Sunteți pe pagina 1din 19

PROGRAM TERAPEUTIC ADRESAT TULBURĂRILOR LEXICO-GRAFICE DISLEXIA-DISGRAFIA

         

Instrumente

 

Etapele

Scopul

Bu

Metode

Mijloace

terapiei

activităţilor

 

Obiective generale

 

get

procedee

didactice

Obs.

terapeutice

 

timp

1.Etapa

Diagnosticarea

 

1. Examinarea şi evaluarea copilului

 

Conversaţia

   

preterape

tulburărilor

lexico-

a)

Diagnostic general:

 

Explicaţia

Probe

pentru

utică

grafice

-

nivelul de înţelegere a vorbirii;

 

Exerciţiul

cunoaşterea

-

pronunţarea sunetelor;

 

Observaţia

vârstei psihologice

-

starea auzului, văzului, motricităţii.

 

Demonstraţia

a limbajului,

b)

Diagnostic specific:

 

Testul

înţelegerea

-

dezvoltarea şi stabilirea psihomotricităţii;

 

Dictarea

limbajului,

probe

-

orientarea spaţio-temporală;

 

pentru

stabilirea

 

nivelului

-

cunoaşterea

literelor,

silabelor,

sinteza

lor

în

cuvânt,

propoziţie;

dezvoltării

motrice etc.

psiho-

-

orientarea în spaţiul paginii;

 

-

tipuri de erori.

 

Caiete,

lipici,

2. Diagnosticarea şi întocmirea fişei individuale de terapie complexă.

creioane,

2.

Etapa

Dezvoltarea

 

Exerciţiul

plastilină,

nisip,

de

psihomotorie

a

1. Dezvoltarea motricităţii generale, dirijarea şi coordonarea voluntară a segmentelor corpului

aluat

prelexie,

copilului

în

vederea

2. Dezvoltarea şi coordonarea musculaturii fine implicate în actul grafic.

pregrafie

însuşirii

rapide

şi

corecte

a

actului

Exerciţiul

lexico-grafic

 

3. Coordonarea mişcare- respiraţie- comandă contra timp în vederea educării copilului pentru realizarea actului grafic la comandă (ex. dictarea)

Desenul

 

Modelaj

   

4. Educarea motricităţii fine a degetelor, a mâinii dominante în vederea executării corecte a unor sarcini cu caracter pregrafic.

Decupaj

Planşe,

fişe

Exerciţiul

individuale

Însuşirea şi aplicarea în situaţii diverse de învăţare a noţiunilor spaţio-temporale, a lateralităţii şi coordonării oculomotorii Pregătirea limbajului verbal

1. Învăţarea noţiunilor legate de schema corporală proprie şi a partenerului (în mod concret şi în situaţii grafice), a noţiunilor spaţio-temporale;

Jocul didactic

 

Explicaţia

Mărgele, cărţi de colorat, jucării mici

Exerciţiul

2. Dezvoltarea coordonării oculomotorii, concentrarea şi stabilizarea atenţiei pe sarcina de lucru.

Modelaj

Decupaj

 
 

Desen

1. Corectarea deprinderilor incorecte de pronunţie a sunetelor;

2.

Dezvoltarea auzului fonematic, diferenţierea sunetelor cu punct

Exerciţiul

Imagini şi liste de cuvinte

Formarea şi dezvoltarea conduitelor perceptiv- motrice

de articulare apropiat. 1.Operarea în cadrul exerciţiilor cu conceptele de:

Demonstraţia

-

formă geometrică;

Conversaţia

 

-

mărime;

Demonstraţia

-

culoare;

Aplicaţii

 

-

orientare spaţio-temporală;

Diverse

-

fond-formă;

Jocul didactic

2.

Însuşirea şi dezvoltarea capacităţii de operare cu noţiunile de

temporale, identificarea ordinii cronologice aprecierea duratei, intervalului, pauzei.

Analiza

şi

3.

Etapa

Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere şi identificare a literelor

sinteza

tabla

iniţierii în

1. Formarea noţiunii de „suprafaţă plană” – linie, câmp vertical, câmp orizontal;

fonologică,

coli mari de hârtie caiete

actul

2. Dezvoltarea abilităţilor de scriere prin restrângerea suprafeţei de scris (coală de hârtie mare- caiet);

3. Însuşirea, recunoaşterea simbolurilor garfice, coordonarea şi corelarea fonem – grafem.

