Sunteți pe pagina 1din 67

IlJlGIA AU'l'OBom.i.

DKlILKCTRIeITA'rK IlEliKL
IPE ilS - 921
'.;-
IlEG1JL1UIErlT GlWEIl.I.L DK
I4JJiEVRAllE h ELECTRICE
(aprobat ou Deoiz1a nr.294/92)
Ll10rare clolp1apooe:rul Enup.t:10 - DEIi
Respwsab11.elo 11.l.Crc.rQ I ins. 1. Dordoa, 1ng. O. Vlldoaou
ICEIlEEERG
1992
Consiliului de al EEtlEI"
V2to.d avi;;ul ar. 20/1992 0.1 CQnsU;1,ulu:!. i"
- 3001i8. pr ecum eoeLecuz-e a nEN
n' eeoe tul. Hot:iirtrii nr.1199/199o u Guvernului Romn.ieL. do
a RENEL, pz-ecua; a Qonsiltul.ui do
al U:E1IEL, emt.t e
D 'B O I Z. 1 El
J... Se e.proPll nc.eeutu ve Ie r
_ Roguln.llcl1t pentru co ndu c cr-ea pr1.n c i epecer n si.o1;el)'jul enor-ge-.
tic - ?E 117l92i
_ liegulument g de mune vz-ane tn 1;110,,1;1'100 -
2. Normetivela dG la pot.l ncep upltoabilitaton ou data de
01.1:.1?92. Pa dat!!. ep l.Ic Lt eb ea 1<11.1;11101' c4'1teJ;'iQR';'O
ah uot'mativalor tn , aprobate cu Ordinul ti.R.B. fit.'.3'1'11?9.
3. IOEMENERG cu nill{ vor multiplioa vor dlfu4a lu-
oonform enobtl'te'lor de tiraj pe caro la va ICI';MC;'}iERG.
- J
[
[mUI A
Dt; SLECTBICITA_
1'[; - UENBL
Prezentul Regulameut modul d& organizare
o'ocvuare a iDatalayl11e 1nvoderea
a acestora,. sarc1nile
pe.rsouueloI'ca:re partictpo. la organ14aJ:'oa efeotuarea manevrelor..
CUPRINS
2.1.. tnored1nyat e
prin invcntarin exploatri.s:ea imeI sintin'gest1-
uuea in gestIun,ea nemijloa1tl bazl ale
aceove1a (oentre, etc.).
Bcuipw.tlcntele a.tlate in gestiunea unei ee !mpart aubun1-
care le vor gestiona1n mod' nemijlocit.: 1nsensul prezen-
tuluirebuLameut secouolder4 iugest1unea>une1
uuu1pull1onteloete., oare auaiat 1ninventarul u.nitl1V11, dar s.ntexploata-:
aceasta, lubaza unor
1..2.. Prezentul regulament ao inatalsy111e de produoere,
trauzport .. a energ;ie1 alo RImEL, precum. in
similare dioalte 10 oonformitate cu prino1p1ilede
conduQere ordluulde d1apanotuldo
vedeze al Qonduce.cii operative, reglcmento.rl1e 1ntre ua1tilU...
l. aLUaL ao.ata
2.1. Exploatarea operat1viS.
2.1.2.Persooalul'de oaro are
cU uuroicdu servioiu executarea
QiQ.Qov,rclor n IJ1Qd eee-
'otc.) zau iutr-un aosuwblu deech1pamento
(grup do ue aerviro
purte, do din subuuitateacaro are1natalatla 10
uueuemijloc1t& activitatea 10 iuatalaY1el.
face teleoomandato, ces1ntexploatate operativ,
intI'"-un'anum1tvolum, de la care ee-
spec1ale privind
PE 118/92 - 5 _
Data'
in vigoarei
ol.Xol992
Aprobat de' RENEL; cu
=.294/92
Peg.
1. Domoniul do aplicaro ....... o. o o o. o. o o ... 0.0 o. o o .... o o. o. o o...... 5
2. generalo 5
3. cu privira le la 7
4. QU la ooordonarea QXGCUturOA
UlauaV1.'oloL' ""." """.""" ".".".".""." ,, '. " " " " " " " " ". 19
Reguli uennf.o e geueenl.e privind eenc veclo,!," ".""." ". 24
6. RelSUli privind ;t'QilQ de ".""" ".".,, "" ".". 34
r. exeoutArea manevrelor 40
B. Manovre pentru .ratruga.t'eu din o:Jq;>loo.tnra e Qclt1putn4ntclor
pentru darea tu exploatare a ecbipameutolor nol Vi punteu rotra-
gerea din axploatnre a ecbipamentolor 54
Manorva n cea do inoidente ei,varii' 54-
Manevra n 08Z de aocidente . 56
Mnnevre in eeauj, pI'Obe10l.' 57
operativi de inreeiatrurilo
apurati ve .. .".. 58
Scueaa nOL'ma.lli ',' '.' 61
t'inulo ., 62
Anoxa 1. Expresii utilizate la exocu_
maueVL'olOJ::' " 6)
Anexa 2. do intoomire a foilor do 94
9.
10.
U.
12.
D:l.apocerul
Energetic
- DIll1
- 4 -
inDtalalrl11QX' sau eobtpamoQ.telQl:' oara se afU in
.c.rvt.rcu a unei ac tace prin deohia sau eub-
t;nHllyii geHJt;louuJ:e", '
2.1.3. Subuu1tatea care are ingest1une
)Jq zooo de intocmirea,
vcr:lfieurea aprobarea foilor de de e, dispunerea eaaevr-e-
Lo1;' de execuuaz-ea manevrelor 10 mod nCIllJ"jloclt de olitre peeso-
Dulul care operativ sau zooa de (sta_
v1i, oentrale, de reyoaeto.). '
?arsQnalul numit in acest scop, de o.rdinen
pe a unei-manevre iu illuta13yiasBu zona de
prio.-9-oroetitudinea roii de 1l180ovri!dQ lJieorec-
titudiuca UO a manevrelor.
rUJpuuzuvoarc maoqvrolor de
slut:
- pentru corectitpdiooa!oii de waoevru, care
aprobA foaia de muoovrul .
- pentru coroctitudiuea privlnJ manevrele de exeou-
care daq aceste
r. pentrue:x.-ecutareuoorectu a- manevrelor, pecscenee care partici-
nomijlocit la .eeouturea lor.
ic cazul unor eohipamente teleoomandata
enumerate maiousreviu personalului care 10 raport
cu volumul telccomcuzl1or 9ipcutru intervalul do timp cit aoestea aot
ccaubatre pe comutarea echipamentelor pe
personalului care gestioneaza nemijlocit ser-
operativ echipamentul res?octiv.
n cazul 10 care serviree El UDor sau ecbipa-
acuue se face prio ccopere.ce de personalul car-e nu
Yii care nemijlocit echipamentele reupoct1ve.
care revin din care tace parte acest vorpreclza
prin dco1z11 ale sau sor1oe, oonform d1roct1velor
prevcUoril$ prezentului regulament.
Conduo"lren prtn d iopocer
2.2.1. Conducorea prin dispecer energotic
80' efe<?tueazl1 in cont'ormitate OU prevedorile RegulwnC'n tului pentru conduce-
rea dlcpoooJ;' n aiatomului energetic, prevederi ce sint obligatorii
pentru tot personalul de oOlll!Uld.li de serv1ra attt:
- 6 -
cadrul Ri:,JiUL; eit al 000);11;ml-!.o$ ere al1;eu' mJ.nLstQcQ, r$*
Sli auscacee , cOll.'l0.t:,Qiale etc., alo cUo.l.' sint 1:llcord1)l4>
tflln
2.2.2. Toute not1unilo rerorltoar@ la conduearoa
folo81te tu pl,'t;zentul r9gulement 6tnt oilllo din Regulamentul do
dlap:ecar pqntru a. :Ci mai up1101t, 30 V$ ueece tu. pat."enl;"uit
ti.l>..w.rul o.rUoolulul respeotlv.
2 .. 4. $@:vieiu 40 la troptela de cendueaee pr1.n
<liapocer tn da ti eaec-
gOi-le tn oare JlloC'pJ
_ roal1zpazl rcgiQurile do dispuno
sau GOdU'1careu a schemelor de ..
_ Qncu;! prosro.molo de r4)dtv:'O 1.n oJtplCo.tUf;I e.
oouipumantelorl
_ e!eQ.ltlUU;'qa ww.ev,ro1or ce necenitl coordonlll'e
(pat.7.5.2. RO).
il(WQvl'o10 4. 11oblchuo a GvarU1Ql'
Nf)'llul do $orvlro opc:&'lii1.v6, 10. buza 1ntooaJ.to 91 Il apro-
b:iri1or prillOit, do 1,0. 41) 41apooe.t" Of;l"N; UOl'oJ.tb. oQllilUA4a
(pet.7.9.1o rtD).
3:. DS?DlITU CU PiiIVIU LA. SITUATIILB
S'l'RILll liClUPA_WLUI
;.1. Pentru a,o,XLata o Wlitato do o:cprlltd..ro, 1n ap1J:'l.tul prezon-
tuLui ReGUlament, in OU Oi exooutaroa
Qw;,flvrolor, 30 .tt.noao u.rlllitoarelel
4) prin De W1 G.pc.rat, etio.,
oaro poate ri pGrte a UtluiGoblpa$onti (soparator,
JQ
b) prin .e o gnltatG cOnDtltatlvA a unei
sau eleotrice (gonorator, bard.
trc.u.s:cl'l.U.kiQ.r, 1LJ.10, totUlltatoo. clOllu:ntd';'J;' oiJlo (.luclusiv
coluleleh
pL'i.u <,:o:<lulu lLQul ee L\.;..i,;Q,Qblul e1QlCent<illor
prin cUCI fiti ha:::::' la bc.re,1a ccec-
ae loceA berole multiplo elJ);
- 7 -
3.3.. St1trile operative ale .e9bipementelop "n !'Ixploo.tare" pot ii.
3.2.2. Ret.l"aa.d,ln 9xploatarese echipamentul, elemen-
tul- eto., oare pentru <> .. d tu baza une i este
SOOD din uploatare pentru etc el nemaiputnd folosit
in orice 1l10111liil..t U1. fUlla.,ionarea sisteml1luLenergetic, sau instala-,
Redarea in exploat&r"are loc oonfoJ:'m timpilor eventual, con-
form condi sta.bU1Vi pJ:'i.o. cerere.
EiX;.rp1.Us' 'rratQ cablu cu fazele grr&-
cu aer compri-
mat etc.
o) se ecbipamentul, elementul etc. r.:are
nu poate fi folosit ca unei sau a altor cauze
ti [ao impropriY unei .normale.
ansamblul ch'.c.h1.pamente, oelule
.. ele,amplaaate
care S.flt sorvit.de
1&e1800- '
post de trmisfor-
Uiare, <p&lIlotde$limeDtareeto. ) I . .. '
e).priu. .retea .ei e'ctrlelise un8l1Bamblu 4e eohipamente
legate 1ntoreelel_,
i')prin se deeobipamante
intre ,.e1e (o,parte . a unei eleotrioeh.servite
de de servire doar elementele
telecomanda1;e.pentruperioadac.nd' stJltpa,telecolDW1dl);
g)'prin' enerfiet
de ,fi utUiwe a energie1 electrice,
av ind unregira
-------------__:nIIIIIJIww _
- 9 -
EXEMPLUa Nu se va spune "oelula liDiei A. n. pe para 1 in
Btl ,oi "linia. in pe bara 1 in B".
PE 118/92
EXil4PLUa Trafo 2 in... ba.r/ll.l1e.l, .,.,.Ua. kV .pebara 2 de 35 kV.
.. f.rin!t;une;, o. este det1Altl
<le a;fl....a .. t.o.. ......ot1v-e, a unuia sau a Illei .
multor otmt bera .respect , este do
o ult.ii t pginlel$litlu.cl- no,rmale .,;011 tinue. o a.rG oiI
purmit! eiectr1c(spre exemplu,prlntr-o care
areseparatoarele inchise tntreruptorul 90nectat).
Se interzice folosirea o.ltt>reaiei tiin celula ",
pentru a LndLca starea "n a unui ecu Ipement , fJ& acea
parte.

014..1.,.
n. "de
. aleooaSQD1atO.rilor.
-8-
3.2. p$.o.tru a preciza 1n oare se an ecb1pament.
element eto. t se detineDo
;.2.1. 1.0. .up1oa1iarGse
eto., car.aeat11 in gestiunea exp1oatare"m auto-'
de conduo'ere ope.rativlsau a porsonalului deservire
'legat lauu'.eoblp&!Dent, element etc" aflat u exploatare.
. ..E()blpa.mente1e ,elementele a.tlate"1.n exp1oatare" pot ti'
Jtdisponlblle" sau "iudisponibUe
tt
.
a) Disponibil ecbipamentul, elementul etc. care,
este sau poate ti folosit tn sistemului ene.rgetic,
'
'. elementele etc. "disponibilen
Xle"sau "iri
;lnreze se elementuleto. care:nu
.. .fi
fi :Colosit
. ...... ' ..... '.',. . .
tIu oobipumeAtt elument, atlai; "tA cSa.t'
S8
Qond1.ilile .
-------------------------------
, ..PeU:l't.! . cuplele tntre. bare "..n eate definitI
1:1' .m. faptul ca separal;oal'ele inchisa spre barele pe oare le le
<.. illt.!:'eruptoL'ul) 1ntrel:'uptorul oupleicvneetat.' ag
La cuplele care pot lega intre ele mai mult de sau
atut mai multe cuple v .
, ... . . Y pOl< apacea confuzii, sa vor preciza pe C8J.'G
.l.S dec! spre C8.L'e snt J:\chise sepa.ratoe.re1e cuplei.
EXEMFLU- C 1 t-_
upa X .I.U baral - bara 3.
.....8e folosirea exp.res1ei "in atunci cind
ou separator, pentru
a arata separatorul de este tnchis.
ne't se se altfel-, starea operat; tiin
ca fie prin scbe-
ttlu sint . (RAR, DASetc.), iar
te pentru trecereaecblpamentului respectiv din rezerva in
(AAR' etc.) sint anulate. '
L1nlaA este () d111 13, unde are
pJ.'in scbema prin
expresia "linia.A tn se vor fi in
ne iar spre uemplu, RAR eate anulat seva
apune "11nia A in cu RAR anulat'" '
. ,. .,
b): tI'.! eohipamentul ,oompen-
sator. cn , 'transformator, . linie) la care:
- 1ntreruptoarele sint d econectate;
- separatoarele snt incDiae(.ntreruptourele si-nt
- . pos1i>Uitatea ca .prin conectarea tntreruptoa..relor
eohipamentul fie adus n starea "n.
n cazul n care un ech1pe.lDent nu are la unul din
capete tritreruptor echipamentul nupoa-
te ;fi consideret "in .rezerv (nu posibllitat ea
cuprm ClOlU3Qtarea aii fTe adus la
respectiv, in sta.z:oea ).'
10 cazul in care oaro pottr8ce echipamen-
'tul respeotiv dill starea n.n in tiin
trebuie se automatizarea este sau nu
n. de preoizea-
se acesteastntconform schemei norlDale.
- 10 -
i',;,..c.;..1PLU: TrEl-fo 2in .l'ez.erv cu .A.A.R anulat: lin.ia A-B esteln func-
in A, iat' in in cu MR in
nu se altfel prin interne
.L'o.opecliive, la un ecbipe.mentaflut .n "inrezerv
mtr8ruptoarelor in cazul
aC':lstora. (de. exemplu, RAR) trebuie f1.eanulate.
fn.ce.z,ul si8tem.elor de bare multiple, se ve indica pe care bar!
este n rezervl1 echipementul respect;1v, pe fiecare parte, atunci
oiud il iferii dEI sene k
Traf.. o 1 pe bara de 1 - 110 kV, bara de 2-6 kV;
LEA 20 kV "An tn pe bara da 2 - 2okV.
10 cazul barelor,starea "tn a acestora
aste dsa.flarea tn caldl, pe partaa barei respective,
.eunuiasau mai Qlultortlohipamentelegate de bara sa.u cupla (cuplele) de
alte bure are separatoare inchise (tntres:uptol'ul
1nt.L'eruptorul deconectat ,ustfel inclt prin unui
de cuplu sau a unui lntreruptor pe paL'tea barei respective a unui eohipa-
ment,ba,;a fi tn starea "tn Trafode tensiu-
ne. barei s:sspeotlve) trebuie :fie in oazcontrar,
vatl starea acestuia. de pe bara
vor fi in (cu cind c Iz-cul.are Le tehnice
sllfie scoase din
. pentru cuplele intre bare, l3tarea tltn este definitii
prin faptul aeptu-at oaeel,e sint inchise spre barele pe care le
(i.ntl'eruptoruleste .ntre.L'uptorul cuplei este deconecta.t
astfe1
1
c& prin conectarea intreruptorulul se realizeze
intre barele respective. Laeupleleoare pot intre ele mai mult
de oal'esau sint multe cupla pot couruzLi., se vor preciza
barele care le deci care incbisa separatoarele cuplei.
EXEf4PLU: Cupla X "lnrezerv baral- bara 2.
Se interzice folosirea expresiei ".n cnd
Cl.1
tlla
intre bare este cu separator t pentru
d13 cuplii este
e ) l1 rece sa (cenerator, collpen-
slH.:rOH
t
uUl'ti,trl:J.uafoL'lllatOL' linie) la. care:
_ ntrerupt;oa.relesint deconectate;
-separatoarele sint spretoat;e

de unde se
poate primi1lensiune (intreruptoa.,t'ele sint c;J.Zul in care nu
separatoare); - 11
EXEMPLU. Trato 2 este "n 1& Uo k.V,"tn rezerv oaldl" la 35 kV
cu rece" la6kV;t.raro; este"
rece", ou oelula la Ilo kV tttnrezervrece".
Latransrormatoare starea de reoe l,a capetele
bare, cit; de trata se
stIit deschise sepaJ."atoareJ.e de bare, separatorul de trafo
ind<toah ia.
........ Cind este desabis separatorul de tra:roel celulei dela oapl-
1;ulrespeotiv (deci celula este tnrezerv rece), se va preciza ste.-
reacalulei respective.
La tel se starea. gene.ratoarelor (sau compensatoare-
lo.tsincrone), care auoe-lule prnbutecu separatoare da bare separa-
tOL! de generator (saucolDpensators1no.ron).
La.anse:nblurile generator-transformator,c.n4 nu. tutre
. separator, cit .ntreroptor (seu tutre-
'nu poa.te fi consid erat "tu rezerv rece
n
decit ansam-
blul generator-transformator. ... ,
n cazul barelor t tiin .reiervl1 rece" a acestora
de' faptul toate separatoarele , celulelor,
elementelor, legate de stnt deschise ,spre acea (tntre-
echipamentele care nu au. separe.-
dei;ensiune barei respeotive) trebuie fie tn tUQC-
contrar, va fi .acestuia.
' ................ de. pe vorf1tn
c iudoircularele tebnice ca
.. sooase
- existi posibilitatea os. prin tncb,iderea separatoarelor(sau
intraruptoarelor), @ohipamentul 1'1 e adus in starea tltn,
br-o a

tu oare , am"Qb1:paauentnu al'e la W1Q1' cJn:C8i'i"
respeot1veobip&lllEllltul nu poate-
fi oon::1<18rat "in rezervA .1".08" (nu existi posibilitatea ca
pt"is' !nohideree. separato8.l7elor sau '1ntreruptorulul
sIn. adllS la 1n stmoea "in .rezervlcalctl).
"ia rece" se pot afla oelulele unul ecbipament la carti
aeparat
oarele"s,1&t
desohise spre bari, oit, spre echipSllent, lar tntre-
ruptorttl celulelrespeot.ive este deconectat.
"in- 'rezerv! reoe" ,. -.1 .
se per" ca... a ,1 oelulele oupl.elar intre bare,
la oare separatoarele stnt deschise spre toate barelg, iar tn.treruptQrul
esto deooneotat.
al cirei tntreruptOJ." nu are prevlzqtpe separe-
tpare.. oupl...
m;a:r......oee... Mrele pe care leposte poate
1'eo.
lJ
, ... admit. tolosi,.rea e.xp-res1ei "oupla ....... tf!; rece!.,
atunci celUla
Laun&o!lipament sau celulA care se in st:a.re "tu :
r.ze:M'
li
.t'ec..... 4.utomatiai..l:'Ue care pot provooa tD.treruptoare-
acesto-ra(U!leto.). precum pentrurean-
in oazul lor (RAR etc.) trebuie sI.
fie anulate. "
Pentru . linii starea de .ae toate
capetele celulule liniai snt rece
.. ... .
'.3.2 e . Pentru .eobipalIlen tele ti 1f<! is,?onibfie n 1
, . a) tstarea, oeerathl'a cuplelor
care :relea. starea attu
oa. toate oare pot provoca
pot provooa pune-
re.ta. "1ndisponlbil
e"
vor ti anulate;
:./. ' b) b1starereoetstarea<operativl .. t . oelulelor
'lC)u
plelor"tndisp
onlbUe",
c.are ... e.. la.tel starea opera-
.' ..rece".a ace 8tora.
p..atl'u .&J1\1 e.xiStaJ1101'Qnperloo1de.ooat'u . e.xpreS.iU.
"tn .. ope-
rativla ecbipallentelor.o ,caplelor, ,', WI."
ti. p,rec1zarea:ol.
.' .. , '. .. '.' -1.)-
.-:PE .. 118/92
.... . th . ia' QA este in stari.... Bo.eal
stat"" ..
EXEMPLU. L1n1aJ.-.B"ia rezervlreoe'lin A ,1 cu intreruptOru1 deooneota-t
sepal'at.orul d.. linie a'asohie tn B.
Dac! un eohipamentare la numai ou .intre-
ruptor flrl peratoare de bere sau separator spre eohipament
(sau de bare sint comune pentru mai multe "eCbipamente nu
separator spr El .obipamentul respeot iv), starea de rece a
la aoel oapltse 'ooDsidrl cind i.n'tre.ruptorul este
-12-
-14
BmlPLtJ. 2 este .indlspOl1ibll nta atarereoe",adeolan,at '.p.dApro-

EXE:.lPLtTa Laia de lio kV A - B es1;o
u
l n aceasta insecntud
01 linia A - B este "u rez:trYi ati.t 111 A. B.
separati astliri1'operativc la capete t.nae8llDl ci
stoaree. oper:: tl a ecblpaaaentiulul respectiv ea1;8 lden.tlcil. la toate cape-
tele. ,
- 15 -
b) n s1;nrea 'ser-urat vizibil se echipa.mentul (generator,
compel.sator .sinQ.t'on t . transf"ormator t ,linie, bar.) ,oelulele acestuia, celu-
lele de uupll, la care J
- cint d econec caue toate tutreruptoarele este po-
deconec!;at' a acestora.;
1'l1.nt lua.te toate conform pentru 8 tmpiedica
sau a acestora, stabili:;e de gestionar prin
interne (anule.re ,tntrerupereci.rcult
etc.);
-- swt de securita.te de a mane-
vrlr11aoastora;
-stnt executaii8, conform li.?.M., \'izlb1le dinspre
toate Ga und.e se poate primi 'tensiune (prin descbiderea' separ-atoa-
.ntreruptvarelor, scoaterea etc.) s-a
yerHicat vi:&ual s-surealizat vizibile;
.... stnt a preveni
sau
sint N.P.M., indicueoare de securitate de ln-
a acestora;
- sint luate toate masurile, confoL'm N.P.M., pentru a mpiedica
tensiunii prin dect cele separate 'lizibil (eate execu-
pe purtea a tranaformatoarelor de ten-
siunelegalie la ecb celula etc. este mpiedicat! ro-
t iraa banaratotirelor, sau motoare) Ol" etc.).
O care nu este cu separatoare att spre baL'e,
ct spre ecbipament (sau in cazulcelulelo!' de spre toate barele)
nu poate fi 'tin slierea separat vizib1l"
.Pentrulinii, la capetele cu separatoare de bare
separator de linie, se va descbide separatorul de linie. Prin
tehnic. interne se vor stabUl cazurile tneare, din motive ntemeiate,
separarea al lin.iei unde
atlt ou separatoare de bare,: cit separatol' de linie) se taoepl"in
a separatoarelorde bare sau prin attt 8 sa-
paratoarelor de bar9. ott aaeparatorului de linie.
Dar pe cind un ecbipament aflat "n poate fi
pue tn orice ,moment t un tH;;.tipament ;'tn starea de-
conectat". nu va pu'tea fi pus in cind nu se pre-
sa in exploataL'e, iar un echipament
bU, 10 stare ptni ctndnu se ca a devenit dis-
ponibil. Este folosirea uneia dintre aceste expL'esii
in locul alte ia.
operal;1ve ale echlp8ll811telar"retra.e d1a.uploatare
ll
pot fi.
BXDlP'Lth Lin1a A -B este nu rece" in .A "tn rezGn6 oeld'ft ta.
B; 'trato 2 -8ste "in la 110 kV,; "tu re:681"Vi rece" .la
GkV.
3.3.' .hpresUle nu rezervioaldl" ,1 "rezerYl. rece" Da este
neuesal" ai :tie de p,reoizareaclecb1p8il1entul.celw.aetc-. res-
pectbe s1ntidispoJ11bUe, cuv1J2tul "rezerv!" suge,reazldestul de
cla.r oi atot d1sPon1bUe.
. '&ob1pa:aeatele .arlate in 8.&ploatare, Cat"8 au 1181 lIulte poaibUl-
deraoo1'd (lhllle 1Jl1ore doul sau mai malte '1
rele),potaveala oap3te operative di:terlte.1naoeate cazuri eate
1.ndicarea aoustora eeparatpeI:tiru f1ecare
a) in starea deconeotat 8e cona1derl eohlpa::aentul (generatar,
ooa.. on=atGl' 8aeron, transfor_tor, linie, barl), la care stat deco08o-
tate 1;08te intreruptoarele'l sint anulate toate care' pot
acestora (separatoarele fUnd
n cuulaute.elor de bare Ilultlpio, se va 1ndicape cue
se arli echipamentul in starea deCOQS\lctat, pe fiecare parte,
atunci oind diterl. deacba_ normali.
OBSEaV.ATlll "in rezerve.caldi" eate stare
titA e.&ploat;&z!'eoo;d leponlbUe", "tn starooalcJ4" esteoa'tare .
operativi. eohipamenteiar"u
iar "tn<,starea o st81"e operativi a eoblpalDBn-
din' ezploatare". .':,_ . .... .' .:
tt'reJ)ule rlcatl netl tDtre &o,a1oe atirloperlltln.
oa'oate 01 .. 8tDt. otnd. ecllip8llentul respectiv
Il... a aparateJaldeoo.-atatle etea.
identio.,p.nva
I
II
'1'
l'
il
1,
Iii
III
I
poligonale, gestionare vor stabilit
interne, elementele ou denumi.rea loc e:::ac1iI,
de corespund deconeotat, S8-
pumi-nt ale ecbipamentelor tnt'oala
-17
3.5. "Stlirtoporntive nenoRllnallzab11e"
J;j:LZ.:r-LU: Linia A-B tiin sliCU'oa. lee;st la. n B; linia o-n "in
starea legat in C, in D, tu E n F, linia a--a
legat la in E F, se putea primi tenSiQl16'
prin acestepunote.
o) fn starea legu!; In piimlnt ' se oonsidlJ.diechipamentul (gene-
rator, compensator sincron, tranSfOl.'lllatol', linie, oelulele acesto-
ra, celul,ele afluta uin starea sepm'a.u vizibil", la care stnt .
la conform H.P.M., tn :fieoare purte de W;.
putea tensiunea astfel ca zona fie cu
ei:rcuitoare(sau de l;egu.r:e 18, tuohisl), cara
limitarea de
ExprImarea operativetri,n starea legat la trebuie
(".8. 1'1& de .indlcarealoourllor unde stntetectuate la
. totdeauna cnd e,ahipamentul respeotiv oad.:t'uJ.. unei insiia-
aunal centrala
cazuri in care operative ale eobipamentelor nu
nOlilinal.izate clar pericol de oonfuzie,:, pl'ln expresiile do-
la pct.3.; 3.4 dlnprezentul regulament, .fie concep-
construotive aleac9stora (ecbeme poligonale ,'muntarea mai multo.r
ill!>r
u
r up:toare s a u separatoare .nserie, mai multe linii pe
tOL' d:e bare dar cu intreruptor p'entru fiecare linie, 1 ipsaseparatorulu:l
Ilo liula1a o de linie, mtreru{)tor pentru legarea la fieoare bari
iupartu a unei linii ntr-o .fie datorltl unorp81'tioulsrl-
lnexecutarea manevrelor, probelor, etc. n aC8steoa-
7OU.t';l. eoblpwnautulul reapeotlvnu fie ttxpJ."lwl pr1nexpre-
sU18fo10si't8 (pot.3.3 starea 80hipamentuluireapeot1v p-u
:ref"laetl1 rj;gl1ros .folosite. StaJ."ea a aces-
tora es-ta se prii:J. enumerarea nominalizarea
element de , .
, stntdeoonectate ,ssUconeotate, oare separatoare swtncbisessll
dinspre partea fi 10-
cliJ.ul de a i la a anulate
_.' acelor in.
FE 11S/9:2
in scrierile operative
expresiei "in stare pen ur u inJicsvQa. unui
ecbipament, celule etc.
in scbemele poligonale, celulele respective nu pot :ti
stw:-ea deoonectfl.t separat vizibil intrucit, din motive oonstructi?e,
nu se poata realiza schema prin care se definesc J:'espective; sta-
rea eate se cum s-a
Def Ln Lne e. schemele pol igonal. a :
ATi 22o/.Uo kV l.n Se.A (poligon) l'etrarz din cxploo.tare: pc par-
tea de 220 kV cu aepar-aunruL de borne deschis t n'l;reruptoarele
nodurilor 2-3 conectate separat oareLe incbise, iar
pe par t ee ..de 11u hY .u stare sepal'o.t vizibil.
LLnis. A-B e sue in rezerv!;. reoe.nSt.At St.B cu intre-
ruptoL'ul cup.Le Lor' 1-2 2-3 deeoJluc\;att:l de 1i-
"'1.
n Ls d eac aLs ,
;.'7.. Ecbip8lOsntale, celulele, alementdepot; ti 1t1.''3tra.s din
are
al ii llJer6l'i
pEt.l1t.ru 11'8a lor pentru probe etc.)J '
b)probe de SCUL' teil'cult pe viu,
daschie1urareeto. ).. . .
> . celulele,. elem.a.utelereurasedin e.xploat'lt'8 pe:a.".
tru luC}!"UlseadUotn'11l0d obligatoriu in starea operatlvl "in atarea.


