Sunteți pe pagina 1din 11

Legislatie in turism

INFIINTAREA AGENTIEI DE TURISM2. Etapele infiintarii agentiei de turism
Procesul aparitiei agentiei de turism si al constituirii ei este o actiune complexa si
anevoioasa.
Autorizarea agentiilor de turism se realizeaza in urma parcurgerii urmatoarelor
etape:
Decizia de creare a agentiei de turism;
Alegerea formei juridice, a numelui, elaborarea statutului, stabilirea sediului si
depunerea fondului de constituire;
Adoptarea si semnarea statutului si a altor documente (documente de asociere);
Depunerea dosarului pentru obtinerea autorizatiei ;
Obtinerea autorizatiei;
Inregistrarea la organul fiscal si deschiderea contului;
Inregistrarea in Registrul Comertului (Camera de Comert si Industrie).
Infiintarea unei intreprinderi turistice prin parcurgerea acestor etape este clasica
pentru toate intreprinderile din Romania si se refera la constituirea acesteia pentru
prima data.
Pentru fiecare tip de intreprindere turistica (hotel, restaurant, agentie de turism)
aceste etape sunt insotite si de alte formalitati specifice activitatii acestora.

2.1. Decizia de creare a agentiei de turism
Intreprinzatorii din turism trebuie sa aleaga cu grija cea mai
convenabila forma juridica pentru afacerea pe care doresc s-o
inceapa. Alegerea trebuie facuta in functie de:
Natura activitatii ce urmeaza a fi organizata (hotelarie, alimentatie
publica, organizarea si vanzarea calatoriilor);
Anvergura acesteia (la nivel local, regional, national si
international);
Numarul partenerilor de afaceri ;
Gradul de implicare si de raspundere asumat de fiecare dintre ei;
Ponderea participarii fiecarui partener la constituirea capitalului
social;
Caracteristicile diferitelor forme juridice prevazute de legislatia in
vigoare.

a) Alegerea formei juridice
Principalele forme juridice in care poate functiona o intreprindere juridica sunt:
Intreprinzatori individuali si asociatii familiale;
Societati comerciale si anume:
Societate in nume colectiv;
Societate in comandita simpla;
Societate in comandita pe actiuni;
Societate pe actiuni;
Societate cu raspundere limitata.
Pentru alegerea obiectului principal de activitate al firmei, dar si a obiectelor secundare, trebuie consultat codul CAEN
(Clasificarea activitatilor din economia nationala).

b) Alegerea numelui: numele firmei si emblemei
Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza.
Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen. Dreptul de folosinta
exclusiva asupra firmei si emblemei se dobandeste prin inscrierea acestora in Registrul Comertului.
Firma
Orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente;
Cand o firma noua este asemanatoare cu o alta, trebuie:
sa se adauge o mentiune care sa o deosebeasca de aceasta;
fie desemnarea mai precisa a persoanei;
fie indicarea felului de comert exercitat sau in orice alt mod.
Oficiul Registrului Comertului va refuza inscrierea unei firme care:
neintroducand elemente deosebite in raport cu firme deja inregistrate, poate produce confuzie cu acestea;
contine cuvintele: stiintific, academie, academic, universitate, universitar, scoala, scolar sau
derivatele acestora;
contine cuvintele: national, roman, institut sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice
autoritatilor si institutiilor publice centrale se realizeaza numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului;
contine cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice locale se realizeaza numai cu
acordul prefectului judetului, in circumscriptia teritoriala in care solicitantul si -a stabilit sediul social;
cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public.


2.2. Alegerea formei juridice, a numelui, elaborarea statutului, stabilirea
sediului si depunerea fondului de constituire
Emblema

Orice emblema va trebui sa se deosebeasca de emblemele inscrise in acelasi Registru al Comertului, pentru acelasi fel de
comert, precum si de emblemele altor comercianti de pe piata unde comerciantul isi desfasoara activitatea;
Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclama oriunde ar fi asezate, pe facturi, scrisori, note de comanda, tarife,
prospecte, afise, publicatii si in orice alt mod, numai daca vor fi insotite in mod vizibil de firma comerciantului;
Daca emblema cuprinde o denumire, firma va fi scrisa cu litere avand marimea de cel putin jumatate din cea a literelor cu
care este scrisa emblema.

c) Elaborarea statutului sau actul de infiintare
In vederea dobandirii personalitatii juridice, intreprinderea elaboreaza actul constitutiv (actul de societate) si sau statutul
intreprinderii dupa caz, astfel:
Pentru SNC si SCS actul de infiintare se face pe baza contractului de societate;
Pentru SA si SCA actul de infiintare se face pe baza contractului de societate si statut;
Pentru SRL actul de infiintare se face pe baza contractului de societate si statut;
Pentru SRL cu asociat unic actul de infiintare se face pe baza statutului.