1. Recunoaşterea literei, citirea şi reproducerea grafică a acesteia

Comparaţia,

lexico

Explicaţia,

listă

litere

mari-

-grafic

 

Exerciţiul

mici

creioane

 

Însuşirea şi

 

reproducerea grafică

prin exerciţii diverse: scriere în aer, conturarea unei litere

   

literei prin „scriere motorie”

a

decupate, desenul cu pensula, analiza şi sinteza părţilor componente, indicarea poziţiei literei în cuvinte;

explicaţia

exerciţiul

 

2. Perfecţionarea însuşirii grafo- fonetice a literelor.

demonsrtaţia

3. Discriminarea simbolurilor grafice, în scopul evitării confuziilor optice-auditive;

jocul

expilcaţia

Dezvoltarea câmpului lexico-grafic prin introducerea literei în silabe

1. Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză fono-grafică prin compunerea şi descompunerea unor silabe directe-indirecte care să conţină literele însuşite anterior;

conversaţia

povestirea

- caiete desen;

lectura

după

- pensule;

2. Recunoaşterea unei silabe dintr-un ansamblu de structuri asemănătoare (car-rac, in-cor-rac)

imagini

- creioane;

 

- listă cuvinte;

3. Însuşirea diftongilor şi triftongilor, diferenţierea prin analiză fonografică, recunoaşterea lor în cuvinte

explicaţia

Consolidarea şi exersarea silabei prin introducerea în cuvânt

1. Învăţarea, exersarea şi formarea deprinderii de a forma cuvinte prin extinderea silabei, scrierea şi citirea lor;

demonstraţia

conversaţia

2. Recunoaşterea unei silabe într-un cuvânt, scrierea, citirea cuvintelor;

lectura

după

imagini

 

3. Despărţirea cuvintelor în silabe, descompunerea, recompunerea cuvântului, stabilirea numărului de silabe şi a locului silabei în cuvânt;

analiza-sinteza

literei

Perfecţionarea scrierii

1. Exersarea permanentă a scrierii, citirii cuvintelor de la simplu

şi

citirii cuvintelor

la complex cu respectarea tuturor regulilor gramaticale („m” înainte de „p-b”, depărţirea în silabe, diftong, triftongi, scrierea numelor proprii).

2. Însuşirea lexico-grafică a cuvintelor într-o succesiune a dificultăţilor (cuvinte monosilabice, bisilabice, trisilabice, cu respectarea structurii vocal-consonatice)

 

- planşe

Explicaţia

- caiete;

Demonstraţia

Perfecţionarea scris-

1. Alcătuirea, citirea, scrierea propoziţiilor simple pornind de la

Conversaţia

cititului prin

imagine, de la text.

Analiza

 

introducerea

2. Copierea şi dictarea propoziţiilor simple cu numărarea cuvintelor.

Sinteza

cuvântului în

Comparaţia

propoziţie

3. Copierea, citirea propoziţiilor scrise cu litere de tipar, mână.

Exerciţiul grafic

4. Alcătuirea de propoziţii simple pornind de la cuvinte date.

5. Dezvoltarea propoziţiei simple prin audiţia unor cuvinte, încât să rezulte unităţi lexico-grafice (propoziţii complexe);

- planşe

- caiete;

Perfecţionarea scris- cititului prin trecerea la etapa textului

1. Dezvoltarea abilităţilor de citire-scriere a unor texte scurte utilizând ca procedee copierea;

Analiza

Sinteza

2. Scrierea unor texte scurte după dictare, citirea lor, corectarea după model, autoevaluarea;

Comparaţia

 

Exerciţiul

3. Scrierea şi copmletarea unor texte din care lipsesc anumite cuvinte;

Demonstraţia

- planşe

logopedi ce

4. Alcătuirea unui text format din 3-4 propoziţii pe baza imaginilor cu respectarea regulilor gramaticale şi a scrisului logic.

- caiete

Analiza

- cărţi

Sinteza

- creioane

5. Alcătuirea unor texte scurte prin aranjarea unor propoziţii date de către logoped.

Comparaţia

Explicaţia

6. Alcătuirea unui text prin aranjarea: cuvânt – propoziţie – text, curespectarea scrisului logic, scrierea – citirea corectă a textului şi explicarea lui.