t cerere.nQ este la
staJ:'ea
Ecbipellleol;elf.l<rlretrasedin uploaiiare", care au mai poai-
intredGa! sau mal mul1ie e t.ransformatoa-
re )1'ot avea 1.0 capete diferite"
ln oazUI'ile cu operative <ilferite la capete este obliga-
scestoraseparat pentru fiecare
3.6. T-a.bel rec8roitulativ ou pl'.ivire 1"-
operative alf'

echipD.llltintelol' di.sponibile se poate inuica prin "in
ne" sau" in t atullCi cind nu eaue nece,sarii pl.'ecizB.l"ea
operative sau uc.aast;a El. :fi delcl1.td;.
COORDONAREA
Starea operativi ntn an nu poe.-
a.ve& loc decit la toate celelalte capeteeohipa:nelltul respect Lv
e$ta"in stiarea1.egat la. sau "n $te.rea se/:?aratvizlbU".
.h8. PentrQ ele!li6111ie,.preclze.rea operative a acestora
sir f19 la pot.305. ("atlrloperatlvenenoml-
nalizabile
ll
) ..
a . la capete
starea ti echipamentulull."especttv este la. toate capete-
le,.
opern!;li3Stl de. catre
a elementelor de
gle.j,EO.e oelule, eloli1ent,. a se-
"EXEM,PLU: Linia A-B "in starea deconectat" llA "in. starea separat vizi-
bil" in B"
I
1

1
care se pot
in stare
in stare
n stare
stare
in stare z-ece
n stare
1 operative in
1 ,
! afla ect:llpumentell;;;
1 - in
1- in. c
1 - in rece
1
! - n stare
\
! .
I
\
r f - tn s1iare
1indispcmibile l-
I 1_
____-L . . L

lvet:-c.s: din etplo&tru'e
t
i
1
\-
Jltur.tiu n care se pot afla
I__
1 ;
I ! disponibile 1)
1
ln axp.l oeiiare
'!"1,.6 -
- 19 -
-21
de di;tinc"ce:-'deconectarea saa ccnec'sar-ea
tor. deschidorea sau Llnui
punerea.' slgur lor , sepa,rarea pe
tro.fod e tensiune, anularcussu repunereaprotec
cau rcpunerQ8jsl:!tomatizurilor, .modificare.nre'glaJ:u(l:uiL
etc.
;J:lE119/92
EXEiliPLE
a. echipamentului inainte executarea dingru;pa
. ' . ..
Prin grupele distincte de
bulesrise cum au .1':0.91;
definite i.n prez(intulregu+.ament. . . 1
in cadrul d,e prin tnser.iie-
rea unei grupe de persoana care are eo:mana:a
de coordonare, personalul de servire operativi Ta ,e:xeculia,
respe.ctiv inscrie, . pOint,rlu
aduoerea respectiv tn starea nominalizatI.,
oumstnt iRaicate.nprezentlll regulament precizalie in
1 sau zonel.4e respective,.
Prineonfirmarea
tive (coilfirmarea a(iucerli ecbipamentului .n
cii au fost executate toate
oamentului tn starea respectivi, cum este e.ceastadef:Ln' it
tn regulament.
d1st inot!Il :
Prin dist1nctl se din ,ca.dr.u!l lune.lrma-
nevre de in timp cu
distincte, care au loc !maneYre
de coordonare.
EXllidi'LE DE OPERAt:II I Deconectarea tritL'erupto arelo.r ,dasclt j,dere a sau Ulob1-
dereaseparatoarelor,
sau tDtreruptoa.relor,
legarea la pIoturUor transtorma-.
toarelor{ anularea sau repunerea au-
. modificareareglLl.,'jelorp,totec1;iei prin
relee, verificarea echipamentelor (ten-
siuni verif10area. aparatelor
aparatelor de
in lipsei de
tensiune, mOl1tarea UnOrindics.toareJde securitate,
admIterea la lucru etc.
, precuill uecutarea unor miisurlspeaia1e sau
din aceste
La ueou1iarea personalul nu w,'e vole
direct se aflu sub
4.2. "Grupa de ti
de se ansamblulaoelor
dincup.r.msul manevre, ce se la unecbipament, ce
indeplinesc simults.!il
- au o succesiune bine tn cadrul grupe 1 respective;
- din grupa se in totalitate de
o.cuelivi se.1"vlre _
din

cu
dintl."-o
in timp de O alt;a de se.l'vire incadral 8l&nevrd'
de coordonare.l'espectlve;
- 'dJ.ngrup! cu alte
de 88rv1re 11;\ eohipamentul respectiv ope.;. .
din identice.
distinote de atntl
ce" cuprlnue ansamblul pentru aducerea unei
j".uiJ. iti un "tu starea separat vlzibU" din "stvea deconectatJ".
- ce cuprinde ansamblul adu ce.t'eaun81
linii la un "1.0, starea legat la din "staroa' separat vizibiltl
Toate din "grupa distincta de
tl'ebuie si.fie seL'vi..
.Ordinea din grupa 1a'ebu1e
care deott
!'ln<:!di. a ecbipi.iW<Jl1t;ulul (starea opera-
- .a...
descblmbaroareglmulal si.stemulul energetic (vb'tde
w.... ; ... i ..d..'. B.ar. J. .AC.este... man.e. .. 8. au Wl. ' ".0. e.racter trecve,nt, se executi. '.
cina,

.:rezervi{rece. saQcaldi). tn
y. '.' .'. ....' .' ",
sau.invers. . ,
.,Nu seconsid ace8a' care are', dreptsoopretr&-
garea din exploatare. "
,.......... .
oa
ano.araoter .trecvent sau pe.riodlc,.precum '1.oelecare
1
$U
dr.eptsoopretrageread1n oeu-
lelor.t;entru.lucrlr1
4.?JA8.nevr81e programate t
p1"ogr..... . o....e etnt""ogrem.te
t1mpstabUite . P.ro. gr.ame.az.. I... 10
"p) lDanevre programateacoldentaJ.t ,cele oare se
afara lD:terva1elor ';detlmpstabUi
Prin confirmarea (l1ut inc'te sa tn el
!..'tQ fost CQmplemen efil ve ,
EXmPLE deoperal;U COmpltlIllGn1iat>e1 introduoerea cbl;'Jl1 de
z&"ll,oontrolul11psat.tensluni1,aDularea
, il2ascop reanclan,araa tntreruptoarslo,':"tn
iioJ,"el ca scop .1:'eanclan-
tw:'eatn1a."eruptoarelol.' t1i CMU,l JRAR eto.. )
au l'A int,reruptol&a
ecblpa;mentolu.1lnatarea CUR,
etce ) .automat pot ", pl'ovoca' ...
aWtrerupto8L"a].ol",Mulacee. cara p.ro-
voce. ..

oltOl"'!nti'6:CllptoSL"e
(IlRRI\fJt;o: h t'tBplAn6rea po-e
zltj1.si ..M8g
..
11psd detsneiiUl08, OOm'Ot'lU .1"P"K. t 1ncib1dorsa (sau d9BChidel"ilJa)
liOpli!,t'atoareJ.oz.o d0 p!mht'8
!.D SQ
de ...
'
01', . . . .. .'
In grupaJ. d18lo1n,\)te de '.'
P'!l2ltl"'1iI
l)4t,g;'.il!oou\\1l <!I@ ve. nota tn il-lE @X'Q. la 3=&\
i1 '113. cli)S'!,!.ba b}.o@&"@!1&


disHncte,g1"upe distincte de starea "opera-
t'ld. ". in' @5!!'I'il.
:tElei voie al. @,i,;t.f;;ftgl
d\1li!ll{j!nataii1l 9
@ e$ta
cn>!.lN toti\&<t . .
h iA@etfi!.'i. o Sct pg>egit1.NtA 1 e
tle ilcopul S.C3StOJ,'Sg
, ,
, '
4 0 50 t>rlBA ::.rust,i1 ."
1ll<31t10o.r9,EL l"es
1ID
tiul "4.@ 1 '10 L0al ....
amaeMei '1ft81oataiU. (caaU.ze.reit ... UI1OJ." ..
p'IterG,
-22 ...
- 25 -
acest': fel sa pot diminua efeatele une L eventuale manevre gre-
separatorulreppect1v;
aseparatoarelor ,f3,tunoi cind aparatul
permite aoeasta,se, recomand! mod de
- la desoh ld ere, separatorul seva in fel, inott
in p.rima
teze lent, iar tn caau.. in oare se' un inceput dearo,
se vainchidelalooctt mai rapid posibil;
la inchidere ,separatorul seva fel,iDot
contaotele aoestui.a se apropie ot mal rapid posibil,
iar ctnd 'se B1"ou1 electrio. nu trebuie in niciun
oaz
tlltreruptoare punpro-
blema deosebite. . .
Pentru
a;\ntreruptoarelor la.ntreruperea unui,. cirCUit, ordinea


va fi Cleconectarea each id ereasepe-
ratoarelor respeative), iar la.
cireu it, ordinea va fi inchide-
rea tntrerup-
toarelor respective.. . .' .. ,
. Oa .prdine de 'ladescbiderea acesto-
ra lnt;lsed
escbid'sepa.ratoB1"eledelinle
,tra.nstormatorsau borne
apoigde bar-e , iar la intii seiDcbid separatoa;..
\li spoi cele delinle, transfoI.!.mator sau borne, pentru ca
.ncazul uneLeventua:le for-
mat nu af'eote.ze barele.
' Pentruoazurl1e in oare (n a unui
separator de linie, transformator sauborne.estemal
execufierit deoit de bare ,se permite ordinii
aoest mod de trebuind ininstrue-
tehnioe detntreprinderea

. . , .
se preveni cain unui sepB1"a-
tor' iFunulintreruptor se
L dinoiroultuL respectiv (spre exemplu,an..

area prin aeheme deautbmatizare,. comandarea .' ..


eto.) vor fi
Mulate,iar lua tehnicenecesareevlte-rU unei
astfel stabili, ipterne ,aco-
,10 unde este cazul. mOdulcoreot deexeoutare a manevrelor.,
. ... TEHNIOE
. lI4ANEVRELoR -'
..
Prin se
grupelo.r distincte
'noit a

stnt indeplinite lntota.litatenemijloctt de per-
sonal de servire <138.11
personal delegat sPEtoial in acest scop) o
4;12. Expresiiie utilizate. deoocir,donare ,pentl."U
exe
rcttareadl.'eptUlul
de sagautorttate-'de. la manevre-
le d.Et. en.tr.u .. -.atle......wP..recu.m..... i ... alte
expresii necesare fie. Ilniformlzate celeprezenltatetn anexal;
4.11. Prin munoyro de ooOrdOnB1"8 manevre ale


un,an-
samblu .
in sau mai multe zone de, SBIl mai


..
timpa gl."upelor dlstinctesee:fectuEs_
t elero111
csaup.rlnradlo;
de tre d Ei
coordonB1"e.
fu'oadrul unei manevre de
Il evre de'Exeeui
intrerupei-ea sai-din!; lnolrcQi-
t "1e e"tt>"n. ".dl"t';""luae, _ tnt.....".,p..
toarelol' sau '. de '.
f i de forurile tn
d".pt. .. .. ,....,/ -
("I>lll"et _.ui) e'
.'P"V'd..,U. .4"1.....1... t.lml......l.. d.t."...,U.tnb.pt, "dfitl:le'i. .. ,
" lap d., t...... eli., f . ._

. 'sau,:ste.bl11t etc;' >.- '.. $.':
bui .. sell1lpun'la GQ;!1."
..... . ,
27 -
5.5.tn cflzultnca!'9 oiroultul cerEI t.;:-obuh tntrerupt 'sau sta-
nu arElJ:ntreruptor, se admite ul'lllo.toarele aju-
separatoarelor ... D9.rmale t
a) Stabll1.rea intreruperea cwcu1tului. tl'anstorma,toarelor de .
e) . ea floparatoft!:'elol"prl11 ee. intL'orupe
cind S=EA
<Jw,edlll curent.npuralal cu. aoeea care se
vavel.'i.n.Qli1poz:Liiia aapSJ:'atelor pl'inow:-es..,a sts.bl1!t
de curcntin.paralQl detrecel"EiI de pc ObSl=

. d) inaintea
la . 89 va verifica "deBchislOa
tca.rHorpl'inCMG se echipa:n't:ntulul
N.PeM.
n .. cind manevrelE> ee numai
f pCzi acestora seva. veriflca din con-.
aCIest scopdeaparatUt'a' de
de faparate d J."'
b)Stabi11rea tntrerl.1pereacurentulu1. pentru punerea sub ten-
oo16Qtoare elelllsntelor a.feronte acestora.
ar Stabl.lll'en a o1rouitelor.liDUlor. aeriene sau
ulutl'nnet'ormatoarelor' de putere. cu condi1;1a08
ourent,llu'! nu valorile admisibile rezultatE:!
experimentale, tn
tipul constructh'al valorlprecizate de fabrioe. conatir-uc-.
tnvlgoa-resau circularele tebnioeemise da fortl.rUe

ntreruperea 011'001t810I'
11niiaerieuG,.>011 ca voloarea cllrentului
ilicE.Mfl"ez e tn;' valo!' ilemaxlme admisibilo.
Lastabl.lirea curentului de mers tJlgol al transfOl'liiatoarelol" ,
dedependenj;a pc plo-
...
;>d ),1ntl"eruperGa stabilirea .la! t.. &.;oe. utrului
,. . -. . -. -'
oarelo1'"
.,.................... care1.aneutrul acestora se di,spozitJva pentru
sti:I1gerea. stabilirea .ntrerupel.es fac numai
nu pun.ere la tEl oonformitatec.u
exploatare dispozitiVuluirespGctiV
e
n acest
... s8.va; monta o semnal1,.;;
punerU la
EliJ 118/92
a cind ma-
prin,
este.. verificarea
tat pe toate fazele prin deplasareapersonaluluila mtrerup-
tor. de aparateledEl
oe1't. pericol de oonfuz1e,pozitia .Iitreruptorulul.
Verifioarea acestora la loculUI urme azi se
faolatuncl manevrelor permite. in cazUlln
care semnallzli-Ue nu pentru a stabUipod-
manevre.lese fac verif'tcareapoz1...
loculul. atuncl cud
perml1ie.
Ca prinoipiu general, un aparat cu care este
interzis sau se nu
aparatului respeotiv saua celor prin care se stabi-
lesc de
a) inaiDtea separatoarelor
.. seva .ver11'lca t"a.ntret"uptorullll
pe toate tazeledln c1reuitul respectiv. pen'trua ..
saro1J1l. a in nu este decon.ectat 00-
rect pe unasaulll8.1mu1.tetaze;
bltnaintea unuli.nt.rerQptoJ:O"prln CEll"e
contiDuitateaunuicii-cult..
relol"din cireui1;ul .. respeotiv.oqre ein prl:'li:LaIJJ,JL..,
8. Qreventtoraial'ea aroului. ,1
care aCeste
e)1ncblderea separatoarelor.de oco-
lire, aparatele din aoesteaslnt tn-
cbise (coneota.te .la. contacteleseparatorol,.ulrespectiv
decalaj de de valoare tnltoe -
, . Pentrua'pl"evenl deconectarea (desob ld erea)' aparatelOr din oir'"
cuitul ooolltlntimptll1nchlderl1saudeschiderllseparatoru_
lui de ocol;lre. 1;ebn1-
stSbUl. .
uni tehnioe lnterne.-Glodulcorect de e.xecotareaa manevrelor. . .....
. ,deschiderea' va
t'ace numai, ln interne ale

clisoestea pot 1"1 1n
ce in oare se pOBteT"aoe C)U preve4erilor circu1.tie-
lortehnlce em,lse .de>1"orurlletn regulament. '
Se vor l.oa ,pentJ.-ua preVenidesoblderea
.abaolel,inaltpunct ,tDtl.npulnohide.rt1saa'deacblderll
tu bucll a separatorolulrespectiv.. :. .,. ." ,. .
. oazultn pot lu&.aceste
cb14ereas8U descb1der.atnbacllaseparatOl'ulol.' :._ .. ...............
g
decul1n1,.le infunoibme,ntlma1 dacl
(sau . cupla wtrebarele .
prin cat"ese realbeazi, corenttnparale:Lstnt' oonectste -(inobl:"
. se) ,1 liUurU.
(deEioblderea) il a08storatntlmpul separatorulul
de capll. .
I
III.
li
II
. aleurWt
'. eonductoare. et9.).
trecerea unul cUr ant 'cit mai .'. mare posibil;. mfm8yra. detrecei-
re aecb1.pamentel()r(elementelor}se vatnoepe termina ou separatorul
.. '. '. '.' .' . . . . .
........< fn cl;l.zultnoare esteprev!zutl de bare,
acest mod se impune , pentru a < seoreaoondi le
depe SlDbele bare, lade:t'eotpe una

. . .'. ." bare (intreruperea acestela) este
i
.. ... prin conectarea.. (deconeotarea) tn.treI'.upt. or.u.lu.i.ou- oblga 01.' . . '. . . ..!
.:t'acenumaioazurHe--cl,nd
prevazuta ,mai sus.
Pentru unor supratenaluni dacomuta-'
pe.rlculoasela cone cto.re a sau deconectarea trans:t'ormatoa-
relorlamanevre care au legatedispozltive a arcu-
i t la neutrele unor trans:t'ormat 00.1' e din pentru pr eve m.re e,
unor ssu ...niNa .
.. unor adlili:se. eto., se va
de prevederlla.1natrUC1jiunilo.r tebni';'
ce interne> ale intreprinderii, el,aborate n conformitate cu oiroularele
tEallnic8 fUlIlsede:t'orurile n drept.
executarea lipsei
al unui eobi-
fi exeoutat toate vizibilei
,fncluaiv.:luaree. .tuturor care i tatea reapar -
le. toate .celelalte ce-pete ale echipamenttilui respeot 1.v,
tensiune
modul t'ltt mai tn lim:U:;ele adwiss(aifa1.'en:tela ma'li:iffll!!
sa tohnice ixlt;erne; avinti
la olroularels.tehnit::l6 Eilllisaaa for-urne in dl"spt)o
La.r0dwoea tn e.xploatara 2UnOl" lini1ssu eohipamente!
luod.rLtn cu.rsul cuor8 ar,:ti put;ut modifioare a le
fazelor j tl."sbuieveriflcate acaators"prin ve-
.I:'itica.raa prin (obligatoriu prin
l:llnd ver1:fica.rea nu sau nu
f'U. corectee.tazelor r.
incazulinchideri:1. unor. bucla 9 pentru prevenirea unOr '
Mfjorlte ,SeadlDite sensibilizarea timpul manevrei la un Qle-
ll(!)!1'!; Il crn! .a,r' perturba
la un GlemEtn1;osre deconectat inohiderea buclei.
La ooneotiaL'ea la un J.iniUOf.' tca.reatlposlbilitetea de
a fi puse sub (lin al'te capeta peste obligatoriu oontrolul prea..;.;
lab11allipse1de tenslunepalinla ,atunoi Q:Lndnu se ou con....
sincronismului, nu .11:nia este tensiune
u@la colelalte cape'ta aaunu' s-a ve.l:'ificatposibilite.tea <econeo'iara n

5eli. in cazul sis-temaIoi:' da bare duble, la treoerea unoL"achi-
pi.'1lnente sau elemente de pe o pe ordinea van n
!.natii nu se sau ntre
printr-un separator, cu cazului c.nd pr in ao"l se
tHme sub tensiune in (sau se .scoate de sub tensiune, sub
tn gol) una din bare a ca.zului cna iri'rood
"{]Irul respeotiv se llcbidsssusedesebide in
nprazentulregulament tehnice interne. ala u211-
l'Elspeutive. . .
vor stabili p.rih tehnice interne,i:n de-
tUllu, lna.nevrelordetrecel'e s
el<,!ooenteloretce n
i'idtx!rnG 1n
Atunclctnd leg{itura prJli;.r-o
oUa vQr tebn.ice necresW:6 'pentru&. preveni (descbi-
aparatelor d1n,clrouitul 'oUPlei tntimpul


El. astrel tnt.rarupereaaau iitntre bare p!'in-

',De asemenea,. oape da tre.,;.
CQi'E,'@ da pe o pe alta.!.; dintL"s bara
1
cuplli,
-'
I
I
II
I
I
il
1,11
bile (spre exemplu, sooaterea de tensiune
matoarelor de tensiune etc.):trebuie respeote prevederile
lor tehnice interne ale intreprinderii respeotive.
5.16. La toate de conectare sau deconectare a unor
ech Lpemenue., este obligatorie verificarea parametrilor de ai
tuturor eobipamentelorsfeotate de (tensiune, circula-
etc.) atit Inainte, cit exeoutarea operaviei compararea
acestora cu valorile admise de echipamentul respectiv (curent,tensiune
de plot etc.).
Pentru a nu se intrerupe alimentarea ou energie
a oonsuma.torilor sau a se ajunge n sau regimuri care pun tn
pericol SistemulUi, se permite realizarea unei
care, pentru un timp scurt (numai timpul necesar ma-
nevrei, de ordinul minutel<?r), conduce la puterii de scurtoir-
cuit (mono sau trifazioe) de anumite aparate sau puterii
de rupere a unor intreruptoar8, de a nu prezenta periool de
accidentare pentru personal. Este ntr-o
de un timp mai tndelungat dect oeI 'absolut ,necesar, pentru
ca, prin minimum de realizeze o cere nu
la. puteri de scurtcircuit mai mari dectt cele admise -de aparatul
respecl;lv sau pentru nchiderea-desohiderea unor bucle n alte
efectuate ou tntreruptoare, ou ca operative fie bu-
ne nu la timpi mai mari oec1toe1 mai sus.
prin tebnioeinterne, vor stabUi
cazurile deosebite modalitatea de etectuare -a manevrelor, precum
rile ce trebuie
EXEMPLEI a) fntr-o in oare se cu cupla
deoarece cu cupla ar conduce
la o putere de scurtclrcui-t mal mare deot puterea de rupere a
tntreruptoare legate laberele respective, 10 modi-
in se admitE! ooneotarea
ntrerupto;-;"lUi c;uplei, .eu manevre se.
efectueze iinediat consteain deconectarea unor Uitreruptoa-
re, de scurtcircuit n liaii"tele admise.
b) intr-o in care se cu cupla
cu cupla la
puterii de scurtoirouit admise , n vederea
rit unei bucle, se admite conectarea cuplei transversale, dar
strict numai la terminarea manevrelor de inchidere-deschide_
re a. buclei in n oare operative
bune.
- 32 -
- 37 ..
In cazut 1n :oare foile de de programate normal
nup()tfi aprobate de inst iei sau al. zonei 'd-e de'adjUnctul
acestuia sau de de (inglnerul de serviciu). aproba-
rea lor seva
pEl..rtelnstalat;la . .
pot numi prin decizie al. te persoane din
unitatea sau' subunitatea care' aprobe folle de in
:lipsa persoanelor'(),are trebuie in 'modnormhl.
de p.I:'ogramate accident.alt
a) SemtoomEisc de persoane de
viola.
,ii este de o
din lDalmulte persoane). se tn-
respective (sau de
i,lo

ine).
:;,> .....bl1ncazulln oare timpul ti per-
pot verifica aproba aeeste foi., aprobarea se va da
oare aceste persoane
se verific! se
care
'.. de .serv . este. forma intr-o. s 1n-
de . . a fost de :Corma-
de servir8 este din
a fost ,1ntoCl!litldeo
sau organulu1. care treapta deoonduoere centrall (inginer de servioi,u), pot fi aprobate de acesta,
pentru a 6_P1:"0ba 1'oilede in lipsa persoanelor interne ale de centrale respective.
care trebuie le aprobe in mod normal.'!!! 'o) fa cazul in care: manevra face p,arte dintr-o ma-
o) Se pentru care a fost se
tli foaia de se ,de ,manevrei de de conducere care <l'e coarda-
re (persoana de serviciu care manevra). 'nare'asupraechlpalllen1iului respectiv va oonducemanevra sub aspectul
coordonare.
6.4.2. Foile de manevrlde coordonareprogra.mate accidental: . J,.I1 cazul in care treapta care are comanda de coordonare au e.xer-
a) Se tntocmesode o de serviciu din din compar- .' .
Cl . ..an'.. da.. n.e. folos. in.d. u-.se trepte cu competen-
timentul de al trepte1 operative !()a1e. de .wan. .: vac0D:trola de .. oisp. ecerul de serviciutn. tu-
b) Se se de de in oa- .rade la treapta cu careexeroitl oomanda in insto.-
Jrul compartimentului de operativi, tura este
. ' 1...a y.....1. ...a..... r.. e..s.p.... ... ,10 ....1'.apo.rt..cu. ile. p.rim. ite...oe la. persuanacare .are
din doul sau" mal multe persoane cu autoritate ' . .
comanda de.. COOl.'.d.,.on.a.re (d.i.r.ect. sau p ... rin t.reapt. a int.ermed.iaraou 00.mpet .. e.n.
este cu autoritate .>J.noazul m care tn exeroitarea comenzii de. ooordonare setolo.
seva proceda astfal:
prevederile pet.7.1.6 din
_ tn cazul tncare timpul nec.es,ar pot fi per-Regulamentul de dispecer. .
soanele car$ pot aproba aceste foi de aprobarea 'd) Se de responsabilul de
se vor face la fel ca latoile programate normal;
-tn oazul in care acestea nu pot fi in timp util. t.oa1e,
de manevrl se preia
respect1.ve;. oompartimentulde
tivlrespectlv sau) va controla. 91 va viza aceste
de folosire al coreotltud1ni1tntocmtri
dispunind
c) Se pentru care a fost intocmi
foaia de ,i se. de responsabllul manevre1de coordona-
re (persoana de serviciu care lDMevra). /
de de
Se intocmesc de o d1.n ope];"
se.aprobl de compElrtimentului cOll18nd
opora1;ivl respect1v(i.nllpsa acestuia, de
tn cazul folosirii unei foi o manevr
n,ormal .. folosirea acesteia
partlmentululde
Verificarea acceptareafolFde "IOane VL'U r espect'ivesefao
r.espo.nsab1lul manevrei de coordonare
4.4.' roile-a de
. al sebtocmeso. deo.
iIt.: .de
d'e' servire"': op8:at1.vi (tormatil"din.m .. ":pex-soane. d
marievrl se .,:',
, ,ise,aprobl de -;
de in oazulcentra1elor care
.. )6 -

