tavanului #1$! n spaiul de deasupra tavanului
fals #2$ i pe conductele de aspiraie montate deasupra tavanului fals #3$.
>igura 3.1: 1etectoare amplasate la nivelul tavanului! pe a9ul fiec"rei guri de
aspiraie dar nu direct n curentul de aer! gurile de aspiraie fiind montate su( tavan
a$ vedere n seciuneG


($ vedere n plan
35

>igura 3.1; 2mplasarea detectoarelor n ca/ul n care aspiraia aerului din nc"pere se face
printr8un tavan falsH a$ vedere n seciuneG ($ vedere n plan
-ntroducere aer su( calculatoare
(
a>igura 3.1< 2mplasarea detectoarelor n podea fals"! a8distane mici i (8distane
mari
>igura 3.1= 2mplasarea detectoarelor ntr8o nc"pere cu circulaia intern" a aerului

3=


>igura 3.1( 2mplasarea detectoarelor ntr8o nc"pere cu utila)e r"cite cu aer
3.=.( ,mpla"area detectoarelor Gn conductele de aer
3.=.(.1 1etectoarele optice de fum sau detectoarele de fum prin aspiraie pot fi
montate n conductele de aer pentru a oferi protecie mpotriva mpr"tierii fumului de
c"tre instalaia de ventilare/climati/are sau ca element de protecie local".
3.=.(.2 n ca/ul n care instalaia de climati/are/ventilare nu este n stare de
funcionare! fumul provenit de la incendiu nu va a)unge la detectoare i acestea nu vor
fi operaionale.
3.=.(.3 1iluarea sau tur(ulena fumului poate reduce eficiena detectorului de fum n
conducta unde aerul e9tras din mai multe puncte este com(inat.
3.=.(.: 3entru creterea eficienei! detectoarele tre(uie instalate pe poriunile drepte
ale conductelor! la o distan" de cel puin trei ori mai mare dec+t diametrul conductei
fa" de cel mai apropiat cot sau derivaie.
3.=.(.; 1etectoarele de fum se vor alege corespun/"tor vite/ei aerului i vor fi
ec'ipate cu elementele constructive prev"/ute de produc"tor #tu(uri suplimentare de
prelevrare sau paravane de protecie$.
3.=.D ,mpla"area detectoarelor Gn "pa#iile Gnalte de depo'itare cu raAturi
3.=.D.1 5unt considerate spaii nalte de depo/itare cu rafturi acele nc"peri unde
distana dintre suprafaa pardoselii i partea superioar" a (unurilor depo/itate este mai
mare de =m..
3.
3.=.D.2 n acest ca/ se utili/ea/" o -152- prev"/ut" cu detectoare de fum prin aspiraie
sau detectoare de fum liniare.
3.=.D.3 Cu(ulatura de aspiraie va fi montat" pe p"rile e9terioare ale rafturilor! iar n
ca/ul rafturilor du(le i pe spaiul median.
3.=.D.: 1istana ma9im" fa" de tavan la care se prev"d orificiile pentru aspiraie nu
tre(uie s" fie mai mare de ! = .
3.=.D.; 1istana ma9im" pe ori/ontal" dintre tu(urile de aspiraie nu tre(uie s" fie mai
mare de ! = .
3.=.D.< 1istana ma9im" dintre orificiul de aspiraie i suprafaa e9terioar" raftului nu
tre(uie s" dep"easc" 3 m.
3.=.D.= 2celeai distane se aplic" i n ca/ul /onei de influen" a dou" detectoare sau
a dou" /one de detectare.
3.=.D.( Eiecare detector de fum prin aspiraie va fi asociat unei /one proprii. : /on" de
detectare nu va cuprinde mai mult de 20 de orificii de aspiraie.
3.=.10 ,mpla"area detectoarelor de Alacr
3.=.10.1 1etectoarele de flac"r" tre(uie amplasate astfel nc+t ntre acestea i aria de
detectare s" nu e9iste o(stacole ce ar putea o(tura vi/i(ilitatea acesteia.
3.=.10.2 1etectoarele de flac"r" tre(uie amplasate astfel nc+t s" nu fie influenate de
surse de c"ldur" #de radiaie$ aflate n utili/are normal".
3.=.10.3 1etectoarele de flac"r" tre(uie amplasate astfel s" poat" reali/a o
monitori/are optim" a ariei de detectare.
3.=.10.: 1etectoarele de flac"r" montate pe perete i/sau col! cu un ung'i de nclinare
al a9ei optice de
o
%5 fa" de podea! vor avea un ung'i de detectare de cel puin
o
90
#ve/i fig. 3.19$. 1istana ma9im" p+n" la cel mai ndep"rtat punct #1
o
$ i aria ma9im"
supraveg'eat" sunt date n ta(elul 3.9.
3.=.10.; 7um"rul i po/iia detectoarelor de flac"r" se sta(ilesc astfel nc+t s" se
asigure o monitori/are uniform" a spaiului supraveg'eat.
3.=.10.< 7um"rul detectoarelor se sta(ilete n funcie de condiiile e9istente n spaiul
de supraveg'eat. 3o/iia detectorului se alege astfel nc+t s" fie posi(il" o
supraveg'ere direct" a oric"rei posi(ile surse de incendiu! consider+ndu8se orice
o(stacol care ar putea nt+r/ia sau atenua radiaia electromagnetic" provenit" de la
sursa de incendiu la detector. 1ac" e9ist" o(stacole! num"rul de detectoare va fi
suplimentat.
3.=.10.= 1etectoarele de flac"r" amplasate n e9terior! vor fi alese respect+ndu8se
recomand"rile produc"torului! astfel nc+t! acestea s" corespund" condiiilor de mediu.
38
>igura 3.1D C?9plicativ" asupra amplas"rii detectoarelor de flac"r" pe col cu un ung'i de
nclinare al a9ei optice de
o
%5

2abelul 3.D C2ria ma9im" supraveg'eat" n funcie de tipul detectorului
2ip detector
1@
Dimen"iune
ma9im a laturii
?a$b$R
h@
?m@
Do ?di"tan#a ma9im
pGn la cel mai
Gndeprtat punct din
incint@
2@
?m@
,ria ma9im
"upra!egheat
?m
2
@
clasa 1 25 %5 =25
clasa 2 1. 33 289
clasa 3 12 23 1%%
1$

& detector conform 5& ?7 5%810
2$
4 @orespun/"toare laturii unui cu( cu #a! ( sau &
'
$ 9 [3
3.=.11 ,mpla"area detectoarelor de Aum liniare
3.=.11.1 1etectoarele de fum liniare tre(uie montate n conformitate cu instruciunile
produc"torului.
3.=.11.2 1etectorul de fum liniar se amplasea/" astfel nc+t ntre emi"tor
( ) &
i
receptor
( ) $
s" e9iste vi/i(ilitate.
3.=.11.3 Easciculul optic nu tre(uie s" fie ntrerupt prin sc'im(area po/iiei o(iectelor
n spaiul supraveg'eat.
3.=.11.: 1etectoarele de fum liniare vor fi instalate pe elemente de susinere fi9e care
s" nu fie supuse vi(raiilor i/sau variaiilor de temperatur". 2cestea pot determina
deplasarea sau dilatarea elementelor de susinere #e9H o grind" de metal$ i implicit
deplasarea ra/ei de lumin" focali/at" pe receptorul $ ! ceea ce poate genera
declanarea unor alarme false.
3.=.11.; 1etectoarele de fum liniare pot fi utili/ate n com(inaie cu detectoarele de
fum punctuale n ca/uri particulare cum ar fiH
a$ spaii foarte nalte unde detectoarele punctuale de fum nu sunt
eficienteG
($ spaii unde detectoarele de fum nu pot fi utili/ate din cau/a condiiilor
de mediu,
39
3.=.11.< n ca/ul n care e9ist" posi(ilitatea stratific"rii aerului! ceea ce ar mpiedica
fumul s" a)ung" la tavan! distana
v
D
dintre detector i tavan va fi superioar"
valorilor preci/ate n ta(elul 3.10! astfel nc+t! fasciculul optic s" se g"seasc" su(
stratul de aer cald care mpiedic" fumul s" a)ung" la tavan.
2abelul 3.10 1istane ma9ime i arii de detectare #2
ma9
$ ale detectoarelor liniare de
fum
n"limea incintei
4\m]
D \m] a \m] %
!ax
\m
2
]
D
v
\m]
V U 20R V X 20R
U =!0 m = 12 1200
0!3 p+n" la
0!5
0!3 p+n" la
0!5
X = m
U 12 m
=!5 13 1300
0!% p+n" la
0!.
0!% p+n" la
0!9
X 12 m
U 20 m
. 1% 1%00
0!= p+n" la
0!9
0!8 p+n" la
1!2
D
[ ] !
- distana ori/ontal" ma9im" dintre un punct oarecare de pe tavan i fasciculul
opticG

v
D [ ] !
& distana dintre detector i tavanG

8 ung'iul de nclinare al tavanului fa" de ori/ontal". 1ac" un tavan are pante diferite!
va fi considerat" panta cea mai mic"G
[ ] ! a
8 distana ma9im" dintre dou" fascicule paralele! xD 2 G
ma9
% [ ]
2
!
8 aria ma9im" de detectare o(inut" ca produsul dintre distana ma9im"
[ ] ! a
i
distana ma9im"
[ ] ! 5
m"surat" ntre emi"tor i receptor.
3.=.11.= 1ac" n"limea nc"perii este mai mare de 12 m i p+n" la 20 m! este necesar
s" se efectue/e supraveg'erea spaiului prin montarea detectoarelor liniare pe dou"
niveluri. Easciculele detectoarelor aflate la nivelul inferior tre(uie amplasate astfelH
a$ la o n"lime apro9imativ egal" cu )um"tate din n"limea de instalare a
detectoarelor de la nivelul superiorG
($ distana relativ" ;a< dintre fasciculele de la nivelul inferior nu tre(uie s"
dep"easc" 25 Q din n"limea de monta) a nivelului inferior de detectare.
c$ distana dintre perei i fasciculele paralele cele mai apropiate ale nivelului
inferior nu tre(uie s" dep"easc" 12!5 Q din n"limea de monta) a nivelului
inferior de detectare.
n fig. 3.20 se indic" un e9emplu de amplasare.
%0
Dv = 0,6 ... 0,9 m
5 m
( 0,5 m, < 7 m) "
a = 10
(< 14 m)
m 5 m
( 0,5 m, < 7 m) "
20 m
H = 20 m
10 m
1,2
( 0,5 m)
5 m
"
1,2
( 0,5 m)
5 m
"
2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m
>ig. 3.20 ?9emplu de amplasare a unor detectoare liniare de fum ntr8o incint" cu n"limea de
20 m #vedere perpendicular" pe direcia fasciculelor de detectare$
3.=.11.( 1istana minim"! dintre fasciculul optic i perei sau alte o(iecte nu va fi mai
mic" de 0!5 m! iar distana ma9im" dintre emi"tor i receptor! L! nu va dep"i 100 m
#fig. 3.21$.