Exerciţiul grafic

Demonstraţia

NOTĂ: Stabilirea bugetului de timp este orientativă şi se adresează copiilor cu tulburări lexico-grafice foarte grave. Elevi cu tulburări lexico- grafice mai uşoare vor parcurge programul terapeutic în ritm propriu în funcţie de dificultăţile pe care le prezintă şi de ritmul propriu de corectare.

PROGRAM TERAPEUTIC ALALIE MOTORIE

ETAPA

OBIECTIVE

EVENIMENTELE

MATERIAL

ACTIVITATEA

ACTIVITATEA

EVALUARE

TERAPIEI

ACTIVITĂŢII

DIDACTIC

LOGOPEDULUI

COPILULUI

1

2

3

4

5

6

7

I. EXAMI

Cunoaşterea potenţialului vibrotactil, auditiv, vizual

Se măsoară (specialişti) acuitatea auditivă. La nevoie se măsoară şi acuitatea vizuală.

 

Pronunţă cuvinte cu glas şoptit, normal, strigăt la diferite distanţe, fără să i se vadă buzele şi se cere repetarea lor sau

Repetă sau identifică

 

NAREA ŞI

DIAGNOSTI

CAREA

 

Cunoaşterea

 

inteligibilităţii auditive

Se rostesc cuvinte, propoziţii şi se urmăreşte gradul de inteligibilitate auditivă Se rostesc silabe, cuvinte, cu sunete în diferite poziţii sau e pus să denumească imagini Se antreneză în diferite activităţi care le solicită atenţia, gândirea. Se dau comenzi verbale însoşite de gest sau numai prin gest.

Tabele de cuvinte

indicarea obiectelor Rosteşte cuvinte, propoziţii Pronunţă sunete, silabe, cuvinte, notează sunetele deficitare, combinaţiile, nivelul achiziţiilor verbale Dirijeză copilul, pune întrebări folosind o mimică si o gestică sugestivă

Repetă, răspunde, indică

Corectitudinea

răspunsului

Cunoaşterea

posibilităţilor

articulatorii

Oglinda, imagini

Pronunţă după logoped

Cunoaşterea posibilităţilor de concentrare a atenţiei, a gradului de înţelegerea mimicii gestului , a dorinţei de comunicare , trăsături de personalitate etc.

Planşe, jucării,

albume, jocuri

Urmăreşte şi răspunde solicitărilor

Gradul de

înţelegere, puterea

 

de concentare

II.

Înlăturarea negativismului, crearea dorinţei de a comunica, pregătirea copilului

Cu tact, căldură, analizând în perma-nenţă posibilităţile reale (de moment) ale copi-lului, aceste este introdus în grupă şi antrenat în activităţi la început

Jocuri, jucării, plastelină, planşe, imagini , baloane

Explică, antrenează, ajută verbalizând permanent

Participă la activităţi şi execută ce i se cere

Atitudinea în

STABILIREA

colectiv,

UNUI RAPORT

 

participarea, co-

AFECTIV CU

   

interesarea în

COPILUL,

pentru terapia

conversaţie

FORMAREA

logopedică

MOTIVAŢIEI,

COINTERESA

nonverbale, apoi e solicitat să participe la cele verbale Pregătirea copilului pentru recepţionarea vorbirii prin:

educarea percepţiilor

-

REA ÎN

CONVERSAŢI

Învăţarea limbii în toate

E

componentele sale:

fonetică, vocabular, structură gramaticală şi dezvoltarea gândirii,

III. ETAPA

acustice ce ţin de vorbire - exerciţii pentru educarea

PREGĂTITOA

atenşiei memoriei,

RE

voinţei

sensibilităţii vibrotactile kinestezice Deblocarea aparatului fonoarticular şi pregătirea

-instrumente

muzicale,

jucării,

oglindă,

coardă,

organelor fonoarticulatorii pentru învăţarea pronunţiei:

minge

Demonstrează, urmăreşte, corectează

Execută independent, execută independent cu reglare prin limbaj propriu

Imitarea unor poziţii, eliminarea mişcărilor de prisos, efortul în timpul mişcărilor

Pronunţarea corectă a

educarea motricităţii generale şi verbale - dezvoltarea şi coordonarea motorie (Anexa) Exerciţii pentru

