Sunteți pe pagina 1din 8

UNDFR- Scoala Postliceala Sanitara Dr. I.

Cantacuzino Bucuresti
Consiliul de Administratie.

Decizia nr. 2/15.03.2013
privind

Metodologia de admitere in Scoala Postliceala Sanitara
Dr.I.Cantacuzino Bucuresti.

AN SCOLAR 2013 2014

Elaborat in conformitate cu O.M.E.C.T.S nr. 5346/07.11.2011

Capitolul I
Dispozitii generale
Art.1 a) Admiterea in invatamantul postliceal in anul scolar 2013-2014 se face pe baza
criteriilor generale de admitere in invatamantul postliceal, elaborate de Ministerul Educatiei
Cercetarii Tineretului si Sportului, aprobate prin O.M.E.C.T.S nr. 5346/7.11.2011 si a
prezentei metodologii aprobata de Scoala Postliceala Sanitara Dr.I.Cantacuzino
Bucuresti,
b) Admiterea n Scoala Postliceala Sanitara Dr. I. Cantacuzino, Bucuresti se organizeaza
in 2 sesiuni:
a) sesiunea de vara
b) sesiunea de toamna
conform calendarului de admitere,

c) Concursul de admitere se organizeaza pentru calificarile:
- asistent medical generalist;
- asistent medical de farmacie;

d) Admiterea se organizeaza pentru locurile cu taxa. Consiliul de administratie poate
aproba, ulterior, scutirea partiala sau totala de taxa pentru cazurile sociale, sau excelenta
la invatatura.
e) Consiliul de administratie aproba calendarul inscrierilor si al examenului de admitere,
cuantumul taxei de inscriere si cuantumul taxei de scolarizare.


Capitolul II
nscrierea candidatilor si probele de concurs

Art.2. Au dreptul sa se inscrie la nivelul de invatamant postliceal absolventii de liceu, cu
sau fara diploma de bacalaureat, pe baza urmatoarelor documente:
Cerere de inscriere ;
Copie legalizata dupa Diploma de Bacalaureat sau adeverinta de absolvire a liceului
(pentru absolventii promotiei 2013), nsotite de foaia matricol.
Copie dupa buletin sau cartea de identitate;
Copie dupa certificatul de nastere;
Formular de inscriere (se completeaza la depunerea dosarului);
Chitanta in original de la Raiffeisen Bank pentru plata taxei de inscriere;
Copie dupa certificatul de casatorie in cazul schimbarii numelui;
Adeverinta medicala din care sa reiasa ca este apt pentru scolarizare si profesie;

Art.3 Inscrierea candidatilor pentru admiterea in invatamantul postliceal, anul scolar
2013-2014, se face la secretariatul scolii, conform calendarului de inscriere aprobat.
Art.4 Admiterea la Scoala Postliceala Sanitara Dr. I. Cantacuzino se face pe baza de
examen de admitere ce consta intr-un test psihologic si o proba scrisa de cunostinte .
Art.5 Proba scrisa consta intr-un test grila cu 20 de intrebari, cu 3 variante de raspuns
din care o singura varianta corecta),
Art.6 Tematica si bibliografia sunt stabilite pentru fiecare specializare si este anexata
prezentei metodologii.
Art.7 Testul psihologic va contine itemi despre personalitate si cariera profesionala in
general.
Art.8 Tematica de examen pentru calificarea profesionala asistent medical generalist te
vizeaza notiuni de anatomie si fiziologie umana
Art.9. Tematica de examen pentru calificarea profesionala asistent medical de farmacie
proba scrisa vizeaza notiuni de botanica ( 10 intrebari ) caracteristicile generale ale
compusilor chimici (anorganici si organici) cu ntrebuintari farmaceutice (10 intrebari).