Actul constitutiv contine:
- Datele de identificare a asociatilor;
- Durata de functionare;
- Exprimarea vointei acestora de a se asocia si de a realiza scopul propus;
- Patrimoniul social;
- Denumirea firmei;
- Semnaturile asociatilor;
- Sediul firmei.

Statutul cuprinde:
- toate elementele prevazute mai sus;
- explicitarea scopului si a obiectivelor societatii;
- modul de dobandire si pierdere a calitatii de asociat;
- drepturile si obligatiile asociatilor;
- categoriile de resurse patrimoniale ale societatii;
- atributiile organelor de conducere administrative si de control.

d) Stabilirea sediului

Alegerea sediului social
Sediul social al societatii poate fi intr-un spatiu, proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori intr-un spatiu aflat in
folosinta acestora in baza unui contract de inchiriere sau subinchiriere sau comodat etc.
Actul de spatiu
Actul de spatiu reprezinta actul care atesta dreptul de detinere a spatiului in care va functiona sediul social al societatii
comerciale.
Societatea in curs de infiintare poate incheia prin fondatorul -fondatorii sai actul de spatiu (contract de comodat, contract de
inchiriere, contract de subinchiriere etc.).
Acordul asociatiei de locatari / proprietari asupra functionarii societatii comerciale in imobilul respectiv.
Acordul este obligatoriu in cazul in care societatea comerciala va avea sediul intr-un imobil cu mai multe locuinte in care s-a
constituit o asociatie de locatari sau proprietari.
Acordul se semneaza de catre reprezentantul legal al asociatiei si va fi insotit de acordul vecinilor direct afectati (stanga,
drapta, sus, jos).
Acordul coproprietarului asupra functionarii sediului social in imobilul proprietate comuna
Acordul este obligatoriu in cazul in care spatiul este detinut de catre unul dintre asociati in proprietate comuna cu o alta
persoana .

e) Depunerea fondului de constituire
Conform Regulamentului de deschidere, modificare si inchidere a conturilor la bancile autorizate pentru deschiderea
conturilor, intreprinderile de tip S.A., SRL, asociatii trebuie sa prezinte o serie de documente prezentate in Anexa 1.
Persoana care prezinta la banca documentele necesare prezentate in Anexa 1 pentru deschiderea contului este obligata sa
prezinte pe langa acestea si actul de identitate pentru confirmarea identitatii sale.
Societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni trebuie sa aiba un capital social minim de 2500 de lei, iar
societatea cu raspundere limitata nu poate avea un capital mai mic de 200 de lei.
Aportul la capitalul social poate fi:
- in numerar (obligatoriu la constituirea oricarei forme de societate);
- in natura;
- in creante (admise numai la societatea in nume colectiv si in comandita simpla).
Dovada privind efectuarea varsamintelor in numerar se poate face cu foaia de varsamant de la CEC sau de la o banca
comerciala.
Dovada aportului in natura se face, dupa caz, cu factura, titlul de proprietate asupra bunului imobil, expertiza de evaluare a
bunului.
Pentru aportul in creante, dovada o reprezinta titlul creantei: cambie, contract de imprumut bancar

2.3. Adoptarea si semnarea statutului si a altor documente
(documente de asociere)
Actul constitutiv al societatii comerciale se intocmeste corespunzator formei
juridice de societate pe care asociatii au ales-o:
pentru intocmirea actului constitutiv al noii societati comerciale asociatii pot
contacta: un avocat, un notar sau se pot adresa biroului de consultanta din cadrul
Camerelor de Comert si Industrie judetene;
La intocmirea actului constitutiv sunt necesare:

acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor (persoane fizice:carte
de identitate sau pasaport);
acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor (persoane juridice:
statut, certificat de inmatriculare, inregistrare fiscala, certificat de bonitate bancara);
certificat de cazier juridiciar pentru fondatorii, administratorii si reprezentantii (persoane
straine).

Se semneaza actul constitutiv de infiintare a noii firme sub forma autentica la un
birou notarial public.
Semnarea actului constitutiv a noii firme se face de catre toti asociatii sau prin
imputernicire cu procura specifica autentica. Cetatenii straini care nu cunosc limba
semneaza in prezenta unui interpret autorizat.

2.4. Depunerea dosarului pentru obtinerea autorizatiei
1. Obtinerea autorizatiei prevazute de lege si a certificatului de inregistrare in Registrul Comertului se
realizeaza, in baza dosarului cu documente prevazute la intocmirea actului constitutiv , la primaria din raza
teritoriala in care isi are domiciliul sau resedinta solicitantul.