L


l
&
?
l/2
l/2
>igura 3.21 ?9plicativ" asupra modului de sta(ilire a ariei /onei supraveg'eate 2
%1
%4 aria /onei supraveg'eateG 5 8 lungimea ra/ei de lumin"G l 8 l"imea /onei
supraveg'eateG & 8 emi"torG $ 8 receptor.
3.=.12 ,mpla"area detectoarelor "peciale
3.=.12.1 3entru toate detectoarele care pentru moment nu sunt incluse n specificaiile
acestui normativ! proiectarea i instalarea acestora vor fi reali/ate n conformitate cu
instruciunile produc"torului.

8 declanator manual
de alarmare amplasat
a$ n po/iia 2 sau B
($
%2
>igura 3.22 2mplasarea declanatoarelor manuale de alarmare pe c"ile de evacuare n
ca/ de incendiu.
3.=.13 ,mpla"area declan*atoarelor manuale de alarmare
3.=.13.1 ?1@ 1eclanatoarele manuale de alarmare vor fi amplasate pe c"ile de
evacuare n ca/ de incendiu! n imediata vecin"tate a fiec"rei ui care face leg"tura cu
scara de evacuare n ca/ de incendiu i la fiecare fiecare ieire n e9terior #a se vedea
fig. 3.22 a$! astfel nc+t nici o persoan" s" nu fie nevoit" s" parcurg" o distan" mai
mare de 30m pentru a a)unge la un declanator manual de alarm" #a se vedea fig. 3.22
($.
?2@ 1istana ma9im" de parcurs din orice punct al cl"dirii p+n" la orice
declanator de alarm" nu va dep"i 20m n ca/ul cl"dirilor nalte! foarte nalte i cu
aglomer"ri de persoane! respectiv 15m la cl"dirile cu persoane care nu se pot evacua
singure! n funcie de necesit"i.
3.=.13.2 1eclanatoarele manuale de alarmare tre(uie s" fie amplasate la vedere! s" fie
uor de identificat i uor accesi(ile.
3.=.13.3 1eclanatoarele manuale de alarmare tre(uie montate la o n"lime ntre 1!2
m i 1!5 m deasupra pardoselii! dac" produc"torul nu impune alte condiii.
3.=.13.: n spaiile unde se afl" persoane cu di/a(ilit"i locomotorii declanatoarele
manuale de alarmare se vor amplasa astfel nc+t s" fie accesi(ile acestora.
3.( ,legerea di"po'iti!elor de alarmare
3.(.1 5eneralit#i
3.(.1.1 : /on" de alarmare este definit" ca fiind! n general! un domeniu al cl"dirii care
coincide cu limitele unui compartiment de incendiu sau mai multor compartimente
al"turate. Lonele de alarmare vor fi n conformitate cu scenariul de securitate la
incendiu.
3.(.1.2 1ac" un semnal de alarm" tre(uie difu/at n ntreaga cl"dire nu este necesar"
nici o divi/are n /one de alarmare.
3.(.1.3 @+nd o /on" de alarmare cuprinde mai multe compartimente de incendiu n
fiecare compartiment se va prevedea cel puin un dispo/itiv de alarmare.
3.(.1.: ntre /onele de alarmare tre(uie s" e9iste o separare clar" pentru a se asigura
distingerea semnalelor numai n /ona de interes nu i n /onele al"turate.
3.(.1.; 0odul de alarmare a ocupanilor cl"dirii tre(uie s" fie n conformitate cu
cerinele procedurii aplicate n ca/ de incendiu! din scenariul de securitate la incendiu.
3.(.1.< 3rocedura aplicat" n ca/ de incendiu poate necesita ca alarma s" fie nt+i
transmis" unui personal desemnat! care mai apoi se poate ocupa de punerea n aplicare
a planului de ap"rare mpotriva incendiilor. n astfel de ca/uri! o alarm" general" de
incendiu nu tre(uie anunat" imediat.
3.(.1.= 1up" verficarea acestora! alarmele tre(uie transmise pompierilor c+t mai
repede posi(il. 2cest lucru poate fi reali/at utili/+nd o leg"tur"! prefera(il direct la
pompieri.
3.(.1.( 1ac"! n cl"dire! e9ist" personal desemnat! apelul poate fi efectuat prin telefon
c"tre un num"r sta(ilit anterior de pompieri sau c"tre num"rul de urgen" naional.
Cre(uie ca num"rul telefoanelor din cl"dire s" fie suficient pentru a nu nt+r/ia
apelarea pompierilor.
3.(.1.D Leg"turile automate tre(uie s" fie monitori/ate! pentru ca orice eroare de
leg"tur" s" fie semnali/at" fie la staia de control de la distan" sau la ?@5.
%3
3.(.1.10 :rice alarm" destinat" ocupanilor cl"dirii tre(uie transmis" cel puin prin
semnal acustic. 2cestea pot fi dispo/itive de alarmare tonal" i sisteme de alarmare
vocal".
3.(.1.11 n funcie de destinaia cl"dirii i/sau utili/atorii cl"dirii! dispo/itivele de
alarmare transmit semnalul de alarmare! n moduri diferite! prinH
a$ semnal acusticG
($ semnal opticG
c$ mesa) vocal #prenregistrat sau utili/nd un operator uman$G
d$ mesa) printr8un dispo/itiv cu semnal tactil #de e9emplu vi(raii$.
3.(.1.12 n cl"dirile unde utili/atorii cl"dirii pot fi persoane neinstruite n privina
procedurilor de intervenie la incendiu! pentru transmiterea mesa)elor de alarmare la
incendiu se recomand" utili/area semnalelor de alarmare vocal".
3.(.2 Di"po'iti!e de alarmare acu"tice ?conAorm 1R /N ;:&3@
3.(.2.1 Cre(uie instalate cel putin 2 dispo/itive de alarmare ntr8o instalaie! c'iar dac"
nivelul de sunet recomandat poate fi atins cu un singur dispo/itiv.
3.(.2.2 Cre(uie instalat cel puin un dispo/itiv de alarmare pentru fiecare
compartiment de incendiu.
3.(.2.3 n /onele de alarmare n care semnalele sonore nu pot fi recepionate din
motive diferite #de e9empluH /gomotul de fundal este e9cesiv! persoane cu disa(ilit"i
fi/ice$ semnalul acustic va fi du(lat de semnal optic i/sau tactil.
3.(.2.: 7ivelul sunetului furni/at va fi n aa fel nc+t semnalul de alarmare s" fie au/it
imediat peste oricare /gomot am(iental.
3.(.2.; ?1@5unetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu 5 dB deasupra oric"rui alt
sunet care ar putea s" dure/e pe o perioad" mai mare de 30 de secunde! dar nu mai mic
de =5dB. 1ac" alarma are scopul de a tre/i persoane care din somn! atunci nivelul
minim tre(uie s" fie de .5 dB.
?2@ 2ceste niveluri minime vor fi atinse n oricare punct n care sunetul de
alarm" tre(uie s" fie au/it.
3.(.2.< 7ivelul sunetului nu tre(uie s" dep"easc" 120 dB la o distan" de 1m de
receptorul de alarm".
3.(.2.= 7ivelul sunetului se m"soar" cu aparate de m"sur" special concepute n
conformitate cu 5& ?7 =1=.2! tip 2! cu r"spuns ncet.
3.(.2.( @aracteristicile sunetului utili/at pentru alarmare vor fi aceleai n toate p"rile
cl"dirii.
3.(.2.D 3entru a preveni apariia unor niveluri mari ale sunetului care ar putea ap"rea
n anumire /one! se recomand" utili/area unui num"r mai mare de dispo/itive de
alarmare cu cu nivel redus al intensit"ii sunetului! dec+t un num"r mai mic de
dispo/itive de alarmare cu un nivel al sunetului mai mare.
3.(.2.10 5emnalul de alarm" de incendiu se recomand" s" fie cu o frecven" cuprins"
ntre 0!582N*/.
3.(.3 Di"po'iti!e de alarmare care tran"mit "emnalul prin me"aB !ocal ?conAorm 1R /N
;:&1< *i 1R /N ;:&2:@
3.(.3.1 n ca/ul folosirii de mesa)e prenregistrate! sistemul tre(uie proiectat n aa fel
nc+t s" nu poat" activa simultan mai multe module de comunicare.
3.(.3.2 2ccesul la interfaa de comand" a sistemelor de adresare pu(lic"! n ca/ de
incendiu! tre(uie limitat la persoanele desemnate n acest scop n condiiile legii.
3.(.3.3 Cre(uie iniiat" o alarm" potrivit" #fie nregistrat" dinainte sau sinteti/at"$ care
poate fi transmis" automat ca r"spuns la o alarm" de incendiu! imediat sau cu
nt+r/iere #corespun/"tor procedurii aplicate n ca/ de incendiu$G aceast" transmisie nu
tre(uie s" depind" de pre/ena unui operator.
%%
3.(.3.: Coate mesa)ele vocale s" fie n lim(a rom+n"! clare! scurte! f"r" am(iguit"i!
inteligi(ile i! pe c+t posi(il! presta(ilite. 2tunci c+nd este ca/ul pot fi i ntr8o alt"
lim(".
3.(.3.; 7ivelul intensit"ii sunetului n ca/ul mesa)ului vocal tre(uie sta(ilit conform
cu cap. 3.8.2! dar va tre(ui s" fie cu cel puin 10dB peste nivelul oric"rui sunet care
pro(a(il s" persiste pe o durat" mai mare de 30s.
3.(.3.< Cransmiterea mesa)elor vocale n ca/ de incendiu tre(uie conceput" i reali/at"
astfel nc+t acestea s" nu fie confundate cu alte mesa)e vocale #de e9emplu! mesa)ul
privind pau/a de mas"! nceputul sau sf+ritul programului$! fiind necesar" ncetarea
acestora n momentul transmiterii mesa)elor vocale de alarmare la incendiu.
3.(.3.= -ntervalul de timp dintre dou" mesa)e succesive nu tre(uie s" dep"easc" 30 de
secunde.
3.(.3.( -n ca/ul unei alarme de incendiu tre(uie s" r"m+n" n funciune numai modulul
de comunicare! generatorul de mesa) sau microfonul care deservete -152-. 2cestea
tre(uie meninute astfel nc+t s" poat" fi transmise anunuri sau instruciuni referitoare
la ca/urile de urgen".
3.(.3.D @el puin un microfon folosit n ca/ de incendiu va fi instalat l+ng"
ec'ipamentul de control i de semnali/are #?@5$.
3.(.3.10 3ot fi prev"/ute mai multe ec'ipamente de transmitere a mesa)elor vocale #de
e9emplu! microfoane suplimentare care s" deserveasc" -152-$! ns" proiectarea
sistemului tre(uie s" se fac" astfel nc+t s" nu fie posi(il" funcionarea simultan" a mai
mult de un microfon! un modul de comunicare sau un generator de mesa)e.
3.(.: Di"po'iti!e de alarm !i'uale ?conAorm 1R /N ;:&23@
3.(.:.1 1ispo/itivele de alarmare tre(uie utili/ate numai n /one n care nivelul
/gomotului am(iental dep"ete 90 dB! n /one n care este necesar" o protecie la
/gomot i n /onele n care se pot afla persoane cu di/a(ilit"i auditive! precum i n
alte situaii sta(ilite de proiectanii sistemului de securitate.
3.(.:.2 >n semnal optic de alarmare tre(uie s" fie uor de sesi/at i de recunoscut n
raport cu alte semnale optice utili/ate n cl"dire. Cre(uie s" fie vi/i(il din orice punct
al ariei prote)ate.
3.D ,L/5/R/, 6I .ONDI7IIL/ D/ ,0%L,1,R/ ,L/ /.II%,0/N2ULUI D/
.ON2ROL 6I 1/0N,LI3,R/ ?/.1@
3.D.1 5eneralit#i
3.D.1.1 ?@5 poate fi instalat n urm"toarele configuraiiH
a$ independentG
($ cu panou frontal de comand"G
c$ cu panou de comand" de la distan".
3.D.1.2 3entru alte configur"ri #de e9emplu panouri cu telecomand"$ tre(uie definite
specificaii n proiect.
3.D.1.3 ?c'ipamentele de control i semnali/are se vor instala! de regul"! n serviciul
destinat pompierilor! n spaii uor accesi(ile sau! c+nd nu e9ist" serviciu de pompieri!
ntr8o incint" supraveg'eat" permanentG dac" nu este ndeplinit" aceast" condiie! ?@5
tre(uie conectat la o staie de control de la distan". 2ceasta din urm" va fi prev"/ut"
cu un post telefonic.
3.D.1.: ?@5 va asigura retranslaia indicaiilor n cl"dirile prin panouri suplimentare
de averti/are n ca/ul n care e9ist" mai multe intr"ri pentru pompieri i/sau n ca/ul n
care ?@5 se afl" ntr8o /on" necirculat".
%5
3.D.1.; 1ac" se montea/" mai multe panouri suplimentare de averti/are care permit
preluarea controlului de la mai multe locaii! tre(uie luate m"suri pentru a se preveni
operarea contradictorie a comen/ilor din po/iii diferite prin retranslaia comen/ilor.
3.D.1.< 3anourile suplimentare de averti/are tre(uie montate n nc"peri care satisfac
aceleai condiii conform art. 3.9.2.1.
3.D.1.= 5emnalele optice su( forma l"mpilor de averti/are! corpurile de iluminat
pentru continuarea lucrului! tre(uie s" fie montate la intr"rile prev"/ute pentru accesul
pompierilor n cl"dire.
3.D.2 .ondi#ii pri!ind ampla"area /.1
3.D.2.1 nc"perile special destinate ec'ipamentelor de control i semnali/are tre(uie s"
corespund" urm"toarelor condiiiH
a$ s" fie amplasate c+t mai aproape de centrul de greutate #centrul cel mai
apropiat ca amplasament de ma)oritatea ec'ipamentelor deservite$ al reelei
respective! asigur+nd un grad de securitate corespun/"torG
($ s" fie situate! n general! la parter! n spaii uor accesi(ile din e9terior! n
vecin"tatea uilor de acces de intervenie ale pompierilor. @+nd specificul
cl"dirii impune! se admite amplasarea ec'ipamentelor de control i semnali/are
aferente -152- la alte niveluri ale cl"diriiG
c$ accesul c"tre nc"perile unde sunt amplasate ?@5 tre(uie s" fie uor. 3e calea
de acces nu tre(uie s" e9iste o(stacole care ar putea mpiedica sau nt+r/ia
intervenia personalului desemnatG
d$ s" nu fie traversate de conductele instalaiilor utilitare #ap"! canali/are! ga/e!
inc"l/ire! etc.$. 5unt admise numai racorduri pentru instalaiile care deservesc
nc"perile respectiveG
e$ s" nu fie amplasate su( nc"peri ncadrate n clasa 21% conform normativului
-. 4 2011 #medii e9puse la pic"turi cu ap"$G
f$ spaiile pentru ?@5 s" fie prev"/ute cu instalaii de iluminat de siguran"
pentru continuarea lucruluiG
g$ accesul s" fie permis doar persoanele speciali/ate i desemnate n condiiile
legii.
3.D.2.2 2mplasarea ec'ipamentului de control i semnali/are #?@5$ impune! n plus
fa" de cele prev"/ute la articolul 3.9.2.1! urm"toarele H
a$ indicaiile i controalele s" fie uor accesi(ile pompierilor i personalului
responsa(il din cl"direG
($ iluminatul s" permit" citirea cu uurin" a etic'etelor i indicaiilor vi/uale!
#cel puin 200l9$G
c$ riscul de incendiu s" fie mic i spaiul s" fie prev"/ut cu cel puin un element
de detectare conectat la sistemul de semnali/are a incendiilor.
3.D.2.3 1ac" ec'ipamentul de control i semnali/are este distri(uit n mai multe
carcase aflate n spaii diferite! este necesar caH
a$ spaiul de amplasare al fiec"rei carcase s" satisfac" cerinele de la art.3.9.2.2G
($ cone9iunile dintre carcase s" fie prote)ate mpotriva ocurilor mecanice i
mpotriva deterior"rii prin incendiu! conform cap.5.3G
c$ facilit"ile de monitori/are a defectelor s" acopere interconect"rile dintre
diferite carcase ale centralei.
3.D.2.: 1ac" este necesar" montarea ?@5 n spaii care nu ndeplinesc condiiile
menionate anterior! atunci tre(uie luate m"suri speciale pentru protecia
ec'ipamentului.
%=
3.D.2.; 2ceste nc"peri se prev"d! prin documentaia te'nico8economic"! cu minimum
182 pri/e de 1=2 / 230 J pentru l"mpi porta(ile i unelte #scule! accesorii$ porta(ile n
condiiile prev"/ute de reglement"rile te'nice n vigoare! iar alimentarea acestora s" se
fac" din ta(loul electric de securitate la incendiu al cl"dirii.
3.D.2.< ?c'ipamentele de control i semnali/are aferente -152- se amplasea/" n
nc"peri separate prin elemente de construcii incom(usti(ile clasa de reacie la foc %1
ori %'-s
1
! d
o
cu re/istena la foc minimum $&I20 pentru planee i minimum &I20
pentru perei av+nd golurile de acces prote)ate cu ui re/istente la foc &I
'
60-C i
prev"/ute cu dispo/itive de autonc'idere sau nc'idere automat" n ca/ de incendiu.
3.D.2.= n nc"perile destinate ?@5 se va instala un post telefonic! conectat la sistemul
de telefonie interioar" a o(iectivului ori la alte mi)loace care asigur" transmsia la
distan"..
3.D.2.( 3entru locali/area rapid"! uoar" i f"r" am(iguiditate a alarmei i pentru a lega
indicaia centralei de locaia oric"rui detector sau declanator manual tre(uie furni/ate
cel puinH /ona alarmat"! elementul din /on" care a declanat alarma! un te9t care s"
furni/e/e informaii de locali/are a alarmei! diagrame de conectare! averti/"ri optice
pentru indicarea la distan" a st"rii elementului de detectare sau declanatorului
manual.#ve/i 3.9.2.2a$.
3.D.2.D ?1@ n ca/ul centralelor de supraveg'ere la distan" se asigur" o semnali/are de
alarmare printr8o leg"tur" automat" cu pompierii ntr8un timp minim de semnali/are.
?2@ 2larmarea automat"! n ca/ul e9istenei pa/ei n momentul declan"rii
alarmei! tre(uie confirmat" de c"tre personalul de pa/" i retransmis" telefonic
serviciului de pompieri.
3.D.2.10 ?1@ Leg"turile automate tre(uie monitori/ate astfel nc+t orice defect s" fie
indentificat la distan" sau la central".
?2@ 2colo unde e9ist" centre de supraveg'ere la distan" tre(uie transmise cel
puin semnalele generale de incendiu sau defect. 1ac" spaiul este permanent
supraveg'eat atunci se poate utili/a telefonul pentru anunarea pompierilor.