Capitolul III
Comisiile de concurs

Art.10 .a) Examenul de admitere in Scoala Postliceala Sanitara Dr. I. Cantacuzino ,
se organizeaza de Comisia de examen , in concordant cu prezenta metodologie aprobata.
b) Comisia de admitere se compune din :
presedinte: presedintele Consiliului de administratie
presedinte executiv - directorul unitatii de invatamant;
membri - 3 profesori din unitatea de invatamant;
secretar secretarul unitatii de invatamant.
Art. 11. Comisia de admitere are urmatoarele atributii:
a. inregistreaza si verifica cererile si documentele anexate, necesare inscrierii;
b. stabileste si afiseaza graficul desfasurarii probelor;
c. repartizeaza, nominal, candidatii in salile de examen;
d. intocmeste listele cu personalul didactic ce va asigura supravegherea
candidatilor,verificarea identitatii acestora si sigilarea lucrarilor scrise;
e. verifica exactitatea si corectitudinea transcrierii subiectelor;
f. asigura afisarea, la loc vizibil, a baremului de corectare ;
g. intocmeste si afiseaza tabelul nominal cu rezultatele finale ale concursului;
h. primeste contestatiile si le transmite, sub semnatura , comisiei de rezolvare a
contestatiilor;
Art. 12.a) Membrii Comisiei de admitere au obligatia de a respecta cu strictete Criteriile
generale de admitere si Metodologia elaborata de unitatea de invatamant.
b) Membrilor comisiei de admitere implicati in organizarea si desfasurarea examenului de
admitere le este interzisa furnizarea anterioara a subiectelor, inlocuirea de lucrari,
modificari nejustificate de note, facilitarea unor actiuni sau intentii de frauda ale
candidatilor, sau manifesta neglijenta in indeplinirea raspunderilor, In cazul comiterii unor
astfel de fapte, acestia vor fi sanctionati in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Membrii Comisiei de admitere vor semna declaratii in nume propriu cu privire la respectarea
Criteriilor generale de admitere si a Metodologiei de admitere elaborate de unitatea de
invatamant.
Art.13. a) Comisia de elaborare a subiectelor si baremelor de evaluare se constituie la
propunerea conducerii unitatii de invatamant, prin decizia Consiliului de administratie ,
avand urmatoarea componenta :
- presedinte: profesor grad didactic I
- membri:2 profesori specialitate, psiholog.
b) Subiectele si baremele de evaluare sunt prezentate presedintelui comisiei de admitere
cel mai tarziu la ora 8:00 in ziua examenului.
Art.14. Profesorii supraveghetori vor fi instruiti de presedintele Comisiei de admitere in
legatura cu indatoririle ce le revin si cu prevederile Metodologiei de admitere.Capitolul IV
Desfasurarea examenului de admitere
Art.15 Proba scrisa se desfasoara in conformitate cu calenfdarul de examen afisat cu cel
mult 48 de ore ianinte.
Art. 16 Accesul candidatilor n sala de examen , este permis cu maximum 45 minute
nainte de nceperea probei.
1) Accesul candidatilor in sali, se face conform listelor afisate .
2) Repartizarea n sali a profesorilor supraveghetori se face de catre presedintele comisiei
de admitere , cu un sfert de ora inaintea inceperii probei scrise.
3) Repartizarea n sali a profesorilor supraveghetori se face de catre presedintele comisiei
de admitere , cu un sfert de ora inaintea inceperii probei scrise.
4) Profesorii supraveghetori vor verifica identitatea acestora pe baza buletinului de
identitate i a tabelului nominal cu candidaii repartizai n sala respectiv.
5) Candidatii care nu act de identitate nu vor fi primiti la examen.
6) Candidatii vor fi asezati cate unul in banca, in ordine alfabetica, conform listelor afisate.
Fiecare candidat primeste foaia cu testul grila, pe care isi scrie cu majuscule numele,
prenumele tatalui, toate prenumele personale, in ordinea in care sunt trecute in actul de
identitate.
7)Timpul destinat pentru elaborarea lucrrii scrise este de 90 de minute.
8)Se va atrage atenia candidailor c pentru elaborarea lucrrii scrise pot folosi numai
cerneala de culoare albastr sau pix cu past de culoare albastr.
9) Evaluarea si notarea testului grila se realizeaza de catre profesorii din comisia de
evaluare;
10) Din momentul distribuirii subiectelor candidatii nu mai pot intra in sala si nu pot parasi
sala decat daca predau testul si semneaza de predarea acestuia .
11) In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el este
insotit de unul dintre profesori, pana la inapoierea in sala de examen, in aceasta situatie
timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit.
12) Profesorii supraveghetori care intra in sali dupa ce au fost instruiti si au semnat fisa de
atributii, primesc din partea presedintelui listele cu candidatii, modelul de proces-verbal
pentru predarea-primirea lucrarilor scrise.

Capitolul V
Evaluarea si afisarea rezultatelor
Art.16 a) Rezultatele obtinute de candidat se consemneaza intr-un proces verbal semnat
de membrii si presedintele comisiei de admitere.
b) Vor fi admisi candidatii care au obtinut media minim 5.00 la proba scrisa in limita
locurilor disponibile.
Art.17. Afisarea rezultatelor se realizeaza in termen de maxim 24 de ore de la incheierea
examenului, la avizierul scolii.
Art.18. a) Candidatii declarati admisi in urma examenului sunt inscrisi in registrul elevilor
Scolii Postliceale Sanitare Dr.I.Cantacuzino dupa depunerea, la secretariatul scolii in
termen de 3 zile de la data afisarii rezultatelor a contractului de scolarizare, a cererii de
inscriere in anul I insotita de copia chitantei Raiffeisen Bank prin care se face dovada platii,
cel putin, a primei rate din taxa de scolarizare.
b) Contractul se semneaza in 3 exemplare, un exemplar revenindu-i elevului.
c) Nerespectarea prevederilor alin. a) de catre candidat atrage dupa sine anularea
concursului si pierderea locului.
d) In cazul in care prin hotararea Consiliului de Administratie se va organiza o sesiune de
admitere cu mai putin de 15 zile inainte de inceperea anului scolar , plata se va efectua
pana la data inceperii anului scolar.