2. In vederea completarii dosarului primariile vor pune la dispozitia solicitantilor anumite formulare tipizate,

3. In cazul cetatenilor din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European, pentru
completarea dosarului in vederea emiterii autorizatiei, acestia pot depune certificatul medical obtinut in tara de
origine, in copie tradusa si legalizata.

4. In vederea emiterii autorizatiei si a obtinerii certificatului de inregistrare solicitantul va depune in contul
primariei din raza teritoriala in care isi are domiciliul sau resedinta contravaloarea taxelor prevazute de lege, astfel:
taxa de verificare denumire si rezervare firma;
taxa de obtinere a cazierului fiscal;
taxa pentru emiterea autorizatiei, care include si taxele postale;
taxa pentru inregistrare in Registrul Comertului a autorizatiei;
comisionul pentru servicii oferite de oficiile Registrului Comertului pentru obtinerea codului unic de
inregistrare;
taxa de transmitere prin posta de la oficiile Registrului Comertului de pe langa tribunale catre primar

5. Dovada platii taxelor: sumele achitate se vireaza de catre primarii, in termen de 24 ore de la data incasarii, in
conturile comunicate de Ministerul Finantelor Publice si Oficiul National al Registrului Comertului.

2.5. Obtinerea autorizatiei
Autorizatia reprezinta actul emis de autoritatea publica locala pe baza
caruia societatea isi poate desfasura activitatea.
Primariile vor tine evidenta separata a persoanelor fizice si asociatiilor
familiale autorizate.
Primariile au obligatia de a solicita oficiilor Registrului Comertului de pe
langa tribunale eliberarea dovezii privind disponibilitatea firmei si Directiei
Generale a Finantelor Publice judetene sau a Municipiului Bucuresti
certificatul de cazier fiscal prevazute de lege in baza cererilor completate
de solicitant .
Oficiile Registrului Cometului de pe langa tribunale au obligatia ca in
termen de 3 zile lucratoare de la data primirii cererii de eliberare a dovezii
privind disponibilitatea firmei, sa raspunda primariilor, asupra denumirii
persoanei fizice/asociatiei familiale supusa autorizar
Directiile Generale a Finantelor Publice judetene sau a Municipiului
Bucuresti vor emite certificatul de cazier fiscal in termen de 5 zile
lucratoare de la data primirii cererii pentru obtinerea certificatului de
cazier fiscal, pe care il vor transmite primariilor.

2.6. Inregistrarea la organul fiscal si deschiderea contului;
Obtinerea codului fiscal
Orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal,
primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala va fi stabilit de organele
competente.
Obtinerea codului fiscal se face in termen de maxim 30 de zile de la data pronuntarii hotararii
judecatoresti.
Actele necesare pentru a obtine codul fiscal se depun la administratia financiara in raza teritoriala
in care isi are sediul:
- Cerere tip in doua exemplare;
- Copie dupa statut;
- Copie dupa actul constitutiv;
- Copie dupa dovada sediului;
- Copie dupa hotararea judecatoreasca;
- Copiile vor fi insotite si de originale.
Codul Fiscal stabileste cadrul legal pentru impozitele si taxele pe care solicitarea este obligata sa le
plateasca, care constituie venituri la bugetul de stat si bugetele locale, precizeaza contribuabilii care
trebuie sa plateasca aceste impozite si taxe, precum si modul de calcul si de plata al acestora.
Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite si taxe.

2.7. Inregistrarea in Registrul Comertului (Camera de
Comert si Industrie)
Acte necesare pentru inregistrarea in Registrul Comertului, inregistrare fiscala si autorizatia
functionarii societatilor in nume colectiv, in comandita simpla si cu raspundere limitata

Pentru infiintarea unei societati comerciale, taxele percepute de Oficiul Registrului Comertului sunt
de aproximativ 300 lei.
Formalitati la Registrul Comertului:
- verificarea dosarului;
- controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii societatii de catre judecatorul delegat de
tribunalul teritorial;
- transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial a incheierii judecatoresti;
- inmatricularea societatii;
- eliberarea certificatului de inmatriculare si a incheierii judecatoresti.
In urma inregistrarii oricarei intreprinderi, societatii i se va elibera un certificat de inregistrare in
care este inscris un numar de inmatriculare si codul unic de inregistrare (CUI).
Numarul de inmatriculare poate fi de forma: J 22 /08/ 2014.
J(judet); 22(codul judetului-Iasi) ; 08(numar de ordine)/2014(anul infiintarii).
Codul unic de inregistrare poate fi de forma: R24567, atributul simbolizeaza firma platitoare de
TVA.
Certificatul de inregistrare se elibereaza dupa trei zile de la incheierea judecatoreasca prin care s-a
constituit inmatricularea societat