3.10 ,L,R0/ >,L1/
3.10.1 ?ste posi(il ca parametrii monitori/ai! de e9emplu c"ldur"! fum! mono9id de car(on!
radiaii >J i -& s" provoace alarme false.
3.10.2 ?1@ 7ivelul de sensi(ilitate se sta(ilete lu+nd n considerare nivelul de pertur(aii
atunci c+nd acestea se cunosc.
?2@ 3entru evitarea alarmelor false se aplic" cel puin una dintre urm"toarele metodeH
a$ alegerea corect" a detectoruluiG
($ alegerea unei sensi(ilit"i asem"n"toare pentru detectoare#dac" este posi(il$G
c$ integrarea a mai mult de o valoare de prag pentru a permite etape separate de
non alarm"! pre8alarm" i alarm"G
d$ alegerea algoritmilor potrivii pentru procesul de luare a deci/iei in sistemele
controlate cu softOareG
e$ utili/area n acelai dispo/itiv de detectare a doi sau mai muli parametri
mpotriva incendiilorG
f$ proiectarea instalaiei cu du(la inciden" a detect"rii #dependen" de dou"
/one! dependena de dou" detectoare sau detector multisen/or$G
?3@ n ca/ul posi(ilit"ii de nt+r/iere a transmisiei semnalului alarmei mpotriva
incendiilor c"tre un centru cu comand" de la distan"! vor fi ntrunite urm"toarele cerineH
a$ ca ultim" posi(ilitate! pe durata de activitate se poate utili/a un sistem de
confirmare pre8transmisie c"tre dispeceratul central i/sau (rigada de
pompieriG
%.
($ -152- va atepta 30 secunde confirmarea semnalului de alarm"G
c$ f"r" confirmare! semnalul de alarm" va fi transmis dup" 30 secundeG
d$ n funcie de procesul care se declanea/" n ca/ de incendiu! dimensiunea
cl"dirii! timpul de sosire al pompierilor! poate fi acceptat un timp minim de
investigare de 2 minute dup" confirmarea sistemului de alarm"G
e$ recepia altor semnale de alarm" pe parcursul timpului de investigare va activa
ec'ipamentul de semnali/are a alarmei mpotriva incendiului f"r" nt+r/iereG
f$ setarea 6transmisiei nt+r/iate6 va putea fi efectuat" doar manual! de/activarea
va putea fi setat" automat. 5coaterea din funciune va putea fi efectuat"! de
asemenea! manual.
3.10.3 1etectoarele de c"ldur" nu vor fi instalate acolo unde temperatura am(iant"! din cau/a
surselor de c"ldur" naturale sau operaionale! poate a)unge la niveluri unde apare un risc de
declanare a detectoarelor.
3.10.: ?1@ 2tunci c+nd detectoarele de fum sunt instalate n camere )oase! #cu o n"lime mai
mic" de 3 m$ tre(uie luate m"suri pentru prevenirea declan"rii detectoarelor la! de e9emplu!
fumul de igar"! procesele de lucru etc.
?2@ 3entru evitarea declan"rii detectoarelor i a alarmelor false pot fi introduse
urm"toarele m"suriH
a$ evitarea po/iion"rii detectoarelor l+ng" surse pro(a(ile de fumG
($ inter/icerea fumatuluiG
c$ nlocuirea detectoarelor de fum cu cele de c"ldur"G
d$ condiionarea declan"rii alarmei de intrarea n starea de alarm" a dou" /one
diferite sau a dou" detectoare din aceeai /on" de detectare.
3.10.; n camerele cu un puternic curent de aer! e9ist" riscul ca praful s" se ae/e pe
detectoare i s" provoace o alarm" fals". n astfel de ca/uri! tre(uie instalat un scut de
protecie special pentru a prote)a detectoarele.
3.10.< Coate dispo/itivele utili/ate n sistemele de detectare vor avea protecie adecvat"
mpotriva pertur(aiilor electromagnetice #@?0$ potrivit" pentru a evita alarmele false
cau/ate de interferenele electromagnetice.
%8
.,%I2OLUL : & 1UR1/ D/ ,LI0/N2,R/ .U /N/R5I/ /L/.2RI.4
:.1 5/N/R,LI247I
:.1.1 -152- tre(uie s" ai(" cel puin dou" surse de alimentare! o surs" de baz i o surs de rezerv.
:.1.2 2t+t sursa de (a/" c+t i sursa de re/erv" tre(uie s" asigure! n mod independent una de
cealalt"! funcionarea la parametrii nominali a -152-.
:.1.3 @!d es"e dis#o!ibi$ sursa de baz, a%eas"a "rebuie s &ie sursa de a$ime!"are e'%$usiv a instalaiei
de detectare i semnali/are a incendiului.
:.1.: 5ursa de re/erv" tre(uie s" fie constituit" din (aterii de acumulatoare re(!%r%abi$e de 12
)%.%. sau 24 )%.%.. *%eas"a #oa"e &i %om#$e"a" %u u! +ru# e$e%"ro+e! #e!"ru asi+urarea dura"ei de &u!%,io!are.
:.1.; 1ac" sursa de (a/" nu este disponi(il", %omu"area a$ime!"rii %u e!er+ie e$e%"ri% a -D.*- #e
sursa de rezerv "rebuie s se &a% au"oma", #ri!"r/u! sis"em **0 reversibi$. 1a rea#ari,ia "e!siu!ii #e sursa de
baz, -D.*- "rebuie a$ime!"a" %u e!er+ie e$e%"ri% di! a%eas"a i reve!irea "rebuie s se &a%, de aseme!ea,
au"oma".
:.1.< Coate sursele de alimentare #interne i e9terne$ aferente -152- #alimentare detectori
din surse e9terne! sirene! etc.$ tre(uie s" fie certificate 5& ?7 5%8% i s" poat" permite
monitori/area parametrilor conform cap. %.3 .
:.1.= 5ursa de alimentare cu energie electric" a elementelor componente a ?@5 tre(uie s" fie
aceeai ca i cea pentru ?@5 sau s" fie compati(il" cu aceasta.
:.1.( 2pariia unei avarii pe traseul de alimentare cu energie electric" a elementelor
componente a -152- nu tre(uie s" afecte/e monitori/area pentru o /on" mai mare de 10000
m
2
.
:.2 1UR1, D/ 8,34
:.2.1 5ursa de (a/" pentru alimentarea cu energie electric" a -152- tre(uie s" fie 5istemul
?lectroenergetic 7aional.
:.2.2 2limentarea -152- din sursa de (a/" se va face respect+nd prevederile reglement"rilor
te'nice referitoare la alimentarea cu energie electric" a instalaiilor de securitate la incendiu.
:.2.3 >n ec'ipament electric care produce energie electric" local poate fi considerat surs" de
(a/" numai dac" pre/int" acelai coeficient de siguran" ca i 5istemul ?lectroenergetic
7aional sau n ca/ul n care nu e9ist" posi(ilitatea racord"rii cl"dirii la acesta.
:.2.: ?lementele componente ale -152- tre(uie s" fie alimentate cu energie electric" din
sursa de (a/" prin intermediul unor circuite electrice corect dimensionate! prote)ate cu aparate
de protecie adecvate! etic'etate! accesi(ile numai personalului de ntreinere al acestora.
:.2.; 2limentarea cu energie electric" a elementelor componente ale -152- tre(uie s" fie
independent" de orice dispo/itiv de separare general" a cl"dirii.
:.2.< La utili/area mai multor ec'ipamente de alimentare! condiiile se aplic" pentru fiecare n
parte.
:.2.= Eac e9cepie de la prevederile amintite anterior instalaiile de semnali/are a incendiilor
care sunt montate n locuine prev"/ute cu detectoare autonome.
:.3 1UR1, D/ R/3/R-4
:.3.1 1ac" alimentarea din sursa de (a/" nu mai este posi(il"! alimentarea cu energie electric"
se face dintr8o surs" de re/erv"#ve/i %.1.%$
:.3.2 3entru -152-! sursa de re/erv" tre(uie s" asigure o durat" de funcionare de %8 ore i! n
plus! necesarul de putere pentru semnali/area unei alarme pe durata a 30 de minute.
:.3.3 2sigurarea cu energie electric" din sursa de re/erv" poate fi redus" la o durat" minim"
de 30 ore pentru construciile unde e9ist" personal de supraveg'ere permanent! dac" este
%9
indicat" imediat lipsa de disponi(ilitate a sursei de (a/" i durata reparaiei este reglementat"
printr8un contract de ntreinere cu furni/orul de energie electric"! prin care s" se asigure c"
durata reparaiei nu dep"ete 2% ore.
:.3.: n ca/ul cl"dirilor r"mase neocupate pentru o perioad" de cel puin 30 de /ile! durata de
funcionare pe sursa de re/erv" se m"rete la .2 ore.
:.3.; n ca/ul n care sursa de re/erv" este constituit" de un grup electrogen! acesta tre(uie
realimentat cu com(usti(il n cel mult 2% de ore de la comutarea pe sursa de (a/".
:.3.< 2legerea i dimensionarea (ateriilor de acumulatoare tre(uie s" se fac" astfel nc+t s"
asigure alimentarea cu energie electric" a tuturor elementelor componente ale -152- pe toat"
durata ntreruperii aliment"rii cu energie electric" din sursa de (a/" i s" permit" luarea unor
m"suri corective.
:.3.= @apacitatea final" a (ateriei de acumulatoare se va evalua av+nd n vedere sc"derea
acesteia odat" cu m("tr+nirea ec'ipamentului! folosind indicaiile date de furni/or.
:.3.( &enc"rcarea acumulatoarelor tre(uie efectuat" pe parcursul a 2% ore la 80Q din
capacitatea sa nominal" i la 100Q n %8 ore! cu o funcionare continu" a instalaiei.
:.3.D ?c'ipamentul de alimentare electric" tre(uie s" fie capa(il s" semnali/e/e urm"toarele
defecteH
a$ pierderea sursei de (a/" n mai puin de 30 min.G
($ pierderea sursei de re/erv" n mai puin de 15 min.G
c$ sc"derea tensiunii (ateriei su( valoarea ce o face neopera(il" i este indicat" de
produc"torG
d$ defectarea nc"rc"torului (ateriei n mai puin de 30min.
:.3.10 3entru montarea! e9ploatarea i ntreinerea (ateriilor de acumulatoare vor fi respectate
cu strictee condiiile impuse de produc"tor i de reglement"rile te'nice aflate n vigoare la
data ela(or"rii documentaiei te'nice.
50
.,%I2OLUL ; & %R/-/D/RI 5/N/R,L/ %RI-IND /J/.U2,R/, 6I
/J%LO,2,R/, IN12,L,7IILOR D/ D/2/.2,R/$ 1/0N,LI3,R/ 6I
,-/R2I3,R/ , IN./NDIILOR IN .ON12RU.7II
;.1 5/N/R,LI247I
;.1.1 Lucr"rile se vor e9ecuta n conformitate cu prevederile documentaiei te'nice i a
reglement"rilor cuprinse n pre/entul normativ.
;.1.2 ?9ecutantul va semnala investitorului orice neconcordan" o(servat" n timpul
e9ecut"rii lucr"rilor ntre coninutul documentaiei te'nice! reglement"rile te'nice n vigoare
i/sau condiiile nt+lnite n teren.
;.1.3 3roiectantul va efectua orice modificare necesar" ap"rut" ca urmare a neconcordanei
ap"rute n e9ecuie.
;.1.: -nvestitorul va e9ploata i ntreine! n condiii de siguran"! -152-! conform legislaiei
n vigoare.
;.1.; &ecepia la terminarea lucr"rilor se reali/ea/" conform prevederilor Legii nr.10/1995
privind calitatea n construcii! cu modific"rile ulterioare! i a &egulamentului de recepie a
lucr"rilor de construcii i instalaii aferente acestora apro(at prin *ot"r+rea ,uvernului
nr.2.3/199%! precum i a reglement"rilor te'nice specifice privind verificarea calit"ii i
recepia lucr"rilor de instalaii aferente construciilor! aplica(ile! n vigoare.
;.1.< ?9ecutantul tre(uie s" predea (eneficiarului registrul de control al instalaiei! ntocmit
conform 7ormelor generale de ap"rare mpotriva incendiilor apro(ate cu :.0.2.-. nr.
1=3/200..
;.2 %O3,R/, .IR.UI2/LOR /L/.2RI./ ,L/ IN12,L,7I/I D/ D/2/.2,R/
6I 1/0N,LI3,R/ IN./NDIU ?ID1,I@
;.2.1 2legerea traseelor circuitelor electrice destinate -152- tre(uie s" permit" monta)ul uor
al acestora! introducerea i scoaterea cu uurin" a conductoarelor electrice. 0onta)ul
circuitelor electrice ale -152- se poate face n tu(uri! canale! g'ene etc.
;.2.2 @ircuitele electrice destinate -152- tre(uie po/ate astfel nc+t s" fie evitate efecte
adverse asupra acesteia.
;.2.3 La po/area circuitelor electrice ale -152- tre(uie luate n considerare urm"toarele
aspecteH
a$ protecia mpotriva pertur(aiilor electromagnetice care pot afecta funcionarea
corect" a sistemuluiG
($ protecia mpotriva incendiilorG
c$ protecia mpotriva deterior"rilor mecanice.
;.2.: @ircuitele sistemului de alarm" la incendiu se separ" de alte circuite electrice prin
intermediul ecranelor i/olate sau legate la pri/a de p"m+nt sau prin po/area acestora la o
distan" adecvat".
;.2.; 3entru protecia mecanic"! protecia la foc i reducerea pertur(aiilor electromagnetice
din cau/a apropierii de circuitele electrice de )oas" tensiune! circuitele -152- se separ" prinH
a$ montarea n tu(uri! canale! g'ene distincte etc.G
($ elemente desp"ritoare mecanice continue i rigide din materiale care au clas"
de reacie la foc minimum B8s
1
!d
0
clasificate conform 5& ?7 1350181I21H2010G
c$ distane de minim 0!3 m de ca(lurile altor sistemeG
d$ utili/area ca(lurilor ecranate electric.
;.2.< @ircuitele electrice ale -152- tre(uie H
51
a$ s" ai(" mantaua sau nveliul e9terior colorat distinctiv #rou sau portocaliu$ pe
ntreaga lor lungimeG sau
($ marcate adecvat sau etic'etate la intervale nu mai mari de 2m pentru a indica funcia i
cerina de separareG sau
c$ po/ate n tu(uri! canale re/ervate pentru -152- i marcate astfel nc+t s" se indice
aceast" re/ervareG n acest ca/! circuitele tre(uie s" fie nc'ise complet! iar capacele
canalelor de ca(lu tre(uie fi9ate ferm.
;.2.= Coate ca(lurile i p"rile metalice ale sistemului tre(uie separate corespun/"tor de orice
component" metalic" care face parte din sistemul de protecie la tr"/net. 0"surile de protecie
mpotriva tr"/netului tre(uie s" respecte normele i reglement"rile te'nice specifice n
vigoare.
;.2.( n ca/ul n care circuitele electrice destinate -152- traversea/" planee sau perei
re/isteni la foc! golurile tre(uie asigurate mpotriva incendiului astfel nc+t re/istena la foc a
elementului de separare traversat s" nu se reduc".
;.2.D -nstalarea circuitelor electrice destinate -152- n lungul conductelor calde #
o
t %0 > @$
sau pe suprafee calde tre(uie evitat". 1e asemenea! se evit" traseele e9puse la umiditate.
;.2.10 3e poriuni reduse ale traseelor apropiate de suprafee calde #
o
t %0 > @$ sau la
ncruci"ri cu acestea! distana ntre circuitele electrice ale -152- tre(uie s" fie de minim 12
cm sau se iau m"suri de i/olare termic".
;.2.11 5e evit" instalarea circuitelor electrice destinate -152- n tuneluri sau canale te'nice n
care se g"sesc circuite electrice pentru tensiuni mai mari de 1000 J. n ca/ul n care nu este
posi(il" o alt" soluie! circuitele electrice -152- se instalea/" n tuneluri sau canale te'nice pe
pereii opui sau pe aceeai parte cu circuitele electrice la tensiuni mai mari de 1000J la o
distan" de cca %0 cm su( acestea. n aceast" ultim" situaie ca(lurile vor fi ecranate sau
montate n eav" de protecie.
;.2.12 7u este admis" trecerea ca(lurilor electrice prin spaii cu pericol de e9plo/ie sau /one
n care e9ist" pericol de scurgere a unor lic'ide ce ar putea deteriora nveliul de protecie al
circuitelor electrice ale -152- destinate altor spaii #/one$. 2tunci c+nd nu este posi(il sau
)ustificat te'nic trecerile respective vor fi reali/ate n canali/"ri proprii e9ecutate din materiale
incom(usti(ile! clas" de reacie la foc 21 sau 2
2
8s
1
!d
0
.
;.2.13 5e recomand" s" se sta(ileasc" traseele pe pereii e9teriori acestor spaii #cu condiia
prote)"rii mpotriva deterior"rilor mecanice i de mediu$! i anume! n spaiile de circulaie!
ane9e te'nice sau alte spaii f"r" pericol de incendiu.
;.2.1: n cl"dirile nalte i foarte nalte coloanele dispuse pe vertical"! pentru circuitele
electrice destinate -152-! tre(uie s" fie separate de celelalte tipuri de instalaii electrice! #art.
5.2.5$.
;.2.1; 5uplimentar prevederilor anterioare privind reali/area circuitelor electrice destinate
-152-! circuitele de detectare i comand" vor fi respectate urm"toarele condiiiH
a$ pentru toate ar'itecturile de sistem la care se reali/ea/" p"strarea funcionalit"ii n
ca/ul unui defect se accept" utili/area ca(lurilor cu nt+r/iere la propagarea fl"c"rii #cu
e9cepiile prev"/ute la 5.3.= i 5.3.13$
($ pentru toate ar'itecturile de sistem la care nu se asigur" p"strarea funcionalit"ii n
ca/ de defect se vor utili/a sisteme de ca(luri cu re/istena la foc de cel puin 30 minute #cu
e9cepiile prev"/ute la 3.5.=$.
;.3 ,L/5/R/, 6I %O3,R/, .,8LURILOR
;.3.1 @ircuitele electrice destinate -152- se e9ecut" n monta) aparent sau ngropat! alegerea
conductoarelor sau a ca(lurilor electrice fiind conforme cu cerine specificate de produc"torul
ec'ipamentelor.
52
;.3.2 @ircuitele instalaiilor de semnali/are a incendiilor se e9ecut" n ca(luri cu conductoare
din cupru cu e9cepia ca/urilor c+nd sistemul este proiectat s" lucre/e n alte te'nologii #de
e9emplu! ca(luri optice$. 5eciunea minim" a conductoarelor va avea diametrul de 0!8mm.
;.3.3 n spaiile de producie i depo/itare #cu risc mare sau foarte mare de incendiu$
circuitele electrice destinate -152- se reali/ea/" n ca(luri cu conductoare de cupru cu
nt+r/iere la propagarea fl"c"rilor! po/ate n m"nunc'i.
;.3.: @ircuitele electrice destinate -152- se instalea/"! de regul"! n /one cu risc mic de
incendiu #cu e9cepia celor din incinte prote)ate$. 1ac" este necesar" trecerea traseelor de
ca(luri prin alte /one! tre(uie utili/ate sisteme de ca(luri astfel nc+t s" nu fie mpiedicateH
a$ recepia unui semnal de detectare de c"tre ?@5G
($ transmiterea semnalului de alarmare c"tre dispo/itivele de alarmareG
c$ transmisia comen/ilor c"tre ec'ipamentele de protecie mpotriva incendiului.
;.3.; ?1@@a(lurile care tre(uie s" r"m+n" n funciune mai mult de 1 minut dup" detectarea
incendiului tre(uie s" re/iste la efectele focului un timp de cel puin 30 de minute sau s" fie
prote)ate pentru aceast" perioad" pentru a asigura continuitatea n funcionare i/sau
transmisia semnalului.
?2@ 2ceste ca(luri sunt cele care asigur"H
a$ conectarea dintre ?@5 i ec'ipamentul de alimentare cu energie electric" dac"
se g"sesc n carcase diferiteG
($ conectarea dintre p"ri ale ?@5 dac" se g"sesc n carcase diferiteG
c$ conectarea dintre ?@5 i panourile repetoare de semnali/are i/sau de
comand"G
d$ funcionarea ntr8o /on" cu risc mare de incendiu #de e9emplu activarea
trapelor de evacuare a fumului i ga/elor fier(ini! clapetele antifoc!
dispo/itivele de alarmare$.
;.3.< n cl"dirile nalte! foarte nalte i spitale sistemele de ca(luri ntre elementele ?@5 de
interconectare tre(uie s" re/iste la efectele focului un timp de cel puin 90 minute pentru a
asigura continuitatea n funcionare i/sau transmisia semnalului.
;.3.= @ircuitele electrice care conectea/" ?@5 cu detectoare! declanatoare manuale!
dispo/itive de alarmare etc. pot fi n sistem radial sau n (ucl".
;.3.( ?1@ Liniile radiale dintr8o /on" supraveg'eat" cu dispo/itive de detectare se pot e9ecuta
cu ca(luri cu nt+r/iere la propagarea focului.
?2@ Liniile radiale ce trec printr8o /on"! n plan ori/ontal! nesupraveg'eat" de
dispo/itive de detectare tre(uie s" se e9cute cu sisteme de ca(luri re/istente la foc cel
puin 30 min. sau s" dispun" de o protecie care s" re/iste pe durata respectiv"! pentru
a asigura continuitatea n funcionare i/sau transmisia semnalului.
;.3.D n ca/ul n care c"ile de transmisie sunt instalate n (ucl"! vor fi utili/ate ca(luri separate
pentru c"ile de transmisie de intrare i ieire.
;.3.10 La utili/area circuitelor electrice n (ucl" tre(uie avut" n vedere evitarea posi(ilit"ii
deterior"rii simultane a celor dou" capete ale (uclei #ruperea ca(lului sau scurtcircuit$. La
amplasarea am(elor capete ale (uclei n acelai spaiu! se iau m"suri suplimentare de protecie
mecanic" sau se distanea/" suficient cele dou" capete ale (uclei! pentru evitarea unui defect
simultan.
;.3.11 n situaiile n care am(ele c"i ale (uclei pot fi deteriorate simultan de un incendiu!
(ucla tre(uie s" dispun" de o protecie la incendiu! dar nu mai puin de 30 min.
;.3.12 1ac" cone9iunile n linii radiale sau n (ucl"! traversea/" mai multe niveluri ale
cl"dirii! ca(lurile tre(uie s" re/iste conform scenariului de securitate la incendiu! dar nu mai
puin de 30 min.
;.3.13 n cl"dirile nalte! foarte nalte i spitale ca(lurile destinate c"ilor de transmisie tre(uie
s" re/iste cel puin 30 min.
53
;.3.1: @+nd se folosesc ca(luri multiperec'e sau ca(luri fle9i(ile niciuna dintre perec'i nu va
fi utili/at" pentru alte circuite dec+t cele aferente sistemului de alarm" la incendiu.
;.3.1; @one9iunile electrice nu se reali/ea/" dec+t n carcasele ec'ipamentelor. n ca/ul n
care acest lucru nu este posi(il! cone9iunile tre(uie reali/ate ntr8o cutie de cone9iuni!
accesi(il" i identifica(il". &eali/area cone9iunii nu tre(uie s" reduc" re/istena la foc a
traseului.
;.3.1< @ircuitul electric care alimentea/" cu energie electric" ec'ipamenul de control i
semnali/are se montea/" pe o intrare separat" n carcasa ec'ipamentului! fa" de toate
celelalte circuite electrice ale -152-.
;.3.1= &e/istena de i/olaie fa" de p"m+nt a circuitelor de semnali/are tre(uie s" fie minim
500N^ m"surat" la 500J n c.c..
;.3.1( 3o/iionarea traseelor de ca(luri se va reali/a n conformitate cu documentaia te'nic".
3o/iionarea tre(uie s" in" cont de eventuale riscuri mecanice.
;.3.1D n cl"diri cu risc de e9plo/ie vor fi respectate prevederile reglement"rilor te'nice
specifice n vigoare.
;.3.20 2legerea sistemelor i a ca(lurilor re/stente la foc se va face n concordan" cu
prevederile 7ormativului -8.82011.
;.: .ON>I5UR,R/, 6I -/RI>I.,R/, 1I12/0ULUI
;.:.1 3ersoana responsa(il" cu configurarea tre(uie s" efectue/e verificarea necesar" pentru a
se asigura c" au fost reali/ate satisf"c"tor toate lucr"rile de montare! c" metodele! materialele
i componentele utili/ate corespund normelor i normativelor n vigoare i c" documentaia
final" i instruciunile de utili/are sunt adecvate sistemului.
;.:.2 3ersoana responsa(il" cu configurarea tre(uie s" teste/e i s" verifice c" -152-
funcionea/" corect i dac"H
a$ detectoarele i declanatoarele manuale de alarmare sunt funcionaleG
($ informaiile oferite de ec'ipamentul de control i semnali/are sunt corecte i
conforme cerinelor generale e9primate n documentaia privind strategia de
r"spuns la alarm" n ca/ de incendiuG
c$ orice conectare la un dispecerat de recepie a alarmelor n ca/ de incendiu sau
a averti/"rilor de deran)ament este n funciune! iar mesa)ele sunt clare i corecteG
d$ dispo/itivele de alarmare funcionea/" conform normelor i normativelor n
vigoareG
e$ toate funciile au9iliare pot fi activateG
f$ au fost furni/ate documentele i instruciunile privind po/iia tuturor reperelor
instalate! traseelor de ca(luri! cutii de cone9iune etc.
;.:.3 nainte de verificarea -152-! tre(uie prev"/ut" o perioad" de funcionare preliminar"
pentru a o(serva sta(ilitatea sistemului instalat n condiiile de mediu.
;.:.: ?1@ Jerificarea i recepia -152- va fi reali/at" de c"tre o comisie de recepie i se
e9ecut" n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
?2@ &ecepia const" n efectuarea etapelor prev"/ute de legislaia i reglement"rile
specifice! precum i n reali/area urm"toarelor verific"riH
a$ verificarea c" a fost furni/at" documentaia te'nic" cerut" de normele i
normativele n vigoareG
($ verificarea vi/ual" c" instalaia este conform" documentaiei te'nice ela(orare
i verificateG
c$ testele privind funcionarea corect" a sistemului! inclusiv interfeele cu
ec'ipamentele suplimentare i reeaua de transmisie! efectuate prin acionarea
unui num"r de detectoare agreat din cadrul sistemului.
5%
;.:.; 2numite p"ri din instalaie pot s" nu corespund" cu definiiile componentelor
specificate n capitolul 2. n acest ca/! /ona n care dispo/itivul urmea/" a fi instalat va
determina ncerc"rile de mediu corespun/"toare.
;.:.< @omponentele care se instalea/" n aceleai condiii cu ec'ipamentul de comand" i
semnali/are tre(uie supuse acelorai ncerc"ri de mediu.
;.:.= :rice component" a -152- tre(uie s" corespund" condiiilor de mediu impuse
detectoarelor.
;.:.( 3ersoana responsa(il" cu configurarea tre(uie s" furni/e/e comisiei de recepie
instruciuni adecvate de e9ploatare! ntreinere i testare a instalaiei i un document care s"
ateste efectuarea configur"rii.
;.:.D 2tunci c+nd verificarea a fost finali/at" f"r" o(servaii! se poate face recepia -152-.
1in acest moment (eneficiarul preia responsa(ilitatea asupra e9ploat"rii i ntreinerii -152-.
;.; U2ILI3,R/, 1I12/0ULUI
;.;.1 3roprietarul sau utili/atorul cl"dirii deservite de -152- este responsa(il pentruH
a$ asigurarea conformit"ii iniiale i continue a instalaiei cu cerinele reglementative
n vigoareG
($ asigur" aplicarea procedurilor pentru a(ordarea diferitelor alarme! averti/"ri i a
altor evenimente ap"rute n instalaie sau sistemG
c$ preg"tirea ocupanilor cl"dirii pentru recunoaterea diferitelor situaii! alarme i
pentru evacuareG
d$ p"strarea instalaiei n condiii de funcionareG
e$ meninerea unui spaiu li(er de minim 0!5m n )urul i su( fiecare detector de
incendiuG
f$ asigurarea c" nu e9ist" o(stacole care s" mpiedice propagarea produselor
incendiului c"tre detectoareG
g$ asigurarea c" accesul la declanatoarele manuale de alarmare nu este o(strucionatG
'$ prevenirea alarmelor false! prin luarea de m"suri adecvate pentru mpiedicarea
activ"rii detectoarelor prin operaii de sudare! t"iere metale! fumat! nc"l/it! g"tit!
evacuare ga/e etcG
i$ asigurarea c" instalaia este modificat" corespun/"tor dac" apar sc'im("ri
semnificative de utili/are sau configurare a cl"diriiG
)$ inerea unui registru de eviden" a interveniilor la sistem i nregistrarea tuturor
evenimentelor care afectea/" sau au ca surs" instalaiaG
N$ asigurarea c" instalaia este ntreinut" la intervale corespun/"toare i dup" 8
apariia unui defect! incendiu sau alt eveniment care o poate afectaG
l$ numirea uneia sau mai multor persoane pentru ndeplinirea acestor funciiG numele
lor tre(uie scrise n registrul de eviden" a interveniilor la instalaieG
m$ sc'im(area periodic" a codurilor de acces a utili/atorilor i personali/area
acestora.
;.;.2 &egistrul de control al instalaiei tre(uie inut ntr8un loc accesi(il persoanelor
desemnate! n condiiile legii! pentru control! de regul"! n nc"perea n care se amplasea/"
?@5.
;.< 0/N2/N,N7, ID1,I
;.<.1 3entru a asigura funcionarea corect" i continu" a instalaiei! aceasta tre(uie verificat"
i ntreinut" periodic.
;.<.2 3rocedura pentru ntreinerea -152- tre(uie aplicat" imediat dup" recepie! indiferent
dac" cl"direa este ocupat" sau nu.
55
;.<.3 3rocedura pentru ntreinerea -152- sta(ilit" de c"tre proprietarul sau utili/atorul
cl"dirii i e9ecutantul sau o firma atestat" pentru ntreinerea -152-! tre(uie s" specifice
modul de acces la instalaie i timpul n care instalaia tre(uie repus" n funciune dup" un
deran)ament.
;.<.: 1atele de contact ale organi/aiei responsa(ile cu ntreinerea tre(uie afiat vi/i(il la
ec'ipamentul de control i semnali/are.
;.<.; ?1@Cre(uie adoptat" o procedur" de ntreinere care s" cuprind"H periodicitatea #/ilnic"!
lunar"! trimestrial"! anual"$ i elementele care se urm"resc.
?2@ 3rin 7veri+icarea zilnic- se controlea/" dac"H
a$ fiecare ec'ipament de control i semnali/are indic" condiia de repaus! dac"
e9ist" a(ateri de la condiia de repaus acestea sunt nregistrate i comunicate
furni/orului de servicii de ntreinereG
($ fiecare alarm" nregistrat" din /iua precedent" a fost tratat" n mod
corespun/"torG
c$ -152- a fost resta(ilit" corespun/"tor dup" deran)ament! testare sau
suspendare a alarmei sonore.
?3@ 3rin 7veri+icarea lunar- se controlea/" dac"H
a$ grupul electrogen #sursa de re/erv"$ pornete n timpG
($ nivelul com(usti(ilului este corespun/"tor! complet+ndu8se dac" este necesarG
c$ consuma(ilele imprimantelor din cadrul sistemului sunt adecvateG
d$ indicatoarele optice i sonore ale ?@5 sunt funcionale! iar n ca/ul apariiei
unui defect acesta este nregistrat.
?:@ 3rin 7veri+icarea tri!estrial- se controlea/" dac"H
a$ sunt anali/ate toate nregistr"rile din registrul )urnal i sunt luate m"surile
corective necesare pentru a aduce sistemul n stare corect" de funcionareG
($ se acionea/" cel puin un detector sau declanator manual de alarm" n fiecare
/on"! pentru a testa dac" ec'ipamentul de control i semnali/are primete i
afiea/" semnalul corect! pornete alarma sonor" i acionea/" oricare alt"
indicaie sau dispo/itiv suplimentareG
c$ sunt verificate funciile de monitori/are a deran)amentelor ale ec'ipamentului
de control i semnali/areG
d$ sunt verificate funciile de reinere sau eli(erare ale uilor din cadrul
sistemuluiG
e$ acolo unde este permis! acionarea liniei de comunicare c"tre (rigada de
pompieri sau dispeceratul de monitori/areG
f$ sunt efectuate toate testele i verific"rile specificate de produc"tor! furni/or sau
e9ecutantG
g$ este anali/at" orice modificare structural" sau de destinaie care poate afecta
cerinele privind amplasarea detectoarelor! declanatoarelor manuale de
alarmare i sirenelor de alarmare.
?;@ 3rin ;veri+icarea anual- se controlea/" dac"H
a$ au fost efectuate rutinele de verificare /ilnice! lunare! trimestrialeG
($ a fost verificat fiecare detector privind funcionarea corect" n conformitate cu
recomand"rile produc"toruluiG
c$ ec'ipamentul de control i semnali/are poate aciona fiecare dintre
dispo/itivele suplimentareG
d$ sunt inspectate vi/ual toate ec'ipamentele i ca(lurile pentru a asigura c" sunt
sigure! neafectate i prote)ate corespun/"torG
e$ este anali/at" orice modificare structural" sau de destinaie care poate afecta
cerinele privind amplasarea detectoarelor! declanatoarelor manuale de
alarmare i sirenelor de alarmareG
5=
f$ sunt e9aminate i testate (ateriile.
;.<.< Cre(uie adoptat" o procedur" de ntreinere care s" se asigure c" n ca/ul unor funcii cu
potenial de avariere! precum eli(erarea agentului de stingere! acestea nu sunt iniiate.
;.<.= 3roprietarul sau utili/atorul cl"dirii tre(uie s" informe/e atunci c+nd e9ist" circumstane
speciale n care sunt necesare activit"i de ntreinere special"! pentruH
a$ incendiu #indiferent dac" a fost detectat automat sau nu$G
($ incidena unor alarme false neo(inuiteG
c$ e9tinderea! modificarea sau /ugr"virea cl"diriiG
d$ modific"ri n ocuparea i activit"ile derulate n /ona acoperit" de -152-G
e$ modific"ri ale nivelului de /gomot am(iental sau atenuare a sunetului care s"
duc" la sc'im(area cerinelor privind sirenele de alarmareG
f$ deteriorarea instalaiei c'iar dac" aparent aceasta funcionea/" corectG
g$ orice modificare a ec'ipamentelor suplimentareG
'$ utili/area instalaiei nainte de finali/area lucr"rilor i predarea c"tre (eneficiar.
sau pentruH
a$ indicaii privind un deran)ament al instalaieiG
($ deteriorarea oric"rei p"ri a instalaieiG
c$ oricare modificare n structura sau destinaia cl"diriiG
d$ oricare modificare a activit"ii n /ona prote)at" care poate modifica riscul de
incendiu.
;.= IN>OR0,7II ,KU242O,R/ R/>/RI2O,R/ L, ID/N2I>I.,R/, ,L,R0/I
;.=.1 Cre(uie ca leg"tura dintre semnali/"rile de control! ec'ipamentul de semnali/are i
po/iia oric"rui detector sau punct manual de comand" s" se fac" repede i cu uurin". @el
puin una dintre urmatoarele informaii tre(uie furni/at"H
a$ pliant cu /onaG
($ '"ri ale /oneiG
c$ diagrama unei simul"riG
d$ lumini cu indicator cu telecomand"G
;.( ID/N2I>I.,R/, D/2/.2ORULUI
;.(.1 n ca/ul n care se folosete un sistem adresa(il de detectare! tre(uie s" se identifice cu
preci/ie detectorul automat sau manual care a declanat alarma de incendiu. -dentificarea
detectorului se va face la ?@5 prin intermediul afia)ului alfanumeric.
;.(.2 1etectoarele tre(uie marcate respect+ndu8se urm"toarele reguliH
a$ marcarea se face conform num"rului de /on"/num"rului de detectorG
($ se face n imediata apropiere a detectoruluiG
c$ dimensiunea minim" n
c!
a caracterului utili/at va fi egal" cu distana de citire!
e9primat" in metri! mp"rit" la 3.
5.
@23-C:L>L = 4&eferine te'nice i legislative.
Not:
1, $e+erinele datate au +ost luate n considerare la data elaborrii prezentei re(le!entri
te)nice8
', 5a data utilizrii re(le!entrii te)nice se va consulta ulti!a +or! n vi(oare a
re+erinelor le(islative i te)nice,
<.1.Li"ta "tandardelor
Nr.crt. 1tandard Denumire
1 5& ?7 5% #standard pe p"ri$ 5isteme de detectare i de alarm" la incendiu
2 5& ?7 5% 81H2011 5isteme de detectare i de alarm" la incendiu.
3artea 1H -ntroducere
3 5& ?7 5% 82I2@H2000
5& ?7 5% 82I2@H2000/21H200.
5isteme de detectare i de alarm" la incendiu.
3artea 2H?c'ipament de control i semnali/are
% 5& ?7 5% 83I2@H2002
5& ?7 5% 83I2@H2002/21H2003
5& ?7 5% 83I2@H2002/22H200=
5isteme de detectare i de alarm" la incendiu.
3artea 3H1ispo/itive sonore de alarm" la incendiu
5 5& ?7 5% 8%I2@H2000
5& ?7 5% 8%I2@H2000/21H2003
5& ?7 5% 8%I2@H2000/22H200.
5isteme de detectare i de alarm" la incendiu.
3artea %H ?c'ipament de alimentare electric"
= 5& ?7 5% 85H2002
5& ?7 5% 85H2002/21H2003
5isteme de detectare i de alarm" la incendiu.
3artea 5H 1etectoare de c"ldur". 1etectoare
punctuale
. 5& ?7 5% 8.H2002
5& ?7 5% 8.H2002/21H2003
5& ?7 5% 8.H2002/21H200.
5isteme de detectare i de alarm" la incendiu.
3artea .H 1etectoare de fum. 1etectoare punctuale
care utili/ea/" dispersia luminii! transmisia
luminii sau ioni/area
8 5& ?7 5% 810H2002
5& ?7 5% 810H2002/21H200=
5isteme de detectare i de alarm" la incendiu.
3artea 10H 1etectoare de flac"r". 1etectoare
punctuale
9 5& ?7 5% 811H2002
5& ?7 5% 811H2002/21H200=
5isteme de detectare i de alarm" la incendiu.
3artea 11H declanator manual de alarm"
10 5& ?7 5% 812H2003
5& ?7 5% 812H2011
5isteme de detectare i de alarm" la incendiu.
3artea 12H 1etectoare de fum. 1etectoare liniare
care utili/ea/" principiul transmisiei unui fascicul
de unde optice
11 5& ?7 5% 813H2005 5isteme de detectare i de alarm" la incendiu.
3artea 13H ?valuarea compati(ilit"ii
componentelor sistemului
12 5& @?7/C5 5%81% 5isteme de detectare i de alarmare la incendiu.
3artea 1%H ,'id de aplicare pentru planificare!
proiectare! instalare! punere n funciune! utili/are
i ntreinere.
13 5& ?7 5% 81=H2008 5isteme de detectare i de alarm" la incendiu.
3artea 1=H ?c'ipament de control i semnali/are
vocal" a alarmei
1% 5& ?7 5% 81.H200=
5& ?7 5% 81.H200=/2@H2008
5isteme de detectare i de alarm" la incendiu.
3artea 1.H -/olatori de scurtcircuit
15 5& ?7 5% 818H200=
5& ?7 5% 818H200=/2@H200.
5isteme de detectare i de alarm" la incendiu.
3artea 18H 1ispo/itive de intrare 4 ieire
1= 5& ?7 5% 820H200=
5& ?7 5% 820H200=/2@H2009
5isteme de detectare i de alarm" la incendiu.
3artea 20H 1etectoare de fum prin aspiraie
58
1. 5& ?7 5% 821H200= 5isteme de detectare i de alarm" la incendiu.
3artea 21H 1ispo/itiv de transmitere a alarmei de
incendiu i a semnalului de deran)ament
18 5& ?7 5% 823H2010 5isteme de detectare i de alarm" la incendiu.
3artea 23H 1ispo/itive de alarm" la incendiu.
1ispo/itive de alarm" vi/uale
19 5& ?7 5% 82%H2008 5isteme de detectare i de alarmare la incendiu.
3artea 2%H @omponente ale sistemului de alarmare
vocal". 1ifu/oare
20 5& ?7 5% 825H2008
5& ?7 5% 825H2008/2@H2011
5isteme de detectare i de alarmare la incendiu.
3artea 25H @omponente care utili/ea/" c"i de
comunicaie radio
21 5& -5: 8%2183H2000 3ro/ecia mpotriva incendiilor. Cerminologie.
3artea 3H 1etectare i alarm" de incendiu
22 5& ?7 1350181I21H2010 @lasificarea la foc a produselor i elementelor de
construcii
23 5& ?7 1209%81H200%
5& ?7 1209%89H200%
5isteme fi9e de lupt" mpotriva incendiilor.
@omponente pentru sisteme de stingere cu ga/.
3artea 1H @erine i metode de ncercare pentru
dispo/itive electrice automate de comand" i
tempori/are. 3artea 9H @erine i metode de
ncercare pentru detectoare speciale deincendiu
2% 5& ?7 1%=0%H200=
5& ?7 1%=0%H200=/2@H2009
1ispo/itive de alarm" de fum
25 5& @?- =0050882=H200= Joca(ular ?lectrote'nic -nternaional. 3artea 82=H
-nstalaii electrice
2= 5& ?7 =00.981%H2009 2tmosfere e9plo/ive. 3artea 1%H 3roiectarea!
selectarea i construirea instalaiilor electrice
2. 5& ?7 =1=.2 5onometre
28 @?2 %0%0HAul_ 2003 #en$ 3lanning and -nstallation for 2utomatic Eire
1etection and Eire 2larm 5_stems
<.2 Li"ta actelor legi"lati!e
Nr. crt. ,ct legi"lati! %ublicat
1 7ormativ pentru proiectare! e9ecutarea i
e9ploatarea instalaiilor electrice aferente
cl"dirilor! indicativ 73 -.82011
apro(at prin :rdinul 01&C nr.2.%1/2011!
pu(licat n 0onitorul :ficial al &om+niei! 3artea
-! nr. 802/1%.11.2011
2 *ot"r+rea ,uvernului nr.2.3/199%
&egulamentului de recepie a lucr"rilor de
construcii i instalaii aferente! cu
modific"rile i complet"rile ulterioare
pu(licat" n 0onitorul :ficial al &om+niei nr. 12!
din 1%iunie 199%
3 7ormativ privind proiectarea! e9ecutarea i
verificarea i e9ploatarea instalaiilor electrice
n /one cu pericol cu e9plo/ie! indicativ 73
0998200%! cu modific"rile i complet"rile
ulterioare
apro(at prin :rdinul 0.C.@.C. nr.1.=/2011!
pu(licat n 0onitorul :ficial al &om+niei! 3artea
-! nr. %18/18 mai 2005
% Legea nr. 10/1995 privind calitatea n
construcii! cu modific"rile ulterioarea
pu(licat" n 0onitorul :ficial al &om+niei nr. 12!
din 2% ianuarie 1995
5 7ormelor generale de ap"rare mpotriva
incendiilor
apro(ate prin :rdinul 0.2.-. nr.1=3/200.!
pu(licate n 0onitorul :ficial al &om+niei! 3artea
-! nr. 21=/29 martie 200.
59
,N/J, C /J/0%L/ D/ .,L.UL
,mpla"area detectoarelor punctuale de Aum *i de cldur
Recunoa*terea timpurie *i "igur a incendiilor
2mplasarea detectoarelor automate de incendiu are drept scop o(inerea unei vite/e de
r"spuns adecvate a sistemului la produsele de com(ustie! mai ales n perioadele n care n
/on" nu se afl" utili/atori ai cl"dirii. n principiu! amplasarea corect" duce la o(inerea unui
timp de r"spuns minim al sistemului! cu alte cuvinte detectarea incendiului n fa/a sa
incipient".
&ecunoaterea sigur" a incendiului este determinat" de alegerea corect" a tipului de detectare!
imunitatea la factorii pertur(atori sau luarea unor m"suri de prevenire a alarmelor false #prin
m"suri te'nice! de e9emplu utili/area de detectoare multisen/or! crearea de interdependene
logice ntre detectoare//one sau m"suri de de organi/are a reaciei la semnalul de alarm"
#precum nt+r/ierea declan"rii semnalelor de alarmare$ n scopul verific"rii locului de
provenien" a semnalului de c"tre un operator uman. 2ceste m"suri au fost tratate e9'austiv n
corpul normativului.
3rincipial! detectarea incendiului n fa/ele sale incipiente se face n mod optim cu detectoare
de fum. ?9ist" ns" numeroase aplicaii unde 4 din cau/a specificului locului de instalare sau a
unor factori pertur(atori care nu pot fi evitai 4 pentru evitarea alarmelor false tre(uie utili/ate
detectoare de c"ldur".
?9emplele de mai )os indic" paii necesari pentru amplasarea celor dou" tipuri de detectoareH
de fum i de c"ldur"! ane9a constituindu8se ntr8un scurt ndrum"tor de utili/are a datelor
pre/entate n ta(elele 3.3! 3.% i 3.5.
,1 ,mpla"area detectoarelor de Aum ?e9emplul 1@
5e d" o incint" cu dimensiunile 30 m 9 20 m! n"limea sa fiind de 12 m #tavan ori/ontal$.
5e cere amplasarea unor detectoare de fum.
%a"ul 1+ 5ta(ilirea ncadr"rii n valorile8limit" 4 ta(elul 3.3.
n"limea nc"perii Y 12 m
este posi(il" utili'area detectoarelor punctuale
pentru detectarea fumului #n"limea 2 12 m$