-------------_.J...__..
cadrul se de
de
in cazul 'oare au de pe centralA (inginer
de serviciu), :foLle pot fi aprobate de acesta, infullcyiede
le interne ale de centrale respective.
de sau va oontro-
la va vlzaaceste foi (la prima deplasare in sau in zena de
sub aspectul de folos ire al corectitudi-
nU intocmirii, dispunind tn
o) Se la fel foile de de
gramate normal prevederilor de le. pct.6.4.4.c),n cezulin car-e
!acparte dintl'-o coordonare.
d) Se se de OOtre manevrei
de .
6.4.6. Foile de de permanente:
a) Setntocmesc, se S6 unitatea cere are
sau zona de in gestiune nemijloc it;ii , prin persoane com-
petentedin unitatea vor ,fi nvizate deunitiatea de care
persoanele competente.
b). de tretJ:eapt.a- operati care are comanda
de coordonare asupra echipamentelor respective t prin compartimentu-
lui de
0)1n e:&Zulfolosir11 unei foi de permanente, lao ma-
norm&l., 1'olos11'fl8 aoesteiava :fi de
oersoane oare normal.
. d)n QazulfoJ.os!.rli unei foldi!t de permanen-
t'etrtoadruJ. ao.&asta va trebui (n
11m'ita care are
'de la pot.6. 4.4.0).
e) acoeJ?tarea 1'01i de respective se fac.
de lllaRe-v-rel li e
6.5. SE! 98. ci.tposib1.l aprobarea 1'01101' de manevre. prin
tele'{"on. La prilltS' d!e(lliaS&"o a persoanei oeee El.
prln11e1.efon, z.ona..
aceasta va verifica ade-
curs 8PPiO&at"8& .:n locul reze'r"Iatpentruapro-
bare dl$ptHlEt OIhwr'1 ii. .
se __ semsert-e data. c.nd a v-erl:fioa-
;tQ>11 die man&vft.
-)8-
6.6., privind intocmirou, verificarea, aprobarea
;foiJ.ordemrmevrih
::; '. ... ...6.. G.l. -r
ers
uan a c are foe.ia de' Illanevr!r!spundede .
'C .. ;foilor. (le maoevr! d
de coordonare
pr im.ite d.e la. perBoe.na care areco-.
ioscrierea punctelor respectivetn foaia
Ai!le lorcorect!,derespeotarea pre.vederilor Ii .P.M.
rE3gulament,aleregulamentelor.de. ale
prescripX1*or, . interne,. dispozitivelor etc. prl-
care coresPundl prevederllat'. prezen...
;:::tu1u:1 I'e50lam6lJ1;t limbajului t'ehnic' actual, de tntoomfreala timp a
de
6.6.2. Persoana Vi aprobe. foaia 'de rlispUn_.
j'de persoana oare tn plus, de
c.orectareaeventualelor de aprobarea la timp .a
';.1 aoas t e
;, Prin aprobarea. 'foii de respective se
posibilitatea de' folosire a acesteia, tn pentru care
fost
Persoana care foaia de de
de cu foii de mane-
de coordonare Csaude ooreotitudinea. acesteia tnraport CI1
,!{:;coordoparea),decoreotitudinea grupelor distincte de
bilordisttncteioscrise sucoesiunea lor oorectii, de respectarea prevede-
rllorN.P.M. ale prezentului .regulament, ale regulamentelor de exploatare
;:1; ', ale. tebnic& interne,
privind controlate, de utilizarea unor tmnem
se. preveerilor prezentului regulsnent lim-
V':bajulultehnlcactual, de 'corectarea eventualelor ale punctelor
',1;1,cootro1ate, deI.'espectarea prevederilor prezentuluiregulamentprlvind.
J{ de (ve. cere totdeauna celui care
precizeze cine .a aprobat-o data de controlarea
timp a acesteia.
oare controleazlifoaia de nu de corec-
succesiunea care fac parte dln grupa
de 11 d i8t1octl) precum,! deop.ere.-
}\:;. La
de persoe.I}eicar(t o controleu! nl11sevor citi toate
punctele la' care s.nt.nscrlse grupe distincte
cumauf'9s1; detinlte tnprezentul
Persoana car.' vas,eo,r:Ora.o
r11coreote ..nf'oaia .deman8vrii aOeS-
tn
ponsab oomenzU decoo-rdonare ind decor ect i{;ud1nea
acestora. . ... ",..-,- - "'
pereoanacare ele tie le. vatZlsc.r1.e
in contra-late,
1.'11 persoanei care o
. -6.G.4.'Persoanacare 1'oala de (r8S-

de .nraport OU
in momen'tl1l .DceperU de posibilitatea
normale a .'. .
"Prinselll!1Ueafoii ele manevrllarubrlca rezervati.respopsabllu-
lui de acestaoon:t1rm1 verif'10area aoceptarea
1'oii de respective.
6. ? Modul de <le completare
de va 1'i cel indicat in anexa a".
7. COORDONAREA EXECUTAREA MANEVRELOR
7.1. Manevrele in electrice de
medie tensiunese se folle de manevri,cu
cazurilor in prezentul regulament; .
a) pentru manevrele programate normal, de
programate normal.
10 oazul unor manevre programate care se in ba-
za tebIiice interne(spreexelIiplu,exeoutareade
in tehn1ceinteme), se pot foile
permanente in respect ivii, corespund
intru totul D1Qrl8vrei ce in prezentul
regulament. . .' '. . . .... .'
. normal o 1'Ofil,l.8 demane-
sepoate
folosi aceasta, respecti,nd ' ..., .'
. b} Pen#a .manevreleprQgramate accidental, 1'oUede
iar in foi de ma.-
permanente s-:& mai sus pentru manevrele programate
p:oraull..

ii . ..,ele. rol e, in
;, .
'n8nt! Bau. .. caJ.'e'. din.dherse motive {con- .
)nu corespunde inaoelmoll1ent ,sevatntoClDl, ve-
. o foaie ae rea-'
p$ot1ve.
-.. d)llanevrelec1e l1chidare avarlllor
foi de lianevrA, con:f'ormprevederilor cap.9 din

'. . ,. el ii\anevrelecauzate de accident se sau
de cum este 10 s.P.K.
......: .' 1") singularl a unui.intreruptorsau . separatOr "mula-:
-a unei sau proteo1jii ,mod1.:tlcarea
reglajului unei sau se pot executa
,numai atane icind aceateaarconstltul operat; 18.
.tnsor1e in toaia de .
"DeOBl"eC8 unui .ntreruptor ,de
complementare legate de aceasta,
ml1i$:8..Jecutarea foaie numai in cat.ul ,in care
cC)mpl.ementare respeotive nu alte elemente" sau
"X" trebuie deconectezelin1a "A", c-eea c. etec-
a
tarea complementare legate de aoeasta, astfel.
RAR-LEA "A.";
1-20 LEA ",A";
pozi\iia deconeotat a 1-20 LEA "A"
.in.. oaZ, deoonectareatZltreruptorulu1 linie i
le complementare iega1ie aceast! pot executa'
de ....I'I. . .aeoonec1;area 1_N1"\1ptorulu1 linie1
executarea care ar afeota alte eobl-.
el8GHJlliAt anulareaAAR pel1nla "c" etc.),
se n uecu o' toale /" .
a ..torl.11u11iniel
"B",
1Il6l18vr& o te&ie6e .
'1.2. Instruc\;iunUetebA1c:.e 1Jlterne pot toi de
legatecMlDer6rU_ oare. se tu baU'.
...
'. demanevrli,
i ri.
-41-
- 42-
b)Personalul de operativa al treptelor de conducere
dlaqeoer, ca urmare a de regim; a programului de
nare aeeblp8iIlentelor aflate 10 eol1ltlllda de coordonare, autoritatea de decl-
zhsau acestuia, oa urmare a p.;:-evederilor tab-
nlceinternt .etc.
7.4. Prin manevrei se ansamblul
organizatorice care se ia.u, de la manevrei .1a trecerea efec.,..
la ,astfel tncit acesta se normal.
Prin manevrei executarea
contU fost def'inltetn prezentul regule.'Lent. .
Prin coordonarea manevrei se coordonarea grupelor dis-
tincte de a 11101' distinote, pr-ecum a unor oontroale,
ver,lf'1C!r 1, speoiale eto., oare ooordonare, oum au
fost acestea definite tn regulament.
EXEMPLU. la orele de virf cu transformatoare tn paralel,
punerea i-n a unui compensator sincron pentru reGlarea
tens iun11 eto.
EXEr'4PLUa Punerea tn a grupurilor ,compensatoarelor sincrone,
etc.
perioolul de executar e a manevrelor etc. ,. cazurile
i11e, re le ) care este executarea manevrelor
foi de aocidental, permanente).
programate normal pot fi de

a) personalul tehnico-administrativ superior personalului de
aervire operativu, pentruecbipamentele aflate n gestiunea din
PE118/92 - 43 ..
7.5. Manevrele curente pot fi de persoane:
a) Personalul de servire, caurmare:a unor de regim ale
instuluylilor echipamentolor, servite, a prevederilor
unilorteonice interne, a unor programe de eto.
De !.olosirea la o a unei .1'0i de ma-
personalul de ser-
vira caro 8Jt8eut!lI\Qnevra respeotiva.
De folosirea la o de coordonare a unei foi de
deooordonarepermenentl personalul de
care manevra
"Gbidulde nu trebuie confundat cufoa1ade IIUm8vre.
.. fn.foaia de . (grupe-
le il tat 111a ' distincte )s.nt
exaot sevorexeouta, ou se
de laostare respeotiv t
.......u ......... j
de asemenea riguros unsoop bine-definit.
de se 1n mod
dupi o foaie de, mane,vr! . punct cu
punct ,b tiecare punot1nmomentUl>,ctnda tat
etc. ManfJvrele oare se
vor!i numa1aoel
Elapentruca.re
(coorda-
ne.rea) .foaia de . Ghidul respectiv s.erve
orientarea personalului manevra.
. dar nu poate atunci cind
pentru manevra este o de
ntr-un "gbid de (grupele diB,tincte de opera
distlncte)sint zutre in succesiunea lor
de executare pentru care nu snt
din manevrei,
aoeasta neputindu-seexecuta ghidu1.. respectiv. n mod ri-
guros,' punotou punct, deoit in oazurile tri care starea oper
starea sohema a
v, starea.
etc. corespand exact ou cele prevJ. zute-n ghid. Acesteatre bu
fie1n intocmite, ofere posibil'ttatea de
orierltare a pepsonalului de.serv1re seucom
da la exeoutaI.'ea sau ooordonanea manevrelor 1'espeo
la wtocmireafoilor pr
etc., n .or-d inca. lor
,cind s:
etc. nu este cea
7.3. Manevrele electrice de
tensiune .ngeneral,
f.oi .inl)B.zagbidarilor
tehnioe interne. vorstabill,prin intern
in de oompl exltatea respe ati ive, impar

. eXflIautaraasaucoQrdonareemaae'trelor eureae
maoe.vri, .. oonform.p.revede1"U.or prezentulul'r6gulament
f,oilar de programate sauaocldental ..
responoente, preeum foile de manevrA careae
intocmesc la personalului de
sint intocmita, verificate aprobate confor.mpreveoerilor
prezentului regulament, pentru a se evita itit.r.z1ereaaau
neexecutarea manevrelor d1rl cauzal.1pseifollor o,emane.vrl.
au
cele
- 45 -
oare o de o poate considera
confir'
W tJersonalul de cOffiaodl
? .1;. servire dispozi;
este obliga.t \tndeplineaaca,imed1.at _ 4'
, . w manevre mai" complioate, il
? .12. ln cazul acestora), de (ingi
sta.l80. sauzonel de ... .1 ..ier bici ai acestora,au drel
. Lu ) . 5u08r1.or1. )
narulde se.rv1.C u . pe c . ".'.. t bici a l'espectlve
tul(aau . pot fi preia sarcinile r&SP
.ndeplinescoon .1. ..... de respeot cu anu
sabilulul de din sau ::aare n oomandA
:: de decizie. Persoana respect
,competen. . s . . .' f 1 de al de servi
. il de iar u. .
devtnerespons
ao
. . i d . devine executant ae mane
.reopera.t a sau. a zone e r
pr.
el ui nd s arci n. il.e acestu1.a.
'Vre, .
lulul +ebnico-administrativ superior,
7.11. persona . , de decizie a
sau au u
privind prcblemel
e
care intr ne, i - S6 cuapL'obare
unei trepte de conducere prin dispecer super oura,

7.10. Persoana
numa.i ce persoana
acesteia.' .. . este imediat
. -'. .... persoana oare a pri,mlt
i P
er .s oe.ne i de la care a prim,it
t
"e . eonf'i.rmeexecutarea aceste a
execu a.. , -
w. b da po ate consid era a-a
Persoana.care da o apro are
'. . a crsoanaciireia. i a-a dat apno-
. . tat manevra numai dupa. o P
execu .... . - .. t executa.tii. ,
borea acaa.sta a fios
it
. obal'. ea de t i.me-
Persoana care a pr mapr. .... i
w.. onfirme executarea manevrei respective persoane
diat sa c
la car-e a primit aprobarea.

cei care intirzie nejustificat nceperea


tn mod nejustificat ,precum
unei manevre oare le-a fost
? 3 . A.tunci c .nd ecbipamen'tul es1ie in auteritateade a
el trepte cond,ocere prin dispecer, manevrele se vor numai
un . 1 i de serviciu la. treapta respectiva.
eu e:biPamentul este tn comand a de coordonare a
ia eoer manevrele se vor executa numai la s-
trepte deconduoere d P . '1 1.a treapta


ou aprobarea dispeceru u
I
_________
? .8. Executarea manevrelor pentru retragerea din exploatare a
echipamentelor in nderea ii de etc. va incepe
la sollcitarei r-esponsabilului cu admiterea.
iIlcazul'otnd responsabilul cu admiterea eat e personalul de ser-
vire din sau zona de

executarea ma-
nevrelor va incepe la solicitarea ace insta-
sau zonei de care s-a ocupat de organizarea respec-
tive sau la solicitarea de lucrare.
'Executarea manevrelor trebuie fie lncep.u astfel, tncit echi-
pamentul nu fie retras din exploatare mai devreme deatt 'es1ie
nlci nu se intirzie admiterea la lucru.
De, inceperii manevre'lor mai devreme sau
tirziu dect este necesar cei care au cerut aceasta
-46-
??o accidental poate fi
tonrale persoaneI
a) personalul tehnio'o-administrativ superior personalului de
servire pentru echipamentele aflate n {;estiunea sau
din caref'ae parte de centru, de
looyl1torul aoestora eto.), in vederea accidentale din explos-
tare a unui echipament (prevenlrea 10 urma incidente-
lor etc. l, aduoerii unui eohipament care a. indispensablltntr-o
stare. operati. etc.;
b) de servlre ri vedez-e a retrBG6rii din
exploatareaunui eohipament, aducerii unuiecbipament care a devonit in-
disponibil 1nt.1'-O stare etc.;
e ) personalul de ,10 vederea retragerU din
exploatare aooidentale a unui ecbipament r solic1tatii de persoaneleiodrept,
care nu omnare etc.
cu emitereacererLl (pentru de dispecer, primirea
cererii} s-a manevra va incepe ei.
Foile de so verifica, :aP9-ba controla
conform prevederilor prezentului regulament pentru foile de pro-.
Gramate accidental.
Persoanele siot datoare indice intocmi-
rea foilor de de ,personalul de cervire operativi
10 le verifice le ,aprobe (eau le spre apro-
bure, cind intirziere. Personalul de
este dator verifioe aproba (sau spre
veri.flca.re aprobare, cnd este posibil) foaia de munevriLde coordonare,
in'lice htocmireaf'oilor de manevra de necesare mana vrei de
coordonare le controleze,ct mai din timp posibil, intirzieri
nejustifioate.
.. 49 -
7 .. electrice se pot executa ma-
numai s.lltreepectate integralpr
e-
lt.P.M. peJ1tru aceste cazurt. . .
7.1? fn oazul,tn aste O
ase de acea' ou
oemontare damontare ascurt(Jircultelor mobile.
is" permite slS. le-
numaiprin1nct:liderea dele'garela cu
. . .' . .' . ." '. . .
l'11a. suplimentare de
. '.' ,.' . .
.. ilormoblledelegarela
decf1tre persoane, inQependent
dintu,L'" (conformN.P.M. )
..... ..... ;;'.... -.: .caretormavia .de,.servire . .
,.. ..' .... < .. n . perso.--
. care "corform.N 'exeou-
se ...,orexeoutade
oare -. are, grupa(cOrfo,rm:N.p.M.)1nf'er
e.xeCt1tant .de.' lf11' p'erso
'i .': li.. conformfQl1" d '.," respecta';'
1n .aceaSta moduldeex'ecutar . '
.... tarea a ' manevreideGlitre::e:u_
,'* ti,an
t
, . .. manevrelor care se '.
':':


acesta.
i'.: :.',
.
de, . .
11. manevreloL'
"eri.ficarea
'."". ... -"; . aparatulrespeotlv nu corect este
deJ.a locului, maneV.t'8L'8a GoeStui:i
'cu aparate care
de lad
'tate cupct .7.18., de locului. <
"'Ainbell:l 'persoane trebuIe perfect manevra
eX8cataU acesteia.
<.fnoezul degrup deautorlze.L'e,
itiepersoan! cu
',.','.".' .. " ' ... -

tn ..pericol., .. se.u.01'&e8-
pentru
produoere,acie:avaril.:
1ncazul .. tn. oare cel carJ! .aprlmi-.
t-o vare.port81mediat :808s1o-luoru
',dl dispozl .Dac!
deservueop8rativl 8aU operatlvleste cbl1ge.t lme-'
pericol securitateapersonalului,.integrltates
ecoip8lllente,lor<8sunuse premiaepentru ,pl'oducerea'iminentl'de
. avarii. fn .aceste-oazurl este obligat' si refuze ,i
s! comunioeacest lu.orucond.ucltorllor1.ul ierarhici.
Pentruorloe refuz nemetlvatd& U1depllnlre ctt
httrz1erenemotlvatle. tDdeplln1rl1',. rlspund 8t1t pel'soanele . care
1nd,&pllnlt-o ,....-D1t oeleoareau,aprob.f:Lt aceastnetDdeplln1re.
7.14. Personalul centralelor eleotrice, nu are
tul. ,si efectueze modlf1olrlBJ.ereg1mului, sistemulUi. pro12c-
teiecomenzilor
de Vleciziea unei.
p.r1n.dispeoer, acesteia,.
Aoeste ..lIlodificlri.(ou oare ..'se e.xeout! operat iv ,
laef'eotuareamanevrelor, tn baza tehnioe.interne) trebuie
si se de.cereri aprobate treaptarespeott-

1IIlsuri, sau. care' de
ooordonaJ.'eaaoesto.ra, 11Ilie ,. de PRAM,telecOmu..;.
U' eto.in cazul modif'iolrUor de . personeiul" d
. operat1vi e.ltl"epteioare >tp.comanda o'nare ech ipamentul. respeo-
. t

11lo1' 'prinrelee, conform

. ve _ Pentra,ecb1Pamentele care_
ae cOOrdODlU"e . a, unei dar sa1iU19om-
pe a,uto;ritateadedeolziea:ELoe le., ..in'. e

ob:Ugat sii
.ai.sus,"d .. alt '.' moa.
, , '.
oonduoereprlndispe-,
ipentruc;azuri].e. respect 1!8,per-.
li)rl4l1.u1de .eS1;e .. iei
acb1Dlblr Uor.de ,contorm
...
? .20. Personalul 40' servioiu tn zonele
ele trebuie agarnltllrllormobllede le'sare
la, inscurtcirouit, 1artnninteqeredareatnexploBtarea ecbi-
pamentelor oare autost retrasedinexploatare pentru luo:-!r!,
etc., nu la locului :rost demon1ia.te toate
garni1iurl1e de 01
,a numerelor de ordine, osot1.tatea gartilturl10r '
10 verifioind ". 1111. &-au11;at and:evamontati' o gar-
legar61a De asemenea.. trebule,sl la
locului de legare la pl.m1nt.
?21. Manevrele teleoomendate
prln :rie ob1.ardin tncondi1;lUe men-
i1.ollate in prezentul regulament
manevra tn
va fi J1 cOnformitate cuprevederileli.p.M.
Persoanele ce pot exeouta manevrele tn telel1loeanl-
Rste,pl'ecum flstabllite prin tehnice
interne, specifioul.riecitrei
liUa,aparatul etc. t laeare trebuie eJl;eoutg,ti este oel
ou voce care trebuie ver1:rloe
la' oare Vea tace cel
slo ,exocute.
? .19. ncazultncareln prooesul executlrl1 manevrelor ape
tndoi.eli in c.aretrebuleexeoutate, manevre-
vor tDtrerupe, alegtnd o in care de du...
ratA 'aoeasta 1ntoala de me.ne"rl.Jlanevrele se vor re-
l.ua ou 80,bema unei
110l 1'01 de
si.ngure, "persoane"
CLt ;;i ale

7.22. Pen t,ru realizarea a manevrelor iustala-
la zltnmod perl!ls,nent oonsultate
"la,tntocmirea fol10l' demanevr! de ooordona..re sau executarea manev.rlo/.or.
ilnelll1ll1lrUefoloslte tn dispunerea, aprob&:'ea con-
i!(wi f'irmarea manevrelor di.u in.wt.;ala-
I din sohem,"le operative.
I 7.23. I:.i:t::C i<ua.rea manevrelo,rpootru redareft. tu exploatare a
tori}
etc. poate!! numai indoplinu-eatlJturor
i ,te1:)n10e organizatorioe i.n I.P"M..
I . - 51 ...
________1.... _
. n norlDal e de
7.l8.,Modul de executarea a i1lor 1
a
exploatare, tr '. ..' .'. de persoane:
a) Manevra se exeou atit de persoana care ex&-
li' i d
- se semnea..... i 1 10'cu3
- oaa '" ...... bilulde se a , .

. cit de respollsa
opera ". .
de exeoutare a manevrel
or
. . li de responsabUulde
'Prin semnarea foii de. manevr.. ,Y acceptarea exe-
li
'f' carea aceep. t,area :roi1. __ de.'man
evra
oonfirm verl. 1. . . t' Y .
se. .' ia de respecl.va. .' , '. ,.' _
manevrei foa . . i de responsabilul, de ma
Exeoutantul
ui
de v se "ie abia dupli executarea
mai o E!l.ngura operat;; . . '. .' te
spre exeoutaretnu. Y "tantul este obligat o repe
t
. , i se urmatoare,' execu
aces el.a .' "
responsabilului de n celulei, aparatului,
t
tul manevrel. se cpre y
- Execu an . . . t b ieexeoutata opera a,
etc., la oare re u . . '" . " C'!. 1
eleinel'ltului, oheii O. .' .' ' abilul manevrei verl.fl.ca ",1. e
i
'f i S. fie oel respons .
ver o. , w
fie n oel prevazut. ., la locului, persoanei
. _ Responsabilul de manevra
a fi
core oare u"u a res-
_ persoana oare executa manevr,
ponssbilulu1 oe .. executOJ'ltul es'te
_ Aoesta verifl.ca o o y totul este corect, d1a-
t
la elemen. tul prevazut aca
execu e o yd
. "oreot exeouta. '. .,
c ,. t" respectiva.
Exeoutantul execu a .. . oaia de inoepli-
sab
i l ul de noteaza l.n f
_ Respon
.. . in'
nirea .' iilor prin care a-ti executat .-
_ La executarea tuturor '., t responsabilul
" i sau distinota reapeo. ..1,
tegral grupa de '. indeplinireaaoesteia.
v in foaia de manevr (sau
<le noteaza .' .'- la primirea unei dispoz
_ Responsabilul de manevra, d" este obligat ali o re-
oane1 de COmBO a op , y di"'po-
din partea pers decit la primirea confirm ca.., .
pete IIi nu se treoe la executare oreat se p.oate. tre oe la executare.
fost c
sau aprobarea . 'tl. de o
'. b) Manevra .8 e
seou
. . tind oele mai sus, dar
Manevrele vor decurge Fespec ei indeplinind
. executantul manevr ,
:-esp-oosabUul de manevrl este t ca. la locului g
e-
citille acestuia. Acesta este ob ga
.. 50-
1.o.0azul in oaril manevra este o
. .' l"i' c.te atit narcinlle responsabilulUl. de
aoeasta indep ne o,'
executantuluidemanevrti.
-53 -
nscrise
ou
,. ...?_2?EchiPa.mente1eseredau in i
,.sabi111 cu adm1terea (pentru Un11) personal.l d. 8.'vir8 op:,.:::::on-
diaoentre.lele eleotrioe c.Y.A.. Ln t .
'.1 . . . -e .. . .. ti. U n par ea lor se poate
..
de. dispecer cu care este lnr .. ..
d t o,;)1.3",rat la prl.mitor
-a a, ora t Olinutu.l. mesajului; .'
- treo.pta de dispecer numele celui care a emis mesaj 1 1
:echipameut;ul; ...
- numele celui care e. primit mesaj 1 1 '. ..
unitatea de care .. u .. i se predaecbipamentul
La.predaroe. eohipamentelor se . t
b
1
al t' 1,. _ . .. .. .. -..s. o.
ee ...pa en masuriletebn1ce Ii P 14 .. .. .
"Ma ... . . .: . .... oare au. fost luate.
sej.ele se tnsel' Lu tn r.e151streleoperative dela
(U.specer caietul de mesaje al responsab'lU .. ad
8
se soparat 1 1:' .. .. . 01' cu dtndu- \
. . .... Il responsabilului cu
."p.l'egarea ecbipamentelorpentru se face astfell -
>.... . ?'.26 .1.._ .Tr.eo.pta .oe.: c. om. .. d.e .. coordonare pred!: ltftUle
electrice unei trepte subordonate latrept;a
. de dispecer a
?2... 6.2.Tre. apta dedis.peoera . "1
.1. .1 .. .. .. . \' gaa... onare linii
ee. c.otr 1.06... de. la t.:'., G.aP.ta superioBr. 1 1 . . .dv '. - e pre fi responsabililorcu d 1
intreprinderii gestlonare. a fU ...
.......... fn cazul.llnii.lorln gestiunea. mai multor intre .
d. d1ap.".r. go stionar. 11nl.
eu .. d1n zona intreprlnderU respective. .
:7_26 .. Treapta d e. d1.spe.ce_" .. .nt . a . reprinderii ge st ionare ,cind
cOffiunda de cooz-donar.e, 'p hi . ee -: pamentul respeotivresponsabilu-
cu.admiterea numit prin
7.26;."+. Treapta ded.lspecerou ecbi-
.pa..rnentele pentru din centralele . personnlu-
lui
...::,.:',. , " , . ";.. ',' ,'" '. , ,'"
;.'i:,}/,Z.??l.. oonfl:rme..rue pentru prin mesaje
... delaresponsabl1ulcu .admIterea .1a treapta
n sens invers cirouit.
" . : , ". ' ;".." '..," ,,.. -. :" ','. '--," .... , ' ...
..... echlpamentele .. .. . el ec-
de .servicIufaeecontirmareo. de
.repunere . til 8xploata.re .. bi . . . .
.. :: a ee .pamentelor respective, tregtel de dlspecer
i "
? .25. in ooordonarea executarea manevrelor pen-
tru retragerea din e.xploatare a echipamentelor pentru personalul
de de servire de trebuIe respeote
tDtocma1 normele de a munciI.
-52 -
in oazul in oare se efeotueazide o
de servir
e
care se suooesivla capetele unei linU.,
se permite adu04i!rea pe rind "in starea separatvizibU" a fiecArui oapiU;
al liniei, cbiar linia nu a fost "in starea la
toate oelelalte capete, numai nu este neoesari executarea de manevre
oare nu sint a sefaoe ou linia sub tensiune. tn aceste
este aduoerea pe .rind in stare operati "in a fie-
al liniei aflate "in starea separat viZibU" t chiar .11.,-'
nia nua fost "in starea deconectat" la toate celelal1i8 capete, cu
respeotarea in foaia de de aprobate de
zonei de
EXEMPLUa La din a anEI i linii ca mai
multe capete , nu se va dispune ia un aducerea "in stQJ"el:l. se-
parat vizibil" decit dupi ce-l1n1.a a fO$t tIltoate
capetele nu se va dispune la un aducJt.ea "in starea
la deoit ca linia a fost "in starea separat
vizibil la toate oapetele.
7.24. in oazul manevrelor de ooordonare , dispunerea grupelor
d istinote de sau distincte de alt gen nu se va faoe de-
olt duploe toate respect ive au efeotuat au oonfirmat efec-
tuarea celor din genul preoedent, lnecbipamentul respeotiv .
<Unea of. nu se pot intimpla aocidente umane sau tebnioea inoazal in oare
eohipamentul respeotiv a unui responsabU ou admiterea, nu-
mai oonfirmarea aoestui8oi eobipamentul se poate reda in e;Xploatare.
Efeotuarea manevrelor se va face ou aprobarea sau la. dj.spozi-
personalului operativ superior, in a oiruL sau
autoritate de deoizie se eobip8lDentele afeotatede manevre.
- 55
9.5. Manevrele de licbidare aincidentelor avariilor se etec-
personalul ,de sorvire din se
,lB6(lOllduc de personalul de mod oorelat
wt.r-uncadru unitar. pe baza de licbidare a avariilor,
tntocmite de treptele de dispeoer ou autoritate de decizie de
legest10nara, pe baza principiilor din caz,
a intocmite de treptele de dispeoer superioare ('7.9.4 RD).
9.6. La eohipamentele, care manevrele de
lio.b1dare a 1ncldentelor avariilor se la trepte1
.manevra de coordonare, in baza date sau aprobate
(7.9.8 RD).
9.'7. 1nlipsa de intreperaonalul
narvlre din treapta ce oomanda ,nemlj-
poate nici pe 00011-
cu alte trepte de dlnpecer. avariile se do personalul
tn baza de licbidare a avariilor
telefonice, intocmite de treapta cu autoritate de
RD).
personalul va respeota riguros
dind tensiune preaviz pe stabilite, repu-
disponibile n respeotind
vigoare. personalul de servire va in-
restabilirea de

