Sunteți pe pagina 1din 7

248677028.

doc
CAPITOLUL 1 - DATELE ELEMENTARE SI SISTEMATIZAREA LOR
DATELE ELEMENTARE OBIECT DE STUDIU AL STATISTICII
Statistica si analiza economica reprezinta stiinta care studiaza si analizeaza , prin intermediul
datelor statistice , fenomenele si procesele economice de masa , care au loc, laun moment dat,
intr-o structura organizatorica, utilizand metode si tehnici specifice, in scopul de a cunoaste
realitatea economica si de a oferi solutii care sa faciliteze procesul decisional.
Statistica si analiza economica au ca finalitate obtinerea de indicatori, calculati si analizati de
statistica , respectiv interpretati de analiza economica.
Rolul acestor indicatori este de
! favoriza cunoasterea dezvoltarii economico-sociale a tarii la un moment dat"
! fundamenta stabilirea strategiei de dezvoltare viitoare
#e a fundamenta deciziile luate in procesul managerial
#e a fundamenta elaborarea planului si a programului de dezvoltare curenta si de
perspective
#e a facilita prezentarea rezultatelor obtinute
!ctivitatea statistica este realizata la nivelul fiecarui $udet de #irectiile $udetene de Statistica , iar
la nivel national de catre %nstitutul &ational de Statistica.
PROCESUL STATISTIC DE OBTINERE A DATELOR ELEMENTARE
Procesl statistic ' cuprinde totalitatea operatiilor de culegere si observare, de sistematizare si
prelucrare, stocare si regasire, analiza si interpretare a informatiilor necesare pentru cunoasterea
si conducerea proceselor sociale si economice.
(rocesul statistic se realizeaza prin trei etape:
). observarea statistica
2. prelucrarea statistica
*. analiza si interpretarea statistica
%n vocabularul de specialitate al statisticii se regasesc urmatoarele notiuni:
Fenomenele de masa ' sunt fenomene comple+e cu o larga raspandire, rezultate din actiunea combinata si repetata
a unui numar mare de factori de influenta.
Colectiitatea sau populatia statistica ' reprezinta principala forma sub care se delimiteaza si se definesc
fenomenele de masa din economie si societate.
Unitatea statistica ! este un element distinct al colectivitatii statistice, purtator de informatii si pot fi simple ,pers
fiz, anga$at, produs- sau comple+e ,familie, echipa,unit ec-.
Indicato"ul statistic ! este e+primat printr-un numar bazat de date statistice, cu a$utorul carora se cerceteaza un
fenomen sau un process economic sau social, sub raportul structurii, al interdependentelor, al modificarii lor in timp
sau in spatiu.
Datele statistice ! sunt marimi concrete, obtinute din e+perimente, observatii, numarare, masurare sau din calcule.
Sunt purtatoare de informatii.
(ot fi absolute ,masurate in m,.g,mii lei-, relative ,e+pr in coeficienti sau procente-, primare ,ca urmare a unui
process de culegere- si derivate ,obt in urma prelucrarii-.
Ca"acte"istica statistica #a"ia$ila statistica% ' desemneaza insusirea, proprietatea, trasatura comuna unitatilor
unei colectivitati statistice, care este retinuta in procesul statistic pentru a fi inregistrata si care capata acceptiuni sau
valori diferite de la o unitate la alta su de la un grup de unitati la altul.
Se clasifica dupa numeroase criterii astfel
). #upa modul de obtinere c primare ,productia, nr salariati- si c derivate ,productivitatea muncii-
2. #upa continutul lor c de timp, c de spatiu, c attributive
*. #upa modul de e+primare c nenumerice ,calitative- si c numerice ,cantitative-
4. #upa forma de manifestare la nivelul unitatilor c alternative si c nealternative
/. #upa natura variatiei c discrete si c continue.
)
248677028.doc
METODE DE CULE&ERE A DATELOR STATISTICE
O!ser"area statistica ' este o metoda de inregistrare a valorilor0variantelor caracteristicilor
pentru unitatile populatiei cercetate, in functie de situatia concreta data ,scopul observarii,
cerintele fata de calitatea datelor, mi$loacele materiale si banesti disponibile, personalul de
observare e+istent etc-
1riterii de clasi'ica"e a observarii statistice
). #upa numarul unitatilor din volumul total al colectivitatii statistice la care se inregistreaza
caracteristicile cuprinse in programul de cercetare obs totale si obs partiale
2. #upa ritmicitatea inregistrarii obs curente si obs periodice
*. #upa modul de inregistrare a caracteristicilor statistice de catre cercetator obs directe si obs
indirecte.
Metode de realizare a observarii sau culegerii datelor statistice
2aportarile statistice ' reprezinta observari totale, permanente, prin care se culeg date statistice referitoare
la diferitele fenomene si procese economice din domeniile de activitate ale ag economici.