%a"ul 2+ 5ta(ilirea ariei de detectare a unui detector instalat la n"limea dat"
1etector de fum! instalat la
n"limea de 12 m #suprafaa
nc"perii \col. 1] nu are rol n
aceast" situaie$
(0 m
2
#pentru tavan ori/ontal Y cu nclinarea 3 2 204$
%a"ul 3+ 5ta(ilirea num"rului minim de detectoare care acoper" complet suprafaa incinteiH
=00 m
2
H 80 m
2
Y .!5
pentru acoperirea complet" tre(uie utili/ate (
detectoare de fum
%a"ul :+ 1istri(uirea num"rului de detectoare sta(ilit pe suprafaa incintei
5e urm"rete crearea de divi/iuni egale ale suprafeei #amplasarea uniform" a detectoarelor$!
pentru a uura verificarea de la pasul 5. 1ac" nu este posi(il! tre(uie verificat n mod distinct
fiecare tip de divi/iune.
2mplasarea uniform" a celor 8 detectoare re/ultate la pasul 3 #cotele sunt date n m$H
=0
"%
3 4 ,
$
%
1
%
. .
%a"ul ;+ Jerificarea distanei ma9ime a unui punct oarecare al tavanului p+n" la cel mai
apropiat detector n raport cu suprafaa acoperit".
Jerificarea distanei ma9ime 1
*
de la un detector la perimetrul /onei care delimitea/"
suprafaa proprie prote)at"H
3 4 ,
1
%
5 5
5
5
",34
4
D
6
= 7,$4 ,
1in ta(elul 3.% re/ult" c" pentru suprafaa de 80 m
2
! distana ma9im" 1
*
permis" este de =!=
m.
Ca urmare, amplasarea aleas este corect.
n ca/ul n care distana 1
*
re/ultat" la punctul 5 este mai mare dec+t cea dat" n ta(elul 3.%!
tre(uie efectuat" reamplasarea i/sau m"rirea num"rului detectoarelor #reiterarea procedurii
ncep+nd cu pct. %$.
=1
,2 ,mpla"area detectoarelor de Aum ?e9emplul 2@
5e d" o incint" cu dimensiunile 30 m 9 20 m! n"limea sa fiind de = m #tavan ori/ontal$.
5e cere amplasarea unor detectoare de fum.
%a"ul 1+ 5ta(ilirea ncadr"rii n valorile8limit" 4 ta(elul 3.3.
n"limea nc"perii Y = m
este posi(il" utili'area detectoarelor punctuale
pentru detectarea fumului #n"limea 2 12 m$