9.4. n de pentru prevenirea
ecbipamentului, accidente, incendii etc. , ..-In care echipamentul respectiv
este .de o deoaeb se admite ca Olanevrole de retragere din
". '.( . '
a eohipa.mentelor pentru probe, etc. in urma
avariilor sau pentru prevenirea cazurilor mai sus,
se foaie de
9.3. Manevrele prin care aeretreg din exploatare
oelulele. elementele pentru probe etc in urma incidentelor
avarlilor sau pentru preve-nirea de utilaje,
tn eohipamentelor consumatorilor, preoum
manevrele prin care se redau in exploatare echipamentele se
foi de programate accidental. in cazul tn care redarea ecbipamen-
telor tn exploatare se face la intervale de timp tn oare este
ntoomirea aprobarea unei foi de manevrl programate normal, se va pro-
ceda tn
9.2. Manevrele de lichidare cum
au tost ele definite la din regulamentul de se
toaia de mGl1evri.
- 54 -
8. MANEVRELE PENTRU RETRAGEREA DIN EXPLOATARE A,ECHIPA-
MENTBLOR, PENTRU DAREA A ECHIP.AME:NTE-
LOR .PENTRU REl'RAGEREA DEFINITIVA DIN EXPLOA-
TARE A ECHIPAMENTELOR
Manevrele se cele la pct.?6,
?'7 . '7.8 din Regulamentul de oonducere prin dispecer.
laWiEVRB iN CAZ DE INCIDENTE AVARII
9.1. Comanda operativi a sistemului energetictn de inciden-
avarii,se tace tn confcrmitate cu prevederile Regulamentului de con-
ducere prin dispecer ('7.9 RD).
'7.28. care au in gestiune eobipamentele respective
vor.ntocmi, pentru ;f1eoare de
tehnice interne de ,manevre, attt pentru cazurile normale. ctt pentru
oazui'Ue de incidente avarii. accldente, incendii etc.
Treptele. de conducere prin dispecer vor intocmi de
licbidare a incidentelor avarillor pentru echipumentele care stnt in
autoritatea lor de oonducere tn limitele sarcinilor
oare decurg din uer.cltareacomenz,U de. auto-
de deoizie sau Aceste vor servi ca
pentru tntocmirea de licbidare a inoidentelor avari1-
lor la nivelul zonelor de .
De-' asemenea,vor ntocmi 'de sau de regimuri,
la nlvelul treptei respective,. pentru echipamentele pe care le au tn coman-
de coordonare, autoi'itate de decizie sau (in limitele sar-
cinilor deourgdin exercitwfJa comenzii ae.
coordonare, competen1;el).pentru oazurile normale,
care probleme deosebite. acestea serv1.nd la. intocmirea instruc-
la
- 51 -
li. MANEVRE b CAZUL PROBELOR
Pentru efeotuarea probelo.t-,.cu caracter (Jeoseblt, unitat;ea
care are ecbipoo1entele' afeetatede probe tu 'gestiune va I...tmiunresponsa-
bll liin partea pentru coordonarea Persoa-
nelede specialitate, care VOL' solicita personalul.ui
de efectuarea de manevre numai prin intermediul acestui
responsabil.
11.4.' Retrae;erea din -exp eatrar-e a ecblpamcntelol' pent.ru a:rectua,-
rea de prObtl se va face conform prevederilorprezentulul regulament. fu
ca4ulprobelor cu un grad decomple.xitate mai mare este neoesaroa
ouL1a1ntarea cerar,ti aloe tnainte ze un program al
care se vor efectua,programtn Ol1l'O vor ';:',
persoanelor angrenate .n
p,1'0belor" respective
>;;.t.>rogramul respectiv se ve.tntocm1 acord ou treptele
oare au echipamentele in autoritatea de conducere
avizat a,El ,acestea.
11.1. lncazul de probe se
-deosebesc, de obical, de manevre,
a) manevrele de retragere din exploatare aachipamentului .res-
pectiv, in vederea pentru efectuarea
probelor (montarea,unor aparate de control.montw.'ea de seurtcu'-
ouitoare pentru probe de sourtoircuit pe viu etc. h
b) manevre,le probelorpropl"ia-d,se.
11.3. fn cazul.n care la eohipamentele respective se
pentru efeotuarea probelor ,treoerea 18 efectuarea'
probelor propriu-zise nu se va fuce oeot ce responsabilul cu 8d191-
terea a-au tel.'minl.lt pot incepe mllnevreJ.e {Jen-
probelor. Redarea n expLoat are a echipamentelo!' l'cspactlvD
cova taca numcL responsabilul cu adtoitel'ea Of! l3-au
minatluorltrile echipamentul se poatre reda in exploatare.
in cazurile in care nue:;>lie ne ce exccu t ace a de pen-
t1'ua3e putea efec';ua probele se putea reda ia exploatare
tole.reapeotive efeotuarea probeloL', confirmarea termlnai.
pr()bele eohipamentul se poate reda in exploatare va da
"pop,sabilulcu probele dln partea respective.
,10. lAABEVRB h CAZ DE ACCIDlti'lTE'
9.8. La nivelul (oent.rale, zonelor de
manevrele de t:'''' de personalul de
servire 10 intoc':lite a
sau aproblirUor date de treapta de dispeoer ce cOCllW1da nemijlo-

EfectuaL'ea pe a de liohidare a
avarii10r la nivelul este saroina personalului deaervire ope-
date de treptale de dispocerf11nd tn
limitele oe deourg<l1n exeroitarea cOlllonzii de coordonare
de deoizie (7.9.10 RD).
9.11.inoazultn oare n '
ai'lat n autoL'ltateade deoizie, a unei ele dispecat' peri-
col iminent de produoere ae aooidente umane, bcendii, cataatro1"e natu-
rale ,distrugereI a utilajelo.l!, poate fi scos din de per-
sonalul deservir4itoperativli,
de ,
9. de liohid are a a'var1ilor la ecn ntele, oare
nu stnt 10 autoritatea de oonduoere a unei trepte dedlspecer,
se 'Vor efectua de personalul de din'instalaijiarespee-
tiv!, con!ormitateou saroinUe ce-i r.evln din intern de
\ifra", 10 conform1tate cu gestiona-
re <7.9.11 RD).
10.1. ManevL'ele\cauzate de cum au fost definite
la pctA.9, de cum este
in N.P.M.
9.io. 1ntimpul 1noldentelor avariilol", persona.
lul de alilllolltw.'easervicUlor
intu'ne ia ce se impun pentrurealimcntarealor, mai ales
in centralele electrioe,in COn!Olmlte.te cu locale
'(7.9.12 RD). '
. 10.2. Manevrele oauzate de accident se
operative oare are ecbipamentul in autoJ;'itatea de
conducere ou ,
'- 56-
11.5. Efeotuarea probelor care conduc la lmportante
in l.nstalatjiilor sa.u la intense ale
eob\pamentelor eto., va trebui de conducerea a
care are 10 gestiune echipamentele la oare se probele respec-
tive, precum de conducerea a de care treapta
de dispecer care are echipamentele respective in competen'lja sau auto.t:ita-
ten de decizie. in cazul, tn oare probele respective echipamen-
te, aflate in autoritatea. de decizie
a altor trepte de dispeoer, este neoesar acordul acestora.
12. OPERATIV! DE M.AHE'{RE 91 NRE-
OPERATIVE
12.1. in operativil lega.:;il de manevre este obllgatio-
rie folosirea expresiilor (termenilor) definite in pr ez enuul, regulament.
in oazurile pentru care nu sint definite expresii (termeni) in prezentl-ll
regulament, se vor folosi expresii care trebuie fie corecte din punct
de vedere tebnio literar, fie cit mai scurte, fie expresive,
fie uniforme, nu dea loc la oonfuzii prin atunci cind stot
auzite (mai ales prin telefon sau radio). n nu este
folosirea se vor cuvintele ntregi,
corect.
12.2. comunicatele
operative legate de manevre, ecbipamentelor, incidente
avarii, aooidente eto. se vor insorie in eviden'ljele (registrul) operative
atit de persoana care ie cit de persoana care
le nottndu-se ora sau primirii, cui i
a-au comunioa.t sau de la oine s-au' primit.
Cnd se sau se personalul tehnico-administra-
tiv superior, se 1161 nota obligatoriu numele or!..
Dlspozivil1e operative se vor insorie in eviden-
operative atit de persoana care le OLt de persoana care le
notndu-se ora, cui s-au dat, de la cine a-au primit.
12.3. 10 oazul in unor toi de manevri.
de nu este insorierea, n operative de e.xe-
primite, a execut$te,
a toate aoestea oper1ndu-se in foaia de a8nevrl.
-, 58 -
exeoutarea manevrei,' se vor trisorie in operative ale
(zonei de e.xecutarea acesteia, oonform foii de
01' , ora inceperii termin..... ::.1 manevrei, eto., in
oare s-au adus eohipamentele respective, starea preoum ore-
le la care s-au exeoutat care
narea sistemului, echipamentului respectiv, inohiderea desohiderea
unor separatoare prin care se .ntrerup sal.1 se restabileso oirouitele
eto.). Este obligatorie tnscrierea tuturor la (dezle-
la. efectuate, precum a admiterilor la Lucru (termi';'
narea '
10 oazul manevrelor n baza unor foi de de
coprdonare, 'I:;U i.nsorierea in. operative ale trep-
tei respeotive a sau primite, toate aces-
tea oper1odu-se foaia de Se. vor 'inscrie me.nevrei,
conform fo.ii de 01.'. ' , ora inceperii manevrei,
starea n care s-au adus eohipamentele res-
pective, precum orele la care a-au executat care,
i.n sistemului, sau oonsuma-
torilor.
Este obligatorie tuturor capetelor echipamentelor
unde sint efectuate la precum a echi-
pamentelor responsabililor cu admiterea treptelor de dispeoer
rile aoestora se, pot'reda in I
12.4. n operative din sau zone de re-
este interzis' fie starea operati echipamentelor
numai printr-una din expresiile definite n prezentul regulament, oi se
va enumera detaliat
tua.te la aoestea, ile care fieoare
:begare la locul costeia, sauprotec-
ebc , .'
. in operative ale treptelor de conduoere
cum treapta respectivilareechipamentul n
sau autoritate de dec LzLe) ce vor foloai exprc:Jiile definite
tnprezentul regulamont ,pentru exercitareuoo'menzii de coordonare, a oom-
a dedeoizie, fiin-i stil_O
riioperative sau printr-una dinexpreaiile
definite la nivelul comenzii
decizie, atunoi oi.nd se pot folosi confuzie.
'., .. Este obligatorie, la nivelul comenzii de ooordonare,
t1flcriereEi tuturor capetelor e ch ipornentelorunde stntefeotute
acasbea nu snt toate de aceear,i ffrmU1jie de explos.-
59-
tEj.1'O precum a tuturor Uor ecbipamentelor responsa-
bUilor cu a<1mlterea sau treptelor de prin dispecer (aoonfir-
pot reda. n exploat81.'e).
12.5. Otnd setoloseso. trepte intermediare care nuautn compc..
. eobipamentele' respective, pentru
ilOI' , etc., ace13tea se vor
operati ale. intermediare, not'1n-
du-se de primeso, oui Se transmit, ora. Oind treapta inter-
mediarii personalului deservireoperat1 pe
oare a prlmlt-o de la treapta in a de coordonare
. " ." . .,
dedeo1.zie ecbipamentul respeotlv,va
se vaexeouta (notind
aoeasta operative).
oprobareetc. :prift'tr-o in-
te.t'medlari va nota treapta prin care
barea,etc. "
operative, se adm1-
oa pentru
.. 'icute cu
se "lase loc liber intre rinduri.
tnscriindu-se le.

tnscr1erilor 01;1 se pot face
atiout ti ou'
1na,atel, ini-
oare tacemodi:fioa.reava semna cu culoare
vlltreceorala oare a .
'.
care .t1. cazultn care aceasta 01
s-a operative ea-
tel tnch si se
asup.t's faptului tnsori,rea este este reali-
tatea.
J.ooidentelor avar11lor
ex '. pentru. Wegistrarea s-ar putea
ca se nutnregistreze corect) se vor facetn-
scrierile de tim-
pul necesar insorierii. se vormscrie cit mai . simplu intr-o
- 60.-

etc. principaletn inoidentului(a"ariei). urm;nd ca atunci
ctnd se dlspune de timp si se'oompleteze 1nsorierlle'cu toate
necesare)
.1noazul
'. ase putea oontrola etc. date
sau primite, ctt pentru a se putea retaoe. evenimentelOr,
manevrelor eto. 'i a se completa tnsorierlledin
13.1. Sobema de intocmirea, ;q,ro-
valabilitatea sint cele ,
l'.2.Scbemanormo.llla nlvelde toate
elementele ,aparataJul primar al respective, precum al
respeotive(AAR,RAR, altele oare
in acestOr 1nstal 11 a manevrelor)
.f1gurate in mod s1mbolic.
De asemenea, tI1nstalavl1 se vor gAa1 scheme operative ale oc)-
nexiun1.loreleotr108, . outonte tens1unile in, ourentalternat
cu pr1nrelee eureglajulaeestore.,.
.'. ..... . .... 1'.'. Aprobarea sobemelor de conducere
operativi se re!ert\numal 'la ech1pamentele care sint in autor1ta;tea sa
limiteie saroinilor ce de-
c'il."g .din 8.I:el"oitarea aoestora.
. 13.4., Scbemele normale in vigoare. ou
dab.stabl11tlde t.t'eapta: ou auto1"1tate
tladuse tn

'. 'aba1;ere de ,la sohema la aducerea ecbipamentftlor respective
. ,
trebuie cO!Dunlce .dlspecerului
abatetile dela scbema Manevrele pentru
'schemei normale se taopr1nt-oi de normal.
13.5. Orice' modificare oare apare in scbema in cursul pe-
.rioadei de .: valabilitate se poatefacenumal cu aprobarea treptei operative
scbemanormall respe.ctivl(pct. 8.1.8 ..u,
, l'El18/92 I - .61 - .
13.6. La p,redarea persona:lul de serviciu din instala-
treptele de dispecer inscrie operat ivabaterile de
lascbema '
14. FINALE
14.1. (organele oocrdonatoare ale acestora), care ges-
electrice, vor nominal iza pentru care
prezentului regulament La examinarea pentru
admiterea este obligat.orie verLficnrea
prevederilor prezentului regulament.
14.2.Ori.ce , dispune,
, la coordonarea" ef'ecbuace a manevrelor
in instalaYlile electrice 'trebuie perfect prevederile pl'e-
zentuluiregul8111ent
14.3. Prin forurilor respective seva prevedea
periodicitatea, personQlului ': din prevederile
pz- ezentului regulameut;. '
14.4. (organele) care electri-
ce, precum cele de care de conducere prin dispecer se
vor ingriji fie intocmite, verificate, aprobate ,avizate
n11e in prezentul
14.5. La coordonarea, aprobarea, dispunerea, oonduce-
rea vor respecta in a.:Cara
prevederilor prezentului regulament preved.erile normolor de
a, muncii, ,ale ... de exploatare tepnice ,ale 1.'egulEllllo'ntului
pentru conducereeprin dispeoer eto.
14.6. Nerespectarea prevederilor prezentului,regule:mentise seac-
caa , material sau penal.
- - 62 -
ANEXA 1
EXPRESII UTILIZATE LA OOORDONAREA
EXECUTAREA MANEVRELOR
A. EXPRESIILE UTILIZATE LA MANEVRELE DE
1) se adUCi (adu) in starea deconectat, pentru indica
efectuarea ansamblului deaouoere a ecbipamentului
in lita.rea "in stare deconeotat" oum a :fost aceasta
la pcn , 3.4. a, d1n "in "in. rezQrv "Lnstare
"in stare separat vizibU".
Cind se aduce eobipamentul "in starea deconectat" din starea
"ta starea separat vizibil", ta cazul sistemelor de bare mul-
tiple, se va preciza pe care va fi adus eobipamentul
aiiUeeu deconeotat", atunci cind de schema nu se pr'e-
altfel, se va aduce in scbema nor,ln'alii"
Prin de aducer-e lIin starea deconectat
ll
din
"in "in "n s-a iP,en-
tril de servire care a primit ret.t'eger.ea
din exploatare a echipamentului respeotiv. Din momentul m-
treruptoareloJ:.'. pentru ecbipementele care au fost " tn :iA
momentul oare sint pentru
din rezerv! a echipamentului rElspectivAAR etc.) pentru eohipalllon'telll
care sint "in oald!" din momentul primirii pent:t'1u
ecbipamentele care stnt "in stare care a, primit d1spo'z:i-
va oonsidera eobipamentul respectiv retras din
Expresia pentru oonfirmarea
"adu in stare ,deoonectat
lt
este "s-a adus . tnsliarfJ8
2) se aduoe (adu) in starea separat vizibil, pentru a 1ndle:f.l,
efeotuarea de aduoere a eohipamentului, uelulel
in starea "tnstarea separat vizibil
lt
, oum a fost def'inlti.
la pct. 3.4.b, din operatIve "n starea deconeotat", "in reze.z;V'!.
"n reoe", "tn stare ,"tri starereoe"
H in starea legat de aducere "in sta-
rea separat vizlbU" din "in "n reoe",
'"in stare "in stare reee",(s-a pentru de 88l"-
vire care a primit retragerea din exploatare a
echipamentului respectiv. Din momentul pentru echipa-
- 6) .:.
mentele oare se tiin re;lit)rvA rece!', "in stare reoa", "in stare
d in momentul otu:e sint pentru Mclan...
din rezervA aeobipamentului respeotiv (MR eto.), pentru eobipamen-
tele oare se afli "tnrezervl1 oare aprLmit
va considera ecbipamentul respeotiv retras din exploatare.
Expresia pentru confirmarea
"adu in starea separat vizlbil" este adus in starea separat

3) se aduce (adu) tnstarea legat la pentru a indi-
oa efectuarea ansamblului de aduoere a eohipamentului, celu-
lei, "in starea legat la cum afostaceaa-
ta , din starea "in separat vizibll". Ex-
pentru confirmarea "adu tn sta-
zea la este "s-a adus .- in starea 1ego.t.. la
4) pune tn , pentru a ind 1o'a eI"8ctliOJ."e a ar mb1ulu 1.
de aducere a eChipamentului respeotiv in starea
"n cum a fost aceasta la pcs , 3.3.;1..a, dinstii,-
rile operative "in starea deoonectat", "in "in stare
in oazul echipamentelor care au mai multe de raoord,
so va preciza partea pe oare se va pune in ecbipamentul respec-
tiv, atunci cnd de schema sau este coordonarea
pentru fiecare
se fao aceste se va pune in la capa-
eele prin schema fie in Expresia "pune
n echipamentul" trebuie fie obligatoriu de preci-
acestuia se pun .n
min WlulatEi etio, )', intotdeauna ctnd de schema sau ne ce ar-
t11 coordonare. nu -se fao aceste acestea vor fi aduse tn
in schema
Expresia pentru cOnfirmarea' 11
" pune in " este "s_a pus in ";
5) se aduce (adu) . 1n , pentru a lndica efectu-
area ansamblului de aduoere a echipamentuluirespectiv in sta-
rea "in cum a fost aceasta la
pct.3.3.1.b, din operative "in "tIl rece", "tn
st;areadeconectat", "in stare "in stare rece". Cnd se aduce
ecbipwnentul "In din nu rezerva rece
n
st'are rece", tn oazul sistemelor de baremultiple,se vapL'eoiza
pe care va fi adus echipamentul respect iv "in rezerv atunci
- 64 -
cind de scbemanormal". D "
tn. a. b
aca
nu se se va aduce
t 1 n soema Ei
u - .l.nrezervi1 ". . . ',. xpros a"aduce_ ecbipamen_
acestuia' (dao" . .sa fie de priVind aut.
i
a se pun nfunc4-iun .d ".. ... .. 0-
ntotd. eauna. ctn. d di!. b . Y, e,aca anulate etc )
e sc . ema sa .. .... .. . ,
nu se :f'acaceste pr .. i .. ""t. ., ... u coordonare
, aces ea vor fi ad Co_ ..
scbema . use in
Prin de aduce,re "in re
nin starea deconeotat" s din starea Opera-
operativli oare a di ' -a pentru de servue
1 i .: .. redarea n
u ..respeoli1v. Din momentulprlmirU di" .: . e
xploatare
a. eob,1pamentu_
ti:va. va 1'1 con id ..

pentru forma'Ha respee-
s erat in exploatare .
pentru oonf'ir .
"adu in rezervA este " . .
s-a .odus in rezervil coldii'"
,
6}as aduce (odu) . t .. .........
. n rezervt1 rece e t
de aducere ... , pn '1'1.1 a indica e1'ectuarea
"n rece" a eoh1pawentului.oelulei tnsterea
din . operative "in re' _ oum ,a. fost aCeasta la pct 3 :5 1 c'
. . . . . t.erva "in t . .. ........,
separat vizibil". '.. . sare "in starea
Prin aduce.re"in ... ...
vii "in starea. sepn.rat vizibil" .. ..rezerva rece" din starea operaU_
, a-a pont
re care a primit di . , . .. ..' . ru .... de aervl-
tulul respeotiv.Din redarea L.. 8obipamon-
, . ..... .. fl.X80l,1 t urli 1
oare a-a arlat "n starea seporatvizibl" e , pentru unecbipament
eObiparnentulva .ti con"'ide t .. ,
' ... "" l'a 1..0 exp1ooture. ..,
confirmarea e . "
"adu in rece" este "s-a. d . .
a us in re reoe";
'l} se aduoe ( adu) .. t ... ..: . . . .. .
. u n stare .
de aducere a e bi ,. a indioa efeotuarea
stare , cum a. fost . pamen,tului U1 star.ea
la t:l
,.. v,"' .........'" operative "in pc...... 3.2.a, din
, J.l1 rezerv! "in
separat vizibil". ..' atare
de aducere"tn stare. . " .
starea separat viz1bil" s. . . . '. calda" din starea ope.
-a pentru f i-1
care a primit dispozi redarea't . orma
y
Q de servire ope-
. . o. exploatare a eohipamentl.llu1
Din momentul di i '
in' 1' . . .. . spoz ecb1p(UDentulrespeetiv se
e.xp oatare, dar indisponibil.
Cind se aduce ecbipamentul "in t
stare rece" "ust ... . .. S "din operatl-
.. area separat vizibil", in cazul sistemelor de
,,65 ...

- reoe
-, starea deoonQotat
s tare o '
- starereoe

- stare rece
- starea separat
- ,sta.re
- rezerv!
- rezervii rece.
- starea separat
1
6. J)XPRESII UTILI
?ATE PENTRtJINDIOAREA.
DISTINOTE:
reoe
rece
9), intrerllotorul A
de deconectare a' t '" f prin aceasta e:fec-
. 4n raruptorulu1 res ti
.. -'w.... v<>.'lIa complementare pac v, precum
mod nemijlooi.t de d; ::-e nu coordonare, legate
- anularea conectare a acestuia:
01', cereau ca sco 1 .
(P.AR etc P intrerup-
-e.tectuarea d . A');
.Or'Dvon.. Sl.nt oare
.. '. re.spectiv (AAR eto .); .
tnt
or,. care potprovoc '+-i ' .'
(
DRRI .: rerupt;oare sau apal"ate " la deconectarea tnt
a
ac
y
onarea
" . etc repunerea acestora '.' .' .reruptoruluirespec_
,' ' conform tebnl,ce1n_
- v
eri:f'lcarea
.: ." "t .' .........
(verificarea la Comanda de
pen1iru oele comandatede lad' .... or, aparatelor
. verif'lcarea a
- 67,,;,
J
J
2
-