Capitolul VI
Comisia de contestatii
Art.19. a) . Se constituie Comisia de contestatii, care isi desfasoara activitatea in baza
prezentei metodologii de admitere si care are ca obiectiv principal solutionarea eventualelor
contestatii
b) Comisia de contestatii se compune din :
presedinte directorul de studii
secretar - secretarul scolii
membri evaluatori doua cadre didactice de specialitate, altele decat cele care au
corectat initial;
Art.20. Contestatiile lucrarilor scrise se depun la secretariatul Comisiei de admitere, in
termen de cel mult, 24 de ore de la afisarea rezultatelor.
Art. 21. Rezultatele finale vor fi afisate dupa rezolvarea contestatiilor.

Capitolul VII
Dispozitii finale
Art.22 Presedintii comisiilor de admitere, de elaborare a subiectelor si a baremelor de
corectare ,de rezolvare a contestatiilor poarta raspunderea principala pentru corectitudinea
desfasurarii concursului, conform atributiilor specifice.
Art.23 Presedintele executiv al comisiei de admitere si cel al comisiei de rezolvare a
contestatiilor raspund de respectarea prezentei metodologii si de corectitudinea desfasurarii
concursului de admitere.
Art.24 Documentele de examen vor fi pastrate in arhiva unitatii de invatamant in
conformitate cu prevederile legale .
Art.25 Anexele 1-2 fac parte din prezenta metodologie.
Anexa 1 - calendarul admiterii
Anexa 2 - bibliografia admiteriiAnexa 1
CALENDARUL ADMITERII LA SCOALA POSTLICEALA SANITARA
DR.I.CANTACUZINO
AN SCOLAR 2013 -2014

Perioada Ora Tipul activitatii
Pregatirea examenului de admitere/inscrierea candidatilor
30 mai 2013 Afisarea documentelor de admitere
8 mai 5 sept.
2013
8
30
-18
30
Inscrierea candidatilor

SESIUNEA I

18 iulie Examen de admitere
18 iulie 2013 16
30-
17
30
Sustinerea testului psihologic
20 iulie 16
30-
Sustinerea examenului scris de specialitate
22 iulie 10
00
Afisarea rezultatelor
22 iulie 17
00
Depunerea contestatiilor/termen limita

23 iulie
16 Afisarea rezultatelor finale

SESIUNEA II

24 iulie 5 sept.
2013
8
30
-18
30
Inscrierea candidatilor
26 iulie 2013 16-17
30
Sustinerea testului psihologic
28 iulie 2013 16,30 Sustinerea examenului scris de specialitate
30 iulie 2013 10
00
Afisarea rezultatelor
30 iulie 2013 17
00
Depunerea contestatiilor/termen limita
31 iulie 2013 16
00
Afisarea rezultatelor finale
Anexa 2
TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE

Cunostinte generale din :

A. Chimie organic
Chimie - Manual pentru clasa a X-a
1. Hidrocarburi
2. Compui organici monofuncionali
3. Compui organici cu importan practic

Chimie - Manual pentru clasa a XI-a
1. Compui organici cu grupe funcionale simple: definiie, grupe funcionale, reacii specifice,
reprezentani.
2. Compui organici cu importan biologic

B. Chimie anorganica
Chimie Manual pentru clasa a IX-a,
1. Formule chimice
Scrierea de formule chimice.
Identificarea substanelor dup formul i denumirea chimic.
2.Tipuri de reacii chimice

C. Anatomia i Fiziologia Omului
Biologie - Manual de clasa a XI-a;
Sistemul nervos:
clasificarea n funcie de topografie .
neuronul (structur, proprieti ).
Glandele endocrine ( hipofiza, tiroida, suprarenale, pancreasul endocrin, localizare,
hormoni secretai, efecte definitorii.
Sistemul osos scheletul (alctuire, rol).
Sistemul muscular muchii scheletici (principalele grupe).
Sistemul digestiv i digestia - componentele sist. Digestiv ( tubul digestiv, glandele
Sistemul circulator i circulaia
- sngele ( elementele figurate , plasma sangvina roluri),
- inima ( asezare, structura)
- vasele de snge, mica i marea circulaie,
- activitatea cardiac ( frecvena, pulsul, tensiunea ).
Sistemul respirator i respiraia
plmnii ( aezare, structur ),
- cile aeriene ( aezare, roluri ),
- ventilaia pulmonar, transportul i schimburile gazelor.
Sistemul excretor i excreia rinichii i cile urinare ( asezare, rol ), formarea i
eliminarea urinei.

Sistemul reproducator i reproducerea - componente, fiziologie.

D. Botanic
Botanic - Manual pentru clasa a IX-a
Muchi (Briofite)
Ferigi (Pteridofite)

E. Psihologie general
Psihologie - Manual pentru clasa a X-a ,
Conceptul de personalitate
Etape n dezvoltarea personalitii
Relaiile interpersonale i rolul lor n formarea personalitii
Imaginea de sine i de altul: rolul lor n dinamica personalitii
Atitudinile i comportamentele pro- i antisociale