-

 

sunetelor, silabelor

consolidarea sunetelor

       

existente, pentru însuşirea pronunţiei de sunete noi Sunete onomatopeece (bilabiale, dentale, labiodentale, palatale) Pronunţia corectă a silabelor simple, duble Exerciţii de asocirere a două silabe pa-pa, pi-ta, ta.ta) - propoziţii: Coca nani Mama pupă - silabe deschise omorganice: ma-pa, ta-da, fa-va - cuvinte bisilabice cu două consoane: Dana, data, nota, Tina

Planşe

IV. ETAPA

FONEMATICĂ

Pronunţă, demonstrează, cere pronunţare prin imitaţie şi apoi independent

Execută ce i se cere

Tabele cu silabe Tabele cu cuvinte

Corectitudinea

pronunţiei

propoziţii: Du-te la mama./ Dana vine.

-

 

Pronunţă, cere copilului să pronunţe

-

consoane

cu

diferite

Planşe

cu

Execută ce i se cere

locuri de articulare: pa-ta, ba-da, pu-tu, ca-fă, do-lo - cuvinte bisilabice formate cu consoane cu locuri de articulare diferite: pata, pune, bine,

imagini

la început reflectat şi apoi independent

bună, tace, labă - propoziţii: Dana pune masa./Tata vine./ Masa e lată. - silabe inverse:
bună, tace, labă
-
propoziţii: Dana pune
masa./Tata vine./ Masa e
lată.
-
silabe inverse: om, am,
ou, of, if, af,
- cuvinte formate din
silabe inverse: om, os, ac,
am, an, iar, ar
silabe închise: mac, bloc,
pem, bin, mon…
-
Corectitudinea
pronunţiei
cuvinte formate din silabe
închise (pun, loc, sac, cum,
cos, pom, fac, lac)
Planşe
cu
imagini
- propoziţii: Pune-o la loc./
Eu fac curat.
silabe deschise şi silabe
închise (po-poc, sa-sac,
ma-tac, mi-pic, fa-far)
-
10

cuvinte formate dintr-o silabă deschisă şi una

-

Tabele

     

cu

închisă: salon, balon, capot, pitic, miros, cocoş, pufos, motan

cuvinte

-

propoziţii: El e pufos.

Vine un motan.

-

silabe închise şi silabe

Planşe cu

Pronunţă, demonstrează şi cere repetarea Pronunţă, demonstrează şi cere repetarea

deschise: noc-no, pan-ta,

imagini

Execută ce i se cere

Corectitudinea pronunţiei, formulării propoziţiilor

bal-ba,

cuvinte formate dintr-o silabă închisă şi una

-

Tabele

cu

   

deschisă: fustă, munte, barcă, palmă, falcă, lapte.

cuvinte

Execută ce i se cere

propoziţii: Mama calcă. Am o fundă. 2 silabe închise:

-

Planşe cu

imagini

- Propoziţii: Dă-mi compot. Bogdan e bolnav.

-

Cuvinte trisilabice

Tabele cu

Formulează, sprijină copilul formularea propoziţiilor

Execută ce i se cere

formate din silabe deschise: livadă, pepene, cămaşă, cămilă, macara, lacomă, păpuşă, banană, copită, mănuşă,.

cuvinte

- propoziţii: Pune

Planşe cu imagini

   

mănuşa. Tata ia cămaşa.

-

Cuvinte trisilabice

formate din silabe deschise şi închise:

telefon, papagal,

Tabele cu cuvinte

papanaş, colorat,

Pronunţă, corectează, conduce spre formularea propoziţiilor

polonic, pantalon, apăsat, mititel, galbenă, violet, perdele, plimbare

Propoziţii: Viorel e supărat. Motanul e mititel

-

 

-

Silabe formate din

diftongi: au-ai, ou-oi,

Planşe cu imagini

oa, ea, ia

-

Cuvinte: ou.bou-nou,

Execută ce i se cere

voi-noi-boi-soi, eu-leu- meu, oală-coadă, coamţ, ia-băiatul-maimuţa, îi- câine-pâine-mâine

-

Propoziţii: Oaia are

coadă. Mama taie pâine. E nou. - Silabe cu consoane ce se confundă: ca-ta, co- to, vi-pi, la-na, sa-ta

Pronunţă şi cere pronunţia corectă

-

Cuvinte formate din

Conduce spre

   

consoane ce se

   

formularea

   

confundă: gata, epavă, lână, tuse , vapor

Tabele cu cuvinte

propoziţiilor şi

corectează

Pronunţă prin reflectare apoi independent citeşte

-

propoziţii: Cătălin

imagini

tace. E gata. Nelu taie

 

lemne.