- stare
- starea separat vlz1bU
din care-ae poate
aduce ecbipam!3ntul n starea operat 1'11
din coloanai
-+------------......_-------..
starea 'legat la
\
nturea separat vi2i1bU,
1
starea deoonectat
starea n oare se
auuoe echipamentul
- starea deconectat;
- rezervi1
rece
- stare
- stare reoe
- starea legat 'la
1-----------------+---,
starea separatvtzibil
- 66 -
Tabel reoapitulativ
privind aduoerea unui echipamenttntr-o stare
din 8J.te operative
8) se aduce (adu) tu stare rece, pentru a indica efectuarea
ansllll1blulul de aducere a eobipamenliuluf., celule i, in starea
"nsta.r:e reoe", cum El fost aceasta" definitii la pct.'.3.2.b.
d In operatiye nUl stare oaldii", I!n "1.'1 1
rocel! "n starea vizibil". Prin de aducere "n sta-
re rece" din-s.tarea operativii "tn sbacee separa'ti vizibil" a-a
pentru de servire care a' .l?rlmit redarea
in exploatara a eohipamentului respectiv.
Din momentul

echipomentul respectiv ae
tn exploatare, dar indisponibil.
Expresia pentru oonfirmarea
"OJJU in stare r ece" este "s-a adus tn stara reua".
bare multiple, se '116 preciza pe care va fi adusechipementul respectiv
II tu stare t atunci cind. ae schema nu se pl.'eci-
z altfel, se va aduce tn .n scbema
Expresia pentru coniirmar'ca
tn stare cal este "a_a adus n stUJ.'6 j
- 69
.. , ,-Gscntde sepal'stortJl .... sepurutol'ul
de desen ere (sau lnch id ero) a
preeu complementare
re1!PflQ1;iver
slmplificarese admite oa an cazul ecbipamentelor, care
au .ntreruptor deci, nu
pericolul "00-
looulexpresiei .ntre-
ruptorulechipumentului I't, pentru acel (spreexOOl-
plut "conecne transformatoru1 2 pa 110 kV'! n loc de "00-
tntreruptorul de 110 kV al transformaliarului 2");
.. . . - d6:3iucronism, pentl.'u tn-
l;l'cruptoaral(; care sint cu tensiune de GlUbelc' v +ii '.' ,..
. . . ... .. pb.r!t au porablll.tatea
contro.i.ului slncroni.smulul;
- 1ips:d "Gewiunii De ecbipameu"ul
. .. care va fi legat
sau la alt echipament cu prin ccnect ece e tntl'eruptorullJi
rcopecl;iv, tn mod oO)ligutoriu, acolo unde pcsillilitc.tea t 1-
. i . J _ W ,. . ..' . con ro u
1U1 S uCl"on...zar. J.1. nu. a-a primit 6" e . 1.
. ...... .' . yJ.O . a G aOlloc"eze cu controlul
.slnoronJ..smulul;
: '.':., .......... va f"i1egat
. lnwod obliga.toriu atunci cmd
Jlu!t"apri,lIit tensiune dU: ambele
.. 1nQcl).... posibilitat.ea controlului 11 it '. i ".'
.. .... ... .. ... .... .. . ... . pse 61.8 uniii
.",. . -anularea pentru sa din
(.!AR ..etc.) ; ..
. : .......' .... --anularea pot provooa
sau ape.ratelaconectareu intl.'el.'uptorulul re6-
acestora,confarm interne;
.... . .. -ve,r1.f'icarea 11 corecte a, intreruptol.'ului respectiv,
..e ,apa-
de masura et,c. t pentru cele comandat e la verUlcarea
a conectat, pentru oele comandate sau do la
loeului,ast!elca 00. se poatii confirma,i-o timp util ,executw.'ea 010-
1ntre.ruptorull.lL.reopectiv) etc.
" ... .... ..Expresia tntreruptorul It obli-
de privind acestuia se pun n func-
e.."1u.late etc.) intotdeauna cind de ecneee nor ,

f"ac vor fi aduse in si


. 'tat....... schema
'. 'Expresia princa.re se este "o-a
It ...
Pelltrusimplificare,se admite ca.tncazul ecbipomentelorJ0al'e
la capitqlrespeclilv au'unsinsur
. se expresia "deconectea-
.<.zi eobipJJmehtul tn locul axpJ:"esiei"d
ruPtcruieob1pamentulul . (sproe.xempluJ
'. A" tnloc de ."
11Ji!.el.A.
it
) j
.. 68-
10)' oonecteazl tntreruptorul. , .. prin aceasta .. etec-
tuarea .respecti.v,precum
cur.arsa operaf;lilor' complementare,carenu
n mod nemijlocit de deconeotare a acestuia:
.. de sincronizarei
1n cazul tn oare .ntreruptarulrespectivse pentru
aducerea in a unul. ecblpamcnt-sauctnd tntreruptorul resp.ec-
tiv se rezerva in alimentare. a. ecb1.pomentetc.,
fiind oadin rezorv.tl (KARete.}
seva p.recbapunerea in a ". tn cazuL
.ricarenu. aceasta, anulate.
Expresia pr1.ll care se este ."8-9.
lntreruptorul ".
OBaBRVATIE.
deconectat, pent,cQ cele cQCiiandal;9 de locului,astfeloa.
se coriflj!matn deconectarea
tntre:ruptorulu1. ros,pact 1v) .etic.
do>deconectnre a anui intreruptor,
n cadrul de coordonare poate fi pentru'
scopuri diverse (pent.ru aaelucetn rezervli un echipament,
pentruaretragedin>ext>los.tareun e<;hipa:ncnt, celullLetc. t
pent.rua executal,llte.riormanevra deaepul.'o.toare, pentru a rea,:"
lLza o alti Do ecbip::lmentului,pentru a
sebema eto.> aeva preciza personalului de
. precum
. tnf'olosirea1ntreruptorului este
vorba despre pe timp limittat,rezultutodincon-
respective, scopul
Qtc. nU9csPL'Q
caracter innorme,:J:'egvilamen1i8, circulare,
in
pe cura personalul de s crvi.re ope"; .
rativ!trebule si le
-71-
verificarea lipsei da ten.siunf3;
16) vizibil pe partea trFlfo tensiune ,.n-
egin" prin aceasta vizibile pe partea
etrafotensiunerespectiv,' pentru inverse din
tensiune tn precum compl"men-
legate a.e acea.st a.Expresia prin care se executarea d Lcpo-
este "a-a separat vizibil pe partea trafcteIisiune it;
rii respective prin mijloace pentru a fi d'o per-
sonalul de servire , dispozitive de deconectare (nn) etc.
Expresia prin care se oste ns-a
(automatizarea) ";
continuita.tea pe plirteasocund urillulirofo t\:ln-
$iune , priu a.oeasta executarea restabilirii .
circuitelor pe partea a trufo' tens;i.ilnerespectiv,co.re este se-
parat vizibil pe partea foate opere,ijiJ.lecomplemen-
tare aceasta. Expresiaprineare se ex';cutarea d1spa:-
oontinuitatea pe pu.:teo. la trafo
ttl.t'loiune
tI
j.
'18) la ' nlocuI prin aceasta
. operaijilledelt1garela ale ,fa zelorechipl:llDentu-
lui. ale .elementulllietc.rElspecHv, tn locul indicat, precum
J;",a, completpentare conform pi'evtlderilor N.P'.M:;
- ;legarea la in
acest .scop;
14) repune t repune automatizareo. ,
prln aceastarepunerea .n sau aut olUat ii res-
pective, ,.care a a.nterio,r,dar care este' fie 1n
tn mod normal (prin etc. date de
PRAMsau prin scbema normalfi).Expresia prin care executarea
este "s:"a repus ti;
15>,"pune D _. pune .n automa-
ti-zarea , prin aceasta punerea" n sau
care este fie in mod normal
etc. date de PRAM nor-
numai pentru anumite manevre,
.datede
lh'presia prin care
in (automatizarea) ";
de prevenirea accidentale ain....
treruptorului lnmomentul acestuia;
_ veri!icarea (sau oorecte a acefJtuiaetc.
Expreslaprin care se exeoutarea. "s-a
.ntreruptorul 1t sau tia-a .ntreruptorul ti;
Deoareoe prin de de intreruptoa-:
re deschideri. de separatoare se pot retrage din exploatare
ecbipamente care nu sint servite in .ntregime deo for-
persoana care are'comWlda de ooor-
dona.rava trebui de servire
respective. retragerea dinexploatare a ecbipamentu-
luirespectiv in momentlll.n care corisid
1; ) o.utomatizarea
legind prin aceasta scoaterea din a sau
- 70 -
Expresia prin oare se executarea este
"s-o descbis separatorul "sau "s-aincuis separatorul . "
respectiv;
tiv etc.
12) lntreruptorul. sau ,
prlne.ceast,efectuarea d.e
a
complementar'e respective a.
_ executare!3' deoonectat a .ntreruptorului
de desobidere (sau incbidere) a
unaiseparato-r tn cadrul unei manevre de coordonare poate fi
scopuri diverse, se'va preoiza personalului de
soopul in-
tn folosirea separatoL'ului respect iv.la fel ca
pentru .ntreruptoare.
deconeo.tat a tntreruptorulul
din circuitul respeotivI
- luareamiisurilor de prevenire a an a ln-
treruptorulul din oiroultul s6e.aratorulul .
tntreruptorulul; .
- de prevenire a a unor
tntreruptoare ssasparste la deschiderea (sau.nohiderea) separatorului
respeotiv
- veri.fica.res desobis (.nohis}a scpa.ratoruluirespec...
Isteadmi. eI,8 condamnaresl tle 4atl tie odatl
cSeooneotare, desobicl8l"8, debro,are, S8Pa-
rat,duploaz(spreexelDplua "de.obide separa1iorulX ,1
'.. -73 -
PE.llS/92
intre expreSia
(,) J1 oadnlmanevrelor
de coordonare expresia .. care opera-
a aparatull!! respectiv, ucadml ma-
nevrelo1'. Expl'esia "condamna" manevri-
.r1t aparatalui pinl la de ri-
4icareacoD,damnlrl1 de la treaptaded1specerrespectlvl;
21) cOlldl1ln! teleco_naa tritreraptorula1....
sltmp1edioeoonecta-
rea voiti a 1ntreruptorlllal respeotivprln
,.seeJ:eclltldin local unde este iIlstalatVJ1Pitral de teleoo-
mandl(local de W1de seteleoomaAdl tntrerupterul.l"especti'Y). Acestea
staa dina
';'ve.r1f1oareatJ1trerapto,rulai, aC'est&treb'dJi4 si sa ane in ,po-
deconectat (prlnteleseauializl.ri, probe eto. ),tolos1l1d
toate
-. impied1carea telecomS.ndl.ril tJltreruptorului.rellpectt'Y;
-montarea de indicatoare da
ralui respeotiv.lapupitral
,*nde. se poate de a tel...
."nir.operat1-
il. (sau de COllfUldl operati't'l)raspecti'Y"c&N 1I1ter-
mana'Yrlrii.ilcestaia.ptJllla.rld1oarea cond8llDlrU"
Bxpre.1aprinoare seoon.t1.rfDl a.xeoaarea este "....a
iondamnat t.leoomali4a "i .
separa-torti1 prinaceaata etec1;a&.-
fea alimp1edice' ;'YOJ:tl' 8811 &oc14ell1;ali
iseparatoralaiatlatm deacbla'.tu
.'.P J.D,te1'lle(Y81"1t1oarea .tzuall
separatoraJ,alreapeott'Y,
..P indica-.
toarelor de ace.tuia, oonformll.P
. ,..... . P1'1n 8-a
per80nalalde servire operativi care pt-illle,te
man.e,rlril acesta!.a ptnlla r1dicarea oond8lllllrU.
l,Epre.1ap.t'1noare secoDt1rlll 8.tea
....aoondailllat separ&-toral ".
72-
20)condamnn intreruptorul , prin aceasta
rea destinate impiedice conectarea sau Q
tntrerupl;oruluirespectiv, aflat in deconoctat, tn senaulcelor
in N.P.M. precizate ln te/mica interne reo-
pective (anularea autollll:l.tizurilor ca.repot
tiorului; ver1i"icarea deconectat a acestuia; luarea
conformN.P.M., tebnice lnte.rne, pontrua impiedica
onareavoitii sau in.f;reruptorului; montarea
a;. acestuia etc.).
in cazul. oondamnareatntrerupto-
l'ululin efectuarea Jestlnate
impiedice sa, 1n sensul prevederilor
condamnare a tntreruptoruiuirespectivs-a. pentrupcrsona;J.uJ.
deaervire acestuia
Expresia prin care
este "s-.a condamnati tntreruptorul ti,
19) in locul prin
de dezlegaL'e de la scurtcircuit a fazelor eeh i.
pamentului, a elomQltuluietc. respectiv, tn locul indicat,precum
cutarea complementare respect1ve, confol'm prevederilor N.P.M.:
- dezlegarea de la clemei
tn acesl; scop;
. - verificarea deschiderii oorecte a de leGare la
cind legarea insourtclrcult la s-a prin acestea;
-blocarea de legare la eto.
Expreslaprincare executaz.'ea eate "a-a
dezlegat de la tnloeul
11
;
OBSERVA'FIE. Este folos1rea expresie1 "pune la in locul
expresiei la a expresiei "pus la in
100 de "legat la etc.; termenul de 'puntJl'e la
a indica punerea la
a unei faze .aecb1pamentulul,a etc.;
- ve1'ificarea inchide1'ii corecte a de legare la
mnt, cind legarea la se face prin aceasta;
- blocarea legare la etc.
Exp1'esia p1'1n care se cont' ir e.xecutarea "S<!o&
1 ElCat la t;. in locul ".
-
'.;2)aduc& (acill) o. in rezerv'. pentru a indica aducerea n re-
a unui eobipamentsauelement, care 8ste in
28) nh.lcc(rvlu) tu "ald!;!', peldii1.I aindicanduceron
U1 rezervu a aeblpu,Ul.:ntullli, a cuplei. reopcct i
'10, dinstlirile !I,n
'Ctnd d1!erl d. scboma normall,se vor tace precizArile necesare
pr1'flnc1 autoaat1zitlle. doriti' etc o;
aproba aducerea .;. in roce. pt"inaoeaet
&duceri1. ul1ul ecbipament, cupl!, t.n starea operatb'l
"tnrezel'v!L reo.'. cUn orioe alti stare operativ!. p.rln Q.&"l'J8. aproblr11
de aduo.re "in rezervA rece" a unui echipament, retras din exploatl!U'@, se
01 &-8 dat,i aprobarea pentru redarea sa tn 13xploatare;
30) aduoe (MU) ou to rezerv' rec8.pentJ.'l'Ua lndioa aducerea
tn starea operativi "in' rezerva. 1'e08" & ecblpamentl11ui,acelule:tslW a
cuplei respect1ve, cUn I5tlrUeoperatlve ttr.n "tu rezeryi. cald.
29) aprob'- aducerea . 1nrezerv4caldl. pr1.naceas-
ta aprobarea aducerU unuieoblpalDent, cup15., tnstarea operativi "ta re-
din orioe altI. stare operat1vl.Ctndd1terl descbtulla
!il,vor tace necesare do-
riti etc.
Prin dare.. aproblr11 de aduoere"tn oaldl" a tlJ1uleobi-
pament retras din exploata..re sa oi s-a dat ,1 aprobarea pentru
redarea Ba n exploatare;
27) aprob&. lnebiderea prin aceasta
aprobarea 1llcb1deri1 w:ull separator penvu de contlgur le, re-
dare n
2S)!erobl. oon eot are a 1utreraptorI11ai ... prin 8Oeas";
1;aaprobare. ooneotbU .unai. UDul ech1palllent, cuplA etc".
coneotare neoarl pentru schs..blrl de pucere tu. tW1CV lu.ae
aUu!. ecblpament.1nobt:dere a unor bucle etc.;
26)aprQbl descbiderea separatorulGl 0 prin aceaB-
anui separator pentru scb111lblrlde
ret,raserea.cSiA expl.oata:e eto.;

I
I
-----------....._--_...........
!j:i}!"
24) aprobA decooectarea 1n1oreruptorulai .... 1>r1n
aceasta apl'obarea al Dui {;,\
atc deconeotare. nece.arl penva .er1f1cAr1 (de' tensiuni
atc. .... .xploatare. pentoru do configara-
pentru reu-.g. rea 41. e zploatare e10c .;
74 -
sau "clascbide .aparatorgl X" 0& ..... ooilfU--t dea-
cbiaerea. in ctnd .e consideri oondaanarea,
"conda&nlsoparatarul X").
Condamnarea QDQlintreruptar sau separator na trebale oontuD-
dati ou raaliza:.ea blocaJelor pravlzute si exi.ta b' 804 no:r-.
lI&l. la tDtreruptorul 88&1 separatarul rospect19 (blooarea .',
nlr1.1 separatoarelor de iAtreruptorulul d1ac1.z'-
ouitul respectiv; blocarea d1spodti.,.:Lor de a
rataJRlui de situate 1n punctele acc.sibil.
eto.);
a, IIPliESIILI UTIL!z.A'r1 P!iUl'EHJ ZDmC!TAREA DiU'WLtTI DI
aur AUTORITATI DI DECIZIE:
Prin de conectare, de tnchldere t debro,a.re anui
tntreroptor sau Separe.tur. se ,1 ridicarea condamni-
1'11 aoestuia, si lIl8.1 t1e no18 inaoeste cazar1 de o
P8lltoru
La un intreruptor cerea fostcondB.lllnat tn pozi-
debrotlat, ctnd se dl dispoz1 de ,dar se inten-
al .8 pistirezeconde.amarea i.ntreraptorulairespect1v
in' deooneotat ,se va prec:ba aceasta odatl ce dispo-
de {spre exe.pllli -1n'treruptorul X,
va rimine oondUiD.at in dec:>nectat").
23) oondamnarea intreruptorulul , ridiol condamnarea
oeparatorulul , ridic! cond8lllnarea telecomenzii intreraptorulul
prin aeHtuta efectuarea prin care .e adaoa 1.:ltre-
ruptorul, separator.u .EUl t.recomanda btreruptorului (care stn10 cona....
nate) tn dinaintea Blocajele ai existe
1D mod normal la 1ntreruptQrul 88&1 .aparatorul respect iv .or ricine in
stabiliti pentru aparatal respectiv. Expresia prin care .e con-
este, "s-a ridicat condamnarea intreruptoro-
lui (aeparatarulul) 0
77 -
n,eoareoe e.xpresia "tnrezervl" nu starea opera-
a respectiv
prin e.xpreslile "in "n rece" saa no-.
minaliztndu-se detaliat, in cazul ecbipamentelor in
operative nenominallzabile),
ae a eohipamentului respectiv, cam s-a definit la
pct.'.2.1.a. atunci cind se ca echipamentul respeotiv
s! fie tD.tr-o respective
fie sau nil tn se vor face .rea-
nu sefaopreciziri, treapta inferioa-
oare a are echipamentul res-
P!lotiv in sau comanda de coordonare) sau persona-
lul de s_ervire care a vor boti-
r1 starea in care va fi adus echipamentul respectiv
:ece etc.), conform schemei
tebnice interne res;'ecth'e;
33) aduoerea in prin aoeasta
aprobarea aduoerii unui echipament sau element in din orice stare
Prin darea .. de aducere to a unui eohipament
retras ain exploatare se s-a dat aprobarea
sa tn exploatare.
Cnd de schema se vor face necesare
pr1.vind eto.;
34) retragerea din exploatc.re a , prin
aceasta aprobarea retrageL'ii din e.z:ploatare a echir'Wentului; cind este
oazul, se vor preoiza n care se aprobarea. De asemenea,
se vor preoiza ,1 starea etc. f in care va fi
adus ecbipamentul, elementlOl respectiv, la redarea sa 10 e.xploata-
re, ctnd de schema nOL'mal!. in oazul care nu se aceas-
ta, se considera adus in in scbema
EXEMPLUl Se aprob! retl'ugerea din 8xploate.re a 2; la
redarea in e.z:ploatare se aduce 1n configurayia. din care e fost
retras din e.xploatare;
35) radA i.n exploatare f pentru a dispune aduoerea eobipamen-
tului, a oelulei, a elementului respectiv (care din e.xploatare)
tnt,r-o stare "punerii in astfel ca
ta si poatlti pus in ta timp ct mai scurt.
Prin "redA ta e.xploate.re ..... " nu se 8.xe"
outarea de punera.. .n func91une a eohipamentului, fi. elementu-
lui eto. respect1Y,urm1nd oa'punerea in sI se faci la primirea
do punere. ..
.... . "redl .tAe.xploatare ..." aediataGe! cind 'uneobi-
pament., celull, element, d1ne.xplcatare, trebQle radat 4e.
in e.z:ploatare,pentru tn e-
.sistemului, .in oazul ineare &-au produs inoidente I avuti, ata
car. nu mai permit ca eohipamentul,celula
sau elemcmtalL'espfilot1vsl rlmtnl retras din e.xploatsre. .
ltedareai.ne.xploavare se face oonf'ormoonai timpilor
prin cererea de
dln e.z: pl oet are . .
Di.spozlila "redlln exploate.ro ..... vafi da preclzul
pr1vlnd starea opera.ti,,1 eto., tncareva fi adas
tol, calda, elementul respectiv, la redarea sa 1neJ:ploatare.
'inqazul tn care nus. fao aoeste preci"ziirl, se va adaoe confi-
tnscbema normali starea. apel'at ivi imediat pre-
ca sI fi pus tn .
prin minimalllde poslbU;". .
36) aprob! redarea 10 exploatare a p.r1Ji aoeasta
aprobarearedirii Uie.z:ploatare aecbipamentulol, oelulei,slealentola1
respectiv, .oare a tostanter1or retras d1.il e.xploatare. Odatlcla aceastt!
aprobare, 13tnd e cazul, S6 va oon!igar ia,starea opare.tive
61iO. i in oare va ti adus echipamentul, atanoi oind acesteauU'erl det
scbema de oind a-a dat aprobarea de retra-
.gere din e.xploate.re (fiind posibil oa in arma unor incidente, aVRK"ii, eve-
nimente neprevl1zuteetc. ,redarea1n e.z:ploatare nu maif'ie poaibUa.
oonform oind... dat aprobarea de reia'ager6 dinexpl.otl.te.re
saU tn in sohemanormaU);
''7) pune u a P6'l1tru a indica pane.ree. tn
e aCQplei,a elementuluirespeotiv aflattn
de puneretn va ti precizAri
eto.,atunoi oinddifer!i de sc.t!$!lla
setao aceste se va pune in:func1jiuJ1o J1 con-
-i.n sObemanormali, iar vor t'iaduse tn
tn
'38)aprobl pu.nerea .n a _.. , prin aceasta.
aprobarea punerii tn a unui ecbipament ,element ,cupli, care
... .este ta..
44 la q p.entrua 1ndicarealbaNl& unei
yeJ.or1 a (l:&L..fIt va.. prec1zatll)'i ptn.i lan01
le. aceut! valoare.folosin I1tUajelo.l' -respec-
tive 1J:l limitele permiSe de acestea" C..nd nu ae Q "ialoare anume
El. DU e.xistl an gr6f'1c de regleJ,reglarea se va !abe la 'l'a-.
loarea de 50 IUi
la...:,.u .' pentru a indice. realizarea
unei !IllUl1lite < (putere putere reactivi), ti pre-
,i sa la aqeasU'I'aloare t la noi ,folo-
sind regleJ ale atUaje.1.oL" reapective.J11imltele per-
mise CI. ac.st,... Cin4 nt;! se o se va
tBce conform grafic_Iar
- 79 -
46 ) real tensiunea de de ,
realizea.zA de s , pentru a. indioa. realizarea unei anumite'
v&lor 1 a t8ns lunii, atreaven 1 Baala. lei. valoare care va ti
Spr,edeosebirede.8%pres1a "reell-
zeaz.i": nuae1.ndlcl lavalofU'ea p1.n! la
ci doar ad.ucereala.. 1'8.loareS' respectivle. "toen-
.bnit, la Dugl eon.!'irmarea rea-
..rsspectlvEl
1
persoaaa.c8J:'e. a 'dat. va. trebui
lUI va taoe daciae l:'l!lvine
la reglarea gratie, eJ:lumit;
timp (se va indica .nterval&ll de
47} s ,desoarci aindloal.nc.rca.ua SS'J
descuce.realUiuigr.up, .le.
ctt' (saa,. elt) esarcatgrupal .
eran Pr1nupres.l.a "incarci la lUfUimuw" ii\) iD.-
tncArcarea grapulu:l.., a centralel,' ,a
max1malll, permis de utilaJ. tn ceea C8 puterea 1&
. mui perm1sde la'bana de gra!icu1 de
aos stabUlt,eos,l'nolllinaleh.) tn ceeaoeprhe;te puterea roaaloivi'i, dau'
rl.rA' " eapra1.noucagrupol respectiv.
Prin la lIlini.mulIiI"
grapula1 saa " centrale1:,la lill1n1malsta;lUlt, in ceea ce
rea 1n ce.ea ce se va regla.
astfel, ca SiS8 oontorlll (saa bonzi1doten-
stane) stabllito, iar pentru gruparile (centralele) .la eare . "aloa.rea pa-
t81"11 reacUvepe;grep sau centrali na are
tensiu11, se va regla puterea .reaethi astfel, incit se .cos
.riom1nalpe grap ( S&&1 grupari).
PEllS/S2
oheS dlaobema norull S8 vor taolprlolzl.t'1 pr1ylndoon-
dori-ti, autoaaatizl.rl.leetc.;
tfinS1unoala i pentru a indioareal.1zarea une!
valori a tena lunii (careva!1
...tl valoare, tolosinCl al.e ecbi-
pamlntelor (generatoare. transtormatoareouplotlU'i reglabUe
etc.), tolimitele permise deutllajele respective.
Otnc! nu se o anumiti valoo.re, reglarea se va taoe
contoJ;'m tensiune stabilit;
-
39)realbeazl configuratia .u. pentru a 1ndloa l"eallzarla anii
oon!1suraylldorltta. de realizare a
vafitn.oVitl dl preolZ1.rUenooo s&ll'8privln4 . oazul
oUlci dUIl'ldl -. 80btllla .normali) . ,1, atu.nolo1nd.steoaz&l1.dl
II .datorat. rospecti.,. tDaltloonCS1
Y
U. 4eott
0111 nOl'lDale. preol,llD,l 4' nol 0&1'1 V01' .rezalta 1nUl'm&eon-
o Oltazlt .
realizarla oonfiguratiei ,. prin
ta aprobarea reallzlrl1 unel oel'ereatreptelordeoonduoe-
r. 0p'l"at1vI4en1yal lnterloro
ar
e ..au eobiPamentulete. 1n
oolllanda 4. coordonarlaau 11& oerereaceloroare au eoi;llpamontuletc.tn
serv1ro operativi. Odatl ou aprobarea,. se .vorpreolzft.,fl.tuQclctncl este
cu alu-osedl aprobarea (1n cazultnoare
apf\r l.levor prGclz.H!;laceataa);
aduoerea in stfJ:ra pr1na()8aat a
aprobarea unIIi "tn stareoald'"
din stlrUeoporatlve caldl","tnst&re r80e",
'ttnstar. separat v1.z1bil".Prindarea do . at1uoitre "tn stare cal-
dl"a ar1uieob1.pamentretraa din exploatare,
. brea pentru rldarea S8 tn exploatare,rlrdntnd tnsl 1n oontlnuare.india-
ponlbil,Ctnd diferi dlisobema clorma.U. ft\cepreo1d.r11f) neoesare
privind
I . '.
t\ducel'en s. s ll L'tuT't:i
adu081'l1unu1 eohipament, ollull.ouplltn starea operati.utn stN'llt'eoe"
cUn or1ce star.8 operat1vl. Prin dare8 "e adu04U;e "tn.8ta1'8 reoe
i l
a uou1eobipament etc., 1'etras dln exploatare
i
setnt;elegl ci a-a dat
. aprobarla pent.ru redare. sa to exploatare, rlmtntnc1 tosl tn oontinuare
1nd1sponlbU;
- 81 -
5;) repune sau repune automatizarea t
d in -, pen ru
e repllnere a sau respecti
a fost anulati anterior, dar care este fie in f -
mod normal (prin etc. date de
scbema normali); ,
49) ooneoteazA tntreruptoral saa deconecteazA intre
pentru operaUa de conectare sau deconectare a unul tot .... ruPtorul....::.)
reruptor;
50) mobide separatorul' saa deschid
. 1 -. e separatorul t
operat: a de inohldere sau deschidere a anal soparator;' . '..s., pen ru
51) broseazA tntreruptorul s. au
t 1 --" - ..a LIl reruptoral
pen ru a de bro,are sau a unui tnt t ".,
. rerup or
... " ,
52) anuleazii protectia saa' 'fi
- ' , ?en-
tru de anulare a onei
y sau a unei (sco
rea aceateia din prin mijloace pentru a fi
de personalul de servire operativi); u n-
C. BXPRESIILE UTILIZATE LA MANEVRELE DIS EnOU
PENTRU OPERATULOR PRINOIPllEJIE
fI ..' .f

ve, care
tn
sau prln
54) pune in sau pune tn auto-
matizarea , pentru de punere in a unei protec 11
sau oare este si fie anulati d'
i
. .
eto. date de PRAl4 1
se in' func sau prn schema
etc.- pentru anumite manevre,
J
ti t 55) sau pozitia conec-
a, , pentru de verlf'loare vizuall a deconectat
sau oonectat a unui 1ntrerupt;or, pe toataf'azele;
5Ei) verific' descbis sau inchis
pentru de ver1t'lcare a "descbis sau in bi " ,
unui separator de iegare la ale unui separ:to; a
toate fazelef ' pe
51) sau
-
pentru de verificare a i
e sau a
unai tDtreruptordebrovabilJ
A 01 pe 1irato 2 .... depl,it ouentlll Aom1l1&1. oa
10 poate da, spre e%pla, oa
.apr....olDl ,i,eI'&o1 eeesta sau 4epl,e,t. 15 " vei MO-
1IHc11at".
La oompensatoarele sinorone se va indica 'faloarea puterii reao-
ti". la oare vor fi (aau ou 0110 vor fi
Expresia compensatoral sineron la zere"
adacerea la "aloarea zero a puterii reactlve proOase (curent
statorio tn jarul 'faloril zero) ,1 nu eze.xoltarea completi
a aoe.tola, o._a oe ar daoe la oonsumarea de putere reaotivl
c1111 de oltr. compeAsatorul sincron.
Prin expr.aia -desoarol la m1l11.ul tebnlc" se desoAr-
oarea gropalal sau a oentralel. la m1l11mal tehnic al utllajelor respeoti"',
tn ce.a o. p1"lve'te paterea aotl"l. in puterii reactiv., rlmtn
valabile oele' mal aaa. .
Daci la o""r&1.a resp.ot1'Y1 (grupul r.spectiv) Aa 8-&. tuat \Ul
m1.l1111 c1. tn resa de daratl, c1iferlt de m1.n1&lal tebn10, priD
e.xpresl& -"escarol la .iDlaaa" a. desolroareaia .1.I11m81 'ebnlo
a:tabU1t.
OBSIRVA1!II. CtAc1 e.1;. AeOar, 'fa p.reoiza separa1; peA1;ra pa1;erea ao1;l"l t
.aa tAokoarea .... desoJ.roarea grupurilor saa a '00- ': . t'
tral.10J.' re.p.o1;l". (spre .xpla, 8inoarcl. la maximum .oa pa-
CiAd atDt -tDol\roare.
Aare. oa aapruU'olAI s.: 'fa preolsa ao.asta, 1ndlotnda-:.e 'f'" "
loare. sllpraearo1ll11 t c1eat. sa .1;0. Daci s. preoizeazl DUlIlal
da.rata. 'fa oa ..praaeoa. permlald.grapal !1
y
(graparUe)re.peotl'H p_t;ra da.rata 1I1dlcatl. dupl oar.s. 1
1
,,1
.,.. ..re".l lA 11I11U;el. at;abUlt. 'patra "edaratl) 1:
!t
,


li

ir.

i
I
i
----------4 _
....8)funct101l.... ca "pr..-.o1Dl ,pst.ra a indica
Auea ou supraaarolnl' pe al1 -eoh1p"'MHO. se'Ya 1I1d10a 'fuoarea supra-
sarc1.l1ll, duata aa, aDt11111;e
BDllPLUa
-'80
1).. BIPRBS.II .. < LB "
T " REANCLANSEAzAIt
)
"a "
- , .' . a ."