%a"ul 2+ 5ta(ilirea ariei de detectare pentru un detector instalat la n"limea dat"
1etector de fum! instalat la
n"limea de = m #suprafaa
nc"perii \col. 1] 5 80 m
2
$
<0 m
2
#pentru tavan ori/ontal Y cu nclinarea 3 2 204$
%a"ul 3+ 5ta(ilirea num"rului minim de detectoare care acoper" complet suprafaa incinteiH
=00 m
2
H =0 m
2
Y 10
pentru acoperirea complet" tre(uie utili/ate 10
detectoare de fum
%a"ul :+ 1istri(uirea num"rului de detectoare sta(ilit pe suprafaa incintei
5e urm"rete crearea de divi/iuni egale ale suprafeei #amplasarea uniform" a detectoarelor$!
pentru a uura verificarea de la pasul 5. 1ac" nu este posi(il! tre(uie verificat n mod distinct
fiecare tip de divi/iune.
2mplasarea uniform" a celor 10 detectoare re/ultate la pasul 3 #cotele sunt date n m$H
7
"%
$
%
1
%
. .
"%
1
%
$
%
. .
%a"ul ;+ Jerificarea distanei ma9ime a unui punct oarecare al tavanului p+n" la cel mai
apropiat detector n raport cu suprafaa acoperit".
Jerificarea distanei ma9ime 1
*
de la un detector la perimetrul /onei care delimitea/"
suprafaa proprie prote)at"H
=2
7
1
%
5 5
5
5
"
4
D
6
= 4, ,
1in ta(elul 3.% re/ult" c" pentru suprafaa de =0 m
2
! distana ma9im" 1
*
permis" este de 5!.
m.
Ca urmare, amplasarea aleas este incorect n condiiile date.
3entru a re/olva situaia! e9ist" dou" posi(ilit"iH
# &eamplasarea celor 10 detectoare. 1e regul"! efectuarea acestei operaii este
la(orioas"! iar re/ultatul este amplasarea asimetric" a detectoarelor!
sau
# 0"rirea num"rul de detectoare! de e9. la 12 #pentru uurarea amplas"rii! a calculului i
pentru estetica instal"rii$! situaie n care configurarea i verificarea vor decurge astfelH
%a"ul <+ 2mplasarea noului num"r de detectoareH
=3
3 4 ,
"%
7
,
3
"% "% "%
$
%
. .
$
%
. .
$
%
. .
$
%
. .
%a"ul =+ Jerificarea distanei ma9ime a unui punct oarecare al tavanului p+n" la cel mai
apropiat detector n raport cu suprafaa acoperit".
Jerificarea distanei ma9ime 1
*
de la un detector la perimetrul /onei care delimitea/"
suprafaa proprie prote)at"H
3,4
7
,
3
5 5
5
5
",34
"
,
"
4
D
6
= 4 ,
1in ta(elul 3.% re/ult" c" pentru suprafaa de =0 m
2
! distana ma9im" 1
*
permis" este de 5!.
m.
Ca urmare, amplasarea aleas este corect.
,3 ,mpla"area detectoarelor de cldur ?e9emplul 3@
=%
5e d" o incint" cu dimensiunile 30 m 9 20 m! n"limea sa fiind de = m #tavan ori/ontal$.
5e cere amplasarea unor detectoare de c"ldur".
%a"ul 1+ 5ta(ilirea ncadr"rii n valorile8limit" 4 ta(elul 3.3.
n"limea nc"perii Y = m
este posi(il" utili'area detectoarelor punctuale
pentru detectarea creterilor de temperatur" #n"limea
2 .!5 m$