2ecensamintele ' cea mai veche metoda de observare statistica , se desfasoara in mod periodic la
intervale mari de timp
Sonda$ele statistice ' metoda de observare partiala si care se organizeaza cand nu pot fi efectuate
observari statistice totale.
!nchetele statistice ' reprezinta observari partiale si care nu presupun reprezentativitatea esantionului
,chestionare benevole-
3bservarea partii principale- este o metoda partiala de culegere a datelor, acestea urmand a fi preluate
numai de la cele mai semnificative unutati ale colectivitatii
4onografia statistica ' consta in studierea amanuntita a unei colectivitati sau a unei unitati de inregistrare
si care presupune nu numai culegerea datelor ci si interpretarea acestora.
Elementele care fac obiectul planului observarii
-scopul observarii
-obiectul observarii
-unitatea de observare
-precizarea caracteristicilor statistice
- timpul observarii
-locul observarii
-formularele de inregistrare
-instructiunile de completare a formularelor
-masurile organizatorice
ERORILE DE INRE&ISTRARE STATISTICA SI CONTROLUL DATELOR
STATISTICE
Cau(ele aparitiei erorilor pot fi
5rori intamplatoare- slabirea atentiei, interpretarea gresita a unor notiuni sau norme
metodologice
5rori de metodologie- delimitarea imprecisa a populatiei si a unitatilor ei
5rori grosiere ' lipsa de e+perienta sau incompetenta
P"eeni"ea erorilor se poate face prin
6erificarea si testarea tehnicilor si a formularelor de inregistrare
Selectarea, pe principiul competentei si al pregatirii profesionale, a persoanelor care
efectueaza inregistrarea
1ontrolul corectitudinii inregistrarii datelor
(opularizarea scopului inregistrarii si formarea convingerilor pentru e+primarea datelor
reale
2
248677028.doc
PRELUCRAREA DATELOR STATISTICE ELEMENTARE
Prelcrarea statistica #rimara reprezinta operatia prin care se obtin e+presii numerice care
sintetizeaza ceea ce este comun si tipic in masa datelor individuale, denumite generic indicatori
statistici.
5tapele prelucrarii datelor unei observari statistice
). centralizarea datelor statistice elementare centralizare simpla si centralizare pe grupe
2. gruparea datelor statistice elementare g pe variante si g pe intervale
*. calcularea sistemului de indicatori cu care se caracterizeaza colectivitatea cercetata
4. prezentarea rezultatelor prelucrarii sub forma de serii, tabele si grafice
3peratia de centralizare a datelor consta in starangerea , la locul prelucrarii a tuturor
informatiilor si formularelor, precum si determinarea indicatorilor totalizatori pentru
caracteristicile insumabile direct sau care se admit folosirea unor coeficienti de echivalenta .
7a efectuarea centralizarii trebuie sa se respecte urmatoarele cerinte
-datele individuale centralizate trebuie sa aiba celasi continut
-datele centralizate trebuie sa aiba character primar, de volum
-datele individuale trebuie sa fie e+primate in aceleasi unitati de masura
#upa nivelul la care se e+ecuta operatiile de centralizare, distingem
1entralizarea simpla ' se efectueaza la nivelul colectivitatii negrupate, nestructurate,
obtinandu-se nivelul totalizator al colectivitatii
1entralizarea pe grupe ' se efectueaza la nivelul grupelor in care a fost structurata
colectivitatea
$r#area ' este o metoda de prelucrare statistica, constand in sistematizarea datelor individuale
de masa, dupa o anumita caracteristica de grupare, in scopul identificarii fenomenelor care
prezinta trasaturi esentiale comune.
Clasi'ica"ea gruparilor statistice
). #upa numarul caracteristicilor de grupare folosite g simple ,constau in repartizarea
unitatilor colectivitatii pe clase omogene in functie de variatia unei singure caracteristici-,
g combinate ,sunt caracterizate prin separarea datelor dupa cel putin doua caracteristici-
2. #upa forma de e+primare a caracteristicilor attributive g prin cuvinte ,clasificarea
ramurilor ec nationale-, g e+primate numeric ,vechimea in munca, inaltimea fizica-
APLICATIE) 829(!25! 13751:%6979% #5 5756% #9(! 1973!25! 31;%732
8ruparile dupa o caracteristica atributiva e+primata numeric se pot prezenta in functie de gradul
de variatie, sub forma de
- grupari pe variante ,caracteristici reduse-gr salariatilor dupa nivelul de calificare-
- grupari pe intervale ,gr de variatie a caracteristicii mare- gr unit ec dupa cifra de afaceri-
5tapele gruparii datelor pe intervale
-determinarea amplitudinii variatie
-stabilirea marimii intervalelor de grupare
-alegerea numarului de grupe
*
248677028.doc
APLICATIE la clasa !*"upa"ea pe inte"ale
I
(entru un numar de *0 de societati comerciale s-au inregistrat datele privind cifra de afaceri
obtinuta de fiecare societate la sfarsitul e+ercitiului fnanciar sunt
8/000, 7//00, 48000, )2/000, *<000, 28000, ))0000, <2000, )0/000, 6/000, /6000, 8*/00,
<)000, )00)00, *4000, )*0000, ))/000, 2</00, )22000, 7*000, )4*000, ))<000, 6)000, 4*000,
*4000, <8000, 2)000, /)600, ))7000, )28000.