pen-
nea

relee 8 .. ... rupt01.'ulu1 respectiv sub
. .. .. .. au a . -
EXEMPLU, . n a declan
- .. LUtrerupt;orul de 110 k
d . . . V al transformatorulu1 2,prin
e ourent pe 110 kV"
bara 1 - bara 2 c .. sau .u..a oupla
, are 10t e
,eazlintreruptorul de 6 kV al . l' ruptorul cuplei deolan_
. .... trato 2".
Din
. acest. x
1 Vea e.xpresl1le . . .'
Z eto. elementulu1 he care starea .po-
.. Speotb ( ... '. .
dUc.b1a, scos, anulat repu. conectat, deconectat, inchis
, s, montat bl . ..,
care s .. , . ooat etc.), expresille
se tncbld.e .. d e eJteCQti (se .... s.e dec.0-.
. ,se escbiQe-e 1
precum ,1 "presUle pentru cont";m:re repllneetc. J
tiat, s-aEUlulat,s-arepus etc.). a OJt8cuthoi1 (s-aconeo-
BJtpreS.iile"deClanaat" 1
i r , ......0 . II
8 pentru a adica 1ntreru tor .

se. vor t'olo-
manevrlr11 automate a 'aoestuia. bP&11u1respecli1v tn u.rma
z!rUo.r. su sau a automati_
Oindezpresi11erespeot1ve se l'
m.:a1 mlil .. te pos.1bll1tI-f-1. de..r. .d . . la Un eChipament. cane: ar'"
w accu.- , se va in<U ..
p t, 8t (. ca separat pentru t'ieoare ca.-
a c. sau etc.)
PBllTRU UNIli'ORMIZAREA RXFBESllLOR, DEnUMIRILOB ETC.
Pentru un1t:ormizarea ax . i'
exe ... pres J.lor
t
denuUlirilor otc.,foloaite in
Cu,:,area manevrelor) se mal
-8) -
1nB" It
Uo '135kV" "traf z ..... , . trato 2 pe
, o
, . '. Ace'tltermeJll' (deolan a1;. .
,bule decttlmedl t'a . nil. tro-'
1'1 ... . , .a. uPu. in:;
....o.1'.ee Vor eJtpr
es11le
."d. II . . reruptcu.-ulul. Ulte-
,J.l'el'up.toare, lar pentru eob1 .. I . eooneolia1i , "conectat" pent.1'u 1n-
. pame.ote .oelale cupl
definesc 8t . . e se vor
"C'''' . -. area a a t .. A
oUl .. oal. dl" "10 f.. cas oral ".tIi stare
" .. . ,
,
6')lIOnteazl Bou:-tol.rcultorul ,pentru. de apl1care a
elemalor CDn:form.:N.P.M.;
62) verU'lct1.11psade tensiune ,pentru de
lipsei de ;
BXEIiPLth Se scot tensiune ale trafode tensiune,
bara 1-35 kV.
59) sau sigu-
, de eoonectare IUWOOlleotare a
f
,64) elemonteazl scur'tcircultorul, pentru de demontare
dela .fazele :N.P;
60) blocbead. saudeblocbeaz! , pentru blo-
earesau deblooarea dispozitivelor de. ale separatoarelor,in-
l .. etc.;
58)sooa1;0 sau repune sigura.nyele
t pentru sooatare sau repunere a
d1ntJ:"-uopuncta.l o1l!cuitului respectiv.
P.r1n"sooatJe.ra se scoaterea din suport
(soolu) ou capacul. minerul etc.),pen-
se creeze, separ". vlzibUlis. oircuitului (precizarea este
valabili automate) J
66) descbldecutltelede lelSare la separe,.torulul
ppre .u,
l.apiJntnt &le QDul separator, pentrue. realiza
.f1 dl.nsoartoi.rtuit&. tazel.or P .14.
.. .82.-
. . .
. ' ' . . .
61J 1.. de la
. scurto1roultON1, legare la pAmint sau de dezlegare
aelemet soop,con!'orm
li.P.M.;
- 85 -
prin care se
unui lntreruptoL', separa-tOL'
............. stnt.elementeleoare au
prin. separatoare, 1nt.re.ruPto81'e, i de
Denumlreaelementelorde com
de . pentruscbemele pol1gC'.lDal;e
. y e ge stlonare cu t t
ou auto.ritatede decizie' reap a dedispeo..r
,
dln cauza incizocltariloL' 91
loL' iDtL'e b a caracteristloiloL' d-"
. ar de ale lin11-
al separatoruluide
.15) s8paratorde e t
une1 lin11, prin care. se poate . s e separatorulmontat tn. lungul
acesteia.
t
76) Beparator de est' . ". .'
111118 el ect r l cl . . e separat OI' ul montat pe oderiY&-
, tn imed1ata
care deriva. respe. se t' .' ..aproPlere .al.in,tel .pr--.
po('\ e separa de lin1. . 'J.diI.
dln lungul respectlve stnt "se ". .. e , separatori
res. i .' ..paratoL'11 de dia d
C'_ pr mul'separator di d" . . ' ......
la 1-1I1ia din care se der'l n ple-
lin . '. v ,nu est e t t ..,. '
a lel., nu poate f1 socotit, se.p.t ' ". '..' ," e.za In aprop.lere
ara CI' de . J _
77) separator da post este
derivaUa in imed! t .,separatorul, montat 1n linia sau tn
__ ,. ." a a apropiere a unul
pr.I.U care postulrespectlv se t . . post de transtONm:-:B
cazul 1ncare postal are barl poe. e separa de l1nie (sSQ "fa"
d 1. ' separatorul de barl . .
el' se leegi 1 b ". prl.n care 11niasaQ
resaec:::ePostulu1 va fi numit separatorll1 (de
p , tn postul respectiv-
I
78) 1ntreruptor'deocoll e' t
tor. de tntrer t '. r, ntreruptor de
de d
. '. upor de d E;...
se doti e .' 1'. . . . e ..
n se s .. cuseparatoarele ...
respectlve.
79) leglturl'de ocol1re este le
ooollrea unoi 1ntreruptor ..' oare se reallzeuA
, a unui tr8nsformatQr t
meutele oco11te fiind. aep t ( ..';e e, ,elementulsau
. &l'a e. prin separato 1
,

de cordo.an. e et ) are e care-l tDcadreazA, pd.n
. >. . , .. c_ ;
6i7)separatorde este sepa.,ratQl"ul pracce.reunecblpEW1ent1
element, bara
70) separator de borne este separatorlll 1JI0ntattn imediata
apropiere a borneloranultransforinator, generator ,compensator sincron,
prin oare bornelee.cestuiase leag! lacondoctoa.rele Clloelala
sa (SeLUCU transtorllltQ1."u1respectiv, tn cazulgeJieratoarelorcare debitea-
zI 'printr-an ua.ns!Qrmator); ..
69) separata!'- tie "trans.tor_tor estesepara.torul prin ,care un
transro,rmatorseleagl la flEite montat tn lmediata
piere a acestoi.a ,1 h (e,Xpr ..
sia'este de:f'initI prin analogie cu ftsepe...rator de 11nie
U
} ;
separatgrlll ilrin oare o Unie a-
l eE,\gl. la .1JI0ntat .tn-lmedlata apropiere a ac8staia
1 __
7J.) separator 'de ocolire este' Eepsre.. torlll pr1Jicaresepoate"
realiza o ',de ocolire a unui i.ntreruptor, a unul autotrans!orma-
toreto., a !iseparat(prin se-.
paratoare car.... . etc.);
12) separator este separatorul pr1nce.re se poate
realiza ae etc. J
elementul poslbilit.ateade a fi--aeparstj
este aeparatoral prin oare se poatere&- ..
l1.za legltura douibare '8.S.Use PQat-e
intre dog!.lini1iA a barelQr legate linii
F
le respect1ve (ast:telga atunci cmd11niUe pe
tens1unUe lacQZ1tactele separatorulu1. respectiva! nU prezinte
deoalaJ de ,1 tntre ele bara
separAtorulc.'le
74) poaterealiJ>
za legltw."a
sint .legate aoestea 'sau 'laUlar'
respecti'fe.
La contaotele tensiunUepot
de lilliiioerespeotive snt
pe deca.lajul. de pot
-81;-
88) deacblde in buo!! esteexpL'esla pJ;'ln care ee
arati aparatul de se desohide (se
pentru a separa

care
ta sincronism separare (alte' ale unite
intre ele), dar ale ter.asiunl separare pot prezenta decalaj de
fazi de ..
de lapct. 82, 8;,84,
echipamentului, elementll1u1 etc. reBpeetlv.Starea operativi
a acestora. trebu1etDsii.

le. cap. ; ndef:ln.
1
Vl1 cu privire la echipamenhlor" aW,l
nominalizati detaliati
87) inobida in es-teexpreslsp.l:'i.i;l care se
aparatul reapsetlvse llchide (se pentru.
a ale OSl."estllt
n sincronism- (alte ale). dar
ale tensiuni, laoontl3.otele '.ntreruptorulu1 sau separatoJ.'ului
paot!'V" pot prezenta de
OBSERVAt'IEa Deoareoe deO&1.ajul de fazi al tensiunilor
1 oare se unesc 1n prin aparatul"
peotivpoate din cauza conexiunilor a grupelor
de oone,d.uni dif'e1"l.te ale. transformatoarelorp.rincare se
inohide cirCUitul buclei respectlve(decalajele de 30.60
depind e.xcluslv "de elementelorres_
pecti'f'e), tie din ca.uza dif'erite
'bi01101' d1:te.rlt.6ale ramurilor (decalajecaradepind
de reglmulde oare pot. ohiarse.n.1.1 8J!;iste) .fie
prin suprapunerea deoalajelor sua, lacon8cta-
rea (tncb1<terea).deconaotar&a (deschiderea) tn seva
de deolllaJul respec'/';lv de ca.uzele oare 11 produc;
\ :.'
EXEMPLUl este zero; tensiunea este 'zero; tnt.t'e
tensiuni este zero etc.
69) incbiderea buclei, l n"ielegindu_se prinaceastla unirea a
ale unei eJttreinite.iicare snt in sincronism (alte
f'tl.Ddtnt:re ele). dar ale potpre_
Zfmta de ..
" . in oare aceste deca1afje .latnchiderea
:,tere la bru,taale ramurile
88 va spune It wohiderea e. bucle1" G' ,
lb::presa M1buclarsGt no se va 1"010s1;
) subtenslune tn gol este prin oare se cA
84 in la f1eca-
tul resect1v este sub tensiune dintr-un a gur c .' .. -.
ecb1pamen . p al'40" .' . te fUnd descbiS (deconectat etc.) cel
re cHntoate celeI "e, cape
un aparat de
'" , 1 i' , are se ci 8eb.lp"amen-
82) tensiune este expres a, prn e . .
t1 O este cu 'tensiQne tn momen.tul respec.ti.v. I
tul respec . 'V,_ n t i Se va.
' , 1 "este la zeL'o" 'etc. snt; in orz se.
Expresii de genu a. ':, . -; 1 "vine la
i "imne firi, tensiune" nu expres1ide genu a
folosi expres aa i
r
tensiune" nu trebuie .n nioi'un moment confun-
zero" etc. Expres a . . . .' fi iti lar 1n
cu "scoe.sl de sub tensiune", expresie oare E!ste de n o
JI.P.M.;
- 86 -
. 1 prin c.are as ecbipamentul 85)i.n este expres a
, i el de energie respect1v este ci pr n
.aotivi sau
86) cuaarcini este expresia prin care se ara,ti prin acel
x iL" de energie electrioi, al ecbip'alPebtulul exista. C "cu y cap , , ...
sau '1' JlII pct'in ecblpt'\lllentulrespectivsau
Rxpresial'lrlsarc na. ara
. 1 bi ament' nu de ener-
prin respectiv al ,unu eio PE .' '1 do genul "este la zero", "linie
sau reactiv,. , '.
liberi se vor '., v ' i
'. . .. '. " II 'i entrua aratacantita,t v Seadml1;e expresia "este zero numa P.
mlrimea unui parametru care se mod pr1n'cifre.
83) sub tensiune sau, cu tenslunes.nt. expresii prin care se '
element ul respeotivstnt ou tensiune tn momentul ecbipamentul,
respectivi
separat, va fi ctnd Un element ocolit, fiind
Ati pe cnd un element 1 Itra de ocol.ire 'este sub ,fl:1.S une ,
t::v: fi "cu ctnd de e este cu ten-
siune La un element oco11t, se vizibile
se indeplineso toate in N.P.M., se
t executa scoaterea de. sub tensiune
legarea la pe cnd un va fi conside-
rat sub tensiune Pentru . precizarea dela
pct.6'l-81 seva vedea schema
"blocaJul maximale de curent a liniei
A, anulat" sau "blooajulde tensiune maxi-
male de ourent atrafo 2,
EXEMPLUr " a trato 2 pe 110 6 kV prin
U., e. lucrat AAR-ul punind tn trata l pe 110 6 kV
It
sau "a tratol pe kV, a lucrat cuplei 35 kV,
cupla 35 kV, daraoeasta a imediat prin
de curent";
96) E.!:,.oteot1e , automatizare sint expresii
prin oare se saol automatizarea este
din de speoializate . (PRA1Ii etc.), prin altemij....
loaoedeeit cele a ti personalul de ser-
vire nu poate de specia-
lizatseTrebuie o sau automatizare
intre saa . ,
Termenii respectivi se. po'treferi la anumite elemente ale
sau
Expresia RAR it se pentru a
RAR":ul a lucrat, a respectiv, dar acesta a de-
.1med1at .
iu se va folosi expresia "RAR pentru cazurile eind
RAR-ul a refuzat luoreze, .' c1 se va preciza "RAR-al nu a lacrat".
in oazul RAR-urllor cu clcluri se ve, preciza oare
oicluRAR-1.11 a fost (apre exemplu, "RAR cicluLl","RAR reu...
ciclul 2"), 1arcazulRAR-urilol' au
ciclurile (spre eiemplu,"RAR cicl-,1 2", in cazul tn oare au
lucrat sau"P.AR oiolul Iti,. in cazul meare oi..
clul 2 a refuzat lIlai lucrezeh
n, RAR-urilor cu un va ,:>..?une simplu
"RA.R "RAR
in cazul AAR-urilornu se ,vor folosi expresiile "liR
sau "AAR ci se va spune "liP. a lucrat" sau "AARnu .<3. la-
oe a
97) aeee.3ta efectuarea comenzi-
ilor de la un pupitru. situat
tn atara ter1to.r+ului ale Queiaparate se
i 98) aceasta efectuarea
pentru aparatelop din depe
'iter1torilll acestei -89 -
. 95) RAR se a
RAR-ul Il l.uorat, ntreruptol'l11respeotiv, iar acesta a

88-
94) ooneotat a normal se
pentru a arA-ta tn.treruptorul respectiv s-a. conectat pentru nu
a iar,ln echipamentului,elementului, care s-a
pus sub tensiune, nu se nimio anormal. n cazul in care se obser-
o se va preoiza detaliat
EXEMPLUl "ooneotead. pentru linia A";
93) pentru expresia prin oare se
conectarea unui 1ntreruptor pentru a proba ou tensiune (tensiune dl1l ser-
viciu) un echipament sau element.
Expresia'a
s
nu (nu nu trebuie
folosltl,deoareoe na exprimI sufioient de oleroe s-a intimplat. Se vor
folosi degenull\"s-a ooneotat prin ",
"a-a conectat a lucreze nloi o Ils-a tn-
oercatconectarea, 1ntrerl.1pto.tlllrefuz execute comanda de ccnec.-
tare etc., pentru a se explioa clu ce s-a. ntmplat.
. ... . I
. ,
91) realizarea. parale1ului intre
prin aoeasta unirea a la sau
de separate (sau a unui generator,
oare nu se in Sincronism pentru
unirea esta neoesarl adu,cerealo!' .n Sincronism,
92) ou realizarea paralel ului este expresia prin
care se ind conectarea unui intreruptor pentl'u unirea
a sau Bunui generator, central cu
care nu sint tn sincronism pentru unirea
este aduoerea lor ins1noronismi
EXEMPLUl a-a conectat linia A a conectare a pune-
re la pe faza S in bara 1"
90) deschiderea prin aceasta separarea a
ale unei care n sincronism,
separare ala unite intre ele),
,dar ale tensiuni pot prezenta decalaj. ds L de
Expresia "debuclare" nu se va folosi;
- bruaci'i t>,t'in
rea a pute,I.'ii aotive, reactiva, curentului, printr-uneobi-
Se va preciza valoarea la care a ajurw sarcina n urma aoes-
tei ac ezL a revenit, se va preoiza aroat o
de a revenit la valoarea (sau valoarea la
care arevenlt). a 1'ost do alte fenomene, se vor preciza
acestea;
- solid area a. tene iunii, prin aceasta'
derea a tensiunii. Se va dece 11 s.c!zut -
te nsl un11 tn urma a revenit, va preciza a
ioat o detellsiune, dar a rovenit la valoarea iniijiali
.valoarea la' Cal"8. a revenit).' a fost de alte fenomene,
se vor preolza
-
iagindu-se prin e:ceasta a tensiunii, cu
la. .. tensiuni1tt;
. ..- 1'e-
de cuntlinuii 'apara.-
telorde (volt'metrelor) \. lent . .n s en';' :
(fenomen in
p.t:illl'a: producerea docifoarte periculos pen-
tru .' '.' '. .' '
" . .......... -. sohimbarea brusca" asensulul do ...
. .. tn,
(sau onadin eie) pe o linte de ,interconexiune -. {sau transfor-

Unele expresii folosite in. trecut., ca "loviturA" etc. nu sint
indicate ,deoe..L':ice nu ce s-a pot
c-amuzli. De asemenea, expresia "loviturl!"se poate con-
funda cu care altoeva;
upar, de tn urwa unui scurtcircuit in care
de 1'iind in majoritatea cazuriloJ:',
. de tensillne, ,
- tOllsiuno de tensiune>, pentru a indica
a tellsiunii la aparatele de ale-
indicatoare se Expresia se pentru a ind iea
fenomenul calitativ, urmi.nd se preciza'ze, s-a putut observa mai
pc ec Ls fenomenul, pe c e cum au fost fuso-
da alte fenoutJIie etc. Aoeste variaiji; apar, deobicei ,n urma unui
scurtcircuit n revea, care variaijii de tensi':lne, fiind
'insoij1te tn majoritatea cazurilor de de
1iii Nu comanda unui aperat ou
nares. pl'gp.l"1Q-zlsi a. acestu1s.o Deacetw., expresii'. cal
do la eta .. nu stnt corecte. Da ast.:meneatt.rttbuie
O intre an aparat unde
l&!9.1fioJla:t"ea se. face prin aper-soane! oa.re .
dispozitivulu1de
re alapa..ratultll.n m:omentul ii (apl"e exampl!l, corec-
tarea a unui 'intreruptor cu.d:t..apozitlv manual
de. ticb.lds1."e, u'nde'contacrtele tntrfll"l,lptorului sint puse in
1Il1voe.re de tOl'iamuscularl1 a exeeutantului co-
mEmda tataloculula ar.ara;tulu1 respectiv,
ch1ardaolaceasta se tace manual unui buton, .
a anei pirghl1 etc.., care dispozitivul oe
re (spre exemplu conectareaunui.tntroeu.ptor de Ul.'l
dispozitiv de inchidere cQ,resoarte, unde contactele int.re-
ruptorulul sint puse tn res()artelor), .la un
aparat a aovlonare' de
poate.1n la. 10cul1l1..
Deasemenea,la un se prin
lnstalai!a se. poate tele...
de locului);
unar fenomene'oareaulocll1
t}l
a
o't r l oe . " c 'Wo-r .folosi exprcai1 a
... de de pentru a indi.oe.
marlmU. puteriiaot1..v8,reaetive I ourentu-
lui la indicatioarese brusc).
pentru aindiea tenC!menulcatltati'l,urm.nd
si se pl'eoizeze, .daol s-aputllt obs.sr.V- ma! precis pe
cUlDao a orescut sau vreun
eobtpamen1;" dacI a.fost; de alte' fenomene
-90 -
in cadrul oOlllsnz11 locale deosebimz u c olll3.nd de la 100ulu1"
"comw:uHf. de la . de le. loculuiIt se da
1&.100u1de montare ae.pal'atu1-ul, respeotiv. "Oollla.l1da.de la. se
la. dS,montarea1.aparatului respeol:iiv
(din camer.ade la un papitl'u unde
s1ntoentreJ.1zatG COlllElll.ZUe rsspect ive etc $).
99)tr9ce pe' trece pe t eleco:llen stnt expresii
prin care se indici de a com,enzii ...
1'11 aparatelorrespeotlve de pe telecolllimda pe sau invers;
mator). Se va preciza, daci a-a putut observa moi precis, sensul
puterl1 active reaovlve acb1.111bul'ii senaulu1 de
acblmbarea aceatuia; t
- prin aceasta fenomenele care tnso-
uneori inoidentele avar111e in sistemele energetice cu mai multe
centrale interconectate, manitesttndu-S8 prin repetate ale aen-
eului de a puterilor prin a ;ensiunll, tn
limite largi. Acest lucru se la aparatele. de a puterii
(wattmetre,varme1ire), indioatcarel. de la un la
altul al soalei ,i.la aparatele de a tensiunii (voltmetre), ale
indioatoare penduleazl tn limit.e largi.
tensiunii se de llua:inat (cu lnoau-
la' oare 1Atenaitatea scade mod treptat.
stnt toarte periouloase pentru sistemului, tnso-
de obioei pierderea acestuia.;
- af'recvontei-, a frecventat
sint fenomene oare se produo la separarea do sistem a Qnei fraoyiuni
de care rlmtne cu deficit (saQ de puterea activi de
consum, la puterii active produso sau la
derea) a p.uterl1 aot1ve consumate. Se va preciza valoarea la care
a (sau orescu;) frecvenva;
sint fenomene care
se produc ctnd apare un deficit (sau 'uoedent) .de putere

de aoeea consumatl,tn ritm mal lent. Se va preoiza la care


a (sau crescu1i) tn momentulrespectivj
101) controlul lipsei de tensiune, prin aceasta
controlul efeotuat ou ajutorul aparatelor de control montate pe
panou eto. (voltmmetre, pentru
a oonvingerea(at1t; "Olt pot siodeaaparatelerespeetlve) el ech1-
palDentul respeot1v.ste "tiri tens1une".Ifu trf!buie confundat "controlul
lipsei de tens1une" , oare steotu8-";1 aJutorul aparatelor
pe panou, ou "veriticarea lipsei de tens iune", care
S8 efeotueazl ou unor apara1ie ospeciale sau prin metod e speciale)
C'Imse pre1'84. tA I.P.!l. (indicatoare potrivite de tensiune etc.).
Este folosirea unei expresii in locul
celeilalt8;
controluo
o
prezent.itenaian1i, o
et:ectilat outiJlltorul d'11'1 ,i control, pe panou,
pen1i1"aa; ciplta cODv1Jlsu".oi .cblp8IDentul respectb .este"cu tensiune-.
tAlilDita tn oare po1i .1 o 4ea aoeste aparate. lIu trebu.ie con:tundt"oon-
- 92 -
trolul tenelunii't, caz-e se cu
de control montate, panou,cu tn N.P.M. do
"'ver ifi c ar e a.. tensiunii", prin care se verificarea ocu
ajutorul unoraparo.te sau metode speciale (indicatoare 'd e tensiune etc. ).
Se interzi.ce f'olosHea unor expresii de genul:"controlulllp-
sei pr-ezen1iel tenslunU. etc.", care nu pot da doctt'la.
contuzii care pot fi grave. oSe vor ofolos1 numai expJ;'esiile ,d'e
mai
103) controlul stncronismului, prin aceasta con-
trolul existeQvei desincroni&m;
104) in paralel eu sistemul, prin
naraa unui generator, unei electrice, 1n cu
genoratoare (centrale electrioe) din sistemul energeticreapectiv;
105) punerea foculUi, pentru a indlcaaprinderea focului la ;un
cazan dintr-o
106) lansarea grupului, pentru a indica punereatn
a grupului, tn vederea acestuia la v,ai!o:a:r-ea
in paralel ou sistemul;
107) intrarea tn paralel a grupului, pelltl'U a indica iD:tr:are'a
in paralel ou sistemul a grupului respectiv;
108). grupul este expresia prin care se
unui grup din revervs', intrarea acestuia inparaJ.ol cu sistemul
sa 'pinii' lal: sarcina tn care se
rea grupului la o saroini osau la sarcina se "l'S
preciza aceasta;
109) grupul este' expresia prin care se ind
srupullll ,1deconeotarea aoestuia delareijea (urmind ca tn: continuare
8e ueeQte necesitate. de oprirea grupului din oprirea
bloo eto.).
- 93 -
FoUede de

3) De!1um:l.rea.
a zonei
2) Denumirea
nemljlo-
sau zona de
.?
l)'Titlul fo11 de.
a) de de
.
b) FQaie de 'de

Folle el, ..
coordonare
1 ) TitlQl f'oUde mane-

&)11oa10 de
coordona.renr......
b) Foalede. Ulau.ovrl, de,
coo.r-done.re peclIlal1stl
1
DATE PRIVIND
REA,SUBurUTATEA',
TREAPTA
_.. '"_. . _ -.
DATE PRlvl.NDb-
OCMIREA, , VERIFI-
AREA. APROBAREA,
ONl'ROLULFOII DE
:rival
(dreapta sus)
(stinga sas)
cazulto-
osiri1
e 1'01 de. .
aceste date vor!i.
1n.BOL".se, pe oopor-
taaeestala..
1) ntoom11all.umele. 1) ntoomit I
d
2) Aproba-la 2) Aprobat & numele. data;
<lata,semnltw:'f! (abur (oind se aprob!
p.d.1'1 telefon, pr1.ntelefon. radio, se \tl
radio seva scrie iri scriau locul
looul prin prin tel.sfon, radio
telefon, se va trece ora)
'fa tr6ce OL' a) 3) Controla.t: numele, data,
') Foile de manevrl per- ora
manent6 vor mai avsa tn- 4) Foile 4$ pG.rmJt.- .
sorle o1n6aprobi f'clo.... , noute vor mai avea inscris
s1..rtuu numele ,oata, aea- oineaprobll f'elosirea'na-
n!tura (otnd seaprobl mele. (ca
prin telef'on,rad1ose 'sa
locul <.u.o se va insoris tn 10001.
tarii& telefoll. t pein prin
e8va trece 0.l"n)..ro.dl0 va trece ora) I- -+
'1) Foile de programate (normal sau ;;,.ccidente.l) Se scriu
de cel oare le in registrul de foi de (registru ,carto-
nat numerotat) cu sau creion cit mai posibil,
oorecturi., etc.
"Este sorierea foilor de pe
rite sau de Oalculator. care se intr-un dosar.
ReStstrul sau dosarul de foi -de se va afla la persona-
lul de servire . a ..' zonelor, de iar tn
oazul treptelor de conduoere la personalul de operati-
care este de serviciu.
"1'" .
,MODUL DE bTOCMlRE A ForLOR DE
ANEXA 2
2), Foile de permanente sJlt multiplioate' tn exemplare
Sufioient.o \', oaJ;"e se aflI tn punct und e se registrul
(sau dosarul> de foi de,
- in oazul ta este folosiroa foii de
nente. se va lipi n registrul de toi de (sau se va introduce in
dosar) exemplarul de toaie de necesar. care se va com-
pleta ca or10e foaie de manevrl cu oelor tnscrise in
prealabil (t1tlul. tema, scopul, starea a
echipamentului. elementului, ordinea
in oazul tehnioe inhrne" care, toi de
permanente. este neoesar respective tie
un suficient de exemplare de foi de pormanente, pen-
tru&. se putea folosi la tieoare exomplarul de ,foaie de
necesar. oam s-a mai sus.
') Foile de (fie programate, fie Dormanente), tn
fi numerotate continua intr-un an. Numerotarea va tncepe
ou data del' ora zero a anului respectiv. foii de mane-
se scrie cel cQJ."eo Fo1b el perwa.nente
vor primi 1.1:1. int.roducer1i.n
.registru sau Qosar.
4) nscrierile din tQilede se vor faoe conform tabolu-
lui prezentat in continuare;
:;94-
Tabel (continU8r6)
22
d). col.4: grupa. distinc-
t,! de aan ope-
dlstinotl!
- 97 -
Tab el (CQnt
f--"1 ..... _11
, . exeeu w: ii, Bub fcl'-
.'. ..
I
respeotive) t prin tinote (de persoana 1
inscrierea orei (pentru care ma
na V
1"6}:J ':
I;:>unctele
c
arac t er i s t i c e ) prin .l1scrierea orettn ;
Bau prin bifara ca "X" dreptul punctului respec_".....
pentru celelalte); ":". tiv;" i
b ) co1.21 con-firmarea' :.! b) 001.21 exe-!
1'es- grupai distincte :
ponsabilul maneV.l'ai de de sau operatu i
respective}, .. :...
prin nscrierea orei cara
(pent,ru punctele oarae'" prin tnaorieresora! n .
teristice) sau prin bi!'a- dreptul punctului respec-
rea ou "X" (pentru cele- . '. ...:, .,>
1a1ta); .'
o') col.;. curent 0)001.3. notarea
al grupei distinote de .r11 dl:a-
sau al tlncte de saa op
distin.cta . prin ln-
I . .
b!'!lPSle.d..i.st '. ino..t 8. d. 6. overa.-j ....
distincte)
sau pl"in b1:fares ca "Z" ,
(p.entruceleialte J..
d) col.4 ClU' ent ,1
al grapei distincte de ope
sau al
distincte (1.2;;, );
- caren;
al. lei elin e adral,,;,
g,f'upel diSt1nctede ope;1.Po
saa al
tincte (1.1; 2.1.;
:-:----------L--.---.""'"--- ...... . ..J
8) Data
l)nsorierea grupelor dis
tlnote de a ope-
distincte', .n 01'-