%a"ul 2+ 5ta(ilirea ariei de detectare pentru un detector instalat la n"limea dat"
1etector de c"ldur"! instalat
la n"limea de = m #suprafaa
nc"perii \col. 1] este 5 30
m
2
$
20 m
2
#pentru tavan ori/ontal Y cu nclinarea 3 2 204$
%a"ul 3+ 5ta(ilirea num"rului minim de detectoare care acoper" complet suprafaa incinteiH
=00 m
2
H 20 m
2
Y 30
pentru acoperirea complet" tre(uie utili/ate 30
detectoare de c"ldur"
%a"ul :+ 1istri(uirea num"rului de detectoare sta(ilit pe suprafaa incintei
5e urm"rete crearea de divi/iuni egale ale suprafeei #amplasarea uniform" a detectoarelor$!
pentru a uura verificarea de la pasul 5. 1ac" nu este posi(il! tre(uie verificat n mod distinct
fiecare tip de divi/iune.
2mplasarea uniform" a celor 30 detectoare re/ultate la pasul 3 #cotele sunt date n m$H
4
"%
$
%
8
. .
"%
$
%
. .
"%
$
%
. .
"%
$
%
. .
%a"ul ;+ Jerificarea distanei ma9ime a unui punct oarecare al tavanului p+n" la cel mai
apropiat detector n raport cu suprafaa acoperit".
=5
Jerificarea distanei ma9ime 1
*
de la un detector la perimetrul /onei care delimitea/"
suprafaa proprie prote)at"H
4
8
5 5
5
$,4
$
D
6
5
= ",$ ,
1in ta(elul 3.5 re/ult" c" pentru suprafaa de 20 m
2
! distana ma9im" 1
*
permis" este de 3!5
m.
Ca urmare, amplasarea aleas este corect.
n ca/ul n care distana 1
*
re/ultat" la punctul 5 este mai mare dec+t cea dat" n ta(elul 3.=!
tre(uie efectuat" reamplasarea i/sau m"rirea num"rului detectoarelor #reiterarea procedurii
ncep+nd cu pct. %$
,: ,mpla"area detectoarelor de cldur ?e9emplul :@
5e d" o incint" cu dimensiunile = m 9 5 m! n"limea sa fiind de = m #tavan ori/ontal$.
5e cere amplasarea unor detectoare de c"ldur".
%a"ul 1+ 5ta(ilirea ncadr"rii n valorile8limit" 4 ta(elul 3.3.
n"limea nc"perii Y = m
este posi(il" utili'area detectoarelor punctuale
pentru detectarea creterilor de temperatur" #n"limea
2 .!5 m$