 
   

-

silabe consonatice: bla,

Tabele cu cuvinte

     

cla, sca, sti, fla, flu, cra,

pra, pla

 

cuvinte: prune, fluture, stofă, floare, spală, spune, scară, cretă, plasă

-

Imagini

-

propoziţii: Fratele e frumos. Stă pe

scaun. Scriu

cu

creta.

V.ETAPA

Structurarea vorbirii în propoziţii

Se va începe cu propoziţii formate din două cuvinte (subiect şi predicat) cu o structură fonetică mai uşoară de pronunţat, aopi se creşte în complexitate (S+P+C). Fata ia. Fata ia flori. Fata ia flori roşii. Nana culege. Nana culege

Imagini,

desene,

EXTENSIEI

cărţi

PROPOZIŢIEI

 

- execută acţiunea,

Repetă simultan cu profesorul primele propoziţii

Corectitudinea

face legătura

pronunţiei

cusubiectul

- arată imagini în care acţiunea e realizată de cât mai multe persoane, fiinţe

 

Formarea

Execută comanda

Corectitudinea

deprinderii

de

a

formulării

formula

şi

se

- cere copilului să

propoziţiilor

 

exprimaîn propoziţii corect formulate

mere. Nana culege mere în coş. Permanent se va urmări aspectul semantic (Se introduc categoriile gramaticale: prepoziţii:

 

formuleze propoziţii cu un verb dat

   

cu, pe, la; pronume personale: eu, tu, ei, noi; substantive la plural, verbul perfect compus)

vocabularul

VI.LIMBAJUL

Crearea necesităţii de a comunica pe cale verbală. Flolsirea unor forme de activitate care să faciliteze trecerea cuvintelor învăţate în limbajul activ.

Se vor pune întrebări în ordinea: unde, ce face, cu ce, al cui, cine, de ce, cum. Se vor învăţa povestiri după modelul logopedului, după întrebări, independent.

imagini

Formulează întrebări având grijă să fie înţeles sensul Prinde răspunsuri Sunt date de logoped, apoi este solicitat, copilul povesteşte, formulează întrebări, dirijează povestirea

Răspunde la întrebări, povesteşte

DIALOGAT

VII:ETAPA

 

CONVERSAŢIEI

Integrarea achiziţiilor verbale în experienţa de viaţă a copiilor

Se vor purta discuţii, se vor povesti întâmplări din viaţa de familie, grădiniţă, spectacole

 

LIBERE

VIII.

 

Exerciţii

pentru

INSTRUIREA

Însuşirea limbajului scris

însuşirea

limbajului

scris

Anexa – program alalie motorie

Exerciţii pentru dezinhibare şi educarea motorie

Exerciţiile vor avea dificultăţi progresive. Se începe cu mişcări mari, uşor de realizat, fără exigenţe în ceea ce priveşte precizia. Se trece la mişcări fine, complexe.

EXERCIŢII PENTRU MOBILITATEA BUCO-LINGUA-FACIALĂ

să închidă şi deschidă gura;

să arate dinţii;

să sufle în hârtii, vată, creioane, baloane;

să bea cu paiul un lichid;

să mestece;

să înghită;

să apuce cu dinţii sau buzele un obiect aflat pe masă;

să umfle şi să sugă obrajii;

să reproducă mimica râsului, plânsului, mirării;

să fluiere;

să scoată limba;

să îndrepte limba către nas, bărbie.