1) Tema Il) Tema
2) Soopul 12) Soopul
') starea in1.- p) Searaa operativa.
a eChi.-.11ii a it ecaIpa-
pamentului etc. t :nentului etc.
a) c.onfOl"m sohemei nOL'ma-'.1 a) Conforlll schemei nOl.'mall3
le pe
b) Conform sohemei norma.-Ib) Conform sobemei nQrma-
le pa "Uf cu ., eu ul'lIliitos- 1
le abateri . (<::618.. rele abateri
oare pot afecta efeotua;- cat'e pot afecta efec1;uarea
rea manevrei) manevrei)
4) Responsabilul maoe- 4) Responsabilul manevrei
vrei de ooord.onarez Ide
numele, numele,
,) Responsabilii mane- 15) m&levreil.
vrelor de
(zona de 1'0-
numele I
6) Treptele 6) Responsabilui manevrei
denumirea trep- de coordonare; denumirea
tei, numele numele (ctnd se
primeso
prin intorme-
diar, se va earia prin
,cine se primeso; denumi--
rea treptei, numele)
7). Treptele de la oare se
primesc dana-
'm1ree. treptei, numele
(oi:.ndse primesc prinl,n-
termodiar sa va scrie
prin cine se primesc; ei&-
numirea treptet, numele)
7) Treptele de la care
se
denumirea trepte1,nQ-
mele (cind se prllJleso
prin inl;ermediar, se
tnsor1e prin oine
se'primescz denumirea
trepte1, numele)
8j Data
1) inscrierea grapelor
dlstinote de ,1
a operailllar d1stiucte,
\li' 96 -
DESFAsURAREA 1WiE-
i
VREI
(sub datele de bazl)
[ELE n/BAU PRI-
VIND MAJi EvlU.
(sub titlul toii de


Se Va preoiza tensiunea la. car o estefoloalt, oul> fornilu
1 - 110 , 1- 35,.1 - 6 etc.
De asemenea, se va pi'e,ciza echipamentul, cupla. etc. de care
EXEMPLU, SBl t LEA 20 kV.
EXEMPLUl 1 - 20 kV 2
1
' nu "se
1 _. 28" sau "se 1 .. 2'?;:,fr 26
II etc.
1n cazul sistemelor de bare multiple se va pz-oc Lza
sau denumirea bare1, sub .formal SB1, SB2, SB1A,SBA.
Be va preoiza ecbipamentul, cupla etc. oe care
in cazul 1nca..re stnt numerotate, se interzica a se denumi numai
iar la oifra care ind se va kVt pentru a
nu exista perlcollil:,de confuzie cu
in cazul eobipamentelor ou multiple da racord, la
tensiuni diferite, vaprec1za. tensiunea
EXEMPLUl I - ilo LEA. kV I 1 - 35 trafo 2.
- SBTt separator tran::;fer. .
Se va preciza echipamentul de car-e eaue cazul)
tensiunea.
SL separator de linie.
Se va pr.eciza linia de car-e
- BT =separator de trato.
Se va preciza trafo de care liull.:Jiuneala. car-e eote
. EXEMPLU, .SEI - 110 kV 2; SBA - 6 .kV trufo ;3.
'BXEMPLth ST ItV la truo 2.
,:folosit.
-8 bprne =separato.r de bo.rne.
Pent.ru a se evita confuziile cu separatorul la bea (SB), cu-
vtritul borne nu seva prescurta.
-Se va preciza ecblpamentulde care la
-care
'iIXEMPLUaS 2.
TabEil (continuare)
2,3,4 .. );
e)ool.5a grupa.
do sau
care
ae le. d1spozi-
t;ia cui se vor executa)

a n foile de
de care nu fac
parte
SEl
VOI! numerota. Li. ordine sia:
1) asupr a des-

6)PantrQ foilor de pentru a se
declarltate 'a se evita Qo.nf'llziile toc fac prec1-
timp folosiJ:'ell da mai jos:
- trafo.= trans!o-rmatorulde putere.
Se aCG.ctula.,iar cnd exiotl1
poeiel')l !orm:.l; trato 3, trato 1" _
110/3516 JlV etc.
";'AT autotrSllsformatOl.' (cu de mai sus .pentru trato),.
-ft.transtol"mator de tensillne.
Se. va lnscrie ,idenumu-eaacestuia,sub forma: .,TIr bara
etc. .... .
- TO .t.rSlleformato.r de dela TT.
- 1 =1n:tr.erupto.r.
. -101 -
:'0'
de bare
1..l,ahmo
2. ..... A 2), sa 1. SB II
"(si.stam s1stelll Sl,saC e bare
..... ..:2) :.e1;c. .. .. . i... ..
<'P':'bUh ca .iahm.I.
,,<!<I
j
b
"". ... n. e. 1.....OCHU. d......
.re o
... indi. -.
..... Sp':....""lpI.. .0.::... J?" Ha d be,p.. I. i.. (vIa o. b.....
. . Vh. o. bar. 2 B.' Vi.
9,! b.....S.....,iB b.... 2), b"".t, b""" 2. al.
.lI deb""'2 '<laci. "1.1 ....1 nu
. nat);... .. ... de ..
bu
e 8
dac! . .Ql1. .autelll de'..
........: ..... ..JO$illterisiuae ale
/ "i. ....> .
.: < ....

d. tni.l ape, pe. ..;'i. in'" 'tna1 t


eV1ta0,t"ice pei;ioolc de.conf'u zie ....
.
" .tens1une.
'-i.' .. . ..l>1U bo.U .
<'#.l.,g,u.,;IaPia'tuth. .. .: ....). . .. '
.... '.'. '., .. > . in .llZgIac""tc <lP (apu8u"plu.
> pe,a1;Pu.. ... ... ..ou"'.l.ro.lt
.' o. .1!'.' .ne ,
! "> .. "....'... . I"SOr.' 'd.i.s.... Ia
',' .. .'.<.. .... .. ... .: .. '...' .
, . Ias""".Ia pi.le!.ut.eap....
sp1.'e lapiiltnt'; .. .
';'"-.<.:;' . '. .. ..-,':'- ..:,_:<.-.:'>:.>""" ',.,'.' ..,_, :.",:_',_.
h ...... ... a 111dl-
aI.
:;':"):t1n
ie
1<Y 111' to1ob1O. p. LB$ 6kVN"
. .....a ..... tut
;)10'; JLV11)..;"...... ai-e".p""at""... cI "" "umal I.g"".' 1.

l tn S
curt<:4"oul t i 1'''
l n
to1obl0"".. plmtnt 11111.
';"re$pe"tivi,1a . ..
-S Ducli. separator de buoU.... . tnt 1
ita oonf " zU l e oii separatorul de bari (S.B), OUV U
Pentru a ev .. . '" . t t
'. 't Se va preciza tntre ce oe este mon a. se'vapresoU1' a., .. .'
- a ,untar.8. separator de
t folosit (tn cazul echipa-
Se va preoiza tensiunea la oare es e
1 i dit arite) .,1 oe azi.
racord la tens un
Ouvtntul ,untare nu se va prescurta.
... SD.separatol' de derivatih.
Seva preciza de oare
EXEllPLU. as nr.541Jl LBA 20 kV
Da 1 separatoarele nu pott14et1nlte alaI' pl'inexpreaUle de
ll
' aOl I$o.s... se va sorie expli01ttntre oe,1 aese .. atU. aealinter-.
. , JI IIIIr (111 ins t a- i a S' e defin1 separatoarele..nUllla. 1 upo nu . .
oe. .' 1ndlda 1 stnt de
tn carestnt ilumerotate),tlrl a ae oac.... t 1
bari, de lini., de ooolire etc., fui aseprecizaecbipamen u
tensiunea la oar'8ste folosit eto. t dupl .
ele oare ap&l' inAieat mai SOB pentru a seevits orioe pe-
oaz CUlll s-a \1 . . ... ....' t t' 1 1
., . . 1 .11e tncarepreSOU1'tarea cuv n u u
r1col de confuzie. ncazUl' . .........,. ) ar
se Brator prin litera S (de exemplul SB: sepsratorbare .
p ...(d .. 1'" SB - separator bare: s-ar putea prodl108 confuzii e exemp .... . _. .....
putea confunda ou sa : sistem ele presourta-
rea Sep.pentru separator (1I1100u1 S).
OBSERVATII.
-SS aeparator de
Se vor preoiza d linia d. oare
EXlWPLUi din LEA 20 kV
- 100 -
- SP =separatOl'de post.
ae va preoiza postul pe 'oare separi.
EXEMPLU, SP al postului ne , 27 LEA. 20 kV.
mentelor
bucU. nu
EXEMPLU, SO LEA 35 kV A -LEA 35 kV B.
... SO =separatoL' c3-e ooolire.
t folosit (tn cazuleehipa-
Se va careaa e
1. 1. diferite) 08
mentelor cu la tens un
EXEMPLU. SO autotrafo
SO = de cupli.
Se vaprec1za tDtre ce ce est.e montat.
:..,'.':':--:,'.",'. -.,,',,- " "
.'
.!lU.eeva". ..
:FU nr. .:.. ?.
,' ./, ..................... , .i ',
SOI IIllitilt'ea .
RMC ...
.. BfiB.' llII respollsab1.l.maneTri de .'. 18.
.... U = $xecutAAll' .
-TIP'
....'1'CJl. clU"Elsprobl.
lOrigitudfnEdf,
-.. om.... ...
.
... .:
.' .ve.". .. lve.
'01'- .3.10.. ItY'.j.ar01ua
{h,ttmlrul eto. ) ... . >." ............... :
CO-:a-:Llo.,V;OT-2. ...
CRE .. aoelitral:h:l.droeleott-lcl.
PT .;post de transformare.:
PA:;pouot4ee.l flrumtare. '.
'. . coordonare n.r.'.
....1'. nr...... = 'foSifl. de m.8Juivrl;de execuyie.nr..
""o': ',' -',' '''. ". ","',o",. "':, ,:.' ,,0 '.'._
(!"
' , aspara.tult11etc..
.. instala-
. de. pe scheme
.,;.',<.. ... ..::;_ ',-."',,.,_:\<," .."-' .....-. .'" -,'0" -'>':::'._',,:' ;,',_..,,':," ... .,
;::i/.iaf Es t e int el' Zi Ii Ca l a u!l Pl11'l(Jt dufoaia.d a .
o $1ngoi:'loperq.b ti operat 1.1 saa
.' .
. ' :: ..........:.. :>..... . ...'..:.....: :......... <'.. .' '. if'
,,:\.'.-,:-,:. -',: '.'",'>
unul verificarea
.s.. . .. . automatlzii-i .. l ..
a e1811181 soarto1.rcttitorului eto. . la,PWlc"
:t;e..s-eparai:;e ",
:;}.<i> <9). .. ape.rfAt u).111 respectiV.'
!;l.ptmctul.resp'ee;tJ.v'se: vatrisc1"le91 e.JliJlo$.Oe se faceti1o..
\::'<,:".":.,<..'>,'-,': "'.':,-, ":", .. '",: ' '. -":. :',.'. .,',-,: ",', : '-,. - .-.', . :-, - -: ,", .- -: .:' , :.', -. ': ",' ,'" ...-;,
.aoestli1:a;
La verificarea liniei de tensiune la montarea scurtcircui-
telereste obl1gatol'iu se sorie locul precis (tntre ce
oe. spre oe etc.'>..' unde se face verU'icarea lipsei de tensiu-
ne montarea scurtc1rcuitelor.
- i.d.s. =indioator de securitate.
- la eU.sp. =la dispozitjia.
- SI servicii interne.
- G c generator electric.
- OS =oompensator sincron.
DEC =dispeoerul energetic oentral.
- DET :: dispecerul energetic te.r1tor1o.1.
- nBZ =dispecerul energetic zonal.
- DBL energetic local.
DHE =d1speoerul energetio !ioncU. 4e bldroQlllenaJaro.
-DLC =dlspecerul energetic local pe
DELO = energetic local al consumatorului.
- OD =centrul de
- SIT = de tensiune.
StI = electrici. .
... =
OlT = de termoficare,
CT =
OBSERVAtIBa

p.p.= punere la (se la punerea la accidcn-
a unei faze a de ale elemente sint legate
galvauio intre ele). .
- c.s. = oontrolul sincronismului.
Aceastl prescurtare este numai n to ile de de
ooordonare.:f11J14 folosirea ei in foile de de
- =controlul lipsei de tensiune.
Aoe'asti presourtare este in folle de de
ooordonare. fiind folosirea ei tn foile de de
- LEA =linie
- LES =linie
L =linie
OBSERVAtIE. Cnd nu se pot folosi n mod corect denumirile de LEA
liniile respective avind aeriene sub-
terane. se va spune pur simplu, cuvultul soriindu-se intreg
saa folosindu-se prescurtarea de sus; la fel se prooedea-
nu faptul l1nia este
saa subterani.
- 102 ...
EXEIIPLU.Aducerea trausformatoarelor cu ploturi reglabile sub pe
plotur 1. ooresponden"te pentru a se putea pune n tnpa-
ralell ver1.t'lcarea unor aducerea tenSiunilor la o
8I1umitl'faloar8lScbll1lbarea reglajuluila bobinele de stingere
etc.
(grupeled1.stuctede d-istincte)

iXBll4.PLU. La nchiderea sa.u desobid erea separatoarelor
tr8l1atormatoarelor eto.). la oare este,
natl de punerii 1& .n se va trece aceas:"
ti la punctul respectb, atH in foile de de
' iDcale de coordonare (deexemplu:"lo llpsap.p.
.e descbide SSu.? din LEA 20 ltVX"); la conectarea unui intre-
ruptor (punerea n a unui ecbipament
ti'f) ,atunoictnd este verificarea
lord. 's1hcroniBlII. 'iaeva trece la punctul res-
peoti'f, atit tofoUede ..., ot"t n cele de
coordonare (spre, exemplu a, "cu controiul sincroD,ismului se coneo-
"teazl I-Uo LBAllokV '.1."1 .cu C,.s
la coneotarea (pune;ea a unui eobi'" ..
pament la respectiv),prin" care se (co-
nectare 1nbuoll) .e 'fa trece lapunotul
.ro.p
ect;1.;
a1;tt; h r 01J.ede mSl1e!rl 011;,11n cele
decoordcnare (spre eJl:eaipl u.
D
s e conect eazii ' I _20 'LE.A20kVX, in
bucll; DstaiiaT LE.A20 kVX,tn
in' raport ou lO1',acesto puncte vor fl "trecute in
tollede mane'frlde, ,ide coordonare sau numai locele deexeca_
V
1e
, nu neoeSitlocordonare.
D&- emene a, ,ctnd o grupA distinc_
tid. se, va inscrie in foaia de
cuoar.sepoatee%ecuta. Aceasta nu trebuie 1'18 inscrisi ca
punct spart, cl se 'fa tnscrie la punct cu opera:t'la (grupa dbtinc-
ti de oare o Atunclctrid
000rdona.re aau s.nt impuse prin de ooordonare, se vor
. insorie ufoaia de ooordonare.
12) ',1nfo1lede ',lDane'frl'de zone.!e
ae'far .b1l1ctri'i'., ca la lucru laecbl-
elementele, retrase" din e.xpl;oatarocu l'Qaia, ,de
'fI" 1nsc.riiAdu-seobllgf\t0.t:1u e inu-
" .lc5-
Deblocarea unul aparat, cind e.teU1'matl lmodi&"tda
ace.tuia, DU Ilai trebuie 1Dcbialtn foaia de '
Deblocarea UDui aparat oare l1u .. a imediat, rlm1ni.ndtn
oare .esl.e,te, dar oare in Gaz de l1evo18 trebuie si perml1;lai
tie 'fa fi insoris!, tn foaia demanevrl.
abd .e 'insorie _ularea{repunerea) une 1 S8&Z automa-
tizlri, lapuno"tul respeoili'f .e'fa inscrie ,i cum 88 taoe anularea {repa-
nerea), oe d-tBpo:dtive .e manevreazl etc .,tntotdeauna res-
peotivi oomportl mlUlevrare" mai multor obei""ispozlti'fe de deconeotare
(DD-uri) eto. t pen"truanulareaaau repeerea saa
respeotive. , !
1l0d1tioarea (aau automatizlr1).e'fa
inscrie oa pllnot .epara'!; de menenl.
EXEMPLU a ".ebloGbeare.i .,para1;orul X cu laclt";",.e
4esob1s, prinincbtderea V8D-
t11u1ul 4e
. 10) in toile de llanevrA nu es'1;.8 obl.igatorie insorierea lIIontArl1
,1 demontArii 1ndioatoarelor de,seouritaile, a,ezlrl1 sau tn-
gridirilor temporare sau permanente etc.
Penilru .foUedeaaone'fri de ae poata pr e'f8d",Il in anumite
oazuriob11gati'fitatea in8orierl1 acestora, in raport cu pregit1reaper-
"temporar sau p"ermanent,la propunere. ,etului zo-
nei da 8tO. ,1 aprobarea respective.
in ee va inscrie la panc1ie separate
veri! aparatelorda
)lueste 1I1sl.necea&1'1 unu1aparat
oare .. fost aacl comanda acestuia ae
faoede 'la 100ulul', (sau aparatul ae la loculul,
manual) ,1 "ela looul Oeunde .e collancUt tace
manttall} aparatul esteperfeot 'flz1bl1,puttnc1u-se
1;u1&, ime4iatdupl tiri a mai fi deplasarea la d18taa.-
per.onalulu1, de 1.. locul aeurta. secolDandi (sau sefaoe
ao1ilonarea manuall)la apat'atulrespeot1'f., '. ' '
Punotul din toala aemane'f:,i, unde eate tnsoriai
.p8.ra1;u1u1re8peo1;1'f",.. e,Xecutatndma1' dupl ceS-;.. 'ferifioat,.
dupl
Verifioare,apo:1
torlu si .1, .toaiad.mane.rl. intctdeauna.
11)intol1ede 1II1m.vrl vorlnScu::1e,1 toate verlf'ioir:tJ.e,
L"egla3ele e1ic. tcarestDt neoe.are pentruaputeauecutaaaudlspun
eln
-104 -
linia de Ilo kV A-B
se poate reda tn
Be oonfirmarea
u:ploe.taz-e, di.n partea,
a) Popescu N. de laDEZ
b) Popesou r. de la DEZ
EXEMPLU,
"1:''', mesaj nr.38/34, la ora 14.
40
1
tiV"
. , mesaj tlr.39/S2, la ora .1.5;10.
!ncazuJ.rssPollsabllilor cuadm . .
de aoeea,1per 1 1te1'ea,

P8etiv. in oazul dlapecerilor o reia 1. B-a predat eoh1p8lllentul res-
U Ul cazul otnd res abil
este personalul de servire operat 1" d' . . '. pons ul ou' admiterea
'.. f" . V e serViciu ta t ,(
vaaee ae perSOana care'. . U1'I:&. oonfirmarea se

.... . . este de serviciu!n 1 .'


la de aoemOlllent la forma-
0.. !nca.zul. "01' "d'. .
. . .. d din
.. ..este nu.se f 'd' '. . e. tr-o.. .zOn!de
ao . a miteL'ea la 1 d
.nalulde sel."viL'e operativ' ..... '.' .ueru . eoltre perso-
. .' .... . '. . care a exeoutat mane d
de . .... .vl."aup . foaia
un. u.freapOnSabilo: '1.' dmit Sse respectiv
.6.... '. ".; . .. .. ' eraa. . . . ' .
.uiaceatoat. aeva t .1.'. . . ...' .
de m . . .8. .'. ' .. ' nscre,la punotulrespeot1v<din .foaia
l" .e.n8vr .' Pl"edares .eChi
p
ament ul ui r es PQns abl 1ul ui ou admit
teh" . ..,.. . .'.' .. . e...
nevrside . . nlce luatedereaponsabUul ma...
.. 107-
dbi,'Creoute b1.to,a:1;ade manevrl. prino.e '.s-
.aoestea,seVol" 't1'8oeob11gatorlu." . .auretraseUn8%ploa1:tme
-tn folIe demanevi-li do
tUIIl1n&z>ea 1 uo.rul101' (numele lnsariu,. oa punote Bep&l'at o
eSe lucru) I . . . .' uer are ,1 numl10ul ha
- uf'oata c1emanevrl de .
PaJ."&t, Oon:tirUll.r11e pot reda se tnscriu, la .un PW1Otse-
din parul. responsabU1l0l' ou admitel'aa p oatare eChipamentele respeotive
predat aCEla.te ecbipamen-;e, . (sau d1sp
e
cer u ol' ) 11 a-aII'
.s
l m
.1la..r ou predlrUe. ove fao prin m'.aje,tn moc!
Prin oonfirm&l'ea respecti ;
aOanelor oare '.au exeoutat se tn evaouarea tut l.1l'or per--
scurtoircultoarelor oare nu a f' eto., demontareatuturol"
. u ost montate la <11 i
manevrei. de coordonare, indeplinirea .... .p spoz. responsabilUlui
d. li .P.M. privind tel'1llinarea T;ut:
r or
... ormelororganhatoriee pre-
eChipamentului sub tensiune et;a. -uor 1"1101", Posibilitatea repunerii
-Punot;ul respeot; v d - f '
'. ." ..... oU, oala de ma.n
. tat deoit Ciupi. oe tOvi respansabUl1 ou &dml ev.r nu se Va considera exeou_
OUoJ."a 11. oS-au preClat ectl1p&IDentel. tez.oea (sau d1speOellU),
peot1v tn foaia demanevrl speotive. treoe1'ii 1.a punotal re ....
,. f . ...n care S-aQ d11'1
ooniJ."llll oa din p&1'tea lor se ot eJ(ploatl&l'1 Mestea
peot1ve. Preda tn eOA1p
amentele
r8S-'
vorSor3:e sub
.la. decondu-
oere operativi, la mesajului la responsa-
bilul cu:admitere&;

. Se preell-lln.iadel:1;_ kVA-B, conti.l."mtilclu se< linia. eate


.' ' .. ".. ' .'>'
a) PopescuB. de .1a<DEZ "X",meaajm:.2912(,
n.r.3()/8l,.,ila:1ra8.30.
tele,
106 -
;,t ;LuCJ:'BrO. Be
unPUD.ctseparattnfoa1a,d'
i
.
.in. fol1e'df .va
pr edarea .. .... (retras .. oi.o ..'explpatare.. '.ou .foaia. de . ma-
.. ou respectiv,
i?;aoid.ndu.. ..t"espollsooilulmtmElvrei de
t"Qord.onal"e ........... . ':'.....'i ........ ..'.' '. ... '. ...... . .
Se va tJiscrle '.. iouadmi
'Juitat(itade oare.
la .. treaptsde. dinoaietulde mesajeaJ.
responsabiluluiou' .(oare<trebuia . 001ncidi.
cu orala. . 1lregistra:t mesajul tn....caietul de mesaje al .responaa-
blluluiou aaiJliterea) ..
, '. in uue1 persoane de
operativi, in foaia. <le deeoordonarese v!;itnscrienumelepersoa-
.
dat. eobipamentul res,peQ>1;lv manevrei de coordonare
denumirea mesajului
(atit. de'. .
ecb1pamentul, oit .. subo,are..este .1nregistrat.. mesajUl.latreapta
forma 'de maiaua)
ora.predrii .: (care la'. care.eate.nregistrat
masaJullnevid .'ale'trepte1.. care ... tl
1n.oazlll.tn,c8.J.o8 ... respeut1.,, se ..
responsaPU.louadmi-;eJ.08a( ilaala .se.. ie eeo-
t1..eoar-.&nuII)8J.e,un1tatea .deoare.
operative).
predirii.
,... '.. ,16)' Folhde
executI la ecbipamtlnteleaflate' tnoomandadeoool'donare a unei
tl'ar8
a unei 1'01 de de .ooordonare"Ccazul
lI1ent810l" servite de o
de e.xeoutlndu-setn lntregiDle
angrenate tn
VO'l' 1ntooml,. foUe
de;ex.outleoar. :faopartedlntr-0toaiedeman;vrlde coordonare.Sevol"
1nsori8 grupele de
1naiotndu-.se 011 aprobueacui se VOIO exeouta.
, ,
lS)De.regull.1At'oile de manev.d.nu eeteperllia
COL'eoturi,ad!ugiL"i sau .
1noazul tnoare
se VOI' face'

ti oititepantl'uVEll'i:t.'ioare
aprobazaEl (otndaoes1iee. pl'1ntelefon) sau pentl'uoontrol,
FoUe
*, de ooordon8l'evor f1.o1tltepentruverltioar,8
(ctnd acestea se faopr1ntele:fon) de persoana
<te turl.) din opmpartill!.entul de comandloperat'tvl. al trepteioperatlve

deqrd1nea aoeast"a.. Manevrele cu tntr81"Upto.....e.,
-.- sepal"ato8tl"e,
. leglrile la .respecta prinoipiul ordinei
zl1te . n prezentulregulBll'lent; ,tn t n 1ns t l' UC1j i unl 1e t eb nl oe in_
1;el'nesau .exploatal"eale.
l'espeot1ve.. '." _ ",'..... . , .
'iJlordiJleadetnsorlerea
.... distinote de treb,uie seama4eo serie de l'e-
fu,: . ,. '; oomandlri apeoiale .. oDoua,oterprovizoriusiLu permanet. '. pl'ivU14, o.r4inea
&unorllparkte.pentru a limitasup:-atensianU
e1.Ate.l:'ne(o.r-
[
!.. ,...pentru

inea de decone etar c()nectare 'la
! .impuSI. de modul de. ,1 felul 'lntrerup-
"tQ.ralu1'eto.)", ,p8ntl'u
.,.::: . sau
'))',):1&.. sCbeID8D01'mall) ... naelilte .... 9bligatorlus!se . tntoomeasol .o toaie' .separatl,
:e.tuncic.ndstarea opeJ:'at . pentru m&l evra de reven1.1'teste sta-
e'J.'ea ajuns manevrei respeotive(aceste
.'PE il18/92 -lQ9.. _
- ."." . ". -
Se .'vor JnulI1eJ.s... .admite- ..

sajulul, "inmoa simUar seva
lI18Devrade reven1re.
Deaaemenea,ctnd pentru .ueoutat"e
lL
grupei d lstincte. de 'opera-
sau dis:tiJlcte respectiteeste o aprobaNl, se va in-
<'iiea in :incepul treptelor de
oondiJCere se .vaindioadoir denumireat.repteloperative din
oat>efaoe parte persoana
infoHede
pective nu este necesar se 1ndioecine inscrlel"ea numelui reS-
ponsabiluluide la
zutu. acest SOop'.
Este cuaprobareaca1.se exeouti
(grupad e dtat inc'tl)respeotivi,
emd este ne os o aprobare.sau (lnoazul,
grupelordistinote distincte,oare seezecut!
4ispeoerulu1) . Seva
din oare de apro-
barea'sau
l'J!nfoiieaemanevrl. qeooOrdOJU1FEI.
sau a distincte.seVaindica.nprlmulr1nd cinsa .w
'tGouta. Jiu. eateneoeaarl responsa.bllululmanevrei rel:l-
uaOL"1.ereaa-a . :fIClut pentrliaceasta,
..G.QlIa1.:a1nstala1flei,zone1 'treptei pperatlve da care ,t'e.cpar-
te
EXEMPLU. LEAU"o kV Alt. Oentrul XCi.schia.
SS -.LEA 20 kV Y". ""
14) .
diSt1nctedE!
. .' . se
. .aUlte.mw.ul'i . .. ,etc.,

..

cODaeclniel. 1nueeutareamanevre;toJ."'
a UnoratllaJe.. '.' '.' .'. .
Manevrele.legate de ..obipa-
lIIente, elemente (generatoare, comp 81J1orone.to. )voriine seama
-108 -
-111 -
tncazul distincte,pentru a carOl" efectuare oste
complementare legate de
obligatoriu in foilo de
Carefaopaz.ted do ooordonare, .in
aceste ,foi se tnscrie la puncte separate toate
legat!'l'deOper a1l1a ,subtorma. ..
LEA 20 kV"Z"la'
SS nr.2 spre st.. "r' .. prin.
5.1. Se
5.2. Se kV"Z"las,s rir.2 apreSt. "Y".
5.3.8e pe LEA, 20 kV "Z":ras:3 n,r.2. spl"e
Slo."I" ..
1n.oazul n . distincte nu
complementare . legate
trebuie 1nsorise ln foUe
parte de.
tnsoriereaaces-
teia' sub .. formal.,;:
3. La dispozl
y1aIlEL"X"
se deschide SS n.r.3 dln LEA 20 kV"A",
prina