%a"ul 2+ 5ta(ilirea ariei de detectare pentru un detector instalat la n"limea dat"
1etector de c"ldur"! instalat
la n"limea de = m #suprafaa
nc"perii \col. 1] este 2 30
m
2
$
30 m
2
#pentru tavan ori/ontal Y cu nclinarea 3 2 204$
%a"ul 3+ 5ta(ilirea num"rului minim de detectoare care acoper" complet suprafaa incinteiH
30 m
2
H 30 m
2
Y 1
pentru acoperirea complet" tre(uie utili/at 1 detector de
c"ldur"
%a*ii : L ;+ 1istri(uirea num"rului de detectoare sta(ilit pe suprafaa incintei #nu este ca/ul$
i verificarea distanei ma9ime a unui punct oarecare al tavanului p+n" la cel mai apropiat
detector n raport cu suprafaa acoperit" #cotele sunt date n m$
==
7
4
5 5
5
"
$
,
4
D
6
5
= ",9 ,
1in ta(elul 3.5 re/ult" c" pentru suprafaa de 30 m
2
! distana ma9im" 1
*
permis" este de %!%
m.
Ca urmare incinta poate fi protejat de un singur detector, iar amplasarea aleas este
corect.
n ca/ul n care distana 1
*
re/ultat" la punctul 5 este mai mare dec+t cea dat" n ta(elul 3.5!
tre(uie efectuat" m"rirea num"rului detectoarelor #reiterarea procedurii ncep+nd cu pct. %$.
,; ,mpla"area detectoarelor de Aum Gn condi#iile deAinirii unei interdependen#e
?e9emplul ;@
5e d" o incint" cu dimensiunile 30 m 9 20 m! n"limea sa fiind de 12 m #tavan ori/ontal$.
5e cere amplasarea unor detectoare de fum.
1eoarece n incint" pot apare factori pertur(atori #aerosoli care nu sunt generai de incendiu$!
prin proiectare se recomand" definirea unei interdependene logice de detectoare sau de /one!
pentru ca alarmarea s" fie iniiat" doar la primirea concomitent" de dou" semnale de la puncte
de detectare distincte din incint".
%a"ul 1+ 5ta(ilirea ncadr"rii n valorile8limit" 4 ta(elul 3.3.
n"limea nc"perii Y 12 m
este posi(il" utili'area detectoarelor punctuale
pentru detectarea fumului #n"limea 2 12 m$