EXERCIŢII PENTRU EDUCAREA GESTURILOR

a)

Gesturi de imitaţie

-

să arate ochii, nasul, gura, urechile;

-

să bată din palme, la uşă, cu ciocanul.

b)

Gesturi utile de bază:

-

să se spele pe mâini;

-

să spele un obiect;

-

să stoarcă rufe;

-

să toarne apă;

-

să prindă, să arunce mingea;

-

să pună foaia de hârtie în plic;

-

să închidă şi să deschidă uşa cu cheia;

-

să taie cu cuţitul şi foarfeca;

-

să se îmbrace şi să se dezbrace;

-

să se încalţe şi să se descalţe;

-

să înşire mărgele.

c)

Gesturi motorii simple

-

să umple şi să golească;

-

să umple diferite recipiente cu ajutorul altora de mărime diferită;

d)

Gesturi de imitaţie a adulţilor

-

să pună masa;

-

să întindă faţa de masă;

-

să aşeze farfuriile, tacâmurile;

-

să îmbrace păpuşa;

-

să perie hăinuţele.

e)

Educarea mişcărilor elementare ale degetelor

-

să facă inel din police şi inelar, din poloce şi degetul mic;

-

să facă inel cu ambele mâini;

-

să facă litera V din arătător şi degetul mijlociu;

-

să facă litera U din arătător şi degetul mic;

-

să apropie şi să depărteze degetele;

-

să închidă pumnul;

-

să facă alternativ flexia şi extensia fiecărui deget.

1.

EXERCIŢII DE GIMNASTICĂ PENTRU MEMBRE ŞI TRUNCHI

jocuri şi mişcări libere;

să meargă pe loc, înainte şi înapoi;

să fugă, să sară, să stea pe vineri să pună piciorul peste picior;

să lovească mingea cu piciorul;

să indoaie corpul înainte, înapoi, spre dreapta, stânga;

poziţia culcat, pe spate, pe burtă, spre dreaptă, stânga.

2.

EXERCIŢII DE CUNOAŞTERE A SCHEMEI PERSONALE

cunoaşterea schemei corporale proprii;

identificarea schemei corporale pe: marionete, colegi, desene;

cunoaşterea poziţiei corpului în raport cu cele din jur;

deplasarea corpului în raport cu obiectele înconjurătoare( aproape, în faţă, în spate, lângâ)

cunoaşterea direcţiei obiectelor în raport cu corpul propriu.

EXERCIŢII DE ÎNŢELEGERE A SEMNIFICAŢIEI VORBIRII

- să indice pe imagine cine emite anumite onomatopee;

- să arate la cerere părţile corpului;

- să arate obiectele denumite de profesorul psihopedagog;

- să arate imaginea denumită de profesorul psihopedagog;

- să execute acţiuni cu jucării;

- să aleagă imagini ca răspuns la întrebarea profesorului psihopedagog;

- să răspundă la întrebări privind utilizarea obiectelor;

- să execute sarcini complexe;

- să enumere obiecte sau fiinţe care fac parte dintr-o categorie;

- să denumească opţional o categorie de obiecte;

- să denumească după scriere;

- să răpundă la întrebări.

LIMBAJUL DIALOGAT Unde? –locaţia Ce face? – acţiunea; Cu ce?- instrumentul acţiunii; Cine?- subiectul acţiunii; De ce? –cauza acţiunii; Cum? – modul acţiunii.

Observaţii: Întrebarea va fi pusă de profesorul psihopedagog şi în cadrul aceloraşi modele se trece la solicitarea răspunsurilor din partea copilului. La început, răspunsul va fi dat de profesorul psihopedagog, şi apoi de către copil. CONVERSAŢIA LIBERĂ Copii vor fi incitaţi să povestească întâmplări din viaţa de familie, din grădiniţă sau spectacole. Se va reveni permanent asupra cuvintelor învăţate datorită dificultăţilor de fixare şi evocare mnezică a cuvintelor. ETAPA EXTENSIEI PROPOZIŢIEI Se învaţă structura: subiect – predicat – complement –(direct, indirect, de loc) Băiatul spală. Băiatul spală maşina. Mama vine acasă.

P

ETAPA LIMBAJULUI EXPRESIV LĂRGIT

S

P

S

P

Cd

S

Cl

Ordinea introducerii categoriilor gramaticale

prepoziţii: cu, pe la;

pronume personal: eu, tu, noi, ea, el.

Substantivul la plural;

Verbul la perfectul compus

3.

FOLOSIREA TEXTELOR

Observaţii: Toate aceste exerciţii se vor face în paralel cu exerciţiile pentru însuşirea sunetelor, silabelor, cuvintelor. Propoziţiilor din vorbirea orală. EVALUARE POSTTERAPEUTICĂ

1. Inventarul vocabularului şi al performanţelor fonetice.

2. Înţelegerea vorbirii,

3. Posibilităţi de realizarea comunicării verbale.