PentrQ preoizoazA soi esto,LEA
de2okVA-B astre CU RARtn
in St.B, .: cu . RAR.... analai; .' ,
Pentru modelu14seprec1Zeazl 01801 esteltrafo 1 - -
sorvioU a:l.1mentnd bara 6kVservioU
.:.). , iarlinla 6- kVr.ezs1've.
AAIL"u la oapltul dillsprebara servioU'1.n-

ne TA .. 1. debari1 (avnddispo-
zitive mariu&led fUnd porfeotvlzlbU*" delalocula9ij
;11) cu.'.intreruptoare.{avind dela
S-au ales oa e.xemple roi d scrise . t
QOlllplet:ndu-le pe acestea, cum's-a indicat tn '
prezenta ane.xl.
. ." .
Pentru Il "exemplelor prezentate, se tace pre-
oa exemplupent:r:ufoile,de ma-
>3,.ntreruptoarele la 110 6 kV
au a separato.arelela
110 kVau dispozitive manuale de
vizibUeae, la
trebuie.l, :tie i4en1;1) .j;liU'steea operatiYI IliI.lll1.vra
darevenue este 1dcmtici.custaJ.'eaopel"ativl pentru maneY.l"a rea-
cu scbem&normall.
haceste oazuris8 pentrumanevr"a de r$ve-
nae toate datele care de c_Ieinscrisela Il&nevra re8pecti'Yi.
1.8) Se permite pen1iru de ooordonar:-e programate
normal sau aocidental (n spec1a1.) folosirea unor toi demanevrl multipli-
oate,' pentru manevrele oare se fac::treovent identic (spre e.xemplu, re-
linii aiai'multe zile, manevra repetindu-se
zUnlc).Persoanaoare 'trebuie foaia de manevl"l estescutil-
tluiaoest de de .. a punotelor respective ntoaia
de ceea operati'Yltatea .ntocmlrii acestei toi. Aceasta
v,il\clti toaia demsnevrl y& semna"de tntocm11"'. va avea ris-
ponderUe preoizat.tA prezen1iul regulament pentru
tie fOaia de Foaia de se va verif'ioa cum
este n prezentul regulament '
Jiu se VOl" cGn!'unda de oare 8int"!01 de
manevrl programate", avud un regim de intocmire (cu
unor '1nsorieri oare se fac in prealabil, dar ou
punderi), verifioare aprobare acestora, cu
toile de manevrl permanen.te, oare au alt regim de intocmire,
verifioare aprobare.
19) Foile de (att cele de cele de
coordonare) trebuie pistrate timp de un an de la, data manevrei
sau fol1 respective.
20) 1nmodelele de foi de ane,Xate s-au dat citeva exem-
plede 1'oi de de coordonare de
'- Modelul 1 (A, B C"e'xemple de foi de de coordonare.
-Modelul 2 (A,B C), e.x-emple de.foide de
ullel. manevre 1'lcind par:-te din manevrele de coordonare pentru care sint
.foile ae manevrl de coor.donar.e,(modelole C). .'
-Modelul 3' exemplu de fO,a1e manevra
uneobipament()arenuoste inoomanda deooordonarea
treptei operative darestetn autoritatea dedec1:de sau com-
(in c:azulprezeJitat,1nautorit-ateade decizieadispe-
ceru1ui-de tntl"epr1ndere 'DRL). '
. -Modelul. 4. manevra
atectind uneobipament oare nu este in comanaa.de coordonare
t
auto1'1tatea dedeoizie a unei trepte de coordonare
-110 -
._
- 113 ...
Modelul 1. (A)
It.M.O. Pavel l ., semnltura
R.M.K. St.A.Popa B.,FME 20
St.B. Bucur O., P'AtE 90
B. T.I.F. DRT1. Popescu .
DET3. Cbll'i M.
Radu r.
Da1;ae%ecu1;lrli.1S.oG.92.
',fntoomlti Apostol 16.oG.92, semnAtura
Aprobata Georgescu ,. t 16.o6.92,semnltura
1.II.0.D1".lo
St., ;..' -. ' ' ,an.UleazA , .,
., Succesiunea
4
DEO Apostol, aprob4 retragerea dln uploatare a
LEA 400 kiM-lI.
Se linl1le.
400kV O - D,lG-H.
aever1:tiol nivelul t'enslunii tn st. I
400/220 . tV-G.
Sii oonecteazlouoontrolul .tntrerupt.
Bt.KdeooneoteaalLBA 4ookVlI.
severUlol 11n11h. 400 O ,1 B.
8ii aduoeLBA400 ki 1f tn atareacSeoonec1Jat.
8t .laduoe'tBA400 kV1ltllstarea deooneot a1;.
8t .11 adu c.LEA 400 tn' stare separa1; vizibil.
8t.1 ad uoer,BA40o tY,. 1nstareseparatviZlbll.
8t.1I aduoeLl4 400 tii tn atarea legat laplJil1nt
A. manevrei
2
,
1
2
Contil'- 11.1'.
marea O1"t.
e%ecu-

R.II.-e. ApostolI. ,semnltura
.R.M.E. St.A.Coman-L,P'ME 20
St.B.Olteana A.,J'J4B 90
T.I.l. DET1.Cosma B.
DET3. Diaoonu 1.
'r.C.A. DEC,Dlma
Data
A.
TB...... Aduoere. 1n starea legat laplmtn'f; ,a LEA 400 JtY ....lI,1 reventre.
la SOI (linta. M-N este pe 8ttlpcomun cu lini. O-D).
SCOPUL. pe linie.
8.0.1 OOnf'orll scbemei norlll&le,vu-a1992..
DISPECBRULEHSRGETIO CENTRAL
'.1. Se descbideSBnr., din LEA 20 kV"A", ci se va.nsCU"ie
sub torma.
_3. se descbide SSnr.' din LEA 20 kV "A"t
daol nu eate necesarI (oonform prevederilor prezentw.1I1 regu....
lame.nt) tnsorierea verificArii desobis aseparatoru-.
lui respectiv etc.
w.-
-_._----
1992.
, SucceSiunea
legat la
a LEA 110 kV Il - Ii 1
revenl_
intocmit: C . MO li E L U L 1 (E)
Aprobat',," ris"ian D.,16.o6.92,
Costin P. 17 06 92 1 v a
, , semnatura
F .14. C. luo.251'
R.M.C.a Georgescu L
.,
R.M.;E.I St.M.Petrescu, F!dE 105
B. St.N. FtAE 128
TeI.F
TeC.A.I DET "Z"
Data M.
A. MANEVREI
- 115-
R.M.C. I -Cristian D
R M E ., ura
.1 St.M. Ioneacu P. FME 105
St.N Popescu 10 , 128
T.I.F.
"Z" Neagu D.
Data 18.06.92
"X"
D.E.Z. "I"
TEMAz Aduoerea "in starea
rea la S.O.I.
SCOPULz pe linie.
S.O.I.r Schemei normal
. 8,.ara
A.
Cu aprobarea DET "Z" Sti 14 d --__--1
Se LEA 110 ki}
e pe liniile
Cu ap.rObarea. DET "Z" Sl; M . ..
. aduce LEA 11 kV
starea deconectat. o Ii. in
Cu aprobarea DET "Z" S1; D d
stl3.l:'e1:1 deconectat. a uce 110 kV Il in
SI;e 1l(aduoe LEA 110 1(V Il "t
zibll". n starea separat v1-
Sti.N aduce LEA 110 kVM "in
bU".. I starea separat vizi-'
St.M aduce LEA 11'
. o kV N "in t
mint': sarea legat la
Sti.Ii. aduce LEA 110 kV M"i. .
mint".. n stn:oa legat la pl-
St.M. RAR pe L
St.N . RAR pe L ;
Se LEA 110 kVM-N. oi
__JL___ ' ...L.U u-ae ca lin1a
ispus
Conf1r_
exe.;:u-
marea
Hr.
tiaroa

ort.
1'11
7,40
7,40
1
7,41
7,41
2
.s:
7,42
"
.x
x
4
x
%
5
"'"
%
6
8,03
8,10
l'
8,03
8,12
8
9
10
11
PE 118/92
:..- ... , ,: ;<:<':.:.',," .: '.' '>,., .
aduce :M.in '. ..
... 10
.U
12
A.,
St.A.llteV.,lI'Q 132
OD,110" Tudor N., lrMB12?
St.B Popa seu D.
1 . T.I.!!'.
T.C.A.
Da1;a
. MOD EL UL 1 (C)
lntoCUll'tHP.reda V.,15"p.92,
. Aprobata
8t -,
LEA 20,ii A.
ou RAR LEA 20 kVA fie
st.A LEA 20 kV n 8t .8.
St.A. deconectataI.20
LIliA'20 kV B.
ODe "0"descbideS8 nr.ldin LEA 20 kV A-B.
on. "C" o01l4amnl BSu.l dlnLEA 20kVA-B,
St.B. LEA 20 pune in
RAB-ulliDiei.
St.A. aduce LEA 20 kV B "in starea separat vi-
zlbU".
aduoaLEA 20 kV B "tu.
mtnt".
la LEA 20 kVA-B,
spre St.A. .
BC.} A.
R.M.E.&.:-8t.A. V., FEM132'
OD. ttO" Tudo.r li .,FIIE 127
S1; .8. Por;esou D..
A. T.I.!'
T.
Data
F.R.E. "XII
D.E.I. "Y"
TEMA. Aduo.uea"n starealega1;laplmtZlt" a LEA 20 kV A-B
sa Ih.'.ld1nl1nie la S.O:I.
SCOPUL. Lucrul.pe linie
B.O.I.& 1992.
... 1.1.6- .
2 s10
" -
12,11 12,19
,19 12.37
.x %
x . .x
112,48 12,48
x .x
112 t 51 12,51
112,52 12,52
Suocesiunea
T.C.A.
R.M.E. Dollre 1;_
1' .Y1. ....
B. R.M_C. DEG Pavel
A. M O D.E L U L2 (A)
a Petresou. C_, 18_06.92,
Marinescu' 1a[I06_92 ,
A DET5, Bota I_, 18.06.92, I
telefon
B D.EiT5, MEirginoan , 18.06.92,
prin telefon
2.
2.1
2_2
6.14- 2.3
2.4-
2.5
2.6
R.M_E. Barou E.
LI.JYi. Avram H.
. R.M.C. DEC Apostol
T.C.A.
118/92
F .R_E. "XII
400 kV M
F. M. E. nr.21
TEMA. Aduoerea t.n s'tarea "legat la a LEA 400 kV N revenirea
la
SCOPULa pe linie.
S.O.I.a Conform schemei normale, vara 1992.
::::_1'
tarea execu-
i !
1 i 2 'L:_
,. ' D:l::T5 se
I I prilu
1 6,06 ,1.1 Se 1.400 kV CT 1-2.
I
I 6,06 Se deconecteaz.a I.4oo kV cr 1-4,
6,10 La DET' 5 se aduce LEA 400 kV R
,. I in stare vizibil print
Se deconectat a 1.400 kV
<.iT i-a.
Se deconectat a I.400 kV
CT' l_J!-.
Se descbide SL LEA 400 kV N.
deachLa a. SL LEA 400 .kV 1:
Se cu SL LEA 400 kV li in pa-
zi deschis.
Se scot j.t.a 11'1
1
LEA 400 kV N.
B. RE1/Eli IRlU.-
Se confirmarea ci!{ LEA 20 kV A":"S ntre
se ar.1 se poate reda in axploatare. din
par10ea dl.Crlcin.N. de la cn mesaj nr.3J./4c::
la ora 12,10.
OD "C" de la LEA 20 itV A..-a la
SS or.l, sPre st..
St.A. adQoe LEA 20 Iti B. "in starea separat
bU".
St.A aduce LEA 20 ItV B "tnstarea deconectat"
CD "C" oondBlJlnarea sa nr.l din LEA 20 kV I
A-B.
St.B. LiA 20 ItV A.
Sl;.B ve.r:lf'iol deconectat a 1.20
LlA 20 tVA.
CD "C" .nc.hld. SS nr.1 din LEA 20 ItV A-B.
st. A. LEA 20 kV B.
Tubel (continuBne)
'4
2
8
9
6
7
...
5
1
3
.11
2
? ,45
1
-"U8-
5
(corif;inuure)
--
-121-
----O.------__, --J

:3 I 4
16,;1 3.2 Ou control sin .
CT 1 _ 4. se c 1 k
3.3 Se conectat la 1 400 kV
l
OT 1-2.
3.4 conectat la I kV
CT 1 - 4.
2 1
'1'abe1 (continuw"e)
5
:8. REVENIREA
..
sa aduce LEA 400 kV E tn
legat la prin'
Se .ncb1d c.l.p.SL LEA 400 kV E spre linie.
Se ver1.ticl c.l.p.aSL,
LEA 400 kV li.
Se.blocbeazl c.l.p. SL. LEA 400 kV li tn po-
cu .
Se avertlzoare de
la SL LBA400kV N.
Lad1spozl DET5 se aduce LEA 400 kV li, .n
starea separat vizibil prin'
Se .ridici avertizoare din celula
LEA 400 kV 11.
Se scoate prin care s-a blocat .n
c.1..p. SL.LEA 400kV 1'.
Sedescbide c.l.p. SL.LBA40okV N.
Severif'icl descbis a c.l.p.
LEA 400 :kVX'.
Se c.1..p. aL, LEA 400 kV N tn po-
descblscu 1.acl1t.
La se aduce LEA 400 kV
a deconectat prin,
se replUl de TT
LEA 400 kV N.
a 1-400 kV
CT 1-2. .
Severitici deconectat a 1.. 400
1-4.
Se scoatelacitul prin
descbis SL LEA 400 kV N.
Se incbide SL LEA 400 kV N.
Severif'lci incbis a SL LEA 400
La DET5 LEA 400
. prin&
Cu control sincronism se 1400 kV
CT 1-2
3
6,22
1
1.1
1.2
1.'
1.4
1.5
2
2.1
2.2
r
2.3
2.4
2.5
2.6
16,31- ;.1
2 1
6,20
.. 120-'
16,;0
16,20
'l'inie.j
I
1
I
;
B. REVEllIREA
La DEZ"Y" se aduce LE-A ilo kV 'li
"in starea separat vhibU!It priiJl;;
Se desohid o.l.p. S1 LEA 11'0 'kV s, spre
linie.
Se deschis a c.:".'p, SI,
LEA 1.10 kV :N.
-a23 -
fI
l
auu
1 (cont t:" til"u!i:'::c.;
._-...,..._._------------
1
1.1
1.2
16,22
16,24
r
1

;
r
4.
I
x
2 ..5
/a'03
.x
2..6
8,10
Bp o9 ,;
.x
3.1
J[
3.2
x'
3.3
:It
3.4
118/92
16,16
16,25
16,35
16,35 2
%
2.1
x 2.2
.x
2.3
.x
2.4-
16,40
16,40
16,40
3
16,40
3.1
x
3.2
16,42 4-
Se Q .1. p. SL LEAU.o "l' ,in
descbls
t
cu
La DEZ"yrt se aduc'!: .I.EA il..lo tV <li
tiin starea deconectat")
Se repun j.t, '1''1' iLEi. Li11J t.VN.
Se deconectat s [( 0.;10 1
LEA 110 kV N. I
Se incbide 5L LEA 1.1.0 av li. il'
Se repun circuit /;. Ho
LEA ilo kV N. ii
La DEZ "Y" cu con!;l','tt'.lJtl!l. 's:inoro..'!
'nis
lUUlu1
se LnA 110 kT.l1\ , [nri.u:: !J

Se
Se repune RAP. LEA Ilo kV N.
Se conectat a 1
lUA 110 tv N.
\o---......---'"'- ......__.L- ,

1 110
:
1 Ilo
N.
EA 110 kV N
n I
_-.J
I revenirea
R.M.S.: Petrescu C,
E.M.: Dumitru
UI"I" Georgescu L.
T.C.A.:
nata
3.
? ..IA. E. nr.lo;
MOD L U L 2 (B)
ntocmit. Petrescu (;.,16.06.92,
, 17 06 Q2
Aprobat. Marinescu 1.;., .' o
'D"'7. "1''' GristlM N., 18.0b.,,2, Conl;rolalil A .l:I_
prin
B. DEZ"T
n
Qeorgescu 06.92
prin telefon
R It !l' l Ionescu P..
I.,
A. R.M.C' DI "r" C:istlan N.
T.C.A
Data
-122 -
Ice I
legat la a T... EA ilo TEMA. Aducer,ea tltn S\iarea
la S.O.l.
pe linte.
Scheme i normale, vara S.O.I Confo:m
F.R.E. "X"-SIT"C"
s'rA'FIA "M"
marea I tarea eL' .

ez ecu-
1
1 execu-

fl
La diapoziyia DEZ "1''' se deconect 17,40 7,40
l'

1
LEA 110 kV 11 prin:
RAR uBA 110 kV N. .x i 1.1
.
7,40 1.2 Se 1.110 LEA 110
La DEZ "I" se aduce L 7 7,59'
,7,5
8 2
"in starea separat vizibi1
ft
prin
.x 2.1 Se scot circuit com
LEA 110 kV N.
.x 2.2 Se deconectat a
LEA 110 kV N.
x 2.3 Se deschide SL- LEA 110 kV N.
.x 2.4 Se SL LEA 110 kV N
desohis, cu
I
5

B.. REVENIREA
-125 -
La DEL t'Zu se
LEA. 20 kV A-B, laSS spre il. print
Se sc;c, nr.2 de pe LEA 20 kVA-B.
la SS nr.lspre st.A.
Se de la pi1mint sc.c. nr.2.
La DEL "Zi'se condamnarea
SSnr.l din .LEA 20.kV A-B, prin demontarea
i ..d.s.
La "z" se.ncbideSS tir.lain
LEA 20 kV A-B. .'
Se SS n.r.idln LEA 20 in
.nabls, ou
2 :; 4,
12,19 1
1.1
1.2
12,48 2
12,51
3
12,53 4
1
...:...-.... __ (continucil.' e )
.. _"';""'--'
5
Data 17.05.92
R.M.E.: Tudor N.,
B.M.:, Va,ailaD
R.I'4.C.: DEL "Z" A.
T.I).A.:

B.
SS or.l, din LEA 20 kV A-:-B,
prin
La DEL "Z" nr.l
din LEA 20 kVA-B.
La se sa or.l
din LEA 20kV A-B,prin blooare cu
montare 1.d.s.
Ladispozii;ia DEL "Z"
LEA 20 kVA-B, la SSor.l spreSt.A, prin:
Se' la se.c. nr-,
Se v..l.t. paLEA nr.l,
spre St.A.
Se sc.c. nr.2 pe LEA 20 kV A- B
la SS nr.i, spre St.A.
MOD E L U L 2 (c)
intocmit I Radu M.)15.o5.92, semnJtura
INeaguN., 16.05.92, . tur a
Controlat. AI A.,l7.05.92, prin tele:f'on
BI prin tele:f'on
A. MANEVREI
R.M.E.: Tudor N.,
E.M.: Vasile D.,
A. R.M.C.: DEL"Z" A.
T.C.A.:
Data 11.05.92
Dispus Confir- Execu- Nr.
exeOl1- marea tarea orto
tarea exeou-

1 2 ; 4
1,15 1
7,18 7,18 7,18 2
7,10 7,19 7,19 ;
7,36 7,42 7,42 4
x 4.1
Jt 4.2
x 4.3
- 124-
TEMA: Aduoerea "tnstarea legat la

a LEA 20 kV A-B, la SS nr.l
spre st. revenirea la
SCOPULI pe linie in St.A.- SS nr.l.
S.O.I. I Confo.rm scbmei normale. vara. 1992.
F.R.E. "X"
CD nc"
5.0.1 ......... 06
_ 121 -
Tabel- (corrb i-nunr e )
PE 118/92
r-
IT
i I
I
.r-
1
1
2 f
3 !+
5
1 \
X 10 Se deconeVtut n 1 U lirato
2'1 x II Se descbide SBl - 6 kV tra.fo 2.
x 12 Se SE 1
-
6 kV tra.fo 2 n
1
deschis, cu
I
1
x 13 Se deschis a SB 2 6 kV tril-
fo 2.
.
1
.li: 14- Se SB2-6 kV tra.fo 2 in
I 1
cu
I
I
-..1
Jt 15 Se desobide SB 1
-
110 kV trufo 2.
.x
I
16 1 - 110 kV trc.fo 2 i.n
I deschis, cu
I
1
17 Se deschis a SB 2 110 kV
!
I
.x
I
I
1 trato 2.
I
I
I .li: 18 Se SB 2
-
110 kV trafo 2 n po..
I
1
.. 9Lt
I
x 19 Se .. la, ecvc, nr.3.
I
.x 20 Se v.l.t. intre I.Uo SBI Si32 110 kV
1
trafo 2.

I
21 Se nr.3 lntra 1 110 SB1.
1
SB2
-
110 kV trafo 2.
I
x 22 Se la_ . 4.
.x 23 Se v.l.t. intre 1.6 SBl, SB2 6 kV trafo 2.
7,45 24 Se sc.c.nr.4 intre 1 6 SBl, SB2 -
6 kV trafo 2.
8,02 25 Se face admiterea la lucru la. trafo 2;
lucrare C., de lucru
I
nr.98/18.06.92.
I
B. REVEN.J:REA
I I
..
14,05 1 S-au terminat se poate reda in
eJtploatare tL'afo 21 fio! Lucz-ur e
C' t
de lucru nr.98/18.o6.92.
14,10 2 DEL"Y" aprobil redarea n exploatare a tru-
fo 2.
14,13 3 Se sc.o. nr.4- dintre I o SE1 ,
SB2
-
6 kV trafo 2.
.x 4 Se dez1 e la se.c nr.4.
14,18 5 Se se.e. n.r.3 dintre 1 110 S151,
Si'12-11 o kV trL.fo " c..

R.M.E.: Petrescu C.,


S.M.: stan M.,
B. R.M.C.
I.C.A.: DEL"Yu - Georgescu I.
Data 19.06.92
MODELUL .3
.' . intocmit: ;)otreS(;!J C.,17.o6.92
t
s
Aprobat: Ma::-illC30U C.,18.06.92,
Controlat &
F. M. E. nr.lo?
A. MANEVREI
I.R.E. "1" - S.I.T. PC"
"M"
TEMAI Aducerea "u starea lel5at la El. traf'o 2 I'evenirea la
R.M.E.: Petrescu C.,
BeM Dumltrescu V.,
A. R.M.C
T.C.A DEL"Y" - Cristian N.
Data 19.06.92
SCOPUL. la
S.O.I.a ConfQrm schemei normale ,vara 1992.
- 126 -
Dispus Conflr- Exacu-
.'.r-=
I
execu- marea- tarea
crt. .
tarea e.Jtecu...

!
1 2
I
3
I
4-
5
7,13 1 Se d ia pe trafo 1 2
se la DEL "!".
7,15. 2 DEt"Y" 2 n

l'
7,16
I
I
3 Se dscenec teazii I b trafo '2.
4- Se 1 Ilo trato 2.
i
7,17 5 Se pe tl.'ulO 1 se co-
municl la DEt "Y".
7,18 6 DEt "Y" retragerea
din exploatare a
traf'o 2.
z ? Se scot circuit r.6
I
traf'o 2.
1
x 8 Se scot circuit- I 110
!
traf'o 2.
I
1
I
.x
9 Se deconectat a 1 110
I
tra.t'o 2.
!
L- I
I Dinu S.t
B.I4 Petre C.
. B. R.K.C.
'.r.C.A.&
Data executlirii I 13.05.92
fntOCal .. 1.t' ..Mi.ronv;.,


Aprobat. Cri st eaA.,i2,'o05.92. s tUl'n
Controlat,

5
------------.----1
Ilig1nerulde serviciu aprob!
nevrei.
Se anUleazA AARpe 16allmentare reverzii
SI TAl.
alimentare
Se verif'ic! conectat al 6 alimente";'
re SI
Se r G l;rcU:o 1, SI TAI.
Se deconectead.I lotrafo 1, SI TAl
Se deconoctat El 1 6trafo 1
SI TAl.
88800t circuit cornandI.6 tra-
1'0.1 SI ,TAle
Se deconectat al 10 tl'a!'o 1
SI TAl.
Se scot circuit
fo 1 SI .. T.Al,
A. J4.ANEVBBI
2
Jt 10
S
6
.x '1
.z 8
%9
a,12 3
x 4
EX8CU- Br.
tarea O1't.
3 '1-
a,10 1
R.M.E. D1nuS.,
E.M Petre C.,
. R.M.C.
T.C.A
Data 1;.05.92
F.E.C. "Y"
C.T.E. "Y" .
TEMA, Aduoerea"1n starea legat la

atrafol...10/6 kV servicl11.iJ-
terne TA 1 laS.O.I.
SCOPULI Lucrlri la "transformator..
S. Q..r.&con:t.;.o:m schemei normale, vara
Se u 1
So tncblde sa 1 - & 11. 'l t:<-u.:c. 2.
Se prtn
SB 2 ... 6 kV trafo 2.
5
Tabel
comuu-
I 6 a 2.
Se repun r 110
l;rafo 2.
DEL "Y" punerea in a trafg 2
Se l 110 trato 2.
Se l6 traCo 2.
Se conectat a 1 110 trato 2.
Se a 1 S trato 2.
I
s e DEL "Y" trato 2 e:lte in tune-
;iune. .
1 2 3 4-
.x 6
I
x 7
x
I
8
I
x 9
x
I
10
.x:
I
11
x 12
..
I
x 1;
14
114.:8 15
14,39 16
14,39 17
x 18
x 19
I
14,4; 20
!
_ 128'"
I 1
I
2
I
:;
I
4
Tauel
((;('\]1 ti nucU' o )
5

I
.x
11
Se.ncb ide SB-G kV trar 1t-- i
z
12 Se re ' o SI TA 1.
1
pun circuit COlllW
1 6
J

trafo 1 SI TA 1. 1
I
1;
Se Ilo trafo 1 SI
1
.%
14 S . w TA 1.
sveJ."1tio& conectat; ti. 1 ' ot af
13,40
SIf. TA 1. oi. t: o
1. I
15
Se I,6 trafo 1: SI TA 1
,z.
lG
wrUld .
pOlla conectat a'I 6 t ar
1
I
SI TA 1. r o
-
'. 1.;,41
17
Se
1.6
alimentare J:.'ezervil SI
TA 1.
I
.x
la Se ve iti v .:
r oa deconectat a r ti
alimen-
tare SI. TA 1. '
13,4;
19
Se repWle AAR pe 1 6 ali
.!U. 1. mentare SI,
l' ,lI4 20

inginerul
de serViciu.
--
16 SB-6 kV
r.Lj,
1 10
ar.5.
a 1 10 trafo 1
TA1.
Ilo
a 1 6 traf'o 1
5
?abc 1 (cout inl1ure)
-_._-----
B. REVENIRE;'
Se deschide SE 10 kV trafo 1 '1, Se SB 10 kV trafo 1
descbis, -cu
Se descbide SB-6 kV trafa 1 SI
Sa SB 6 kV traf o 1,
l'
:: 6 V trai'. 1 SI ( ..
Se sc.o.nr.4 1 6 SB-G kV
SI. 'TA1.
Se la sc.c. ar.5. 1
Se v.l.t. intre 1 10 SB - 10 kV trafo 1
SI TA 1.
Se sc.c. nr.? intre 1 10 SB-lo kV
trato 1, SI. TAl.
Se face admiterea la lucru la trato.l SI.TAl ;
luorat'e Badea 1., autor do lucru
nr.89/12 .05.92.
Se inginerul de .servioiu
I
'III
I S-all terminat se poate reda 111
I trato 1, SI TAla lucrare I
13adear. t de lucru nr .89/12.05.92,1
1Inginerul de serviciu efectuarea ma-
i nevrelor. de rave.nire la SOI.
I so.o., nr.4 dintre
trato 1, SI TA 1.' . f'
Se de la sc.c.n
Se sc.c. nr.5 dintre
SD-l0 kV trafo 1 SITA 1.
Se dezleagA de la sc s c,
Se deconectat
SI TA 1.
Se kV trafo 1 SI.
Se repun cirouit ce
traf'o L SI, TA 1.
Se deconectat
SL TA 1.
x
13,22
1
1 3

16
1
;1;,19

1 2,
3 4-
.x 11
x 12
x 13
x 14-
I
x
15".....
x 16
6,24- 17'-
-
'.
x 18
.x 19
8,31 20
8,42 ai