2ealizarea gruparii pe intervale egale.
Re(ola"e:
1aracteristica =cifra de afaceri> se noteaza cu ?
+, Se determina amplitudinea variatiei
!@ ?ma+-?min unde ?ma+@ )4*000, iar ?min@2)000
!@)22000
-. 4arimea intervalului de grupare
.@! Ar r@ numarul de grupe ,alegem sa formam / grupe-
.@)220000/@24 400
.,
&"upe dupa ma"imea ci'"ei de a'ace"i #lei% Numa"ul societatilo" come"ciale
,2)000"4/400B 7
,4/400"6<800B /
,6<800<4200B 6
,<4200))8600B 6
,))8600)4*000B 6
total ./
4
248677028.doc
PRE0ENTAREA RE0ULTATELOR PRELUCRARII STATISTICE
Ta$elul statistic ' reprezinta principalul mi$loc de prezentare, intr-o forma sintetica, a datelor si
a rezultatelor prelucrarii acestora, facilitand compararea si intlegerea fenomenelor studiate si
prezentate, din punct de vedere al nivelului, al structurii, al dinamicii, al repartitiei teritoriale si al
gradului de indeplinire a sarcinilor de plan.
5lementele tabelului statistic machete tebelului, subiectul tabelului, predicatul tabelului, datele
numerice si nota e+plicative.
:abelele statistice sunt de trei feluri
). :abele simple t enumerative, t teritoriale, t cronologice
2. :abele pe grupe
*. :abele combinate
Se"iile statistice ' reprezinta un mi$loc de sistematizare a datelor statistice si de prezentare a
legaturilor dintre doua siruri de date statistice, respective sirul datelor care e+prima variatia
caracteristicii urmarite si sirul de date care cuprinde frecventele de aparitie a variantelor
caracteristicii.
#upa continutul caracteristicii de grupare se deosebesc urmatoarele tipuri de serii
Seria statistica de distributie poate fi calitativa sau cantitativa
Seriile statistice de spatiu sau teritoriale
Seriile de timp ,dinamice sau cronologice- pot fi serii de momente sau serii de interval
&"a'icul statistic ' este un mi$loc de prezentare e+presiva a datelor statistice si , in special a
proportiilor si a rapoartelor dintre acestea .
5l se realizeaza cu a$utorul liniilor , al figurilor geometrice, al figurilor naturale sau simbolice,
precum si cu a$utorul hartilor.
5lementele graficului titlul graficului, scara de prezentare , reteaua graficului,
4i$loace de prezentare a
rezultatelor datelor statistice
:abelele statistice 8raficele statistice Seriile statistice
/
248677028.doc
&"a'ice utili(a"e pent"u "ep"e(enta"ea se"iilo" de dist"i$utie:
1isto*"ama ' prin batoane ,pe attributive- sau prin dreptunghiuri ,pt pe intervale-
%ngineri /
5conomisti 20
Curisti )0
muncitori /8
Poli*onul '"ecentelo" ' se obtine prin unirea varfurilor batoanelor sau prin unirea
mi$locului bazelor superioare ale dreptunghiurilor histogramelor corespunzatoare
)00-200 20)-*00 *0)-400 40)-/00 /0)-600
4/ 20 )0 /7 6/
Cu"$a '"ecentelo" cumulate ' pe ordonata este trecuta scara de reprezentare a
frecventelor cumulate
1ifra afaceri )00-200 20)-*00 *0)-400 40)-/00 /0)-600
&r soc 4/ 20 )0 /7 6/
Drecv
cumulata
4/ 6/ 7/ )*2 )<7
6
248677028.doc
&"a'ice utili(ate pent"u "ep"e(enta"ea se"iilo" c"onolo*ice
o C"ono*"ama ) se "ep"e(inta se"iile de timp
o 1isto*"ama
o Dia*"ama p"in coloane
o Dia*"ama p"in $en(i
&"a'ice pent"u e'ectua"ea die"selo" compa"atii
D"eptun*2i
Ce"c
Pat"at
Pa"alelipiped
Cilind"u
S'e"a
%ngineri )0
5conomisti 20
Curisti )0
muncitori 60
7