%a"ul 2+ 5ta(ilirea ariei de detectare a unui detector instalat la n"limea dat"
1etector de fum! instalat la
n"limea de 12 m #suprafaa
nc"perii \col. 1] nu are rol n
aceast" situaie$
(0 m
2
#pentru tavan ori/ontal Y cu nclinarea 3 2 204$!
1ar n condiiile definirii unei interdependene de /one/detectoare! conform paragrafului
3...3.= suprafaa supraveg'eat" a unui detector tre(uie redus" cu 30 Q. @a urmare! se va lua
n calcul pentru fiecare detector o suprafa" de
80 m
2
9 0!. Y ;< m
2
%a"ul 3+ 5ta(ilirea num"rului minim de detectoare care acoper" complet suprafaa incinteiH
=00 m
2
H 5= m
2
Y 10!.
pentru acoperirea complet" tre(uie utili/ate minim 11
detectoare de fum
%a"ul :+ 1istri(uirea num"rului de detectoare sta(ilit pe suprafaa incintei
5e urm"rete crearea de divi/iuni egale ale suprafeei #amplasarea uniform" a detectoarelor$!
pentru a uura verificarea de la pasul 5. 1ac" nu este posi(il! tre(uie verificat n mod distinct
fiecare tip de divi/iune.
=.
3entru uurarea amplas"rii! a calculului i pentru estetica instal"rii! n situaia unor incinte
simetrice se recomand" amplasarea simetric" a detectoarelor. n acest scop! num"rul
detectoarelor tre(uie s" fie par. @a urmare urm"toarea valoare par" fiind n acest ca/ 12
configurarea i verificarea vor decurge astfelH
2mplasarea uniform" a celor 12 detectoare re/ultate #cotele sunt date n m$H
3 4 ,
"%
7
,
3
"% "% "%
$
%
. .
$
%
. .
$
%
. .
$
%
. .
%a"ul ;+ Jerificarea distanei ma9ime a unui punct oarecare al tavanului p+n" la cel mai
apropiat detector n raport cu suprafaa acoperit".
Jerificarea distanei ma9ime 1
*
de la un detector la perimetrul /onei care delimitea/"
suprafaa proprie prote)at"H
3,4
7
,
3
5 5
5
5
",34
"
,
"
4
D
6
= 4 ,
1in ta(elul 3.% re/ult" c" pentru suprafaa de 5= m
2
! distana ma9im" 1
*
permis" se situea/"
ntre 5!2 m i 5!. m.
Ca urmare, amplasarea aleas este corect.
=8